AGFEO NAVOD K OBSLUZE POBOC KOVA TELEFONNIISDN U STR EDNA. AC 14 WebPhonie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGFEO NAVOD K OBSLUZE POBOC KOVA TELEFONNIISDN U STR EDNA. AC 14 WebPhonie"

Transkript

1 AGFEO POBOC KOVA TELEFONNIISDN U STR EDNA AC 14 WebPhonie NAVOD K OBSLUZE

2 Obsah tohoto na vodu nesmı byt menen, publikova n, reprodukova n nebo da le sıren bez predchozıho pısemnúho souhlasu firmy Alphatech spol. s r. o. ALPHATECH spol. s r.o., V1.3

3 OBSAH: 1. U VOD Uvedenı ustredny do provozu Signalizace Sluz by KOMUNIKUJI Prıjem vola nı č telefon vyzva nı Vola nı vnitrnıho ucastnıka Spojenı pres sta tnı linku Selektivnı prıstup ke sta tnı lince Automaticka volba Zamknutı pobocky - detska volba Heslo pro uzamknutı pobocky Zkra cenú volby - obecne Pouz itı zkra cenú volby MAM SPOJENI Prepojenı prıchozıho hovoru ze sta tnı Zpetny dotaz u pobocky Zpetny dotaz po sta tnı lince Prerusenı hovoru Konference Konference pobocek Konference se sta tnı linkou Parkova nı hovor Parkova nı ve vası ustredne Vyzvednutı z parkoviste ve vası ustredne Parkova nı v mestskú ustredne Vyzvednutı z parkoviste v mestskú ustredne VOLANY JE OBSAZEN, NEBO NEPR ITOMEN Zpetnú vyzvonenı č po uvolnenı pobocky Zpetnú vyzvonenı pri obsazenı sta tnıch linek Zpracova nı upozornenı do hovoru Odmıtnutı upozornenı od sta tnı Za kaz upozornenı do hovoru VYZVANIJINE POBOC KY Prevzetı vyzva nenı jinú pobocky Prevzetı vyzva nenı ze sta tnı linky Odebra nı hovoru za znamnıku ODCHAZIM, JSEM ZANEPRAZDNŽN Presmerova nı Presmerova nı ve vası ustredne = Presmerova nı nepodmınenú = Presmerova nı pri obsazenı = Presmerova nı pri neprıtomnosti Presmerova nı v mestskú ustredne = Presmerova nı nepodmınenú... 24

4 = Presmerova nı pri obsazenı = Presmerova nı pri neprıtomnosti Zapnutı presmerova nı Vypnutı presmerova nı Presmerova nı pri obsazenı nebo neprıtomnosti Presmerova nı č na sleduj me SERVIS POBOC KY Prımy prıstup na sta tnı linku Nocnı rez im Zapnutı automatickú volby Nerusit vyzva nenım Zrusenı sluz eb na pobocce SPECIALNISLUZBY Odposlech mıstnosti Zobrazenı vaseho cısla volajıcımu a volanúmu Informace o skutecnúm obsazenı C asovace Zachycenı zlomyslnúho vola nı Volba nejlevnejsıho spojenı (LCR) Programova nı PROGRAMOVANIU STR EDNY Z TELEFONU Vstup do programovacıho mo du Opustenı programovacıho mo du č bez za pisu Opustenı programovacıho mo du č se za pisem Obnovenı firemnıho nastavenı Reset celú ustredny Za pis MSN do ustredny Prıstupy pobocek na sta tnı linky Tabulka zvonenı Tabulka dennıho zvonenı Tabulka nocnıho zvonenı Tabulka presmerova nı pri neprıtomnosti nebo obsazenı Pocet zazvonenı pred presmerova nım Typy zvonenı od sta tnıch Odchozı kategorie Tabulka povolenych smer Tabulka zaka zanych smer Zaka zanú smery na pobocce Definova nı typu koncovúho zarızenı na pobocce Vloz enı cısla pro detskou volbu Vloz enı cısla pro automatickou volbu Zada va nı zkra cenych voleb Zada va nı zkra cenych prıkaz Registrace prıchozıch vola nı Nastavenı dúlky Flash Melodie pri prepojova nı Zapnutı tisku hovornúho... 46

5 Forma t CLIPu Ochrana programovacıho mo du heslem Ochrana da lkovúho ovla da nı heslem Zobrazenı cısla volajıcıho - CLIP DALKOVE OVLADANI Da lkovú ovla da nı č cıslo volajıcıho = heslo PROGRAMOVANIU STR EDNY Z PC DALKOVA U DRZBA Sledova nı a uctova nı hovor VSTUP DO PROGRAMOVACIHO MODU OPUSTŽNIPROGRAMOVACIHO MODU č BEZ ZAPISU OPUSTŽNIPROGRAMOVACIHO MODU č SE ZAPISEM OCHRANA TELEFONNIHO UCTU HESLEM ZOBRAZENA DELKA CISLA POC ET DESETINNYCH MIST UCTU CENY HOVOROVE JEDNOTKY CENOVY LIMIT PRO POBOC KU ROZPOJENIHOVORU PR I VYC ERPANILIMITU FORMAT TISKU TARIFNIIMPULSY KMITOC ET TARIFNICH IMPULS Komunikace s PC INSTALACE USB PORTU INSTALACE TAPI INSTALACE TK-SOFTU: INSTALACE TK-COM INTERNET Instalace pripojenı na Internet Pripojenı Internetu Odpojenı Internetu Seznam sluz eb TECHNICKE PARAMETRY Tabulka nastavenı ustredny Rejstrık Prohla senı o shode ZARUC NIPODMINKY...80

6 1. U VOD Pobockova telefonnı ustredna AGFEO AC 14 WebPhonie se pripojuje na EuroISDN2 prıpojku. Obsahuje 4 analogovú pobocky se symetrickym napa jenım. Cısla pobocek 11, 12, 13 a 14 jsou pevne stanovena cıselnym pla nem ustredny. Krome techto pobocek lze definovat v PC jeste 10 dalsıch softwarovychď koncovych zarızenı s telefonnımi cısly 20 az 29, jako jsou napr. fax nebo zaznamnık. Na pobocky m zete pripojit vsechny druhy analogovych koncovych zarızenı, ktera jsou homologova na v C eskú republice. V telefonnı ustredne AGFEO AC 14 WebPhonie je integrova n ISDN modem s prenosovou rychlostı 64kbit/s nebo 128kbit/s zakonceny USB rozhranım. Pobockova ustredna AGFEO AC 14 WebPhonie disponuje velkym mnoz stvım sluz eb typickych pro ISDN systúmy. Na pobocka ch mohou byt pripojena koncova zarızenı s to novou (DTMF) volbou nebo starsı zarızenı s impulsnı volbou. Koncova zarızenı by mela byt nastavena do tonovú volby k optima lnımu vyuz itı vsech funkcı. Pokud na telefonu nenı S m zete ji nahradit cıslem 99. U stredna automaticky rozpozna druh volby na pobocce. Pokud pripojıte zarızenı s impulsnı volbou nejprve vytocte cıslo vetsı nez 1. U stredna tak pozna, z e je pripojeno zarızenı s impulsnı volbou. Funkce v tomto Na vodu k obsluzeďjsou popsa ny pro koncova zarızenı s to novou volbou. Pokud pouz ijete telefon s impulsnı volbou, potom vynechejte v prıkazech povel Flash. Pokud je pripojen na pobocku analogovy modem s nastavenou rychlostı bps m ze byt prenosova rychlost omezena na bps v za vislosti na prenosovú ceste. 6

