X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES"

Transkript

1 X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Liberec Finální informace

2 První a jediná kvadrivalentní vakcína chránící proti pěti onemocněním Očkujte vakcínou SILGARD! cervikální karcinom* Vakcína SILGARD = prevence: GenItáLní bradavice** PRemALIGní Léze cervikální* PRemALIGní Léze VuLVáLní* PRemALIGní Léze VAGInáLní* * v příčinné souvislosti s jistými (onkogenními) HPV typy ** v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV zkrácená informace o léčivém PříPravku silgard, injekční suspenze v PředPlněné injekční stříkačce. VAkCínA ProtI lidskému PAPIloMAVIru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, ADSorboVAná). kvalitativní a kvantitativní složení: 1 DáVkA (0,5 Ml) obsahuje PřIblIžně: PAPIlloMAVIrI humani1 typus 6 ProtEInuM l1 2, 3-20 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI humani1 typus 11 ProtEInuM l1 2, 3-40 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI humani1 typus 16 ProtEInuM l1 2, 3-40 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI humani1 typus 18 ProtEInuM l1 2, 3-20 MIkrogrAMů. léková forma: InjEkČní SuSPEnzE V PřEDPlněné InjEkČní StříkAČCE. indikace: SIlgArD je VAkCínA k PoužItí od Věku 9 let k PrEVEnCI: - PrEMAlIgníCh genitálních lézí (CErVIkálníCh, VulVálníCh A VAgInálníCh) A CErVIkálního karcinomu V PříČInné SouVISloStI S jistými onkogenními typy lidského PAPIloMAVIru (hpv); - bradavic zevního genitálu (ConDyloMA ACuMInAtA) V PříČInné SouVISloStI SE SPECIfICkýMI typy hpv. tato InDIkACE je založena na PrůkAzu účinnosti VAkCíny SIlgArD u žen VE Věku 16 Až 45 let A u Mužů VE Věku 16 Až 26 let A na PrůkAzu IMunogEnICIty VAkCíny SIlgArD u Dětí VE Věku 9 Až 15 let A DoSPíVAjíCíCh. PoužItí PříPrAVku SIlgArD MuSí být V SoulADu S oficiálními DoPoruČEníMI. dávkování a způsob Podání: základní VAkCInAČní řada SEStáVá ze 3 SAMoStAtnýCh 0,5Ml DáVEk PoDAnýCh PoDlE následujícího SChéMAtu: 0, 2, 6 MěSíCů. PokuD je nezbytné AltErnAtIVní očkovací SChéMA, Druhá DáVkA MuSí být PoDánA nejméně jeden MěSíC Po PrVní DáVCE A třetí DáVkA MuSí být PoDánA nejméně 3 MěSíCE Po Druhé DáVCE. VšEChny tři DáVky MuSí být PoDány během období jednoho roku. PotřEbA PoDání DáVky PřEoČkoVání nebyla StAnoVEnA. DoPoruČujE SE, Aby jedincům, jimž je PoDánA PrVní DáVkA PříPrAVku SIlgArD, byly PoDány VšEChny tři DáVky VAkCInAČní řady PříPrAVkEM SIlgArD. VAkCínu je nutno APlIkoVAt IntrAMuSkulární InjEkCí. DětSká PoPulACE: bezpečnost A účinnost PříPrAVku SIlgArD u Dětí MlADšíCh 9 let nebyla StAnoVEnA. k DISPozICI nejsou žádné údaje. kontraindikace: hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli PoMoCnou látku. jedinci, u nichž SE Po PoDání DáVky PříPrAVku SIlgArD objeví PříznAky hypersenzitivity, nesmí DAlší DáVku PříPrAVku SIlgArD DoStAt. PoDáVání PříPrAVku SIlgArD MuSí být odloženo u jedinců trpících závažným AkutníM horečnatým onemocněním. PřítoMnoSt lehké InfEkCE, jako je lehká InfEkCE horních CESt DýChACíCh, nebo horečka nízkého StuPně VšAk nejsou kontraindikací Pro IMunIzACI. zvláštní upozornění a opatření Pro Použití: PřI rozhodování o VAkCInACI jednotlivce SE MuSí Vzít V PotAz riziko, že již byl VyStAVEn PůSobEní hpv A PotEnCIální PřínoS, který MůžE z VAkCInACE Mít. StEjně jako u VšECh InjEkČníCh VAkCín MuSí být Pro PříPAD VzáCnýCh AnAfylAktICkýCh reakcí Po APlIkACI VAkCíny SnADno k DISPozICI odpoví- DAjíCí léčebná opatření. očkovaní by MělI být PřIblIžně 15 MInut Po PoDání VAkCíny SIlgArD PEČlIVě SlEDoVánI. StEjně jako u jiných VAkCín SE nemusí PříPrAVkEM SIlgArD zajistit ochrana VšEM očkovaným. neprokázalo SE, že by Měl PříPrAVEk SIlgArD terapeutický EfEkt. bezpečnost A IMunogEnItA VAkCíny byly hodnoceny u jedinců VE Věku od 7 Do 12 let S ProkázAnou InfEkCí VIrEM lidské IMunoDEfICIEnCE (hiv)*. jedinci SE SnížEnou IMunItní reakcí, Ať již V DůSlEDku buď SIlné IMunoSuPrESIVní léčby, genetické PoruChy nebo jiných PříČIn, nemusí na VAkCínu zareagovat. tuto VAkCínu je nutno PoDáVAt opatrně jedincům S trombocytopenií nebo S jakoukoli PoruChou koagulace, ProtožE Po IntrAMuSkulárníM PoDání takovým jedincům MůžE Dojít ke krvácení. DélkA ochrany není V SouČASnoStI známa. trvalá účinnost ochrany byla PozoroVánA Po Dobu 4,5 roku Po DokonČEní 3DáVkoVé SérIE. nejsou k DISPozICI žádné údaje o bezpečnosti, IMunogEnICItě AnI účinnosti, které by PoDPoroVAly zaměnitelnost Pří- PrAVku SIlgArD S jinými VAkCínAMI ProtI hpv. interakce: jedinci, kteří DoStAlI IMunoglobulIn nebo krevní DErIVáty během 6 MěSíCů PřED PrVní DáVkou VAkCíny, byli VE VšECh klinických StuDIíCh VyřAzEnI. Použití spolu s dalšími vakcínami: PřI PoDání PříPrAVku SIlgArD VE StEjnou Dobu (AlE PřI PoDání VAkCín Do různých InjEkČníCh MíSt) S VAkCínou ProtI hepatitidě typu b (rekombinantní) nedošlo k zásahu Do IMunItní odpovědi na hpv typy. PříPrAVEk SIlgArD lze PoDáVAt SouČASně S kombinovanou PoSIloVACí (booster) VAkCínou obsahující DIftérII (D) A tetanus (t) buď S PErtuSí [ACElulární komponenta] (AP) A/nEbo S PolIoMyElItIS [InAktIVoVAná] (IPV) (VAkCíny DtAP, Dt-IPV, DtAP-IPV) bez VýznAMné IntErfErEnCE S ProtIlátkoVou odpovědí na kteroukoli ze SložEk kterékoli z VAkCín. SouČASné PoDáVání PříPrAVku SIlgArD S jinými VAkCínAMI, než jsou VAkCíny uvedené VýšE, nebylo StuDoVáno. nezdá SE, že by PoužItí hormonální AntIkonCEPCE ovlivnilo IMunItní odpověď na PříPrAVEk SIlgArD. těhotenství a kojení: údaje o PoDáVání PříPrAVku SIlgArD V Průběhu těhotenství neprokázaly žádný bezpečnostní SIgnál. tyto údaje VšAk nejsou DoStAtEČné Pro DoPoruČEní PoužíVání PříPrAVku SIlgArD V Průběhu těhoten- StVí. očkování je nutno odložit na Dobu Po ukončení těhotenství. PříPrAVEk SIlgArD lze PoDáVAt během kojení. nežádoucí účinky: VElMI ČASté ( 1/10): bolesti hlavy, V MíStě InjEkCE: ErytéM, bolest, otok. ČASté ( 1/100, < 1/10): PyrExIE, nauzea, bolesti V končetinách, V MíStě InjEkCE: hematom, SVěDění. ostatní nežádoucí účinky byly hlášeny V nižších frekvencích (jako Méně ČASté ( 1/1 000, < 1/100); VzáCné ( 1/10 000, < 1/1 000); VElMI VzáCné (< 1/10 000), PříPADně byla jejich ČEtnoSt kvalifikována jako není známo, jelikož byly hlášeny DobroVolně z PoPulACE nejisté VElIkoStI A nebylo VžDy Možné odhadnout jejich ČEtnoSt AnI StAnoVIt PříČInnou SouVISloSt S ExPozICí VAkCíně). šlo o tyto nežádoucí účinky: CElulItIDA V MíStě APlIkACE InjEkCE, IDIoPAtICká trombocytopenická PurPurA, lymfadeno- PAtIE. hypersenzitivní reakce VČEtně AnAfylAktICkýCh/AnAfylAktoIDníCh reakcí, točení hlavy, SynDroM guillain-barrého, SynkoPA někdy DoProVázEná tonicko-klonickými Pohyby, zvracení, ArtrAlgIE, MyAlgIE, AStEnIE, zimnice, únava, CElkoVý PoCIt nemoci, bronchospasmus A kopřivka. uchovávání: uchovávejte V ChlADnIČCE (2-8 C). ChrAňtE PřED MrAzEM. uchovávejte lahvičku VE Vnější krabičce, Aby byl PříPrAVEk Chráněn PřED SVětlEM. balení: 0,5 Ml SuSPEnzE V PřEDPlněné InjEkČní StříkAČCE SE DVěMA jehlami V balení Po 1 kuse. na trhu nemusí být VšEChny VElIkoStI balení. držitel rozhodnutí o registraci: MErCk ShArP & DohME ltd., hertford road, hoddesdon, hertfordshire En11 9bu, VElká británie. registrační číslo(a): Eu/1/06/358/007. datum Poslední revize textu: *) VšIMnětE SI, ProSíM, změn V InforMACíCh o léčivém PříPrAVku. Pro kohortu dívek od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku částečně hrazeno z Prostředků veřejného zdravotního Pojištění, maximální doplatek na jednu dávku vakcíny silgard činí 300 kč. Pro ostatní Pacientky a Pacienty není hrazeno z Prostředků veřejného zdravotního Pojištění. PříPravek je vázán na lékařský PředPis. dříve než PříPravek PředePíšete, seznamte se, Prosím, s úplným souhrnem údajů o PříPravku. Copyright (201 Merck & Co., Inc. Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, Praha 6 - Česká republika VACC

