SBÌRNÉ DVORY ZMÌNA V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÌRNÉ DVORY ZMÌNA V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ"

Transkript

1 SBÌRNÉ DVORY ZMÌNA V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ Sbìrný dvùr v Tovární ulici. Foto: Archiv MìÚ Sdìlujeme obèanùm, e v souvislosti se zvìtšením sbìrného dvora v Tovární ulici a s pøípravou nového sbìrného dvora v blízkosti zahradnictví provozovaného Technickými slu bami Strakonice, s. r. o., bude od v provozu pouze sbìrný dvùr v Tovární ulici. Pro pøipomenutí uvádíme, e zde mohou obèané na základì prokázání trvalého pobytu ukládat odpady zdarma. Jaké odpady mohou obèané mìsta Strakonice do sbìrného dvora odnášet? 1. Nebezpeèný odpad obaly od barev a jejich zbytky, obaly od sprejù, èinidla, rozpouštìdla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje nepodléhající zpìtnému odbìru, baterie a akumulátory (autobaterie), olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, fotochemikálie 2. Objemný odpad døevotøískové desky, nábytek a jeho zbytky (rozebraný nábytek), matrace, koberce, linolea, koèárky 3. Kovy všechny druhy bez rozdílù 4. Plasty velké kusy, které se nevejdou do lutých kontejnerù na tøídìný odpad ve mìstì (plastový nábytek, kanystry, fólie ) 5. Papírové a lepenkové obaly velké kusy, které se nevejdou do modrých kontejnerù na tøídìný odpad ve mìstì 6. Textilní materiály 7. Záøivky a úsporné árovky 8. Pneumatiky pneumatiky z osobních automobilù 9. Biologicky rozlo itelné odpady odpady rostlinného pùvodu ze zahrad. Na tomto místì bychom ètenáøe rádi informovali o problematice elektrozaøízení. Jak nakládat s vyslou ilými elektrozaøízeními? Elektrozaøízení mù e obsahovat øadu nebezpeèných látek, jako je rtu, olovo, kadmium èi látky poškozující ozonovou vrstvu Zemì. Proto nesprávnì odlo ené zaøízení pøedstavuje záva nou zátì pro ivotní prostøedí. Elektrozaøízení je však v prùmìru ze 47 % tvoøeno také z kovových materiálù a z 22 % z plastù, které lze vytì it. Proè je dùle ité odkládat nepotøebná elektrozaøízení na místa k tomu urèená? Odlo ením pou itého elektrozaøízení na správné místo bude umo nìno jeho zapojení do procesu ekologického nakládání, jeho výsledkem je øádné zpracování a recyklace. Proto nikdy neodkládejte pou itá elektrozaøízení do popelnice! Jaké je oznaèení elektrozaøízení? Nová elektrozaøízení jsou oznaèena symbolem pøeškrtnuté popelnice nebo èíslem 08/05. Toto oznaèení je umístìno buï pøímo na výrobku, na obalu, v pøíbalovém letáku nebo v návodu a symbolizuje, e se jedná o elektrozaøízení, které nepatøí do komunálního odpadu. Kde je mo né pou itá elektrozaøízení odevzdat? Obèané se mohou zbavit pou itého elektrozaøízení bezplatnì na ní e uvedených místech zpìtného odbìru, pøièem nezále í na znaèce ani na místì poøízení výrobku: v prodejnì, ve které lze koupit nová elekrozaøízení (spotøebitel mù e pøi zakoupení nového elektrozaøízení bezplatnì odevzdat staré elektrozaøízení s podobnými vlastnostmi), ve sbìrném dvoøe mìsta Strakonice. Obèané by mìli elektrozaøízení odevzdávat kompletní, aby bylo mo né zajistit jeho ekologické vyu ití a aby se zabránilo úniku nebezpeèných látek ohro ujících lidské zdraví a ivotní prostøedí. Jaká elektrozaøízení mohou obèané odevzdávat v místì prodeje èi ve sbìrném dvoøe? 1. Velké domácí spotøebièe chladnièky, mraznièky, praèky, sporáky, myèky 2. Malé domácí spotøebièe vysavaèe, ehlièky, topinkovaèe, fény, holicí strojky, budíky, váhy, fritovací hrnce, kávovary, rychlovarné konvice 3. Zaøízení IT a telekomunikaèní zaøízení telefony, mobilní telefony, poèítaèe, monitory, tiskárny, kopírovací zaøízení, kalkulaèky, faxy, záznamníky 4. Spotøebitelská zaøízení televizory, fotoaparáty, videorekordéry, Hi-Fi vì e, rozhlasové pøijímaèe, reproduktory 5. Osvìtlovací zaøízení záøivky, výbojky, úsporné árovky, halogenová svìtla, neonové trubice a ostatní zaøízení pro šíøení a øízení osvìtlení (s výjimkou klasických árovek) 6. Elektrické a elektronické nástroje vrtaèky, pily, kompresory, øezaèky, brusky, sváøeèky, frézky, sekaèky 7. Hraèky a vybavení pro volný èas a sporty hraèky na elektrický pohon (vláèky, autíèka, roboty ), poèítaèové hry, videohry, poèítaèe pro sporty, rotopedy 8. Lékaøské pøístroje mikroskopy, sterilizátory, elektrické teplomìry 9. Pøístroje pro monitorování a kontrolu termostaty, detektory, regulátory, poplachové systémy, mìøicí pøístroje, kontrolní monitory, spínací hodiny, meteostanice ádná zaøízení, která pro svùj provoz potøebují elektrický proud, nesmí skonèit v komunálním odpadu. Nevhazujte je tedy do popelnice! Pro pøipomenutí uvádíme otevírací hodiny sbìrného dvora: Tovární ulice, Strakonice Po Pá: hod. (v zimním období hod.) So: hod. Ne: hod. Mezi hod. je èerpána polední pøestávka. Ing. Radka Frèková a Ing. Lucie Klimešová odbor ivotního prostøedí MìÚ Strakonice

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE LEDEN 2008 Prodej, pronájem Nabídka bytové jednotky k pøímému prodeji Rada mìsta na svém jednání dne rozhodla obsadit ní e uvedenou bytovou jednotku k pøímému prodeji do osobního vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní, na základì nejvyšší nabídky: byt è. 20 o velikosti 1+0 v èp. 1142, sídlištì 1. máje, Strakonice o výmìøe 29,00 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè Bli ší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. Rada mìsta Strakonice 43. jednání rady mìsta dne Další kroky mìsta k ochranì pøed povodnìmi Rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo na studii proveditelnosti pøi realizaci stavby Protipovodòová ochrana mìsta Strakonice se spoleèností Hydroprojekt CZ, Èeské Budìjovice, za cenu díla ,- Kè (vèetnì DPH). Finanèní podíl mìsta Strakonice je stanoven ve výši 30 % z celkové ceny díla, tedy na ,- Kè. Zbylé finance budou hrazeny Povodím Vltavy, s. p. Podrobnìjší informace byly uveøejnìny v prosincovém Zpravodaji 2007 na stranì 2. Nájemné z vodohospodáøské infrastruktury za rok 2007 Rada mìsta schválila uzavøení dodatku ke smlouvì o pronájmu vodohospodáøského majetku mìsta Strakonice, kde je stanovena výše nájemného za rok 2007 na celkovou èástku 27 milionù Kè. Z celého objemu nájemného je tvoøen vodohospodáøský fond, ze kterého jsou hrazeny vodohospodáøské opravy v celém mìstì. Rozsah nutných oprav èástku 27 milionù Kè však pøevyšuje. Tùnì u Hajské projdou regenerací a rozšíøením Rada mìsta souhlasila se spoluprací s Krajským úøadem Jihoèeského kraje na akci realizace regenerace a rozšíøení pøírodní památky Tùnì u Hajské a se zadáním veøejné zakázky na výše uvedené prostøednictvím Krajského úøadu Jihoèeského kraje. Pøírodní památka Tùnì u Hajské je registrována v seznamu mokøadních Tùnì v Hajské. Foto: Archiv MìÚ biotopù Èeské republiky v kategorii mokøadù lokálního významu. Pøírodní památka le í v údolní nivì Otavy u osady Hajská. Lokalita je protáhlého tvaru ve smìru západ východ, cca 1 km dlouhá a nachází se v prostoru mezi pravým bøehem Otavy a eleznièní tratí Strakonice Èeské Budìjovice. Jedná se o plochu dotèenou lidskou èinností, je vznikla v dùsledku povrchové tì ební èinnosti tì by zlata (tzv. sejpy), které jsou typické pro zlatosnou øeku Otavu. Celá plocha vytváøí systém tùní a náspù, kde se støídá mokøadní a suchomilná vegetace na velmi malé ploše. Postupnì dochází k zazemòování tùní a zarùstání ploch, které je urychlováno vysokým obsahem dusíku, vápníku a fluoru okolních pozemkù. Tento pøirozený nevratný proces má za následek v koneèném stadiu vymizení biotopù periodických tùní (tùnì bìhem roku prùbì nì vysychají a naopak se plní vodou), dnes ji tak vzácných v kulturní krajinì. Ochrana tìchto biotopù je mo ná jedinì formou opakovaných umìlých zásahù, které udr í lokalitu v urèitém stupni pøirozeného pøírodního vývoje. V pøírodní památce je zapotøebí provést odtì ení naplavené zeminy. Zásah musí být proveden pouze v zimním období, a to od poèátku mìsíce prosince do konce února. V lokalitì bude provedena probírka náletù a plocha bude udr ována jen s velmi øídkým výskytem stromové vegetace. Do tùní musí pronikat sluneèní svìtlo, aby bylo zabezpeèeno dostateèné prohøátí vody a dostatek svìtla pro fotosyntézu vodních rostlin. První etapa bude hrazena z rozpoètu mìsta a je vyèíslena na èástku cca ,- Kè. Pøi ní budou provedeny výše zmínìné úpravy. V druhé etapì dojde k rozšíøení tùní. Tyto práce jsou vyèísleny na èástku cca 1 milion korun a budou hrazeny Krajským úøadem Jihoèeského kraje. 44. jednání rady mìsta dne Mìsto získalo grant na realizaci II. etapy ochrany mìsta pøed povodnìmi Rada mìsta souhlasila s uzavøením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu Ochrana pøed povodnìmi, II. výzva pro rok 2007, na projekt s názvem Prvky pasivní protipovodòové ochrany centra mìsta Strakonice II. etapa, mezi mìstem Strakonice a Jihoèeským krajem. Výše grantu je ,- Kè. V II. etapì protipovodòové ochrany centra mìsta dojde k osazení mobilních protipovodòových desek z hliníku v podjezdu pod Ellerovou ulicí a k osazení zpìtných klapek do mlýnského náhonu pod obchodním centrem Hvìzda. Nový provozní øád sportovního areálu Na Sídlišti Rada mìsta schválila s platností od provozní øád sportovního areálu mìsta Strakonice Na Sídlišti vèetnì úhradového ceníku vyu ití. Nový sportovní areál Na Sídlišti zahrnuje fotbalové travnaté høištì, fotbalové høištì s umìlou plochou, atletický ovál, a v roce 2008 i in-line dráhu. Vyu ívat zmínìný areál mù e veøejnost, jednotlivci, organizované skupiny i školy. Provozní hodiny jsou od pondìlí do pátku od 7.00 do hodin, v sobotu a v nedìli po individuální domluvì s vedoucím provozu Ing. Miroslavem Štefkou na tel.: U Ing. Štefky je také mo né nahlédnout do provozního øádu areálu. Ceník je uveøejnìn na internetových stránkách STARZu na adrese: Kamerový systém je doplnìn o mobilní kameru Rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výbìrového øízení Mìstský kamerový monitorovací systém mobilní kamera, kdy nejvýhodnìjší nabídku podala spoleènost Elisa Computer, s. r. o., Klatovy, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Mobilní kamera je ve zkušebním provozu od zaèátku prosince Bude umis ována do lokalit, které nejsou pokryty pevnými body kamerového systému, a to hlavnì tam, kde bude docházet k opakovanému vandalství nebo k trestnému èinu, napø. opakovanému cílenému poškozování aut na parkovištích ve mìstì. Byla zadána další projektová dokumentace Rada mìsta schválila uzavøení smlouvy o dílo na zpracování rámcové projektové dokumentace na realizaci projektu Optická sí mìsta Strakonice a souhlasila se zahájením prací smìøujících k polo ení optické sítì po mìstì Strakonice firmì Vegacom, a. s., Praha 8 Ïáblice. Jedná se o výhledový projekt, který vhodným zpùsobem doplní do provozu uvádìnou metropolitní sí. Kapacita sítì souèasným potøebám organizací mìsta vyhovuje. Sí je mo né doplnit ještì o nìkolik dalších pøístupových bodù s ni šími nároky na šíøku pásma pøipojení. Do budoucna je ale nutné rozšíøit kapacitu pro budoucí aplikace, a to jediným mo ným øešením velkokapacitním propojením poèítaèových sítí za pomoci optických kabelù. Pro mìsto Strakonice to bude znamenat další rozvoj. 45. jednání rady mìsta dne Nové hraèky do mateøských škol Rada mìsta schválila navýšení pøíspìvku ve výši ,- Kè pro mateøské školy zøizované mìstem Strakonice na nákup hraèek, a to následovnì: MŠ U Parku ,- Kè, MŠ Ètyølístek ,- Kè, MŠ Lidická ,- Kè, MŠ Holeèkova ,- Kè, MŠ Spojaøù ,- Kè, MŠ Školní ,- Kè, MŠ A. B. Svojsíka ,- Kè, MŠ Šumavská ,- Kè.

