AGFEO NAVOD K OBSLUZE POBOC KOVA TELEFONNIISDN U STR EDNA. AC 14 WebPhonie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGFEO NAVOD K OBSLUZE POBOC KOVA TELEFONNIISDN U STR EDNA. AC 14 WebPhonie"

Transkript

1 AGFEO POBOC KOVA TELEFONNIISDN U STR EDNA AC 14 WebPhonie NAVOD K OBSLUZE

2 Obsah tohoto na vodu nesmı byt menen, publikova n, reprodukova n nebo da le sıren bez predchozıho pısemnúho souhlasu firmy Alphatech spol. s r. o. ALPHATECH spol. s r.o., V1.3

3 OBSAH: 1. U VOD Uvedenı ustredny do provozu Signalizace Sluz by KOMUNIKUJI Prıjem vola nı č telefon vyzva nı Vola nı vnitrnıho ucastnıka Spojenı pres sta tnı linku Selektivnı prıstup ke sta tnı lince Automaticka volba Zamknutı pobocky - detska volba Heslo pro uzamknutı pobocky Zkra cenú volby - obecne Pouz itı zkra cenú volby MAM SPOJENI Prepojenı prıchozıho hovoru ze sta tnı Zpetny dotaz u pobocky Zpetny dotaz po sta tnı lince Prerusenı hovoru Konference Konference pobocek Konference se sta tnı linkou Parkova nı hovor Parkova nı ve vası ustredne Vyzvednutı z parkoviste ve vası ustredne Parkova nı v mestskú ustredne Vyzvednutı z parkoviste v mestskú ustredne VOLANY JE OBSAZEN, NEBO NEPR ITOMEN Zpetnú vyzvonenı č po uvolnenı pobocky Zpetnú vyzvonenı pri obsazenı sta tnıch linek Zpracova nı upozornenı do hovoru Odmıtnutı upozornenı od sta tnı Za kaz upozornenı do hovoru VYZVANIJINE POBOC KY Prevzetı vyzva nenı jinú pobocky Prevzetı vyzva nenı ze sta tnı linky Odebra nı hovoru za znamnıku ODCHAZIM, JSEM ZANEPRAZDNŽN Presmerova nı Presmerova nı ve vası ustredne = Presmerova nı nepodmınenú = Presmerova nı pri obsazenı = Presmerova nı pri neprıtomnosti Presmerova nı v mestskú ustredne = Presmerova nı nepodmınenú... 24

4 = Presmerova nı pri obsazenı = Presmerova nı pri neprıtomnosti Zapnutı presmerova nı Vypnutı presmerova nı Presmerova nı pri obsazenı nebo neprıtomnosti Presmerova nı č na sleduj me SERVIS POBOC KY Prımy prıstup na sta tnı linku Nocnı rez im Zapnutı automatickú volby Nerusit vyzva nenım Zrusenı sluz eb na pobocce SPECIALNISLUZBY Odposlech mıstnosti Zobrazenı vaseho cısla volajıcımu a volanúmu Informace o skutecnúm obsazenı C asovace Zachycenı zlomyslnúho vola nı Volba nejlevnejsıho spojenı (LCR) Programova nı PROGRAMOVANIU STR EDNY Z TELEFONU Vstup do programovacıho mo du Opustenı programovacıho mo du č bez za pisu Opustenı programovacıho mo du č se za pisem Obnovenı firemnıho nastavenı Reset celú ustredny Za pis MSN do ustredny Prıstupy pobocek na sta tnı linky Tabulka zvonenı Tabulka dennıho zvonenı Tabulka nocnıho zvonenı Tabulka presmerova nı pri neprıtomnosti nebo obsazenı Pocet zazvonenı pred presmerova nım Typy zvonenı od sta tnıch Odchozı kategorie Tabulka povolenych smer Tabulka zaka zanych smer Zaka zanú smery na pobocce Definova nı typu koncovúho zarızenı na pobocce Vloz enı cısla pro detskou volbu Vloz enı cısla pro automatickou volbu Zada va nı zkra cenych voleb Zada va nı zkra cenych prıkaz Registrace prıchozıch vola nı Nastavenı dúlky Flash Melodie pri prepojova nı Zapnutı tisku hovornúho... 46

5 Forma t CLIPu Ochrana programovacıho mo du heslem Ochrana da lkovúho ovla da nı heslem Zobrazenı cısla volajıcıho - CLIP DALKOVE OVLADANI Da lkovú ovla da nı č cıslo volajıcıho = heslo PROGRAMOVANIU STR EDNY Z PC DALKOVA U DRZBA Sledova nı a uctova nı hovor VSTUP DO PROGRAMOVACIHO MODU OPUSTŽNIPROGRAMOVACIHO MODU č BEZ ZAPISU OPUSTŽNIPROGRAMOVACIHO MODU č SE ZAPISEM OCHRANA TELEFONNIHO UCTU HESLEM ZOBRAZENA DELKA CISLA POC ET DESETINNYCH MIST UCTU CENY HOVOROVE JEDNOTKY CENOVY LIMIT PRO POBOC KU ROZPOJENIHOVORU PR I VYC ERPANILIMITU FORMAT TISKU TARIFNIIMPULSY KMITOC ET TARIFNICH IMPULS Komunikace s PC INSTALACE USB PORTU INSTALACE TAPI INSTALACE TK-SOFTU: INSTALACE TK-COM INTERNET Instalace pripojenı na Internet Pripojenı Internetu Odpojenı Internetu Seznam sluz eb TECHNICKE PARAMETRY Tabulka nastavenı ustredny Rejstrık Prohla senı o shode ZARUC NIPODMINKY...80

