v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM"

Transkript

1 BØEZEN 2 roèník XV/2005 Redakèní rada Bystrckých novin pøeje všem ètenáøùm veselé v v velikonoce SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU Mobilní sbìr drobného chemického odpadu v roce 2005 probìhne v Bystrci ve dnech , , , 7. 9., Opìt mùžete udìlat nìco pro životní prostøedí. Staèí jenom donést svùj chemický odpad sbìrovému vozidlu firmy Ecotechniek CZ, spol. s r.o. Pod pojmem drobný chemický odpad rozumíme veškerou kosmetiku, staré léky, zbytky barev, øedidel, postøikù, spreje, výbojky, ustalovaèe, autobaterie, staré oleje, zneèištìné hadry, monoèlánky, záøivky a chemikálie a pod.. Sbírat se bude na 6-ti pevných stanovištích v následujících èasech: 1) parkovištì pøed OC Javor (MHD bus è. 54, 50 a trolej è. 30), 2) Èerného (bývalá smyèka trolejbusu pod OC Letná), 3) Štouraèova (parkovištì), 4) Teyschlova (u centrálního zdroje tepla), 5) Rerychova - (parkovištì u koneèné tramvaje), 6) Valouškova - Píškova (naproti bývalé samoobsluze). Drobný chemický odpad je možno odevzdat i mimo výše uvedené termíny sbìru ve sbìrných støediscích odpadù, která slouží ke sbìru odpadù využitelných (napø. papír, sklo, plasty, PET lahve), velkoobjemových (napø. lednice, sporáky, koberce, nábytek, elektrošrot), nebezpeèných (napø. záøivky, akumulátory, látky neznámého složení a další drobný chemický odpad) pøípadnì stavebních (napø. døevo, umakart). 1) na ulici Páteøní Provozní doba: Po hod. Út - Pá hod., hod. Obdržela jsem podìkování paní Marie Soldánové z Žebìtína týkající se pracovnic naší peèovatelské služby. Protože se jedná o mimoøádný èin, pøedávám dopis k otištìní a pøipojuji se k podìkování. Podìkování Dne jsem u nákupního støediska ALBERT na Eèerové ul. v Bystrci ztratila penìženku s vìtší èástkou penìž a navíc se všemi doklady. Pro dùchodkyni hotová pohroma. V poledních hodinách pøijela k mému domu do Žebìtína posád- ka osobního automobilu Peèovatelské služby v Bystrci a to paní Iva Chocenská a Nataša Sovová a k moji velké radosti penìženku s celým obsahem dovezli. V dnešní dobì malý zázrak. Píše paní Soldánová v dopise. Touto cestou jim ještì jednou mnohokrát dìkuji. Mgr. Eliška Kováøová místostarostka So hod. Ne hod. 2) na Parkovišti v ulici U ZOO Provozní doba: Po zavøeno Út -Pá 8-12, hod. (od hod.) So hod. - (od hod) Ne 9-12 hod. Ceník za likvidaci odpadù je vyvìšen vždy na bránì sbìrných støedisek odpadù. Obèané mohou odevzdat své odpady pøevážnì zdarma (záleží na množství a druhu odpadu), podnikatelé za úplatu. Další informace podáme na tel na odboru životního prostøedí a dopravy ÚMÈ Brno- Bystrc, nebo pøímo provozovatel Sbìrných støedisek firma Ecotechniek CZ, spol.s r.o. Ing. Eva Kubátová odbor životního prostøedí a dopravy PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM Dìkujeme níže uvedeným sponzorùm za dary na III. reprezentaèní ples Sdružení nezávislých: ŽSD, s.r.o., stavební firma, PIZ- ZERIA Mìøínský, Inženýrské stavby, GABON, s.r.o., JAFRA Cosmetics, TERMOK, ALBA- CO, s.r.o., KAMRLA - letecké fotografie, REPRO PRESS, p. Kašpar, ÈTYØLÍSTEK, spol. s r.o., Domácí potøeby MÌŠ- AN, Módní salon EVI S STY- LE, ZELENINA - Kássumovi, Vondrákova, pan Jiøí Š áva, øeznictví SLÁMA-HEJNA, SMILE - p. Lubomír Jelínek, OPTIKA - Mgr. Rašovský, RYBA, s.r.o., Kyjov, dále rodinám: Kováøova, Strmiskova, Dvoøákova, Vicanova a paní Hanì Kapsové. Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka Pálení èarodìjnic se blíží Víra v neèisté síly je stará jako lidstvo samo. Vìøilo se, že ïábel mùže uplatòovat svou moc na zemi pouze prostøednictvím lidí, èarodìjnic a èarodìjù a že existují dny, kdy mají neèisté síly vìtší moc než jindy. Takovým dnem byl i noèní èas z 30. dubna na 1. kvìtna. V ten den se èarodìjnice natíraly kouzelnými mastmi z bylinek natrhaných o pùlnoci za úplòku, s jejichž pomocí pak se slétaly. Pøi reji byla zvolena královna, která potom vládla hostinì a tanci, tzv. èarodìjnickému kolu, které se tanèilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavì, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesmìl chybìt ani kotel plný žab a hadù stejnì jako nádoby s jedy. Èarodìjnice se tu s oblibou promìòovaly ve vlky, psy a jiná zvíøata a vyprávìli si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podaøilo natropit. O pùlnoci pøed sv. Filipem a Jakubem, tj. 1. kvìtna, kdy mìly zlé síly moc škodit lidem, se také daly nalézt èetné poklady. Aby se ale hledající pøed pùsobením nedobrých sil ubránil, musel mít pøi sobì napø. kvìt z kapradí. Kvìt kapradí, který také umožòuje neviditelnost, porozumìní øeèi zvíøat a stromù, zabezpeèuje dùm proti povodni a bleskùm, kvete pouze o pùlnoci na sv. Jana na popravišti. Na obranu pøed èarodìjnicemi se v ten den na vyvýšených místech pálily ohnì. Postupem doby se z toho stal zvyk, který se nazývá pálení èarodìjnic. Mladíci zapalují koš ata a vyhazují je do výšky, prý proto, aby vidìli, jak èarodìjnice lítají na koš atech v povìtøí. Tento pohanský zvyk do støední Evropy pøinesli Keltové, kteøí zapalovali oèistné ohnì poslední dubnovou noc, kterou považovali za skuteèný konec zimy a zaèátek jara, dobu setí a nadìjí na úrodu. Na jejich pùvodní rituály navázali pozdìji køes ané oslavami svátku apoštolù Filipa a Jakuba (tzv. Filipojakubská noc). Ještì pozdìji za komunistù, z obavy pøed èarodìjnou mocí tradic, se z tohoto zvyku nìkde staly Vatry míru, které se ale zapalovaly až 5. kvìtna. V poslední dobì se lidé v mnoha obcích a mìstech k tradicím opìt vracejí. Svatopluk Beneš, starosta Hotel Santon a Mìstská èást Brno - Bystrc zvou na Pálení èarodìjnic Obèerstvení i program zajištìn, vstup zdarma. Co všechno v ten èarodìjný den uvidíte a další podrobnosti se dozvíte v pøíštím èísle Bystrckých novin.

