SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ Comparison of classical life insurance products and modern life insurance products from actuarial view Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Silvie KAFKOVÁ Autor: Bc. Dagmar SLOVÁKOVÁ Brno, 2014

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: SLOVÁKOVÁ Dagmar Finance SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ- MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ Comparison of classical life insurance products and modern life insurance products from actuarial view Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Srovnání klasických produktů životního pojištění a moderních produktů životního pojištění s důrazem na matematicko-pojistnou stránku produktů. Postup práce a použité metody: Vymezení a stručná charakteristika životního pojištění. Charakteristika klasických produktů životního pojištění. Charakteristika moderních produktů životního pojištění. Pojistně-matematické výpočty produktů životního pojištění. Analýza rozdílů v matematicko-pojistných výpočtech klasických a moderních produktů životního pojištění. Shrnutí výsledků, výhody a nevýhody, závěr. Použité metody: komparace, analýza, dedukce, syntéza, matematicko-statistické metody.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: PROMISLOW, S. David. Fundamentals of actuarial mathematics. Chichester: John Wiley & Sons, xix, 372 s. ISBN GERBER, Hans U. Life insurance mathematics. Edited by Samuel H. Cox. 3rd ed. Zurich: Springer, xvii, 217. ISBN X. BOOTH, P. Modern actuarial theory and practice. 2nd ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, xxxiii, 79. ISBN ČERVINEK, Petr. Pojistná matematika I. 1. vyd. Brno: ESF MU, s. ISBN CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika :teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Mgr. Silvie Kafková Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Dagmar Slováková Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Srovnání klasických produktů životního pojištění a moderních produktů životního pojištění z pohledu pojistně-matematických výpočtů Comparison of classical life insurance products and modern life insurance products from actuarial view Financí Vedoucí diplomové práce: Mgr. Silvie Kafková Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem diplomové práce Srovnání klasických produktů životního pojištění a moderních produktů životního pojištění z pohledu pojistně-matematických výpočtů je teoretické a pojistně-matematické srovnání těchto dvou produktů životního pojištění. Práce je zaměřena především na smíšené, univerzální a investiční životní pojištění. V první části práce jsou definovány základy životního pojištění. Následně je popsáno klasické životní pojištění a jsou odvozeny matematicko-pojistné vzorce pro smíšené pojištění. Obsahem dalších kapitol je podrobný popis univerzálního životního pojištění a investičního životního pojištění. Cílem a také závěrem práce je srovnání smíšeného životního pojištění a univerzálního životního pojištění a stanovení jejich výhod a nevýhod. Annotation The objective of thesis Comparison of classical life insurance products and modern life insurance products from actuarial view is theoretical and practical comparison of these two life insurance products. Thesis is focused especially on the mixed life insurance, universal life insurance and variable universal life. Basis of the life insurance are defined in the first part. Then the classical life insurance is described and actuarial formulas for mixed life insurance are derived. Content of next chapters is the detailed description of universal life insurance and variable universal life. The aim and the conclusion of thesis is the comparison of the mixed life insurance and universal life insurance and specification of their advantages and disadvantages. Klíčová slova Životní pojištění, smíšené pojištění, univerzální pojištění, investiční pojištění, netto rezerva, individuální účet, moderní produkty životního pojištění Key words Life insurance, mixed life insurance, universal life insurance, unit-linked, variable universal life, net level premium reserve, individual account, modern life insurance products

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Srovnání klasických produktů životního pojištění a moderních produktů životního pojištění z pohledu pojistně-matematických výpočtů vypracovala samostatně a pod vedením Mgr. Silvie Kafkové. Uvedla jsem v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně 20. prosince 2013 podpis autora

8 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce Mgr. Silvii Kafkové za vedení, trpělivost, ochotu, odborné rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování mé diplomové práce.

