MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014 2015. Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná

2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Charakteristika školy: Motto: Leonard Bernstein: Kdo učí, věří v budoucnost. Naše škola má své specifikum, slučuje školu základní a uměleckou do jednoho subjektu. Obě školy úzce spolupracují a zajišťují pro žáky ideálně dostupné další vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru. V tanečním oboru se žáci mohou vzdělávat ve dvou tanečních školách Ballare a Bonifác, které vyšly z prostředí školního kroužku, nyní pracují již jako samostatné organizace spolupracující se školou. V základní škole studují 228 žáků v 11 třídách, v ZUŠ 177 žáků. 1/ ÚVOD Vývoj drogové problematiky u nás i ve světě potvrzuje nutnost účelného preventivního působení. Sociálně nežádoucí jevy včetně prvního experimentování s látkami ohrožujícími zdraví se dotýkají již dětí navštěvujících základní školu. Škola proto zaujímá nenahraditelnou úlohu ve zprostředkování informací týkajících se zdravého životního stylu a nebezpečí, která jej mohou ohrozit, informací přiměřených věku žáků a specifickým potřebám dané lokality. Z těchto důvodů se snažíme připravit komplexní a dlouhodobý program primární prevence rizikového chování. Jednotlivá témata Minimálního preventivního programu mají své pevné místo ve ŠVP, na prvním stupni v předmětu prvouka a přírodověda, na druhém stupni obzvláště v předmětu rodinná výchova, dále v občanské výchově a v chemii, prolínají se i hudební a výtvarnou výchovou, ale i ostatními vyučovacími předměty. Při vypracování tohoto programu vycházíme z těchto závazných nebo doporučených pokynů: 1/ Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/ / Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 3/ Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období

3 4/ Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j: 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 5/ Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií České republiky při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané Č.j / / Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 7/ Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j.: / / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j.: / / Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 10/ Vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 11/ Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb 12/ Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Použité zkratky: ŠMP školní metodička prevence MMP Minimální preventivní program ŠIK Školní informační kanál OPL omamné a psychotropní látky ŠVP Školní vzdělávací plán VP výchovný poradce 2/ CÍLE Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví, - šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, - kriminalita, delikvence, - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek, - prevence na předcházení projevů politického a náboženského extremismu, - prevence počítačové kriminality a poučení o zdravých návycích při zacházení s videohrami, elektronickými médii apod. b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí, - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, - ohrožování mravní výchovy mládeže, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

4 Hlavní cíle našeho programu jsou: vést žáky ke správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sebe sama, zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomocí návykových látek a tím tak zvýšit jejich sebevědomí a odolnost vůči sociálně patologickým jevům (poskytování informací, podpůrné programy) prevencí reagovat na aktuální stav rizikového chování, nyní je to především téma kyberšikany a bezpečného užívání internetu včas zjistit všechny projevy fyzického a psychického násilí mezi žáky, potírat vulgární vyjadřování spolupracovat s rodiči žáků vytvářet podmínky pro příznivé pracovní klima a zdravý pracovní režim žáků a učitelů motivovat žáky k účelnému využívání volného času, informovat o možnostech aktivit pro volný čas v našem okolí vytvořit důvěryhodné poradenské služby pro učitele, rodiče a žáky, spolupracovat s dostupnými institucemi a organizacemi v oblasti prevence cíleně pracovat s novým seskupením žáků 6. tříd, motivovat je ke spolupráci a vzájemné podpoře pokračovat ve zlepšování klimatu v 8. třídě, na jaře uskutečnit podpůrný program MY pro rodiče - organizovat poradenské odpoledne ve spolupráci s PPP v Trutnově /Jak na dítě, Co s tím, když / motivovat žáky k návštěvám stránek ŠIK spoty a soutěže informovat rodiče na webu školy o problematice z oblasti prevence podporovat iniciativy Školního parlamentu nástěnka Prevence a Schránka důvěry seznámení učitelského sboru s Krizovým plánem využívání interaktivního výukového programu Drogy trochu jinak projekce vybraných dokumentů Jeden svět na školách 3/ HODNOCENÍ MPP V LOŇSKÉM ROCE Zvýšila se informovanost žáků v oblasti rizikového chování. Témata MPP byla pravidelně probírána v předmětu rodinná výchova, dle ŠVP potom i v občanské výchově, přírodopisu, chemii, dějepisu Na základě šetření na začátku školního roku bylo cíleně pracováno se 6. třídou, kde si žáci mohli během různých aktivit a besed uvědomit slabiny v jejich vzájemném chování, hledat cesty k jejich nápravě I v ostatních třídách byla věnována pozornost aktivitám vedoucím k prosociálnímu chování spolužáků Na prvním stupni proběhlo několik výstupů metodika prevence, tématy besed byly vztahy, spolupráce, kamarádství, šikana, zdraví a nebezpečí ovlivňující zdraví. školní metodička prevence podala 2 žádosti o grant /MŠMT, Královéhradecký kraj, /, z toho jedné bylo vyhověno první stupeň ZŠ uspořádal projekt Normální je nekouřit pro žáky tříd byly organizovány dvouhodinové bloky Etických dílen s panem Petrem Adame, žáci byli interaktivní prožitkovou formou, kterou byly dílny vedeny, nadšeni. Plnění minimálního preventivního programu Plánovaných cílů minimálního preventivního bylo dosaženo v rámci plánovaných akcí školy, v hodinách rodinné výchovy a v samotných preventivních akcích s pozvanými zástupci policie, pedagogicko psychologické poradny. Na prvním stupni potom většinou v rámci prvouky,