2 2 Bystrcké noviny è. 2 / 2005 INFOSERVIS HLEDÁME TANEÈNÍKY A TANEÈ- NICE NA BYSTRCKÉ HODY Poslední èervnový víkend, tedy 25. a 26. èervna 2005, se uskuteèní v naší mìstské èásti Bystrcké hody. Pro doplnìní stávající skupiny nadšencù, nejen z Bystrce, hledáme mladé lidi se zájmem o udržení folklorních tradic, kteøí mají chu poznat nové kamarády, nauèit se tancovat Moravskou besedu a zazpívat si lidové písnièky. Pøedpokladem je znalost základních taneèních prvkù - polka, valèík - a také ochota obìtovat svùj volný èas na nácvik a pøípravu hodù. Pøihlásit se mùžete telefonicky na tel.è.: , , sms nebo na ové adrese: Na uvedených èíslech vám rádi zodpovíme vaše další dotazy. První informaèní setkání se uskuteèní ve ètvrtek 31. bøezna 2005 v 18 hod. ve Spoleèenském centru, Odbojáøská 2. Tìšíme se na vás! B. Rudolfová odbor kultury ÚMÈ Brno-Bystrc Pomeranè, citrón, GREP! Od 1. listopadu 2004 probíhá každé pondìlí od do hod. v malé tìlocviènì Gymnázia na Vejrostovì ulici cvièení pøi hudbì pro ženy v lady vìku. V souèasné dobì je ještì nìkolik míst volných, proto pokud jste baculaté, bolí vás klouby èi páteø nebo se chcete jen protáhnout a pobavit v menším kolektivu žen, pøijïte mezi nás. Cvièení vede zkušená lektorka, cena 1 lekce je 40,- Kè (platba vždy na místì). Kontaktní telefon: , , dr. Pešová JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO Dìti od 7 do 12 let mohou letos opìt strávit jarní prázdniny v Zoo Brno. Od pondìlí do pátku je pro nì pøichystán bohatý program. Každý z pìti dnù prožijí mezi 8. a 16. hodinou ve znamení jiného pøitažlivého tématu. Po Levhartím dnu pøijde Indiánský den, následující Ptaèí den bude spojen s propagací akce Želva, pak nastane Stopaøský den a prázdniny ukonèí Africký den. Odpolední program, napøíklad výtvarná dílna èi promítání, bude probíhat v klubovì a budou se ho moci úèastnit i bìžní návštìvníci zoo s dìtmi. Cena týdenního pobytu, v níž jsou zahrnuty napø. výtvarné pomùcky, jízdné MHD a obìd, èiní 1000 Kè. Dìti je možno pøihlásit i na zkrácený turnus s menším poètem dnù. NÁBORY DÌTÍ DO BRNÌNSKÉHO BASKETBALOVÉHO KLUBU BBK poøádá nábory dìtí - klukù a holek roèník narození 1994, 95, 96, 97. Výjimeènì talentovaní jedinci mohou být i starší. Nábory se budou konat na tìchto místech: 1. V hale na Kounicovì 20/22 - areál Sokola Brno I - pondìlí, úterý, støeda a ètvrtek od 13:30 do 14:30 hodin. 2. Na ZŠ Bzenecká, Vinohrady, koneèná trolej. è každé úterý a ètvrtek od 17:00 do 18:30. Na první trénink si donese dítì sportovní nebarvící obuv, basketbalový míè vel. è. 5 a sportovní obleèení. Nábory a potom následné tréninky budou probíhat pod dohledem kvalifikovaných trenérù BBK a ligových hráèù. Bližší informace: Jiøí Hofírek, tel: MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ODS upozoròuje všechny ètenáøe na text a informace ohlednì Euroústavy na Svatopluk Beneš, pøedseda MS ODS v Bystrci VSTØÍCNÝ KROK MÌSTSKÉ ÈÁSTI Zastupitelstvo MÈ schválilo na svém jednání dne Postup pro prominutí poplatkù z prodlení nájemcùm obecních bytù v MÈ Brno- Bystrc, kteøí dluží na nájemném a službách spojených s užíváním bytu. Tento postup již byl v minulosti mìstskou èástí uplatnìn. Jeho podstata spoèívá v tom, že pokud dlužník uhradí ve stanoveném období dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu (jednorázovì èi v kombinaci s dohodnutými splátkami), je mu poplatek z prodlení èásteènì, èi zcela prominut. Toto opatøení je mimoøádné, není na nìj nárok a mùže být vyhlášeno z iniciativy mìstské èásti pro pøesnì stanovené období. Dosud se vztahovalo pouze na ty, kteøí mìli v daný okamžik dluh na nájemném a službách, nikoliv na ty, kteøí v tento okamžik mìli dluh pouze na poplatcích z prodlení. Opatøení bylo doplnìno v tom smyslu, že pokud má nìkdo ve stanoveném období pouze dluh na poplatcích z prodlení a uhradí jednorázovì jeho polovinu, bude mu prominuta zbývající èást. Tento návrh byl pøijat s pochopením. Tím se otevøela cesta i pro ty, kteøí již døíve vynaložili úsilí, aby se vypoøádali se svým dluhem na nájemném a službách. Vstøícnost mìstské èásti má dvì stránky. Ta první usnadòuje obèanùm vyrovnání se závazky, které vznikly v øadì pøípadù ze sociálních pøíèin. Mìstská èást získá v plném rozsahu prostøedky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Druhá stránka je pro dlužníky mnohem ménì pøíjemná. Soudy zvažují vstøícnost mìstské èásti, která je obsažena ve výše popsaném opatøení, dále ve snaze bytového odboru o mimosoudní øešení - napø. splátkovými kalendáøi. Na druhou misku vah kladou soudy snahu