X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES"

Transkript

1 X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Liberec Finální informace

2 První a jediná kvadrivalentní vakcína chránící proti pěti onemocněním Očkujte vakcínou SILGARD! cervikální karcinom* Vakcína SILGARD = prevence: GenItáLní bradavice** PRemALIGní Léze cervikální* PRemALIGní Léze VuLVáLní* PRemALIGní Léze VAGInáLní* * v příčinné souvislosti s jistými (onkogenními) HPV typy ** v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV zkrácená informace o léčivém PříPravku silgard, injekční suspenze v PředPlněné injekční stříkačce. VAkCínA ProtI lidskému PAPIloMAVIru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, ADSorboVAná). kvalitativní a kvantitativní složení: 1 DáVkA (0,5 Ml) obsahuje PřIblIžně: PAPIlloMAVIrI humani1 typus 6 ProtEInuM l1 2, 3-20 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI humani1 typus 11 ProtEInuM l1 2, 3-40 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI humani1 typus 16 ProtEInuM l1 2, 3-40 MIkrogrAMů; PAPIlloMAVIrI humani1 typus 18 ProtEInuM l1 2, 3-20 MIkrogrAMů. léková forma: InjEkČní SuSPEnzE V PřEDPlněné InjEkČní StříkAČCE. indikace: SIlgArD je VAkCínA k PoužItí od Věku 9 let k PrEVEnCI: - PrEMAlIgníCh genitálních lézí (CErVIkálníCh, VulVálníCh A VAgInálníCh) A CErVIkálního karcinomu V PříČInné SouVISloStI S jistými onkogenními typy lidského PAPIloMAVIru (hpv); - bradavic zevního genitálu (ConDyloMA ACuMInAtA) V PříČInné SouVISloStI SE SPECIfICkýMI typy hpv. tato InDIkACE je založena na PrůkAzu účinnosti VAkCíny SIlgArD u žen VE Věku 16 Až 45 let A u Mužů VE Věku 16 Až 26 let A na PrůkAzu IMunogEnICIty VAkCíny SIlgArD u Dětí VE Věku 9 Až 15 let A DoSPíVAjíCíCh. PoužItí PříPrAVku SIlgArD MuSí být V SoulADu S oficiálními DoPoruČEníMI. dávkování a způsob Podání: základní VAkCInAČní řada SEStáVá ze 3 SAMoStAtnýCh 0,5Ml DáVEk PoDAnýCh PoDlE následujícího SChéMAtu: 0, 2, 6 MěSíCů. PokuD je nezbytné AltErnAtIVní očkovací SChéMA, Druhá DáVkA MuSí být PoDánA nejméně jeden MěSíC Po PrVní DáVCE A třetí DáVkA MuSí být PoDánA nejméně 3 MěSíCE Po Druhé DáVCE. VšEChny tři DáVky MuSí být PoDány během období jednoho roku. PotřEbA PoDání DáVky PřEoČkoVání nebyla StAnoVEnA. DoPoruČujE SE, Aby jedincům, jimž je PoDánA PrVní DáVkA PříPrAVku SIlgArD, byly PoDány VšEChny tři DáVky VAkCInAČní řady PříPrAVkEM SIlgArD. VAkCínu je nutno APlIkoVAt IntrAMuSkulární InjEkCí. DětSká PoPulACE: bezpečnost A účinnost PříPrAVku SIlgArD u Dětí MlADšíCh 9 let nebyla StAnoVEnA. k DISPozICI nejsou žádné údaje. kontraindikace: hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli PoMoCnou látku. jedinci, u nichž SE Po PoDání DáVky PříPrAVku SIlgArD objeví PříznAky hypersenzitivity, nesmí DAlší DáVku PříPrAVku SIlgArD DoStAt. PoDáVání PříPrAVku SIlgArD MuSí být odloženo u jedinců trpících závažným AkutníM horečnatým onemocněním. PřítoMnoSt lehké InfEkCE, jako je lehká InfEkCE horních CESt DýChACíCh, nebo horečka nízkého StuPně VšAk nejsou kontraindikací Pro IMunIzACI. zvláštní upozornění a opatření Pro Použití: PřI rozhodování o VAkCInACI jednotlivce SE MuSí Vzít V PotAz riziko, že již byl VyStAVEn PůSobEní hpv A PotEnCIální PřínoS, který MůžE z VAkCInACE Mít. StEjně jako u VšECh InjEkČníCh VAkCín MuSí být Pro PříPAD VzáCnýCh AnAfylAktICkýCh reakcí Po APlIkACI VAkCíny SnADno k DISPozICI odpoví- DAjíCí léčebná opatření. očkovaní by MělI být PřIblIžně 15 MInut Po PoDání VAkCíny SIlgArD PEČlIVě SlEDoVánI. StEjně jako u jiných VAkCín SE nemusí PříPrAVkEM SIlgArD zajistit ochrana VšEM očkovaným. neprokázalo SE, že by Měl PříPrAVEk SIlgArD terapeutický EfEkt. bezpečnost A IMunogEnItA VAkCíny byly hodnoceny u jedinců VE Věku od 7 Do 12 let S ProkázAnou InfEkCí VIrEM lidské IMunoDEfICIEnCE (hiv)*. jedinci SE SnížEnou IMunItní reakcí, Ať již V DůSlEDku buď SIlné IMunoSuPrESIVní léčby, genetické PoruChy nebo jiných PříČIn, nemusí na VAkCínu zareagovat. tuto VAkCínu je nutno PoDáVAt opatrně jedincům S trombocytopenií nebo S jakoukoli PoruChou koagulace, ProtožE Po IntrAMuSkulárníM PoDání takovým jedincům MůžE Dojít ke krvácení. DélkA ochrany není V SouČASnoStI známa. trvalá účinnost ochrany byla PozoroVánA Po Dobu 4,5 roku Po DokonČEní 3DáVkoVé SérIE. nejsou k DISPozICI žádné údaje o bezpečnosti, IMunogEnICItě AnI účinnosti, které by PoDPoroVAly zaměnitelnost Pří- PrAVku SIlgArD S jinými VAkCínAMI ProtI hpv. interakce: jedinci, kteří DoStAlI IMunoglobulIn nebo krevní DErIVáty během 6 MěSíCů PřED PrVní DáVkou VAkCíny, byli VE VšECh klinických StuDIíCh VyřAzEnI. Použití spolu s dalšími vakcínami: PřI PoDání PříPrAVku SIlgArD VE StEjnou Dobu (AlE PřI PoDání VAkCín Do různých InjEkČníCh MíSt) S VAkCínou ProtI hepatitidě typu b (rekombinantní) nedošlo k zásahu Do IMunItní odpovědi na hpv typy. PříPrAVEk SIlgArD lze PoDáVAt SouČASně S kombinovanou PoSIloVACí (booster) VAkCínou obsahující DIftérII (D) A tetanus (t) buď S PErtuSí [ACElulární komponenta] (AP) A/nEbo S PolIoMyElItIS [InAktIVoVAná] (IPV) (VAkCíny DtAP, Dt-IPV, DtAP-IPV) bez VýznAMné IntErfErEnCE S ProtIlátkoVou odpovědí na kteroukoli ze SložEk kterékoli z VAkCín. SouČASné PoDáVání PříPrAVku SIlgArD S jinými VAkCínAMI, než jsou VAkCíny uvedené VýšE, nebylo StuDoVáno. nezdá SE, že by PoužItí hormonální AntIkonCEPCE ovlivnilo IMunItní odpověď na PříPrAVEk SIlgArD. těhotenství a kojení: údaje o PoDáVání PříPrAVku SIlgArD V Průběhu těhotenství neprokázaly žádný bezpečnostní SIgnál. tyto údaje VšAk nejsou DoStAtEČné Pro DoPoruČEní PoužíVání PříPrAVku SIlgArD V Průběhu těhoten- StVí. očkování je nutno odložit na Dobu Po ukončení těhotenství. PříPrAVEk SIlgArD lze PoDáVAt během kojení. nežádoucí účinky: VElMI ČASté ( 1/10): bolesti hlavy, V MíStě InjEkCE: ErytéM, bolest, otok. ČASté ( 1/100, < 1/10): PyrExIE, nauzea, bolesti V končetinách, V MíStě InjEkCE: hematom, SVěDění. ostatní nežádoucí účinky byly hlášeny V nižších frekvencích (jako Méně ČASté ( 1/1 000, < 1/100); VzáCné ( 1/10 000, < 1/1 000); VElMI VzáCné (< 1/10 000), PříPADně byla jejich ČEtnoSt kvalifikována jako není známo, jelikož byly hlášeny DobroVolně z PoPulACE nejisté VElIkoStI A nebylo VžDy Možné odhadnout jejich ČEtnoSt AnI StAnoVIt PříČInnou SouVISloSt S ExPozICí VAkCíně). šlo o tyto nežádoucí účinky: CElulItIDA V MíStě APlIkACE InjEkCE, IDIoPAtICká trombocytopenická PurPurA, lymfadeno- PAtIE. hypersenzitivní reakce VČEtně AnAfylAktICkýCh/AnAfylAktoIDníCh reakcí, točení hlavy, SynDroM guillain-barrého, SynkoPA někdy DoProVázEná tonicko-klonickými Pohyby, zvracení, ArtrAlgIE, MyAlgIE, AStEnIE, zimnice, únava, CElkoVý PoCIt nemoci, bronchospasmus A kopřivka. uchovávání: uchovávejte V ChlADnIČCE (2-8 C). ChrAňtE PřED MrAzEM. uchovávejte lahvičku VE Vnější krabičce, Aby byl PříPrAVEk Chráněn PřED SVětlEM. balení: 0,5 Ml SuSPEnzE V PřEDPlněné InjEkČní StříkAČCE SE DVěMA jehlami V balení Po 1 kuse. na trhu nemusí být VšEChny VElIkoStI balení. držitel rozhodnutí o registraci: MErCk ShArP & DohME ltd., hertford road, hoddesdon, hertfordshire En11 9bu, VElká británie. registrační číslo(a): Eu/1/06/358/007. datum Poslední revize textu: *) VšIMnětE SI, ProSíM, změn V InforMACíCh o léčivém PříPrAVku. Pro kohortu dívek od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku částečně hrazeno z Prostředků veřejného zdravotního Pojištění, maximální doplatek na jednu dávku vakcíny silgard činí 300 kč. Pro ostatní Pacientky a Pacienty není hrazeno z Prostředků veřejného zdravotního Pojištění. PříPravek je vázán na lékařský PředPis. dříve než PříPravek PředePíšete, seznamte se, Prosím, s úplným souhrnem údajů o PříPravku. Copyright (201 Merck & Co., Inc. Všechna práva vyhrazena. Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, Praha 6 - Česká republika VACC

