Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

2 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem Brno, Jihomoravské nám.2/ Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina se sídlem Brno, Budínská 2/ Ředitelka školy: Mgr. Olga Bauerová 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: mateřská škola, základní škola, školní družina, výdejna stravy 1.5 Kontakty: telefon: fax: http: 1.6 Úplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 1. stupeň ,18 2. stupeň ,66 Celkem Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1.7 Školská rada Datum zřízení: ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Mgr. Petr Semrád, Pavel Dvořák, Mgr. Jan Bláha 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Úspěch - Otvíráme dětem svět úspěchu, verze č / ročník Jiné specializace, zaměření: ANJ nepovinný předmět v 1. ročníku, individuální péče o diagnostikované nadané žáky a žáky s vývojovými poruchami učení 2

3 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z 17- Počet Počet strávníků 01 děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní * L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 1 Přepočtení na plně zaměstnané 0, Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem fyz. 4/3,8 120 přepoč. Z činnosti ŠD: 1.12 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 0 fyz. / přepoč. 2.0 Údaje o pracovnících školy 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / % fyzický Celkový počet pedagogických pracovníků 29,16/33 100/100 z toho odborně kvalifikovaných 28,58/32 98/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet: 8 3

4 2.2 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let a více 1 5 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem 3 22 Rodičovská dovolená 0 3 Ženy 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie Cizí jazyky 4 Umění, estetika 2 Speciální pedagogika, SVPU Informatika, PC, SIPVZ Společenské vědy 1 Legislativa, řízení, ekonomie 4 Sport, TV, turistika 1 Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 5 Alternativní pedagogika Přírodní vědy 5 Technické vědy 2 Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO 1 Jiné Celkem Asistenti pedagoga Počet celkem (přepočtený/fyzický) 1,715/4 4

5 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy , Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4-leté studium 6-leté studium 8- leté studium Počty přijatých žáků

6 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9. ročník 15 65,2 nižší ročník/5.ročník 3/5 34,8 Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 19 Důvody: přestupy na víceletá gymnázia, sportovní a matematické školy, stěhování, na žádost rodičů Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 24 Důvody: pravděpodobně většinou stěhování, důvody nezjišťujeme 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: nebyla 4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: nebyla stanovena 4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: audit hospodaření 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: nebyla stanovena 5.0 Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Odklad povinné školní docházky 9 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 Jiné Počet odvolání 6

7 6.0 Další údaje o škole Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Cizí jazyky* / / / / / / / / / / / / Informatika, PC * * 1 14 Náboženství 0 Přírodní vědy 0 Společenské vědy 0 Sport, TV, turistika 6 53 Technické vědy 0 Umělecké obory 7 65 Zdravotní, speciální pedagogika 1 5 Jiné * AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 8.0 Poradenské služby v základní škole 8.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, dosažené vzdělání specializace výchovný poradce 1 kurz VŠ školní metodik prevence 1 spec. studium VŠ školní psycholog 0 školní speciální pedagog 0 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1/0 školní metodik prevence 1 školní psycholog 0 školní speciální pedagog 0 7

8 8.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků výchovný poradce: ne školní metodik prevence: ne školní psycholog: nemáme školní speciální pedagog: nemáme 8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy chování 3., 9. 3 Vývojové poruchy učení 4., 7., 8., 4 Autismus 6. 1 Zrakové postižení 1. 1 Mimořádné nadání 1., 2., 3. 3 Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků celkem 0 8

