Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky."

Transkript

1 Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Výroční zprávu předkládá: Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy Ostrava, říjen 2011 Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/2011 bez připomínek. V Ostravě dne Ing. Lenka Stehlíková předsedkyně školské rady

2 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. Údaje o škole 1.2. Kontakty 1.3. Zařazení do sítě škol, studijní obory ve školním roce 2010/ Kurzy, rekvalifikační kurzy 1.5. Kurzy 1.6. Materiálně technické zabezpečení školy 2. Údaje o zaměstnancích školy 2.1. Zaměstnanci školy k Další vzdělávání pracovníků školy 3. Výchova a vzdělávání ve škole 3.1. Učební plány 3.2. Výchovný poradce a školní metodik prevence 3.3. Umělecká rada složení 3.4. Předmětová komise 3.5. Přehled tříd, oborů a žáků školy 3.6. Výsledky studia ve školním roce 2010/ Výchovná opatření, pochvaly 3.8. Maturitní zkoušky 4. Talentové zkoušky 5. Harmonogram školního roku 2010/ Praxe studentů 7. Plenéry studentů 8. Výstavy 9. Akce školy 10. Napsali o nás 11. Různé 12. Výroční zpráva o hospodaření za školní rok 2010/ Komentář k hospodaření 14. Projekty 15. Kontroly hospodářské činnosti 16. Inspekční zpráva

3 1. Charakteristika školy 1.1. Údaje o škole Název školy: AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Adresa školy: Hasičská 550/50, Ostrava Hrabůvka IČO: IZO: Identifikátor právnické osoby: Právní forma: společnost s ručením omezeným Statutární orgán: Jednatel: Jednatel: Ředitel školy: Ing. Jaroslav Prokop Za Podjezdem 1154/ Polanka nad Odrou Ing. Lenka Stehlíková Sokolovská 1172/ Ostrava Poruba Ing. Jaroslav Prokop Zástupce ředitele pro všeobecné předměty: Ing. Lenka Stehlíková Zástupce ředitele pro uměleckou činnost: M.A.Roman Witasek Školská rada: Ing.Lenka Stehlíková, Mgr. Monika Blinková, Andrea Odehnalová 1.2. Kontakty Telefon: Fax: www:

4 1.3. Zařazení do sítě škol, studijní obory ve školním roce 2010/2011 Škola zahájila svou činnost v Ostravě Hrabůvce 1. září Aktuálně platné rozhodnutí MŠMT ČR je ze dne , č.j. 7882/ , kdy došlo k zápisu do školského rejstříku Základní umělecké školy a ke změně názvu školy - AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Základní myšlenkou existence školy je oţivení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. I přes své krátké trvání - v červnu 2006 opustili školu první absolventi - se jiţ výrazným způsobem zapojila do mnohých uměleckých aktivit. Studenti pravidelně vystavují a účastní se sympozií nejen v městech našeho kraje, ale jméno AVE ART začíná být známé i v mnohých částech Moravy, Čech, Slovenska a Polska. V zemi našich východních sousedů naše škola velice úzce spolupracuje se Zdruţenou strednou školou scénického výtvarnictva v Bratislavě a střední školou Zespol Państwowych Szkól Plastycznych v Kielcích a navázala jiţ i první kontakty s institucemi uměleckého zaměření například v Německu a na Ukrajině. Cílem této spolupráce jsou výměnné pobyty studentů, spojené se získáváním nových výtvarných zkušeností a inspirace, podnícené geniem loci nově objevených tvůrčích míst.stávající okruh studentů střední umělecké školy sahá od Uherského Hradiště, přes Olomoucko, aţ po Jeseník, několik absolventů i současných studentů však pochází i ze vzdálenějších lokalit v Čechách i ze Slovenska. V současné době studuje na škole 125 ţáků. Ve škole je moţno studovat obory grafický design, umělecké kovářství,design a tvarování dřeva, keramický design, design interiéru. Jako jediná střední škola v republice otevřela před časem obor grafický design se zaměřením na animovanou tvorbu, průmyslový design. I přes poměrně krátkou historii dochází k neustálým kvalitativním posunům. Ve škole je vyváţený tým spolupracovníků, kreativních pedagogů i vynikajících umělců, kteří dokáţou ve studentech probouzet zájem o tvůrčí práci a motivovat je hlavně ke snaze o nápaditý a originální výraz i profesionální řemeslnou dokonalost odevzdávaných úkolů. Škola spolupracuje nejen s domovským statutárním městem Ostrava, ale i s dalšími obcemi v regionu Vítkov, Příbor, zámky Kunín, Bartošovice, Linhartovy, ZOO Ostrava, arboretem v Novém Dvoře, Regionálními muzei v Kopřivnici, s Galerií výtvarných umění v Ostravě a Českém Těšíně a řadou dalších galerií. Pravidelně jsou prezentovány práce studentů ve školní galerii, která se nachází v 1.patře České spořitelny v centru Ostravy,v budově Komerční banky v Ostravě Hrabůvce, v K-Triu v Ostravě Hrabůvce, v Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, ve Střední odborné škole AHOL v Ostravě Vítkovicích. Mezníkem ve vývoji školy bylo zakoupení vlastní budovy před třemi lety a tím byla dána další moţnost rozvíjení jednotlivých oborů a ateliérů.v rámci projektu Otevřená a bezbariérová škola dochází k vybudování specializovaných učeben a bezbariérovému přístupu, který umoţňuje studium na střední umělecké škole i ţákům s omezenými pohybovými schopnostmi. Od roku 2004 se škola podílí na charitativních akcích a díla studentů se draţí na aukcích - podpora cystické fibrózy, Kyjovice - Na soutoku - akce pro handicapovené děti, nadační

