v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM"

Transkript

1 BØEZEN 2 roèník XV/2005 Redakèní rada Bystrckých novin pøeje všem ètenáøùm veselé v v velikonoce SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU Mobilní sbìr drobného chemického odpadu v roce 2005 probìhne v Bystrci ve dnech , , , 7. 9., Opìt mùžete udìlat nìco pro životní prostøedí. Staèí jenom donést svùj chemický odpad sbìrovému vozidlu firmy Ecotechniek CZ, spol. s r.o. Pod pojmem drobný chemický odpad rozumíme veškerou kosmetiku, staré léky, zbytky barev, øedidel, postøikù, spreje, výbojky, ustalovaèe, autobaterie, staré oleje, zneèištìné hadry, monoèlánky, záøivky a chemikálie a pod.. Sbírat se bude na 6-ti pevných stanovištích v následujících èasech: 1) parkovištì pøed OC Javor (MHD bus è. 54, 50 a trolej è. 30), 2) Èerného (bývalá smyèka trolejbusu pod OC Letná), 3) Štouraèova (parkovištì), 4) Teyschlova (u centrálního zdroje tepla), 5) Rerychova - (parkovištì u koneèné tramvaje), 6) Valouškova - Píškova (naproti bývalé samoobsluze). Drobný chemický odpad je možno odevzdat i mimo výše uvedené termíny sbìru ve sbìrných støediscích odpadù, která slouží ke sbìru odpadù využitelných (napø. papír, sklo, plasty, PET lahve), velkoobjemových (napø. lednice, sporáky, koberce, nábytek, elektrošrot), nebezpeèných (napø. záøivky, akumulátory, látky neznámého složení a další drobný chemický odpad) pøípadnì stavebních (napø. døevo, umakart). 1) na ulici Páteøní Provozní doba: Po hod. Út - Pá hod., hod. Obdržela jsem podìkování paní Marie Soldánové z Žebìtína týkající se pracovnic naší peèovatelské služby. Protože se jedná o mimoøádný èin, pøedávám dopis k otištìní a pøipojuji se k podìkování. Podìkování Dne jsem u nákupního støediska ALBERT na Eèerové ul. v Bystrci ztratila penìženku s vìtší èástkou penìž a navíc se všemi doklady. Pro dùchodkyni hotová pohroma. V poledních hodinách pøijela k mému domu do Žebìtína posád- ka osobního automobilu Peèovatelské služby v Bystrci a to paní Iva Chocenská a Nataša Sovová a k moji velké radosti penìženku s celým obsahem dovezli. V dnešní dobì malý zázrak. Píše paní Soldánová v dopise. Touto cestou jim ještì jednou mnohokrát dìkuji. Mgr. Eliška Kováøová místostarostka So hod. Ne hod. 2) na Parkovišti v ulici U ZOO Provozní doba: Po zavøeno Út -Pá 8-12, hod. (od hod.) So hod. - (od hod) Ne 9-12 hod. Ceník za likvidaci odpadù je vyvìšen vždy na bránì sbìrných støedisek odpadù. Obèané mohou odevzdat své odpady pøevážnì zdarma (záleží na množství a druhu odpadu), podnikatelé za úplatu. Další informace podáme na tel na odboru životního prostøedí a dopravy ÚMÈ Brno- Bystrc, nebo pøímo provozovatel Sbìrných støedisek firma Ecotechniek CZ, spol.s r.o. Ing. Eva Kubátová odbor životního prostøedí a dopravy PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM Dìkujeme níže uvedeným sponzorùm za dary na III. reprezentaèní ples Sdružení nezávislých: ŽSD, s.r.o., stavební firma, PIZ- ZERIA Mìøínský, Inženýrské stavby, GABON, s.r.o., JAFRA Cosmetics, TERMOK, ALBA- CO, s.r.o., KAMRLA - letecké fotografie, REPRO PRESS, p. Kašpar, ÈTYØLÍSTEK, spol. s r.o., Domácí potøeby MÌŠ- AN, Módní salon EVI S STY- LE, ZELENINA - Kássumovi, Vondrákova, pan Jiøí Š áva, øeznictví SLÁMA-HEJNA, SMILE - p. Lubomír Jelínek, OPTIKA - Mgr. Rašovský, RYBA, s.r.o., Kyjov, dále rodinám: Kováøova, Strmiskova, Dvoøákova, Vicanova a paní Hanì Kapsové. Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka Pálení èarodìjnic se blíží Víra v neèisté síly je stará jako lidstvo samo. Vìøilo se, že ïábel mùže uplatòovat svou moc na zemi pouze prostøednictvím lidí, èarodìjnic a èarodìjù a že existují dny, kdy mají neèisté síly vìtší moc než jindy. Takovým dnem byl i noèní èas z 30. dubna na 1. kvìtna. V ten den se èarodìjnice natíraly kouzelnými mastmi z bylinek natrhaných o pùlnoci za úplòku, s jejichž pomocí pak se slétaly. Pøi reji byla zvolena královna, která potom vládla hostinì a tanci, tzv. èarodìjnickému kolu, které se tanèilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavì, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesmìl chybìt ani kotel plný žab a hadù stejnì jako nádoby s jedy. Èarodìjnice se tu s oblibou promìòovaly ve vlky, psy a jiná zvíøata a vyprávìli si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podaøilo natropit. O pùlnoci pøed sv. Filipem a Jakubem, tj. 1. kvìtna, kdy mìly zlé síly moc škodit lidem, se také daly nalézt èetné poklady. Aby se ale hledající pøed pùsobením nedobrých sil ubránil, musel mít pøi sobì napø. kvìt z kapradí. Kvìt kapradí, který také umožòuje neviditelnost, porozumìní øeèi zvíøat a stromù, zabezpeèuje dùm proti povodni a bleskùm, kvete pouze o pùlnoci na sv. Jana na popravišti. Na obranu pøed èarodìjnicemi se v ten den na vyvýšených místech pálily ohnì. Postupem doby se z toho stal zvyk, který se nazývá pálení èarodìjnic. Mladíci zapalují koš ata a vyhazují je do výšky, prý proto, aby vidìli, jak èarodìjnice lítají na koš atech v povìtøí. Tento pohanský zvyk do støední Evropy pøinesli Keltové, kteøí zapalovali oèistné ohnì poslední dubnovou noc, kterou považovali za skuteèný konec zimy a zaèátek jara, dobu setí a nadìjí na úrodu. Na jejich pùvodní rituály navázali pozdìji køes ané oslavami svátku apoštolù Filipa a Jakuba (tzv. Filipojakubská noc). Ještì pozdìji za komunistù, z obavy pøed èarodìjnou mocí tradic, se z tohoto zvyku nìkde staly Vatry míru, které se ale zapalovaly až 5. kvìtna. V poslední dobì se lidé v mnoha obcích a mìstech k tradicím opìt vracejí. Svatopluk Beneš, starosta Hotel Santon a Mìstská èást Brno - Bystrc zvou na Pálení èarodìjnic Obèerstvení i program zajištìn, vstup zdarma. Co všechno v ten èarodìjný den uvidíte a další podrobnosti se dozvíte v pøíštím èísle Bystrckých novin.

