X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES"

Transkript

1 X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Liberec Finální informace

2 První a jediná kvadrivalentní vakcína chránící proti pěti onemocněním Očkujte vakcínou SILGARD! cervikální karcinom* Vakcína SILGARD = prevence: GenItáLní bradavice** PRemALIGní Léze cervikální* PRemALIGní Léze VuLVáLní* PRemALIGní Léze VAGInáLní* * v příčinné souvislosti s jistými (onkogenními) HPV typy ** v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV zkrácená informace o léčivém PříPravku silgard, injekční suspenze v PředPlněné injekční stříkačce. VAkCínA ProtI lidskému PAPIloMAVIru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, ADSorboVAná). kvalitativní a kvantitativní složení: 1 DáVkA (0,5 Ml) obsahuje PřIblIžně: PAPIlloMAVIrI humani1 typus 6 ProtEInuM l1 2, 3-20 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI humani1 typus 11 ProtEInuM l1 2, 3-40 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI humani1 typus 16 ProtEInuM l1 2, 3-40 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI humani1 typus 18 ProtEInuM l1 2, 3-20 MIkrogrAMů. léková forma: InjEkČní SuSPEnzE V PřEDPlněné InjEkČní StříkAČCE. indikace: SIlgArD je VAkCínA k PoužItí od Věku 9 let k PrEVEnCI: - PrEMAlIgníCh genitálních lézí (CErVIkálníCh, VulVálníCh A VAgInálníCh) A CErVIkálního karcinomu V PříČInné SouVISloStI S jistými onkogenními typy lidského PAPIloMAVIru (hpv); - bradavic zevního genitálu (ConDyloMA ACuMInAtA) V PříČInné SouVISloStI SE SPECIfICkýMI typy hpv. tato InDIkACE je založena na PrůkAzu účinnosti VAkCíny SIlgArD u žen VE Věku 16 Až 45 let A u Mužů VE Věku 16 Až 26 let A na PrůkAzu IMunogEnICIty VAkCíny SIlgArD u Dětí VE Věku 9 Až 15 let A DoSPíVAjíCíCh. PoužItí PříPrAVku SIlgArD MuSí být V SoulADu S oficiálními DoPoruČEníMI. dávkování a způsob Podání: základní VAkCInAČní řada SEStáVá ze 3 SAMoStAtnýCh 0,5Ml DáVEk PoDAnýCh PoDlE následujícího SChéMAtu: 0, 2, 6 MěSíCů. PokuD je nezbytné AltErnAtIVní očkovací SChéMA, Druhá DáVkA MuSí být PoDánA nejméně jeden MěSíC Po PrVní DáVCE A třetí DáVkA MuSí být PoDánA nejméně 3 MěSíCE Po Druhé DáVCE. VšEChny tři DáVky MuSí být PoDány během období jednoho roku. PotřEbA PoDání DáVky PřEoČkoVání nebyla StAnoVEnA. DoPoruČujE SE, Aby jedincům, jimž je PoDánA PrVní DáVkA PříPrAVku SIlgArD, byly PoDány VšEChny tři DáVky VAkCInAČní řady PříPrAVkEM SIlgArD. VAkCínu je nutno APlIkoVAt IntrAMuSkulární InjEkCí. DětSká PoPulACE: bezpečnost A účinnost PříPrAVku SIlgArD u Dětí MlADšíCh 9 let nebyla StAnoVEnA. k DISPozICI nejsou žádné údaje. kontraindikace: hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli PoMoCnou látku. jedinci, u nichž SE Po PoDání DáVky PříPrAVku SIlgArD objeví PříznAky hypersenzitivity, nesmí DAlší DáVku PříPrAVku SIlgArD DoStAt. PoDáVání PříPrAVku SIlgArD MuSí být odloženo u jedinců trpících závažným AkutníM horečnatým onemocněním. PřítoMnoSt lehké InfEkCE, jako je lehká InfEkCE horních CESt DýChACíCh, nebo horečka nízkého StuPně VšAk nejsou kontraindikací Pro IMunIzACI. zvláštní upozornění a opatření Pro Použití: PřI rozhodování o VAkCInACI jednotlivce SE MuSí Vzít V PotAz riziko, že již byl VyStAVEn PůSobEní hpv A PotEnCIální PřínoS, který MůžE z VAkCInACE Mít. StEjně jako u VšECh InjEkČníCh VAkCín MuSí být Pro PříPAD VzáCnýCh AnAfylAktICkýCh reakcí Po APlIkACI VAkCíny SnADno k DISPozICI odpoví- DAjíCí léčebná opatření. očkovaní by MělI být PřIblIžně 15 MInut Po PoDání VAkCíny SIlgArD PEČlIVě SlEDoVánI. StEjně jako u jiných VAkCín SE nemusí PříPrAVkEM SIlgArD zajistit ochrana VšEM očkovaným. neprokázalo SE, že by Měl PříPrAVEk SIlgArD terapeutický EfEkt. bezpečnost A IMunogEnItA VAkCíny byly hodnoceny u jedinců VE Věku od 7 Do 12 let S ProkázAnou InfEkCí VIrEM lidské IMunoDEfICIEnCE (hiv)*. jedinci SE SnížEnou IMunItní reakcí, Ať již V DůSlEDku buď SIlné IMunoSuPrESIVní léčby, genetické PoruChy nebo jiných PříČIn, nemusí na VAkCínu zareagovat. tuto VAkCínu je nutno PoDáVAt opatrně jedincům S trombocytopenií nebo S jakoukoli PoruChou koagulace, ProtožE Po IntrAMuSkulárníM PoDání takovým jedincům MůžE Dojít ke krvácení. DélkA ochrany není V SouČASnoStI známa. trvalá účinnost ochrany byla PozoroVánA Po Dobu 4,5 roku Po DokonČEní 3DáVkoVé SérIE. nejsou k DISPozICI žádné údaje o bezpečnosti, IMunogEnICItě AnI účinnosti, které by PoDPoroVAly zaměnitelnost Pří- PrAVku SIlgArD S jinými VAkCínAMI ProtI hpv. interakce: jedinci, kteří DoStAlI IMunoglobulIn nebo krevní DErIVáty během 6 MěSíCů PřED PrVní DáVkou VAkCíny, byli VE VšECh klinických StuDIíCh VyřAzEnI. Použití spolu s dalšími vakcínami: PřI PoDání PříPrAVku SIlgArD VE StEjnou Dobu (AlE PřI PoDání VAkCín Do různých InjEkČníCh MíSt) S VAkCínou ProtI hepatitidě typu b (rekombinantní) nedošlo k zásahu Do IMunItní odpovědi na hpv typy. PříPrAVEk SIlgArD lze PoDáVAt SouČASně S kombinovanou PoSIloVACí (booster) VAkCínou obsahující DIftérII (D) A tetanus (t) buď S PErtuSí [ACElulární komponenta] (AP) A/nEbo S PolIoMyElItIS [InAktIVoVAná] (IPV) (VAkCíny DtAP, Dt-IPV, DtAP-IPV) bez VýznAMné IntErfErEnCE S ProtIlátkoVou odpovědí na kteroukoli ze SložEk kterékoli z VAkCín. SouČASné PoDáVání PříPrAVku SIlgArD S jinými VAkCínAMI, než jsou VAkCíny uvedené VýšE, nebylo StuDoVáno. nezdá SE, že by PoužItí hormonální AntIkonCEPCE ovlivnilo IMunItní odpověď na PříPrAVEk SIlgArD. těhotenství a kojení: údaje o PoDáVání PříPrAVku SIlgArD V Průběhu těhotenství neprokázaly žádný bezpečnostní SIgnál. tyto údaje VšAk nejsou DoStAtEČné Pro DoPoruČEní PoužíVání PříPrAVku SIlgArD V Průběhu těhoten- StVí. očkování je nutno odložit na Dobu Po ukončení těhotenství. PříPrAVEk SIlgArD lze PoDáVAt během kojení. nežádoucí účinky: VElMI ČASté ( 1/10): bolesti hlavy, V MíStě InjEkCE: ErytéM, bolest, otok. ČASté ( 1/100, < 1/10): PyrExIE, nauzea, bolesti V končetinách, V MíStě InjEkCE: hematom, SVěDění. ostatní nežádoucí účinky byly hlášeny V nižších frekvencích (jako Méně ČASté ( 1/1 000, < 1/100); VzáCné ( 1/10 000, < 1/1 000); VElMI VzáCné (< 1/10 000), PříPADně byla jejich ČEtnoSt kvalifikována jako není známo, jelikož byly hlášeny DobroVolně z PoPulACE nejisté VElIkoStI A nebylo VžDy Možné odhadnout jejich ČEtnoSt AnI StAnoVIt PříČInnou SouVISloSt S ExPozICí VAkCíně). šlo o tyto nežádoucí účinky: CElulItIDA V MíStě APlIkACE InjEkCE, IDIoPAtICká trombocytopenická PurPurA, lymfadeno- PAtIE. hypersenzitivní reakce VČEtně AnAfylAktICkýCh/AnAfylAktoIDníCh reakcí, točení hlavy, SynDroM guillain-barrého, SynkoPA někdy DoProVázEná tonicko-klonickými Pohyby, zvracení, ArtrAlgIE, MyAlgIE, AStEnIE, zimnice, únava, CElkoVý PoCIt nemoci, bronchospasmus A kopřivka. uchovávání: uchovávejte V ChlADnIČCE (2-8 C). ChrAňtE PřED MrAzEM. uchovávejte lahvičku VE Vnější krabičce, Aby byl PříPrAVEk Chráněn PřED SVětlEM. balení: 0,5 Ml SuSPEnzE V PřEDPlněné InjEkČní StříkAČCE SE DVěMA jehlami V balení Po 1 kuse. na trhu nemusí být VšEChny VElIkoStI balení. držitel rozhodnutí o registraci: MErCk ShArP & DohME ltd., hertford road, hoddesdon, hertfordshire En11 9bu, VElká británie. registrační číslo(a): Eu/1/06/358/007. datum Poslední revize textu: *) VšIMnětE SI, ProSíM, změn V InforMACíCh o léčivém PříPrAVku. Pro kohortu dívek od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku částečně hrazeno z Prostředků veřejného zdravotního Pojištění, maximální doplatek na jednu dávku vakcíny silgard činí 300 kč. Pro ostatní Pacientky a Pacienty není hrazeno z Prostředků veřejného zdravotního Pojištění. PříPravek je vázán na lékařský PředPis. dříve než PříPravek PředePíšete, seznamte se, Prosím, s úplným souhrnem údajů o PříPravku. Copyright (201 Merck & Co., Inc. Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, Praha 6 - Česká republika VACC