3 LEDEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 3 ZŠ Dukelská zøizuje koutky pro volný èas ákù Rada mìsta souhlasila se zakoupením vybavení pro školní dru inu pøi ZŠ Dukelská pro zøízení dìtských koutkù umo òujících aktivní èinnost ákù mimo vyuèování v celkové výši ,- Kè. Postupné dovybavování základních škol Rada mìsta souhlasila se zakoupením dvou kusù interaktivních tabulí v celkové cenì ,- Kè pro ZŠ F. L. Èelakovského. Do základních škol zøizovaných mìstem Strakonice bylo v prùbìhu roku 2007 zakoupeno celkem devìt interaktivních tabulí. Ètyøi interaktivní tabule byly poøízeny do ZŠ Dukelská, po dvou pak do ZŠ F. L. Èelakovského a ZŠ a MŠ Pová ská a jedna do ZŠ ul. Jiøího z Podìbrad. Zámìrem mìsta je zakoupit interaktivní tabule do všech tøíd základních škol. Pro finanèní nároènost bude k dovybavení docházet postupnì. Pomohl i soukromý subjekt, který touto formou podpoøil školství ve mìstì. Interaktivní tabule kombinuje výhody bì né popisovatelné tabule a velké dotykové obrazovky. Po spuštìní se na ploše interaktivní tabule zobrazí obrazovka poèítaèe. Lze ji ovládat rukou, ukazovátkem nebo tu kou, vyhledávat a zobrazovat informace z internetu, promítat videozáznam nebo prezentovat pøímo z plochy tabule. Plné znìní usnesení z jednání RM naleznete na MìÚ. Mìstský úøad rozšiøuje své slu by obèanùm Od bude Mìstský úøad Strakonice zapojen do projektu Czech POINT (Èeský podací ovìøovací informaèní národní terminál). Cílem projektu je ulehèit obèanovi komunikaci se státem a napomoci mu jednodušeji vyøídit jeho zále itosti. Od výše uvedeného data budou moci obèané získat na odborech MìÚ, a to na Velkém námìstí 2: na stavebním úøadu, na odboru vnitøních vìcí matrice a ve Smetanovì ulici 533: na obecním ivnostenském úøadu, na odboru vnitøních vìcí evidenci obyvatel ovìøené následující výstupy: výpis z obchodního rejstøíku: úplný výpis, výpis platných údajù k aktuálnímu dni výpis ze ivnostenského rejstøíku výpis z rejstøíku trestù výpis z katastru nemovitostí: podle èísla listu vlastnictví, podle èísla popisného podle èísla parcely, èásteèné výpisy. Parkovištì u Obvodního oddìlení Policie ÈR dozná zmìn Parkovištì u Obvodního oddìlení Policie ÈR, které je z vìtší èásti vyu íváno místními obèany jako parkovací plocha, projde v následujících dnech zmìnami. Po povodních v roce 2002 bylo na parkovišti zcela znièeno pùvodní oplocení, a tak zùstala plocha v posledních letech zcela bez údr by. Ke dni byla Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových, na základì zápisu o zmìnì pøíslušnosti k hospodaøení s majetkem státu, plocha pøedána k hospodaøení Ministerstvu vnitra ÈR k zabezpeèení provozu Obvodního oddìlení Policie ÈR ve Strakonicích. S u íváním je však spojena i povinnost úklidu plochy a také právní odpovìdnost za škody na pozemku vzniklé. V zájmu bezpeènosti a ochrany zdraví a majetku byla proto pøijata nezbytná opatøení spoèívající v postupném oplocení pozemku a vytýèení dopravního znaèení k omezení vjezdu a parkování cizích vozidel a vstupu nepovolaných osob. Opatøení je v souèasné dobì nezbytné pro dodr ení všech právních norem, které s provozním re imem plochy souvisí. Jedná se zejména o zamezení dalšího poškozování zaparkovaných vozidel, travnatých ploch, parkování odstavených vrakù, únikù ropných fragmentù. Dále je potøeba zdùraznit i skuteènost, e plocha je urèena jako shroma dištì osob a je také nutné zabezpeèit volnou plochu pro po ární techniku. Zaparkovaná vozidla v zadním prostoru mnohdy znaènì omezují prùjezd do dvora Obvodního oddìlení PÈR a FÚ. Ze strany Okresního øeditelství Policie ÈR jsou pøipravována omezující opatøení, která sní í poèet parkovacích míst pro veøejnost. Zákazová dopravní znaèka bude umístnìna tak, aby pro potøebu veøejnosti bylo k dispozici v pøední èásti parkovištì alespoò dvacet parkovacích míst. Policie ÈR proto s dostateèným èasovým pøedstihem apeluje na obèany, aby ve vlastním zájmu poèítali s nastávající situací. Policie ÈR, Okresní øeditelství Strakonice Mìsto Strakonice Rada mìsta Strakonice vyhlašuje výbìrové øízení na následující pozice: øeditel / øeditelka Šmidingerovy knihovny Strakonice øeditel / øeditelka Mìstského ústavu sociálních slu eb Strakonice Termín pro podání pøihlášek do výbìrového øízení: Bli ší informace k výbìrovému øízení: Upozornìní pro diváky Strakonické televize V posledních týdnech roku 2007 pøipravila Strakonická televize pro své diváky nìkolik novinek. Díky vstøícnosti RTA ji ní Èechy (døíve spoleènost Gimi), která je dr itelem licence k regionálnímu vysílání na TV Prima, se poèátkem prosince podaøilo uzavøít novou dohodu o vysílání zpravodajského bloku ze Strakonicka. Znamená to, e naše zpravodajství teï mù ete zhlédnout na TV Prima (40. kanál) ka dou støedu od 17,40 do 17,57 hodin. V dobì uzávìrky tohoto èísla Zpravodaje mìla dohoda omezenou èasovou platnost, pevnì však vìøíme, e strakonické zpravodajství na Primì budete moci vídat i v prùbìhu celého roku A druhá novinka zájemci o vysílání Strakonické televize na internetu k nìmu nyní najdou podstatnì pøímìjší cestu ne dosud. Staèí, kdy si do seznamu oblíbených polo ek pøidají adresu Po otevøení této internetové stránky zde najdete videosoubory s aktuálním vysíláním STTV, stejnì jako zpravodajství v textové podobì doplnìné fotografiemi. K dispozici je divákùm rovnì videoarchiv s poøady Strakonické televize odvysílanými v letech 2006 a Zpravodajství STTV mù ete nadále sledovat i na oficiálních stránkách mìsta pod odkazem Turista. Strakonická televize pochopitelnì stejnì jako dosud 24 hodin dennì vysílá v kabelové síti spoleènosti UPC. Naše zpravodajství dále mù ete vidìt v mìstském informaèním centru, pøed promítáním v kinì Oko a na po ádání rovnì ve strakonických prodejnách Elektro Villner (døíve Zloch) a Elektro Nìmcová. Dále DVD a videokazety lze vypùjèit ve Šmidingerovì knihovnì. Na závìr mi dovolte, abych jménem Strakonické televize popøál všem našim divákùm a pøíznivcùm úspìšný rok Robert Malota, šéfredaktor Strakonické televize Informace pro rodièe budoucích školákù Základní škola a Mateøská škola Strakonice, Pová ská 263 Naše souèást Lidická poøádá DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ Koná se dne 17. ledna 2008 od 13,30 do 16,00 hodin. Pøijïte si prohlédnout naši školu, seznámit se s budoucími uèiteli a obhlédnout práci souèasných ákù. Vítány jsou všechny dìti, zejména sportovnì nadané a dìti se zájmem o estetickou a dramatickou výchovu. Pro ka dého je pøichystán malý dárek. Mìsto Strakonice si vás dovoluje pozvat na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ Uskuteèní se 1. ledna 2008 od 18,00 hod. nad øekou Otavou u strakonického hradu.

