Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů"

Transkript

1 Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. Návrh a konstrukce elektronických přístrojů Vysoké učení technické v Brně 2011

2 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského sociálního fondu č. CZ.1.07/2.2.00/ s názvem Inovace a modernizace bakalářského studijního oboru Mikroelektronika a technologie a magisterského studijního oboru Mikroelektronika (METMEL). Projekty Evropského sociálního fondu jsou financovány Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

3 Návrh a konstrukce elektronických přístrojů 1 Obsah 1 ZAŘAZENÍ PŘEDMĚTU VE STUDIJNÍM PROGRAMU ÚVOD DO PŘEDMĚTU VSTUPNÍ TEST NÁVRH A KONSTRUKCE ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAVÁDĚNÍ DO VÝROBY DOKUMENTACE ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ EKONOMICKÝ VÝZNAM ELEKTRONICKÉHO PRŮMYSLU VÝROBA PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ (SOFTWARE) METODIKA NÁVRHU ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ. SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ INOVAČNÍ PROCESY V ELEKTRONICE CONCURRENT ENGINEERING ŘÍZENÍ JAKOSTI JAKOST V ELEKTRONICE POJEM STANDARDIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE METROLOGIE ZKUŠEBNICTVÍ STANDARDIZAČNÍ ČINNOSTI V PODNIKU KOMPLEXNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ JAKOSTI STANDARDIZACE V MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A JEHO OCHRANA VÝVOJ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - PATENTOVÉ PRÁVO VYNÁLEZY, PRŮMYSLOVÉ VZORY A ZLEPŠOVACÍ NÁVRHY VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 527/1990 SB Vynálezy Průmyslové vzory Zlepšovací návrhy UŽITNÝ VZOR PRÁVA NA OZNAČOVÁNÍ Ochranné známky Označení původu Obchodní jméno OCHRANA TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ AUTORSKÉ PRÁVO ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA ELEKTROSTATICKÉ VÝBOJE ELEKTRICKÁ KONSTRUKCE SOUČÁSTKY A JEJICH VLASTNOSTI KONSTRUKCE SIGNÁLOVÝCH SPOJŮ Konstrukce spojů Klasifikace spojů v digitálních systémech Vedení...82

4 2 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 7.3 ROZVOD NAPÁJENÍ OCHRANA PROTI PRONIKÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH SIGNÁLŮ (PARAZITNÍ JEVY A JEJICH POTLAČENÍ) Jevy vyvolané nenulovým odporem spojů Termoelektrická napětí Reaktance vodičů Parazitní kapacitní vazba Parazitní induktivní vazba Filtrace napětí ve vodičích Souosé tlumivky PŘENOS IMPULSŮ VEDENÍM Metoda Bergeronova diagramu Metoda Bergeronova diagramu pro nelineárně zakončené vedení Zakončovací (přizpůsobovací) články pro vedení RUŠENÍ V DIGITÁLNÍCH SYSTÉMECH Přeslechy u jednoduchých spojů Přeslechy u vázaných vedení MECHANICKÁ KONSTRUKCE PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ Hledisko mobility Provozní hlediska Jiné specifické požadavky PŘÍSTROJOVÁ ZÁSTAVBA Základní koncepce vnitřní zástavby Topologie vnitřní zástavby VOLBA, ROZMÍSTĚNÍ A GRAFICKÉ OZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH PRVKŮ Kritérium četnosti manipulace Kritérium významu Kritérium kolize Kritérium subjektivního vjemu KLIMATICKÁ A MECHANICKÁ ODOLNOST CHLAZENÍ POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK A KONSTRUKČNÍCH CELKŮ Základní způsoby přenosu tepla Konstrukční uspořádání chlazení Chlazení polovodičových součástek KONSTRUKCE A TECHNOLOGIE DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ Typy plošných spojů Drátové plošné spoje Vlastnosti desek plošných spojů Konečné povrchové úpravy Osazování desek plošných spojů součástkami Konektory pro plošné spoje NÁVRH DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ Jednodušší metoda ručního návrhu Složitější metoda ručního návrhu Podrobnosti k návrhu vodivého obrazce Návrh DPS počítačem Postup pří návrhu DPS počítačem PÁJENÍ V ELEKTRONICE

5 Návrh a konstrukce elektronických přístrojů Měkké pájky Tavidla Postup pájení Technologické operace a zařízení pro hromadné pájení TECHNOLOGIE POVRCHOVÉ MONTÁŽE Zvláštnosti návrhu DPS pro techniku povrchové montáže STÍNĚNÍ Elektromagnetické stínění Magnetostatické stínění Vícenásobné stínění Stínění nízkofrekvenčních a napájecích transformátorů Stínění cívek a vysokofrekvenčních obvodů Elektrické stínění Stínění síťových transformátorů Současné stínění magnetického a elektrického pole Stínění vodičů Stínění vodičů proti vlivu magnetických polí SPOLEHLIVOST ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ POJMY ROZBOR KŘIVKY INTENZITY PORUCH TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA A OŽIVOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ÚLOHY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY DIAGNOSTIKA ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A ZAŘÍZENÍ Testování a třídění integrovaných obvodů Testování propojovací sítě Testování osazených desek Diagnostika při uvádění do provozu, servis BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ LEGISLATIVA A UŽITÍ VÝROBKŮ PŘÍLOHA: KONTROLA KONSTRUKČNÍHO NÁVRHU LITERATURA VÝSLEDKY TESTŮ Vstupní test...378

