Posuzování následků domácího násilí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posuzování následků domácího násilí"

Transkript

1 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání Psuzvání následků dmácíh násilí Jiří Sedlák Psychlgická pradna, Brn Úvd Naše splečnst prchází už více než 14 let změnami v sciálních vzrcích, změnami hdnt a změnami v eknmické struktuře. Rizik vzniku vážnějších prblémvých situací mezi lidmi se pdstatně zvýšil, a prt není divu, že vzniká i více knfliktů mezi jedinci, kteří žijí ve splečné dmácnsti. Mnhé z neshd mají dluhdbý charakter neb jsu tak intenzivní, že je řadíme pd termín dmácí násilí. Otázkami dmácíh násilí se již řadu let u nás i v zahraničí zabývají různé rganizace, ať už státní neb nestátní, které shrmažďují knkrétní materiály, prvádějí jejich dbrnu analýzu a na jejím základě pdávají návrhy na upřesnění záknů, diagnózy i na zlepšvání léčebných pstupů. Z dbrných psychlgů se tut prblematiku dluhdbě zabývá u nás puze něklik jedntlivců. Prcent dbrníků nejrůznějších brů, kteří mají největší mžnst nejen rzpznat, ale i znamvat dmácí násilí, je puhé půl prcent. Ti, kteří se setkávají s případy tht druhu, nejsu v plné šíři seznámeni ani s fyzickými, psychickými, sciálními a eknmickými typy dmácíh násilí, a také ani s příznaky, které vyvlává tent druh násilí u pstižených bětí. Neznají je ani pracvníci dbrů sciálně právní chrany dětí a mládeže, ani sciální pracvníci, ani pedaggvé, ani psychlgvé, ani praktičtí neb dbrní lékaři, ani právníci, vyšetřvatelé, plicisté, sudci, ani sudní znalci. Masmédia tent druh násilí sledují. I když frekvence statí, ať už dbrných neb ppulárně vědeckých či běžných mediálních v psledních třech letech prudce vzrstla, věnují nevyváženu pzrnst nejvíc prblémům hrubéh fyzickéh násilí, jež v publikacích vysce převažuje (66% statí) nad jinými frmami dmácíh násilí. Zprávy psychickém (9% statí), sciálním (1,3% publikací) či eknmickém dmácím násilí (0,7% statí), sexuálním dmácím násilí (kmbinace fyzickéh a psychickéh násilí - 23%) jsu spradické. Od rku 1987 byl nashrmážděn mnžství zcela nvých pznatků dmácím násilí a každý den vychází řada článků. Jejich seznam čítá jen v rámci české prdukce víc jak čísel. Naše záznamy však nejsu ani zdaleka úplné. Až v psledních smi letech se začaly psát d nvin a časpisů dmácím násilí články a bjevvaly se relace v rzhlase a v televizi. Avšak první analýzy a dílčí průzkumy se začaly realizvat již před 18 rky v rámci ambulantní a klinické dbrné činnsti pediatrů. Přest naše širká veřejnst nezná dstatečně ani příčiny vzniku ani důsledky u dětí a u žen, ani není pdrbněji infrmvána patřeních. Není např. znám, že jde jednu z nejrzšířenějších skrytých kriminálních činnstí. Ten, kd se přím nezabývá tut tématiku, netuší, c se všechn děje za zavřenými dveřmi. Myslím, že nejsem dalek d pravdy, když uvedu, že jde mnhdy dslva škující záležitsti. Bhužel puze velmi malé prcent případů se ficiálně vyšetřuje, ještě menší pčet případů bývá bjektivně prkázán a zcela nepatrné prcent je skutečně ptrestán. Sudně řešených případů je mizivé mnžství. Je tmu tak prt, pněvadž dhalvání, diagnstikvání, terapeutické pstupy, trestně právní řešení a prevence dmácíh násilí je nebyčejně nárčná. V psychice bětí zůstávají dluhu dbu závažné následky. Pdle jejich výskytu může dbrník pznat, zdali dšl neb nedšl k dmácímu násilí, zda jde trestný čin neb přestupek. 1