3 Vítáme Vás v Liberci! Připravili jsme pro Vás pestrý program. Témata jsou prezentována kolegy z primární péče i z univerzit. To bude zajímavé. Využijte setkání s odborníky, nezapomeňte na společenskou část, kde se můžeme zase jen tak setkat. Děkujeme všem, kteří sestavili odborný program, pomáhali s organizací, přispěli svými příspěvky, kongres podpořili nebo jenom přijeli. Ať se Vám na kongresu líbí. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. jménem programového výboru, organizátorů, České pediatrické společnosti ČLS JEP a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP DATUM A MÍSTO KONÁNÍ , Kongresové centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec POŘADATEL Česká pediatrická společnost ČLS JEP za odborné spolupráce Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP PREZIDENT KONGRESU MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem PROGRAMOVÝ VÝBOR prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. MUDr. Hana Cabrnochová MUDr. Olga Roškotová MUDr. Bohuslav Procházka ORGANIZAČNÍ VÝBOR LÉKAŘSKÉ SEKCE MUDr. Martin Zítek ORGANIZAČNÍ VÝBOR SEKCE SESTER Bc. Marie Lulková, Bc. Petra Plašková KREDITNÍ HODNOCENÍ LÉKAŘI vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce ve výši 14 kreditů. SESTRY dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. SEKRETARIÁT KONGRESU, INFROMACE, KORESPONDENCE BOS. org s. r. o. telefon: , Kekulova 615/38 fax: Ústí nad Labem 3

4 PROGRAM KONGRES LÉKAŘŮ Středa Čtvrtek Sál EXPO KONGRES LÉKAŘŮ Kongresový sál Konferenční salónek ZAHÁJENÍ Očkování PŘESTÁVKA Anémie u dětí Setkání s Plenární odborníkem přednášky Sympozium Merck Sharp OBĚD & Dohme OBĚD Sympozium Sympozium Medicom International HERO CZECH REGISTRACE Nové Současný technologie Setkání s pohled na v zobrazovacích odborníkem dětskou Středa od do metodách výživu Setkání s Čtvrtek od do PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA odborníkem Pátek od do Sobota od do Endokri- Setkání s nologie Volná odborníkem v ambulanci sdělení VÝSTAVA PLDD Setkání s odborníkem Čtvrtek od do Pátek od do Doprovodný program Sobota od do PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ Středa od do Čtvrtek od do Pátek od do Sobota od do