6 4 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 1 Zařazení předmětu ve studijním programu Tento text je určen především jako studijní materiál pro výuku předmětu Návrh a konstrukce elektronických přístrojů (BNKP) v 3. ročníku studia tříletého bakalářského studijního programu ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, KOMUNIKAČNÍ A ŘÍDÍCÍ TECHNIKA oboru MIKROELEKTRONIKA A TECHNOLOGIE. Volně navazuje na předměty předchozích ročníků Elektrotechnika1-2, Analogové elektronické obvody a Mikroelektronika a technologie součástek se zaměřením na integrované obvody. Výhodou lze využít případných předchozích znalostí z volitelného předmětu Diagnostika a testování elektronických systémů. 1.1 Úvod do předmětu Náplní předmětu je seznámení jednak s historií a rozdělením integrovaných obvodů, ale především s aspekty návrhu a nároky kladenými na analogové integrované obvody (AIO). Používané technologie (bipolární, CMOS a BiCMOS) -jejich vlastnosti a srovnání. Seznámení s modelováním integrovaných obvodů a s modely jednotlivých prvků (obvodové modely bipolárních a unipolárních tranzistorů, rezistory). Návrh a simulace základních bloků AIO (proudové zrcadla a referenční obvody, zesilovače, děliče napětí, spínače ). Postupy a pravidla pro návrh topologií (masek) AIO. Seznámení s pokročilejšími technikami kompenzací analogových obvodů na čipech. Cvičení na počítačích zaměřená na simulaci a návrh funkčních bloků I0. K této části výuky doporučujeme skriptum Laboratorní cvičení z předmětu, kde naleznete manuály k ovládání používaných výukových programů OrCAD Pspice pro simulaci obvodů a Microwind určený k návrhu topologie obvodu (layoutu). 1.2 Vstupní test Jako základ pro snadné zvládnutí učiva tohoto skripta se předpokládá jistá znalost ze studia předchozích elektrotechnických předmětů. Nezbytná je znalost základních elektrotechnických zákonů a pouček, schopnost matematického řešení jednoduchých elektrických a elektronických obvodů a alespoň základní znalost vlastností a chování primitivních elektronických prvků a součástek. Pro velmi stručnou autoevaluaci vašich znalostí lze využít následující krátké otázky a příklady. První část je zaměřena na základní znalosti z obvodové techniky, druhá na znalosti elektronických součástek. Odpovědi a případná řešení naleznete na konci tohoto skripta. 1. Nakreslete základní strukturu bipolárního tranzistoru a vysvětlete podstatu tranzistorového jevu. 2. Uveďte složky proudu v bipolárním tranzistoru typu NPN. 3. Do čtyř kvadrantů souřadného systému zakreslete základní charakteristiky bipolárního tranzistoru. 4. Uveďte používané pracovní režimy tranzistoru. 5. Uveďte tři základní zapojení bipolárního tranzistoru a jejich vlastnosti.

7 Návrh a konstrukce elektronických přístrojů 5 6. Jak jsou vyjádřeny zesilovací schopnosti tranzistoru? 7. Nakreslete Ebersův-Mollův model tranzistoru a uveďte význam jeho jednotlivých prvků. 8. Co je to bezpečná pracovní oblast tranzistoru jak ji lze vyjádřit ve výstupních charakteristikách? 9. Za jakých okolností dochází k průrazům tranzistorové struktury 10. Co je to Earlyho jev? 11. Co jsou linearizované modely tranzistoru a jaký mají vztah k parametrům dvojbranu? 12. Jak jsou vyjádřeny mezní kmitočty bipolárního tranzistoru? 13. Jak pracuje bipolární tranzistor ve funkci spínače? 14. Jak se provede volba a nastavení pracovního bodu zesilovače s bipolárním tranzistorem.

8 6 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 2 NÁVRH A KONSTRUKCE ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAVÁDĚNÍ DO VÝROBY Výroba elektronických přístrojů a zařízení tvoří významnou součást průmyslové výroby, ať již jako samostatný obor, nebo součást jiných oborů. Vyznačuje se vysokou dynamikou vědeckotechnického rozvoje a její produkty se musí prosazovat v náročných konkurenčních podmínkách, neboť trh elektronických přístrojů a zařízení je charakteristický svou otevřeností v mezinárodním měřítku. K dosažení ekonomického úspěchu na trhu vzrůstá význam technické tvůrčí práce, ale současně i požadavky na větší provázanost s takovými disciplinami jako je obchod, marketing, ekonomika a organizace. Současný trend se projevuje tím, že vzrůstá podíl řídících pracovníků s vysokoškolskou kvalifikací ve dvou oblastech - v technické a v ekonomické (vč. obchodu). Nezbytné interdisciplinární znalosti se však stávají nutností i ve výkonných inženýrskotechnických profesích (tj. i pro výzkumné a vývojové pracovníky). Rozumět celému procesu vzniku a zavedení nového výrobku, ekonomickým souvislostem jak v průběhu přípravy, tak při výrobě, je účinnou cestou dosažení vysoké efektivity práce a následného ekonomického úspěchu. Z pohledu tvůrce "sebedokonalejší a sebezdařilejší, příp. sebekrásnější" řešení postrádá smysl, nelze-li jej ekonomicky zavést do výroby, či vyrábět, nesplňuje-li konkrétní potřeby uživatele, není-li se schopno prosadit parametry, spolehlivostí, designem a cenou v konkurenci jiných výrobků. Celý proces vzniku elektronického přístroje zahrnuje řadu činností od vzniku námětu, záměru až po rozběh sériové výroby, jejichž cílem je až splnění ekonomických záměrů na straně dodavatele (podnikatelského subjektu) uspokojením potřeb odběratelů (zákazníků). Návrh řešení a zhotovení vzorku, který v zásadě splňuje očekávané funkce (často za podmínky, že je obsluhován a udržován v provozu svým tvůrcem) je jen malou částí z celkového objemu prací nutných k dosažení uvedeného cíle. Tento stav ještě nezajišťuje ani neprokazuje dosažení technických a ekonomických parametrů ani ve výrobě ani v užití. Soubor všech činností od stanovení záměru - formulace zadání až po rozběh seriové výroby bývá označován jako technická příprava výroby (někdy také jako příprava nové výroby či předvýrobní činnosti). Je zřejmé, že rozsah a náplň jednotlivých činností je v konkrétních případech různá a závisí na a) výrobku - jeho charakteru a složitosti, na situaci na trhu, b) řešiteli/výrobci - na vnitřních podmínkách, tj. schopnostech, zkušenostech pracovníků, technických prostředcích, organizační struktuře. Technická příprava výroby probíhá v řadě etap; za základní můžeme označit 1. Stanovení záměru (zadání). 2. Výzkumná etapa. 3. Vývojová etapa. 4. Technologická příprava výroby. 5. Náběh sériové výroby. Poznámka: Termínem technická příprava výroby bývá někdy v užším smyslu označována pouze etapa technologické přípravy výroby. Organizace a řízení technické přípravy výroby jsou firemně specifické. Jinak budou postupovat malí výrobci omezeného sortimentu, jinak velké společnosti pokrývající několik výrobních oborů.

