Posuzování následků domácího násilí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posuzování následků domácího násilí"

Transkript

1 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání Psuzvání následků dmácíh násilí Jiří Sedlák Psychlgická pradna, Brn Úvd Naše splečnst prchází už více než 14 let změnami v sciálních vzrcích, změnami hdnt a změnami v eknmické struktuře. Rizik vzniku vážnějších prblémvých situací mezi lidmi se pdstatně zvýšil, a prt není divu, že vzniká i více knfliktů mezi jedinci, kteří žijí ve splečné dmácnsti. Mnhé z neshd mají dluhdbý charakter neb jsu tak intenzivní, že je řadíme pd termín dmácí násilí. Otázkami dmácíh násilí se již řadu let u nás i v zahraničí zabývají různé rganizace, ať už státní neb nestátní, které shrmažďují knkrétní materiály, prvádějí jejich dbrnu analýzu a na jejím základě pdávají návrhy na upřesnění záknů, diagnózy i na zlepšvání léčebných pstupů. Z dbrných psychlgů se tut prblematiku dluhdbě zabývá u nás puze něklik jedntlivců. Prcent dbrníků nejrůznějších brů, kteří mají největší mžnst nejen rzpznat, ale i znamvat dmácí násilí, je puhé půl prcent. Ti, kteří se setkávají s případy tht druhu, nejsu v plné šíři seznámeni ani s fyzickými, psychickými, sciálními a eknmickými typy dmácíh násilí, a také ani s příznaky, které vyvlává tent druh násilí u pstižených bětí. Neznají je ani pracvníci dbrů sciálně právní chrany dětí a mládeže, ani sciální pracvníci, ani pedaggvé, ani psychlgvé, ani praktičtí neb dbrní lékaři, ani právníci, vyšetřvatelé, plicisté, sudci, ani sudní znalci. Masmédia tent druh násilí sledují. I když frekvence statí, ať už dbrných neb ppulárně vědeckých či běžných mediálních v psledních třech letech prudce vzrstla, věnují nevyváženu pzrnst nejvíc prblémům hrubéh fyzickéh násilí, jež v publikacích vysce převažuje (66% statí) nad jinými frmami dmácíh násilí. Zprávy psychickém (9% statí), sciálním (1,3% publikací) či eknmickém dmácím násilí (0,7% statí), sexuálním dmácím násilí (kmbinace fyzickéh a psychickéh násilí - 23%) jsu spradické. Od rku 1987 byl nashrmážděn mnžství zcela nvých pznatků dmácím násilí a každý den vychází řada článků. Jejich seznam čítá jen v rámci české prdukce víc jak čísel. Naše záznamy však nejsu ani zdaleka úplné. Až v psledních smi letech se začaly psát d nvin a časpisů dmácím násilí články a bjevvaly se relace v rzhlase a v televizi. Avšak první analýzy a dílčí průzkumy se začaly realizvat již před 18 rky v rámci ambulantní a klinické dbrné činnsti pediatrů. Přest naše širká veřejnst nezná dstatečně ani příčiny vzniku ani důsledky u dětí a u žen, ani není pdrbněji infrmvána patřeních. Není např. znám, že jde jednu z nejrzšířenějších skrytých kriminálních činnstí. Ten, kd se přím nezabývá tut tématiku, netuší, c se všechn děje za zavřenými dveřmi. Myslím, že nejsem dalek d pravdy, když uvedu, že jde mnhdy dslva škující záležitsti. Bhužel puze velmi malé prcent případů se ficiálně vyšetřuje, ještě menší pčet případů bývá bjektivně prkázán a zcela nepatrné prcent je skutečně ptrestán. Sudně řešených případů je mizivé mnžství. Je tmu tak prt, pněvadž dhalvání, diagnstikvání, terapeutické pstupy, trestně právní řešení a prevence dmácíh násilí je nebyčejně nárčná. V psychice bětí zůstávají dluhu dbu závažné následky. Pdle jejich výskytu může dbrník pznat, zdali dšl neb nedšl k dmácímu násilí, zda jde trestný čin neb přestupek. 1