5 a SYMPOZIUM SESTER Sál EXPO Pátek Sobota KONGRES LÉKAŘŮ SYMPOZIUM SESTER KONGRES LÉKAŘŮ Kongresový sál Konferenční salónek 3 Konferenční sál Konferenční salónek 4 Sál EXPO Kongresový sál Kam směřuje ATB terapie NNPH v ambulanci PLDD Nové Sestry Sestry technologie Pediatrie Odborný Odborný v pediatrické v ČR program program intenzivní PŘESTÁVKA péči Setkání s PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA odborníkem Chronická Plenární Sestry Sestry a recidivující přednášky Volná Odborný Odborný respirační program program onemocnění sdělení 5 u dětí Sympozium OBĚD ZÁVĚR KONGRESU OBĚD Novonordisk OBĚD OBĚD Sympozium OBĚD Omega Altermed Recidivující Setkání s Sestry Sestry Volná horečky odborníkem Odborný Odborný sdělení 3 u dětí program program Setkání s Řízená odborníkem diskuze PŘESTÁVKA PŘESTÁVKA u posterů Setkání s Sestry odborníkem Odborný Volná Volná program sdělení 2 sdělení 4 Setkání s odborníkem Vyhlášení nejlepších posterů Společenský večer Centrum Babylon

6 X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí , Liberec ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ PARTNERŮM KONGRESU PLATINOVÝ PARTNER ZLATÝ PARTNER PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 6

7 ODBORNÝ PROGRAM KONGRES LÉKAŘŮ ČTVRTEK SÁL EXPO Zahájení hodin Předsednictvo: Rosenbergová M., Janda J., Škvor J., Zítek M. I. BLOK hodin OČKOVÁNÍ Předsednictvo: Marek J., Růžková R. 1. OČKOVÁNÍ DĚTÍ V ČR min. Cabrnochová H. PLDD, Praha 2. MÝTY A FAKTA O OČKOVÁNÍ 20 min. Chlíbek R., Smetana J. Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové 3. OČKOVÁNÍ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ NA SLOVENSKU 20 min. Chovancová D. Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UN, Bratislava PŘESTÁVKA hodin II. BLOK hodin PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY Předsednictvo: Zeman J., Hoza J. 4. SOUČASNÉ TRENDY V KARDIOLOGII DOSPĚLÝCH 45 min. Linhart A. II. Interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha 5. ACTUAL TRENDS IN DIAGNOSIS AND THERAPY OF NEUROENDOCRINE TUMORS 45 min. Pacák K. (sdělení v českém jazyce) Reproductive and Adult Endocrinology Program, NICHD, National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD 20817, USA OBĚD hodin SYMPOZIUM hodin Merck Sharp & Dohme s. r. o. HPV ASOCIOVANÁ ONEMOCNĚNÍ A ROTAVIRY U DĚTÍ chairman MUDr. Vladimír Dvořák HPV ASOCIOVANÁ ONEMOCNĚNÍ MUDr. Vladimír Dvořák Centrum ambulantní gynekologie a primární péče Brno, Vedoucí lékař centra PAPILOMATÓZA HRTANU JAKO SEXUÁLNĚ PŘENOSNÉ HPV ONEMOCNĚNÍ MUDr. Jitka Vydrová Hlasové a sluchové centrum Medical Healthcom primář VIROVÉ GASTROENTERITIDY MUDr. Petr Širůček Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava 7

8 SYMPOZIUM hodin Medicom International s. r. o. MODERNÍ LÉČBA KAŠLE PharmDr. Jan Juřica Ph.D. Farmakologický ústav LF, Masarykova univerzita Brno MUDr. Stanislav Kos, CSc. Léčebna TRN Janov prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. 1. Plicní klinika 1. LF UK a VFN, Praha III. BLOK hodin NOVÉ TECHNOLOGIE V ZOBRAZOVACÍCH METODÁCH Předsednictvo: Pajerek J., Zapletalová J. 6. ENDOVASKULÁRNÍ INTERVENCE U DĚTÍ 20 min. Roček M. Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha 7. NOVÉ POSTUPY PŘI ZOBRAZENÍ NUKLEÁRNÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ Kynčl M. Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha 8. KONTRASTNÍ ULTRASONOGRAFIE MOŽNOSTI VYUŽITÍ V DĚTSKÉM VĚKU Mrázková L. Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha PŘESTÁVKA hodin IV. BLOK hodin ENDOKRINOLOGIE V AMBULANCI PLDD Předsednictvo: Bartošová J., Pomahačová R. 20 min. 20 min. 9. ŠTÍTNÁ ŽLÁZA CO VYŠETŘIT, JAK LÉČIT 20 min. Skalická B. Privátní endokrinologická ordinace, Liberec 10. ZNÁMKY PŘEDČASNÉHO DOSPÍVÁNÍ JDE VŽDY O PATOLOGII? 20 min. Koloušková S. 11. FAMILIÁRNĚ MALÝ VZRŮST VŽDY JEN BENIGNÍ VARIANTA 20 min. Zapletalová J., Lebl J. Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc, Křest knihy Selhání růstu nejen pro pediatrickou praxi MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. 8

9 ČTVRTEK KONGRESOVÝ SÁL V. BLOK hodin ANÉMIE U DĚTÍ Předsednictvo: Hrstková H., Pozler O. 12. BLEDOST VAROVNÝ SIGNÁL 20 min. Roškotová O. NZZ MUDr. Olga Roškotová, Litoměřice 13. SOUČASNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY ANÉMIÍ U DĚTÍ 20 min. Pospíšilová D. Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc 14. ANÉMIE JAKO PROJEV VROZENÝCH A ZÍSKANÝCH SELHÁNÍ KOSTNÍ DŘENĚ S POSTIŽENÍM VÍCE NEŽ JEDNÉ KRVETVORNÉ ŘADY Starý J. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha OBĚD hodin SYMPOZIUM hodin HERO CZECH s. r. o. SUNAR V NOVÉM JE PŘIPRAVEN I PRO DALŠÍ GENERACE prim. MUDr. Jan Boženský Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava - Vítkovice VI. BLOK hodin SOUČASNÝ POHLED NA DĚTSKOU VÝŽIVU Předsednictvo: Votava F., Svojsík M. 20 min. 15. VÝŽIVA DĚTÍ V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA min. Procházka B., Procházková M., Riedlová J., Vígnerová J. PLDD Kutná Hora, 3. LF UK, Praha, SZÚ, Praha 16. SCREENING PACIENTŮ (NUTRIACTION) ZAMĚŘENÝ NA VYHLEDÁVÁNÍ HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ V RIZIKU MALNUTRICE Pozler O. Dětská klinika FN a LF, Hradec Králové 20 min. 17. ENTERÁLNÍ VÝŽIVA JAKO LÉK 20 min. Bronský J. PŘESTÁVKA hodin 9

