Malakologický průzkum na území PR Skučák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malakologický průzkum na území PR Skučák"

Transkript

1 Malakologický průzkum na území PR Skučák Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně bylo zkoumáno na 9 vodních a 5 převážně suchozemských studijních plochách (viz Mapa 1). Vlastní terénní průzkum proběhl , kdy bylo pro suchozemské plže příhodné počasí (teplo a pokud možno i vlhko). Odlišné metody průzkumu bylo nutné použít v případě studia vodních a suchozemských měkkýšů. Vodní měkkýši byli standardně zkoumáni kombinací vizuální metody, propíráním submerzní vegetace a proplavováním dnového sedimentu pomocí síta tvaru polokoule o průměru 20 cm s velikostí ok 0,5 1 mm (viz BERAN 2005). Získaný materiál měkkýšů byl až na nezbytné výjimky determinován a počítán na místě a vrácen na lokalitu. Zástupce rodu Pisidium bylo nutné v reprezentativním počtu odebrat k pozdějšímu určení pod mikroskopem v laboratoři (viz HORSÁK 2003a). Většinu druhů není totiž možné spolehlivě identifikovat již v terénu. Také v případě rodu Stagnicola bylo nutné několik málo jedinců odebrat a fixovat, protože spolehlivá determinace v rámci tohoto rodu je možná jen na základě znaků na pohlavní soustavě (GLÖER & MEIER-BROOK 2003). Průzkum suchozemských měkkýšů byl proveden kombinací přímého ručního sběru a odběrů hrabanky (viz LOŽEK 1956; CAMERON & POKRYSZKO 2005). Ruční sběr je nezbytný pro přesnější odhad populačních hustot velkých druhů a zejména pak pro nalezení dendrofilních druhů (druhy vázané na padlé či stojící dřevo a podkorní prostory) a nahých plžů, kteří nevytváří schránku. Jako i v případě vodní malakofauny, byli nalezení měkkýši až na nezbytné výjimky determinováni a počítáni přímo na lokalitě a vráceni na místo, kde byli nalezeni. Pouze v případě některých determinačně sporných druhů a rodů byl nalezený materiál fixován příslušnými metodami pro anatomické šetření v laboratoři pod mikroskopem. Jedná se zejména o vybrané druhy rodu Aegopinella a nahé plže rodu Deroceras, kde některé druhy těchto rodů je možné spolehlivě rozlišit pouze na základě anatomických znaků na pohlavní soustavě. Pro zjištění drobných epigeických druhů byly na jednotlivých typech stanovišť odebrány vzorky půdní hrabanky (cca 5 litrů na vzorek) tak, aby byla reprezentativně pokryta stanovištní heterogenita zkoumaného území ve vztahu k měkkýšům

2 (např. HORSÁK 2003b). Místa odběru hrabankových vzorků byla stanovena po předcházejícím ručním přímém sběru, kterým byla odhalena pro měkkýše nejpříhodnější místa na lokalitě. Odběry hrabanky není možné zpracovat přímo v terénu a musí být odneseny k vytřídění a identifikaci drobných druhů do laboratoře. Z tohoto důvodu byla snaha množství materiálu omezit na nutné minimum, které ovšem stále poskytne relevantní výsledky pro účely inventarizace malakofauny. V případech vlhkých substrátů (mokřady, listový opad po deštích) byla pro nalezení drobných druhů také aplikována metoda mokrého prosevu, která umožňuje rychlé a efektivní nalezení těchto miniaturních druhů přímo na lokalitě, bez nutnosti odnášení hrabanky k laboratornímu zpracování (blíže HORSÁK 2003c), které sebou nese i usmrcování jiných složek epigeické fauny. Ručním sběrem pak bylo pro zpřesnění kvalitativních údajů sbíráno na mnoha dalších místech zkoumané lokality. U jednotlivých nálezů druhů na konkrétních lokalitách (Tab. 1 a 2) jsou uvedeny počty pozorovaných jedinců. Počty jedinců je možné vztáhnout k ploše 1 m 2 nebo na časový interval sběru; např. 30 minut (vodní lokality) nebo 1 hodina (suchozemské lokality). Pro srovnání s dřívějšími údaji byla na základě nalezeného počtu jedinců relativní síla populací vyjádřena pomocí pětičlenné stupnice (Tab. 3 a 4): velmi ojedinělý výskyt (VO) - jeden až dva jedinci; ojedinělý výskyt (O) - do pěti jedinců; roztroušený výskyt (R) - do deseti jedinců v případě větších druhů a do 20 v případě malých druhů; hojný výskyt (H) - do 30 v případě velkých druhů a do 50 jedinců v případě malých druhů; velmi hojný výskyt (VH) - vyšší počty než horní hranice předcházející kategorie. Jednalo se o odhad průměrné početnosti ze všech zkoumaných lokalit, nikoliv součet všech nalezených jedinců. Cílem použití škálové stupnice bylo redukovat rozdíly vzniklé pouze použitím semikvantitativní metody sběru a také potlačit sezónní změny populační dynamiky, aby bylo možné přesnější srovnání s dřívějšími údaji, většinou vyjádřených také pomocí tří až pětičlenné stupnice. Malakofauna území PR Skučák je velmi dobře prozkoumána, protože v posledních letech zde probíhal intenzivní a soustavný výzkum měkkýšů v rámci několika výzkumných projektů. V roce 2001 proběhl průzkum vodních měkkýšů v rámci grantového úkolu s názvem Management rybníkářského hospodaření šetrného k přírodě. Závěrečná zpráva je uložena na středisku AOPK v Ostravě a výsledky byly také dále publikovány (HORSÁK 2003d). Tento průzkum se stal podkladem pro další monitoring v budoucnosti a umožnil přesné zhodnocení stavu a vývojových trendů malakofauny po šesti letech, kdy v roce 2007 a 2008 proběhly další podrobné průzkumy v rámci projektu "Komplexní monitorovací průzkum PR Skučák v roce 2007 a roce 2008". Závěrečné zprávy z těchto průzkumů jsou uloženy na KÚ MsK a na ostravském středisku AOPK. V roce 2001 byl průzkum zaměřen na vodní malakofaunu a

