PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, BRNO, SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 7 PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 věcného sociálního organizačního Podmínky ke vzdělávání Podle rozpočtových možností proběhne rekonstrukce podlah a nábytkového vybavení v některých kabinetech. Fyzikální laboratoř bude vybavena novým nábytkem. V případě schválení investiční dotace proběhne rekonstrukce osvětlení chodeb, školního rozhlasu a telefonní ústředny. Žáci budou uvolňováni na humanitární mimoškolní akce. Pro žáky prvních ročníků se uskuteční adaptační kurz v září Bude připraven záměr pro vybudování informačního centra s knihovnou V rámci změny používání FKSP bude přehodnocen systém příspěvků z FKSP zrušení příspěvků na dovolenou, důchodové a životní pojištění, možnost posílení příspěvků na stravování zaměstnanců Pondělní výuka bude pro všechny žáky nadále začínat pravidelně druhou vyučovací hodinou, přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním bude v době hodin. Při tvorbě rozvrhu bude snaha minimalizovat výuku od nulté hodiny. Bude důsledněji dodržována kontrola odchodu žáků z budovy v průběhu vyučování. Smysluplnost Program adaptačního kurzu bude výrazně motivační ve smyslu pochopení obsahu vzdělávacích programů. Žáci maturitních a předmaturitních ročníků budou pravidelně vedením školy i jednotlivými vyučujícími seznamováni s možnostmi nové maturity, budou výrazně motivováni k optimální volbě maturitních předmětů společné i školní části maturity. Možnost výběru, přiměřenost Spoluúčast, spolupráce Motivující hodnocení Škola model demokratického společenství Škola kulturní a vzdělávací centrum Nabídka povinně volitelných předmětů bude ve srovnání s minulým školním rokem snížena. Počet žáků v jedné seminární skupině průměrně 15 žáků, skutečný počet bude záviset na obsahu semináře. Ve výuce tělesné výchovy bude ve větší míře umožněn žákům výběr aktivity, která v danou dobu probíhá i u jiného vyučujícího. Za přiměřenost výuky budou zodpovídat metodici oborů. Předmětové skupiny připraví pro své členy rámcové tématické plány, které zveřejní pro žáky na webové stránce školy. Někteří žáci vyšších ročníků se zúčastní kurzů jako pomocní instruktoři, zejména na adaptačním kurzu prvních ročníků. Učitelé budou ve větší míře používat metody zpětné vazby, kterými získají od svých žáků přesnější informace o účinnosti svých vyučovacích metod. Tím budou předcházet nedorozuměním, ze kterých vznikají nepodložené petice žáků nebo rodičů. Učitelé budou pokračovat v projektové výuce ve svých předmětech a umožní žákům spolurozhodovat o obsahu jednotlivých projektů a o výstupech z projektů. Předmětová komise tělesné výchovy připraví zásady klasifikace tohoto předmětu, které budou závazné pro všechny vyučující TEV. V těchto zásadách bude respektována možnost žáků výběru aktivit tak, aby klasifikace žáků proběhla komplexně. Stupeň neuspěl(a) nemůže být použit z důvodu nesplnění pouze malé části aktivit. Vedení školy doporučuje předmětové komisi zvážit tzv. kreditní systém hodnocení. Všechny předmětové komise připraví obecné zásady klasifikace daného předmětu závazné pro všechny učitele tohoto předmětu. Tyto zásady budou vymezovat zejména pravidla pro celkovou klasifikaci v daném klasifikačním období. Žáci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni. Vedení školy provede individuální pohovory se všemi vyučujícími. K těmto pohovorům poslouží sebehodnotící dotazníky učitelů. Výsledkem těchto pohovorů bude společné posouzení profesního rozvoje učitele. Vedení školy bude pravidelně spolupracovat se Studentským senátem. Poskytne prostory pro jednání Senátu, podpoří organizačně jeho aktivity. Kolegium ředitele se bude scházet minimálně jednou měsíčně. Zástupce odborů v kolegiu bude mít možnost pravidelně informovat o činnosti odborové organizace a prezentovat požadavky OO. Vedení školy společně s odborovou organizací připraví nové znění kolektivní smlouvy platné od ledna Bude dále realizována dohoda o spolupráci s MU v Brně. S ÚMČ Královo Pole bude koordinován preventivní program školy.