5 třídnických hodin a další práce se třídami vedenou třídními učiteli nebo ŠMP v duchu výchovy ke zdraví. 4a/ Projekt Normální je nekouřit - vedením projektu byla stanovena proškolená paní učitelka Jana Mertlíková, která připravila pracovní materiály pro své kolegyně z 1. stupně a ty zařadí projektové části do svých tematických plánů. Cíle programu: - pozitivní postoje ke zdravému způsobu života - snížení počtu dětí vystavených pasivnímu kouření - získání poznatků a dovednosti, jak si chránit své zdraví Metody: - prožitkové učení hry, písničky, omalovánky, hraní rolí, vyprávění příběhů - práce s pracovními listy, motivačními příběhy veverky Věrky, úkoly pro společnou práci dětí s rodiči - tvořivé využití v dalších předmětech VV, TV, PV, čtení apod. 4b/ Projekt Kiko a ruka - zaměřený na seznámení žáků 1. stupně na pravidlo tady se nedotýkej + diskuse na téma sexuálního zneužívání viz. 4c/ Projekt Etické dílny Jako hlavní cíl etické výchovy si klademe rozvoj prosociálního chování žáků pomocí metod zážitkové pedagogiky. Propracovaný výchovný program obzvláště v předmětech rodinné a občanské výchovy doplňují aktivity, které v rámci Minimálního preventivního programu zajišťuje metodička prevence na naší škole. Dnes sem patří již neodmyslitelně i projekt Etické dílny. Postupujeme od základních sociálních dovedností k těm složitějším. Témata zapracovaná jsou do ŠVP napříč vyučujícími předměty: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 3. Pozitivní hodnocení druhých. 4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí. 5. Komunikace citů. 6. Interpersonální a sociální empatie. 7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů. 8. Reálné a zobrazené vzory. 9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství. 10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy. Cíl projektu: Pomocí metod zážitkové pedagogiky: umožnit žákům navázat a rozvíjet uspokojivé vztah, rozvíjet sebedůvěru v sebe sama podněcovat žáky k uvážlivému a vhodnému rozhodování v zájmu podpory a ochrany zdraví

