Obecné principy řízení projektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecné principy řízení projektů"

Transkript

1 CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

2 CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů, který je spolufinancován Evropskou unií. Autor: Doc. Ing. Jaroslav Pakosta, CSc. Pardubice 2007 Tento text neprošel redakční ani jazykovou korekturou.

3 Obsah Obsah 1 Úvod 2 1. Terminologie Project Management Projekt Management projektu Manažer projektu Projektový tým Organizační struktury projektového managementu Projektové zásady Fáze a oblasti řízení projektu Fáze projektu Činnosti projektového managementu Hodnocení a ověřování proveditelnosti projektu Zahájení projektu Cíle projektu Stanovení nákladů a ceny projektu Pořízení projektu Plánování projektu Řízení projektových prací Obsah řízení projektových prací Proces monitorování a kontroly projektu Konkrétní příklad projektu Závěr kapitoly Použitá a doporučená literatura.. 75 Obecné principy řízení projektů Strana 1

4 Obecné principy řízení projektů Úvod Trendem moderního managementu je přechod od funkčního pojetí řízení k řízení projektovému. Projektové řízení a projektoví manažeři tak nahrazují staré manažerské formy ve všech řídících oblastech. Přechod k procesnímu řízení je obzvláště patrný v průběhu celého projektu v řadě specializovaných činností nutných pro úspěch projektu. 1. Terminologie 1.1. Anglický termín Project Management lze přeložit do češtiny jako: - management projektu, nebo - projektový management. Pojem management projektu chápeme především jako filozofii přístupu k řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který musí být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě a při současném využití specifických postupů, nástrojů a technik pro plánování a řízení procesů jednotlivých projektů. Managementem projektu máme na mysli specifickou metodiku pro plánování projektu a řízení jeho realizace. Pojem projektový management má širší význam a vedle managementu jednotlivých projektů zahrnuje i jejich organizování a koordinování. Lze ho chápat i jako nadstavbu managementu jednotlivých projektů. Jednotlivý projekt je přitom možné řídit pomocí managementu projektu. Obecné principy řízení projektů Strana 2

5 Uvedené formulace lze schematicky znázornit takto: Projektový management --- [ Organizování Plánování projektu Management projektu --- [ Řízení, realizace projektu Tvorba organizace a koordinování ---[ projektů Koordinace projektů Obr. 1 Schéma projektového managementu Řízení projektu vyžaduje: - projektovou komunikaci - týmovou spolupráci - logicky navazující fáze a úseky projektu - využití technik a nástrojů řízení projektů - organizační činnosti Z hlediska podstaty lze projektový management charakterizovat následujícími technikami a nástroji: 1) - požadavky, koncepty, předpisy, zadání, - varianty organizační struktury - projektový tým komunikace a spolupráce členů projektového týmu, - metodiky plánování projektu a jejich aplikace, - příležitosti, rizika, statistiky a hodnocení vlivů a dopadů, podklady pro preventivní opatření, - projektová kontrola proaktivní i reaktivní kontrolní systémy, metody řízení změn, aplikace opravných opatření, Obecné principy řízení projektů Strana 3

6 - projektová přehlednost průběžná kontrola a informovanost, včasná iniciace jednání o potřebě nasazení opatření, - okamžitý stav projektu komplex metod a postupů pro měření a kontrolu stavu projektu, hodnocení odchylek, měření stavu rozpracovanosti projektu, - opravná opatření, která systémově upravují zjištěné odchylky spolu s odstraněním možnosti jejich opětného výskytu, - manažerské styly řízení projektu a motivace členů projektového týmu ) Podle: MOOZ,H.;FORSBERG,K.; COTTERMAN,H. Communicating Project Management. New Persey: Wiley and Sons, ISBN Základními elementy projektového managementu jsou: - předmět projektu, - čas, - náklady, - zdroje, - míra neurčitosti a rizika, - kvalita realizovaných výstupů. Projektový management se liší od běžného řízení v liniově řízené společnosti zejména svou dočasností a přidělením zdrojů pro jeho realizaci podle potřeb projektu. Pokud je dosaženo cílů u projektu, projekt končí. Pro projekt jsou plánovány a přiděleny pracovní, finanční nebo technologické zdroje podle jeho plánovaných potřeb a po jeho skončení jsou tyto zdroje většinou spotřebovány nebo převedeny do jiných projektů. Úspěšný projektový management může být definován jako dosažení plánovaného cíle projektu, a to při dodržení časového limitu, předpokládaných nákladů nebo jiných čerpaných zdrojů. Obecné principy řízení projektů Strana 4

