Znalostní písemný test varianta B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalostní písemný test varianta B"

Transkript

1 Znalostní písemný test varianta B Pozorně si přečtěte zadání, odpovědi nevpisujte do textu, ale do odpovědního archu. 21. Co je to responzivní webdesign? a) Jedná o se o mobilní verzi webu, která se obvykle umisťuje na subdoménu m.doména.cz. b) Jedná se o transformaci webové stránky do aplikace pro smartphone, aniž by šlo poznat, že se jedná o webovou stránku. c) Jedná se o přizpůsobení zobrazení konkrétní webové stránky pro daný displej. d) Jedná se o nový postup navrhování rozložení prvků webové stránky, při kterém je použita oční kamera. 22. Která z následujících definic nejlépe vystihuje pojem ergodická literatura? a) Text, při jehož čtení se čtenář musí rozhodovat podle předem daných pravidel. b) Text, který je čtenáři zpřístupněn na digitálním nebo elektronickém zařízení. c) Text, v němž se stránky posunují automaticky podle pohybu oka čtenáře. d) Text, který je napsaný v programovacím jazyce, ale má estetické kvality. 23. Kdo je autorem konceptu "Digital Natives" a "Digital Immigrants"? a) Henry Jenkins b) David J. Bolter c) Richard Grusin d) Marc Prensky 24. Co znamená zkratka FPS v kontextu herních studií? a) First Person System b) First Person Soundtrack c) First Person Shooter d) First Person Strategy 25. Které následující spojení "blogger oblast zájmu, o které píše" je nepravdivá? a) Ada lifestyle a móda b) Daniel Dočekal filmové recenze c) Martin Kuciel alias Pan Cuketka vaření d) Dušan Janovský tvorba webu e) Ondřej Neff publicistika 26. Která z následujících definic nejlépe vystihuje pojem operacionalizace hypotéz? a) Sled kroků od operační hypotézy k popisnému nebo měřícímu výzkumnému nástroji. b) Standardizovaný způsob analýzy a vyhodnocení získaných dat. c) Logický proces, jehož cílem je odstranění nepřijatelných výrazů z hypotézy. d) Přesné stanovení typu výzkumu, metod, technik a dalších postupů. 27. Zkratka CC v e mailové komunikaci označuje příjemce kopie. Z jakých slov vznikla? a) Carbon Copy b) Customer Care c) Copy of Content d) Copy Cat e) Copy of a Copy 1

2 28. Co označují pojmy agon, alea, mimicry a ilinx? a) způsoby čtení b) techniky programování c) kategorie her d) typy performance 29. Která země je lídrem EU, co se týká % zaměstnanosti obyvatel v sektoru Informačních technologií (podotýkáme, že se do tohoto sektoru mohou započítávat například i dělníci montující tištěné spoje)? a) Německo b) Slovensko c) Česká republika d) Rakousko 30. Která země je lídrem EU, co se týká počtu přihlášených patentů v sektoru Informačních technologií na 1 obyvatele? a) Německo b) Slovensko c) Česká republika d) Rakousko 31. Které tři programové oblasti řadí Niklas Luhmann do systemu masmédií? a) zpravodajství, reklama, zábava b) reklama, móda, fotožurnalismus c) e learning, politika, zábava d) hra, události, audio vizuální média 32. Kdo první použil termín Information superhighway? a) Bill Clinton b) Bill Gates c) Al Gore d) Al Jankowitz 33. Z jakého výrazu pochází pojem design? a) designer b) significant c) signatura d) de signare 34. Které z následujících písem je písmo serifové? a) Myriad b) Frutiger c) Garamont d) Trebuchet 2

3 35. Zkratka PDA znamená: a) Personal Digital Assistant b) Personal Digital Access c) Personal Data Access d) Personal Document Access 36. Které z následujících tvrzení je správné? Podle statistik videohry a dívky: a) Videohry hraje výrazně větší počet dívek než chlapců. b) Videohry hraje výrazně větší počet chlapců než dívek. c) Videohry hraje přibližně stejný počet chlapců a dívek. d) Podobné statistiky neexistují. 37. Písmo Helvetica nenajdete v Logotypu společnosti: a) Lufthansa b) Microsoft c) Panasonic d) Facebook 38. HTML5 canvas slouží k: a) přehrávání audia v rámci prohlížeče b) zobrazení animací c) rychlé interpretaci textů d) dynamickému vykreslování bitmap 39. Co označujeme pojmem bioart? a) všechny umělecké směry, které nějakým způsobem ztvárňují život v jeho komplexitě b) biotechnologické umění operující s živým materiálem c) transformace lidských bytostí pomocí moderních technologií d) vlastní tělo jako prostředek uměleckého vyjádření 40. Který z následujících programů neslouží k prototypování / wireframování? a) Axure b) Balsamiq c) Eclipse d) Visio 41. "Can you see me now?" je: a) první hrou představující gamifikaci b) první interaktivní instalací c) první geocach projekt d) první urban street game 42. Kdo vystavil první ready made a v jakém roce? a) Andy Warhol, 1962 b) Marcel Duchamp, 1917 c) Salvador Dalí, 1932 d) Banksy,