2 2 Bystrcké noviny è. 2 / 2005 INFOSERVIS HLEDÁME TANEÈNÍKY A TANEÈ- NICE NA BYSTRCKÉ HODY Poslední èervnový víkend, tedy 25. a 26. èervna 2005, se uskuteèní v naší mìstské èásti Bystrcké hody. Pro doplnìní stávající skupiny nadšencù, nejen z Bystrce, hledáme mladé lidi se zájmem o udržení folklorních tradic, kteøí mají chu poznat nové kamarády, nauèit se tancovat Moravskou besedu a zazpívat si lidové písnièky. Pøedpokladem je znalost základních taneèních prvkù - polka, valèík - a také ochota obìtovat svùj volný èas na nácvik a pøípravu hodù. Pøihlásit se mùžete telefonicky na tel.è.: , , sms nebo na ové adrese: Na uvedených èíslech vám rádi zodpovíme vaše další dotazy. První informaèní setkání se uskuteèní ve ètvrtek 31. bøezna 2005 v 18 hod. ve Spoleèenském centru, Odbojáøská 2. Tìšíme se na vás! B. Rudolfová odbor kultury ÚMÈ Brno-Bystrc Pomeranè, citrón, GREP! Od 1. listopadu 2004 probíhá každé pondìlí od do hod. v malé tìlocviènì Gymnázia na Vejrostovì ulici cvièení pøi hudbì pro ženy v lady vìku. V souèasné dobì je ještì nìkolik míst volných, proto pokud jste baculaté, bolí vás klouby èi páteø nebo se chcete jen protáhnout a pobavit v menším kolektivu žen, pøijïte mezi nás. Cvièení vede zkušená lektorka, cena 1 lekce je 40,- Kè (platba vždy na místì). Kontaktní telefon: , , dr. Pešová JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO Dìti od 7 do 12 let mohou letos opìt strávit jarní prázdniny v Zoo Brno. Od pondìlí do pátku je pro nì pøichystán bohatý program. Každý z pìti dnù prožijí mezi 8. a 16. hodinou ve znamení jiného pøitažlivého tématu. Po Levhartím dnu pøijde Indiánský den, následující Ptaèí den bude spojen s propagací akce Želva, pak nastane Stopaøský den a prázdniny ukonèí Africký den. Odpolední program, napøíklad výtvarná dílna èi promítání, bude probíhat v klubovì a budou se ho moci úèastnit i bìžní návštìvníci zoo s dìtmi. Cena týdenního pobytu, v níž jsou zahrnuty napø. výtvarné pomùcky, jízdné MHD a obìd, èiní 1000 Kè. Dìti je možno pøihlásit i na zkrácený turnus s menším poètem dnù. NÁBORY DÌTÍ DO BRNÌNSKÉHO BASKETBALOVÉHO KLUBU BBK poøádá nábory dìtí - klukù a holek roèník narození 1994, 95, 96, 97. Výjimeènì talentovaní jedinci mohou být i starší. Nábory se budou konat na tìchto místech: 1. V hale na Kounicovì 20/22 - areál Sokola Brno I - pondìlí, úterý, støeda a ètvrtek od 13:30 do 14:30 hodin. 2. Na ZŠ Bzenecká, Vinohrady, koneèná trolej. è každé úterý a ètvrtek od 17:00 do 18:30. Na první trénink si donese dítì sportovní nebarvící obuv, basketbalový míè vel. è. 5 a sportovní obleèení. Nábory a potom následné tréninky budou probíhat pod dohledem kvalifikovaných trenérù BBK a ligových hráèù. Bližší informace: Jiøí Hofírek, tel: MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ODS upozoròuje všechny ètenáøe na text a informace ohlednì Euroústavy na Svatopluk Beneš, pøedseda MS ODS v Bystrci VSTØÍCNÝ KROK MÌSTSKÉ ÈÁSTI Zastupitelstvo MÈ schválilo na svém jednání dne Postup pro prominutí poplatkù z prodlení nájemcùm obecních bytù v MÈ Brno- Bystrc, kteøí dluží na nájemném a službách spojených s užíváním bytu. Tento postup již byl v minulosti mìstskou èástí uplatnìn. Jeho podstata spoèívá v tom, že pokud dlužník uhradí ve stanoveném období dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu (jednorázovì èi v kombinaci s dohodnutými splátkami), je mu poplatek z prodlení èásteènì, èi zcela prominut. Toto opatøení je mimoøádné, není na nìj nárok a mùže být vyhlášeno z iniciativy mìstské èásti pro pøesnì stanovené období. Dosud se vztahovalo pouze na ty, kteøí mìli v daný okamžik dluh na nájemném a službách, nikoliv na ty, kteøí v tento okamžik mìli dluh pouze na poplatcích z prodlení. Opatøení bylo doplnìno v tom smyslu, že pokud má nìkdo ve stanoveném období pouze dluh na poplatcích z prodlení a uhradí jednorázovì jeho polovinu, bude mu prominuta zbývající èást. Tento návrh byl pøijat s pochopením. Tím se otevøela cesta i pro ty, kteøí již døíve vynaložili úsilí, aby se vypoøádali se svým dluhem na nájemném a službách. Vstøícnost mìstské èásti má dvì stránky. Ta první usnadòuje obèanùm vyrovnání se závazky, které vznikly v øadì pøípadù ze sociálních pøíèin. Mìstská èást získá v plném rozsahu prostøedky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Druhá stránka je pro dlužníky mnohem ménì pøíjemná. Soudy zvažují vstøícnost mìstské èásti, která je obsažena ve výše popsaném opatøení, dále ve snaze bytového odboru o mimosoudní øešení - napø. splátkovými kalendáøi. Na druhou misku vah kladou soudy snahu dlužníka o využití nabízených cest a o vyrovnání závazkù. Pokud soud vidí vùli pouze na stranì MÈ, snadnìji pøijme rozhodnutí v neprospìch