2/2012 NOVINKY JAKÝ BYL PRO NADACI ROK PROBLÉMŮ PŘÍLEŽITOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2/2012 NOVINKY JAKÝ BYL PRO NADACI ROK 2011 100 PROBLÉMŮ - 100 PŘÍLEŽITOSTÍ"

Transkript

1 2/2012 NOVINKY JAKÝ BYL PRO NADACI ROK 2011 PROZRADÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva za rok 2011 s podtitulem "Lidé darují lidem" seznamuje Vás, čtenáře, jak s naší nadací obecně, tak poskytuje i přehled všech přijatých darů, udělených nadačních příspěvků a nebo informace o hospodaření. Zpráva je letos doplněna o zajímavé příběhy dárců, partnerů nadace, členů hodnotících komisí či příjemců finanční pomoci. O své zkušenosti týkající se spolupráce s nadací se podělili například pan Ladislav Špaček nebo pan Tomáš Sedláček. Výroční zpráva je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách nadace Přejeme příjemné čtení. 100 PROBLÉMŮ PŘÍLEŽITOSTÍ Minulý týden jsme odstartovali nový projekt s názvem "100 problémů příležitostí pro zlepšení života v regionu". Naší snahou je za pomoci stovky představitelů společenského, kulturního, ekonomického a politického života z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem získat unikátní pohled na stěžejní problémy v našem okolí. A protože problém chápeme jako příležitost, očekáváme, že ruku v ruce s identifikovanými problémy získáme v rozhovorech s osobnostmi i řadu praktických či ilustrativních příkladů možných aktivit, opatření, projektů, kterými se dá přispět k řešení nebo eliminaci ať už vlastní příčiny problému nebo jeho projevu. O tom, jak se nám náš cíl daří naplňovat vás budeme průběžně informovat. Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři, je neděle večer a já sedím v kuchyni u stolu, z okna pozoruji jak prší a z lesů pod Bukovou horou začíná stoupat pára, znamení toho, že třeba začnou růst houby. Dance, naší sousedce, začínají krásně nakvétat truhlíky s muškáty a všude je zvláštní klid. Celý bulletin je napsán, graficky zpracován, zbývá udělat korektury a během příštího týdne Vám ho zaslat. Jediné, co chybí, je úvodní slovo a já přemýšlím, o čem by mělo být tentokrát neb v běhu posledních dní mi utkvěla v paměti spousta drobných událostí a zajímavostí, často i spojených s rozhovory v rámci našeho projektu 100 problémů- 100 příležitostí. Tak například kamarád vymyslel, že by bylo výborné nechat pomalovat sila Setuzy, trochu nechtěnou dominantu Střekova, dozvěděla jsem se, že někteří místní politici nemají dostatečný koaliční potenciál, a že od prvního kroku vedoucího k zpřístupnění šikmé věže je nepřekonatelná bariéra v podobě Kč na zpracování projektu. Vyslechla jsem pohled z druhé strany na bourání budov v nově stavěném univerzitním kampusu a byla seznámena s příběhem jedné německé rodiny, která žila v Sudetech a padesát let od konce války se stala obětí násilí. A najednou zjišťujete, že nepotřebujete noviny, ani zprávy na Nově, ale že skutečný život se odehrává zcela někde jinde a je plný pozitivní energie a dynamiky. Stačí si udělat trochu času, vyjít mezi lidi a naslouchat. Mohu vřele doporučit. zdraví Katka Valešová manažerka pro vztah s dárci Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 1

