v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM"

Transkript

1 BØEZEN 2 roèník XV/2005 Redakèní rada Bystrckých novin pøeje všem ètenáøùm veselé v v velikonoce SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU Mobilní sbìr drobného chemického odpadu v roce 2005 probìhne v Bystrci ve dnech , , , 7. 9., Opìt mùžete udìlat nìco pro životní prostøedí. Staèí jenom donést svùj chemický odpad sbìrovému vozidlu firmy Ecotechniek CZ, spol. s r.o. Pod pojmem drobný chemický odpad rozumíme veškerou kosmetiku, staré léky, zbytky barev, øedidel, postøikù, spreje, výbojky, ustalovaèe, autobaterie, staré oleje, zneèištìné hadry, monoèlánky, záøivky a chemikálie a pod.. Sbírat se bude na 6-ti pevných stanovištích v následujících èasech: 1) parkovištì pøed OC Javor (MHD bus è. 54, 50 a trolej è. 30), 2) Èerného (bývalá smyèka trolejbusu pod OC Letná), 3) Štouraèova (parkovištì), 4) Teyschlova (u centrálního zdroje tepla), 5) Rerychova - (parkovištì u koneèné tramvaje), 6) Valouškova - Píškova (naproti bývalé samoobsluze). Drobný chemický odpad je možno odevzdat i mimo výše uvedené termíny sbìru ve sbìrných støediscích odpadù, která slouží ke sbìru odpadù využitelných (napø. papír, sklo, plasty, PET lahve), velkoobjemových (napø. lednice, sporáky, koberce, nábytek, elektrošrot), nebezpeèných (napø. záøivky, akumulátory, látky neznámého složení a další drobný chemický odpad) pøípadnì stavebních (napø. døevo, umakart). 1) na ulici Páteøní Provozní doba: Po hod. Út - Pá hod., hod. Obdržela jsem podìkování paní Marie Soldánové z Žebìtína týkající se pracovnic naší peèovatelské služby. Protože se jedná o mimoøádný èin, pøedávám dopis k otištìní a pøipojuji se k podìkování. Podìkování Dne jsem u nákupního støediska ALBERT na Eèerové ul. v Bystrci ztratila penìženku s vìtší èástkou penìž a navíc se všemi doklady. Pro dùchodkyni hotová pohroma. V poledních hodinách pøijela k mému domu do Žebìtína posád- ka osobního automobilu Peèovatelské služby v Bystrci a to paní Iva Chocenská a Nataša Sovová a k moji velké radosti penìženku s celým obsahem dovezli. V dnešní dobì malý zázrak. Píše paní Soldánová v dopise. Touto cestou jim ještì jednou mnohokrát dìkuji. Mgr. Eliška Kováøová místostarostka So hod. Ne hod. 2) na Parkovišti v ulici U ZOO Provozní doba: Po zavøeno Út -Pá 8-12, hod. (od hod.) So hod. - (od hod) Ne 9-12 hod. Ceník za likvidaci odpadù je vyvìšen vždy na bránì sbìrných støedisek odpadù. Obèané mohou odevzdat své odpady pøevážnì zdarma (záleží na množství a druhu odpadu), podnikatelé za úplatu. Další informace podáme na tel na odboru životního prostøedí a dopravy ÚMÈ Brno- Bystrc, nebo pøímo provozovatel Sbìrných støedisek firma Ecotechniek CZ, spol.s r.o. Ing. Eva Kubátová odbor životního prostøedí a dopravy PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM Dìkujeme níže uvedeným sponzorùm za dary na III. reprezentaèní ples Sdružení nezávislých: ŽSD, s.r.o., stavební firma, PIZ- ZERIA Mìøínský, Inženýrské stavby, GABON, s.r.o., JAFRA Cosmetics, TERMOK, ALBA- CO, s.r.o., KAMRLA - letecké fotografie, REPRO PRESS, p. Kašpar, ÈTYØLÍSTEK, spol. s r.o., Domácí potøeby MÌŠ- AN, Módní salon EVI S STY- LE, ZELENINA - Kássumovi, Vondrákova, pan Jiøí Š áva, øeznictví SLÁMA-HEJNA, SMILE - p. Lubomír Jelínek, OPTIKA - Mgr. Rašovský, RYBA, s.r.o., Kyjov, dále rodinám: Kováøova, Strmiskova, Dvoøákova, Vicanova a paní Hanì Kapsové. Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka Pálení èarodìjnic se blíží Víra v neèisté síly je stará jako lidstvo samo. Vìøilo se, že ïábel mùže uplatòovat svou moc na zemi pouze prostøednictvím lidí, èarodìjnic a èarodìjù a že existují dny, kdy mají neèisté síly vìtší moc než jindy. Takovým dnem byl i noèní èas z 30. dubna na 1. kvìtna. V ten den se èarodìjnice natíraly kouzelnými mastmi z bylinek natrhaných o pùlnoci za úplòku, s jejichž pomocí pak se slétaly. Pøi reji byla zvolena královna, která potom vládla hostinì a tanci, tzv. èarodìjnickému kolu, které se tanèilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavì, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesmìl chybìt ani kotel plný žab a hadù stejnì jako nádoby s jedy. Èarodìjnice se tu s oblibou promìòovaly ve vlky, psy a jiná zvíøata a vyprávìli si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podaøilo natropit. O pùlnoci pøed sv. Filipem a Jakubem, tj. 1. kvìtna, kdy mìly zlé síly moc škodit lidem, se také daly nalézt èetné poklady. Aby se ale hledající pøed pùsobením nedobrých sil ubránil, musel mít pøi sobì napø. kvìt z kapradí. Kvìt kapradí, který také umožòuje neviditelnost, porozumìní øeèi zvíøat a stromù, zabezpeèuje dùm proti povodni a bleskùm, kvete pouze o pùlnoci na sv. Jana na popravišti. Na obranu pøed èarodìjnicemi se v ten den na vyvýšených místech pálily ohnì. Postupem doby se z toho stal zvyk, který se nazývá pálení èarodìjnic. Mladíci zapalují koš ata a vyhazují je do výšky, prý proto, aby vidìli, jak èarodìjnice lítají na koš atech v povìtøí. Tento pohanský zvyk do støední Evropy pøinesli Keltové, kteøí zapalovali oèistné ohnì poslední dubnovou noc, kterou považovali za skuteèný konec zimy a zaèátek jara, dobu setí a nadìjí na úrodu. Na jejich pùvodní rituály navázali pozdìji køes ané oslavami svátku apoštolù Filipa a Jakuba (tzv. Filipojakubská noc). Ještì pozdìji za komunistù, z obavy pøed èarodìjnou mocí tradic, se z tohoto zvyku nìkde staly Vatry míru, které se ale zapalovaly až 5. kvìtna. V poslední dobì se lidé v mnoha obcích a mìstech k tradicím opìt vracejí. Svatopluk Beneš, starosta Hotel Santon a Mìstská èást Brno - Bystrc zvou na Pálení èarodìjnic Obèerstvení i program zajištìn, vstup zdarma. Co všechno v ten èarodìjný den uvidíte a další podrobnosti se dozvíte v pøíštím èísle Bystrckých novin.