dlužníka. Z toho plyne, že pokud dlužník nevyužije podanou ruku, nebo pokud následnì neplní dohodu o splátkách, nebo dokonce znovu vytvoøí dluh na nájemném a službách, je jeho pozice mnohem horší. Od roku 1998 bylo podáno cca. 490 žalob. Žaloby jsou podávány na vydání platebního rozkazu na dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu, dále na pøivolení k výpovìdi z nájmu bytu, následnì na vyklizení bytu. K dnešnímu dni bylo ukonèeno 250 žalob, z toho v loòském roce 58. V roce 2004 bylo novì pøedáno k právnímu øešení celkem 101 pøípadù, prùbìžnì jsou pøedávány další. Mìstská èást Brno-Bystrc je úspìšná v 98 procentech všech výše uvedených typù žalob. Èasto žaloby konèí vyklizením bytu bez náhrady. K úspìšnosti soudních øízení pøispívá vstøícnost mìstské èásti, která jim pøedchází. Proto doporuèuji nabízené možnosti využít. Další pøíležitost být nemusí. Dùsledky nevyužití nabízeného opatøení, nebo následného neplnìní závazkù, mohou být mimoøádnì nepøíjemné. PhDr. Jiøí Altman, místostarosta Zámìr MÈ Brno-Bystrc pronajmout byt V souladu s vyhláškou mìsta Brna è. 4/1996 o pronájmu bytù v domech v majetku mìsta Brna a o podmínkách zajiš ování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výbìr žadatelù o byt a bytovou náhradu v Brnì - Bystrci zveøejòujeme tento zámìr Mìstské èásti Brno - Bystrc. 1. Pronajmout na dobu neurèitou byt è. 2 v domì Foltýnova 43, vel. 1+1 o celkové výmìøe 41,70 m 2 v 1. podlaží, I. kategorie. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ). 2. Pronajmout na dobu neurèitou byt è. 11 v domì Vìtrná 1, vel. 3+1 o celkové výmìøe 76,50 m 2 v 3. podlaží, I. kategorie. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ). Zámìr MÈ Brno - Bystrc pronajmout byty bude vyvìšen na úøedních deskách MÈ Brno - Bystrc po dobu 30-ti dnù od Písemné nabídky na formuláøi Žádost o pronájem bytu, na kterém je úèetnì vykázán dluh (formuláøe žádosti jsou k vyzvednutí na podatelnì ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou obèané zasílat v termínu na odbor bytového hospodáøství ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Pøedpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a zpùsob výbìru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výbìr žadatelù o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MÈ Brno - Bystrc. Žadatel musí splòovat Vyhlášku mìsta Brna è. 4/1996 v platném znìní. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodáøství ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 15. zasedání zastupitelstva: n projednalo se zástupci Policie ÈR a Mìstské policie bezpeènostní situaci v Bystrci n schválilo zaøazení hlasovacího systému do Seznamu oprav a investic n schválilo nìkteré zmìny Jednacího øádu a ustavilo pracovní skupinu, která navrhne zmìny týkající se pøedevším ukonèení zasedání zastupitelstva n stanovilo paušální èástky náhrady výdìlku ušlého neuvolnìnému èlenovi zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném pomìru, v souvislosti s výkonem funkce n upøesnilo plán regenerace bytového fondu a uložilo tento plán do záøí aktualizovat n schválilo postup pro prominutí poplatkù z prodlení nájemcùm obecních bytù, kteøí dluží na nájemném a službách spojených s užíváním bytu a který má motivovat dlužníky k co nejrychlejšímu zaplacení a tím podstatnému snížení dluhù n doøešilo stížnost Ing. Kuchaøe na zneužívání pravomoci zastupitelù s ohledem na úøední záznam Policie ÈR jako neopodstatnìnou Svatopluk Beneš, starosta VELIKONOCE V ZOO Po všechny tøi velikonoèní dny pøipravila Zoo Brno program pro dìti. Zaèíná se v 10 hod., a když to poèasí dovolí, všechny akce probìhnou venku pod širým nebem. Pokud bude pošmourno, poslouží pro výtvarné dílny apod. klubovna. Atmosféru velikonoc podbarví ohrádka s domeèkem pro velikonoèní mláïata, umístìná poblíž restaurace U Tygra. Sobota je celá vyhrazena velikonoèní dílnì, dìti si budou moci uplést pomlázku, vyzdobit vajíèka, zhotovit ptaèí hnízdo, vystøihnout si z papíru zvíøátko a pøilepit je na špejli apod. Domù si pak hrdì odnesou vlastní výrobek. Dílna bude pokraèovat také v nedìli a navíc bude pro dìti v tento den pøipravena soutìžní Velikonoèní stezka. Podle plánku zoo, který si vyzvednou v pokladnì, budou hledat po zoo rùzná stanovištì, na nichž najdou otázky soutìžního kvízu s tématy navazujícími na velikonoce. Vylosované správné odpovìdi budou odmìnìny. V pondìlí si malí návštìvníci budou moci vytøíbit postøeh v soutìži Hledej velikonoèní vajíèko. Nálezci vejce ukrytého v terénu podél návštìvnické trasy dostanou ve 13 hod. na pódiu U Velblouda dáreèek a poté vystoupí s pásmem pro dìti oblíbené hudebnì dramatické duo Brnìnské písnièkové tetiny. Eduard Stuchlík