2 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání Pruchy bývají někdy jen krátkdbé, jindy, a t většinu, jsu charakterizvány déletrvajícími pruchami. Krmě th bývají psychické pruchy sdruženy s nejrůznějšími ptížemi tělesných rgánů. K definici dmácíh násilí V psychlgické literatuře je pjem násilí přesně vymezen. Rzumí se jím útk na druhéh, který není nezbytný. V becné rvině jde určité přinucení s cílem zachvat si mc neb privilegia (IES 1981). Může jít reakci na dpr (Drever 1982). Je t uplatňvání síly vůči někmu, a t k překnání jeh dpru (Hartl, Hartlvá 2000), druh agrese s cílem ublížit, zničit či zabít. Má prvázanu nejen bilgicku, ale i psychlgicku a též sciální slžku. V mzku existuje celá řada blastí, z nichž je mžn agresi spustit neb utlumit. Centrum agrese však přím v mzku neexistuje. Slv násilí je spjen těsně s termínem útk. Agrese je takvé chvání, které pškzuje druhéh vědmě a záměrně, které mu ubližuje, způsbuje jeh utrpení, ppřípadě jej mezuje a brání mu násilně v phybu či ve výknu činnsti (VE 1999). Hartl a Hartlvá (2000) charakterizují agresi jak útčné či výbjné jednání, jak prjev nepřátelství vůči určitému subjektu, jak úmyslný útk na překážku, sbu neb předmět, stjící v cestě k uspkjvání ptřeby. U některých lidí je pdle Kuklíka (2003) agrese a násilné chvání sučástí příznaků pruch sbnsti. Nejde nemcnění. Násilí má genetický základ, prtže vlivem přibližně stejných pdnětů se někteří lidé chvají násilně, kdežt jiní nikli. Pmcí terie infrmací navrhuje charakterizvat agresi a násilné chvání buď z hlediska důsledků pruch vazby mezi matku - dítětem či mezi tcem - dítětem neb z hlediska širších splečenských situací. Agresivita je v užším smyslu tendence k útčnému neb nepřátelskému jednání vůči druhé sbě neb vůči skupině neb vůči sbě samému. Je t vlastnst sbnsti, která vyjadřuje phtvst neb tendenci k útčení, a t buď v myšlenkách neb v představách, slvně neb jednáním vůči věcem či sbám (VE 1980). V širším slva smyslu jde schpnst rganismu zdlávat vlastními silami překážky, prsazvat vlastní zájmy a ptřeby. Agresrem je útčník, který uplatňuje agresi ve vztahu k druhým. Jde člvěka s přemíru ptlačvané zlsti (Hendrych 2004). Černcký (1947) zužuje agresi jen na kriminální agresi. Přisuzuje zlčincům zvlášť útčnu pvahu, která způsbuje ublížení na těle neb hrubé pškzvání cizíh majetku. Důvdem je pdle něh chrbná násilnická pvaha, kdy chybí tlumení pdnětvých zvratů, kdy převládá typická afektivita neb bčasná nervnváha mátžných stavů vědmí. Pedaggická literatura je na vymezení termínu násilí relativně chudá. Snad prt, že pedaggvé právem ve výchvě striktně násilí zamítají. Termín dmácí násilí není nvéh data, i když zcela chybí v našich i v zahraničních, psychlgických, scilgických a pedaggických učebnicích, slvnících a encyklpediích. Výzkumy v řadě zemí ukázaly, že je tat frma násilí relativně velmi masivní a častá. U nás byl dmácí násilí v pslední dbě definván záknem. Jde zákn ze dne , kterým se mění zákn č. 140/1961 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Nvela trestníh zákna dplnila a. Ten zní takt: Kd týrá sbu blízku neb jinu sbu, žijící s ním ve splečně bývaném bytě, bude ptrestán dnětím svbdy až na tři léta. Odnětím svbdy na dvě léta až sm let bude pachatel ptrestán: a) spáchá-li čin, uvedený v dstavci 1 zvlášť survým způsbem neb na více sbách neb b) pkračuje-li v páchání takvéh činu p delší dbu. 2