3 Vítáme Vás v Liberci! Připravili jsme pro Vás pestrý program. Témata jsou prezentována kolegy z primární péče i z univerzit. To bude zajímavé. Využijte setkání s odborníky, nezapomeňte na společenskou část, kde se můžeme zase jen tak setkat. Děkujeme všem, kteří sestavili odborný program, pomáhali s organizací, přispěli svými příspěvky, kongres podpořili nebo jenom přijeli. Ať se Vám na kongresu líbí. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. jménem programového výboru, organizátorů, České pediatrické společnosti ČLS JEP a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP DATUM A MÍSTO KONÁNÍ , Kongresové centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec POŘADATEL Česká pediatrická společnost ČLS JEP za odborné spolupráce Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP PREZIDENT KONGRESU MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem PROGRAMOVÝ VÝBOR prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. MUDr. Hana Cabrnochová MUDr. Olga Roškotová MUDr. Bohuslav Procházka ORGANIZAČNÍ VÝBOR LÉKAŘSKÉ SEKCE MUDr. Martin Zítek ORGANIZAČNÍ VÝBOR SEKCE SESTER Bc. Marie Lulková, Bc. Petra Plašková KREDITNÍ HODNOCENÍ LÉKAŘI vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce ve výši 14 kreditů. SESTRY dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. SEKRETARIÁT KONGRESU, INFROMACE, KORESPONDENCE BOS. org s. r. o. telefon: , Kekulova 615/38 fax: Ústí nad Labem 3