5 fond dětské onkologie Krtek, vydávání knih pro nevidomé děti. Doposud bylo vydraţeno neuvěřitelných Kč. Řada absolventů školy studuje v prestiţních ateliérech na univerzitách a akademiích. Výtvarná příprava na naší škole je natolik univerzální, ţe se studenti často rozhodnou i pro další odlišný výtvarný obor, neţ u nás vystudovali a s úspěchem pokračují v jiné specializaci na vysoké škole. Velmi úzká spolupráce na mnoha projektech je realizována s Pedagogickou fakultou v Ostravě, slibně se téţ začíná rozvíjet těsná spolupráce s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě. Hlavním pedagogickým krédem vyučujících je vzdělat a vychovat absolventa samostatně myslícího a osobitě tvořícího, jenţ se uplatní v dalším studiu, hlavně však v praxi. Škola nabízí výuku německého a anglického jazyka. Vytváří ţákům solidní sociální zázemí formou internátního ubytování v Domově mládeţe na Krakowské ulici v Ostravě Hrabůvce a na internátě Vítkovické střední průmyslové školy a gymnázia a stravování ve školní jídelně této školy. Obory vzdělání podle klasifikace výpis správního řízení č.j. :17 241/ M/007 Propagační výtvarnictví propagační grafika denní forma vzdělávání délka studia 4 r. 0 měs. dobíhající obor M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké zámečnictví a kovářství denní forma vzdělávání délka studia 4 r. 0 měs. dobíhající obor M/016 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké odlévání denní forma vzdělávání délka studia 4 r. 0 měs. dobíhající obor M/026 Konstrukce a tvorba nábytku se zaměřením na interiérový design denní forma vzdělávání délka studia 4 r. 0 měs. dobíhající obor M/030 Tvarování dřeva a řezbářství denní forma vzdělávání délka studia 4 r. 0 měs. dobíhající obor M/037 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu vytváření keramiky denní forma vzdělávání délka studia 4 r. 0 měs. dobíhající obor M/04 Průmyslový design denní forma vzdělávání M/05 Grafický design denní forma vzdělávání délka studia 4 r. 0 měs. délka studia 4 r. 0 měs M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů studium denní délka studia 4 r. 0 měs M/10 Řezbářství studium denní délka studia 4 r. 0 měs.

6 M/11 Design interiéru studium denní délka studia 4 r. 0 měs M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu studium denní délka studia 4 r. 0 měs. PRŮMYSLOVÝ DESIGN (82-41-M/04) Galerie studijní obory Průmyslový design je odvětví svým zaměřením velmi rozsáhlé a pestré. Hlavní koncepcí tohoto odvětví jimţ je průmyslový design je moţnost reagovat na vývoj moderní společnosti - člověka a jeho okolí. Široké spektrum výrobků (např. sport, el.spotřebiče, nářadí, hračky, móda, dopravní prostředky, atp.) vznikajících z této vazby reaguje jak na minulost (na zdravé jádro řemeslné výroby), tak na úzkou návaznost k přítomnosti a samozřejmě také hledí do budoucnosti s pocitem velké spoluzodpovědnosti za budoucí vývoj. Hlavní náplní tohoto studijního oboru je vychovat ţáka v samostatně pracujícího a sofistikovaně uvaţujícího designéra, jenţ se bude umět orientovat a následně i pouţívat veškeré dostupné informační a výrobní vstupy v tak rozsáhlé oblasti jako je současný industriál design. Tento studijní obor nabízí ţákům absolvovat během studia široké spektrum klasických a moderních výukových metod či postupů, jenţ by měl potencionální designér ovládat. Mgr.art. Martin Růţička Vedoucí oboru průmyslový design

