AGFEO NAVOD K OBSLUZE POBOC KOVA TELEFONNIISDN U STR EDNA. AC 14 WebPhonie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGFEO NAVOD K OBSLUZE POBOC KOVA TELEFONNIISDN U STR EDNA. AC 14 WebPhonie"

Transkript

1 AGFEO POBOC KOVA TELEFONNIISDN U STR EDNA AC 14 WebPhonie NAVOD K OBSLUZE

2 Obsah tohoto na vodu nesmı byt menen, publikova n, reprodukova n nebo da le sıren bez predchozıho pısemnúho souhlasu firmy Alphatech spol. s r. o. ALPHATECH spol. s r.o., V1.3

3 OBSAH: 1. U VOD Uvedenı ustredny do provozu Signalizace Sluz by KOMUNIKUJI Prıjem vola nı č telefon vyzva nı Vola nı vnitrnıho ucastnıka Spojenı pres sta tnı linku Selektivnı prıstup ke sta tnı lince Automaticka volba Zamknutı pobocky - detska volba Heslo pro uzamknutı pobocky Zkra cenú volby - obecne Pouz itı zkra cenú volby MAM SPOJENI Prepojenı prıchozıho hovoru ze sta tnı Zpetny dotaz u pobocky Zpetny dotaz po sta tnı lince Prerusenı hovoru Konference Konference pobocek Konference se sta tnı linkou Parkova nı hovor Parkova nı ve vası ustredne Vyzvednutı z parkoviste ve vası ustredne Parkova nı v mestskú ustredne Vyzvednutı z parkoviste v mestskú ustredne VOLANY JE OBSAZEN, NEBO NEPR ITOMEN Zpetnú vyzvonenı č po uvolnenı pobocky Zpetnú vyzvonenı pri obsazenı sta tnıch linek Zpracova nı upozornenı do hovoru Odmıtnutı upozornenı od sta tnı Za kaz upozornenı do hovoru VYZVANIJINE POBOC KY Prevzetı vyzva nenı jinú pobocky Prevzetı vyzva nenı ze sta tnı linky Odebra nı hovoru za znamnıku ODCHAZIM, JSEM ZANEPRAZDNŽN Presmerova nı Presmerova nı ve vası ustredne = Presmerova nı nepodmınenú = Presmerova nı pri obsazenı = Presmerova nı pri neprıtomnosti Presmerova nı v mestskú ustredne = Presmerova nı nepodmınenú... 24

4 = Presmerova nı pri obsazenı = Presmerova nı pri neprıtomnosti Zapnutı presmerova nı Vypnutı presmerova nı Presmerova nı pri obsazenı nebo neprıtomnosti Presmerova nı č na sleduj me SERVIS POBOC KY Prımy prıstup na sta tnı linku Nocnı rez im Zapnutı automatickú volby Nerusit vyzva nenım Zrusenı sluz eb na pobocce SPECIALNISLUZBY Odposlech mıstnosti Zobrazenı vaseho cısla volajıcımu a volanúmu Informace o skutecnúm obsazenı C asovace Zachycenı zlomyslnúho vola nı Volba nejlevnejsıho spojenı (LCR) Programova nı PROGRAMOVANIU STR EDNY Z TELEFONU Vstup do programovacıho mo du Opustenı programovacıho mo du č bez za pisu Opustenı programovacıho mo du č se za pisem Obnovenı firemnıho nastavenı Reset celú ustredny Za pis MSN do ustredny Prıstupy pobocek na sta tnı linky Tabulka zvonenı Tabulka dennıho zvonenı Tabulka nocnıho zvonenı Tabulka presmerova nı pri neprıtomnosti nebo obsazenı Pocet zazvonenı pred presmerova nım Typy zvonenı od sta tnıch Odchozı kategorie Tabulka povolenych smer Tabulka zaka zanych smer Zaka zanú smery na pobocce Definova nı typu koncovúho zarızenı na pobocce Vloz enı cısla pro detskou volbu Vloz enı cısla pro automatickou volbu Zada va nı zkra cenych voleb Zada va nı zkra cenych prıkaz Registrace prıchozıch vola nı Nastavenı dúlky Flash Melodie pri prepojova nı Zapnutı tisku hovornúho... 46

5 Forma t CLIPu Ochrana programovacıho mo du heslem Ochrana da lkovúho ovla da nı heslem Zobrazenı cısla volajıcıho - CLIP DALKOVE OVLADANI Da lkovú ovla da nı č cıslo volajıcıho = heslo PROGRAMOVANIU STR EDNY Z PC DALKOVA U DRZBA Sledova nı a uctova nı hovor VSTUP DO PROGRAMOVACIHO MODU OPUSTŽNIPROGRAMOVACIHO MODU č BEZ ZAPISU OPUSTŽNIPROGRAMOVACIHO MODU č SE ZAPISEM OCHRANA TELEFONNIHO UCTU HESLEM ZOBRAZENA DELKA CISLA POC ET DESETINNYCH MIST UCTU CENY HOVOROVE JEDNOTKY CENOVY LIMIT PRO POBOC KU ROZPOJENIHOVORU PR I VYC ERPANILIMITU FORMAT TISKU TARIFNIIMPULSY KMITOC ET TARIFNICH IMPULS Komunikace s PC INSTALACE USB PORTU INSTALACE TAPI INSTALACE TK-SOFTU: INSTALACE TK-COM INTERNET Instalace pripojenı na Internet Pripojenı Internetu Odpojenı Internetu Seznam sluz eb TECHNICKE PARAMETRY Tabulka nastavenı ustredny Rejstrık Prohla senı o shode ZARUC NIPODMINKY...80