9 Závěrečná zpráva o prevenci rizikových forem chování ve školním roce 2013/2014 Školní metodička pracovala na základě plánu metodičky prevence, který si vytvořila na začátku školního roku. Vypracovala Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014. Činnost metodičky prevence je zaznamenána v deníku metodičky prevence. Na konci školního roku vypracovala hodnocení Minimálního preventivního programu. Postupy a dokumentace byly v souladu s platnými dokumenty týkající se oblasti prevence. Během školního roku podávala školní metodička prevence potřebné informace týkající se prevence rizikových forem chvování pedagogickým pracovníkům prostřednictvím mailu, na poradách a prostřednictvím nástěnky ve sborovně. Informovala své kolegy o DVPP v oblasti prevence, které by mohli využít. Dále doplňovala informační letáky na nástěnku školní metodičky prevence, ve sborovně a ve vestibulu školy. Pravidelně navštěvovala schůzky ŠMP v PPP Sládkova. Školní metodička prevence objednávala, ve spolupráci s třídními učiteli, programy zaměřené na prevenci na I. i II. stupni, poskytovala konzultace třídním učitelům. Především spolupracovala s Mgr. Pondikasovou (I. B) a Mgr. Pavlatovou (III. B). V rámci projektu Unplugged spolupracovala s PPP Sládkova a Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN V Praze. Projekt se týkal žáků 6. tříd a byl zaměřen na užívání návykových látek. Žáci naší školy sloužili jako kontrolní vzorek pro výzkum. Dotazníkové šetření bude probíhat i v příštím školním roce 2014/2015. DVPP seminář Krizová intervence u žáků s projevy rizikového chování (Mgr. Roman Pavlovský) seminář Nekázeň, právní vědomí ve školním prostředí (Mgr. Michaela Veselá) Na příští školní rok 2014/2015 je na duben 2015 objednán dvoudenní seminář pro celý pedagogický sbor s Mgr. Veselou na téma Kázeň a klima školy a Právo ve škole. Spolupráce s OSPOD Metodička prevence spolupracovala především s OSPODem v Brně Slatina a také s Mgr. Dofkovou (Magistrát města Brna, referát náhradní rodinné péče) proběhla schůzka S Mgr. Dofkovou týkající se žákyně Petry Koukalové (VI. A). Schůzky se zúčastnila školní metodička prevence Mgr. Kolářová, ředitelka školy Mgr. Bauerová a třídní učitelka Mgr. Balaščáková vypovídala metodička prevence Mgr. Kolářová jako svědek ve věci zanedbání povinné školní docházky u žáka Karla Švece, který od září 2013 naši školu již nenavštěvoval se metodička prevence zúčastnila případové konference týkající se žákyně Markéty Švecové (IX. A) společně s ředitelkou školy Mgr. Olgou Bauerovou a třídní učitelkou žákyně Mgr. Ivou Kreutzerovou. Od na škole funguje projekt zaměřený na prevenci rizikových forem chování a šetření klimatu tříd MINIMAX. Lektorkou projektu je Mgr. Tatiana Jopková, která provádí sociometrie a připravuje a vede preventivní programy pro třídy. Seznam programů je uveden v příloze dokumentu. Projekt bude na škole probíhat do V říjnu 2013 se uskutečnily na I. a II. stupni v rámci projektu EU OPVK Peníze do škol (šablona Prevence) dva projektové dny zaměřené na prevenci rizikových forem chování. Především se jednalo o aktivity zaměřené na zdravé klima třídy, prevenci šikany a kyberšikany. Celá akce byla zakončena společným korporátním bubnováním. Prevence na I. stupni byla jako již každoročně zaměřena na bezpečnost silničního provozu, zdravou stravu, zdravý životní styl, pozitivní třídní klima a na prevenci návykových látek. Preventivní programy v jednotlivých třídách: I.A, B Jak se sluníčko nemylo (Podané ruce) osobní hygiena III.A, B Popletené pohádky I. (PPP Sládkova) prevence návykových látek IV.A, B Popletené pohádky II. (PPP Sládkova) prevence návykových látek 9