3 Vítáme Vás v Liberci! Připravili jsme pro Vás pestrý program. Témata jsou prezentována kolegy z primární péče i z univerzit. To bude zajímavé. Využijte setkání s odborníky, nezapomeňte na společenskou část, kde se můžeme zase jen tak setkat. Děkujeme všem, kteří sestavili odborný program, pomáhali s organizací, přispěli svými příspěvky, kongres podpořili nebo jenom přijeli. Ať se Vám na kongresu líbí. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. jménem programového výboru, organizátorů, České pediatrické společnosti ČLS JEP a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP DATUM A MÍSTO KONÁNÍ , Kongresové centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec POŘADATEL Česká pediatrická společnost ČLS JEP za odborné spolupráce Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP PREZIDENT KONGRESU MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem PROGRAMOVÝ VÝBOR prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. MUDr. Hana Cabrnochová MUDr. Olga Roškotová MUDr. Bohuslav Procházka ORGANIZAČNÍ VÝBOR LÉKAŘSKÉ SEKCE MUDr. Martin Zítek ORGANIZAČNÍ VÝBOR SEKCE SESTER Bc. Marie Lulková, Bc. Petra Plašková KREDITNÍ HODNOCENÍ LÉKAŘI vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce ve výši 14 kreditů. SESTRY dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. SEKRETARIÁT KONGRESU, INFROMACE, KORESPONDENCE BOS. org s. r. o. telefon: , Kekulova 615/38 fax: Ústí nad Labem 3