4 43. Jaká je definice pojmu glitch? a) Hudební směr založený na náhodném výběru prvků skladby. b) Esteticky zajímavý výsledek technologické chyby. c) Malířská metoda oblíbená na počátku 21. století založená na pricipu koláže. d) Typ kinetické instalace pohybující se v závislosti na pohybu diváka prostorem. 44. Jakým typem umění se zabývá Stelarc? a) původně telematickým, později internetovým uměním, jehož je průkopníkem b) radikálně konceptuálním uměním založeným na odmítnutí jakékoliv hmotné podoby díla c) vytvářením interaktivních plastik umísťovaných do veřejných prostorů d) posthumanistickou performancí, transformativním Body Art 45. Co je to emociogram? a) produkt firem, které poskytují data o sociálních sítích b) označení, které použila ČT při mistrovství světa v hokeji u grafu, který byl vytvářen v reálném čase na základě toho, jak lidé na webu hodnotili výkon národního týmu c) sada ikon ztvárňující pocity používaná v prostředí internetu d) rozsáhlá globální akce zaměřená na výzkum chování na internetu 46. Jak se projevuje imediace? a) snahou učinit médium transparentní a vyvolat bezprostřední zážitek recipienta díla b) důrazem na roli, působení a specifika média v rámci uměleckého díla c) pozitivním přístupem k médiím; jde o reakci na kritické odmítání současné mediální skutečnosti d) kritikou působení médií v současné společnosti 47. Jak definujeme konceptuální umění? a) Umělecká instalace, jejíž idea je důležitější než její materiální ztvárnění a estetická hodnota. b) Neopakovatelné umělecké dílo vázané na situaci a přítomný okamžik. c) Dílo, které je pevně a artikulovaně zakotveno v historii dějin umění. d) Dílo, do jehož vzniku jsou zapojeny procesy samoorganizace. 48. Kdo je autorem knihy Media Ecologies (2007)? a) Matthew Fuller b) David M. Berry c) Rosa Menkman d) Lev Manovich 49. Jak se jmenuje festival zaměřený na novomediální umění pořádaný v rakouském Linzi od roku 1979? a) Transmediale b) Ars Eletronica c) Ars Digitalis d) Futura 4

5 50. Kdo první použil slovo archelogie v souvislosti s humanitními vědami? a) Michel Foucault b) Gilles Deleuze c) Jacques Derrida d) Francois Lyotard 51. Jaký je podle L. Manoviche rozdíl mezi oblastí nových médií a kyberkulturou? a) kyberkultura je zaměřena na sociální aspekty síťové společnosti, zatímco nová média jsou zaměřena na aspekty kulturní a samotnou výpočetní techniku b) jsou to dva různé pojmy pro stejný jev; jde o synonyma c) kyberkultura je spojena s fenomény jako hackerství a pirátství; jde o jakousi odvrácenou stranu novomediální skutečnosti d) nová média je zastřešující pojem, kyberkultura je její součástí 52. Kdo se na českém Twitteru proslavil větou: "Zítra asi něco koupím."? a) Zdeněk Bakala b) Petr Kellner c) Andrej Babiš d) Daniel Křetínský 53. Co je rhizom (u Gillesa Deleuze)? a) česky oddenek; označení pro nehierarchické síťové uspořádání b) stromovitá, hierarchická struktura vhodná k popisu vývoje složitých společenských, přírodních i umělých systémů c) pole, rovina protínající chaos a umožňující vznik pojmů d) pojem označující specifickou schopnost uměleckého díla upoutat pozornost diváka 54. Jak se jmenuje poslední kniha Lva Manoviche? a) Insectmedia b) The Exploit c) Software Takes Command d) Sotware studies 55. Jak definujeme Time Based Media? a) Pojem z dějin médií; popis média v závislosti na dobovém kontextu. b) Pojem z oblasti novomediálního umění; nestabilní a proměnlivá díla, která využívají film, audio a počítačové technologie, a mají tedy časovou dimenzi, skrze kterou se pro příjemce rozvíjejí a často se mění s každým dalším zhlédnutím. c) Jde o futuristickou vizi médií, která nebudou využívat žádný hmotný substrát. d) Způsob uchování a archivace uměleckých děl, který klade důraz na dobu jejich vzniku a pečlivou dataci díla. 56. Doplňte český pangram: "Příliš kůň pěl ďábelské ódy." a) červeňoučký b) růžovoučký c) žluťoučký d) běloučký 5

