Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

2 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem Brno, Jihomoravské nám.2/ Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina se sídlem Brno, Budínská 2/ Ředitelka školy: Mgr. Olga Bauerová 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: mateřská škola, základní škola, školní družina, výdejna stravy 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Úplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 1. stupeň ,18 2. stupeň ,66 Celkem Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1.7 Školská rada Datum zřízení: ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Mgr. Petr Semrád, Pavel Dvořák, Mgr. Jan Bláha 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Úspěch - Otvíráme dětem svět úspěchu, verze č / ročník Jiné specializace, zaměření: ANJ nepovinný předmět v 1. ročníku, individuální péče o diagnostikované nadané žáky a žáky s vývojovými poruchami učení 2

3 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z 17- Počet Počet strávníků 01 děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní * L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 1 Přepočtení na plně zaměstnané 0, Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem fyz. 4/3,8 120 přepoč. Z činnosti ŠD: 1.12 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 0 fyz. / přepoč. 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / % fyzický Celkový počet pedagogických pracovníků 29,16/33 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 28,58/32 98/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet: 8 3

4 2.2 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let a více 1 5 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem 3 22 Rodičovská dovolená 0 3 Ženy 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie Cizí jazyky 4 Umění, estetika 2 Speciální pedagogika, SVPU Informatika, PC, SIPVZ Společenské vědy 1 Legislativa, řízení, ekonomie 4 Sport, TV, turistika 1 Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 5 Alternativní pedagogika Přírodní vědy 5 Technické vědy 2 Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO 1 Jiné Celkem Asistenti pedagoga Počet celkem (přepočtený/fyzický) 1,715/4 4

5 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4-leté studium 6-leté studium 8- leté studium Počty přijatých žáků

6 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9. ročník 15 65,2 nižší ročník/5.ročník 3/5 34,8 Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 19 Důvody: přestupy na víceletá gymnázia, sportovní a matematické školy, stěhování, na žádost rodičů Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 24 Důvody: pravděpodobně většinou stěhování, důvody nezjišťujeme 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: nebyla 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: nebyla stanovena 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: audit hospodaření 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: nebyla stanovena 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Odklad povinné školní docházky 9 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 Jiné Počet odvolání 6

7 6.0 Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* / / / / / / / / / / / / Informatika, PC * * 1 14 Náboženství 0 Přírodní vědy 0 Společenské vědy 0 Sport, TV, turistika 6 53 Technické vědy 0 Umělecké obory 7 65 Zdravotní, speciální pedagogika 1 5 Jiné * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, dosažené vzdělání specializace výchovný poradce 1 kurz VŠ školní metodik prevence 1 spec. studium VŠ školní psycholog 0 školní speciální pedagog 0 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1/0 školní metodik prevence 1 školní psycholog 0 školní speciální pedagog 0 7

8 8.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: ne školní metodik prevence: ne školní psycholog: nemáme školní speciální pedagog: nemáme 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy chování 3., 9. 3 Vývojové poruchy učení 4., 7., 8., 4 Autismus 6. 1 Zrakové postižení 1. 1 Mimořádné nadání 1., 2., 3. 3 Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků celkem 0 8