2 Variabilita studia, nabídka předmětů Výchovné a vzdělávací strategie Současný otevřený systém nabídky volitelných předmětů bude zachován, ale počet seminárních předmětů bude mírně redukován. Do výuky angličtiny ve třídách X bude zapojen zahraniční lektor. Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky bude zahrnovat prakticky všechny předměty učebního plánu, jejich výběr bude ale do jisté míry regulován (viz maturit). Přijímací zkoušky budou diferencované do šestiletého studia, čtyřletého jazykového studia a čtyřletého všeobecného studia. Rozdělení přijatých žáků do studia s rozšířenou výukou angličtiny a studia s výukou vybraných předmětů v angličtině proběhne až na základě výsledku přijímacích zkoušek. Klima školy Vedení školy se pokusí ve spolupráci se Studentským senátem realizovat vždy po jednání pedagogické rady krátké diskusní fórum s žáky živě do školního rozhlasu. Multikulturní vzdělávání Do programu provozních porad budou zahrnuta aktuální témata týkající se vztahů mezi učiteli. Vedení školy bude podporovat v maximální míře organizaci zahraničních projektů. Předmětové komise předloží návrhy k těmto aktivitám na začátku školního roku. Škola zajistí pro zahraniční studenty nabídku kurzů a seminářů ke zdokonalení českého jazyka. Bude umožněno roční studium cizinců v rámci projektů AFS. Projekty Projekt Anglické gymnázium bude v květnu 2012 ukončen. Aktivity v tomto školním roce budou směřovány k zahraničním stážím členů realizačního týmu, kompletaci připravovaných tématických plánů a pracovních listů v anglickém jazyce. Bude pokračovat vzdělávání členů realizačního týmu v angličtině. Škola připraví projekt v rámci zjednodušeného celostátního programu Peníze do škol. Tento projekt bude koncipován v návaznosti na projekt Anglické gymnázium. Je plánováno opětovné zapojení do mezinárodního projektu UNESCO. Přihláška do předpokládaného programu JMK Do světa bude směrována na jeden ze zahraničních projektů podle dohody s předmětovými komisemi. Kurzy Kurzy budou organizovány podle ŠVP a metodického pokynu. Organizace kurzů bude doplněna aktivitami externích odborníků a žáky vyšších ročníků Bude dodržena hlavní zásada při přípravě kurzů v dostatečném předstihu informovat žáky a rodiče (písemně) o obsahu kurzu a náhradního plnění. Studentský senát Vztahy s rodiči Všechny kurzy dané ŠVP musí být obsahově a programově přístupné všem žákům. Vedení školy poskytne větší pomoc Studentskému senátu v organizační oblasti (volby, organizace zasedání apod.). Ve spolupráci se senátem se vedení školy pokusí o zavedení diskusního fóra ve školním rozhlase. Vedení školy bude spolupracovat se senátem při případné organizaci maturitního plesu. Studentskému senátu bude poskytnuta větší materiální podpora (propagační plochy a materiály, pomoc při vydávání školního časopisu apod.). Studentský senát s vedením školy připraví nový provozní řád studovny. Učitelé umožní rodičům v případě jejich požadavků jednání ve složení učitel, rodič, žák. V případě stížností a podnětů rodičů směrem k vedení školy proběhne jednání ve složení vedení školy, učitel, rodič, případně žák. Učitelé budou pravidelně využívat ových kontaktů k poskytování všech informací rodičům. Třídní učitelé zajistí transparentní výstupy z třídních schůzek. Případné připomínky rodičů budou kvantifikovány (bude uveden počet rodičů, kteří se k připomínce připojují). Vedení školy prostřednictvím třídních učitelů bude na tyto připomínky adresně reagovat. Organizační členění tříd a skupin Týmová práce a projektová výuka Vyučovací metody Individuální přístupy Průběh vzdělávání Výuka ve druhých cizích jazycích bude opět organizována po skupinách napříč třídami, žákům tím bude organizačně umožněn přístup k vybranému druhému cizímu jazyku. Počet skupin povinně volitelných předmětů bude optimalizován. V některých případech budou skupiny vytvářeny žáky předmaturitních i maturitních ročníků. Předmětová komise AJ připraví hodnocení projektu Do světa do Předmětové komise předloží vedení školy náměty pro projekty Do světa na rok 2012 do Předmětové komise zorganizují vzájemné hospitace učitelů a společně je zhodnotí. Předmětové komise zajistí, že tématické plány učitelů prioritně zdůrazní používání všech vyučovacích metod vedoucích k vlastní aktivitě žáka. Ve všech předmětech bude věnována zvýšená pozornost projektovým metodám a samostatným činnostem žáků. Předmětové komise a jednotliví učitelé umožní konzultace žákům vyžadujícím zvláštní péči a výrazně talentovaným žákům. Klasifikační pravidla jednotlivých učitelů umožní individuální přístup k žákům. Do posuzování žádostí žáků o individualizované studijní plány zapojí třídní učitelé všechny vyučující jednotlivých předmětů. Ředitel školy přistoupí k rozhodnutí o individualizovaném studijním plánu až na základě těchto posouzení. Třídní učitelé budou úzce spolupracovat s koordinátorkou práce s talentovanými žáky.