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE LEDEN 2008 Mìstská policie Strakonice V ranních hodinách dne bylo na MP Strakonice oznámeno správcem z ubytovny v ulici Pová ská, e zde mají problém s opilým mu em. Na místo vyslaná hlídka zjistila, e podnapilý mu má u sebe tøi plata od lékù, nìjaké lahve od vodky a chce spáchat sebevra du. Na místo byla pøivolána RZS. Srnu, která se zaklínila mezi plot a kùlnu, zachraòovali strá níci dne odpoledne v ulici Radomyšlské. Srna byla vysvobozena a vypuštìna zpìt do pøírody. V noèních hodinách dne se neukáznìný mladík bavil tím, e vysypával odpadkové koše v ulici U Sv. Markéty. Mladík byl po zásluze odmìnìn blokovou pokutou a nepoøádek po sobì uklidil. Pár minut pøed pùlnocí dne uslyšelo nìkolik obyvatel ulice Erbenovy øinèení skla. Jednalo se o výlohu místní prodejny, ze které vylezl mu a utíkal dále smìrem do ulice Krále Jiøího z Podìbrad. Díky vèasnému oznámení události na MP Strakonice se strá níkùm podaøilo o pár minut pozdìji tohoto mu e dopadnout a omezit ho na osobní svobodì. Poté byla na místo pøivolána hlídka OO PÈR, která podezøelou osobu a celou zále itost pøevzala. Podìkování patøí oznamovateli, který duchapøítomnì zareagoval. Bez penì šly nakupovat dvì eny do obchodu s odìvy na Velkém námìstí dne Prodavaèka však zjistila, e zde odcizily zbo í, a také vidìla, jak utíkají smìrem do ulice Podskalské. Na Velkém námìstí se pohyboval i strá ník MP, a tak se vydal spoleènì s prodavaèkou hledat obì eny. Zlodìjky právì odjí dìly osobním vozidlem z parkovištì v ulici Podskalské, a proto strá ník dle svého oprávnìní vozidlo zastavil. Událost nebylo mo né na místì doøešit, proto e strá ník není oprávnìn k prohlídce osob a vozidla, byla pøivolána OO PÈR. Ještì pøed pøíjezdem hlídky OO PÈR však jedné z en z kapsy kabátu vypadly dámské šaty, které prodavaèka oznaèila jako odcizené. Dne ve veèerních hodinách zahlédla hlídka MP mu e, který s osobním vozidlem vyjí dìl z parkovištì od Kauflandu. Øidiè s vozidlem klièkoval po silnici, a tak hlídka pojala podezøení, e mu pøed jízdou po il alkoholické nápoje. Na místì byla provedena orientaèní dechová zkouška, pøi které bylo namìøeno 2,1 promile, proto na místo byla pøivolána hlídka OO PÈR. V brzkých ranních hodinách dne bylo oznámeno na linku 156, e u plaveckého stadionu nìkdo túruje vozidlo a pravdìpodobnì s tímto vozem do nìèeho narazil. Na místo vyslaná hlídka vidìla havarované vozidlo a skupinku osob, které odcházely smìrem k OD Lidl. Bylo zjištìno, e havarované vozidlo má ještì teplý motor, a tak se jeden ze strá níkù vydal smìrem za skupinkou osob s dotazem, zda nìco nevidìly. Tøi osoby se daly na útìk smìrem do ulice Heydukovy, kde je strá ník dostihl. Jeden z mu ù tvrdil, e bì í za zlodìjem, který mu u plaveckého stadionu naboural auto. Údajnì tohoto zlodìje vidìl, jak vylézá z jednoho nabouraného vozidla a z místa utíká. Strá ník se zeptal, proè místo útìku celou zále itost neoznámil jim, kdy pøijeli. Mu odpovìdìl, e ho toto ani nenapadlo. Vzniklo podezøení, e si mu celou historku vymyslel a vozidlo naboural nìkdo z pøítomných, proto byla pøivolána hlídka OO PÈR, která celou událost pøevzala. Pár minut po pùlnoci dne objevila hlídka MP pøi kontrole sídlištì 1. máje na šikmo zaparkované vozidlo v zákazu zastavení. Bli ší kontrolou bylo zjištìno, e u vozidla jsou otevøené pøední dveøe a pod spínací skøíòkou jsou vidìt pospojované kabely. Na dveøích u øidièe byly nalezeny stopy po vyháèkování. Strá níci pojali podezøení z trestného èinu, a proto byla na místo pøivolána hlídka OO PÈR. Kolem páté hodiny ranní objevila hlídka MP nesprávnì zaparkované vozidlo v obytné zónì (mimo vyhrazená místa). V uvedeném automobilu sedìli dva mu i. Strá níci je vyzvali, aby tito prokázali svou toto nost. Mu i u sebe však ádné doklady nemìli a komunikace s nimi byla nesrozumitelná. Jeden ze strá níkù si všiml, e mezi pøedním sedadlem øidièe a prahem dveøí le í injekèní støíkaèka. Na místo byla pøivolána hlídka OO PÈR s podezøením na øízení motorového vozidla pod vlivem návykové a omamné látky. Dne bylo oznámeno na MP Strakonice, e na parkovišti U Vlka stojí malé dítì, které je nahé a breèí. Oznámení se zakládalo na pravdì. Dítì bylo pøevezeno na slu ebnu MP, kde bylo prohlédnuto lékaøem a zabaleno do deky. Dále strá níci zjistili, e v jednom z domù v ulici Komenského je otevøený byt a uvnitø nikdo není. Ve spolupráci s PÈR bylo zjištìno telefonní èíslo matky dítìte, která si po chvíli spoleènì s man elem na slu ebnì MP dítì pøevzala. Celá událost byla pøedána na sociální odbor MìÚ Strakonice. Podávání alkoholických nápojù osobám mladším osmnácti let bylo ve tøech pøípadech zjištìno dne odpoledne pøi jedné z pravidelných kontrol restauraèních zaøízení. Zále itost byla vyøešena blokovou pokutou. Dne bylo oznámeno na linku 156, e v ulici Heydukovì se asi 14 dní zdr uje v dopoledních hodinách na chodbách domù osoba. Hlídka na místì našla dívku, která tímto zpùsobem chodila za školu. O chování dívky byla informována její matka. Poté byla záškolaèka hlídkou MP pøevezena do školy. Ve veèerních hodinách dne oznámila telefonicky zamìstnankynì ÈSAD, e pøi úklidu na WC nalezla enu, která se chtìla podøezat a ji mìla nìjaké øezné rány na zápìstí. Pøivolaní strá níci se sna ili enu uklidnit. Ta pøi rozhovoru uvedla, e má u sebe léky na deprese, kterými trpí, a potøebuje si tento lék vzít. Po chvíli se strá níkùm podaøilo enì nù odebrat. Na místo byla pøivolána RZS, která enu ošetøila a poté za asistence MP a PÈR pøevezla do léèebny ve Lnáøích. Hodinu po poledni dne bylo oznámeno telefonicky mladým mu em na MP, e mu byl ve vlaku odcizen batoh s notebookem. Mu, který mu batoh odcizil, utíkal smìrem k marketu Billa. Po chvíli zahlédl jeden ze strá níkù mu e odpovídajícího popisu pachatele, jak pøechází po pøechodu do ulice Ellerovy. Mu na zákonné výzvy nereagoval, pøed strá níkem se dal na útìk a zároveò odhodil i batoh. Zhruba po dvaceti metrech strá ník mu e dostihl, omezil ho na osobní svobodì a nasadil mu pouta. Celá zále itost i s pachatelem byla pøedána OO PÈR. Z ulice Stavbaøù dne veèer bylo oznámeno, e na chodbì domu je hádka a je slyšet øinèení skla. Na místo vyslaná hlídka zjistila, e jsou v domì rozbité vnitøní dveøe ve vestibulu a ve tøetím patøe le í dívka s poranìnou rukou a je zøejmì v bezvìdomí. Na místo byla okam itì pøivolána RZS. Ještì pøed pøíjezdem RZS se strá níkovi podaøilo pøivést zranìnou enu k vìdomí. Dále bylo zjištìno, e ena a její pøítel doma popíjeli alkoholické nápoje, pøièem došlo k hádce, ena odešla z bytu na spoleènou chodbu domu a do všeho mlátila, rozbila sklenìné výplnì dveøí a u toho se sama zranila. ena byla odvezena RZS, události si dále øešila PÈR. Dne bylo oznámeno na linku 156 ostrahou z ÈZ, e jim po objektu pobíhá polonahý mu. Strá níci mu e zjistili ve výtahu v prvním patøe, odkud proti nim vyrazil a sna il se je odtlaèit. Mu byl nahý, od krve a neustále kladl velký odpor, a proto byly proti nìmu pou ity donucovací prostøedky a nasazena pouta. Na místo byla pøivolána RZS, která mu i aplikovala injekci na uklidnìní, poté byl za asistence MP pøevezen do psychiatrické léèebny do Lnáø. Všem obèanùm Strakonic pøejeme úspìšný a klidný rok Jana Janoutová, mana erka prevence kriminality MP Strakonice JIHOÈESKÁ HOSPODÁØSKÁ KOMORA OBLASTNÍ KANCELÁØ STRAKONICE vás zve na semináøe NEMOCENSKÉ POJIŠTÌNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ROCE 2008 Pøednáší: Ing. Jindøich Rozkopal, vedoucí odboru metodiky a øízení, Èeská správa sociálního zabezpeèení KSSZ pro Jihoèeský kraj Termín: 11. leden 2008, 9.00 hod. (prezence od 8.30 hod.) Místo konání: Zasedací místnost FÚ Strakonice, Na Ohradì 1067 MZDOVÉ ÚÈETNICTVÍ V ROCE 2008 Pøednáší: Ing. Jana Rohlíková, vedoucí oddìlení danì z pøíjmù fyzických osob, Finanèní øeditelství ÈB Termín: 25. leden 2008, 9.00 hod. (prezence od 8.30 hod.) Místo konání: Zasedací místnost FÚ Strakonice, Na Ohradì 1067 Informace a pøihlášky na tel./fax: nebo Další informace a pøihlášky na semináøe je mo né si stáhnout také na webových stránkách PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÌ POSTI ENÉ Sdru ení zdravotnì posti ených ve Strakonicích informuje o plavání zdravotnì posti ených v 1. pololetí Zaèíná se v pondìlí 14. ledna Plavání bude probíhat v dy od do hod. Permanentky se budou vydávat na plaveckém stadionu 14. ledna 2008 a 21. ledna 2008 od do hod. u paní Kohelové. Støední škola øemesel a slu eb Strakonice Zvolenská 934, Strakonice Tel.: STUDIUM VE ÈTYØLETÉM OBORU (maturita, popø. i výuèní list v oboru obrábìè kovù) Mechanik seøizovaè STUDIUM VE TØÍLETÝCH OBORECH (maturita, popø. i výuèní list v oboru obrábìè kovù) Obrábìè kovù Nástrojaø Zámeèník Klempíø strojírenská výroba Automechanik Elektrikáø slaboproud, silnoproud Zedník + osvìdèení pro práce se sádrokartonem Kuchaø kuchaøka Èíšník servírka Kadeøník kadeønice Aran ér aran érka Absolventi výše uvedených tøíletých uèebních oborù mohou pokraèovat v nástavbovém studiu a získat maturitu. Práce ve zdravotnických a sociálních zaøízeních peèovatelské práce (pro áky ze speciálních škol) Podmínkou pøijetí ke studiu je ukonèení povinné školní docházky. Informace získáte na adrese

5 LEDEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Program na leden 2008 Pátek 4. ledna MATURITNÍ PLES VOŠ a SPŠ Strakonice 4. OT a. 4. SP-B Dùm kultury hod. Nedìle 6. ledna V. Novák: O VODNÍKOVI SLZÍNKOVI Pohádka LS Radost. Dùm kultury a hod. Pátek 11. ledna MATURITNÍ PLES EUROŠKOLA Strakonice 4. A, D Dùm kultury hod. Ètvrtek 17. ledna VEÈERY NEJEN PRO ENY RABŠTEJNSKÁ APATYKA Názor na lidové léèitelství v podání lékaøe a léèitele ve spolupráci s Rabštejnskou apatykou, která se zabývá výrobou a distribucí doplòkù stravy (extrakty z bylin a pupenù) a výrobou bylinných gelù a mazání. Dùm kultury hod. Pátek 18. ledna REPREZENTAÈNÍ PLES MÌSTA Veèerem provází Orchestr Václava Hybše a jeho sólisté. Moderuje Viktor Janè. V programu vystoupí: host veèera Daniela Šinkorová, kouzelník Grino, taneèní formace DANZA Brno, strakonické ma oretky Otavanky. V baru: Casino ruleta, Black Jack, Disko Karla Pekárka. Ohòostroj. Bohatá tombola Dùm kultury hod. Nedìle 20. ledna Z. Schromanz: ZAÈAROVANÝ LES Pohádka LS Radost. Dùm kultury a hod. Nedìle 20. ledna NEDÌLNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU K poslechu i tanci hraje Jan Vondrášek. Zábavné odpoledne nejen pro døíve narozené. Dùm kultury hod. Støeda 23. ledna Divadelní pøedplatné Divadelní spoleènost Háta Noel Coward: ROZMARNÝ DUCH Líbezná anglická duchaøská komedie o tom, e není radno zahrávat si s okultními vìdami, zvláš kdy hlavní médium je ponìkud potrhlé povahy. Pak se lehce mù e stát, e seriózní mu za ívá rodinné propletence, s nimi si neví rady. Pøíbìh Charlese Condomina obletìl úspìšnì doslova celý svìt a potìšil miliony divákù. Hrají: Mahulena Boèanová/Adéla Gondíková, Ludmila Molínová/Hana Talpová, Marcela Nohýnková/Jana Šulcová, Zbyšek Pantùèek/Petr Pospíchal, Lucie Zedníèková/Jana Zenáhlíková, Ivana Andrlová/Olga elenská, Marcel Vašinka. Re ie: Milan Schejbal. Dùm kultury hod. Pátek 25. ledna KONCERT EVY HENYCHOVÉ Zpìvaèka, kytaristka, skladatelka i textaøka v jedné osobì, která doká e zasáhnout srdce lidí všech generací. Její písnì jsou osobní výpovìdí èlovìka, který umí nahlédnout hluboko pod povrch skuteèností všedního ivota. Kino U Mravenèí skály hod. Pátek 25. ledna MATURITNÍ PLES VOŠ a SPŠ Strakonice 4. SP-A Dùm kultury hod. Sobota 26. ledna MATURITNÍ PLES Støední škola øemesel a slu eb Strakonice 4. MS Dùm kultury hod. Nedìle 27. ledna DÌTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL spojený s diskotékou a soutì emi Dùm kultury hod. Pondìlí 28. ledna CO JINDE NEUSLYŠÍTE Nová jevištní talk show Jana KRAUSE a Evy HOLUBOVÉ. Oba umìlci jsou proslulí jako výborní vypravìèi. Jejich osobité vyprávìní je plné historek z jeviš èi natáèení a vzpomínek na kolegy, kteøí lemují úspìšné kariéry obou populárních protagonistù. Do programu mohou vstoupit také sami diváci, a to prostøednictvím svých dotazù. Ka dý poøad je originálem, jen se nikdy nebude opakovat. Dùm kultury hod. 31. ledna KPH OPERETA MUZIKÁL Poøad vìnovaný milovníkùm vá né i nevá né hudby. Celý poøad je slo en ze svìtovì známých hudebních muzikálových a operetních šlágrù v podání èlenù Operního souboru Národního divadla v Praze. V programu zazní melodie: CH. Chaplin Svìtla ramp B. Lane Divotvorný hrnec Tam za tou horou G. Bécaud Zemì odkud pøicházím F. Lehár My fair Lady Já se dnes odpoledne ením A. L. Webber Fantom opery a mnohé další. Dùm kultury hod. Na únor 2008 pøipravujeme: Pátek 1. února Maturitní ples Gymnázium Strakonice 4. B Pondìlí 4. února Divadelní pøedplatné HRDÝ BUD ES Pátek 8. února Maturitní ples Gymnázium Strakonice Sobota 9. února Reprezentaèní ples DURA AUTOMOTIVE CZ, k.s. Ètvrtek 14. února Valentýnské TAKKO FASHION Dìtská módní pøehlídka Pátek 15. února REPREZENTAÈNÍ PLES ÈZ a.s. Sobota 16. února Maturitní ples Gymnázium Strakonice 4. A Úterý 19. února KONCERT VÌRY ŠPINAROVÉ Ètvrtek 21. února KONCERT AG FLEK Pátek 22. února Maturitní ples VOŠ a SPŠ Strakonice 4.TL Sobota 23. února Maturitní ples SPŠ a VOŠ Volynì Pondìlí 25. února KPH THOMAS ORCHESTRA Geniální Mozart Pátek 29. února Maturitní ples Gymnázium Strakonice 4. C Strakonice, Lidická 514 Karel Šmrha, DiS., tel.: Strakonice, Palackého nám. 106 Marie Táborová, tel.:

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE LEDEN 2008 KINO OKO STRAKONICE Úterý 1. ètvrtek 3. ledna POZOR! a hod., èt pouze od hod. USA, komedie, titulky, 114 doporuèená pøístupnost: od 15 let SUPER BAD vstupné: 70,- Kè Superbad je pøíbìhem dvou dospívajících chlapcù, které èeká maturita. Jsou na sobì obrovským zpùsobem závislí, ale teï by mìl ka dý z nich jít na jinou vysokou školu a èeká je odlouèení. Re ie: Greg Mottola Hrají: Jonah Hill, Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse, Bill Hader ad. Falcon Ètvrtek 3. nedìle 6. ledna POZOR! pouze od hod. USA, dobrodru ný/rodinný/fantasy/thriller, dabing, 120 doporuèená pøístupnost: všem ZLATÝ KOMPAS vstupné: 70,- Kè Jedenáctiletá Lyra ije v Anglii 19. století, kde se zastavil èas a vládne zde pøísná církev. Ka dý èlovìk zde navíc má svého duševního souputníka ve formì zvíøete-daemona. Lyra musí zjistit, proè všechny dìti mizí u severního pólu, a pøitom porazit zlou èarodìjnici s tváøí Nicole Kidman Re ie: Chris Weitz Hrají: Nicole Kidman, Daniel Craig, Hrají: Dakota Blue Richards, Eva Green ad. Warner Bros Sobota 5. ledna POZOR! pouze od hod. ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 63 doporuèená pøístupnost: všem MIKEŠ O VÁNOCÍCH vstupné 30,- Kè Jak jedli vtipnou kaši, Krtek a snìhulák, Babièka vypráví pohádku, Mikeš Jak zachránil Bobeše, Lyšajùv sen, Pùlnoèní pøíhoda, O Kanafáskovi Narozeniny, O Kanafáskovi Jak zachránil bráchu. KFP Pátek 4. nedìle 6. ledna POZOR! pouze od hod. USA, váleèný/drama/psychologický, titulky, 92 doporuèená pøístupnost: od 12 let HRDINOVÉ A ZBABÌLCI vstupné: 65,- Kè Kdo nese vinu za muèení vìzòù a další excesy, kdy válka nemá svùj politický smysl a je jen strojem na zabíjení? A co je v dnešní dobì smyslem války? Re ie: Robert Redford Hrají: Robert Redford, Meryl Streep, Tom Cruise, Hrají: Peter Berg, Michael Peòa ad. Bontonfilm Pondìlí 7. úterý 8. ledna USA, akèní/sci-fi/horor/thriller, titulky, 90 doporuèená pøístupnost: od 15 let RESIDENT EVIL: ZÁNIK vstupné: 70,- Kè Nastal konec svìta. Pokusný T-virus, vyrobený spoleèností Umbrella, byl vypuštìn do svìta a promìnil jeho obyvatelstvo v hordu potácejících se zombie, které mají v oblibì maso. Re ie: Russell Mulcahy Hrají: Milla Jovovich, Oded Fehr, Ali Larten, Isis Glen ad. Falcon Støeda 9. nedìle 13. ledna POZOR!, ÈR, tragikomedie, 97 pá ne pouze od hod. VÁCLAV doporuèená pøístupnost: všem Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech vstupné: 65,- Kè ije s maminkou pod jednou støechou. Pøesto e je Václav vnímán jako místní šašek, hlupák a problematický nezvladatelný kluk, my v nìm (spolu s maminkou) uvidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší a hlavou plnou milých lumpáren. Re ie: Jiøí Vejdìlek Hrají: Ivan Trojan, Jiøí Lábus, Emília Vášáryová, Jan Budaø, Zuzana Kronerová, Hrají: Petra Špalková, Martin Pechlát, Soòa Norisová Pátek 11. nedìle 13. ledna POZOR! pouze od hod., so a hod. USA, animovaný/rodinný/komedie, dabing 74 doporuèená pøístupnost: všem PAN VÈELKA vstupné: 70,- Kè Vèela v dy v èele! Re ie: Steve Hickner, Simon J.Smith Bontonfilm Pondìlí 14. støeda 16. ledna V. Británie, historický/drama, titulky, 114 doporuèená pøístupnost: od 12 let KRÁLOVNA AL BÌTA: ZLATÝ VÌK vstupné: 65,- Kè ena. Bojovnice. Královna... Re ie: Shekhar Kapur Hrají: Cate Blanchett, Clive Oven, Jeremy Barker, Hrají: Coral Beed, Morne Botes ad. Bontonfilm Støeda 16. ledna POZOR! pouze od 9.30 hod. ÈR, pohádkový pøíbìh, 116 pøedstavení pro seniory a hendikepované STRAKONICKÝ DUDÁK vstupné 30,- Kè Pohádkový pøíbìh o dudákovi, který hledal slávu a bohatství ve svìtì, ale pravé štìstí našel a doma. Re ie: Karel Steklý Hrají: Josef Mixa, Ladislav Pešek, Jana Ebertová, Jaroslav Prùcha, Hrají: Marie Tomášová, Rudolf Hrušínský ad. Národní filmový archiv Ètvrtek 17. pátek 18. ledna Francie, váleèný/drama, titulky, 111 doporuèená pøístupnost: všem MEZI NEPØÁTELI vstupné 75,- Kè Film Mezi nepøáteli je zalo en na historických faktech a pøedkládá dobový pohled na válku. Odkrývá pøemìnu vojákù v týrané vìznì a spojencù v nepøátele. Re ie: Florent-Emilio Siri Hrají: Benoit Magime, Albert Dupontel, Aurélien Recoging, Marc Barbé ad. Bioscop SPI Sobota 19. ledna ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší, 67 KRTEK A HODINY Jak jedli vtipnou kaši, Maso ravá Julie, Krtek a hodiny, Modrý pondìlek, Krtek a výkaèka Sobota 19. nedìle 20. ledna USA, love story, titulky, 105 KOØENÍ IVOTA Recept na štìstí v ádné kuchaøce nenajdete. Re ie: Scott Hicks Hrají: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Hrají: Abigail Breslin, Patricia Clarkson ad. Pondìlí 21. støeda 23. ledna USA, horor/thriller/krimi/mysteriózní, titulky, 108 SAW IV Saw 4 je další z povedených pokraèování tohoto filmu a dá se øíct, e z ka dým dalším dílem brutálnìjší Re ie: Darren Lynn Bousman Hrají: Tobin Bell, Lyriq Bent, Costas Mandylor, Scott Patterson, Hrají: Agnus Macfayden ad. POZOR! pouze od hod. doporuèená pøístupnost: všem vstupné 30,- Kè KFP doporuèená pøístupnost: od 12 let vstupné 70,- Kè Warner Bros doporuèená pøístupnost: od 18 let vstupné: 65,- Kè HCE + 35 mm Ètvrtek 24. støeda 30. ledna POZOR! pouze od 17.30, so ne hod. USA, komedie/rodinný/drama/fantazie, dabing, 94 doporuèená pøístupnost: všem ØÍŠE HRAÈEK vstupné 75,- Kè Vítejte v nejmagiètìjším a nejbájeènìjším místì na svìtì v Øíši hraèek Pana Magoria. Musíte ale pøistoupit na jistá pravidla hry a vìøit všemu, co vidíte. Re ie: Zach Helm Hrají: Jason Bateman, Dustin Hoffman, Natalie Portman ad. Bioscop Ètvrtek 24. nedìle 27. ledna POZOR! èt pá pouze od hod., ÈR, komedie, 95 so ne a hod. CHY TE DOKTORA! doporuèená pøístupnost: všem Komedie o lásce a jejích následcích. vstupné: 70,- Kè Re ie: Martin Dolenský Hrají: Michal Malátný, Tatiana Vilhelmová, Iva Jan urová, Vladimír Javorský, Hrají: Ludìk Sobota, Zuzana Stivínová, Kryštof Hádek ad. Warner Bros Pondìlí 28. úterý 29. ledna POZOR! pouze od hod. USA, trhriller/drama, titulky, 105 doporuèená pøístupnost: od 15 let DISTURBIA vstupné 65,- Kè Ka dý vrah je nìèí soused. Re ie: D. J. Caruso Hrají: Shia LaBeouf, Sarah Roemer, Carrie-Anne Moss, David Morse ad. Bontonfilm Støeda 30. ledna ÈR, komedie, 80 HAŠKOVY POVÍDKY ZE STARÉHO MOCNÁØSTVÍ Býval svìt jako kvìt Re ie: Miroslav Hubáèek POZOR! pouze od 9.30 hod. promítání pro seniory a hendikepované vstupné 30,- Kè Hrají: František Smolík, Rù ena Šlemrová, Jaroslav Vojta, Jan Pivec, Josef Kemr, Hrají: Jiøina Šejbalová, Zdeòka Baldová, Jaroslav Marvan ad. Národní filmový archiv Støeda 30. ledna ÈR, teenager/road movie/komedie, 90 CRASH ROAD Komedie o lásce, nadìji a boji s osudem. Re ie: Kryštof Hanzlík Hrají: Agáta Hanychová, Pavla Tomicová, Hrají: Bohdan Tùma, Kryštof Hádek, Miroslav Táborský doporuèená pøístupnost: od 12 let vstupné 75,- Kè Warner Bros doporuèená pøístupnost: od 12 let Ètvrtek 31. ledna USA, drama/komedie, titulky, 126 P.S. MILUJI TÌ Mladá vdova objeví deset dopisù, které jí zanechal man el. Mají ji pomoci pøekonat bolest a zaèít nový ivot Re ie: Richard LaGravenese Hrají: Hilary Swank, Gerard Butler, James Marsters, Lisa Kudrow ad. vstupné: 65,- Kè KINO U MRAVENÈÍ SKÁLY Pondìlí 14. ledna Norsko, èerná komedie, titulky, 79 KURS NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ Všechno, co potøebujete vìdìt o pøe ití. Vítejte v klubu! Re ie: Bard Breien Hrají: Fridtjov Saheim, Kjersti Holmen, Henrik Mestad ad. SPI hod. doporuèená pøístupnost: od 12 let vstupné: 70,- a 40,- Kè Cinemart Pondìlí 28. ledna hod. Francie/USA, drama/komedie, èernobílý animovaný, titulky, 85 PERSEPOLIS doporuèená pøístupnost: všem Autobiografický pøíbìh s lehkostí popisuje její krušné dìtství vstupné 65,- a 40,- Kè a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce, války s Irákem a následného re imu. Re ie: Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi Artcam Zmìna programu vyhrazena.