7 Práce studentů GRAFICKÝ DESIGN (82-41-M/05) Studenti na tomto oboru se věnují na začátku klasickým výtvarným disciplinám - od výtvarné přípravy, přes písmo aţ k praktickým cvičením, kde si na základě teoretických znalostí z předmětu technologie ověřují a dokazují svou výtvarnou zručnost a znalosti v oblasti tisku a grafiky. Tento obor se zabývá také klasickými grafickými technikami. Po dvou letech studia ve třetím ročníku jiţ pracují také na školních zakázkách a realizacích v předmětu Navrhování. Ve čtvrtém ročníku se studentům dává volný prostor, podporuje se zde individualita - zde uţ škola vyţaduje naprostou samostatnost, tvůrčí invenci! Zabývá se realizací propagačních a reklamních kampaní, od grafických log, značek k plakátům a billboardům. Student je i podporován také tím, aby vyuţil výstavních moţností školy a sám se prezentoval jiţ svou vlastní tvorbou na veřejnosti. Obor propagační grafika se také zabývá realizací broţur, knih a katalogů, knih pro nevidomé - vše vychází z tvorby a nápadů studentů. Studentům (i všem ostatním oborům) propagační grafiky se také nabízí moţnost realizovat se na školních malířských plenérech (viz naše web.str.). Absolvent propagační grafiky je schopen se dnes dobře orientovat na reklamním trhu, je dobře připraven po stránce vědomostní, řemeslné. Dobře zvládá počítačové programy a je schopen okamţité reakce na výtvarný problém, zakázku. Úspěšnost pro přijetí na vysoké školy je poměrně vysoká. M.A.Witasek Roman Vedoucí oboru propagační grafiky Výuka grafického designu Výuka je rovnoměrně rozloţena do celé délky studia. V niţších ročnících začínáme u zvládnutí řemesla - v ateliérech studenti kreslí a malují podle skutečnosti, dokáţou zvládnout portrét,figuru, vystihnout perspektivu či strukturu, učí se vyjádřit myšlenky pomocí stylizace - grafické zkratky. Osvojují si základní technologické dovednosti - např. práce s PC, papírem, tiskové techniky-v hodinách technologie(maturitní předmět). Od třetího ročníku se studenti věnují komplexním úkolům,zde zúročí své vědomosti z předešlých ročníků a vyţaduje se po nich jiţ určitá grafická samostatnost a

8 myšlení,později-ve čtvrtém ročníku se zcela věnují i vlastním grafickým realizacím,jejich snaţení je podpořeno kvalitním vybavením učeben a dobrým zázemím. Projekty, na kterých studenti pracují, jsou vybírány tak, aby se co nejvíce přiblíţily realitě, ale zároveň rozvíjely přirozenou kreativitu studentů. Pod odborným dohledem jsou studenti vedeni k samostatnosti. Kaţdé pololetí je zakončeno klauzurními pracemi, které jsou přehlídkou dosaţených dovedností, individuálních schopností a kreativity. Studenti se učí výtvarnému řemeslu, marketingu a reklamě. Získávají znalosti z tvorby reklamních kampaní, grafické úpravy tiskovin a dalších výtvarných a komerčních činností. Cílem je, aby studenti obstáli v praxi - v grafických studiích, reklamních agenturách, tiskárnách, ve vydavatelstvích, v pozici obrazového editora mohou udávat grafický styl tiskovinám, aby obstáli také v konkurenci při přijímacích řízeních na odborné vyšší a vysoké školy i v samostatné tvůrčí práci. Práce studentů / Počítačová grafika Kniţní tvorba

9 Klasická grafika GRAFICKÝ DESIGN (ANIMOVANÁ TVORBA) (82-41-M/05) Studenti oboru animace se během studia seznamují s tvůrčí práci animátora a designéra, věnují se základním výtvarným a grafickým technikám a získávají znalosti z oblasti kreslené a loutkové animace, pochopí základy scenáristiky, střihové skladby porozumí základním principům animace a samotnému časování, naučí se zpracovat animaci v počítači (TV Paint Animation, Adobe Premiera, Photoshop, Illustrator apod.). Od začátku jsou studenti stavěni do zodpovědné pozice kreativního tvůrce- návrháře, filmaře a výtvarníka. S tím jsou spojeny také základy grafického designu- tvorba log, broţur, komiksů, plakátů či titulků. Ţáci vypracovávají a konzultují individuální i kolektivní projekty od námětu přes tvorbu scénáře, aţ po konečnou realizaci včetně ozvučení. Díky přednáškám a projekcím získávají přehled o historii, vývoji a technologickém zpracování animovaného filmu, jsou soustavně připravováni pro vyšší vzdělání v oboru animace samotné či grafického designu. Absolvent oboru grafický design se zaměřením na animovanou tvorbu je připraven uplatnit se v různých oblastech a odvětvích reklamního trhu, propagace, výstavnictví, při tvorbě knih, broţur, časopisů, v médiích- zejména ve filmu a televizi, animačních a grafických studiích. Specifická oblast jeho uplatnění vychází ze zaměření odborné přípravy ve školním vzdělávacím programu. Jedná se o široké spektrum grafických a animačních činností: uţitá i volná grafika, tvorba webdesignu, počítačová grafika, výroba komiksů, plakátů, broţur, inzerátů, drobných tiskovin, animace, tvorba filmu- hraného i animovaného- od námětu aţ po samostatnou realizaci- základy scenáristiky, zvládnutí kreslené, počítačové, ploškové, plastelínové animace a pixelace. Absolvent ovládá technické vybavení potřebné k výrobě animovaného filmu. Tyto činnosti je schopen vykonávat zcela samostatně v různých grafických, reklamních a