dlužníka o využití nabízených cest a o vyrovnání závazkù. Pokud soud vidí vùli pouze na stranì MÈ, snadnìji pøijme rozhodnutí v neprospìch dlužníka. Z toho plyne, že pokud dlužník nevyužije podanou ruku, nebo pokud následnì neplní dohodu o splátkách, nebo dokonce znovu vytvoøí dluh na nájemném a službách, je jeho pozice mnohem horší. Od roku 1998 bylo podáno cca. 490 žalob. Žaloby jsou podávány na vydání platebního rozkazu na dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu, dále na pøivolení k výpovìdi z nájmu bytu, následnì na vyklizení bytu. K dnešnímu dni bylo ukonèeno 250 žalob, z toho v loòském roce 58. V roce 2004 bylo novì pøedáno k právnímu øešení celkem 101 pøípadù, prùbìžnì jsou pøedávány další. Mìstská èást Brno-Bystrc je úspìšná v 98 procentech všech výše uvedených typù žalob. Èasto žaloby konèí vyklizením bytu bez náhrady. K úspìšnosti soudních øízení pøispívá vstøícnost mìstské èásti, která jim pøedchází. Proto doporuèuji nabízené možnosti využít. Další pøíležitost být nemusí. Dùsledky nevyužití nabízeného opatøení, nebo následného neplnìní závazkù, mohou být mimoøádnì nepøíjemné. PhDr. Jiøí Altman, místostarosta Zámìr MÈ Brno-Bystrc pronajmout byt V souladu s vyhláškou mìsta Brna è. 4/1996 o pronájmu bytù v domech v majetku mìsta Brna a o podmínkách zajiš ování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výbìr žadatelù o byt a bytovou náhradu v Brnì - Bystrci zveøejòujeme tento zámìr Mìstské èásti Brno - Bystrc. 1. Pronajmout na dobu neurèitou byt è. 2 v domì Foltýnova 43, vel. 1+1 o celkové výmìøe 41,70 m 2 v 1. podlaží, I. kategorie. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ). 2. Pronajmout na dobu neurèitou byt è. 11 v domì Vìtrná 1, vel. 3+1 o celkové výmìøe 76,50 m 2 v 3. podlaží, I. kategorie. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ). Zámìr MÈ Brno - Bystrc pronajmout byty bude vyvìšen na úøedních deskách MÈ Brno - Bystrc po dobu 30-ti dnù od Písemné nabídky na formuláøi Žádost o pronájem bytu, na kterém je úèetnì vykázán dluh (formuláøe žádosti jsou k vyzvednutí na podatelnì ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou obèané zasílat v termínu na odbor bytového hospodáøství ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Pøedpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a zpùsob výbìru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výbìr žadatelù o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MÈ Brno - Bystrc. Žadatel musí splòovat Vyhlášku mìsta Brna è. 4/1996 v platném znìní. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodáøství ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 15. zasedání zastupitelstva: n projednalo se zástupci Policie ÈR a Mìstské policie bezpeènostní situaci v Bystrci n schválilo zaøazení hlasovacího systému do Seznamu oprav a investic n schválilo nìkteré zmìny Jednacího øádu a ustavilo pracovní skupinu, která navrhne zmìny týkající se pøedevším ukonèení zasedání zastupitelstva n stanovilo paušální èástky náhrady výdìlku ušlého neuvolnìnému èlenovi zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném pomìru, v souvislosti s výkonem funkce n upøesnilo plán regenerace bytového fondu a uložilo tento plán do záøí aktualizovat n schválilo postup pro prominutí poplatkù z prodlení nájemcùm obecních bytù, kteøí dluží na nájemném a službách spojených s užíváním bytu a který má motivovat dlužníky k co nejrychlejšímu zaplacení a tím podstatnému snížení dluhù n doøešilo stížnost Ing. Kuchaøe na zneužívání pravomoci zastupitelù s ohledem na úøední záznam Policie ÈR jako neopodstatnìnou Svatopluk Beneš, starosta VELIKONOCE V ZOO Po všechny tøi velikonoèní dny pøipravila Zoo Brno program pro dìti. Zaèíná se v 10 hod., a když to poèasí dovolí, všechny akce probìhnou venku pod širým nebem. Pokud bude pošmourno, poslouží pro výtvarné dílny apod. klubovna. Atmosféru velikonoc podbarví ohrádka s domeèkem pro velikonoèní mláïata, umístìná poblíž restaurace U Tygra. Sobota je celá vyhrazena velikonoèní dílnì, dìti si budou moci uplést pomlázku, vyzdobit vajíèka, zhotovit ptaèí hnízdo, vystøihnout si z papíru zvíøátko a pøilepit je na špejli apod. Domù si pak hrdì odnesou vlastní výrobek. Dílna bude pokraèovat také v nedìli a navíc bude pro dìti v tento den pøipravena soutìžní Velikonoèní stezka. Podle plánku zoo, který si vyzvednou v pokladnì, budou hledat po zoo rùzná stanovištì, na nichž najdou otázky soutìžního kvízu s tématy navazujícími na velikonoce. Vylosované správné odpovìdi budou odmìnìny. V pondìlí si malí návštìvníci budou moci vytøíbit postøeh v soutìži Hledej velikonoèní vajíèko. Nálezci vejce ukrytého v terénu podél návštìvnické trasy dostanou ve 13 hod. na pódiu U Velblouda dáreèek a poté vystoupí s pásmem pro dìti oblíbené hudebnì dramatické duo Brnìnské písnièkové tetiny. Eduard Stuchlík

