MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014 2015. Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná

2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Charakteristika školy: Motto: Leonard Bernstein: Kdo učí, věří v budoucnost. Naše škola má své specifikum, slučuje školu základní a uměleckou do jednoho subjektu. Obě školy úzce spolupracují a zajišťují pro žáky ideálně dostupné další vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru. V tanečním oboru se žáci mohou vzdělávat ve dvou tanečních školách Ballare a Bonifác, které vyšly z prostředí školního kroužku, nyní pracují již jako samostatné organizace spolupracující se školou. V základní škole studují 228 žáků v 11 třídách, v ZUŠ 177 žáků. 1/ ÚVOD Vývoj drogové problematiky u nás i ve světě potvrzuje nutnost účelného preventivního působení. Sociálně nežádoucí jevy včetně prvního experimentování s látkami ohrožujícími zdraví se dotýkají již dětí navštěvujících základní školu. Škola proto zaujímá nenahraditelnou úlohu ve zprostředkování informací týkajících se zdravého životního stylu a nebezpečí, která jej mohou ohrozit, informací přiměřených věku žáků a specifickým potřebám dané lokality. Z těchto důvodů se snažíme připravit komplexní a dlouhodobý program primární prevence rizikového chování. Jednotlivá témata Minimálního preventivního programu mají své pevné místo ve ŠVP, na prvním stupni v předmětu prvouka a přírodověda, na druhém stupni obzvláště v předmětu rodinná výchova, dále v občanské výchově a v chemii, prolínají se i hudební a výtvarnou výchovou, ale i ostatními vyučovacími předměty. Při vypracování tohoto programu vycházíme z těchto závazných nebo doporučených pokynů: 1/ Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/ / Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 3/ Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období

3 4/ Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j: 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 5/ Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií České republiky při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané Č.j / / Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 7/ Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j.: / / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j.: / / Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 10/ Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 11/ Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 12/ Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Použité zkratky: ŠMP školní metodička prevence MMP Minimální preventivní program ŠIK Školní informační kanál OPL omamné a psychotropní látky ŠVP Školní vzdělávací plán VP výchovný poradce 2/ CÍLE Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví, - šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, - kriminalita, delikvence, - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek, - prevence na předcházení projevů politického a náboženského extremismu, - prevence počítačové kriminality a poučení o zdravých návycích při zacházení s videohrami, elektronickými médii apod. b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí, - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, - ohrožování mravní výchovy mládeže, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