6 1. U VOD Pobockova telefonnı ustredna AGFEO AC 14 WebPhonie se pripojuje na EuroISDN2 prıpojku. Obsahuje 4 analogovú pobocky se symetrickym napa jenım. Cısla pobocek 11, 12, 13 a 14 jsou pevne stanovena cıselnym pla nem ustredny. Krome techto pobocek lze definovat v PC jeste 10 dalsıch softwarovychď koncovych zarızenı s telefonnımi cısly 20 az 29, jako jsou napr. fax nebo zaznamnık. Na pobocky m zete pripojit vsechny druhy analogovych koncovych zarızenı, ktera jsou homologova na v C eskú republice. V telefonnı ustredne AGFEO AC 14 WebPhonie je integrova n ISDN modem s prenosovou rychlostı 64kbit/s nebo 128kbit/s zakonceny USB rozhranım. Pobockova ustredna AGFEO AC 14 WebPhonie disponuje velkym mnoz stvım sluz eb typickych pro ISDN systúmy. Na pobocka ch mohou byt pripojena koncova zarızenı s to novou (DTMF) volbou nebo starsı zarızenı s impulsnı volbou. Koncova zarızenı by mela byt nastavena do tonovú volby k optima lnımu vyuz itı vsech funkcı. Pokud na telefonu nenı S m zete ji nahradit cıslem 99. U stredna automaticky rozpozna druh volby na pobocce. Pokud pripojıte zarızenı s impulsnı volbou nejprve vytocte cıslo vetsı nez 1. U stredna tak pozna, z e je pripojeno zarızenı s impulsnı volbou. Funkce v tomto Na vodu k obsluzeďjsou popsa ny pro koncova zarızenı s to novou volbou. Pokud pouz ijete telefon s impulsnı volbou, potom vynechejte v prıkazech povel Flash. Pokud je pripojen na pobocku analogovy modem s nastavenou rychlostı bps m ze byt prenosova rychlost omezena na bps v za vislosti na prenosovú ceste. 6

7 2. UVEDENIU STREDNY DO PROVOZU Umıste nı u stredny: U strednu m zete zavesit na zeň nebo poloz it na desku. U stredna se instaluje na dva srouby nad sebou s roztecı 125 mm. U strednu instalujte pouze v suchúm neprasnúm prostredı, kde nenı nebezpecı vybuchu, nedopada prımú slunecnı za renı a kde nehrozı politı vodou. U stredna musı byt vzda lena od zdroje salavúho tepla, jednotky klimatizace a zdroje elektromagnetickúho rusenı. Pripojenı u stredny: Pripojte za strcku napa jecıho zdroje do za suvky na ustredne oznacenú Powerďdokud nezacvakne. Propojte ustrednu s prıpojkou ISDN kabelem, ktery je v doda vce. Pripojte koncova zarızenı k pobocka m ustredny. RJ konektory pro pripojenı pobocek jsou zaroven paralelne spojeny s konektorem se sroubky umıstenym pod cernym vysuvnym vıckem. Pripojte do sıte napa jecı zdroj, zelena LED se rozsvıtı. Po vyzvednutı na pobocce uslysıte oznamovacı to n a m zete volat po sta tnı lince. Linky 11, 12 a 13 zvonı, kdyz pricha zı zvonenı po kterúkoliv sta tnı lince (MSN). Zakladnı programovanı u str edny Za kladnı vlastnosti vası ustredny je nejjednodussı naprogramovat z telefonu, proto si prectete kapitolu Programova nı ustredny z telefonuď (str. 33). Nastavenı ustredny si zapiste do priloz enych tabulek (str. 71). Nezapomente nejprve vstoupit do programovacıho mo du (SPRO). Da le nastavte alespon tyto parametry: volba sluz ba str. SMSN Za pis MSN do ustredny 35 SZUG Prıstupy pobocek na sta tnı linky 36 STAG Tabulka dennıho zvonenı 37 Programovacı mo d opustıte prıkazem (SEND). 7