10 VII. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 1 Předsednictvo: Pospíšilová D., Bronský J. 18. AKTUÁLNÍ STAV NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU V ČR 8 min. Votava F., Chrastina P., Kožich V., Pešková K., Šťastná S., Adam T., Friedecký D., Hlídková E., Vinohradská H. 4), Kračmar P., Dejmek P., Krulišová V. 5), Holubová A. 5), Balaščáková M. 5), Piskáčková T. 5), Macek M. Jr. 5), Gaillyová R. 6), Truellová I. 7), Švagera Z. 8) Klinika dětí a dorostu, UK 3. LF a FN Královské Vinohrady, Praha Ústav dědičných metabolických poruch, UK 1. LF a VFN, Praha Laboratoř dědičných metabolických poruch OKBI, UP LF a FN, Olomouc 4) Oddělení klinické biochemie a hematologie, Dětská nemocnice, MU LF a FN, Brno 5) Ústav biologie a lékařské genetiky, UK 2. LF a FN Motol, Praha 6) Oddělení lékařské genetiky, MU LF a FN, Brno 7) Odbor zdravotních služeb, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 8) Ústav klinické biochemie, FNsP, Ostrava 19. GENETICKÉ VYŠETŘENÍ MĚNÍ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ PACIENTŮ S VROZENÝM HYPERINZULINISMEM Průhová Š., Dušátková P., Kytnarová J., Obermannová B., Cinek O., Šumník Z., Lebl J. Klinika dětského a dorostového lékařství VFN 1. LF UK, Praha 8 min. 20. MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LÉČBY GAUCHEROVY NEMOCI 8 min. Malinová V., Ledvinová J., Poupětová H., Dvořáková L., Zeman J. Klinika dětského a dorostového lékařství VFN 1. LF UK, Praha Ústav dědičných metabolických poruch VFN 1. LF UK, Praha 21. PROGRESIVNÍ FAMILIÁRNÍ INTRAHEPATÁLNÍ CHOLESTÁZA 1. A 2. TYPU V DĚTSKÉM VĚKU Kotalová R., Dědek P., Jirsa M. Dětská klinika LF UK a FN, Hradec Králové Laboratoř experimentální hepatologie IKEM, Praha 22. MŮŽE BÝT GASTROINTESTINÁLNÍ PROTEIN TREFOIL FACTOR 2 VHODNÝM BIOMARKEREM POŠKOZENÍ INTESTINÁLNÍ BARIÉRY BĚHEM SEPTICKÝCH STAVŮ U DĚTÍ? Žurek J., Fedora M. Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU Brno, FN Brno 23. ABERACE TRANSKRIPČNÍHO FAKTORU IKAROS (IKZF MAJÍ VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA PROGNÓZU AKUTNÍ LYMFOBLASTICKÉ LEUKÉMIE U DĚTÍ Volejníková J., Mejstříková E., Dörge P., Černá D., Kanderová V., Budínský V., Stanulla M., Hrušák O., Starý J., Trka J., Kalina T., Froňková E. Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha Department of Pediatrics, University Medical Centre Schleswig-Holstein, Kiel, Germany Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol, Praha 8 min. 8 min. 8 min. 10

11 ČTVRTEK KONFERENČNÍ SALÓNEK 3 SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 1. RACIONÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA INFEKCE MOČOVÝCH CEST (IMC) 45 min. Janda J. OBĚD hodin SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 2. NOVÉ ASPEKTY CELIAKIE 45 min. Frühauf P. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 3. UČÍME SE Z TEORIE I Z OMYLŮ ALERGIE V DĚTSKÉM VĚKU 45 min. Špičák V. Immuno-flow, Praha Letňany SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 4. FAKTA A MÝTY O DĚTSKÉ BOLESTI 45 min. Hoza J. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 5. NOVINKY V DIAGNOSTICE A TERAPII DĚTSKÉHO DIABETU 45 min. Šumník Z. PÁTEK SÁL EXPO VIII. BLOK hodin KAM SMĚŘUJE ANTIBIOTICKÁ TERAPIE V PEDIATRII Předsednictvo: Bláhová K., Vitouš A. 24. JAK DÁL S ATB TERAPIÍ V PRIMÁRNÍ PÉČI? 20 min. Marek J., Jindrák V. PLDD Veselí nad Lužnicí, NNH KMAS Praha 25. RACIONÁLNÍ LÉČBA ANTIBIOTIKY U DĚTÍ S INFEKCEMI DÝCHACÍCH CEST 20 min. Roháčová H. Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha 26. VÝHLEDY ANTIBIOTICKÉ TERAPIE: JAK NA INTRACELULÁRNÍ PATOGENY? 20 min. Horová B. Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha PŘESTÁVKA hodin 11

12 IX. BLOK hodin PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY Předsednictvo: Janda J., Lebl J. 27. SOUČASNÉ TRENDY V PEDIATRICKÉ KARDIOLOGII 45 min. Chaloupecký V. Pediatrické kardiocentrum FN Motol, Praha PŘEDÁNÍ CEN PŘEDNÁŠKY LAUREÁTA BRDLÍKOVY CENY A CENY ČPS Předání Brdlíkovy ceny prof. MUDr. J. Dunovskému, DrSc. za celoživotní přínos české pediatrii Předání Ceny České pediatrické společnosti za vědeckou činnost pro pediatry ve věku do 35 let a přednáška laueráta: Magner M. (Praha) Mitochondriální onemocnění v dětském věku ZVANÁ PŘEDNÁŠKA hodin 28. STRUCTURE AND FUTURE OF PEDIATRICS IN GERMANY 20 min. Wagner N. Univ.-Kinderklinik Aachen, BRD, Germany OBĚD hodin SYMPOZIUM hodin NOVO NORDISK, spol. s r. o. MALÝ VZRŮST JAKO SIGNÁL VÁŽNÉ NEMOCI prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. MUDr. Ivana Plášilová Dětská klinika, FN Hradec Králové MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. X. BLOK hodin RECIDIVUJÍCÍ HOREČKY U DĚTÍ Předsednictvo: Zítek M., Procházka B. 29. RECIDIVUJÍCÍ HOREČKY V ORDINACI DĚTSKÉHO PRAKTIKA 20 min. Růžková R. PPLD, Praha 30. RECIDIVUJÍCÍ HOREČKY V DĚTSKÉM VĚKU 20 min. Doležalová P., Król P. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 31. IMUNOLOGIE U AUTOINFLAMATORNÍCH ONEMOCNĚNÍ 20 min. Poloučková A., Šedivá A. Ústav imunologie UK 2. LF a FN Motol, Praha PŘESTÁVKA hodin XI. BLOK hodin ŘÍZENÁ DISKUSE U POSTERŮ Předsednictvo: Lebl J. (Poster 1 1, Škvor J. (Poster 13 25), Zeman J. (Poster 26 38)