2 2 Bystrcké noviny è. 2 / 2005 INFOSERVIS HLEDÁME TANEÈNÍKY A TANEÈ- NICE NA BYSTRCKÉ HODY Poslední èervnový víkend, tedy 25. a 26. èervna 2005, se uskuteèní v naší mìstské èásti Bystrcké hody. Pro doplnìní stávající skupiny nadšencù, nejen z Bystrce, hledáme mladé lidi se zájmem o udržení folklorních tradic, kteøí mají chu poznat nové kamarády, nauèit se tancovat Moravskou besedu a zazpívat si lidové písnièky. Pøedpokladem je znalost základních taneèních prvkù - polka, valèík - a také ochota obìtovat svùj volný èas na nácvik a pøípravu hodù. Pøihlásit se mùžete telefonicky na tel.è.: , , sms nebo na ové adrese: Na uvedených èíslech vám rádi zodpovíme vaše další dotazy. První informaèní setkání se uskuteèní ve ètvrtek 31. bøezna 2005 v 18 hod. ve Spoleèenském centru, Odbojáøská 2. Tìšíme se na vás! B. Rudolfová odbor kultury ÚMÈ Brno-Bystrc Pomeranè, citrón, GREP! Od 1. listopadu 2004 probíhá každé pondìlí od do hod. v malé tìlocviènì Gymnázia na Vejrostovì ulici cvièení pøi hudbì pro ženy v lady vìku. V souèasné dobì je ještì nìkolik míst volných, proto pokud jste baculaté, bolí vás klouby èi páteø nebo se chcete jen protáhnout a pobavit v menším kolektivu žen, pøijïte mezi nás. Cvièení vede zkušená lektorka, cena 1 lekce je 40,- Kè (platba vždy na místì). Kontaktní telefon: , , dr. Pešová JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO Dìti od 7 do 12 let mohou letos opìt strávit jarní prázdniny v Zoo Brno. Od pondìlí do pátku je pro nì pøichystán bohatý program. Každý z pìti dnù prožijí mezi 8. a 16. hodinou ve znamení jiného pøitažlivého tématu. Po Levhartím dnu pøijde Indiánský den, následující Ptaèí den bude spojen s propagací akce Želva, pak nastane Stopaøský den a prázdniny ukonèí Africký den. Odpolední program, napøíklad výtvarná dílna èi promítání, bude probíhat v klubovì a budou se ho moci úèastnit i bìžní návštìvníci zoo s dìtmi. Cena týdenního pobytu, v níž jsou zahrnuty napø. výtvarné pomùcky, jízdné MHD a obìd, èiní 1000 Kè. Dìti je možno pøihlásit i na zkrácený turnus s menším poètem dnù. NÁBORY DÌTÍ DO BRNÌNSKÉHO BASKETBALOVÉHO KLUBU BBK poøádá nábory dìtí - klukù a holek roèník narození 1994, 95, 96, 97. Výjimeènì talentovaní jedinci mohou být i starší. Nábory se budou konat na tìchto místech: 1. V hale na Kounicovì 20/22 - areál Sokola Brno I - pondìlí, úterý, støeda a ètvrtek od 13:30 do 14:30 hodin. 2. Na ZŠ Bzenecká, Vinohrady, koneèná trolej. è každé úterý a ètvrtek od 17:00 do 18:30. Na první trénink si donese dítì sportovní nebarvící obuv, basketbalový míè vel. è. 5 a sportovní obleèení. Nábory a potom následné tréninky budou probíhat pod dohledem kvalifikovaných trenérù BBK a ligových hráèù. Bližší informace: Jiøí Hofírek, tel: MÍSTNÍ SDRUŽENÍ ODS upozoròuje všechny ètenáøe na text a informace ohlednì Euroústavy na Svatopluk Beneš, pøedseda MS ODS v Bystrci VSTØÍCNÝ KROK MÌSTSKÉ ÈÁSTI Zastupitelstvo MÈ schválilo na svém jednání dne Postup pro prominutí poplatkù z prodlení nájemcùm obecních bytù v MÈ Brno- Bystrc, kteøí dluží na nájemném a službách spojených s užíváním bytu. Tento postup již byl v minulosti mìstskou èástí uplatnìn. Jeho podstata spoèívá v tom, že pokud dlužník uhradí ve stanoveném období dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu (jednorázovì èi v kombinaci s dohodnutými splátkami), je mu poplatek z prodlení èásteènì, èi zcela prominut. Toto opatøení je mimoøádné, není na nìj nárok a mùže být vyhlášeno z iniciativy mìstské èásti pro pøesnì stanovené období. Dosud se vztahovalo pouze na ty, kteøí mìli v daný okamžik dluh na nájemném a službách, nikoliv na ty, kteøí v tento okamžik mìli dluh pouze na poplatcích z prodlení. Opatøení bylo doplnìno v tom smyslu, že pokud má nìkdo ve stanoveném období pouze dluh na poplatcích z prodlení a uhradí jednorázovì jeho polovinu, bude mu prominuta zbývající èást. Tento návrh byl pøijat s pochopením. Tím se otevøela cesta i pro ty, kteøí již døíve vynaložili úsilí, aby se vypoøádali se svým dluhem na nájemném a službách. Vstøícnost mìstské èásti má dvì stránky. Ta první usnadòuje obèanùm vyrovnání se závazky, které vznikly v øadì pøípadù ze sociálních pøíèin. Mìstská èást získá v plném rozsahu prostøedky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Druhá stránka je pro dlužníky mnohem ménì pøíjemná. Soudy zvažují vstøícnost mìstské èásti, která je obsažena ve výše popsaném opatøení, dále ve snaze bytového odboru o mimosoudní øešení - napø. splátkovými kalendáøi. Na druhou misku vah kladou soudy snahu dlužníka o využití nabízených cest a o vyrovnání závazkù. Pokud soud vidí vùli pouze na stranì MÈ, snadnìji pøijme rozhodnutí v neprospìch dlužníka. Z toho plyne, že pokud dlužník nevyužije podanou ruku, nebo pokud následnì neplní dohodu o splátkách, nebo dokonce znovu vytvoøí dluh na nájemném a službách, je jeho pozice mnohem horší. Od roku 1998 bylo podáno cca. 490 žalob. Žaloby jsou podávány na vydání platebního rozkazu na dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu, dále na pøivolení k výpovìdi z nájmu bytu, následnì na vyklizení bytu. K dnešnímu dni bylo ukonèeno 250 žalob, z toho v loòském roce 58. V roce 2004 bylo novì pøedáno k právnímu øešení celkem 101 pøípadù, prùbìžnì jsou pøedávány další. Mìstská èást Brno-Bystrc je úspìšná v 98 procentech všech výše uvedených typù žalob. Èasto žaloby konèí vyklizením bytu bez náhrady. K úspìšnosti soudních øízení pøispívá vstøícnost mìstské èásti, která jim pøedchází. Proto doporuèuji nabízené možnosti využít. Další pøíležitost být nemusí. Dùsledky nevyužití nabízeného opatøení, nebo následného neplnìní závazkù, mohou být mimoøádnì nepøíjemné. PhDr. Jiøí Altman, místostarosta Zámìr MÈ Brno-Bystrc pronajmout byt V souladu s vyhláškou mìsta Brna è. 4/1996 o pronájmu bytù v domech v majetku mìsta Brna a o podmínkách zajiš ování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výbìr žadatelù o byt a bytovou náhradu v Brnì - Bystrci zveøejòujeme tento zámìr Mìstské èásti Brno - Bystrc. 1. Pronajmout na dobu neurèitou byt è. 2 v domì Foltýnova 43, vel. 1+1 o celkové výmìøe 41,70 m 2 v 1. podlaží, I. kategorie. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ). 2. Pronajmout na dobu neurèitou byt è. 11 v domì Vìtrná 1, vel. 3+1 o celkové výmìøe 76,50 m 2 v 3. podlaží, I. kategorie. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši ,- Kè (dle ustanovení 533 OZ). Zámìr MÈ Brno - Bystrc pronajmout byty bude vyvìšen na úøedních deskách MÈ Brno - Bystrc po dobu 30-ti dnù od Písemné nabídky na formuláøi Žádost o pronájem bytu, na kterém je úèetnì vykázán dluh (formuláøe žádosti jsou k vyzvednutí na podatelnì ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou obèané zasílat v termínu na odbor bytového hospodáøství ÚMÈ Brno - Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Pøedpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a zpùsob výbìru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výbìr žadatelù o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MÈ Brno - Bystrc. Žadatel musí splòovat Vyhlášku mìsta Brna è. 4/1996 v platném znìní. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodáøství ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 15. zasedání zastupitelstva: n projednalo se zástupci Policie ÈR a Mìstské policie bezpeènostní situaci v Bystrci n schválilo zaøazení hlasovacího systému do Seznamu oprav a investic n schválilo nìkteré zmìny Jednacího øádu a ustavilo pracovní skupinu, která navrhne zmìny týkající se pøedevším ukonèení zasedání zastupitelstva n stanovilo paušální èástky náhrady výdìlku ušlého neuvolnìnému èlenovi zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném pomìru, v souvislosti s výkonem funkce n upøesnilo plán regenerace bytového fondu a uložilo tento plán do záøí aktualizovat n schválilo postup pro prominutí poplatkù z prodlení nájemcùm obecních bytù, kteøí dluží na nájemném a službách spojených s užíváním bytu a který má motivovat dlužníky k co nejrychlejšímu zaplacení a tím podstatnému snížení dluhù n doøešilo stížnost Ing. Kuchaøe na zneužívání pravomoci zastupitelù s ohledem na úøední záznam Policie ÈR jako neopodstatnìnou Svatopluk Beneš, starosta VELIKONOCE V ZOO Po všechny tøi velikonoèní dny pøipravila Zoo Brno program pro dìti. Zaèíná se v 10 hod., a když to poèasí dovolí, všechny akce probìhnou venku pod širým nebem. Pokud bude pošmourno, poslouží pro výtvarné dílny apod. klubovna. Atmosféru velikonoc podbarví ohrádka s domeèkem pro velikonoèní mláïata, umístìná poblíž restaurace U Tygra. Sobota je celá vyhrazena velikonoèní dílnì, dìti si budou moci uplést pomlázku, vyzdobit vajíèka, zhotovit ptaèí hnízdo, vystøihnout si z papíru zvíøátko a pøilepit je na špejli apod. Domù si pak hrdì odnesou vlastní výrobek. Dílna bude pokraèovat také v nedìli a navíc bude pro dìti v tento den pøipravena soutìžní Velikonoèní stezka. Podle plánku zoo, který si vyzvednou v pokladnì, budou hledat po zoo rùzná stanovištì, na nichž najdou otázky soutìžního kvízu s tématy navazujícími na velikonoce. Vylosované správné odpovìdi budou odmìnìny. V pondìlí si malí návštìvníci budou moci vytøíbit postøeh v soutìži Hledej velikonoèní vajíèko. Nálezci vejce ukrytého v terénu podél návštìvnické trasy dostanou ve 13 hod. na pódiu U Velblouda dáreèek a poté vystoupí s pásmem pro dìti oblíbené hudebnì dramatické duo Brnìnské písnièkové tetiny. Eduard Stuchlík