3 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání Tent zákn nabyl účinnsti dnem 1. června Krmě th byl a je dmácí násilí právně pkryt řadu dílčích trestných činů, např. 215, 221, 222, 223, záknem č. 94/1963, záknem 359/1999 Sb. T je všem definice z hlediska sučasných právních věd. Názry dbrníků při vymezvání termínu dmácí násilí nebyly dříve jedntné. Někteří je pvažvali za charaktervu vadu, jiní za geneticky pdmíněný prces, další za účelné, naučené chvání. Bichemikvé tvrdili, že jsu pdstatu neurchemické dysfunkce mzku, bilgvé zdůrazňvali tzv. evluční strategie přežívání nejsilnějších. Psychlgvé je chápali jak uplatňvání síly k překnání dpru druhéh. Ani jedna z dřívějších definic nebsahuje vztah k psychické zátěži a ke stresu bětí ani vymezení příznaků jak následků dmácíh násilí. Má-li být prblém dmácíh násilí řešen adekvátně, měl by být přesně definván pčínaje příčinami jeh vzniku a knče jeh důsledky. Ne všechny frmy dmácíh násilí byly dstatečně vymezeny. Prt se daří bj s dmácím násilím sice vést, ale s velmi rzdílnými výsledky. Není prt divu, že se může jeden a týž akt pjmenvat jednu např. jak přísnější a důslednější výchvný pstup, k čemuž mají tendenci sciální pracvníci, jindy jak psychické násilí, někdy jak přestupek a jindy jak trestný čin. Věci by prspěl, kdyby se při řešení tázek dmácíh násilí začala užívat jednznačná terminlgie, kdyby nastupil jasné vymezení smyslu a bsahu pužívaných pjmů a kategrií. Vyžaduje t všem zkumat bjektivní i subjektivní příčiny vzniku dmácíh násilí, kvalitu i kvantitu psuzvaných jevů, jejich frmy a změny těcht frem. V nepslední řadě by byl třeba sjedntit diagnstické metdy. Za výchdisk navrhujeme nejprve přesně registrvat kazuistiky případů, p shrmáždění dstatečnéh mnžství infrmací kazuistiky analyzvat a vyvzvat z nich závěry pr praktická patření i pr prevenci. Takvý pstup je všem nejen zdluhavý, ale drahý a vyžaduje dbrnu erudici. O dmácí násilí jde tehdy, když djde v dmácím prstředí k jakékliv náhdné neb nenáhdné, preventabilní, vědmé či nevědmé aktivitě neb pasivitě. Té se dpuští vůči dítěti jak běti vychvatel neb jiná sba. Uvedená aktivita či pasivita je v dané splečnsti nepřijatelná neb dmítaná, prtže pškzuje duševní a splečenský stav a vývj dítěte, ppřípadě způsbuje jeh smrt. Tat definice Dunvskéh (1996) je zaměřena na děti. Zachycuje v becné rvině příčiny vzniku dmácíh násilí a v becné rvině jeh důsledky. Chybí v ní vztah k psychické zátěži až stresu bětí a nezachycuje situaci dspělých, případně velmi starých bětí. Nevymezuje rzsah a typy příznaků bětí. Dmníváme se, že pukaz na stresvé pržívání bětí dmácíh násilí má svje zdůvdnění, prtže u stresu je typické dluhdbé emcinální vzrušení, vnitřní tenze, negativní pržívání, nejistta, ale i strachy, bavy, nemžnst uspkjvat některé základní ptřeby či aktivně jednat. Stres je též dprvázen zvýšeným napětím, je bhatý na typický fyzilgický a endkrinní dprvd. Zaměření na příčiny vzniku tht fenménu převládá v definici, která pchází z dílny dbrných pracvníků - pradců Bíléh kruhu bezpečí. Uvádějí v ní tyt hlavní znaky: mezi bětí a násilníkem existuje blízký vztah, např. rdičvský, manželský, partnerský, příbuzenský, násilí má frmu buď fyzicku neb psychicku, násilné akce prbíhají delší dbu, většinu déle než jeden rk, mnhdy i něklik rků, důsledky se nezačnu vždy prjevvat kamžitě, ale s jistu časvu prdlevu a přetrvávají značně dluhu dbu, čast něklik rků a mají závažné důsledky v pškzení psychiky bětí. 3