9 Návrh a konstrukce elektronických přístrojů 7 Předpokládejme proto, že modelovým příkladem bude firma působící dlouhodobě v oboru výroby elektronických přístojů a trvale zajišťující svůj technický rozvoj i přímý odbyt své produkce. Pro takovou firmu je typické, že má zavedenou propracovanou vnitřní organizaci, posloupnost a náplň činností technické přípravy výroby má popsánu vnitřními akty řízení (organizačními směrnicemi, normami apod.). Jejich význam spočívá mimo jiné v tom, že poskytují konkrétní informace a návody pro práci odborných útvarů i jednotlivých pracovníků a zavádějí potřebnou terminologii, neboť význam některých obecně používaných termínů není v praxi (v různých podnicích) jednotný. Náplň etap technické přípravy výroby 1. Zadání úkolu Zadání úkolu soustřeďuje požadavky a náměty, popř. údaje k zakázce (1.1). Vychází se přitom zejména z dlouhodobé strategie firmy, ze záměrů na udržení či rozšíření podílu na trhu v daném sortimentu. Pojem strategické plánování je u zavedených výrobců jedním z klíčových a pohybuje se v horizontu jednotek až desítek let. Od strategického plánování se odvíjí investiční politika, tj. zejména obnova a rozšiřování technologií (instalovaných zařízení, strojů, výstavba). Vyžaduje to hluboké znalosti vývoje techniky, trhu, pracuje se s dlouhodobými prognózami. Záměry a rozhodnutí vycházející ze strategického plánování jsou často orientovány na vlastní nebo externí základní výzkum. Vedoucí firmy oboru se vyznačují tím, že realizace záměrů dlouhodobé strategie tvoří rozhodující náplň jejich technického rozvoje. Postup středních a menších firem je jiný, je založený na vysoké inovační pohotovosti. Firmy organizují svůj technický rozvoj na znalosti okamžitých nebo časově blízkých potřeb trhu a soustřeďují se na velmi rychlý průběh technické přípravy výroby, na rychlé uspokojení poptávky. Firemní koncepci ovlivňuje podstatně charakter výrobků z pohledu užití. Typické je rozdělení na výrobky určené pro konečnou spotřebu a na výrobky pro další zpracování. Konkretizace požadovaných vlastností, parametrů a ceny do zadání úkolu se provádí na úrovni hospodářského vedení (managementu) firmy. Základními podklady pro rozhodování jsou studie, zprávy a informace pracovníků marketinku, obchodu, výzkumu a vývoje, technologie (1.1). Obsahové a časové členění úkolu (1.2) je připraveno pro písemný akt řízení (zadávací protokol), který obsahuje tyto údaje: - kdo bude úkol řešit (hlavní řešitelé, spoluřešitelé), tj. které útvary budou řešit včetně jmen odpovědných pracovníků, - cílové požadavky (parametry, vlastnosti nového výrobku), - náplň a termíny jednotlivých etap řešení, - přidělené prostředky k řešení úkolu, - rozčlenění nákladů. Současně se vypracovává technicko-ekonomický rozbor (1.3), který rozvádí stručné informace obsažené v zadávacím protokolu, a který slouží jako podklad k rozhodnutí (1.4) o zařazení úkolu technického rozvoje (výzkumného, vývojového) do plánu (1.5). Rozhodnutí patří vrcholovému vedení (managementu) firmy. Technicko-ekonomický rozbor souhrnně hodnotí marketinkovou situaci a popisuje po technické i ekonomické stránce podnikatelský záměr zamýšlený vstupem výrobku na trh. Obsahuje

10 8 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně - popis výrobku (jeho účel, funkci, použití), - základní parametry a jejich srovnání s konkurencí, - všeobecné a specifické požadavky (oblast bezpečnosti, spolehlivost, soulad s normami a předpisy), - rozvahy o technicko-ekonomické životnosti (době, po kterou se udrží výrobek na trhu), předpokládané množství prodaných (vyrobených) výrobků v této době, - odhad nákladů na vývoj výrobku, na nářadí a měřící vybavení, na speciální technologie, hardwarové (HW) a softwarové (SW) prostředky, - předpokládané náklady na technickou přípravu (zavedení) výroby, výrobní náklady ve vztahu k ceně, cenový limit, vyčíslení přínosů, zisku,... - návrh časového harmonogramu základních etap, případné upřesnění jejich nestandardního průběhu, - navrhovaný počet vzorků, prototypů, rozsahů zkoušek, rozsah konstrukční a technologické dokumentace. Poznámka: Průběh řešení zpravidla nesleduje celý vývojový diagram (obr. 1). - v etapě zadání se již přihlíží k náplni úkolu, např. při dílčí inovaci spočívající jen v návrhu nového designu (vnějšího provedení) bez podstatného dotčení původního obvodového řešení, nebude jistě zařazována výzkumná etapa, ani všechny vývojové etapy, - v průběhu řešení může pod vlivem získaných poznatků nebo změn na trhu docházet v časovém rozvrhu ke skluzům i záměrnému urychlování, může docházet ke změnám v čerpání nákladů. Průběh řešení je proto trvale sledován a vyhodnocován a v dílčích etapách rozhodováno o jeho dalším průběhu.