4 PROGRAM KONGRES LÉKAŘŮ Středa Čtvrtek Sál EXPO KONGRES LÉKAŘŮ Kongresový sál Konferenční salónek ZAHÁJENÍ Očkování PŘESTÁVKA Anémie u dětí Setkání s Plenární odborníkem přednášky Sympozium Merck Sharp OBĚD & Dohme OBĚD Sympozium Sympozium Medicom International HERO CZECH REGISTRACE Nové Současný technologie Setkání s pohled na v zobrazovacích odborníkem dětskou Středa od do metodách výživu Setkání s Čtvrtek od do PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA odborníkem Pátek od do Sobota od do Endokri- Setkání s nologie Volná odborníkem v ambulanci sdělení VÝSTAVA PLDD Setkání s odborníkem Čtvrtek od do Pátek od do Doprovodný program Sobota od do PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ Středa od do Čtvrtek od do Pátek od do Sobota od do

5 a SYMPOZIUM SESTER Sál EXPO Pátek Sobota KONGRES LÉKAŘŮ SYMPOZIUM SESTER KONGRES LÉKAŘŮ Kongresový sál Konferenční salónek 3 Konferenční sál Konferenční salónek 4 Sál EXPO Kongresový sál Kam směřuje ATB terapie NNPH v ambulanci PLDD Nové Sestry Sestry technologie Pediatrie Odborný Odborný v pediatrické v ČR program program intenzivní PŘESTÁVKA péči Setkání s PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA odborníkem Chronická Plenární Sestry Sestry a recidivující přednášky Volná Odborný Odborný respirační program program onemocnění sdělení 5 u dětí Sympozium OBĚD ZÁVĚR KONGRESU OBĚD Novonordisk OBĚD OBĚD Sympozium OBĚD Omega Altermed Recidivující Setkání s Sestry Sestry Volná horečky odborníkem Odborný Odborný sdělení 3 u dětí program program Setkání s Řízená odborníkem diskuze PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA u posterů Setkání s Sestry odborníkem Odborný Volná Volná program sdělení 2 sdělení 4 Setkání s odborníkem Vyhlášení nejlepších posterů Společenský večer Centrum Babylon

6 X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí , Liberec ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ PARTNERŮM KONGRESU PLATINOVÝ PARTNER ZLATÝ PARTNER PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 6

7 ODBORNÝ PROGRAM KONGRES LÉKAŘŮ ČTVRTEK SÁL EXPO Zahájení hodin Předsednictvo: Rosenbergová M., Janda J., Škvor J., Zítek M. I. BLOK hodin OČKOVÁNÍ Předsednictvo: Marek J., Růžková R. 1. OČKOVÁNÍ DĚTÍ V ČR min. Cabrnochová H. PLDD, Praha 2. MÝTY A FAKTA O OČKOVÁNÍ 20 min. Chlíbek R., Smetana J. Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové 3. OČKOVÁNÍ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ NA SLOVENSKU 20 min. Chovancová D. Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UN, Bratislava PŘESTÁVKA hodin II. BLOK hodin PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY Předsednictvo: Zeman J., Hoza J. 4. SOUČASNÉ TRENDY V KARDIOLOGII DOSPĚLÝCH 45 min. Linhart A. II. Interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha 5. ACTUAL TRENDS IN DIAGNOSIS AND THERAPY OF NEUROENDOCRINE TUMORS 45 min. Pacák K. (sdělení v českém jazyce) Reproductive and Adult Endocrinology Program, NICHD, National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD 20817, USA OBĚD hodin SYMPOZIUM hodin Merck Sharp & Dohme s. r. o. HPV ASOCIOVANÁ ONEMOCNĚNÍ A ROTAVIRY U DĚTÍ chairman MUDr. Vladimír Dvořák HPV ASOCIOVANÁ ONEMOCNĚNÍ MUDr. Vladimír Dvořák Centrum ambulantní gynekologie a primární péče Brno, Vedoucí lékař centra PAPILOMATÓZA HRTANU JAKO SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ HPV ONEMOCNĚNÍ MUDr. Jitka Vydrová Hlasové a sluchové centrum Medical Healthcom primář VIROVÉ GASTROENTERITIDY MUDr. Petr Širůček Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava 7

8 SYMPOZIUM hodin Medicom International s. r. o. MODERNÍ LÉČBA KAŠLE PharmDr. Jan Juřica Ph.D. Farmakologický ústav LF, Masarykova univerzita Brno MUDr. Stanislav Kos, CSc. Léčebna TRN Janov prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. 1. Plicní klinika 1. LF UK a VFN, Praha III. BLOK hodin NOVÉ TECHNOLOGIE V ZOBRAZOVACÍCH METODÁCH Předsednictvo: Pajerek J., Zapletalová J. 6. ENDOVASKULÁRNÍ INTERVENCE U DĚTÍ 20 min. Roček M. Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha 7. NOVÉ POSTUPY PŘI ZOBRAZENÍ NUKLEÁRNÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ Kynčl M. Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha 8. KONTRASTNÍ ULTRASONOGRAFIE MOŽNOSTI VYUŽITÍ V DĚTSKÉM VĚKU Mrázková L. Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha PŘESTÁVKA hodin IV. BLOK hodin ENDOKRINOLOGIE V AMBULANCI PLDD Předsednictvo: Bartošová J., Pomahačová R. 20 min. 20 min. 9. ŠTÍTNÁ ŽLÁZA CO VYŠETŘIT, JAK LÉČIT 20 min. Skalická B. Privátní endokrinologická ordinace, Liberec 10. ZNÁMKY PŘEDČASNÉHO DOSPÍVÁNÍ JDE VŽDY O PATOLOGII? 20 min. Koloušková S. 11. FAMILIÁRNĚ MALÝ VZRŮST VŽDY JEN BENIGNÍ VARIANTA 20 min. Zapletalová J., Lebl J. Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc, Křest knihy Selhání růstu nejen pro pediatrickou praxi MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. 8