7 LEDEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 7 AKCE V LEDNU ledna Výstava obrazù Zuzany Zárubové, Praha. Výstava potrvá do Vernisá probìhne v 17 hod., ŠK, vstupní hala. 15. ledna Základy internetu, úvod do svìta internetu pro zaèáteèníky, zdarma, ŠK, oddìlení pro dospìlé, 15 hod. 17. ledna Hudební veèer Písnièkáøi na hradì Jiøí Smr, Sylvie Krobová, Caine. Poøádá Spoleènost za práva zrcadel a Prácheòské, o. s., ŠK, spoleèenský sál, 19 hod. 23. ledna Veèer s Miroslavem Moravcem To nejlepší z Fulghuma, ale i povídání o ivotì a divadle, ŠK, spoleèenský sál, 18 hod. Do roku 2008 pøeje knihovna všem svým návštìvníkùm a pøíznivcùm úspìšný rok, mnoho spokojenosti, radosti a pohody. ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: v sobotu na pøírodovìdnou procházku. Sraz je v 9.00 hod. pøed nádra ím ÈD ve Strakonicích, v 9.08 hod. jede vlak do Radomyšle. Odtud se jde pìšky pøes Domanice a kolem Øepických rybníkù. v úterý (nebo pøípadnì v úterý bude upøesnìno) na pøednášku s promítáním Zkušenosti s pozorováním ptactva na Bøeznicku. Pøednáší Roman Muláèek, èlen Èeské spoleènosti ornitologické. Koná se od hodin v budovì strakonického gymnázia. v sobotu na pøírodovìdný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz v 8.45 hod. pøed strakonickým nádra ím ÈD. V 8.52 hod. jede vlak do Hora ïovic (s pøesedáním v Hora ïovicích pøedmìstí). Po dohodì s úèastníky a podle poèasí se pùjde na zajímavá místa ve mìstì a okolí (napø. na Prácheò, do mìstského parku, ke studánce a kapli u svaté Anny...). Zpìt jede vlak z Hora ïovic (opìt s pøesedáním) napø. ve nebo v hod. Jízdenky a jídlo si zajistí ka dý podle svého. Bli ší informace k akcím ŠK a ÈSOP v poboèce ŠK v Husovì ulici (otevøeno PO a ÈT 13 18, ST 8 12) a na Webové stránky a Biblioweb Stále vìtší mno ství lidí si zvyká hledat na internetu potøebné informace o firmách a institucích, s kterými pøichází do styku. Mít alespoò jednoduché informaèní webové stránky je dnes naprostý standard a u slo itìjších organizací èekáme i nìco navíc. WWW stránky Šmidingerovy knihovny najdete na internetové adrese a kromì základních informací o otevírací dobì, jednotlivých oddìleních knihovny, pozvánek na aktuální kulturní akce tam najdete také v dy aktuální kni ní novinky, které pro vás knihovna právì zakoupila, Adresáø neziskových organizací regionu a pøedevším on-line katalog. Prostøednictvím on line katalogu je celá databáze knihovny propojena s internetovými stránkami a vy tak máte mo nost vyhledávat knihy, periodika, hudební nosièe, nauèné CD-ROMy a vùbec všechno, co v knihovnì máme, z pohodlí svého domova nebo kanceláøe. U ka dého vyhledaného dokumentu ihned vidíte, zda je k dispozici, nebo je momentálnì vypùjèen, a v tom pøípadì si jej mù ete kliknutím okam itì zarezervovat. Pokud jste v knihovnì nahlásili adresu své ové schránky, nemusíte se dál o nic starat a jen klidnì vyèkávejte, a se v ní objeví zpráva, e dokument je pro vás v knihovnì pøipraven. Na webu knihovny máte také mo nost vstoupit na svùj úèet v knihovnì, podívat se na dokumenty, které máte právì pùjèené, zkontrolovat si stav svých rezervací a dobu, do kdy máte výpùjèky vrátit. Pokud nemáte ještì vše pøeèteno a potøebovali byste výpùjèky ještì na nìjakou dobu prodlou it, staèí jen poslat na pøíslušné oddìlení knihovny a je to. Všechno šetøí váš èas i peníze za zbyteèné upomínky. Šmidingerova knihovna myslí i na pøibývající u ivatele internetu s posti ením zraku, kteøí vyu ívají poèítaè se speciálním softwarem a hlasovým výstupem. Pro nì je pøipravena tzv. blind friendly verze stránek, která je vytvoøena tak, aby jim co nejvíce usnadnila nelehkou práci s internetem. Ji nìkolik let probíhá u knihoven celostátní soutì o nejlepší webové stránky. V letošním roce byly stránky Šmidingerovy knihovny vyhodnoceny jako velmi dobré a obsadily 3. místo v soutì i Biblioweb v kategorii mìst do 25 tisíc obyvatel. MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ V STRAKONICÍCH Stálé sbírky muzea a strakonický hrad s vì í Rumpál budou do 29. dubna 2008 pro veøejnost uzavøeny. Slavnostní zahájení muzejní a výstavní sezony probìhne 29. dubna Muzeum støedního Pootaví v Strakonicích se s pøáním úspìšného roku 2008 tìší na shledání v nové sezonì. Kontaktní adresa: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice, tel.: , fax: , Literární a výtvarná soutì o cenu prof. Antonína Voráèka byla vyhlášena Šmidingerovou knihovnou a mìstem Strakonice v roce 2007 u jako její 6. roèník. Je urèena studentùm støedních škol Èeské republiky. Vzhledem k tomu, e byl projevován velký zájem o soutì z øad dospìlých, byla soutì o tuto kategorii rozšíøena. Tématem je vztah k domovu, ménì známé tváøe ivota, oèekávání, co mi v ivotì chybí, nové pohledy na problémy a málo frekventovaná témata. Celá soutì se uskuteènila v tìchto kategoriích: básnická tvorba próza nauèné pojednání ilustrace, plakát. Uzávìrka soutì e byla Èlenové poroty bìhem mìsíce øíjna a listopadu 2007 zhodnotili zaslané pøíspìvky podle tematické a formální úrovnì, jejich styl a myšlenkový pøínos. Byly hodnoceny anonymnì. V roce 2007 do soutì e pøispìlo: poezie: 48 autorù (pøevá nì soubory básní) próza: 49 autorù (65 pøíspìvkù) nauèné pojednání: 1 pøíspìvek výtvarná èást: 51 autorù (54 prací) Pøíspìvky se sešly z celé republiky. Nelze vyjmenovat všechny, proto jen studenti se pøihlásili ze 31 škol ve 27 místech, dospìlí pak z 28 míst. Nejstarší úèastník Jindøiška Dvoøáková, r. 1916, Lnáøe. Dne byly ve Šmidingerovì knihovnì slavnostnì vyhlášeny výsledky soutì e. Vyhlášení bylo doplnìno kulturním programem, besedou s pøítomnými autory a Ing. Pavlem Pavlem (vèetnì promítání). Výtvarné práce si mù ete do prohlédnout na výstavì ve vstupní hale ŠK. A výherci? Próza studenti: 1. místo: Hana Øezáèová Gymnázium Strakonice 2. místo: Barbora Keøková Gymnázium Nad Alejí Praha 3. místo: Tereza Holanová Gymnázium Moravská Tøebová Próza dospìlí: 1. místo: Tereza Hejdová Nové Strašecí 2. místo: Petra Štarková Brno a Lubomír Mikisek Plzeò Poezie studenti: 1. místo: nebylo obsazeno 2. místo: Jolana Ševèíková Gymnázium Rájec- Jestøebí 3. místo: Ondøej Novotný Gymnázium Matyáše Lercha Brno Poezie dospìlí: 1. místo: Ondøej Hanus Slabèice Nemìjice 2. místo: Jan Tìsnohlídek ml. Krucemburk 3. místo: Magdaléna Pokorná Nové Strašecí Nauèné pojednání nebylo hodnoceno. Výtvarná èást 1. místo: Martin Engelmann Støední škola stavební Tøebíè a Hana Kováøová Støední škola stavební Tøebíè 3. místo: Martina Øezníková Gymnázium Strakonice Ocenìní: Iveta Polcarová Gymnázium Matyáše Lercha Brno, Andrea Komínková Støední škola stavební Tøebíè a Petr Tvarù ek Støední škola stavební Tøebíè Pøíspìvky posuzovali: próza: Hanka Hosnedlová, Vìra Nosková, Helena Brejchová poezie: Jiøí Stanìk, Pharm.Dr., Josef Hrubý, Petr Kalaš Èlenové porot jsou publikující autoøi poezie, prózy a knih populárnì nauèných. výtvarná èást: Jiøí Kubelka, akademický malíø, Jan Olejník, Mgr., malíø a ilustrátor, Milan Kos, výtvarný pracovník A co øekli odborníci? O osobitém literárním stylu se dá hovoøit jen u nìkolika málo prací. Je zajímavé, e mladí lidé hodnì píší o smrti, o ztrátách, o bolesti, o èerných stránkách ivota, s èím vesmìs nemají ani osobní zkušenost, ale pøipadá jim to hluboké a hodné pozornosti. Hledají negace a berou se smrtelnì vá nì, chybí humor, optimismus, legrace Ale i to je pro mláde typické Vìtšinou je pozornost upøená na sledování rozvíjené myšlenky, ménì u je vìnována stylu, literární formì vyjádøení anebo gramatické stránce pøíspìvku. Hanka Hosnedlová Zatímco z loòska si vybavuji alespoò v rámcových obrysech, by ne detailnì, nìkteré z básní a vzpomínám si, jak tì ké bylo rozhodnout o poøadí, a øíkám si, zda ti nejtalentovanìjší v psaní pokraèují, jak se vyvíjejí a zda se na nì dostalo i publikaèního štìstí, a myslím si, e mnozí by si ho zaslou ili, pøíspìvky pro letošek ve svém celku ádné srovnatelné autory a natolik výrazná dílka nenabízejí. Jiøí Stanìk Všem ocenìným blahopøejeme, ostatním dìkujeme za to, e se soutì e zúèastnili, a doufáme, e pøíští rok se sejdeme opìt a alespoò ve stejném poètu. Z nejlépe ohodnocených a zajímavých pøíspìvkù byl vydán sborník, který dostali všichni úèastníci, zainteresované školy a literárnì zamìøené èasopisy a instituce. K dispozici je i v ŠK. Zájemci si mohou najít sborník i na internetových stránkách knihovny. Publikace byla vytištìna za finanèního pøispìní a v rámci grantové politiky mìsta Strakonice a Ministerstva kultury ÈR.

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE LEDEN 2008 STARZ STRAKONICE Vá ení návštìvníci našich zaøízení. Vzhledem ke zkrácenému termínu odevzdání lednového èísla 2008 nebylo mo né do tohoto programu zanést všechny výjimky a zmìny provozních hodin. Proto prosím sledujte aktuální rozpisy na internetu (www.starz.cz) nebo v novinách (Strakonický deník, Jihoèeský kurýr), pøípadnì volejte na infolinku ( , ). Dìkujeme za pochopení a tìšíme se na vaši návštìvu. Martin Walter, vedoucí provozu plaveckého stadionu PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V LEDNU 2008 Krytý bazén: PO (kondièní plavání) x ÚT ST * o x (kondièní plavání) ( x, x) ÈT (lichý týden) (sudý týden) PÁ ( x) ( x) (kondièní plavání) SO NE KURZY PRO NEPLAVCE Pondìlí, Ètvrtek: hod. pro dìti od 5 let Vysvìtlivky: x polovina bazénu, o plavání pro tìhotné, * plavání pro dùchodce Zmìna programu vyhrazena! Aktuální program v páteèních Listech Strakonicka, na infolince nebo na webu: VEØEJNÉ BRUSLENÍ PO ÚT ST ÈT PÁ SO NE ÚT : rodièe + dìti do 10 let : spoleèné ÚT 8., 15., 22, : rodièe + dìti do 10 let : spoleèné SAUNA zavøeno eny mu i spoleèná eny mu i zavøeno VÝJIMKY: SAUNA ÚT zavøeno FITNESS (na plaveckém stadionu) ÚT zavøeno PLAVECKÝ STADION ÚT zavøeno FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT PÁ SO NE SPORTOVNÍ HALA PO PÁ SO NE tvorba tréninkù a tréninkových plánù mo nost vyu ití slu eb osobního trenéra ZIMNÍ STADION PO ÈT PÁ SO NE základní instruktá, individuální cvièební plán solárium, vý ivové poradenství tvorba jídelníèkù, privat masá e výhodné podnikové permanentky Zmìny programù vyhrazeny! STARZ Strakonice Na Køemelce 512, Strakonice web:

9 LEDEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 9 NAØÍZENÍ MÌSTA STRAKONICE è. 4/2007, kterým se vymezují oblasti mìsta Strakonice, v nich lze místní komunikace nebo jejich urèené úseky u ít ke stání vozidla jen za sjednanou cenou Rada mìsta Strakonice se na svém jednání dne usnesla vydat na základì ustanovení 23 odst. 1 a odst. 3 zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znìní, a v souladu s ustanoveními 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), v platném znìní, toto naøízení: Èl. I Vymezení oblastí mìsta 1) Oblasti mìsta Strakonice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich urèené úseky u ít za cenu sjednanou v souladu s cenovými pøedpisy 1) : a) k stání silnièního motorového vozidla ve mìstì na dobu èasovì omezenou, nejvýše však na 24 hodin, jsou: parkovištì u restaurace Bílý vlk na parc. è. stav. 94 v k.ú. Nové Strakonice, parkovištì na Velkém námìstí na parc. è. 1320/1, 1288/3, 1320/5, 1267/3, 1320/3 vše k.ú. Strakonice, parkovištì u OD Ba a v ulici U Sv. Markéty na parc. è. 80 a 1339/1 vše k.ú. Strakonice, parkovištì v ulici Podskalská na parc. è. 1330/2 v k.ú. Strakonice, parkovištì na Palackého námìstí a v ulici U Sv. Markéty na parc. è. 1334/1 a 1333/3 vše k.ú. Strakonice, parkovištì pod nemocnicí na parc. è. 1315/1 k.ú. Strakonice. Èasové rozmezí pro uplatòování poplatku za parkování ve vymezených úsecích je stanoveno ve dnech: Pondìlí - pátek od 8.00 hod. do hod. Sobota od 8.00 hod. do hod. b) k dlouhodobému stání silnièního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou oprávnìnou k podnikání podle zvláštního právního pøedpisu 2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti mìsta, nebo k stání silnièního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti mìsta, jsou vymezeny toto nì s vymezením oblastí v odst.1) písm. a) tohoto èlánku. Èasové rozmezí je stanoveno na jeden rok. 2) Ve vymezených úsecích dle odst. l) lze u ívat místní komunikace ke stání motorových vozidel na èasovì omezenou dobu za poplatek stanovený v ceníku za stání silnièních motorových vozidel na místních komunikacích. 3) V prostoru parkovištì na Velkém námìstí a v prostoru Palackého námìstí mohou zásobovací automobily provádìt zásobování provozoven z pøiléhající èásti chodníku. 4) V prostoru parkovištì na Velkém námìstí pøed budovou Mìstského úøadu Strakonice mohou úèastníci svatebních obøadù, které se konají na Mìstském úøadu ve Strakonicích, po dobu trvání tìchto obøadù parkovat bezplatnì. Èl. II Placení sjednané ceny 1) Sjednaná cena se platí: a) v pøípadech uvedených v èl. 1, odst. 1), písm. a) tohoto naøízení prostøednictvím parkovacího automatu, b) v pøípadì uvedeném v èl.1, odst. 1, písm. b) tohoto naøízení zakoupením parkovací karty na dobu jednoho roku, kterou po zaplacení sjednané ceny vydá Mìstský úøad Strakonice. 2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístìním platného parkovacího lístku nebo parkovací karty po celou dobu stání silnièního motorového vozidla na viditelném místì za pøedním sklem vozidla, tak aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu èitelné z vnìjšku vozidla. Øidiè motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe. Èl. III Sankce 1) Jakékoli jednání v rozporu s tímto naøízením bude posuzováno u fyzických osob jako pøestupek, u právnických osob a podnikatelù jako správní delikt. 2) Pro ukládání sankcí budou u ity zvláštní právní pøedpisy. Èl. IV Závìreèná ustanovení 1) Dozor a výkon nad dodr ováním naøízení provádí povìøené osoby. 2) Dnem nabytí úèinnosti tohoto naøízení se ruší naøízení mìsta Strakonice è. 2/2005 o místní úpravì silnièního provozu ve mìstì Strakonice. Èl. V Úèinnost Toto naøízení nabývá úèinnosti dnem Ing. Pavel Vondrys Ing. Karel Vlasák starosta místostarosta 1) Zákon è. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znìní 2) Zákon è. 455/1991 Sb., o ivnostenském podnikání ( ivnostenský zákon), v platném znìní Rada mìsta Strakonice na svém jednání dne schválila svým usnesením è. 1198/2007 Ceník za stání silnièních motorových vozidel na místních komunikacích a) v oblastech dle Èl. I, odst. 1, písm. a) naøízení mìsta Strakonice è. 4/2007 Parkovací automat parkovištì u restaurace Bílý vlk Výše poplatku: Placený tarif 6,- Kè / 1 hod. Ka dá další zapoèatá hodina 11,- Kè / 1 hod. Min. tarif 4,- Kè Parkovací automat Velké námìstí Výše poplatku: Placený tarif 11,- Kè / 1 hod. Ka dá další zapoèatá hodina 34,- Kè / 1 hod. Min. tarif 4,- Kè Parkovací automat parkovištì u OD Ba a v ul. U Sv. Markéty Výše poplatku: Placený tarif 6,- Kè / 1 hod. Ka dá další zapoèatá hodina 6,- Kè / l hod. Min. tarif 3,- Kè Parkovací automat parkovištì v ul. Podskalská Výše poplatku: Placený tarif 6,- Kè / 1 hod. Ka dá další zapoèatá hodina 11,- Kè / 1 hod. Min. tarif 4,- Kè Parkovací automat Palackého námìstí Výše poplatku: Placený tarif 11,- Kè/ 1 hod. Ka dá další zapoèatá hodina 34,- Kè / 1 hod. Min. tarif 4,- Kè Parkovací automat parkovištì pod nemocnicí Výše poplatku: Placený tarif 6,- Kè/ 1 hod. Ka dá další zapoèatá hodina 6,- Kè / 1 hod. Min. tarif 3,- Kè b) v oblastech dle Èl. I, odst. 1, písm. b) naøízení mìsta Strakonice è. 4/ Pro fyzické osoby s místem trvalého pobytu v oblasti parkovištì s parkovacími automaty se stanovuje poplatek ve výši 3.000,- Kè/rok/automobil, kromì parkovištì u OD Ba a v ul. U Sv. Markéty, kde se stanovuje poplatek ve výši 100,- Kè/rok/automobil. 2. Pro právnické nebo fyzické osoby oprávnìné k podnikání podle zvláštního právního pøedpisu 1), které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti mìsta s parkovacími automaty, se stanovuje poplatek za parkování takto: parkovištì u restaurace Bílý vlk 3.000,- Kè/rok/automobil, parkovištì na Velkém námìstí ,- Kè/rok/automobil, parkovištì u OD Ba a v ul.u Sv. Markéty 3.000,- Kè/rok/automobil, parkovištì v ulici Podskalská 3.000,- Kè/rok/automobil, parkovištì na Palackého námìstí ,- Kè/rok/automobil, parkovištì pod nemocnicí 3.000,- Kè/rok/automobil. 3. Pro pravidelné klienty Èeské pošty se za parkování v ul. Podskalská stanovuje poplatek 800,- Kè/rok/automobil na dobu stání do 30 min. ve dvouhodinovém rozmezí dennì, po dohodì s klienty. Tito mají povinnost oznaèit dobu pøíjezdu na parkovištì parkovacím kotouèem. 4. Majitelùm vozidel s oznaèením O1, kteøí jsou dr iteli prùkazu ZTP a ZTP/P, se umo òuje parkování ve vymezených zónách s parkovacími automaty zdarma. 1) Zákon è. 455/1991 Sb., o ivnostenském podnikání ( ivnostenský zákon), v platném znìní Tento ceník nahrazuje a ruší ceník za stání silnièních motorových vozidel na místních komunikacích schválený Radou mìsta Strakonice pod èíslem usnesení 220/2005 ze dne

10 STRANA 10 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE LEDEN 2008 Naši ptáci, kteøí s námi ijí ve Strakonicích (6) Listí opadalo ze stromù a na holých kmenech a vìtvích si snáze všimneme èernobílého ptáka s trochou èervenì. Strakapoudi jsou typickými stromovými ptáky. Šplhají v dy smìrem vzhùru a dolù pøelétají. ijí u nás celoroènì a v zimních mìsících rádi zajdou do krmítek, hlavnì na lùj nebo sádlo. Šplhání jim umo òuje uspoøádání prstù na noze, kde dva smìøují dopøedu a dva dozadu. Pomáhají jim i ostré drápy a tuhá ocasní pera, o která se opírají. Jejich let je zvlnìný (houpavý) a pøi nìm se èasto ozývají hlasitým køikem jako kik nebo kix, obèas i delším gigigi Na jaøe obohacují samci svùj hlasový projev o takzvané bubnování, kterým si obhajují své hnízdní teritorium. Je to rychlé klepání do suché pru né vìtve, která dobøe rezonuje. Ve mìstì však si vybírají i jiné materiály, jako plechy, prkna apod. Ve Strakonicích strakapoud rád vyu íval hasièskou stìnu u parku nebo jsem vidìl, e klepal i do plechu lucerny, hlavnì aby to hlasitì znìlo. Potravou strakapoudù je veškerý stromový hmyz, který vyklepávají zpod kùry nebo i sbírají na kùøe. Nástrojem je jim silný zobák opatøený jazykem dlouhým a 10 cm, který má na konci zpìtné háèky a zároveò je lepkavý. Tím mohou vytahovat hmyz i z delších chodbièek. iví se však i potravou rostlinnou (hlavnì v zimì), jako jsou semena stromù, pøedevším jehliènatých (smrku, borovice, modøínu), jen v pøípadì neúrody se orientují na semena listnatých stromù (habru, buku, v menší míøe dubu, javoru, lípy). Borové a smrkové šišky utrhnou zobákem a odnesou ke štìrbinì v kùøe nebo do úzké vidlice stromu, kde je zpracují. Jejich potrava je ještì širší, ovšem jen v malé míøe a za zvláštních podmínek. Vìtšinu roku ijí strakapoudi jako samotáøi. S pøíchodem jara se samci zaèínají poohlí et po samièce, se kterou by vybudovali hnízdní dutinu. Zpravidla si tesají spoleènì ka dý rok dutinu novou, a to vìtšinou v narušených stromech. Jakmile strakapoudí pár zahnízdí, podílejí se na rodièovské péèi oba partneøi. Samec tráví na hnízdì celou noc, kdy zahøívá vejce a pozdìji mláïata. U vìtšiny druhù ptákù mívá tuto noèní slu bu samièka. Jako vystýlku má hnízdo tøísky a piliny. Vydlabání hnízdní dutiny trvá dva a tøi týdny. Nejèastìji snáší pìt a šest vajíèek, délka sezení je dvanáct a tøináct dní. V dutinì krmí mladé a do 16. dne, pak vìtšinou u vchodu. Z dutiny se mláïata vyvádìjí ve stáøí jedenadvacet a tøiadvacet dní a jsou schopna od poèátku sbírat si sama potravu. Strakapoudi hnízdí jen jednou do roka. Ka dého asi pøekvapí, e v Èechách ije pìt druhù strakapoudù, ovšem z tìch ve Strakonicích potkáme jen dva. Je to pøedevším strakapoud velký (Dendrocopos major), který je všude velmi hojný. ije v lesích všeho druhu, vèetnì øídkých stromových porostù v parcích a zahradách, v porostech kolem øek. Pohlaví se rozezná podle toho, e samec má èervený týl, zatímco samièka ne. Nejvyšší vìk krou kovaného ptáka je osm rokù, devìt mìsícù a tøináct dní. Stav v ÈR se odhaduje na dvì stì tisíc a ètyøi sta tisíc párù. Dalším druhem, který ve Strakonicích mù eme potkat, je strakapoud malý (Dendrocopos minor). Je to náš nejmenší strakapoud asi velikosti vrabce. Šplhá po stromech, zavìšuje se pøi vybírání potravy i na vìtších pevnìjších rostlinách. Døíve jsem se s ním setkával vzácnì, letos jsem ho vidìl ji tøikrát, nejblí e na Køemelce. Stav v ÈR vzrùstá a odhaduje se na tøi tisíce a šest tisíc párù. Následující druhy na Strakonicku ne ijí: Strakapoud ji ní (Dendrocopos syriacus) ije na východì ÈR, stav èiní jeden tisíc a jeden tisíc ètyøi sta párù. Strakapoud prostøední (Dendrodopos medius) najdeme ho v ní inách a pahorkatinách do 500 m nad moøem. Vyskytuje se na Køivoklátsku, Tøeboòsku, na ji ní Moravì. Stav v ÈR (zatím tøi tisíce pìt set a sedm tisíc párù) je vzrùstající, v budoucnu se mù e objevit i u nás. Strakapoud bìlohøbetý (Dendrocopos leucotos) s tímto ptákem se mù eme setkat na Šumavì a v Beskydech. Odhad v ÈR je sto padesát a dvì stì padesát párù. Ivan Jana Vyhodnocení kampanì Dnù zdraví ve Strakonicích 2007 V letošním roce se poprvé Zdravé mìsto Strakonice pøipojilo k celonárodní kampani Dny zdraví ve dnech ve spolupráci s devíti institucemi a partnerskými organizacemi. V rámci 14 dní kampanì jich bylo deset spojených s osmnácti konkrétními aktivitami, kterých se zúèastnilo celkem zájemcù. Obèané našeho mìsta mìli mo nost navštívit Dny otevøených dveøí v rùzných organizacích, informovat se o jejich èinnosti, vyslechnout odborné pøednášky, popøípadì konzultovat vlastní zdravotní problémy. Mnozí z nich také vyu ili nabídky ke sportovní aktivitì a relaxaci. Všem organizacím a partnerùm spolupodílejícím se na Dnech zdraví ve Zdravém mìstì Strakonice 2007 dìkujeme za spolupráci. Obèanùm našeho mìsta dìkujeme za jejich úèast a zájem o problematiku zdraví. Zároveò bychom je rádi po ádali o informace, jak byli s prùbìhem akce spokojeni, nebo co jim chybìlo a co by pøivítali pøíštì. Za námìty obèanù pøedem dìkujeme. Tìšíme se na setkání na Dnech zdraví ve Zdravém mìstì Strakonice Mgr. Jaroslava Mrùzková koordinátorka projektu Zdravé mìsto Strakonice Konalo se první fórum Zdravého mìsta Strakonice Dne se v Domì kultury ve Strakonicích konalo první fórum Zdravého mìsta Strakonice. U osmi kulatých stolù zosobòujících aktuální témata rozvoje mìsta (doprava, ivotní prostøedí, vzdìlávání a osvìta, zdravotní slu by zdravotní prevence zdravý ivotní styl sport, spoleèenský ivot cestovní ruch kultura, prùmysl ekonomika, veøejná správa informovanost, sociální problematika bydlení sociopatologické jevy) diskutovali pøíchozí nad mo nostmi zlepšení kvality ivota v našem mìstì. Fóra Zdravého mìsta se v letošním roce zúèastnilo na 120 aktivních obèanù Strakonic, kteøí vznesli v prùbìhu dvouhodinového setkání na 63 námìtù, co v daných oblastech ve mìstì postrádají a co by pøispìlo k tomu, aby se ve Strakonicích ilo lépe. Vzešlé námìty od jednotlivých kulatých stolù byly prezentovány pøed všemi zúèastnìnými, kteøí mìli mo nost s návrhy souhlasit nebo vznést k nim pøipomínky. Z námìtù obèanù vznikne komunitní plán zdraví a kvality ivota, který bude pomocným plánovacím dokumentem pro aktivity mìsta v následujících obdobích. Fórum Zdravého mìsta Strakonice se bude konat ka dým rokem, a obèané tak budou mít mo nost nejen pøedkládat další námìty, ale i mo nost sledovat, jak je s jejich pøipomínkami nakládáno. Tento postup komunikace a spoluvytváøení podoby mìsta ve spolupráci s obèany je standardní u všech Zdravých mìst Èeské republiky. Plán zdraví a kvality ivota pøineseme v jednom z dalších èísel Zpravodaje mìsta Strakonice. Souèasnì vás budeme informovat o tom, jak je s námìty dál nakládáno. Mgr. Jaroslava Mrùzková koordinátorka Projektu Zdravé mìsto a MA21 Prùmìrný vìk a zdravá léta ivota Základním ukazatelem zdravotního stavu populace, tedy veøejného zdraví, je tzv. støední délka ivota (SD ). Jedná se o ukazatel vypoèítaný statisticky, který vychází z hodnot celkové úmrtnosti v populaci, co znamená, e jeho hodnota je úmìrná poètu úmrtí v populaci a hlavnì vìkem, ve kterém lidé umírají. V èím vyšším vìku lidé umírají, tím je SD vyšší. Nejpøehlednìjším ukazatelem SD je tzv. støední délka ivota pøi narození, která v podstatì vyjadøuje, jakého celkového prùmìrného vìku se do ije právì narozený pøíslušník dané populace mu èi ena, proto je tento ukazatel oznaèován èasto jako prùmìrný vìk v dané populaci. Stejnì jako v rozvinutých zemích došlo i u nás v posledních asi dvaceti letech k prodlou ení prùmìrného vìku u mu ù i u en. Je celkem známou skuteèností, e prùmìrný vìk mu ù je ni ší ne u en, eny se do ívají v prùmìru vyššího vìku ne mu i. Ve statistikách zdravotního stavu je tento rozdíl oznaèován jako tzv. nadúmrtnost mu ù. Hodnota prùmìrného vìku našich mu ù se blí í hranici 73 let, hodnota prùmìrného vìku en pøekroèila hranici 79 let. Hodnoty pro populaci Jihoèeského kraje mírnì u obou pohlaví pøekraèují celostátní prùmìr. Zejména v devadesátých letech minulého století došlo k relativnì rychlému zvýšení hodnoty prùmìrného vìku naší populace (u mu ù i en asi o 4 roky oproti hodnotám z roku 1985). Toto je dáváno do souvislosti z vcelku pozitivními zmìnami v ivotì spoleènosti. V pøíštích letech je obecnì oèekáváno zpomalení trendu prodlu ování prùmìrného vìku naší populace, pokud se nepodaøí posílit aktivní pøístup populace ke zdraví, to je zájem ka dého z nás o posilování a rozvoj vlastního zdraví s cílem jeho uchování do co nejvyššího vìku. Právì se snahou uchovat zdraví do co nejvyššího vìku souvisí koncept kvality ivota. Není toti dùle ité jenom, jakého vìku se do ijeme, ale také jak dlouhou dobu pro ijeme bez nemoci èi zdravotního omezení. Proto se ve statistikách zdravotního stavu populace i u nás zaèíná objevovat údaj o tzv. støední délce ivota pro itého ve zdraví, kterému se zkrácenì øíká zdravá léta ivota. Zatím u nás zdravá léta ivota nejsou údajem rutinnì vypoèítávaným (je jedním z cílù programu Zdraví 21, ke kterému se ÈR v roce 2002 pøihlásila, zavést zdravá léta ivota do rutinních statistik), v posledních letech se obèas tyto údaje objevují. Napø. v publikaci SZÚ z roku 2004 je uvedeno, e v roce 2002 èinila v ÈR støední délka ivota pro itého ve zdraví u mu ù ve vìku 15 let dalších 52,9 roku, u patnáctiletých en dalších 56,4 roku. Do statistik støedních délek ivota (SD ), které udávají prùmìrný vìk a zdravá léta ivota, je zajímavé obèas nahlédnout. Nejen proto, e získáme pøedstavu, jakého vìku máme šanci se do ít a kolik let zøejmì pro ijeme ve zdraví, ale i proto, e povìdomí o tìchto hodnotách stimuluje k tomu, abychom se pokoušeli aktivním pøístupem ke zdraví tyto parametry zlepšit. Výsledky péèe o zdraví v rozvinutých spoleènostech jsou dokladem, e to je mo né. MUDr. Vladimír Hanáèek