10 animačních studiích, nakladatelstvích, případně je připraven pro další studium animace na vyšších a vysokých školách uměleckého typu. BcA.Radim Staněk Vedoucí oboru animace VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ (UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ) (82-41-M/06) Umělecké kovářství a potaţmo i jakákoliv snaha o výtvarné zpracování kovů je jiţ odedávna spojeno s velkou námahou - a to jak fyzickou, tak i duševní - a vyjma toho i s jistým tajemstvím, které má svůj původ zřejmě v schopnosti kováře ovládat oheň a také rozţhavený kov, a přeměňovat jej k obrazu svému. Oproti jiným oborům lidské činnosti, jakými je například zpracovávání hlíny v keramice či dřeva v řezbářství, je materiál kovářův mnohem méně dostupný, ale i hůře opracovatelný a i zkušenému odborníkovi způsobí nejednu obtíţ. Zpracování kovů a především kovářství je bytostně spjato s lidskými dějinami, a to od prvních civilizací aţ dodnes. Kaţdá kultura, která se naučila ovládat oheň a zpracovávat kov, si našla cestu k obdivu tohoto řemesla a není ani výjimkou, ţe si mnohé národy a civilizace vyvinuly boţstva, kterým přisuzovali nejvyšší schopnosti v zpracování různých kovů. Vzpomeňme jen řecké civilizace se svým Hefaistem a nebo národ římský se svým Vulkánem; vyjma těchto vzpomenutých však své,,kovářské'' bohy měli i mnozí jiní. Po více neţ pěti tisících letech vývoje této lidské dovednosti, kdy zájem o toto řemeslo na

11 čas poněkud ochladl - nejčastěji z důvodu naduţívání jiných způsobů zpracování, a to zejména v architektuře - se dnes opět začíná kovářství dostávat zvýšené pozornosti a tento druh výtvarného zpracování kovů je na vzestupu. Snad bude tento trend trvalý. Ing.Marek Břuska Vedoucí oboru Uměleckého kovářství ŘEZBÁŘSTVÍ (DESIGN A TVAROVÁNÍ DŘEVA) (82-41-M/10) Ţáci oboru jsou v průběhu studia vedeni problematikou zpracovávání dřeva a to ve všech jeho souvislostech. Jsou vedeni řemeslnou a estetickou průpravou, ale také se zabývají designérským procesem od návrhu přes vizualizační a prezentační dovednosti aţ po projektovou dokumentaci. Jsou seznamováni s moţnostmi zpracovávání dřeva, jeho vyuţití v interiéru a exteriéru a také se zásadami moderního řešení designérského procesu. Je maximálně podporována jejich kreativita při řešení daného úkolu. Cílem studijního oboru je vychovat komplexního designéra se specializací a znalostí dřeva. Hlavní náplní studijního oboru je vychovat ţáka v samostatně pracujícího návrháře - designéra, jenţ se bude umět orientovat a následně i pouţívat veškeré dostupné informační a výrobní vstupy v tak rozsáhlé oblasti jako je současné zpracovávání dřeva. Tento studijní obor nabízí ţákům absolvovat během studia široké spektrum výukových metod, moţnosti realizací pro různé zařízení, parky, zahrady ale i design dřeva v interiéru.

12 Práce studentů VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY A PORCELÁNU (KERAMICKÝ DESIGN) (82-41-M/12) V průběhu čtyřletého studia tohoto oboru získávají a rozvíjejí studenti praktické dovednosti v oblasti modelování z volné ruky (uţitné předměty, plastiky, reliéfy), točení na hrnčířském kruhu (od drobných po exteriérové uţitné nádoby, plastiky a reliéfy ), výroby sádrových forem a pouţití licích keramických hmot. Seznámí se s technologií výroby keramiky ve školních podmínkách a díky exkurzím, s průmyslovou výrobou keramiky a porcelánu. Nedílnou součástí oboru je rovněţ samostatný předmět navrhování keramiky. Povinnou praxi v keramických dílnách absolvují studenti 3.ročníku. V průběhu studia se zúčastňují nejrůznějších soutěţí a výstav. Absolvent oboru je teoreticky i prakticky připraven na další vysokoškolské studium. Získané vědomosti a řemeslnou zručnost můţe rovněţ zuţitkovat v samostatné výtvarné praxi. Jana Maierová Vedoucí oboru keramika Práce studentů

