Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ KYNŽVART

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ KYNŽVART"

Transkript

1 Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ KYNŽVART školní rok zpracovala: Mgr.Petra Šandová schválila: Mgr. Hana Pelikánová - ŘŠ 1

2 Obsah : 1. MŠ 1.1. Charakteristika, filozofie školy 1.2. Cíle působení 1.3. Metody, formy, prostředky 1.4. Spolupráce s dalšími subjekty 2. Základní škola 2.1 Charakteristika ZŠ 2.2 Cíle programu 2.3 Vlastní program Koordinace preventivních aktivit ve škole Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu Škola a školní prostředí Aktivity ve škole Volnočasové aktivity Spolupráce s organizacemi a institucemi Spolupráce s rodiči 3. Systém vzdělávání pedagogů 4. Řešení přestupků 5.Přehled plánovaných akcí pro školní rok Přehled plánovaných akcí pro školní rok Seznam knihovničky nejen pro prevenci 5.3. Zapojení MPP do výuky 6. Závěr 7. Program proti šikanování 2

3 1. Mateřská škola Preventivní program na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy 1.1.Charakteristika a filozofie školy K posílení dítěte vede celé zaměření a filozofie mateřské školy: práce podle zásad škol podporujících zdraví holistické chápání zdraví zařazování aktivit, které vedou k pozitivnímu citovému prožívání vlastní osoby i celého prostředí mateřské školy individuální přístup k potřebám každého dítěte dodržování Maslowova modelu uspokojování lidských potřeb vytváření pocitu bezpečí a jistoty v prostředí MŠ 1.2.Hlavní cíle preventivního působení na děti 1. pozitivní vnímání vlastní osobnosti 2. posilování sebedůvěry 3. utváření sociálních rolí prosociální chování,přijetí nutnosti potlačit vlastní aktuální potřeby 4. komunikace 5. komunikace citů 6. empatie, asertivita Očekávané kompetence: dítě se dokáže orientovat v tom co je pro jeho zdraví prospěšné a co mu škodí. Zná důsledky používání škodlivých látek na zdraví dětí i dospělých rozumí tomu, že způsob života ovlivňuje lidské zdraví dítě chápe, že zdraví je třeba udržovat, chránit jej a starat se o ně umí si udělat představu o látkách, které zdraví poškozují vytvořilo si prvotní představu o pojmu závislost chápe, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné, seznámilo se s následky takových kontaktů dítě dokáže říci ne, když se mu něco nelíbí, má vlastní názor a dovede ho hájit dokáže se svěřit dospělému se svými problémy a ví, od koho může očekávat pomoc chápe význam pravidel společenského soužití ve skupině dokáže objektivně hodnotit sebe i druhé chápe odlišnosti povahové, tělesné, rasové, kulturní a respektuje je uvědomuje si svou sociální roli i sociální role ostatních, respektuje autoritu hledá aktivně řešení problémů, ví že existuje více možností chápe, že je prospěšné zvládat své extrémní emocionální projevy 1.3.Metody, formy, prostředky prožitkové učení zdravá komunikace empatický rozhovor s dítětem dodržování pravidel chování vytvořených společně s dětmi dodržování pravidel chování mezi dospělými pozitivní vzor kladné hodnocení a sebehodnocení pozitivní zpětná vazba 3