7 Jako výhody projektového managementu jsou obvykle uváděny: 1. Je jasně identifikován časový a nákladový rámec realizace. 2. Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení plánovaného cíle projektu. 3. Systémový přístup k řízení projektu generuje celou řadu informací s výhodou použitelných pro realizaci dalších projektů. 4. Ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, je přiřazena odpovědnost bez ohledu na případné změny realizačního personálu. 5. Systém rozdělení odpovědností za řízení projektu a problémů umožňuje plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu. 6. Realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány, což umožňuje větší flexibilitu a efektivitu ve využívání těchto zdrojů. 7. Jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, v průběhu realizace je možno definovat odchylky oproti plánu a efektivně směřovat korektivní akce. Mezi nejčastěji uváděné nevýhody projektového managementu patří: 1. rizika projektu a obtížně předvídatelné vnější vlivy, 2. plánování a oceňování v předstihu před vlastní realizací, 3. komplexnost a rozsah projektů a tvorba hierarchie projektů, 4. organizační změny ve společnosti, které nastávají v průběhu projektu. Obecné principy řízení projektů Strana 5

8 1.2. Projekt Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt. Definice projektu podle předních světových teoretiků se mohou v konkrétních formulacích lišit. Většinou se shodují v tom, že projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla řízení a regulace. Projekt je vymezen: 1) jasně stanovenými konkrétními cíli, definovanou strategií vedoucí k dosažení stanovených cílů, stanovenými termíny zahájení a ukončení, omezenými zdroji a náklady, specifikací přínosů jeho realizace konkurenční výhoda, zvýšení zisku, zavedení moderní technologie, ekologické aspekty apod ) DOLANSKÝ,V.; MĚKOTA,V.; NĚMEC,V. Projektový management. Praha: Grada Publishing, ISBN Kromě toho je projekt charakterizován jedinečností, systémovostí, omezenými zdroji, nejistotou a rizikem. Cílového stavu musí být dosaženo během limitovaného času, v rámci omezených zdrojů a nákladů a při dosažení požadovaných kvalitativních parametrů. Je unikátním a jedinečným souborem činností, které se odlišují od činností rutinních nejen svým obsahem, ale i cílovým zaměřením. Projekt je tedy jedinečná aktivita, která nemá vzor v minulosti a která se dokonce ani v budoucnu nebude přesně opakovat. Vzhledem ke své jedinečnosti a neopakovatelnosti, v sobě zahrnuje značné prvky neurčitosti a rizika, má dočasný charakter i v případech, kdy má dlouhou dobu trvání. Všechny zdroje, ať už lidské, materiální či finanční jsou organizovány a řízeny výhradně za účelem dosažení projektových cílů. Po Obecné principy řízení projektů Strana 6

9 jejich dosažení bude organizace využívání zdrojů zrušena. Projekt je pracovní proces směřující k dosažení stanovených cílů. Během tohoto procesu prochází projekt mnoha etapami a fázemi. Tak, jak se tyto etapy mění, mění se i úkoly, organizace a zdroje, které se na projektu podílejí. Vyžaduje sjednocení úsilí a dovednosti mnoha odborníků z různých oblastí lidského konání. Projektové činnosti se prolínají organizačními liniemi. Dosažení cílového stavu je závislé na vzájemné provázanosti dílčích činností, což s sebou přináší nové a unikátní problémy. Periodicky se opakující práce, rutinní práce, není projektem. Dalšími aspekty projektu jsou: - rozsáhlost - různorodost - množství různých vazeb - většinou omezené zdroje - specifická organizační struktura 1.3. Management projektu Management projektu zahrnuje dvě základní skupiny činností: 1. Plánování projektu 2. Řízení realizace projektu Zdůrazněme: plánování projektu není popis toho co se stane, ale toho, co chceme, aby se stalo Obecné principy řízení projektů Strana 7

