Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007"

Transkript

1 výroční zpráva 2007

2 výroční zpráva 2007

3 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) 87 Provozní zisk (mil. Kč) 84 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 87 Zisk po zdanění (mil. Kč) 932 Investice (mil. Kč) 522 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 32 Použité zkratky a.s. AG s.r.o. CAS ERÚ IČ PDS STL VTL VVTL MO DOM SO VO akciová společnost Aktiengesellschaft (akciová společnost) společnost s ručením omezeným české účetní standardy Energetický regulační úřad identifikační číslo provozovatel distribuční soustavy středotlak (označení tlakové úrovně do 0,4 MPa) vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) velmi vysoký tlak (označení tlakové úrovně nad 4 MPa) maloodběratel domácnost střední odběratel velkoodběratel Termínem Společnost se v textu zkracuje název SMP Net, s.r.o.

4 Obsah SMP Net, s.r.o. 3 Obsah. Úvodní slovo jednatele 4 2. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Investice Distribuční soustava Obchodní a komunikační aktivity Lidské zdroje Ochrana životního prostředí Výhled 2.8 Následné události 3. Finanční část 2 3. Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 7 4. Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva SMP Net, s.r.o., o vztazích mezi propojenými osobami k 3. prosinci

5 Úvodní slovo jednatele SMP Net, s.r.o. 4. Úvodní slovo jednatele Vážené dámy a pánové, společnost SMP Net, s.r.o., má za sebou první rok své činnosti. Byl to rok naplněný intenzivní prací zaměřenou na implementaci procesů a struktur nezbytných pro fungování nově vzniklé Společnosti. Byl to také první rok plně otevřeného trhu s výrazně změněnými tržními podmínkami. První měsíce činnosti byly provázeny řadou otázek a úkolů, které bylo zapotřebí vyřešit. Projekt pro založení nové Společnosti sice definoval hrubý rámec a základ pro její fungování, ale každodenní chod v reálném prostředí si vyžádal korekce v nastavení či doladění procesů, organizačních struktur, postupů, a to jak uvnitř Společnosti, tak i vně, ve vztahu k zákazníkům uživatelům distribuční sítě. Významně jsme modifikovali nastavení komunikace a spolupráce mezi ostatními společnostmi skupiny RWE. Aktualizovali jsme IT aplikace podporující procesy reportingu a nově jsme nastavili komunikační cesty a vazby směrem k našim zákazníkům. Zajistili jsme provedení externího auditu počáteční rozvahy Společnosti a následně zaktualizovali finanční parametry. Mimořádnou pozornost jsme věnovali vytvoření korektní spolupráce s Energe tickým regulačním úřadem. Z pohledu nastavení podmínek přístupu k distribuční soustavě a formulování pravidel organizování trhu s plynem je možné hodnotit tuto spolupráci jako velmi úspěšnou. Vedle úprav procesních, komunikačních a organizačních struktur jsme zvládli i naplnění ekonomických cílů. I přes pro energetiku nepříznivé počasí a tedy nižší objemy distribuovaného plynu ve srovnání s plánem jsme naplnili většinu plánovaných hospodářských parametrů. Je možné konstatovat, že rok 2007 byl pro nás mimořádným a náročným rokem, ale také rokem úspěšným. Ne všechny požadavky plně otevřeného trhu jsme dokázali vyřešit. Ne všechny vazby v měnící se struktuře skupiny jsme optimálně nastavili. Můžeme však prohlásit, že Společnost disponuje fundovaným a profesionálním týmem pracovníků, který je schopen postupně tyto vztahy řešit a také naplnit vizi Společnosti. Vize Společnosti Být efektivním, spolehlivým a korektním distributorem zemního plynu Ing. Miloslav Zaur jednatel, CEO

6 Úvodní slovo jednatele SMP Net, s.r.o. 5 Jednatelé SMP Net, s.r.o., k 3. prosinci 2007 Ing. Miloslav Zaur jednatel Datum narození: 30. listopadu 950 Vzdělání: ČVUT Praha Členství v jiných správních, řídících a dozorčích orgánech: jednatel JMP Net, s.r.o., jednatel SČP Net, s.r.o., jednatel STP Net, s.r.o., jednatel VČP Net, s.r.o., jednatel ZČP Net, s.r.o., Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává Dipl. Volkswirt Thomas Merker jednatel Datum narození: 28. listopadu 97 Vzdělání: Friedrich-Schiller-Universität Jena Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Členství v jiných správních, řídících a dozorčích orgánech: jednatel JMP Net, s.r.o., jednatel SČP Net, s.r.o., jednatel STP Net, s.r.o., jednatel VČP Net, s.r.o., jednatel ZČP Net, s.r.o., jednatel a společník MIP Merker Immobiliengesellschaft, s.r.o. Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává

7 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2007 SMP Net, s.r.o Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Vzhledem ke vzniku Společnosti ke dni 2. června 2006 Společnost vykázala ve svých výkazech roku 2006 převážně operace související se založením Společnosti. Z tohoto důvodu není v této části uvažováno s meziročním porovnáním jednotlivých ukazatelů. Výnosy, náklady, zisk Společnost dosáhla zisk po zdanění ve výši tis. Kč. Výsledky hospodaření Společnosti pozitivně ovlivnily zejména úspory nákladů v oblasti strategické správy plynárenského majetku. Tržby z distribuce zemního plynu dosáhly v důsledku teplého počasí v průběhu roku 2007 nižších hodnot, než bylo Společností očekáváno. Celková částka tržeb za distribuci činní tis. Kč. Struktura aktiv Celková hodnota aktiv Společnosti k 3. prosinci 2007 byla tis. Kč. Stav dlouhodobých aktiv je ovlivněn zvýšeným objemem investic z odkupů. Významnou položku dlouhodobých aktiv tvoří negativní hodnota Goodwillu, který byl ve Společnosti zaúčtován v souvislosti s nepeněžitým vkladem distribuční části podniku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. V roce 2007 proběhl ve Společnosti audit počáteční rozvahy k Struktura pasiv Celková hodnota pasiv Společnosti k 3. prosinci 2007 byla tis. Kč. Stav dlouhodobých závazků je ovlivněn především hodnotou odloženého daňového závazku ve výši tis. Kč. Hodnota celkových pasiv dále obsahuje významnou část týkající se závazků z přijatých záloh za distribuci zemního plynu tis. Kč a závazků k podnikům ve skupině ve výši tis. Kč (Cash-pooling). 2.2 Investice V průběhu roku 2007 investovala Společnost v rámci schváleného investičního plánu 58 mil. Kč do hmotných aktiv a 4 mil. Kč do nehmotných aktiv. Významný podíl (206 mil. Kč) byl vložen do obnovy distribuční soustavy. Na rozvoj distribuční soustavy bylo vynaloženo 289 mil. Kč, z toho do odkupů sítí od cizích investorů bylo investováno 86 mil. Kč. S ohledem na vysoký stupeň plynofikace regionu, kde je plynofikováno téměř 82 % měst a obcí, byl rozvoj soustavy orientován především na zvýšení využití stávající soustavy. Rozsahem realizované obnovy byla naplňována dlouhodobá strategie,

8 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2007 SMP Net, s.r.o. 7 která vychází ze základního požadavku zajištění bezpečného a plynulého provozu celé distribuční soustavy. Dosluhující ocelové plynovody jsou postupně nahrazovány plynovody z moderních plastových materiálů, případně ocelovým potrubím s poly etylenovou izolací. Při rekonstrukcích je úspěšně využíváno koordinovaného postupu stavebních prací s městy, obcemi a dalšími správci sítí. V oblasti rozvoje byla nejvýznamnější investiční akcí roku 2007 plynofikace průmyslové zóny Nošovice pro automobilku Hyundai. V rámci této akce byla vybudována předávací regulační stanice plynu včetně přívodního VVTL plyno vodu, výstupní STL plynovod a objekty měření. Nová předávací stanice Nošovice plně pokryje i výhledové požadavky celé průmyslové zóny, vytvoří podmínky pro výrazný nárůst odběrů zemního plynu v oblasti a přispěje tak k dalšímu rozvoji Moravskoslezského kraje. Významné investiční akce v roce 2007: Plynofikace průmyslové zóny Nošovice Realizace tlakové reparace VTL plynovodu Brumovice Břidličná II. Dokončení rekonstrukce místních sítí v Ostravě na ulici 28. října Zahájení realizace rekonstrukce VTL plynovodu pro obchvat Vsetína Zahájení realizace přechodu na centrální odorizaci zemního plynu Dokončení realizace rekonstrukce VTL plynovodu Stonava-Dětmarovice, V. etapa Investice do nehmotného majetku v roce 2007 představovaly zejména výdaje na: Odkup SW dispečinku Pořízení nástroje typové diagramy dodávek pro alokaci spotřeb u konečných zákazníků, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením. Struktura investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je uvedena v následující tabulce: Investice (mil. Kč) 2007 Investice do nehmotného majetku 4 Investice do hmotného majetku 58 Obnova distribuční soustavy 206 Odkupy sítí 86 Rozvoj distribuční soustavy 03 Investice do měření 5 Ostatní investice 8 Investice celkem Distribuční soustava Distribuční soustava SMP Net, s.r.o., je provozována na základě licence na distribuci plynu č ze dne udělené Energetickým regulačním úřadem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění. Z pohledu provozování distribuční sítě nebyl rok 2007 nijak výjimečný. V průběhu teplotně mírné zimy distribuční kapacita stávajících plynovodů plně pokrývala požadavky zákazníků. Všechny předepsané inspekční a údržbové