3 POSTUP PRO PROMINUTÍ POPLATKÙ Z PRODLENÍ NÁJEMCÙM OBECNÍCH BYTÙ V MÈ BRNO-BYSTRC, KTEØÍ DLUŽÍ NA NÁJEMNÉM A SLUŽBÁCH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU Schváleno 4/15. ZMÈ Brno-Bystrc dne Prominout, nebo èásteènì prominout poplatky z prodlení dlužníkùm s dluhem na nájemném, nebo službách spojených s užíváním obecního bytu (dále jen dluh) MÈ Brno-Bystrc, vzniklý do (dále jen aktuální výše dluhù), kteøí jednorázovì uhradí svùj dluh, anebo èást dluhu a sepíší Uznání závazku a dohodu o prominutí poplatkù z prodlení (dále jen Dohoda) v termínu do Podmínkou prominutí poplatkù z prodlení je další vèasné placení nájemného po dobu 2 let od uhrazení dluhu, nebo od splacení poslední splátky dohodnuté v Dohodì. Prominutí poplatkù z prodlení platí pouze pro nájemce, u kterých nebylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu ve vìci dlužného nájemného, nebo pøivolení k výpovìdi z nájmu bytu. 1. U aktuální výše dluhù do ,- Kè: - prominutí poplatkù z prodlení ve výši 100% dlužníkùm, kteøí jednorázovì uhradí svùj dluh. 2. U aktuální výše dluhù nad ,- Kè: A) prominutí 80% z celkové výše poplatkù z prodlení dlužníkùm, kteøí jednorázovì uhradí svùj dluh a na zbývající èást poplatkù z prodlení (ve výši 20%) sepíší Dohodu a zbývající èást poplatkù z prodlení uhradí do 18-ti mìsícù od podpisu Dohody. B) prominutí 50% z celkové výše poplatkù z prodlení dlužníkùm, kteøí jednorázovì uhradí èást dluhu ve výši nejménì 20% z dlužné èástky a na zbývající èást dluhu (ve výši 80%) a zbývající èást poplatkù z prodlení (ve výši 50%) sepíší Dohodu a svùj dluh, vèetnì èásti poplatkù z prodlení, uhradí do 18-ti mìsícù od podpisu Dohody. 3. U aktuální výše dluhù, které tvoøí pouze poplatky z prodlení: - prominutí 50 % z celkové výše poplatkù z prodlení dlužníkùm, kteøí jednorázovì uhradí 50 % z dlužné èástky poplatkù z prodlení. JUDr. Pavel Veselý, odbor bytový Bystrcké noviny è. 2 / 2005 Nabídka pro SENIORY 3 Ve mìstì Brnì žije v souèasné dobì více než 80 tisíc lidí v dùchodovém vìku. A skuteènost, že velké množství seniorù žije osamìle, sebou pøináší pøi zhoršujícím se zdravotním stavu nemalé riziko. Proto Mìstská policie Brno realizuje již nìkolik let projekt Centrum tísòového signálu, jehož úkolem je omezit toto riziko na minimum. Každý zájemce se samozøejmì nejprve zeptá, jak projekt funguje? Ze všeho nejdøíve je tøeba nechat u svého lékaøe vyplnit formuláø, ve kterém jsou uvedeny všechny dùležité informace o zdravotním stavu žadatele. Tento doklad je pak uložen na dispeèinku rychlé lékaøské pomoci. Dále je v trezoru operaèního støediska mìstské policie uložena zapeèetìná obálka obsahující klíèe od bytu i vchodových dveøí domu. A teï to nejpodstatnìjší: hlavní podmínkou pro úèast osoby na projektu je mít do bytu (domu) zavedenou pevnou telefonní linku a zakoupit speciální komunikaèní zaøízení. Toto potøebné zaøízení sice stojí žadatele okolo tøi a pùl tisíce korun, avšak vzhledem k jeho úèelu je možnost požádat o finanèní pøíspìvek, èímž se náklady významnì sníží. V pøípadì, že dojde k nenadálé zdravotní pøíhodì vyžadující rychlý lékaøský zákrok, postaèí aktivovat miniaturním ovladaèem zaøízení a to okamžitì pøedá zprávu na mìstské operaèní støedisko, kde je nepøetržitá služba. Jakmile je zaznamenán nouzový signál, vyjíždí na místo sanita s lékaøem a soubìžnì s ní technik mìstské policie s klíèi od bytu. Tento postup zajiš uje rychlou a efektivní pomoc, což nám každoroènì dokazují pøípady zachránìných životù. Dalším nezanedbatelným pøínosem projektu - zvláštì pro osamìlé seniory - je rovnìž samotná možnost kontaktu se specializovaným pracovníkem Odboru prevence. Ten nejenže bezplatnì provádí montáž i pravidelné kontroly technického zaøízení, ale na základì dlouholetých zkušeností poradí, jak se nenechat napálit vynalézavými podvodníky všeho druhu, nebo které úøady a organizace vyøizují potøebné vìci. V pøípadì, že budete mít zájem o bližší informace, je možno nás kontaktovat na tel nebo Mgr. Lenka Šmerdová, Michal Simandl Odbor prevence MP Brno UPOZORNÌNÍ ØIDIÈÙM - BLOKOVÉ ÈIŠTÌNÍ VYBRANÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V BYSTRCI Blokové èištìní vybraných místních komunikací v Bystrci probíhá podle schváleného plánu èištìní pro rok 2005 v urèených termínech. Provádìní blokového èištìní (u pevných blokù vèetnì kolmých stání) je oznámeno umístìním pøenosných dopravních znaèek sedm dní pøedem s vyznaèením dne èištìní a jeho rozsahu na dodatkové tabulce. Termíny blokových èištìní jsou rovnìž avizovány na úøedních tabulích, v Bystrckých novinách a na internetových stránkách na adrese: Žádáme organizace a obèany, aby ve vlastním zájmu ve dnech provádìní blokového èištìní na vyznaèených ulicích s vozidly neparkovali, jinak budou (dle ustanovení 19, odst. 6, zákona è. 13/1997 Sb. o pozemnních komunikacích v úplném znìní) parkující vozidla odtažena na náklady jeho vlastníka na odstavnou plochu - areál Autobazaru MAX, Jihlavská ulice. Blokové èištìní zajiš uje firma AVE CZ odpadové hospodáøství, s.r.o., provozovna Brno, Okružní 3, Brno-Lesná Za kontrolu provedení odpovídá: q za ÚMÈ mìsta Brna Brno-Bystrc - Ing. Vala, tel.: q za firmu AVE CZ odpadové hospodáøství, s.r.o. - pan Rubeš, mobil: q za odtah vozidel: firma Zdenìk Èerný - pan Èerný, tel.: Èištìní s odstraòováním zimního posypu - bude probíhat v mìsíci bøeznu v 11. a 12. týdnu dle klimatických podmínek. Pevné bloky - harmonogram pro rok 2005 BLOK è. 1 Termín: , , Pøístavní Joukalova Nad Kašnou Výhon Vìtrná Píškova Valouškova Heyrovského BLOK è. 2 Termín: 7. 4., , Komínská Pod Mniší horou J. Obrovského Pod Horkou Filipova Opálkova Èerného Èerného k domùm è. 3, 5, 7 Laštùvkova BLOK è. 3 Termín: , 9. 6., Nám. 28. dubna Živného Na Zeliskách Vondrákova U Sokolovny Wollmanova K Dálnici Krajní BLOK è. 4 Termín: , , Eèerova Lýskova Foltýnova Kamechy Teyschlova celá Kuršova slepá BLOK è. 5 Termín: 28. 4, , Ondrouškova Fleischnerova Vejrostova Rerychova Šemberova Kuršova BLOK è. 6 Termín: 5. 5., , Nad Dìdinou Kachlíkova Kubíèkova Štouraèova Adamcova Pohyblivì stanovené bloky - se letos uskuteèní v mìsíci záøí a øíjnu. Èištìní probíhá pouze na vozovkách. Konkrétní termíny budou avizovány umístìním pøenosných dopravních znaèek sedm dní pøedem s vyznaèením data èištìní. UPOZORÒUJEME NA NUTNOST SLEDOVAT TERMÍNY NA UMÍST- NÌNÝCH PØENOSNÝCH DO- PRAVNÍCH ZNAÈKÁCH!!! Èištìní parkoviš - bude probíhat v mìsících kvìten a záøí za využití pøenosných dopravních znaèek, které je tøeba respektovat i v tomto pøípadì. Ing. Jiøí Vala Odbor životního prostøedí a dopravy