8 LED na u stredne : Na ustredne jsou 2 barevnú LED, jedna zelena a druha cervena. Zelena LED svıtı trvale blika pomalu blika rychle C ervena LED svıtı trvale blika pomalu Pr ipojenı tiskarny: ustredna v provozu presmerova nı na sta tnı linku nebo v mestskú ustredne zapnuta registrace promeskanych hovor a alespon jeden hovor je zaregistrova n oba B kana ly obsazeny jeden B kana l obsazen Tiska rna se pouzıva na tisk telefonnıch uct jednotlivych pobocek, pame ustredny ma kapacitu 2000 hovor a je zalohovana. K ustredne lze pripojit pouze súriovou tiska rnu kabelem o max. dúlce 3 m. Tiska rna musı byt nastavena: 9600 baud 8 bit 1 stop bit bez parity U stredna Kabel pro tiska rnu Tiskarna CANON č 9M CANON č 25M (kolıky) (kolıky) 2 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 3 3 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 2 5 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 7 7 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 20 8 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 5, 6, 8 Vypadek napajenı: Pri vypadku napa jecıho napetı nelze telefonovat. Pokud jste zrovna v programovacım mo du, neulozı se poslednı hodnoty a programovacı mo d je ukoncen. Po obnove napa jenı se aktivuje poslednı konfigurace. Vsechna zpetna vola nı a zaparkovanú hovory jsou zruseny. Ucet je uloz en. 8

9 3. SIGNALIZACE U stredna poskytuje na pobocka ch zvukovou signalizaci pomocı rozlisenych ton, ktera vam usnadnuje spra vne uskutecnovat telefonnı spojenı. Ý ÝÝ Ý ÝÝ Ý ÝÝ Ý ÝÝ Ý Ý ÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝ Oznamovacı ton vnitrnı a pri prımúm prıstupu na sta tnı s moz nostı navratu k vnitrnımu spojenı Oznamovacı ton (mestsky) pri prımúm prıstupu na sta tnı (bez moz nosti na vratu k vnitrnımu spojenı) Vyzva nenı od pobocky ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ Vyzva nenı od sta tnı linky Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Obsazovacı to n ;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý; Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Chybovy to n Specia lnı to n pri presmerova nı, pri sluz be nerusit zvonenım a automatickú volbe ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Programovacı mo d ;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;; Pobocka je uzamcena č detska volba ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ Potvrzovacı ton pri zada va nı sluz eb a programova nı ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ Upozornenı od pobocky do hovoru ÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝ Ý po 10 s Upozornenı od sta tnı linky do hovoru 9

10 4. SLUZBY 4.1 KOMUNIKUJI Prıjem vola nı č telefon vyzva nı Vase pobocka vyzva nı. % Vyzvednete a prevezmete hovor ze sta tnı linky nebo pobocky. Pozna mka: Pri nastavenı ustredny je moz nú urcit, kterú pobocky vyzva nejı od sta tnıch linek (MSN) Vola nı vnitrnıho ucastnıka Vola te na jinou pobocku Vyzvednete a volte cıslo pobocky. Po ukoncenı volby slysıte vyzva necı ton (volana pobocka je volna ), nebo obsazovacı to n (volana pobocka je obsazena). Pozna mka: Pokud ma te nastaven prım y prıstup na sta tnı linku, musıte pred cıslem pobocky volat #, napr. #11. Na telefonech kde nenı #, napr. telefonech s pulsnı volbou, nelze volat na pobocky Spojenı pres sta tnı linku Vola nı libovolnúho telefonnıho cısla ve verejnú telefonnı sıti. 0 Vyzvednete a volte nejprve 0ď, potom vlastnı telefonnı cıslo. Po vyzvednutı se ustredna hla sı vnitrnım oznamovacım tonem. Po volbe 0ď dostanete oznamovacı ton mestskú ustredny a m zete pokracovat ve volbe cısla do sta tnı linky. 10

11 Pozna mka: Pokud mate nastaven prım y prıstup na sta tnı linku, volte cıslo bez predchozı 0ď Selektivnı prıstup ke sta tnı lince Pro vola nı si m zete vybrat urcitou sta tnı linku (MSN) nez tu, ktera by byla automaticky pridelena po volbe 0ď. Lze pouzıt pouze pokud nenı prım y prıstup na sta tnı! S M S N M <MSN> # <cıs.st> Vyzvednete, zadejte sluz bu a celú MSN zakoncenú # a volanú telefonnı cıslo bez ď0. Uslysıte vyzva necı to n. Pozna mka: Sluz ba se pouzıva napr. k oddelenı naklad pro soukromú a firemnı hovory Automaticka volba Po vyzvednutı pobocky (specia lnı to n) je automaticky vytoceno nastavenú cıslo. S A U T A = vyp S A U T E = zap Pokud do 10s po vyzvednutı pobocky volıte cıslo, automaticka volba je zrusena. Pozna mka: Automaticka volba je vhodna napr. pro deti, kde pouhym vyzvednutım slucha tka se lze dovolat na jedno telefonnı cıslo. Pokud je volanú cıslo obsazeno, opakuje se volba po 10s max. 12x, potom je ukoncena. Automaticka volba musı byt pred pouz itım zapnuta (str. 29), a telefonnı cıslo pro automatickou volbu musı byt vloz eno (str. 43). Firemnınastavenı: Sluz ba je vypnuta. 11