13 1.4. Rekvalifikační kurzy Osvědčení o rekvalifikaci jsou vydáno po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb., 108 odst. 2 c). A. Animovaná tvorba Začátek vzdělávacího programu září příslušného školního roku Rozsah kurzu: 300 hodin, zakončeno výstupem osvědčením. 10 měsíců ( PÁ hod, SO 8-12 hod.). Cena kurzu: Kč - kterou je moţno hradit postupně v měsíčních splátkách. Cílová uplatnění absolventa: v jednotlivých oblastech propagačního výtvarnictví odpovídající jejich odborné profesi, především jako:. designéři a animátoři v grafických studiích. animátoři v kresleném i loutkovém filmu. grafičtí redaktoři časopisů a nakladatelství Prostřednictvím kurzu animované tvorby studující vykonávají teoretické a praktické činnosti, které je vedou vlastní animovanou tvorbou. Poznávají pracovní a technologické postupy a podmínky pro vznik animovaného díla různých animačních technik. V rámci kurzu získají základní znalosti v oboru animované tvorby. Takto nabyté vědomosti mohou předat například dětem a studentům na školách i v rámci mimoškolních aktivit.

14 Učební plán: Dějiny filmu a animace - 20 hodin Figurální kresba - 40 hodin Zvuk - 20 hodin Animovaný film hodin Závěrečná zkouška - 1 hodina Celkem hodin. B. Interiérový design Začátek vzdělávacího programu září příslušného školního roku Rozsah kurzu: 300 hodin, zakončeno výstupem osvědčením. 10 měsíců (PÁ hod., SO 8-12 hod.). Termín: Ceny kurzu: Praha: Kč Ostrava: Kč Brno: Kč Místa konání: Střední škola umělecká a řemeslná Na Výsluní Praha 10 Základní škola Brno Bakalovo nábřeţí Brno AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola Hasičská 550/ Ostrava - Hrabůvka Cílová uplatnění absolventa:. konzultant v oblasti bytového poradenství. bytový a interiérový architekt. designér koupelnových a kuchyňských studií. odborný prodejce v oblasti bytového designu Prostřednictvím kurzu studující vykonávají teoretické a praktické činnosti, které je vedou vlastní problematikou oboru. Poznávají pracovní postupy a podmínky pro řešení projektování. Získají základní znalosti a problematiku v oboru bytového návrhářství. Takto nabyté vědomosti mohou rozšiřovat studiem na odborné škole nebo uplatnit v praxi na trhu práce v daném oboru. Učební plán: Navrhování hodin Počítačové projektování - 92 hodin Dějiny bydlení - 12 hodin

15 Sociologie bydlení - 8 hodin Konstrukce a technologie - 16 hodin Ergonomika bydlení - 4 hodin Ekonomika v projektu - 16 hodin Závěrečná zkouška 1 hodina Celkem hodin. Ve školním roce 2010/2011 proběhly celkem 3 kurzy Interiérového designu. V Ostravě získalo osvědčení o absolvování kurzu 27 absolventů, v Brně 9 absolventů a v Praze 18 absolventů. Ukázky prací vzdělávacího programu C/ Keramik Začátek vzdělávacího programu září příslušného školního roku Rozsah rekvalifikace 300 hodin, zakončeno výstupem osvědčením Cena kurzu ,- Kč - moţno uhradit postupně v měsíčních splátkách Místo konání Budova školy AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o., Hasičská 550/50, Ostrava Hrabůvka. Náplň a charakteristika rekvalifikace Rekvalifikace - KERAMIK - je určena pro začátečníky i mírně pokročilé. Jejím cílem je účastníky v průběhu tří měsíců naučit zvládnout základy keramického řemesla. Obsahuje část teoretickou (technologie a dějiny keramiky) a část praktickou (modelování, točení, glazování, sádrování, lití, vypalování).

