SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ-MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ Comparison of classical life insurance products and modern life insurance products from actuarial view Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Silvie KAFKOVÁ Autor: Bc. Dagmar SLOVÁKOVÁ Brno, 2014

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2012/2013 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: SLOVÁKOVÁ Dagmar Finance SROVNÁNÍ KLASICKÝCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A MODERNÍCH PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU POJISTNĚ- MATEMATICKÝCH VÝPOČTŮ Comparison of classical life insurance products and modern life insurance products from actuarial view Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Srovnání klasických produktů životního pojištění a moderních produktů životního pojištění s důrazem na matematicko-pojistnou stránku produktů. Postup práce a použité metody: Vymezení a stručná charakteristika životního pojištění. Charakteristika klasických produktů životního pojištění. Charakteristika moderních produktů životního pojištění. Pojistně-matematické výpočty produktů životního pojištění. Analýza rozdílů v matematicko-pojistných výpočtech klasických a moderních produktů životního pojištění. Shrnutí výsledků, výhody a nevýhody, závěr. Použité metody: komparace, analýza, dedukce, syntéza, matematicko-statistické metody.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: PROMISLOW, S. David. Fundamentals of actuarial mathematics. Chichester: John Wiley & Sons, xix, 372 s. ISBN GERBER, Hans U. Life insurance mathematics. Edited by Samuel H. Cox. 3rd ed. Zurich: Springer, xvii, 217. ISBN X. BOOTH, P. Modern actuarial theory and practice. 2nd ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, xxxiii, 79. ISBN ČERVINEK, Petr. Pojistná matematika I. 1. vyd. Brno: ESF MU, s. ISBN CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika :teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Mgr. Silvie Kafková Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Dagmar Slováková Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Srovnání klasických produktů životního pojištění a moderních produktů životního pojištění z pohledu pojistně-matematických výpočtů Comparison of classical life insurance products and modern life insurance products from actuarial view Financí Vedoucí diplomové práce: Mgr. Silvie Kafková Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem diplomové práce Srovnání klasických produktů životního pojištění a moderních produktů životního pojištění z pohledu pojistně-matematických výpočtů je teoretické a pojistně-matematické srovnání těchto dvou produktů životního pojištění. Práce je zaměřena především na smíšené, univerzální a investiční životní pojištění. V první části práce jsou definovány základy životního pojištění. Následně je popsáno klasické životní pojištění a jsou odvozeny matematicko-pojistné vzorce pro smíšené pojištění. Obsahem dalších kapitol je podrobný popis univerzálního životního pojištění a investičního životního pojištění. Cílem a také závěrem práce je srovnání smíšeného životního pojištění a univerzálního životního pojištění a stanovení jejich výhod a nevýhod. Annotation The objective of thesis Comparison of classical life insurance products and modern life insurance products from actuarial view is theoretical and practical comparison of these two life insurance products. Thesis is focused especially on the mixed life insurance, universal life insurance and variable universal life. Basis of the life insurance are defined in the first part. Then the classical life insurance is described and actuarial formulas for mixed life insurance are derived. Content of next chapters is the detailed description of universal life insurance and variable universal life. The aim and the conclusion of thesis is the comparison of the mixed life insurance and universal life insurance and specification of their advantages and disadvantages. Klíčová slova Životní pojištění, smíšené pojištění, univerzální pojištění, investiční pojištění, netto rezerva, individuální účet, moderní produkty životního pojištění Key words Life insurance, mixed life insurance, universal life insurance, unit-linked, variable universal life, net level premium reserve, individual account, modern life insurance products

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Srovnání klasických produktů životního pojištění a moderních produktů životního pojištění z pohledu pojistně-matematických výpočtů vypracovala samostatně a pod vedením Mgr. Silvie Kafkové. Uvedla jsem v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně 20. prosince 2013 podpis autora

8 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce Mgr. Silvii Kafkové za vedení, trpělivost, ochotu, odborné rady a připomínky, kterými přispěla k vypracování mé diplomové práce.