10 IV.A, B Jiný kafe (jinakost) (v rámci projektu MINIMAX) V.A, B - Popletené pohádky II. (PPP Sládkova) prevence návykových látek V.A Podpora vztahů ve třídě (v rámci projektu MINIMAX) vztahy ve třídě 2 5. ročníky dopravní výchova 2., 3. a 5. ročníky - Hasík Celkově se na I. stupni uskutečnilo 11 preventivních programů a 2 projektové dny zaměřené na prevenci rizikového chování. V rámci projektu MINIMAX proběhlo ve většině tříd I. stupně socimetrické šetření prováděné Mgr. Tatianou Jopkovou, lektorkou v projektu. Sociometrie nebyla provedena v 5. ročnících z důvodu přechodu na II. stupeň, socioemtrie bude provedena v těchto třídách až v příštím školním roce. Třídní učitelé řešili s žáky aktuální třídní problémy v třídnických hodinách a v případě potřeby kontaktovali ŠMP. Téma prevence bylo probíráno v jednotlivých předmětech podle ŠVP. Prevence na II. stupni byla především zaměřena na bezpečnou práci na internetu, zdravý životní styl, užívání návykových látek a prevenci v oblasti reprodukčního zdraví. Preventivní programy v jednotlivých třídách: VI.A, B Bezpečná síť (PPP Sládkova) bezpečné chování na internetu E-Bezpečí (v rámci projektu MINIMAX) bezpečné chování na internetu Adaptační pobyt Dotazníkové šetření v rámci projektu Unplugged (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze) prevence užívání návykových látek VI.A Třída jako tým (PPP Sládkova) vztahy ve třídě VII.A, B Kyberšikana (Policie ČR) bezpečné chování na internetu Spolupráce s ÚSP Kociánka mezilidské vztahy Volný čas (v rámci projektu MINIMAX) smysluplné trávení volného času VII.A Třída jako tým (PPP Sládkova) vztahy ve třídě VIII.A Kyberšikana (Policie ČR) bezpečné chování na internetu Seriózně o sexu (LF MU) reprodukční zdraví, pohlavně přenosné choroby Chodíme spolu (v rámci projektu MINIMAX) zdravé partnerské vztahy Stárneme po celý život, stárneme úspěšně (LF MU) zdravý životní styl IX.A Stárneme po celý život, stárneme úspěšně (LF MU) zdravý životní styl Návštěva synagogy a mešity rozvoj tolerance Celkem se uskutečnilo na II. stupni 17 preventivních programů a dva projektové dny zaměřené na prevenci rizikového chování. Třídní učitelé řešili s žáky aktuální třídní problémy v třídnických hodinách a v případě potřeby kontaktovali ŠMP nebo OSPOD. Témata prevence byla probírána nejčastěji v hodinách zdravotní výchovy, občanské výchovy, etické výchovy a výpočetní techniky podle ŠVP. ŠMP se účastnila 8 výchovných komisí, jejichž záznamy a výchovná opatření má u sebe VP PaedDr. Hlaváčová. Výchovné komise se týkaly užívání návykových látek na půdě školy a i mimo školu, dále nevhodného chování vůči pedagogickým pracovníkům a spolužákům. 10

11 Výčet výskytu rizikových forem chování ve školním roce 2013/2014: 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Kouření 1 1 Alkohol Měkké drogy Tvrdé drogy Vandalismus Týrané dítě Zanedbávané dítě 3 Zneužívané dítě Krádež Sebepoškozování 3 Záškoláctví pod 10 neoml. 1 1 hodin nad 10 neoml. 1 2 hodin Šikana vyloučení jednotlivce psychická šikana fyzická šikana lynčování Vypracovala: Mgr. Dagmar Kolářová 11