9 Závěrečná zpráva o prevenci rizikových forem chování ve školním roce 2013/2014 Školní metodička pracovala na základě plánu metodičky prevence, který si vytvořila na začátku školního roku. Vypracovala Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014. Činnost metodičky prevence je zaznamenána v deníku metodičky prevence. Na konci školního roku vypracovala hodnocení Minimálního preventivního programu. Postupy a dokumentace byly v souladu s platnými dokumenty týkající se oblasti prevence. Během školního roku podávala školní metodička prevence potřebné informace týkající se prevence rizikových forem chvování pedagogickým pracovníkům prostřednictvím mailu, na poradách a prostřednictvím nástěnky ve sborovně. Informovala své kolegy o DVPP v oblasti prevence, které by mohli využít. Dále doplňovala informační letáky na nástěnku školní metodičky prevence, ve sborovně a ve vestibulu školy. Pravidelně navštěvovala schůzky ŠMP v PPP Sládkova. Školní metodička prevence objednávala, ve spolupráci s třídními učiteli, programy zaměřené na prevenci na I. i II. stupni, poskytovala konzultace třídním učitelům. Především spolupracovala s Mgr. Pondikasovou (I. B) a Mgr. Pavlatovou (III. B). V rámci projektu Unplugged spolupracovala s PPP Sládkova a Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN V Praze. Projekt se týkal žáků 6. tříd a byl zaměřen na užívání návykových látek. Žáci naší školy sloužili jako kontrolní vzorek pro výzkum. Dotazníkové šetření bude probíhat i v příštím školním roce 2014/2015. DVPP seminář Krizová intervence u žáků s projevy rizikového chování (Mgr. Roman Pavlovský) seminář Nekázeň, právní vědomí ve školním prostředí (Mgr. Michaela Veselá) Na příští školní rok 2014/2015 je na duben 2015 objednán dvoudenní seminář pro celý pedagogický sbor s Mgr. Veselou na téma Kázeň a klima školy a Právo ve škole. Spolupráce s OSPOD Metodička prevence spolupracovala především s OSPODem v Brně Slatina a také s Mgr. Dofkovou (Magistrát města Brna, referát náhradní rodinné péče) proběhla schůzka S Mgr. Dofkovou týkající se žákyně Petry Koukalové (VI. A). Schůzky se zúčastnila školní metodička prevence Mgr. Kolářová, ředitelka školy Mgr. Bauerová a třídní učitelka Mgr. Balaščáková vypovídala metodička prevence Mgr. Kolářová jako svědek ve věci zanedbání povinné školní docházky u žáka Karla Švece, který od září 2013 naši školu již nenavštěvoval se metodička prevence zúčastnila případové konference týkající se žákyně Markéty Švecové (IX. A) společně s ředitelkou školy Mgr. Olgou Bauerovou a třídní učitelkou žákyně Mgr. Ivou Kreutzerovou. Od na škole funguje projekt zaměřený na prevenci rizikových forem chování a šetření klimatu tříd MINIMAX. Lektorkou projektu je Mgr. Tatiana Jopková, která provádí sociometrie a připravuje a vede preventivní programy pro třídy. Seznam programů je uveden v příloze dokumentu. Projekt bude na škole probíhat do V říjnu 2013 se uskutečnily na I. a II. stupni v rámci projektu EU OPVK Peníze do škol (šablona Prevence) dva projektové dny zaměřené na prevenci rizikových forem chování. Především se jednalo o aktivity zaměřené na zdravé klima třídy, prevenci šikany a kyberšikany. Celá akce byla zakončena společným korporátním bubnováním. Prevence na I. stupni byla jako již každoročně zaměřena na bezpečnost silničního provozu, zdravou stravu, zdravý životní styl, pozitivní třídní klima a na prevenci návykových látek. Preventivní programy v jednotlivých třídách: I.A, B Jak se sluníčko nemylo (Podané ruce) osobní hygiena III.A, B Popletené pohádky I. (PPP Sládkova) prevence návykových látek IV.A, B Popletené pohádky II. (PPP Sládkova) prevence návykových látek 9

10 IV.A, B Jiný kafe (jinakost) (v rámci projektu MINIMAX) V.A, B - Popletené pohádky II. (PPP Sládkova) prevence návykových látek V.A Podpora vztahů ve třídě (v rámci projektu MINIMAX) vztahy ve třídě 2 5. ročníky dopravní výchova 2., 3. a 5. ročníky - Hasík Celkově se na I. stupni uskutečnilo 11 preventivních programů a 2 projektové dny zaměřené na prevenci rizikového chování. V rámci projektu MINIMAX proběhlo ve většině tříd I. stupně socimetrické šetření prováděné Mgr. Tatianou Jopkovou, lektorkou v projektu. Sociometrie nebyla provedena v 5. ročnících z důvodu přechodu na II. stupeň, socioemtrie bude provedena v těchto třídách až v příštím školním roce. Třídní učitelé řešili s žáky aktuální třídní problémy v třídnických hodinách a v případě potřeby kontaktovali ŠMP. Téma prevence bylo probíráno v jednotlivých předmětech podle ŠVP. Prevence na II. stupni byla především zaměřena na bezpečnou práci na internetu, zdravý životní styl, užívání návykových látek a prevenci v oblasti reprodukčního zdraví. Preventivní programy v jednotlivých třídách: VI.A, B Bezpečná síť (PPP Sládkova) bezpečné chování na internetu E-Bezpečí (v rámci projektu MINIMAX) bezpečné chování na internetu Adaptační pobyt Dotazníkové šetření v rámci projektu Unplugged (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze) prevence užívání návykových látek VI.A Třída jako tým (PPP Sládkova) vztahy ve třídě VII.A, B Kyberšikana (Policie ČR) bezpečné chování na internetu Spolupráce s ÚSP Kociánka mezilidské vztahy Volný čas (v rámci projektu MINIMAX) smysluplné trávení volného času VII.A Třída jako tým (PPP Sládkova) vztahy ve třídě VIII.A Kyberšikana (Policie ČR) bezpečné chování na internetu Seriózně o sexu (LF MU) reprodukční zdraví, pohlavně přenosné choroby Chodíme spolu (v rámci projektu MINIMAX) zdravé partnerské vztahy Stárneme po celý život, stárneme úspěšně (LF MU) zdravý životní styl IX.A Stárneme po celý život, stárneme úspěšně (LF MU) zdravý životní styl Návštěva synagogy a mešity rozvoj tolerance Celkem se uskutečnilo na II. stupni 17 preventivních programů a dva projektové dny zaměřené na prevenci rizikového chování. Třídní učitelé řešili s žáky aktuální třídní problémy v třídnických hodinách a v případě potřeby kontaktovali ŠMP nebo OSPOD. Témata prevence byla probírána nejčastěji v hodinách zdravotní výchovy, občanské výchovy, etické výchovy a výpočetní techniky podle ŠVP. ŠMP se účastnila 8 výchovných komisí, jejichž záznamy a výchovná opatření má u sebe VP PaedDr. Hlaváčová. Výchovné komise se týkaly užívání návykových látek na půdě školy a i mimo školu, dále nevhodného chování vůči pedagogickým pracovníkům a spolužákům. 10

