Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

2 1. ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE Organizace celkem Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Akreditace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Statistika realizovaných aktivit DVPP za rok Poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení Metodická podpora v oblasti ICT Příprava evropských projektů Realizované projekty Organizační zajištění jednotných přijímacích zkoušek Další významnější aktivity KVIC v roce Doplňková činnost organizace Zpracování mzdové agendy Zpracování účetní agendy Služby informačních technologií Pronájem nebytových prostor Ostatní služby ROZBORY HOSPODAŘENÍ Celkové hospodaření organizace Náklady Výnosy Čerpání účelových prostředků Mzdové náklady a zaměstnanci Peněžní fondy organizace ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ PÉČE O MAJETEK Nemovitý majetek Investiční činnost a opravy Movitý majetek Pojištění majetku Inventarizace POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Pohledávky Závazky VÝSLEDKY KONTROL VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 106/1999 SB. ZA ROK HLAVNÍ CÍLE ČINNOSTI ORGANIZACE PRO DALŠÍ OBDOBÍ VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ STANOVENÝCH PRO ROK STANOVENÍ CÍLŮ PRO ROK TABULKOVÁ ČÁST Strana 1

3 Motto: Abychom se mohli neustále zlepšovat, potřebujeme odpovídající informace. 1. ÚVOD R. S. Hubbar, B. M. Power Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace (dále jen Zpráva) je zpracována dle části šesté Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. Organizace, za níž je Zpráva předkládána, není typickou školskou organizací a při celkovém hodnocení vykazuje následující specifika: charakterem svých činností (tj. poskytováním služeb školám a školským zařízením zejména v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) se řadí k podpůrným systémům ve školství; pro její činnost a hospodaření není základním ukazatelem výkonnosti počet žáků a základním srovnávacím časovým obdobím školní rok, ale specifické ukazatele dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) a časovým obdobím kalendářní rok; základní právní normu pro činnost organizace představují (mimo školský zákon) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků; skutečnost, že z více než 90 % není její celkové hospodaření dlouhodobě závislé na základní provozní dotaci zřizovatele, ale na vlastních výkonech a tržbách z poskytovaných služeb a na zapojení do projektů EU a rozvojových programů, je nutné brát v úvahu při srovnávání a interpretaci hospodářských ukazatelů i při plánování rozvoje činnosti ve vazbě na zajištění odpovídajících finančních zdrojů; specifická územní institucionální struktura (tj. zabezpečení hlavní činnosti organizace v každém z okresů Moravskoslezského kraje) implikuje složitost řízení organizace; organizace se ve větší míře než ostatní školské subjekty řídí ve své činnosti nabídkou a poptávkou a uplatňuje na trhu jako konkurenční podnikatelský subjekt s rozsáhlou doplňkovou činností. Zpráva dokumentuje nejdůležitější činnosti a hospodářské ukazatele organizace v kalendářním roce 2012, hodnotí je a upozorňuje na nejdůležitější vývojové trendy. Zpráva bude se zaměstnanci organizace projednána na provozních poradách jednotlivých odloučených pracovišť do konce měsíce března V Novém Jičíně 27. února 2013 za předkladatele PaedDr. Petr Habrnál ředitel organizace Strana 2

4 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Obr. č. 1: Název Zkrácený název Právní forma Školské zařízení: Sídlo Webové stránky Datum vzniku IČ, DIČ Územní působnost Odloučená pracoviště Akreditace instituce Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace KVIC Nový Jičín příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Štefánikova 7/826, Nový Jičín (od sloučeno 6 organizací) , CZ území Moravskoslezského kraje Frýdek-Místek Nový Jičín Opava (od působnost i pro region Bruntál) Ostrava (od působnost i pro region Karviná) č. j / s platností do dle 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Akreditované programy 848 vzdělávacích programů k Zaměstnanci 57,41 přepočtených zaměstnanců, 61 fyzických osob k Statutární zástupce Územní působnost organizace PaedDr. Petr Habrnál, ředitel organizace tel.: , Současná institucionální podoba organizace vznikla k sloučením všech šesti příspěvkových organizací na úseku školských služeb zřizovaných Moravskoslezským krajem v samostatné působnosti. Postupná optimalizace zdrojů organizace včetně využití nemovitého majetku a snaha o efektivní alokaci finančních prostředků postupně vedly k redukci dvou odloučených pracovišť (v roce 2009 v Karviné a v roce 2010 v Krnově), kde jsou aktivity DVPP zabezpečovány v krátkodobě pronajímaných učebnách škol. Strana 3

5 Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je ve smyslu zřizovací listiny a jejího zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: zajištění dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení zprostředkování informací o nových směrech a postupech ve vzdělávání zajištění koordinace podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových programů a dalších akcí v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 3. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE 3.1. ORGANIZACE CELKEM V hlavní činnosti je od roku 2007 portfolio vlastních aktivit DVPP (tj. realizace placených akreditovaných vzdělávacích programů v rozsahu 4 až 250 hodin včetně studií ke splnění kvalifikačních předpokladů dle aktuální poptávky škol a školských zařízení) významně doplňováno finančními zdroji realizovaných projektů ESF druhého programovacího období 2007 až 2013 s celkovým finančním objemem 103,1 mil. Kč. Související přesun výkonů DVPP od neprojektového k projektovému (v roce 2012 tvořily projektové výnosy 42 %, neprojektové pak 19 % z celkových výnosů organizace) je doprovázen pozitivním dopadem na pedagogické pracovníky (bezplatná účast), ale pro vlastní organizaci znamená radikální nárůst administrativní zátěže a požadavků na cash flow pro refinancování (viz graf č. 1). V doplňkové činnosti jsou již standardně poskytovány služby zpracování mzdové a účetní agendy, pronájem nebytových prostor, prodej software, vzdělávací akce pro neškolské subjekty a nově v roce 2012 i zpracování odborných příruček. Vzhledem k obratu organizace a povaze těchto činností (ekonomická činnost) jsou výnosy z nich plynoucí předmětem daně z přidané hodnoty. Zisk z doplňkové činnost (v roce ,9 tis. Kč) je současně dlouhodobým zdrojem pro krytí ztráty hlavní činnosti (v roce 2012 ztráta ve výši 191,3 tis. Kč) a pro naplňování peněžních fondů organizace (aktuální stav fondů ,9 tis. Kč). Celkové rozložení výkonů (výnosů) organizace dle jednotlivých skupin činností a jejich meziroční porovnání dokladuje následující graf: Graf č. 1: Výnosy organizace v letech 2006 až 2012 dle skupin činností (v %) % 10% 21% 9% 18% % 23% 24% 5% 14% % 9% 29% 5% 21% % 16% 30% 5% 20% % 42% 28% 3% 10% % 44% 27% 4% 10% % 42% 27% 3% 9% DVPP (mimo projekty včetně rozvojových programů) Zpracování mzdové a účetní agendy Projekty ESF (projektové DVPP) Služby informačních technologií Ostatní (pronájem nemovitostí, správa organizace aj.) K dalším podstatným charakteristikám ovlivňujících činnost organizace v roce 2012 patří: zapojení do 14 projektů ESF (z nich v průběhu roku 6 projektů ukončeno a 6 nově zahájeno; souběžná realizace 11 projektů v období únor až červen 2012 vyvolala vysoké nároky na lidské i kapitálové zdroje organizace) organizační zajištění a koordinace jednotných přijímacích zkoušek do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou v 90 středních školách zřizovaných MSK Strana 4