9 ČTVRTEK KONGRESOVÝ SÁL V. BLOK hodin ANÉMIE U DĚTÍ Předsednictvo: Hrstková H., Pozler O. 12. BLEDOST VAROVNÝ SIGNÁL 20 min. Roškotová O. NZZ MUDr. Olga Roškotová, Litoměřice 13. SOUČASNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY ANÉMIÍ U DĚTÍ 20 min. Pospíšilová D. Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc 14. ANÉMIE JAKO PROJEV VROZENÝCH A ZÍSKANÝCH SELHÁNÍ KOSTNÍ DŘENĚ S POSTIŽENÍM VÍCE NEŽ JEDNÉ KRVETVORNÉ ŘADY Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha OBĚD hodin SYMPOZIUM hodin HERO CZECH s. r. o. SUNAR V NOVÉM JE PŘIPRAVEN I PRO DALŠÍ GENERACE prim. MUDr. Jan Boženský Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava - Vítkovice VI. BLOK hodin SOUČASNÝ POHLED NA DĚTSKOU VÝŽIVU Předsednictvo: Votava F., Svojsík M. 20 min. 15. VÝŽIVA DĚTÍ V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA min. Procházka B., Procházková M., Riedlová J., Vígnerová J. PLDD Kutná Hora, 3. LF UK, Praha, SZÚ, Praha 16. SCREENING PACIENTŮ (NUTRIACTION) ZAMĚŘENÝ NA VYHLEDÁVÁNÍ HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ V RIZIKU MALNUTRICE Pozler O. Dětská klinika FN a LF, Hradec Králové 20 min. 17. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA JAKO LÉK 20 min. Bronský J. PŘESTÁVKA hodin 9

10 VII. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 1 Předsednictvo: Pospíšilová D., Bronský J. 18. AKTUÁLNÍ STAV NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU V ČR 8 min. Votava F., Chrastina P., Kožich V., Pešková K., Šťastná S., Adam T., Friedecký D., Hlídková E., Vinohradská H. 4), Kračmar P., Dejmek P., Krulišová V. 5), Holubová A. 5), Balaščáková M. 5), Piskáčková T. 5), Macek M. Jr. 5), Gaillyová R. 6), Truellová I. 7), Švagera Z. 8) Klinika dětí a dorostu, UK 3. LF a FN Královské Vinohrady, Praha Ústav dědičných metabolických poruch, UK 1. LF a VFN, Praha Laboratoř dědičných metabolických poruch OKBI, UP LF a FN, Olomouc 4) Oddělení klinické biochemie a hematologie, Dětská nemocnice, MU LF a FN, Brno 5) Ústav biologie a lékařské genetiky, UK 2. LF a FN Motol, Praha 6) Oddělení lékařské genetiky, MU LF a FN, Brno 7) Odbor zdravotních služeb, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 8) Ústav klinické biochemie, FNsP, Ostrava 19. GENETICKÉ VYŠETŘENÍ MĚNÍ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PACIENTŮ S VROZENÝM HYPERINZULINISMEM Průhová Š., Dušátková P., Kytnarová J., Obermannová B., Cinek O., Šumník Z., Lebl J. Klinika dětského a dorostového lékařství VFN 1. LF UK, Praha 8 min. 20. MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LÉČBY GAUCHEROVY NEMOCI 8 min. Malinová V., Ledvinová J., Poupětová H., Dvořáková L., Zeman J. Klinika dětského a dorostového lékařství VFN 1. LF UK, Praha Ústav dědičných metabolických poruch VFN 1. LF UK, Praha 21. PROGRESIVNÍ FAMILIÁRNÍ INTRAHEPATÁLNÍ CHOLESTÁZA 1. A 2. TYPU V DĚTSKÉM VĚKU Kotalová R., Dědek P., Jirsa M. Dětská klinika LF UK a FN, Hradec Králové Laboratoř experimentální hepatologie IKEM, Praha 22. MŮŽE BÝT GASTROINTESTINÁLNÍ PROTEIN TREFOIL FACTOR 2 VHODNÝM BIOMARKEREM POŠKOZENÍ INTESTINÁLNÍ BARIÉRY BĚHEM SEPTICKÝCH STAVŮ U DĚTÍ? Žurek J., Fedora M. Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU Brno, FN Brno 23. ABERACE TRANSKRIPČNÍHO FAKTORU IKAROS (IKZF MAJÍ VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA PROGNÓZU AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÉ LEUKÉMIE U DĚTÍ Volejníková J., Mejstříková E., Dörge P., Černá D., Kanderová V., Budínský V., Stanulla M., Hrušák O., Starý J., Trka J., Kalina T., Froňková E. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha Department of Pediatrics, University Medical Centre Schleswig-Holstein, Kiel, Germany Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol, Praha 8 min. 8 min. 8 min. 10

11 ČTVRTEK KONFERENČNÍ SALÓNEK 3 SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 1. RACIONÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA INFEKCE MOČOVÝCH CEST (IMC) 45 min. Janda J. OBĚD hodin SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 2. NOVÉ ASPEKTY CELIAKIE 45 min. Frühauf P. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 3. UČÍME SE Z TEORIE I Z OMYLŮ ALERGIE V DĚTSKÉM VĚKU 45 min. Špičák V. Immuno-flow, Praha Letňany SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 4. FAKTA A MÝTY O DĚTSKÉ BOLESTI 45 min. Hoza J. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 5. NOVINKY V DIAGNOSTICE A TERAPII DĚTSKÉHO DIABETU 45 min. Šumník Z. PÁTEK SÁL EXPO VIII. BLOK hodin KAM SMĚŘUJE ANTIBIOTICKÁ TERAPIE V PEDIATRII Předsednictvo: Bláhová K., Vitouš A. 24. JAK DÁL S ATB TERAPIÍ V PRIMÁRNÍ PÉČI? 20 min. Marek J., Jindrák V. PLDD Veselí nad Lužnicí, NNH KMAS Praha 25. RACIONÁLNÍ LÉČBA ANTIBIOTIKY U DĚTÍ S INFEKCEMI DÝCHACÍCH CEST 20 min. Roháčová H. Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha 26. VÝHLEDY ANTIBIOTICKÉ TERAPIE: JAK NA INTRACELULÁRNÍ PATOGENY? 20 min. Horová B. Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha PŘESTÁVKA hodin 11

