Motto: Výchova může být účinná jen tehdy, je-li založena na důkladném poznání a hlubokém porozumění dítěte KONCEPCE VIZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Výchova může být účinná jen tehdy, je-li založena na důkladném poznání a hlubokém porozumění dítěte KONCEPCE VIZE"

Transkript

1 Motto: Výchova může být účinná jen tehdy, je-li založena na důkladném poznání a hlubokém porozumění dítěte KONCEPCE VIZE Cílem veškeré činnosti mateřské školy je stát se rodiči vyhledávaným zařízením pro výchovu a vzdělávání jejich dětí. Mateřská škola Opava, Mostní -příspěvková organizace Zpracovala: Jana Vavrečková Opava, březen

2 Obsah 1. Cíle práce 2. Analýza současného stavu 3. Navrhovaný systém a specifické cíle 4. Realizace vzdělávacích cílů 2

3 1. Cíle práce Zdokonalování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (kreativita zaměstnanců, zdokonalování forem a metod práce, zdokonalování prostředků evaluace, pěstovat image školy, zajišťování kvalitního personálního obsazení s konečným splněním do konce roku Důležitým cílem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. 2. Analýza současného stavu ( k dítěti) společný rozvoj - klima třídy, děti nevytváří mezi sebou vždy přátelskou atmosféru b) fyzický rozvoj - nedostatky jsou v tělesném rozvoji hrubé i jemné motoriky duševní rozvoj nedostatečná soustředěnost, vady v řeči d) jsou málo tvůrčí, neuplatňují představivost, fantazií, myšlenkové operace (k pedagogovi) nadále zvyšovat nároky na práci, další vzdělávání b) uspokojivá účast rodičů na akcích školy, sponzoři zaměřit se více na program protidrogové prevence, šikany, týraných dětí d) zaměřit se na ozdravný program e) evaluace, řízené hodnocení školy v novém pojetí 3. Navrhovaný systém a specifické vzdělávací cíle (k dítěti) Podporovat dětská přátelství, respektovat se navzájem, navazovat komunikaci být přijímán v kolektivu ostatních umět se slušně prosadit umět spolupracovat, řídit se pokyny, dodržovat dohodnutá pravidla neubližovat si posilovat soudržnost skupiny, pomáhat si navzájem vážit si práce a úsilí druhých vytvářet kladný vztah k předmětům, hračkám, k hodnotám b) Rozvíjet koordinaci pohybů: správné držení těla, rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost koordinovat lokomoci a další pohyby a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou základní pohybové dovednosti a prostorová orientace, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překážkové dráhy, házet a chytat míč, používat náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, na sněhu, ledu, v písku ) rozvíjet jemnou motoriku koordinace jemných pohybů za spolupráce ruky a zraku Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění poslechu) i produktivních (výslovnosti, vyjádření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování): správný jazykový vzor péče o výslovnost, zřetelnost řeči, gramatickou stavbu jazyka 3

4 d) b) d) e) Rozvoj kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie, myšlenkové operace: rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci( abeceda, čísl hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové) (k pedagogovi) Vyšší odborná úroveň: další vzdělávání pedagogických pracovníků modernizovat myšlení pedagogů odměňovat kvalitní práci, podporovat iniciativu respektovat podmínky školy spolupracovat při tvorbě programů a realizaci,(švp, TVP) směřovat v převládání spontánních činností nad řízenými, upřednostňovat hru a tvořivost, uvědomit si, že jádro vzdělávání neleží pouze v řízených činnostech, ale ve všem, co dítě v mateřské škole prožije, s čím se setká dítě se učí stále, uvědomit si, že pracujeme se stále se rozvíjejícími se nehotovými osobnostními strukturami vycházet z důkladné znalosti individualit dítěte respektovat dítě a jeho potřeby dát dítěti prostor k tomu, aby mohlo uplatnit vlastní mnohostrannou aktivitu aby mělo možnost spolurozhodovat, souhlasit i oponovat Podchytit rodiče do dění školy: usilovat o sponzorské dary, vytipovat aktivity, jež by mohly být sponzorovány (akce pro děti, uč. pomůcky ) nacházet spolu s rodinou více porozumění pro dítě, odhadovat, co dítěti dopomáhá ke spokojenému a hodnotnému životu prosazovat jednotnou výchovu rodiny a školy Rodiče, mateřská škola a prevence: nepřehlížet násilí na dětech (zanedbávání, domácí násilí, citové, tělesné, sexuální ) učit děti, jak se mají bránit, nebezpečí před užíváním drog a návykových látek (alkohol, kouření ) léčivé byliny, plody Ozdravný program: pohybové aktivity všeho druhu ve všech ročních obdobích na čerstvém vzduchu vycházky do přírody (ekologická výchov polodenní výlety se sezónním nebo poznávacím zaměřením nebo poznávacím plavecký výcvik školy v přírodě Evaluační činnosti na úrovni školy a třídy, (ŠVP, TVP, pedagog) techniky evaluace a hodnocení oblasti evaluace a hodnocení 4