12 4.1.6 Zamknutı pobocky - detska volba M zete zamknout vasi pobocku pred vola nım neopra vnenú osoby. I dıte se dovola libovolnym tlacıtkem na jedno telefonnı cıslo. S S C H (<heslo>) E = zap S S C H (<heslo>) A = vyp Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n, zaveste. Sluz ba zamkne pobocku pro bez nou volbu. Na pobocce je ton uzamcenú pobocky. Lze volat pouze na jedno pripravenú telefonnı cıslo a to libovolnym tlacıtkem na telefonu krome S a #. Uzamcena pobocka m ze byt chra nena 4-mıstnym heslem. Ochranu heslem pozna te tak, z e po zada nı S S C H E nebo S S C H A neprijde potvrzovacı to n, heslo je poz adova no. Ochrana heslem se zapına sluz bou ďheslo pro uzamcenı pobocky. Pozna mka: Sta le lze volat pobocky a prijımat prıchozı hovory a prepojovat je na vnitrnı ucastnıky. Da le lze pouzıvat automatickou volbu, ktera nenı touto sluz bou ovlivnena. Upozornenı: Automaticka volba musı byt zapnuta pred detskou volbou Heslo pro uzamknutı pobocky Touto sluz bou vloz te heslo pro uzamcenı vası pobocky. S P I N E P <heslo> = zada nı hesla S P I N (st. heslo) = heslo zruseno Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n, zaveste. Chcete-li heslo zmenit, nejprve vymaz te starú heslo, a potom zadejte novú. Firemnı nastavenı: Heslo nenı zada no. 12

13 4.1.8 Zkra cenú volby - obecne U stredna obsahuje telefonnı seznam s 200 cısly zkra cenych voleb. Ve zkra cenych volba ch jsou vetsinou nejcasteji pouzıvana telefonnı cısla. Zkra cenú volby mohou pouz ıvat vsichni ucastnıci neza visle na jejich odchozı kategorii. Pouze pri programova nı z PC je moz nú pripojit ke zkra cenym volba m krome telefonnıho cısla i jmúno. Zkra cenú volby se volajı cıslem 000 az 199 nebo zkratkou jmúna, ktera musı obsahovat tolik znak, aby se jmúno jednoznacne identifikovalo, coz je signalizova no dlouhym tonem. Pr.: nejmensı dúlka zkratky jmúna k jednoznacnú identifikaci Ada mek AGFEO A D A A G 2 4 C epicka C E P I C erma k C E R M Pouz itı zkra cenú volby Cıslo uloz enú v telefonnım seznamu m zete vytocit prostrednictvım zkra cenú volby. S T E L K < > S T E L V <jmšno> Vyzvednete a zadejte sluz bu. Uslysıte vyzva nenı. Zkra cenou volbu m zete vybrat buň poradovym cıslem 000 az 199, nebo jmúnem. Jmúno musı obsahovat tolik znak, aby bylo jednoznacne identifikovalo. Pokud je jmúno prijato, slysıte dlouhy to n asi 4s a je uskutecnena volba. Pozna mka: Zkra cenú volby se zada vajı buň z telefonu (str. 43) nebo v programu TK-Set, kde lze k telefonnımu cıslu pripojit i jmúno. 13

14 4.2 MA M SPOJENI Prepojenı prıchozıho hovoru ze sta tnı Sta tnı lze prepojit na jinou pobocku s casovym dohledem nebo s ohla senım. Po volnúho B kana lu lze takú prepojit sta tnı linku na jinou sta tnı linku. Prepojenına pobocku s vycka nım na spojenı F V hovoru se sta tnı linkou volte Flashďa cıslo pobocky ď Po prihla senı volanúho mu sdelte, z e ma hovor a zave ste. Po zavesenı dojde k prepojenı hovoru. Pozna mka: V prıpade, z e je volany obsazen, nebo se nehla sı, ma te moz nost se vra tit ke sta tnı lince volbou Flash 0ď. Pokus o prepojenı m zete opakovat nebo prepojit na jinou pobocku. Na sta tnı lince je po dobu prepojova nı slyset melodie (pokud je tato sluz ba zapojena). Prepojenına pobocku s c asovy m dohledem F V hovoru se sta tnı linkou volte Flashďa cıslo pobocky ďa zaveste. Po volbe cısla pobocky a po zavesenı precha zı ustredna do novúho rez imu: a) Pokud vyzva nena pobocka hovor neprevezme do 45s, vra tı se vyzva nenı zpet na p vodnı pobocku. b) Jestliz e je volana pobocka obsazena vra tı se vyzva nenı ihned na p vodnı pobocku a zvonenı trva max. 60s. Po vyzvednutı jste spojeni se sta tnı linkou. 14