12 IX. BLOK hodin PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY Předsednictvo: Janda J., Lebl J. 27. SOUČASNÉ TRENDY V PEDIATRICKÉ KARDIOLOGII 45 min. Chaloupecký V. Pediatrické kardiocentrum FN Motol, Praha PŘEDÁNÍ CEN PŘEDNÁŠKY LAUREÁTA BRDLÍKOVY CENY A CENY ČPS Předání Brdlíkovy ceny prof. MUDr. J. Dunovskému, DrSc. za celoživotní přínos české pediatrii Předání Ceny České pediatrické společnosti za vědeckou činnost pro pediatry ve věku do 35 let a přednáška laueráta: Magner M. (Praha) Mitochondriální onemocnění v dětském věku ZVANÁ PŘEDNÁŠKA hodin 28. STRUCTURE AND FUTURE OF PEDIATRICS IN GERMANY 20 min. Wagner N. Univ.-Kinderklinik Aachen, BRD, Germany OBĚD hodin SYMPOZIUM hodin NOVO NORDISK, spol. s r. o. MALÝ VZRŮST JAKO SIGNÁL VÁŽNÉ NEMOCI prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. MUDr. Ivana Plášilová Dětská klinika, FN Hradec Králové MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. X. BLOK hodin RECIDIVUJÍCÍ HOREČKY U DĚTÍ Předsednictvo: Zítek M., Procházka B. 29. RECIDIVUJÍCÍ HOREČKY V ORDINACI DĚTSKÉHO PRAKTIKA 20 min. Růžková R. PPLD, Praha 30. RECIDIVUJÍCÍ HOREČKY V DĚTSKÉM VĚKU 20 min. Doležalová P., Król P. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 31. IMUNOLOGIE U AUTOINFLAMATORNÍCH ONEMOCNĚNÍ 20 min. Poloučková A., Šedivá A. Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol, Praha PŘESTÁVKA hodin XI. BLOK hodin ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ Předsednictvo: Lebl J. (Poster 1 1, Škvor J. (Poster 13 25), Zeman J. (Poster 26 38)

13 XII. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 2 Předsednictvo: Šnajderová M., Smrčka V. 32. LÉČBA ESTROGENY V ADOLESCENCI 8 min. Šnajderová M., Zemková D., Teslík L. Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 33. DÍVKY S TURNEROVÝM SYNDROMEM A PACIENTI S IZOLOVANÝM DEFICITEM SHOX MAJÍ PODOBNOU KOSTNÍ GEOMETRII, ALE ODLIŠNOU TRABEKULÁRNÍ KOSTNÍ DENZITU NA RADIU Souček O., Lebl J., Zapletalová J., Novotná D., Plášilová I. 4), Koloušková S., Zemková D., Roček M. 5), Hirschfeldová K. 6), Šumník Z. Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Pediatrická klinika FN Brno a LFMU 4) Dětská klinika FN a LF UK, Hradec Králové 5) Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol, Praha 6) Ústav biologie a lékařské genetiky, UK 1. LF a VFN, Praha 8 min. 34. JAK BYCHOM MĚLI PŘISTUPOVAT K DĚTEM S OSTEOGENESIS IMPERFECTA? Bayer M. Dětská klinika FN a LF UK, Hradec Králové 8 min. 35. SERUM HOMOCYSTEINE LEVELS IN CHILDREN WITH IMPAIRED BONE HEALTH - A PILOT STUDY 8 min. Kutílek Š., Němec V., Bočkayová E., Řeháčková P. Dept. of Pediatrics, Pardubice Hospital and Faculty of Health Studies, University of Pardubice Center for Clinical and Basic Research (CCBR), Pardubice 36. PLACENTÁRNÍ TRANSPORT JÓDU A NEZÁVISLÁ FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PLODU V POPULACI S MÍRNÝM JÓDOVÝM DEFICITEM Krylová K., Neumann D., Dejmek P., Bayer M. Dětská klinika FN a LF UK, Hradec Králové Laboratoř novorozeneckého screeningu, Klinika dětí a dorostu FN KV a 3. LF UK, Praha 8 min. 37. SEXUÁLNÍ VÝVOJ JAK A PROČ VYŠETŘOVAT? 8 min. Kalvachová B. Endokrinologický ústav, Praha 38. KLINICKÝ VÝZNAM A ETIKA VYŠETŘENÍ SEXUÁLNÍ ZRALOSTI POHLED DĚTSKÉHO GYNEKOLOGA Teslík L. Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha XIII. BLOK hodin VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH POSTERŮ Předsednictvo: Gut J., Pozler O. SPOLEČENSKÝ VEČER hodin 8 min. 13

14 PÁTEK KONGRESOVÝ SÁL XIV. BLOK hodin NOVOROZENEC NÍZKÉ PORODNÍ HMOTNOSTI V AMBULANCI PLDD Předsednictvo: Kuchař M., Bayer M. 39. NOVOROZENEC S NÍZKOU PORODNÍ VÁHOU: NÁSLEDNÁ PEDIATRICKÁ PÉČE Zoban P. Novorozenecké odd., Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 40. POHLED NEONATOLOGA NA MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ PÉČE O DĚTI SE ZÁVAŽNÝMI PERINATÁLNÍMI KOMPLIKACEMI PO PROPUŠTĚNÍ Dortová E., Dort J., Náhlovský J., Tobrmanová H. Neonatologické oddělení, FN Plzeň 41. MOŽNOSTI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST V PÉČI O NOVOROZENCE S NÍZKOU PORODNÍ HMOTNOSTÍ Drnková P. Ordinace PLDD, Ústí nad Labem 20 min. 20 min. 20 min. OBĚD hodin SYMPOZIUM hodin OMEGA ALTERMED, a. s. NEKORTIKOIDNÍ LÉČBA ATOPICKÉHO EKZÉMU U DĚTÍ XV. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 3 Předsednictvo: Vondrák K., Šumník Z. 42. AUSTRIAN LAW FOR COMPENSATION OF DAMAGE POSSIBLY CAUSED BY VACCINATION Mutz I. Univ.- Kinderklinik Graz, Oesterreich 43. PORUCHY HOSPODÁRENIA S VODOU HYPONATRÉMIA A HYPERNATRÉMIA Kovács L. 2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava 20 min. 8 min. 44. PRACOVIŠTĚ KOMPLEXNÍ PÉČE O DĚTI S DMO A DALŠÍMI HYBNÝMI PORUCHAMI V ČESKÉ REPUBLICE 8 min. Ošlejšková H., Komárek V., Kraus J., Schejbalová A., Trenčianský V. 4), Hadač J. 5), Kudr M. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, Praha Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Dětská a dospělá ortopedie a Traumatologie, Praha 4) Státní léčebné lázně Jánské Lázně, s. p. 5) Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha 14