3 POSTUP PRO PROMINUTÍ POPLATKÙ Z PRODLENÍ NÁJEMCÙM OBECNÍCH BYTÙ V MÈ BRNO-BYSTRC, KTEØÍ DLUŽÍ NA NÁJEMNÉM A SLUŽBÁCH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU Schváleno 4/15. ZMÈ Brno-Bystrc dne Prominout, nebo èásteènì prominout poplatky z prodlení dlužníkùm s dluhem na nájemném, nebo službách spojených s užíváním obecního bytu (dále jen dluh) MÈ Brno-Bystrc, vzniklý do (dále jen aktuální výše dluhù), kteøí jednorázovì uhradí svùj dluh, anebo èást dluhu a sepíší Uznání závazku a dohodu o prominutí poplatkù z prodlení (dále jen Dohoda) v termínu do Podmínkou prominutí poplatkù z prodlení je další vèasné placení nájemného po dobu 2 let od uhrazení dluhu, nebo od splacení poslední splátky dohodnuté v Dohodì. Prominutí poplatkù z prodlení platí pouze pro nájemce, u kterých nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu ve vìci dlužného nájemného, nebo pøivolení k výpovìdi z nájmu bytu. 1. U aktuální výše dluhù do ,- Kè: - prominutí poplatkù z prodlení ve výši 100% dlužníkùm, kteøí jednorázovì uhradí svùj dluh. 2. U aktuální výše dluhù nad ,- Kè: A) prominutí 80% z celkové výše poplatkù z prodlení dlužníkùm, kteøí jednorázovì uhradí svùj dluh a na zbývající èást poplatkù z prodlení (ve výši 20%) sepíší Dohodu a zbývající èást poplatkù z prodlení uhradí do 18-ti mìsícù od podpisu Dohody. B) prominutí 50% z celkové výše poplatkù z prodlení dlužníkùm, kteøí jednorázovì uhradí èást dluhu ve výši nejménì 20% z dlužné èástky a na zbývající èást dluhu (ve výši 80%) a zbývající èást poplatkù z prodlení (ve výši 50%) sepíší Dohodu a svùj dluh, vèetnì èásti poplatkù z prodlení, uhradí do 18-ti mìsícù od podpisu Dohody. 3. U aktuální výše dluhù, které tvoøí pouze poplatky z prodlení: - prominutí 50 % z celkové výše poplatkù z prodlení dlužníkùm, kteøí jednorázovì uhradí 50 % z dlužné èástky poplatkù z prodlení. JUDr. Pavel Veselý, odbor bytový Bystrcké noviny è. 2 / 2005 Nabídka pro SENIORY 3 Ve mìstì Brnì žije v souèasné dobì více než 80 tisíc lidí v dùchodovém vìku. A skuteènost, že velké množství seniorù žije osamìle, sebou pøináší pøi zhoršujícím se zdravotním stavu nemalé riziko. Proto Mìstská policie Brno realizuje již nìkolik let projekt Centrum tísòového signálu, jehož úkolem je omezit toto riziko na minimum. Každý zájemce se samozøejmì nejprve zeptá, jak projekt funguje? Ze všeho nejdøíve je tøeba nechat u svého lékaøe vyplnit formuláø, ve kterém jsou uvedeny všechny dùležité informace o zdravotním stavu žadatele. Tento doklad je pak uložen na dispeèinku rychlé lékaøské pomoci. Dále je v trezoru operaèního støediska mìstské policie uložena zapeèetìná obálka obsahující klíèe od bytu i vchodových dveøí domu. A teï to nejpodstatnìjší: hlavní podmínkou pro úèast osoby na projektu je mít do bytu (domu) zavedenou pevnou telefonní linku a zakoupit speciální komunikaèní zaøízení. Toto potøebné zaøízení sice stojí žadatele okolo tøi a pùl tisíce korun, avšak vzhledem k jeho úèelu je možnost požádat o finanèní pøíspìvek, èímž se náklady významnì sníží. V pøípadì, že dojde k nenadálé zdravotní pøíhodì vyžadující rychlý lékaøský zákrok, postaèí aktivovat miniaturním ovladaèem zaøízení a to okamžitì pøedá zprávu na mìstské operaèní støedisko, kde je nepøetržitá služba. Jakmile je zaznamenán nouzový signál, vyjíždí na místo sanita s lékaøem a soubìžnì s ní technik mìstské policie s klíèi od bytu. Tento postup zajiš uje rychlou a efektivní pomoc, což nám každoroènì dokazují pøípady zachránìných životù. Dalším nezanedbatelným pøínosem projektu - zvláštì pro osamìlé seniory - je rovnìž samotná možnost kontaktu se specializovaným pracovníkem Odboru prevence. Ten nejenže bezplatnì provádí montáž i pravidelné kontroly technického zaøízení, ale na základì dlouholetých zkušeností poradí, jak se nenechat napálit vynalézavými podvodníky všeho druhu, nebo které úøady a organizace vyøizují potøebné vìci. V pøípadì, že budete mít zájem o bližší informace, je možno nás kontaktovat na tel nebo Mgr. Lenka Šmerdová, Michal Simandl Odbor prevence MP Brno UPOZORNÌNÍ ØIDIÈÙM - BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ VYBRANÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V BYSTRCI Blokové èištìní vybraných místních komunikací v Bystrci probíhá podle schváleného