4 4 Bystrcké noviny è. 2 / 2005 ØÁDKOVÁ INZERCE n Tìhotenské centrum POUPÌ v Komínì poøádá cvièení a plavání pro tìhotné. Tel.: , n Obkladaèské práce. Tel.: n Vedení úèetnictví, DPH, mzdy, daò. pøiznání. Tel.: n Malby nátìry Onderka, Tel.: , Zimní slevy!! n Provedu zednické, obkladaèské a instalatérské práce. Rychle a kvalitnì. Tel.: n Malíø pokojù. Tel.: , n Vymìním OB 1+1 v Bystrci Wollmanova støešní nástavba za OB 2+1 kdekoliv v Brnì. Tel.: n Èištìní kobercù, servis žaluzií. Tel.: , n Pøepisy 8mm filmù. Tel.: n Autodílna a pneuservis, Brno-Otevøená 51, Žebìtín, Tel.: , Provádíme: mechanické práce, pøíprava na STZ+EM., vèetnì realizace dokl., montáž nových PNEU zdarma, montáž 4ks PNEU od zákazníka 250,- Kè. n Med pøímo od vèelaøe 1 kg/ 75,- Kè. Tel.: , n Vymìním DB 1+1 Laštùvkova za vìtší obecní. Tel.: n Koupím 2+1 v Bystrci a okolí. Solidní jednání: Tel.: n Vymìním OB 2+1 v Bystrci Èerného za OB 3+1 v Bystrci. Tel.: n Mladá rodina hledá podnájem. Nejlépe dvoupokojový byt. Nabídky na tel.: n Koupím garáž v Bystrci na ulicie Foltýnova nebo garážové stání na ulici Rerychova. Tel.: n Prodám DB 3+1 Kuršova 1,075 mil. Kè, vel. typ, šatna, lodžie, volný, bez RK. Tel.: , n Vybavení pro hráèe tenisu - rakety, míèe, omotávky, výplety, vyp. stroje, obaly a jiné doplòky. Informace, mob.: n Najmu-koupím místnost na dílnu. Teplá voda, soc. zaøízení. Tel.: n Zachovalý dùchodce hledá brigádu v Bystrci a okolí recepèní, noèní recepèní, strážný, øidiè C. Znalost na PC. Tel.: n Hledám pronájem bytu v Bystrci. Volejte prosím: n Koupím RD (i k opravì). Platím hotovì. Tel.: n Koupím garáž (družstevní nebo OV). Hotovost. Tel.: n Prodám DB 3+1 Teyschlova 1, ,- Kè. Pìkný byt! RK: n Výroba a prodej pracovních odìvù, opravy odìvù. Tel.: , Fax: n Zakázkové krejèovství REGÖ, Pod Horkou 36, poøádá po celý bøezen výprodej metráže. Po-St hod, Út-Èt hod. n Prodám PEUGEOT 405 Kombi turbodiesel 1,8. Tel.: n S-REALITY RK se 14letou pùsobností v Bystrci. Tel.: , , Nabízejícím služby zdarma. Nejsme plátci DPH. Nabízíme v Bystrci: DB 1+1 Lýskova Kè OV 1+1 Eèerova cena v RK DB garson. Èerného Kè DB 3+1 cihla Rakovecká 1,3 mil. Zahrada+zd. chata Rozdrojovice, Výst. RD do 3 let, v.è. 400 t. Hledáme: Pro evid. klienty byty všech velikostí, RD, pozemky ke koupi i nájmu. n Realitní kanceláø Riff hledá pro své klienty byty 1+1 nebo 2+1 (OV i DB) v Bystrci. Prosím nabídnìte, pro nabízející komplexní služby zdarma. Tel.: , n Koupím DB 3+1 jen nejvyšší poschodí. Hotovì, nabídnìte. Tel.: n Prodám DB 3+1 cihla na ul. J. Obrovského 3p./3 po zdaøilé rekonstrukci, cena dohodou. Inf , n Hledám pronájem garáže na 2 roky. Horní èást Bystrce v dosahu ulice Ondrouškova. Tel.: n Reality - ROTH zprostøedkování pøevodù bytù a nemovitostí. Smluvnì-správní zajištìní. Tel.: JARNÍ BURZA dìtského obleèení, sportovních potøeb a hraèek pro dìti KDE? V MŠ Laštùvkova 57/59, tøída C KDY? V sobotu 12. bøezna Pøijímá se èisté obleèení (ne zimní) do velikosti 170, dále obuv, kola, kolobìžky, sportovní potøeby, tøíkolky, rùzná dìtská vozítka, potøeby pro dìti - koèárky, autosedaèky, hraèky, stavebnice, apod. Pøíjem vìcí: ètvrtek hod. pátek hod. Prodej: sobota hod. Výdej penìz a neprodaných vìcí: sobota hod. 15% z prodeje pøipadá poøadateli, výtìžek bude využit na vylepšení prostøedí naší MŠ. Srdeènì zveme nejen rodièe našich dìtí, ale i širokou veøejnost k výhodnému nákupu! Stáòa Škodová a Alena Majerová, uèitelky a poøadatelky burzy SPOLEÈENSKÉ CENTRUM Odbojáøská 2, Brno Bystrc pátek COUNTRY BÁL Úèinkují: country kapela ZIMOUR a taneèní skupina La Quadrilla. Zaè.: hod. pondìlí Robert Thomas: VYSOKÁ HRA Komedie s detektivní zápletkou. Pøedstavení divadla SKELET P. Trávníèka (Praha). Hrají: Pavel Trávníèek, Markéta Hrubešová, Dana Bartùòková, Pavel Skøípal a Rudolf Leitner. Zaè.: hod. støeda Dámský klub Beseda s kosmetièkami studia JAFRA Cosmetics, ukázky líèení, kosmetické pøípravky, odpovìdi na dotazy Zaè.: hod. úterý Toulky Brnem Pøednáška Jaroslavy Vrbické. Zaè.: hod. støeda Ilona CSÁKOVÁ & LAURA A JEJÍ TYGØI Èasy se mìní - rockový koncert. Zaè.: hod. støeda Èaj o pùl páté Taneèní podveèer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, uvádìjí a zpívají Kvìta Navrátilová a Karel Zelníèek. Zaè.: hod. P ø i p r a v u j e m e : úterý Jakub Smolík Koncert. Zaè.: hod. *** KLUB VÝTVARNÍKÙ každou støedu hod. *** KLUB MAMINEK každé úterý hod. *** SETKÁNÍ SENIORÙ ve hod. V ý s t a v y: Barevnou pìšinkou Výtvarné práce Andrey a Marty Liškových Velikonoèní tradice - prezentace prací žákù ZŠ Heyrovského 32 Výstava je spojena s 6. roèníkem dìtské soutìže Velikonoèní vajíèko. Výstavy jsou pøístupné v pondìlí a støedu hod. nebo na základì telefonické dohody (tel , ). Pøedprodej vstupenek 14 dní pøed jednotlivými poøady v pokladnì Spoleèenského centra po-èt hod., ostatní dny hodinu pøed zaèátkem pøedstavení (tel.: ). Dále v KIC, Bìhounská 17, po-pá 9-13 a hod. (tel.: ). Doprava tramvajemi è. 1, 3 zast. ZOO, autobusy 50, 54 a trolejbus 30 zast. Vondrákova. Návštìva výstavy na Špilberku... Haló, haló, tady je opice Žofka tak to byl název výstavy malíøe a ilustrátora Adolfa Borna, kterou jsme mìli možnost shlédnout i my a to v malebném prostøedí hradu Špilberku. Ale hezky popoøadì. Autobus nás zavezl až na hrad a jakmile jsme prošli branou, naskytl se nám nádherný výhled na mìsto Brno z pìkné výšky a mìli jsme možnost sáhnout si i na opravdická dìla. Když jsme se dost vynadívali, vydali jsme se pøímo do hradu. Na nádvoøí jsme se zaposlouchali do zvukù zvonù a zvonkù to na uvítanou. Poté se nás ujala paní prùvodkynì a provedla nás jednotlivými místnostmi hradu, kde byla umístìna samotná výstava pana Borna. Mohli jsme si vzít do ruky velké sluchátko, do nìhož Mach a Šebestová øíkali svá neobvyklá pøání. Na stìnách a ve sklenìných vitrínách jsme potom mohli poznávat postavy z mnoha pohádek a filmù, které pan Born ilustroval. Asi nejznámìjší pro nás byli již zmínìní Mach a Šebestová, ale i opice Žofka a její kamarádi nebo Robinson Crusoe. Dozvìdìli jsme se, co je to technický scénáø, jak vlastnì takový film vzniká. V kouzelném bubnu nás pobavil tuèòák, který se pohyboval, jakmile se buben roztoèil - aha, tak takhle se oživují postavy Nakonec jsme shlédli nìkolik pohádek O Machovi a Šebestové a opici Žofce. Zkrátka - pøišli jsme si na své. Z. Banïouchová, MŠ ZVÍDÁLEK, Kachlíkova 17