10 řízení realizace projektu je proces, kterým chceme dosáhnout toho, aby se plánované události skutečně staly a aby nedocházelo k neplánovaným událostem. Plánování projektu zahrnuje: a) stanovení cílů projektu a definování strategie vedoucí k jejich dosažení, b) zpracování strukturované dekompozice činností projektu, c) vytvoření projektové organizační struktury a sestavení projektového týmu, d) zpracování implementačních plánů projektu, tj. časových plánů včetně definování vzájemných vazeb (Ganttův graf, síťový graf), plánu nákladů, alokace zdrojů a matice zodpovědností (explicitní přiřazení zodpovědnosti 1) a pravomocí jednotlivým subjektům, které se na projektu podílejí), e) specifikaci nástrojů a technik pro řízení projektu, f) identifikaci možných omezení a rizikových oblastí projektu a návrh způsobů eliminace těchto vlivů, g) plán kontroly projektu ) V praxi se v češtině velmi často zaměňují, směšují a nejasně používají pojmy zodpovědnost a odpovědnost. Je vhodné, pokud si pracovní tým zvykne používat tyto pojmy tak, že zodpovědnost souvisí s morálním závazkem jednotlivce a jeho osobní snahou o kvalitní a efektivní výkon, zatímco odpovědnost je výrazem pověření ke splnění úkolu se zadanými parametry, a to formou vlastního pracovního výkonu nebo delegováním na další osoby. Podle: SVOZILOVÁ A. Projektový management. Praha: Grada Publishing, 2006.ISBN Obecné principy řízení projektů Strana 8

11 Zmíněné pojetí zodpovědnosti a odpovědnosti koresponduje s pojetím Kerznera 1), který rozlišuje: - autoritu (angl. Authority) moc, která je přidělena jednotlivci tak, aby tento mohl uskutečňovat určitá rozhodnutí, která jsou respektována ostatními jedinci, - zodpovědnost (angl. Responsibility) morální povinnost přijatá jednotlivcem spočívající v efektivním splnění uloženého úkolu, - odpovědnost (angl. Accountability) schopnost plnění pověření stav, kdy jednotlivec dokáže naplnit očekávání a uspokojujícím způsobem završit určité pověření tím, že má současně dostatek autority i schopností a zodpovědnosti ke splnění tohoto očekávání. Přičemž: Accountability = Autority + Responsibility ) KERZNER, H. Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Sixth Edition. New York: Wiley and Sons, ISBN Plánování projektu zahrnuje určení toho, co má být a v jakém pořadí uděláno. Začíná v předběžném plánování, kdy musí jednotliví manažeři projektu s jistotou určit co, kdy, jak a za kolik je třeba vykonat a pokračuje při podrobném plánování, kde zahrnuje přesné rozvržení jednotlivých činností v čase s explicitně definovanými vazbami, přiřazenými zodpovědnostmi, pravomocemi, náklady a zdroji. Podle rozsáhlosti projektu se může jednat o celou časovou škálu plánů (dlouhodobé střednědobé, krátkodobé event. operační) implementace. Obecné principy řízení projektů Strana 9

12 Řízení realizace projektu zahrnuje následující činnosti: a) realizace implementačních plánů projektu a koordinace subjektů podílejících se na jeho realizaci, b) identifikace a analýza aktuálních dat, c) řízení, kontrola a průběžné vyhodnocování, analýza a korekce průběhu projektu kontrola stanovených cílů, termínů a čerpání zdrojů a nákladů, d) řešení konfliktních a nestandardních situací, e) technická a administrativní podpora projektu, f) změnová řízení, g) koordinace postupné integrace výsledků do systému, h) závěrečné vyhodnocení dílčích etap projektu a návrh úprav Manažer projektu Manažera projektu můžeme charakterizovat jako plánovače, organizátora, kontrolora, koordinátora a vyjednavače projektových prací, který řídí pracovníky projektového týmu. Jeho hlavním úkolem je projektové práce řídit ne je vykonávat! Měl by jím být někdo, kdo delší dobu pracoval jako člen projektového týmu. Pod jeho přímým vlivem je veškeré projektové dění od tvorby projektového plánu, přes obsazení jednotlivých odborných pozic projektu, koordinaci úkolů, finalizaci a předání výstupů projektu zákazníkovi, až po administrativní uzavření projektu. Obecné principy řízení projektů Strana 10