3 POSTUP PRO PROMINUTÍ POPLATKÙ Z PRODLENÍ NÁJEMCÙM OBECNÍCH BYTÙ V MÈ BRNO-BYSTRC, KTEØÍ DLUŽÍ NA NÁJEMNÉM A SLUŽBÁCH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU Schváleno 4/15. ZMÈ Brno-Bystrc dne Prominout, nebo èásteènì prominout poplatky z prodlení dlužníkùm s dluhem na nájemném, nebo službách spojených s užíváním obecního bytu (dále jen dluh) MÈ Brno-Bystrc, vzniklý do (dále jen aktuální výše dluhù), kteøí jednorázovì uhradí svùj dluh, anebo èást dluhu a sepíší Uznání závazku a dohodu o prominutí poplatkù z prodlení (dále jen Dohoda) v termínu do Podmínkou prominutí poplatkù z prodlení je další vèasné placení nájemného po dobu 2 let od uhrazení dluhu, nebo od splacení poslední splátky dohodnuté v Dohodì. Prominutí poplatkù z prodlení platí pouze pro nájemce, u kterých nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu ve vìci dlužného nájemného, nebo pøivolení k výpovìdi z nájmu bytu. 1. U aktuální výše dluhù do ,- Kè: - prominutí poplatkù z prodlení ve výši 100% dlužníkùm, kteøí jednorázovì uhradí svùj dluh. 2. U aktuální výše dluhù nad ,- Kè: A) prominutí 80% z celkové výše poplatkù z prodlení dlužníkùm, kteøí jednorázovì uhradí svùj dluh a na zbývající èást poplatkù z prodlení (ve výši 20%) sepíší Dohodu a zbývající èást poplatkù z prodlení uhradí do 18-ti mìsícù od podpisu Dohody. B) prominutí 50% z celkové výše poplatkù z prodlení dlužníkùm, kteøí jednorázovì uhradí èást dluhu ve výši nejménì 20% z dlužné èástky a na zbývající èást dluhu (ve výši 80%) a zbývající èást poplatkù z prodlení (ve výši 50%) sepíší Dohodu a svùj dluh, vèetnì èásti poplatkù z prodlení, uhradí do 18-ti mìsícù od podpisu Dohody. 3. U aktuální výše dluhù, které tvoøí pouze poplatky z prodlení: - prominutí 50 % z celkové výše poplatkù z prodlení dlužníkùm, kteøí jednorázovì uhradí 50 % z dlužné èástky poplatkù z prodlení. JUDr. Pavel Veselý, odbor bytový Bystrcké noviny è. 2 / 2005 Nabídka pro SENIORY 3 Ve mìstì Brnì žije v souèasné dobì více než 80 tisíc lidí v dùchodovém vìku. A skuteènost, že velké množství seniorù žije osamìle, sebou pøináší pøi zhoršujícím se zdravotním stavu nemalé riziko. Proto Mìstská policie Brno realizuje již nìkolik let projekt Centrum tísòového signálu, jehož úkolem je omezit toto riziko na minimum. Každý zájemce se samozøejmì nejprve zeptá, jak projekt funguje? Ze všeho nejdøíve je tøeba nechat u svého lékaøe vyplnit formuláø, ve kterém jsou uvedeny všechny dùležité informace o zdravotním stavu žadatele. Tento doklad je pak uložen na dispeèinku rychlé lékaøské pomoci. Dále je v trezoru operaèního støediska mìstské policie uložena zapeèetìná obálka obsahující klíèe od bytu i vchodových dveøí domu. A teï to nejpodstatnìjší: hlavní podmínkou pro úèast osoby na projektu je mít do bytu (domu) zavedenou pevnou telefonní linku a zakoupit speciální komunikaèní zaøízení. Toto potøebné zaøízení sice stojí žadatele okolo tøi a pùl tisíce korun, avšak vzhledem k jeho úèelu je možnost požádat o finanèní pøíspìvek, èímž se náklady významnì sníží. V pøípadì, že dojde k nenadálé zdravotní pøíhodì vyžadující rychlý lékaøský zákrok, postaèí aktivovat miniaturním ovladaèem zaøízení a to okamžitì pøedá zprávu na mìstské operaèní støedisko, kde je nepøetržitá služba. Jakmile je zaznamenán nouzový signál, vyjíždí na místo sanita s lékaøem a soubìžnì s ní technik mìstské policie s klíèi od bytu. Tento postup zajiš uje rychlou a efektivní pomoc, což nám každoroènì dokazují pøípady zachránìných životù. Dalším nezanedbatelným pøínosem projektu - zvláštì pro osamìlé seniory - je rovnìž samotná možnost kontaktu se specializovaným pracovníkem Odboru prevence. Ten nejenže bezplatnì provádí montáž i pravidelné kontroly technického zaøízení, ale na základì dlouholetých zkušeností poradí, jak se nenechat napálit vynalézavými podvodníky všeho druhu, nebo které úøady a organizace vyøizují potøebné vìci. V pøípadì, že budete mít zájem o bližší informace, je možno nás kontaktovat na tel nebo Mgr. Lenka Šmerdová, Michal Simandl Odbor prevence MP Brno UPOZORNÌNÍ ØIDIÈÙM - BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ VYBRANÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V BYSTRCI Blokové èištìní vybraných místních komunikací v Bystrci probíhá podle schváleného plánu èištìní pro rok 2005 v urèených termínech. Provádìní blokového èištìní (u pevných blokù vèetnì kolmých stání) je oznámeno umístìním pøenosných dopravních znaèek sedm dní pøedem s vyznaèením dne èištìní a jeho rozsahu na dodatkové tabulce. Termíny blokových èištìní jsou rovnìž avizovány na úøedních tabulích, v Bystrckých novinách a na internetových stránkách na adrese: Žádáme organizace a obèany, aby ve vlastním zájmu ve dnech provádìní blokového èištìní na vyznaèených ulicích s vozidly neparkovali, jinak budou (dle ustanovení 19, odst. 6, zákona è. 13/1997 Sb. o pozemnních komunikacích v úplném znìní) parkující vozidla odtažena na náklady jeho vlastníka na odstavnou plochu - areál Autobazaru MAX, Jihlavská ulice. Blokové èištìní zajiš uje firma AVE CZ odpadové hospodáøství, s.r.o., provozovna Brno, Okružní 3, Brno-Lesná Za kontrolu provedení odpovídá: q za ÚMÈ mìsta Brna Brno-Bystrc - Ing. Vala, tel.: q za firmu AVE CZ odpadové hospodáøství, s.r.o. - pan Rubeš, mobil: q za odtah vozidel: firma Zdenìk Èerný - pan Èerný, tel.: Èištìní s odstraòováním zimního posypu - bude probíhat v mìsíci bøeznu v 11. a 12. týdnu dle klimatických podmínek. Pevné bloky - harmonogram pro rok 2005 BLOK è. 1 Termín: , , Pøístavní Joukalova Nad Kašnou Výhon Vìtrná Píškova Valouškova Heyrovského BLOK è. 2 Termín: 7. 4., , Komínská Pod Mniší horou J. Obrovského Pod Horkou Filipova Opálkova Èerného Èerného k domùm è. 3, 5, 7 Laštùvkova BLOK è. 3 Termín: , 9. 6., Nám. 28. dubna Živného Na Zeliskách Vondrákova U Sokolovny Wollmanova K Dálnici Krajní BLOK è. 4 Termín: , , Eèerova Lýskova Foltýnova Kamechy Teyschlova celá Kuršova slepá BLOK è. 5 Termín: 28. 4, , Ondrouškova Fleischnerova Vejrostova Rerychova Šemberova Kuršova BLOK è. 6 Termín: 5. 5., , Nad Dìdinou Kachlíkova Kubíèkova Štouraèova Adamcova Pohyblivì stanovené bloky - se letos uskuteèní v mìsíci záøí a øíjnu. Èištìní probíhá pouze na vozovkách. Konkrétní termíny budou avizovány umístìním pøenosných dopravních znaèek sedm dní pøedem s vyznaèením data èištìní. UPOZORÒUJEME NA NUTNOST SLEDOVAT TERMÍNY NA UMÍST- NÌNÝCH PØENOSNÝCH DO- PRAVNÍCH ZNAÈKÁCH!!! Èištìní parkoviš - bude probíhat v mìsících kvìten a záøí za využití pøenosných dopravních znaèek, které je tøeba respektovat i v tomto pøípadì. Ing. Jiøí Vala Odbor životního prostøedí a dopravy