7 2. UVEDENIU STREDNY DO PROVOZU Umıste nı u stredny: U strednu m zete zavesit na zeň nebo poloz it na desku. U stredna se instaluje na dva srouby nad sebou s roztecı 125 mm. U strednu instalujte pouze v suchúm neprasnúm prostredı, kde nenı nebezpecı vybuchu, nedopada prımú slunecnı za renı a kde nehrozı politı vodou. U stredna musı byt vzda lena od zdroje salavúho tepla, jednotky klimatizace a zdroje elektromagnetickúho rusenı. Pripojenı u stredny: Pripojte za strcku napa jecıho zdroje do za suvky na ustredne oznacenú Powerďdokud nezacvakne. Propojte ustrednu s prıpojkou ISDN kabelem, ktery je v doda vce. Pripojte koncova zarızenı k pobocka m ustredny. RJ konektory pro pripojenı pobocek jsou zaroven paralelne spojeny s konektorem se sroubky umıstenym pod cernym vysuvnym vıckem. Pripojte do sıte napa jecı zdroj, zelena LED se rozsvıtı. Po vyzvednutı na pobocce uslysıte oznamovacı to n a m zete volat po sta tnı lince. Linky 11, 12 a 13 zvonı, kdyz pricha zı zvonenı po kterúkoliv sta tnı lince (MSN). Zakladnı programovanı u str edny Za kladnı vlastnosti vası ustredny je nejjednodussı naprogramovat z telefonu, proto si prectete kapitolu Programova nı ustredny z telefonuď (str. 33). Nastavenı ustredny si zapiste do priloz enych tabulek (str. 71). Nezapomente nejprve vstoupit do programovacıho mo du (SPRO). Da le nastavte alespon tyto parametry: volba sluz ba str. SMSN Za pis MSN do ustredny 35 SZUG Prıstupy pobocek na sta tnı linky 36 STAG Tabulka dennıho zvonenı 37 Programovacı mo d opustıte prıkazem (SEND). 7

8 LED na u stredne : Na ustredne jsou 2 barevnú LED, jedna zelena a druha cervena. Zelena LED svıtı trvale blika pomalu blika rychle C ervena LED svıtı trvale blika pomalu Pr ipojenı tiskarny: ustredna v provozu presmerova nı na sta tnı linku nebo v mestskú ustredne zapnuta registrace promeskanych hovor a alespon jeden hovor je zaregistrova n oba B kana ly obsazeny jeden B kana l obsazen Tiska rna se pouzıva na tisk telefonnıch uct jednotlivych pobocek, pame ustredny ma kapacitu 2000 hovor a je zalohovana. K ustredne lze pripojit pouze súriovou tiska rnu kabelem o max. dúlce 3 m. Tiska rna musı byt nastavena: 9600 baud 8 bit 1 stop bit bez parity U stredna Kabel pro tiska rnu Tiskarna CANON č 9M CANON č 25M (kolıky) (kolıky) 2 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 3 3 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 2 5 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 7 7 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 20 8 ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 5, 6, 8 Vypadek napajenı: Pri vypadku napa jecıho napetı nelze telefonovat. Pokud jste zrovna v programovacım mo du, neulozı se poslednı hodnoty a programovacı mo d je ukoncen. Po obnove napa jenı se aktivuje poslednı konfigurace. Vsechna zpetna vola nı a zaparkovanú hovory jsou zruseny. Ucet je uloz en. 8

9 3. SIGNALIZACE U stredna poskytuje na pobocka ch zvukovou signalizaci pomocı rozlisenych ton, ktera vam usnadnuje spra vne uskutecnovat telefonnı spojenı. Ý ÝÝ Ý ÝÝ Ý ÝÝ Ý ÝÝ Ý Ý ÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝ Oznamovacı ton vnitrnı a pri prımúm prıstupu na sta tnı s moz nostı navratu k vnitrnımu spojenı Oznamovacı ton (mestsky) pri prımúm prıstupu na sta tnı (bez moz nosti na vratu k vnitrnımu spojenı) Vyzva nenı od pobocky ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ Vyzva nenı od sta tnı linky Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Obsazovacı to n ;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý;Ý; Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Chybovy to n Specia lnı to n pri presmerova nı, pri sluz be nerusit zvonenım a automatickú volbe ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Programovacı mo d ;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;;Ý;; Pobocka je uzamcena č detska volba ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ Potvrzovacı ton pri zada va nı sluz eb a programova nı ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ Upozornenı od pobocky do hovoru ÝÝÝ ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ÝÝÝ Ý po 10 s Upozornenı od sta tnı linky do hovoru 9

10 4. SLUZBY 4.1 KOMUNIKUJI Prıjem vola nı č telefon vyzva nı Vase pobocka vyzva nı. % Vyzvednete a prevezmete hovor ze sta tnı linky nebo pobocky. Pozna mka: Pri nastavenı ustredny je moz nú urcit, kterú pobocky vyzva nejı od sta tnıch linek (MSN) Vola nı vnitrnıho ucastnıka Vola te na jinou pobocku Vyzvednete a volte cıslo pobocky. Po ukoncenı volby slysıte vyzva necı ton (volana pobocka je volna ), nebo obsazovacı to n (volana pobocka je obsazena). Pozna mka: Pokud ma te nastaven prım y prıstup na sta tnı linku, musıte pred cıslem pobocky volat #, napr. #11. Na telefonech kde nenı #, napr. telefonech s pulsnı volbou, nelze volat na pobocky Spojenı pres sta tnı linku Vola nı libovolnúho telefonnıho cısla ve verejnú telefonnı sıti. 0 Vyzvednete a volte nejprve 0ď, potom vlastnı telefonnı cıslo. Po vyzvednutı se ustredna hla sı vnitrnım oznamovacım tonem. Po volbe 0ď dostanete oznamovacı ton mestskú ustredny a m zete pokracovat ve volbe cısla do sta tnı linky. 10