3 detailní průzkum suchozemských plžů byl proveden v roce V létě 2008 byl proveden podrobný monitoring pouze vodních měkkýšů, suchozemská malakofauna již nebyla předmětem průzkumu. Seznam studovaných lokalit na území PR Skučák (obec Rychvald, kvadrát 6176, nadmořská výška 215 m): 1 N: ,05, E: ,76, litorál rybníka v severovýchodo-východní části, silný nárůst vodního moru a vláknitých řas, porosty rdest; 2 N: ,69, E: ,19, litorál se zblochanem, uprostřed severního okraje; 3 N: ,04, E: ,59, poloperiodický zblochanový mokřad, uprostřed severního okraje; 4 N: ,54, E: ,74, soutok potůčků v severo-západo-západní části; 5 N: ,94, E: ,89, nová tůň ve východní části; 6 N: ,88, E: ,97, podmáčená ostřicová louka ve středu rezervace; 7 N: ,88, E: ,97, litorál s rákosem v jiho-východní části rybníka; 8 N: ,43, E: ,03, kamenný zához v jižní části západního okraje rybníka; 9 N: ,43, E: ,03, lesní porost na severo-východním okraji rezervace; 10 N: ,00, E: ,33, podmáčené rákosiny na severo-východním okraji rezervace; 11 N: ,25, E: ,49, periodické lesní mokřady na severo-východním okraji rezervace; 12 N: ,87, E: ,04, mokřadní olšina na východním okraji rezervace; 13 N: ,39, E: ,83, mezická louka v jižní části rezervace; 14 N: ,99, E: ,62, potok na severo-západním okraji rezervace. Výsledky: Celkově bylo ve zpracovaných vzorcích z roku 2010 doloženo 24 druhů vodních měkkýšů (17 druhů plžů a 7 druhů mlžů, viz Tab. 1) a 16 druhů suchozemských plžů (viz Tab. 2). Z celkových 40 nalezených druhů je 5 aktuálně řazeno do kategorie zranitelný a 6 do kategorie téměř ohrožený (viz Tab. 3 a 4). Z pohledu ochrany přírody jsou cenná zejména vodní společenstva, což je pochopitelné, jelikož předmětem ochrany jsou právě vodní biotopy. Vodní malakofauna je cenná zejména svou druhovou rozmanitostí a přítomností několika citlivých a ohrožených druhů (Viviparus contectus, Aplexa hypnorum, Segmentina nitida, Pisidium milium a P. obtusale). V případě suchozemských malakofaun se jedná o druhově spíše chudá společenstva běžných a nenáročných druhů. Jedinou výjimkou jsou dva citlivější mokřadní druhy (Vertigo antivertigo a Euconulus praticola), které se svými nároky na povahu stanovišť spíše blíží vodním druhům. Obývají periodicky podmáčené litorály s příbřežní vegetací a periodicky zaplavované vrbové a olšové porosty na severozápadním a východním okraji rybníka.

4 Během předcházejících průzkumů (v letech 2001, 2007 a 2008) a aktuálních průzkumu v roce 2010 bylo celkově na území PR doloženo 26 druhů vodních měkkýšů a 17 druhů suchozemských plžů (Tab. 3 a 4). Celkově se tedy jedná o 43 druhů měkkýšů. Během současného průzkumu se podařilo ověřit výskyt naprosté většiny dříve nalezených druhů. Nalezeny nebyly pouze dva běžné vodní druhy mlžů a jeden běžný druh suchozemského plže. Ve všech případech je velmi pravděpodobné, že tyto druhy se na území stále vyskytují, pouze jsou jejich početnosti malé a výskyt lokální. Naopak v roce 2010 byly poprvé nalezeny dva druhy (jeden vodní a jeden suchozemský). Celkově tedy můžeme konstatovat, že co do kvalitativního složení je malakofauna zkoumané lokality v průběhu průzkumů stabilní. Z toho je zřejmé, že nedochází k rapidnímu zhoršování kvality stanovišť, které by mělo za následek vymizení některých, zejména pak ohrožených druhů na území PR Skučák. Definice ohrožujících faktorů: Potenciálně jsou nejvíce ohrožené vodní druhy vázané na litorální zónu zarostlou vodní a mokřadní vegetací (hlavně Segmentina nitida, Stagnicola spp. a Pisidium obtusale). Podobně je tomu i v případě mokřadních druhů periodických mokřin (Vertigo antivertigo a Euconulus praticola), jejichž výskyt je podmíněn stabilním vodním režimem, trvale vysokým zamokřením a u vodních druhů (hlavně Aplexa hypnorum) také sezónním výskytem drobných periodických vod. Díky několikaletému průzkumu byl také pozorován negativní vliv nadměrné eutrofizace rybničního tělesa, který se v letních měsících projevoval masivním rozvojem vodního květu a vláknitých řas, kdy rozkladem této biomasy docházelo k výraznému zhoršení kyslíkových poměrů. Tento trend byl dobře pozorovatelný na úrovni změn distribuce jednotlivých citlivých druhů a také změnami v jejich četnosti. Dokonce je možné jej dokumentovat i na druhové úrovni v případě nepůvodního severoamerického druhu Physella acuta, který nebyl v roce 2001 nalezena vůbec. V letech naopak patřil k nejdominantnějším druhům rozšířeným po celém území, podobně i v roce Špatný stav kvality vody, který byl pozorován v roce 2007, se v letech 2008 a 2010 ještě dále zhoršil a mohl být také částečně spojen i s poklesem vodní hladiny. To se jasně odrazilo v poklesu populací citlivějších druhů, které tak mohly reagovat na zhoršení kvality vody a kyslíkových poměrů. Při průzkumu v roce 2007 byl patrný pokles populace lištovky lesklé (Segmentina nitida), a to jak četnostně, tak plošně. Tento pokles dále nápadně akceleroval v roce V roce 2010 byl tento druh nalezen už pouze na jediném místě, kde byla mnohem vyšší průhlednost vody. To naznačuje také menší vegetativní zarostení vody a tím i lepší kyslíkové