4 PROGRAM KONGRES LÉKAŘŮ Středa Čtvrtek Sál EXPO KONGRES LÉKAŘŮ Kongresový sál Konferenční salónek ZAHÁJENÍ Očkování PŘESTÁVKA Anémie u dětí Setkání s Plenární odborníkem přednášky Sympozium Merck Sharp OBĚD & Dohme OBĚD Sympozium Sympozium Medicom International HERO CZECH REGISTRACE Nové Současný technologie Setkání s pohled na v zobrazovacích odborníkem dětskou Středa od do metodách výživu Setkání s Čtvrtek od do PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA odborníkem Pátek od do Sobota od do Endokri- Setkání s nologie Volná odborníkem v ambulanci sdělení VÝSTAVA PLDD Setkání s odborníkem Čtvrtek od do Pátek od do Doprovodný program Sobota od do PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ Středa od do Čtvrtek od do Pátek od do Sobota od do

5 a SYMPOZIUM SESTER Sál EXPO Pátek Sobota KONGRES LÉKAŘŮ SYMPOZIUM SESTER KONGRES LÉKAŘŮ Kongresový sál Konferenční salónek 3 Konferenční sál Konferenční salónek 4 Sál EXPO Kongresový sál Kam směřuje ATB terapie NNPH v ambulanci PLDD Nové Sestry Sestry technologie Pediatrie Odborný Odborný v pediatrické v ČR program program intenzivní PŘESTÁVKA péči Setkání s PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA odborníkem Chronická Plenární Sestry Sestry a recidivující přednášky Volná Odborný Odborný respirační program program onemocnění sdělení 5 u dětí Sympozium OBĚD ZÁVĚR KONGRESU OBĚD Novonordisk OBĚD OBĚD Sympozium OBĚD Omega Altermed Recidivující Setkání s Sestry Sestry Volná horečky odborníkem Odborný Odborný sdělení 3 u dětí program program Setkání s Řízená odborníkem diskuze PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA u posterů Setkání s Sestry odborníkem Odborný Volná Volná program sdělení 2 sdělení 4 Setkání s odborníkem Vyhlášení nejlepších posterů Společenský večer Centrum Babylon

6 X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí , Liberec ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ PARTNERŮM KONGRESU PLATINOVÝ PARTNER ZLATÝ PARTNER PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 6

7 ODBORNÝ PROGRAM KONGRES LÉKAŘŮ ČTVRTEK SÁL EXPO Zahájení hodin Předsednictvo: Rosenbergová M., Janda J., Škvor J., Zítek M. I. BLOK hodin OČKOVÁNÍ Předsednictvo: Marek J., Růžková R. 1. OČKOVÁNÍ DĚTÍ V ČR min. Cabrnochová H. PLDD, Praha 2. MÝTY A FAKTA O OČKOVÁNÍ 20 min. Chlíbek R., Smetana J. Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové 3. OČKOVÁNÍ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ NA SLOVENSKU 20 min. Chovancová D. Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UN, Bratislava PŘESTÁVKA hodin II. BLOK hodin PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY Předsednictvo: Zeman J., Hoza J. 4. SOUČASNÉ TRENDY V KARDIOLOGII DOSPĚLÝCH 45 min. Linhart A. II. Interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha 5. ACTUAL TRENDS IN DIAGNOSIS AND THERAPY OF NEUROENDOCRINE TUMORS 45 min. Pacák K. (sdělení v českém jazyce) Reproductive and Adult Endocrinology Program, NICHD, National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD 20817, USA OBĚD hodin SYMPOZIUM hodin Merck Sharp & Dohme s. r. o. HPV ASOCIOVANÁ ONEMOCNĚNÍ A ROTAVIRY U DĚTÍ chairman MUDr. Vladimír Dvořák HPV ASOCIOVANÁ ONEMOCNĚNÍ MUDr. Vladimír Dvořák Centrum ambulantní gynekologie a primární péče Brno, Vedoucí lékař centra PAPILOMATÓZA HRTANU JAKO SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ HPV ONEMOCNĚNÍ MUDr. Jitka Vydrová Hlasové a sluchové centrum Medical Healthcom primář VIROVÉ GASTROENTERITIDY MUDr. Petr Širůček Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava 7

8 SYMPOZIUM hodin Medicom International s. r. o. MODERNÍ LÉČBA KAŠLE PharmDr. Jan Juřica Ph.D. Farmakologický ústav LF, Masarykova univerzita Brno MUDr. Stanislav Kos, CSc. Léčebna TRN Janov prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. 1. Plicní klinika 1. LF UK a VFN, Praha III. BLOK hodin NOVÉ TECHNOLOGIE V ZOBRAZOVACÍCH METODÁCH Předsednictvo: Pajerek J., Zapletalová J. 6. ENDOVASKULÁRNÍ INTERVENCE U DĚTÍ 20 min. Roček M. Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha 7. NOVÉ POSTUPY PŘI ZOBRAZENÍ NUKLEÁRNÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ Kynčl M. Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha 8. KONTRASTNÍ ULTRASONOGRAFIE MOŽNOSTI VYUŽITÍ V DĚTSKÉM VĚKU Mrázková L. Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha PŘESTÁVKA hodin IV. BLOK hodin ENDOKRINOLOGIE V AMBULANCI PLDD Předsednictvo: Bartošová J., Pomahačová R. 20 min. 20 min. 9. ŠTÍTNÁ ŽLÁZA CO VYŠETŘIT, JAK LÉČIT 20 min. Skalická B. Privátní endokrinologická ordinace, Liberec 10. ZNÁMKY PŘEDČASNÉHO DOSPÍVÁNÍ JDE VŽDY O PATOLOGII? 20 min. Koloušková S. 11. FAMILIÁRNĚ MALÝ VZRŮST VŽDY JEN BENIGNÍ VARIANTA 20 min. Zapletalová J., Lebl J. Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc, Křest knihy Selhání růstu nejen pro pediatrickou praxi MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. 8