12 Závěrečná zpráva za výchovné poradenství Činnost výchovné poradkyně probíhala na základě plánu výchovného poradenství. Výchovné poradenství bylo zaměřeno na péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami výukovými i výchovnými a dále na žáky mimořádně nadané. Žákům 5., 7. a 9. ročníků a jejich rodičům bylo poskytnuto poradenství v oblasti volby povolání. Výchovná poradkyně úzce spolupracovala s: vedením školy školní metodičkou prevence vyučujícími, především třídními učiteli PPP Brno soukromou PPP Voroněžská 5 SPC při ZŠ Brno, Štolcova SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 SVP Veslařská 252 s pracovnicí OSPODU paní Koubkovou rodiči Péče o žáky s SPU a CH a o žáky mimořádně nadané V srpnu byly podány žádosti o zřízení funkce asistenta pedagoga pro 3 žáky. Tyto žádosti byly vyřízeny kladně. V září byla provedena kontrola dokumentace a archivace dokumentů žáků, kteří již nechodí na naši školu. Třídní učitelé vypracovali seznamy žáků se SPU a seznámili s nimi všechny vyučující v dané třídě. Pro integrované a nadané žáky byly vypracovány IVP, které byly konzultovány s rodiči, PPP, případně SPC. Plnění plánů bylo vyhodnocováno každé čtvrtletí. Výchovná poradkyně se spolu s Mgr. Šikovou, třídní učitelkou žáka s Aspergerovým syndromem, zúčastnily konzultace s Mgr. Žampachovou z SPC při ZŠ Brno, Štolcova 16 a semináře Individuální vzdělávací plán pro žáky s PAS. V září se uskutečnila metodicko konzultační návštěva Mgr. Žampachové, kdy byla přítomna ve vyučovacích hodinách a pozorovala práci s žákem s Aspergerovým syndromem a jeho projevy. V říjnu navštívila školu Mgr. Vízdalová z PPP Brno, která se zajímala o problémové žáky. Sledovala práci těchto žáků v hodinách a konzultovala IVP pro integrované a nadané žáky. IVP pro žáka se středně těžkým zrakovým postižením přišla zkonzultovat Mgr. Slezáková ze ZŠ pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2. Také ona sledovala práci žáka ve vyučování. V dubnu proběhla další návštěva pracovnic PPP Brno, při níž Mgr. Pařenicová představila novou speciální pedagožku pro naši školu - Mgr. Štěpánkovou. Po konzultacích o žácích s výukovými a výchovnými problémy obě pracovnice poradny sledovaly práci těchto žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.. Začátkem školního roku 2013/2014 bylo na škole 8 integrovaných žáků, z toho 6 chlapců a 2 dívky. Od 21. ledna 2014 byl integrovaný další žák, jednalo se o chlapce na prvním stupni. Koncem školního roku bylo integrovaných celkem 9 žáků: na prvním stupni 5 integrovaných žáků, z toho 4 chlapci a 1 dívka na druhém stupni 4 žáci, 3 chlapci a 1 dívka. 12

13 Důvody integrace: 1 žák měl integraci z důvodu autismu 1 žák z důvodu středně těžkého zrakového postižení 4 žáci z důvodu vývojových poruch učení 3 žáci z důvodu vývojových poruch chování Na základě doporučení byl vypracován také IVP 1 pro žáka na 2. stupni, který nebyl integrován. Na škole působili tři asistenti pedagoga od začátku školního roku, od 2. pololetí nastoupil čtvrtý asistent. Tři působili u žáků na 1. stupni, jeden u žáka na 2. stupni. Počty žáků s SPU a CH Celkem žáků 68, z toho 45 chlapců a 23 dívek Péče o žáky s poruchami učení na 1. stupni: Logopedický kroužek Kroužek pracoval pod vedením Mgr. Věry Škardové, 2x týdně, 1 hodinu v pondělí a 1 hodinu v úterý. Do kroužku docházelo 12 žáků, každému byla věnována 15 minutová individuální péče dle konkrétní poruchy výslovnosti. Kroužek navštěvovali 4 žáci z 1. A, 5 žáků z 1. B, 2 žáci z 3. B a 1 žák z 6. B. Náplní práce v kroužku bylo především odstraňování poruch výslovnosti, rozvoj slovní zásoby i zmírnění obtíží při zadrhávání výukou správné techniky čtení. Poruchy výslovnosti se týkaly výslovnosti sykavek, hlásky R a Ř, poruchy fonematického sluchu, s nímž souvisí obtížné rozlišování znělých a neznělých hlásek a nedostatečné motoriky jazyka a rtů. Reedukační skupina pro děti s SPU Skupina pracovala pod vedením Mgr. Aleny Štěpánkové. V pondělí docházelo do skupiny 7 žáků ze 4. A a 4. B, v úterý - 9 žáků z 3. A, 3. B a 5. A Výuka byla zaměřena na rozvoj všech oblastí potřebných pro čtení, psaní a počítání. Byla opakovaně zařazena cvičení na rozvoj sluchového vnímání, zrakového vnímání, paměti a artikulační obratnosti. Žáci docvičovali obtížně zapamatovatelná písmena, pracovali s textem, opakovali a procvičovali ve cvičeních gramatické jevy patřící mezi základní gramatické učivo pro daný ročník. Spolupráce s rodiči a budoucími žáky prvních tříd: Edukativně stimulační skupinky Na škole pracovali budoucí prvňáčci se svými rodiči ve 2 skupinách pod vedením 4 pedagogů Mgr. Pondikasové, Mgr. Markové, Mgr. Štěpánkové a Mgr. Šindelářové. Setkání se uskutečnilo v každé skupince 5x. Činnost v ESS navazovala na práci ve skupinách v MŠ a měla zajistit bezproblémový nástup žáků do 1. třídy. Tři žáci byli diagnostikováni jako mimořádně nadaní, všichni tři jsou chlapci na 1. stupni. Dva žáci měli týdně 1 hodinu výuky navíc, u jednoho žáka probíhala akcelerace učiva matematiky v rámci vyučovacích hodin. Výchovné problémy Z důvodů výchovných problémů s žáky se uskutečnilo 8 výchovných komisí a pohovorů s rodiči. Žákům bylo udělěno 66 výchovných opatření: 35 napomenutí TU 13