13 XII. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 2 Předsednictvo: Šnajderová M., Smrčka V. 32. LÉČBA ESTROGENY V ADOLESCENCI 8 min. Šnajderová M., Zemková D., Teslík L. Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 33. DÍVKY S TURNEROVÝM SYNDROMEM A PACIENTI S IZOLOVANÝM DEFICITEM SHOX MAJÍ PODOBNOU KOSTNÍ GEOMETRII, ALE ODLIŠNOU TRABEKULÁRNÍ KOSTNÍ DENZITU NA RADIU Souček O., Lebl J., Zapletalová J., Novotná D., Plášilová I. 4), Koloušková S., Zemková D., Roček M. 5), Hirschfeldová K. 6), Šumník Z. Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Pediatrická klinika FN Brno a LFMU 4) Dětská klinika FN a LF UK, Hradec Králové 5) Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol, Praha 6) Ústav biologie a lékařské genetiky, UK 1. LF a VFN, Praha 8 min. 34. JAK BYCHOM MĚLI PŘISTUPOVAT K DĚTEM S OSTEOGENESIS IMPERFECTA? Bayer M. Dětská klinika FN a LF UK, Hradec Králové 8 min. 35. SERUM HOMOCYSTEINE LEVELS IN CHILDREN WITH IMPAIRED BONE HEALTH - A PILOT STUDY 8 min. Kutílek Š., Němec V., Bočkayová E., Řeháčková P. Dept. of Pediatrics, Pardubice Hospital and Faculty of Health Studies, University of Pardubice Center for Clinical and Basic Research (CCBR), Pardubice 36. PLACENTÁRNÍ TRANSPORT JÓDU A NEZÁVISLÁ FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PLODU V POPULACI S MÍRNÝM JÓDOVÝM DEFICITEM Krylová K., Neumann D., Dejmek P., Bayer M. Dětská klinika FN a LF UK, Hradec Králové Laboratoř novorozeneckého screeningu, Klinika dětí a dorostu FN KV a 3. LF UK, Praha 8 min. 37. SEXUÁLNÍ VÝVOJ JAK A PROČ VYŠETŘOVAT? 8 min. Kalvachová B. Endokrinologický ústav, Praha 38. KLINICKÝ VÝZNAM A ETIKA VYŠETŘENÍ SEXUÁLNÍ ZRALOSTI POHLED DĚTSKÉHO GYNEKOLOGA Teslík L. Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha XIII. BLOK hodin VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH POSTERŮ Předsednictvo: Gut J., Pozler O. SPOLEČENSKÝ VEČER hodin 8 min. 13

14 PÁTEK KONGRESOVÝ SÁL XIV. BLOK hodin NOVOROZENEC NÍZKÉ PORODNÍ HMOTNOSTI V AMBULANCI PLDD Předsednictvo: Kuchař M., Bayer M. 39. NOVOROZENEC S NÍZKOU PORODNÍ VÁHOU: NÁSLEDNÁ PEDIATRICKÁ PÉČE Zoban P. Novorozenecké odd., Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 40. POHLED NEONATOLOGA NA MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ PÉČE O DĚTI SE ZÁVAŽNÝMI PERINATÁLNÍMI KOMPLIKACEMI PO PROPUŠTĚNÍ Dortová E., Dort J., Náhlovský J., Tobrmanová H. Neonatologické oddělení, FN Plzeň 41. MOŽNOSTI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST V PÉČI O NOVOROZENCE S NÍZKOU PORODNÍ HMOTNOSTÍ Drnková P. Ordinace PLDD, Ústí nad Labem 20 min. 20 min. 20 min. OBĚD hodin SYMPOZIUM hodin OMEGA ALTERMED, a. s. NEKORTIKOIDNÍ LÉČBA ATOPICKÉHO EKZÉMU U DĚTÍ XV. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 3 Předsednictvo: Vondrák K., Šumník Z. 42. AUSTRIAN LAW FOR COMPENSATION OF DAMAGE POSSIBLY CAUSED BY VACCINATION Mutz I. Univ.- Kinderklinik Graz, Oesterreich 43. PORUCHY HOSPODÁRENIA S VODOU HYPONATRÉMIA A HYPERNATRÉMIA Kovács L. 2. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava 20 min. 8 min. 44. PRACOVIŠTĚ KOMPLEXNÍ PÉČE O DĚTI S DMO A DALŠÍMI HYBNÝMI PORUCHAMI V ČESKÉ REPUBLICE 8 min. Ošlejšková H., Komárek V., Kraus J., Schejbalová A., Trenčianský V. 4), Hadač J. 5), Kudr M. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, Praha Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Dětská a dospělá ortopedie a Traumatologie, Praha 4) Státní léčebné lázně Jánské Lázně, s. p. 5) Oddělení dětské neurologie, Thomayerova nemocnice, Praha 14

15 45. TUBERÓZNÍ SKLERÓZA A JEJÍ KOMPLIKACE U DĚTÍ SLEDOVANÝCH OD NOVOROZENECKÉHO VĚKU PRO RHABDOMYOM SRDCE DESET LET SLEDOVÁNÍ 8 min. Petrák B., Chaloupecký V., Černý M., Jahodová A., Lisý J. 4), Kynčl M. 4), Kalužová M. Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha, Dětské kardiocentrum, UK 2. LF a FN Motol, Praha Novorozenecké odd. s JIRP, Gynekologicko-porod. klinika, UK 2. LF a FN Motol, Praha 4) Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha 46. VÝSLEDKY LÉČBY POLOHOVÉHO PLAGIOCEFALU POMOCÍ KRANIÁLNÍ ORTÉZY Lipina R., Rosický J., Golová Š., Zabystrzanová E., Zalešáková D., Chlachula M. Neurochirurgická klinika, FN Ostrava, Ortopedická protetika, Frýdek-Místek 8 min. PŘESTÁVKA hodin XVI. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 4 Předsednictvo: Laubová J., Zikmund J. 47. VESIKOURETERÁLNÍ REFLUX V ROCE 2012 Z POHLEDU PEDIATRA 8 min. Geier P., Feber J. Children s Hospital of Eastern Ontario, Ottawa, Canada 48. CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN STUPNĚ U DĚTÍ V ČR 8 min. Šimánková N., Bláhová K., Flogelová H., Doležalová Š., Dušek J., Janda J., Langer J., Honzík T., Bendáková H., Seeman T., Vondrák K ANNUAL REPORT ON RENAL REPLACEMENT THERAPY (RRT) IN CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC (CZ) Vondrák K., Doležel Z., Dušek J., Hladík M., Seeman T., Šimánková N., Štarha J., Zaoral T., Zieg J., Janda J. Dpt. of Pediatrics Univ. Hospital Prague-Motol, 2nd. Dpt. of Pediatrics, Univ. Hospital Brno Dpt. of Pediatric ICU, Univ. Hospital Ostrava 8 min. 50. HYPERTENZE V NOVOROZENECKÉM A KOJENECKÉM VĚKU: DIAGNOSTIKA, LÉČBA, VÝVOJ RENÁLNÍCH FUNKCÍ Bláhová K., Fencl F., Stará V., Djakow J., Seeman T., Černý M., Mormanová Z., Kynčl M., Verebová M., Pádr R., Roček M. Pediatrická klinika, Novorozenecké oddělení s JIRP, UK 2. LF a FN Motol, Praha Gynekologicko-porodnická klinika, UK 2. LF a FN Motol, Praha Klinika zobrazovacích metod, UK 2. LF a FN Motol, Praha 8 min. 51. JSOU NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU LEDVINNÝCH CYST U DĚTÍ ANOMÁLIE V HNF1B GENU? 8 min. Malina M., Dušátková P., Dušek J., Bláhová K., Lebl J., Cinek O., Průhová Š., Seeman T. 52. VČASNÉ CIEVNE ZMENY U DETÍ S CHRONICKÝMI NEFROPATIAMI 8 min. Podracká Ľ., Šamudovská K. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice, Klinika detskej pneumológie, SZU, Bratislava SPOLEČENSKÝ VEČER hodin 15