15 Prepojenısta tnılinky na sta tnılinku F 0 <cıs.st> F S U E B V hovoru se sta tnı linkou volte Flash 0ďa cıslo do sta tnı linky a pockejte na vyzvednutı. Prepojenı hovoru proveňte F S U E BÁ. Odchozı prepojeny hovor je zpoplatnen Zpetny dotaz u pobocky M zete prerusit hovor a provúst dotaz u jinú pobocky s pozdejsım na vratem k p vodnımu hovoru. F <11..14> F <11..14> F <11..14> F 0 V hovoru zadejte Flashďa cıslo pobocky Po ukoncenı dotazu se vra tıte k p vodnımu hovoru ďflash a cıslem pobocky ď Pokud byl p vodnı hovor veden se sta tnı linkou, zadejte ďflash a ď0. Upozornenı: Pokud zavesıte behem zpetnúho dotazu, dojde k prepojenı s casovym dohledem. Pozna mka: Behem dotazu je p vodnı hovor odloz en a ma melodii, pokud je zapnuta Zpetny dotaz po sta tnı lince M zete prerusit hovor a provúst dotaz po sta tnı lince s pozdejsım na vratem k p vodnımu hovoru. F 0 <cıs.st> F 0 V hovoru zadejte Flash 0ďa cıslo sta tnı linky. Po ukoncenı dotazu se vra tıte k p vodnımu hovoru ďflash 0. Upozornenı: Vz dy musıte dotaz do sta tnı linky volit s nulou a to i v prıpade, ze je na pobocce nastaven prım y prıstup na sta tnı. 15

16 Pokud zavesıte behem zpetnúho dotazu, dojde k prepojenı s casovym dohledem. Pozna mka: Behem dotazu je p vodnı hovor odloz en a ma melodii, pokud je zapnuta Prerusenı hovoru M zete prerusit hovor a opet se k nemu vra tit. F F V hovoru zadejte Flashď. Vas telefon nenı slyset, druhy ucastnık ma melodii pokud je zapnuta, nebo ticho. K p vodnımu hovoru se opet vra tıte zada nım Flashď Konference Konference je vza jemnú propojenı nekolika pobocek nebo sta tnıch linek. V jednú konferenci mohou byt maxima lne propojeni tri ucastnıci. V konferenci mohou byt tri pobocky, jedna sta tnı a dve pobocky nebo pobocka s dvema sta tnımi. V tomto prıpade jsou oba B kana ly obsazeny Konference pobocek Hovorıte s pobockou a chcete privolat do konference dalsı pobocku. F <11..14> F S K O N Nejprve zadejte v hovoru Flashďa cıslo pobocky, kterou chcete pripojit do konference. Po prihla senı pobocky ji pripojte do konference Flash S KON. Dostanete potvrzovacı to n. Ucastnık opoustı konferenci zavesenım. Konference koncı, kdyz zavesil ten, kdo konferenci vybudoval. Pozna mka: Prıchozı sta tnı hovor je signalizova n do konference a ten kdo zrizoval konferenci m ze tento hovor takú prevzıt. 16

17 Konference se sta tnı linkou Hovorıte s pobockou nebo sta tnı linkou. a chcete privolat do konference dalsı sta tnı linku. F 0 <cıs.st> F S K O N Nejprve zadejte v hovoru Flash a telefonnı cıslo, kterú chcete pripojit do konference. Po prihla senı volanúho na sta tnı lince ho pripojte do konference Flash S NOC. Dostanete potvrzovacı to n. U castnık opoustı konferenci zavesenım. Konference koncı, kdyz zavesil ten, kdo konferenci vybudoval. Pozna mka: Prıchozı sta tnı hovor je signalizova n do konference a ten kdo zrizoval konferenci m ze tento hovor takú prevzıt Parkova nı hovor Ma te dva zp soby jak zaparkovat hovor. Parkova nı ve vası ustredne, kde B kana l je obsazen po dobu parkova nı a parkova nı v mestskú ustredne, kde B kana l se uvolnı po zaparkova nı Parkova nı ve vası ustredne F S P A R V hovoru zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Hovor se po zada nı sluz by prerusı a zaparkuje ve vası ustredne. Pouzıva se napr., kdyz chcete hovor dokoncit na jinú pobocce. Zaparkovany hovor je zpoplatnen Vyzvednutı z parkoviste ve vası ustredne Libovolny vnitrnı ucastnık m ze vyzvednout zaparkovany hovor. S P A R Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Hovor je vyzvednut z parkoviste. Jestliz e jsou dva prıchozı hovory zaparkova ny, odparkuje se nejprve zaparkovany hovor, ktery ma prednost. Jestliz e nenı vyzvednut prıchozı zaparkovany hovor do 4 min 17

18 zvonı hovor znovu na pobocce kam p vodne smeroval Parkova nı v mestskú ustredne Vnejsı hovor m zete zaparkovat v mestskú ustredne, tedy mimo vasi ustrednu. B kana l z stane volny. F S I E I I <0..9> V hovoru zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. M ze se zaparkovat vıce hovor, kaz dy je identifikova n poradovym cıslem (<0..9>). Zaparkovany hovor je po 3 minuta ch zrusen Vyzvednutı z parkoviste v mestskú ustredne S I A U I <0..9> Vyzvednete a zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Zaparkovany hovor je identifikova n poradovym cıslem (<0..9>). Pokud obdrzıte po zada nı sluz by chybovy ton, je parkoviste pra zdnú. Napr. proto, z e zaparkovany hovor je po 3 minuta ch zrusen. 18