3 Vědomostní oblasti klíčových kompetencí Maturitní zkoušky Úspěšnost absolventů Výsledky žáků Žáci prvních ročníků čtyřletého i šestiletého studia budou prověřeni vstupními testy z cizích jazyků a základních dovedností v práci s počítači. Žáci II.A absolvují testy totožné s přijímacím řízením do čtyřletého studia. Výstupní hodnocení žáků II.A budou vytvořena na základě porovnání dosažení klíčových kompetencí v jednotlivých předmětech. U žáků druhých ročníků čtyřletého i šestiletého studia bude na konci školního roku provedeno hodnocení dosažení klíčových kompetencí. Připravený nástroj k hodnocení KK bude vyučujícími používán v průběhu celého školního roku. Společná část maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 bude řešena v návaznosti na případné změny ze strany MŠMT. Žáci maturitních ročníků budou průběžně podrobně informováni a ze strany vedení školy a jednotlivých vyučujících motivováni k vhodnému výběru předmětů a úrovně. Nabídka profilových předmětů bude v souladu se vzdělávacími programy, ale bude diferencovaná podle jednotlivých vzdělávacích programů. Žáci šestiletého studia a obou jazykových vzdělávacích programů čtyřletého studia budou povinně maturovat z anglického jazyka. Další dva předměty budou vybírat z nabídky všech předmětů učebního plánu. Žáci všeobecného studia budou vybírat po jednom předmětu ze tří košů. V prvním koši budou nabídnuty přírodovědné předměty a geografie, ve druhém koši budou cizí jazyky, nauka o společnosti, historie, geografie a umění a kultura a ze třetího koše si vyberou jeden předmět z nabídky všech předmětů učebního plánu. V profilové části tak všichni žáci maturují ze tří různých předmětů, podmínkou pro výběr cizího jazyka je jeho absolvovaná výuka ve všech ročnících studia. Součástí anotací nabízených profilových předmětů budou podmínky další výběru, forma zkoušky a stanovení obsahu zkoušky. Výchovný poradce dohodne s žáky maturitních ročníků způsob komunikace po absolvování školy za účelem pravidelného zjišťování úspěšnosti absolventů. Účinnost řídícího systému Řízení školy Profesní hodnocení PP Vzdělávání PP Zasedání kolegia ředitele bude pravidelně minimálně jednou měsíčně, součástí stálého programu bude možnost připomínek zástupce odborové organizace. Metodicko-organizační porady všech pedagogických pracovníků se uskuteční měsíčně (viz plán hlavních akcí školního roku). Na schůze předmětových komisí budou zváni zástupci vedení školy, případně vedení školy v nutných případech samo svolá schůzi předmětové komise. Během školního roku bude dotvářen obecný katalog rizik pro všechny oblasti činnosti školy jako součást vnitřního kontrolního systému. Všechny akce musí být předem zařazeny do měsíčního plánu školy, nebo projednány s vedením školy. Jejich ekonomické krytí je závislé na tomto postupu. Jednotlivá organizační opatření a pokyny budou vydávána elektronicky na nástěnku učitelů. Seznámení s nimi potvrdí učitelé na oběžnících na vrátnici. Bude prodiskutováno použití dotazníků pro profesní hodnocení a pro autoevaluaci PP. Použití proběhne vždy jako součást osobních pohovorů vedení školy s učiteli. Obecná kriteria pro poskytování osobních příplatků budou vydána na školní rok jako příloha kolektivní smlouvy. Budou založena na bodovém systému. Finanční hodnota jednoho bodu bude zveřejněna organizačním předpisem a může být v průběhu školního roku měněna podle úprav rozpočtu přímých vzdělávacích nákladů. Změna osobního ohodnocení učitele z jiných důvodů než z důvodu změny hodnoty bodu bude s každým učitelem projednána osobně. V průběhu školního roky budou provedeny osobní pohovory vedení školy se všemi pedagogickými pracovníky. Hospitační činnost ředitele, ZŘ a ostatních PP bude prováděna podle přílohy (plán hospitací) Externí vzdělávání PP bude řízeno výběrem a doporučením předmětových komisí a schválením vedení školy. Preference jsou v oblasti kurikulární reformy, přípravy maturitních zkoušek a předmětových didaktik. Vzdělávání vybraných učitelů v anglickém jazyce proběhne v rámci projektu Anglické gymnázium. Interní vzdělávání PP bude dále zaměřeno na preventivní program, bezpečnost práce, základní zásady škol podporujících zdraví, autoevaluaci a práci s ŠVP, hodnocení klíčových kompetencí žáků.