16 PÁTEK KONFERENČNÍ SALÓNEK 3 SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 1. NOVÉ ASPEKTY CELIAKIE 45 min. Frühauf P. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha OBĚD hodin SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 2. RACIONÁLNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA INFEKCE MOČOVÝCH CEST (IMC) 45 min. Janda J. SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 3. UČÍME SE Z TEORIE I Z OMYLŮ ALERGIE V DĚTSKÉM VĚKU 45 min. Špičák V. Immuno-flow Praha Letňany SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 4. FAKTA A MÝTY O DĚTSKÉ BOLESTI 45 min. Hoza J. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM hodin 5. NOVINKY V DIAGNOSTICE A TERAPII DĚTSKÉHO DIABETU 45 min. Šumník Z. SPOLEČENSKÝ VEČER hodin SOBOTA SÁL EXPO XVII. BLOK hodin PEDIATRIE V ČESKÉ REPUBLICE Předsednictvo: Zeman J., Ryba L. 53. PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÁ PÉČE V ČR A JEJÍ BUDOUCNOST 20 min. Cabrnochová H. PLDD, Praha 54. O PEDIATRII V NEMOCNICI 15 min. Škvor J. Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem 55. PEDIATRIE S ÚSMĚVEM 25 min. Klement P., Honzík T., Zeman J. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 16

17 PŘESTÁVKA hodin XVIII. BLOK hodin CHRONICKÁ A RECIDIVUJÍCÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ Předsednictvo: Cabrnochová H., Pohunek P. 56. RECIDIVUJÍCÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ V PRIMÁRNÍ PÉČI DĚTSKÉHO LÉKAŘE Krbušek D. Alergologie a klin. imunologie, Mnichovo Hradiště 57. BRONCHOPULMONÁLNÍ DYSPLAZIE: SOUČASNÝ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A LÉČBĚ Koťátko P., Tuková J. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 58. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA U DÍTĚTE S OPAKOVANOU PRŮDUŠKOVOU OBSTRUKCÍ Svobodová T. 20 min. 20 min. 20 min. ZÁVĚR KONGRESU hodin SOBOTA KONGRESOVÝ SÁL XIX. BLOK hodin NOVÉ TECHNOLOGIE V PEDIATRICKÉ INTENZIVNÍ PÉČI Předsednictvo: Zítek M., Kobr J. 59. NOVINKY ZA ROK min. Fedora M. Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, FN Brno 60. ECMO V DĚTSKÉM VĚKU 20 min. Vobruba V. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 61. FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE U DĚTÍ V INTENZIVNÍ PÉČI 20 min. Pohunek P., Svobodová T. PŘESTÁVKA hodin XX. BLOK hodin VOLNÁ SDĚLENÍ 5 Předsednictvo: Vobruba V., Odzganová S. 62. PROBIOTICS AS MODULATORS IN ATOPY 8 min. Koleiat A. Makassed University General Hospital, Pediatric department Beirut, Lebanon 17

18 63. ALERGIE NA ANTIBIOTIKA JDE O ČASTÝ PROBLÉM? 8 min. Paukert J., Kopelentová E., Králová M., Mikulecká Z., Šípová V. Dětské oddělení Oblastní Nemocnice Kolín, Alergologická ambulance 64. IMUNOMODULÁCIA U DETÍ S RECIDIVUJÚCIMI INFEKCIAMI DÝCHACÍCH CIEST MÝTY, FAKTY, REALITA Jeseňák M., Neuschlová I., Rennerová Z., Majtán J. 4), Hrubiško M. 5) Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Centrum pre diagnostiku a liečbu primárnych imunodeficientných stavov, Martin Imuno-alergiologická pediatrická ambulancia VIATRIX s. r. o., Kysucké Nové Mesto Pneumo-Alergo Centrum, Bratislava 4) Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava 5) Oddelenie klinickej imunológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava 8 min. 65. LÉČBA KAŠLE U DĚTÍ DLE MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH 8 min. Tuková J., Koťátko P. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha 66. TÝRANÉ DĚTI V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA Z POHLEDU DĚTSKÉ CHIRURGIE 8 min. Bartl V., Bibrová Š. Klinika dětské chirurgie a traumatologie, FN Brno ZÁVĚR KONGRESU hodin INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ LÉKAŘSKÉHO KONGRESU Prosím, dostavte se s Vaší prezentací nejpozději 2 hodiny před zahájením programu bloku, ve kterém máte přednášku. Prezentace předávejte technikovi: dne v místě konání registrace dne v přednáškovém sále, ve kterém bude prezentováno Vaše odborné sdělení. V případě, že je Vaše přednáška naplánována na I. blok dopoledního zasedání, prosím, předejte Vaši prezentaci předchozí den. SYMPOZIA SESTER Prosím, dostavte se nejpozději 1 hodinu před zahájením programu bloku, ve kterém máte přednášku. V případě, že je Vaše přednáška naplánována na I. blok dopoledního zasedání, prosím, předejte Vaši prezentaci nejpozději 30 minut před zahájením I. bloku. Prezentace předávejte technikovi o přestávkách. 18