6 vést žáky k ovládání vlastního chování, rozvinout u žáků schopnost empatie vést žáky k toleranci, vstřícnosti a pochopení potřeb a postojů druhých rozvinout u žáků správné způsoby komunikace, vést žáky k naslouchání, ke snaze porozumět a vhodně reagovat vést žáky k rozpoznání povahy problému a k jeho aktivnímu řešení na základě získaných dovedností a vědomostí vést žáky k odmítavému postoji vůči fyzickému i psychickému násilí. vést žáky na základě osobní zkušenosti k pochopení výhod spolupráce umožnit žákům pochopit základní enviromentální a ekologické problémy a souvislosti Témata projektu budou zařazována dle aktuálních potřeb a rozvrhových možností daných tříd a časových možností lektora p. P. Adame. Témata pro ročník Téma zabere 1 vyučovací hodinu (kromě tématu 1 a 8, zde je třeba vyhradit 2 vyučovací hodiny). Téma č. 1 je určeno pro 1. a 2. ročník. Jednotliví lektoři mohou mít vlastní výběr témat 1. Jak se chránit v nebezpečných situacích? Jak se chovat doma sám, jak se chovat k cizím lidem, co dělat, když se ztratím... Simulace různých kritických situací a jejich správné řešení. 2. Jak se stát dobrým kamarádem? Jak má vypadat dobrý kamarád. Tři rady, jak se stát dobrým kamarádem. Výroba dárku pro kamarády. 3. Jak se nehádat se sourozenci? Vzájemné hádky. Urážky a posmívání. Provokování a zlobení. Neochota ustoupit. Jak na to? 4. Jak mít pěkný vztah s rodiči? Jaké mívají děti s rodiči problémy a jak je děti řeší. Jak správně řešit spory s rodiči? 5. Jak překonat starosti ve škole? Problémy s učením, s učiteli, se spolužáky. Jak vypadají a jak je řešit? 6. Co dělat se svým vzhledem? Jaké mohou být problémy se vzhledem. Existuje dokonalá krása? Co je to krása a jak jí dosáhnout. 7. Jak správně nakládat se svými penězi? Vztah penězům a dalším hodnotám. Jak správně rozdělovat své peníze. Jak penězi pomáhat. 8. Jak správně využívat počítač a televizi. Pravda o počítačových hrách, internetu, chatu. Rizika některých televizních pořadů. Bulvární časopisy - co to je a jak s nimi nakládat. Témata pro ročník Každé téma zabere 2 vyučovací hodiny, do každé třídy je třeba vybrat nejméně 3 témata. Jednotliví lektoři mohou mít vlastní výběr témat. 1. Image, nebo charakter? (Co znamená být in? Je image důležitá? Lze pracovat na svém charakteru stejně jako na image? Jak?) 2. Kdo jsem? (Dospívat znamená učit se rozhodovat o životním stylu, o svých přátelích, o sobě. To vyvolává časté konflikty s okolím. Tréning reakcí na konflikty s rodiči.)