2 DOBROČINNÉ ODKAZY ZE ZÁVĚTÍ - DÍL II. ZÁVĚTI SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ V minulém čísle bulletinu jsme se věnovali závětem zejména zahraničních slavných osobností, Napoleona Bonaparte či Marilyn Monroe. Nicméně i řada českých osobností sepsala závěť a pamatovala v ní na své blízké i na dobročinnost. Dovolte nám některé z nich představit. STAVITEL A ARCHITEKT JOSEF HLÁVKA Závěť Josefa Hlávky je naprostou raritou. Poslední vůle největšího českého mecenáše nemá v evropské ani světové historii obdoby, a to jak svým obsahem, tak i dokonalou právnickou formulací. Těžko lze popsat, jak výjimečný musel být člověk, který se vlastní pílí stal jedním z nejbohatších mužů někdejšího rakouského mocnářství, a který odkázal veškerý svůj majetek českému národu. Josef Hlávka nezanechal českému národu pouze movitý a nemovitý majetek, ale zasloužil se například i přes odpor rakouského panovníka Františka Josefa I. o založení České akademie pro vědu, literaturu a umění, o stavbu studentských kolejí, o první kompletní překlad Shakespearova díla a mnoho dalšího. Josef Hlávka zanechal národu jmění, které v době sepsání závěti čítalo , 20 korun. Univerzálním dědicem jeho majetku se na základě závěti sepsané dne 25. ledna 1904 stalo Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Ačkoliv by se mohlo zdát pravděpodobné, že Marie či Zdeňka jsou jména dcer Josefa Hlávky, není tomu tak. Marie je jméno Hlávkovy studentské lásky a první manželky, se kterou strávil dvacet let života. Ta v roce 1882 zemřela na tuberkulózu. Čtyři roky po smrti své ženy se Hlávka ve svých 55 letech oženil podruhé, s o dvanáct let mladší Zděnkou, dcerou magistrátního rady rytíře Matěje Havelky. Svou druhou ženu přežil Hlávka o šest let. Bohužel, ani v jednom z manželství se potomků nedočkal. A tak Nadání nese jména žen, které Hlávka miloval a respektoval. Z poslední vůle Josefa Hlávky sepsané dne 25. ledna 1904 v Lužanech Toto Nadání, zřízené nejdéle do dvou roků od úmrtí zakladatele, má ten jediný úkol, aby svými každoročně vykázanými čistými příjmy, po úhradě všech legatárních a statutárních povinností a dle přesných ustanovení přiloženého Statutu podporovalo V prvé řadě a sice podílem 70% veškeru vědeckou, literární a u měleckou činnost Národa českého a učinilo výsledky této činnosti, jakož i výsledky veškeré vědecké činnosti světové, k u l t u r n í m u ž i v o t u n á r o d n í m u t a k přístupnými, aby mohl z nich ve všech směrech výkonné své činnosti přímo těžiti. V druhé řadě, a sice podílem 30% snaživé a způsob ilé stud en ty vysokých škol pražských tím způsobem, aby poskytnutím částečného, bude-li to možné, úplného zaopatření se mohli plnou svou silou věnovati výhradně jen úplnému svému vzdělání, na kterém se jak jejich vlastní, tak i budoucnost celého národa zakládá. Josef Hlávka * 15. února 1831, Přeštice března 1908, Praha byl architekt, stavitel a největší český mecenáš. Byl druhorozeným synem nemajetného úředníka rakouského mocnářství a Anny Hlávkové, rozené Stachové, jenž pocházela z Přeštické linie šlechtického rodu Stachů z Hrádku. Studoval pražskou techniku a posléze odešel studovat do Vídně. Toto studium však bylo drahé a tak si Hlávka přivydělával o prázdninách na stavbách jako zednický učeň u česko-vídeňského stavitele Františka Šebka. Ten si jej oblíbil natolik, že mu při odchodu do penze odkázal celou svou stavební kancelář. A ježto úkolům slouží částečně již Česká akademie Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze, a Studentská kolej českých vysokých škol pražských, má po čas trvání obou těchto institucí Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vstoupiti s nimi dle Statutu v také propojení, aby oba tyto ústavy mohly úkoly shora uvedené, pro které jejich síly až dosud nestačily, ve všech směrech dokonaleji vykonávati a o jejich úplné dosažení se přičiniti. Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 2