19 4.3 VOLANY JE OBSAZEN, NEBO NEPR ITOMEN Zpetnú vyzvonenı č po uvolnenı pobocky Pokud vola te obsazenou pobocku, m zete aktivovat zpetnú vyzvonenı, kterú va m samo zavola kdyz pobocka ukoncı hovor. F S R U E V obsazovacım to nu pri vola nı pobocky zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Po zada nı sluz by ustredna ceka na uvolnenı volanú pobocky. Funkce: 1. po uvolnenı volanú pobocky zacne vase pobocka vyzva net, 2. kdyz zvednete slucha tko, zacne zvonit drıve volana pobocka, 3. jakmile volany ucastnık vyzvedne pobocku, m zete spolu hovorit. Pokud pri vyzva nenı vası pobocky nevyzvednete behem 1 minuty, bude sluz ba zrusena. Upozornenı: Zpetnú vyzvonenı zanika po 45 minuta ch, pokud nenı do túto doby provedeno. Zpetnú vyzvonenı se nepresmerova va. Zpetnú vyzvonenı nenı za lohova no pri vypadku napa jenı. Pozna mka: Obsazena pobocka dosta va upozornenı do hovoru, pokud to nenı zaka za no. Pokud aktivujete sluz bu, nezavesıte a obsazena pobocka je uvolnena, precha zı na nı vyzva nenı. Nenı potreba volat znovu. 19

20 4.3.2 Zpetnú vyzvonenı pri obsazenı sta tnıch linek Oba B kana ly jsou obsazeny. C ervena indikacnı LED svıtı. F S R E S Do obsazovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Po uvolnenı sta tnı linky zazvonı vase pobocka. Po vyzvednutı uslysıte oznamovacı to n sta tnı linky a m zete prımo volit cıslo Zpracova nı upozornenı do hovoru V hovoru slysıte upozornenı. Pokud nynı zavesıte, vase pobocka vyzva nı a po vyzvednutı prevezmete hovor, nebo F 0 V hovoru zada te sluz bu a sta tnı linku prımo prevezmete Odmıtnutı upozornenı od sta tnı V hovoru slysıte upozornenı. Nechcete na upozornenı reagovat, upozornenı odmıtnete. F S A B W V hovoru zada te sluz bu Za kaz upozornenı do hovoru Zapnutım za kazu upozornenı do hovoru nebudete obtez ova n signalizacı v hovoru. S A N K A = vyp S A N K E = zap Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Pozna mka: Upozornenı se neprovede na pobocka ch kde je nastaven typ zarızenı: za znamnık, FAX, modem a telefon s faxem. Firemnınastavenı: Upozornenı je povoleno na vsech pobocka ch, sluz ba je vypnuta. 20

21 4.4 VYZVA NIJINE POBOC KY Prevzetı vyzva nenı jinú pobocky M zete prevzıt vyzva nenı jinú pobocky. S H O I I <11..14> Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Vloz enú cıslo pobocky je cıslem pobocky ktera zvonı Prevzetı vyzva nenı ze sta tnı linky Slysıte vyzva nenı sta tnı linky u jinú pobocky a chcete prevzıt hovor. S H O E Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Jste spojeni s hovorem ze sta tnı linky. Pozna mka: V konferenci m zete touto sluz bou prevzıt hovor Odebra nı hovoru za znamnıku Za znamnık vyzvedl hovor, vy ale potrebujete hovor prevzıt a vyrıdit. # Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Vloz enú cıslo pobocky je cıslem pobocky se zaznamnıkem. Jste spojeni s hovorem ze za znamnıku. Pozna mka: Aby bylo moz no odebrat hovor za znamnıku, musı byt pobocka naprogramova na jako za znamnık. 21

22 4.5 ODCHA ZIM, JSEM ZANEPRA ZDNŽN Presmerova nı Pobocku lze automaticky presmerovat na jinou pobocku nebo sta tnı linku, ale pouze jedenkra t. Na sobnú presmerova nı nenı moz nú. Presmerova nı m ze byt nepodmınenú cili sta lú, pri obsazenı pobocky nebo pokud se pobocka nehla sı. Presmerova nı se realizuje ve vası ustredne nebo v mestskú ustredne. Presmerova nı v mestskú ustredne musı podporovat jejı provozovatel. Presmerovany hovor v mestskú ustredne ponecha va volnú oba B kana ly. Presmerovana pobocka ma po vyzvednutı specia lnı oznamovacı to n. Nove zadanú presmerova nı rusı presmerova nı predchozı. Presmerova nı se musı nejprve definovat, a potom zapnout nebo vypnout. Vase pobocka m ze byt presmerova na nebo presmerova nı m ze smerovat na vasi pobocku. Zpetna vyzvonenı se nepresmerova vajı. Na pobocku se sluz bou nerusit zvonenımďnelze presmerova vat. Chyba je takú hla sena pri pokusu zapnout presmerova nı, kterú nenı nastaveno. Presmerova nı lze programovat takú pomocı da lkovúho ovla da nı Presmerova nı ve vası ustredne = Presmerova nı nepodmınenú Vsechny hovory pricha zejıcı na vası pobocku budou presmerova ny na jinou pobocku nebo sta tnı linku. S U M L S I <pob.> I <pob.> 4 E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 22 na pobocku na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat pobocku <pob.>, ktera je presmerova na. Cıl na ktery se presmerova va lze zadat nekolika zp soby. M ze to byt jina pobocka <pob.>, nebo cıslo sta tnı linky. To lze zadat prımo telefonnım cıslem <cıs.st> zakoncenú #,