11 Výčet výskytu rizikových forem chování ve školním roce 2013/2014: 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Kouření 1 1 Alkohol Měkké drogy Tvrdé drogy Vandalismus Týrané dítě Zanedbávané dítě 3 Zneužívané dítě Krádež Sebepoškozování 3 Záškoláctví pod 10 neoml. 1 1 hodin nad 10 neoml. 1 2 hodin Šikana vyloučení jednotlivce psychická šikana fyzická šikana lynčování Vypracovala: Mgr. Dagmar Kolářová 11

12 Závěrečná zpráva za výchovné poradenství Činnost výchovné poradkyně probíhala na základě plánu výchovného poradenství. Výchovné poradenství bylo zaměřeno na péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami výukovými i výchovnými a dále na žáky mimořádně nadané. Žákům 5., 7. a 9. ročníků a jejich rodičům bylo poskytnuto poradenství v oblasti volby povolání. Výchovná poradkyně úzce spolupracovala s: vedením školy školní metodičkou prevence vyučujícími, především třídními učiteli PPP Brno soukromou PPP Voroněžská 5 SPC při ZŠ Brno, Štolcova SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 SVP Veslařská 252 s pracovnicí OSPODU paní Koubkovou rodiči Péče o žáky s SPU a CH a o žáky mimořádně nadané V srpnu byly podány žádosti o zřízení funkce asistenta pedagoga pro 3 žáky. Tyto žádosti byly vyřízeny kladně. V září byla provedena kontrola dokumentace a archivace dokumentů žáků, kteří již nechodí na naši školu. Třídní učitelé vypracovali seznamy žáků se SPU a seznámili s nimi všechny vyučující v dané třídě. Pro integrované a nadané žáky byly vypracovány IVP, které byly konzultovány s rodiči, PPP, případně SPC. Plnění plánů bylo vyhodnocováno každé čtvrtletí. Výchovná poradkyně se spolu s Mgr. Šikovou, třídní učitelkou žáka s Aspergerovým syndromem, zúčastnily konzultace s Mgr. Žampachovou z SPC při ZŠ Brno, Štolcova 16 a semináře Individuální vzdělávací plán pro žáky s PAS. V září se uskutečnila metodicko konzultační návštěva Mgr. Žampachové, kdy byla přítomna ve vyučovacích hodinách a pozorovala práci s žákem s Aspergerovým syndromem a jeho projevy. V říjnu navštívila školu Mgr. Vízdalová z PPP Brno, která se zajímala o problémové žáky. Sledovala práci těchto žáků v hodinách a konzultovala IVP pro integrované a nadané žáky. IVP pro žáka se středně těžkým zrakovým postižením přišla zkonzultovat Mgr. Slezáková ze ZŠ pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2. Také ona sledovala práci žáka ve vyučování. V dubnu proběhla další návštěva pracovnic PPP Brno, při níž Mgr. Pařenicová představila novou speciální pedagožku pro naši školu - Mgr. Štěpánkovou. Po konzultacích o žácích s výukovými a výchovnými problémy obě pracovnice poradny sledovaly práci těchto žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.. Začátkem školního roku 2013/2014 bylo na škole 8 integrovaných žáků, z toho 6 chlapců a 2 dívky. Od 21. ledna 2014 byl integrovaný další žák, jednalo se o chlapce na prvním stupni. Koncem školního roku bylo integrovaných celkem 9 žáků: na prvním stupni 5 integrovaných žáků, z toho 4 chlapci a 1 dívka na druhém stupni 4 žáci, 3 chlapci a 1 dívka. 12