5 poměry. Ve většině plochy litorálu severovýchodní části rybníka, kde se v minulosti lištovky vyskytovaly, byl pozorován masový nárůst vodního květu, voda byla zcela neprůhledná (fotografie č. 2 a 5) a páchnoucí po hnilobných procesech. Dále bylo také pozorováno ochuzení většiny litorálů rybníka o některé náročnější druhy (Aplexa hypnorum, Stagnicola corvus a Pisidium obtusale), které byly v roce 2001 zjištěny v litorálu severního cípu rybníka v hojných populacích. Závěry a doporučení: Dlouhodobý trend zhoršování kvalitu vody v letních měsících a ochuzování litorálních společenstev o druhy náročné na čistoty vody, jasně ukazuje na nepříznivý vývoj parametrů vody v tělese rybníka. Je těžké posoudit, na kolik se jedná o situaci vyvolanou konkrétními zásahy po roce 2001 a nakolik o samovolný vývoj, který vychází z předchozích zásahů a využívání rybníka. Tento vývoj může také souviset s dlouhodobým průběhem počasí v posledních letech (sušší a teplejší léta apod.). V této souvislosti je ovšem nutné doporučit zamezení jakéhokoli dalšího přísunu živin do tělesa rybníka, například v souvislosti s dokrmováním rybí obsádky. Rovněž nežádoucí jsou zásahy vedoucí k redukci litorálních makrofyt, například vysoké zastoupení fytofágních ryb. Většina ohrožených druhů a druhové bohatosti vodních měkkýšů vůbec je soustředěna právě do těchto partií. Jasný doklad poskytuje srovnání nejvíce zachovalé části chráněných litorálů na lokalitách č. 1, 2 a 7 s druhovou garniturou umělého litorálu v místě kamenného záhozu (lok. č. 8). V případě mokřadních suchozemských společenstev je nutné neprovádět zásahy vedoucí k negativním změnám vodního režimu tak, aby nedošlo k poklesu nebo výraznému kolísání hladiny podzemní vody. Také nejsou doporučeny jakékoliv lesnické zásahy do keřového a stromového patra, které by kromě vlastního negativního vlivu mohly vést k prosychání povrchu půdy v teplých a slunečných dnech. Citovaná literatura: BERAN L., 2005: III Inventarizace vodních měkkýšů. In: Janáčková H. et Štorkánová A. (eds.), Metodika inventarizačních průzkumů zvláště chráněných území. AOPK ČR. BERAN L., JUŘIČKOVÁ L. & HORSÁK M., 2005: Mollusca (měkkýši), pp In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Beobratlí. AOPK ČR, Praha.

6 CAMERON R. A. D. & POKRYSZKO B. M., 2005: Estimating the species richness and composition of land mollusc communities: problems, consequences and practical advice. Journal of Conchology, 38: GLÖER P. & MEIER-BROOK C., 2003: Süsswassermollusken (Ein Bestimmungsschlüssel für die Bundesrepublik Deutschland) 13. Auflage. Deutscher Jugenbund für Naturbeobachtung, Hamburg. HORSÁK M., 2003a: Mlži rodu Pisidium C. Pfeiffer (Mollusca: Bivalvia) České republiky. - Acta Facultatis Ecologiae, 10, Suppl. 1: HORSÁK M., 2003b: Výsledky stopatnáctiletého výzkumu měkkýšů (Mollusca) NPP Šipka u Štramberka (severní Morava). Čas. Slezského Muzea Opava (A), 52: HORSÁK M., 2003c: How to sample mollusc communities in mires easily. Malacologica Bohemoslovaca, 2: HORSÁK M., 2003d: Vodní měkkýši Přírodních rezervací Velký Pavlovický rybník, Skučák a Štěpán (Slezsko, Česká republika). Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy), 13: 1 8. HORSÁK, M., JUŘIČKOVÁ, L., BERAN, L., ČEJKA, T., DVOŘÁK, L., 2010: Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky. Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 10-Nov LOŽEK V., 1956: Klíč československých měkkýšů. Slovenská akademie věd, Bratislava.