11 Návrh a konstrukce elektronických přístrojů 9 Obr.1.1 Náplň a návaznosti jednotlivých etap technické přípravy výroby

12 10 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 2. Výzkumná etapa Výzkumná etapa se zařazuje tehdy, nejsou-li známy některé principy nebo nejsou-li ověřeny do té míry, aby je bylo možno přímo použít při konkrétním řešení výrobku. Výzkumná etapa je charakteristická pro výrobky, které představují vysoký stupeň inovace oproti svým předchůdcům, nebo zavádění nové techniky. V průběhu řešení je nutné se seznámit s nejnovějším stavem techniky formou studia odborné literatury, patentových spisů a rešerší (2.1). Dále se provádí potřebné výpočty a návrh klíčových obvodů příp. i s nezbytným SW a jejich experimentální ověření (2.2). Získané poznatky a výsledky prací se shrnují ve výzkumné zprávě (2.3). O splnění cílů výzkumné eta py a dalším postupu (pokračování podle vývojového diagramu nebo "opakování" výzkumné etapy) rozhodne technické vedení firmy při oponentním jednání (2.4). 3. Vývojová etapa 3.1. Studium a funkční ověření. Tato etapa se nezařazuje, pokud se jedná o řešení poměrně propracovaných problémů, popř. když byly propracovány natolik v etapě výzkumu, že rozhodnutím v bodu 2.4 byla vynechána. V průběhu studia (3.1.1.) řešitel vytváří vlastní koncepci řešení, stanovuje dílčí části řešení, vymezuje technické, technologické, materiálové i výrobní podmínky pro úspěšné ověření a přípravu nového výrobku. Účelem etapy funkčního ověření (3.1.2.) je prokázat na navrženém a zhotoveném funkčním vzorku reálnost dosažení zadaných parametrů. Pojem funkční vzorek je myšlen jako takový "model", který se ještě nemusí blížit vzhledově konečnému výrobku, ale ověřuje jeho perspektivní funkčnost po stránce především vybraných technických parametrů a vlastností (zejm. základních obvodových a SW řešení). Ověření (kontrolu) splnění zadaných technických parametrů provede typová zkušebna. Uvedený postup nezávislé kontroly je příznačný pro zavedené systémy řízení jakosti. Zkušebnou vystavený protokol o typové zkoušce I (3.1.3) je podkladem pro rozhodnutí o pokračování vývojových prací, příp. opakování etapy (3.1.4) Vývojový vzorek. V etapě vývojového vzorku je cílem dopracovat řešení i po konstrukční a SW stránce do takového stavu, aby jej bylo možno ověřit i po stránce technologičnosti provedení. Při řešení úzce spolupracuje s vývojovým pracovníkem konstruktér. Poznámka: Zejména ve strojírenských podnicích se někdy neužívá označení funkce výzkumně-vývojového pracovníka pro tvůrce elektrického (obvodového) návrhu, ale označuje se jako elektrokonstruktér, popř. jen konstruktér. V rámci tohoto textu je pod pojmem konstruktér myšlen pracovník, který navrhuje mechanickou konstrukci přístroje, vypracovává konstrukční podklady; výzkumně-vývojovými pracovníky jsou označováni tvůrci obvodového řešení a programového vybavení. Podle pokynů a podkladů vývojového pracovníka a konstruktéra je zhotoven vývojový vzorek (3.2.1), pomocí něhož je již v dílně vzorkovny ověřováno jeho obvodové a konstrukční řešení, jsou stanoveny nároky na potřebné technologie a měřící zařízení a předběžně se odhaduje potřebný čas ke zhotovení výrobku. V této fázi již musí být k dispozici SW nutný pro zajištění vlastní funkce výrobku (specifické "firmware"). Dopracování a optimalizace uživatelského SW, které již nevede k úpravám obvodového (HW) řešení může probíhat souběžně s výrobou prototypů (3.4).

13 Návrh a konstrukce elektronických přístrojů 11 Na vývojovém vzorku provádí typová zkušebna typovou zkoušku II (3.2.2). Typová zkouška II je poměrně obsáhlým ověřením vlastností vzorku i správnosti dokumentace. Ze zkoušky obvykle vyvstává řada připomínek, které musí vývojový pracovník a konstruktér vyřešit (3.2.4). Následuje rozhodnutí o ukončení etapy (3.2.5) Zhotovení výrobní dokumentace pro prototypy. V této etapě se již zpracovává výrobní dokumentace se všemi náležitostmi tak, aby podle ní mohly být vyráběny prototypy - tj. vzorky výrobků, které provedením i parametry plně odpovídají budoucím výrobkům. Výkresová dokumentace prochází kontrolou, zda je v souladu s normami a předpisy, zda jsou správně voleny materiály a díly s přihlédnutím ke standardizaci a typizaci. Stanovuje se technologie zhotovení prototypů, vypracovávají se návrhy uživatelské dokumentace Zhotovení prototypů. Je-li to účelné, vypracovávají se některé technologie výroby tak, aby byly použitelné již i pro realizaci prototypů (3.4.1). Poznámka: Výsledkem technologické přípravy výroby je určení výchozí podoby a množství materiálu, vypracování technologických postupů (pro zhotovení, montáž, nastavení, kontrolu), stanovují se časové normy na jednotlivé operace. Zadává se příp. výroba speciálního nářadí, měřícího zařízení apod. Podle požadavku zadání se vyrobí stanovený počet prototypů (3.4.2). Všechny poznatky a připomínky z průběhu výroby prototypů se evidují. Připravují se všechny materiály, které budou kontrolovány spolu s prototypem (prototypy) v průběhu typové zkoušky III (3.4.3). Typová zkouška III prověřuje dosažení zadaných parametrů a vlastností včetně funkcí interního a externího řízení, uživatelského SW, úplnost a správnost výrobní a uživatelské dokumentace (návody,...). Při kladném výsledku typové zkoušky jsou připomínky z jejího průběhu spolu s připomínkami z výroby prototypů promítnuty do dokumentace (3.5), která se tím stává konstrukční dokumentací pro výrobu (výrobní dokumentace v užším slova smyslu). Jde o takový soubor podkladů, z nichž je možno přizpůsobením se instalovaným technologiím začít vyvinutý výrobek vyrábět a dodávat na trh. Tím také končí etapa vývoje a nastává etapa osvojení výroby. 4. Osvojení výroby je procesem, jehož cílem je co nejekonomičtěji připravit výrobu a vyrábět produkt předchozího vývoje Technologická příprava výroby (TgPV) Podklady pro TgPV se skládají z - technických podkladů - schémat, SW, konstrukčních výkresů a rozpisek (kusovníků), popisu funkce, metody elektrického nastavení a kontrol (testování); prototypu(ů) vč. připomínek a poznatků z jeho výroby, - ekonomických a organizačních údajů - nákladového limitu konečného výrobku, předpokládané sériovosti, stanovených termínů a nákladů pro etapu TgPv. Správné stanovení podkladů v etapě TgPV působí výrazně na ekonomiku produkce (v ovlivnění výše nákladů je TgPV hned za vlastním vyvojově-konstrukčním řešením výrobku). Musí být proto voleny nejvhodnější výrobní postupy, optimální volba výrobního zařízení, organizace práce a pracovišť, stanovení norem spotřeby materiálu a času Předběžná materiálová norma je souborem všech komponentů, které je nutno pořídit (zakoupit) a které při výrobě vstupují do daného výrobku. Sestavuje se z konstrukční dokumentace a je podkladem pro zajištění dodávek u dodavatelů a pro stanovení tzv. materiálových nákladů výrobku.