11 Pozna mka: Pokud mate nastaven prım y prıstup na sta tnı linku, volte cıslo bez predchozı 0ď Selektivnı prıstup ke sta tnı lince Pro vola nı si m zete vybrat urcitou sta tnı linku (MSN) nez tu, ktera by byla automaticky pridelena po volbe 0ď. Lze pouzıt pouze pokud nenı prım y prıstup na sta tnı! S M S N M <MSN> # <cıs.st> Vyzvednete, zadejte sluz bu a celú MSN zakoncenú # a volanú telefonnı cıslo bez ď0. Uslysıte vyzva necı to n. Pozna mka: Sluz ba se pouzıva napr. k oddelenı naklad pro soukromú a firemnı hovory Automaticka volba Po vyzvednutı pobocky (specia lnı to n) je automaticky vytoceno nastavenú cıslo. S A U T A = vyp S A U T E = zap Pokud do 10s po vyzvednutı pobocky volıte cıslo, automaticka volba je zrusena. Pozna mka: Automaticka volba je vhodna napr. pro deti, kde pouhym vyzvednutım slucha tka se lze dovolat na jedno telefonnı cıslo. Pokud je volanú cıslo obsazeno, opakuje se volba po 10s max. 12x, potom je ukoncena. Automaticka volba musı byt pred pouz itım zapnuta (str. 29), a telefonnı cıslo pro automatickou volbu musı byt vloz eno (str. 43). Firemnınastavenı: Sluz ba je vypnuta. 11

12 4.1.6 Zamknutı pobocky - detska volba M zete zamknout vasi pobocku pred vola nım neopra vnenú osoby. I dıte se dovola libovolnym tlacıtkem na jedno telefonnı cıslo. S S C H (<heslo>) E = zap S S C H (<heslo>) A = vyp Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n, zaveste. Sluz ba zamkne pobocku pro bez nou volbu. Na pobocce je ton uzamcenú pobocky. Lze volat pouze na jedno pripravenú telefonnı cıslo a to libovolnym tlacıtkem na telefonu krome S a #. Uzamcena pobocka m ze byt chra nena 4-mıstnym heslem. Ochranu heslem pozna te tak, z e po zada nı S S C H E nebo S S C H A neprijde potvrzovacı to n, heslo je poz adova no. Ochrana heslem se zapına sluz bou ďheslo pro uzamcenı pobocky. Pozna mka: Sta le lze volat pobocky a prijımat prıchozı hovory a prepojovat je na vnitrnı ucastnıky. Da le lze pouzıvat automatickou volbu, ktera nenı touto sluz bou ovlivnena. Upozornenı: Automaticka volba musı byt zapnuta pred detskou volbou Heslo pro uzamknutı pobocky Touto sluz bou vloz te heslo pro uzamcenı vası pobocky. S P I N E P <heslo> = zada nı hesla S P I N (st. heslo) = heslo zruseno Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n, zaveste. Chcete-li heslo zmenit, nejprve vymaz te starú heslo, a potom zadejte novú. Firemnı nastavenı: Heslo nenı zada no. 12

13 4.1.8 Zkra cenú volby - obecne U stredna obsahuje telefonnı seznam s 200 cısly zkra cenych voleb. Ve zkra cenych volba ch jsou vetsinou nejcasteji pouzıvana telefonnı cısla. Zkra cenú volby mohou pouz ıvat vsichni ucastnıci neza visle na jejich odchozı kategorii. Pouze pri programova nı z PC je moz nú pripojit ke zkra cenym volba m krome telefonnıho cısla i jmúno. Zkra cenú volby se volajı cıslem 000 az 199 nebo zkratkou jmúna, ktera musı obsahovat tolik znak, aby se jmúno jednoznacne identifikovalo, coz je signalizova no dlouhym tonem. Pr.: nejmensı dúlka zkratky jmúna k jednoznacnú identifikaci Ada mek AGFEO A D A A G 2 4 C epicka C E P I C erma k C E R M Pouz itı zkra cenú volby Cıslo uloz enú v telefonnım seznamu m zete vytocit prostrednictvım zkra cenú volby. S T E L K < > S T E L V <jmšno> Vyzvednete a zadejte sluz bu. Uslysıte vyzva nenı. Zkra cenou volbu m zete vybrat buň poradovym cıslem 000 az 199, nebo jmúnem. Jmúno musı obsahovat tolik znak, aby bylo jednoznacne identifikovalo. Pokud je jmúno prijato, slysıte dlouhy to n asi 4s a je uskutecnena volba. Pozna mka: Zkra cenú volby se zada vajı buň z telefonu (str. 43) nebo v programu TK-Set, kde lze k telefonnımu cıslu pripojit i jmúno. 13

14 4.2 MA M SPOJENI Prepojenı prıchozıho hovoru ze sta tnı Sta tnı lze prepojit na jinou pobocku s casovym dohledem nebo s ohla senım. Po volnúho B kana lu lze takú prepojit sta tnı linku na jinou sta tnı linku. Prepojenına pobocku s vycka nım na spojenı F V hovoru se sta tnı linkou volte Flashďa cıslo pobocky ď Po prihla senı volanúho mu sdelte, z e ma hovor a zave ste. Po zavesenı dojde k prepojenı hovoru. Pozna mka: V prıpade, z e je volany obsazen, nebo se nehla sı, ma te moz nost se vra tit ke sta tnı lince volbou Flash 0ď. Pokus o prepojenı m zete opakovat nebo prepojit na jinou pobocku. Na sta tnı lince je po dobu prepojova nı slyset melodie (pokud je tato sluz ba zapojena). Prepojenına pobocku s c asovy m dohledem F V hovoru se sta tnı linkou volte Flashďa cıslo pobocky ďa zaveste. Po volbe cısla pobocky a po zavesenı precha zı ustredna do novúho rez imu: a) Pokud vyzva nena pobocka hovor neprevezme do 45s, vra tı se vyzva nenı zpet na p vodnı pobocku. b) Jestliz e je volana pobocka obsazena vra tı se vyzva nenı ihned na p vodnı pobocku a zvonenı trva max. 60s. Po vyzvednutı jste spojeni se sta tnı linkou. 14