13 Manažer projektu zodpovídá za: - řízení realizace implementačních plánů (časové plány, plány zdrojů a nákladů, zodpovědnosti a pravomoci), - identifikaci odchylek od plánů, včetně návrhů a realizace nápravných opatření, - poskytování informací o průběhu realizace projektu, - formulování a předkládání požadavků, které jsou nad rámec jeho pravomocí, - předvídání vzniku problémů a hledání vhodných způsobů jejich řešení, - vyřizování pracovních nároků a pracovních problémů členů projektového týmu, - sledování a vyhodnocování vynaložených nákladů vzhledem k danému rozpočtu, - vytváření potřebných pracovních kontaktů na všech úrovních řízení. Oblast jeho manažerské činnosti tkví v: a) Řízení zdrojů projektu (času prostřednictvím řízení harmonogramu, pracovní síly představované projektovým týmem, finančních prostředků přidělených projektu,hmotných prostředků materiálu, budov a zařízení, informačních technologií). b) Plánování a kontrola postupu projektu (efektivní využití zařízení a optimálního výkonu subjektů účastnících se projektu, koordinace a integrace subdodávek, snížení projektových rizik a optimalizace řešení problémových situací, předcházení nežádoucím konfliktům nebo řešení nevyhnutelných konfliktů ku prospěchu projektu). c) Řízení ostatních subjektů a procesů (spolupráce s okolními systémy, pokud to požadavky zadání obsahují, vztahů mezi projektem a jeho okolím, Obecné principy řízení projektů Strana 11

14 včetně vztahů k managementu společnosti a všech informačních toků s vazbou na projekt). Autorita manažera projektu je dána: zákonnou autoritou implicitně danou legislativou a podnikovými metodikami a pravidly, projektovou autoritou výslovně danou iniciačními dokumenty projektu, neformální autoritou danou úrovní profesionality, znalostmi a kvalifikací, vybudovanými aliancemi, osobním přístupem k členům projektového týmu, schopností řídit efektivně konflikty. Autoritu manažera projektu zmiňujeme proto, že špatně formulovaná či nedostatečná autorita manažera projektu může vést: - k problémům řízení předmětu projektu a následnému nesplnění cíle projektu, neboť rozhodnutí podléhají náhodným vlivům zájmových skupin a je obtížné v nich udržet jednotnou linii, - k potížím při řízení projektového týmu nejasně určená autorita vede k pocitu dvou nadřízených, při kterém lidé inklinují k výkonu pokynů svých liniových nadřízených a projekt se pak dostává do časového skluzu a následného překročení rozpočtu, - k obtížně zvladatelným mezilidským konfliktům, neboť v diskusích pak vítězí nejsilnější nebo nejhlučnější skupina, - k nedorozuměním při zpracování projektu, neboť existuje mnoho nekoordinovaných komunikačních kanálů, ve kterých dochází k chybným interpretacím stavů a skutečností, - k vážným nedostatkům v oblasti řízení kvality a řízení rizik projektu. Obecné principy řízení projektů Strana 12

15 1.5. Projektový tým Základním předpokladem optimálního průběhu rozsáhlých komplexních záměrů, tedy projektů různých druhů a kategorií, je plánovaná a koordinovaná spolupráce určitého počtu lidí různé kvalifikace. Účelem této spolupráce je dosažení stanovených cílů při respektování definované strategie, vedoucí k dosažení těchto cílů při omezených disponibilních zdrojích. Tato forma vzájemné spolupráce je realizována prostřednictvím projektového týmu, uvnitř kterého se spolupráce rozvíjí podle určitých principů, obecných zásad a regulí, na nichž je nutné se v týmu dohodnout. Při obsazování jednotlivých členů týmu rozhoduje: 1. odbornost vzhledem k požadovanému výkonu, 2. dostupnost v čase vzhledem k harmonogramu, 3. náklady na výkon činnosti podle popisu vzhledem k rozpočtu. Při tvorbě týmu dále dodržujeme následující pravidla: 1) Projektový tým je uskupení jednotlivců do pracovního týmu s platností po dobu existence projektu. Pracovní fond jednotlivce může být vyčleněn na práci v projektovém týmu až do 100 % jeho kapacity. Případné vyšší nároky mohou nastat pouze se souhlasem tohoto jednotlivce, jeho liniového manažera a manažera projektu, a to v souladu s rozpočtem projektu. V rámci časového fondu vyhrazeného pro realizaci konkrétního projektu podléhá tento jednotlivec řízení manažera projektu. Pokud není jednotlivec přidělen na plnění projektového úkolu na svou plnou pracovní kapacitu, pak ve zbývající kapacitě podléhá řízení svého Obecné principy řízení projektů Strana 13