3 A jelikož nemovité jmění tohoto Nadání vyžaduje nepřetržitě stálého přičinění a všeliké odborné znalosti a zkušenosti, tak že by bez velké škody na vlastní činnosti nemohla býti ani od České akademie ani od Studentské koleje obstarávána, budiž zřízena zvláštní nadační správa, které veškeré řízení celého tohoto nerozdílného nadačního jmění tímto odevzdávám. Nadační správa skládá se z předsedy a devíti členů. Předsedou Nadační správy bude vždy dočasný prezident České akademie, který na sebe přijme i hodnost kurátora nadačního jmění, jeho úkolů, jeho práv a jeho zájmů a hodnost presidenta nadační správy, aby Nadání to všude a vždy před vší pohromou a zkázou bránil. V rámci závěti bylo zřízeno také několik legátů, které taktéž vyplácela vzniklá nadace. Jednalo se například o lužanský zámek či pražský byt, který doživotně měli k užívání bratr a sestra Josefa Hlávky. Nadační správu žádám, aby jim v tomto užívání jak možná ve všem vyhověla a v čas jejich pobytu v Lužanech veškeré pro jejich tamější domácnost potřebné naturálie (palivo, obilí, mléko a podobné) poskytla po uplynutí vyjmutého užívání mé poslední vůli ustanoveném, sloužil zámek pro všechny časy každému dočasnému prezidentu České akademie jako kurátoru nadačního jmění, za letní sídlo k volnému užívání. V příčině bezpečné ochrany veškerého nadačního jmění budiž k uhrazení všech možných ztrát jak v podstatě jmění, tak i v jeho výnosu, jakož i k uhrazení všech mimořádných výdajů, které během času dozajista jak při majetku pozemkovém, tak při stavebních a hlavně při cenných papírech nezvratně se dostaví, založen zvláštní Nadační rezervní fond, k němuž budiž za všech poměrů každoročně vždy, nejméně dvě procenta a v letech výhodných i více z celého čistého nadačního příjmu na zvláštní účet uloženo a úrokováno. Historie Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Činnost Nadání od roku 1904 až do roku 1939 byla pro českou společnost a její vzdělanost velkým přínosem. Jenom podpora tři a půl tisíce vysokoškolských studentů ubytovaných zdarma na Hlávkově koleji znamenala otevření cesty ke vzniku a uplatnění české inteligence v naší společnosti a jejího pozitivního vlivu téměř až do dnešních dnů. Význam myšlenkového odkazu Josefa Hlávky a reálná činnost Nadání do roku 1939 ovlivnila i osudy Nadání po roce V r o c e b y l y r o z h o d n u t í m v l á d y zrušeny všechny české nadace s výjimkou Nadání J., M., a Z. Hlávkových, jemuž byla ponechána m o ž n o s t f o r m á l n í existence s určitým vlastivědným posláním a torzem původní majetkové podstaty. V roce 1954 byl za tragických okolností z r u š e n Národohospodářský ústav. Studentskému spolku pražských vysokoškoláků byla odňata kolej Josefa Hlávky a převedena do v l a s t n i c t v í československého státu. Do roku 1989 se podařilo několikrát zabránit zrušení H l á v k o v a N a d á n í, naposledy pak v roce Dík za to patří vynikajícím českým vědcům, k t eří v padesátých letech působili Roku 1901 Josef Hlávka při oslavách svých sedmdesátých narozenin zveřejnil založení Spolku kolejí českých vysokých škol pražských a projekt na vybudování nových kolejí pro české studenty, později nazvaných Hlávkovy, pro podporu nemajetných a výborně studujících pouze českých studentů. Podle osnov vypracovaných Hlávkou se zakladatelem stal každý, kdo věnoval deset tisíc korun a za to mohl obsadit jedno místo studentem, kterého určil. Město Praha darovalo pozemek v dnešní Jenštejnské ulici v hodnotě 60 tisíc, Hlávka daroval 200 tisíc korun. v orgánech Nadání a příznivcům Nadání, kteří se zasloužili o jeho přežití, v roce 1987 pak Českému vysokému učení technickému, které mu poskytlo záštitu. Převratné události a změny, které nastaly po listopadu 1989 umožnily, aby byla plně obnovena hodnota odkazu Josefa Hlávky a renesance jeho Nadání - podporovat vynikající studenty pražských vysokých škol, talentované mladé vědecké pracovníky a umělce, stejně jako přispívat k rozvoji české společnosti a j e j í h o h o s p o d ářství p r o s tředn i c t v í m Národohospodářského ústavu J. Hlávky. Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 3