23 pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Pri presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku musı byt jeden B kana l volny a pobocka musı mıt patricnou odchozı kategorii. = Presmerova nı pri obsazenı Pokud je vase pobocka obsazena, prıchozı vola nı jsou presmerova ny na jinou pobocku nebo sta tnı linku. S U M L B I <pob.> I <pob.> 4 E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 23 na pobocku na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat pobocku <pob.>, ktera je presmerova na. Cıl na ktery se presmerova va lze zadat nekolika zp soby. M ze to byt jina pobocka <pob.>, nebo cıslo sta tnı linky. To lze zadat prımo telefonnım cıslem <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Pri presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku jsou oba B kana ly obsazeny. = Presmerova nı pri neprıtomnosti Pokud nevyzvednete svoji zvonıcı pobocku do 20s, je zvonenı presmerova no na jinou pobocku nebo sta tnı linku. S U M L N I <pob.> I <pob.> 4 E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 na pobocku na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno

24 Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat pobocku <pob.>, ktera je presmerova na. Cıl na ktery se presmerova va lze zadat nekolika zp soby. M ze to byt jina pobocka <pob.>, nebo cıslo sta tnı linky. To lze zadat prımo telefonnım cıslem <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Pri presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku jsou oba B kana ly obsazeny Presmerova nı v mestskú ustredne Na jednú sta tnı lince (MSN) lze aktivovat jedno presmerova nı. Sta tnı linka, ktera je presmerova na v mestskú ustredne ma jiny oznamovacı to n. Na zapnutı presmerova nı m ze mestska ustredna reagovat az 1 min, po tuto dobu nesmıte zavesit. Zelena LED blika pomalu kdyz je zapnut nektery typ presmerova nı v mestskú ustredne. = Presmerova nı nepodmınenú Vsechny hovory pricha zejıcı na urcitou sta tnı linku (MSN) vası ustredny budou presmerova ny na zvolenú telefonnı cıslo. S U M L S M <MSN> # E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat sta tnı linku <MSN> a #, ktera ma byt presmerova na. Telefonnı cıslo na kterú se presmerova va lze zadat <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku probehne v mestskú ustredne a proto z stanou oba B kana ly volnú. 24

25 = Presmerova nı pri obsazenı Vsechny hovory pricha zejıcı na urcitou obsazenou sta tnı linku (MSN) vası ustredny budou presmerova ny na zvolenú telefonnı cıslo. S U M L B M <MSN> # E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat sta tnı linku <MSN> a #, ktera ma byt presmerova na. Telefonnı cıslo na kterú se presmerova va lze zadat <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku probehne v mestskú ustredne a proto z stanou oba B kana ly volnú. = Presmerova nı pri neprıtomnosti Pokud vyzva nı urcita sta tnı linka (MSN) ve vası ustredne dúle nez 20s, bude presmerova na na zvolenú telefonnı cıslo. S U M L N M <MSN> # E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat sta tnı linku <MSN> a #, ktera ma byt presmerova na. Telefonnı cıslo na kterú se presmerova va lze zadat <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku probehne v mestskú ustredne a proto z stanou oba B kana ly volnú. 25

26 4.5.2 Zapnutı presmerova nı Nestacı jenom nastavit presmerova nı pro pobocku nebo sta tnı linku. Presmerova nı se musı aktivovat. S A K T I <pob.> # = pobocka S A K T M <MSN> # = sta tnı Zadejte sluz bu, dostanete potvrzovacı to n Vypnutı presmerova nı Pro urcitou pobocku nebo sta tnı linku m zete vypnout presmerova nı. S D E A I <pob.> # = pobocka S D E A M <MSN> # = sta tnı Zadejte sluz bu, dostanete potvrzovacı to n Presmerova nı pri obsazenı nebo neprıtomnosti Hovor pricha zejıcı ze sta tnı linky na vasi pobocku lze presmerovat na jinou pobocku pri obsazenı vası pobocky nebo pokud se nehla sı. S W E I E M <MSN> # = zap. pro urcitú MSN S W E I E A = zap. pro vsechna MSN S W E I A M <MSN> # = vyp. pro urcitú MSN S W E I A A = vyp. pro vsechna MSN Zadejte sluz bu, dostanete potvrzovacı to n. Presmerova nı lze zapnout pro jednotlivú sta tnı linky (MSN) a nastavuje se z libovolnú pobocky. Upozornenı: Na tuto sluz bu se nevztahuje Zapnutı a vypnutı presmerova nıď (str. 26). V programovacım rez imu s touto sluz bou souvisı Tabulka presmerova nı pri neprıtomnosti nebo obsazenıď 26

One Line Router RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C. Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı NA VOD K OBSLUZE

One Line Router RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C. Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı NA VOD K OBSLUZE One Line Router Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C NA VOD K OBSLUZE Odlisnosti volby NELZE do linky vytocit na PRVNIM mıste: # # # tyto znaky LZE vytocit volbou:

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Návod pro ha-loo Centrálu

Návod pro ha-loo Centrálu Návod pro ha-loo Centrálu 2 Návod ha-loo Centrála OBSAH sekce Nastavení Obsah 1. Obecné... 3 1.1. Kontaktní údaje... 3 1.2. Ostatní... 4 2. Centrála... 5 2.1. Seznam klapek... 5 2.2. Nastavení nové klapky...