9 Obsah _Toc Úvod Teoretická východiska Základní pojmy životního pojištění Pojistný trh Pojistná rizika Subjekty pojištění Pojistná doba Pojistné Pojistná událost a plnění Definice životního pojištění Odvětví životních pojištění Situace na pojistném trhu v České republice v roce Předepsané pojistné a podíl životního a neživotního pojištění Další ukazatele úrovně pojistného trhu Podíl odvětví životního pojištění Diskriminace v pojištění Technická úroková míra Úmrtnostní tabulky Popis úmrtnostní tabulky Komutační čísla Základní principy pojistně matematických výpočtů Charakteristika klasických produktů životního pojištění Pojištění pro případ dožití Pojištění pro případ smrti Důchodové pojištění Dočasný důchod trvající n roků předlhůtní Smíšené pojištění Kalkulace pojistného a technických rezerv pro smíšené pojištění Pojistné Běžné netto pojistné pro smíšené pojištění Brutto pojistné Pojistné rezervy Rezerva pojistného životních pojištění Netto rezerva Brutto rezerva Univerzální životní pojištění Flexibilita Pojistné Nákladové položky Rizikové pojistné za smrt Počáteční nesplacené náklady Inkasní náklady... 48

10 5.3.4 Správní náklady Kapitálová hodnota individuálního účtu Srovnání s klasickými produkty životního pojištění Investiční životní pojištění Zaplacené pojistné Investiční strategie Pojistné plnění Srovnání s klasickými produkty životního pojištění Výhody a nevýhody investičního životního pojištění oproti klasickému životnímu pojištění Výpočty smíšeného a univerzálního životního pojištění Hodnoty parametrů Muži Smíšené pojištění 20 let Smíšené pojištění 65 let Univerzální životní pojištění 20 let Univerzální životní pojištění 65 let Ženy Smíšené pojištění 20 let Smíšené pojištění 65 let Univerzální životní pojištění 20 let Univerzální životní pojištění 65 let Porovnání výsledků smíšeného životního pojištění a univerzálního životního pojištění Komentář výsledků Modelový příklad investičního životního pojištění Závěr Seznam použitých informačních zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů Seznam schémat Seznam použitých zkratek Seznam příloh... 88

11 Úvod Pojištění se stalo důležitou součástí našeho života, jelikož člověk je od pradávna provázen množstvím nejrůznějších rizik. Tato rizika, která představují menší či větší hrozbu, jak pro zdraví, tak pro majetek, byla vždy nedílnou a nepříjemnou součástí našich životů. Proto se tedy snažíme eliminovat tyto negativní dopady pomocí pojištění a přenosem rizika na komerční pojišťovny. Pomocí životního pojištění se snažíme ekonomicky zabezpečit sebe i rodinu v případě poškození zdraví nebo při dalších nepředvídatelných událostech a finančně kompenzovat tyto negativní vlivy. Tímto pojištění plní funkci stabilizátora životní úrovně obyvatelstva v podmínkách fungování tržního mechanismu. Pojištěnost ve světě i v České republice každým rokem roste, lidé si začínají uvědomovat důležitost sjednání pojištění. V popředí zájmu široké veřejnosti se tak životní pojištění objevuje nejen z důvodu nepříznivého vývoje státních systémů sociálního zabezpečení, ale stává se také zajímavým investičním nástrojem. Že má životní pojištění dlouhou tradici a význam mu přikládali už před sedmi sty lety, dokazuje nejstarší dochovaná smlouva o životním pojištění z roku 1308 z Francie. Během 18. století se uzavírala v českých zemích především majetková pojištění, za období Marie Terezie vznikl například Fond na úhradu škod vzniklých požárem, povodní a nepřízní počasí, na konci 18. století stojí za zmínku Vdovské a sirotčí penzijní ústavy. Životní pojištění se na našem území začalo objevovat až začátkem 19. století díky působnosti rakouských pojišťoven. Od vzniku První české vzájemné pojišťovny (dnes Česká pojišťovna) v roce 1827 se nepřetržitě odvíjí tradice českého pojišťovnictví, avšak až v roce 1909 bylo rozhodnuto, že bude poskytovat také životní pojištění. Z hlediska vývoje životního pojištění je důležité také období po druhé světové válce, kdy se změnil poměr mezi životním a majetkovým pojištěním, ve prospěch životního. Příčinou tohoto vývoje byla změna ve využití životního pojištění na krytí potřeb v důchodovém věku. Požadavky moderní společnosti se však postupem času mění a na to musí reagovat i pojišťovny. Jako reakce na vývoj pojištění a změnu potřeb a požadavků potenciálních pojištěných vytvářejí pojišťovny nové moderní produkty, aby vyhověly stávajícím klientům a získaly nové. V mé diplomové práci se budu zaměřovat na tyto moderní produkty, konkrétně univerzální životní pojištění a investiční životní pojištění, které jsou nejmladšími produkty na trhu. 11