19 POSTERY LÉKAŘSKÁ SEKCE 1. TUBULO-INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIS VYVOLANÁ HANTA VIRY Kolský A., Najmanová S., Vernerová Z., Kotus D., Buhrová A., Kovářová Z., Kociánová B., Zelená H. 4), Kolská M., Votava F. Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, FNKV, Praha Dětské oddělení Oblastní nemocnice, Kladno Ústav patologické anatomie, 3. LF UK, FNKV, Praha 4) Virologické oddělení Státní zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 2. VITAMIN D HORMON S PREVENTIVNÍM I LÉČEBNÝM POTENCIÁLEM Cirmanová V. 1,, Stárka L. Endokrinologický ústav Praha, 1. LF UK Praha 3. DIENCEFALICKÝ SYNDROM Cvalínová D., Doležalová L., Votava T., Pizingerová K., Mališ J., Sumerauer D., Choc M., Vacek P., Ferda J. 4), Starý J., Kobr J. Dětská klinika FN Plzeň a LF v Plzni, UK v Praze Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha Neurochirurgické oddělení FN Plzeň a LF v Plzni, UK v Praze 4) Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň a LF v Plzni, UK v Praze 4. SEKUNDÁRNÍ PSEUDOHYPOALDOSTERONISMUS Doležel Z., Ráčilová Z., Štarha J., Jabandžiev P., Dostálková D., Zerhau P. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie LF MU a FN Brno 5. TĚŽKÁ HYPERKALCEMICKÁ KRIZE U KOJENCE S IDIOPATICKOU INFANTILNÍ HYPERKALCÉMIÍ ZPŮSOBENOU MUTACÍ V GENU CYP24A1 Fencl F., Bláhová K., Schlingmann K. P., Konrad M., Seeman T. Klinik für Kinder- und Jugendmedizin - Allgemeine Pädiatrie, Universitätsklinikum Münster 6. VZTAH EJEKČNÍ FRAKCE LEVÉ KOMORY A RYCHLOSTI PULZOVÉ VLNY U MLADÝCH DIABETIKŮ I. TYPU Hrstková H., Závodná E., Nováková Z., Rohanová M., Bothová P., Brázdová L., Pejchlová M., Petrová A. 4), Pekař M. 4) Mezinárodní centrum klinického výzkumu centrum animálního výzkumu, FN u sv. Anny Brno Pediatrická klinika FN Brno Nemocnice Milosrdných bratří, Brno 4) Fyziologický ústav, LF, Masarykova univerzita, Brno 7. NEOBVYKLÁ PŘÍČINA BOLESTÍ U PATNÁCTILETÉ DÍVKY Zikmund J. Klinika dětí a dorostu FNKV a 3. LF UK Praha 8. CUSHINGOVA NEMOC V DĚTSKÉM VĚKU Pomahačová R., Lád V., Skalická E., Krčková P. Dětská klinika FN, UK v Praze, LF Plzeň 19

20 9. DIAGNÓZA HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE: KONEC NEBO ZAČÁTEK PŘÍBĚHU? Rucki Š., Honzík T. Dětské oddělení Nemocnice Třinec, KDDL VFN a 1. LF UK Praha 10. IDIOPATICKÁ INFANTILNÍ HYPERKLACÉMIE Kutílek Š., Gut J., Skálová S., Konrad M., Schlingmann H.P. Dept. of Pediatrics, Pardubice Hospital and Faculty of Health Studies, University of Pardubice 11. CHRONICKÝ DIALYZAČNÍ PROGRAM U DĚTÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011 Vondrák K., Doležel Z., Dušek J., Hladík M., Seeman T., Šimánková N., Štarha J., Zaoral T., Zieg J., Janda J. II. dětská klinika FN Brno Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FN Ostrava 12. ECULIZUMAB V LÉČBĚ REKURENCE A HUS U DÍTĚTE PO TRANSPLANTACI KADAVERÓZNÍ LEDVINY Vondrák K., Dušek J., Malina M., Seeman T., Šimánková N., Zieg J. 13. GASTRICKÝ BYPASS U 13LETÉ PACIENTKY JAKO ŘEŠENÍ METABOLICKÉHO SYNDROMU VÝSLEDKY PO 3 LETECH Boženský J., Holéczy P. J., Bolek M., Geržová J. Dětské a chirurgické oddělení, Vítkovická nemocnice a.s, Ostrava-Vítkovice 14. KOMPLIKACE PLANÝCH NEŠTOVIC VYŽADUJÍCÍ INTENZIVNÍ NEBO RESUSCITAČNÍ PÉČI Dedek V., Fajt M., Vyhnánek R., Šterzl V., Sádlo M., Pecková P., Houšťková H. Pediatrická klinika 1. LF a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha 15. AKUTNÍ NEUROINFEKCE POMĚRNĚ RARITNÍ ETIOLOGIE Fajt M., Dedek V., Sádlo M., Šterzl V., Vyhnánek R. Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha 16. PSYCHOGENNÍ POLYDIPSIE V ORDINACI DĚTSKÉHO NEUROLOGA KAZUISTIKY Laubová J. Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem 17. REAKTIVNÍ HYPEREMICKÝ INDEX V DETEKCI ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE U DĚTÍ Jehlička P., Huml M., Sýkora J., Pomahačová R., Votava T., Trefil L., Kobr J. Dětská klinika, FN Plzeň, UK v Praze, LF v Plzni Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzni, UK v Praze, LF v Plzni 18. VÝZNAM UŽITÍ BODOVÉ CVIČEBNÍ METODY MUDr. KLEPLOVÉ PRO PLDD V PÉČI O DÍTĚ Kleplová V. Pohybové studio MUDr. Kleplová, Oldřichov 19. ATOPICKÝ EKZÉM Růžičková Jarešová L. Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha 20

X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Liberec 3. 6. 10. 2012 Finální informace www.bos-congress.cz/cpk2012 První a jediná kvadrivalentní vakcína chránící proti pěti onemocněním Očkujte vakcínou

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

IV. LIBERECKÝ. 11. února 2012. Česká pediatrická společnost ČLS JEP. Kongresové centrum Babylon, Liberec

IV. LIBERECKÝ. 11. února 2012. Česká pediatrická společnost ČLS JEP. Kongresové centrum Babylon, Liberec Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá IV. LIBERECKÝ pediatrický den 11. února 2012 Kongresové centrum Babylon, Liberec Sympozium lékařů Sympozium sester

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

III. LIBERECKÝ PEdIatRICKÝ den

III. LIBERECKÝ PEdIatRICKÝ den Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá III. LIBERECKÝ PEdIatRICKÝ den 12. února 2011 Kongresové centrum Babylon, Liberec Sympozium lékařů Sympozium sester

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013

19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádají 19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz

Více

19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013

19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádají 19. PEDIATRICKÝ DEN 16. února 2013 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz

Více

17. Pediatrický den. 5. června 2010 Ústí nad Labem. pořádají

17. Pediatrický den. 5. června 2010 Ústí nad Labem. pořádají Česká pediatrická společnost ČLS JEP Dětská klinika IPVZ Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s. 5. června 2010 Ústí nad Labem za organizačního zajištění pořádají 17. Pediatrický

Více

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XXI. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 20. - 21. května 2016 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2016

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozvala na XX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat ve dnech 20. 22. září 2012 v Plzni.