2 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání Pruchy bývají někdy jen krátkdbé, jindy, a t většinu, jsu charakterizvány déletrvajícími pruchami. Krmě th bývají psychické pruchy sdruženy s nejrůznějšími ptížemi tělesných rgánů. K definici dmácíh násilí V psychlgické literatuře je pjem násilí přesně vymezen. Rzumí se jím útk na druhéh, který není nezbytný. V becné rvině jde určité přinucení s cílem zachvat si mc neb privilegia (IES 1981). Může jít reakci na dpr (Drever 1982). Je t uplatňvání síly vůči někmu, a t k překnání jeh dpru (Hartl, Hartlvá 2000), druh agrese s cílem ublížit, zničit či zabít. Má prvázanu nejen bilgicku, ale i psychlgicku a též sciální slžku. V mzku existuje celá řada blastí, z nichž je mžn agresi spustit neb utlumit. Centrum agrese však přím v mzku neexistuje. Slv násilí je spjen těsně s termínem útk. Agrese je takvé chvání, které pškzuje druhéh vědmě a záměrně, které mu ubližuje, způsbuje jeh utrpení, ppřípadě jej mezuje a brání mu násilně v phybu či ve výknu činnsti (VE 1999). Hartl a Hartlvá (2000) charakterizují agresi jak útčné či výbjné jednání, jak prjev nepřátelství vůči určitému subjektu, jak úmyslný útk na překážku, sbu neb předmět, stjící v cestě k uspkjvání ptřeby. U některých lidí je pdle Kuklíka (2003) agrese a násilné chvání sučástí příznaků pruch sbnsti. Nejde nemcnění. Násilí má genetický základ, prtže vlivem přibližně stejných pdnětů se někteří lidé chvají násilně, kdežt jiní nikli. Pmcí terie infrmací navrhuje charakterizvat agresi a násilné chvání buď z hlediska důsledků pruch vazby mezi matku - dítětem či mezi tcem - dítětem neb z hlediska širších splečenských situací. Agresivita je v užším smyslu tendence k útčnému neb nepřátelskému jednání vůči druhé sbě neb vůči skupině neb vůči sbě samému. Je t vlastnst sbnsti, která vyjadřuje phtvst neb tendenci k útčení, a t buď v myšlenkách neb v představách, slvně neb jednáním vůči věcem či sbám (VE 1980). V širším slva smyslu jde schpnst rganismu zdlávat vlastními silami překážky, prsazvat vlastní zájmy a ptřeby. Agresrem je útčník, který uplatňuje agresi ve vztahu k druhým. Jde člvěka s přemíru ptlačvané zlsti (Hendrych 2004). Černcký (1947) zužuje agresi jen na kriminální agresi. Přisuzuje zlčincům zvlášť útčnu pvahu, která způsbuje ublížení na těle neb hrubé pškzvání cizíh majetku. Důvdem je pdle něh chrbná násilnická pvaha, kdy chybí tlumení pdnětvých zvratů, kdy převládá typická afektivita neb bčasná nervnváha mátžných stavů vědmí. Pedaggická literatura je na vymezení termínu násilí relativně chudá. Snad prt, že pedaggvé právem ve výchvě striktně násilí zamítají. Termín dmácí násilí není nvéh data, i když zcela chybí v našich i v zahraničních, psychlgických, scilgických a pedaggických učebnicích, slvnících a encyklpediích. Výzkumy v řadě zemí ukázaly, že je tat frma násilí relativně velmi masivní a častá. U nás byl dmácí násilí v pslední dbě definván záknem. Jde zákn ze dne , kterým se mění zákn č. 140/1961 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Nvela trestníh zákna dplnila a. Ten zní takt: Kd týrá sbu blízku neb jinu sbu, žijící s ním ve splečně bývaném bytě, bude ptrestán dnětím svbdy až na tři léta. Odnětím svbdy na dvě léta až sm let bude pachatel ptrestán: a) spáchá-li čin, uvedený v dstavci 1 zvlášť survým způsbem neb na více sbách neb b) pkračuje-li v páchání takvéh činu p delší dbu. 2