4 sociální hry,psychomotorická cvičení, kontaktní hry,interakční hry, příběhy, hry s fiktivními postavami, hry v rolích arteterapie tematický výtvarný projev, skupinové výtvarné a pracovní činnosti celoroční ekologický projekt spontánní učení námětové hry dramatická výchova Vlastní realizace: neformální kurikulum každodenní zařazování denní příprava učitelky využívání nápadníku námětů pro preventivní působení spolupráce s jinými subjekty 1.4.Spolupráce s jinými subjekty spolupráce s rodiči informativní a vzdělávací nástěnky pro rodiče společné aktivity podle plánu činnosti na školní rok ( Celý den bez cigaret, Den zdravého stravování, Den tatínků, společné turistické vycházky) spolupráce s PPP Cheb realizace vzdělávacích programů poradny v MŠ spolupráce s KOTEC návštěva zařízení 2. Základní škola 2.1 Charakteristika ZŠ Základní škola Lázně Kynžvart, jejíž kapacita je 250 žáků, je úplnou školou s 1. až 9.postupným ročníkem, jejíž provoz byl zahájen Z důvodu malého počtu žáků jsou slučovány třídy na 1.stupni. I ve sloučené třídě však žáci získají všechny požadované vědomosti, dovednosti a kompetence a co víc učí se velké samostatnosti, ohleduplnosti a tolerantnosti. Škola je obklopena rozsáhlým pozemkem parkového rázu. Činnost probíhá ve třech budovách hlavní, přístavbě a tělocvičně propojených spojovacími chodbami. V hlavní budově jsou všechny kmenové třídy, dále pak laboratoř, učebna PC, cvičná kuchyňka, sborovna a kabinety. Přístavba školy se školní kuchyní a jídelnou byla přebudována především pro potřeby mateřské školy. Nachází se zde rovněž školní družina, žákovská knihovna s učebnou hudební výchovy a učebna výtvarné výchovy. Vnitřní technický stav budovy je dobrý, škola má hezkou estetickou výzdobu, dobré hygienické zázemí. Prosluněné třídy jsou vybaveny novým nábytkem a zářivkovým osvětlením. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a venkovní asfaltové hřiště. Pro veřejná vystoupení žáků se využívá prostorná jídelna školy. Žáci mají možnost při výuce i po vyučování využívat učebnu PC, která je dobře vybavená má 15 počítačů zapojených do sítě s přístupem na internet. 4

5 Dále je žákům k dispozici žákovská knihovna, rovněž vybavena počítačem s připojením na internet. Vybavení školy učebnicemi je na velmi dobré úrovni, vybavení pomůckami je průměrné, ale dostatečné. Těžištěm výchovně vzdělávací oblasti je osobnost dítěte jeho všestranný rozvoj, individuální přístup k žákům, týmová spolupráce a téměř rodinné prostředí. Nízké stavy žáků ve třídách umožňují více se věnovat dětem se specifickými poruchami učení, prospěchově slabším a z málo podnětného rodinného prostředí. Škola neopomíjí práci s nadanými a talentovanými žáky. Vyučuje se německý jazyk, v budoucnu se počítá se zavedením výuky anglického jazyka.od školního roku 2011/2012 se zavádí na 1.stupni od 2.ročníku nepovinný předmět Základy anglického jazyka. Na 2.stupni si mohu žáci vybrat od 7.třídy volitelný předmět anglický jazyk. Základní škola využívá všech předností, které přinesla integrace s mateřskou školou uskutečňuje se řada společných akcí, zkvalitňuje se spolupráce učitelek MŠ a 1.stupně, dětem je umožněn klidný přechod z MŠ do 1.třídy ve známém prostředí. Ve škole pracuje výchovná poradkyně a primární preventista sociálně nežádoucích jevů, ICT koordinátor a specialista pro ekologickou výchovu. Vzhledem k téměř rodinnému typu školy se u nás vyskytují pouze minimální projevy soc. nežádoucích jevů, které se ihned řeší. Ve škole pracuje Školská rada a Sdružení rodičů a přátel školy. Usilujeme o prohlubování spolupráce s rodiči žáků. Den otevřených dveří je určen pro rodiče žáků 1.stupně, ale po domluvě s vyučujícím mohou rodiče nejen 1.stupně navštívit školu kdykoliv. Je vypracován systém třídních schůzek a konzultačních dnů. POSLÁNÍ ŠKOLY Základním posláním naší školy je poskytovat žákům našeho města a blízkého okolí kvalitní základní vzdělání, zabezpečit rozumovou výchovu, připravit žáky pro další studium a praxi, pro život v demokratické společnosti a rozhodovat o vlastní životní a profesní orientaci. Dále škola poskytuje předškolní výchovu, stravování ve školní jídelně a návštěvu školní družiny. Škola dbá na bezpečnost a zdraví dětí. Ve školním roce nastoupilo do školy 104 žáků. Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP pro ZV Škola pro život, Počty žáků školní rok 2012/ třída 17 6.třída třída třída 7 3.třída 18 8.třída 16 5.třída 10 9 třída 8 1.stupeň 62 2.stupeň 42 Celkem třída - vyučování probíhá ve spojených třídách 5