16 liniového manažera, nebo manažera jiného projektu. Pokud dojde ke konfliktu potřeby času na výkon jednotlivých úkolů a ohrožení termínu splnění úkolu, pak toto dotyčný jednotlivec oznámí manažerovi projektu, který situaci projedná s příslušným liniovým manažerem nebo manažerem konkurujícího projektu. Za kvalitu a odbornost pracovního výkonu jednotlivce v čase přiděleném na realizaci konkrétního projektového úkolu odpovídá jeho liniový manažer. Pokud je jednotlivec obsazen po dohodě manažera projektu a liniového manažera pro realizaci určitého pracovního úkolu projektu, stává se členem projektového týmu a musí být seznámen s předmětem úkolu a s jeho předpokládaným rozsahem z pohledu vynaloženého času. Případné připomínky, dotazy, upřesnění, požadované změny nebo úpravy předpokládané pracnosti projednává člen projektového týmu s manažerem projektu, a to v okamžiku, kdy tyto skutečnosti nastanou ) Podle: SVOZILOVÁ,A. 2006, str Jednotliví členové projektového týmu se mohou na realizaci projektu podílet pouze částečně nebo na celý svůj pracovní úvazek. S pracovníky, kteří se na realizaci projektu podílejí pouze částečně, bývají spojeny tyto problémy: - jen obtížně se sžívají s ostatními stálými členy projektového týmu - jejich hlavní pracovní náplň se dostává do konfliktu s prací na projektu, a to zejména tehdy, vykonávají-li projektové práce na svém stálém pracovišti, protože se neustále snaží dávat prioritu těm pracím, za které zodpovídají svému liniovému manažerovi, Obecné principy řízení projektů Strana 14

17 - protože mají dva nadřízené, je pro manažera projektu obtížné získat jejich spontánní zapojení do projektových prací zejména proto, že s ukončením projektu obvykle končí i jejich pracovní vztah, - částečně angažovaní pracovníci obvykle nejsou z časových důvodů schopni absolvovat všechny porady, takže jim často chybí některé důležité informace (zápisy z porad nejsou plnohodnotnou náhradou za neúčast na poradě). Při formování projektového týmu je nutné nejdříve pečlivě identifikovat potřebné znalosti a dovednosti a teprve pak hledat ty pracovníky, kteří tyto požadavky splňují. Lépe je mít v projektovém týmu lidi, kteří mají možnost se projektové práci plně věnovat a mají o danou práci zájem, než osvědčené odborníky, kteří bývají nadměrně přetíženi a další úkoly by pro ně znamenaly značné psychické vypětí. Velmi zajímavý pohled na charakteristiky členů projektového týmu je uveden dále 1) : o Člen týmu, který neví a neví, že neví zde se jedná o osobu, která se stala členem týmu buďto omylem, nebo prostě z toho důvodu, že nebyl právě k dispozici nikdo jiný. Takový člen týmu bude většinou pasivní, nebude mít zájem na zavádění a používání moderních nástrojů a metod. Jsou známy případy, kdy tento typ člověka byl jmenován manažerem projektu, funkci musel samozřejmě po čase opustit, ovšem mnoho rozhodnutí provedených za jeho řízení projektu se již velice těžko napravovalo. o Člen týmu, který ví a ví, že ví tato osoba je pravým opakem předcházející. Jeho přítomnost v týmu dává určité záruky, že reálně Obecné principy řízení projektů Strana 15

18 naplánované úkoly budou plněny v požadovaném množství, čase, kvalitě a nákladech. Současně zde ale vzniká riziko jeho přetíženosti a hrozba jeho odchodu za lepším. o Člen týmu, který neví a ví, že neví takový typ může být postupně pro tým přínosem, protože zpravidla má snahu učit se a má potřebu seberealizace. Z počátku je nutné věnovat mu vyšší pozornost, což může mít za následek určitá zdržení v úvodu projektu. Po dosažení potřebných znalostí a zkušeností se pak z těchto osob stávají jedni z nejvíce platných členů projektového týmu. o Člen týmu, který neví, že ví u těchto lidí je nejdůležitější je dostatečně motivovat, aby byli ochotni využívat své znalosti ve prospěch daného projektu. Pak se z nich stávají stěžejní prvky projektového týmu. o Člen týmu, který neví a tvrdí, že ví pozdní identifikace takovéhoto člena týmu může zapříčinit mnohé těžkosti při realizaci projektu. Jedná se o osoby, které bez ostychu tvrdí, že daný úkol bez problémů splní a při přebírání hotového úkolu se zjistí, že daný problém zcela nepochopily. Při identifikaci tohoto typu člena projektového týmu doporučujeme urychleně hledat náhradu ) Podle DOLANSKÝ,V.; MĚKOTA,V.; NĚMEC,V. 1996, str Obecné principy řízení projektů Strana 16