11 LEDEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 11 S pøíchodem roku 2008 bychom všem chtìli popøát mnoho zdraví a úspìchù. Stejnì jako v pøedcházejících letech i pøed minulými Vánocemi jsme vyhlásili výtvarnou soutì pro dìti i dospìlé, její výsledky naleznete ní e. Kromì vyhlášení výsledkù se v nedìli 2. prosince konalo i tradièní Slavnostní zahájení adventu, v jeho rámci jsme uspoøádali historicky první Zvonkový prùvod. Byli jsme ohromeni nebývalým zájmem o tuto akci, které se zúèastnilo více ne pùl tisíce malých i velkých zvoníkù. Pokusíme se tedy i nadále ve zvonkových prùvodech pokraèovat. Ale to ji pøedbíháme, bli ší akcí bude urèitì Slavnostní zahájení turistické sezony v kvìtnu, na které vás s dostateèným pøedstihem pozveme. Další významnou akcí pro nás i naše mìsto bude ji 17. dudácký festival, který probìhne ve dnech srpna Jako ka dý rok i letos budeme prezentovat mìsto na veletrzích cestovního ruchu, namátkou uveïme napøíklad Regiontour v Brnì nebo Holiday World v Praze. Zaèátek roku by zájemcùm mohl zpøíjemnit tøeba nový soubor pohlednic mìsta a okolí nebo zlevnìná Kronika mìsta Strakonice s CD-romem ze 450,- na 249,- Kè. Malé ètenáøe urèitì potìší kniha Šumavské pohádky, povìsti a báje nebo velký výbìr zbo í z Pohádkového království. Tìšíme se na vaši návštìvu. VÝSLEDKY SOUTÌ E O NEJKRÁSNÌJŠÍ VÁNOÈNÍ OZDOBU Soutì i letos probìhla ve ètyøech vìkových kategoriích. V I. kategorii (3 5 let) zvítìzila mateøská škola v Šumavské ulici svými ozdobami vyrobenými z kvìtníèkù. Druhé místo obsadili Adámek Novák a Kateøinka Poøádková, kteøí vyrobili své ozdoby z nafouknutých a polepených balonkù. O tøetí místo se podìlily kolektivy mateøských škol U Parku Strakonice a Støelských Hoštic. První místo ve II. kategorii (6 9 let) vybojovali áci školní dru iny pøi Základní škole ve Štìkni, druzí byli katoviètí áci ze školní dru iny. Na tøetím místì skonèili áci 2. D ZŠ Dukelská Strakonice, kteøí vyrobili obøí ozdobu z papírových táckù. Ètvrté místo mìlo také dva vítìze, a to Martina Babku a školní dru inu pøi ZŠ Podìbradova. Páté místo získaly zvoneèky od ákù školní dru iny pøi ZŠ a MŠ Plánkova. První místo III. kategorie (10 16 let) vybojovaly dívky z Domu dìtí a mláde e Strakonice svými vánoèními ozdùbkami ze skoøápek oøechù. Na druhém místì se objevila nám ji známá Alena Honosková z Èestic, která svými výtvory okouzluje porotu ka dý rok. Na tøetím místì skonèila tøída 5. B ZŠ Lidická, ètvrtá byla Kateøina Kahudová ze ZŠ Plánkova a páté místo získala Alena Košáková. Ceny za vítìzství ve IV. kategorii poputují do DOZP v Oseku. Druhá se umístila paní Ludmila Urbanová se svým háèkovaným betlémem a na tøetím místì skonèila paní Kvìta Zbíralová. Konkurence ve všech kategoriích je obrovská, sešla se nám více ne stovka soutì ních dìl a bohu el nemù eme odmìnit všechny soutì ící. Pøesto doufáme, e i nadále s námi budete o zajímavé ceny soutì it. Za MIC Strakonice Mgr. Lucie Kadaòová Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, naproti poliklinice PROGRAM NA LEDEN Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do hod. Pravidelný program Po 9.30 Hajánci pro dìti do 1 roku Út 8.30 Volná herna pro rodièe s dìtièkami 10,30 Cvièení pro tìhotné (do 11.30) Klub dvojèátek ka dé první úterý v mìsíci vyhrazeno POUZE pro dvojèata a víceèata (do hod.) St 9.30 Pohádkové støedy pro dìti od 2 let Barvínek výtvarka pro dìti od 3,5 let Pøíbìhy pro pøedškolní dìti a pískání na zobcové flétny, do 18 hod. (pùl hodiny pøíbìhy a zbylé pùl hodiny flétna) Èt 9.30 Hrátky s batolátky pro dìti mìsícù Tanyny tancování pro dìti a rodièe Pá 9.30 Výtvarný a hravý program pro dìti od 2 let Mimo pravidelný program: Èt od hod. Pøednáška Co jíst a vaøit pro dìti a proè od nestora èeské vý ivy RNDr. Petra Foøta. Tìšíme se na setkání s vámi! pøedsedkynì MC Jitka Vápeníková koordinátorka MC Monika Zíková PLÁN AKCÍ NA LEDEN ledna Provoz v DDM uzavøen 10. ledna Okresní kolo v nìmeckém jazyce soutì MŠMT pro SŠ (Gymnázium ST) 15. ledna Soutì veverky Zrzky pøírodovìdná soutì pro tøídy ZŠ (14 15 hod. v CEV na Podskalí) 17. ledna Okresní kolo v anglickém jazyce soutì MŠMT pro SŠ (Gymnázium ST) 17. ledna Šneèí nota hudební soutì pro veøejnost (od 16 hod. v DDM Vodòany). Kategorie: sólový zpìv, hra na flétnu, hra na kytaru. Pøihlášky do 15. ledna ledna Krajský pohár dru stev v šachu pro tøídy ZŠ (od 8,00 v sále DDM Na Ohradì) 23. ledna Okresní kolo matematické olympiády pro 5. a 9. tøídy ZŠ soutì MŠMT (od 8,00 v ZŠ Dukelská) 26. ledna Zábavné odpoledne v èeskobudìjovickém bazénu (13 18 hod.). Cena 160,- Kè (doprava vlakem, vstup, odmìny za soutì e, pedagogický dozor). Pøihlášky v DDM Vodòany. Pøipravujeme: 2. února III. ples DDM (od 17 hod. v sále DDM Na Ohradì) Vstupenky budou v prodeji od v DDM Na Ohradì února Ly ování v Krušných horách o jarních prázdninách Cena 2.800,- Kè + permanentky cca 1.500,- Kè; pøihlášky na tel.: února Maškarní bál v sokolovnì (od 14 hod.) Nabízíme volná místa v krou cích: Sportovní hry pro malé roš áky a roš andy I. stupnì ZŠ, cvièení, posilování, základy bojového umìní (sál na Ohradì, èt 16,30 18 hod.) Novinka! Spor áèek pro pøedškoláky a dìti z I. tøíd ZŠ, tento krou- ek sportovních a pohybových her zaène od února Základní umìlecká škola Strakonice Kochana z Prachové 263 Tel./fax: ledna Tøídní pøehrávka V. Urbanové a M. Varausové od 16 hod. 10. ledna Tøídní pøehrávka ákù St. Èásenského od 18 hod. 14. ledna Zahájení putovní výstavy prací ákù V. Bìlochové Hledání a objevy ve vodòanském infocentru 15. ledna Školní kolo klavírní soutì e ZUŠ v zámeckém koncertním sálku 16. ledna Tøídní pøehrávka ákù P. Karase od 17 hod. 17. ledna Tøídní pøehrávka kytarové tøídy J. Pelána od 16 hod. 18. ledna Úèast kytaristù v národním kole soutì e Zlatá struna v Plzni. 23. ledna Tøídní pøehrávka ákù M. Valíèkové od hod. 24. ledna ákovský koncert od 17 hod. v koncertním sálku na zámku 29. ledna Tøídní pøehrávka ákù K. Kohoutové od 17 hod. 30. ledna Tøídní pøehrávka ákù P. Reitmaiera od 17 hod. Všechny koncerty probíhají v koncertním sálku v zámku. KLUB MANA Ul. Zvolenská 918, Strakonice pavilon s východem na ul. Prof. A. B. Svojsíka vás zve v lednu na: NEDÌLNÍ BOHOSLU BY 6. ledna a 20. ledna od 9.00 hod. BIBLICKÉ VEÈERY ka dou støedu od hod. Od 7. února poøádáme podruhé ve Strakonicích úspìšný motivaèní kurz pro eny JAK SE ZBAVIT ZÁTÌ E NA TÌLE A DUŠI Trápíte se hubnutím? Zveme vás - nìco nového se dozvìdìt a nauèit se, porozumìt více svému tìlu i své duši, obohatit ivot o nové pøátele, popovídat si Tohle všechno vás èeká na tøímìsíèním kurzu! 12 lekcí za 400,- Kè. Na kurz je tøeba se pøedem pøihlásit em: nebo telefonicky ZÁBAVNÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO HOLKY A KLUKY 11. LEDNA 2008 Za ij s námi dobrodru ství Narnie pøíjemné prostøedí, hry, sport, soutì e o ceny, hudba, tanec, legrace, povídání si pøijï si najít nové kamarády a dobøe se pobavit. Setkávání pro holky a kluky je pro vìkovou skupinu 9 a 15 let a je zdarma. Je jednou mìsíènì v pátek od do hodin v tìlocviènì základní školy F. L. Èelakovského v Chelèického ulici (vchod do tìlocvièny ze dvora).