14 18 důtek TU 13 důtek ŘŠ Volba povolání V souvislosti s volbou povolání byla v říjnu pro žáky 9. třídy zorganizována návštěva IPS Úřadu práce. Do hodin předmětu Volba povolání byli zváni zástupci středních škol, kteří žákům poskytli důležité informace o svých školách, oborech otevíraných na dané škole ve školním roce 2014/15 a nezbytné informace týkající se přijímacího řízení. Na naší škole se prezentovalo Moravské gymnázium, Gymnázium Hády, SŠ EDUCAnet, SPŠVOŠT Sokolská 1, SŠTE Olomoucká a Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Výchovná poradkyně se zúčastnila pracovních setkání výchovných poradců na SPŠVOŠT Sokolská 1, SŠ polytechnická Jílová 36, SŠTE Olomoucká a SŠSE Trnkova113. Informace z těchto setkání byly průběžně předávány žákům. Žáci 8. a 9. ročníku byli zapojeni do projektu SŠ Grafické Brno pod názvem Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. V rámci projektu si prohlédli firmu na výrobu reklamních předmětů REDA a sami si vyzkoušeli v průběhu čtyř různých dílen v prostorách SŠ grafické výrobu vlastního reklamního předmětu. Projekt bude pokračovat v příštím školním roce. V listopadu se uskutečnila informační třídní schůzka k volbě povolání pro rodiče žáků 9. třídy a pro rodiče žáků 5. a 7. tříd, kteří měli zájem o studium jejich dětí na víceletých gymnáziích. Rodičům byly předány informace týkající se přijímacího řízení, informace k volbě povolání, důležité odkazy na webové stránky, informace o XIX. Veletrhu SŠ a dalším vzdělávání Na třídní schůzce v lednu byla rodičům předána přihláška na školu s přesnými instrukcemi k vyplnění a dále rodiče obdrželi oproti podpisu zápisový lístek. Výsledky přijímacího řízení na střední školy: Gymnázium Obchodní akademie Střední zdravotnická škola Ostatní střední odborné školy s maturitou Střední škola s výučním listem Víceleté gymnázium (8leté) Víceleté gymnázium (6leté) 1 žák 3 žáci 4 žáci 4 žáci 4 žáci 5 žáků 2 žáci Vedle pravidelného setkání výchovných poradců se VP zúčastnila 2. konference výchovného poradenství na téma: Mimořádně nadaní žáci a studenti. Hlavním bodem konference byla přednáška PhDr. Miloslavy Svobodové Jak pracovat s mimořádně nadanými žáky a studenty spojená s diskusí. V květnu se uskutečnil pracovní seminář v rámci metodického vedení výchovných poradců ZŠ, který organizovala PPP Brno. Výchovní poradci byli seznámeni s legislativními návrhy a možnostmi diagnostiky a intervence v podmínkách školy. Mgr. Bednářová podala informace o nabídce kurzů v rámci projektu Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vypracovala PaedDr. Jiřina Hlaváčová 14