12 Cílem práce je srovnání smíšeného životního pojištění jako klasického produktu a univerzálního životního pojištění jako moderního produktu. Nejprve se budu zabývat charakteristikou životního pojištění, aktuální situací na trhu a popisem úmrtnostních tabulek, které jsou velice důležité pro matematicko-pojistné výpočty. Dále se budu věnovat teoretickému srovnání klasických a moderních produktů. Pro splnění cíle práce je také nezbytné odvození vzorců pro výpočet pojistného, technických rezerv a nákladů pojištění. Klíčovou částí je část praktická, ve které jsou provedeny výpočty pro již zmíněné smíšené a univerzální životní pojištění. K dosažení cíle práce budou použity metody deskripce, komparace, analýzy, dedukce, syntézy a především matematicko-statistické metody. 12

13 1 Teoretická východiska V této kapitole budou uvedena teoretická východiska, která se týkají klasického a moderního životního pojištění. 1.1 Základní pojmy životního pojištění Na úvod práce budu definovat několik pojmů životního pojištění, které budu ve své práci dále používat Pojistný trh Na pojistném trhu se setkává nabídka a poptávka po pojištění. Na straně nabídky vystupují pojišťovny či jiné subjekty, kterým bylo uděleno povolení k pojišťovací činnosti (jsou jimi finanční zprostředkovatelé - agenti, makléři). Na straně poptávky jsou to jejich klienti Pojistná rizika Je to míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. 1 Nelze proto pojistit událost, která nastane s jistotou. Pojistné riziko je důvod, proč se lidé pojišťují. Chtějí přenést riziko nahodilé události nebo jeho část na jiný subjekt komerční pojišťovnu. U životního pojištění se jedná o dvě základní rizika riziko úmrtí a riziko dožití. Při ohodnocování rizika se vychází z faktorů ovlivňujících pravděpodobnost úmrtí (věk pojištěného, pohlaví, délka pojistné doby, atd.). Ohodnocení rizika následně slouží ke stanovení netto pojistného. Pojistitelná rizika musí však kromě nahodilosti splňovat i další požadavky musí být identifikovatelná, pro pojišťovnu musí být ekonomicky přijatelná a škoda musí být vyčíslitelná Subjekty pojištění Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost a uzavírá s pojistníkem pojistnou smlouvu. Tím pojistitel přebírá na sebe rizika definovaná ve smlouvě 1 Pojistné riziko. Business center [online] [cit ]. Dostupné z: 2 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 129 s. ISBN , s

14 a v případě pojistné události je povinen pojistníkovi vyplatit pojistné plnění. Naopak pojistník musí pojistiteli platit dohodnuté pojistné. Mimo pojistníka se v životním pojištění objevují další účastníci životního pojištění. Pojištěný je osoba, na jejíž život a zdraví se pojištění vztahuje. Pojistník a pojištěný nemusí být ta samá osoba. Dále může pojistník určit oprávněnou osobu, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, a obmyšleného, který má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného Pojistná doba Pojistná doba je doba, na kterou byla sjednána pojistná smlouva. Dále se dělí na pojistná období, která jsou rozhodná pro placení pojistného nebo pro výpověď pojistné smlouvy. Pojistnou dobu můžeme rozlišit na: dočasné pojištění pojišťovna kryje rizika pouze po omezenou pojistnou dobu, trvalé pojištění pojistná doba není omezena, pojištění s odkladem pojišťovna nemá povinnost pojistného plnění po dobu odkladu Pojistné Pojistné je cena za poskytovanou pojistnou ochranu. Je to úplata za přenesení rizika na pojišťovnu. Pojistné je možné platit dvěma základními způsoby: jednorázové pojistné celé pojistné je zaplaceno najednou při uzavření smlouvy, platí se tedy za celou dobu trvání pojištění, běžné pojistné pojistné je placeno opakovaně, protože je stanoveno za určité pojistné období. Dále se rozlišuje: netto pojistné které se vypočítává tak, aby pokrylo výplatu pojistného plnění, brutto pojistné je netto pojistné spolu se správními náklady (počáteční, běžné správní, inkasní) a bezpečnostní přirážkou pro případné nepříznivé škodní výchylky, 3 CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 374 s. ISBN X. s