5 4. Realizace vzdělávacích cílů (činnosti) (k dítěti) Vstřícná komunikace pozitivní příklady a vzory profesionálního chování hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, ochotě se rozvíjet, půjčit hračku, řešit vzájemný spor poslech pohádek a příběhů na téma vztahů kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně - pohybové hry pochvaly, hodnocení, rozhovory využití loutek, maňásků, příběhů využívat literaturu pohádky (K. Čapek..) b) Hry s konstruktivními stavebnicemi, mozaikami, navlékání korálků, různých tvarů výtvarné, pracovní činnosti, grafické činnosti tělovýchovné chvilky, pohybové, hudebně pohybové hry cvičení v překážkových drahách míčové hry smyslové a psychomotorické hry překonávání přírodních překážek cvičení s náčiním hudební a hudebně - pohybové chvilky pracovní a sebeobslužné činnosti denní zařazování jazykových chvilek, gymnastika mluvidel, dechová cvičení, výslovnost jednotlivých hlásek cvičení hláskových skupin ve slovech (individuálně dle potřeb dětí) vytváření jednoduchých rýmů (hry se zvukovou stránkou řeči) rozkládání slov na slabiky artikulační řečové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky receptivní dovednosti, literatura- vnímání, porozumění, poslech (sluchové hry, pohádky, bajky, povídky, poslech čtených či vyprávěných pohádek, příběhů a básní, sledování televize, divadla, filmu, prohlížení, čtení knih) přednes, recitace, dramatizace, zpěv společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace ( vyprávění zážitků, příběhů, fantazie ) d) Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost a fantazii (hudební, taneční dramatické,konstruktivní stavebnice, mozaiky ) kreslit, používat barvy, modelovat konstruovat tvořit z papíru, přírodnin a jiných materiálů spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty Realizace cílů pedagoga Pracovat sami na sobě, vlastní studium, nadstandardní nabídka dětem (výuka hry na flétnu, výtvarná výchova, PC) komunikace mezi pedagogy, předávání zkušeností a poznatků o dětech a o plnění cílů vzdělávací práce spolupráce při tvorbě týdenních plánů, TVP, ŠVP 5