15 ČINNOST METODICKÝCH SDRUŽENÍ A PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ Zpráva metodického sdružení prvního stupně 2013/2014 Splnění osnov 1. A Věra Škardová ANJn Barbara Balaščáková 1. B Eva Pondikasová ANJ Jiřina Hlaváčová 2. A Alena Štěpánková Hana Sedláková 2. B Martina Marková PRV-Petra Františková ANJ Hana Sedláková 2. C Hana Tomšíková VYV-Petra Františková PRV-Bořivoj Štěrbáček 3. A Kateřina Pěčková ANJ Iva Pavlatová 3. B Iva Pavlatová ČAS-Olga Bauerová PRV-Jana Šindelářová HUV Hana Tomšíková VYV Petra Františková 4. A Blanka Eckhardt ANJ- Jiřina Hlaváčová PRV-Michal Janků HUV- Michal Janků 4. B Michal Janků TEV- Bořivoj Štěrbáček ANJ Barbara Balaščáková VLA- Blanka Eckhardt 5. A Jana Šindelářová INF-Jakub Veselý, Tereza Hamplová MAT - Bořivoj Štěrbáček ANJ Hana Sedláková VYV- Petra Františková 5. B Jakub Veselý MAT - Bořivoj Štěrbáček TEV - Bořivoj Štěrbáček VYV-Jana Šindelářová VLA-Olga Bauerová splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP splněno dle ŠVP bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení bez doporučení 15

16 Úspěchy v olympiádách a soutěžích sportovní soutěže: Běhy brněnské mládeže ( ) areál na Lesné účast celkem 11 žáků z různých tříd 1. stupně - Nela Sedláková, Filip Jaroš, Ajdin Naprelac, Miroslav Kyprý, Tomáš Šťastný, Markéta Mitášová, Martina Svobodová, Klára Kupková, Sabina Adamcová, Jan Havel, Zuzana Prokešová Bodovaná místa: Nela Sedláková, Ajdin Naprelac, Miroslav Kyprý, Tomáš Šťastný, Markéta Mitášová Novoměstský pohár 2013 ( ) florbal ( účast ve skupině) 4. A Miroslav Kyprý, Matěj Přerovský, Tomáš Šťastný, 4. B Filip Janák, Martin Vendolský 5. A Marek Tomáš, Filip Matoušek, David Ondrášek 5. B Daniel Belko, Patrik Lošťák, Matěj Krček Obvodní kolo ve šplhu ( ), ZŠ Krásného 1. místo - Markéta Mitášová, 3. A, měst. kolo 2. místo účast 3. A Markéta Mitášová 3. B Adéla Kostronová, Šárka Kubíčková, Antonín Vašák 4. B Ondřej Chmela, Filip Janák 5. B Jakub Polach Novoroční plavecké závody ( ) Síť otevřených škol, ZŠ Jasanová účast 4. A Karolína Kolářová, Martina Svobodová, Miroslav Kyprý, Kristián Ondruška 5. B Barbora Důbravová nikdo se neumístil na předních příčkách, štafeta 13. místo Preventan cup vybíjená roč., ( ) obvodní kolo, ZŠ Botanická účast družstvo chlapců ze 4. A, 4. B, 5. A a 5. B (Tomáš Šťastný, Miroslav Kyprý, Matěj Přerovský, Filip Janák, Ondřej Zábrš, Martin Vendolský, Martin Češek, Jan Bednařík, Filip Matoušek, David Ondrášek, Daniel Belko, Adam Švehla - 5. místo. Florbalový turnaj SBOŠ 1. st. ( ) měst. kolo, haly Tatranu Bohunice účast družstvo chlapců ze 4. A, 4. B, 5. A. a 5. B( Miroslav Kyprý, Matěj Přerovský,Tomáš Šťastný, Filip Janák, Tomáš Marek, Filip Matoušek, Jan Podrazil, Daniel Belko, Patrik Lošťák, Matěj Krček - 4. místo Filip Matoušek, 5. A vyhlášen nejlepším brankářem turnaje Olympiáda dětí 1. stupně - atletický trojboj ( ) ZŠ Svážná Účast: Antonín Muselík, Hořavová Phuong Link - 1. B Chmela Šimon, Přerovská Tereza - 1. A Petr Marek, Hana Křemečková - 2. A, Klára Uhrová - 2. B, Ajdin Naprela - 2. C 16