14 12 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Technologické postupy vycházejí z technologických postupů zhotovení jednotlivých dílů až po technologické postupy kompletace celého výrobku vč. operací nastavení a testování. Např. na úrovni dílu se stanovuje výchozí rozměr materiálu, pořadí výrobních operací, použité nářadí, stroje, zařízení, pracoviště. Podobně se stanovují postupy montáží, nastavení, kontrol. Podle potřeby zadává technolog úpravy či pořízení potřebných technických zařízení a programového vybavení pro technologické a řídící procesy Normy času stanovují nutnou míru pracovního času k vykonání určité operace (dle technologického postupu). Jejich objektivní stanovení provádí technologové-normovači, a to technickým propočtem z údajů v technologickém postupu, využitím normativů nebo měřením (tzv. snímkem pracovního času). Poznámka Vypracované technologické postupy s normami času jsou základním podkladem pro plánování výroby - kapacitní a ekonomické propočty, harmonogramy výroby, atd Konstrukce a výroba účelového nářadí (prostředků) patří mezi nákladově náročné položky, proto se s požadavky technologa na konstrukci a výrobu nářadí prověřuje možnost využití modifikovaného standardniho nářadí, typizovaných prvků, apod. Jeho výroba, úprava, či nákup se uskutečňuje v termínech dle harmonogramu technologické přípravy výroby tak, aby jeho konečné ověření proběhlo při výrobě ověřovací série Konstrukce a výroba měřících (testovacích, zkušebních) zařízení je "elektrickým" ekvivalentem konstrukce a výroby nářadí pro zhotovení mechanických částí výrobku (tj. pro výrobu elektrických bloků, sestav a finálního výrobku). Technolog určuje technologický postup elektrického nastavení, kontrolní a testovací operace a určuje potřebná zařízení. Podle ekonomických kriterií volí stávající nebo nákup nové měřící techniky, či zadává konstrukci a zhotovení účelových přípravků a zařízení Příprava SW. Příprava programových prostředků technologického procesu závisí na technologickém vybavení a vnitřní organizaci firmy. Zajišťuje se pořízení či úprava SW pro jednotlivé programově řízené technické prostředky, příp. pro ucelené výrobní linky až po přípravu dat pro úplné výrobní systémy. Poznámka: Úplné výrobní systémy bývají organickou součástí systému technickoekonomického řízení celé firmy. Jednotlivé relativně procesně autonomní subsystémy jsou pak propojovány pomocí on-line datových sítí. Např. subsystém materiálového hospodaření může automatizovaně zabezpečovat po zavedení souboru výrobních podkladů výrobku a příkazu k jeho výrobě - vystavení objednávek pro dodavatele vč. optimalizace rozložení dodávek - evidenci dodávek, vč. propojení na subsystém ekonomiky (ceny, platby) - evidenci pohybu materiálu a dispozice k jeho přesunu na výrobní pracoviště v potřebném složení, množství a čase Např. subsystém řízení výroby zajišťuje - optimalizaci výrobního plánu (termíny, průchodnost, náklady) - vlastní řízení výrobního procesu - dispozice k průchodu přes jednotlivé technologické operace, evidence, provázanost se subsystémem ekonomiky (výrobní náklady, mzdy,...) SW těchto systémů je produktem specializovaných firem. V procesu technologické přípravy výroby hlavní náplň činností spočívá v přípravě dat předepsaným způsobem. Po kontrolním aktu (4.1.7) je rozhodnuto o výrobě ověřovací série. 4.2 Ověřovací série (OS) má za cíl prověření konstrukční dokumentace, technologických postupů, sledu a náplně jednotlivých operací, ověření nasazené techniky a programového vybavení, postupů elektrického nastavení, kontrolních a testovacích operací a norem času na výrobních pracovištích, včetně ověření předpokládaných ekonomických parametrů produkce. V průběhu mechanické výroby (4.2.1), montáže (4.2.2) a elektrického nastavení a testování (4.2.3) se vede evidence připomínek - optimalizují se technologické postupy, provádí se

15 Návrh a konstrukce elektronických přístrojů 13 operativní úpravy konstrukční a technologické dokumentace, nářadí, měřícího zařízení, technických a programových prostředků. O průběhu OS se vypracuje technická zpráva (4.2.4), provede se řádná úprava výrobní dokumentace (4.2.5) a definitivní úpravy nářadí a měřícího zařízení (4.2.6). Podle průběhu a výsledku OS a z posouzení připravenosti pro zahájení sériové výroby se rozhodne o uvolnění do opakované (sériové) výroby (4.2.7). Tím byl ukončen celý proces technické přípravy výroby v širším slova smyslu. V praxi úspěšných firem se ukazuje, že účinnou metodou rychlých inovací je vytvoření podmínek, kdy schopný řešitelský vývojový tým neuzavírá svou činnost ukončením etapy "vývoj", ale aktivně řídí proces přípravy výroby až po zahájení opakované výroby. Vybrané metody a zásady výzkumně vývojových prací a) Plánování práce. Termínová a obsahová náplň úkolu se rozplánovává až na úroveň jednotlivých řešitelů. Formulace úkolů musí být jednoznačná, zadání písemné. b) Studium a shromažďování informací. Základními zdroji informací jsou: - patentové a literární rešerše, - odborné časopisy a knižní publikace, - konference, semináře a sborníky z nich, - výrobní dokumentace výrobků vlastní produkce, - obchodně technická a uživatelská dokumentace výrobků jiných výrobců, - katalogy, aplikační návody a doporučení výrobců a dodavatelů součástek, dílů nebo funkčních bloků, - odborné konzultace. Doporučuje se, aby si pracovník vedl vlastní kartotéku (lístkový systém - s uvedením tématu, krátkého popisu, autora, pramene). Podrobnější informace nalezneme např. v knihách Jiřího Tomana. c) Vedení pracovní dokumentace. Propracování vlastního systému vedení pracovní dokumentace je účinnou metodou pro dosažení potřebné efektivity práce. Pečlivé vedení pracovních poznámek, teoretických výpočtů, výsledků experimentů, atd. formou pracovního deníku urychluje vlastní řešení a usnadňuje vypracování konstrukční, uživatelské a servisní dokumentace výrobku. d) Ekonomika výrobku. Zahraniční prameny uvádějí, že podíl vývoje a konstrukce na výrobních nákladech výrobku činí typicky 70%. Znalost cenových relací použitých prvků a schopnost kvalifikovaného odhadu pracnosti (např. analogií se srovnatelnými výrobky) je jedním ze základních požadavků na vývojového pracovníka, příp. konstruktéra. Typickým trendem snižování výrobních nákladů je odstraňování podílu lidské práce - eliminací dostavovacích operací, optimalizací obvodového řešení toleranční analýzou, automatizací kontrolních a kalibračních prací apod. e) Kvalita výrobku. Ovlivnění kvality výrobku ve fázi vývoje je podobné jako v d) a je dané zejména - výběrem a dimenzováním použitých prvků, - volbou obvodového řešení, - konstrukcí (technologičností) výrobku, - metodami kontrol testování, - použitím dynamického namáhání, resp. zahořování (stress screening). Mezi základní postupy patří teoretické výpočty spolehlivosti (střední doby bezporuchového chodu) výrobku, provádění typových zkoušek v jednotlivých vývojových etapách, praktické provádění zkoušek spolehlivosti na skupině výrobků a komplexní metrologické zajištění produkce. Poznámka: Předmětem typové zkoušky jsou mimo jiné zkoušky mechanické (rázy, chvění), zkoušky klimatické odolnosti, kontrola parametrů na hranicích pracovních podmínek