4 Kapacita školy rozpočtu investičních záměrů Vnitřní a vnější kontrola PŘÍLOHY Vnější úroveň práce školy Celková kapacita školy je pro školní rok 2011/ tříd; počet žáků nepřesáhne 600 (povolená kapacita je 640). Počet učitelohodin je nutné držet pod 850. V případě přestupů kvalitních žáků do naší školy (vždy vyrovnávací zkoušky) se snažit naplnit třídy nad 30 žáků. Třídy X naplňovat nad 25 žáků. Úsporná opatření směrem k provozním nákladům zaměřit na spotřebu energie, kopírování, pracovní cesty. Je nutné v maximální míře využít nabídky dotačního programu Do světa. Provozní výdaje použít přednostně na opravy vnitřního vybavení kabinetů a postupné vybavování učeben technikou. Vlastní FRIM bude čerpán do maximální výše. Je nutné zajistit vytvoření nového energetického auditu a na jeho základě projednat se zřizovatelem investiční záměr rekonstrukce budovy školy. Škola se bude snažit získat požadovanou investiční dotaci zřizovatele na rekonstrukci osvětlení chodeb, schodišť a kabinetů, opravu školního rozhlasu a pořízení nové telefonní ústředny. Je nutné dopracovat katalog rizik jako součást vnitřního kontrolního systému Škola se pokusí zajistit vnitřní audit školy Nová kolektivní smlouva včetně pravidel pro čerpání FKSP pro rok 2012 bude posouzena externím právníkem - Metodicko-organizační porady - Interní vzdělávání zaměstnanců - Plán exkurzí, projektů a kurzů (do ) - Plán hospitací PLÁN HOSPITACÍ období hospitující hospitovaní sledovaná témata září-listopad Ř, ZŘ, učitelé Učitelé v prvních ročnících a noví učitelé - soulad tematických plánů s ŠVP - hodnocení žáků, klasifikační pravidla listopad-leden Ř, ZŘ, učitelé Učitelé tříd 1.X, 2.X, 3.X, 4.X únor-duben Ř, ZŘ, učitelé Učitelé volitelných předmětů duben-červen Ř, ZŘ, učitelé Učitelé druhých a třetích ročníků - využívání kritérií hodnocení a klasifikace (viz projekt) - směřování výuky ke klíčovým kompetencím - výuka předmětů v anglickém jazyce - využívání aktivizačních vyučovacích metod - samostatná práce žáků se zdroji informací - týmová práce, projektová výuka - soulad tématických plánů s ŠVP - samostatná práce žáků se zdroji informací - směřování výuky ke klíčovým kompetencím Součástí hospitací v jednotlivých obdobích ve sledovaných předmětech bude účast na jednáních předmětových komisí a postupné osobní konzultace s jednotlivými učiteli.

5 METODICKO-ORGANIZAČNÍ PORADY Porady budou pořádány pravidelně podle dokumentu Organizace školního roku a podle měsíčních plánů. Stálé body jednání: - aktuální informace vedení školy - aktuální informace předmětových komisí - krátký metodický seminář v rámci interního vzdělávání zaměstnanců - náměty, návrhy a připomínky zaměstnanců školy INTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Navrhovaná témata pro metodické semináře: - Spolupráce s rodiči - Činnost školské rady - Propagace školy - Výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce - Kurzy a jejich příprava - Kurzy angličtiny v rámci projektu Anglické gymnázium - Projektová výuka - Hodnocení a klasifikace žáků - Maturitní zkoušky - Preventivní program, školní řád, BOZP - Hodnocení učitelů a vlastní hodnocení učitelů - Autoevaluace - Hlavní zásady škol podporujících zdraví - Hodnocení klíčových kompetencí žáků