9 ČTVRTEK KONGRESOVÝ SÁL V. BLOK hodin ANÉMIE U DĚTÍ Předsednictvo: Hrstková H., Pozler O. 12. BLEDOST VAROVNÝ SIGNÁL 20 min. Roškotová O. NZZ MUDr. Olga Roškotová, Litoměřice 13. SOUČASNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY ANÉMIÍ U DĚTÍ 20 min. Pospíšilová D. Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc 14. ANÉMIE JAKO PROJEV VROZENÝCH A ZÍSKANÝCH SELHÁNÍ KOSTNÍ DŘENĚ S POSTIŽENÍM VÍCE NEŽ JEDNÉ KRVETVORNÉ ŘADY Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha OBĚD hodin SYMPOZIUM hodin HERO CZECH s. r. o. SUNAR V NOVÉM JE PŘIPRAVEN I PRO DALŠÍ GENERACE prim. MUDr. Jan Boženský Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava - Vítkovice VI. BLOK hodin SOUČASNÝ POHLED NA DĚTSKOU VÝŽIVU Předsednictvo: Votava F., Svojsík M. 20 min. 15. VÝŽIVA DĚTÍ V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA min. Procházka B., Procházková M., Riedlová J., Vígnerová J. PLDD Kutná Hora, 3. LF UK, Praha, SZÚ, Praha 16. SCREENING PACIENTŮ (NUTRIACTION) ZAMĚŘENÝ NA VYHLEDÁVÁNÍ HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ V RIZIKU MALNUTRICE Pozler O. Dětská klinika FN a LF, Hradec Králové 20 min. 17. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA JAKO LÉK 20 min. Bronský J. PŘESTÁVKA hodin 9

10 VII. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 1 Předsednictvo: Pospíšilová D., Bronský J. 18. AKTUÁLNÍ STAV NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU V ČR 8 min. Votava F., Chrastina P., Kožich V., Pešková K., Šťastná S., Adam T., Friedecký D., Hlídková E., Vinohradská H. 4), Kračmar P., Dejmek P., Krulišová V. 5), Holubová A. 5), Balaščáková M. 5), Piskáčková T. 5), Macek M. Jr. 5), Gaillyová R. 6), Truellová I. 7), Švagera Z. 8) Klinika dětí a dorostu, UK 3. LF a FN Královské Vinohrady, Praha Ústav dědičných metabolických poruch, UK 1. LF a VFN, Praha Laboratoř dědičných metabolických poruch OKBI, UP LF a FN, Olomouc 4) Oddělení klinické biochemie a hematologie, Dětská nemocnice, MU LF a FN, Brno 5) Ústav biologie a lékařské genetiky, UK 2. LF a FN Motol, Praha 6) Oddělení lékařské genetiky, MU LF a FN, Brno 7) Odbor zdravotních služeb, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 8) Ústav klinické biochemie, FNsP, Ostrava 19. GENETICKÉ VYŠETŘENÍ MĚNÍ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PACIENTŮ S VROZENÝM HYPERINZULINISMEM Průhová Š., Dušátková P., Kytnarová J., Obermannová B., Cinek O., Šumník Z., Lebl J. Klinika dětského a dorostového lékařství VFN 1. LF UK, Praha 8 min. 20. MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LÉČBY GAUCHEROVY NEMOCI 8 min. Malinová V., Ledvinová J., Poupětová H., Dvořáková L., Zeman J. Klinika dětského a dorostového lékařství VFN 1. LF UK, Praha Ústav dědičných metabolických poruch VFN 1. LF UK, Praha 21. PROGRESIVNÍ FAMILIÁRNÍ INTRAHEPATÁLNÍ CHOLESTÁZA 1. A 2. TYPU V DĚTSKÉM VĚKU Kotalová R., Dědek P., Jirsa M. Dětská klinika LF UK a FN, Hradec Králové Laboratoř experimentální hepatologie IKEM, Praha 22. MŮŽE BÝT GASTROINTESTINÁLNÍ PROTEIN TREFOIL FACTOR 2 VHODNÝM BIOMARKEREM POŠKOZENÍ INTESTINÁLNÍ BARIÉRY BĚHEM SEPTICKÝCH STAVŮ U DĚTÍ? Žurek J., Fedora M. Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU Brno, FN Brno 23. ABERACE TRANSKRIPČNÍHO FAKTORU IKAROS (IKZF MAJÍ VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA PROGNÓZU AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÉ LEUKÉMIE U DĚTÍ Volejníková J., Mejstříková E., Dörge P., Černá D., Kanderová V., Budínský V., Stanulla M., Hrušák O., Starý J., Trka J., Kalina T., Froňková E. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha Department of Pediatrics, University Medical Centre Schleswig-Holstein, Kiel, Germany Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol, Praha 8 min. 8 min. 8 min. 10

11 ČTVRTEK KONFERENČNÍ SALÓNEK 3 SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 1. RACIONÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA INFEKCE MOČOVÝCH CEST (IMC) 45 min. Janda J. OBĚD hodin SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 2. NOVÉ ASPEKTY CELIAKIE 45 min. Frühauf P. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 3. UČÍME SE Z TEORIE I Z OMYLŮ ALERGIE V DĚTSKÉM VĚKU 45 min. Špičák V. Immuno-flow, Praha Letňany SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 4. FAKTA A MÝTY O DĚTSKÉ BOLESTI 45 min. Hoza J. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 5. NOVINKY V DIAGNOSTICE A TERAPII DĚTSKÉHO DIABETU 45 min. Šumník Z. PÁTEK SÁL EXPO VIII. BLOK hodin KAM SMĚŘUJE ANTIBIOTICKÁ TERAPIE V PEDIATRII Předsednictvo: Bláhová K., Vitouš A. 24. JAK DÁL S ATB TERAPIÍ V PRIMÁRNÍ PÉČI? 20 min. Marek J., Jindrák V. PLDD Veselí nad Lužnicí, NNH KMAS Praha 25. RACIONÁLNÍ LÉČBA ANTIBIOTIKY U DĚTÍ S INFEKCEMI DÝCHACÍCH CEST 20 min. Roháčová H. Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha 26. VÝHLEDY ANTIBIOTICKÉ TERAPIE: JAK NA INTRACELULÁRNÍ PATOGENY? 20 min. Horová B. Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha PŘESTÁVKA hodin 11