plánu èištìní pro rok 2005 v urèených termínech. Provádìní blokového èištìní (u pevných blokù vèetnì kolmých stání) je oznámeno umístìním pøenosných dopravních znaèek sedm dní pøedem s vyznaèením dne èištìní a jeho rozsahu na dodatkové tabulce. Termíny blokových èištìní jsou rovnìž avizovány na úøedních tabulích, v Bystrckých novinách a na internetových stránkách na adrese: Žádáme organizace a obèany, aby ve vlastním zájmu ve dnech provádìní blokového èištìní na vyznaèených ulicích s vozidly neparkovali, jinak budou (dle ustanovení 19, odst. 6, zákona è. 13/1997 Sb. o pozemnních komunikacích v úplném znìní) parkující vozidla odtažena na náklady jeho vlastníka na odstavnou plochu - areál Autobazaru MAX, Jihlavská ulice. Blokové èištìní zajiš uje firma AVE CZ odpadové hospodáøství, s.r.o., provozovna Brno, Okružní 3, Brno-Lesná Za kontrolu provedení odpovídá: q za ÚMÈ mìsta Brna Brno-Bystrc - Ing. Vala, tel.: q za firmu AVE CZ odpadové hospodáøství, s.r.o. - pan Rubeš, mobil: q za odtah vozidel: firma Zdenìk Èerný - pan Èerný, tel.: Èištìní s odstraòováním zimního posypu - bude probíhat v mìsíci bøeznu v 11. a 12. týdnu dle klimatických podmínek. Pevné bloky - harmonogram pro rok 2005 BLOK è. 1 Termín: , , Pøístavní Joukalova Nad Kašnou Výhon Vìtrná Píškova Valouškova Heyrovského BLOK è. 2 Termín: 7. 4., , Komínská Pod Mniší horou J. Obrovského Pod Horkou Filipova Opálkova Èerného Èerného k domùm è. 3, 5, 7 Laštùvkova BLOK è. 3 Termín: , 9. 6., Nám. 28. dubna Živného Na Zeliskách Vondrákova U Sokolovny Wollmanova K Dálnici Krajní BLOK è. 4 Termín: , , Eèerova Lýskova Foltýnova Kamechy Teyschlova celá Kuršova slepá BLOK è. 5 Termín: 28. 4, , Ondrouškova Fleischnerova Vejrostova Rerychova Šemberova Kuršova BLOK è. 6 Termín: 5. 5., , Nad Dìdinou Kachlíkova Kubíèkova Štouraèova Adamcova Pohyblivì stanovené bloky - se letos uskuteèní v mìsíci záøí a øíjnu. Èištìní probíhá pouze na vozovkách. Konkrétní termíny budou avizovány umístìním pøenosných dopravních znaèek sedm dní pøedem s vyznaèením data èištìní. UPOZORÒUJEME NA NUTNOST SLEDOVAT TERMÍNY NA UMÍST- NÌNÝCH PØENOSNÝCH DO- PRAVNÍCH ZNAÈKÁCH!!! Èištìní parkoviš - bude probíhat v mìsících kvìten a záøí za využití pøenosných dopravních znaèek, které je tøeba respektovat i v tomto pøípadì. Ing. Jiøí Vala Odbor životního prostøedí a dopravy

4 4 Bystrcké noviny è. 2 / 2005 ØÁDKOVÁ INZERCE n Tìhotenské centrum POUPÌ v Komínì poøádá cvièení a plavání pro tìhotné. Tel.: , n Obkladaèské práce. Tel.: n Vedení úèetnictví, DPH, mzdy, daò. pøiznání. Tel.: n Malby nátìry Onderka, Tel.: , Zimní slevy!! n Provedu zednické, obkladaèské a instalatérské práce. Rychle a kvalitnì. Tel.: n Malíø pokojù. Tel.: , n Vymìním OB 1+1 v Bystrci Wollmanova støešní nástavba za OB 2+1 kdekoliv v Brnì. Tel.: n Èištìní kobercù, servis žaluzií. Tel.: , n Pøepisy 8mm filmù. Tel.: n Autodílna a pneuservis, Brno-Otevøená 51, Žebìtín, Tel.: , Provádíme: mechanické práce, pøíprava na STZ+EM., vèetnì realizace dokl., montáž nových PNEU zdarma, montáž 4ks PNEU od zákazníka 250,- Kè. n Med pøímo od vèelaøe 1 kg/ 75,- Kè. Tel.: , n Vymìním DB 1+1 Laštùvkova za vìtší obecní. Tel.: n Koupím 2+1 v Bystrci a okolí. Solidní jednání: Tel.: n Vymìním OB 2+1 v Bystrci Èerného za OB 3+1 v Bystrci. Tel.: n Mladá rodina hledá podnájem. Nejlépe dvoupokojový byt. Nabídky na tel.: n Koupím garáž v Bystrci na ulicie Foltýnova nebo garážové stání na ulici Rerychova. Tel.: n Prodám DB 3+1 Kuršova 1,075 mil. Kè, vel. typ, šatna, lodžie, volný, bez RK. Tel.: , n Vybavení pro hráèe tenisu - rakety, míèe, omotávky, výplety, vyp. stroje, obaly a jiné doplòky. Informace, mob.: n Najmu-koupím místnost na dílnu. Teplá voda, soc. zaøízení. Tel.: n Zachovalý dùchodce hledá brigádu v Bystrci a okolí recepèní, noèní recepèní, strážný, øidiè C. Znalost na PC. Tel.: n Hledám pronájem bytu v Bystrci. Volejte prosím: n Koupím RD (i k opravì). Platím hotovì. Tel.: n Koupím garáž (družstevní nebo OV). Hotovost. Tel.: n Prodám DB 3+1 Teyschlova 1, ,- Kè. Pìkný byt! RK: n Výroba a prodej pracovních odìvù, opravy odìvù. Tel.: , Fax: n Zakázkové krejèovství REGÖ, Pod Horkou 36, poøádá po celý bøezen výprodej metráže. Po-St hod, Út-Èt hod. n Prodám PEUGEOT 405 Kombi turbodiesel 1,8. Tel.: n S-REALITY RK se 14letou pùsobností v Bystrci. Tel.: , , Nabízejícím služby zdarma. Nejsme plátci DPH. Nabízíme v Bystrci: DB 1+1 Lýskova Kè OV 1+1 Eèerova cena v RK DB garson. Èerného Kè DB 3+1 cihla Rakovecká 1,3 mil. Zahrada+zd. chata Rozdrojovice, Výst. RD do 3 let, v.