7 Tabulka 1. Přehled zjištěných druhů vodních měkkýšů v PR Skučák v roce Druhy jsou řazeny systematicky. Číslo lokality odpovídá číslu, které je uvedeno v seznamu studovaných lokalit a v mapové příloze ukazující pozici studovaných lokalit (Mapa 1). Pro jednotlivé studované lokality jsou uvedeny počty pozorovaných jedinců za dobu průzkumu. Použitá nomenklatura je podle práce HORSÁK et al. (2010). Druh Číslo lokality Viviparus contectus (Millet, 1813) ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Acroloxus lacustris (Linné, 1758) ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ ~ ~ Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 4 ~ ~ Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) 50 ~ 6 ~ ~ ~ 2 ~ ~ Stagnicola palustris O. F. Müller, ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ Radix auricularia (Linné, 1758) ~ 5 ~ 2 17 ~ ~ ~ ~ Radix ovata (Draparnaud, 1805) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) ~ 4 ~ 5 6 ~ ~ ~ ~ Aplexa hypnorum (Linné, 1758) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 1 ~ Physella acuta (Draparnaud, 1805) ~ 15 ~ 4 20 ~ ~ ~ ~ Planorbis planorbis (Linné, 1758) ~ 35 3 ~ 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Anisus vortex (Linné, 1758) ~ 25 ~ ~ ~ ~ ~ Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) 40 ~ ~ ~ 3 ~ 3 1 ~ ~ ~ ~ Gyraulus crista (Linné, 1758) 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hippeutis complanatus (Linné, 1758) ~ ~ ~ ~ ~ ~ Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) ~ 120 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Planorbarius corneus (Linné, 1758) 15 ~ 5 5 ~ 5 ~ 2 ~ ~ ~ ~ Sphaerium corneum (Linné, 1758) ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774) 42 ~ ~ 6 ~ ~ 6 ~ ~ ~ ~ 3 Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15 Pisidium milium Held, 1836 ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) ~ ~ ~ ~ 4 30 ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pisidium subtruncatum Malm, 1855 ~ ~ ~ 15 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 10 Pisidium personatum Malm, 1855 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 ~

8 Tabulka 2. Přehled zjištěných druhů suchozemských plžů v PR Skučák v roce Druhy jsou řazeny systematicky. Číslo lokality odpovídá číslu, které je uvedeno v seznamu studovaných lokalit a v mapové příloze ukazující pozici studovaných lokalit (Mapa 1). Pro jednotlivé studované lokality jsou uvedeny počty pozorovaných jedinců za dobu průzkumu. Použitá nomenklatura je podle práce HORSÁK et al. (2010). Druh Číslo lokality Carychium minimum O. F. Müller, ~ Succinea putris (Linné, 1758) ~ ~ 5 5 ~ Oxyloma elegans (Risso, 1826) ~ ~ Cochlicopa lubrica (Müll., 1774) ~ ~ ~ ~ 2 Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) ~ ~ ~ ~ 4 Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) ~ 2 ~ 1 ~ Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774) ~ ~ Euconulus praticola (Reinhardt, 1883) ~ ~ ~ 3 ~ Perpolita hammonis (Ström, 1765) ~ ~ ~ ~ 2 Deroceras laeve (O.F. Müller, 1774) ~ ~ ~ 2 ~ Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774) 1 ~ ~ ~ ~ Plicuteria lubomirskii (Ślósarski, 1881) 3 ~ ~ ~ ~ Perforatella bidentata (Gmelin, 1791) ~ 1 2 ~ ~ Monachoides incarnatus (O.F. Müller, 1774) 4 ~ ~ ~ ~ Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) 2 ~ ~ ~ ~ Helix pomatia Linné, ~ ~ ~ ~

9 Tabulka 3. Přehled zjištěných druhů vodních měkkýšů v PR Skučák v roce 2001, 2007, 2008 a Druhy jsou řazeny abecedně. Kategorie četnosti: VO - velmi ojedinělý výskyt, O - ojedinělý výskyt, R - roztroušený výskyt, H - hojný výskyt, VH - velmi hojný výskyt. (X) - pouze prázdné schránky. Použitá nomenklatura je podle HORSÁK et al. (2010), stupeň ohroženosti podle BERAN et al. (2005): EN - ohrožený, VU - zranitelný, NT - téměř ohrožený. Druhy neoznačené jsou běžné a hojné, v současnosti bez ohrožení. Druh Ohrožení Acroloxus lacustris (Linné, 1758) VO ~ VO VO ~ Anisus vortex (Linné, 1758) VH VH H H ~ Anodonta anatina (Linné, 1758) ~ ~ R ~ ~ Aplexa hypnorum (Linné, 1758) H H R VO VU Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) O O VO O ~ Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) H H VH R ~ Gyraulus crista (Linné, 1758) VO R O VO ~ Hippeutis complanatus (Linné, 1758) H VH H H ~ Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) R R R R ~ Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774) H VO O R NT Physella acuta (Draparnaud, 1805) ~ VH VH VH ~ Pisidium casertanum (Poli, 1791) ~ ~ O ~ ~ Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) VO(X) ~ O O ~ Pisidium milium Held, 1836 VH H R O NT Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) VH VH H R NT Pisidium personatum Malm, 1855 ~ O O VO ~ Pisidium subtruncatum Malm, 1855 VH VH H R ~ Planorbarius corneus (Linné, 1758) R O R R ~ Planorbis planorbis (Linné, 1758) R H R R ~ Radix auricularia (Linné, 1758) R H H R ~ Radix ovata (Draparnaud, 1805) O R O R ~ Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) H R R R VU Sphaerium corneum (Linné, 1758) VO VO O VO ~ Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) R O O R ~ Stagnicola palustris O. F. Müller, 1774 ~ ~ ~ VO ~ Viviparus contectus (Millet, 1813) O VO O VO VU