4 4 Bystrcké noviny è. 2 / 2005 ØÁDKOVÁ INZERCE n Tìhotenské centrum POUPÌ v Komínì poøádá cvièení a plavání pro tìhotné. Tel.: , n Obkladaèské práce. Tel.: n Vedení úèetnictví, DPH, mzdy, daò. pøiznání. Tel.: n Malby nátìry Onderka, Tel.: , Zimní slevy!! n Provedu zednické, obkladaèské a instalatérské práce. Rychle a kvalitnì. Tel.: n Malíø pokojù. Tel.: , n Vymìním OB 1+1 v Bystrci Wollmanova støešní nástavba za OB 2+1 kdekoliv v Brnì. Tel.: n Èištìní kobercù, servis žaluzií. Tel.: , n Pøepisy 8mm filmù. Tel.: n Autodílna a pneuservis, Brno-Otevøená 51, Žebìtín, Tel.: , Provádíme: mechanické práce, pøíprava na STZ+EM., vèetnì realizace dokl., montáž nových PNEU zdarma, montáž 4ks PNEU od zákazníka 250,- Kè. n Med pøímo od vèelaøe 1 kg/ 75,- Kè. Tel.: , n Vymìním DB 1+1 Laštùvkova za vìtší obecní. Tel.: n Koupím 2+1 v Bystrci a okolí. Solidní jednání: Tel.: n Vymìním OB 2+1 v Bystrci Èerného za OB 3+1 v Bystrci. Tel.: n Mladá rodina hledá podnájem. Nejlépe dvoupokojový byt. Nabídky na tel.: n Koupím garáž v Bystrci na ulicie Foltýnova nebo garážové stání na ulici Rerychova. Tel.: n Prodám DB 3+1 Kuršova 1,075 mil. Kè, vel. typ, šatna, lodžie, volný, bez RK. Tel.: , n Vybavení pro hráèe tenisu - rakety, míèe, omotávky, výplety, vyp. stroje, obaly a jiné doplòky. Informace, mob.: n Najmu-koupím místnost na dílnu. Teplá voda, soc. zaøízení. Tel.: n Zachovalý dùchodce hledá brigádu v Bystrci a okolí recepèní, noèní recepèní, strážný, øidiè C. Znalost na PC. Tel.: n Hledám pronájem bytu v Bystrci. Volejte prosím: n Koupím RD (i k opravì). Platím hotovì. Tel.: n Koupím garáž (družstevní nebo OV). Hotovost. Tel.: n Prodám DB 3+1 Teyschlova 1, ,- Kè. Pìkný byt! RK: n Výroba a prodej pracovních odìvù, opravy odìvù. Tel.: , Fax: n Zakázkové krejèovství REGÖ, Pod Horkou 36, poøádá po celý bøezen výprodej metráže. Po-St hod, Út-Èt hod. n Prodám PEUGEOT 405 Kombi turbodiesel 1,8. Tel.: n S-REALITY RK se 14letou pùsobností v Bystrci. Tel.: , , Nabízejícím služby zdarma. Nejsme plátci DPH. Nabízíme v Bystrci: DB 1+1 Lýskova Kè OV 1+1 Eèerova cena v RK DB garson. Èerného Kè DB 3+1 cihla Rakovecká 1,3 mil. Zahrada+zd. chata Rozdrojovice, Výst. RD do 3 let, v.è. 400 t. Hledáme: Pro evid. klienty byty všech velikostí, RD, pozemky ke koupi i nájmu. n Realitní kanceláø Riff hledá pro své klienty byty 1+1 nebo 2+1 (OV i DB) v Bystrci. Prosím nabídnìte, pro nabízející komplexní služby zdarma. Tel.: , n Koupím DB 3+1 jen nejvyšší poschodí. Hotovì, nabídnìte. Tel.: n Prodám DB 3+1 cihla na ul. J. Obrovského 3p./3 po zdaøilé rekonstrukci, cena dohodou. Inf , n Hledám pronájem garáže na 2 roky. Horní èást Bystrce v dosahu ulice Ondrouškova. Tel.: n Reality - ROTH zprostøedkování pøevodù bytù a nemovitostí. Smluvnì-správní zajištìní. Tel.: JARNÍ BURZA dìtského obleèení, sportovních potøeb a hraèek pro dìti KDE? V MŠ Laštùvkova 57/59, tøída C KDY? V sobotu 12. bøezna Pøijímá se èisté obleèení (ne zimní) do velikosti 170, dále obuv, kola, kolobìžky, sportovní potøeby, tøíkolky, rùzná dìtská vozítka, potøeby pro dìti - koèárky, autosedaèky, hraèky, stavebnice, apod. Pøíjem vìcí: ètvrtek hod. pátek hod. Prodej: sobota hod. Výdej penìz a neprodaných vìcí: sobota hod. 15% z prodeje pøipadá poøadateli, výtìžek bude využit na vylepšení prostøedí naší MŠ. Srdeènì zveme nejen rodièe našich dìtí, ale i širokou veøejnost k výhodnému nákupu! Stáòa Škodová a Alena Majerová, uèitelky a poøadatelky burzy SPOLEÈENSKÉ CENTRUM Odbojáøská 2, Brno Bystrc pátek COUNTRY BÁL Úèinkují: country kapela ZIMOUR a taneèní skupina La Quadrilla. Zaè.: hod. pondìlí Robert Thomas: VYSOKÁ HRA Komedie s detektivní zápletkou. Pøedstavení divadla SKELET P. Trávníèka (Praha). Hrají: Pavel Trávníèek, Markéta Hrubešová, Dana Bartùòková, Pavel Skøípal a Rudolf Leitner. Zaè.: hod. støeda Dámský klub Beseda s kosmetièkami studia JAFRA Cosmetics, ukázky líèení, kosmetické pøípravky, odpovìdi na dotazy Zaè.: hod. úterý Toulky Brnem Pøednáška Jaroslavy Vrbické. Zaè.: hod. støeda Ilona CSÁKOVÁ & LAURA A JEJÍ TYGØI Èasy se mìní - rockový koncert. Zaè.: hod. støeda Èaj o pùl páté Taneèní podveèer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, uvádìjí a zpívají Kvìta Navrátilová a Karel Zelníèek. Zaè.: hod. P ø i p r a v u j e m e : úterý Jakub Smolík Koncert. Zaè.: hod. *** KLUB VÝTVARNÍKÙ každou støedu hod. *** KLUB MAMINEK každé úterý hod. *** SETKÁNÍ SENIORÙ ve hod. V ý s t a v y: Barevnou pìšinkou Výtvarné práce Andrey a Marty Liškových Velikonoèní tradice - prezentace prací žákù ZŠ Heyrovského 32 Výstava je spojena s 6. roèníkem dìtské soutìže Velikonoèní vajíèko. Výstavy jsou pøístupné v pondìlí a støedu hod. nebo na základì telefonické dohody (tel , ). Pøedprodej vstupenek 14 dní pøed jednotlivými poøady v pokladnì Spoleèenského centra po-èt hod., ostatní dny hodinu pøed zaèátkem pøedstavení (tel.: ). Dále v KIC, Bìhounská 17, po-pá 9-13 a hod. (tel.: ). Doprava tramvajemi è. 1, 3 zast. ZOO, autobusy 50, 54 a trolejbus 30 zast. Vondrákova. Návštìva výstavy na Špilberku... Haló, haló, tady je opice Žofka tak to byl název výstavy malíøe a ilustrátora Adolfa Borna, kterou jsme mìli možnost shlédnout i my a to v malebném prostøedí hradu Špilberku. Ale hezky popoøadì. Autobus nás zavezl až na hrad a jakmile jsme prošli branou, naskytl se nám nádherný výhled na mìsto Brno z pìkné výšky a mìli jsme možnost sáhnout si i na opravdická dìla. Když jsme se dost vynadívali, vydali jsme se pøímo do hradu. Na nádvoøí jsme se zaposlouchali do zvukù zvonù a zvonkù to na uvítanou. Poté se nás ujala paní prùvodkynì a provedla nás jednotlivými místnostmi hradu, kde byla umístìna samotná výstava pana Borna. Mohli jsme si vzít do ruky velké sluchátko, do nìhož Mach a Šebestová øíkali svá neobvyklá pøání. Na stìnách a ve sklenìných vitrínách jsme potom mohli poznávat postavy z mnoha pohádek a filmù, které pan Born ilustroval. Asi nejznámìjší pro nás byli již zmínìní Mach a Šebestová, ale i opice Žofka a její kamarádi nebo Robinson Crusoe. Dozvìdìli jsme se, co je to technický scénáø, jak vlastnì takový film vzniká. V kouzelném bubnu nás pobavil tuèòák, který se pohyboval, jakmile se buben roztoèil - aha, tak takhle se oživují postavy Nakonec jsme shlédli nìkolik pohádek O Machovi a Šebestové a opici Žofce. Zkrátka - pøišli jsme si na své. Z. Banïouchová, MŠ ZVÍDÁLEK, Kachlíkova 17