6 1. U VOD Pobockova telefonnı ustredna AGFEO AC 14 WebPhonie se pripojuje na EuroISDN2 prıpojku. Obsahuje 4 analogovú pobocky se symetrickym napa jenım. Cısla pobocek 11, 12, 13 a 14 jsou pevne stanovena cıselnym pla nem ustredny. Krome techto pobocek lze definovat v PC jeste 10 dalsıch softwarovychď koncovych zarızenı s telefonnımi cısly 20 az 29, jako jsou napr. fax nebo zaznamnık. Na pobocky m zete pripojit vsechny druhy analogovych koncovych zarızenı, ktera jsou homologova na v C eskú republice. V telefonnı ustredne AGFEO AC 14 WebPhonie je integrova n ISDN modem s prenosovou rychlostı 64kbit/s nebo 128kbit/s zakonceny USB rozhranım. Pobockova ustredna AGFEO AC 14 WebPhonie disponuje velkym mnoz stvım sluz eb typickych pro ISDN systúmy. Na pobocka ch mohou byt pripojena koncova zarızenı s to novou (DTMF) volbou nebo starsı zarızenı s impulsnı volbou. Koncova zarızenı by mela byt nastavena do tonovú volby k optima lnımu vyuz itı vsech funkcı. Pokud na telefonu nenı S m zete ji nahradit cıslem 99. U stredna automaticky rozpozna druh volby na pobocce. Pokud pripojıte zarızenı s impulsnı volbou nejprve vytocte cıslo vetsı nez 1. U stredna tak pozna, z e je pripojeno zarızenı s impulsnı volbou. Funkce v tomto Na vodu k obsluzeďjsou popsa ny pro koncova zarızenı s to novou volbou. Pokud pouz ijete telefon s impulsnı volbou, potom vynechejte v prıkazech povel Flash. Pokud je pripojen na pobocku analogovy modem s nastavenou rychlostı bps m ze byt prenosova rychlost omezena na bps v za vislosti na prenosovú ceste. 6

7 2. UVEDENIU STREDNY DO PROVOZU Umıste nı u stredny: U strednu m zete zavesit na zeň nebo poloz it na desku. U stredna se instaluje na dva srouby nad sebou s roztecı 125 mm. U strednu instalujte pouze v suchúm neprasnúm prostredı, kde nenı nebezpecı vybuchu, nedopada prımú slunecnı za renı a kde nehrozı politı vodou. U stredna musı byt vzda lena od zdroje salavúho tepla, jednotky klimatizace a zdroje elektromagnetickúho rusenı. Pripojenı u stredny: Pripojte za strcku napa jecıho zdroje do za suvky na ustredne oznacenú Powerďdokud nezacvakne. Propojte ustrednu s prıpojkou ISDN kabelem, ktery je v doda vce. Pripojte koncova zarızenı k pobocka m ustredny. RJ konektory pro pripojenı pobocek jsou zaroven paralelne spojeny s konektorem se sroubky umıstenym pod cernym vysuvnym vıckem. Pripojte do sıte napa jecı zdroj, zelena LED se rozsvıtı. Po vyzvednutı na pobocce uslysıte oznamovacı to n a m zete volat po sta tnı lince. Linky 11, 12 a 13 zvonı, kdyz pricha zı zvonenı po kterúkoliv sta tnı lince (MSN). Zakladnı programovanı u str edny Za kladnı vlastnosti vası ustredny je nejjednodussı naprogramovat z telefonu, proto si prectete kapitolu Programova nı ustredny z telefonuď (str. 33). Nastavenı ustredny si zapiste do priloz enych tabulek (str. 71). Nezapomente nejprve vstoupit do programovacıho mo du (SPRO). Da le nastavte alespon tyto parametry: volba sluz ba str. SMSN Za pis MSN do ustredny 35 SZUG Prıstupy pobocek na sta tnı linky 36 STAG Tabulka dennıho zvonenı 37 Programovacı mo d opustıte prıkazem (SEND). 7

8 LED na u stredne : Na ustredne jsou 2 barevnú LED, jedna zelena a druha cervena. Zelena LED svıtı trvale blika pomalu blika rychle C ervena LED svıtı trvale blika pomalu Pr ipojenı tiskarny: ustredna v provozu presmerova nı na sta tnı linku nebo v mestskú ustredne zapnuta registrace promeskanych hovor a alespon jeden hovor je zaregistrova n oba B kana ly obsazeny jeden B kana l obsazen Tiska rna se pouzıva na tisk telefonnıch uct jednotlivych pobocek, pame ustredny ma kapacitu 2000 hovor a je zalohovana. K ustredne lze pripojit pouze súriovou tiska rnu kabelem o max. dúlce 3 m. Tiska rna musı byt nastavena: 9600 baud 8 bit 1 stop bit bez parity U stredna Kabel pro tiska rnu Tiskarna CANON č 9M CANON č 25M (kolıky) (kolıky) 2 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 3 3 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 2 5 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 7 7 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 20 8 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 5, 6, 8 Vypadek napajenı: Pri vypadku napa jecıho napetı nelze telefonovat. Pokud jste zrovna v programovacım mo du, neulozı se poslednı hodnoty a programovacı mo d je ukoncen. Po obnove napa jenı se aktivuje poslednı konfigurace. Vsechna zpetna vola nı a zaparkovanú hovory jsou zruseny. Ucet je uloz en. 8