15 Prepojenısta tnılinky na sta tnılinku F 0 <cıs.st> F S U E B V hovoru se sta tnı linkou volte Flash 0ďa cıslo do sta tnı linky a pockejte na vyzvednutı. Prepojenı hovoru proveňte F S U E BÁ. Odchozı prepojeny hovor je zpoplatnen Zpetny dotaz u pobocky M zete prerusit hovor a provúst dotaz u jinú pobocky s pozdejsım na vratem k p vodnımu hovoru. F <11..14> F <11..14> F <11..14> F 0 V hovoru zadejte Flashďa cıslo pobocky Po ukoncenı dotazu se vra tıte k p vodnımu hovoru ďflash a cıslem pobocky ď Pokud byl p vodnı hovor veden se sta tnı linkou, zadejte ďflash a ď0. Upozornenı: Pokud zavesıte behem zpetnúho dotazu, dojde k prepojenı s casovym dohledem. Pozna mka: Behem dotazu je p vodnı hovor odloz en a ma melodii, pokud je zapnuta Zpetny dotaz po sta tnı lince M zete prerusit hovor a provúst dotaz po sta tnı lince s pozdejsım na vratem k p vodnımu hovoru. F 0 <cıs.st> F 0 V hovoru zadejte Flash 0ďa cıslo sta tnı linky. Po ukoncenı dotazu se vra tıte k p vodnımu hovoru ďflash 0. Upozornenı: Vz dy musıte dotaz do sta tnı linky volit s nulou a to i v prıpade, ze je na pobocce nastaven prım y prıstup na sta tnı. 15

16 Pokud zavesıte behem zpetnúho dotazu, dojde k prepojenı s casovym dohledem. Pozna mka: Behem dotazu je p vodnı hovor odloz en a ma melodii, pokud je zapnuta Prerusenı hovoru M zete prerusit hovor a opet se k nemu vra tit. F F V hovoru zadejte Flashď. Vas telefon nenı slyset, druhy ucastnık ma melodii pokud je zapnuta, nebo ticho. K p vodnımu hovoru se opet vra tıte zada nım Flashď Konference Konference je vza jemnú propojenı nekolika pobocek nebo sta tnıch linek. V jednú konferenci mohou byt maxima lne propojeni tri ucastnıci. V konferenci mohou byt tri pobocky, jedna sta tnı a dve pobocky nebo pobocka s dvema sta tnımi. V tomto prıpade jsou oba B kana ly obsazeny Konference pobocek Hovorıte s pobockou a chcete privolat do konference dalsı pobocku. F <11..14> F S K O N Nejprve zadejte v hovoru Flashďa cıslo pobocky, kterou chcete pripojit do konference. Po prihla senı pobocky ji pripojte do konference Flash S KON. Dostanete potvrzovacı to n. Ucastnık opoustı konferenci zavesenım. Konference koncı, kdyz zavesil ten, kdo konferenci vybudoval. Pozna mka: Prıchozı sta tnı hovor je signalizova n do konference a ten kdo zrizoval konferenci m ze tento hovor takú prevzıt. 16

17 Konference se sta tnı linkou Hovorıte s pobockou nebo sta tnı linkou. a chcete privolat do konference dalsı sta tnı linku. F 0 <cıs.st> F S K O N Nejprve zadejte v hovoru Flash a telefonnı cıslo, kterú chcete pripojit do konference. Po prihla senı volanúho na sta tnı lince ho pripojte do konference Flash S NOC. Dostanete potvrzovacı to n. U castnık opoustı konferenci zavesenım. Konference koncı, kdyz zavesil ten, kdo konferenci vybudoval. Pozna mka: Prıchozı sta tnı hovor je signalizova n do konference a ten kdo zrizoval konferenci m ze tento hovor takú prevzıt Parkova nı hovor Ma te dva zp soby jak zaparkovat hovor. Parkova nı ve vası ustredne, kde B kana l je obsazen po dobu parkova nı a parkova nı v mestskú ustredne, kde B kana l se uvolnı po zaparkova nı Parkova nı ve vası ustredne F S P A R V hovoru zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Hovor se po zada nı sluz by prerusı a zaparkuje ve vası ustredne. Pouzıva se napr., kdyz chcete hovor dokoncit na jinú pobocce. Zaparkovany hovor je zpoplatnen Vyzvednutı z parkoviste ve vası ustredne Libovolny vnitrnı ucastnık m ze vyzvednout zaparkovany hovor. S P A R Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Hovor je vyzvednut z parkoviste. Jestliz e jsou dva prıchozı hovory zaparkova ny, odparkuje se nejprve zaparkovany hovor, ktery ma prednost. Jestliz e nenı vyzvednut prıchozı zaparkovany hovor do 4 min 17

18 zvonı hovor znovu na pobocce kam p vodne smeroval Parkova nı v mestskú ustredne Vnejsı hovor m zete zaparkovat v mestskú ustredne, tedy mimo vasi ustrednu. B kana l z stane volny. F S I E I I <0..9> V hovoru zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. M ze se zaparkovat vıce hovor, kaz dy je identifikova n poradovym cıslem (<0..9>). Zaparkovany hovor je po 3 minuta ch zrusen Vyzvednutı z parkoviste v mestskú ustredne S I A U I <0..9> Vyzvednete a zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Zaparkovany hovor je identifikova n poradovym cıslem (<0..9>). Pokud obdrzıte po zada nı sluz by chybovy ton, je parkoviste pra zdnú. Napr. proto, z e zaparkovany hovor je po 3 minuta ch zrusen. 18

19 4.3 VOLANY JE OBSAZEN, NEBO NEPR ITOMEN Zpetnú vyzvonenı č po uvolnenı pobocky Pokud vola te obsazenou pobocku, m zete aktivovat zpetnú vyzvonenı, kterú va m samo zavola kdyz pobocka ukoncı hovor. F S R U E V obsazovacım to nu pri vola nı pobocky zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Po zada nı sluz by ustredna ceka na uvolnenı volanú pobocky. Funkce: 1. po uvolnenı volanú pobocky zacne vase pobocka vyzva net, 2. kdyz zvednete slucha tko, zacne zvonit drıve volana pobocka, 3. jakmile volany ucastnık vyzvedne pobocku, m zete spolu hovorit. Pokud pri vyzva nenı vası pobocky nevyzvednete behem 1 minuty, bude sluz ba zrusena. Upozornenı: Zpetnú vyzvonenı zanika po 45 minuta ch, pokud nenı do túto doby provedeno. Zpetnú vyzvonenı se nepresmerova va. Zpetnú vyzvonenı nenı za lohova no pri vypadku napa jenı. Pozna mka: Obsazena pobocka dosta va upozornenı do hovoru, pokud to nenı zaka za no. Pokud aktivujete sluz bu, nezavesıte a obsazena pobocka je uvolnena, precha zı na nı vyzva nenı. Nenı potreba volat znovu. 19