è. 400 t. Hledáme: Pro evid. klienty byty všech velikostí, RD, pozemky ke koupi i nájmu. n Realitní kanceláø Riff hledá pro své klienty byty 1+1 nebo 2+1 (OV i DB) v Bystrci. Prosím nabídnìte, pro nabízející komplexní služby zdarma. Tel.: , n Koupím DB 3+1 jen nejvyšší poschodí. Hotovì, nabídnìte. Tel.: n Prodám DB 3+1 cihla na ul. J. Obrovského 3p./3 po zdaøilé rekonstrukci, cena dohodou. Inf , n Hledám pronájem garáže na 2 roky. Horní èást Bystrce v dosahu ulice Ondrouškova. Tel.: n Reality - ROTH zprostøedkování pøevodù bytù a nemovitostí. Smluvnì-správní zajištìní. Tel.: JARNÍ BURZA dìtského obleèení, sportovních potøeb a hraèek pro dìti KDE? V MŠ Laštùvkova 57/59, tøída C KDY? V sobotu 12. bøezna Pøijímá se èisté obleèení (ne zimní) do velikosti 170, dále obuv, kola, kolobìžky, sportovní potøeby, tøíkolky, rùzná dìtská vozítka, potøeby pro dìti - koèárky, autosedaèky, hraèky, stavebnice, apod. Pøíjem vìcí: ètvrtek hod. pátek hod. Prodej: sobota hod. Výdej penìz a neprodaných vìcí: sobota hod. 15% z prodeje pøipadá poøadateli, výtìžek bude využit na vylepšení prostøedí naší MŠ. Srdeènì zveme nejen rodièe našich dìtí, ale i širokou veøejnost k výhodnému nákupu! Stáòa Škodová a Alena Majerová, uèitelky a poøadatelky burzy SPOLEÈENSKÉ CENTRUM Odbojáøská 2, Brno Bystrc pátek COUNTRY BÁL Úèinkují: country kapela ZIMOUR a taneèní skupina La Quadrilla. Zaè.: hod. pondìlí Robert Thomas: VYSOKÁ HRA Komedie s detektivní zápletkou. Pøedstavení divadla SKELET P. Trávníèka (Praha). Hrají: Pavel Trávníèek, Markéta Hrubešová, Dana Bartùòková, Pavel Skøípal a Rudolf Leitner. Zaè.: hod. støeda Dámský klub Beseda s kosmetièkami studia JAFRA Cosmetics, ukázky líèení, kosmetické pøípravky, odpovìdi na dotazy Zaè.: hod. úterý Toulky Brnem Pøednáška Jaroslavy Vrbické. Zaè.: hod. støeda Ilona CSÁKOVÁ & LAURA A JEJÍ TYGØI Èasy se mìní - rockový koncert. Zaè.: hod. støeda Èaj o pùl páté Taneèní podveèer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, uvádìjí a zpívají Kvìta Navrátilová a Karel Zelníèek. Zaè.: hod. P ø i p r a v u j e m e : úterý Jakub Smolík Koncert. Zaè.: hod. *** KLUB VÝTVARNÍKÙ každou støedu hod. *** KLUB MAMINEK každé úterý hod. *** SETKÁNÍ SENIORÙ ve hod. V ý s t a v y: Barevnou pìšinkou Výtvarné práce Andrey a Marty Liškových Velikonoèní tradice - prezentace prací žákù ZŠ Heyrovského 32 Výstava je spojena s 6. roèníkem dìtské soutìže Velikonoèní vajíèko. Výstavy jsou pøístupné v pondìlí a støedu hod. nebo na základì telefonické dohody (tel , ). Pøedprodej vstupenek 14 dní pøed jednotlivými poøady v pokladnì Spoleèenského centra po-èt hod., ostatní dny hodinu pøed zaèátkem pøedstavení (tel.: ). Dále v KIC, Bìhounská 17, po-pá 9-13 a hod. (tel.: ). Doprava tramvajemi è. 1, 3 zast. ZOO, autobusy 50, 54 a trolejbus 30 zast. Vondrákova. Návštìva výstavy na Špilberku... Haló, haló, tady je opice Žofka tak to byl název výstavy malíøe a ilustrátora Adolfa Borna, kterou jsme mìli možnost shlédnout i my a to v malebném prostøedí hradu Špilberku. Ale hezky popoøadì. Autobus nás zavezl až na hrad a jakmile jsme prošli branou, naskytl se nám nádherný výhled na mìsto Brno z pìkné výšky a mìli jsme možnost sáhnout si i na opravdická dìla. Když jsme se dost vynadívali, vydali jsme se pøímo do hradu. Na nádvoøí jsme se zaposlouchali do zvukù zvonù a zvonkù to na uvítanou. Poté se nás ujala paní prùvodkynì a provedla nás jednotlivými místnostmi hradu, kde byla umístìna samotná výstava pana Borna. Mohli jsme si vzít do ruky velké sluchátko, do nìhož Mach a Šebestová øíkali svá neobvyklá pøání. Na stìnách a ve sklenìných vitrínách jsme potom mohli poznávat postavy z mnoha pohádek a filmù, které pan Born ilustroval. Asi nejznámìjší pro nás byli již zmínìní Mach a Šebestová, ale i opice Žofka a její kamarádi nebo Robinson Crusoe. Dozvìdìli jsme se, co je to technický scénáø, jak vlastnì takový film vzniká. V kouzelném bubnu nás pobavil tuèòák, který se pohyboval, jakmile se buben roztoèil - aha, tak takhle se oživují postavy Nakonec jsme shlédli nìkolik pohádek O Machovi a Šebestové a opici Žofce. Zkrátka - pøišli jsme si na své. Z. Banïouchová, MŠ ZVÍDÁLEK, Kachlíkova 17