9 3. SIGNALIZACE U stredna poskytuje na pobocka ch zvukovou signalizaci pomocı rozlisenych ton, ktera vam usnadnuje spra vne uskutecnovat telefonnı spojenı. Ý ÝÝ Ý ÝÝ Ý ÝÝ Ý ÝÝ Ý Ý ÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝ Oznamovacı ton vnitrnı a pri prımúm prıstupu na sta tnı s moz nostı navratu k vnitrnımu spojenı Oznamovacı ton (mestsky) pri prımúm prıstupu na sta tnı (bez moz nosti na vratu k vnitrnımu spojenı) Vyzva nenı od pobocky ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ Vyzva nenı od sta tnı linky Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Obsazovacı to n ;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý; Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Chybovy to n Specia lnı to n pri presmerova nı, pri sluz be nerusit zvonenım a automatickú volbe ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Programovacı mo d ;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;; Pobocka je uzamcena č detska volba ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ Potvrzovacı ton pri zada va nı sluz eb a programova nı ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ Upozornenı od pobocky do hovoru ÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝ Ý po 10 s Upozornenı od sta tnı linky do hovoru 9

10 4. SLUZBY 4.1 KOMUNIKUJI Prıjem vola nı č telefon vyzva nı Vase pobocka vyzva nı. % Vyzvednete a prevezmete hovor ze sta tnı linky nebo pobocky. Pozna mka: Pri nastavenı ustredny je moz nú urcit, kterú pobocky vyzva nejı od sta tnıch linek (MSN) Vola nı vnitrnıho ucastnıka Vola te na jinou pobocku Vyzvednete a volte cıslo pobocky. Po ukoncenı volby slysıte vyzva necı ton (volana pobocka je volna ), nebo obsazovacı to n (volana pobocka je obsazena). Pozna mka: Pokud ma te nastaven prım y prıstup na sta tnı linku, musıte pred cıslem pobocky volat #, napr. #11. Na telefonech kde nenı #, napr. telefonech s pulsnı volbou, nelze volat na pobocky Spojenı pres sta tnı linku Vola nı libovolnúho telefonnıho cısla ve verejnú telefonnı sıti. 0 Vyzvednete a volte nejprve 0ď, potom vlastnı telefonnı cıslo. Po vyzvednutı se ustredna hla sı vnitrnım oznamovacım tonem. Po volbe 0ď dostanete oznamovacı ton mestskú ustredny a m zete pokracovat ve volbe cısla do sta tnı linky. 10

11 Pozna mka: Pokud mate nastaven prım y prıstup na sta tnı linku, volte cıslo bez predchozı 0ď Selektivnı prıstup ke sta tnı lince Pro vola nı si m zete vybrat urcitou sta tnı linku (MSN) nez tu, ktera by byla automaticky pridelena po volbe 0ď. Lze pouzıt pouze pokud nenı prım y prıstup na sta tnı! S M S N M <MSN> # <cıs.st> Vyzvednete, zadejte sluz bu a celú MSN zakoncenú # a volanú telefonnı cıslo bez ď0. Uslysıte vyzva necı to n. Pozna mka: Sluz ba se pouzıva napr. k oddelenı naklad pro soukromú a firemnı hovory Automaticka volba Po vyzvednutı pobocky (specia lnı to n) je automaticky vytoceno nastavenú cıslo. S A U T A = vyp S A U T E = zap Pokud do 10s po vyzvednutı pobocky volıte cıslo, automaticka volba je zrusena. Pozna mka: Automaticka volba je vhodna napr. pro deti, kde pouhym vyzvednutım slucha tka se lze dovolat na jedno telefonnı cıslo. Pokud je volanú cıslo obsazeno, opakuje se volba po 10s max. 12x, potom je ukoncena. Automaticka volba musı byt pred pouz itım zapnuta (str. 29), a telefonnı cıslo pro automatickou volbu musı byt vloz eno (str. 43). Firemnınastavenı: Sluz ba je vypnuta. 11