6 tvorba a zprovoznění nového informačního portálu organizace včetně modernizace webdesignu a rozšíření jeho funkčnosti a služeb; zveřejňované údaje a nabídka vzdělávání je od března 2012 dostupnější a přehlednější, uživatelé mohou využít i RSS kanálů. Pro zefektivnění procesů zpracování informací pro školy byly současně zpřístupněny aplikace pro tvorbu katalogu vzdělávacích akcí, Informátoru zasílaného měsíčně školám a pro zpracování podkladů k žádostem o akreditaci optimalizace řídící maticové struktury organizace v důsledku vysokého počtu realizovaných projektů (podpora projektového řízení v kombinaci s funkčními útvary a s důrazem na prohloubení společné podpory a na řízení veřejných zakázek v souladu se změnou legislativy) další snížení počtu zaměstnanců (meziročně o 1,06 přepočteného zaměstnance, tj. o 1,9 %; v porovnání se stavem k o 3,61 zaměstnance, tj. o 6,3 %) inovace vnitřního informačního systému organizace včetně přechodu na nové verze operačního systému Windows 7, kancelářského balíku Microsoft Office a na nový aplikační software pro dodavatelské zpracování mzdové agendy Avensio implementace elektronické spisové služby při respektování specifické institucionální organizační struktury účast 15 zaměstnanců organizace na zahraničních odborných stážích v Irsku a Německu (Dublin a Berlín, stáže realizovány v projektu Educare v rámci programu mobility Leonardo da Vinci) a jejich intenzivní jazyková příprava (60 hodinový kurz angličtiny, kde byli jeho frekventanti rozděleni dle znalostí a dovedností do tří jazykových úrovní SERR) 3.2. ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Krajský systém DVPP zabezpečovaný organizací patří z hlediska výkonnosti, kvality a dynamické reflexe na požadavky změn ve školství k respektovaným v rámci ČR. Jeho funkčnost je naplňována prostřednictvím těchto hlavních principů: zachování co nejširší dostupnosti aktivit DVPP s rovnou příležitostí všech škol a školských zařízení prostřednictvím působnosti organizace ve všech subregionech kraje (viz obr. č. 1) směrování vzdělávací nabídky dle obsahových priorit organizací definovaného Rámcového plánu DVPP (viz přehled) v souladu se strategickými cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i Moravskoslezského kraje PRIORITNÍ OKRUHY DVPP KONKRETIZACE OBSAHU DVPP Rovnost příležitostí ve vzdělávání Klíčové kompetence učitele Efektivní řízení škol Jazyková komunikace Udržitelný rozvoj Technická komunikace Zkvalitňování a modernizace výuky Oborové činnosti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, oblast žáků nadaných, žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, prevence rizikových jevů klíčové dovednosti učitele a jejich aplikace ve výuce, výchova k občanství a k demokracii, výchova k profesní orientaci, osobnostní a sociální výchova, výchova k evropským souvislostem, týmová spolupráce učitelů evaluace školy, nová legislativa ve školství, strategie řízení školy, management školy jazykové vzdělávání aprobovaných i neaprobovaných učitelů, metodické semináře k výuce jazyků výchova ke zdravému životnímu stylu, environmentální výchova, výchova k udržitelnému rozvoji, výchova ke zdraví digitální gramotnost učitelů, zvyšování kvality výuky resp. její individualizace využíváním ICT tvorba a implementace ŠVP, nové metody a formy práce k aktivní výuce žáků, reflexe výuky, individualizace výuky pro zlepšení její efektivity; rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, přírodovědné gramotnosti, matematické a finanční gramotnosti, tvorba integrovaných obsahů, vzájemné sdílení zkušeností z výuky aplikace nových poznatků jednotlivých předmětů, praktické činnosti a metodické semináře poskytování poradenské činnosti v oblasti metodiky a řízení škol a školských zařízení a metodické podpory v oblasti rozvoje ICT škol a školských zařízení využití jednotných a rychlých informačních nástrojů (průběžně aktualizovaný a přehledný web, měsíční Informátor, pololetní Katalog s nabídkou vzdělávacích akcí) síťování a spolupráce inovativních učitelů a škol včetně jejich využití jako metodických center a příkladů dobré praxe pro ostatní školy vytváření odborného partnerství s relevantními institucemi (zřizovatel, MŠMT, univerzity, NIDV, CERMAT, ) plnění role organizace jako partnera s krajskou působností při tvorbě a koordinaci programů a projektů Strana 5