6 2.2 Cíle programu Cíle Minimálního preventivního programu ZŠ : 2.3 Vlastní program a/ zvyšování sociální kompetence, posilování komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu b/vytvoření pozitivního, příjemného a motivujícího klimatu na ZŠ c/ začlenění žáků do volnočasových aktivit d/ koordinace aktivit školy, žáků, rodičů a organizací e/ zlepšení vztahů mezi žáky 2.stupně Koordinace preventivních aktivit ve škole Za koordinaci ve škole odpovídá metodik prevence Mgr.Petra Šandová. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci MPP. Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Oslovují a zapojují do řešení problémů výchovného poradce a metodika prevence. Obě tyto funkce zastává ve školním roce 2012/2013 Mgr.Petra Šandová. Učitelé provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy. Na pedagogických radách, metodických sdruženích a na pracovních schůzkách ve sborovně hodnotí minulé období, konzultují problémy, navrhují řešení. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání, telefonu nebo u. Každý učitel vede zápisník, do kterého zapisuje jednání s rodiči, i s dětmi. Vedení školy sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Účastní se v případě potřeby zásadních setkání rodiny a školy, z těchto setkání pořizuje zápisy Zapracování konkrétních témat prevence do vzdělávacího procesu Prevence soc.pat.jevů je součástí učebních osnov naší ZŠ. Osnovy obsahují i výchovu ke zdravému životnímu stylu. Zapojení MPP do výuky jednotlivých předmětů je přílohou č.3. 6

7 2.3.3 Škola a školní prostředí Důležitým výchovným prvkem je školní a třídní prostředí. Zde tráví žáci hodně času, proto je snahou pracovníků školy i žáků, aby toto prostředí bylo co nejpříjemnější. Výzdoba je tvořena květinami, pracemi žáků (VV,PV), pracemi žáků školní družiny, nástěnkami na různá aktuální témata. Žáci jsou všemi pracovníky školy vedeni k udržování pořádku, odpovědnosti a spoluodpovědnosti. Sami žáci se starají o květinovou výzdobu školy a výzdobu tříd. Pečují o okolí školy v rámci PV. Jsou též vedeni k tomu, aby jim nebyl lhostejný vzhled obce Aktivity ve škole Žáci si mohou ve třídách zaznamenat pravidla, která si společně s třídním učitelem vytvoří a snaží se je dodržovat. Třídní kolektivy i jednotliví žáci mohou řešit problémy s výchovnou poradkyní, školním metodikem prevence, třídními učiteli, s vedením školy individuálně nebo prostřednictvím svých zástupců (třídní samosprávy) nebo Žákovského parlamentu. Konzultační hodiny školního metodika prevence i výchovné poradkyně společně s ostatními důležitými informacemi (tel.čísla a ostatní kontakty) jsou vyvěšeny na nástěnkách a kanceláři zástupce ředitele, jelikož tyto funkce zastává. Ve škole je zajištěna náprava VPU pod vedením p.uč. Brůhové. Žáci se pravidelně zúčastňují exkurzí a projektů. Podle aktuální nabídky jsou využívány jednorázové a příležitostné aktivity (kulturní pořady, besedy, diskuse). Žáci se pravidelně zúčastňují sportovních i vědomostních soutěží. Do výuky jsou zařazovány projekty podle tématického plánu vyučujícího nebo dlouhodobě plánované projekty vedením školy. Naše škola je zapojena do projektu EU- peníze školám, šablona VII/1 Prevence rizikového chování. Naše škola je zaregistrována do projektu Drogy trochu jinak interaktivní výukový program. Jsme členy občanského sdružení Zábavné a Preventivní soutěže zajímavé odkazy pomoci nejenom v činnosti pedagoga. V roce 2012 budou škole doručeny zdarma minimálně : 10 dokumentů (aplikací) pro 1.st. ZŠ 10 dokumentů (aplikací) pro 2.st. ZŠ 5 dokumentů (aplikací) pro MŠ Tyto dokumenty budou z různých oblastí učiva či prevence 7