12 4.1.6 Zamknutı pobocky - detska volba M zete zamknout vasi pobocku pred vola nım neopra vnenú osoby. I dıte se dovola libovolnym tlacıtkem na jedno telefonnı cıslo. S S C H (<heslo>) E = zap S S C H (<heslo>) A = vyp Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n, zaveste. Sluz ba zamkne pobocku pro bez nou volbu. Na pobocce je ton uzamcenú pobocky. Lze volat pouze na jedno pripravenú telefonnı cıslo a to libovolnym tlacıtkem na telefonu krome S a #. Uzamcena pobocka m ze byt chra nena 4-mıstnym heslem. Ochranu heslem pozna te tak, z e po zada nı S S C H E nebo S S C H A neprijde potvrzovacı to n, heslo je poz adova no. Ochrana heslem se zapına sluz bou ďheslo pro uzamcenı pobocky. Pozna mka: Sta le lze volat pobocky a prijımat prıchozı hovory a prepojovat je na vnitrnı ucastnıky. Da le lze pouzıvat automatickou volbu, ktera nenı touto sluz bou ovlivnena. Upozornenı: Automaticka volba musı byt zapnuta pred detskou volbou Heslo pro uzamknutı pobocky Touto sluz bou vloz te heslo pro uzamcenı vası pobocky. S P I N E P <heslo> = zada nı hesla S P I N (st. heslo) = heslo zruseno Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n, zaveste. Chcete-li heslo zmenit, nejprve vymaz te starú heslo, a potom zadejte novú. Firemnı nastavenı: Heslo nenı zada no. 12

13 4.1.8 Zkra cenú volby - obecne U stredna obsahuje telefonnı seznam s 200 cısly zkra cenych voleb. Ve zkra cenych volba ch jsou vetsinou nejcasteji pouzıvana telefonnı cısla. Zkra cenú volby mohou pouz ıvat vsichni ucastnıci neza visle na jejich odchozı kategorii. Pouze pri programova nı z PC je moz nú pripojit ke zkra cenym volba m krome telefonnıho cısla i jmúno. Zkra cenú volby se volajı cıslem 000 az 199 nebo zkratkou jmúna, ktera musı obsahovat tolik znak, aby se jmúno jednoznacne identifikovalo, coz je signalizova no dlouhym tonem. Pr.: nejmensı dúlka zkratky jmúna k jednoznacnú identifikaci Ada mek AGFEO A D A A G 2 4 C epicka C E P I C erma k C E R M Pouz itı zkra cenú volby Cıslo uloz enú v telefonnım seznamu m zete vytocit prostrednictvım zkra cenú volby. S T E L K < > S T E L V <jmšno> Vyzvednete a zadejte sluz bu. Uslysıte vyzva nenı. Zkra cenou volbu m zete vybrat buň poradovym cıslem 000 az 199, nebo jmúnem. Jmúno musı obsahovat tolik znak, aby bylo jednoznacne identifikovalo. Pokud je jmúno prijato, slysıte dlouhy to n asi 4s a je uskutecnena volba. Pozna mka: Zkra cenú volby se zada vajı buň z telefonu (str. 43) nebo v programu TK-Set, kde lze k telefonnımu cıslu pripojit i jmúno. 13

14 4.2 MA M SPOJENI Prepojenı prıchozıho hovoru ze sta tnı Sta tnı lze prepojit na jinou pobocku s casovym dohledem nebo s ohla senım. Po volnúho B kana lu lze takú prepojit sta tnı linku na jinou sta tnı linku. Prepojenına pobocku s vycka nım na spojenı F V hovoru se sta tnı linkou volte Flashďa cıslo pobocky ď Po prihla senı volanúho mu sdelte, z e ma hovor a zave ste. Po zavesenı dojde k prepojenı hovoru. Pozna mka: V prıpade, z e je volany obsazen, nebo se nehla sı, ma te moz nost se vra tit ke sta tnı lince volbou Flash 0ď. Pokus o prepojenı m zete opakovat nebo prepojit na jinou pobocku. Na sta tnı lince je po dobu prepojova nı slyset melodie (pokud je tato sluz ba zapojena). Prepojenına pobocku s c asovy m dohledem F V hovoru se sta tnı linkou volte Flashďa cıslo pobocky ďa zaveste. Po volbe cısla pobocky a po zavesenı precha zı ustredna do novúho rez imu: a) Pokud vyzva nena pobocka hovor neprevezme do 45s, vra tı se vyzva nenı zpet na p vodnı pobocku. b) Jestliz e je volana pobocka obsazena vra tı se vyzva nenı ihned na p vodnı pobocku a zvonenı trva max. 60s. Po vyzvednutı jste spojeni se sta tnı linkou. 14

15 Prepojenısta tnılinky na sta tnılinku F 0 <cıs.st> F S U E B V hovoru se sta tnı linkou volte Flash 0ďa cıslo do sta tnı linky a pockejte na vyzvednutı. Prepojenı hovoru proveňte F S U E BÁ. Odchozı prepojeny hovor je zpoplatnen Zpetny dotaz u pobocky M zete prerusit hovor a provúst dotaz u jinú pobocky s pozdejsım na vratem k p vodnımu hovoru. F <11..14> F <11..14> F <11..14> F 0 V hovoru zadejte Flashďa cıslo pobocky Po ukoncenı dotazu se vra tıte k p vodnımu hovoru ďflash a cıslem pobocky ď Pokud byl p vodnı hovor veden se sta tnı linkou, zadejte ďflash a ď0. Upozornenı: Pokud zavesıte behem zpetnúho dotazu, dojde k prepojenı s casovym dohledem. Pozna mka: Behem dotazu je p vodnı hovor odloz en a ma melodii, pokud je zapnuta Zpetny dotaz po sta tnı lince M zete prerusit hovor a provúst dotaz po sta tnı lince s pozdejsım na vratem k p vodnımu hovoru. F 0 <cıs.st> F 0 V hovoru zadejte Flash 0ďa cıslo sta tnı linky. Po ukoncenı dotazu se vra tıte k p vodnımu hovoru ďflash 0. Upozornenı: Vz dy musıte dotaz do sta tnı linky volit s nulou a to i v prıpade, ze je na pobocce nastaven prım y prıstup na sta tnı. 15