4 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání Uvedené vymezení pjmu dmácí násilí vychází z praktických pznatků. Nezahrnuje však ani sciální ani eknmické frmy, pmíjí vztah k zátěži a stresu. Skutečných, zcela knkrétních frem příčin i následků dmácíh násilí je velké mnžství. Pr dhalení pdstaty jevu se však nelze mezvat jen na becnu stránku. Příčiny i důsledky je mžn utřídit. Násilí, ať už v jakékli pdbě, má nepříznivý draz v psychice běti a nutně vyvlává stresvé reakce a zanechává stpy. Hlavní úlhu zde sehrává lidský mzek, který je vlastně brvsku žlázu s vnitřní sekrecí. Prdukuje mnžství neurchemikálií, které vlivňují chvání. Vylučuje např. hrmny, které člvěka uspávají, vyvlávají kladné i záprné pcity, navzují stavy slasti i stavy úzksti. U bětí vznikne buď přechdné neb trvalé pškzení v blasti tělesné, duševní sexuální neb sciální. Žádnu z těcht blastí nelze pmíjet při řešení prblému. Dmácí násilí patří k tzv. dnucvacímu typu chvání agresrů. Pdstatnu rli hraje pržívání, které vykazuje charakter snesitelné zátěže puze hržujícíh tlaku na běť. Když prbíhá dmácí násilí buď dluhu dbu neb když má razantnější pdbu či když je běť z nejrůznějších důvdů vůči tmut násilí mál dlná, tj. když není schpná se s takvu dluhdbu a nadměrnu zátěží vyrvnat, ptm u ní vyvlává stresvu reakci se všemi důsledky. Pd slvem dlnst rzumíme účinný způsb, kdy se jedinec vůči stresu sám chrání a zachvává rvnváhu rganismu, kdy zvládá btížné knfliktní situace, kdy se vyrvnává s negativními emcemi. Pdle našeh názru není pr psuzení, zda jde dmácí násilí či nikliv, rzhdující, že násilník za určitých klnstí či pd tlakem hrzby ptrestání na krátku dbu přeruší své násilnické chvání, prtže p jisté dbě v něm vždy pkračuje. I tut pdbu dmácíh násilí jsme zjistili při dluhdbém sledvání pěti nezletilých bětí. Také jsme pakvaně pzrvali, že pachatel vyknával na běť nátlak až vydírání, cž vedl ke vzniku tzv. psí ddansti bětí a silné závislsti bětí na násilníkvi. Příznaky jak důsledky dmácíh násilí Během našeh šestiletéh šetření případů dmácíh násilí jsme zjistili více než 100 příznaků. Některé z nich byly velmi závažné pr bezpruchvý vývj sbnsti bětí, jiné byly méně významné, některé byly přím děsivé. Ani v jednm případě nebyly z psychlgickéh hlediska jasné pruchy bětí trestně stíhány. Měl t řadu důvdů, např. i ten, že sciální pracvníci z neznalsti či z nedbalsti a nechty nesplnili tzv. hlašvací pvinnst. Ta je dána nvelu zákna 290/1993 Sb. s účinnstí d 1. ledna 1994 a stanví, že ten, kd se hdnvěrným způsbem dzví, že jiný páchá trestný čin týrání svěřené sby pdle 215 tr. z. a nepřekazí spáchání neb dknčení takvéh trestnéh činu, může být ptrestán dnětím svbdy až na tři léta za trestný čin nepřekažení trestnéh činu pdle 167 dst. l, tr. z. (Svák 1995). Připmínáme, že při trestním stíhání dmácích pachatelů rzhduje ptrestání pdle zákna sud, který vychází z návrhu sciálníh pracvníka, případně sudníh znalce, z návrhu plicie, lékaře, i z vlastníh uvážení. Oznámení může pdat pr pdezření ze spáchání trestnéh činu nejen sciální ddělení, ale i škla neb kterýkliv bčan. Musí mít písemnu frmu a přílhy, tj. dklady, které th pdezření zakládají. Pdle dpručení Rady Evrpy z rku 1985 se pstavení běti v rámci trestníh práva a řízení v článku C 8 uvádí, že sby pstižené mají být vyslýchány za přítmnsti rdiče neb sby, která jim pmáhá. Praxe českých dbrů sciálně právní chrany dětí a nezletilých tt dpručení nerespektuje. Sciální pracvníci čast nechápu, že u dítěte jde mlčenlivé vlání pmc, že zanedbávají základní pvinnsti, které mají dány záknem a jsu vyjádřeny v názvu jejich ddělení. V praxi tut pvinnst zanedbávají, případy dmácíh násilí ututlávají a násilné činy v rdinách tím pdprují. Dmácí násilí je třeba zveřejnit, prtže jinak nepřestane. Jde ttiž většinu získané, 4

5 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání naučené chvání, částečně se zděděnu slžku, tj. pdmíněné dědičně. Jiná mžnst než hlásit pdezření není. Oznámení se předává vyšetřvateli na Plicii ČR. Následuje výslech navrhvatele, pak sdělení bvinění pdezřelému a jeh výslech. Případ se buď dlží neb předá sudci. V kladném případě následuje sudní řízení. Sudce jmenuje sudníh znalce k přešetření pdezření. Pkud se bvinění prkáže, sudce vynese rzsudek. Důkazy musí být průkazné. Předkládáme k diskusi dbrným psychlgům výčet a pkus klasifikaci příznaků, které vznikají u bětí dmácíh násilí. Mhly by se stát výchdiskem pr vymezení znaků syndrmu dmácíh násilí. Příznaky v tělesné blasti Trestní zákn uznává: stpy (mdřiny) p bití řemenem neb vařečku či jiným nástrjem, stpy (mdřiny) p mačkání ruky neb nhy za trest, stpy p pálení cigaretu neb zápalku, stpy p přidržení části těla na hrkém tělese, stpy p plití části těla hrku neb vařící vdu či jinu tekutinu, stpy p píchání špendlíkem, hřebíkem neb nžem, zlmení ruky neb nhy neb žebra, třes mzku neb zhmždění mzku, tržné rány, dušení, škrcení běti, trávení běti, déletrvající blesti, déletrvající vrhnutí, znemžnění phybu na delší dbu, zhršení nemci, kteru již běť trpěla, a t zvýšení její intenzity a trvání, dčasné vyřazení běti ze splečenské neb pracvní aktivity či dítěte ze šklní dcházky, tj. neschpnst neb snížená schpnst uplatnění p dbu nejméně sedmi dnů (když např. škla rzhdne dítě měsíc neklasifikvat neb když byl dítě umístěn d dětskéh krizvéh centra na 14 dnů, nepskytvání přiměřené stravy p delší dbu, způsbení smrti. Krmě uvedených příznaků existuje u bětí celá řada dalších. Sud vždy zvažuje jejich závažnst a pdle th prbíhá sudní řízení a je frmulván rzsudek. Z fyzických příznaků byly zjištěny a ppsány tyt další znaky: četnější a delší dbu trvající klečení běti z trestu, časté bití i něklikrát v týdnu ruku p zadku, p hlavě, p rukách neb p nhách, p zádech, časté údery d hlavy, d žaludku neb ledvin pěstí, časté fackvání, strach z tělesných trestů, strachvé branné reakce (úhybný phyb běti), např. při puhém phybu ruky druhé sby, silná herda d zad, něklikrát p sbě, hzení knížku neb jinéh předmětu p běti, 5