4 F. X. ŠALDA Literární kritik, ale také dramatik, básník a p r o z a i k z e mřel 4. dubna Ve své závěti ze dne 25. dubna 1936 rozdělené do 11 odstavců mimo jiné uvádí: Generálním dědicem ustanovuji Jedličkům ústav pro děti zmrzačené v Praze. Vila v Dobřichovicích může být proměněna v léčebnu nebo ozdravovnu pro ně, nebo zpeněžena k účelům spolkovým - o tom rozhodne kuratorium a bude se řídit pouze větší nebo menší účelností a prospěšností. Kuratoriu náleží dozor nad tím, aby mé jmění movité i n e m o v i t é s l o u ž i l o opravdu blahobytu těch ubohých dětí, aby nebyly v ničem zkracovány, zejména aby nebyly dozorčím personálem okrádány, šizeny nebo František Xaver Šalda * 22. prosince 1867, Liberec + 4. dubna 1937, Praha byl český literární kritik, novinář a spisovatel. Studoval práva, ale studium nedokončil. V roce 1906 však obhájil na filosofické fakultě doktorát z kunsthistorické problematiky (s přihlédnutím ke dříve publikovaným textům z literární a umělecké kritiky). Působil od roku 1919 jako profesor románských literatur na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. jinak utiskovány. Kletba každému, kdo se na nich proviňuje nebo jim ubližuje! Bude-li vila čp. 154 obrácena v ozdravovnu nebo léčebnu těch dětí, chci aby zvučela celý den smíchem a zpěvem těch jejích drobných obyvatelů a byla prostoupena pokud možno jen sluncem a radostí. Dále činí mistr odkazy dva soukromé a jeden veřejný. Knihovnu svou odkazuji univerzitní knihovně pražské. V roce 1937, kdy došlo k vypořádání Šaldovy závěti bylo zjištěno, že pokud by vila v Dobřichovicích měla být využita pro účely ústavu, vyžádala by si náročnou přestavbu. Bylo tedy rozhodnuto o prodeji ve veřejné dražbě, což se uskutečnilo ještě v roce Za utržené finanční prostředky a s přispěním ředitele ústavu Augustina Bartoše byl pak zakoupen zámeček v Lochovicích s velkým zámeckým parkem na Berounsku, který svému účelu vyhovoval lépe a který jako sociální zařízení slouží dodnes. Dobřichovická vila, na níž Šaldovi mimořádně záleželo a to natolik, že kletbou stíhal ty, kdož by nevyhověli jeho přání, aby vila sloužila dětem Jedličkova ústavu, po letech chátrání, kdy byla rozdělena na bytové jednotky, je nyní opět ve velmi dobrém stavu. Je v soukromých rukou a dále slouží k bydlení. Třeba se jednou opět stane předmětem dědictví směřovaného ku pomoci potřebným. Tak jak si F. X. Šalda přál... aby zvučela celý den smíchem a zpěvem těch jejích drobných obyvatelů a byla prostoupena pokud možno jen sluncem a radostí. JAROSLAV FOGLAR Spory a neshody kolem závětí slavných nejsou jen dávnou minulostí. Mezi jednu takovou z poslední doby zcela jistě patří závěť Jaroslava Foglara. Ten svou závěť v podobě notářského zápisu sestavil dne 26. dubna 1996 v Thomayerově nemocnici. V ní pouze sděluje, že dědicem veškerého mého majetku ustanovuji Nadaci Jaroslava Foglara se sídlem Praha 3, Křišťanova 18. A přesto tato zdánlivě prostá, jednoznačná závěť vyvolala brzy po spisovatelově smrti v lednu roku 1999 soudní spor. O majetek se přihlásil synovec Petr Foglar, který argumentoval skutečností, že spisovatel podepsal něco, co nedokázal přečíst. Od narození byl totiž Foglar na jedno oko tupozraký a zrak se mu celkově rapidně zhoršoval. Mohl číst jen s brýlemi a lupou. Soud tedy rozhodl ve prospěch Foglarova synovce. Ačkoliv zmíněná nadace se ocitla již 1. ledna 1999 v likvidaci, kromě jiného i proto, že Jaroslav Foglar nesložil po přijetí nového zákona o nadacích a nadačních fondech Kč, jak tento zákon stanovil, i tak se likvidátor nadace proti rozsudku odvolal. V roce 2009, deset let po spisovatelově smrti soud definitivně rozhodl, že dědictví po Jaroslavu Foglarovi patří nadaci nesoucí jeho jméno. O osudu dědictví tak po vyhraném soudu nejspíše rozhodne likvidátor. S největší pravděpodobností pozůstalost rozdělí mezi organizace, které mají podobný účel jako Foglarova nadace, aby byl zachován spisovatelův odkaz. Zdroje: Frajerová, B., Kovařík, P Tajemství testamentů, Závěti slavných, mocných i nemocných. Modrý stůl: Praha. Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 4

5 PRVNÍ DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ DOPADL NA VÝBORNOU Svou premiéru má zdárně za sebou první dobročinný golfový turnaj pořádaný naší nadací. Ten se uskutečnil ve středu 16. května 2012 na golfovém hřišti umístěném v malebném prostředí Českého Švýcarska v areálu nesoucím název Golf Janov, České Švýcarsko. Ačkoliv počasí z počátku ukazovalo spíše svou zamračenou tvář, akci přijeli podpořit tři desítky hostů. Mezi nimi i zástupce amerického velvyslance v Praze, pan Joseph Pennington. jedním ze stipendistů naší nadace a tak stráví následující semestr studiem na prestižní zahraniční škole. Výtěžek z turnaje ve výši Kč bude použit na podporu projektů z nejrozmanitějších oblastí lidské činnosti, od oblasti sociálně zdravotní, přes oblast kultury a umění, vzdělávání, až po oblast životního prostředí, avšak pomáhající lidem žijící v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Vítěz turnaje Michael Kliment Hlavní cena dobročinného golfového turnaje se tak na rok ubytuje na Americké ambasádě v Praze. V rámci turnaje byly předány ceny v hlavní soutěži HCP 0-28 a HCP a vložených soutěžích Nearest to Pin (společná) a Longest Drive (zvlášť muži a ženy). Ceny o váze bezmála 2 kg a výšce přes 30 cm pocházely z dílny Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov, která byla založena roku 1856 a je tak nejstarší sklářskou školou v Evropě. Autorkou hlavní putovní ceny turnaje je absolventka š k o l y L e n k a Němcová. Krásu cen ještě podtrhl student ateliéru Fotografie Fakulty Umění a Designu UJEP, pan Pavel Matoušek, který je n e j e n o m n a d ě j n ý m fotografem, ale i Partnerem turnaje se stala společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. Mockrát děkujeme a již se těšíme na další turnaj, který se uskuteční v roce Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 5