9 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2007 SMP Net, s.r.o. 8 činnosti v roce 2007 byly splněny. Tato skutečnost se pozitivně projevila v tom, že v průběhu roku nevznikly žádné mimořádné události či havárie. Rozsah provozovaných plynárenských zařízení 2005* 2006* 2007 Délka provozovaných plynovodů místní sítě km přípojky km dálkovody km Počet předávacích a VVTL regulačních stanic ks Počet vysokotlakých regulačních stanic ks Počet středotlakých regulačních stanic ks Počet plynofikovaných obcí ks Protikorozní ochrana SMP Net, s.r.o., klade velký důraz na protikorozní ochranu plynovodní soustavy. Katodicky je chráněn celý rozsah provozovaných VTL plynovodů a rovněž tak část místních sítí z oceli ve velkých městech s elektrifikovanou hromadnou dopravou. Protikorozní ochrana je zajišťována prostřednictvím 74 ks stanic katodické ochrany, dále pak elektrickými polarizovanými drenážemi, saturáží a flexibilními galvanickými anodami. V roce 2007 bylo dokončeno osazování stanic katodické ochrany dálkovými přenosy, takže v současné době jsou monitorovány všechny stanice na dálkovodech. Tento systém zefektivňuje provoz protikorozní ochrany, zvyšuje provozní spolehlivost ochrany plynovodů a tím vytváří příznivější podmínky pro plynulé dodávky plynu zákazníkům. Měření V průběhu roku 2007 byl rozšiřován počet konečných zákazníků, kteří mají možnost sledovat své odebrané množství plynu pomocí webové aplikace AVE Internet. Z celkového počtu 800 odběrných míst osazených dálkovými přenosy využilo tuto možnost 67 zákazníků. Obdobně jako v minulých letech * pokračovala optimalizace obchodního měření u konečných zákazníků, vyvolaná jak legislativními požadavky plně otevřeného trhu, tak i změnami výše odběrů u konkrétních odběrných míst tak, aby byla maximálně dodržena povinnost provozovatele distribuční soustavy zajistit správnost osazených měřidel v souladu se zákonem o metrologii č. 505/990 Sb. *provozováno Severomoravskou plynárenskou, a.s. 2.4 Obchodní a komunikační aktivity Obchodní aktivity Rok 2007 byl prvním rokem, kdy SMP Net, s.r.o., zahájila aktivně distribuční činnost na trhu s plynem a začala budovat svoje postavení na tomto trhu. Obchodní aktivity vycházely ze zákonitostí stanovených energetickým zákonem (zák. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími vyhláškami.