6 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání přechdné, ale čast se pakující blesti, např. blesti břicha p stresu, nevlnst, pakující se každý týden, četné děrky na různých částech těla, menší ranky na více místech těla, pakvané hučení v uších, pakující se ztrnulý pstj celéh těla, pakující se průjem p stresvé situaci, stresvá reakce, kdy za přítmnsti dítěte násilník napadá pakvaně druhéh rdiče (např. násilník p druhém rdiči hází bty, různé předměty, vylévá kýbl špinavé vdy, rztrhne šaty, tahá za vlasy, způsbuje bitím mdřiny na různých částech těla apd., dítě jak svědek vidí v ruce násilníka chmáč vlasů, vidí mdřiny apd.), stresvá reakce v případě, kdy je dítě svědkem, jak druhý rdič vytáhl na druhéh rdiče nůž, vyhržuje slvně zabitím, stres z častéh vyhržvání bitím běti, stres, vyvlaný vzpmínku dítěte na fyzické hržvání druhéh rdiče násilníkem, stresvá reakce dítěte při vyhrůžkách násilníka, že druhému rdiči způsbí v bličeji mdřiny a že mu nafackuje, stres ze vzpmínky dítěte na bčasné, velmi intenzivní výbuchy vzteku násilníka, dprvázené rzbíjením věcí, stres dítěte ze vzpmínky, kdy násilník vyhržval zabitím druhéh rdiče, mírný až středně zvýšený phybvý neklid ze stresů, pzrvaný v psychlgické pradně i měsíc p stresvé událsti, pruchy spánku, zhršené usínání, neklidné spaní, buzení v nci, děsivé sny, křik ze spaní. Příznaky v psychické blasti Sud bere v úvahu a hdntí jak trestný čin tyt příznaky: vydírání běti (Násilník nutí násilím, phrůžku násilí neb phrůžku jiné těžké újmy, aby běť něc knala neb pmenula či trpěla. Pachatel přitm zneužívá tísně neb závislsti běti. V tm případě je takvé pčínání násilníka hdncen pdle zákna jak trestný čin útisku pdle 217 tr.z.) (sr. Prkp a kl.; 2004, Šámal, 2004). Krmě uvedených příznaků byly dbrníky ppsány další, u bětí se v praxi vyskytující příznaky, které může neb nemusí sud brát v úvahu: zvýšená psychická zranitelnst, strachvé reakce, vyjádřené bětí slvně frmu různých výmluv, jež mají maskvat strach z buducíh trestu násilníka a jež vycházejí ze zákazů násilníka, permanentní stres běti z nestabilníh výchvnéh prstředí dmva, typickéh stálu klísavu náladvstí trýznitele, kmbinvanu vyvláváním strachu jeh stálým intenzivním křikem, nesmyslnými příkazy, tresty a psychickým nátlakem na běť, stresvé reakce běti, pakující se každý třetí den z velmi hlasitéh křičení pachatele (běť žije ve stálé nejisttě, prtže neví, kdy zas začne pr maličksti násilník křičet a hulákat, vyhržvat psychickými tresty, běť t velmi špatně snáší a není schpna se s tím vyrvnat), stres běti ze vzpmínky, jak násilník na druhéh rdiče denně křičel a vyhržval mu slvně, 6