6 PROGRAM ENERGIE POMÁHÁ ROZDĚLIL NEZISKOVKÁM PRVNÍCH KČ Prvních korun z programu E N E R G I E POMÁHÁ si mezi sebou rozdělilo pět projektů na obnovu památek a turistických tras v Ú s t e c k é m regionu. Program n a p o d p o r u n e z i s k o v ý c h a k t i v i t n o vě z a l o ž i l a v e spolupráci s naší nadací společnost CENTROPOL ENERGY. CENTROPOL ENERGY sice působí v celé České republice, ale sídlí v Ústí nad Labem a velmi silnou pozici má právě v Ústeckém regionu. Cítíme s ním proto sounáležitost a zodpovědnost za jeho rozvoj. Proto jsme se rozhodli část peněz, které získáváme podnikáním, do regionu vracet, vysvětluje obchodní ředitel a člen p ř e d s t a v e n s t v a CENTROPOL ENERGY Lukáš Pokrupa důvody z a l o ž e n í F o n d u CENTROPOL v jehož rámci p r o g r a m E N E R G I E POMÁHA funguje. Posláním fondu je trvale podporovat nejrůznější veřejně prospěšné aktivity, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy. V h i s toricky p r v n í m grantovém kole uspělo pět žadatelů. Peníze tak budou pomáhat například při sanaci bývalé stáje u Dolského mlýna na Děčínsku, při obnově výklenkové skalní "Johnovy kaple" z roku 1760 v obci Studený/ Kunratice u České kamenice či při zabezpečení cisternové věže hradu Blansko. Mezi dalšími podpořenými projekty jsou údržba turistického značení a výstavba informační cedule u rozhledny na Strážném vrchu v Merbolticích a obnova křížku v obci Čermná u Libouchce. Ve všech případech šlo o občanská sdružení, která si kladou za cíl zvelebovat své okolí. Naplňují tedy hlavní záměr programu Energie pomáhá dlouhodobě budovat pozitivní vztah lidí ke krajině a k místu, kde žijí. O peníze z fondu si mohly žádat nevládní neziskové organizace, příspěvkové organizace a obce. Na jeden projekt mohly "Přátelé Čermné", Ústí nad Labem ( Kč) Obnova 1 ks křížku v obci Čermná u Libouchce Záchrana sakrální památky - křížku v obci Čermná u Libouchce a to díky aktivitě nově vzniklého místního občanského sdružení. Občanské sdružení pod Studencem, Děčín ( Kč) Obnova výklenkové skalní "Johnovy kaple" z roku 1760 v obci Studený/Kunratice u České kamenice - 2. fáze - restaurování obrazů Na podkladu výsledků restaurátorského průzkumu dojde k restaurování dochované unikátní malby deskového obrazu Panny Marie Pomocné. Restaurátorka zhotoví pět replik dalších deskových obrazů, malba bude provedena na plech. Umělecký kovář zhotoví a mříž chránící oltářní obraz proti poškození, či zcizení tohoto díla. Občanské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn ( Kč) Sanace objektu bývalé stáje Sanace objektu stáje byla jednou z převažujících činností brigád v roce Podařilo se zakonzervovat havarijní čelní stěnu, včetně dvou otvorů (jeden dveřní, druhý okenní). Zbývající dva (1x dveřní a 1x okenní) čekají na svou záchranu v roce Občanské sdružení pro záchranu hradu Blansko, Ústí nad Labem ( Kč) Zabezpečení cisternové věže Zabezpečení cisternové (čtverhranné) věže proti pádu do hloubky. Zabezpečení bude provedeno vyzděním chybějícího zdiva a osazením mříže na zámek od místního kováře. Sousedský spolek Merboltice, o.s., Děčín ( Kč) Turistické značení v obci Merboltice, informační cedule u rozhledny na Strážném vrchu v Merbolticích Cílem je zajistit, aby návštěvníci merboltické rozhledny na Strážném vrchu měli možnost se seznámit s informacemi o historii a současnosti rozhledny, která byla obnovena v roce 2006 a dalšími turistickými cíli v katastru obce. získat až korun, přičemž tato suma mohla představovat až 8 0 p r o c e n t c e l k o v ý c h nákladů projektu. Alespoň dvacet procent nákladů musel žadatel uhradit z jiných zdrojů. Za jiné z d r o j e b y l a považována i d o b rovo lnic ká práce. Právě vlastní nasazení místních lidí zapojených do projektu bylo p o z i t i v n ě hodnoceno při p o s u z o v á n í j e d n o t l i v ý c h žádostí o nadační p ř í s p ě v e k z F o n d u CENTROPOL. Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 6