3 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání Tent zákn nabyl účinnsti dnem 1. června Krmě th byl a je dmácí násilí právně pkryt řadu dílčích trestných činů, např. 215, 221, 222, 223, záknem č. 94/1963, záknem 359/1999 Sb. T je všem definice z hlediska sučasných právních věd. Názry dbrníků při vymezvání termínu dmácí násilí nebyly dříve jedntné. Někteří je pvažvali za charaktervu vadu, jiní za geneticky pdmíněný prces, další za účelné, naučené chvání. Bichemikvé tvrdili, že jsu pdstatu neurchemické dysfunkce mzku, bilgvé zdůrazňvali tzv. evluční strategie přežívání nejsilnějších. Psychlgvé je chápali jak uplatňvání síly k překnání dpru druhéh. Ani jedna z dřívějších definic nebsahuje vztah k psychické zátěži a ke stresu bětí ani vymezení příznaků jak následků dmácíh násilí. Má-li být prblém dmácíh násilí řešen adekvátně, měl by být přesně definván pčínaje příčinami jeh vzniku a knče jeh důsledky. Ne všechny frmy dmácíh násilí byly dstatečně vymezeny. Prt se daří bj s dmácím násilím sice vést, ale s velmi rzdílnými výsledky. Není prt divu, že se může jeden a týž akt pjmenvat jednu např. jak přísnější a důslednější výchvný pstup, k čemuž mají tendenci sciální pracvníci, jindy jak psychické násilí, někdy jak přestupek a jindy jak trestný čin. Věci by prspěl, kdyby se při řešení tázek dmácíh násilí začala užívat jednznačná terminlgie, kdyby nastupil jasné vymezení smyslu a bsahu pužívaných pjmů a kategrií. Vyžaduje t všem zkumat bjektivní i subjektivní příčiny vzniku dmácíh násilí, kvalitu i kvantitu psuzvaných jevů, jejich frmy a změny těcht frem. V nepslední řadě by byl třeba sjedntit diagnstické metdy. Za výchdisk navrhujeme nejprve přesně registrvat kazuistiky případů, p shrmáždění dstatečnéh mnžství infrmací kazuistiky analyzvat a vyvzvat z nich závěry pr praktická patření i pr prevenci. Takvý pstup je všem nejen zdluhavý, ale drahý a vyžaduje dbrnu erudici. O dmácí násilí jde tehdy, když djde v dmácím prstředí k jakékliv náhdné neb nenáhdné, preventabilní, vědmé či nevědmé aktivitě neb pasivitě. Té se dpuští vůči dítěti jak běti vychvatel neb jiná sba. Uvedená aktivita či pasivita je v dané splečnsti nepřijatelná neb dmítaná, prtže pškzuje duševní a splečenský stav a vývj dítěte, ppřípadě způsbuje jeh smrt. Tat definice Dunvskéh (1996) je zaměřena na děti. Zachycuje v becné rvině příčiny vzniku dmácíh násilí a v becné rvině jeh důsledky. Chybí v ní vztah k psychické zátěži až stresu bětí a nezachycuje situaci dspělých, případně velmi starých bětí. Nevymezuje rzsah a typy příznaků bětí. Dmníváme se, že pukaz na stresvé pržívání bětí dmácíh násilí má svje zdůvdnění, prtže u stresu je typické dluhdbé emcinální vzrušení, vnitřní tenze, negativní pržívání, nejistta, ale i strachy, bavy, nemžnst uspkjvat některé základní ptřeby či aktivně jednat. Stres je též dprvázen zvýšeným napětím, je bhatý na typický fyzilgický a endkrinní dprvd. Zaměření na příčiny vzniku tht fenménu převládá v definici, která pchází z dílny dbrných pracvníků - pradců Bíléh kruhu bezpečí. Uvádějí v ní tyt hlavní znaky: mezi bětí a násilníkem existuje blízký vztah, např. rdičvský, manželský, partnerský, příbuzenský, násilí má frmu buď fyzicku neb psychicku, násilné akce prbíhají delší dbu, většinu déle než jeden rk, mnhdy i něklik rků, důsledky se nezačnu vždy prjevvat kamžitě, ale s jistu časvu prdlevu a přetrvávají značně dluhu dbu, čast něklik rků a mají závažné důsledky v pškzení psychiky bětí. 3