9 Obsah _Toc Úvod Teoretická východiska Základní pojmy životního pojištění Pojistný trh Pojistná rizika Subjekty pojištění Pojistná doba Pojistné Pojistná událost a plnění Definice životního pojištění Odvětví životních pojištění Situace na pojistném trhu v České republice v roce Předepsané pojistné a podíl životního a neživotního pojištění Další ukazatele úrovně pojistného trhu Podíl odvětví životního pojištění Diskriminace v pojištění Technická úroková míra Úmrtnostní tabulky Popis úmrtnostní tabulky Komutační čísla Základní principy pojistně matematických výpočtů Charakteristika klasických produktů životního pojištění Pojištění pro případ dožití Pojištění pro případ smrti Důchodové pojištění Dočasný důchod trvající n roků předlhůtní Smíšené pojištění Kalkulace pojistného a technických rezerv pro smíšené pojištění Pojistné Běžné netto pojistné pro smíšené pojištění Brutto pojistné Pojistné rezervy Rezerva pojistného životních pojištění Netto rezerva Brutto rezerva Univerzální životní pojištění Flexibilita Pojistné Nákladové položky Rizikové pojistné za smrt Počáteční nesplacené náklady Inkasní náklady... 48

10 5.3.4 Správní náklady Kapitálová hodnota individuálního účtu Srovnání s klasickými produkty životního pojištění Investiční životní pojištění Zaplacené pojistné Investiční strategie Pojistné plnění Srovnání s klasickými produkty životního pojištění Výhody a nevýhody investičního životního pojištění oproti klasickému životnímu pojištění Výpočty smíšeného a univerzálního životního pojištění Hodnoty parametrů Muži Smíšené pojištění 20 let Smíšené pojištění 65 let Univerzální životní pojištění 20 let Univerzální životní pojištění 65 let Ženy Smíšené pojištění 20 let Smíšené pojištění 65 let Univerzální životní pojištění 20 let Univerzální životní pojištění 65 let Porovnání výsledků smíšeného životního pojištění a univerzálního životního pojištění Komentář výsledků Modelový příklad investičního životního pojištění Závěr Seznam použitých informačních zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů Seznam schémat Seznam použitých zkratek Seznam příloh... 88

11 Úvod Pojištění se stalo důležitou součástí našeho života, jelikož člověk je od pradávna provázen množstvím nejrůznějších rizik. Tato rizika, která představují menší či větší hrozbu, jak pro zdraví, tak pro majetek, byla vždy nedílnou a nepříjemnou součástí našich životů. Proto se tedy snažíme eliminovat tyto negativní dopady pomocí pojištění a přenosem rizika na komerční pojišťovny. Pomocí životního pojištění se snažíme ekonomicky zabezpečit sebe i rodinu v případě poškození zdraví nebo při dalších nepředvídatelných událostech a finančně kompenzovat tyto negativní vlivy. Tímto pojištění plní funkci stabilizátora životní úrovně obyvatelstva v podmínkách fungování tržního mechanismu. Pojištěnost ve světě i v České republice každým rokem roste, lidé si začínají uvědomovat důležitost sjednání pojištění. V popředí zájmu široké veřejnosti se tak životní pojištění objevuje nejen z důvodu nepříznivého vývoje státních systémů sociálního zabezpečení, ale stává se také zajímavým investičním nástrojem. Že má životní pojištění dlouhou tradici a význam mu přikládali už před sedmi sty lety, dokazuje nejstarší dochovaná smlouva o životním pojištění z roku 1308 z Francie. Během 18. století se uzavírala v českých zemích především majetková pojištění, za období Marie Terezie vznikl například Fond na úhradu škod vzniklých požárem, povodní a nepřízní počasí, na konci 18. století stojí za zmínku Vdovské a sirotčí penzijní ústavy. Životní pojištění se na našem území začalo objevovat až začátkem 19. století díky působnosti rakouských pojišťoven. Od vzniku První české vzájemné pojišťovny (dnes Česká pojišťovna) v roce 1827 se nepřetržitě odvíjí tradice českého pojišťovnictví, avšak až v roce 1909 bylo rozhodnuto, že bude poskytovat také životní pojištění. Z hlediska vývoje životního pojištění je důležité také období po druhé světové válce, kdy se změnil poměr mezi životním a majetkovým pojištěním, ve prospěch životního. Příčinou tohoto vývoje byla změna ve využití životního pojištění na krytí potřeb v důchodovém věku. Požadavky moderní společnosti se však postupem času mění a na to musí reagovat i pojišťovny. Jako reakce na vývoj pojištění a změnu potřeb a požadavků potenciálních pojištěných vytvářejí pojišťovny nové moderní produkty, aby vyhověly stávajícím klientům a získaly nové. V mé diplomové práci se budu zaměřovat na tyto moderní produkty, konkrétně univerzální životní pojištění a investiční životní pojištění, které jsou nejmladšími produkty na trhu. 11