7 FOND HENNLICH MEZI 17 PROJEKTŮ MLADÝCH ROZDĚLIL KČ Dárcovský fond HENNLICH již poosmé rozděloval peníze na podporu projektů mladých lidí v rámci programu Litoměřice live city jsi ty. Do 8. otevřeného grantového kola fondu, který založila firma Hennlich Industrietechnik, se přihlásilo 20 projektů. Fond jich podpořil 17 celkovou částkou korun. V osmileté historii j i ž D á r c o v s k ý f o n d HENNLICH, který je založený při naší nadaci, rozdělil mezi 108 projektů celkovou částku téměř korun. Přestože počet žádostí nebyl rekordní, mohli jsme vybírat z mnoha kvalitních projektů. Většinu z nich jsme také podpořili a těšíme se na to, že peníze naší společnosti pomohou mladým lidem r o z h ý b a t ž i v o t v Litoměřicích, řekl Pavel Šumera, jednatel společnosti Hennlich Industrietechnik. Fond v tomto grantovém kole podpořil například programy na soužití generací, sportovní akce, výstavbu lanového parku nebo ekologickou akci. Klub ochotníků a přátel loutkového divadla (5 000 Kč) Svatojánská noc pro děti O.s. Patria, historia, civitas (5 000 Kč) Cyklus dějiny 20. století prostřednictvím filmu O.s. Patria, historia, civitas (3 000 Kč) Propagace portálu Kam v Litoměřicích Agility Klub Pohoda, (5 000 Kč) Dvojzkoušky Porta Bohemica Cup 2012 NOVÝ WEB DÁRCOVSKÉHO FONDU HENNLICH Na vyhlášení výsledků byl také představen nový web Dárcovského fondu HENNLICH, který poskytne nejnovější a aktuální informace o dění ve fondu, včetně pozvánek a novinek z uskutečněných akcí. W e b o v é s t r á n k y f o n d u n a j d e t e n a SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V 8. OTEVŘENÉM GRANTOVÉM KOLE Hojdarová Hana (5 000 Kč) Lanový park rozloučení s prázdninami Lísalová Hana (5 000 Kč) S klokánkem na koně podruhé Macasová Alena (5 000 Kč) Dětský tábor Zálesácký den Macasová Alena (5 000 Kč) Za střechu nad hlavou II Pleyer Jakub (5 000 Kč) Prezentace projektů architektonického workshopu Archi LTM Potápěčský klub KRAKEN LITO- MĚŘICE (5 000 Kč) EKOAKCE Grantový výbor letos obdržel celkem 20 žádostí. Přestože nebyla vyčerpána celková částka, která ve fondu letos byla připravena, některé projekty nebyly podpořeny. Dárcovský fond HENNLICH si již za osm let fungování vydobyl svou pozici mezi mladými lidmi v Litoměřicích. Neziskové organizace i jednotlivci zjistili, že podpora je skutečně reálná a zajímavé projekty mohou uspět. Cyklistický klub Slavoj Terezín (5 000 Kč) Pořízení sociálního zařízení pro BMX dráhu a závody BMX Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o.p.s. (5 000 Kč) Úsměvy napříč generacemi Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o.p.s. (5 000 Kč) Výroba hraček pro litoměřické mateřské školy Sportovní klub gymnastiky a trampolín Pokratice Litoměřice (4 000 Kč) Mezinárodní utkání Česká republika Hesensko ve skocích na trampolíně Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace (3 000 Kč) Přebor v přespolním běhu Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice občanské sdružení (5 000 Kč) Vánoční show s Funky Dangers Vomáčka Petr (5 000 Kč) Středokros 2013 Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 7

8 NADACE PŘISPĚJE I NA OPRAVU HROBŮ PADLÝCH VOJÁKŮ Obnova vojenských hrobů z období I. světové války na Šluknovsku je pouze jedním z dvaceti projektů, které hodnotící komise navrhla k podpoře v rámci 21. otevřeného grantového kola. Mezi dalšími úspěšnými žadateli je například Sociální agentura, která se chystá na informační kampaně zaměřené na zvýšení povědomí o dluhové problematice a v základech finanční gramotnosti. Na projektu bude spolupracovat i z odborníky na finanční otázky ze společnosti Partners. Zvláštní pozornost chce agentura věnovat osobám se zdravotním postižením. Kompletní seznam podpořených projektů najdete na webových stránkách nadace Do 21. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 73 žádostí o nadační příspěvek v celkové požadované hodnotě přes 1,3 mil. korun. Jednalo se o v eř e j ně p r o s pě š n é projekty zejména malých a z ačínajících neziskových organizací. Na ně bylo právě toto otevřené grantové kolo zaměřeno. Společnost Parkinson o.s. ( Kč) Příspěvek na zajištění celoročního pásma rehabilitačních cvičení pro osoby z Ústecka trpící Parkinsonovou chorobou, kterým pravidelné cvičení dává šanci zmírnit a zpomalit průběh nemoci tak, aby zůstali co nejdéle soběstační a zapojovali se do běžného společenského života. V tomto kole byli bodově zvýhodněni předkladatelé projektů, j ejichž o rgani zace v z n i k l y během posledních 2 let a/nebo jejichž roční rozpočet nepřesahuje 1 mil. Kč. Je to z toho důvodu, že často tyto organizace nesplňují podmínky pro podání žádostí na jiné finanční zdroje například právě proto, že za sebou nemají potřebnou historii fungování organizace. Naše nadace se tak pro ně stává často vůbec prvním finančním zdrojem, kde mohou získat podporu. vysvětlil Petr Veselý, programový manažer komunitní nadace. Ko munitní nadace s ohledem na m n o ž s t v í zajištěných finančních prostředků p o d p ořila celkem 20 DOMEČEK TISÁ o.p.s. ( Kč) p r o j e k tů Kdo si hraje, nezlobí a rozvíjí se Příspěvek na rekonstrukci a dovybavení neziskových společenského prostoru v zařízení organizací v Domeček určenému pro zneužívané, celkové výši týrané a zanedbané děti včetně dětí, o Kč. Maximální které se rodiče nemohou krátkodobě či dlouhodobě postarat a vyžadují tak v ý š e okamžitou pomoc. p o d p o r y dosahovala Kč na jeden projekt. Aktivity v tematických oblastech jako je sociálně zdravotní péče, životní prostředí, vzdělávání a lidské zdroje, kultura a umění a oblast volných témat, budou realizovány nejdříve od 1. července 2012 nejpozději však do 30. června 2013 na území o k r e sů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Romské sdružení Indigo Děčín ( Kč) Hravé vaření Zajištění celoročního provozu kroužku výuky vaření pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin z Boletic nad Labem. Finanční prostředky pro 21. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Jotun Powder Coatings (CZ) a.s., která se stala pro toto grantové kolo generálním partnerem, Black & Decker (Czech) s.r.o. a ENVIROCONT s.r.o. a darů dalších místních f i r e m a jednotlivců. Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 8