7 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání stresvá reakce běti z násilnéh vynucvání, aby věnvala přípravě d škly nadměrnu dbu, např. až šest hdin denně, kmbinvanému vyhrůžkami (budeš zametačem, ppelářem, nepustím tě k druhému rdiči apd.), stresvé pržívání běti z dluhých a pakvaných výslechů trýznitelem, vždy p návratu d druhéh rdiče, pržívání stresu až dvakrát v týdnu z pakvanéh vysypávání šklní tašky neb věcí ze skříně na zem a následnéh dnucvání skládat věci pakvaně zpět, stresvé reakce z čekávanéh psychickéh trestu za hrší šklní známku, stresvé prjevy ze stáléh psychickéh napětí, a t z čekávání běti, kdy ji násilník psychicky ptrestá v bdbí, kdy se trýznitel chval krátku dbu, např. týden, relativně umírněně, stres ze vzpmínky běti na hrubé psychické zacházení s druhým rdičem, dreagvání běti z psychickéh stresu bušením pěstí d peřiny, kpáním d zdi, zlmením pera splužákvi apd., pakvaně se vyskytující dreagvávání běti ze stresu přesunem tht dreagvávání d virtuální blasti, tedy v pčítačvých hrách (stálé přejíždění chdců v silničním prvzu na brazvce), časté sledvání televizních příběhů s násilnu prblematiku (bět se p dtazu vyjadřuje, že ji t mc baví ), střídavé negativní reagvání běti ze stresu, prjevujícím se hned mlčenlivstí až zaraženstí, ztuhnutím, hned divkým chváním, a t i něklik hdin p dchdu d násilníka, prjevy nervzity běti ze stresvých situací, způsbených násilníkem (kusání nehtů, tiky, denní neb nční pmčvání, které se předtím nevyskytval), pruchy paměti běti během vyučvání i mim šklní prstředí (např. zapmínání věcí v dpravním prstředku, zapmínání úlh, částí děvu), a t dluhdbě, časté pruchy pzrnsti běti (např. při vyučvání je běť jakby duchem nepřítmná, nedává pzr, nereaguje na vyvlání učitelem apd., ztráta živtních iluzí běti, vymizení radsti ze živta s převahu negativistických reakcí a záprných emcí, dluhdbý pkles až ztráta sebevědmí, nedůvěra ve vlastní síly (např. vlivem nadávek ze strany násilníka (jak blbče, idite, kráv, pitmče apd.), prjevy nejistty z přetrvávajících bav, strachů, strachvé reakce běti (v předšklním věku schvávání se za matku, pd pstel, ve skříni) před příchdem násilníka, strachvé reakce ze stáléh pručení, spjenéh se stálým kraválem násilníka (v předšklním věku dítě trýznitele nazývá zlu sbu, které se bjí, strach se prmítá i d chvání běti), stres z bavy běti sdělit násilníkvi, že jí vadí téměř každdenní křik, vyhrůžky, tresty, stres ze strachu běti, že u ní dšl k výpadku paměti neb pzrnsti např. ze ztráty klíčů d dmu neb d bytu, aktvky, batůžku, tašky, tenisek, žákvské knížky apd.), slvní prjevy strachu běti, zda smí v přítmnsti násilníka převzít dárek d druhéh rdiče, slvní vyjádření bav běti, že rdič, který byl pvěřen sudem pečvat její výživu a výchvu, jí nemůže przumět a že jí nerzumí jak ženě, citvé prjevy ve frmě pláče při výpvědi běti ve škle a u sciálníh pracvníka (přání utéci k druhému rdiči, zvýšené hdnty úzksti a strachu při pakvaném kmplexním psychlgickém vyšetření běti v psychlgické pradně, zřetelné mtivy ubližvání, bav a nejistty při pakvaném kmplexním vyšetření běti v psychlgické pradně, 7