10 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2007 SMP Net, s.r.o. 9 Musely být zohledněny nové tržní podmínky a pravidla na trhu se zemním plynem, rovněž zrychlující se otevírání trhu s novými účastníky. Těžištěm práce v roce 2007 byla proto definice obchodních podmínek pro distribuci plynu v Řádu provozovatele distribuční soustavy (Kodex). Dále byl kladen důraz na poskytování kvalitních služeb obchodním partnerům na základě nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě. Mezi vyvíjenými a optimalizovanými procesy, které měly přímý vliv na obchodní aktivity, byl zejména proces vyřizování žádosti o přidělení distribuční kapacity a připojení k distribuční soustavě, reklamační proces, proces týkající se způsobu předávání informací a proces vystavování agregované faktury. Velká pozornost byla věnována sjednocování přístupu k zákazníkovi ve všech společnostech provozovatele distribuční soustavy (PDS) ve skupině RWE (SČP Net, s.r.o., ZČP Net, s.r.o., STP Net, s.r.o., VČP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o.). Toto sjednocování se projevilo ve všech oblastech společností PDS ve skupině RWE, tzn. jak v obchodních a komunikačních aktivitách mimo firmu, tak ve vnitropodnikové komunikaci, postupech a řízení těchto firem. Komunikační aktivity Interní i externí komunikační aktivity SMP Net, s.r.o., se v roce 2007 soustředily na podporu vstupu Společnosti na trh se zemním plynem. Se zahájením samostatného podnikání byla spojena i nová komunikační strategie uplatňovaná v rámci distribučních společností RWE. V tomto roce bylo pod jednotným vedením započato sjednocování komunikace a přístupu k zákazníkovi ve všech společnostech PDS ve skupině RWE. V praxi tento krok znamená, že výše uvedené společnosti budou s obchodním partnerem komunikovat podle stejných zásad a pravidel. Dalším krokem, který měl za cíl zrychlit a zpřehlednit komunikaci, bylo zpracování internetových stránek se všemi zákonnými a důležitými informacemi. I v této problematice internet podléhal synchronizaci v rámci společností PDS ve skupině RWE, a to jak ve vazbě na grafickou úpravu, tak ve vazbě na uvedené informace. Novým prvkem v organizační struktuře PDS bylo zřízení odboru regulace a nasta vení intenzivní komunikace s ERÚ. Komunikace s ERÚ napomohla k detailizování pravidel trhu s plynem a k definici regulačního rámce pro rok 2008 a následující roky. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost nevyvíjí a ani v posledních třech letech nevyvíjela nové výrobky. Organizační složky Společnosti Společnost nemá ve výpisu z obchodního rejstříku zapsány žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí.

11 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2007 SMP Net, s.r.o Lidské zdroje Zaměstnanci V roce 2007 byl ve Společnosti průměrný přepočtený stav zaměstnanců 32. Mzdy Vývoj mezd v roce 2007 probíhal v souladu s podnikatelským záměrem Společnosti, s dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle Kolektivní smlouvy. V roce 2007 byla ve Společnosti dosažena průměrná mzda ve výši Kč. Vzdělávání zaměstnanců V roce 2007 byla značná pozornost věnována oblasti vzdělávání zaměstnanců. Ve vzdělávacím procesu se rozvíjely jazykové a manažerské dovednosti a prohlubovaly se profesní a odborné IT znalosti. Kvalifikační struktura zaměstnanců k 3. prosinci 2007 Střední odborná škola 53 % 47 % Vysoká škola Sociální program Společnost rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. Díky osobním kontům sociálního účtu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní akce a na používání zdravotnických a vzdělávacích zařízení. V roce 2007 Společnost poskytovala příspěvek na penzijní připojištění a dále nově zavedla poskytování příspěvku na životní pojištění. V průběhu roku 2007 Společnost poskytla zaměstnancům vitamíny a realizovala bezplatné očkování proti chřipce. 2.6 Ochrana životního prostředí Strategie Společnosti je v oblasti ekologie prioritně orientována na dodržování platné legislativy s cílem zabránit ohrožení životního prostředí a minimalizovat případná ekologická rizika. V požadavcích kladených na poskytovatele služeb v oblasti provozu a údržby sítí se prosazuje snižování vlivu provozu distribuční soustavy na životní prostředí, a to maximálním používáním moderních techno logií umožňujících provádět opravy, rekonstrukce i propojovací práce za provozu plynárenských zařízení bez nutnosti odpouštění plynu do ovzduší. V roce 2007 nebyla ve Společnosti provedena žádná kontrola orgány státního od borného dozoru, ani nebyl udělen ze strany správních úřadů žádný sankční postih.