9 PRVNÍ STUDENTI SE VRACÍ Z CEST DOMŮ Prvních pět studentů podpořených v 1. otevřeném grantovém kole Stipendijního fondu Renesance se vrátilo ze zahraniční stáže na vybrané vysoké škole. S jakými pocity se vrací domů, co je v zahraničí překvapilo a co se v jejich životě změnilo? Požádali jsme je, aby se s námi o své pocity a zážitky podělili. ROZLOUČENÍ S NHA TRANG UNIVERSITY INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIROMENT Je to přesně měsíc od příjezdu z Indočíny. Měsíc, kdy člověk stále myslí na region deset t i s í c kilometrů daleko na j e h o srdečné a s t á l e u s měva vé obyvatele, na země prosluněné sluncem, na půvabné Kméry, hlasité Vietnamce a vřelé Laosany. Pobyt tam mi nebývale rozšířil obzory, získal jsem několik nových přátel a nahlédl do života a kultury místních. Ujistil jsem se, tak jak již několikrát během pobytu v zahraničí, že lidé v Česku se nemají vůbec špatně a měli by být za to vděčni. O standardech, kterých se nám dostává v Čechách se místním ani nesní. J a z y k o vě s i netroufám tvrdit, že by mi pobyt ve Vietnamu nějak dramaticky zlepšil angličtinu, určitě a l e p o m o h l v utřídění již n a b y t ý c h d o v e d n o s t í a vycvičil sluch pro jeden z nejpozoruhodnějších anglických akcentů, který patří Vietnamcům. Rád bych se v nejbližší době zapojil do veřejného života na Ústecku, avšak po této zkušenosti cítím, že ještě nenastal čas. Region bývalé Indočíny má se mnou zřejmě jiné plány ROZLOUČENÍ S TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN Po několika měsících strávených na Technische Universität Dresden, kde jsem se věnoval kromě zdokonalování jazyka, s t u d i u p o l i t i c k ý c h systémů, Evropské unii či filozofickému směru nesoucí název kritická teorie, přišel čas návratu. Dovolte mi zde pouze vyzdvihnout pár bodů týkající se mého pobytu v zahraničí. V prvé řadě bylo zajímavé srovnat si systém výuky v Drážďanech a na mojí alma mater. V Drážďanech se kladl větší důraz na domácí přípravu a během seminářů a cvičení, chtěl pak vyučující od studentů slyšet spíše vlastní názor na problematiku, který nicméně muset argumentačně vycházet ze skript a dalších materiálů od vyučujícího. Pobyt v zahraničí mne obohatil i o nová přátelství se studenty ze zahraničí. Člověk se během studia v zahraničí seznámí s lidmi, kteří mají jinou mentalitu, což je velmi obohacující, jelikož člověk zjistí, že na některé věci se dá dívat i jiným způsobem. Často se pak stává, že člověk některé věci přehodnotí. Kromě kontaktů osobních bych jednou rád využil kontaktů, které jsem navázal při studiu s vyučujícími, k bližší meziuniverzitní spolupráci. Například vidím prostor pro užší spolupráci mezi Katedrou politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP a Hannah Arendt Institutem. V praxi vidím možnost organizace odborných i laických konferencí a přednášek za účasti českoněmeckých hostů na politicko-filozofické téma se vztahem k regionu. A na závěr jedno doporučení pokud byste měli možnost studovat na Technische Universität Dresden, doporučuji si z nabízených možností ubytování vybrat kolej na ulici St. Petersburgestr. 9, která se nachází přímo v centru města. :o) zdraví již z ČR Jan Tříska Mějte se hezky Michal Guzi Další příběhy najdete na facebookové stránce fondu Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 9