4 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání Uvedené vymezení pjmu dmácí násilí vychází z praktických pznatků. Nezahrnuje však ani sciální ani eknmické frmy, pmíjí vztah k zátěži a stresu. Skutečných, zcela knkrétních frem příčin i následků dmácíh násilí je velké mnžství. Pr dhalení pdstaty jevu se však nelze mezvat jen na becnu stránku. Příčiny i důsledky je mžn utřídit. Násilí, ať už v jakékli pdbě, má nepříznivý draz v psychice běti a nutně vyvlává stresvé reakce a zanechává stpy. Hlavní úlhu zde sehrává lidský mzek, který je vlastně brvsku žlázu s vnitřní sekrecí. Prdukuje mnžství neurchemikálií, které vlivňují chvání. Vylučuje např. hrmny, které člvěka uspávají, vyvlávají kladné i záprné pcity, navzují stavy slasti i stavy úzksti. U bětí vznikne buď přechdné neb trvalé pškzení v blasti tělesné, duševní sexuální neb sciální. Žádnu z těcht blastí nelze pmíjet při řešení prblému. Dmácí násilí patří k tzv. dnucvacímu typu chvání agresrů. Pdstatnu rli hraje pržívání, které vykazuje charakter snesitelné zátěže puze hržujícíh tlaku na běť. Když prbíhá dmácí násilí buď dluhu dbu neb když má razantnější pdbu či když je běť z nejrůznějších důvdů vůči tmut násilí mál dlná, tj. když není schpná se s takvu dluhdbu a nadměrnu zátěží vyrvnat, ptm u ní vyvlává stresvu reakci se všemi důsledky. Pd slvem dlnst rzumíme účinný způsb, kdy se jedinec vůči stresu sám chrání a zachvává rvnváhu rganismu, kdy zvládá btížné knfliktní situace, kdy se vyrvnává s negativními emcemi. Pdle našeh názru není pr psuzení, zda jde dmácí násilí či nikliv, rzhdující, že násilník za určitých klnstí či pd tlakem hrzby ptrestání na krátku dbu přeruší své násilnické chvání, prtže p jisté dbě v něm vždy pkračuje. I tut pdbu dmácíh násilí jsme zjistili při dluhdbém sledvání pěti nezletilých bětí. Také jsme pakvaně pzrvali, že pachatel vyknával na běť nátlak až vydírání, cž vedl ke vzniku tzv. psí ddansti bětí a silné závislsti bětí na násilníkvi. Příznaky jak důsledky dmácíh násilí Během našeh šestiletéh šetření případů dmácíh násilí jsme zjistili více než 100 příznaků. Některé z nich byly velmi závažné pr bezpruchvý vývj sbnsti bětí, jiné byly méně významné, některé byly přím děsivé. Ani v jednm případě nebyly z psychlgickéh hlediska jasné pruchy bětí trestně stíhány. Měl t řadu důvdů, např. i ten, že sciální pracvníci z neznalsti či z nedbalsti a nechty nesplnili tzv. hlašvací pvinnst. Ta je dána nvelu zákna 290/1993 Sb. s účinnstí d 1. ledna 1994 a stanví, že ten, kd se hdnvěrným způsbem dzví, že jiný páchá trestný čin týrání svěřené sby pdle 215 tr. z. a nepřekazí spáchání neb dknčení takvéh trestnéh činu, může být ptrestán dnětím svbdy až na tři léta za trestný čin nepřekažení trestnéh činu pdle 167 dst. l, tr. z. (Svák 1995). Připmínáme, že při trestním stíhání dmácích pachatelů rzhduje ptrestání pdle zákna sud, který vychází z návrhu sciálníh pracvníka, případně sudníh znalce, z návrhu plicie, lékaře, i z vlastníh uvážení. Oznámení může pdat pr pdezření ze spáchání trestnéh činu nejen sciální ddělení, ale i škla neb kterýkliv bčan. Musí mít písemnu frmu a přílhy, tj. dklady, které th pdezření zakládají. Pdle dpručení Rady Evrpy z rku 1985 se pstavení běti v rámci trestníh práva a řízení v článku C 8 uvádí, že sby pstižené mají být vyslýchány za přítmnsti rdiče neb sby, která jim pmáhá. Praxe českých dbrů sciálně právní chrany dětí a nezletilých tt dpručení nerespektuje. Sciální pracvníci čast nechápu, že u dítěte jde mlčenlivé vlání pmc, že zanedbávají základní pvinnsti, které mají dány záknem a jsu vyjádřeny v názvu jejich ddělení. V praxi tut pvinnst zanedbávají, případy dmácíh násilí ututlávají a násilné činy v rdinách tím pdprují. Dmácí násilí je třeba zveřejnit, prtže jinak nepřestane. Jde ttiž většinu získané, 4

5 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání naučené chvání, částečně se zděděnu slžku, tj. pdmíněné dědičně. Jiná mžnst než hlásit pdezření není. Oznámení se předává vyšetřvateli na Plicii ČR. Následuje výslech navrhvatele, pak sdělení bvinění pdezřelému a jeh výslech. Případ se buď dlží neb předá sudci. V kladném případě následuje sudní řízení. Sudce jmenuje sudníh znalce k přešetření pdezření. Pkud se bvinění prkáže, sudce vynese rzsudek. Důkazy musí být průkazné. Předkládáme k diskusi dbrným psychlgům výčet a pkus klasifikaci příznaků, které vznikají u bětí dmácíh násilí. Mhly by se stát výchdiskem pr vymezení znaků syndrmu dmácíh násilí. Příznaky v tělesné blasti Trestní zákn uznává: stpy (mdřiny) p bití řemenem neb vařečku či jiným nástrjem, stpy (mdřiny) p mačkání ruky neb nhy za trest, stpy p pálení cigaretu neb zápalku, stpy p přidržení části těla na hrkém tělese, stpy p plití části těla hrku neb vařící vdu či jinu tekutinu, stpy p píchání špendlíkem, hřebíkem neb nžem, zlmení ruky neb nhy neb žebra, třes mzku neb zhmždění mzku, tržné rány, dušení, škrcení běti, trávení běti, déletrvající blesti, déletrvající vrhnutí, znemžnění phybu na delší dbu, zhršení nemci, kteru již běť trpěla, a t zvýšení její intenzity a trvání, dčasné vyřazení běti ze splečenské neb pracvní aktivity či dítěte ze šklní dcházky, tj. neschpnst neb snížená schpnst uplatnění p dbu nejméně sedmi dnů (když např. škla rzhdne dítě měsíc neklasifikvat neb když byl dítě umístěn d dětskéh krizvéh centra na 14 dnů, nepskytvání přiměřené stravy p delší dbu, způsbení smrti. Krmě uvedených příznaků existuje u bětí celá řada dalších. Sud vždy zvažuje jejich závažnst a pdle th prbíhá sudní řízení a je frmulván rzsudek. Z fyzických příznaků byly zjištěny a ppsány tyt další znaky: četnější a delší dbu trvající klečení běti z trestu, časté bití i něklikrát v týdnu ruku p zadku, p hlavě, p rukách neb p nhách, p zádech, časté údery d hlavy, d žaludku neb ledvin pěstí, časté fackvání, strach z tělesných trestů, strachvé branné reakce (úhybný phyb běti), např. při puhém phybu ruky druhé sby, silná herda d zad, něklikrát p sbě, hzení knížku neb jinéh předmětu p běti, 5