15 45. TUBERÓZNÍ SKLERÓZA A JEJÍ KOMPLIKACE U DĚTÍ SLEDOVANÝCH OD NOVOROZENECKÉHO VĚKU PRO RHABDOMYOM SRDCE DESET LET SLEDOVÁNÍ 8 min. Petrák B., Chaloupecký V., Černý M., Jahodová A., Lisý J. 4), Kynčl M. 4), Kalužová M. Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha, Dětské kardiocentrum, UK 2. LF a FN Motol, Praha Novorozenecké odd. s JIRP, Gynekologicko-porod. klinika, UK 2. LF a FN Motol, Praha 4) Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha 46. VÝSLEDKY LÉČBY POLOHOVÉHO PLAGIOCEFALU POMOCÍ KRANIÁLNÍ ORTÉZY Lipina R., Rosický J., Golová Š., Zabystrzanová E., Zalešáková D., Chlachula M. Neurochirurgická klinika, FN Ostrava, Ortopedická protetika, Frýdek-Místek 8 min. PŘESTÁVKA hodin XVI. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 4 Předsednictvo: Laubová J., Zikmund J. 47. VESIKOURETERÁLNÍ REFLUX V ROCE 2012 Z POHLEDU PEDIATRA 8 min. Geier P., Feber J. Children s Hospital of Eastern Ontario, Ottawa, Canada 48. CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN STUPNĚ U DĚTÍ V ČR 8 min. Šimánková N., Bláhová K., Flogelová H., Doležalová Š., Dušek J., Janda J., Langer J., Honzík T., Bendáková H., Seeman T., Vondrák K ANNUAL REPORT ON RENAL REPLACEMENT THERAPY (RRT) IN CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC (CZ) Vondrák K., Doležel Z., Dušek J., Hladík M., Seeman T., Šimánková N., Štarha J., Zaoral T., Zieg J., Janda J. Dpt. of Pediatrics Univ. Hospital Prague-Motol, 2nd. Dpt. of Pediatrics, Univ. Hospital Brno Dpt. of Pediatric ICU, Univ. Hospital Ostrava 8 min. 50. HYPERTENZE V NOVOROZENECKÉM A KOJENECKÉM VĚKU: DIAGNOSTIKA, LÉČBA, VÝVOJ RENÁLNÍCH FUNKCÍ Bláhová K., Fencl F., Stará V., Djakow J., Seeman T., Černý M., Mormanová Z., Kynčl M., Verebová M., Pádr R., Roček M. Pediatrická klinika, Novorozenecké oddělení s JIRP, UK 2. LF a FN Motol, Praha Gynekologicko-porodnická klinika, UK 2. LF a FN Motol, Praha Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha 8 min. 51. JSOU NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU LEDVINNÝCH CYST U DĚTÍ ANOMÁLIE V HNF1B GENU? 8 min. Malina M., Dušátková P., Dušek J., Bláhová K., Lebl J., Cinek O., Průhová Š., Seeman T. 52. VČASNÉ CIEVNE ZMENY U DETÍ S CHRONICKÝMI NEFROPATIAMI 8 min. Podracká Ľ., Šamudovská K. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice, Klinika detskej pneumológie, SZU, Bratislava SPOLEČENSKÝ VEČER hodin 15

16 PÁTEK KONFERENČNÍ SALÓNEK 3 SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 1. NOVÉ ASPEKTY CELIAKIE 45 min. Frühauf P. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha OBĚD hodin SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 2. RACIONÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA INFEKCE MOČOVÝCH CEST (IMC) 45 min. Janda J. SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 3. UČÍME SE Z TEORIE I Z OMYLŮ ALERGIE V DĚTSKÉM VĚKU 45 min. Špičák V. Immuno-flow Praha Letňany SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 4. FAKTA A MÝTY O DĚTSKÉ BOLESTI 45 min. Hoza J. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 5. NOVINKY V DIAGNOSTICE A TERAPII DĚTSKÉHO DIABETU 45 min. Šumník Z. SPOLEČENSKÝ VEČER hodin SOBOTA SÁL EXPO XVII. BLOK hodin PEDIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE Předsednictvo: Zeman J., Ryba L. 53. PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÁ PÉČE V ČR A JEJÍ BUDOUCNOST 20 min. Cabrnochová H. PLDD, Praha 54. O PEDIATRII V NEMOCNICI 15 min. Škvor J. Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem 55. PEDIATRIE S ÚSMĚVEM 25 min. Klement P., Honzík T., Zeman J. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 16

17 PŘESTÁVKA hodin XVIII. BLOK hodin CHRONICKÁ A RECIDIVUJÍCÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ Předsednictvo: Cabrnochová H., Pohunek P. 56. RECIDIVUJÍCÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ V PRIMÁRNÍ PÉČI DĚTSKÉHO LÉKAŘE Krbušek D. Alergologie a klin. imunologie, Mnichovo Hradiště 57. BRONCHOPULMONÁLNÍ DYSPLAZIE: SOUČASNÝ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ Koťátko P., Tuková J. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 58. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA U DÍTĚTE S OPAKOVANOU PRŮDUŠKOVOU OBSTRUKCÍ Svobodová T. 20 min. 20 min. 20 min. ZÁVĚR KONGRESU hodin SOBOTA KONGRESOVÝ SÁL XIX. BLOK hodin NOVÉ TECHNOLOGIE V PEDIATRICKÉ INTENZIVNÍ PÉČI Předsednictvo: Zítek M., Kobr J. 59. NOVINKY ZA ROK min. Fedora M. Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, FN Brno 60. ECMO V DĚTSKÉM VĚKU 20 min. Vobruba V. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 61. FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE U DĚTÍ V INTENZIVNÍ PÉČI 20 min. Pohunek P., Svobodová T. PŘESTÁVKA hodin XX. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 5 Předsednictvo: Vobruba V., Odzganová S. 62. PROBIOTICS AS MODULATORS IN ATOPY 8 min. Koleiat A. Makassed University General Hospital, Pediatric department Beirut, Lebanon 17