16 Rekvalifikace je ukončena závěrečnou prací, která se skládá ze tří částí: písemný test z technologie, točená přátelská souprava a modelovaná plastika. Učební plán Navrhování 20 hodin Technologie 80 hodin Točení 80 hodin Glazování - 20 hodin Modelování 99 hodin Závěrečná zkouška 1 hodina Cílem této rekvalifikace v oboru keramik, je připravit absolventy schopné samostatné práce ve vlastní dílně nebo jako zaměstnanec v keramické provozovně. Ve školním roce 2010/2011 získali osvědčení o absolvování tohoto kurzu 2 absolventi. D/ Umělecký kovář Začátek vzdělávacího programu září příslušného školního roku Rozsah rekvalifikace 300 hodin, zakončeno výstupem osvědčením Cena rekvalifikačního kurzu ,-Kč, moţno hradit postupně v pololetních splátkách. Místo konání Budova školy AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o., Hasičská 550/50, Ostrava Hrabůvka. Kovárna v prostorách EVRAZ VÍTKOVÁCE STEEL, a.s. Učební plán Pracovní vyučování hodin Kresba a modelování - 60 hodin Navrhování - 40 hodin Technologie - 20 hodin Závěrečná zkouška - 1 hodina Celkem hodin Cílem této rekvalifikace v oboru umělecký kovář je připravit absolventa schopné samostatné práce ve vlastní kovárně, nebo jako zaměstnance kovárny. Ve školním roce 2009/2010 získal osvědčení o absolvování kurzu 1 absolvent. Tento kurz byl hrazen úřadem práce Bruntál.

17 1.5. Kurzy A. Kurz přípravné kresby pro střední umělecké školy Intenzívní kurz kresby k přijímacím zkouškám Jedná se o kurz kresby, perspektivy, zátiší a hlavy - základní poučky v kresbě, stínování apod. Délka kurzu je 6x3 vyučovací hodiny (vyučovací hodina trvá 45 minut). B. Přípravný kurz kresby pro nově přijaté uchazeče o studium Náplň výuky: kresby perspektiva, zátiší, zvládnutí kresby podle modelu, stínování, kresba modelu podle sádrové hlavy. Délka kurzu je 6x3 vyučovací hodiny. Přípravného kurzu kresby se zúčastnilo 19 studentů Materiálně technické zabezpečení školy Škola uskutečňuje svou činnost ve vlastních prostorách. V současné době má 4 kmenové učebny, 2 kovářské ateliéry, 7 ateliérů vybavených kreslícími stojany,2 prosklené ateliéry, 5 grafických učeben vybavených počítači, tiskárnou, kopírkou, knihařským a tiskařským lisem, učebnu interiérového designu, 3 učebny animace, domácí kino, 2 jazykové učebny, učebnu počítačové grafiky, modelovnu, keramickou dílnu vybavenou 4 hrnčířskými kruhy a vypalovací pecí, dílnu interiérového designu a kovářskou dílnu, která se nachází v areálu společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. v Ostravě Vítkovicích. Škola má knihovnu, která je průběţně doplňována učebnicemi, odbornými knihami a časopisy. Ţáci mají zapůjčeny učebnice potřebné k výuce, pouze učebnice anglického a německého jazyka si musí zakoupit. Škola je patřičně vybavena učebními pomůckami a didaktickou technikou, která je udrţována v dobrém stavu a pravidelně modernizována. Má celkem 71 počítačů s připojením na internet. Technický stav, velikost a vybavení učeben odpovídá příslušným poţadavkům a normám, coţ schválila i Krajská hygienická stanice při své kontrole V rámci projektu Otevřená a bezbariérová škola došlo k vybudování 6 specializovaných učeben a bezbariérového přístupu, který umoţňuje studium na střední umělecké škole i ţákům s omezenými pohybovými schopnostmi. V rámci projektu "Škola 21. století" došlo k vybudování čtyř kmenových učeben, jejichţ vybavení odpovídá poţadavkům současné doby. Záměrem projektu bylo usnadnit mladým lidem vstup na trh práce v podobě modernizovaných učeben, jejichţ hlavním smyslem je, aby ţáci pouţívali jako samozřejmost moderních výukových prostředků se zapojením e-learningu, multimediálních aplikací a interaktivní techniky. ţáci vyuţívají učebny s připojením k internetu ve výuce, při které jsou aktivně zapojeni při vyhledávání informací a při řešení zadaných úkolů. Počítačové vybavení studenti vyuţívají také o přestávkách i po ukončení výuky ke svému dalšímu vzdělávání. Učebna je připravena pro implementaci moderních výukových metod, e- learningových a multimediálních aplikací do výuky. Speciální sklopné lavice ţákům umoţňují efektivně pracovat také na svých odborných úkolech, případně mohou být učebny vyuţity také k výuce odborných předmětů. Vše by mělo směřovat ke zvýšení kvality vzdělávání v regionu a k zamezení zvyšování nezaměstnanosti absolventů. V rámci projektu Školní podnikatelský inkubátor byla modernizována počítačová učebna.