8 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání nápadně strachvé pzrvání trýznitele bětí, když v jeh přítmnsti měla dpvědět na dtaz druhéh rdiče, slvně vyjádřený strach běti z návratu k násilníkvi, a t pakvaně, intenzivní strach běti ze všeh ve dne za plnéh slunečníh světla (např. i z keře, vyrůstajícíh na kraji silnice), deprivační reakce běti ze situace, kdy násilník za trest pr neddržení jeh příkazu předal zakupený dárek jejímu surzenci, pržívání deprivace běti ze zabavení blíbených hraček na delší dbu, a t tak, že trýznitel umístil hračku, aby na ni dítě viděl, ale nemhl na ni dsáhnut, deprivace ze zabavenéh neb zničenéh mbilu běti. Příznaky v sciální blasti Sud bere v úvahu a hdntí t jak trestný čin: pachatel brání užívat sbní svbdu, je-li tt bránění nesnadn překnatelné, násilný úns, který znemžňuje pečvat řádně dítě (Prkp a kl, 2004). Krmě uvedených situací se v praxi vyskytují ještě další situace, které může sud pdle vlastní úvahy v rzsudku vzít neb nevzít v úvahu: pruchy sciálních vztahů u běti při násilném mezvání kntaktů běti s druhým rdičem, s prardiči, s dalšími příbuznými, a t ve dny určené sudem ke kntaktu, pruchy sciálních vztahů běti při násilném mezvání kntaktů s kamarády, násilné držení běti v dmácím vězení nadměrnu dbu, např. týden a více, stres běti ze zákazu stýkat se a hrát si s kamarády, stres běti ze striktníh zákazu násilníka, a t na delší dbu, např. na víc než na týden, hrát na blíbený nástrj, přehrávat blíbené písně, ze stresu vzniklá neschpnst neb snížená schpnst splečenskéh uplatnění p dbu delší než sedm dnů, silný křik předšklníh dítěte, dprvázený jeh slvními bavami ze strachu setkat se s jeh trýznitelem neb s trýznitelem druhéh rdiče, stresem způsbené pcity nejistty běti z nestabilních a střídavých partnerských vztahů násilníka k druhému phlaví (dítě je přítmn např. sulži násilníka s jeh partnerku a následně napdbuje v přítmnsti prardičů neb druhéh rdiče kpulativní phyby, je zatahván d těcht měnlivých vztahů, násilník vdí d bytu střídavě různé ženy, chvá se k nim za přítmnsti běti důvěrně), pnechávání běti samtě, zatímc se násilník věnuje svým kníčkům, a t p celé hdiny až dny, zanedbávání aktivníh dpčinku běti trýznitelem (nikdy neb jen výjimečně jde s bětí na prcházku apd.), zanedbávání kulturních ptřeb běti násilníkem (nenavštěvuje během rku ani jednu např. divadl, kin, museum, sprtvní utkání, běť se cítí dma jak ve vězení, jak v kncentráku, 8

9 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání zanedbávání výchvy běti při její přípravě d škly (úkly ze škly nekntrluje, btížnější látku nevysvětluje, nezajistí dučvání, takže se tent styl výchvy drazí ve zhršeném šklním prspěchu, který je buď náhle neb stále zhršený neb klísavý), četné útěky běti před násilníkem ze strachu k druhému rdiči, vysvětlvané bětí strachem z násilníka (např. v průměru během rku šestkrát, když násilné chvání trýznitele překrčil určitu únsnu míru), strachvé reakce běti z vyhržvání umístěním d pasťáku, a t nejen ze strany tce, ale i ze strany ddělení sciálně právní chrany dětí a mládeže, prmítnuté d velmi častých útěků ke kamarádkám, d jejich rdin, skrývání se s nimi na neznámém místě před násilníkem, tj. přesun lkace útěků míst k matce, ke kamarádkám, strach z vyhrůžek násilníka, že běť unese, takže druhéh rdiče už nikdy neuvidí a nesetká se s ním, zřetelné prjevy chranářské tendence vůči rdiči-trýzniteli, pakvané reakce tzv. psí ddansti a pslušnsti vůči násilníkvi, pakvané a zřetelné destruktivní tendence běti vůči zvířatům, věcem (ničení a pškzvání věcí), vůči sbám nejen cizím, ale i blízkým, slvní strachvé reakce, s následným útěkem před setkáním se známu sbu, ke které dříve cítila běť kladné vztahy, strach běti ze šikany násilníka, vyjádřený slvně, stresvá reakce při zákazu trýznitele tevřít zamčené vstupní dveře d bytu druhému rdiči, kterému násilník zabraňuje ve vstupu d bytu, kde má trvalý pbyt, stresvá reakce při násilném tevírání dveří zámečníkem za přítmnsti běti, násilníka, plicistů a svědka. Příznaky v eknmické blasti Zákn eknmicku frmu dmácíh násilí neuznává. V psychlgických pradnách byly zjištěny tyt příznaky: stres ze zabavení dárků d příbuzných, i d druhéh rdiče, násilníkem stres z násilnéh dnětí peněz darvaných příbuznými neb druhým rdičem, stres kvůli zabavenému mbilu, darvanéh druhým rdičem, bez důvdu, pakvaný stres z důvdu častéh vyhazvání u běti blíbených knih a časpisů d kntejneru, stres z uzamčení části blečení běti na delší dbu, pakvaný stres z dluhdbéh uzamčení audi a videnahrávek běti. Příznaky v sexuální blasti Příznaky, které vznikají vlivem sexuálníh zneužívání, jsme przatím nesledvali, prtže se u námi zkumaných případů nevyskytly. V dbrné literatuře i v trestním zákně jsu přesně definvány a dstupňvány pdle věku bětí. 9