18 63. ALERGIE NA ANTIBIOTIKA JDE O ČASTÝ PROBLÉM? 8 min. Paukert J., Kopelentová E., Králová M., Mikulecká Z., Šípová V. Dětské oddělení Oblastní Nemocnice Kolín, Alergologická ambulance 64. IMUNOMODULÁCIA U DETÍ S RECIDIVUJÚCIMI INFEKCIAMI DÝCHACÍCH CIEST MÝTY, FAKTY, REALITA Jeseňák M., Neuschlová I., Rennerová Z., Majtán J. 4), Hrubiško M. 5) Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Centrum pre diagnostiku a liečbu primárnych imunodeficientných stavov, Martin Imuno-alergiologická pediatrická ambulancia VIATRIX s. r. o., Kysucké Nové Mesto Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava 4) Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava 5) Oddelenie klinickej imunológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava 8 min. 65. LÉČBA KAŠLE U DĚTÍ DLE MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH 8 min. Tuková J., Koťátko P. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 66. TÝRANÉ DĚTI V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA Z POHLEDU DĚTSKÉ CHIRURGIE 8 min. Bartl V., Bibrová Š. Klinika dětské chirurgie a traumatologie, FN Brno ZÁVĚR KONGRESU hodin INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ LÉKAŘSKÉHO KONGRESU Prosím, dostavte se s Vaší prezentací nejpozději 2 hodiny před zahájením programu bloku, ve kterém máte přednášku. Prezentace předávejte technikovi: dne v místě konání registrace dne v přednáškovém sále, ve kterém bude prezentováno Vaše odborné sdělení. V případě, že je Vaše přednáška naplánována na I. blok dopoledního zasedání, prosím, předejte Vaši prezentaci předchozí den. SYMPOZIA SESTER Prosím, dostavte se nejpozději 1 hodinu před zahájením programu bloku, ve kterém máte přednášku. V případě, že je Vaše přednáška naplánována na I. blok dopoledního zasedání, prosím, předejte Vaši prezentaci nejpozději 30 minut před zahájením I. bloku. Prezentace předávejte technikovi o přestávkách. 18

19 POSTERY LÉKAŘSKÁ SEKCE 1. TUBULO-INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIS VYVOLANÁ HANTA VIRY Kolský A., Najmanová S., Vernerová Z., Kotus D., Buhrová A., Kovářová Z., Kociánová B., Zelená H. 4), Kolská M., Votava F. Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, FNKV, Praha Dětské oddělení Oblastní nemocnice, Kladno Ústav patologické anatomie, 3. LF UK, FNKV, Praha 4) Virologické oddělení Státní zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 2. VITAMIN D HORMON S PREVENTIVNÍM I LÉČEBNÝM POTENCIÁLEM Cirmanová V. 1,, Stárka L. Endokrinologický ústav Praha, 1. LF UK Praha 3. DIENCEFALICKÝ SYNDROM Cvalínová D., Doležalová L., Votava T., Pizingerová K., Mališ J., Sumerauer D., Choc M., Vacek P., Ferda J. 4), Starý J., Kobr J. Dětská klinika FN Plzeň a LF v Plzni, UK v Praze Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha Neurochirurgické oddělení FN Plzeň a LF v Plzni, UK v Praze 4) Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň a LF v Plzni, UK v Praze 4. SEKUNDÁRNÍ PSEUDOHYPOALDOSTERONISMUS Doležel Z., Ráčilová Z., Štarha J., Jabandžiev P., Dostálková D., Zerhau P. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno 5. TĚŽKÁ HYPERKALCEMICKÁ KRIZE U KOJENCE S IDIOPATICKOU INFANTILNÍ HYPERKALCÉMIÍ ZPŮSOBENOU MUTACÍ V GENU CYP24A1 Fencl F., Bláhová K., Schlingmann K. P., Konrad M., Seeman T. Klinik für Kinder- und Jugendmedizin - Allgemeine Pädiatrie, Universitätsklinikum Münster 6. VZTAH EJEKČNÍ FRAKCE LEVÉ KOMORY A RYCHLOSTI PULZOVÉ VLNY U MLADÝCH DIABETIKŮ I. TYPU Hrstková H., Závodná E., Nováková Z., Rohanová M., Bothová P., Brázdová L., Pejchlová M., Petrová A. 4), Pekař M. 4) Mezinárodní centrum klinického výzkumu centrum animálního výzkumu, FN u sv. Anny Brno Pediatrická klinika FN Brno Nemocnice Milosrdných bratří, Brno 4) Fyziologický ústav, LF, Masarykova univerzita, Brno 7. NEOBVYKLÁ PŘÍČINA BOLESTÍ U PATNÁCTILETÉ DÍVKY Zikmund J. Klinika dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK Praha 8. CUSHINGOVA NEMOC V DĚTSKÉM VĚKU Pomahačová R., Lád V., Skalická E., Krčková P. Dětská klinika FN, UK v Praze, LF Plzeň 19