18 1.7. Projekty Škola 21. Století O projektu Projekt probíhal v období od do Základní cíle projektu Hlavním cílem projektu bylo vytvořit čtyři kmenové učebny pro všeobecné předměty (s moţností výuky odborných předmětů), které povedou ke zvýšení kvality vzdělávání. Cílem bylo přispět tak ke snadnějšímu vstupu mladých lidí na trh práce. Cíle projektu: 1) vytvořit čtyři kmenové učebny pro všeobecné vzdělání (s moţností výuky odborných předmětů), které budou odpovídat současným poţadavkům a moderním výukovým metodám. Bude se jednat o kmenové učebny a 4. ročníku. Učebny jsou vybaveny interaktivní technikou s ozvučením, katedrou, speciálními nastavitelnými sklopnými lavicemi se ţidlemi a stoly s osobními počítači určeným pro práci s internetem. Učebny jsou připraveny pro implementaci e-learningových a multimediálních aplikací a pro zavedení moderních výukových metod. Všechny učebny byly modernizovány současně. Očekávané výsledky projektu (problémy, které projekt řeší): - Modernizace výukových prostor (vytvoření kmenových učeben pro všeobecné předměty vybavená interaktivní technikou s přístupem k internetu a s vyuţitím moderních výukových metod - zlepšení vzdělanosti a lepší vstup na trh práce. - Zvýšení kvality ve vzdělávání. - Zvýšení úrovně výuky při vyuţívání interaktivní techniky (pedagogové budou proškoleni pro vyuţívání interaktivní techniky). - Zvýšení úrovně výuky při vyuţívání moderních výukových metod - škola jiţ má schválený projekt pro vzdělávání pedagogů jehoţ výstupem budou e-learningové aplikace a multimediální učební pomůcky. - Prevence proti sociálně patologickým jevům a vyuţití volnočasových aktivit mládeţe. - Přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

19 Školní podnikatelský inkubátor Projekt probíhá v období od do O projektu Smyslem projektu je vytvořit vzdělávací modul nazvaný školní podnikatelský inkubátor určený ţákům středních škol. Projekt bude zaměřen na předávání informací, dovedností v podnikatelské oblasti, čímţ přispěje ke zvýšení ekonomické gramotnosti ţáků středních škol. Projektem bychom rádi usnadnili mladým lidem vstup na trh práce především v podobě osob samostatně výdělečně činných. Součástí projektu je školení 32 pedagogických pracovníků v oblasti vyuţívání moderních výukových metod s interaktivní technikou, coţ povede ke zvýšení počítačové gramotnosti u pedagogických pracovníků a následně u samotných ţáků. Výstupy projektu: 1) ICT učebna s interaktivní technikou pro 25 ţáků. 2) Vzdělávací kurz ICT pro pedagogické pracovníky v rozsahu 45 vyučovacích hodin. 3) 60 didaktických pomůcek. 4) Metodický návod pro práci s ICT. 5) 32 proškolených pedagogických pracovníků. 6) Vzdělávací modul školní podnikatelský inkubátor v rozsahu 300 hodin (vedení fiktivních firem). 7) Příručka Jak začít podnikat určená ţákům středních škol. 8) Podklady o vedení fiktivních firem (podnikatelský záměr, nabídka produktů, objednávky, daňová evidence, daňové přiznání, přehledy o příjmech a výdajích, atd.) od 25 zapojených ţáků 3. a 4. ročníku. 9) 25 ţáků realizující svou vlastní fiktivní firmu. 10) E-learningový portál který bude slouţit k získání podnikatelských znalostí ţáků středních škol. Budou zde uvedeny i materiály, didaktické pomůcky pro pedagogické pracovníky, kteří budou chtít vzdělávací modul (fiktivní firmy) zavést do výuky předmětu Ekonomika. Smyslem vzdělávacího portálu je zajistit rozvoj inovativního myšlení a klíčových kompetencí v podnikatelské oblasti u ţáků středních škol, coţ přispěje ke snadnější integraci na trh práce. Čtyři specializovaná pracoviště budou odpovídat firemnímu prostředí v rámci oborů: animovaná tvorba, keramika, propagační grafika, interiérový design. Projekt také napomůţe ţákům ke kvalitnějšímu prostředí při výuce cizích jazyků, vybudováním učebny jazyka anglického a německého s interaktivní technikou, včetně poslechového zařízení. Projekt směřuje ke zvýšení kvality vzdělávání v regionu a k zamezení zvyšování nezaměstnanosti absolventů.