5 SENIORKLUB Brno Bystrc Opálkova 6, Brno, tel Program Seniorklubu - bøezen støeda Návštìva expozic Umìlecko-prùmyslového muzea Husova ul. Sraz ve 14 hod. na Šilingrovì námìstí sobota Zájezd do Jimramova a Nového Mìsta na Moravì. Prohlídka diorama a Horácké galerie. Odjezd od Teska v 7.30 hod ètvrtek Procházkou podél pøehrady na Rakovec. Sraz ve hod. v prostoru u mostu nad zastávkou TR Pøístavní støeda První jarní vycházka. Sraz v 10 hod. pøed nádražím v Královì Poli. Odjezd autobusem k myslivnì Na jezerech, odtud dále podle schùdnosti a blátivosti cest ètvrtek Setkání seniorù zahájíme ve hod. Tìšíme se na vaši úèast! Vladimír Rajský, pøedseda klubu Talentované dìti, pozor! Základní umìlecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeòská 52 Pøijímací talentové zkoušky pro školní rok 2005/2006 se konají v termínech 5., 6. a 7. dubna 2005 od hodin do 18. hodin. Náhradní termín: 16. kvìtna 2005 od hodin do hodin. Obor hudební, výtvarný a literárnì-dramatický: ZUŠ Fr. Jílka - Vídeòská 52 Obor taneèní: ZUŠ Fr. Jílka - Vídeòská 85. Další pracovištì jsou umístìna v mìstských èástech: Brno-Nový Lískovec - Ètvrtì 5 (výuka hudebního a taneèního oboru) - ZŠ Svážná 9 (výuka obor výtvarný) Brno-Bohunice - Bohuòova 27 (výuka obor hudební) - Amerlingova 2 (výuka obor hudební, taneèní a výtvarný) Brno-Žebìtín - Kohoutovická 33 (výuka obor hudební) Podrobnìjší informace o zkouškách je možné získat na internetových stránkách nebo na tel. èíslech: vždy ve støedu hod. (hudební oddìlení) vždy ve ètvrtek hod. (obor taneèní, výtvarný, a literárnì-dramatický) Hana Vojtková Bystrcké noviny è. 2 / 2005 SPORTOVNÍ A MATEMATICKÉ TØÍDY NA ZŠ LAŠTÙVKOVA 5 Pojeïte s námi k moøi! Mateøská škola Laštùvkova poøádá již devátý rok ozdravný pobyt dìtí a rodièù (i prarodièù) v Chorvatsku. Srdeènì zveme maminky s dìtmi, pøipojte se a užijte si s námi krásných 14 dnù u moøe v malebném prostøedí Makarské riviéry. Využijte našich, celkem výhodných podmínek, a umožnìte svým dìtem pìkné zážitky v kolektivu stejnì starých dìtí. Pro dìti je bìhem pobytu pøipraven program. Termín konání zájezdu je Odjezd je od naší školky. Bližší informace osobnì u uèitelek ze tøídy C, nebo telefonicky tel: Tìšíme se na setkání u moøe. St. Škodová a Alena Majerová, uèitelky Jarní akce pro dìti v Zoo Brno Bøezen 2005: n JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO pøímìstský 5 denní tábor pro omezený poèet dìtí kontakt: Mgr. Vitulová tel n JOSEFSKÁ STEZKA - S JOSEFEM PO ZOO pøírodovìdná stezka v areálu zoo kontakt: Bc. Jana Hadová, , n VELIKONOCE V ZOO velikonoèní dílna (pletení pomlázek, techniky zdobení vajíèek) velikonoèní mláïata (ukázka mláïat spojená s krmením) velikonoèní dílna, velikonoèní stezka velikonoce v zoo - hry a soutìže pro dìti kontakt: Mgr. Vitulová tel Duben 2005: n PTAÈÍ DEN PRO ŠKOLY soutìžní program pro ètyøèlenná družstva ze základních škol kontakt: Mgr. Kantorová, V pøíštím školním roce 2005/ 06 chceme opìt na ZŠ Laštùvkova otevøít v šestém roèníku jednu tøídu s rozšíøenou výukou matematiky se zamìøením na informatiku (dále jen matematickou tøídu) a jednu tøídu s rozšíøenou výukou tìlesné výchovy se zamìøením na atletiku (dále jen sportovní tøídu). V obou specializacích se vyuèuje podle schválených uèebních plánù, které nejsou v nièem kráceny oproti standardním, mají však více hodin tìlesné výchovy nebo matematiky. Pøípravu ve sportovních tøídách zamìøujeme na všestrannost a klademe velký dùraz na vyvážený tìlesný rozvoj dìtí. Chceme, aby u aktivního pohybu a sportování zùstaly celý život, výkony nejsou v tomto vìku pro nás nejdùležitìjší. Pro sport má naše škola výborné podmínky v podobì nádherného sportovního areálu s travnatým fotbalovým høištìm a umìlou atletickou dráhou. Celkem mají dìti ve sportovních tøídách 4 hodiny tìlocviku a 4 hodiny tréninku týdnì. Zaøazení do sportovní tøídy je podmínìno úspìšným zvládnutím pøijímacího øízení, které se skládá z jednoduchých pohybových testù (hod, skok, bìh, obratnost atd.) a bude již ve støedu 30. bøezna od 9 hodin. Každý uchazeè musí mít sportovní obleèení a obutí do tìlocvièny. Budeme rádi, když pøijdou s dìtmi i rodièe, aby si mohli prohlédnout školu. V matematických tøídách je rozšíøeno a prohloubeno uèivo matematiky a zamìøení na informatiku realizujeme formou nepovinného pøedmìtu, pro který máme tøi dobøe vybavené poèítaèové uèebny. Výuka v tìchto výbìrových tøídách bez slabých žákù je velice efektivní a podle výsledkù celorepublikových srovnávacích testù více než srovnatelná s víceletými gymnázii. Pøijetí do matematické tøídy je podmínìno úspìšným zvládnutím pøijímacího øízení, které se skládá z písemných testù z matematiky a ze všeobecného rozhledu. Testy budou zamìøeny zejména na schopnost logického uvažování. Pøijímací øízení bude v pátek 29. dubna od 8 hodin. S sebou staèí mít bìžné pomùcky do matematiky. Pøihlášky pro obì zamìøení je možné vyzvednout ve škole nebo si o jejich zaslání zavolat na tel. školy , nebo si je vyžádat em na adrese nebo si je stáhnout z internetu www. zslastuvkova.cz. Vyplnìná pøihláška do matematické tøídy musí být doruèena do školy nejpozdìji den pøed pøijímacím øízením a do sportovní tøídy ji staèí pøinést s sebou na pøijímací øízení. Všechny zájemce (dìti i rodièe) o pøijetí do sportovní nebo matematické tøídy rádi kdykoliv uvítáme ve škole, kterou jim ukážeme a podáme jim osobnì všechny potøebné informace. Staèí s pøedstihem nìkolika dní si prohlídku domluvit telefonicky. Veškeré bližší informace rád poskytne øeditel školy na telefonu Petr Køivka, øeditel školy