12 IX. BLOK hodin PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY Předsednictvo: Janda J., Lebl J. 27. SOUČASNÉ TRENDY V PEDIATRICKÉ KARDIOLOGII 45 min. Chaloupecký V. Pediatrické kardiocentrum FN Motol, Praha PŘEDÁNÍ CEN PŘEDNÁŠKY LAUREÁTA BRDLÍKOVY CENY A CENY ČPS Předání Brdlíkovy ceny prof. MUDr. J. Dunovskému, DrSc. za celoživotní přínos české pediatrii Předání Ceny České pediatrické společnosti za vědeckou činnost pro pediatry ve věku do 35 let a přednáška laueráta: Magner M. (Praha) Mitochondriální onemocnění v dětském věku ZVANÁ PŘEDNÁŠKA hodin 28. STRUCTURE AND FUTURE OF PEDIATRICS IN GERMANY 20 min. Wagner N. Univ.-Kinderklinik Aachen, BRD, Germany OBĚD hodin SYMPOZIUM hodin NOVO NORDISK, spol. s r. o. MALÝ VZRŮST JAKO SIGNÁL VÁŽNÉ NEMOCI prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. MUDr. Ivana Plášilová Dětská klinika, FN Hradec Králové MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. X. BLOK hodin RECIDIVUJÍCÍ HOREČKY U DĚTÍ Předsednictvo: Zítek M., Procházka B. 29. RECIDIVUJÍCÍ HOREČKY V ORDINACI DĚTSKÉHO PRAKTIKA 20 min. Růžková R. PPLD, Praha 30. RECIDIVUJÍCÍ HOREČKY V DĚTSKÉM VĚKU 20 min. Doležalová P., Król P. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 31. IMUNOLOGIE U AUTOINFLAMATORNÍCH ONEMOCNĚNÍ 20 min. Poloučková A., Šedivá A. Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol, Praha PŘESTÁVKA hodin XI. BLOK hodin ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ Předsednictvo: Lebl J. (Poster 1 1, Škvor J. (Poster 13 25), Zeman J. (Poster 26 38)

13 XII. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 2 Předsednictvo: Šnajderová M., Smrčka V. 32. LÉČBA ESTROGENY V ADOLESCENCI 8 min. Šnajderová M., Zemková D., Teslík L. Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 33. DÍVKY S TURNEROVÝM SYNDROMEM A PACIENTI S IZOLOVANÝM DEFICITEM SHOX MAJÍ PODOBNOU KOSTNÍ GEOMETRII, ALE ODLIŠNOU TRABEKULÁRNÍ KOSTNÍ DENZITU NA RADIU Souček O., Lebl J., Zapletalová J., Novotná D., Plášilová I. 4), Koloušková S., Zemková D., Roček M. 5), Hirschfeldová K. 6), Šumník Z. Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Pediatrická klinika FN Brno a LFMU 4) Dětská klinika FN a LF UK, Hradec Králové 5) Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol, Praha 6) Ústav biologie a lékařské genetiky, UK 1. LF a VFN, Praha 8 min. 34. JAK BYCHOM MĚLI PŘISTUPOVAT K DĚTEM S OSTEOGENESIS IMPERFECTA? Bayer M. Dětská klinika FN a LF UK, Hradec Králové 8 min. 35. SERUM HOMOCYSTEINE LEVELS IN CHILDREN WITH IMPAIRED BONE HEALTH - A PILOT STUDY 8 min. Kutílek Š., Němec V., Bočkayová E., Řeháčková P. Dept. of Pediatrics, Pardubice Hospital and Faculty of Health Studies, University of Pardubice Center for Clinical and Basic Research (CCBR), Pardubice 36. PLACENTÁRNÍ TRANSPORT JÓDU A NEZÁVISLÁ FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PLODU V POPULACI S MÍRNÝM JÓDOVÝM DEFICITEM Krylová K., Neumann D., Dejmek P., Bayer M. Dětská klinika FN a LF UK, Hradec Králové Laboratoř novorozeneckého screeningu, Klinika dětí a dorostu FN KV a 3. LF UK, Praha 8 min. 37. SEXUÁLNÍ VÝVOJ JAK A PROČ VYŠETŘOVAT? 8 min. Kalvachová B. Endokrinologický ústav, Praha 38. KLINICKÝ VÝZNAM A ETIKA VYŠETŘENÍ SEXUÁLNÍ ZRALOSTI POHLED DĚTSKÉHO GYNEKOLOGA Teslík L. Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha XIII. BLOK hodin VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH POSTERŮ Předsednictvo: Gut J., Pozler O. SPOLEČENSKÝ VEČER hodin 8 min. 13

14 PÁTEK KONGRESOVÝ SÁL XIV. BLOK hodin NOVOROZENEC NÍZKÉ PORODNÍ HMOTNOSTI V AMBULANCI PLDD Předsednictvo: Kuchař M., Bayer M. 39. NOVOROZENEC S NÍZKOU PORODNÍ VÁHOU: NÁSLEDNÁ PEDIATRICKÁ PÉČE Zoban P. Novorozenecké odd., Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 40. POHLED NEONATOLOGA NA MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ PÉČE O DĚTI SE ZÁVAŽNÝMI PERINATÁLNÍMI KOMPLIKACEMI PO PROPUŠTĚNÍ Dortová E., Dort J., Náhlovský J., Tobrmanová H. Neonatologické oddělení, FN Plzeň 41. MOŽNOSTI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST V PÉČI O NOVOROZENCE S NÍZKOU PORODNÍ HMOTNOSTÍ Drnková P. Ordinace PLDD, Ústí nad Labem 20 min. 20 min. 20 min. OBĚD hodin SYMPOZIUM hodin OMEGA ALTERMED, a. s. NEKORTIKOIDNÍ LÉČBA ATOPICKÉHO EKZÉMU U DĚTÍ XV. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 3 Předsednictvo: Vondrák K., Šumník Z. 42. AUSTRIAN LAW FOR COMPENSATION OF DAMAGE POSSIBLY CAUSED BY VACCINATION Mutz I. Univ.- Kinderklinik Graz, Oesterreich 43. PORUCHY HOSPODÁRENIA S VODOU HYPONATRÉMIA A HYPERNATRÉMIA Kovács L. 2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava 20 min. 8 min. 44. PRACOVIŠTĚ KOMPLEXNÍ PÉČE O DĚTI S DMO A DALŠÍMI HYBNÝMI PORUCHAMI V ČESKÉ REPUBLICE 8 min. Ošlejšková H., Komárek V., Kraus J., Schejbalová A., Trenčianský V. 4), Hadač J. 5), Kudr M. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, Praha Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Dětská a dospělá ortopedie a Traumatologie, Praha 4) Státní léčebné lázně Jánské Lázně, s. p. 5) Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha 14