20 4.3.2 Zpetnú vyzvonenı pri obsazenı sta tnıch linek Oba B kana ly jsou obsazeny. C ervena indikacnı LED svıtı. F S R E S Do obsazovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Po uvolnenı sta tnı linky zazvonı vase pobocka. Po vyzvednutı uslysıte oznamovacı to n sta tnı linky a m zete prımo volit cıslo Zpracova nı upozornenı do hovoru V hovoru slysıte upozornenı. Pokud nynı zavesıte, vase pobocka vyzva nı a po vyzvednutı prevezmete hovor, nebo F 0 V hovoru zada te sluz bu a sta tnı linku prımo prevezmete Odmıtnutı upozornenı od sta tnı V hovoru slysıte upozornenı. Nechcete na upozornenı reagovat, upozornenı odmıtnete. F S A B W V hovoru zada te sluz bu Za kaz upozornenı do hovoru Zapnutım za kazu upozornenı do hovoru nebudete obtez ova n signalizacı v hovoru. S A N K A = vyp S A N K E = zap Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Pozna mka: Upozornenı se neprovede na pobocka ch kde je nastaven typ zarızenı: za znamnık, FAX, modem a telefon s faxem. Firemnınastavenı: Upozornenı je povoleno na vsech pobocka ch, sluz ba je vypnuta. 20

21 4.4 VYZVA NIJINE POBOC KY Prevzetı vyzva nenı jinú pobocky M zete prevzıt vyzva nenı jinú pobocky. S H O I I <11..14> Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Dostanete potvrzovacı to n. Vloz enú cıslo pobocky je cıslem pobocky ktera zvonı Prevzetı vyzva nenı ze sta tnı linky Slysıte vyzva nenı sta tnı linky u jinú pobocky a chcete prevzıt hovor. S H O E Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Jste spojeni s hovorem ze sta tnı linky. Pozna mka: V konferenci m zete touto sluz bou prevzıt hovor Odebra nı hovoru za znamnıku Za znamnık vyzvedl hovor, vy ale potrebujete hovor prevzıt a vyrıdit. # Vyzvednete a do oznamovacıho to nu zadejte sluz bu. Vloz enú cıslo pobocky je cıslem pobocky se zaznamnıkem. Jste spojeni s hovorem ze za znamnıku. Pozna mka: Aby bylo moz no odebrat hovor za znamnıku, musı byt pobocka naprogramova na jako za znamnık. 21

22 4.5 ODCHA ZIM, JSEM ZANEPRA ZDNŽN Presmerova nı Pobocku lze automaticky presmerovat na jinou pobocku nebo sta tnı linku, ale pouze jedenkra t. Na sobnú presmerova nı nenı moz nú. Presmerova nı m ze byt nepodmınenú cili sta lú, pri obsazenı pobocky nebo pokud se pobocka nehla sı. Presmerova nı se realizuje ve vası ustredne nebo v mestskú ustredne. Presmerova nı v mestskú ustredne musı podporovat jejı provozovatel. Presmerovany hovor v mestskú ustredne ponecha va volnú oba B kana ly. Presmerovana pobocka ma po vyzvednutı specia lnı oznamovacı to n. Nove zadanú presmerova nı rusı presmerova nı predchozı. Presmerova nı se musı nejprve definovat, a potom zapnout nebo vypnout. Vase pobocka m ze byt presmerova na nebo presmerova nı m ze smerovat na vasi pobocku. Zpetna vyzvonenı se nepresmerova vajı. Na pobocku se sluz bou nerusit zvonenımďnelze presmerova vat. Chyba je takú hla sena pri pokusu zapnout presmerova nı, kterú nenı nastaveno. Presmerova nı lze programovat takú pomocı da lkovúho ovla da nı Presmerova nı ve vası ustredne = Presmerova nı nepodmınenú Vsechny hovory pricha zejıcı na vası pobocku budou presmerova ny na jinou pobocku nebo sta tnı linku. S U M L S I <pob.> I <pob.> 4 E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 22 na pobocku na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat pobocku <pob.>, ktera je presmerova na. Cıl na ktery se presmerova va lze zadat nekolika zp soby. M ze to byt jina pobocka <pob.>, nebo cıslo sta tnı linky. To lze zadat prımo telefonnım cıslem <cıs.st> zakoncenú #,

23 pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Pri presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku musı byt jeden B kana l volny a pobocka musı mıt patricnou odchozı kategorii. = Presmerova nı pri obsazenı Pokud je vase pobocka obsazena, prıchozı vola nı jsou presmerova ny na jinou pobocku nebo sta tnı linku. S U M L B I <pob.> I <pob.> 4 E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 23 na pobocku na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat pobocku <pob.>, ktera je presmerova na. Cıl na ktery se presmerova va lze zadat nekolika zp soby. M ze to byt jina pobocka <pob.>, nebo cıslo sta tnı linky. To lze zadat prımo telefonnım cıslem <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Pri presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku jsou oba B kana ly obsazeny. = Presmerova nı pri neprıtomnosti Pokud nevyzvednete svoji zvonıcı pobocku do 20s, je zvonenı presmerova no na jinou pobocku nebo sta tnı linku. S U M L N I <pob.> I <pob.> 4 E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 na pobocku na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno

24 Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat pobocku <pob.>, ktera je presmerova na. Cıl na ktery se presmerova va lze zadat nekolika zp soby. M ze to byt jina pobocka <pob.>, nebo cıslo sta tnı linky. To lze zadat prımo telefonnım cıslem <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Pri presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku jsou oba B kana ly obsazeny Presmerova nı v mestskú ustredne Na jednú sta tnı lince (MSN) lze aktivovat jedno presmerova nı. Sta tnı linka, ktera je presmerova na v mestskú ustredne ma jiny oznamovacı to n. Na zapnutı presmerova nı m ze mestska ustredna reagovat az 1 min, po tuto dobu nesmıte zavesit. Zelena LED blika pomalu kdyz je zapnut nektery typ presmerova nı v mestskú ustredne. = Presmerova nı nepodmınenú Vsechny hovory pricha zejıcı na urcitou sta tnı linku (MSN) vası ustredny budou presmerova ny na zvolenú telefonnı cıslo. S U M L S M <MSN> # E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat sta tnı linku <MSN> a #, ktera ma byt presmerova na. Telefonnı cıslo na kterú se presmerova va lze zadat <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku probehne v mestskú ustredne a proto z stanou oba B kana ly volnú. 24