19 Charakteristiky úspěšných členů projektových týmů lze následovně taxativně vymezit: 1. místo hledání důvodů, proč něco nelze udělat, hledají veškeré možnosti, jak to udělat co nejlépe, 2. nedělají dvakrát stejnou chybu, 3. dokáží naslouchat jeden druhému, 4. dokáží vnímat a zvažovat vnější vlivy, ovlivňující výsledky jejich práce 5. jsou přesvědčeni, že lze vytyčených cílů úspěšně dosáhnout, 6. mají v manažera projektu důvěru, 7. vzájemně spolupracují, 8. dobře vědí, co se od nich požaduje, 9. mají své projektové práce (činnosti) dobře naplánované, organizované, koordinované, sledované a kontrolované, 10. jsou schopni předvídat vznik potenciálních problémů Organizační struktury projektového managementu Aby byla organizační struktura projektového managementu úspěšná a plně zajišťovala dosahování stanovených cílů, je nutné aplikovat takový model, který odpovídá komplexnosti a rozsahu realizovaných projektů. V rámci zvoleného modelu organizační struktury projektového managementu je nutné především delegovat pravomoci a odpovídající zodpovědnosti. Manažeři pověření vytvářením nového typu organizačního uspořádání, využívajícího projektového managementu, musí pečlivě zvažovat, zda má zvolený model Obecné principy řízení projektů Strana 17

20 odpovídající řídicí vazby, zda jsou vyváženy pravomoci a zodpovědnosti a zda jsou dostatečně zabezpečeny kontrolní funkce. Ve zvolených formách organizačního uspořádání projektového managementu zůstávají obvykle v určité míře zachovány liniové vztahy přímé podřízenosti a nadřízenosti, kterými se v potřebném rozsahu zajišťuje požadovaná jednota řízení. Vytvářejí se i vztahy přechodné prostřednictvím druhotných organizačních struktur, které umožňují koordinovat činnosti projektových týmů a činnosti liniových pracovníků z různých útvarů. Současně jsou liniovým pracovníkům přiřazovány odpovídající projektové pravomoci a zodpovědnosti bez ohledu na jejich liniové nebo štábní zařízení. Nejčastěji používané možné typy organizačního uspořádání projektového managementu jsou tyto: a) Útvarový projektový management. b) Maticový projektový management. c) Ryzí projektový management. d) Síťový projektový management. ad a) Útvarový projektový management Tento model organizačního uspořádání prakticky nevytváří požadavky na změny ve stávající organizační struktuře. Jeho aplikace je vhodná pro řízení a koordinaci menších projektů, které mohou být realizovány převážně v jednom odborném oddělení organizace. Neklade si zvláštní nároky na koordinaci, ale zároveň ukazuje, že je nevýhodný pro větší a komplexnější projekty. Projektový management využívající tohoto organizačního uspořádání je realizován prostřednictvím pracovních porad pracovníků, Obecné principy řízení projektů Strana 18

21 kteří se podílejí na realizaci projektů. Tito pracovníci setrvávají na svých stálých, liniových pozicích, mají vysokou míru autonomie a jsou řízeni prostřednictvím svých liniových vedoucích. Prostředkem projektového managementu jsou především pracovní porady, které mají koordinační charakter. Procesy plánování, realizace a kontroly projektových činností bývají často zabezpečovány liniovými manažery. Grafické znázornění je na obr. 2. X X X X X X útvary liniové organizační struktury zapojené do projektového managementu. Mezi nimi existují dílčí vztahy odborných útvarů. Je možné doplnění o koordinátora. Obr. 2 Útvarový projektový management Obecné principy řízení projektů Strana 19