10 Tabulka 4. Přehled zjištěných druhů suchozemských plžů v PR Skučák v roce 2001, 2007, 2008 a Druhy jsou řazeny abecedně. Kategorie četnosti: VO - velmi ojedinělý výskyt, O - ojedinělý výskyt, R - roztroušený výskyt, H - hojný výskyt, VH - velmi hojný výskyt. Použitá nomenklatura je podle HORSÁK et al. (2010), stupeň ohroženosti podle BERAN et al. (2005): EN - ohrožený, VU - zranitelný, NT - téměř ohrožený. Druhy neoznačené jsou běžné a hojné, v současnosti bez ohrožení. Druh Ohrožení Alinda biplicata (Montagu, 1803) ~ R ~ ~ ~ Carychium minimum O. F. Müller, 1774 H H ~ R ~ Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) ~ O ~ VO ~ Cochlicopa lubrica (Müll., 1774) ~ ~ ~ VO ~ Deroceras laeve (O.F. Müller, 1774) O VO ~ VO ~ Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774) ~ VO ~ VO ~ Euconulus praticola (Reinhardt, 1883) ~ VO ~ O VU Helix pomatia Linné, 1758 ~ O ~ R ~ Monachoides incarnatus (O.F. Müller, 1774) ~ O ~ O ~ Oxyloma elegans (Risso, 1826) R H ~ R NT Perforatella bidentata (Gmelin, 1791) ~ R ~ VO NT Perpolita hammonis (Ström, 1765) ~ R ~ VO ~ Plicuteria lubomirskii (Ślósarski, 1881) VO x ~ O NT Succinea putris (Linné, 1758) R R ~ R ~ Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) VO VO ~ O ~ Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) H R ~ VO VU Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774) O VH ~ R ~

11 Mapa 1. Pozice studovaných lokalit na území PR Skučák v roce Popis jednotlivých lokality, viz část Metodika.

Malakologický průzkum na území PR Skalka

Malakologický průzkum na území PR Skalka 1.18.1. Malakologický průzkum na území PR Skalka Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně bylo zkoumáno na

Více

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy)

Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 93 98 ISSN 1336-6939 Měkkýši národní přírodní památky Kopičácký rybník (střední Čechy) Molluscs of the Kopičácký rybník National Nature Monument (Central Bohemia)

Více

Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko Máchův kraj

Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko Máchův kraj Malacologica Bohemoslovaca (2017), 16: 1 6 ISSN 1336-6939 Měkkýši Dolanského rybníka (severní Čechy) příspěvek k poznání měkkýšů CHKO Kokořínsko Máchův kraj Molluscs of the Dolanský rybník Pond (Northern

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI KLÍČAVY

VODNÍ MĚKKÝŠI KLÍČAVY Bohemia centralis 24: 153-159, 1995 VODNÍ MĚKKÝŠI KLÍČAVY Freshwater molluscs of Klíčava brook Luboš Beran Key words: Mollusca, freshwater molluscs, Unio crassus, Pisidium amnicum, Charakteristika území

Více

zoogeografie 1 A W-PAL S x x x x x x x x x x x 10 D EUS S x x x x x x x 1 A EUR S x x x x x x x x x x x x 10 D EUR S x x x x x x x x x x x

zoogeografie 1 A W-PAL S x x x x x x x x x x x 10 D EUS S x x x x x x x 1 A EUR S x x x x x x x x x x x x 10 D EUR S x x x x x x x x x x x Příloha Tabulka 2: Seznam všech druhů měkkýšů nalezených v jednotlivých pohořích České republiky. Nomenklatura je uvedena dle Horsák et al. (2010). Za názvem druhu následuje ekologická skupina (Ložek,

Více

Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava

Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava Bohemia centralis, Praha, 28: 377 381, 2007 Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava Aquatic molluscs of the Všetatská černava Nature Reserve (Central Bohemia, Czech Republic) Luboš Beran Správa

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky Bohemia centralis, Praha, 26: 45 51, 2003 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the lower reach of the Berounka River (Czech Republic)

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů nivy Ploučnice mezi Českou Lípou a Mimoní

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů nivy Ploučnice mezi Českou Lípou a Mimoní Malacologica Bohemoslovaca (2016), 15: 21 29 ISSN 1336-6939 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů nivy Ploučnice mezi Českou Lípou a Mimoní A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Ploučnice

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 119-124 ISBN: 80-86046-75-3 VODNÍ MĚKKÝŠI RYBNÍKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH Aquatic molluscs of ponds in the Lanškrounské rybníky

Více

Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice)

Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač), 2 (2003): 31 36 Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice) Malacozoological inventory of the Bažantnice

Více

Vodní měkkýši PR Horní Lužnice (jižní Čechy, Česká republika)

Vodní měkkýši PR Horní Lužnice (jižní Čechy, Česká republika) Silva Gabreta vol. 14 (1) p. 39 48 Vimperk, 2008 Vodní měkkýši PR Horní Lužnice (jižní Čechy, Česká republika) Aquatic molluscs of the Horní Lužnice Nature Reserve (South Bohemia, Czech Republic) Luboš

Více

Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora

Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora 1.19.1. Malakologický průzkum na území PR Suchá Dora Cíl průzkumu: Inventarizační průzkum malakofauny na území PR Metodika průzkumu: Průzkum byl proveden na ploše celé rezervace, detailně byly zkoumány

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI PR ANENSKÉ ÚDOLÍ A PP KUSÁ HORA

VODNÍ MĚKKÝŠI PR ANENSKÉ ÚDOLÍ A PP KUSÁ HORA Vč. sb. přír. Práce a studie, 15 (2008): 253-259 ISSN 1212-1460 VODNÍ MĚKKÝŠI PR ANENSKÉ ÚDOLÍ A PP KUSÁ HORA Aquatic molluscs of the Anenské údolí Nature Reserve and Kusá hora Nature Monument Luboš BERAN

Více

Luboš Beran. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149, CZ-27601 Mělník, Česká republika, e-mail: beran@schkocr.cz