8 2.3.5 Volnočasové aktivity Žáci využívají širokou nabídku mimoškolních aktivit např.: PŘEHLED ZÁJMOVÉ ČINNOSTI školní rok 2012/2013 název kroužku VEDOUCÍ schůzky Knihovnický kroužek Mgr. Jana Špryňarová PO 13:00-13:30 Náboženství Otýlie Marková ST 12:45 13:45 Country tance Danuše Brůhová ÚT 13:00-14:00 Výtvarný kroužek 1.st. Pavlína Sedláková PO 13:00 14:00 Aerobic Mgr.Iveta Becková ST 13:50 14:50 Zdravotní Mgr.Iveta Becková ÚT 13:30 14:10 kroužek EKO-kroužek Martina Karenovičová ČT 13:00 13:30 web Šikulové 2.st. Pavlína Sedláková PO 14:00 15:00 Školní časopis Mgr. Jana Špryňarová ČT 13:00-13:30 web Dějepisný kroužek Bc. Daniela Mayhoub sudý týden-pátek 14:00-16:00 Společenské tance Pavlína Sedláková ÚT 15:15 16:00 Sbor 1.st. Mgr. Zdenka Hurtová ČT 12:15 13:15 Stolní tenis Ing. Ladislav Špimer ST 13:00-14: Spolupráce s organizacemi a institucemi Škola spolupracuje s několika organizacemi: Dětskou léčebnou Lesy ČR Eutitem Stará Voda Úřad práce Cheb (správná volba povolání, finanční gramotnost, účast zástupce na TS 9.třídy atp.) 8

9 Knihovna LK (exkurze, besedy) Policie ČR (besedy, ukázky práce) Hasičský sbor (ukázky práce) PPP Cheb (vyšetření žáků, besedy, volba povolání, spolupráce s okresní metodičkou prevence) MěÚ Lázně Kynžvart sociální odbor (řešení problémů) SRPŠ (spolupráce na akcích školy) CPIV centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Zprávy s informacemi ze školy mají stálé místo ve vývěsce umístěné před obchodním střediskem v Lázních Kynžvartu Spolupráce s rodiči Rodiče mají možnost půjčování odborné literatury a individuální konzultace se školním metodikem prevence. Dostávají informační letáčky či jiné publikace. Informace o programu a všech aktivitách školy jsou zveřejňovány také na webových stránkách školy. Mohou být požádáni o spolupráci v rámci svých možností a případnou finanční podporu. Rodiče se zapojují do činnosti školy tím, že pomáhají při jednorázových akcích ( např.školní výlety, exkurze, akce MŠ ). 3. Systém vzdělávání pedagogických pracovníků Pro vzdělávání pedagogů ZŠ a MŠ bude využito pracovních a pedagogických rad, dále nabídek zasílaných na školu (nabídka školení, seminářů atd.). Je vypracován plán DVPP. Seznam aktivit, kterých se učitelé zúčastnili, bude sestaven v průběhu roku. Bude součástí hodnocení tohoto programu. 4. Řešení přestupků Školní řád zakazuje užívání a distribuci drog, alkoholu, kouření a hraní na výherních automatech. Se Školním řádem a sankcemi za jeho porušení jsou žáci i rodiče seznámeni. V případech, kdy selže prevence ve škole a vyskytnou se žáci, kteří budou podezřelí ze zneužívání návykových látek,dealerství apod., bude přistoupeno k následujícím opatřením: individuální rozhovor se žákem, podle zjištěných informací pak spolupráce s rodinou (popř. doporučení kontaktu s odborníky K-centrem, PPP v Chebu, Intervenční centrum M.Lázně atp.) v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru v případě dealerství oznámení věci policii 9

10 5. Přehled plánovaných akcí pro školní rok září Slavnostní uvítání prvňáčků Ř,MÚ říjen Týden knihoven Návštěva vycházejících žáků na ÚP v Chebu Branný den 1.st.+ŠPR VP+TU ŠPI listopad Školní Halloween KAR prosinec Den otevřených dveří na 1.stupni Vánoční dílna Mikuláš Vystoupení u vánočního stromu Vystoupení pro seniory Vánoční koncert tří generací Vánoční besídky Uč.1.st. KAR,SED TU 9.tř. HUR,MÚ KAR,NĚ,BR KAR,ŠPR TU únor Zápis do 1.třídy BR + 1.st. březen Knihovnická soutěž Projektový den finanční gramotnost ŠPR BR,PEL,ŠPI duben Ekologický den Jarní dílna Pálení čarodějnic KAR KAR,SED KAR květen červen Vystoupení pro seniory- Den matek Školní akademie (15.5.) Návštěva ÚP v Chebu 8.třída Olympiáda Mikroregionu (Vel.Hl.) Pasování prvňáků na čtenáře Symbolické předávání klíče vědění Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky BR,KAR,NĚ MŠ,BR VP+TU BEC HUR,knihovna HUR,BOU Ř,MÚ 10