4 Hlavní cíle našeho programu jsou: vést žáky ke správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sebe sama, zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomocí návykových látek a tím tak zvýšit jejich sebevědomí a odolnost vůči sociálně patologickým jevům (poskytování informací, podpůrné programy) prevencí reagovat na aktuální stav rizikového chování, nyní je to především téma kyberšikany a bezpečného užívání internetu včas zjistit všechny projevy fyzického a psychického násilí mezi žáky, potírat vulgární vyjadřování spolupracovat s rodiči žáků vytvářet podmínky pro příznivé pracovní klima a zdravý pracovní režim žáků a učitelů motivovat žáky k účelnému využívání volného času, informovat o možnostech aktivit pro volný čas v našem okolí vytvořit důvěryhodné poradenské služby pro učitele, rodiče a žáky, spolupracovat s dostupnými institucemi a organizacemi v oblasti prevence cíleně pracovat s novým seskupením žáků 6. tříd, motivovat je ke spolupráci a vzájemné podpoře pokračovat ve zlepšování klimatu v 8. třídě, na jaře uskutečnit podpůrný program MY pro rodiče - organizovat poradenské odpoledne ve spolupráci s PPP v Trutnově /Jak na dítě, Co s tím, když / motivovat žáky k návštěvám stránek ŠIK spoty a soutěže informovat rodiče na webu školy o problematice z oblasti prevence podporovat iniciativy Školního parlamentu nástěnka Prevence a Schránka důvěry seznámení učitelského sboru s Krizovým plánem využívání interaktivního výukového programu Drogy trochu jinak projekce vybraných dokumentů Jeden svět na školách 3/ HODNOCENÍ MPP V LOŇSKÉM ROCE Zvýšila se informovanost žáků v oblasti rizikového chování. Témata MPP byla pravidelně probírána v předmětu rodinná výchova, dle ŠVP potom i v občanské výchově, přírodopisu, chemii, dějepisu Na základě šetření na začátku školního roku bylo cíleně pracováno se 6. třídou, kde si žáci mohli během různých aktivit a besed uvědomit slabiny v jejich vzájemném chování, hledat cesty k jejich nápravě I v ostatních třídách byla věnována pozornost aktivitám vedoucím k prosociálnímu chování spolužáků Na prvním stupni proběhlo několik výstupů metodika prevence, tématy besed byly vztahy, spolupráce, kamarádství, šikana, zdraví a nebezpečí ovlivňující zdraví. školní metodička prevence podala 2 žádosti o grant /MŠMT, Královéhradecký kraj, /, z toho jedné bylo vyhověno první stupeň ZŠ uspořádal projekt Normální je nekouřit pro žáky tříd byly organizovány dvouhodinové bloky Etických dílen s panem Petrem Adame, žáci byli interaktivní prožitkovou formou, kterou byly dílny vedeny, nadšeni. Plnění minimálního preventivního programu Plánovaných cílů minimálního preventivního bylo dosaženo v rámci plánovaných akcí školy, v hodinách rodinné výchovy a v samotných preventivních akcích s pozvanými zástupci policie, pedagogicko psychologické poradny. Na prvním stupni potom většinou v rámci prvouky,

5 třídnických hodin a další práce se třídami vedenou třídními učiteli nebo ŠMP v duchu výchovy ke zdraví. 4a/ Projekt Normální je nekouřit - vedením projektu byla stanovena proškolená paní učitelka Jana Mertlíková, která připravila pracovní materiály pro své kolegyně z 1. stupně a ty zařadí projektové části do svých tematických plánů. Cíle programu: - pozitivní postoje ke zdravému způsobu života - snížení počtu dětí vystavených pasivnímu kouření - získání poznatků a dovednosti, jak si chránit své zdraví Metody: - prožitkové učení hry, písničky, omalovánky, hraní rolí, vyprávění příběhů - práce s pracovními listy, motivačními příběhy veverky Věrky, úkoly pro společnou práci dětí s rodiči - tvořivé využití v dalších předmětech VV, TV, PV, čtení apod. 4b/ Projekt Kiko a ruka - zaměřený na seznámení žáků 1. stupně na pravidlo tady se nedotýkej + diskuse na téma sexuálního zneužívání viz. 4c/ Projekt Etické dílny Jako hlavní cíl etické výchovy si klademe rozvoj prosociálního chování žáků pomocí metod zážitkové pedagogiky. Propracovaný výchovný program obzvláště v předmětech rodinné a občanské výchovy doplňují aktivity, které v rámci Minimálního preventivního programu zajišťuje metodička prevence na naší škole. Dnes sem patří již neodmyslitelně i projekt Etické dílny. Postupujeme od základních sociálních dovedností k těm složitějším. Témata zapracovaná jsou do ŠVP napříč vyučujícími předměty: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 3. Pozitivní hodnocení druhých. 4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí. 5. Komunikace citů. 6. Interpersonální a sociální empatie. 7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 8. Reálné a zobrazené vzory. 9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství. 10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy. Cíl projektu: Pomocí metod zážitkové pedagogiky: umožnit žákům navázat a rozvíjet uspokojivé vztah, rozvíjet sebedůvěru v sebe sama podněcovat žáky k uvážlivému a vhodnému rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví

6 vést žáky k ovládání vlastního chování, rozvinout u žáků schopnost empatie vést žáky k toleranci, vstřícnosti a pochopení potřeb a postojů druhých rozvinout u žáků správné způsoby komunikace, vést žáky k naslouchání, ke snaze porozumět a vhodně reagovat vést žáky k rozpoznání povahy problému a k jeho aktivnímu řešení na základě získaných dovedností a vědomostí vést žáky k odmítavému postoji vůči fyzickému i psychickému násilí. vést žáky na základě osobní zkušenosti k pochopení výhod spolupráce umožnit žákům pochopit základní enviromentální a ekologické problémy a souvislosti Témata projektu budou zařazována dle aktuálních potřeb a rozvrhových možností daných tříd a časových možností lektora p. P. Adame. Témata pro ročník Téma zabere 1 vyučovací hodinu (kromě tématu 1 a 8, zde je třeba vyhradit 2 vyučovací hodiny). Téma č. 1 je určeno pro 1. a 2. ročník. Jednotliví lektoři mohou mít vlastní výběr témat 1. Jak se chránit v nebezpečných situacích? Jak se chovat doma sám, jak se chovat k cizím lidem, co dělat, když se ztratím... Simulace různých kritických situací a jejich správné řešení. 2. Jak se stát dobrým kamarádem? Jak má vypadat dobrý kamarád. Tři rady, jak se stát dobrým kamarádem. Výroba dárku pro kamarády. 3. Jak se nehádat se sourozenci? Vzájemné hádky. Urážky a posmívání. Provokování a zlobení. Neochota ustoupit. Jak na to? 4. Jak mít pěkný vztah s rodiči? Jaké mívají děti s rodiči problémy a jak je děti řeší. Jak správně řešit spory s rodiči? 5. Jak překonat starosti ve škole? Problémy s učením, s učiteli, se spolužáky. Jak vypadají a jak je řešit? 6. Co dělat se svým vzhledem? Jaké mohou být problémy se vzhledem. Existuje dokonalá krása? Co je to krása a jak jí dosáhnout. 7. Jak správně nakládat se svými penězi? Vztah penězům a dalším hodnotám. Jak správně rozdělovat své peníze. Jak penězi pomáhat. 8. Jak správně využívat počítač a televizi. Pravda o počítačových hrách, internetu, chatu. Rizika některých televizních pořadů. Bulvární časopisy - co to je a jak s nimi nakládat. Témata pro ročník Každé téma zabere 2 vyučovací hodiny, do každé třídy je třeba vybrat nejméně 3 témata. Jednotliví lektoři mohou mít vlastní výběr témat. 1. Image, nebo charakter? (Co znamená být in? Je image důležitá? Lze pracovat na svém charakteru stejně jako na image? Jak?) 2. Kdo jsem? (Dospívat znamená učit se rozhodovat o životním stylu, o svých přátelích, o sobě. To vyvolává časté konflikty s okolím. Tréning reakcí na konflikty s rodiči.)