5 SENIORKLUB Brno Bystrc Opálkova 6, Brno, tel Program Seniorklubu - bøezen støeda Návštìva expozic Umìlecko-prùmyslového muzea Husova ul. Sraz ve 14 hod. na Šilingrovì námìstí sobota Zájezd do Jimramova a Nového Mìsta na Moravì. Prohlídka diorama a Horácké galerie. Odjezd od Teska v 7.30 hod ètvrtek Procházkou podél pøehrady na Rakovec. Sraz ve hod. v prostoru u mostu nad zastávkou TR Pøístavní støeda První jarní vycházka. Sraz v 10 hod. pøed nádražím v Královì Poli. Odjezd autobusem k myslivnì Na jezerech, odtud dále podle schùdnosti a blátivosti cest ètvrtek Setkání seniorù zahájíme ve hod. Tìšíme se na vaši úèast! Vladimír Rajský, pøedseda klubu Talentované dìti, pozor! Základní umìlecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeòská 52 Pøijímací talentové zkoušky pro školní rok 2005/2006 se konají v termínech 5., 6. a 7. dubna 2005 od hodin do 18. hodin. Náhradní termín: 16. kvìtna 2005 od hodin do hodin. Obor hudební, výtvarný a literárnì-dramatický: ZUŠ Fr. Jílka - Vídeòská 52 Obor taneèní: ZUŠ Fr. Jílka - Vídeòská 85. Další pracovištì jsou umístìna v mìstských èástech: Brno-Nový Lískovec - Ètvrtì 5 (výuka hudebního a taneèního oboru) - ZŠ Svážná 9 (výuka obor výtvarný) Brno-Bohunice - Bohuòova 27 (výuka obor hudební) - Amerlingova 2 (výuka obor hudební, taneèní a výtvarný) Brno-Žebìtín - Kohoutovická 33 (výuka obor hudební) Podrobnìjší informace o zkouškách je možné získat na internetových stránkách nebo na tel. èíslech: vždy ve støedu hod. (hudební oddìlení) vždy ve ètvrtek hod. (obor taneèní, výtvarný, a literárnì-dramatický) Hana Vojtková Bystrcké noviny è. 2 / 2005 SPORTOVNÍ A MATEMATICKÉ TØÍDY NA ZŠ LAŠTÙVKOVA 5 Pojeïte s námi k moøi! Mateøská škola Laštùvkova poøádá již devátý rok ozdravný pobyt dìtí a rodièù (i prarodièù) v Chorvatsku. Srdeènì zveme maminky s dìtmi, pøipojte se a užijte si s námi krásných 14 dnù u moøe v malebném prostøedí Makarské riviéry. Využijte našich, celkem výhodných podmínek, a umožnìte svým dìtem pìkné zážitky v kolektivu stejnì starých dìtí. Pro dìti je bìhem pobytu pøipraven program. Termín konání zájezdu je Odjezd je od naší školky. Bližší informace osobnì u uèitelek ze tøídy C, nebo telefonicky tel: Tìšíme se na setkání u moøe. St. Škodová a Alena Majerová, uèitelky Jarní akce pro dìti v Zoo Brno Bøezen 2005: n JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO pøímìstský 5 denní tábor pro omezený poèet dìtí kontakt: Mgr. Vitulová tel n JOSEFSKÁ STEZKA - S JOSEFEM PO ZOO pøírodovìdná stezka v areálu zoo kontakt: Bc. Jana Hadová, , n VELIKONOCE V ZOO velikonoèní dílna (pletení pomlázek, techniky zdobení vajíèek) velikonoèní mláïata (ukázka mláïat spojená s krmením) velikonoèní dílna, velikonoèní stezka velikonoce v zoo - hry a soutìže pro dìti kontakt: Mgr. Vitulová tel Duben 2005: n PTAÈÍ DEN PRO ŠKOLY soutìžní program pro ètyøèlenná družstva ze základních škol kontakt: Mgr. Kantorová, V pøíštím školním roce 2005/ 06 chceme opìt na ZŠ Laštùvkova otevøít v šestém roèníku jednu tøídu s rozšíøenou výukou matematiky se zamìøením na informatiku (dále jen matematickou tøídu) a jednu tøídu s rozšíøenou výukou tìlesné výchovy se zamìøením na atletiku (dále jen sportovní tøídu). V obou specializacích se vyuèuje podle schválených uèebních plánù, které nejsou v nièem kráceny oproti standardním, mají však více hodin tìlesné výchovy nebo matematiky. Pøípravu ve sportovních tøídách zamìøujeme na všestrannost a klademe velký dùraz na vyvážený tìlesný rozvoj dìtí. Chceme, aby u aktivního pohybu a sportování zùstaly celý život, výkony nejsou v tomto vìku pro nás nejdùležitìjší. Pro sport má naše škola výborné podmínky v podobì nádherného sportovního areálu s travnatým fotbalovým høištìm a umìlou atletickou dráhou. Celkem mají dìti ve sportovních tøídách 4 hodiny tìlocviku a 4 hodiny tréninku týdnì. Zaøazení do sportovní tøídy je podmínìno úspìšným zvládnutím pøijímacího øízení, které se skládá z jednoduchých pohybových testù (hod, skok, bìh, obratnost atd.) a bude již ve støedu 30. bøezna od 9 hodin. Každý uchazeè musí mít sportovní obleèení a obutí do tìlocvièny. Budeme rádi, když pøijdou s dìtmi i rodièe, aby si mohli prohlédnout školu. V matematických tøídách je rozšíøeno a prohloubeno uèivo matematiky a zamìøení na informatiku realizujeme formou nepovinného pøedmìtu, pro který máme tøi dobøe vybavené poèítaèové uèebny. Výuka v tìchto výbìrových tøídách bez slabých žákù je velice efektivní a podle výsledkù celorepublikových srovnávacích testù více než srovnatelná s víceletými gymnázii. Pøijetí do matematické tøídy je podmínìno úspìšným zvládnutím pøijímacího øízení, které se skládá z písemných testù z matematiky a ze všeobecného rozhledu. Testy budou zamìøeny zejména na schopnost logického uvažování. Pøijímací øízení bude v pátek 29. dubna od 8 hodin. S sebou staèí mít bìžné pomùcky do matematiky. Pøihlášky pro obì zamìøení je možné vyzvednout ve škole nebo si o jejich zaslání zavolat na tel. školy , nebo si je vyžádat em na adrese nebo si je stáhnout z internetu www. zslastuvkova.cz. Vyplnìná pøihláška do matematické tøídy musí být doruèena do školy nejpozdìji den pøed pøijímacím øízením a do sportovní tøídy ji staèí pøinést s sebou na pøijímací øízení. Všechny zájemce (dìti i rodièe) o pøijetí do sportovní nebo matematické tøídy rádi kdykoliv uvítáme ve škole, kterou jim ukážeme a podáme jim osobnì všechny potøebné informace. Staèí s pøedstihem nìkolika dní si prohlídku domluvit telefonicky. Veškeré bližší informace rád poskytne øeditel školy na telefonu Petr Køivka, øeditel školy