6 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání přechdné, ale čast se pakující blesti, např. blesti břicha p stresu, nevlnst, pakující se každý týden, četné děrky na různých částech těla, menší ranky na více místech těla, pakvané hučení v uších, pakující se ztrnulý pstj celéh těla, pakující se průjem p stresvé situaci, stresvá reakce, kdy za přítmnsti dítěte násilník napadá pakvaně druhéh rdiče (např. násilník p druhém rdiči hází bty, různé předměty, vylévá kýbl špinavé vdy, rztrhne šaty, tahá za vlasy, způsbuje bitím mdřiny na různých částech těla apd., dítě jak svědek vidí v ruce násilníka chmáč vlasů, vidí mdřiny apd.), stresvá reakce v případě, kdy je dítě svědkem, jak druhý rdič vytáhl na druhéh rdiče nůž, vyhržuje slvně zabitím, stres z častéh vyhržvání bitím běti, stres, vyvlaný vzpmínku dítěte na fyzické hržvání druhéh rdiče násilníkem, stresvá reakce dítěte při vyhrůžkách násilníka, že druhému rdiči způsbí v bličeji mdřiny a že mu nafackuje, stres ze vzpmínky dítěte na bčasné, velmi intenzivní výbuchy vzteku násilníka, dprvázené rzbíjením věcí, stres dítěte ze vzpmínky, kdy násilník vyhržval zabitím druhéh rdiče, mírný až středně zvýšený phybvý neklid ze stresů, pzrvaný v psychlgické pradně i měsíc p stresvé událsti, pruchy spánku, zhršené usínání, neklidné spaní, buzení v nci, děsivé sny, křik ze spaní. Příznaky v psychické blasti Sud bere v úvahu a hdntí jak trestný čin tyt příznaky: vydírání běti (Násilník nutí násilím, phrůžku násilí neb phrůžku jiné těžké újmy, aby běť něc knala neb pmenula či trpěla. Pachatel přitm zneužívá tísně neb závislsti běti. V tm případě je takvé pčínání násilníka hdncen pdle zákna jak trestný čin útisku pdle 217 tr.z.) (sr. Prkp a kl.; 2004, Šámal, 2004). Krmě uvedených příznaků byly dbrníky ppsány další, u bětí se v praxi vyskytující příznaky, které může neb nemusí sud brát v úvahu: zvýšená psychická zranitelnst, strachvé reakce, vyjádřené bětí slvně frmu různých výmluv, jež mají maskvat strach z buducíh trestu násilníka a jež vycházejí ze zákazů násilníka, permanentní stres běti z nestabilníh výchvnéh prstředí dmva, typickéh stálu klísavu náladvstí trýznitele, kmbinvanu vyvláváním strachu jeh stálým intenzivním křikem, nesmyslnými příkazy, tresty a psychickým nátlakem na běť, stresvé reakce běti, pakující se každý třetí den z velmi hlasitéh křičení pachatele (běť žije ve stálé nejisttě, prtže neví, kdy zas začne pr maličksti násilník křičet a hulákat, vyhržvat psychickými tresty, běť t velmi špatně snáší a není schpna se s tím vyrvnat), stres běti ze vzpmínky, jak násilník na druhéh rdiče denně křičel a vyhržval mu slvně, 6