20 Fotky ze školního podnikatelského inkubátoru - realizace jednotlivých zakázek.

21 Zahradní návrhář "Zahradní návrhář" je vzdělávací modul (300 hodin), prostřednictvím kterého dochází k odbornému vzdělávání v oblasti navrhování a realizací zahrad. Díky projektu vznikly metodické materiály, které byly aplikovány na 15 účastnících pilotního projektu, který proběhl v období 10 měsíců (září - červen 2010/2011). Úspěšní absolventi najdou uplatnění jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako odborní poradci ve specializovaných obchodech. Účastníci jsou aktivně zapojeni do výuky a spolupodílejí na výsledcích vzdělávání. Účastníci jsou vedeni k samostatnosti při práci, jsou rozvíjeny jejich znalosti i estetické dovednosti, počítačové dovednosti v oblasti navrhování konkrétních zahrad. Veškeré nově nabyté znalosti a vědomosti budou moci naplno rozvinout v závěrečné práci, kterou zpracují samostatně za podpory lektorů, a které budou slouţit jako podklad pro závěrečné ukončení kurzu. Během doby trvání kurzu účastníci konzultovali s jednotlivými lektory zda obsahová náplň jednotlivých vzdělávacích bloků (zahradní styly, technologie a materiál, navrhování, počítačové navrhování, komunikace se zákazníkem, ekonomika) splnila jejich očekávání, či by mělo dojít o rozšíření či zrušení některých oblastí v daném bloku. Docházelo tak k neustálému zapojování účastníků do pilotního ověřování vzdělávacího modulu, ale také byly implementovány jejich poţadavky, coţ bylo rovněţ stěţejní pro značnou motivaci ke studiu ze stran účastníků a ke zkvalitnění obsahové náplně modulu. Důleţitým faktorem pro účast v kurzu je fakt, ţe účastník získá základní znalosti, zkušenosti a praktické rady z oblasti navrhování zahrad během 300 hodin a nemusí absolvovat 4 či 5-leté studium. Mezi dílčí cíle patřilo: - vytvoření specializované učebny - vznik metodického materiálu pro vzdělávací modul - vytvoření učebních materiálů a studijních pomůcek pro jednotlivé vzdělávací bloky (zahradní styly, technologie a materiály, navrhování, počítačové projektování, komunikace se zákazníkem, ekonomika) - vydání publikace o zahradním návrhářství - 13 absolventských prací, které byly při závěrečné konferenci prezentovány jednotlivými účastníky. Motivační pohovor Motivačního pohovoru se zúčastnili na 3 desítky uchazečů, kteří byli na velmi vysoké úrovni. Odborná komise se pokusila objektivně zhodnotit estetické schopnosti, motivaci ke studiu a schopnost práce na PC a vybrala 15 účastníků, kteří se zapojili do výuky.

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky.

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Výroční zprávu předkládá: Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy Ostrava,

Více

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky.

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Výroční zprávu předkládá: Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy Ostrava,

Více

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky.

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. Výroční zprávu předkládá: Ing. Jaroslav Prokop, ředitel školy Ostrava,

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Grafika a animace Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/05

Více

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název školy:

Více

1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího Obsah strana 1 1. Identifikační údaje. 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu 5 2.1. Identifikační údaje oboru.. 5 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 5 2.3. Charakteristika školy.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Výroční zpráva 2012/2013-1 - Obsah výroční zprávy strana 1. Charakteristika školy 3-4 1.1 Základní údaje 3 1.2 Přehled stavu žáků 4 1.3 Provozní

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o.

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s. r. o. Výroční zpráva 2009/2010 Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava s.r.o. se sídlem: ul. Sládečkova 393/90 Ostrava-Michálkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ŘÍZENÍ FIREM

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ŘÍZENÍ FIREM Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: ŘÍZENÍ FIREM Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, TURNOV, SKÁLOVA 373, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zřizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Boskovice 2012/2013. Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Boskovice 2012/2013. Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Boskovice 2012/2013 Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia Boskovice 2013 1 1. Slovo úvodem Jsme osmileté a čtyřleté veřejné gymnázium. Naši školu navštěvují studenti

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Přerov 9. 10. 2013 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-41-M/01 POLYGRAFIE. Školní vzdělávací program. Polygrafie. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Polygrafie čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

2011/2012 2012/2013 VI. 2011/2012 2012/2013 VII. 2011/2012 2012/2013 VIII. 2011 2012 IX.

2011/2012 2012/2013 VI. 2011/2012 2012/2013 VII. 2011/2012 2012/2013 VIII. 2011 2012 IX. I. Základní charakteristika Základní údaje Stručná charakteristika školy Vedení školy Organizační struktura školy Školská rada Přehled oborů vzdělávání Přehled aktivit školy Přehled realizovaných projektů

Více

Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 78 42 M/02 Ekonomické lyceum G Y M N Á Z I U M A SOŠ, R O K Y C AN Y M L Á D E Ž N Í K Ů 1115, 7 1 R O K Y C AN Y Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 7 M/ Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum Motto: Prvním

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Technické lyceum. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Technické lyceum Školní vzdělávací program Úvodní identifikační údaje SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum Úvodní identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY. Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY. Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax: 371 725 363 IČO: 48 38 02 96 www.gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání

Více