11 5.2. Příloha č. 2 : Seznam knihovničky nejen pro prevenci Učitelská knihovna č.1774 Šimanovský:Hry pomáhají s problémy. Portál 96 č.1773 Helms: Lépe motivovat.potrál 96 č.1768 Cangelosi: Strategie řízení třídy č.1731 Čáp: Psychologie vývoje člověka.spn č.1885 Ch.Kynacou: Řešení výchovných problému ve škole. Portál č.1886 M.Kolář: Nová cesta k léčbě šikany. Portál 2011 č.1875 Pavel Říčan: Agresivita a šikana mezi dětmi. Portál 1995 č.1879 G.G.Scott: Průvodce náročnými pracovními vztahy. Portál 2006 č.1880 M.A.Eggekt : Řešení konfliktů. Portál 2005 č.1885 Ch. Kyriacou : Řešení výchovných problémů ve škole č.1886 M.Kolář : Nová cesta k léčbě šikany. Portál 2011 CPIV-02 Autorský kolektiv.pedagogická intervence u žáků ZŠ. Meritum 2010 CPIV-31 Tatjana Šišková : Výchova k toleranci a proti rasismu. Portál 2008 CPIV-32 Hana Košťálova a kol.: Školní hodnocení žáků a studentů. Portál 2008 CPIV-33 Eva Cílková, Petra Borešová: Náměty pro multikulturní výchovu.portál 2011 č.1890 J.Mills: Čtyři dohody. Pragma č.1891 K.Vágnerová a kol.: Minimalizace šikany- Praktické rady pro rodiče. Portál č.1892 D.Krolupperová: Já se nechtěl stěhovat! Mladá fronta Sborovna R.Portmannová: Hry pro posílení psych. odolnosti. Portál R.Rottenfusser:Víš kdo jsi? Portál U.Markhamová:Pomáháme dětem zvládnout stres. Talpress O.Gregor: Dobré mezilidské vztahy(pomoc ke zvládnutí stresu).únz M.Havlínová a kol.: Program podpory zdraví ve škole. Portál M.Karusová: Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem.portál MUDr.Polanecký:My,drogy a Evropa.VZP ČR Docela užitečné internetové tipy pro mladého surfaře.úřad vlády v rámci kampaně STOP násilí na dětech 2009 I.Smetáčková: Homofobie v žákovských kolektivech,úřad vlády ČR 2009 Nadace Baptistické Charitativní Služby: Můj svět Kolektiv autorů: Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele základní školy. ZU Plzeň Prevence kabinet Ing.Jiří Tyšer:Školní metodik prevence. Hněvín 2006 Sexuální výchova (problematika dětské pornografie a její prevence na škole).praha 2003 MUDr.Jiří Beran: Proč??? Idea Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních. MŠMT

12 MŠ Děti a jejich problémy, sborník studií. Sdružení linka bezpečí 2005 PhDr.Lenka Skácelová:Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů. KÚ KK Časopis Prevence M.Kolář:Bolest šikanování.portál 2001 Iva Stuchlíková a kol.:zvládání emočních problémů školáků.portál 2005 Brožury Řekni drogám ne, Občanské sdružení Řekni drogám ne řekni životu ano,2009 Věra a Ivan Janíkovi : Konflikt a komunikace. Program výchovy ke zdravému životnímu stylu, COPYRITH 2002 Věra a Ivan Janíkovi : Prevence kouření. Program výchovy ke zdravému životnímu stylu, COPYRITH 1997 Věra a Ivan Janíkovi : Alkohol a jiné drogy. Program výchovy ke zdravému životnímu stylu, COPYRITH 1997 Věra a Ivan Janíkovi : Úvod do sexuality. Program výchovy ke zdravému životnímu stylu, COPYRITH 1997 Věra a Ivan Janíkovi : Výživa a vaše zdraví. Program výchovy ke zdravému životnímu stylu, COPYRITH 1997 Věra a Ivan Janíkovi : AIDS. Program výchovy ke zdravému životnímu stylu, COPYRITH 1997 David Čáp: Šikana: mýty a realita. Wolters Kluwer ČR kniha vznikla ve spolupráci s projektem Minimalizace šikany 2011 Děti pomáhají dětem, nakl.rotag knížka + 2 CD 12