7 Akreditace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků KVIC je akreditovanou vzdělávací institucí dle 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (akreditace instituce pod č. j / s platností do ). Ve smyslu vyhlášky č. 317/2005 Sb., o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků se vzdělávací programy organizace (v rozsahu 4 až 250 hodin) dělí dle druhu dalšího vzděláváni na: a) studia ke splnění kvalifikačních požadavků (Studium pedagogiky, Studium pro asistenty pedagoga, Studium pro ředitele škol a školských zařízení) b) studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů studia k výkonu specializačních činností (koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol, prevence sociálně patologických jevů, specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy) c) studia k prohlubování odborné kvalifikace (všechny ostatní vzdělávací programy zaměřené na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy). Vzdělávací nabídka KVIC vycházela i v roce 2012 převážně z akreditovaných vzdělávacích programů, které uvádí následující tabulka. Tab. č. 1: Přehled akreditovaných programů DVPP k Datum ukončení platnosti akreditace Číslo akreditace (tj. 3 roky od vydání rozhodnutí) Počet akreditovaných programů 28223/ / / / / / / / / / / MSMT 5988/ MSMT 16722/ MSMT 27309/ MSMT 40315/ MSMT-50046/ Celkem Statistika realizovaných aktivit DVPP za rok 2012 Tab. č. 2: Statistika realizovaných aktivit DVPP v roce 2012 dle obsahových priorit Prioritní okruh DVPP Počet aktivit Počet účastníků Počet učitelohodin Počet hodin na účastníka celkem podíl v % celkem podíl v % celkem podíl v % Rovnost příležitostí ve vzdělávání 62 9,0% , ,0 13,4 Klíčové kompetence učitele 83 12,0% , ,7 15,4 Efektivní řízení škol 66 9,6% , ,4 12,3 Jazyková komunikace 57 8,3% 926 7, ,8 16,0 Udržitelný rozvoj 29 4,2% 487 4, ,0 5,6 Technická komunikace ,8% , ,7 8,8 Zkvalitňování a modernizace ,4% , ,8 10,5 Oborové činnosti 60 8,7% , ,6 7,3 Celkem , , ,0 11,3 Poznámka: Statistika uvedena včetně aktivit realizovaných v rámci projektů ESF Strana 6

8 Tab. č. 3 Celkový přehled realizovaných aktivit DVPP v roce 2012 dle zdrojů Prioritní okruh DVPP Počet aktivit Počet účastníků Počet učitelohodin Počet hodin na účastníka celkem podíl v % celkem podíl v % celkem podíl v % Projekty ESF , , ,5 12,8 DVPP -neprojektové , , ,5 9,9 Celkem , , ,0 11,3 Tab. č. 4: Statistika realizovaných aktivit DVPP v roce 2012 dle druhů škol a školských zařízení Škola/školské zařízení Počet realizovaných aktivit Počet účastníků Počet učitelohodin Počet hodin na účastníka celkem podíl v % celkem podíl v % celkem podíl v % Mateřské školy Nerelevantní statistický ukazatel , ,5 10,8 Základní školy , ,6 10,9 Střední školy , ,7 11,5 Ostatní školská zařízení 532 4, ,2 18,6 Celkem , , ,0 11,3 Poznámka: Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé aktivity DVPP nejsou vždy určeny jen jednomu druhu školy (školského zařízení), je údaj o počtu realizovaných aktivit dle druhů škol (školských zařízení) statisticky irelevantní. Graf č. 2: Srovnání základních ukazatelů DVPP v letech 2009 až 2012 (roční průměr za období 100%) Graf č. 3: Podíl obsahových priorit na realizovaných aktivitách DVPP v letech 2009 až 2012 (dle počtu učitelohodin) Statistiku významně ovlivňuje účast učitelů ve studiích ke splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů ve vztahu ke kariérnímu systému pedagogů (v rozsahu 103 až 250 hodin výuky). V kalendářním roce 2012 bylo ukončeno 6 studií ke splnění kvalifikačních předpokladů (9 nově zahájeno) a 4 studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (nově nebylo pro nedostatečný minimální počet přihlášených účastníků zahájeno žádné studium, a to vzhledem k jeho časové i finanční náročnosti). Strana 7

9 Celkovou statistiku vedenou od účinnosti vyhlášky č. 317/2005 Sb. ilustruje Tab. č. 5. Tab. č. 5: Přehled realizovaných studií dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. k Studium ukončené k Druh DVPP dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. počet počet počet skupin účastníků absolventů Studium zahájené a neukončené k počet skupin počet účastníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium pedagogiky dle 3 vyhlášky a dle 22 odst. 1 písm. a) zákona č.. 563/2004 Sb. Studium pedagogiky dle 3 vyhlášky a dle 22 odst. 1 písm. b) zákona č.. 563/2004 Sb. Studium pro asistenty pedagoga dle 4 vyhlášky a dle 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. Studium pro ředitele škol a školských zařízení dle 5 vyhlášky a 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium k výkonu specializovaných činností dle 9 a) vyhlášky (koordinace v ICT) Studium k výkonu specializovaných činností dle 9 b) vyhlášky (tvorba a koordinace ŠVP) Studium k výkonu specializovaných činností dle 9 c) vyhlášky (prevence soc.. pat. jevů) Studium k výkonu specializovaných činností dle 9 d) vyhlášky (EVVO) Program pro kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP Komentář ke statistice DVPP: pro hodnocení účinnosti DVPP a meziroční srovnání je základním ukazatelem počet učitelohodin (tj. celkový počet hodin absolvovaných všemi účastníky vzdělávání); ukazatel odstraňuje vliv rozsahu aktivity (aktivity jsou realizovány v rozsahu 4 až 250 hodin) nejvyšší meziroční nárůst zájmu účastníků zaznamenaly priority klíčové kompetence učitele (o 8 %), a efektivní řízení škol (o 4 %) na úkor priorit jazyková komunikace (pokles o 11 %) a technická komunikace (pokles o 3 %); trend je však značně ovlivněn zaměřením ukončovaných a zahajovaných projektů v konkrétním roce (bezplatná účast pedagogů) při dlouhodobě sledovaném vývoji vykazuje zájem pedagogů o jednotlivé priority poměrnou stabilitu (viz Graf č. 3) v průměru se v roce 2012 zapojilo do některé z aktivit DVPP 70,1 % všech pedagogických pracovníků MSK s průměrným počtem 11,3 absolvovaných hodin na účastníka 58,9 % účastníků vzdělávání představují pedagogičtí pracovníci základních škol, 21,4 % mateřských škol, 15,3 % středních škol a 4,4 % ostatních školských zařízení, přičemž právě u nich bylo vzdělávání nejúčinnější (18,6 hodin na frekventanta) z celkové směrované neprojektové nabídky DVPP se realizovalo 64,1 % akcí (oproti minulému roku minimální pokles úspěšnosti o 2,6 %) ukazatele realizované nabídky projektových aktivit DVPP činí téměř ½ všech aktivit a počtu účastníků a více než ½ počtu učitelohodin (viz Tab. č. 3) meziroční vývojové trendy ve srovnání ukazatelů DVPP od roku 2009 (viz Graf č. 2) ovlivňuje: - trvající a v čase narůstající podhodnocení finančních prostředků přímých ONIV v rámci rozpočtu regionálního školství - výrazný přesun neprojektových aktivit DVPP do projektových, které preferují dlouhodobější vzdělávací programy s vyšší administrativní zátěží a vyšším podílem tvorby originálních výstupů (metodiky, příručky, příklady dobré praxe, e-learningové podpory, ), do nichž se sice pedagogové zapojují, ale ve statistice základních ukazatelů nefigurují Strana 8