15 45. TUBERÓZNÍ SKLERÓZA A JEJÍ KOMPLIKACE U DĚTÍ SLEDOVANÝCH OD NOVOROZENECKÉHO VĚKU PRO RHABDOMYOM SRDCE DESET LET SLEDOVÁNÍ 8 min. Petrák B., Chaloupecký V., Černý M., Jahodová A., Lisý J. 4), Kynčl M. 4), Kalužová M. Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha, Dětské kardiocentrum, UK 2. LF a FN Motol, Praha Novorozenecké odd. s JIRP, Gynekologicko-porod. klinika, UK 2. LF a FN Motol, Praha 4) Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha 46. VÝSLEDKY LÉČBY POLOHOVÉHO PLAGIOCEFALU POMOCÍ KRANIÁLNÍ ORTÉZY Lipina R., Rosický J., Golová Š., Zabystrzanová E., Zalešáková D., Chlachula M. Neurochirurgická klinika, FN Ostrava, Ortopedická protetika, Frýdek-Místek 8 min. PŘESTÁVKA hodin XVI. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 4 Předsednictvo: Laubová J., Zikmund J. 47. VESIKOURETERÁLNÍ REFLUX V ROCE 2012 Z POHLEDU PEDIATRA 8 min. Geier P., Feber J. Children s Hospital of Eastern Ontario, Ottawa, Canada 48. CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN STUPNĚ U DĚTÍ V ČR 8 min. Šimánková N., Bláhová K., Flogelová H., Doležalová Š., Dušek J., Janda J., Langer J., Honzík T., Bendáková H., Seeman T., Vondrák K ANNUAL REPORT ON RENAL REPLACEMENT THERAPY (RRT) IN CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC (CZ) Vondrák K., Doležel Z., Dušek J., Hladík M., Seeman T., Šimánková N., Štarha J., Zaoral T., Zieg J., Janda J. Dpt. of Pediatrics Univ. Hospital Prague-Motol, 2nd. Dpt. of Pediatrics, Univ. Hospital Brno Dpt. of Pediatric ICU, Univ. Hospital Ostrava 8 min. 50. HYPERTENZE V NOVOROZENECKÉM A KOJENECKÉM VĚKU: DIAGNOSTIKA, LÉČBA, VÝVOJ RENÁLNÍCH FUNKCÍ Bláhová K., Fencl F., Stará V., Djakow J., Seeman T., Černý M., Mormanová Z., Kynčl M., Verebová M., Pádr R., Roček M. Pediatrická klinika, Novorozenecké oddělení s JIRP, UK 2. LF a FN Motol, Praha Gynekologicko-porodnická klinika, UK 2. LF a FN Motol, Praha Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha 8 min. 51. JSOU NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU LEDVINNÝCH CYST U DĚTÍ ANOMÁLIE V HNF1B GENU? 8 min. Malina M., Dušátková P., Dušek J., Bláhová K., Lebl J., Cinek O., Průhová Š., Seeman T. 52. VČASNÉ CIEVNE ZMENY U DETÍ S CHRONICKÝMI NEFROPATIAMI 8 min. Podracká Ľ., Šamudovská K. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice, Klinika detskej pneumológie, SZU, Bratislava SPOLEČENSKÝ VEČER hodin 15

16 PÁTEK KONFERENČNÍ SALÓNEK 3 SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 1. NOVÉ ASPEKTY CELIAKIE 45 min. Frühauf P. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha OBĚD hodin SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 2. RACIONÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA INFEKCE MOČOVÝCH CEST (IMC) 45 min. Janda J. SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 3. UČÍME SE Z TEORIE I Z OMYLŮ ALERGIE V DĚTSKÉM VĚKU 45 min. Špičák V. Immuno-flow Praha Letňany SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 4. FAKTA A MÝTY O DĚTSKÉ BOLESTI 45 min. Hoza J. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 5. NOVINKY V DIAGNOSTICE A TERAPII DĚTSKÉHO DIABETU 45 min. Šumník Z. SPOLEČENSKÝ VEČER hodin SOBOTA SÁL EXPO XVII. BLOK hodin PEDIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE Předsednictvo: Zeman J., Ryba L. 53. PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÁ PÉČE V ČR A JEJÍ BUDOUCNOST 20 min. Cabrnochová H. PLDD, Praha 54. O PEDIATRII V NEMOCNICI 15 min. Škvor J. Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem 55. PEDIATRIE S ÚSMĚVEM 25 min. Klement P., Honzík T., Zeman J. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 16

17 PŘESTÁVKA hodin XVIII. BLOK hodin CHRONICKÁ A RECIDIVUJÍCÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ Předsednictvo: Cabrnochová H., Pohunek P. 56. RECIDIVUJÍCÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ V PRIMÁRNÍ PÉČI DĚTSKÉHO LÉKAŘE Krbušek D. Alergologie a klin. imunologie, Mnichovo Hradiště 57. BRONCHOPULMONÁLNÍ DYSPLAZIE: SOUČASNÝ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ Koťátko P., Tuková J. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 58. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA U DÍTĚTE S OPAKOVANOU PRŮDUŠKOVOU OBSTRUKCÍ Svobodová T. 20 min. 20 min. 20 min. ZÁVĚR KONGRESU hodin SOBOTA KONGRESOVÝ SÁL XIX. BLOK hodin NOVÉ TECHNOLOGIE V PEDIATRICKÉ INTENZIVNÍ PÉČI Předsednictvo: Zítek M., Kobr J. 59. NOVINKY ZA ROK min. Fedora M. Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, FN Brno 60. ECMO V DĚTSKÉM VĚKU 20 min. Vobruba V. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 61. FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE U DĚTÍ V INTENZIVNÍ PÉČI 20 min. Pohunek P., Svobodová T. PŘESTÁVKA hodin XX. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 5 Předsednictvo: Vobruba V., Odzganová S. 62. PROBIOTICS AS MODULATORS IN ATOPY 8 min. Koleiat A. Makassed University General Hospital, Pediatric department Beirut, Lebanon 17

