Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.:"

Transkript

1 Návrh Dodatek č. 1 k zakládací smlouvě Obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se sídlem Pasteurova 1, Ústí nad Labem IČ: Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.,rektor Společnost pro dějiny Němců v Čechách se sídlem Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem IČ: Zastoupená: Doc. Dr. Kristinou Kaiserovou, CSc. Statutární město Ústí nad Labem se sídlem: Velká Hradební 8, Ústí nad Labem IČ: Zastoupené: Ing. Josefem Zikmundem, primátorem města Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1 IČ: Jednající: Mgr. Danielem Hermanem, ministrem kultury (dále jen Zakladatelé )

2 se d o h o d l i na dodatku č. 1 k zakládací smlouvě, kterým se upravuje a doplňuje zakládací smlouva ze dne ve znění ze dne obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s., se sídlem Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem, která vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne takto: I. Čl. III písm. h) zakládací smlouvy se dosavadní text nahrazuje novým textem, který zní: h) spravuje sbírku muzejní povahy ev.č. COL/ / podle zákona č. 122/2000 Sb.. II. III. Čl. III písm. k) se ruší. V Čl. IV Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb se dosavadní text nahrazuje novým textem, který zní: 1. Služby uvedené v článku III. bude společnost poskytovat za úplatu i bezúplatně. 2. Společnost umožní veřejnosti seznámit se s programem výstavních, vzdělávacích a osvětových programů či jiných kulturních produkcí a akcí předem. Pravidelně bude zveřejňovat program realizovaných projektů a akcí v hromadných sdělovacích prostředcích a na internetové síti, a bude veřejně k dispozici v sídle společnosti. 3. Vydavatelská a nakladatelská činnost bude orientována na vydávání periodických a neperiodických publikací. 4. Propagační materiály budou poskytovány bezúplatně subjektům spolupracujícím se společností a další veřejnosti s cílem propagovat aktivity obecně prospěšné společnosti. 5. Obecně prospěšné služby bude společnost poskytovat v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními této zakládací smlouvy a aktualizovaného statutu, který správní rada vydá do měsíce po nabytí účinnosti tohoto dodatku..

3 IV. Čl. VIII Správní rada společnosti se dosavadní text nahrazuje novým textem, který zní: 1. Správní rada společnosti má 9 členů. 2. Funkční období správní rady je tříleté včetně první správní rady. 3. Členové správní rady jsou navrhováni a jmenováni zakladateli podle následujícího klíče Statutární město Ústí nad Labem 2 členové, Společnost pro dějiny Němců v Čechách 2 členové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2 členové a Ministerstvo kultury 3 členové. 4. Členové správní rady volí předsedu správní rady, který svolává a řídí jednání správní rady. 5. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 6. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 7. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 8. Jménem společnosti jednají a podepisují vždy dva členové správní rady společně. 9. Správní rada společnosti rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem č. 248/1995 Sb. 10. Správní radu společnosti tvoří tito členové: - Jaroslav Haidler; bytem: Šrámkova12, 40011, Ústí nad Labem; nar: (UL) - Martin Hausenblas; bytem: Brožíkova 6, 40001, Ústí nad Labem; nar: (UL) - Dan Šťastný; bytem Augustinova 2072, Praha 4; nar: Miroslav Němec; bytem: SNP 2355/39, 40011, Ústí nad Labem; nar: V. Čl. IX Dozorčí rada se dosavadní text nahrazuje novým textem, který zní: 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí rada má 6 členů. 3. Funkční období dozorčí rady je tříleté. 4. Členové dozorčí rady jsou navrhováni a jmenováni Zakladateli podle následujícího klíče Statutární město Ústí nad Labem 2 členové, Společnost pro dějiny Němců v Čechách 1 člen, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 1 člen a Ministerstvo kultury 2 členové. 5. Členové dozorčí rady volí svého předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 6. Předseda svolává dozorčí radu nejméně jedenkrát ročně. 7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