10 - zaměření projektů v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (viz kapitola ) na přímé aktivity s žáky, které se do ukazatelů DVPP nezapočítávají - nekomplementární konkurence projektů OP VK realizovaných jinými subjekty při souvztažném vyčerpání absorpční kapacity pedagogických pracovníků MSK (projektů národních, individuálních ostatních i grantových) - zapojením škol a jejich pedagogických pracovníků do tvorby a realizace projektu EU peníze školám - systémovou nekoncepčností MŠMT v oblasti kariérního systému pedagogických pracovníků Poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení Předmětná poradenská činnost byla v roce 2012 zabezpečována těmito formami: metodické poradny pro ředitele škol a ostatní vedoucí zaměstnance se zaměřením na mateřské školy, základní školy a školní družiny zřizované obcemi v Moravskoslezském kraji metodické poradny pro začínající ředitele mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v Moravskoslezském kraji a pro začínající ředitele středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem průběžná aktualizace právních norem prostřednictvím webových stránek KVIC (72 příspěvků) pravidelné příspěvky v Informátorech KVIC z oblasti řízení škol (10 příspěvků) průběžná metodická pomoc ředitelům škol a dalším vedoucím zaměstnancům škol písemnou (210 ů) a telefonickou formou (301 telefonických konzultací) individuální osobní konzultace pro vedoucí zaměstnance (celkem 62 osobních konzultací v prostorách KVIC, na základě pozvání i ve škole) KVIC v rámci metodického poradenství realizoval na všech odloučených pracovištích celkově 37 aktivit (každá v rozsahu 4 vyučovacích hodin) pro 959 účastníků: metodické poradny (celkem 9 akcí pro MŠ, 6 akcí pro ZŠ, 3 akce pro školní družiny a 17 akcí bez určení druhu či typu školy) metodické poradny pro začínající ředitele škol (dva semináře) Poradenství bylo v roce 2012 zajišťováno v rámci projektu Efektivní management škol (do ) i v rámci neprojektového DVPP. Tab. č. 6: Region MSK Přehled účasti na metodických poradnách v roce 2012 dle regionů Počty účastníků MŠ, ZŠ, SŠ ZŠ MŠ Celkem Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava CELKEM Metodická podpora v oblasti ICT Důležitou součást činnosti Zařízení pro DVPP v roce 2012 představovala metodická podpora rozvoje ICT škol a školských zařízení s akcentem na další vzdělávání jejich zaměstnanců. Východiskem pro posilování digitální gramotnosti zejména pracovníků škol a školských zařízení v MSK byla efektivní práce Informačních center Moravskoslezského kraje (ICeMSK). Za více než šest let fungování této sítě (dnes již dvaceti škol) se osvědčilo centralizované řízení sítě KVIC s podporou ze strany OŠMS KÚ MSK. Finanční zdroje byly v roce 2012 zajištěny z realizovaného projektu OP VK (Elektronická školička), ze zdrojů partnerů (Microsoft, AV Media, J4W) a vlastního neprojektového DVPP včetně dodávek do vlastních projektů škol (EU peníze školám, globální granty OP VK). Díky diverzifikovaným zdrojům se podařilo udržet činnost sítě. Využívali jsme nástrojů na posílení spolupráce členů ICeMSK setkání s koordinátory v průběhu roku, sdílené pracovní prostředí sítě center, které umožňuje vkládání zpráv z akcí a odborných článků (viz Strana 9

11 Díky tomu byly sdíleny zkušenosti a zajímavá řešení podpory škol v ICT jak ve spádových oblastech center, tak na regionální úrovni. Celkové výkony v oblasti technické komunikace detailně zobrazuje následující přehled. Tab. č. 7: Statistika realizovaných ICT vzdělávacích aktivit dle zdrojů financování v roce 2012 Zdroj financování Počet realizovaných aktivit Počet účastníků Počet učitelohodin Počet hodin na účastníka celkem podíl v % celkem podíl v % celkem podíl v % Projekt Elektronická školička ,4 Účelové prostředky MSK ,8 Firemní sektor ,0 DVPP ostatní neprojektové ,1 Celkem , , ,0 8,8 Obr. č. 2: Mapa činností metodické podpory vykonávaných v síti ICeMSK Z pohledu cílových skupin aktivit ICeMSK se zaměřujeme na práci s: 1. Pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení 2. Nepedagogickými pracovníky škol a školských zařízení 3. Dalšími institucemi 4. Žáky škol Práce s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení Dosud nejvíce vyhledávanou formou posilování digitální gramotnosti byla účast v kurzu. Kurzy byly pro pedagogy připravovány zejména jako blended learning, přičemž složka e-learningu tvořila max. polovinu hodinové dotace akce. Prezenční část byla mj. věnována seznámení s pracovním prostředí e-learningu, které bylo realizováno v LMS Moodle. Toto prostředí umožňovalo garantovi kurzu kromě vzdělávacího obsahu (vložené texty, videa, grafika, odkazy na zdroje na internetu a on-line přenosy) používat aktivizační nástroje, které podpoří samostatnost účastníka vzdělávání (autoevaluační testy, vkládané materiály pro ohodnocení, ankety) popř. sdílení zkušeností (diskusní fóra, chat). Cílem tohoto vzdělávání bylo vybavit absolventa vhodnými a aktuálními informačními zdroji a dovednostmi pro posílení využití ICT v edukačním procesu. Významnou přidanou hodnotou tohoto vzdělávání byla konzultační činnost, která je s vedením kurzů spojená. Lektor byl účastníkům k dispozici po dobu trvání kurzu (chat, , diskusní fórum) a i po skončení zůstával kurz přístupný v LMS Moodle se všemi informacemi, výukovými materiály a zdroji. Strana 10