7 3. Sex a AIDS (Způsoby nákazy virem HIV, jak se pozná HIV+ člověk, bezpečný sex, mnoho příběhů lidí nemocných AIDS.) 4. Láska a vztahy (Jak vnímají zamilovanost kluci a jak holky. Tělesné vzrušení - jak daleko můžeme zajít? Jak vypadá skutečný vztah.) 5. Přátelé (Jak poznat opravdového přítele a jak se jím stát. Simulace situací, kdy se přátelství ocitne v krizi.) 6. Rodina (Štěstí rodiny na čem stojí. Zamyšlení nad důvody rozvodu rodičů jakou v tom hrají roli děti. Jak se s rozvodem vyrovnat. Tlaky dnešní společnosti na udržení rodiny. Rozdíly rozvod rozchod rodičů z pohledu dětí.) 7. Peníze, peníze, peníze (Mění peníze život člověka jak? Postoj k penězům a vnímání potřeb lidí kolem nás.) 8. Život v mediální džungli (Nejoblíbenější pořady a počítačové hry dospívajících co s nimi dělají? Jak získat vládu nad televizí a počítačem. Rizika internetu, chatu jak se jim bránit.) (Alkohol nejtolerovanější droga u nás. Jak se vyhnout závislosti. Anorexie, bulimie kde je jejich kořen?) 9. Pohoda, klídek a tabáček (Kouření co nám výrobci tabáku zamlčují. Jak se naučit říkat ne! Bohatá obrazová dokumentace důsledků kouření.) 10. Předsudky Jsou si lidé rovni? Soudíme někoho dříve, než ho poznáme? Různé druhy předsudků. Problém rasismu. Jak mu předcházet. 11. Stáří - děs, nebo výsada? Brzy budou mladí lidé obklopeni většinou starších lidí. Hodina má pomoci k pochopení stáří jako přirozené součásti života a najít směr pro společné soužití. Dotkneme se také tabuizovaného tématu smrti, vážných onemocnění, eutanazie. 12. téma jen pro 9. ročník: Holocaust stále živá rána 5/ DALŠÍ VYUŽÍVANÉ PROJEKTY A JEJICH POPIS Uvažujeme o možnosti naplánovat adaptační kurzy svépomocí, aby byly finančně dostupnější pro celé třídy, i pro žáky ze sociálně slabších rodin. Realizovali bychom je podobně, lektory bychom pozvali jen na dílčí bloky, zapojili bychom bývalé žáky školy studující pedagogické obory, okresní metodičku prevence a pana Petra Adame z Etických dílen. 1/ Kurz MY Pedagogického centra Biskupství královéhradeckého dvoudenní kurz pro žáky 8. třídy Obecné cíle kurzu: Přispívat k primární prevenci rizikového chování

8 Posílit vazby v kolektivu a prohloubit vztah mezi žáky a pedagogem Podílet se na tvorbě zdravého životního stylu Rozvíjet komunikativní dovednosti rozvoj prezentace vlastních názorů Pěstovat zodpovědnost ve vztazích Zažít zábavu a aktivní odpočinek od školy a všedních povinností Zamyslet se: nad sebou samým, nad tématem jedinečnosti sebe sama, nad hodnotou přátelství, důstojnosti lidské osoby, pomoci a spolupráce 2/ Kurz Na jedné lodi (Naše třída) Pedagogického centra Biskupství královéhradeckého dvoudenní kurz pro žáky 6. tříd Obecné cíle kurzu: Pomoci vytvořit zdravé vztahy v třídním kolektivu, který se zpravidla v 6. třídě nově utváří, neboť ze třídy odešli žáci na osmiletá gymnázia a přišli noví z vesnických malotřídních škol. Tyto vztahy souvisí s etickými dovednostmi, které program kurzu rozvíjí. Jsou jimi: Komunikace Důstojnost lidské osoby, úcta k sobě Pozitivní hodnocení druhých Tvořivost a iniciativa Vzájemné vyjádření citů Empatie (vcítění) Asertivita Pomoc, přátelství a spolupráce 5/ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ - učitelé si dle své specializace, aktuálních potřeb a zájmů volí až 4x za školní rok seminář nabízený vzdělávacími institucemi v rámci královéhradeckého kraje, vedení školy doporučuje vzdělávání i v oblasti prevence - pravidelně plánujeme semináře pro sborovnu - besedy, přednášky, nyní v druhém pololetí plánujeme setkání s PhDr. Janem Svobodou - ústně i vyvěšováním zpráv na nástěnku předává nové informace i ŠMP a VP - seznámení učitelského sboru s Krizovým plánem - metodička prevence se pravidelně účastní setkání s okresní metodičkou prevence, podává žádosti o dotace, získané finanční prostředky mají obohatit a zpestřit formy prevence na ZŠ - v prvním pololetí domlouváme besedu s klinickou psycholožkou paní Z. Rejtharovou pro rodiče i pedagogy 6/ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE a/ Spolupráce s rodiči Nejčastěji spolupráci s rodiči navazují třídní učitelé, znající nejlépe daný kolektiv i problémové jedince. Problémy řeší bezprostředně po jejich vzniku. Osvědčil se sešit chování