16 Pokud zavesıte behem zpetnúho dotazu, dojde k prepojenı s casovym dohledem. Pozna mka: Behem dotazu je p vodnı hovor odloz en a ma melodii, pokud je zapnuta Prerusenı hovoru M zete prerusit hovor a opet se k nemu vra tit. F F V hovoru zadejte Flashď. Vas telefon nenı slyset, druhy ucastnık ma melodii pokud je zapnuta, nebo ticho. K p vodnımu hovoru se opet vra tıte zada nım Flashď Konference Konference je vza jemnú propojenı nekolika pobocek nebo sta tnıch linek. V jednú konferenci mohou byt maxima lne propojeni tri ucastnıci. V konferenci mohou byt tri pobocky, jedna sta tnı a dve pobocky nebo pobocka s dvema sta tnımi. V tomto prıpade jsou oba B kana ly obsazeny Konference pobocek Hovorıte s pobockou a chcete privolat do konference dalsı pobocku. F <11..14> F S K O N Nejprve zadejte v hovoru Flashďa cıslo pobocky, kterou chcete pripojit do konference. Po prihla senı pobocky ji pripojte do konference Flash S KON. Dostanete potvrzovacı to n. Ucastnık opoustı konferenci zavesenım. Konference koncı, kdyz zavesil ten, kdo konferenci vybudoval. Pozna mka: Prıchozı sta tnı hovor je signalizova n do konference a ten kdo zrizoval konferenci m ze tento hovor takú prevzıt. 16

17 Konference se sta tnı linkou Hovorıte s pobockou nebo sta tnı linkou. a chcete privolat do konference dalsı sta tnı linku. F 0 <cıs.st> F S K O N Nejprve zadejte v hovoru Flash a telefonnı cıslo, kterú chcete pripojit do konference. Po prihla senı volanúho na sta tnı lince ho pripojte do konference Flash S NOC. Dostanete potvrzovacı to n. U castnık opoustı konferenci zavesenım. Konference koncı, kdyz zavesil ten, kdo konferenci vybudoval. Pozna mka: Prıchozı sta tnı hovor je signalizova n do konference a ten kdo zrizoval konferenci m ze tento hovor takú prevzıt Parkova nı hovor Ma te dva zp soby jak zaparkovat hovor. Parkova nı ve vası ustredne, kde B kana l je obsazen po dobu parkova nı a parkova nı v mestskú ustredne, kde B kana l se uvolnı po zaparkova nı Parkova nı ve vası ustredne F S P A R V hovoru zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Hovor se po zada nı sluz by prerusı a zaparkuje ve vası ustredne. Pouzıva se napr., kdyz chcete hovor dokoncit na jinú pobocce. Zaparkovany hovor je zpoplatnen Vyzvednutı z parkoviste ve vası ustredne Libovolny vnitrnı ucastnık m ze vyzvednout zaparkovany hovor. S P A R Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Hovor je vyzvednut z parkoviste. Jestliz e jsou dva prıchozı hovory zaparkova ny, odparkuje se nejprve zaparkovany hovor, ktery ma prednost. Jestliz e nenı vyzvednut prıchozı zaparkovany hovor do 4 min 17

18 zvonı hovor znovu na pobocce kam p vodne smeroval Parkova nı v mestskú ustredne Vnejsı hovor m zete zaparkovat v mestskú ustredne, tedy mimo vasi ustrednu. B kana l z stane volny. F S I E I I <0..9> V hovoru zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. M ze se zaparkovat vıce hovor, kaz dy je identifikova n poradovym cıslem (<0..9>). Zaparkovany hovor je po 3 minuta ch zrusen Vyzvednutı z parkoviste v mestskú ustredne S I A U I <0..9> Vyzvednete a zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Zaparkovany hovor je identifikova n poradovym cıslem (<0..9>). Pokud obdrzıte po zada nı sluz by chybovy ton, je parkoviste pra zdnú. Napr. proto, z e zaparkovany hovor je po 3 minuta ch zrusen. 18

19 4.3 VOLANY JE OBSAZEN, NEBO NEPR ITOMEN Zpetnú vyzvonenı č po uvolnenı pobocky Pokud vola te obsazenou pobocku, m zete aktivovat zpetnú vyzvonenı, kterú va m samo zavola kdyz pobocka ukoncı hovor. F S R U E V obsazovacım to nu pri vola nı pobocky zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Po zada nı sluz by ustredna ceka na uvolnenı volanú pobocky. Funkce: 1. po uvolnenı volanú pobocky zacne vase pobocka vyzva net, 2. kdyz zvednete slucha tko, zacne zvonit drıve volana pobocka, 3. jakmile volany ucastnık vyzvedne pobocku, m zete spolu hovorit. Pokud pri vyzva nenı vası pobocky nevyzvednete behem 1 minuty, bude sluz ba zrusena. Upozornenı: Zpetnú vyzvonenı zanika po 45 minuta ch, pokud nenı do túto doby provedeno. Zpetnú vyzvonenı se nepresmerova va. Zpetnú vyzvonenı nenı za lohova no pri vypadku napa jenı. Pozna mka: Obsazena pobocka dosta va upozornenı do hovoru, pokud to nenı zaka za no. Pokud aktivujete sluz bu, nezavesıte a obsazena pobocka je uvolnena, precha zı na nı vyzva nenı. Nenı potreba volat znovu. 19