17 Významnější umístění: 7. místo Petr Marek, 12. místo Šimon Chmela, 14. místo Ajdin Naprelac, 15. místo Hana Křemečková, Olympiáda dětí 1. stupně - atletický trojboj ( ) ZŠ Laštůvkova Účast: Štěpán Dohnal 3. A, Ondřej Daněk, Veronika Štenclová, Šárka Kubíčková 3. B Sofia Laščinina, Martina Svobodová 4. A, Filip Janák, Martin Vendolský 4. B Klára Kupková 4. A, Ha Mi Tranová, David Ondrášek, David Kovář 5. A Významnější umístění: 11. místo Martin Vendolský, 13. místo Štěpán Dohnal, Mikroregionální Turnaj ve vybíjené smíšených družstev 4. a 5. tříd ( ) 3. místo 4. ročník, 4. místo - 5. ročník Městské finále ve šplhu 1. stupeň ( ) ZŠ Novoměstská 1. místo - Markéta Mitášová 3. A Účast: Antonín Vašák 3. B Liga škol v orientačním běhu ( , ) Postup do městského finále vybojovali: Simon Sedlák 3. A Štěpán Dohnal 3. A Účast: David Kovář 5. A, Daniel Belko 5. B, Jan Havel 5. B, ostatní: Městské kolo matematické olympiády - ZŠ Křídlovická ( ) Účast: Ha-Mi Tranová 5. A Barbora Důbravová 5. B Městské kolo Pythagoriády - ZŠ Křídlovická ) 2. místo Ha-Mi Tranová 5. A 2. místo Václav Kacetl 5. B školní soutěže: Matematický klokan ( ) 3. B kategorie Cvrček 1. místo Antonín Vašák 3. A kategorie Cvrček 2. místo Štěpán Dohnal 2. A kategorie Cvrček 3. místo Petr Marek 3. A kategorie Cvrček 3. místo THAN TU Nguyen Mai, 3. Místo Pert Zdražil 5. A kategorie Klokánek 1. místo Ha-Mi Tranová 4. B - kategorie Klokánek 2. místo Daniel Svítil 5. B kategorie Klokánek 3. místo Václav Kacetl 17

18 Pythagoriáda( ) Účast: třídy 5. A a 5. B 1. místo Anna Mitášová, 5. B 2. místo Ha-Mi Tranová, 5. A 3. místo Václav Kacetl, 5. B Recitační soutěž ( ) Školní kolo 1. kategorie, 1. ročník 1. místo 1. A Vendula Štěpánková 2. místo 1. A Nela Sedláková 3. místo 1. B Kryštof Weishäupel čestné uznání za vlastní tvorbu Eliška Karafiátová 1. B 2. kategorie 2. a 3. ročník 1. místo 3. A Markéta Mitášová 2. místo 2. C Tereza Zdražílková 3. místo 2. A Ema Hrdová 3. kategorie 4. a 5. ročník 1. místo 5. B Jaroslav Svoboda 2. místo 4. A Sofia Laščinina 3. místo 5. A Kateřina Hudcová Městské kolo ( ) Účast: Vendula Štěpánková 1. A, Markéta Mitášová 3. A, Jaroslav Svoboda 5. B Máme talent - účast žáků 1. stupně Akce parlamentu Nela Sedláková, Vendula Štěpánková 1. A Adéla Zahrádková, Ema Hrdová, Hana Křemečková, Julie Slabá, Natálie Slabá 2. A Samuel Fertig, Tereza Biznárová 3. B Barbora Neužilová 4. B Daniel Belko, Jakub Polach, Michaela Žáková, Barbora Důbravová, Šarlota Sedláčková 5. B Předkolo se uskutečnilo , vystoupení na závěrečné přehlídce talentů. Výstava za oknem V průběhu celého školního roku se díky našim žákům a jejich výtvarnému nadání neustále obměňují výtvarné práce za okny šatny. Tím se stává pohled do šatny zajímavější a příjemnější. 18