12 Cílem práce je srovnání smíšeného životního pojištění jako klasického produktu a univerzálního životního pojištění jako moderního produktu. Nejprve se budu zabývat charakteristikou životního pojištění, aktuální situací na trhu a popisem úmrtnostních tabulek, které jsou velice důležité pro matematicko-pojistné výpočty. Dále se budu věnovat teoretickému srovnání klasických a moderních produktů. Pro splnění cíle práce je také nezbytné odvození vzorců pro výpočet pojistného, technických rezerv a nákladů pojištění. Klíčovou částí je část praktická, ve které jsou provedeny výpočty pro již zmíněné smíšené a univerzální životní pojištění. K dosažení cíle práce budou použity metody deskripce, komparace, analýzy, dedukce, syntézy a především matematicko-statistické metody. 12

13 1 Teoretická východiska V této kapitole budou uvedena teoretická východiska, která se týkají klasického a moderního životního pojištění. 1.1 Základní pojmy životního pojištění Na úvod práce budu definovat několik pojmů životního pojištění, které budu ve své práci dále používat Pojistný trh Na pojistném trhu se setkává nabídka a poptávka po pojištění. Na straně nabídky vystupují pojišťovny či jiné subjekty, kterým bylo uděleno povolení k pojišťovací činnosti (jsou jimi finanční zprostředkovatelé - agenti, makléři). Na straně poptávky jsou to jejich klienti Pojistná rizika Je to míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím. 1 Nelze proto pojistit událost, která nastane s jistotou. Pojistné riziko je důvod, proč se lidé pojišťují. Chtějí přenést riziko nahodilé události nebo jeho část na jiný subjekt komerční pojišťovnu. U životního pojištění se jedná o dvě základní rizika riziko úmrtí a riziko dožití. Při ohodnocování rizika se vychází z faktorů ovlivňujících pravděpodobnost úmrtí (věk pojištěného, pohlaví, délka pojistné doby, atd.). Ohodnocení rizika následně slouží ke stanovení netto pojistného. Pojistitelná rizika musí však kromě nahodilosti splňovat i další požadavky musí být identifikovatelná, pro pojišťovnu musí být ekonomicky přijatelná a škoda musí být vyčíslitelná Subjekty pojištění Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost a uzavírá s pojistníkem pojistnou smlouvu. Tím pojistitel přebírá na sebe rizika definovaná ve smlouvě 1 Pojistné riziko. Business center [online] [cit ]. Dostupné z: 2 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 129 s. ISBN , s