18 63. ALERGIE NA ANTIBIOTIKA JDE O ČASTÝ PROBLÉM? 8 min. Paukert J., Kopelentová E., Králová M., Mikulecká Z., Šípová V. Dětské oddělení Oblastní Nemocnice Kolín, Alergologická ambulance 64. IMUNOMODULÁCIA U DETÍ S RECIDIVUJÚCIMI INFEKCIAMI DÝCHACÍCH CIEST MÝTY, FAKTY, REALITA Jeseňák M., Neuschlová I., Rennerová Z., Majtán J. 4), Hrubiško M. 5) Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Centrum pre diagnostiku a liečbu primárnych imunodeficientných stavov, Martin Imuno-alergiologická pediatrická ambulancia VIATRIX s. r. o., Kysucké Nové Mesto Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava 4) Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava 5) Oddelenie klinickej imunológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava 8 min. 65. LÉČBA KAŠLE U DĚTÍ DLE MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH 8 min. Tuková J., Koťátko P. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 66. TÝRANÉ DĚTI V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA Z POHLEDU DĚTSKÉ CHIRURGIE 8 min. Bartl V., Bibrová Š. Klinika dětské chirurgie a traumatologie, FN Brno ZÁVĚR KONGRESU hodin INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ LÉKAŘSKÉHO KONGRESU Prosím, dostavte se s Vaší prezentací nejpozději 2 hodiny před zahájením programu bloku, ve kterém máte přednášku. Prezentace předávejte technikovi: dne v místě konání registrace dne v přednáškovém sále, ve kterém bude prezentováno Vaše odborné sdělení. V případě, že je Vaše přednáška naplánována na I. blok dopoledního zasedání, prosím, předejte Vaši prezentaci předchozí den. SYMPOZIA SESTER Prosím, dostavte se nejpozději 1 hodinu před zahájením programu bloku, ve kterém máte přednášku. V případě, že je Vaše přednáška naplánována na I. blok dopoledního zasedání, prosím, předejte Vaši prezentaci nejpozději 30 minut před zahájením I. bloku. Prezentace předávejte technikovi o přestávkách. 18

19 POSTERY LÉKAŘSKÁ SEKCE 1. TUBULO-INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIS VYVOLANÁ HANTA VIRY Kolský A., Najmanová S., Vernerová Z., Kotus D., Buhrová A., Kovářová Z., Kociánová B., Zelená H. 4), Kolská M., Votava F. Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, FNKV, Praha Dětské oddělení Oblastní nemocnice, Kladno Ústav patologické anatomie, 3. LF UK, FNKV, Praha 4) Virologické oddělení Státní zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 2. VITAMIN D HORMON S PREVENTIVNÍM I LÉČEBNÝM POTENCIÁLEM Cirmanová V. 1,, Stárka L. Endokrinologický ústav Praha, 1. LF UK Praha 3. DIENCEFALICKÝ SYNDROM Cvalínová D., Doležalová L., Votava T., Pizingerová K., Mališ J., Sumerauer D., Choc M., Vacek P., Ferda J. 4), Starý J., Kobr J. Dětská klinika FN Plzeň a LF v Plzni, UK v Praze Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha Neurochirurgické oddělení FN Plzeň a LF v Plzni, UK v Praze 4) Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň a LF v Plzni, UK v Praze 4. SEKUNDÁRNÍ PSEUDOHYPOALDOSTERONISMUS Doležel Z., Ráčilová Z., Štarha J., Jabandžiev P., Dostálková D., Zerhau P. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno 5. TĚŽKÁ HYPERKALCEMICKÁ KRIZE U KOJENCE S IDIOPATICKOU INFANTILNÍ HYPERKALCÉMIÍ ZPŮSOBENOU MUTACÍ V GENU CYP24A1 Fencl F., Bláhová K., Schlingmann K. P., Konrad M., Seeman T. Klinik für Kinder- und Jugendmedizin - Allgemeine Pädiatrie, Universitätsklinikum Münster 6. VZTAH EJEKČNÍ FRAKCE LEVÉ KOMORY A RYCHLOSTI PULZOVÉ VLNY U MLADÝCH DIABETIKŮ I. TYPU Hrstková H., Závodná E., Nováková Z., Rohanová M., Bothová P., Brázdová L., Pejchlová M., Petrová A. 4), Pekař M. 4) Mezinárodní centrum klinického výzkumu centrum animálního výzkumu, FN u sv. Anny Brno Pediatrická klinika FN Brno Nemocnice Milosrdných bratří, Brno 4) Fyziologický ústav, LF, Masarykova univerzita, Brno 7. NEOBVYKLÁ PŘÍČINA BOLESTÍ U PATNÁCTILETÉ DÍVKY Zikmund J. Klinika dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK Praha 8. CUSHINGOVA NEMOC V DĚTSKÉM VĚKU Pomahačová R., Lád V., Skalická E., Krčková P. Dětská klinika FN, UK v Praze, LF Plzeň 19

20 9. DIAGNÓZA HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE: KONEC NEBO ZAČÁTEK PŘÍBĚHU? Rucki Š., Honzík T. Dětské oddělení Nemocnice Třinec, KDDL VFN a 1. LF UK Praha 10. IDIOPATICKÁ INFANTILNÍ HYPERKLACÉMIE Kutílek Š., Gut J., Skálová S., Konrad M., Schlingmann H.P. Dept. of Pediatrics, Pardubice Hospital and Faculty of Health Studies, University of Pardubice 11. CHRONICKÝ DIALYZAČNÍ PROGRAM U DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011 Vondrák K., Doležel Z., Dušek J., Hladík M., Seeman T., Šimánková N., Štarha J., Zaoral T., Zieg J., Janda J. II. dětská klinika FN Brno Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FN Ostrava 12. ECULIZUMAB V LÉČBĚ REKURENCE A HUS U DÍTĚTE PO TRANSPLANTACI KADAVERÓZNÍ LEDVINY Vondrák K., Dušek J., Malina M., Seeman T., Šimánková N., Zieg J. 13. GASTRICKÝ BYPASS U 13LETÉ PACIENTKY JAKO ŘEŠENÍ METABOLICKÉHO SYNDROMU VÝSLEDKY PO 3 LETECH Boženský J., Holéczy P. J., Bolek M., Geržová J. Dětské a chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s, Ostrava-Vítkovice 14. KOMPLIKACE PLANÝCH NEŠTOVIC VYŽADUJÍCÍ INTENZIVNÍ NEBO RESUSCITAČNÍ PÉČI Dedek V., Fajt M., Vyhnánek R., Šterzl V., Sádlo M., Pecková P., Houšťková H. Pediatrická klinika 1. LF a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha 15. AKUTNÍ NEUROINFEKCE POMĚRNĚ RARITNÍ ETIOLOGIE Fajt M., Dedek V., Sádlo M., Šterzl V., Vyhnánek R. Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha 16. PSYCHOGENNÍ POLYDIPSIE V ORDINACI DĚTSKÉHO NEUROLOGA KAZUISTIKY Laubová J. Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem 17. REAKTIVNÍ HYPEREMICKÝ INDEX V DETEKCI ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE U DĚTÍ Jehlička P., Huml M., Sýkora J., Pomahačová R., Votava T., Trefil L., Kobr J. Dětská klinika, FN Plzeň, UK v Praze, LF v Plzni Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzni, UK v Praze, LF v Plzni 18. VÝZNAM UŽITÍ BODOVÉ CVIČEBNÍ METODY MUDr. KLEPLOVÉ PRO PLDD V PÉČI O DÍTĚ Kleplová V. Pohybové studio MUDr. Kleplová, Oldřichov 19. ATOPICKÝ EKZÉM Růžičková Jarešová L. Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha 20