6 b) d) e) tvoření vlastních projektů, programů, respektování obecných rámcových pravidel a požadavků na předškolní vzdělávání využití v praxi využívání více kompetencí, ale mít i větší díl zodpovědnosti vůči zájmům a cílům naší mateřské školy individuální přístup k dítěti plánované aktivity formovat jako tvořivou hru řídit se ŠVP a TVP nemanipulovat s dítětem, přijímání dítěte se vstřícností, trpělivostí a partnerským vztahem Zajišťovat dostatečnou informovanost rodičů, prostřednictvím písemných informací zveřejňovat výroční zprávu, práce dětí na internetových stránkách školy spolupracovat s Klubem rodičů a zapojit rodiče do společných akcí pro děti a jejich rodiče umožňovat rodičům přístup do školy, hry s dětmi odborné přednášky pro rodiče připravovat pro rodiče veřejná vystoupení dětí, výstavky, zapojit rodiče do společných akcí (Klub rodičů, brigády, výlety ). Seznamovat děti hrou, pohádkovými příběhy co je ohrožuje(drogy, alkohol, šikana, kouření neznámé plody, nadměrné sledování televize, PC boj proti šikanování a nekompromisní postihy, naučit se používat slůvko NE (nebereme od cizích lidí bonbony ) hovořit s dětmi o lidském těle, odpovídat dětem na otázky učit znát děti svou adresu, tel.číslo poučení o nebezpečí ( injekční stříkačky, prázdné plechovky ) seznamovat děti s jedlými plody a léčivými bylinami, pochopení toho, že existují také plody nejedlé a rostliny a plody jedovaté (vycházky do přírody, literatura, herbář ) přednášky, besedy pro rodiče, protidrogová osvěta, spolupráce školy a rodiny, pohovory, doporučená literatura, linky důvěry ( zapůjčení v MŠ např. Jak chránit své dítě ). Cvičení v přírodě, na školní zahradě v letních měsících otužování, mlhoviště, sprchování dětí vycházky do přírody k jezeru, řece se zaměřením na ekolog.výchovu, jak se chovat k přírodě, rozvíjet sounáležitost s živou a neživou přírodou výlety do přírody (načerpat mnoho poznatků a zážitků, poznání přírodních jevů, úkazů a míst, které ve městě nemají možnost poznat) účast předškolních dětí na plaveckém výcviku - saunování nabídka škol v přírodě působení přírody na organismus jako komplex činitelů (sluneční záření, voda a vzduch pozitivně ovlivňuje růst organismu, látkovou výměnu, obrannou schopnost, nervovou soustavu i celkovou psychiku dětí Evaluace na úrovni školního programu - podmínky, cíle a záměry ŠVP, práce pedagogů: na úrovni tříd hodnocení tříd, dětí, sebe sama (sebereflexi) pedagog hodnocen ředitelkou, případně jiným pedagogem techniky: rozhovory, diskuse, porady, pozorování, hospitace, analýzy plánů portfolio dítěte (shromažďování materiálů) - dětské práce, didaktické listy, videozáznamy oblasti: hodnotit kvalitu vzdělávací práce a vymezit si oblasti, které považují za důležité formulovat si vhodné otázky: soulad ŠVP, TVP: pedagogický styl a klima je přátelská, vstřícná atmosféra? má škola k naplnění cílů materiální, technické podmínky? práce pedagogů - provádějí pedagogové sebehodnocení? spolupráce s rodinami - daří se komunikovat s rodiči, jsou akceptovány názory rodičů? formální vzdělávací nabídka - vyhovuje pedagogům, přinášejí očekávané výsledky? 6

7 mají dostatek prostoru pro vlastní tvořivost a inspiraci? mohou děti skutečně volit činnosti, které je baví? naplňování individuálních vzdělávacích potřeb zohledňujeme individuální potřeby dítěte? výsledky vzdělávání jaké jsou, dosahují děti očekávaných vzdělávacích pokroků? Závěr Mateřská škola musí vytvářet stejný prostor a stejné podmínky pro všechny děti, rozšířit pestrost vzdělávání, umožnit rozvoj nadaným dětem. Veškeré dění na škole musí mít jednotný cíl: zkvalitnění vzdělávacího procesu. Zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy. Usilovat o to, aby se rodiče stali přirozenými partnery školy, jejich názory a připomínky musí být respektovány. Chceme rodiče vtáhnout do dění ve škole, informovat je pomocí internetových stránek. Vytvářet a podporovat pocit hrdosti na školu. Zkratky: ŠVP školní vzdělávací program TVP třídní vzdělávací program PC - počítač 7

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, Oloví 357 07 Školní družina při Základní škole a mateřské škole Oloví, okres Sokolov, příspěvkové organizaci Školní

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Milotice nad Opavou, okres Bruntál, příspěvková organizace Strana 1 okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cesty za poznáním, aneb vzhůru do nekonečna a ještě dál Motto: Chci najít hodně cest, abych našel sám

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více