13 Důvody integrace: 1 žák měl integraci z důvodu autismu 1 žák z důvodu středně těžkého zrakového postižení 4 žáci z důvodu vývojových poruch učení 3 žáci z důvodu vývojových poruch chování Na základě doporučení byl vypracován také IVP 1 pro žáka na 2. stupni, který nebyl integrován. Na škole působili tři asistenti pedagoga od začátku školního roku, od 2. pololetí nastoupil čtvrtý asistent. Tři působili u žáků na 1. stupni, jeden u žáka na 2. stupni. Počty žáků s SPU a CH Celkem žáků 68, z toho 45 chlapců a 23 dívek Péče o žáky s poruchami učení na 1. stupni: Logopedický kroužek Kroužek pracoval pod vedením Mgr. Věry Škardové, 2x týdně, 1 hodinu v pondělí a 1 hodinu v úterý. Do kroužku docházelo 12 žáků, každému byla věnována 15 minutová individuální péče dle konkrétní poruchy výslovnosti. Kroužek navštěvovali 4 žáci z 1. A, 5 žáků z 1. B, 2 žáci z 3. B a 1 žák z 6. B. Náplní práce v kroužku bylo především odstraňování poruch výslovnosti, rozvoj slovní zásoby i zmírnění obtíží při zadrhávání výukou správné techniky čtení. Poruchy výslovnosti se týkaly výslovnosti sykavek, hlásky R a Ř, poruchy fonematického sluchu, s nímž souvisí obtížné rozlišování znělých a neznělých hlásek a nedostatečné motoriky jazyka a rtů. Reedukační skupina pro děti s SPU Skupina pracovala pod vedením Mgr. Aleny Štěpánkové. V pondělí docházelo do skupiny 7 žáků ze 4. A a 4. B, v úterý - 9 žáků z 3. A, 3. B a 5. A Výuka byla zaměřena na rozvoj všech oblastí potřebných pro čtení, psaní a počítání. Byla opakovaně zařazena cvičení na rozvoj sluchového vnímání, zrakového vnímání, paměti a artikulační obratnosti. Žáci docvičovali obtížně zapamatovatelná písmena, pracovali s textem, opakovali a procvičovali ve cvičeních gramatické jevy patřící mezi základní gramatické učivo pro daný ročník. Spolupráce s rodiči a budoucími žáky prvních tříd: Edukativně stimulační skupinky Na škole pracovali budoucí prvňáčci se svými rodiči ve 2 skupinách pod vedením 4 pedagogů Mgr. Pondikasové, Mgr. Markové, Mgr. Štěpánkové a Mgr. Šindelářové. Setkání se uskutečnilo v každé skupince 5x. Činnost v ESS navazovala na práci ve skupinách v MŠ a měla zajistit bezproblémový nástup žáků do 1. třídy. Tři žáci byli diagnostikováni jako mimořádně nadaní, všichni tři jsou chlapci na 1. stupni. Dva žáci měli týdně 1 hodinu výuky navíc, u jednoho žáka probíhala akcelerace učiva matematiky v rámci vyučovacích hodin. Výchovné problémy Z důvodů výchovných problémů s žáky se uskutečnilo 8 výchovných komisí a pohovorů s rodiči. Žákům bylo udělěno 66 výchovných opatření: 35 napomenutí TU 13