14 a v případě pojistné události je povinen pojistníkovi vyplatit pojistné plnění. Naopak pojistník musí pojistiteli platit dohodnuté pojistné. Mimo pojistníka se v životním pojištění objevují další účastníci životního pojištění. Pojištěný je osoba, na jejíž život a zdraví se pojištění vztahuje. Pojistník a pojištěný nemusí být ta samá osoba. Dále může pojistník určit oprávněnou osobu, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, a obmyšleného, který má právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného Pojistná doba Pojistná doba je doba, na kterou byla sjednána pojistná smlouva. Dále se dělí na pojistná období, která jsou rozhodná pro placení pojistného nebo pro výpověď pojistné smlouvy. Pojistnou dobu můžeme rozlišit na: dočasné pojištění pojišťovna kryje rizika pouze po omezenou pojistnou dobu, trvalé pojištění pojistná doba není omezena, pojištění s odkladem pojišťovna nemá povinnost pojistného plnění po dobu odkladu Pojistné Pojistné je cena za poskytovanou pojistnou ochranu. Je to úplata za přenesení rizika na pojišťovnu. Pojistné je možné platit dvěma základními způsoby: jednorázové pojistné celé pojistné je zaplaceno najednou při uzavření smlouvy, platí se tedy za celou dobu trvání pojištění, běžné pojistné pojistné je placeno opakovaně, protože je stanoveno za určité pojistné období. Dále se rozlišuje: netto pojistné které se vypočítává tak, aby pokrylo výplatu pojistného plnění, brutto pojistné je netto pojistné spolu se správními náklady (počáteční, běžné správní, inkasní) a bezpečnostní přirážkou pro případné nepříznivé škodní výchylky, 3 CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 374 s. ISBN X. s

15 valorizované pojistné jelikož životní pojištění bývá sjednáváno na delší časové období, pojišťovny reagují na vývoj inflace. Valorizované pojistné je tedy navyšované (se souhlasem pojistníka) o meziroční míru inflace Pojistná událost a plnění Pojistná událost je nahodilá skutečnost označená ve smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění. V případě životního pojištění nelze určit výši pojistného plnění na základě výše škody, jelikož škoda je v tomto pojištění obtížně ohodnotitelná. Pojistná částka se tedy sjednává předem a je uvedena v pojistné smlouvě, jedná se tedy o obnosové pojištění. 1.2 Definice životního pojištění Pojištění lze definovat jako vytváření finanční rezervy sloužící k úhradě potřeb nebo škod, které vzniknou pojištěným z nahodilých událostí. Tato rezerva se vytváří z prostředků pojištěných subjektů, tedy z pojistného, které je cenou za poskytované služby. Stejně jako ostatní pojistné produkty má životní pojištění hlavní cíl, který je podstatou všech pojištění snaha pomoci v nouzi. Životní pojištění by tedy mělo pomáhat pojištěnému nebo pozůstalým pojištěného v důležitých životních okamžicích udržení životní úrovně v postproduktivním věku (v případě pojištění důchodu) nebo finančním zabezpečením pozůstalých (pojištění smrti). 5 Finanční ochrana pozůstalých v případě úmrtí živitele rodiny byla z historického hlediska nejdůležitějším posláním životního pojištění. Mělo formu tzv. pohřebního pojištění, kde větší část vyplaceného pojistného plnění kryla náklady na pohřeb. Tato charakteristika životního pojištění je z dnešního pohledu velmi zjednodušená, dnes chápeme jeho poslání v širším kontextu a zároveň neustále dochází k vývoji nových produktů. I přesto, že zůstává zachována riziková podstata tohoto produktu, díky zlepšující se zdravotní péči a prodlužující se délce života nabývá také na významu rezervotvorná část pojištění. 4 CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 374 s. ISBN X. s Průvodce pojištěním. Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: 15

16 Životní pojištění může být proto také chápáno jako spořící a investiční instrument, protože v případě pojištění důchodu vytváří specifickým způsobem úspory. 6 Dostávám se tedy k členění životního pojištění na dvě hlavní kategorie, z hlediska způsobu tvorby pojistných rezerv: Rizikové ( nerezervotvorné ) pojištění převážná část pojistného kryje riziko smrti, tudíž se netvoří rezerva pro pojistná plnění. Pokud toto riziko během pojištění nenastane, pojišťovna nevyplácí žádné pojistné funguje zde princip podmíněné návratnosti. Avšak ani rizikové pojištění nelze provozovat bez technických rezerv s ohledem na nutnost časového rozlišení pojistného a pojistných plnění a nutnost pokrytí výkyvů v pojistném plnění (tzv. výkyvové rezervy). Typickým příkladem je pojištění pro případ smrti. Rezervotvorné pojištění k výplatě pojistného plnění dojde vždy, a proto musí být vytvářena rezerva pro každé jednotlivé pojištění. Pojistně technické rezervy se vytvářejí z podstatné části přijatého pojistného a v technických rezervách se akumuluje pojistné pro nashromáždění potřebné částky na výplatu sjednané částky pojistného plnění. Příkladem může být pojištění na dožití nebo smíšené pojištění Odvětví životních pojištění Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví stanovuje odvětví životních pojištění, která jsou popsána v příloze č. 1 tohoto zákona. 8 I. Pojištění a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, b) důchodu, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. II. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. 6 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. - přeprac. Praha: Ekopress, 2009, 224 s. ISBN s CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 374 s. ISBN X. s Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. 16