16 14 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně (v okrajových teplotách, při mezních napájecích napětích ap.). Provádí se i interní zkoušky bezpečnosti, odrušení, kontroly správnosti a úplnosti dokumentace. Nejvyšším stupněm je zavedení úplného systému zajištění jakosti organizaci na úrovni certifikace (dle ISO řady 9000) - viz kapitola Řízení jakosti. f) Užitné vlastnosti výrobku rozhodují spolu s cenou (d) a kvalitou (e) o úspěšnosti výrobku na trhu. Technické zadání nemůže plně postihnout všechny "prvky" úspěšnosti. Pro dosažení co největší úrovně užitných vlastností je předpokladem především hluboká znalost potřeb uživatele a stavu techniky - zejména znalost konkurenčních výrobků a vývojového trendu trhu. Kromě technických parametrů sem patří zejména vzhledové provedení vč. důsledného uplatňování zásad ergonomie - při volbě a rozložení ovládacích prvků a přípojových míst (design přístroje). g) Bezpečnostní požadavky musí vycházet ze splnění závazných předpisů a norem platných v zemi uživatele. Typickým trendem je mezinárodní sjednocování normativních požadavků, přičemž v oblasti technických vlastností mají charakter doporučení, kdežto v oblastech bezpečnosti a ekologie jsou závazné. Jejich znalost je základním předpokladem pro úspěšné prosazení na zahraničních trzích. Při konstrukci výrobků, zejména síťových částí, je nutno počítat s použitím prvků, které jsou typovány u pověřených národních organizací - síťové přívody, pojistková pouzdra a vložky, síťové spínače apod. Úvodní kapitola měla za cíl objasnit souvislosti celého procesu vzniku nového výrobku v rozsahu potřebných znalostí jeho tvůrců. Je zřejmé, že hluboká a komplexní znalost problematiky nebude převážně soustředěna ve vědomostech jediného pracovníka, ale cíleně rozdělena na členy řešitelského kolektivu. Vznik a organizace práce tvůrčího týmu - typického představitele technického rozvoje - je neméně složitým úkolem než vlastní vývoj a zavedení výroby nového produktu. Toto téma je již nad rámec této publikace, ale nemělo by být opominuto. 2.1 Dokumentace elektronických zařízení Výsledky vývojových prací musí být dokumentovány tak, aby další pracoviště mohla výrobu připravit a aby nová zařízení mohla být vyrobena, vyzkoušena a uvedena do provozu. K tomuto cíli slouží výrobní a uživatelská dokumentace. Tato dokumentace má části prováděcí, definující výrobní proces, a části vysvětlující, které umožňují pochopení činnosti zařízení při výrobě, provozu i údržbě. Dokumentace bývá značně obsáhlá (zvl. u velkých elektronických zařízení), obsahuje tyto části: 1. Konstrukční dokumentace: - výrobní výkresy a rozpisky sestav, podsestav a polotovarů včetně dokumentů pro výrobu desek plošných spojů, - výrobní dokumentace vnitřních propojovacích kabeláží, ev. zadních panelů, - výkresy pro zhotovení vnějších připojovacích kabeláží, - dokumentace pro balení, - dokumentace definující kompletaci dodávky a její příslušenství. 2. Elektrická dokumentace: - funkční, principiální a obvodová schémata, - zkušební a různé další předpisy pro celek, díly, desky a kabeláže, - elektrické rozpisky, - tabulky a slovníky signálů, - funkční a časové diagramy.