14 18 důtek TU 13 důtek ŘŠ Volba povolání V souvislosti s volbou povolání byla v říjnu pro žáky 9. třídy zorganizována návštěva IPS Úřadu práce. Do hodin předmětu Volba povolání byli zváni zástupci středních škol, kteří žákům poskytli důležité informace o svých školách, oborech otevíraných na dané škole ve školním roce 2014/15 a nezbytné informace týkající se přijímacího řízení. Na naší škole se prezentovalo Moravské gymnázium, Gymnázium Hády, SŠ EDUCAnet, SPŠVOŠT Sokolská 1, SŠTE Olomoucká a Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Výchovná poradkyně se zúčastnila pracovních setkání výchovných poradců na SPŠVOŠT Sokolská 1, SŠ polytechnická Jílová 36, SŠTE Olomoucká a SŠSE Trnkova113. Informace z těchto setkání byly průběžně předávány žákům. Žáci 8. a 9. ročníku byli zapojeni do projektu SŠ Grafické Brno pod názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. V rámci projektu si prohlédli firmu na výrobu reklamních předmětů REDA a sami si vyzkoušeli v průběhu čtyř různých dílen v prostorách SŠ grafické výrobu vlastního reklamního předmětu. Projekt bude pokračovat v příštím školním roce. V listopadu se uskutečnila informační třídní schůzka k volbě povolání pro rodiče žáků 9. třídy a pro rodiče žáků 5. a 7. tříd, kteří měli zájem o studium jejich dětí na víceletých gymnáziích. Rodičům byly předány informace týkající se přijímacího řízení, informace k volbě povolání, důležité odkazy na webové stránky, informace o XIX. Veletrhu SŠ a dalším vzdělávání Na třídní schůzce v lednu byla rodičům předána přihláška na školu s přesnými instrukcemi k vyplnění a dále rodiče obdrželi oproti podpisu zápisový lístek. Výsledky přijímacího řízení na střední školy: Gymnázium Obchodní akademie Střední zdravotnická škola Ostatní střední odborné školy s maturitou Střední škola s výučním listem Víceleté gymnázium (8leté) Víceleté gymnázium (6leté) 1 žák 3 žáci 4 žáci 4 žáci 4 žáci 5 žáků 2 žáci Vedle pravidelného setkání výchovných poradců se VP zúčastnila 2. konference výchovného poradenství na téma: Mimořádně nadaní žáci a studenti. Hlavním bodem konference byla přednáška PhDr. Miloslavy Svobodové Jak pracovat s mimořádně nadanými žáky a studenty spojená s diskusí. V květnu se uskutečnil pracovní seminář v rámci metodického vedení výchovných poradců ZŠ, který organizovala PPP Brno. Výchovní poradci byli seznámeni s legislativními návrhy a možnostmi diagnostiky a intervence v podmínkách školy. Mgr. Bednářová podala informace o nabídce kurzů v rámci projektu Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vypracovala PaedDr. Jiřina Hlaváčová 14

15 ČINNOST METODICKÝCH SDRUŽENÍ A PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ Zpráva metodického sdružení prvního stupně 2013/2014 Splnění osnov 1. A Věra Škardová ANJn Barbara Balaščáková 1. B Eva Pondikasová ANJ Jiřina Hlaváčová 2. A Alena Štěpánková Hana Sedláková 2. B Martina Marková PRV-Petra Františková ANJ Hana Sedláková 2. C Hana Tomšíková VYV-Petra Františková PRV-Bořivoj Štěrbáček 3. A Kateřina Pěčková ANJ Iva Pavlatová 3. B Iva Pavlatová ČAS-Olga Bauerová PRV-Jana Šindelářová HUV Hana Tomšíková VYV Petra Františková 4. A Blanka Eckhardt ANJ- Jiřina Hlaváčová PRV-Michal Janků HUV- Michal Janků 4. B Michal Janků TEV- Bořivoj Štěrbáček ANJ Barbara Balaščáková VLA- Blanka Eckhardt 5. A Jana Šindelářová INF-Jakub Veselý, Tereza Hamplová MAT - Bořivoj Štěrbáček ANJ Hana Sedláková VYV- Petra Františková 5. B Jakub Veselý MAT - Bořivoj Štěrbáček TEV - Bořivoj Štěrbáček VYV-Jana Šindelářová VLA-Olga Bauerová splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení 15