25 = Presmerova nı pri obsazenı Vsechny hovory pricha zejıcı na urcitou obsazenou sta tnı linku (MSN) vası ustredny budou presmerova ny na zvolenú telefonnı cıslo. S U M L B M <MSN> # E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat sta tnı linku <MSN> a #, ktera ma byt presmerova na. Telefonnı cıslo na kterú se presmerova va lze zadat <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku probehne v mestskú ustredne a proto z stanou oba B kana ly volnú. = Presmerova nı pri neprıtomnosti Pokud vyzva nı urcita sta tnı linka (MSN) ve vası ustredne dúle nez 20s, bude presmerova na na zvolenú telefonnı cıslo. S U M L N M <MSN> # E <cıs.st> # 3 K < > 5 V <jmšno> 8 na sta tnı na zkra cenou volbu na jmúno Vyzvednete a zadejte sluz bu. Nejprve musıte definovat sta tnı linku <MSN> a #, ktera ma byt presmerova na. Telefonnı cıslo na kterú se presmerova va lze zadat <cıs.st> zakoncenú #, pomocı zkra cenú volby < >, nebo prımo jmúnem <jmšno>. Po zada nı celú sluz by dostanete potvrzovacı to n. Upozornenı: Presmerova nı prıchozıho hovoru na jinou sta tnı linku probehne v mestskú ustredne a proto z stanou oba B kana ly volnú. 25

26 4.5.2 Zapnutı presmerova nı Nestacı jenom nastavit presmerova nı pro pobocku nebo sta tnı linku. Presmerova nı se musı aktivovat. S A K T I <pob.> # = pobocka S A K T M <MSN> # = sta tnı Zadejte sluz bu, dostanete potvrzovacı to n Vypnutı presmerova nı Pro urcitou pobocku nebo sta tnı linku m zete vypnout presmerova nı. S D E A I <pob.> # = pobocka S D E A M <MSN> # = sta tnı Zadejte sluz bu, dostanete potvrzovacı to n Presmerova nı pri obsazenı nebo neprıtomnosti Hovor pricha zejıcı ze sta tnı linky na vasi pobocku lze presmerovat na jinou pobocku pri obsazenı vası pobocky nebo pokud se nehla sı. S W E I E M <MSN> # = zap. pro urcitú MSN S W E I E A = zap. pro vsechna MSN S W E I A M <MSN> # = vyp. pro urcitú MSN S W E I A A = vyp. pro vsechna MSN Zadejte sluz bu, dostanete potvrzovacı to n. Presmerova nı lze zapnout pro jednotlivú sta tnı linky (MSN) a nastavuje se z libovolnú pobocky. Upozornenı: Na tuto sluz bu se nevztahuje Zapnutı a vypnutı presmerova nıď (str. 26). V programovacım rez imu s touto sluz bou souvisı Tabulka presmerova nı pri neprıtomnosti nebo obsazenıď 26

KOMPAKTNÍ POBOČKOVÁ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA TESLA MPÚ 114 NÁVOD K OBSLUZE

KOMPAKTNÍ POBOČKOVÁ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA TESLA MPÚ 114 NÁVOD K OBSLUZE KOMPAKTNÍ POBOČKOVÁ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA TESLA MPÚ 114 NÁVOD K OBSLUZE TESLA Stropkov - Čechy, a.s. Syrovátka čp.140, 503 25 Dobřenice tel. 049-5800510, fax. 049-5991239 e-mail: tesla@teslastropkov.cz internet:

Více

KOMPAKTNI POBOC KOVA TELEFONNI U STR EDNA NAVOD K OBSLUZE

KOMPAKTNI POBOC KOVA TELEFONNI U STR EDNA NAVOD K OBSLUZE KOMPAKTNI POBOC KOVA TELEFONNI U STR EDNA NAVOD K OBSLUZE Obsah tohoto na vodu nesmı byt menen, publikova n, reprodukova n nebo da le sıren bez predchozıho pısemnčho souhlasu firmy Alphatech spol. s r.

Více

One Line Router RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C. Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı NA VOD K OBSLUZE

One Line Router RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C. Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı NA VOD K OBSLUZE One Line Router Router pro jednu linku, 2 opera tory a 19 smeru vola nı RDJ1-A RDJ1-B RDJ1-C NA VOD K OBSLUZE Odlisnosti volby NELZE do linky vytocit na PRVNIM mıste: # # # tyto znaky LZE vytocit volbou:

Více

ODYSEUS. Návod k obsluze. Kompaktní pobočková telefonní ústředna. TELSYCO s.r.o. e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832. www.telsyco.

ODYSEUS. Návod k obsluze. Kompaktní pobočková telefonní ústředna. TELSYCO s.r.o. e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832. www.telsyco. Kompaktní pobočková telefonní ústředna ODYSEUS Návod k obsluze TELSYCO s.r.o. Prostřední 627/14 141 00 Praha 4 e-mail: info@telsyco.cz tel./fax: +420 241 765 832 www.telsyco.cz OBSAH KOMPAKTNÍ POBOČKOVÁ

Více

ATEUS - OMEGA Lite Základní služby

ATEUS - OMEGA Lite Základní služby PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE verze 1.4 Příručka pro uživatele - základní služby 1 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - OMEGA Lite. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na

Více

ALPH 60 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

ALPH 60 UŽIVATELSKÝ NÁVOD TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ALPH 60 UŽIVATELSKÝ NÁVOD TELEFONNÍ POBOÈKOVÁ ÚSTØEDNA ALPH 60 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Tento uživatelský návod slouží pro koncového uživatele ústøedny. V návodu jsou popsány všechny

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

VA HY CAMPESA SCALE CONV

VA HY CAMPESA SCALE CONV TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY CAMPESA SCALE CONV Prırucka pro uz ivatele 6982026-00 Obsah 1. POPIS 3 2. SOFTWARE 3 3. KONEKTORY 3 4. UVEDENIDO PROVOZU 3 5. R ES ENIPROBLEMU 4 6. PRIKLAD

Více

ISDN POBOC KOVA USTR EDNA office 1108 / 2108

ISDN POBOC KOVA USTR EDNA office 1108 / 2108 ISDN POBOC KOVA USTR EDNA office 1108 / 2108 Uzivatelska prırucka Vysvetlenıpouzitych symbolu : Vyzva nenıtelefonu (slys itelnč ) Vyzvednutıtelefonu (zvednutıslucha tka) Volba z kla vesnice telefonu (volanč

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

MEDIXcom Komunikační jednotka 1128

MEDIXcom Komunikační jednotka 1128 MEDIXcom Komunikační jednotka 1128 Verze manuálu V1.03 20.9.2009 Gratulujeme Vám ke koupi Komunikační jednotky komunikátoru pro domy seniorů a pro nemocnice. Základní vlastnosti a široké možnosti programování

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku...