12 STRANA 12 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE LEDEN 2008 Poznejte Calderdale Get to know Calderdale Pivovary v Calderdale Tradièní britské pivo není moc podobné pivu èeskému. Obvykle se servíruje studené, ale ne ledové. Nejpopulárnìjší jsou piva hoøká, která spadají do skupiny s 3.4 % a 3.9 % alkoholu, ale napøíklad Best Bitter má 4 % a více. Mild Ales jsou vìtšinou piva tmavì zbarvená s 3 % a 3.6 % alkoholu, ale klesají v oblíbenosti a skoro mizí z mnoha lokalit Velké Británie. Stout pivo je velmi tmavé nebo syté barvy a má èasto chu kávy. Nejznámìjší Guiness (4 %) je z Irska. Nejsilnìjší piva Barley Wines mají typicky 8 % a 12 % alkoholu. V 60. letech 20. století tlaèily velké komerèní pivovary trh k sudovému pivu. Nicménì koncem 70. let 20. století se objevily malé pivovary, které produkují tradièní sudové pivo a zároveò pøinášejí alternativní, pru ný a experimentální pøístup k pivovarnictví. Calderdale se pyšní øadou menších pivovarù: Halifax Steam (Hipperholme) Mitchell Eastwood Brewery (Elland) Ryburn (Sowerby Bridge) Little Valley Brewery (Mytholmroyd) Bare Arts (Todmorden) Bridestones (Hebden Bridge). Snímek zachycuje úchvatnou hospodu Old Bridge Inn ve vesnici Ripponden, která je místem setkávání èlenù Calderdale-Strakonice Twinning Association. Na modré plaketì je napsáno: Pravdìpodobnì nejstarší Yorkshirská krèma s nejstarší zmínkou z roku Zajdete nìkdy s námi na pintu piva? Lucie Šnajdrová, odbor školství a cestovního ruchu, CSTA Osobnosti témìø zapomenuté Malíø František Horký Mìsto Strakonice v devatenáctém století rozhodnì nepatøilo mezi mìsta bohatá na malíøské osobnosti, které by svým významem pøekraèovaly hranice regionu a svou tvorbou se následnì výraznìji zapsaly do dìjin soudobého èeského výtvarného umìní, nemìlo rodákù velikosti Navrátila, Mánesù, Maøáka, Bro íka, Aleše, Schwaigera èi Waldhausera. Nicménì nìkolik malíøù nì, døevoryt Foto: Autorùv archiv rodákù nesmíme pominout. Pøednì malíøe romantických krajin i dobových portrétù Matìje Kunzla (*1825), dnes ji prakticky zapomenutého, snad prvního strakonického rodáka studujícího na pra ské Akademii výtvarných umìní, pozdìji usazeného v Èeských Budìjovicích; dále pak Aloise Hanše (*1859), vyuèeného malíøe pokojù, a naivnì realistického krajináøe a dekoratéra øady slavných divadel, mimo jiné v roce 1907 novì vzniklého vinohradského, cestovatele, farmáøe v Brazílii a posléze zapisovatele strakonických pamìtí; a z tìch mladších urèitì novoromantického i expresivního malíøe a výteèného grafika Františka Horkého (*1879), dále Roberta Františka Vacíka (*1880), proslulého portrétistu a krajináøe tvoøícího øadu let v cizinì, a nakonec programovì regionalistického krajináøe a vìrného opìvovatele Šumavy a celého Pošumaví Jaroslava Dvoøáka-Šumavského (*1887). Z uvedené malíøské pìtice zasluhuje dùkladnìjšího pøiblí ení pøedevším František Horký pro nesporné kvality své umìlecké tvorby. Narodil se 6. prosince 1879 na Velkém mìstì v èp. 159 jako syn strakonického mìš ana a hostinského Františka Horkého a jeho man elky Anny Vaòkové, z neznámých pøíèin byl však pokøtìn a 20. prosince, a to jménem František Václav. Základní vzdìlání získal ve Strakonicích, kde si pravdìpodobnì osvojil i základní výtvarné techniky. Mo nosti dalšího umìleckého rùstu budoucího malíøe nebyly tehdy ve Strakonicích vskutku valné, nebo po smrti ji vìkovitého Antonína Zellerina ( 1870) zde nebyl na dlouhou dobu ádný solidnìjší malíø, Foto: Archiv CSTA který by mohl pøedávat své zkušenosti, jak to ostatnì ve svých vzpomínkách popsal i Alois Hanš: zde nejni ádný malíø, jen Vacíkové, kteøí toho sami moc neumìjí a malují jen pokoje. Horký odešel ze Strakonic do Prahy studovat Umìleckoprùmyslovou školu, kde byli jeho profesory Stanislav Sucharda a Karel Vítìzslav Mašek, po jejím úspìšném absolvování se dostal na pra skou Akademii výtvarných umìní, kde se v letech uèil malbì ve speciálním ateliéru vedeném profesorem Františkem eníškem ( ), jeho spolu ákem na Akademii byl mimo jiné pozdìji proslavený grafik František Kobliha. Horký poté podnikl studijní cesty do Nìmecka, Holandska a Francie. Dne 9. února 1914 Calderdale Breweries Traditional British beer is quite unlike Czech beer and is usually served cool, but not chilled. Most popular are Bitter beers which fall into the 3.4% to 3.9% abv band, with Best Bitter 4% or higher. Mild Ales are mainly dark coloured with 3% to 3.6% abv, but have declined in popularity and almost disappeared from many areas of the U.K. Stout beer is very dark or rich in colour and it often has a coffee-like taste. The most famous example, Guinness (4%), is from Ireland. The strongest beers Barley Wines are typically 8% to 12%. In the 1960s the large commercial breweries forced a trend towards keg beer. However, in the late 1970s microbreweries appeared producing traditional cask ale and reflecting an alternative, flexible, experimental approach to brewing. Calderdale boasts a number of micro breweries: Halifax Steam (Hipperholme), Mitchell Eastwood Brewery (Elland) Ryburn (Sowerby Bridge) Little Valley Brewery (Mytholmroyd) Bare Arts (Todmorden) Bridestones (Hebden Bridge) The photo shows the delightful Old Bridge Inn in the village of Ripponden, and is the meeting place for the Calderdale-Strakonice Twinning Association. The blue plaque reads probably Yorkshire s oldest hostelry, with an earliest recorded date of Fancy joining us for a pint sometime? Pamela Norrington, CSTA Pronásledování, kvaš Foto: Autorùv archiv byl v Praze na Vinohradech v kostele sv. Ludmily oddán s Helenou Pittnerovou, se kterou se také v Praze natrvalo usadil. V malbì byl Horký pøedevším krajináøem, bohatì vyu ívajícím barevného kontrastu a svìtelných efektù, ale nevyhýbal se ani zátiším a portrétùm. Specifickou skupinu jeho obrazù tvoøily pohádkové motivy (vodníci, èarodìjnice, loupe níci, skøítci atd.), vytváøené na zaèátku 20. století pøedevším technikou kvaše, èást z nich byla v roce 1907 vystavena ve výstavní síni nakladatelství Bedøicha Koèího v Praze pod názvem Z øíše pohádek. Horký nebyl pouze malíøem, byl rovnì výborným grafikem, dokonale ovládajícím a vyu ívajícím pøedevším techniku døevorytu a leptu známé jsou hlavnì jeho grafické cykly z Kutné Hory a Štramberka. Své obrazy i grafiku vystavoval porùznu v Èechách (Praha, Kutná Hora, Hradec Králové) i cizinì (Berlín, Paøí, Vídeò, Benátky), kde bylo jeho dílo pomìrnì cenìno. Horký se také aktivnì vìnoval kni ní ilustraci, pro Kamilu Neumannovou vypravil celou øadu titulù zásadní edice Knihy dobrých autorù (napø. Remizov, Køí ové sestry; Poe, Morella; London, Syn Slunce; Suarés, Chrám Lásky, a jiné), u kterých se dostal k velmi pùsobivé grafické zkratce, kde pøírodní motivy prorùstají s témìø vesmírnými vizemi. František Horký zemøel v Praze v pomìrnì mladém vìku dne 21. bøezna A rodné mìsto na nìj ji témìø zapomnìlo. Karel Skalický Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, tel.: (Lucie Šnajdrová DiS.). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice. Redakce nezodpovídá za obsah soukromých inzercí. Cena inzerce: 15 Kè/cm 2 1/16 strany (rozmìr 10 cm x 3,5 cm) za cenu 525,- Kè, 1/8 strany (rozmìr 10 cm x 7 cm) za cenu 1.050,- Kè, 1/4 strany (rozmìr 10 cm x 14 cm) za cenu 2.100,- Kè, 1/2 strany (rozmìr 20 cm x 14 cm) za cenu 4.200,- Kè.

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

V souèasné dobì se rozhoduje o budoucnosti našeho mìsta

V souèasné dobì se rozhoduje o budoucnosti našeho mìsta V souèasné dobì se rozhoduje o budoucnosti našeho mìsta ZAPOJTE SE I VY DO PØÍPRAVY STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE Letošním rokem vstoupila celá Evropská unie, a tedy i Èeská republika, do nového programovacího

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Výsledky hlasování podle volebních stran. Hlasy. abs. v % 2 Komunistická strana Èech a Moravy 14 743 11,00 11,00 2 3 4 VIZE 7 371 5,50 5,50 1

Výsledky hlasování podle volebních stran. Hlasy. abs. v % 2 Komunistická strana Èech a Moravy 14 743 11,00 11,00 2 3 4 VIZE 7 371 5,50 5,50 1 PROSINEC 2006 www.strakonice.net ROČNÍK 8 Jak bylo voleno do mìstského zastupitelstva Ve dnech 20. 21. 10. 2006 probìhly volby do zastupitelstva mìsta. Pøedchozí zastupitelstvo stanovilo poèet èlenù na

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více