17 III. Pojištění, která jsou spojená s investičním fondem. IV. Trvalé zdravotní pojištění. V. Kapitalizace příspěvků. VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu. VII. Správa skupinových penzijních fondů. VIII. Pojištění týkající se délky lidského života. V současné době je možné uzavřít celou řadu produktů životního pojištění včetně možností různých připojištění. Životní pojištění z pohledu zákona již bylo popsáno výše. V literatuře lze nalézt mnoho způsobů, jak jej rozčlenit. Například Česká asociace pojišťoven uvádí tyto základní druhy životního pojištění : 9 investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění, rizikové životní pojištění, důchodové pojištění, vkladové pojištění, univerzální (flexibilní) pojištění, pojištění ve prospěch dítěte. 1.4 Situace na pojistném trhu v České republice v roce 2012 Pro přiblížení situace na pojistném trhu v České republice v roce 2012 si budu všímat především předepsaného pojistného, koncentrace na trhu životního pojištění a dalších ukazatelů úrovně pojistného trhu Předepsané pojistné a podíl životního a neživotního pojištění Předepsané pojistné je základním ukazatelem úrovně pojistného trhu a také důležitým ukazatelem výkonnosti každé komerční pojišťovny. Představuje souhrn plateb předepsaných klientům za určité období (na dohodnuté pojistné období). Jak můžeme vidět v tabulce č.1, po několikaletém růstu pokleslo celkové předepsané pojistné v roce 2011 meziročně o 0,3%. V roce 2012 pokleslo o 0,1%. Samotný trh životního pojištění však nadále rostl, i když 9 Pojištění osob. Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: 2fPoji%c5%a1t%c4%9bn%c3%ad+dle+druhu+rizika%2fPoji%c5%a1t%c4%9bn%c3%ad+osob 17

18 pomaleji než v minulých letech, a to meziročně o 1,9 %. ČAP 10 ve výroční zprávě na rozdíl od předchozích let uvádí pouze celkové předepsané smluvní pojistné ve výši 115,8 mld. Kč. 11 Na českém pojistném trhu má stále větší podíl neživotní pojištění. Podíl životního pojištění vzrostl z 46,4% na 48,2%. Avšak tento nárůst je nepatrný ve srovnání s vyspělými západními ekonomikami, kde je podíl 60:40 ve prospěch životního pojištění (v roce 2012 to bylo 58,9%). Prostor pro růst životního pojištění zde ale existuje, jelikož lidé čím dál více uvažují o životních rizicích a více než dříve je mají potřebu řešit. Tabulka č. 1: Vývoj celkového předepsaného pojistného a podílu životního a neživotního pojištění v letech Celkem mil. Kč Životní pojištění Neživotní pojištění mil. Kč % 38,7% 40,7% 40,7% 41,8% 46,0% 46,4% mil. Kč % 61,3% 59,3% 59,3% 58,2% 54,0% 53,6% Pramen: Vlastní zpracování podle výročních zpráv ČAP Další ukazatele úrovně pojistného trhu Pro úplnost zmíním další hlavní ukazatele úrovně pojistného trhu. Jsou jimi celkové pojistné plnění a škodovost (udává poměr mezi vyplaceným pojistným plněním a celkovým předepsaným pojistným). Dále je to pojištěnost, která vyjadřuje poměr mezi předepsaným pojistným a hrubým domácím produktem dané země v běžných cenách a lze ji považovat za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů vyspělosti pojistného trhu. V posledních pěti letech má tento ukazatel rostoucí tendenci. V současné době je na hodnotě 4,1% (oblast životního 10 Česká asociace pojišťoven 11 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: df 12 Výroční zprávy. Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: pr%c3%a1vy 18