7 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání stresvá reakce běti z násilnéh vynucvání, aby věnvala přípravě d škly nadměrnu dbu, např. až šest hdin denně, kmbinvanému vyhrůžkami (budeš zametačem, ppelářem, nepustím tě k druhému rdiči apd.), stresvé pržívání běti z dluhých a pakvaných výslechů trýznitelem, vždy p návratu d druhéh rdiče, pržívání stresu až dvakrát v týdnu z pakvanéh vysypávání šklní tašky neb věcí ze skříně na zem a následnéh dnucvání skládat věci pakvaně zpět, stresvé reakce z čekávanéh psychickéh trestu za hrší šklní známku, stresvé prjevy ze stáléh psychickéh napětí, a t z čekávání běti, kdy ji násilník psychicky ptrestá v bdbí, kdy se trýznitel chval krátku dbu, např. týden, relativně umírněně, stres ze vzpmínky běti na hrubé psychické zacházení s druhým rdičem, dreagvání běti z psychickéh stresu bušením pěstí d peřiny, kpáním d zdi, zlmením pera splužákvi apd., pakvaně se vyskytující dreagvávání běti ze stresu přesunem tht dreagvávání d virtuální blasti, tedy v pčítačvých hrách (stálé přejíždění chdců v silničním prvzu na brazvce), časté sledvání televizních příběhů s násilnu prblematiku (bět se p dtazu vyjadřuje, že ji t mc baví ), střídavé negativní reagvání běti ze stresu, prjevujícím se hned mlčenlivstí až zaraženstí, ztuhnutím, hned divkým chváním, a t i něklik hdin p dchdu d násilníka, prjevy nervzity běti ze stresvých situací, způsbených násilníkem (kusání nehtů, tiky, denní neb nční pmčvání, které se předtím nevyskytval), pruchy paměti běti během vyučvání i mim šklní prstředí (např. zapmínání věcí v dpravním prstředku, zapmínání úlh, částí děvu), a t dluhdbě, časté pruchy pzrnsti běti (např. při vyučvání je běť jakby duchem nepřítmná, nedává pzr, nereaguje na vyvlání učitelem apd., ztráta živtních iluzí běti, vymizení radsti ze živta s převahu negativistických reakcí a záprných emcí, dluhdbý pkles až ztráta sebevědmí, nedůvěra ve vlastní síly (např. vlivem nadávek ze strany násilníka (jak blbče, idite, kráv, pitmče apd.), prjevy nejistty z přetrvávajících bav, strachů, strachvé reakce běti (v předšklním věku schvávání se za matku, pd pstel, ve skříni) před příchdem násilníka, strachvé reakce ze stáléh pručení, spjenéh se stálým kraválem násilníka (v předšklním věku dítě trýznitele nazývá zlu sbu, které se bjí, strach se prmítá i d chvání běti), stres z bavy běti sdělit násilníkvi, že jí vadí téměř každdenní křik, vyhrůžky, tresty, stres ze strachu běti, že u ní dšl k výpadku paměti neb pzrnsti např. ze ztráty klíčů d dmu neb d bytu, aktvky, batůžku, tašky, tenisek, žákvské knížky apd.), slvní prjevy strachu běti, zda smí v přítmnsti násilníka převzít dárek d druhéh rdiče, slvní vyjádření bav běti, že rdič, který byl pvěřen sudem pečvat její výživu a výchvu, jí nemůže przumět a že jí nerzumí jak ženě, citvé prjevy ve frmě pláče při výpvědi běti ve škle a u sciálníh pracvníka (přání utéci k druhému rdiči, zvýšené hdnty úzksti a strachu při pakvaném kmplexním psychlgickém vyšetření běti v psychlgické pradně, zřetelné mtivy ubližvání, bav a nejistty při pakvaném kmplexním vyšetření běti v psychlgické pradně, 7