12 Kurzy byly nabízeny jako otevřené individuálním zájemcům pro tento účel fungoval systém poptávek vzdělávání na a kurzy byly spouštěny zpravidla při naplněnosti 8 10 účastníků ve spádově nejbližším ICeMSK. Zájemci o vzdělávání si mohli vybírat z nabídky cca 80 akreditovaných DVPP akcí zaměřených na ICT. Rovněž si kurz mohla zvolit škola pro svou skupinu účastníků, v tomto případě jsme realizovali vzdělávání přímo ve škole pro více početnou skupinu do 15 účastníků. V případě že technické vybavení školy nebylo dostatečné, lektor přivezl mobilní IT učebnu. Zajímavé bylo sledovat zájem o určitá témata. Z realizovaných 177 kurzů bylo pouze 5, které se zaměřují na využití ICT v přírodních vědách či matematice a pouze 2, které se zaměřují na využití ICT v českém jazyce. Naproti tomu dlouhodobě převládal zájem o práci s interaktivní tabulí. Těchto kurzů bylo realizováno 30. Dále stojí za pozornost kurzy zaměřené na tvorbu digitálních učebních materiálů (DUMů). Kurzů řešících tuto tématiku jsme realizovali 46, tedy cca každý 4. kurz byl na toto téma. Přidanou hodnotou pro účastníky vzdělávání v projektu Elektronická školička byla možnost získání certifikátu ECDL, kterou v tomto roce využili a úspěšně složili 164 testů. Účastníkům bylo vydáno 24 Řidičáků na počítač a dalších 31 obdrželo Osvědčení o úspěšném absolvování alespoň 4 testových modulů. Významným prvkem sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe byly krajské konference (popř. semináře obdobného rozsahu). Takové akce jsme v loňském roce realizovali 4 pro 492 účastníků. Z toho závěrečnou konferenci prezentujících výstupy projektu Elektronická školička a reflektující aktuální požadavky vývoje školství (přednášky zaměřené na výhled vývoje technologií ve školství, rozvoj open source ve výuce či praktické návody pro tvorbu DUMů), dále jsme spoluorganizovali jednu konferenci s IT firmami. Tyto akce byly koncipovány pro vysoký počet účastníků, proto se konaly v Ostravě. Sdílení zkušeností s výukou podporovanou ICT mezi pedagogy se od prosince 2011 věnujeme v Klubu moderních učitelů. Tato aktivita probíhá ve spolupráci s firmou Microsoft. Neformální diskuse moderované zkušeným pedagogem pro danou oblast generují zajímavé výstupy a tyto publikujeme mezi účastníky jednotlivých klubových setkání a na www stránce věnované podpoře ICT Celkem za rok 2012 proběhlo klubových setkání 28 za účasti 393 pracovníků škol. Obr. č. 3: Mapka center s vyznačením těch, které se zapojily do iniciativy Klubu moderních učitelů Webový portál věnovaný ICT, LMS Moodle (cca 100 různých pracovních prostředí), Databáze projektů MSK (cca 400 realizovaných projektů s aktualizovanými záznamy) to byly zdroje informací, inspirace, příkladů dobré praxe Strana 11

13 a návodů, které mohli pedagogové využívat pro svou práci. Tyto zdroje jsme doplňovali o ucelenější celky materiálů (např. Sborník inspirací využití ICT ve výuce či CD Začínáme ve škole s aplikacemi od Google, vytvořenými v projektu Elektronická školička). Obdobně jsme sdíleli nabyté zkušenosti s pedagogy v celé republice např. publikováním článků na portálu Česká škola a prezentacemi na národních konferencích jako byla Počítač ve škole či e-skills ICT ve vzdělávání evropské inspirace a na mezinárodní konferenci - SCICOM v přírodních vědách I. Další rozvoj digitální gramotnosti pedagogů a to zejména s důrazem na využití on-line nástrojů a nových způsobů evaluace výuky ICT a dalších inovací jsme předpokládali při realizaci projektu OPVK Rozvoj kvality vzdělávání spoluprací a sdílením (aktivita Podpůrné procesy jako podpora kvalitních vzdělávacích procesů měla předpokládaný rozpočet 1,88 mil. Kč). Projektová žádost do oblasti podpory 1.3 nebyla v rámci globálního grantu podpořena. Práce s nepedagogickými pracovníky škol a školských zařízení Tato činnost se v posledních letech jeví jako velmi důležitá pro provoz škol a proto jsme se zaměřili zejména na podporu správců počítačových sítí a pracovníků středního managementu a správy škol. V rámci iniciativy firmy Microsoft Partneři ve vzdělávání jsme mohli v našem Inovativním centru nabídnout administrátorské a uživatelské kurzy na počítači zdarma také nepedagogickým pracovníků škol a školských zařízení. Kurzy pro správu sítě vyžadují jisté vstupní znalosti účastníka, které podpoříme a rozvineme v průběhu celodenního kurzu s následnou ovou podporou lektora. Tyto kurzy pořádáme v ICeMSK v Ostravě. Uživatelské kurzy zaměřené na práci s textem, tabulkami a prezentacemi probíhají zpravidla ve školách, jsou určeny pracovníkům této školy. Pro tyto pracovníky byly rovněž určeny některé z ICT konferencí pořádané spolu s firmami jako AV Media, BOXED, Microsoft, J4W aj. Ve druhé polovině roku jsme pro tuto cílovou skupinu zahájili realizaci projektu Facility management v efektivní organizaci (schválený rozpočet 1,6 mil. Kč), který posílí maximální využívání ICT při správě majetku. Spolupráce s institucemi a firmami Základním východiskem pro naši práci je úzká spolupráce s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Díky této spolupráci se nám dařilo stanovovat střednědobé cíle práce v souladu s DZ MŠMT a MSK a společně hledat vize a záměry vývoje technologií ve školství. Abychom sledovali trendy v oblasti školského ICT, spolupracujeme s lídry na trhu hw a sw v naší republice jako např. AutoCont, AV Media, BOXED, Computer Media, Fraus, J4W, Microsoft, Profimedia, Zoner software. Pro přesnější odhad trendů a vývoje v oblasti zavádění ICT do výuky spolupracujeme také s vysokými školami (VŠB-TU Ostrava, VUT Brno, PedF UK Praha). Podporujeme iniciativu a aktivitu škol z MSK v oblasti zavádění ICT do výuky partnerstvím v projektech těchto škol, ve kterých zajišťujeme odborné konzultace, šíření výsledků či další formy publicity. Naše zkušenosti v oblasti podpory ICT ve školách ze zdrojů OPVK předáváme dalším školám v kraji formou realizace dodávek vzdělávacích akcí (EU peníze školám), konferencí, supervizí tvorby výstupů (sborníky) a zajišťováním publicity a informovanosti ve školském segmentu. Práce se žáky Ačkoliv je naše činnost zaměřena především na práci s pracovníky škol a školských zařízení, dotýká se přeneseně také žáků škol. Proto již dlouhodobě podporujeme a podílíme se na činnostech, které směřují k aktivizaci žáků, inovaci jejich výuky a přístupu k ICT. Maximální podporu věnujeme Regionální soutěži MS Office, která proběhla ve spolupráci s ICeMSK na Mendelově střední škole již sedmým rokem. Soutěž se konala 6. prosince 2012 od 9:00 hod na pracovišti Obchodní akademie, Šenov u Nového Jičína, Dukelská 350. Informace o výsledku soutěže jsou dostupné na Soutěže se účastnilo rekordních 53 žáků z 21 středních škol Moravskoslezského kraje. Soutěž podpořila kreativitu žáků při práci s počítačem řešením úloh v textovém editoru, tabulkovém procesoru a nově i v prezentacích. Na této soutěži se spolupodílely cenami pro žáky zejména firmy Microsoft, Computer Media a regionální IT firmy. Vítěz krajského kola postupuje do národní soutěže Microsoft Office Arena v kategorii středních škol. Dalším důležitým prvkem je elektronický výukový materiál či školní projekt zaměřený na ICT, který žákům přináší do výuky inovace, tvůrčí přístup, badatelství. V tomto směru podporujeme školy ve dvou krajských soutěžích. Soutěž ORIGIN - o nejlepší elektronický materiál z autorské dílny učitele proběhla dne 24. října 2012 s cílem podpořit aktivitu učitelů v tvorbě digitálních výukových materiálů, zájem škol o inovaci edukačního procesu. Soutěž organizovalo ICeMSK Gymnázium Hladnov a jazyková škola, Ostrava, ve spolupráci KVIC. V přehlídce 11 soutěžních Strana 12