10 E BULLETIN PRO VÁS ZPRACOVALA Ústecká komunitní nadace Koněvova 1697/ Ústí nad Labem Kateřina Valešová manažerka pro vztah s dárci tel.: Informační bulletin Ústecké ko munitní nadace 10

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Charita na dvě kliknutí

Charita na dvě kliknutí Tisková zpráva 19. prosince 2012 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, 604 828 302, email. katka@komunitninadace.cz

Více

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2008 Bůh nám neodnímá břímě života, ale dává nám sílu, abychom je unesli. -

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Lobbying. Pavel Čech Učo:18093

Lobbying. Pavel Čech Učo:18093 Lobbying Pavel Čech Učo:18093 Úvod Prezentovaný projekt již úspěšně 15 let funguje. Vše se povedlo, ale jak to začalo. Na počátku byl internet v plenkách a nebyl Facebook Historie Začalo to u piva, kde

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

PRAŽSKÁ JAMKA 2009 golfový turnaj pod záštitou Konta Bariéry a MČ Praha 5

PRAŽSKÁ JAMKA 2009 golfový turnaj pod záštitou Konta Bariéry a MČ Praha 5 Prezentace III. ročníku projektu PRAŽSKÁ JAMKA 2009 golfový turnaj pod záštitou Konta Bariéry a MČ Praha 5 Představení projektu Sport bez BARIÉR Sport bez bariér je projektem Konta BARIÉRY, které podporuje

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4.

Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice 15. 4. 2010 Rozvoj finanční kapacity

Více

1/2014 N O V I N K Y NADACE V ČÍSLECH ROKU 2013 FOND HENNLICH SLAVÍ 10. JUBILEUM

1/2014 N O V I N K Y NADACE V ČÍSLECH ROKU 2013 FOND HENNLICH SLAVÍ 10. JUBILEUM 1/2014 N O V I N K Y NADACE V ČÍSLECH ROKU 2013 V polovině ledna 2014 zasedala poprvé v nové roce správní a dozorčí rada naší nadace. Mezi body jednání bylo i předběžné zhodnocení roku 2013, a to jak z

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Obsah. Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060

Obsah. Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 Výroční zpráva společnosti Organizačně správní institut, o.p.s. 2013 Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele společnosti...3 2 Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

ČSOB Nadační program vzdělání 2015

ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB Nadační program vzdělání 2015 ČSOB 8. června 2015 vyhlašuje grantové řízení v tématu Bezpečnost v online prostředí ČSOB dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování finanční gramotnosti u české veřejnosti.

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o.

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o. SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl plný změn, konců a nových začátků programů a aktivit. Na postu ředitele managementu a předsedy Rady YMCA v Ústí nad Labem došlo ke změně, možná proto, aby staronový vítr a čerstvý

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s.

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Spolek Mushing team Ostrava, z.s. (dále jen spolek MTO ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Stanovy spolku Solnička

Stanovy spolku Solnička Stanovy spolku Solnička 1. Název, sídlo, symbol Název spolku: spolek Solnička (dále jen spolek ). Sídlo spolku: Synalov 38, Lomnice u Tišnova, PSČ 679 23 listina osvědčující právní důvod užívání prostor

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

2/2013 NOVINKY OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 BENEFIČNÍ VEČEŘE S PANÍ ARCHITEKTKOU EVOU JIŘIČNOU

2/2013 NOVINKY OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 BENEFIČNÍ VEČEŘE S PANÍ ARCHITEKTKOU EVOU JIŘIČNOU 2/2013 NOVINKY OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 Výroční zpráva za rok 2012 seznamuje čtenáře jak s naší nadací obecně, tak poskytuje i přehled všech přijatých darů, udělených nadačních příspěvků a nebo informace

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Sebevražda je jako zákeřná nemoc, nikdy nevíte, kdy zaútočí a co je spouštěcí mechanismus, např. ztráta blízké osoby, rodinné, zdravotní nebo právní problémy,

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2012 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

NADACE UDĚLILA 1 000 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA TENTO OKAMŽIK ČEKALA 17 LET

NADACE UDĚLILA 1 000 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA TENTO OKAMŽIK ČEKALA 17 LET Tisková zpráva 8. prosince 2010 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, 40001 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475208258, katka@komunitninadace.cz Josef Vejlupek,

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Darovací smlouva na finanční dar

Darovací smlouva na finanční dar Darovací smlouva na finanční dar uzavřená ve smyslu ust 2055 a násl zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, dne [Datum] mezi Drab foundation nadační fond a [Jméno subjektu] Níže uvedeného

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2008 Úvod Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Je zaregistrováno

Více