6 6 Bystrcké noviny è. 2 / 2005 CK MEGA TRAVEL Vily pøímo u moøe od Kè! MEGA TRAVEL - specialista na Jadran a Kypr - v novì otevøené provozovnì na nám. 28. dubna 2 v Brnì-Bystrci (vchod pøes prodejnu nábytku v nákupním støedisku J. Meinl) nabízí zájezdy do celého svìta z katalogù renomovaných cestovních kanceláøí.!! S námi kamkoliv, pøijïte si vybrat!! Tel.: , Po - Pá: hod. Ortopedická ambulance na poliklinice Lýskova 2 v Bystrci MUDr. Petr Klimecký nadále pøijímá nové pacienty všech zdravotních pojiš oven. Specializace: ortopedie a traumatologie pro dospìlé i dìti Ordinaèní hodiny: po 8-16 hod. dle objednání út 8-15 hod. dle objednání st hod. dle objednání èt hod. dle objednání pá 8-13 hod. bez objednání Objednávání telefonicky nebo osobnì v ordinaèních hodinách. Tel Tìšíme se na Vaši návštìvu Vinotéka na ul. Rerychova (2. vìžák) Prodej sudových vín, velký výbìr jakostních odrùdových, pøívlastkových, moravských i zahranièních. Pro stálé zákazníky jsou pøipraveny slevové bonusy Otevøeno: Po-Pá hod. So hod. zhotovení www stránek e-shopy, e-katalogy webdesign studio zajištìní domény zajištìní webhostingu zápis do katalogù optimalizace SEO reklama na internetu Jednoduché stránky již od Kè. Více info a reference na Kontakt : Stanislav Tesaøík tel.: provozujeme : RESTAURACE HVÌZDA U ZOO è. 3, Bystrc Tel.: Každý pátek OLDIES PARTY Hudba let Dále nabízíme: polední Menu - 55,- Kè možnost poøádání akcí do 200 osob pronájem salonku pro 16 osob (rodinné a firemní oslavy) pronájem pøedsálí pro oslavy - 25 osob sál - svatební tabule - cca 50 osob v létì zahrádka u øeky PRIVÁTNÍ DIABETOLOGICKÁ ORDINACE MUDr. TATIANA TOMEÈKOVÁ - ODBORNÝ LÉKAØ MEDISPOL, s.r.o. MAKOVSKÉHO NÁM. 2, BRNO-ŽABOVØESKY Oznamuje, že má volnou kapacitu k registraci nových pacientù, pojištìncù VZP-ÈR. Nabízíme: Odbornou péèi v oboru diabetologie - v pøíjemném prostøedí - s kvalifikovaným personálem - s krátkou èekací dobou - s dobrou dopravní dostupností Telefonní èíslo: / kl. 228 nabízí dìtem o jarních prázdninách od v hod. TVOØIVOU DÍLNU: Pondìlí a) Keramika, b) Zdobení kvìtináèù ubrouskovou technikou, c) Tkaní na rámu (S) Úterý a) Zdobení trièek batikou vázanou, b) šitou (S), c) Keramika, d) Tkaní na rámu (S) Støeda a) Malba na trièka pomocí šablon, b) Zdobení lahví korálky a drátky Ètvrtek Pátek Co si namyslíte, my zrealizujeme. Novì otevøená podniková prodejna COBRA èalounictví, s.r.o., nám. 28. dubna 35, Brno-Bystrc, (za kostelem, naproti oddìlení policie), tel./fax : , Nabízíme: sedací soupravy, dvojlùžka, válendy, pohovky, køesla, ušáky, taburety, matrace apod., obývací a pøedsíòové stìny, dìtské pokoje, kuchyòské linky, konferenèní, jídelní, psací a PC stoly, jídelní sety, splátkový prodej - NÁBYTEK NA MÍRU, CENY PØÍMO OD VÝROBCE - AKCE: * na vystavené èalounìné zboží sleva 5 % * do sleva 10 % z objednaného èalounìného zboží DDM Kominíèek Brno-Komín, Vavøinecká 13 telefon , a) Zdobení prostírek voskovou batikou, b) ubrouskovou technikou a) Vytváøení kamínkových šperkù, b) Zdobení kvìtináèù drátováním (S) Kurzy jsou urèeny žákùm tøíd, techniky oznaèené (S) jsou pro starší dìti, neoznaèené - pro všechny vìkové kategorie. V poplatku 60,- Kè za dítì a den je zahrnuta vìtšina potøebného materiálu. Mgr. Ivana Paravièiny Uzávìrka pøíštího èísla je 18. bøezna Bystrcké noviny vydává MÈ Brno Bystrc, reg. è. MK ÈR E Øídí redakèní rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí Klimešová, tel , fax: Sbìr inzerce na podatelnì ÚMÈ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakèní rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálù. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtiskù. Uzávìrka 18. února Zdarma.