17 Návrh a konstrukce elektronických přístrojů Uživatelská a obchodně-technická dokumentace (stručně: Průvodní dokumentace): - technický popis, - návod k použití (návod k obsluze), - servisní dokumentace, - předpis pro instalaci - katalogový list. Vytvoření této dokumentace a její udržování ve stavu odpovídajícím měnícím se podmínkám výrobního procesu i vzrůstající technické úrovni, představuje značný podíl objemu vývojových prací. Některé činnosti při vytváření této dokumentace mají opakující se charakter a jsou proto vhodné pro počítačové zpracování. Zvláštní pozornost se musí věnovat uživatelské a obchodně-technické dokumentaci, jejichž zpracování po obsahové stránce náleží tvůrci zařízení. Při zpracování dokumentace musí být uplatněna zásada plné konkurenceschopnosti dokumentace v - obsahové náplni - správná a úplná specifikace parametrů, perfektní textové (slohové) zpracování i v cizím jazyce (prioritně angličtina a němčina), - grafické úpravě a kvalitě tisku. Podrobněji si nyní všimněme návodu k použití, jehož úroveň u domácích výrobců je obecně nedostačující až špatná. Forma a obsah návodu nemohou být vždy stejné. Měly by však záviset více na potenciálním uživateli výrobku a jeho vztahu k němu než na typu zařízení. Složitost zařízení bude podmiňovat jen rozsah návodu. Z tohoto hlediska můžeme dokumentaci k výrobku rozdělit do čtyř kategorií: A. návod k obsluze spotřební elektroniky pro laického uživatele; B. návod k obsluze laboratorní a speciální elektroniky pro odborné pracovníky neelektronické (např. lékařská elektronika, mikropočítače); C. návod ke speciálním využitím laboratorní a průmyslové elektroniky pro pracovníky erudované v elektronice (např. přístrojové stavebnice); Je třeba pouze zdůraznit, že z hlediska uživatele obvykle návod k obsluze velmi znehodnocuje, jestliže je prolnut detailními konstrukčními popisy obvodů, mezi kterými je nutno vlastní obsluhu zařízení složitě hledat. Technický popis je třeba uvádět samostatně. Bez ohledu na typ (A až C) by měl každý návod obsahovat tyto složky: 1. Úvodní list (jméno nebo ochranná značka výrobce, název, typové označení a výrobní číslo přístroje), 2. Úvodní údaje 2.1 Obsah, tj. seznam kapitol a odstavců s odkazy na strany. 2.2 Abecední rejstřík hlavních termínů a klíčových slov s odkazy na strany. 2.3 Výčet příslušenství dodaného se zařízením. 2.4 Základní technická data. Všechny tyto informace je nejvhodnější uvádět na začátku návodu, kde se nejsnadněji při časté potřebě vyhledávají. Jako by dnes neměla být vydána jakákoliv odborná kniha bez věcného rejstříku, tak by měl být rejstřík i součástí každého rozsáhlejšího návodu k obsluze. Je totiž nutno si uvědomit, že návod se obvykle systematicky studuje jen jednou, zato velmi často je využíván pro vyhledání určité konkrétní informace.

18 16 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Bod 2.4 obsahuje popis vlastností zařízení, zejména zaručované údaje o technických vlastnostech zařízení, chybách a třídách přesnosti, vlivech vnějšího prostředí, referenčních a pracovních podmínkách. 3. Princip a použití zařízení 3.1 Účel zařízení a rozsah jeho použití (druhy měření, rozsahy měřených hodnot, provozní podmínky zařízení, příklady a schémata měřicích obvodů). 3.2 Teorie funkce nebo metody využití. 3.3 Principiální popis, blokové schéma. Bod 3.2 nebude samozřejmě většinou nutný u návodů typu A, zato by neměl nikdy chybět u dalších dvou typů. V případě, že zařízení umožňuje více funkčních režimů, ke kterým je účelné uvádět příslušnou teorii (např. návod k měřiči impedancí), bude tento bod obsažen i v odstavci Přehled ovládacích prvků a přípojných míst se stručnou charakteristikou jejich funkce Tento přehled sice částečně supluje popisy uvedené v odstavcích 5. a 6., ale u složitějších zařízení je nezbytný pro rychlé ovládnutí obsluhy a pro usnadnění dodatečného ověřování její správnosti. Může být řešen formou tabulky a uspořádán nejlépe podle čísel označujících jednotlivé prvky v obrázcích (viz dále). 5. Uvedení do chodu 5.1 Podmínky instalace, zapojení, požadavky na napájecí zdroje. 5.2 Příprava pro činnost, kontrola výchozích nastavení. 5.3 Zapnutí, principiální kontrola správnosti funkce. 6. Obsluha pro jednotlivé funkční režimy Popisy v odstavcích 4. až 6. se musí odvolávat na obrázky zařízení (fotografie, schematické kresby) s označenými ovládacími a přípojnými prvky, nejlépe čísly. Pokud jsou funkce zařízení a s tím spojená obsluha značně složité, je výhodné jejich pochopení usnadnit pomocí vývojových diagramů. Vzhledem k tomu, obrázky budou využívány vícekrát v různých místech návodu, je možno je umístit na záložce tužšího obalu návodu tak, aby po vyklopení byl obrázek trvale po straně všech stran textu. Sled dílčích úkonů obsluhy je účelné popisovat v postupně číslovaných bodech, neboť se tak nejspolehlivěji zajistí jejich dodržení. (I v návodech typu B a C: snad se ani nejkvalifikovanějšího pracovníka nedotkne, když obdrží pokyny ve formě "proveď za prvé, za druhé, za třetí...). Pokud je funkčních režimů velmi mnoho (např. analogový počítač), musí být u jejich popisů zajištěno logické a přehledné rozdělení a jednotná struktura textů. Patrně nejpřehlednější je důsledně dodržovat označování všech kapitol, odstavců a bodů desetinnými čísly. 7. Závěrečné informace 7.1 Pokyny pro bezpečnost obsluhy a provozu. 7.2 Údržba. 7.3 Přehled běžných funkčních závad zaviněných obsluhou nebo vnějšími vlivy a jejich odstranění. 7.4 Seznam dalších možných doplňků zařízení s objednacími čísly. 7.5 Záruční podmínky (pokud se liší od běžných), adresy servisních míst. 7.6 Podmínky pro skladování.