16 Úspěchy v olympiádách a soutěžích sportovní soutěže: Běhy brněnské mládeže ( ) areál na Lesné účast celkem 11 žáků z různých tříd 1. stupně - Nela Sedláková, Filip Jaroš, Ajdin Naprelac, Miroslav Kyprý, Tomáš Šťastný, Markéta Mitášová, Martina Svobodová, Klára Kupková, Sabina Adamcová, Jan Havel, Zuzana Prokešová Bodovaná místa: Nela Sedláková, Ajdin Naprelac, Miroslav Kyprý, Tomáš Šťastný, Markéta Mitášová Novoměstský pohár 2013 ( ) florbal ( účast ve skupině) 4. A Miroslav Kyprý, Matěj Přerovský, Tomáš Šťastný, 4. B Filip Janák, Martin Vendolský 5. A Marek Tomáš, Filip Matoušek, David Ondrášek 5. B Daniel Belko, Patrik Lošťák, Matěj Krček Obvodní kolo ve šplhu ( ), ZŠ Krásného 1. místo - Markéta Mitášová, 3. A, měst. kolo 2. místo účast 3. A Markéta Mitášová 3. B Adéla Kostronová, Šárka Kubíčková, Antonín Vašák 4. B Ondřej Chmela, Filip Janák 5. B Jakub Polach Novoroční plavecké závody ( ) Síť otevřených škol, ZŠ Jasanová účast 4. A Karolína Kolářová, Martina Svobodová, Miroslav Kyprý, Kristián Ondruška 5. B Barbora Důbravová nikdo se neumístil na předních příčkách, štafeta 13. místo Preventan cup vybíjená roč., ( ) obvodní kolo, ZŠ Botanická účast družstvo chlapců ze 4. A, 4. B, 5. A a 5. B (Tomáš Šťastný, Miroslav Kyprý, Matěj Přerovský, Filip Janák, Ondřej Zábrš, Martin Vendolský, Martin Češek, Jan Bednařík, Filip Matoušek, David Ondrášek, Daniel Belko, Adam Švehla - 5. místo. Florbalový turnaj SBOŠ 1. st. ( ) měst. kolo, haly Tatranu Bohunice účast družstvo chlapců ze 4. A, 4. B, 5. A. a 5. B( Miroslav Kyprý, Matěj Přerovský,Tomáš Šťastný, Filip Janák, Tomáš Marek, Filip Matoušek, Jan Podrazil, Daniel Belko, Patrik Lošťák, Matěj Krček - 4. místo Filip Matoušek, 5. A vyhlášen nejlepším brankářem turnaje Olympiáda dětí 1. stupně - atletický trojboj ( ) ZŠ Svážná Účast: Antonín Muselík, Hořavová Phuong Link - 1. B Chmela Šimon, Přerovská Tereza - 1. A Petr Marek, Hana Křemečková - 2. A, Klára Uhrová - 2. B, Ajdin Naprela - 2. C 16

17 Významnější umístění: 7. místo Petr Marek, 12. místo Šimon Chmela, 14. místo Ajdin Naprelac, 15. místo Hana Křemečková, Olympiáda dětí 1. stupně - atletický trojboj ( ) ZŠ Laštůvkova Účast: Štěpán Dohnal 3. A, Ondřej Daněk, Veronika Štenclová, Šárka Kubíčková 3. B Sofia Laščinina, Martina Svobodová 4. A, Filip Janák, Martin Vendolský 4. B Klára Kupková 4. A, Ha Mi Tranová, David Ondrášek, David Kovář 5. A Významnější umístění: 11. místo Martin Vendolský, 13. místo Štěpán Dohnal, Mikroregionální Turnaj ve vybíjené smíšených družstev 4. a 5. tříd ( ) 3. místo 4. ročník, 4. místo - 5. ročník Městské finále ve šplhu 1. stupeň ( ) ZŠ Novoměstská 1. místo - Markéta Mitášová 3. A Účast: Antonín Vašák 3. B Liga škol v orientačním běhu ( , ) Postup do městského finále vybojovali: Simon Sedlák 3. A Štěpán Dohnal 3. A Účast: David Kovář 5. A, Daniel Belko 5. B, Jan Havel 5. B, ostatní: Městské kolo matematické olympiády - ZŠ Křídlovická ( ) Účast: Ha-Mi Tranová 5. A Barbora Důbravová 5. B Městské kolo Pythagoriády - ZŠ Křídlovická ) 2. místo Ha-Mi Tranová 5. A 2. místo Václav Kacetl 5. B školní soutěže: Matematický klokan ( ) 3. B kategorie Cvrček 1. místo Antonín Vašák 3. A kategorie Cvrček 2. místo Štěpán Dohnal 2. A kategorie Cvrček 3. místo Petr Marek 3. A kategorie Cvrček 3. místo THAN TU Nguyen Mai, 3. Místo Pert Zdražil 5. A kategorie Klokánek 1. místo Ha-Mi Tranová 4. B - kategorie Klokánek 2. místo Daniel Svítil 5. B kategorie Klokánek 3. místo Václav Kacetl 17