9 v třídní knize. Rodiče mají možnost konzultací s výchovným poradcem a školním metodikem prevence v době vypsaných konzultačních hodin a po telefonické domluvě i mimo ně. Rodiče dostávají nabídky a pozvánky na určité akce, jsou vybízeni ke spolupráci se školou a žádáni o pomoc při některých aktivitách. Na webu školy je sekce Primární prevence, kde mohou rodiče nalézt užitečné odkazy ke svému rozhledu v této problematice. Plánujeme opět osvědčené setkání s pracovnicí Pedagogicko- psychologické poradny v Náchodě PhDr. Zdeňkou Rejtharovou na půdě školy s výběrem témat věnovaných problematice v chování u žáků staršího školního věku. b/ Spolupráce s institucemi, organizacemi, odborníky I nadále budeme spolupracovat: - s Policií České republiky v zastoupení nprap. Udo Ertner, vrchní inspektor tiskový mluvčí KŘ PIS Trutnov, Tel: , - s p. H. Kudelovou z PPP Náchod, tel , s RIAPS Trutnov, tel.: , s Vězeňskou službou Odolov, p. Pavliš, tel: s Knihovnou ve Rtyni v Podkrkonoší, tel: s p. Janou Jančíkovou terapeutkou závislostí, Nemocnice Náchod - s p. Pavlem Dvořákem- vozíčkářem, Svoboda nad Úpou - s p. Janou Švehlovou Canisterapie, v případě potřeby s Kompas Náchod s okr. metodikem prevence p. Lenkou s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední zdravotnickou školou Trutnov, tel: Zdravý životní styl - AIDS, bulimie, anorexie - novou iniciativou je také konzultační odpoledne s psychology PPP v Trutnově v době třídních schůzek - s panem Petrem Adame, který vede oblíbené Etické dílny 7/ ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCÍ rozvržení akcí je orientační, bude přizpůsobeno aktuální situaci v daném školním roce (další akce školy, časové možnosti pozvaných subjektů) Září - bezpečnost práce a seznámení se Školním řádem třída - ankety ve třídách dle potřeb třídních učitelů a metodičky prevence - zpracování projektu pro žádost o dotaci na prevenci na MŠMT metodička prevence - seznámení s projektem Normální je nekouřit - 6. třída Pro cenný pocit bezpečí

10 Říjen - Halloween ve škole - hry a soutěže osmáků pro mladší spolužáky - Návštěva Veletrhu středních škol žáky 9.třídy volba povolání, závislost a životní cíle - Etické dílny I: 6. a 7. třída - ankety - vyhodnocení a stanovení cílů pro práci s jednotlivými třídami - film Mezi stěnami + reflexe 7. třída prevence šikany - celoškolní akce Naše posvícení na Den světové výživy třída Zdraví nejškodlivější složky Listopad - Etické dílny I: třída - 8. třída Sebepřijetí Umím mít rád sám sebe? - 7. třída - Psychohygiena - film Až opadá listí z dubu + reflexe žáci 7. tříd závislosti, alkohol - Zapojení 2. stupně do projektu Jeden svět na školách měsíc filmu- Příběhy bezpráví Prosinec - celoškolní Adventní tvoření pro žáky - organizace Mikulášské nadílky ve škole - předvánoční zpívání a tvoření - 9. třída proces řešení konfliktu, techniky odmítání Leden - program Normální je nekouřit 1. třída - 7. třída Poruchy příjmu potravy - 8. třída asertivita a uvolnění agresivity - beseda s Policií ČR - 8. třída drogy a zákon,trestní odpovědnost, šikana, internetová kriminalita - 9.třída extremismus, trestné činy, obchod s bílým masem, náboženské sekty a subkultury ve společnosti - projekt k žádosti o dotaci z Královéhradeckého kraje uzavření metodička prevence - interaktivní výukový program Drogy trochu jinak Únor - program Normální je nekouřit 2. třída - 8. třída - konflikt, asertivní řešení - 9. třída reprodukční zdraví - Canisterapie pro 1. a 2. třídy, můj kamarád domácí mazlíček - Beseda s Pavlem Dvořákem léky a postižení, život s postižením, integrace postižených do společnosti, jak hovořit s postiženým pro 7. třídu - beseda s Policií ČR nebezpečí internetu, internetová kriminalita - pro 6. třídy Březen - program Normální je nekouřit 3. třída - Canisterapie pro 3. a 4. třídy - můj kamarád domácí mazlíček - 7. třída Závislost, o drogách a jejich účincích - beseda s p.l. Mikeskovou 8. třída Drogy - 9. třída Sexualita, alkohol a odpovědné sexuální chování - beseda o knize Y. Březinové Holky na vodítku Jsem narkomanka 8. třída