15 valorizované pojistné jelikož životní pojištění bývá sjednáváno na delší časové období, pojišťovny reagují na vývoj inflace. Valorizované pojistné je tedy navyšované (se souhlasem pojistníka) o meziroční míru inflace Pojistná událost a plnění Pojistná událost je nahodilá skutečnost označená ve smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění. V případě životního pojištění nelze určit výši pojistného plnění na základě výše škody, jelikož škoda je v tomto pojištění obtížně ohodnotitelná. Pojistná částka se tedy sjednává předem a je uvedena v pojistné smlouvě, jedná se tedy o obnosové pojištění. 1.2 Definice životního pojištění Pojištění lze definovat jako vytváření finanční rezervy sloužící k úhradě potřeb nebo škod, které vzniknou pojištěným z nahodilých událostí. Tato rezerva se vytváří z prostředků pojištěných subjektů, tedy z pojistného, které je cenou za poskytované služby. Stejně jako ostatní pojistné produkty má životní pojištění hlavní cíl, který je podstatou všech pojištění snaha pomoci v nouzi. Životní pojištění by tedy mělo pomáhat pojištěnému nebo pozůstalým pojištěného v důležitých životních okamžicích udržení životní úrovně v postproduktivním věku (v případě pojištění důchodu) nebo finančním zabezpečením pozůstalých (pojištění smrti). 5 Finanční ochrana pozůstalých v případě úmrtí živitele rodiny byla z historického hlediska nejdůležitějším posláním životního pojištění. Mělo formu tzv. pohřebního pojištění, kde větší část vyplaceného pojistného plnění kryla náklady na pohřeb. Tato charakteristika životního pojištění je z dnešního pohledu velmi zjednodušená, dnes chápeme jeho poslání v širším kontextu a zároveň neustále dochází k vývoji nových produktů. I přesto, že zůstává zachována riziková podstata tohoto produktu, díky zlepšující se zdravotní péči a prodlužující se délce života nabývá také na významu rezervotvorná část pojištění. 4 CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 374 s. ISBN X. s Průvodce pojištěním. Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: 15

16 Životní pojištění může být proto také chápáno jako spořící a investiční instrument, protože v případě pojištění důchodu vytváří specifickým způsobem úspory. 6 Dostávám se tedy k členění životního pojištění na dvě hlavní kategorie, z hlediska způsobu tvorby pojistných rezerv: Rizikové ( nerezervotvorné ) pojištění převážná část pojistného kryje riziko smrti, tudíž se netvoří rezerva pro pojistná plnění. Pokud toto riziko během pojištění nenastane, pojišťovna nevyplácí žádné pojistné funguje zde princip podmíněné návratnosti. Avšak ani rizikové pojištění nelze provozovat bez technických rezerv s ohledem na nutnost časového rozlišení pojistného a pojistných plnění a nutnost pokrytí výkyvů v pojistném plnění (tzv. výkyvové rezervy). Typickým příkladem je pojištění pro případ smrti. Rezervotvorné pojištění k výplatě pojistného plnění dojde vždy, a proto musí být vytvářena rezerva pro každé jednotlivé pojištění. Pojistně technické rezervy se vytvářejí z podstatné části přijatého pojistného a v technických rezervách se akumuluje pojistné pro nashromáždění potřebné částky na výplatu sjednané částky pojistného plnění. Příkladem může být pojištění na dožití nebo smíšené pojištění Odvětví životních pojištění Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví stanovuje odvětví životních pojištění, která jsou popsána v příloze č. 1 tohoto zákona. 8 I. Pojištění a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, b) důchodu, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. II. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. 6 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, 2009, 224 s. ISBN s CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 374 s. ISBN X. s Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. 16