18 Pythagoriáda( ) Účast: třídy 5. A a 5. B 1. místo Anna Mitášová, 5. B 2. místo Ha-Mi Tranová, 5. A 3. místo Václav Kacetl, 5. B Recitační soutěž ( ) Školní kolo 1. kategorie, 1. ročník 1. místo 1. A Vendula Štěpánková 2. místo 1. A Nela Sedláková 3. místo 1. B Kryštof Weishäupel čestné uznání za vlastní tvorbu Eliška Karafiátová 1. B 2. kategorie 2. a 3. ročník 1. místo 3. A Markéta Mitášová 2. místo 2. C Tereza Zdražílková 3. místo 2. A Ema Hrdová 3. kategorie 4. a 5. ročník 1. místo 5. B Jaroslav Svoboda 2. místo 4. A Sofia Laščinina 3. místo 5. A Kateřina Hudcová Městské kolo ( ) Účast: Vendula Štěpánková 1. A, Markéta Mitášová 3. A, Jaroslav Svoboda 5. B Máme talent - účast žáků 1. stupně Akce parlamentu Nela Sedláková, Vendula Štěpánková 1. A Adéla Zahrádková, Ema Hrdová, Hana Křemečková, Julie Slabá, Natálie Slabá 2. A Samuel Fertig, Tereza Biznárová 3. B Barbora Neužilová 4. B Daniel Belko, Jakub Polach, Michaela Žáková, Barbora Důbravová, Šarlota Sedláčková 5. B Předkolo se uskutečnilo , vystoupení na závěrečné přehlídce talentů. Výstava za oknem V průběhu celého školního roku se díky našim žákům a jejich výtvarnému nadání neustále obměňují výtvarné práce za okny šatny. Tím se stává pohled do šatny zajímavější a příjemnější. 18

19 Hodnocení členů metodického sdružení, podíl na činnosti Všichni třídní učitelé připravovali své žáky na jednotlivé soutěže (přehled soutěží viz výše), spolupracovali s organizátory soutěží, konzultovali spolu hodnocení a chování žáků, v jednotlivých ročnících pak probírané učivo. Radili se také o výchovných problémech a problémech vyplývajících z poruch učení a chování žáků. Konzultovali s výchovnou poradkyní vyšetření z PPP a navrhovali individuální řešení pro jednotlivé žáky. Věnovali se také konzultacím s rodiči, realizovali projekty, soutěže a věnovali se akcím pro žáky. Metodické sdružení 1. stupně se sešlo ke svému jednání téma k projednání, informace k tiskopisům (TK, TV, KS), tematické plány zhodnotit a zahrnout DODATEK č. 3 k ŠVP, deníky TU, probrány návrhy akcí na školní rok téma, jednotné opravování a používání jednotných korekturních znamének jsme na schůzce přivítali nového kolegu Mgr. Michala Janků, nastoupil za Mgr. Elišku Talovou, která odešla na mateřskou dovolenou. Probrali jsme organizaci zápisu do budoucích prvních tříd jsme se sešli k debatě o požadavcích na pomůcky, učebnice a kontrole plnění tematických plánů. Mgr. Iva Kreutzerová nás seznámila s projektem EKO bádání, atd. viz sešit MS. V letošním roce učitelé mnohokrát spolupracovali při vyklízení školní knihovny. Bylo nutné knihy vytřídit, nové i staré obalit a zařadit podle obsahu. Vše bylo zdárně dokončeno, knihovna byla obnovena. Žáci se v příštím školním roce mohou těšit z krásných nových knih odešel Mgr. Pavel Kubíček, třídní učitel 4. A. Od ve 4. A vyučuje Mgr. Blanka Eckhardt. vyučující Alena Štěpánková Martina Marková Hana Tomšíková Eva Pondikasová Kateřina Pěčková Jana Šindelářová Michal Janků Věra Škardová Bořivoj Štěrbáček Realizace, akce, soutěže, projekty, dílčí spolupráce předseda metodického sdružení 1. stupně, reedukační skupina pro děti s SPU, učebnice 1. stupeň, Vánoční dílny, ESS, Zdravé zuby, DUMy, organizace výukového programu - Hasík, pomoc při obnově žákovské knihovny, články do Aktualit ESS, Vánoční dílny, Zdravé zuby, organizace kulturních akcí, od května organizace dopravní výchovy, DUMy, pomoc při obnově žákovské knihovny koordinace a korektury článků do Aktualit o Slatině, vánoční dílny, nácvik a vystoupení s žáky na vítání občánků, pomoc na obnově žákovské knihovny Edukativní skupinky, Kronika, správce kuchyňky, projekt: Vánoční dílny, Volby, Barevné třídění, Den bez úrazu, Zdravé zuby, obnova žákovské knihovny 1. stupně DUMy, ŠvP Kuklík, SCIO testy, projekt Naše Posvícení, články do Aktualit, vánoční dílna, velikonoční keramika, výukové programy Voda kolem nás recitační soutěž-příprava a moderování, příprava žáků na sportovní soutěže, organizace a doprovod, příprava mikroregionálního turnaje ve vybíjené, lékárničky-vybavení, redakční rada-korektury článků, Vánoční dílny, tvorba DUM, Zdravé zuby, ESS, projekt Recyklohraní Sportovní soutěž ve vybíjené, výukový program Voda kolem nás Logopedický kroužek, Vánoční dílny, Zdravé zuby, Školní kronika, obnova žákovské knihovny 1. stupně Recitační soutěž, sportovní soutěže na I.a 2.stupni, sportovní kroužek 19