20 9. DIAGNÓZA HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE: KONEC NEBO ZAČÁTEK PŘÍBĚHU? Rucki Š., Honzík T. Dětské oddělení Nemocnice Třinec, KDDL VFN a 1. LF UK Praha 10. IDIOPATICKÁ INFANTILNÍ HYPERKLACÉMIE Kutílek Š., Gut J., Skálová S., Konrad M., Schlingmann H.P. Dept. of Pediatrics, Pardubice Hospital and Faculty of Health Studies, University of Pardubice 11. CHRONICKÝ DIALYZAČNÍ PROGRAM U DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011 Vondrák K., Doležel Z., Dušek J., Hladík M., Seeman T., Šimánková N., Štarha J., Zaoral T., Zieg J., Janda J. II. dětská klinika FN Brno Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FN Ostrava 12. ECULIZUMAB V LÉČBĚ REKURENCE A HUS U DÍTĚTE PO TRANSPLANTACI KADAVERÓZNÍ LEDVINY Vondrák K., Dušek J., Malina M., Seeman T., Šimánková N., Zieg J. 13. GASTRICKÝ BYPASS U 13LETÉ PACIENTKY JAKO ŘEŠENÍ METABOLICKÉHO SYNDROMU VÝSLEDKY PO 3 LETECH Boženský J., Holéczy P. J., Bolek M., Geržová J. Dětské a chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s, Ostrava-Vítkovice 14. KOMPLIKACE PLANÝCH NEŠTOVIC VYŽADUJÍCÍ INTENZIVNÍ NEBO RESUSCITAČNÍ PÉČI Dedek V., Fajt M., Vyhnánek R., Šterzl V., Sádlo M., Pecková P., Houšťková H. Pediatrická klinika 1. LF a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha 15. AKUTNÍ NEUROINFEKCE POMĚRNĚ RARITNÍ ETIOLOGIE Fajt M., Dedek V., Sádlo M., Šterzl V., Vyhnánek R. Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha 16. PSYCHOGENNÍ POLYDIPSIE V ORDINACI DĚTSKÉHO NEUROLOGA KAZUISTIKY Laubová J. Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem 17. REAKTIVNÍ HYPEREMICKÝ INDEX V DETEKCI ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE U DĚTÍ Jehlička P., Huml M., Sýkora J., Pomahačová R., Votava T., Trefil L., Kobr J. Dětská klinika, FN Plzeň, UK v Praze, LF v Plzni Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzni, UK v Praze, LF v Plzni 18. VÝZNAM UŽITÍ BODOVÉ CVIČEBNÍ METODY MUDr. KLEPLOVÉ PRO PLDD V PÉČI O DÍTĚ Kleplová V. Pohybové studio MUDr. Kleplová, Oldřichov 19. ATOPICKÝ EKZÉM Růžičková Jarešová L. Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha 20

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR. 5. 7. 12. 2014 OREA Hotel Pyramida, Praha ODBORNÝ PROGRAM

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR. 5. 7. 12. 2014 OREA Hotel Pyramida, Praha ODBORNÝ PROGRAM Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR 5. 7. 12. 2014 OREA Hotel Pyramida, Praha ODBORNÝ PROGRAM ODBORNÝ PROGRAM GENERÁLNÍ PARTNER 5. 12. 2014 PÁTEK XXXIV. KAŇKŮV PRAŽSKÝ ONKOLOGICKÝ

Více

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 1. SPOLEČNÁ KONFERENCE ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS Brněnské výstaviště, Hala E 5. 8. 6. 2014 SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK Brněnské výstaviště, Hala E 7. 6. 2014 GENERÁLNÍ PARTNER

Více

19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013

19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádají 19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

16. PEDIATRICKÝ DEN. 30. května 2009. pořádá. Sympozium lékařů. Sympozium sester. Česká pediatrická společnost ČLS JEP

16. PEDIATRICKÝ DEN. 30. května 2009. pořádá. Sympozium lékařů. Sympozium sester. Česká pediatrická společnost ČLS JEP Česká pediatrická společnost ČLS JEP Dětská klinika IPVZ, Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pod záštitou senátora parlamentu ČR MUDr. Pavla Sušického hejtmanky Ústeckého

Více

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá sympozium lékařů a sympozium sester VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 31. května 2014 Kongresové centrum Babylon, Liberec

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ INFORMACE 19. 22. 5. 2010 / Olomouc IX. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ v tradici kongresu pediatrů a dětských sester XXVIII. dnů praktické a nemocniční pediatrie 2 Prezident kongresu Pořadatelé

Více

V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 1. června 2013 Kongresové centrum Babylon, Liberec Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2009. číslo 8. ročník 9. K obtížím ve vývoji komunikačních schopností VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2009 číslo 8 ročník 9 K obtížím ve vývoji komunikačních schopností Rodina a děti s Downovým syndromem v současnosti Jak může pediatr pomoci

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2015 www.solen.cz ISSN 1214 8687 ISBN 978-80-7471-101-5 ROČNÍK 12. Abstrakta XIII. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI 28. 29. 4. 2015 Clarion Congress Hotel Olomouc

Více

Někdy není obraz jasný.

Někdy není obraz jasný. 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, 23. 26.. 20 Program GE Healthcare Někdy není obraz jasný.

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Seminář porodních asistentek Brno 15. 17. 5. 2009 Odborný program Sborník abstrakt G-AGENCY

Více

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 2 / srpen 2012

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 2 / srpen 2012 Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 2 / srpen 2012 Bulletin dětské endokrinologie redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Ivana Čermáková

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i r o č n í k 2 č í s lo 1 Antibiotika Očkování Deprese u diabetiků Mužská sexuální dysfunkce Poruchy štítné žlázy + Kazuistiky Vydavatel:

Více

PROGRAM a ABSTRAKTA. www.coskf.cz 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE

PROGRAM a ABSTRAKTA. www.coskf.cz 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE PROGRAM a ABSTRAKTA 7. 8. října 2011 Wellness Hotel STEP, Praha www.coskf.cz ODBORNÝ PROGRAM pátek 7. 10. 2011 12.00 18.00

Více

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE Neurologie PRO PRAXI B 2012 www.solen.cz ISSN 1803 5884 ROČNÍK 13. Abstrakta IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 31. 5. 1. 6. 2012, Hotel International Brno COPAXONE Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2013 www.solen.cz ISSN 1803-5906 ISBN 978-80-7471-038-4 ROČNÍK 10. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI X. kongres praktických lékařů a sester 10. 11. října 2013, Praha Klinika kardiologie

Více