8 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání nápadně strachvé pzrvání trýznitele bětí, když v jeh přítmnsti měla dpvědět na dtaz druhéh rdiče, slvně vyjádřený strach běti z návratu k násilníkvi, a t pakvaně, intenzivní strach běti ze všeh ve dne za plnéh slunečníh světla (např. i z keře, vyrůstajícíh na kraji silnice), deprivační reakce běti ze situace, kdy násilník za trest pr neddržení jeh příkazu předal zakupený dárek jejímu surzenci, pržívání deprivace běti ze zabavení blíbených hraček na delší dbu, a t tak, že trýznitel umístil hračku, aby na ni dítě viděl, ale nemhl na ni dsáhnut, deprivace ze zabavenéh neb zničenéh mbilu běti. Příznaky v sciální blasti Sud bere v úvahu a hdntí t jak trestný čin: pachatel brání užívat sbní svbdu, je-li tt bránění nesnadn překnatelné, násilný úns, který znemžňuje pečvat řádně dítě (Prkp a kl, 2004). Krmě uvedených situací se v praxi vyskytují ještě další situace, které může sud pdle vlastní úvahy v rzsudku vzít neb nevzít v úvahu: pruchy sciálních vztahů u běti při násilném mezvání kntaktů běti s druhým rdičem, s prardiči, s dalšími příbuznými, a t ve dny určené sudem ke kntaktu, pruchy sciálních vztahů běti při násilném mezvání kntaktů s kamarády, násilné držení běti v dmácím vězení nadměrnu dbu, např. týden a více, stres běti ze zákazu stýkat se a hrát si s kamarády, stres běti ze striktníh zákazu násilníka, a t na delší dbu, např. na víc než na týden, hrát na blíbený nástrj, přehrávat blíbené písně, ze stresu vzniklá neschpnst neb snížená schpnst splečenskéh uplatnění p dbu delší než sedm dnů, silný křik předšklníh dítěte, dprvázený jeh slvními bavami ze strachu setkat se s jeh trýznitelem neb s trýznitelem druhéh rdiče, stresem způsbené pcity nejistty běti z nestabilních a střídavých partnerských vztahů násilníka k druhému phlaví (dítě je přítmn např. sulži násilníka s jeh partnerku a následně napdbuje v přítmnsti prardičů neb druhéh rdiče kpulativní phyby, je zatahván d těcht měnlivých vztahů, násilník vdí d bytu střídavě různé ženy, chvá se k nim za přítmnsti běti důvěrně), pnechávání běti samtě, zatímc se násilník věnuje svým kníčkům, a t p celé hdiny až dny, zanedbávání aktivníh dpčinku běti trýznitelem (nikdy neb jen výjimečně jde s bětí na prcházku apd.), zanedbávání kulturních ptřeb běti násilníkem (nenavštěvuje během rku ani jednu např. divadl, kin, museum, sprtvní utkání, běť se cítí dma jak ve vězení, jak v kncentráku, 8

9 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání zanedbávání výchvy běti při její přípravě d škly (úkly ze škly nekntrluje, btížnější látku nevysvětluje, nezajistí dučvání, takže se tent styl výchvy drazí ve zhršeném šklním prspěchu, který je buď náhle neb stále zhršený neb klísavý), četné útěky běti před násilníkem ze strachu k druhému rdiči, vysvětlvané bětí strachem z násilníka (např. v průměru během rku šestkrát, když násilné chvání trýznitele překrčil určitu únsnu míru), strachvé reakce běti z vyhržvání umístěním d pasťáku, a t nejen ze strany tce, ale i ze strany ddělení sciálně právní chrany dětí a mládeže, prmítnuté d velmi častých útěků ke kamarádkám, d jejich rdin, skrývání se s nimi na neznámém místě před násilníkem, tj. přesun lkace útěků míst k matce, ke kamarádkám, strach z vyhrůžek násilníka, že běť unese, takže druhéh rdiče už nikdy neuvidí a nesetká se s ním, zřetelné prjevy chranářské tendence vůči rdiči-trýzniteli, pakvané reakce tzv. psí ddansti a pslušnsti vůči násilníkvi, pakvané a zřetelné destruktivní tendence běti vůči zvířatům, věcem (ničení a pškzvání věcí), vůči sbám nejen cizím, ale i blízkým, slvní strachvé reakce, s následným útěkem před setkáním se známu sbu, ke které dříve cítila běť kladné vztahy, strach běti ze šikany násilníka, vyjádřený slvně, stresvá reakce při zákazu trýznitele tevřít zamčené vstupní dveře d bytu druhému rdiči, kterému násilník zabraňuje ve vstupu d bytu, kde má trvalý pbyt, stresvá reakce při násilném tevírání dveří zámečníkem za přítmnsti běti, násilníka, plicistů a svědka. Příznaky v eknmické blasti Zákn eknmicku frmu dmácíh násilí neuznává. V psychlgických pradnách byly zjištěny tyt příznaky: stres ze zabavení dárků d příbuzných, i d druhéh rdiče, násilníkem stres z násilnéh dnětí peněz darvaných příbuznými neb druhým rdičem, stres kvůli zabavenému mbilu, darvanéh druhým rdičem, bez důvdu, pakvaný stres z důvdu častéh vyhazvání u běti blíbených knih a časpisů d kntejneru, stres z uzamčení části blečení běti na delší dbu, pakvaný stres z dluhdbéh uzamčení audi a videnahrávek běti. Příznaky v sexuální blasti Příznaky, které vznikají vlivem sexuálníh zneužívání, jsme przatím nesledvali, prtže se u námi zkumaných případů nevyskytly. V dbrné literatuře i v trestním zákně jsu přesně definvány a dstupňvány pdle věku bětí. 9