13 5.3. Příloha č.3 : Zapojení MPP do výuky PRVOUKA vhodné chování ve škole a ve společnosti,pravidla slušného chování postavení v rodině, vztahy v rodině, funkce rodiny komunikace mezilidské vztahy, chování k cizím lidem volný čas, režim dne péče o zdraví, krizové situace, přivolání pomoci drogová závislost, kouření,zdravý životní styl kriminalita,šikana,vandalismus,rasismus ČLOVĚK A JEHO SVĚT základy rodinné a sexuální výchovy, sexuální zneužívání prevence zneužívání návykových látek osobní bezpečí, linka důvěry TĚLESNÁ VÝCHOVA využití volného času mezilidské vztahy, seberealizace, sebepoznávání řešení problémů, rozhodovací schopnosti ČESKÝ JAZYK volné zařazování témat do hodin slohu sebepoznávání a sebepojetí /slohová a literární výchova/ mezilidské vztahy zapojení žáků do literárních soutěží a kulturních akcí CIZÍ JAZYK komunikace /konverzační cvičení/ rasismus,antisemitismus OBČANSKÁ VÝCHOVA volný čas a nabídka kulturních institucí ochrana duševního vlastnictví globální společenské problémy člověk a morálka, člověk a dospívání hledání sebe sama náročné životní situace právní řád, právní ochrana, trestní právo příprava na pracovní uplatnění 13

14 sociální politika státu životní perspektivy ZEMĚPIS životní úroveň život různých kultur, rasismus, xenofobie DĚJĚPIS lidské rasy projevy rasismu a antisemitismu národní nesnášenlivosti PŘÍRODOPIS houby a zásady sběru jedovaté rostliny, nebezpečné organismy ochrana zdraví, zásady první pomoci zdraví a nemoc, hygiena, kouření, alkohol, drogy, léky, pohlavní choroby, civilizační choroby zdravý životní styl VÝCHOVA KE ZDRAVÍ péče o zdraví zdraví a životní prostředí mezilidské vztahy /sebepoznávání, vztahy, empatie,respektování, naslouchání, kooperace,komunikace / dospívání /psychické a sociální zrání, rizika předčasné sexuální zkušenosti/ rizika závislostí /léky, chemické látky/ návykové látky a zákon život bez drog projevy násilí /agresivita, šikana, týrání, sexuální zneužívání dětí/ posilování duševní odolnosti RODINNÁ VÝCHOVA konflikty, sebepoznání ochrana zdraví, hygienické návyky,duševní hygiena prevence zneužívání návykových látek, legislativa krizové situace, asociální chování týrané a zneužívané děti základy sexuální výchovy /odolávání nátlaku, trestní odpovědnost/ rozvoj osobnosti základy duševní a tělesné hygieny HUDEBNÍ VÝCHOVA lidské nešvary a hudba- drogy,alkohol 14

15 rokenrol,hippies a drogy nové trendy v hudbě a drogy techno, house music, dostupnost drogy, špatné vzory CHEMIE bezpečné zacházení s chemickými látkami nebezpečí alkoholu,těkavých látek.zdraví prospěšné složky potravy otravné a jedovaté látky.drogy, zneužívání léčiv, alkoholismus, kouření výstražné symboly, první pomoc V hodinách VV,PV se všichni žáci zapojí do prácí na úpravě školy a její okolí. Vyučující zařazují témata dle probíraného učiva a aktuální situace na škole ( ve třídě). Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací nejen o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), naslouchat jejich problémům, otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni, posilovat jejich sebevědomí, rozvíjet sociální komunikaci a spolupráci. V přízemí budovy ZŠ je umístěna schránka důvěry a nástěnka primární prevence s důležitými kontakty a informacemi pro žáky i rodiče. 7. Závěr Všichni pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Pomáhají rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. Jednotlivé části projektu budou kontrolovány a vyhodnocovány. S MPP i jeho vyhodnocením budou seznamováni pedagogové i rodiče ( rodiče např. na TS ). Na realizaci programu se budou podílet všichni vyučující ZŠ a MŠ. Dle možnosti budou doplňovány metodické pomůcky, literatura a propagační materiály pro potřeby školního metodika prevence a ostatních pedagogů. 15