4 8. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 9. Dozorčí rada je oprávněna: a) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele, pokud zjistí, že porušuje zákon nebo tuto zakládací smlouvu nebo že svým jednáním závažným a průkazným způsobem škodí poslání, dobrému jménu a účelnému hospodaření společnosti, b) svolat mimořádné zasedání správní rady, vyžaduje-li to zájem společnosti, c) doporučit správní radě, příp. zakladateli, aby zahájili jednání o odvolání člena správní rady, pokud zjistí, že jsou dány podmínky pro odvolání stanovené zákonem nebo touto smlouvou. 10. Každý člen dozorčí rady je oprávněn a) nahlížet do účetních knih a ostatních dokumentů společnosti a kontrolovat údaje v nich uváděné, b) účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním; pokud o to požádá, musí mu být uděleno slovo. 11. Dozorčí rada je povinna uvědomit bez zbytečného odkladu správní radu o jakémkoli porušení zákona, ustanovení této zakládací smlouvy anebo statutu společnosti, jakož i o všech případech nehospodárného řízení či o jiných nedostatcích zjištěných v činnosti společnosti. V případě, že dozorčí rada shledá, že porušení ve smyslu předchozí věty se dopustila správní rada nebo její člen, uvědomí o tom bez zbytečného odkladu všechny zakladatele. 12. Členové dozorčí rady nemají nárok na odměnu za výkon své funkce. 13. Členy dozorčí rady jsou:. VI. Čl. X. Majetkové vklady zakladatelů se doplňuje takto: Za bod 2/ se vkládá bod 3/ a 4/, které zní: 3/ Ministerstvo kultury-peněžitý vklad ve výší 52, 5 milionů investičních prostředků účelově určených na vznik trvalé muzejní expozice ze sbírky muzejní povahy. 4/ Statutární město Ústí nad Labem po dobu trvání stálé expozice zajisti úhradu provozních nákladů spojených s muzejní expozicí a taktéž s provozem Collegium Bohemicum, o.p.s.. VII. Mezi Čl. X. a Čl. XI. se vkládá nový Čl. XI.. Původní články XI., XII. a XIII. se mění na Čl. XII., XIII. a XIV. Nový Čl. XI zní takto: ČL. XI.

5 Nemajetková podpora Zakladatelů. Zakladatelé se zavazují, že poskytnou společnosti Collegium Bohemicum o.p.s. po celou dobu jejího trvání veškerou podporu a součinnost, kterou lze z titulu zakladatele rozumně a přiměřeně očekávat. Jedná se zejména o: - Know-how zakladatelů, kontakty a podporu - Vědeckou a odbornou pomoc - Umožnění bezúplatného užití prostor za účelem dosažení účelu a naplnění podstaty činnosti obecně prospěšné společnosti - Poskytnutí referencí, doporučení a záštit - Zajištění propagace VII. Čl. XIII Závěrečná ustanovení se mění na Čl. XIV a doplňuje se takto: 1. Za bod 3/ se vkládá bod 4/, který zní: Úplné znění zakládací smlouvy společnosti ve znění dodatku č. se vydává souběžně s dodatkem č Dosavadní body 4, 5, 6 a 7 se označují jako body 5, 6, 7 a 8.. V Ústí nad Labem dne. Podpisy Zakladatelů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.,rektor Statutární město Ústí nad Labem Zastoupené: Ing. Josefem Zikmundem, primátorem města

6 Společnost pro dějiny Němců v Čechách Zastoupená: Doc. Dr. Kristinou Kaiserovou, CSc. Ministerstvo kultury Jednající: Mgr. Danielem Hermanem, ministrem kultury

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV

Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju o.p.s. 1.1 Zakladatelem obecně prospěšné společnosti je: Čl. I Lea Zídková, r.č. 785804/0520, trvale bytem: Oravská 1897/6, Praha 10, Strašnice,

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/2/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PRAVIDLA PRO ČINNOST OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID)

Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) 1 Smlouva číslo o poskytování služeb Akreditované certifikační autority eidentity a.s. (dále jen ACAeID) Společnost eidentity a.s., se sídlem Vinohradská 184, 130 00 Praha 3, IČ 27112489, vedená u Městského

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI

PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI PROJEKT ROZDĚLENÍ FORMOU ODŠTĚPENÍ SE VZNIKEM NOVÉ SPOLEČNOSTI vyhotovený společností T I Centrum, a. s. dne 19.11.2014 (dále jen Projekt ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento Projekt je vyhotovován statutárním

Více