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku... Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled... 6 Navigační klávesy... 8 LED přidružené k programovatelným klávesám... 8 Alfanumerická klávesnice... 9 Standardní kódy... 9 Režimy telefonování...10 Hlasitý telefon

Více

ATEUS - OMEGA Lite Služby pro operátora

ATEUS - OMEGA Lite Služby pro operátora PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE verze 1.5 Příručka pro uživatele - služby pro operátora 1 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - OMEGA Lite. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

OBSAH.2 OBECNÉ INFORMACE O Ú STŘEDNĚ AMOS 1600.3 OVLÁ DÁ NÍ Ú STŘEDNY.4 PŘÍSTUPOVÉ KÓ DY.6 MASTER KÓ D.7 ZADÁ NÍ CHYBNÉ HO KÓ DU.11 AKTIVACE SYSTÉ MU

OBSAH.2 OBECNÉ INFORMACE O Ú STŘEDNĚ AMOS 1600.3 OVLÁ DÁ NÍ Ú STŘEDNY.4 PŘÍSTUPOVÉ KÓ DY.6 MASTER KÓ D.7 ZADÁ NÍ CHYBNÉ HO KÓ DU.11 AKTIVACE SYSTÉ MU Obsah Obsah OBSAH...2 OBECNÉ INFORMACE O Ú STŘEDNĚ AMOS 1600...3 OVLÁ DÁ NÍÚ STŘEDNY...4 PŘÍSTUPOVÉ KÓ DY...6 MASTER KÓ D...7 ZADÁ NÍCHYBNÉ HO KÓ DU...8 ZOBRAZENÍSTAVU SEKCÍ...9 ZOBRAZOVÁ NÍVŠ ECH SEKCÍSYSTÉ

Více

GSM2 Modul. Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone. Průmyslová 969/15.

GSM2 Modul. Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS. ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone. Průmyslová 969/15. GSM2 Modul GSM2 Modul Obecný popis + Konfigurace pomocí SMS ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone Průmyslová 969/15 747 25 Bolatice Servis: 777 248 012 Obchod: 553 663 322 www.czechphone.cz OBSAH

Více

Co nabízí Telefonní linka Premium?

Co nabízí Telefonní linka Premium? Co nabízí Telefonní linka Premium? Služby Telefonní linky Premium Společná zkrácená volba v Podnikové síti Výpis hovorů Čekající hovor Identifikace spojeného účastníka Stejnou zkrácenou volbou zastihnete

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

CT LINE 2 6 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE

CT LINE 2 6 OBSAH NÁVOD K OBSLUZE OBSAH NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ POBO KOVÁ ÚST EDNA CT LINE 2 6 1 ÚVOD... 4 M Vlastnosti... 4 M Slu by (výb r)... 5 M P ídavné vybavení... 5 2 SIGNALIZACE... 6 2.1 Tóny na pobo ce... 6 2.2 Vyzván ní na

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

modul MIS 0 SW pro T LINE, CT LINE

modul MIS 0 SW pro T LINE, CT LINE NÁVOD K OBSLUZE euroisdn 2B+D modul MIS 0 SW pro T LINE, CT LINE 1.1 Úvod Modul MIS 0 je euroisdn modul, který umo ní p ímé p ipojení telefonních úst eden spole nosti ALPHATEL PLUS s.r.o. na digitální

Více

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Identifikační údaje 2010 TELCO systems, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. TELCO PH-895 1112 - telefonní přístroj TELCO systems, s. r. o. SLOVAK REPUBLIC www.telco.sk 04/2010 FSK a DTMF 66-ti místná paměť

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Návod k použití euroset 2015

Návod k použití euroset 2015 Návod k použití euroset 2015 Tlačítka zkrácené volby euroset 2015 Reproduktor Mikrofon Funkční prvky / tlačítka a symboly na displeji Tlačítka a Shift " Set - nastavit, uložit L Mikrofon vypnout d Reproduktor

Více

Nastavení mikrotelefonu

Nastavení mikrotelefonu CX_C.book Page Thursday, October 9, 00 : PM Nastavení mikrotelefonu Nastavení signalizace času Vyp. Postupujte podle kroků až na předchozí stránce a potom následujícím způsobem: Vyp.. Uložit. Na displeji

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3

OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3 Obsah Obsah OBSAH...2 POPIS ZAŘ ÍZENÍ...3 Použ ití...3 Podmínky pro provoz zařízení...3 Technické parametry...3 POPIS MĚŘ ICÍSTANICE...4 Měřicístanice obsahuje...4 Popis čelního panelu...4 OVLÁ DÁ NÍMĚŘ

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

LINE SWITCH DIN. 4 spínače ovládané telefonem. Uživatelská příručka

LINE SWITCH DIN. 4 spínače ovládané telefonem. Uživatelská příručka LINE SWITCH DIN 4 spínače ovládané telefonem Uživatelská příručka 1 PRINCIP Zařízení Line Switch DIN obsahuje 4 relé jejichž spínací kontakty jsou dálkově ovládány po telefonním vedení pomocí tónové volby.

Více

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ INFOTEL 2+ ČTÚ 2000 3 T 575 Návod k instalaci a obsluze 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Všeobecně 4 2.1 Podmínky připojení 4 2.2 Podmínky záruky 4 3 Základní

Více

:420-226 803 003 DIČ: CZ28904125

:420-226 803 003 DIČ: CZ28904125 Uživatelský návod Lůžková jednotka 1130/5 Základní popis Lůžková jednotka - (dále jen LJ) oboustranná hovorová jednotka s možností optické signalizace LJ se připojuje k analogové telefonní lince dané pobočkové

Více

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN Návod k použití Obsah Hicom 150 E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Příjem volání... 6 Volba spojení... 6 Zpětný dotaz (neplatí

Více

Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0

Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0 Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0 Telefon PRADA phone by LG 3.0, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

UNIVERZÁLNÍ GSM ŘÍDÍDÍCÍ JEDNOTKA. Alpha GUARD. typ 2in3out/A. Návod k instalaci a programování v1.0

UNIVERZÁLNÍ GSM ŘÍDÍDÍCÍ JEDNOTKA. Alpha GUARD. typ 2in3out/A. Návod k instalaci a programování v1.0 UNIVERZÁLNÍ GSM ŘÍDÍDÍCÍ JEDNOTKA Alpha GUARD typ 2in3out/A Návod k instalaci a programování v1.0 Základní vlastnosti: Alpha Guard byl vyvinut speciálně pro: o Ochranu objektů a vozidel o Dálkové snímání

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Návod pro ha-loo Centrálu

Návod pro ha-loo Centrálu Návod pro ha-loo Centrálu 2 Návod ha-loo Centrála OBSAH sekce Nastavení Obsah 1. Obecné... 3 1.1. Kontaktní údaje... 3 1.2. Ostatní... 4 2. Centrála... 5 2.1. Seznam klapek... 5 2.2. Nastavení nové klapky...