14 prací ocenila porota tři práce jako nejvíce poutavé interaktivní výukové materiály. Informace a výstupy jsou dostupné na Na krajské přehlídce TOPík prezentovaly školy své ICT projekty, kterými přinášeli nové postupy a řešení do výuky ve své vzdělávací oblasti. Zajímavé projekty na téma využití ICT ve výuce prezentovalo 9 z 10 finálových škol dne 19. listopadu 2012 v Ostravě, Akci uspořádalo KVIC. Porota zvolila tři vítězné projekty, diváci ocenili jeden další projekt. Výstupy projektů, které byly na akci prezentovány, byly k dispozici zpravidla na www stránkách škol (viz dále jejich přehled) Obdobně jsme spolupracovali s firmou Microsoft při soutěži Partners in Learning Forum vytipováním vhodných projektů škol z MSK pro tuto národní soutěž a prací v odborné porotě. Vyhodnocení účelových prostředků na Podporu aktivit souvisejících s tématikou ICT k zajištění vzdělávacích akcí a soutěží v MSK a aktivit ICeMSK /informační centra MSK Poskytnuté účelové prostředky MSK byly využity na zajištění a realizaci: konference konané dne 19. listopadu 2012 v Ostravě pro 116 účastníků; v programu bylo zařazeno 5 workshopů pro práci s novými technologiemi (ipad, dotyková zařízení např. velkoplošná obrazovka jako alternativa interaktivní tabule, virtualizace desktopů) 3 krajské soutěže viz výše ORIGIN (tvorba učitelů), TOPík (projekty škol) a MS Office (inovativní žáci); celkem bylo podpořeno 53 žáků, 152 pedagogických pracovníků, 49 škol. byla inovována síť zapojených ICeMSK, doplněny výstupy z akcí na web do sekce Poradna ICT, aktualizována webová databáze Projekty ve školství Moravskoslezského kraje. Celkem náklady na tyto činnosti činily částku Kč ,-- (cca 46 tis. za technické zajištění akcí vč. nákupu občerstvení, cca 61 tis. za odměny externím pracovníkům na DPP). Kapitola byla navíc posílena o prostředky získané ze smlouvy Microsoft Kč 5 tis. k nákupu odměn do soutěže pro žáky. Zaměření činnosti pro rok 2012 V roce 2012 bylo financování aktivit zajištěno zejména z realizovaného projektu OPVK (projekt Elektronická školička byl ukončen v červnu 2012 s celkový objemem v roce 1,23 mil. Kč) a z tržeb vlastních neprojektového DVPP. Pro zdárné fungování sítě ICeMSK bude nutné nalézt nové finanční zdroje. Možné příjmy lze očekávat od zřizovatele (dosud byl schválen příspěvek v objemu 175 tis. Kč), udržovat intenzivní spolupráci s komerčními subjekty (dodávky konferencí a seminářů byly zajišťovány za cca 102 tis. Kč) a školami (dodávky do projektů OPVK byly realizovány za cca 224 tis. Kč). Protože již zřejmě nebude možné v nejbližší době předkládat projektové žádosti do OPVK v rámci globálního grantu, pokusíme se najít další zdroje na úrovni dotačních titulů Evropské komise. Kromě finančního zajištění bude nutné pečlivě pracovat se sítí ICeMSK v oblasti lidských zdrojů, posilovat soudržnost, spolupráci a sdílení znalostí a zkušeností a vytěžit tak možné záměry pro další rozvoj ICT ve školách v MSK. Podobně dosáhnout spolupráce významných osobností v oblasti školského ICT v programu konferencí, v publikační a poradenské činnosti dále zprostředkované školám. Současný trend vzdělávání je veden směrem k individualizaci resp. k práci v menších skupinách, měli bychom zaměřit vývoj nových vzdělávacích nástrojů tímto směrem. Je nezbytné využít vstupní evaluace zájemce o vzdělávání a měřit přidanou hodnotu po ukončení kurzu, konzultací, metodické akce atd. Pro tento účel nasadit již existující řešení, vyvinutá v jiných projektech resp. dodávána jinými autoritami (INGOT, ECDL testy, certifikační zkoušky Microsoft Office Specialist apod.). Jak obdobně doporučuje ČŠI ve své Výroční zprávě ČŠI za školní rok 2011/2012. Zaměříme se na poskytování vzdělávacích služeb s minimálními požadavky na čas a vzdálenost, tzn. odpolední kurzy, on-line vzdělávání, ve škole nebo místně příslušném ICeMSK v souvislosti s poklesem zdrojů ve školách na úhradu pracovních cest. Celý proces vzdělávání (tj. od vyhledání zájemců, přes administraci, kurz a evaluaci) musíme maximálně zeštíhlit s využitím IKI naší organizace a obdobně implementovat do celého DVPP. Tématy pro rok 2013 jsou pro nás zejména tvorba DUM pro střední školy, evaluace ICT kompetencí, cloud a jeho využití zdarma pro školy, nové technologie do výuky dotyková zařízení a jejich nasazení ve škole. Cílem je udržet model ICeMSK funkční a prezentovat jej dalším krajům republiky jako příklad dobré praxe pro posilování digitální gramotnosti v segmentu školství. Tyto záměry konfrontovat s cíli OŠMS KÚ MSK v této oblasti a průběžně aktualizovat. Strana 13