19 pojištění se podílela na HDP 13 1,9%). Například v roce 1991 byla například pouze 2%. Pojištěnost v ČR 14 je nižší než průměrná pojištěnost v EU 15 (v EU - celkově 8%, větší podíl životního pojištění - 5%). Posledním důležitým ukazatelem, který zmíním, je koncentrace pojistného trhu. Představuje podíl největších pojišťoven na předepsaném pojistném. Nejčastěji se sleduje podíl 5, 10 a 15 největších pojišťoven. 16 Z tabulky č. 2 lze dopočítat koncentraci na trhu životního pojištění v roce Pro prvních 5 pojišťoven je tento podíl 66,1% a pro prvních 10 pojišťoven 89,27%. I přesto, že je koncentrace trhu relativně vysoká, už od roku 1990, kdy byla na trhu jediná pojišťovna Česká pojišťovna, klesá. Oproti roku 2010 se však také výrazně změnilo pořadí a tržní podíl jednotlivých pojišťoven podle předepsaného pojistného v životním pojištění. Na konci roku 2011 totiž Česká asociace pojišťoven upravila své statistické výpočty a změnila metodiku vykazování. Nově se do ročních statistik započítává pouze jedna desetina jednorázově placeného životního pojištění. Například Komerční pojišťovna klesla z 2. místa na 10., jelikož jednorázové pojistné tvoří u Komerční pojišťovny výraznou část celkového předepsaného pojistného Hrubý domácí produkt 14 Česká republika 15 Evropská unie 16 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojistný trh. 1. vyd. Brno: MU ESF v Brně, s. ISBN s Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: df 19

20 Tabulka č. 2: Předepsané smluvní pojistné pojišťoven (v tis. Kč) a podíly na trhu v životním pojištění za rok 2012 Pramen: Převzato z výroční zprávy České asociace pojišťoven Podíl odvětví životního pojištění Následující tabulka znázorňuje vývoj podílů různých odvětví životního pojištění v České republice. Nejvýrazněji roste podíl investičního životního pojištění - v roce 2012 už tvořil 52,6% předepsaného pojistného životního pojištění. Nárůst oproti roku 2004 je značný. Investiční produkty se začaly uplatňovat na pojistném trhu na úkor produktů kapitálových. Hlavním důvodem strukturální změny je především modernost investičních produktů, které přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků oproti jiným produktům životního pojištění. Rozvoj investičního pojištění také podpořila vlna optimistického očekávání v trvalý růst investic do podílových fondů a tím vyšší výnos Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: df 19 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: df 20