10 Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů. Plarita a vzájemné bhacvání Závěr Nepvažujeme předlžený výčet příznaků za úplný. V praxi se dbrníci jistě setkávají s dalšími příznaky. Dmníváme se, že je třeba v mapvání příznaků bětí dmácíh násilí pkračvat, dplňvat je a znvu je klasifikvat. Praktické věření nejen frekvence výskytu, ale i závažnsti jedntlivých příznaků ve fyzické, psychické, sciální a eknmické blasti umžní frmulvat syndrm dmácíh násilí a dpručit h k pužívání dbrníkům. Vybraná literatura: Badegruber, B. Příběhy pmáhají s prblémy. Praha, Prtál Čírtkvá, L. Znaky a tendence dmácíh násilí. Zpravdaj BKB 2000, č. 1, s Drever, J. A dictinary f psychlgy. Lndn, Penguin bks New Yrk Drever, J.; Frehlich, W. D. Werterbuch zur Psychlgie. Muenchen, Dtv Verlag Dunvský, J. Dítě a pruchy rdiny. Praha, Avicenum Dunvský, J. Péče dítě zasažené syndrmem CAN. Sciální pediatrie 1996, č. 1. Fialvá, I. Dmácí násilí v tázkách a dpvědích. Ostrava, Brn, BKB Hendrych, S. Útčníci. HaN 14, 2004, 28, 5, 04, 5. Ilustrvaný encyklpedický slvník. Praha Knblvá, S.; Mišurcvá, V. Práva dítěte v dkumentech. Praha, Themis Khutek, R. Závady a pruchy chvání dětí a mládeže. Pedag. rientace 2002, č. 1, s Kuklík, F. Emtivita. Násilné chvání. In: Kuklík, F. Lidský mzek. Praha, Prtál Kuklík, F.; Drtilvá, J. Zl na každý den. Živt s deprivanty I. Praha, Galén Merta, P. Anketa. Nebyčejné sudy dmácíh násilí. Květy , Nvela trestníh zákna 215a. Zpravdaj BKB 2004, č. 1, s. 34. Prkp, M.; Huňkvá, M.; Jelínkvá, R.; Rezkvá, A.; Langhansvá, H.; Kristkvá, V. Právní chrana dětí a bětí dmácíh násilí. Praha, Liga lidských práv Případy z praxe. Praha, PrFem. Sedlák, J. Determinanty dmácíh násilí na nezletilých. Brn 2001, nákladem vlastním. Sedlák, J. Sciální chrana dětí v praxi. Psychlgické prblémy dmácíh násilí. Sbrník: První středevrpská a druhá celstátní knference dmácím násilí. Praha 2003, s Sedlák, J. Zátěže a stresy při dmácím násilí. In Psychlgické dny 2002: Křeny a vykřenění. Olmuc 2003, s Svák, Z. Týrání dětí z phledu trestníh práva. Amireprt 1995, č. 2, s Šámal, P. Nvela trestníh zákna. Kvalifikvaný výklad 215a. Zpravdaj BKB 2004, č. 1, s Trestní zákn 215 (týrání svěřené sby). SEDLÁK, Jiří. Psuzvání následků dmácíh násilí. In HELLER, Daniel; PROCHÁZKOVÁ, Jana; SOBOTKOVÁ, Irena (ed.). Psychlgické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : plarita a vzájemné bhacvání : sbrník příspěvků z knference Psychlgické dny, Olmuc Olmuc : Universita Palackéh v Olmuci, Acta Universitatis Palackianae Olmucensis. Facultas Philsphica, Psychlgica 35 - suppl. Plný text příspěvku rzsahu 10 s. je dstupný na přilženém CD-ROM. ISBN

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Schpnst dpuštět neznamená přijímat neb schvalvat ubližvání. (J. Gray) Tent Krizvý prgram prti šikanvání č. 483/PR/2015 ze dne 29. srpna 2015 nabývá účinnsti d 1.

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Dotazník pro majitele kočky

Dotazník pro majitele kočky Dtazník pr majitele kčky Záznam připravil/a: Majitel: Jmén majitele: Telefn: E-mail: Adresa: Kčka: Jmén zvířete: Věk zvířete: Plemen zvířete: Phlaví zvířete: Kastrát: ANO/NE V klika letech byl zvíře kastrván?

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

1. hodina informační schůzka

1. hodina informační schůzka Kružek chvu hldavců Obecně k rganizaci Kružek je rganizván v rámci škly. Má samstatnu místnst chvatelství, ve které se nachází jedntlivé kutky živých zvířat. Pr naše účely jsu v jedné části vystaveny

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Oddíl I. Základní úkol domova mládeže ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Oddíl I. Základní úkl dmva mládeže Dmv mládeže má za úkl zabezpečit ubytvání, stravvání a výchvu, která navazuje na výchvně vzdělávací činnst Střední průmyslvé škly a Obchdní akademie,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více