22 Výhody: Možnost využití kvalifikovaných odborníků. Jistoty členů projektového týmu (zůstávají v liniové organizační struktuře). Nevýhody: Celkově slabá projektová organizační forma (z hlediska koordinace a přikazovací pravomoci eventuálního koordinátora). Větší zatížení liniových manažerů. ad b) Maticový projektový management Model maticové organizační struktury vzniká v situaci, kdy stávající funkcionální liniově-štábní struktura organizace je rozšířena o další projektovou (doplňkovou) organizační strukturu. Tuto vloženou organizační strukturu tvoří manažeři projektů a ti členové projektových týmů, kteří jsou zodpovědní za řízení jednotlivých projektů. Maticový projektový management rozděluje oprávnění vydávat příkazy a provádět rozhodnutí mezi liniové a projektové manažery. Jeho využívání je vhodné v případech, kdy v organizaci probíhá současně několik rozsáhlejších projektů, které vyžadují společné disponibilní lidské zdroje. Maticový projektový management klade vysoké nároky na komunikační a koordinační schopnosti projektových i liniových manažerů. Ke specifikům modelu maticové organizační struktury projektového managementu patří skutečnost, že jednotliví členové projektových týmů zůstávají na svých stálých funkčních pozicích v rámci stávající organizační struktury, na kterých plní rutinní i projektové úkoly. Obecné principy řízení projektů Strana 20

23 To je výhodné zejména tehdy, je-li pro splnění projektových cílů nutná účast vysoce kvalifikovaných odborníků (nebo potřeba speciálního zařízení), kteří ovšem bývají dostatečně vytíženi svými běžnými úkoly. Grafické znázornění je na obr. 3. Maticový management Projekt 1 X X Projekt 2 X X Projekt 3 X Projekt 4 X X útvary zapojené do maticového projektového managementu Obr. 3 Maticový projektový management Maticová organizační struktura vytváří možnost vysokého využití odborníků a specialistů z různých oddělení i maximálního využití disponibilních zdrojů, ale Obecné principy řízení projektů Strana 21

24 současně přináší i veliké zatížení zúčastněných pracovníků a vytváří podmínky pro vznik komunikačních a zájmových konfliktů. Výhody: Možnost využívání vysoce kvalifikovaných specialistů. Možnost lepšího využití disponibilních zdrojů. Možnost průběžné konfrontace projektových cílů s celkovými cíli organizace. Jednotliví členové mají pocit jistoty a zároveň mají pocit uznání jejich odbornosti a osobního přínosu. Nevýhody: Náročné vymezování pravomocí a zodpovědností vede ke zvyšování administrativy. Dvojí podřízenost pracovníků (zařazení v rámci projektu a funkční zařazení) může vyvolávat konfliktní situace. Velké zatížení členů projektového týmu vedoucí často ke stresu. Obtížné rozhodování o přidělování finančních zdrojů. Nevyváženost přidělených pravomocí a priorit realizovaným aktivitám vede ke konfliktním situacím mezi vertikálními a horizontálními manažery. Časová náročnost řešení konfliktních situací. ad c) Ryzí projektový management Ryzí projektový management využívá organizační strukturu vytvořenou výhradně pro projektové účely. V rámci této organizační struktury jsou Obecné principy řízení projektů Strana 22

25 jednotliví členové projektových týmů po celou dobu trvání projektu zcela uvolněni ze svého stálého pracovního zařazení. Rozlišujeme dvě formy ryzího projektového managementu. Prvá forma ryzí projektový management vzniklý ve stávající organizaci vzniká v reálně působící organizaci s vlastním výkonným liniově štábním managementem a kdy vrcholový management se rozhodl realizovat jedinečný, zcela ojedinělý projekt či projekty. Tento model je vhodné realizovat v případech, kdy daný projekt je do té míry rozsáhlý, že je výhodné uvolnit jednotlivé členy projektového týmu na celý pracovní úvazek. Tato skutečnost však předpokládá, že stávající liniová organizační struktura má k dispozici dostatečný počet odborníků, kteří zajistí, aby dočasné vyčlenění pracovníka pro projektové práce neohrozilo stávající operativnost organizace. Přechod pracovníků ze svého stálého pracovního zařazení do projektového týmu, jehož základním rysem je dočasnost, nese s sebou určitou dávku rizika. Po dobu působení v projektovém týmu musí být na jejich původním místě zajištěna náhrada, která svou podstatou může do určité míry ohrozit pracovníkův návrat zpět. Na druhé straně účast na realizaci ojedinělého a výjimečného projektu může členům projektových týmů přinést nové příležitosti pro osobní realizaci. Po dokončení projektu může mít řada projektových pracovníků šanci uplatnit svoje znalosti při realizaci výstupů projektu. Následující obrázek znázorňuje tuto formu. Obecné principy řízení projektů Strana 23