6 57. Čím je pro Informační politiku EU významná osoba Viviane Redding? a) vznik programu Erasmus Mundus a programu EU Media b) zavedení eurotarifu a jednotného čísla 112 c) vším výše zmíněným d) ničím z výše zmíněného 58. Kdo je autorem konceptu "flow"? a) Mihály Csíkszentmihályi b) John Dewey c) Jean Piaget d) Lev Vygotsky 59. Čím se vyznačuje interaktivní umění? a) proměnlivostí b) aktivní účastí příjemce díla c) využitím více druhů médií v jediném projektu d) důrazem na koncept spíše než vizuální podobu díla 60. Které z následujících sociálních médií nerozlišuje mezi osobním a firemním profilem? a) Facebook b) Pinterest c) Twitter d) Foursquare 6

7 Znalostní písemný test varianta B Odpověď vypracujte zde, v případě potřeby využijte zadní strany listu. Pište prosím čitelně! Jste správcem / správkyní menšího středověkého hradu, vaším úkolem je připravit celoletní hru v prostorách hradu, která přiláká návštěvníky a přiměje je k návratům do prostor hradu v pruběhu celého léta. Při projektu využijte především platformu chytrých telefonu, geolokačních služeb apod. Jak by mohl takový projekt vypadat? Jaké potřebujete znát informace, než započnou práce? Co je třeba dodržet, s jakými riziky a jakými podmínkami splnění? Jaké potřebujete zdroje pro realizaci? Jaké jsou podmínky úspěšné realizace? Vypracujte bodový plán projektu. Použít můžete osnovu následující či vlastní. Budťe prosím konkrétní, vyhněte se obecným formulacím. Analýza stavu Cílové skupiny Časový plán Zdroje Rizika Očekávané výstupy Přechod do rutinního provozu Evaluace

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu

Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta institut geoinformatiky Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Ivo Šajer

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DYNAMICKÁ PERSONALIZACE ON-LINE OBSAHU disertační práce Autor: Školitelka: Ing, Jitka Pokorná Prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D., katedra řízení

Více

Univerzita Karlova v Praze Fakulta Humanitních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE. BcA. Vítězslav Válka

Univerzita Karlova v Praze Fakulta Humanitních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE. BcA. Vítězslav Válka Univerzita Karlova v Praze Fakulta Humanitních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 BcA. Vítězslav Válka Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií U kříže 8, 156 00 Praha 5 Jinonice Obor: Elektronická

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu

Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Vliv moderních informačních technologií na řízení hotelu Diplomová práce Bc. Klára Zapletalová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Výzkum dovedností dospělých PIAAC. Průvodce výzkumem

Výzkum dovedností dospělých PIAAC. Průvodce výzkumem Výzkum dovedností dospělých PIAAC Průvodce výzkumem Obsah KAPITOLA 1 CO VÝZKUM DOVEDNOSTÍ DOSPĚLÝCH (PIAAC) MĚŘÍ... 3 KAPITOLA 2 DOPROVODNÝ DOTAZNÍK... 31 KAPITOLA 3 METODOLOGIE VÝZKUMU DOVEDNOSTÍ DOSPĚLÝCH

Více

Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu. Martina Hantychová

Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu. Martina Hantychová Event marketing a jeho místo v komunikačním mixu Martina Hantychová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce se zaměřuje na event marketing nejprve z teoretického pohledu. Vysvětluje pojmy event, event

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Návrh a implementace business intelligence řešení

Návrh a implementace business intelligence řešení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Návrh a implementace business intelligence řešení Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocábek Informační technologie

Více

Základy vizuálního designu webových stránek

Základy vizuálního designu webových stránek MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Základy vizuálního designu webových stránek Diplomová práce Autor: Markéta Havlásková

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE

ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE ELEKTRONICKÁ KOPIE MONOGRAFIE VLIV ICT NA PRÁCI UČITELE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Martina Maněnová Vědecká ediční rada - ExtraSYSTEM Praha Tajemník: Ing. Miloš Sobek Praha, CZ Členové: prof. Ing. Radomír

Více

Analýza a redesign webových stránek příspěvkové organizace Zvoneček Bylany. Martin Málek

Analýza a redesign webových stránek příspěvkové organizace Zvoneček Bylany. Martin Málek Analýza a redesign webových stránek příspěvkové organizace Zvoneček Bylany Martin Málek Bakalářská práce 2015 (2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému

Více

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH CYRIL KLIMEŠ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Halina Kotíková, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY MARKETINGU Olomouc 2006 Recenzenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Tento text vznikl

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties

Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties Some Hints Daži ieteikumi Několik tipů Βιβλίο Συμβουλών Overvejelser ved anvendelse Agreement n. 129341-CP-1-2006-1-LV-COMENIUS-C21

Více

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet

Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu. Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií Jan Ambrož Bakalářská práce Web-Copywriting: Reklamní texty v prostředí Internetu Web-Copywriting: Promotional Content on the Internet Vedoucí práce:

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více