20 Blanka Eckhardt Iva Pavlatová Jakub Veselý Barbara Balaščáková Jiřina Hlaváčová Hana Sedláková pro II.stupeň, Dny bez úrazu, Kabinet pomůcek pro 1. stupeň, Vánoční dílny, Smysluplná škola, sportovní soutěže Výukový program - Voda kolem nás Vánoční dílny, koncert Vánoce přicházejí v Chrámu Spasitele v Židenicích při ZŠ Křenová, koncert Slatinské Vánoce, dopomoc při organizaci a realizaci vystoupení na vítání občánků, zprovoznění školní knihovny, starost o materiály k Výchově ke zdraví na 1. stupni Smysluplná škola, Vánoční dílny, Den bez úrazu, besídky školní družiny, Language survival kit - Czech Vánoční dílny, Běhy brněnské mládeže organizace, doprovod, projekt Olympijský víceboj garant, koordinátor, vedení sportovního kroužku, podíl na přípravě Dne bez úrazu, vedení Knihy úrazů, kabinet TV pomůcek st. Projekty v ANJ 4. A - All about me, Halloween, My family, My school Projekty v ANJ 5. A My room, My free time Školní kroužky 1. Sportovní kroužek (Barbara Balaščáková) Kroužek probíhal každé úterý jednu vyučovací hodinu, navštěvovaly ho převážně děti z 2. stupně. Z 1. stupně navštěvovaly kroužek žákyně Linda Hrbáčková (2. A), Veronika Štenclová (3. B) a Monika Tranová (5. A). Práce kroužku byla zaměřena na zdokonalení pohybových schopností a herních dovedností (atletika, gymnastika, sport.hry). Logopedický kroužek (Věra Škardová) Logopedický kroužek probíhal 2x týdně, 1 hodinu v pondělí / h/ a 1 hodinu v úterý / h/. Do kroužku docházelo 12 žáků, každému byla věnována 15 minutová individuální péče dle konkrétní poruchy výslovnosti. Kroužek navštěvovali 4 žáci z 1. A, 5 žáků z 1. B, 2 žáci ze 3. B a 1 žák ze 6. B. Náplní práce v kroužku bylo především odstraňování poruch výslovnosti, rozvoj slovní zásoby i zmírnění obtíží při zadrhávání výukou správné techniky čtení. Poruchy výslovnosti se týkaly výslovnosti sykavek, hlásky R a Ř, poruchy fonematického sluchu, s nímž souvisí obtížné rozlišování znělých a neznělých hlásek a nedostatečné motoriky jazyka a rtů. Dramatický a hudebně pohybový kroužek (Iva Pavlatová) Cílem a náplní kroužku byl nácvik divadelního představení, tanečních sestav a zpěv písní (vlastní doprovod na hudební nástroje vítaný). Kroužek byl zaměřen na všestranný rozvoj dětí - rozvoj slovní zásoby, posílení paměti, představivosti, fantazie, cvičení samostatného mluveného, pěveckého a pohybového projevu. Probíhal každé pondělí h, účastnilo se ho 16 žáků. Vaření (Hana Šťastná) Kroužek navštěvovalo 5 žáků z prvního a třetího ročníku. Na programu byly pomazánky, polévky, jednoduchá hlavní jídla a buchty. Žáci se zapojili do práce, s nadšením vařili a vzorky svých pokrmů si odnesli domů. Společně se podíleli na úklidu kuchyňky. 20

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina se sídlem Brno, Budínská 2/88

1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina se sídlem Brno, Budínská 2/88 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem Brno, Jihomoravské

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Brno, Vedlejší 0, příspěvková organizace.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. za školní rok : 2011-2012 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace za školní rok : 2011-2012 Brno Jundrov : 10.9.2012 Mgr. Přemysl Jeřábek 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Janouškova 2

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Janouškova 2 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Janouškova 2 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Janouškova 2 Janouškova

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015

Výroční zpráva. Základní škola, Brno. Košinova 22. školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola, Brno Košinova 22 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Košinova 22 1.2 Zřizovatel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více