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

PROSINEC roèník XIV/200410

PROSINEC roèník XIV/200410 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii Svoboda je jedním z nejzákladnìjších lidských práv. Nesvoboda èlovìka, zotroèení, nebo již pouhé omezování svobody, vždy vedlo a vede k pošlapání lidské

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Pálení èarodìjnic. Vše se odehraje v podveèer noci tajemných sil 30. 4. 2005 od 17 hod. na pøehradì pøed hotelem Santon. DUBEN

Pálení èarodìjnic. Vše se odehraje v podveèer noci tajemných sil 30. 4. 2005 od 17 hod. na pøehradì pøed hotelem Santon. DUBEN DUBEN 3 roèník XV/2005 60. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ BYSTRCE Mìstská èást Brno-Bystrc uctí 60. výroèí osvobození Bystrce malou oslavou dne 27. 4. 2005 jednak slavnostním aktem u pamìtní desky na nám. 28.dubna

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ÚNOR SVAZEK OBCÍ PANSTVÍ HRADU VEVEØÍ NOVÉ BALKONY NA OBECNÍCH DOMECH V BYSTRCI PODÌKOVÁNÍ. roèník XV/2005

ÚNOR SVAZEK OBCÍ PANSTVÍ HRADU VEVEØÍ NOVÉ BALKONY NA OBECNÍCH DOMECH V BYSTRCI PODÌKOVÁNÍ. roèník XV/2005 ÚNOR 1 roèník XV/2005 SVAZEK OBCÍ PANSTVÍ HRADU VEVEØÍ MÈ Brno-Bystrc byla iniciátorem Svazku obcí panství hradu Veveøí. Historické území panství hradu Veveøí zahrnuje katastry souèasných obcí Hvozdec,

Více

CHCETE BÝT MISS? Staré bystrcké ulièky mìní tváø ÚNOR. Zámìr MÈ pronajmout byt

CHCETE BÝT MISS? Staré bystrcké ulièky mìní tváø ÚNOR. Zámìr MÈ pronajmout byt ÚNOR 2 roèník XIV/2004 Staré bystrcké ulièky mìní tváø Mìstská èást Brno Bystrc pøipravila v uplynulých pìti letech, ve spolupráci s akciovou spoleèností Brnìnské komunikace, postupnou opravu nejzanedbanìjších

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

BØEZEN. roèník XIV/2004

BØEZEN. roèník XIV/2004 Paní øeditelka PaedDr. Božena Havelková se svými dìtmi. O C E N Ì N Í Dne 31. 3. 2004 byla ocenìna v kategorii Výrazná pedagogická osobnost PaedDr. Božena Havelková, donedávna øeditelka v MŠ na Heyrovského

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

ZÁØÍ. Informace k posouzení vlivu stavby R 43 na životní prostøedí. Brnìnský plenér 2004 MÌSTSKÁ POLICIE BRNO - POØÍÈNÍ JEDNOTKA.