15 Příprava evropských projektů Útvar přípravy evropských projektů vznikl k v souvislosti s novým programovacím obdobím 2007 až 2013 pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Proto jeho hlavním úkolem je koordinovat přípravu a tvorbu projektů vlastní organizace (zejména v oblasti DVPP), případně zabezpečovat spolupráci s MŠMT a jeho přímo řízenými organizacemi (NUV, NIDV ) při tvorbě i hodnocení projektů národních. V roce 2012 byly iniciovány jedinou aktuální výzvou MSK (projekty globálních grantů) v rámci Operačního programu Vzděláváním pro konkurenceschopnost a v říjnu podány následující projektové žádosti, které jsou v současné době ve schvalovacím řízení Tab. č. 8: Název projektu Kvalita - rozvoj - učení - hledání Od integrace k inkluzi Rozvoj kvality vzdělávání spoluprací a sdílením Přehled připravovaných projektů globálních grantů OP VK Doba realizace 06/2013 až 10/ /2013 až 12/ /2013 až 12/2014 Cílová skupina oblast podpory žáci a pedagogové ZŠ a SŠ 1.1 žáci a pedagogové škol se zřízeným ŠPP 1.2 střední management škol 1.3 Stručná charakteristika projektu Projekt umožní 6 partnerským školám při koordinační a metodické roli žadatele ověřit již vyvinuté nástroje a vhodné strategie čtenářství ve výuce 400 žáků 3. a 6. ročníků ZŠ a 1. ročníku SŠ, jejichž zvládnutí je důležitým předpokladem celoživotního učení. Úspěšná realizace projektu je podmíněna funkčním propojením vnitřního (minitýmy školy) a vnějšího (spolupráce zapojených škol i vývojových týmů) systému metodické pomoci při využití směrované nabídky DVPP. Tým konzultantů a metodiků bude hledat další možnosti, příležitosti a nástroje k rozvoji čtenářské gramotnosti tak, aby se projekt svými výstupy (žákovskými, metodickými a zejména nosným materiálem Velká metodika ČaČG v praxi škol) stal modelovým nástrojem pro ostatní školy Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuální integrace žáků se SVP na 9 partnerských základních školách běžného vzdělávacího proudu v MSK, které mají zřízeny školní poradenská pracoviště. Záměrem je také podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí, které odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků a překonává bariéry při vzdělávání. Žáci se budou účastnit nových podpůrných programů, činností a aktivit (společné dílny, reedukační skupiny, uplatňování metody FIE). Na školách budou zaváděny inkluzivní metody a formy vzdělávání se zapojením celých třídních kolektivů (inkluzivní hodiny, kohézní programy). Rodiče se budou účastnit dílen, kde se seznámí s možnými postupy práce s dítětem v domácím prostředí. Vzděláváním pedagogických pracovníků dojde ke zvýšení jejich kompetencí pro práci s těmito žáky. Celkem bude podpořeno 171 individuálně integrovaných žáků, 45 rodičů těchto žáků, 451 pedagogických pracovníků zapojených škol a 5 metodiků. Na partnerských školách dojde k rozvoji poradenství pro žáky s SVP. Projekt je zaměřen na zvyšování kvality vzdělávání rozvojem řídících kompetencí a zefektivnění řídících procesů. Efektu má být dosaženo jednak zvýšením povědomí o důležitosti středních manažerů při řízení kvality vzdělávání, posílením jejich osobnostních, sociálních a manažerských schopností a dovedností, také přípravou prostředí pro jejich uplatnění, tj. zejména rozvojem týmové spolupráce, demokratického přístupu k vedení lidí, sdílením odpovědnosti, modernizací vzdělávacích metod, jednak rozvojem podpůrných procesů ve škole pomocí ICT s cílem snížit jejich náročnost, zvýšit efektivnost a rozšířit manažerský prostor pro hlavní proces řízení kvality vzdělávání. Jako nástroje dosahování změn slouží různorodé vzdělávací metody a formy, prezenční i distanční, skupinové i individualizované, výcvikové i kooperativní. V projektu bude úspěšně podpořeno 1601 pedagogických i nepedagogických pracovníků základních a středních škol, bude vytvořeno 11 nových produktů - programů DVPP, metodik a sborníků. Strana 14