5 SENIORKLUB Brno Bystrc Opálkova 6, Brno, tel Program Seniorklubu - bøezen støeda Návštìva expozic Umìlecko-prùmyslového muzea Husova ul. Sraz ve 14 hod. na Šilingrovì námìstí sobota Zájezd do Jimramova a Nového Mìsta na Moravì. Prohlídka diorama a Horácké galerie. Odjezd od Teska v 7.30 hod ètvrtek Procházkou podél pøehrady na Rakovec. Sraz ve hod. v prostoru u mostu nad zastávkou TR Pøístavní støeda První jarní vycházka. Sraz v 10 hod. pøed nádražím v Královì Poli. Odjezd autobusem k myslivnì Na jezerech, odtud dále podle schùdnosti a blátivosti cest ètvrtek Setkání seniorù zahájíme ve hod. Tìšíme se na vaši úèast! Vladimír Rajský, pøedseda klubu Talentované dìti, pozor! Základní umìlecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeòská 52 Pøijímací talentové zkoušky pro školní rok 2005/2006 se konají v termínech 5., 6. a 7. dubna 2005 od hodin do 18. hodin. Náhradní termín: 16. kvìtna 2005 od hodin do hodin. Obor hudební, výtvarný a literárnì-dramatický: ZUŠ Fr. Jílka - Vídeòská 52 Obor taneèní: ZUŠ Fr. Jílka - Vídeòská 85. Další pracovištì jsou umístìna v mìstských èástech: Brno-Nový Lískovec - Ètvrtì 5 (výuka hudebního a taneèního oboru) - ZŠ Svážná 9 (výuka obor výtvarný) Brno-Bohunice - Bohuòova 27 (výuka obor hudební) - Amerlingova 2 (výuka obor hudební, taneèní a výtvarný) Brno-Žebìtín - Kohoutovická 33 (výuka obor hudební) Podrobnìjší informace o zkouškách je možné získat na internetových stránkách nebo na tel. èíslech: vždy ve støedu hod. (hudební oddìlení) vždy ve ètvrtek hod. (obor taneèní, výtvarný, a literárnì-dramatický) Hana Vojtková Bystrcké noviny è. 2 / 2005 SPORTOVNÍ A MATEMATICKÉ TØÍDY NA ZŠ LAŠTÙVKOVA 5 Pojeïte s námi k moøi! Mateøská škola Laštùvkova poøádá již devátý rok ozdravný pobyt dìtí a rodièù (i prarodièù) v Chorvatsku. Srdeènì zveme maminky s dìtmi, pøipojte se a užijte si s námi krásných 14 dnù u moøe v malebném prostøedí Makarské riviéry. Využijte našich, celkem výhodných podmínek, a umožnìte svým dìtem pìkné zážitky v kolektivu stejnì starých dìtí. Pro dìti je bìhem pobytu pøipraven program. Termín konání zájezdu je Odjezd je od naší školky. Bližší informace osobnì u uèitelek ze tøídy C, nebo telefonicky tel: Tìšíme se na setkání u moøe. St. Škodová a Alena Majerová, uèitelky Jarní akce pro dìti v Zoo Brno Bøezen 2005: n JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO pøímìstský 5 denní tábor pro omezený poèet dìtí kontakt: Mgr. Vitulová tel n JOSEFSKÁ STEZKA - S JOSEFEM PO ZOO pøírodovìdná stezka v areálu zoo kontakt: Bc. Jana Hadová, , n VELIKONOCE V ZOO velikonoèní dílna (pletení pomlázek, techniky zdobení vajíèek) velikonoèní mláïata (ukázka mláïat spojená s krmením) velikonoèní dílna, velikonoèní stezka velikonoce v zoo - hry a soutìže pro dìti kontakt: Mgr. Vitulová tel Duben 2005: n PTAÈÍ DEN PRO ŠKOLY soutìžní program pro ètyøèlenná družstva ze základních škol kontakt: Mgr. Kantorová, V pøíštím školním roce 2005/ 06 chceme opìt na ZŠ Laštùvkova otevøít v šestém roèníku jednu tøídu s rozšíøenou výukou matematiky se zamìøením na informatiku (dále jen matematickou tøídu) a jednu tøídu s rozšíøenou výukou tìlesné výchovy se zamìøením na atletiku (dále jen sportovní tøídu). V obou specializacích se vyuèuje podle schválených uèebních plánù, které nejsou v nièem kráceny oproti standardním, mají však více hodin tìlesné výchovy nebo matematiky. Pøípravu ve sportovních tøídách zamìøujeme na všestrannost a klademe velký dùraz na vyvážený tìlesný rozvoj dìtí. Chceme, aby u aktivního pohybu a sportování zùstaly celý život, výkony nejsou v tomto vìku pro nás nejdùležitìjší. Pro sport má naše škola výborné podmínky v podobì nádherného sportovního areálu s travnatým fotbalovým høištìm a umìlou atletickou dráhou. Celkem mají dìti ve sportovních tøídách 4 hodiny tìlocviku a 4 hodiny tréninku týdnì. Zaøazení do sportovní tøídy je podmínìno úspìšným zvládnutím pøijímacího øízení, které se skládá z jednoduchých pohybových testù (hod, skok, bìh, obratnost atd.) a bude již ve støedu 30. bøezna od 9 hodin. Každý uchazeè musí mít sportovní obleèení a obutí do tìlocvièny. Budeme rádi, když pøijdou s dìtmi i rodièe, aby si mohli prohlédnout školu. V matematických tøídách je rozšíøeno a prohloubeno uèivo matematiky a zamìøení na informatiku realizujeme formou nepovinného pøedmìtu, pro který máme tøi dobøe vybavené poèítaèové uèebny. Výuka v tìchto výbìrových tøídách bez slabých žákù je velice efektivní a podle výsledkù celorepublikových srovnávacích testù více než srovnatelná s víceletými gymnázii. Pøijetí do matematické tøídy je podmínìno úspìšným zvládnutím pøijímacího øízení, které se skládá z písemných testù z matematiky a ze všeobecného rozhledu. Testy budou zamìøeny zejména na schopnost logického uvažování. Pøijímací øízení bude v pátek 29. dubna od 8 hodin. S sebou staèí mít bìžné pomùcky do matematiky. Pøihlášky pro obì zamìøení je možné vyzvednout ve škole nebo si o jejich zaslání zavolat na tel. školy , nebo si je vyžádat em na adrese nebo si je stáhnout z internetu www. zslastuvkova.cz. Vyplnìná pøihláška do matematické tøídy musí být doruèena do školy nejpozdìji den pøed pøijímacím øízením a do sportovní tøídy ji staèí pøinést s sebou na pøijímací øízení. Všechny zájemce (dìti i rodièe) o pøijetí do sportovní nebo matematické tøídy rádi kdykoliv uvítáme ve škole, kterou jim ukážeme a podáme jim osobnì všechny potøebné informace. Staèí s pøedstihem nìkolika dní si prohlídku domluvit telefonicky. Veškeré bližší informace rád poskytne øeditel školy na telefonu Petr Køivka, øeditel školy