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

GSM Lift Watch compact

GSM Lift Watch compact GSM VY TAHOVY KOMUNIKAC NISYSTE M GSM Lift Watch compact Na vod k instalaci a programova nıv1.0 Zarızenı je urc eno k nouzovemu hlasovemu spojenı napr. kabiny vytahu s havarijnı sluzbou, hasic i, policiı,

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

APS 400 nadministrator.recepce.net

APS 400 nadministrator.recepce.net APS 400 nadministrator.recepce.net Modul pro hotelovou recepci s na vaznostına rezervacnısyste m Instalacnıa uzivatelska prırucka č 2004 š 2007,TECH FASS s.r.o., Plavecka 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz,

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

infotainment ve voze Škoda Octavia

infotainment ve voze Škoda Octavia české vysoké učení technické fakulta elektrotechnická Testování systému infotainment ve voze Škoda Octavia Semestrální práce v předmětu A7B39TUR Jan Businský 15.10.2013 Obsah 1 Popis systému 3 2 Cílová

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY.

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY. Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ 4.00...6 KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2 Ú vod

Více

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb modem/router SpeedTouch 0i x Ethernet samoinstalační balíček pro neomezené vysokorychlostní připojení k internetu pro telefonní linku

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T-MOBILE DSL MANAGER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 2 ÚVOD 3 NASTAVENÍ DSL MODEMU PRO PEVNÝ INTERNET 5 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 5 VYHLEDÁVÁNÍ AKTUALIZACÍ 6 NÁSTROJE 6 PŘÍLOHA A: ZABEZPEČENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Digitální telefonní služba ACN. Obecné

Digitální telefonní služba ACN. Obecné Digitální telefonní služba ACN Obecné 1. Co potřebuji, abych mohl využívat digitální telefonní službu ACN? Zákazníci budou potřebovat širokopásmové připojení k internetu s minimální odchozí rychlostí (upload)

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka

T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka T-Mobile DSL Manager Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod 2 2. Nastavení modemu DSL pro T-Mobile Internet DSL 3 3. Zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě 5 4. Vyhledávání aktualizací 6 5. Nástroje 6 6. Příloha

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Obsah balíčku Širokopásmový modem (typ vyobrazeného modemu se může lišit, postup zapojení však zůstává stejný) Napájecí zdroj k širokopásmovému modemu Černý

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx Návod k obsluze VoIP PBX ústředna Soundwin WiPBX, ipbx Popis produktu Soundwin WiPBX a ipbx jsou SOHO SIP PBX ústředny, které překvapí nejen velikostí, ale také nízkou cenou. Brány WiPBX a ipbx se mezi

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o.

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o. RoSy ž PMS PavEx Consulting, s.r.o. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž PLAN 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Predmluva...3 3. Kontrola dat v RoSy š BASE...3 4. Spustenı RoSy š PLAN...3 5. Vypoc et v RoSy š PLAN...3

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Našim cílem je Vaše spokojenost...

Našim cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Našim cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme vám, že jste se rozhodli pro nákup pobočkové ústředny nové řady ATEUS - OMEGA od výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně vás prosíme, abyste

Více

POPIS SLUŽBY VISION 2013

POPIS SLUŽBY VISION 2013 POPIS SLUŽBY VISION 2013 1. Obsah služby Veřejně dostupná služba elektronických komunikací, jejíž podstatou je poskytování veřejně dostupných telefonních služeb prostřednictvím volby operátora. Existují

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

TSET v.2. Instalace a spouštění:

TSET v.2. Instalace a spouštění: TSET v.2 Program komunikuje s ústřednou: T LINE, M LINE s programovým vybavením vyšším než V3.0 přes seriovou linku RS232 Je určen pro: Čtení, změnu a zápis konfigurace, služeb a předvoleb ústředny. Čtení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Digitální telefonní služba ACN. Obecné

Digitální telefonní služba ACN. Obecné Digitální telefonní služba ACN Obecné 1. Co potřebuji, abych mohl využívat digitální telefonní službu ACN? Zákazníci budou potřebovat širokopásmové připojení k internetu s minimální odchozí rychlostí (upload)

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

NÁ VOD K POUŽ ITÍ. Tiská rna ODP 100

NÁ VOD K POUŽ ITÍ. Tiská rna ODP 100 NÁ VOD K POUŽ ITÍ Tiská rna ODP 100 1 1 Všeobecně Popis ODP 100 je inkoustová tiská rna vytvořená na bá zi HP 6122. Zá sobník papíru byl nahrazen podavačem CD/DVD médií. Dá le byly přidá ny dalšíelektronické

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více