20 4.3.2 Zpetnú vyzvonenı pri obsazenı sta tnıch linek Oba B kana ly jsou obsazeny. C ervena indikacnı LED svıtı. F S R E S Do obsazovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Po uvolnenı sta tnı linky zazvonı vase pobocka. Po vyzvednutı uslysıte oznamovacı to n sta tnı linky a m zete prımo volit cıslo Zpracova nı upozornenı do hovoru V hovoru slysıte upozornenı. Pokud nynı zavesıte, vase pobocka vyzva nı a po vyzvednutı prevezmete hovor, nebo F 0 V hovoru zada te sluz bu a sta tnı linku prımo prevezmete Odmıtnutı upozornenı od sta tnı V hovoru slysıte upozornenı. Nechcete na upozornenı reagovat, upozornenı odmıtnete. F S A B W V hovoru zada te sluz bu Za kaz upozornenı do hovoru Zapnutım za kazu upozornenı do hovoru nebudete obtez ova n signalizacı v hovoru. S A N K A = vyp S A N K E = zap Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Pozna mka: Upozornenı se neprovede na pobocka ch kde je nastaven typ zarızenı: za znamnık, FAX, modem a telefon s faxem. Firemnınastavenı: Upozornenı je povoleno na vsech pobocka ch, sluz ba je vypnuta. 20

21 4.4 VYZVA NIJINE POBOC KY Prevzetı vyzva nenı jinú pobocky M zete prevzıt vyzva nenı jinú pobocky. S H O I I <11..14> Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Vloz enú cıslo pobocky je cıslem pobocky ktera zvonı Prevzetı vyzva nenı ze sta tnı linky Slysıte vyzva nenı sta tnı linky u jinú pobocky a chcete prevzıt hovor. S H O E Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Jste spojeni s hovorem ze sta tnı linky. Pozna mka: V konferenci m zete touto sluz bou prevzıt hovor Odebra nı hovoru za znamnıku Za znamnık vyzvedl hovor, vy ale potrebujete hovor prevzıt a vyrıdit. # Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Vloz enú cıslo pobocky je cıslem pobocky se zaznamnıkem. Jste spojeni s hovorem ze za znamnıku. Pozna mka: Aby bylo moz no odebrat hovor za znamnıku, musı byt pobocka naprogramova na jako za znamnık. 21

22 4.5 ODCHA ZIM, JSEM ZANEPRA ZDNŽN Presmerova nı Pobocku lze automaticky presmerovat na jinou pobocku nebo sta tnı linku, ale pouze jedenkra t. Na sobnú presmerova nı nenı moz nú. Presmerova nı m ze byt nepodmınenú cili sta lú, pri obsazenı pobocky nebo pokud se pobocka nehla sı. Presmerova nı se realizuje ve vası ustredne nebo v mestskú ustredne. Presmerova nı v mestskú ustredne musı podporovat jejı provozovatel. Presmerovany hovor v mestskú ustredne ponecha va volnú oba B kana ly. Presmerovana pobocka ma po vyzvednutı specia lnı oznamovacı to n. Nove zadanú presmerova nı rusı presmerova nı predchozı. Presmerova nı se musı nejprve definovat, a potom zapnout nebo vypnout. Vase pobocka m ze byt presmerova na nebo presmerova nı m ze smerovat na vasi pobocku. Zpetna vyzvonenı se nepresmerova vajı. Na pobocku se sluz bou nerusit zvonenımďnelze presmerova vat. Chyba je takú hla sena pri pokusu zapnout presmerova nı, kterú nenı nastaveno. Presmerova nı lze programovat takú pomocı da lkovúho ovla da nı Presmerova nı ve vası ustredne = Presmerova nı nepodmınenú Vsechny hovory pricha zejıcı na vası pobocku budou presmerova ny na jinou pobocku nebo sta tnı linku. S U M L S I <pob.> I <pob.> 4 E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 22 na pobocku na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat pobocku <pob.>, ktera je presmerova na. Cıl na ktery se presmerova va lze zadat nekolika zp soby. M ze to byt jina pobocka <pob.>, nebo cıslo sta tnı linky. To lze zadat prımo telefonnım cıslem <cıs.st> zakoncenú #,

23 pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Pri presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku musı byt jeden B kana l volny a pobocka musı mıt patricnou odchozı kategorii. = Presmerova nı pri obsazenı Pokud je vase pobocka obsazena, prıchozı vola nı jsou presmerova ny na jinou pobocku nebo sta tnı linku. S U M L B I <pob.> I <pob.> 4 E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 23 na pobocku na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat pobocku <pob.>, ktera je presmerova na. Cıl na ktery se presmerova va lze zadat nekolika zp soby. M ze to byt jina pobocka <pob.>, nebo cıslo sta tnı linky. To lze zadat prımo telefonnım cıslem <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Pri presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku jsou oba B kana ly obsazeny. = Presmerova nı pri neprıtomnosti Pokud nevyzvednete svoji zvonıcı pobocku do 20s, je zvonenı presmerova no na jinou pobocku nebo sta tnı linku. S U M L N I <pob.> I <pob.> 4 E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 na pobocku na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno

24 Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat pobocku <pob.>, ktera je presmerova na. Cıl na ktery se presmerova va lze zadat nekolika zp soby. M ze to byt jina pobocka <pob.>, nebo cıslo sta tnı linky. To lze zadat prımo telefonnım cıslem <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Pri presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku jsou oba B kana ly obsazeny Presmerova nı v mestskú ustredne Na jednú sta tnı lince (MSN) lze aktivovat jedno presmerova nı. Sta tnı linka, ktera je presmerova na v mestskú ustredne ma jiny oznamovacı to n. Na zapnutı presmerova nı m ze mestska ustredna reagovat az 1 min, po tuto dobu nesmıte zavesit. Zelena LED blika pomalu kdyz je zapnut nektery typ presmerova nı v mestskú ustredne. = Presmerova nı nepodmınenú Vsechny hovory pricha zejıcı na urcitou sta tnı linku (MSN) vası ustredny budou presmerova ny na zvolenú telefonnı cıslo. S U M L S M <MSN> # E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat sta tnı linku <MSN> a #, ktera ma byt presmerova na. Telefonnı cıslo na kterú se presmerova va lze zadat <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku probehne v mestskú ustredne a proto z stanou oba B kana ly volnú. 24

25 = Presmerova nı pri obsazenı Vsechny hovory pricha zejıcı na urcitou obsazenou sta tnı linku (MSN) vası ustredny budou presmerova ny na zvolenú telefonnı cıslo. S U M L B M <MSN> # E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat sta tnı linku <MSN> a #, ktera ma byt presmerova na. Telefonnı cıslo na kterú se presmerova va lze zadat <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku probehne v mestskú ustredne a proto z stanou oba B kana ly volnú. = Presmerova nı pri neprıtomnosti Pokud vyzva nı urcita sta tnı linka (MSN) ve vası ustredne dúle nez 20s, bude presmerova na na zvolenú telefonnı cıslo. S U M L N M <MSN> # E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat sta tnı linku <MSN> a #, ktera ma byt presmerova na. Telefonnı cıslo na kterú se presmerova va lze zadat <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku probehne v mestskú ustredne a proto z stanou oba B kana ly volnú. 25

26 4.5.2 Zapnutı presmerova nı Nestacı jenom nastavit presmerova nı pro pobocku nebo sta tnı linku. Presmerova nı se musı aktivovat. S A K T I <pob.> # = pobocka S A K T M <MSN> # = sta tnı Zadejte sluz bu, dostanete potvrzovacı to n Vypnutı presmerova nı Pro urcitou pobocku nebo sta tnı linku m zete vypnout presmerova nı. S D E A I <pob.> # = pobocka S D E A M <MSN> # = sta tnı Zadejte sluz bu, dostanete potvrzovacı to n Presmerova nı pri obsazenı nebo neprıtomnosti Hovor pricha zejıcı ze sta tnı linky na vasi pobocku lze presmerovat na jinou pobocku pri obsazenı vası pobocky nebo pokud se nehla sı. S W E I E M <MSN> # = zap. pro urcitú MSN S W E I E A = zap. pro vsechna MSN S W E I A M <MSN> # = vyp. pro urcitú MSN S W E I A A = vyp. pro vsechna MSN Zadejte sluz bu, dostanete potvrzovacı to n. Presmerova nı lze zapnout pro jednotlivú sta tnı linky (MSN) a nastavuje se z libovolnú pobocky. Upozornenı: Na tuto sluz bu se nevztahuje Zapnutı a vypnutı presmerova nıď (str. 26). V programovacım rez imu s touto sluz bou souvisı Tabulka presmerova nı pri neprıtomnosti nebo obsazenıď 26

T LINE 4 16 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE

T LINE 4 16 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE OBSAH NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBO KOVÁ ÚST EDNA T LINE 4 16 1 ÚVOD... 4 M Vlastnosti... 4 M Slu by (výb r)... 5 M P ídavné vybavení... 5 2 SIGNALIZACE... 6 2.1 Tóny na pobo ce... 6 2.2 Vyzván ní na

Více

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku. s Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku EasyGate. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu, kvalitu a spolehlivost. Našim přáním je, abyste byl s GSM

Více

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku. Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku EasyGate UMTS Data. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu, kvalitu a spolehlivost. Našim přáním je, abyste

Více

GSM DA LKOVY DOHLED. GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL

GSM DA LKOVY DOHLED. GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL GSM DA LKOVY DOHLED GB 050 pro mobilnı telefon ERICSSON A1018s Automaticky prenos informacı sıtı GSM NA VOD K OBSLUZE LEVEL Vaz enı zakaznıci, blahoprejeme Vam k zakoupenınas eho vyrobku GSM Dohledu GB

Více

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPA C E MUTE FLASH REDIAL SPEAK ER SMS CALL GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál Komunikátor je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63 a 65. Slouží ke komunikaci

Více

Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka

Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka Série MS9500 Voyager Jednořádkový ruční laserový snímač Instalační a uživatelská příručka Zastoupenı US č sıdlo spolecnosti Evropa Metrologic Instruments, Inc. Metrologic Insruments GmbH 90 Coles Road

Více

JA-82Y GSM Komunikátor

JA-82Y GSM Komunikátor Komunikátor je komponentem systému OASiS 80 firmy JABLOTRON ALARMS. Je určen ke komunikaci sítí GSM. Instaluje se přímo do skříně ústředny OASiS a umožňuje: hlásit události formou SMS zpráv (až na 8 tel.