19 Návrh a konstrukce elektronických přístrojů 17 Po formální stránce je nezbytnou podmínkou návodu jeho přehlednost. Zahraniční výrobci se často snaží jí dosahovat mezi jiným též nejrůznějšími typy tisku, včetně barevného. V tomto srovnání těžko obstojí forma návodů s textem psaným na psacím stroji (byť elektronickém) či zpracovaným běžným textovým procesorem a vytištěným 9ti jehličkovou tiskárnou.. Nepřehledný však může být i tištěný text, pokud nejsou využity možnosti, které tisk poskytuje, a též vinou nemístného šetření papírem. Nový přístroj je uživatele obvykle více či méně "černou" skříňkou. Jistě není žádoucí, aby k jeho poznávání musel používat kybernetických metod identifikace, spočívajících např. v hledání vztahů mezi podněty a reakcemi a vytváření hypotéz o jeho vnitřní struktuře. Bez kvalitního návodu k obsluze však vlastně k podobnému postupu často dochází (točí se náhodně knoflíky a zjišťuje se, co to udělá), což nepochybně nepřispívá hodnotnému využití přístroje nebo jej dokonce ohrožuje. Na druhé straně špatná kvalita návodů spolu i další vlivy vedly k formulaci tzv. Cahnova axiomu: "Selže-li všechno, přečti návod" (je z kategorie Murphyho zákonů). Úměrně platí výše uvedené i pro dokumentaci počítačových programů. 2.2 Ekonomický význam elektronického průmyslu Aplikace elektroniky a mikroelektroniky v elektronických výrobcích v "neelektronických oborech", působí dvojím směrem - inovačním efektem (nové generace výrobků) - racionalizačním efektem (změna výrobních prostředků a technologických procesů, tj. nový způsob výroby a další tím vynucené změny) Moderní elektronika umožňuje realizaci dosud obtížně řešitelných nebo vůbec neřešitelných po žadavků uživatelů. Také pracnost se přesouvá od výrobců elektronických přístrojů a zařízení k výrobcům součástek (integrovaných obvodů). Výrobci elektronických přístrojů a zařízení se potom orientují na systémové řešení. Racionalizační a inovační dopady nasazování IO velké integrace nepůsobí ve stejných dimenzích jako běžné činitele hospodářského rozvoje, poněvadž v řadě případů dochází k tak zásad nímu zvýšení užitné hodnoty výrobků, že vzniká dodatečná poptávka, která přesahuje řádově potřebu původního výrobku, v jiných případech dochází na základě pronikavé generační inovace k výrobě a nabídce zcela nových výrobků (jako příklad je možné uvést digitální hodinky a kapesní kalkulátor nebo osobní počítač). Důsledky mikroelektronických inovací pro podniky a pro trh Průbě žným snižováním cen zařízení (relativním, někdy i absolutním) a rychlým inovačním cyklem se urychluje proces morálního opotřebení výrobních prostředků a vytváří se značný tlak na přezbrojení výrobních kapacit, ke kterému dochází v cyklech determinovaných ve značné míře inovačním cyklem integrovaných obvodů. Na jedné straně vzrůstá užitná hodnota výrobků a na druhé straně klesá jejich hodnota - to vyvolává zvýšenou poptávku u spotřebitelů a tlak na rozšiřování výroby. Tím se na různé výroby přenáší trend vznikající ve výrobě integrovaných obvodů a vzrůstá současně význam mikroelektroniky jako stimulátoru rozvoje průmyslu a celého hospodářství státu. Důsledky mikroelektronických inovací na výrobní program podniků: - snižuje se podíl vlastní výroby na finálním výrobku - zvyšuje se závislost na kooperacích

20 18 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně - v hodnotě finálního výrobku se zvyšuje podíl nehmotných dodávek (software) - snižuje se stabilita výrobních programů Další důsledky pro neelektrotechnické podniky: Snižuje se význam výrobní tradice. O generační úrovni a funkci výrobku včetně jeho spolehlivosti rozhoduje elektronika a programové vybavení (software) - tedy netradiční kooperace a netradiční profese. To usnadňuje přístup na trh netradičním výrobcům, což vede k obohacení nabídky na trhu. Inovace využívající výpočetní techniku, vyžadují změny celkové funkční kvality výrobku. Nahrazení dosavadní řídicí části mikroelektronickým systémem při zachování dosavadní užitné hodnoty je neperspektivní. Důsledky mikroelektronických inovací pro řízení podniku Zrychlený inovační rytmus a vyšší závislost podniku na vlivy z vnějšího prostředí vyvolávají nutnost změn ve stylu řízení a podnikání vč. plánování výrobního programu a zabezpečování výrobního procesu. Řízení podniku přechází od zajišťování produkce, produktivity práce a nákladů v globálu na vyhledávání a stanovení koncepce a odbytové strategie jednotlivých inovovaných výrobků. Předmětem výrobkového plánování je cena, termín dodávek na trh, užitná hodnota, spolehlivost a vnější vzhled. V organizační struktuře podniků se vytvářejí předpoklady pro technické řízení výrobkových projektů. Útvary, které jsou řízením projektu pověřeny, jsou vybaveny i příslušnými kompetencemi. U pracovníků větší význam než dlouholeté zkušenosti v oboru má tvůrčí přístup, důležitá je schopnost týmové spolupráce. Plynule probíhá doškolování a přeškolování pracovníků na všech úrovních. Zcela novou problematikou je testování složitých přístrojů a zařízení. U finálních výrobců těžiště testování leží na vstupní kontrole, protože platí, že náklady na testování a opravy vadných dílů na úrovni: součástka - plošný spoj - zařízení = 1:10:100. Zvláštní pozornost je nutno věnovat financování. Prodejní ceny relativně klesají. Pokud má být udržena obvyklá míra zisku, je nutno zvyšovat objem výroby. K tomu je nutno zabezpečit dodatečné finanční zdroje, a to buď dalšími úvěry nebo postupně dochází ke koncentraci kapacit (převzetí finančně silnými podniky). Obr Charakteristika japonských firem zabývajících se výrobou a prodejem elektrotechnických výrobků z hlediska počtu zaměstnanců.

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt vychází z I. Výzvy a jejich příloh. Tyto dokumenty nenahrazuje, ale pouze

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TECHNOLOGICKÉ POSTUPY S PODPOROU POČÍTAČA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Ing. Oldřich Bartušek, partner BDO CA s. r. o. www.bdoca.cz Obsah semináře výhody odpočtu na výzkum a vývoj, okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Prof. Ing. Vladislav Musil,CSc. Doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. Konstrukce a technologie elektronických zařízení

Prof. Ing. Vladislav Musil,CSc. Doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. Konstrukce a technologie elektronických zařízení Prof. Ing. Vladislav Musil,CSc. Doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. Konstrukce a technologie elektronických zařízení Vysoké učení technické v Brně 2011 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Kdo to je: Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí činnosti v komplexním systému řízení jakosti

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Písemná příprava. Vzdělávací cíl: Objasnit zásady skladování majetku u nákladového střediska (jednotky, útvarových skladů)

Písemná příprava. Vzdělávací cíl: Objasnit zásady skladování majetku u nákladového střediska (jednotky, útvarových skladů) Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Zásady při skladování majetku Vzdělávací

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

Inženýr IT a řídících systémů

Inženýr IT a řídících systémů Inženýr IT a řídících systémů Kdo to je: Inženýr IT a řídících systémů je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně stanovuje směry technického rozvoje řídících technologických systémů a nastavení

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Závěrečná zpráva grantového

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více