7 3. Sex a AIDS (Způsoby nákazy virem HIV, jak se pozná HIV+ člověk, bezpečný sex, mnoho příběhů lidí nemocných AIDS.) 4. Láska a vztahy (Jak vnímají zamilovanost kluci a jak holky. Tělesné vzrušení - jak daleko můžeme zajít? Jak vypadá skutečný vztah.) 5. Přátelé (Jak poznat opravdového přítele a jak se jím stát. Simulace situací, kdy se přátelství ocitne v krizi.) 6. Rodina (Štěstí rodiny na čem stojí. Zamyšlení nad důvody rozvodu rodičů jakou v tom hrají roli děti. Jak se s rozvodem vyrovnat. Tlaky dnešní společnosti na udržení rodiny. Rozdíly rozvod rozchod rodičů z pohledu dětí.) 7. Peníze, peníze, peníze (Mění peníze život člověka jak? Postoj k penězům a vnímání potřeb lidí kolem nás.) 8. Život v mediální džungli (Nejoblíbenější pořady a počítačové hry dospívajících co s nimi dělají? Jak získat vládu nad televizí a počítačem. Rizika internetu, chatu jak se jim bránit.) (Alkohol nejtolerovanější droga u nás. Jak se vyhnout závislosti. Anorexie, bulimie kde je jejich kořen?) 9. Pohoda, klídek a tabáček (Kouření co nám výrobci tabáku zamlčují. Jak se naučit říkat ne! Bohatá obrazová dokumentace důsledků kouření.) 10. Předsudky Jsou si lidé rovni? Soudíme někoho dříve, než ho poznáme? Různé druhy předsudků. Problém rasismu. Jak mu předcházet. 11. Stáří - děs, nebo výsada? Brzy budou mladí lidé obklopeni většinou starších lidí. Hodina má pomoci k pochopení stáří jako přirozené součásti života a najít směr pro společné soužití. Dotkneme se také tabuizovaného tématu smrti, vážných onemocnění, eutanazie. 12. téma jen pro 9. ročník: Holocaust stále živá rána 5/ DALŠÍ VYUŽÍVANÉ PROJEKTY A JEJICH POPIS Uvažujeme o možnosti naplánovat adaptační kurzy svépomocí, aby byly finančně dostupnější pro celé třídy, i pro žáky ze sociálně slabších rodin. Realizovali bychom je podobně, lektory bychom pozvali jen na dílčí bloky, zapojili bychom bývalé žáky školy studující pedagogické obory, okresní metodičku prevence a pana Petra Adame z Etických dílen. 1/ Kurz MY Pedagogického centra Biskupství královéhradeckého dvoudenní kurz pro žáky 8. třídy Obecné cíle kurzu: Přispívat k primární prevenci rizikového chování

8 Posílit vazby v kolektivu a prohloubit vztah mezi žáky a pedagogem Podílet se na tvorbě zdravého životního stylu Rozvíjet komunikativní dovednosti rozvoj prezentace vlastních názorů Pěstovat zodpovědnost ve vztazích Zažít zábavu a aktivní odpočinek od školy a všedních povinností Zamyslet se: nad sebou samým, nad tématem jedinečnosti sebe sama, nad hodnotou přátelství, důstojnosti lidské osoby, pomoci a spolupráce 2/ Kurz Na jedné lodi (Naše třída) Pedagogického centra Biskupství královéhradeckého dvoudenní kurz pro žáky 6. tříd Obecné cíle kurzu: Pomoci vytvořit zdravé vztahy v třídním kolektivu, který se zpravidla v 6. třídě nově utváří, neboť ze třídy odešli žáci na osmiletá gymnázia a přišli noví z vesnických malotřídních škol. Tyto vztahy souvisí s etickými dovednostmi, které program kurzu rozvíjí. Jsou jimi: Komunikace Důstojnost lidské osoby, úcta k sobě Pozitivní hodnocení druhých Tvořivost a iniciativa Vzájemné vyjádření citů Empatie (vcítění) Asertivita Pomoc, přátelství a spolupráce 5/ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ - učitelé si dle své specializace, aktuálních potřeb a zájmů volí až 4x za školní rok seminář nabízený vzdělávacími institucemi v rámci královéhradeckého kraje, vedení školy doporučuje vzdělávání i v oblasti prevence - pravidelně plánujeme semináře pro sborovnu - besedy, přednášky, nyní v druhém pololetí plánujeme setkání s PhDr. Janem Svobodou - ústně i vyvěšováním zpráv na nástěnku předává nové informace i ŠMP a VP - seznámení učitelského sboru s Krizovým plánem - metodička prevence se pravidelně účastní setkání s okresní metodičkou prevence, podává žádosti o dotace, získané finanční prostředky mají obohatit a zpestřit formy prevence na ZŠ - v prvním pololetí domlouváme besedu s klinickou psycholožkou paní Z. Rejtharovou pro rodiče i pedagogy 6/ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE a/ Spolupráce s rodiči Nejčastěji spolupráci s rodiči navazují třídní učitelé, znající nejlépe daný kolektiv i problémové jedince. Problémy řeší bezprostředně po jejich vzniku. Osvědčil se sešit chování