6 6 Bystrcké noviny è. 2 / 2005 CK MEGA TRAVEL Vily pøímo u moøe od Kè! MEGA TRAVEL - specialista na Jadran a Kypr - v novì otevøené provozovnì na nám. 28. dubna 2 v Brnì-Bystrci (vchod pøes prodejnu nábytku v nákupním støedisku J. Meinl) nabízí zájezdy do celého svìta z katalogù renomovaných cestovních kanceláøí.!! S námi kamkoliv, pøijïte si vybrat!! Tel.: , Po - Pá: hod. Ortopedická ambulance na poliklinice Lýskova 2 v Bystrci MUDr. Petr Klimecký nadále pøijímá nové pacienty všech zdravotních pojiš oven. Specializace: ortopedie a traumatologie pro dospìlé i dìti Ordinaèní hodiny: po 8-16 hod. dle objednání út 8-15 hod. dle objednání st hod. dle objednání èt hod. dle objednání pá 8-13 hod. bez objednání Objednávání telefonicky nebo osobnì v ordinaèních hodinách. Tel Tìšíme se na Vaši návštìvu Vinotéka na ul. Rerychova (2. vìžák) Prodej sudových vín, velký výbìr jakostních odrùdových, pøívlastkových, moravských i zahranièních. Pro stálé zákazníky jsou pøipraveny slevové bonusy Otevøeno: Po-Pá hod. So hod. zhotovení www stránek e-shopy, e-katalogy webdesign studio zajištìní domény zajištìní webhostingu zápis do katalogù optimalizace SEO reklama na internetu Jednoduché stránky již od Kè. Více info a reference na Kontakt : Stanislav Tesaøík tel.: provozujeme : RESTAURACE HVÌZDA U ZOO è. 3, Bystrc Tel.: Každý pátek OLDIES PARTY Hudba let Dále nabízíme: polední Menu - 55,- Kè možnost poøádání akcí do 200 osob pronájem salonku pro 16 osob (rodinné a firemní oslavy) pronájem pøedsálí pro oslavy - 25 osob sál - svatební tabule - cca 50 osob v létì zahrádka u øeky PRIVÁTNÍ DIABETOLOGICKÁ ORDINACE MUDr. TATIANA TOMEÈKOVÁ - ODBORNÝ LÉKAØ MEDISPOL, s.r.o. MAKOVSKÉHO NÁM. 2, BRNO-ŽABOVØESKY Oznamuje, že má volnou kapacitu k registraci nových pacientù, pojištìncù VZP-ÈR. Nabízíme: Odbornou péèi v oboru diabetologie - v pøíjemném prostøedí - s kvalifikovaným personálem - s krátkou èekací dobou - s dobrou dopravní dostupností Telefonní èíslo: / kl. 228 nabízí dìtem o jarních prázdninách od v hod. TVOØIVOU DÍLNU: Pondìlí a) Keramika, b) Zdobení kvìtináèù ubrouskovou technikou, c) Tkaní na rámu (S) Úterý a) Zdobení trièek batikou vázanou, b) šitou (S), c) Keramika, d) Tkaní na rámu (S) Støeda a) Malba na trièka pomocí šablon, b) Zdobení lahví korálky a drátky Ètvrtek Pátek Co si namyslíte, my zrealizujeme. Novì otevøená podniková prodejna COBRA èalounictví, s.r.o., nám. 28. dubna 35, Brno-Bystrc, (za kostelem, naproti oddìlení policie), tel./fax : , Nabízíme: sedací soupravy, dvojlùžka, válendy, pohovky, køesla, ušáky, taburety, matrace apod., obývací a pøedsíòové stìny, dìtské pokoje, kuchyòské linky, konferenèní, jídelní, psací a PC stoly, jídelní sety, splátkový prodej - NÁBYTEK NA MÍRU, CENY PØÍMO OD VÝROBCE - AKCE: * na vystavené èalounìné zboží sleva 5 % * do sleva 10 % z objednaného èalounìného zboží DDM Kominíèek Brno-Komín, Vavøinecká 13 telefon , a) Zdobení prostírek voskovou batikou, b) ubrouskovou technikou a) Vytváøení kamínkových šperkù, b) Zdobení kvìtináèù drátováním (S) Kurzy jsou urèeny žákùm tøíd, techniky oznaèené (S) jsou pro starší dìti, neoznaèené - pro všechny vìkové kategorie. V poplatku 60,- Kè za dítì a den je zahrnuta vìtšina potøebného materiálu. Mgr. Ivana Paravièiny Uzávìrka pøíštího èísla je 18. bøezna Bystrcké noviny vydává MÈ Brno Bystrc, reg. è. MK ÈR E Øídí redakèní rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí Klimešová, tel , fax: Sbìr inzerce na podatelnì ÚMÈ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakèní rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálù. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtiskù. Uzávìrka 18. února Zdarma.