17 III. Pojištění, která jsou spojená s investičním fondem. IV. Trvalé zdravotní pojištění. V. Kapitalizace příspěvků. VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu. VII. Správa skupinových penzijních fondů. VIII. Pojištění týkající se délky lidského života. V současné době je možné uzavřít celou řadu produktů životního pojištění včetně možností různých připojištění. Životní pojištění z pohledu zákona již bylo popsáno výše. V literatuře lze nalézt mnoho způsobů, jak jej rozčlenit. Například Česká asociace pojišťoven uvádí tyto základní druhy životního pojištění : 9 investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění, rizikové životní pojištění, důchodové pojištění, vkladové pojištění, univerzální (flexibilní) pojištění, pojištění ve prospěch dítěte. 1.4 Situace na pojistném trhu v České republice v roce 2012 Pro přiblížení situace na pojistném trhu v České republice v roce 2012 si budu všímat především předepsaného pojistného, koncentrace na trhu životního pojištění a dalších ukazatelů úrovně pojistného trhu Předepsané pojistné a podíl životního a neživotního pojištění Předepsané pojistné je základním ukazatelem úrovně pojistného trhu a také důležitým ukazatelem výkonnosti každé komerční pojišťovny. Představuje souhrn plateb předepsaných klientům za určité období (na dohodnuté pojistné období). Jak můžeme vidět v tabulce č.1, po několikaletém růstu pokleslo celkové předepsané pojistné v roce 2011 meziročně o 0,3%. V roce 2012 pokleslo o 0,1%. Samotný trh životního pojištění však nadále rostl, i když 9 Pojištění osob. Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: 2fPoji%c5%a1t%c4%9bn%c3%ad+dle+druhu+rizika%2fPoji%c5%a1t%c4%9bn%c3%ad+osob 17

18 pomaleji než v minulých letech, a to meziročně o 1,9 %. ČAP 10 ve výroční zprávě na rozdíl od předchozích let uvádí pouze celkové předepsané smluvní pojistné ve výši 115,8 mld. Kč. 11 Na českém pojistném trhu má stále větší podíl neživotní pojištění. Podíl životního pojištění vzrostl z 46,4% na 48,2%. Avšak tento nárůst je nepatrný ve srovnání s vyspělými západními ekonomikami, kde je podíl 60:40 ve prospěch životního pojištění (v roce 2012 to bylo 58,9%). Prostor pro růst životního pojištění zde ale existuje, jelikož lidé čím dál více uvažují o životních rizicích a více než dříve je mají potřebu řešit. Tabulka č. 1: Vývoj celkového předepsaného pojistného a podílu životního a neživotního pojištění v letech Celkem mil. Kč Životní pojištění Neživotní pojištění mil. Kč % 38,7% 40,7% 40,7% 41,8% 46,0% 46,4% mil. Kč % 61,3% 59,3% 59,3% 58,2% 54,0% 53,6% Pramen: Vlastní zpracování podle výročních zpráv ČAP Další ukazatele úrovně pojistného trhu Pro úplnost zmíním další hlavní ukazatele úrovně pojistného trhu. Jsou jimi celkové pojistné plnění a škodovost (udává poměr mezi vyplaceným pojistným plněním a celkovým předepsaným pojistným). Dále je to pojištěnost, která vyjadřuje poměr mezi předepsaným pojistným a hrubým domácím produktem dané země v běžných cenách a lze ji považovat za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů vyspělosti pojistného trhu. V posledních pěti letech má tento ukazatel rostoucí tendenci. V současné době je na hodnotě 4,1% (oblast životního 10 Česká asociace pojišťoven 11 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: df 12 Výroční zprávy. Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: pr%c3%a1vy 18