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití HiPath 4000 optipoint 410 economy optipoint 410 standard Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefon optipoint 410 ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí

Více

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY.

OBSAH.2 Ú VOD.3 POPIS VÝ ROBKU.4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS.5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ Š Í NEŽ 4.00.7 POZNÁ MKY. Obsah Obsah OBSAH...2 Ú VOD...3 POPIS VÝROBKU...4 PŘENOS KONFIGURACE DO VYSÍLAČ E TSM/Ú STŘEDNY AMOS...5 UPGRADE EPROM Z VERZE NIŽ ŠÍ NEŽ 4.00...6 KONTROLA NASTAVENÍ HW KLÍČ E...7 POZNÁ MKY...8 2 Ú vod

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave SlimDP-01 Brave SlimDP-02 Brave SlimDP-04 Uživatelský a servisní návod Verze 2.6 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE SlimDP, který je pokračovatelem úspěšného "SlimDP"

Více

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody CZ Testomat 808 On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody Návod k obsluze ANALYZÁTORY VODY IČO: 71417460 DIČ: CZ7502030844 Dalibor Herman Tel: +420 602 349 086 Za Klášterem 550 Fax: +420 321 723 285

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 -

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 - Konfigurátor idům Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: Systém Melody: Změna čísla telefonu (ID)... Povolit/zakázat interkom u telefonu Změna doby otevření dveří.... Změna doby otevření

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

IMPROX EC II. ImproX (EC II ) eternetový řadič INSTALAČNÍ MANUÁL 1. TECHNICKÁ DATA. 1.1. Pracovní prostředí. 1.2. Napájení

IMPROX EC II. ImproX (EC II ) eternetový řadič INSTALAČNÍ MANUÁL 1. TECHNICKÁ DATA. 1.1. Pracovní prostředí. 1.2. Napájení Označení řadiče: XEC900-0-0-GB-XX IPS970-0-0-GB-XX IMPROX EC II 1. TECHNICKÁ DATA 1.1. Pracovní prostředí Plastová krabička... (XEC900) Napájecí zdroj... (IPS970) 1.2. Napájení ImproX (EC II ) eternetový

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Funkce ovladače 16kanálový DMX dimmer ovladač Jednoduché programování 16 vestavěných programů 16 uživatelských programů Midi In, Out, a Thru

Více

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Telefon Samsung S6500 Galaxy Mini 2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Manuál 2N Mobility Extension Symbian

Manuál 2N Mobility Extension Symbian Manuál 2N Mobility Extension Symbian Aplikace 2N Mobility Extension umožňuje uživatelům mobilních telefonů pohodlné telefonování přes pobočkové ústředny či GSM brány fy 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Tato aplikace

Více

DoorSet. Návod k použití. PC program pro Windows 98 a novější

DoorSet. Návod k použití. PC program pro Windows 98 a novější ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz DoorSet PC program pro Windows 98 a novější Návod k použití Obsah 1 INSTALACE PROGRAMU... 3 1.1 INSTALACE DOORSET...

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému...

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému... Obsah Obsah... 1 Úvod... 3 Kapitola 1: Základní funkce systému... 4 1.1 Základní informace...4 1.2 Zapnutí...4 1.3 Ostatní způsoby zapnutí...5 1.4 Vypnutí...6 1.5 Paměť poplachů...7 1.6 Hlasitá signalizace

Více

ŔÍZENÍ TRAKTORU NA SOUVRATI DLE INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU (JAW125000

ŔÍZENÍ TRAKTORU NA SOUVRATI DLE INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU (JAW125000 ŔÍZENÍ TRAKTORU NA SOUVRATI DLE INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU (JAW125000 a následující) Systém řízení provozu traktoru na souvrati podle individuálního programu usnadňuje práci obsluze a zvyšuje produktivitu

Více

Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3101

Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3101 Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3101 1 Interaktivní tlačítka umožňují vybrat funkci zobrazenou nad tlačítky na displeji telefonu. Funkce které se zobrazují jsou: Zvol (výběr položky v menu přístroje)

Více

Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN

Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN 1 Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN 1 2 Obsah : Prohlášení o shodě 1. Bezpečnostní pokyny 2. Ovládací panel váhy 3. Popis funkcí na tlačítkách 4. Popis symbolů na displeji 5. Vypínací automatika

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

5. R EZA NIZA VITU NOZEM

5. R EZA NIZA VITU NOZEM R ezanızavitu nozem 5 5. R EZA NIZA VITU NOZEM 5.1 R eza nı za vitu bez vybehu Pri programovanırezanızavitu nozem funkcıg33 svaze syste m pohyb v souradnici, pro nız bylo zadano stoupanı, s pohybem vretene.

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon

SA-40. Zesilovač pro mobilní telefon SA-40 Zesilovač pro mobilní telefon Stručný přehled 1) Tlačítko Ticho 2) LED indikátor zapnutí volby MUTE (Ticho) 3) Tlačítko pro přijetí hovoru 4) LED indikátor zapnutí 5) Reproduktor 6) Indikátor stavu

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

3. Zprovozneni Call Bridge

3. Zprovozneni Call Bridge Siemens Call Bridge Collection (CTI) autor: Miroslav Voznak, VSB-TU Ostrava kontakt: mailto:miroslav.voznak@vsb.cz o dokumentu: v.1, 28.1.2007 Obsah: 1. Co je to Call Bridge?... 1 2. Kde je mozne pouzit

Více

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN CLG-03 POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN Na výrobky společnosti F&F se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data nákupu Určení CLG-03 je programovatelné, multifunkční elektronické počítadlo, které umožňuje sčítat

Více

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter Set Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP000 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana Použití z hlediska určení strana 4 Montáž strana 5 Elektrické připojení strana 5 Programování strana

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111

Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111 Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111 Uživatelská příručka 1 Vlastnosti Malá telefonní ústředna pro připojení vrátného SED-111 je jednoduché zařízení které se připojuje mezi

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Úvod Uživatelská příručka 1. Úvod, Vlastnosti a Specifikace Sebury stouch W-w/ stouch W-s/ skey W-w/ skey W-s jsou zařízení pro samostatnou kontrolu vstupu, která obsahují

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více