16 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ KYNŽVART Program proti šikanování Při tvorbě PROGRAMU PROTI ŠIKANOVÁNÍ škola vycházela z těchto dokumentů MŠMT: Školský zákon č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a jeho další novelizace, Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - č.j / Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy. Šikana je zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů, zabývat se jimi ještě před vznikem šikanování. Na prevenci šikany i při řešení jednotlivých případů by měli spolupracovat pedagogičtí pracovníci podle předem dohodnutých postupů. Základní formy šikanování Verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti). Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy). Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné respektující a spolupracující prostředí. Důležité je zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a to bez ohledu na to, zda tam k projevům šikany již došlo či ne. Tento krizový plán eliminuje či minimalizuje škody v případě, že k šikanování ve školním prostředí dojde. 16

17 Postupy pro řešení počátečního stadia šikany Jako preventivní krok je vhodné vytvořit si vlastní třídní program proti šikanování. Pro vyšetřování počáteční šikany, které škola zvládne řešit vlastními silami, má škola vypracované následující postupy: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi (spolupráce učitele, metodika prevence, výchovného poradce, třídního učitele nebo vedení školy) 2. Oslovení vedení školy se žádostí o takové přeorganizování rozvrhu, aby zainteresovaní učitelé mohli postupovat podle následujících kroků. 3. Nalezení vhodných svědků. 4. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů!). 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 6. Informování rodičů o vzniklé situaci a dohoda o osobním kontaktu na pohovoru, výchovné komisi apod. Řešení pokročilé a nestandardní šikany a situací, kdy škola potřebuje pomoc z venku a součinnost se specializovanými institucemi: 1. Překonání šoku pedagogického pracovníka bezprostřední záchrana oběti. 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování, uvědomění vedení školy a organizace dalšího vyučování. 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 5. Nahlášení policii. 6. Vlastní vyšetřování. 7. Spolupráce s rodiči. V rámci první pomoci je nutné při pokročilých brutálních kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, zejména s následujícími: pedagogicko-psychologická poradna Cheb středisko výchovné péče orgán sociálně právní ochrany dítěte Policie ČR Spolupráce s rodiči a se specializovanými zařízeními Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogové na zachování důvěrnosti informací. V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. Spolupráci se stejnými organizacemi je vhodné využít i při následné práci s agresorem, kdy je potřeba, aby získal objektivní a správný náhled na vlastní chování a motivy, je třeba analyzovat jeho rodinné prostředí a zapojit rodiče do aktivní spolupráce nad odstraněním negativních jevů jeho chování. 17

18 Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. Současně ředitel podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. Výchovná opatření Pro potrestání agresorů lez užít i následující běžná výchovná opatření: napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele snížení známky z chování Spolupráce se specializovanými institucemi 1. Při předcházení případů šikany škola spolupracuje zejména s následujícími institucemi a orgány: v resortu školství s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry, v resortu zdravotnictví s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie, v resortu sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence, 2. Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR 3. Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin, popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu. P r e v e n c e: Lepší komunikace se žáky a s jejich zákonnými zástupci - více využívat schránku důvěry - stanovení přesných pravidel, důsledné dodržování řádu školy, pravidelná a důsledná kontrola ze strany všech vyučujících - pozitivní motivace vyzvedávat i dílčí úspěchy slabších žáků, kteří se mohou stát terčem šikany - navození atmosféry důvěry pro rodiče - získat je pro spolupráci, aby více využívali možnosti konzultace s TU a VP - včasná informovanost rodičů v případě zjištění náznaků šikany, a to prostřednictvím ŽK, případně výchovného pohovoru ve škole Zvýšení vnímavosti vůči změnám v třídních kolektivech a vůči signálům šikany - soustavněji sledovat děti při práci a zároveň provádět pedagogickou diagnostiku, - při skupinové práci tvořit různorodější skupinky a sledovat jejich činnost, 18