10 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání Závěr Nepvažujeme předlžený výčet příznaků za úplný. V praxi se dbrníci jistě setkávají s dalšími příznaky. Dmníváme se, že je třeba v mapvání příznaků bětí dmácíh násilí pkračvat, dplňvat je a znvu je klasifikvat. Praktické věření nejen frekvence výskytu, ale i závažnsti jedntlivých příznaků ve fyzické, psychické, sciální a eknmické blasti umžní frmulvat syndrm dmácíh násilí a dpručit h k pužívání dbrníkům. Vybraná literatura: Badegruber, B. Příběhy pmáhají s prblémy. Praha, Prtál Čírtkvá, L. Znaky a tendence dmácíh násilí. Zpravdaj BKB 2000, č. 1, s Drever, J. A dictinary f psychlgy. Lndn, Penguin bks New Yrk Drever, J.; Frehlich, W. D. Werterbuch zur Psychlgie. Muenchen, Dtv Verlag Dunvský, J. Dítě a pruchy rdiny. Praha, Avicenum Dunvský, J. Péče dítě zasažené syndrmem CAN. Sciální pediatrie 1996, č. 1. Fialvá, I. Dmácí násilí v tázkách a dpvědích. Ostrava, Brn, BKB Hendrych, S. Útčníci. HaN 14, 2004, 28, 5, 04, 5. Ilustrvaný encyklpedický slvník. Praha Knblvá, S.; Mišurcvá, V. Práva dítěte v dkumentech. Praha, Themis Khutek, R. Závady a pruchy chvání dětí a mládeže. Pedag. rientace 2002, č. 1, s Kuklík, F. Emtivita. Násilné chvání. In: Kuklík, F. Lidský mzek. Praha, Prtál Kuklík, F.; Drtilvá, J. Zl na každý den. Živt s deprivanty I. Praha, Galén Merta, P. Anketa. Nebyčejné sudy dmácíh násilí. Květy , Nvela trestníh zákna 215a. Zpravdaj BKB 2004, č. 1, s. 34. Prkp, M.; Huňkvá, M.; Jelínkvá, R.; Rezkvá, A.; Langhansvá, H.; Kristkvá, V. Právní chrana dětí a bětí dmácíh násilí. Praha, Liga lidských práv Případy z praxe. Praha, PrFem. Sedlák, J. Determinanty dmácíh násilí na nezletilých. Brn 2001, nákladem vlastním. Sedlák, J. Sciální chrana dětí v praxi. Psychlgické prblémy dmácíh násilí. Sbrník: První středevrpská a druhá celstátní knference dmácím násilí. Praha 2003, s Sedlák, J. Zátěže a stresy při dmácím násilí. In Psychlgické dny 2002: Křeny a vykřenění. Olmuc 2003, s Svák, Z. Týrání dětí z phledu trestníh práva. Amireprt 1995, č. 2, s Šámal, P. Nvela trestníh zákna. Kvalifikvaný výklad 215a. Zpravdaj BKB 2004, č. 1, s Trestní zákn 215 (týrání svěřené sby). SEDLÁK, Jiří. Psuzvání následků dmácíh násilí. In HELLER, Daniel; PROCHÁZKOVÁ, Jana; SOBOTKOVÁ, Irena (ed.). Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : plarita a vzájemné bhacvání : sbrník příspěvků z knference Psychlgické dny, Olmuc Olmuc : Universita Palackéh v Olmuci, Acta Universitatis Palackianae Olmucensis. Facultas Philsphica, Psychlgica 35 - suppl. Plný text příspěvku rzsahu 10 s. je dstupný na přilženém CD-ROM. ISBN

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

Dotazník pro majitele kočky

Dotazník pro majitele kočky Dtazník pr majitele kčky Záznam připravil/a: Majitel: Jmén majitele: Telefn: E-mail: Adresa: Kčka: Jmén zvířete: Věk zvířete: Plemen zvířete: Phlaví zvířete: Kastrát: ANO/NE V klika letech byl zvíře kastrván?

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější

Základní pojmy ICT. Windows 1.0 1985 odstraňoval nedostatky MS-DOS, podporoval multitasking a byl uživatelsky přívětivější SOFTWARE SOFTWARE je prgramvé vybavení pčítače. D tht pjmu spadají všechny vaše blíbené prgramy, které vám pmáhají pracvat s texty, tabulkami, prezentacemi, upravvat digitální ftgrafie, prgramy pr sledvání

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 2 Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 3 OBSAH I. Rdiče a rdina v živtě dítěte MUDr. Petra Uhlíkvá, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlvy... 5 II. Ptřebnst

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více