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

ATEUS - GSM GATE ISDN. Verze: 5.3

ATEUS - GSM GATE ISDN. Verze: 5.3 ATEUS - GSM GATE ISDN Uživatelský manuál Verze: 5.3 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - GSM GATE ISDN. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu,

Více

2N EasyGate Pro. GSM brána. Uživatelský manuál 1.0.1

2N EasyGate Pro. GSM brána. Uživatelský manuál 1.0.1 2N EasyGate Pro GSM brána Uživatelský manuál Verze 1.0.1 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí,

Více

2N EasyGate GSM brána

2N EasyGate GSM brána 2N EasyGate GSM brána Uživatelský manuál Verze 1.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí,

Více

Obsah. 1.1 Charakteristika... 3 1.2 Specifikace... 3. 3 Instalace 5. 5.1.2 Nastavení parametrů portů... 8

Obsah. 1.1 Charakteristika... 3 1.2 Specifikace... 3. 3 Instalace 5. 5.1.2 Nastavení parametrů portů... 8 Upozornění Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození! Výrobce neodpovídá za možné poškození způsobené nevhodným používáním nebo umístěním do nevhodného prostředí. Zařízení není určeno

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave Smyle - C Brave Smyle - LC Brave Smyle - C/C Uživatelský a servisní návod Verze 2.6 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE SMYLE dveřního vrátného, který je pokračovatelem

Více

Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U

Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U Stručný návod k obsluze Elmeg C410/410-U Obsah Popis a instalace... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Vybalení a umístění telefonu... 3 Připojení telefonu (ISDN a mikrotelefon)... 3 Piktogramy... 5 Místní nastavení...

Více

Ericsson Dialog 4225 Vision

Ericsson Dialog 4225 Vision Ericsson Systémový telefon pro komunikační systém MD110 Uživatelský návod Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod Popis... 4... 5 Free seating... 17 Příchozí volání... 18 Odchozí volání...

Více

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi dveřního telefonu ATEUS Helios, který je nástupcem osvědčeného výrobku ATEUS ENTRYCOM. Našim

Více

Nové a změněné funkce

Nové a změněné funkce Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nové a změněné funkce Tento dokument doplňuje návod k obsluze telefonů Gigaset-VoIP: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP a Gigaset S685 IP Po dokončení

Více

Swissvoice Eurit 535 a 565

Swissvoice Eurit 535 a 565 Swissvoice Eurit 535 a 565 f e e l f r e e a t h o m e! Návod k obsluze Pozor : Před použitím a zavedením přístroje do provozu si prosím podrobně přečtěte návod k obsluze. Vážená zákaznice, vážený zákazníku

Více

2N Helios Force 2N Helios Safety

2N Helios Force 2N Helios Safety 2N Helios Force 2N Helios Safety Dveřní interkomy Instalační manuál Verze 1.0.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

Slim Door Phone. Návod k použití. SlimDoorPhone 01 SlimDoorPhone 02 SlimDoorPhone 04

Slim Door Phone. Návod k použití. SlimDoorPhone 01 SlimDoorPhone 02 SlimDoorPhone 04 ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz Slim Door Phone SlimDoorPhone 01 SlimDoorPhone 02 SlimDoorPhone 04 Návod k použití Vítejte, gratulujeme Vám ke

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Univerzá lníměřicísystém FTB - 400. Ná vod k použití Verze: 0.75e

Univerzá lníměřicísystém FTB - 400. Ná vod k použití Verze: 0.75e Univerzá lníměřicísystém FTB - 400 Ná vod k použití Verze: 0.75e Univerzá lníměřicísystém ii FTB-400 Obsah Obsah 1 Ú vod k FTB-400 univerzá lnímu měřicímu systému...1 Zadní výměnný panel...1 Přednípanel...2

Více

WELL SIP-T26P uživatelský manuál

WELL SIP-T26P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T26P uživatelský manuál V43.1

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 620d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 620d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

2N Omega Lite Konfigurační nástroj

2N Omega Lite Konfigurační nástroj 2N Omega Lite Konfigurační nástroj Příručka uživatele Version 1.13.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

μgate (microgate) miniaturní GSM komunikátor návod aktualizován 18.12.2009 uživatelský návod pro verzi firmware 1.05, hw verze 1.

μgate (microgate) miniaturní GSM komunikátor návod aktualizován 18.12.2009 uživatelský návod pro verzi firmware 1.05, hw verze 1. μgate (microgate) miniaturní GSM komunikátor návod aktualizován 18.12.2009 uživatelský návod pro verzi firmware 1.05, hw verze 1.0 CZ, SK verze GSM komunikátor μgate je univerzálním GSM zařízením přenášející

Více

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40 MG, SP MG5000, MG5050 verze 2.40 SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40 Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka

Více