21 Tabulka č. 3: Struktura trhu životního pojištění vývoj podílu předepsaného pojistného v ČR v letech 2004 až 2012 Pramen: Převzato z výroční zprávy České asociace pojišťoven Diskriminace v pojištění Aktuálním problémem v pojistné matematice je změna výpočtu pojistného a pojistného plnění pro muže a ženy. Prvním krokem k této změně bylo vydání směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince Směrnicí se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování v nově uzavřených smlouvách od 21. prosince Tato směrnice se tedy netýká pouze pojištění. Jako důvody ke změně uvádí především zákaz jakékoliv diskriminace založené na pohlaví a zajištění rovnosti mužů a žen ve všech oblastech podle Listiny základních práv EU. 21 Avšak v odstavci 2 článku 5, který se zaměřuje přímo na pojistně-matematické faktory, je uvedena tato výjimka: Členské státy mohou rozhodnout o povolení přiměřených rozdílů ve výši pojistného a pojistného plnění u jednotlivých pojištěnců, je-li pohlaví určujícím faktorem při hodnocení rizika založeném na příslušných a přesných pojistně-matematických a statistických údajích. 22 Tato výjimka je zakotvena i v českém zákoně č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví; tarifování se v dotčených životních produktech z tohoto důvodu nezměnilo. 1. března 2011 byla po několika soudních žalobách a protestech ze strany zastánců antidiskriminace tato výjimka zrušena. Tím byl definitivně potvrzen zákaz diferenciace podle pohlaví a odůvodněním tohoto kroku bylo tvrzení, že rozdílná kalkulace pojistných tarifů by měla za následek to, že genderové rozdíly ve společnosti by nadále dlouhodobě přetrvávaly a nebylo by 20 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven [online] [cit ]. Dostupné z: df 21 Jednotné sazby pojištění pro ženy a muže. Alfa9 [online] [cit ]. Dostupné z: 22 Směrnice Rady 2004/113/ES. EUR-Lex [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 dosaženo rovnosti mezi muži a ženami. O neplatnosti článku 5 odstavce 2 směrnice 2004/113/ES bylo tedy rozhodnuto s účinností od 21. prosince Toto soudní rozhodnutí vyvolalo několik reakcí ze strany odborníků, kteří poukazovali na to, že nová pravidla zcela ignorují demografickou skutečnost, že ženy žijí déle a tudíž jsou méně rizikové při pojištění pro případ smrti. Podle předpokladů tedy na to nejvíce doplatily ženy, protože pojistná ochrana je stojí více. Naopak rizikové životní pojištění je levnější pro muže. 1.5 Technická úroková míra Další důležitou hodnotou při kalkulacích pojistného je technická úroková míra, která je zveřejňována Českou národní bankou. V lednu roku 2013 ČNB 24 vydala úřední sdělení, kde stanovuje maximální výši technické úrokové míry na 1,9% p.a.. Pojišťovny musely od 21. července povinně snížit TÚM 25 ze stávající hodnoty 2,5% p.a.. 26 Do roku 2000 přitom TÚM nebyla regulována. Stát se ale její maximum později rozhodl omezit jako způsob ochrany klienta před nabídkami produktů s nereálně kalkulovanými předpoklady. V případě vysoké hodnoty TÚM by se nabídka pojišťovny mohla jevit jako bezkonkurenční, protože klient by za dané pojistné získal nejvyšší pojistnou částku, ale po několika letech by pojišťovna nebyla schopná dlouhodobě dosáhnout tohoto výnosu. Ztrátu na úroku by musela dorovnávat z jiných zdrojů, a pokud by byly nedostatečné, pojišťovna by nemohla dostát svým závazkům a vyplatit pojistná plnění. 27 Technická úroková míra tedy není zhodnocení prostředků klienta, které do produktu vložil, jak by se někteří mohli mylně domnívat. Představuje zhodnocení technické rezervy životního pojištění. 23 Unisex, zdravotní stav, věk Pandořina skřínka otevřena?. Pojistný obzor [online] [cit ]. Dostupné z: 24 Česká národní banka 25 Technická úroková míra 26 Věstník ČNB. Česká národní banka [online] [cit ]. Dostupné z: 60.pdf 27 Technická úroková míra: mýty vs. fakta. Penize.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 22

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika.

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika. POJIŠŤOVNICTVÍ Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Jde o zvláštní odvětví ekonomiky

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Odborná směrnice č. 3

Odborná směrnice č. 3 Odborná směrnice č. 3 Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění Právní normy: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví )

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

1. Kalkulace pojistného

1. Kalkulace pojistného 1. Kalkulace pojistného Pojistné - cena za pojistnou ochranu, tj. úplata za přenesení negativních finančních důsledků nahodilosti z jednotlivých subjektů na pojistitele. - kvantifikace pojistného by měla

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) Poznámka

PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.) Poznámka Srovnávací tabulka návrhu novely zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojišťovnictví), s legislativou ES PŘÍLOHY Ustanovení (část,, odst., písm. apod.)