11 - film Mezi nimi + reflexe /AIDS/ Duben - program Normální je nekouřit 4. třída - Etické dílny II: 6. 7.třída - beseda s p. Janou Jančíkovou Závislosti a jejich léčba pro 9. třídu - beseda s p. Pavlišem z Vězeňské služby Odolov Trestní odpovědnost a systém vězeňství pro 9. třídu - projekt KIKO A RUKA tady se nedotýkej 1. stupeň dle uvážení třídních učitelů - interaktivní výukový program Drogy trochu jinak Květen - program Normální je nekouřit 5. třída - Etické dílny II :8. 9. třída - 7. třída Máme právo na bezpečí, neubližujeme si navzájem - 9. třída - prevence obchodu se ženami - film RAY pro 9.třídu /drogy, rasismus, život s handicapem, promiskuit/ + reflexe - vstupy ŠMP do tříd 1. stupně témata šikana, úzkost, strach ze tmy, kouření, nebezpečí alkoholu, má práva - Umíme se bavit karaoke, soutěž ve zpěvu populárních písní, organizují žáci 9. třídy Červen - 8. třída život bez závislostí, alkohol a tělo, drogy a zákon - Olympiáda v netradičních disciplínách - smysluplný film dle aktuální nabídky pro žáky 2. stupně /RAY/ 8/ POUŽÍVANÉ DOKUMENTY A FILMY - Mezi stěnami - V pasti, Katka - O zlém snu - Až opadá listí z dubu /Fimfárum/ - Malá policejní akademie - Když musíš, tak musíš - Ray - Byl jednou jeden život - Řekni drogám NE! - Pravidla bezpečného chování Kapesní krádeže, Nevpustit do bytu, Klíč od bytu, Osamocená místa - Předávkování drogou - Každý má svůj život v rukách - Zpackané životy - Vizita AIDS - Pravda o drogách - Vítejte v jiné zemi - Lidské tělo

12 - Láska je láska - Neubližuj mi - Oči hadů I, II - Perníková věž - Školáci versus drogy - Rodiče a svět drog - Dokumenty z programu Jeden svět na školách - výběr

13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014 2015. Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014 2015. Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014 2015 Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014 2015 Charakteristika školy: Motto: Leonard Bernstein: Kdo učí, věří v budoucnost. Naše škola má

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 BEZPEČNĚ V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 Jirkov 43111, okr.chomutov Mgr.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018

Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018 Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. ÚVOD Prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Č.j. 1392/2014 Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Zpracovatel: Marie Edrová Realizátor: výchovný poradce a všichni učitelé Mgr. Romana Kolářová Ředitelka

Více

Minimální preventivní. program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní. program. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 č. j.: 20/2013 Jar 1 1. ÚVOD Problematika návykových látek je velmi ožehavou otázkou

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

pro školní rok 2014 / 2015

pro školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, příspěvková organizace PSČ 405 02 tel. 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 Základní škola Údlice, okres Chomutov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 prevence sociálně patologických jevů Zpracovala: Schválil:. Mgr. Margita Puchingerová metodik primární prevence...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Milena Valentová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální program prevence rizikového chování

Minimální program prevence rizikového chování Školní rok: 2012/2013 Minimální program prevence rizikového chování Základní škola Palackého 1351, Moravská Třebová, okr. Svitavy Ředitel školy: Výchovný poradce: Metodik prevence: Mgr. Petr Vágner Mgr.

Více