19 pojištění se podílela na HDP 13 1,9%). Například v roce 1991 byla například pouze 2%. Pojištěnost v ČR 14 je nižší než průměrná pojištěnost v EU 15 (v EU - celkově 8%, větší podíl životního pojištění - 5%). Posledním důležitým ukazatelem, který zmíním, je koncentrace pojistného trhu. Představuje podíl největších pojišťoven na předepsaném pojistném. Nejčastěji se sleduje podíl 5, 10 a 15 největších pojišťoven. 16 Z tabulky č. 2 lze dopočítat koncentraci na trhu životního pojištění v roce Pro prvních 5 pojišťoven je tento podíl 66,1% a pro prvních 10 pojišťoven 89,27%. I přesto, že je koncentrace trhu relativně vysoká, už od roku 1990, kdy byla na trhu jediná pojišťovna Česká pojišťovna, klesá. Oproti roku 2010 se však také výrazně změnilo pořadí a tržní podíl jednotlivých pojišťoven podle předepsaného pojistného v životním pojištění. Na konci roku 2011 totiž Česká asociace pojišťoven upravila své statistické výpočty a změnila metodiku vykazování. Nově se do ročních statistik započítává pouze jedna desetina jednorázově placeného životního pojištění. Například Komerční pojišťovna klesla z 2. místa na 10., jelikož jednorázové pojistné tvoří u Komerční pojišťovny výraznou část celkového předepsaného pojistného Hrubý domácí produkt 14 Česká republika 15 Evropská unie 16 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojistný trh. 1. vyd. Brno: MU ESF v Brně, s. ISBN s Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: df 19

20 Tabulka č. 2: Předepsané smluvní pojistné pojišťoven (v tis. Kč) a podíly na trhu v životním pojištění za rok 2012 Pramen: Převzato z výroční zprávy České asociace pojišťoven Podíl odvětví životního pojištění Následující tabulka znázorňuje vývoj podílů různých odvětví životního pojištění v České republice. Nejvýrazněji roste podíl investičního životního pojištění - v roce 2012 už tvořil 52,6% předepsaného pojistného životního pojištění. Nárůst oproti roku 2004 je značný. Investiční produkty se začaly uplatňovat na pojistném trhu na úkor produktů kapitálových. Hlavním důvodem strukturální změny je především modernost investičních produktů, které přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků oproti jiným produktům životního pojištění. Rozvoj investičního pojištění také podpořila vlna optimistického očekávání v trvalý růst investic do podílových fondů a tím vyšší výnos Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: df 19 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: df 20