19 - vyzvedávat příklady slušného chování a vzájemné pomoci, motivovat ostatní, aby se takové chování stalo normou, - včas vnímat a řešit přímé i nepřímé znaky šikany. Prevence ve výuce - plně zaměstnat žáky úkoly (i diferencovanými) a důsledně kontrolovat jejich plnění, nepřipustit zahálku, která se může stát odrazovým můstkem k nevhodnému chování i šikaně, - nedovolit zesměšňování jedinců, ale pozitivním motivováním vyzvedávat jejich dílčí úspěchy, - při práci ve dvojicích nebo ve vícečlenných skupinách sledovat vzájemné vztahy a podíl všech na splnění společného úkolu. Součástí prevence ve výuce se stane i zařazení vhodných témat: Úmluva o právech dítěte, ochrana lidských práv, právo, ale i povinnosti, škola hrou každá hra má svá pravidla, národnostní menšiny, jejich obyčeje a zvyky, člověk, morálka a svoboda, o různosti lidí, tolerance a netolerance učit se být tolerantní, člověk jako osobnost, člověk člověku přítelem, komunikace mezi lidmi, formování vlastní osobnosti, respektování individuality, vytváření právního vědomí (seznámení se skutkovou podstatou trestných činů, např. vydírání, omezování osobní svobody, ublížení na zdraví). Primární a sekundární prevence Primární prevence: - spolupráce TU s ostatními učiteli, - absolvování vzdělávacích programů pro učitele, - pomoc ohroženým žákům. Sekundární prevence: - kontaktování odborníků na řešení pokročilejší šikany. - účast na školeních DVPP atp. - vzájemné předávání poznatků z těchto školení a jejich uvádění do praxe při práci se Žáky Třídnické hodiny - pravidelné řešení aktuálních problémů v klimatu třídy a školy, - hry pro stmelení kolektivu, hra jako prostředek k získání informací, - 1 za měsíc rozebrat konkrétní problémy v chování, výsledky ve školní práci a vyvodit závěry. Školní akce mimo vyučování - účast v zájmových kroužcích a školních akcích jako projev aktivního trávení volného času - řízené rozhovory na téma můj volný čas, 19

20 - snažit se získat pro tuto činnost žáky, u kterých trávení volného času bývá málo pozitivní a skýtá riziko páchání trestné činnosti Spolupráce se specializovanými zařízeními - provádění osvětové činnosti ve spolupráci s institucemi: Pedagogicko - psychologická poradna Cheb Kotec ML Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu naší školy. Zpracovala: Mgr.Petra Šandová 20

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lázně ě Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně ě Kynžvart Zpracovala: Mgr. Jana Špryňarová, školní metodik prevence 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA CHARAKTERISTIKA

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ KYNŽVART HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 zpracovala: Mgr.Petra Šandová 1 Údaje o škole a školském zařízení ZŠ a MŠ Základním posláním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Votice

Minimální preventivní program. ZŠ Votice Minimální preventivní program ZŠ Votice pro školní rok 2014 /2015 Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, Votice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M

M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M ZŠ a MŠ BRANDÝSEK,SLÁNSKÁ 36 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M školní rok 2012/2013 vypracovala: Bc. Drahomíra Hynková Obsah: 1) Související zákony 2) Charakteristika školy, základní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy: Mgr. Jana Večeřová Školní metodička prevence: Mgr. Miluše Šicnerová Úvod

Více

Minimální preventivní program 2014/2015

Minimální preventivní program 2014/2015 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovali: školní metodikové prevence: PhDr. Taťana Kubečková Mgr. Daniel Koláč Schválil:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Minimální preventivní program Na Františku 32 294 02 Kněžmost školní rok: 2010/2011 Obsah 1. Úvod 2. Vymezení sociálně patologických jevů

Více

Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah:

Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah: Obsah: Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace 1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2012/2013... 2 1.1.Vývojové trendy- dlouhodobé priority...

Více

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více