Luboš Beran. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149, CZ-27601 Mělník, Česká republika, e-mail: beran@schkocr.cz Malacologica Bohemoslovaca (Československá slimač), 2 (2003): 3 10 Příspěvek k poznání vodní malakofauny Hrubého Jeseníku, Rychlebských hor, Zlatohorské vrchoviny a Žulovské pahorkatiny (severní Morava,

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy Bohemia centralis, Praha, 28: 383 391, 2007 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy Contribution to the knowledge of aquatic molluscs of lower reach of the Vltava River (Central Bohemia,

Více

MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE

MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE Vč. sb. přír. - Práce a studie, 8(2000): 237-246 ISBN: 80-86046 - 49-4 MĚKKÝŠI LABSKÉ NIVY U PŘELOUČE Molluscs of the Labe river floodplain near Přelouč town (North-eastern Bohemia) Jaroslav VAŠÁTKO 1

Více

Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách

Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 33 46 ISSN 1336-6939 Výsledky průzkumu měkkýšů (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia) v okolí města Blatná v jihozápadních Čechách Results of the faunistic survey of molluscs

Více

Malakofauna PR Hemže-Mýtkov

Malakofauna PR Hemže-Mýtkov Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 56 62 ISSN 1336-6939 Malakofauna PR Hemže-Mýtkov Mollusc fauna of the Hemže-Mýtkov Nature Reserve JAN MYŠÁK Rösslerova 1414, CZ-56002 Česká Třebová, Czech Republic,

Více

Doplněk k poznání vodních měkkýšů Labe mezi Hřenskem a Střekovem a srovnání s malakofaunou Labe v jiných úsecích

Doplněk k poznání vodních měkkýšů Labe mezi Hřenskem a Střekovem a srovnání s malakofaunou Labe v jiných úsecích Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 46 52 ISSN 1336-6939 Doplněk k poznání vodních měkkýšů Labe mezi Hřenskem a Střekovem a srovnání s malakofaunou Labe v jiných úsecích A supplement to the knowledge

Více

Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby

Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby Výsledky malakologického průzkumu na území lokality Staré duby (závěrečná zpráva průzkumu malakofauny v letech 2009-2010, zpracovala Veronika Schenková) Cíl průzkumu: Výsledky prvního komplexního průzkumu

Více

Vodní měkkýši přehradní nádrže Slapy (Česká republika)

Vodní měkkýši přehradní nádrže Slapy (Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2007), 6: 11 16 ISSN 1336-6939 Vodní měkkýši přehradní nádrže Slapy (Česká republika) Aquatic molluscs of the Slapy Reservoir (Czech Republic) LUBOŠ BERAN Správa Chráněné krajinné

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko (severní Čechy)

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko (severní Čechy) Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 28: 59 70, 2010 ISBN 978-80-87266-04-5 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko

Více

MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY

MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 273-283 ISBN: 80-86046-64-8 MĚKKÝŠÍ FAUNA DLOUHÉ MEZE V CHKO ŽELEZNÉ HORY Molluscs of the Dlouhá mez in the Protected Landscape Area Železné hory Mts. (East Bohemia,

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blaník (Česká republika)

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blaník (Česká republika) Malacologica Bohemoslovaca (2006), 5: 46 50 ISSN 1336-6939 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Blaník (Česká republika) A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Blaník PLA (Czech

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY VODNÍ A MOKŘADNÍ MĚKKÝŠI ŘEKY TŘEMOŠENKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martina Šalomová Biologie se zaměřením na vzdělávání (2012-2015)

Více

Vodní měkkýši bývalého lomu Chabařovice v severních Čechách

Vodní měkkýši bývalého lomu Chabařovice v severních Čechách Malacologica Bohemoslovaca (2010), 9: 26 32 ISSN 1336-6939 Vodní měkkýši bývalého lomu Chabařovice v severních Čechách Aquatic molluscs of the former quarry Chabařovice in Northern Bohemia (Czech Republic)

Více

Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus)

Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus) Malacologica Bohemoslovaca (2012), 11: 13 21 ISSN 1336-6939 Vodní malakofauna dolního toku Lužnice se zaměřením na stav populace velevruba tupého (Unio crassus) Aquatic molluscan fauna of the lower part

Více

parnassia MĚKKÝŠI ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ (Mollusca) AOPK ČR

parnassia MĚKKÝŠI ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ (Mollusca) AOPK ČR parnassia MĚKKÝŠI (Mollusca) ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ AOPK ČR Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts. Autoři / Authors: Magda Drvotová, Jaroslav Č. Hlaváč, Michal Horsák,

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko Bohemia centralis, Praha, 31: 219 235, 2011 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the Protected Landscape Area Křivoklátsko (Central

Více

Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy)

Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 1 8 ISSN 1336-6939 Malakofauna Přírodní rezervace Údolí Teplé (západní Čechy) Mollusc assemblage of the Údolí Teplé Nature Reserve (Czech Republic: West Bohemia) LIBOR

Více

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí Miloš ROZKOŠNÝ, Miriam DZURÁKOVÁ, Hana HUDCOVÁ, Pavel SEDLÁČEK Výzkumný

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 9 13 ISSN 1336-6939 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů severní části CHKO Orlické hory A contribution to the knowledge of aquatic molluscs of the northern part of

Více

Výskyt kriticky ohroženého plže vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) na vybraných rašeliništích v kraji Vysočina

Výskyt kriticky ohroženého plže vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) na vybraných rašeliništích v kraji Vysočina Výskyt kriticky ohroženého plže vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) na vybraných rašeliništích v kraji Vysočina Závěrečná zpráva průzkumu malakofauny v období duben srpen 2012 Veronika Schenková & Michal