21 Tabulka č. 3: Struktura trhu životního pojištění vývoj podílu předepsaného pojistného v ČR v letech 2004 až 2012 Pramen: Převzato z výroční zprávy České asociace pojišťoven Diskriminace v pojištění Aktuálním problémem v pojistné matematice je změna výpočtu pojistného a pojistného plnění pro muže a ženy. Prvním krokem k této změně bylo vydání směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince Směrnicí se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování v nově uzavřených smlouvách od 21. prosince Tato směrnice se tedy netýká pouze pojištění. Jako důvody ke změně uvádí především zákaz jakékoliv diskriminace založené na pohlaví a zajištění rovnosti mužů a žen ve všech oblastech podle Listiny základních práv EU. 21 Avšak v odstavci 2 článku 5, který se zaměřuje přímo na pojistně-matematické faktory, je uvedena tato výjimka: Členské státy mohou rozhodnout o povolení přiměřených rozdílů ve výši pojistného a pojistného plnění u jednotlivých pojištěnců, je-li pohlaví určujícím faktorem při hodnocení rizika založeném na příslušných a přesných pojistně-matematických a statistických údajích. 22 Tato výjimka je zakotvena i v českém zákoně č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví; tarifování se v dotčených životních produktech z tohoto důvodu nezměnilo. 1. března 2011 byla po několika soudních žalobách a protestech ze strany zastánců antidiskriminace tato výjimka zrušena. Tím byl definitivně potvrzen zákaz diferenciace podle pohlaví a odůvodněním tohoto kroku bylo tvrzení, že rozdílná kalkulace pojistných tarifů by měla za následek to, že genderové rozdíly ve společnosti by nadále dlouhodobě přetrvávaly a nebylo by 20 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: df 21 Jednotné sazby pojištění pro ženy a muže. Alfa9 [online] [cit ]. Dostupné z: 22 Směrnice Rady 2004/113/ES. EUR-Lex [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 dosaženo rovnosti mezi muži a ženami. O neplatnosti článku 5 odstavce 2 směrnice 2004/113/ES bylo tedy rozhodnuto s účinností od 21. prosince Toto soudní rozhodnutí vyvolalo několik reakcí ze strany odborníků, kteří poukazovali na to, že nová pravidla zcela ignorují demografickou skutečnost, že ženy žijí déle a tudíž jsou méně rizikové při pojištění pro případ smrti. Podle předpokladů tedy na to nejvíce doplatily ženy, protože pojistná ochrana je stojí více. Naopak rizikové životní pojištění je levnější pro muže. 1.5 Technická úroková míra Další důležitou hodnotou při kalkulacích pojistného je technická úroková míra, která je zveřejňována Českou národní bankou. V lednu roku 2013 ČNB 24 vydala úřední sdělení, kde stanovuje maximální výši technické úrokové míry na 1,9% p.a.. Pojišťovny musely od 21. července povinně snížit TÚM 25 ze stávající hodnoty 2,5% p.a.. 26 Do roku 2000 přitom TÚM nebyla regulována. Stát se ale její maximum později rozhodl omezit jako způsob ochrany klienta před nabídkami produktů s nereálně kalkulovanými předpoklady. V případě vysoké hodnoty TÚM by se nabídka pojišťovny mohla jevit jako bezkonkurenční, protože klient by za dané pojistné získal nejvyšší pojistnou částku, ale po několika letech by pojišťovna nebyla schopná dlouhodobě dosáhnout tohoto výnosu. Ztrátu na úroku by musela dorovnávat z jiných zdrojů, a pokud by byly nedostatečné, pojišťovna by nemohla dostát svým závazkům a vyplatit pojistná plnění. 27 Technická úroková míra tedy není zhodnocení prostředků klienta, které do produktu vložil, jak by se někteří mohli mylně domnívat. Představuje zhodnocení technické rezervy životního pojištění. 23 Unisex, zdravotní stav, věk Pandořina skřínka otevřena?. Pojistný obzor [online] [cit ]. Dostupné z: 24 Česká národní banka 25 Technická úroková míra 26 Věstník ČNB. Česká národní banka [online] [cit ]. Dostupné z: 60.pdf 27 Technická úroková míra: mýty vs. fakta. Penize.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 22

VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance

VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr

Více

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Possibilities of Evaluating Finances through

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA NABÍDKY PRODUKTŮ V ODVĚTVÍ

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vhodnost životního pojištění pro různé skupiny obyvatel Bc. Klára Břízová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS MOŽNOSTI ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO PRACOVNÍKY

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Kapitálové a investiční životní pojištění Bc. Jana Vilímková, DiS. Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY V POJIŠTĚNÍ OSOB Optimization of Insurance Protection in Insurance of Individuals Diplomová práce Vedoucí

Více

Výpočet pojistného a technických

Výpočet pojistného a technických Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance Výpočet pojistného a technických rezerv v neživotním pojištění Pricing and reserving in non-life insurance Diplomová práce Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Bc. Jana Berková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V

Více

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta Bc. Zuzana Ančincová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá navržením pojistné ochrany pro konkrétního

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

Analýza investičního životního pojištění u vybraných pojišťoven Michal Novák Bakalářská práce 2008

Analýza investičního životního pojištění u vybraných pojišťoven Michal Novák Bakalářská práce 2008 Analýza investičního životního pojištění u vybraných pojišťoven Michal Novák Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce se věnuje investičnímu životnímu pojištění u vybraných pojišťoven. Tento produkt

Více

Metody stanovení technických rezerv neživotní pojišťovny

Metody stanovení technických rezerv neživotní pojišťovny Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Metody stanovení technických rezerv neživotní pojišťovny Bc. Lucie Špačková DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Význam a možnosti pojištění pro management podnikatelských rizik Bc. Elli Carbolová Diplomová práce 2013 0 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

Analýza vybraných produktů životního pojištění

Analýza vybraných produktů životního pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Analýza vybraných produktů životního pojištění Bakalářská práce Autor: Barbora Šimůnková Bankovní management Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila

Více

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU

ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika ANALÝZA POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ V POJIŠTĚNÍ MAJETKU The insurance dangers analysis in property insurance Diplomová práce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více