Více

dne 7. března 2009 (sobota) od 9.00 hodin, registrace 8.00 9.00 hodin

dne 7. března 2009 (sobota) od 9.00 hodin, registrace 8.00 9.00 hodin Vážené kolegyně, vážení kolegové dovolte mi, abych Vás pozval na premiéru 1. Libereckého pediatrického dne do našeho krásného Liberce. V současné době, kdy zdravotnictví je v centru pozornosti veřejnosti

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více

Nabídka pro vystavovatele

Nabídka pro vystavovatele Nabídka pro vystavovatele Základní informace MÍSTO KONÁNÍ NH Hotel, Legionářská 19, Olomouc POŘADATEL Česká pediatrická společnost Dětská klinika LF UP a FN Olomouc VE SPOLUPRÁCI SPLDD Sdružení Šance,

Více

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014

20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádají 20. PEDIATRICKÝ DEN 15. února 2014 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2014

Více

18. 4. června 2011, Ústí nad Labem. pořádají SYMPOZIUM LÉKAŘŮ SYMPOZIUM SESTER

18. 4. června 2011, Ústí nad Labem. pořádají SYMPOZIUM LÉKAŘŮ SYMPOZIUM SESTER Česká pediatrická společnost ČLS JEP Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s. za organizačního zajištění 18. pořádají Pediatrický den 4. června 2011,

Více

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku XXVII. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku pořádá GALÉN-SYMPOSION s.r.o. pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS a ve spolupráci s Českou

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

BeskydskÝ pediatrický

BeskydskÝ pediatrický Česká pediatrická společnost ČLS JEP BeskydskÝ pediatrický den 2016 8. dubna 2016 Hotel Freud Ostravice Sympozium lékařů Pod záštitou: Mgr. Michala Pobuckého, DiS. primátora statutárního města Frýdku-Místku

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

BESKYDSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 2015 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V PEDIATRII

BESKYDSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 2015 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V PEDIATRII Česká pediatrická společnost ČLS JEP BESKYDSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 2015 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V PEDIATRII 27. března 2015 Hotel Freud Ostravice Sympozium lékařů Pod záštitou: Dětské oddělení Nemocnice ve

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TETAVAX Injekční suspenze Vakcína proti tetanu (adsorbovaná) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje Tetani anatoxinum

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 11. 13. dubna 2014, BEST WESTERN Hotel VLADIMIR, Masarykova

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

BeskydskÝ pediatrický den 2015

BeskydskÝ pediatrický den 2015 Česká pediatrická společnost ČLS JEP BeskydskÝ pediatrický den 2015 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V PEDIATRII 27. března 2015 Hotel Freud Ostravice Sympozium lékařů Pod záštitou: Dětské oddělení Nemocnice ve

Více

13. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE 31. 5. 2013. Program konference. Neurorehabilitace. Ústí nad Labem. Pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a. s.

13. ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE 31. 5. 2013. Program konference. Neurorehabilitace. Ústí nad Labem. Pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a. s. Pořádá Rehabilitační oddělení KZ, a. s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií a Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP PLDD Vývoj očkování před rokem 1945 Očkování proti neštovicím

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124916/2011. Souhrn údajů o přípravku

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124916/2011. Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124916/2011 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Typherix 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25

Více

IX. KADAŇSKÉ SESTERSKÉ DNY

IX. KADAŇSKÉ SESTERSKÉ DNY Nemocnice Kadaň s.r.o. a Město Kadaň pořádají IX. KADAŇSKÉ SESTERSKÉ DNY 9. 10. 10. 2014, Kadaň Úhel pohledu Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění Finální informace s programem www.bos-congress.cz

Více

Silgard, injekční suspenze. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná).

Silgard, injekční suspenze. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Silgard, injekční suspenze. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně:

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Silgard, injekční suspenze. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS Leonardo da Vinci Madona Litta (detail) 1490-1491 XXIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v diabetologii a endokrinologii za organizačního zajištění firmy NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Termíny a

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls19325/2006 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHERIX 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Silgard, injekční suspenze. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Silgard, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná).

Silgard, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Silgard, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Silgard, injekční suspenze. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná).

Silgard, injekční suspenze. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Silgard, injekční suspenze. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně:

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 21. 22. března 2014 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/sad2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 21. 22. 3. 2014, Clarion Congress Hotel Špitálské

Více

Praktické lékařství pro děti a dorost

Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro děti a dorost 1. Popáleniny u dětí Dispenzární péče Ikterus u novorozence 2. Malabsorpční syndrom Očkování závažné reakce po aplikaci očkovacích látek Neodkladná reusucitace novorozence

Více

XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Praţská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 17. 18. 5. 2012 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112037/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112037/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112037/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Boostrix inj. stříkačka, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Adsorbovaná

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tetanol pur Injekční suspenze, adsorbovaná vakcína proti tetanu, bez konzervačních prosředků 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU

SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ FINÁLNÍ PROGRAM 15. 17. 4. 2011 ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU Gynekologicko-porodnické oddělení Městská nemocnice v Litoměřicích GYN-E-Centrum Ústí nad Labem SEVEROČESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 15. 17. 4. 2011 Litoměřice FINÁLNÍ

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gardasil, injekční suspenze Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Aktuality v očkování 2015

Aktuality v očkování 2015 Aktuality v očkování 2015 XI. Hradecké vakcinologické dny 2015 1.- 3.10. 2015 MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Katedra PLDD IPVZ Praha Aktuální témata roku 2015 Odmítání

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP.

SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP. SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY ČLS JEP SOCIETY FOR AESTHETIC AND LASER MEDICINE OF THE CZECH MEDICAL ASSOCIATION OF JEP pořádá III. KONGRES ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEDICÍNY PERIORBITÁLNÍ REJUVENACE

Více

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015

21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 21. PEDIATRICKÝ DEN 21. února 2015 Krajský úřad Ústeckého kraje Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz/pdul2015

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Odborný program. ZN prsu Diagnostika a terapie. 9. 12. 2011 Pátek. Hlavní partner. Seznam vystavovatelů:

Odborný program. ZN prsu Diagnostika a terapie. 9. 12. 2011 Pátek. Hlavní partner. Seznam vystavovatelů: 5. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR Praha 9. 11. 12. 2011 2 5. konference

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

XXII. Ústecký oftalmologický den 14. října 2011

XXII. Ústecký oftalmologický den 14. října 2011 OS ČLK Ústí nad Labem Oční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem XXII. Ústecký oftalmologický den 14.

Více

Kolín. Humpolec. Jihlava

Kolín. Humpolec. Jihlava Kolín Humpolec Jihlava Finální informace Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá ODBORNÉ SYMPOZIUM CHIRURGIE RUKY A NOHY u příležitosti 50.výročí založení Ortopedického oddělení

Více

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ Česká lékařská komora ve spolupráci s Gennet s. r. o. Liberec za organizačního zajištění pořádají SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. května 2008 Kongresové

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Silgard Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná).

Silgard Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná). 1. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5 Papillomaviri humani 1 typus 6 proteinum L1 2,3 20 Papillomaviri

Více

Příbalová informace. Cervarix TM injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Příbalová informace. Cervarix TM injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Příbalová informace Cervarix TM injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cervarix TM injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více