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

PROSINEC roèník XIV/200410

PROSINEC roèník XIV/200410 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii Svoboda je jedním z nejzákladnìjších lidských práv. Nesvoboda èlovìka, zotroèení, nebo již pouhé omezování svobody, vždy vedlo a vede k pošlapání lidské

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

BØEZEN. roèník XIV/2004

BØEZEN. roèník XIV/2004 Paní øeditelka PaedDr. Božena Havelková se svými dìtmi. O C E N Ì N Í Dne 31. 3. 2004 byla ocenìna v kategorii Výrazná pedagogická osobnost PaedDr. Božena Havelková, donedávna øeditelka v MŠ na Heyrovského

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ZÁØÍ. Informace k posouzení vlivu stavby R 43 na životní prostøedí. Brnìnský plenér 2004 MÌSTSKÁ POLICIE BRNO - POØÍÈNÍ JEDNOTKA.

ZÁØÍ. Informace k posouzení vlivu stavby R 43 na životní prostøedí. Brnìnský plenér 2004 MÌSTSKÁ POLICIE BRNO - POØÍÈNÍ JEDNOTKA. Dne 2. 8. 2004 bylo Mìstské èásti Brno-Bystrc doruèeno Posouzení vlivu stavby rychlostní komunikace R 43 na životní prostøedí. Pùvodní posouzení bylo vráceno k pøepracování. Nyní se jedná o posouzení,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

MISS PØEHRADA 2004 ÈERVEN. Optimalizace škol K VOLEBNÍ ÚÈASTI OPRAVA ULICE NAD KAŠNOU POZVÁNKA. roèník XIV/2004

MISS PØEHRADA 2004 ÈERVEN. Optimalizace škol K VOLEBNÍ ÚÈASTI OPRAVA ULICE NAD KAŠNOU POZVÁNKA. roèník XIV/2004 Optimalizace škol Na 15. zasedání snìmu starostù, které se konalo 15. 6. 2004, byla starostùm mìstských èástí pøedložena Optimalizace sítì základních škol. Návrh Optimalizace sítì základních škol byl pøedložen

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

O informacích a také informacích v Èeské televizi LISTOPAD. Pozvání na výstavku. 7. zasedání zastupitelstva MÈ. Telefonní seznam služeb v Bystrci

O informacích a také informacích v Èeské televizi LISTOPAD. Pozvání na výstavku. 7. zasedání zastupitelstva MÈ. Telefonní seznam služeb v Bystrci LISTOPAD 9 roèník XIII/2003 Pozvání na výstavku Zveme všechny pøíznivce na veøejnou výstavku ruèních prací klientù Domova penzionu pro dùchodce, Foltýnova 21, která se uskuteèní ve dnech 5. 12. prosince

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

LISTOPAD JAK JSME MÁLEM SKÁCELI PAMÁTNOU LÍPU. Dùležité upozornìní. Bystrcké hody 2006. Pamìtníci ozvìte se! 19. zasedání Zastupitelstva

LISTOPAD JAK JSME MÁLEM SKÁCELI PAMÁTNOU LÍPU. Dùležité upozornìní. Bystrcké hody 2006. Pamìtníci ozvìte se! 19. zasedání Zastupitelstva LISTOPAD 9 roèník XV/2005 JAK JSME MÁLEM SKÁCELI PAMÁTNOU LÍPU V Bystrci na horním konci námìstí 28. dubna pøed restaurací U Š ávù, stojí stará lípa. Její stáøí je odhadováno na 350 let. Málem byla skácena,

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 O O becnì dobrovolnictví bsah Ú vod 2/ 3 1. Úvod.................................................... 3 2. Obecnì o dobrovolnictví......................................

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0

Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ekonomický systém pro subjekty zpracovávající úèetnictví Rozdílová pøíruèka pro verzi 4.0 Ježek software s.r.o. Copyright 2008 Rozdílová pøíruèka pro DUEL od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Únor 2008

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více