19 Hodnocení členů metodického sdružení, podíl na činnosti Všichni třídní učitelé připravovali své žáky na jednotlivé soutěže (přehled soutěží viz výše), spolupracovali s organizátory soutěží, konzultovali spolu hodnocení a chování žáků, v jednotlivých ročnících pak probírané učivo. Radili se také o výchovných problémech a problémech vyplývajících z poruch učení a chování žáků. Konzultovali s výchovnou poradkyní vyšetření z PPP a navrhovali individuální řešení pro jednotlivé žáky. Věnovali se také konzultacím s rodiči, realizovali projekty, soutěže a věnovali se akcím pro žáky. Metodické sdružení 1. stupně se sešlo ke svému jednání téma k projednání, informace k tiskopisům (TK, TV, KS), tematické plány zhodnotit a zahrnout DODATEK č. 3 k ŠVP, deníky TU, probrány návrhy akcí na školní rok téma, jednotné opravování a používání jednotných korekturních znamének jsme na schůzce přivítali nového kolegu Mgr. Michala Janků, nastoupil za Mgr. Elišku Talovou, která odešla na mateřskou dovolenou. Probrali jsme organizaci zápisu do budoucích prvních tříd jsme se sešli k debatě o požadavcích na pomůcky, učebnice a kontrole plnění tematických plánů. Mgr. Iva Kreutzerová nás seznámila s projektem EKO bádání, atd. viz sešit MS. V letošním roce učitelé mnohokrát spolupracovali při vyklízení školní knihovny. Bylo nutné knihy vytřídit, nové i staré obalit a zařadit podle obsahu. Vše bylo zdárně dokončeno, knihovna byla obnovena. Žáci se v příštím školním roce mohou těšit z krásných nových knih odešel Mgr. Pavel Kubíček, třídní učitel 4. A. Od ve 4. A vyučuje Mgr. Blanka Eckhardt. vyučující Alena Štěpánková Martina Marková Hana Tomšíková Eva Pondikasová Kateřina Pěčková Jana Šindelářová Michal Janků Věra Škardová Bořivoj Štěrbáček Realizace, akce, soutěže, projekty, dílčí spolupráce předseda metodického sdružení 1. stupně, reedukační skupina pro děti s SPU, učebnice 1. stupeň, Vánoční dílny, ESS, Zdravé zuby, DUMy, organizace výukového programu - Hasík, pomoc při obnově žákovské knihovny, články do Aktualit ESS, Vánoční dílny, Zdravé zuby, organizace kulturních akcí, od května organizace dopravní výchovy, DUMy, pomoc při obnově žákovské knihovny koordinace a korektury článků do Aktualit o Slatině, vánoční dílny, nácvik a vystoupení s žáky na vítání občánků, pomoc na obnově žákovské knihovny Edukativní skupinky, Kronika, správce kuchyňky, projekt: Vánoční dílny, Volby, Barevné třídění, Den bez úrazu, Zdravé zuby, obnova žákovské knihovny 1. stupně DUMy, ŠvP Kuklík, SCIO testy, projekt Naše Posvícení, články do Aktualit, vánoční dílna, velikonoční keramika, výukové programy Voda kolem nás recitační soutěž-příprava a moderování, příprava žáků na sportovní soutěže, organizace a doprovod, příprava mikroregionálního turnaje ve vybíjené, lékárničky-vybavení, redakční rada-korektury článků, Vánoční dílny, tvorba DUM, Zdravé zuby, ESS, projekt Recyklohraní Sportovní soutěž ve vybíjené, výukový program Voda kolem nás Logopedický kroužek, Vánoční dílny, Zdravé zuby, Školní kronika, obnova žákovské knihovny 1. stupně Recitační soutěž, sportovní soutěže na I.a 2.stupni, sportovní kroužek 19

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Vypracovali: Mgr. Olga Bauerová Mgr. Hana Sedláková PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Štěpánková Mgr. Jan Bláha Naděžda Nováková Mgr. Ondřej

Více

Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP

Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Zdravá škola * Smysluplná škola * Otevřená škola * Aktivní škola * Středisko DVPP Nově zrekonstruovaná škola, kde se pořád něco děje. Pracujeme podle ŠVP Úspěch Otevíráme

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Předkládá: Mgr. Olga Bauerová www.zsjihomoravske.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Brno září 2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Brno říjen 2011 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Brno září 2012 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 202/203 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno Heyrovského 32

Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno Heyrovského 32 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno Heyrovského 32 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Heyrovského 32 635

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011 Výroční zpráva školní rok 200 / 20 Základní škola a Mateřská škola Brno.0 Základní charakteristika školy Blažkova 9, 638 00 Brno. Název právnické osoby vykonávající činnost školy:.2 Zřizovatel školy: ÚMČ

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 Jana Broskvy

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více