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení V YZNAČ ENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚ N Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a Zásada rovného zacházení Práva a povinnosti vznikající

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje Pojišťovnictví Specializované finanční odvětví ekonomiky Odvětví ekonomiky zaměřené na provozování pojištění - pojistných produktů. V rámci pojišťovnictví se vlastně obchoduje s rizikem Ve srovnání s jinými

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl Martin Podávka, pro www.penize.cz prosinec 2004 Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl 1) Kapitálové životní pojištění 2) Druhy KŽP 3) Rezerva a odbytné u KŽP 4) Podíl na zisku u KŽP 5)

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Životní pojištění I. Cíl: seznámit posluchače s životním pojištěním jako druhem pojištěním Tento tématický celek

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lenka Ponocná Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Pojištění jako součást discioplíny risk management

Pojištění jako součást discioplíny risk management Pojištění jako součást discioplíny risk management Risk management disciplína, která umožňuje se vyrovnávat s důsledky vyplývající z nejednoznačnosti průběhu ekonomických procesů. Risk management pochopení

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění Zpracovala: Michaela Janstová

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření

Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření Metodika výpočtu RPSN stavebního spoření 1. Východiska 1.1. Základním východiskem je zákon Způsob výpočtu RPSN vychází ze Zákona o úvěru pro spotřebitele (dále jen ZÚS). Tato metodika pouze sjednocuje

Více

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice Finanční matematika 1. přednáška Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra matematických metod v ekonomice 17. 9. 2012 Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. (VŠB TUO)

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Perspektivy rozvoje životního pojištění v ČR. Bc. Magda Cudlínová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Perspektivy rozvoje životního pojištění v ČR. Bc. Magda Cudlínová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Perspektivy rozvoje životního pojištění v ČR Bc. Magda Cudlínová Diplomová práce 2006 2 3 Souhrn Diplomová práce se zabývá životním pojištěním, jeho charakteristikou,

Více

Sedmá přednáška z UCPO. TÉMA: Účtování o technických rezervách

Sedmá přednáška z UCPO. TÉMA: Účtování o technických rezervách Sedmá přednáška z UCPO TÉMA: Účtování o technických rezervách Technické rezervy Na účtech účtové skupiny 4x Technické rezervy účtuje pojišťovna o technických rezervách podle zvláštních předpisů o pojišťovnictví

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Pojištění obnosová (sumová)

Pojištění obnosová (sumová) Pojistné plnění 1. náhrada škody u pojištění kryjících konkrétní potřeby pojištěných, tedy zejména pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 2. výplata pojistného plnění u pojištění kryjících abstraktní

Více

Téma: Analýza technických rezerv v životních a v neživotních pojišťovnách

Téma: Analýza technických rezerv v životních a v neživotních pojišťovnách Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Analýza technických rezerv v životních a v neživotních pojišťovnách Zpracovali: Veronika Kmoníčková Miroslav Kolébal Datum

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

VYUŽITÍ POJISTNÉ MATEMATIKY V PRAXI S DŮRAZEM NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VYUŽITÍ POJISTNÉ MATEMATIKY V PRAXI S DŮRAZEM NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance VYUŽITÍ POJISTNÉ MATEMATIKY V PRAXI S DŮRAZEM NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Actuarial mathematics utilization in routine with focus on life

Více

Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Financial reporting of insurance policies in the Czech Republic.

Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Financial reporting of insurance policies in the Czech Republic. VYKAZOVÁNÍ POJISTNÝCH SMLUV V ČR 1 Financial reporting of insurance policies in the Czech Republic Jiřina Bokšová 1 Pojistná smlouva z pohledu české legislativy 1.1 Definice pojistné smlouvy Základem každého

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění

Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Některé pohledy na veřejné a smluvní zdravotní pojištění Ing. Jan Pokorný 1 Obsah 1. Zdravotní pojišťovny jako potenciální účastníci trhu smluvního zdravotního pojištění východiska, současná situace 2.

Více

Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele

Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele Vliv vybraných faktorů a souběžné působení faktorů na solventnost pojistitele Martina Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na zjištění vlivu vybraných faktorů na solventnost pojistitele. Pomocí analýzy

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance

VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení Pojistné produkty, jejich využití, porovnání Bakalářská práce Autor: Petra Valová Vedoucí práce: Ing. Luďka Jirků Jihlava 2012 Anotace Tato bakalářská

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více