Více

Vodní malakofauna přítoků Javorky u Lázní Bělohrad

Vodní malakofauna přítoků Javorky u Lázní Bělohrad Malacologica Bohemoslovaca (2012), 11: 45 53 ISSN 1336-6939 Vodní malakofauna přítoků Javorky u Lázní Bělohrad Aquatic molluscan fauna of tributaries of the brook Javorka near Lázně Bělohrad (East Bohemia,

Více

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů evropsky významné lokality Bystřice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus)

Příspěvek k poznání vodních měkkýšů evropsky významné lokality Bystřice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus) Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 10 17 ISSN 1336-6939 Příspěvek k poznání vodních měkkýšů evropsky významné lokality Bystřice se zaměřením na populaci velevruba tupého (Unio crassus) A contribution

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko

Přehled terestrických plžů CHKO Křivoklátsko Erica, Plzeň, 12: 83 91, 2004 83 Libor DVOŘÁK 1) & Petra TUČKOVÁ 2) 1) Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 341 92 Kašperské Hory, e-mail: libor.dvorak@npsumava.cz 2) Správa CHKO Křivoklátsko, 270 24

Více

Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic

Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic Bohemia centralis, Praha, 30: 109 113, 2010 Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic Relict malacocoenoses of Jarvová louka at Sedlčánky and Nature Reserve Slatinná

Více

Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko

Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 41 73, 2006 Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko Molluscs (Mollusca) of Kokořínsko Protected Landscape Area Luboš Beran Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149,

Více

Vodní měkkýši dolního toku Chrudimky jediná lokalita Unio crassus v Pardubickém kraji?

Vodní měkkýši dolního toku Chrudimky jediná lokalita Unio crassus v Pardubickém kraji? Malacologica Bohemoslovaca (2016), 15: 30 36 ISSN 1336-6939 Vodní měkkýši dolního toku Chrudimky jediná lokalita Unio crassus v Pardubickém kraji? Aquatic molluscs of the lower stretch of the Chrudimka

Více

Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy)

Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy) Bohemia centralis, Praha, 29: 29 35, 2009 Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy) Malacostratigraphy of the Holocene tufa deposit at Kalivody (Nature

Více

fytopatogenů a modelování

fytopatogenů a modelování Mapování výskytu fytopatogenů a modelování škod na dřevinách v lesích ČR Dušan Romportl, Eva Chumanová & Karel Černý VÚKOZ, v.v.i. Mapování výskytu vybraných fytopatogenů Introdukce nepůvodních patogenů

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI LABE MEZI PARDUBICEMI A HŘENSKEM

VODNÍ MĚKKÝŠI LABE MEZI PARDUBICEMI A HŘENSKEM 78 79 VODNÍ MĚKKÝŠI LABE MEZI PARDUBICEMI A HŘENSKEM Aquatic molluscs of the Elbe River between Pardubice and Hřensko (Czech Republic) Luboš Beran Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, Česká 149,

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy)

Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 48 59 ISSN 1336-6939 Malakofauna v nivě Jizery (Severní Čechy) The mollusc fauna of the Jizera River floodplain (North Bohemia) Jitka Horáčková 1,2, Vojen Ložek 2

Více

Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle

Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle Bohemia centralis, Praha, 30: 101 108, 2010 Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle A contribution to the knowledge of molluscs (Mollusca) of the Větrušické rokle National Nature Reserve

Více

Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu botanické zahrady v Brně

Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu botanické zahrady v Brně Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu botanické zahrady v Brně Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta Katedra zoologie a ekologie Malakofauna středoevropských skleníků na příkladu

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní

Měkkýši přírodních rezervací Podhorní vrch a Holina u Mariánských Lázní Erica, Plzeň, 13: 37 42, 2006 37 Libor DVOŘÁK 1) a Lucie JUŘIČKOVÁ 2) 1) Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 34192 Kašperské Hory, e-mail: libor.dvorak@npsumava.cz 2) Katedra zoologie, Přírodovědecká

Více

Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí

Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí Malacologica Bohemoslovaca (2017), 16: 7 11 ISSN 1336-6939 Malakofauna navrhované NPR Obírka-Kopánky a okolí Mollusc fauna of the proposed Obírka-Kopánky National Nature Reserve and its surroundings Jan

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

MALAKOFAUNA HŘBITOVŮ BRATISLAVY A NĚKTERÝCH PŘILEHLÝCH MĚST A OBCÍ

MALAKOFAUNA HŘBITOVŮ BRATISLAVY A NĚKTERÝCH PŘILEHLÝCH MĚST A OBCÍ Folia faunistica Slovaca, 2004, 9 (1): 1-14 ISSN 1335-7522 MALAKOFAUNA HŘBITOVŮ BRATISLAVY A NĚKTERÝCH PŘILEHLÝCH MĚST A OBCÍ LIBOR DVOŘÁK 1, TOMÁŠ ČEJKA 2 1 Správa NP a CHKO Šumava, Sušická 399, 34192

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu Jaromír Maštera říjen 2013 Obojživelníci na Vysočině Česká republika - 21 druhů Vysočina - 15 druhů: mlok čolek velký čolek horský

Více

Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika) Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic)

Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika) Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic) Malacologica Bohemoslovaca (2007), 6: 29 34 ISSN 1336-6939 Vodní měkkýši Malé Bečvy (Česká republika) Aquatic molluscs of the Malá Bečva River (Czech Republic) LUBOŠ BERAN Agentura ochrany přírody a krajiny

Více

Měkkýši v nivě Milešovského potoka

Měkkýši v nivě Milešovského potoka Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 24 34 ISSN 1336-6939 Měkkýši v nivě Milešovského potoka Molluscs of the Milešovský Potok floodplain (Northwest Bohemia, Czech Republic) Jitka Horáčková 1, Vojen Ložek