9 v třídní knize. Rodiče mají možnost konzultací s výchovným poradcem a školním metodikem prevence v době vypsaných konzultačních hodin a po telefonické domluvě i mimo ně. Rodiče dostávají nabídky a pozvánky na určité akce, jsou vybízeni ke spolupráci se školou a žádáni o pomoc při některých aktivitách. Na webu školy je sekce Primární prevence, kde mohou rodiče nalézt užitečné odkazy ke svému rozhledu v této problematice. Plánujeme opět osvědčené setkání s pracovnicí Pedagogicko- psychologické poradny v Náchodě PhDr. Zdeňkou Rejtharovou na půdě školy s výběrem témat věnovaných problematice v chování u žáků staršího školního věku. b/ Spolupráce s institucemi, organizacemi, odborníky I nadále budeme spolupracovat: - s Policií České republiky v zastoupení nprap. Udo Ertner, vrchní inspektor tiskový mluvčí KŘ PIS Trutnov, Tel: , - s p. H. Kudelovou z PPP Náchod, tel , s RIAPS Trutnov, tel.: , s Vězeňskou službou Odolov, p. Pavliš, tel: s Knihovnou ve Rtyni v Podkrkonoší, tel: s p. Janou Jančíkovou terapeutkou závislostí, Nemocnice Náchod - s p. Pavlem Dvořákem- vozíčkářem, Svoboda nad Úpou - s p. Janou Švehlovou Canisterapie, v případě potřeby s Kompas Náchod s okr. metodikem prevence p. Lenkou s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou Trutnov, tel: Zdravý životní styl - AIDS, bulimie, anorexie - novou iniciativou je také konzultační odpoledne s psychology PPP v Trutnově v době třídních schůzek - s panem Petrem Adame, který vede oblíbené Etické dílny 7/ ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCÍ rozvržení akcí je orientační, bude přizpůsobeno aktuální situaci v daném školním roce (další akce školy, časové možnosti pozvaných subjektů) Září - bezpečnost práce a seznámení se Školním řádem třída - ankety ve třídách dle potřeb třídních učitelů a metodičky prevence - zpracování projektu pro žádost o dotaci na prevenci na MŠMT metodička prevence - seznámení s projektem Normální je nekouřit - 6. třída Pro cenný pocit bezpečí

10 Říjen - Halloween ve škole - hry a soutěže osmáků pro mladší spolužáky - Návštěva Veletrhu středních škol žáky 9.třídy volba povolání, závislost a životní cíle - Etické dílny I: 6. a 7. třída - ankety - vyhodnocení a stanovení cílů pro práci s jednotlivými třídami - film Mezi stěnami + reflexe 7. třída prevence šikany - celoškolní akce Naše posvícení na Den světové výživy třída Zdraví nejškodlivější složky Listopad - Etické dílny I: třída - 8. třída Sebepřijetí Umím mít rád sám sebe? - 7. třída - Psychohygiena - film Až opadá listí z dubu + reflexe žáci 7. tříd závislosti, alkohol - Zapojení 2. stupně do projektu Jeden svět na školách měsíc filmu- Příběhy bezpráví Prosinec - celoškolní Adventní tvoření pro žáky - organizace Mikulášské nadílky ve škole - předvánoční zpívání a tvoření - 9. třída proces řešení konfliktu, techniky odmítání Leden - program Normální je nekouřit 1. třída - 7. třída Poruchy příjmu potravy - 8. třída asertivita a uvolnění agresivity - beseda s Policií ČR - 8. třída drogy a zákon,trestní odpovědnost, šikana, internetová kriminalita - 9.třída extremismus, trestné činy, obchod s bílým masem, náboženské sekty a subkultury ve společnosti - projekt k žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje uzavření metodička prevence - interaktivní výukový program Drogy trochu jinak Únor - program Normální je nekouřit 2. třída - 8. třída - konflikt, asertivní řešení - 9. třída reprodukční zdraví - Canisterapie pro 1. a 2. třídy, můj kamarád domácí mazlíček - Beseda s Pavlem Dvořákem léky a postižení, život s postižením, integrace postižených do společnosti, jak hovořit s postiženým pro 7. třídu - beseda s Policií ČR nebezpečí internetu, internetová kriminalita - pro 6. třídy Březen - program Normální je nekouřit 3. třída - Canisterapie pro 3. a 4. třídy - můj kamarád domácí mazlíček - 7. třída Závislost, o drogách a jejich účincích - beseda s p.l. Mikeskovou 8. třída Drogy - 9. třída Sexualita, alkohol a odpovědné sexuální chování - beseda o knize Y. Březinové Holky na vodítku Jsem narkomanka 8. třída