ZÁØÍ. Informace k posouzení vlivu stavby R 43 na životní prostøedí. Brnìnský plenér 2004 MÌSTSKÁ POLICIE BRNO - POØÍÈNÍ JEDNOTKA. Dne 2. 8. 2004 bylo Mìstské èásti Brno-Bystrc doruèeno Posouzení vlivu stavby rychlostní komunikace R 43 na životní prostøedí. Pùvodní posouzení bylo vráceno k pøepracování. Nyní se jedná o posouzení,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

XIV. REPREZENTAÈNÍ PLES ZASTUPITELSTVA, který se koná 20. ledna 2006 (pátek), zaèátek v 19.30 hod. ve Spoleèenském centru, Odbojáøská 2, Brno Bystrc.

XIV. REPREZENTAÈNÍ PLES ZASTUPITELSTVA, který se koná 20. ledna 2006 (pátek), zaèátek v 19.30 hod. ve Spoleèenském centru, Odbojáøská 2, Brno Bystrc. A G A P O pomoc lidem s handicapem Pro lidi, kteøí nemohou pro své zdravotní èi sociální znevýhodnìní dlouhodobì najít práci, funguje v Brnì už pùl roku obèanské sdružení Agapo. Sdružení poskytuje uživatelùm

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

LISTOPAD. roèník XIV/2004. a organizacím, které pøispìly k úspìšnému prùbìhu Brnìnského. Jihomoravský kraj, Statutární mìsto Brno, Dopravní podnik

LISTOPAD. roèník XIV/2004. a organizacím, které pøispìly k úspìšnému prùbìhu Brnìnského. Jihomoravský kraj, Statutární mìsto Brno, Dopravní podnik PAN PØEMYSL JEŽEK PhDr. Pøemysl Ježek, profesor tìlocviku a zemìpisu, který bydlí v Bystrci, se dožil v tìchto dnech 90 let. Je to vìk úctyhodný a zvláštì, když se dá øíci v plné síle, alespoò dle mého

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

ØÍJEN. roèník XIV/2004. Ochranné pásmo hradu Veveøí

ØÍJEN. roèník XIV/2004. Ochranné pásmo hradu Veveøí ZAHÁJENÍ TOPNÉ SEZÓNY V dohledné dobì zaène topná sezóna 2004/2005. Dodávka tepelné energie do bytù bude zahájena v otopném období pouze za pøedpokladu splnìní ustanovení vyhlášky è.152/2001 Sb., když:

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Úspìch bystrckého vysokoškoláka

Úspìch bystrckého vysokoškoláka ZÁØÍ roèník XIII/2003 7 Všem prvòáèkùm, rodièùm a uèitelùm vše nej do školního roku pøeje redakèní rada Bystrckých novin. Úspìch bystrckého vysokoškoláka Ve dnech 15.-19.6.2003 se konalo v Øímì Mistrovství

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,-

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,- F ESPO VÝROBA SKLEPNÍCH KÓJÍ, interiéry www.sklepni-koje.cz Tel.: 603-423-834, 732-441-435 www.uv-print.cz Tel./Fax: 222-959-288 PK-079-2012-01 Na základì vaší poptávky sdìlujeme požadované ceny a možnosti

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

KVÌTEN. roèník XIV/2004

KVÌTEN. roèník XIV/2004 Ve støedu 19. kvìtna jsme spolu s ostatními radními a nìkolika zastupiteli uspoøádali brigádu na hradì Veveøí. Již tradiènì jsme vlastními silami pøispìli k úpravì okolí naší krásné historické památky.

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

INFORMAÈNÍ RADAROVÝ MÌØIÈ RYCHLOSTI Preventivní opatøení proti dopravním nehodám

INFORMAÈNÍ RADAROVÝ MÌØIÈ RYCHLOSTI Preventivní opatøení proti dopravním nehodám ØÍJEN 8 roèník XIII/2003 Hledá se kronikáø Bystrce Mìstská èást Bystrc hledá naléhavì kronikáøe (èi kronikáøku), který by byl schopen psát bystrckou kroniku na poèítaèi. Pøihlásit a domluvit si podmínky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MISS PØEHRADA 2004 ÈERVEN. Optimalizace škol K VOLEBNÍ ÚÈASTI OPRAVA ULICE NAD KAŠNOU POZVÁNKA. roèník XIV/2004

MISS PØEHRADA 2004 ÈERVEN. Optimalizace škol K VOLEBNÍ ÚÈASTI OPRAVA ULICE NAD KAŠNOU POZVÁNKA. roèník XIV/2004 Optimalizace škol Na 15. zasedání snìmu starostù, které se konalo 15. 6. 2004, byla starostùm mìstských èástí pøedložena Optimalizace sítì základních škol. Návrh Optimalizace sítì základních škol byl pøedložen

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

O informacích a také informacích v Èeské televizi LISTOPAD. Pozvání na výstavku. 7. zasedání zastupitelstva MÈ. Telefonní seznam služeb v Bystrci

O informacích a také informacích v Èeské televizi LISTOPAD. Pozvání na výstavku. 7. zasedání zastupitelstva MÈ. Telefonní seznam služeb v Bystrci LISTOPAD 9 roèník XIII/2003 Pozvání na výstavku Zveme všechny pøíznivce na veøejnou výstavku ruèních prací klientù Domova penzionu pro dùchodce, Foltýnova 21, která se uskuteèní ve dnech 5. 12. prosince

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 www.ecpa-cz.com

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

JIØINKOVÝ BÁL Na konci dubna se uskuteènila velmi úspìšná akce Pálení èarodìjnic,

JIØINKOVÝ BÁL Na konci dubna se uskuteènila velmi úspìšná akce Pálení èarodìjnic, OHLÉDNUTÍ ZA BYSTRCKÝMI HODY Bystrcké hody jsou úspìšnì za námi. Poèasí se sice moc nevydaøilo, ale o to více se vydaøila zábava a nechybìla ani dobrá nálada. Chtìla bych ještì jednou podìkovat párùm Jakub

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Socha andìla má již své místo

Socha andìla má již své místo PROSINEC 10 roèník XIII/2003 Vážení ètenáøi, pøejeme vám všem š astné a pokojné prožití vánoèních svátkù a do nového roku hodnì zdraví a spokojenosti. Redakèní rada Socha andìla má již své místo Dne 18.11.2003

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více