12 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2007 SMP Net, s.r.o. 2.7 Výhled Hlavní úsilí Společnosti bude orientováno obdobně jako v loňském roce na zajištění spolehlivé distribuce zemního plynu s profesionálním přístupem k uživatelům distribuční soustavy i všem kategoriím zákazníků. V oblasti obchodu s distribuční kapacitou budou aktivity směrovány na kontinuální zlepšování a optimalizaci spektra služeb pro zákazníky. Cílem je lepší uspokojení zákaznických potřeb v oblasti flexibilních distribučních produktů a zvýšení atraktivity zemního plynu v energetickém mixu. V oblasti distribuční sítě bude práce zaměřena na plnění dlouhodobého programu její obnovya zajištění efektivní údržby.do obnovy sítě bude v roce 2008 vloženo 305 mil. Kč. Rozvoj soustavy s ohledem na vysoký stupeň plynofikace regionu bude orientován především na zvýšení využití stávající sítě. Plošná plynofikace bude realizována výhradně v návaznosti na aktivity obchodních či developerských společností. Pozornost bude věnována komunikaci a spolupráci s ERÚ, neboť rok 2008 bude rokem přípravy pro nastavení parametrů třetího regulačního období. Diskuze a spolupráce bude zaměřena i na způsob implemen tace evropských direktiv, především 3. energetického balíku. Optimalizována bude organizační a nákladová struktura jednotlivých firemních útvarů s cílem zajištění dalšího zefektivnění řízení a dosažení vyššího stupně harmonizace procesů v rámci skupiny. Důraz bude kladen i na rozvoj kvalifikace a pracovních schopností zaměstnanců. Všechny aktivity Společnosti budou směřovat k naplnění vize Být efektivním, spolehlivým a korektním distributorem zemního plynu za plného respektování legislativních požadavků a ochrany životního prostředí a dále pokračující stimulující regulace. 2.8 Následné události Po rozvahovém dni nenastaly žádné události, které by měly významný dopad na Společnost nebo její činnost.

13 Finanční část SMP Net, s.r.o Finanční část 3. Účetní závěrka ROZVAHA K 3. PROSINCI Brutto Korekce Netto Netto tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Aktiva B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Záporný goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. Pozemky Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. Materiál C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. Poskytnuté zálohy C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. Pohledávky z obchodních vztahů Stát daňové pohledávky Poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. Náklady příštích období Příjmy příštích období

14 Finanční část SMP Net, s.r.o tis. Kč tis. Kč Pasiva A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. Závazky z obchodních vztahů Závazky k podnikům ve skupině Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 28 0 C. Časové rozlišení C. I. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 62 0

15 Finanční část SMP Net, s.r.o. 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ROK KONČÍCÍ 3. PROSINCE 2007 Rok končící Období od 2. 6 do tis. Kč tis. Kč II. Výkony II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. Mzdové náklady C. 2 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 3 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 50 0 XI. Ostatní finanční výnosy 6 0 O. Ostatní finanční náklady 3 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

16 Finanční část SMP Net, s.r.o. 5 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ROK KONČÍCÍ 3. PROSINCE 2007 Základní kapitál Kapitálové fondy Nerozdělený zisk/ neuhrazená ztráta minulých let Celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Zůstatek k Vklad části podniku Ostatní pohyby Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k Kapitálové fondy představují plynovody darované obcemi.

17 Finanční část SMP Net, s.r.o. 6 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ROK KONČÍCÍ 3. PROSINCE 2007 Peněžní toky z provozní činnosti Rok končící tis. Kč Období od do tis. Kč Účetní zisk (+)/ztráta (-) z běžné činnosti před zdaněním A. Úpravy o nepeněžní operace A.. Odpisy stálých aktiv A..2 Změna stavu opravných položek A..3 Ztráta z prodeje stálých aktiv A..4 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A..5 A * Odpis záporného goodwillu a ostatní úpravy o nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C. Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků C.2 Změna stavu vlastního kapitálu C.2. Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu C *** Čisté peněžní toky z finanční činnosti Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

18 Finanční část SMP Net, s.r.o Příloha účetní závěrky VŠEOBECNÉ INFORMACE SMP Net, s.r.o., (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 2. června 2006 a její sídlo je v Ostravě, Moravská Ostrava, Plynární 420/3, PSČ , Česká republika. Předmětem podnikání Společnosti je distribuce plynu. IČ Společnosti je Jediným společníkem Společnosti je Severomoravská plynárenská, a.s. Jednateli Společnosti k 3. prosinci 2007 a 2006 byli: Funkce Den vzniku funkce Ing. Miloslav Zaur jednatel Dipl. - Volkswirt Thomas Merker jednatel Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, jsou jednatelé. Správa Společnosti se člení do dvou divizí s následujícími názvy: Divize strategické správy plynárenského majetku a Divize prodeje kapacity a služeb. Tyto divize jsou řízeny příslušnými jednateli.