11 - film Mezi nimi + reflexe /AIDS/ Duben - program Normální je nekouřit 4. třída - Etické dílny II: 6. 7.třída - beseda s p. Janou Jančíkovou Závislosti a jejich léčba pro 9. třídu - beseda s p. Pavlišem z Vězeňské služby Odolov Trestní odpovědnost a systém vězeňství pro 9. třídu - projekt KIKO A RUKA tady se nedotýkej 1. stupeň dle uvážení třídních učitelů - interaktivní výukový program Drogy trochu jinak Květen - program Normální je nekouřit 5. třída - Etické dílny II :8. 9. třída - 7. třída Máme právo na bezpečí, neubližujeme si navzájem - 9. třída - prevence obchodu se ženami - film RAY pro 9.třídu /drogy, rasismus, život s handicapem, promiskuit/ + reflexe - vstupy ŠMP do tříd 1. stupně témata šikana, úzkost, strach ze tmy, kouření, nebezpečí alkoholu, má práva - Umíme se bavit karaoke, soutěž ve zpěvu populárních písní, organizují žáci 9. třídy Červen - 8. třída život bez závislostí, alkohol a tělo, drogy a zákon - Olympiáda v netradičních disciplínách - smysluplný film dle aktuální nabídky pro žáky 2. stupně /RAY/ 8/ POUŽÍVANÉ DOKUMENTY A FILMY - Mezi stěnami - V pasti, Katka - O zlém snu - Až opadá listí z dubu /Fimfárum/ - Malá policejní akademie - Když musíš, tak musíš - Ray - Byl jednou jeden život - Řekni drogám NE! - Pravidla bezpečného chování Kapesní krádeže, Nevpustit do bytu, Klíč od bytu, Osamocená místa - Předávkování drogou - Každý má svůj život v rukách - Zpackané životy - Vizita AIDS - Pravda o drogách - Vítejte v jiné zemi - Lidské tělo

12 - Láska je láska - Neubližuj mi - Oči hadů I, II - Perníková věž - Školáci versus drogy - Rodiče a svět drog - Dokumenty z programu Jeden svět na školách - výběr

13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014 2015. Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014 2015. Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014 2015 Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014 2015 Charakteristika školy: Motto: Leonard Bernstein: Kdo učí, věří v budoucnost. Naše škola má

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN OA A SZEŠ V BRUNTÁLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Mgr. Jakub Černoch O b c h o d n í a k a d e m i e a S t ř e d n í z e m ě d ě l s k á š k o l a, B r u n t á l, p ř í s p ě v k

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Základní a mateřská škola T.G. Masaryka Brodek u Konice Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Renata Fialová V Brodku u Konice 28. 9.

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 4 MINIMÁLNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM a Školní preventivní strategie jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V naší škole při řešení sociálně patologických jevech spolupracují učitelé, popřípadě se radí výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy,

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00 Minimální preventivní program 2012/2013 1 Charakteristika školy: Jedná se o školu postavenou ve 30. letech minulého století ve funkcionalistickém

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 se sídlem Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) školní rok 2013/2014 1 1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více