6 6 Bystrcké noviny è. 2 / 2005 CK MEGA TRAVEL Vily pøímo u moøe od Kè! MEGA TRAVEL - specialista na Jadran a Kypr - v novì otevøené provozovnì na nám. 28. dubna 2 v Brnì-Bystrci (vchod pøes prodejnu nábytku v nákupním støedisku J. Meinl) nabízí zájezdy do celého svìta z katalogù renomovaných cestovních kanceláøí.!! S námi kamkoliv, pøijïte si vybrat!! Tel.: , Po - Pá: hod. Ortopedická ambulance na poliklinice Lýskova 2 v Bystrci MUDr. Petr Klimecký nadále pøijímá nové pacienty všech zdravotních pojiš oven. Specializace: ortopedie a traumatologie pro dospìlé i dìti Ordinaèní hodiny: po 8-16 hod. dle objednání út 8-15 hod. dle objednání st hod. dle objednání èt hod. dle objednání pá 8-13 hod. bez objednání Objednávání telefonicky nebo osobnì v ordinaèních hodinách. Tel Tìšíme se na Vaši návštìvu Vinotéka na ul. Rerychova (2. vìžák) Prodej sudových vín, velký výbìr jakostních odrùdových, pøívlastkových, moravských i zahranièních. Pro stálé zákazníky jsou pøipraveny slevové bonusy Otevøeno: Po-Pá hod. So hod. zhotovení www stránek e-shopy, e-katalogy webdesign studio zajištìní domény zajištìní webhostingu zápis do katalogù optimalizace SEO reklama na internetu Jednoduché stránky již od Kè. Více info a reference na Kontakt : Stanislav Tesaøík tel.: provozujeme : RESTAURACE HVÌZDA U ZOO è. 3, Bystrc Tel.: Každý pátek OLDIES PARTY Hudba let Dále nabízíme: polední Menu - 55,- Kè možnost poøádání akcí do 200 osob pronájem salonku pro 16 osob (rodinné a firemní oslavy) pronájem pøedsálí pro oslavy - 25 osob sál - svatební tabule - cca 50 osob v létì zahrádka u øeky PRIVÁTNÍ DIABETOLOGICKÁ ORDINACE MUDr. TATIANA TOMEÈKOVÁ - ODBORNÝ LÉKAØ MEDISPOL, s.r.o. MAKOVSKÉHO NÁM. 2, BRNO-ŽABOVØESKY Oznamuje, že má volnou kapacitu k registraci nových pacientù, pojištìncù VZP-ÈR. Nabízíme: Odbornou péèi v oboru diabetologie - v pøíjemném prostøedí - s kvalifikovaným personálem - s krátkou èekací dobou - s dobrou dopravní dostupností Telefonní èíslo: / kl. 228 nabízí dìtem o jarních prázdninách od v hod. TVOØIVOU DÍLNU: Pondìlí a) Keramika, b) Zdobení kvìtináèù ubrouskovou technikou, c) Tkaní na rámu (S) Úterý a) Zdobení trièek batikou vázanou, b) šitou (S), c) Keramika, d) Tkaní na rámu (S) Støeda a) Malba na trièka pomocí šablon, b) Zdobení lahví korálky a drátky Ètvrtek Pátek Co si namyslíte, my zrealizujeme. Novì otevøená podniková prodejna COBRA èalounictví, s.r.o., nám. 28. dubna 35, Brno-Bystrc, (za kostelem, naproti oddìlení policie), tel./fax : , Nabízíme: sedací soupravy, dvojlùžka, válendy, pohovky, køesla, ušáky, taburety, matrace apod., obývací a pøedsíòové stìny, dìtské pokoje, kuchyòské linky, konferenèní, jídelní, psací a PC stoly, jídelní sety, splátkový prodej - NÁBYTEK NA MÍRU, CENY PØÍMO OD VÝROBCE - AKCE: * na vystavené èalounìné zboží sleva 5 % * do sleva 10 % z objednaného èalounìného zboží DDM Kominíèek Brno-Komín, Vavøinecká 13 telefon , a) Zdobení prostírek voskovou batikou, b) ubrouskovou technikou a) Vytváøení kamínkových šperkù, b) Zdobení kvìtináèù drátováním (S) Kurzy jsou urèeny žákùm tøíd, techniky oznaèené (S) jsou pro starší dìti, neoznaèené - pro všechny vìkové kategorie. V poplatku 60,- Kè za dítì a den je zahrnuta vìtšina potøebného materiálu. Mgr. Ivana Paravièiny Uzávìrka pøíštího èísla je 18. bøezna Bystrcké noviny vydává MÈ Brno Bystrc, reg. è. MK ÈR E Øídí redakèní rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí Klimešová, tel , fax: Sbìr inzerce na podatelnì ÚMÈ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakèní rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálù. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtiskù. Uzávìrka 18. února Zdarma.

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Duben 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOVA A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty vèely tolik bzuèely, a ta tráva byla taková

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více