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech

Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech Malacologica Bohemoslovaca (2006), 5: 18 24 ISSN 1336-6939 Prales NPR Mionší malakozoologický ráj v Beskydech Virgin forest of the Mionší National Nature Reserve a malacological Eden in the Beskydy Mts

Více

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Zpracovala: Mgr. Alice Háková říjen 2016 2 Místo průzkumu: kraj: Liberecký k.ú.: Zásada Objednatel: Krajský úřad Libereckého kraje

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Mkkýši (Mollusca) PR Panské louky Michal Maas

Mkkýši (Mollusca) PR Panské louky Michal Maas Mkkýši (Mollusca) PR Panské louky Michal Maas Abstrakt Pi malakologickém przkumu PR Panské louky bylo zjištno 21 druh mkkýš (18 druh suchozemských plž, 1 vodní plž a 2 druhy mlž). Byl proveden ekologický

Více

Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost

Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost Malacologica Bohemoslovaca (2011), 10: 51 64 ISSN 1336-6939 Nivní malakofauna řeky Ohře její minulost a současnost The floodplain molluscan fauna of the Ohře River (Czech Republic) its past and present

Více

Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy)

Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2013), 12: 40 47 ISSN 1336-6939 Nivní malakofauna Ploučnice (Severní Čechy) The floodplain mollusc fauna of the Ploučnice River (North Bohemia) Jitka Horáčková 1,2 & Lucie Juřičková

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie správné odpovědi, vy a komentáře PT#V/8/2016 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 15. 6. 2016 Účastníci programu

Více

Národní Inventarizace Lesů. Radim Adolt, Analyticko-metodické Centrum NIL (ACNIL), Kroměříž

Národní Inventarizace Lesů. Radim Adolt, Analyticko-metodické Centrum NIL (ACNIL), Kroměříž Národní Inventarizace Lesů Radim Adolt, Analyticko-metodické Centrum NIL (ACNIL), Kroměříž Principy NIL V souladu s mezinárodně doporučeným postupem je nezbytné nejprve analyzovat krajinný pokryv jako

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU)

14.10.2010 MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE DEFINICE MOKŘADU HYDROLOGIE MOKŘADŮ DRUHY MOKŘADŮ V ČR DĚLENÍ MOKŘADŮ (PODLE VZNIKU) DEFINICE MOKŘADU Michal Kriška, Václav Tlapák MOKŘADY V HARMONICKÉ ROVNOVÁZE S KRAJINOU Přírodní mokřady Vysoká hladina podpovrchové vody Zvláštní vodní režim Specifická fauna a flóra Příklad rašeliniště,

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav

Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Soubor map V ková struktura vybraných horských smrkových porost na Šumav Auto i: Ing. Pavel Janda, Ph.D., Ing. Vojt ch ada, Doc., Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. Tento soubor map je rozd len na ásti: 1. Soubor

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování

Voda v krajině. Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Péče, praktická opatření, možnosti financování Voda v krajině Obnova a péče o mokřadní biotopy - tůně - rybníky - podmáčené louky Revitalizace vodních toků Vytváření nových tůní vhodné místo

Více

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou pravdivé, - prohlašuji, ţe

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku

PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku Malacologica Bohemoslovaca (2012), 11: 22 28 ISSN 1336-6939 PR Skalní potok ukázka typické malakofauny Hrubého Jeseníku Skalní Potok Nature Reserve an example of a typical malacofauna in the Hrubý Jeseník

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Diverzita vodních. v PR Petrovka a přilehlé. rybniční soustavy

Diverzita vodních. v PR Petrovka a přilehlé. rybniční soustavy Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Centrum biologie, geověd a envigogiky Diplomová práce Diverzita vodních a mokřadních malakocenóz v PR Petrovka a přilehlé části povodí bolevecké rybniční

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Mokřady pod

Více

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Erica, Plzeň, 20: 131 140, 2013 131 Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Thick-shelled river mussel (Unio crassus) in a millrace of

Více

Monitoring vybraných invazních druhů rostlin a živočichů v Moravskoslezském kraji

Monitoring vybraných invazních druhů rostlin a živočichů v Moravskoslezském kraji Monitoring vybraných invazních druhů rostlin a živočichů v Mgr. Roman Barták, ZO ČSOP Onyx Celkem 3 dílčí průzkumy: 1. CHKO Beskydy 2. CHKO Jeseníky 3. Moravskoslezský kraj (mimo obě CHKO) CHKO Beskydy

Více

Příloha 4 k průběžné zprávě č. 2. Dílčí výsledky expedice Norsko 2015 17.7.-28-7. 2015

Příloha 4 k průběžné zprávě č. 2. Dílčí výsledky expedice Norsko 2015 17.7.-28-7. 2015 Příloha 4 k průběžné zprávě č. 2 Název projektu: Realizace záchranného programu pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) Dílčí výsledky expedice Norsko 2015 17.7.-28-7. 2015 4.12.2015 Program

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Tábor Husovo náměstí, Sladovna, park pod Trafačkou PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: web: info@safetrees.cz www.safetrees.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

Více

Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších 1. díl

Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších 1. díl Malacologica Bohemoslovaca (2010), 9: 21 25 ISSN 1336-6939 Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších 1. díl The distribution of Vestia ranojevici moravica

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby JAN ŠAMATA & OLDŘICH

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy)

Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) Malacologica Bohemoslovaca (2009), 8: 31 37 ISSN 1336-6939 Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy) The results of the malacological survey of

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více