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

IV. LIBERECKÝ. 11. února 2012. Česká pediatrická společnost ČLS JEP. Kongresové centrum Babylon, Liberec

IV. LIBERECKÝ. 11. února 2012. Česká pediatrická společnost ČLS JEP. Kongresové centrum Babylon, Liberec Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá IV. LIBERECKÝ pediatrický den 11. února 2012 Kongresové centrum Babylon, Liberec Sympozium lékařů Sympozium sester

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013

19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádají 19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

18. 4. června 2011, Ústí nad Labem. pořádají SYMPOZIUM LÉKAŘŮ SYMPOZIUM SESTER

18. 4. června 2011, Ústí nad Labem. pořádají SYMPOZIUM LÉKAŘŮ SYMPOZIUM SESTER Česká pediatrická společnost ČLS JEP Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s. za organizačního zajištění 18. pořádají Pediatrický den 4. června 2011,

Více

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádají 20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2014

Více

Nabídka pro vystavovatele

Nabídka pro vystavovatele Nabídka pro vystavovatele Základní informace MÍSTO KONÁNÍ NH Hotel, Legionářská 19, Olomouc POŘADATEL Česká pediatrická společnost Dětská klinika LF UP a FN Olomouc VE SPOLUPRÁCI SPLDD Sdružení Šance,

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v diabetologii a endokrinologii za organizačního zajištění firmy NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Termíny a

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP PLDD Vývoj očkování před rokem 1945 Očkování proti neštovicím

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Městská nemocnice v Litoměřicích GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 15. 17. 4. 2011 Litoměřice FINÁLNÍ

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Praktické lékařství pro děti a dorost

Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro děti a dorost 1. Popáleniny u dětí Dispenzární péče Ikterus u novorozence 2. Malabsorpční syndrom Očkování závažné reakce po aplikaci očkovacích látek Neodkladná reusucitace novorozence

Více

14. PEDIATRICKÝ DEN. 26. května 2007. pořádá. Sympozium lékařů Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

14. PEDIATRICKÝ DEN. 26. května 2007. pořádá. Sympozium lékařů Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou senátora parlamentu ČR MUDr. Pavla Sušického a hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce za organizačního zajištění pořádá 26. května 2007 14. PEDIATRICKÝ

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. dubna 2010 Hotel Fit

Více

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2015

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Beskydský pediatrický den 2013

Beskydský pediatrický den 2013 Česká pediatrická společnost ČLS JEP Beskydský pediatrický den 2013 7. června 2013 Hotel Eroplán Rožnov pod Radhoštěm Pod záštitou: Nemocnice ve Frýdku-Místku Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/bpd2013

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof.

Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. Zápis ze schůze výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP ve Fakultní nemocnici v Motole, Praha, 23. 3. 2015 ve 14,30 hodin Přítomní: Prof. MUDr. P. Pohunek, CSc., Prof. MUDr. F. Kopřiva, PhD.,

Více

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA Obtíže Už se vám někdy zakousl pes do obličeje? Karel Černý, pacient se zosterem Jeden virus (VZV) dvě nemoci Pásový opar (PO) Bolestivý

Více

SYMPOZIUM v Ústí nad Labem

SYMPOZIUM v Ústí nad Labem Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem pořádá 16. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM v Ústí nad Labem Jak léčím já 24. října 2015 Kongresové centrum

Více

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS Leonardo da Vinci Madona Litta (detail) 1490-1491 XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Act-HIB Vaccine, prášek pro přípravu inj. roztoku s rozpouštědlem Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Více

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost

ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD. Česká kardiologická společnost ORIENTAČNÍ MAPKA CESTY DO NEMOCNICE NA HOMOLCE VČETNĚ SPOJŮ MHD DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO: trasa B, stanice Anděl, výstup směr Motol. Z ulice Stroupežnického autobusem č. 167 do stanice Sídliště Homolka.

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI

DĚTSKÁ OBEZITA V TEORII A PRAXI SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel: 267 311 280, fax: 271 732 669 E-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY

XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY Česká neonatologická společnost ČLS JEP pod záštitou Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati pořádá XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY 7.- 9. října 2015 Hotel Moskva, Zlín I. informace TERMÍN A MÍSTO

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 České kardiologické dny 14 Programový výbor: Organizační výbor: Pořadatel: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá sympozium lékařů a sympozium sester VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 31. května 2014 Kongresové centrum Babylon, Liberec

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat teoretické znalosti a praktické dovednosti z dětského lékařství nezbytné k samostatné

Více

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha

České kardiologické dny. 27. 28. listopadu hotel Diplomat, Praha České kardiologické dny 20 14 20 14 České kardiologické dny Programový výbor: Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. předseda Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. MUDr. František Toušek Ludmila Klímová Organizační

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příbalová informace: Informace pro uživatele Příbalová informace: Informace pro uživatele Silgard, injekční suspenze Očkovací látka proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí

XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY s mezinárodní účastí Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny (SPFM) České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) pořádá XXXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI

Více

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha pod záštitou České chirurgické společnosti ČSL JEP a České společnosti pro úrazovou chirurgii ČSL JEP pořádají k 15. výročí

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester 4. edukační sympozium "Novinky v diagnostice a terapii interních chorob pro nefrology" a 11 Jan Brod Memorial Lecture 22. - 23.

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více