19 Finanční část SMP Net, s.r.o. 8 2 VKLAD ČÁSTI PODNIKU Severomoravská plynárenská, a.s., společník Společnosti, k. lednu 2007 vyčlenila část své činnosti na základě požadavků směrnice Evropské unie a novely energetického zákona. Společnost převzala k. lednu 2007 od svého společníka roli provozovatele distribuční soustavy. Základní kapitál Společnosti byl k. lednu 2007 navýšen formou vkladu části podniku ve výši tis. Kč. Tento vklad byl oceněn na základě posudku nezávislého znalce metodou diskontovaných peněžních toků na základě hodnot, parametrů a předpokladů platných k 3. prosinci Majetek vložený do Společnosti byl v rozvaze sestavené ke dni vkladu části podniku vykázán v reprodukčních pořizovacích cenách. Pro určení reprodukčních pořizovacích cen Společnost vycházela z ocenění stanoveného nezávislým znalcem při použití metody čistých aktiv v cenách roku Ostatní aktiva a závazky vložené do Společnosti byly v rozvaze sestavené ke dni vkladu části podniku vykázány v historických cenách, převzatých z účetní závěrky společníka Společnosti k 3. prosinci 2006, která byla ověřena auditorem. Odložený daňový závazek vložený do Společnosti byl vypočten jako rozdíl mezi přeceněnou hodnotou majetku a jeho daňovou základnou. Záporný goodwill vykázaný v rozvaze sestavené ke dni vkladu části podniku Společnosti představoval rozdíl mezi oceněním části podniku nabytého vkladem a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku snížených o převzaté závazky a o odloženou daň vztahující se k přecenění vloženého dlouhodobého hmotného majetku. Záporný goodwill majetku vyjadřuje ekonomické opotřebení majetku plynoucí převážně z titulu budoucích dopadů cenové regulace.

20 Finanční část SMP Net, s.r.o. 9 Předmětem vkladu byla následující aktiva a závazky: Vklad části podniku Přeceněné hodnoty V historických hodnotách (netto) tis. Kč tis. Kč Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Ocenitelná práva 7 24 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý majetek Materiál Zásoby Pohledávky z obchodních vztahů Krátkodobé pohledávky Oběžná aktiva Náklady příštích období Časové rozlišení Aktiva celkem Rezervy podle zvláštních právních předpisů Jiné závazky Odložený daňový závazek Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkovi Závazky k zaměstnancům Stát daňové závazky a dotace Přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 0 0 Krátkodobé závazky Výnosy příštích období Časové rozlišení Závazky celkem Hodnota vkládaných aktiv a závazků

21 Finanční část SMP Net, s.r.o ÚČETNÍ POSTUPY (a) Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Účetní závěrka je sestavena v historických cenách (kromě níže uvedených případů). Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun, není-li uvedeno jinak. (b) Dlouhodobý nehmotný majetek Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách. Dlouhodobý nehmotný majetek získaný vkladem je vykázán ve znalcem stanovených reprodukčních pořizovacích cenách a dále se odepisuje po dobu jeho očekávané životnosti. Za dlouhodobý nehmotný majetek Společnost považuje nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti následujícím způsobem: Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 4 roky 6 7 let Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je zůstatková hodnota aktiva snížena o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou částku. Záporný goodwill, který vznikl při vkladu části podniku do Společnosti (viz poznámka 2 Vklad části podniku) se odepisuje rovnoměrně po dobu 5 let. (c) Dlouhodobý hmotný majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Aktiva získaná formou daru jsou vykázána v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku. Majetek pořízený s příspěvkem od obce se ocení pořizovací cenou sníženou o přijatý příspěvek. Dlouhodobý hmotný majetek získaný vkladem je vykázán ve znalcem stanovených reprodukčních pořizovacích cenách a dále se odepisuje po dobu jeho očekávané životnosti. Za dlouhodobý hmotný majetek Společnost považuje hmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.