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů

Úvod do problematiky vývoje Vývoj informačních systémů Úvod do problematiky vývoje informačních systémů Vývoj informačních systémů Management Klasický management - slouží k udržování a rozvíjení zavedených systémů, které jsou prostředkem pro nepřetržitou,

Více

Projektové řízení. Dana Diváková

Projektové řízení. Dana Diváková Projektové řízení Dana Diváková Projektové řízení Jak úspěšně realizovat projekt? Jak se vyvarovat nejčastější chyb? Rizika v řízení projektu Jak zajistit úspěch projektu? Klást si správné otázky Jakých

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu Management projektu III. Fakulta sportovních studií 2016 5. přednáška do předmětu Projektový management ve sportu doc. Ing. Petr Pirožek,Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Lipova 41a 602 00 Brno Email: pirozek@econ.muni.cz

Více

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Postup jak uložit obsah tématu do dlouhodobé paměti? Obecnější začlenění problému Funkce řízení

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Indikátory vitality dřevin (INVID)

Indikátory vitality dřevin (INVID) Vzdělávací materiál projektu Indikátory vitality dřevin (INVID) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR INVID CZ.1.07/2.3.00/20.0265 Management kvality výzkumných

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Přístupy k tvorbě PRJMK a plánování 10. prosince 2009 HLAVNÍ TÉMATA Struktura, pojetí, aplikace částí PRJMK Způsoby tvorby koncepčních

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období PŘÍLOHA 6 ANALÝZA RIZIK Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které vedou k jejich omezování či naprosté eliminaci. Tento proces

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Projektová dekompozice Přednáška Teorie PM č. 2 Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Úvodní etapa projektu je nejdůležitější fáze projektu. Pokud

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Seznam zkratek xi PRVNÍ ČÁST Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Co je to projektové řízení? 3 Proč projektové řízení? 4 Požadavky na technické dovednosti 4 Požadavky na umění

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

ANALÝZA RIZIK CLLD MAS Staroměstsko

ANALÝZA RIZIK CLLD MAS Staroměstsko Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČ: 22707441 ANALÝZA RIZIK CLLD Staroměstsko Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Prosinec 2012 Praha

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2.

Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV. Příprava a realizace dotovaných projektů. Projekt. Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Realizace a ukončení dotovaných projektů z PRV Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 19. 2. 2010 Příprava a realizace

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového

Více

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a věcných rizik ohrožujících realizaci SCLLD, z. s. 2014-2020 s uvedením

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové Příloha č. B1 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS Roman Danel VŠB TU Ostrava HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Literatura Staníček, Z, - Hajkr, J.: Řízení projektů zavádění IS do organizací.

Více

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13 Obsah ÚVOD 1 1. ZÁKLADNÍ POJMY 5 1.1. Původ pojmů manažer a management 7 1.2. Úloha manažera a managementu 8 1.3. Funkce manažerů 9 2. PLÁNOVÁNÍ 11 2.1. Význam plánování a pojem plánu 13 2.1.1. Definice

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Rozhodovací procesy 11

Rozhodovací procesy 11 Rozhodovací procesy 11 Management rizik Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 XI rozhodování 1 Management rizik Cíl přednášky 11: a přístup k řízení rizik : Ohrožení,

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Manažment v teórii a praxi 3-4/2006

Manažment v teórii a praxi 3-4/2006 NOVÉ POHLEDY A PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ PROJEKTŮ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír KRAJČÍK ABSTRAKT Článek se zabývá novými přístupy k řízení projektů informačních systémů, a to nejen v poloze strategické, ale i

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

SII - Ekonomika a management

SII - Ekonomika a management SII - Ekonomika a management Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Mezi sekvenční funkce nepatří: a) implementace, b) kontrola. c) personalistika a vedení, d)

Více

Rozhodovací procesy 2

Rozhodovací procesy 2 Rozhodovací procesy 2 Základní pojmy a struktura rozhodování Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 II rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování

Více