16 Realizované projekty V průběhu roku byla organizace zapojena do 13 individuálních a grantových projektů OP VK a jednoho projektu mobility NAEP (Leonardo da Vinci); z nich pak bylo ve sledovaném období 6 projektů ukončeno a 6 nově zahájeno. Souběžná realizace 11 projektů v období únor až červen 2012 vyvolala vysoké nároky na lidské i kapitálové zdroje organizace. Bližší informace o jednotlivých projektech nalezne zájemce na (pro ukončené projekty) a (pro aktuálně realizované projekty). Tab. č. 9: Přehled realizovaných projektů OP VK Název projektu Doba realizace Finanční objem v tis. Kč Charakteristika projektu Projekty ukončené v roce 2012 Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji (Integrace na druhou) 08/2009 až 07/ tis. (partnerský podíl) Partnerský projekt MSK v rámci 1. výzvy pro individuální projekty ostatní OP VK, oblast podpory 1.2. Účelem projektu bylo zkvalitnit zavedený systém podpory individuálně integrovaných žáků na 20 ZŠ MSK, které mají školní poradenská pracoviště. Celkem podpořeno osob, žáků a 388 zákonných zástupců, vytvořeno 6 nových nebo inovovaných produktů. Elektronická školička (Eliška) 11/2009 až 06/ tis Vlastní projekt organizace, 2. výzva globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3. Projekt směrován na zvyšování digitální gramotnosti pedagogických pracovníků již od mateřské školy a na přenos a vzájemné sdílení získaných zkušeností a ICT dovedností. V rámci činnosti Informačních center Moravskoslezského kraje byly realizovány bezplatné vzdělávací a poradenské aktivity. Celkem podpořeno osob (z toho úspěšně), vytvořeno 23 nových nebo inovovaných produktů. Efektivní management škol (EMA) 12/2009 až 06/ tis. Vlastní projekt organizace s jedním finančním partnerem v rámci 2. výzvy globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3, který přispěl ke zvýšení kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky s důrazem na implementaci kurikulární reformy. Celkem podpořeno osob (z toho úspěšně), vytvořeno 20 nových nebo inovovaných produktů. Škola pro život 12/2009 až 06/ tis. Vlastní projekt organizace v rámci 2. výzvy globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.2, jehož cílem je zkvalitnit výuku a vytvořit motivující prostředí ke vzdělávání na základních školách vzdělávající žáky se sociálním znevýhodněním jako prevence předčasného odchodu ze systému vzdělávání. Podpořeno sedm základních škol (nefinančních partnerů), jejich žáků a pedagogů. Celkem podpořeno osob v počátečním vzdělávání (dětí a žáků), 940 pracovníků v dalším vzdělávání, vytvořeno 9 nových nebo inovovaných produktů. Podpora poradců pro implementaci kurikulární reformy (Podpora poradců) 06/2011 až 06/ tis. Vlastní jednoroční projekt organizace v rámci 3. výzvy globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3, se soustředil na rozvoj poradenského systému v kraji i na zatraktivnění a přiblížení forem a obsahů DVPP. V projektu byly rozvíjeny pedagogické a poradenské kompetence učitelů základních a středních škol (poradců), kteří byli zapojeni i do tvorby kurzů DVPP v klíčových programech pro úspěch reformy a do jejich pilotní realizace. Současně projekt inicioval vytvoření sítě poradenských center pro rozvoj gramotností a modernizací informačního webu organizace včetně nových portálových služeb. Celkem podpořeno 639 osob (z toho 622 úspěšně), vytvořeno 46 nových nebo inovovaných produktů. Educare kompetence v odborném vzdělávání 11/2011 až 10/ tis. Projekt mobility Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (program Leonardo da Vinci VETPRO), který je cílený na udržení kontaktu patnácti zaměstnanců a lektorů organizace s progresivními postupy a inovacemi v dalším vzdělávání, jež používají kolegové v zahraničí (podpora stáží v Dublinu a v Berlíně včetně jazykové přípravy jejich účastníků). Strana 15

17 Název projektu Doba realizace Finanční objem v tis. Kč Charakteristika projektu Projekty průběžně realizované v roce 2012 Systémová podpora edukace moderní historie a výchovy k občanství ve školách MSK (EduČaS) 03/2010 až 02/ tis. Vlastní projekt organizace s partnerem (MSK), 3. výzva pro individuální projekty ostatní OP VK, oblast podpory 1.3. Aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení kompetencí pedagogů v edukaci moderní historie, demokracie a výchovy k občanství a podporu implementace a evaluace ŠVP v oblasti Člověk a společnost. Celkem podpořeno 984 pedagogických pracovníků. Informatorium školy mateřské (Informatorium) 04/2010 až 03/ tis. Vlastní nadregionální projekt organizace, 3. výzva pro individuální projekty ostatní OP VK, oblast podpory 1.3. Cílem projektu je podpořit kurikulární reformu v mateřských školách krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského, a to především prohloubením dovedností pedagogických pracovníků MŠ v práci s individualitou dítěte. Projekty nově zahájené v roce 2012 Manažer či pedagog? (MAPA) 02/2012 až 02/ tis Vlastní projekt organizace, 4. výzva 1. globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3. Projekt reaguje na potřebu permanentně vzdělávat vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, kteří se mají ve své činnosti vyváženě věnovat jak manažerské tak vzdělávací oblasti řízení. Tohoto záměru dosahuje prostřednictvím dalšího vzdělávání cíleného na rozvoj 464 frekventantů zejména v kompetencích sociálních, komunikativních a pedagogických včetně realizace Studia pro ředitele škol a školských zařízení. Progress 02/2012 až 12/ tis Vlastní projekt organizace, 1. výzva 2. globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3. Realizací programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a současnou podporou předávání a sdílení metodických znalostí, dovedností chce projekt dosáhnout rozvoje profesních kompetencí učitelů v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve třech aktivitách: 1. vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků 2. sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce, mentorská podpora 3. Vlastní jazykové vzdělávání včetně přípravy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky a rozvoje komunikativních dovedností). Vím, co chci Vím, jak na to 03/2012 až 12/ tis Vlastní projekt organizace, 1. výzva 2. globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.2. Projekt je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí s nařízenou ústavní výchovou v 16 partnerských dětských domovech MSK. Podporuje jejich začlenění do běžných sociálních struktur, a to zejména zvýšením jejich sociálních kompetencí a posílením sociálních vazeb prostřednictvím speciálních zážitkových programů. K prohloubení profesionality pracovníků DD přispějí kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj, zlepšení vztahů a komunikaci se svěřenými dětmi, na pedopsychologickou a pedopsychiatrickou a na krizovou intervenci. Elementarium 07/2012 až 12/ tis Vlastní projekt organizace, 1. výzva 2. globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.3. Projekt orientován na podporu profesního rozvoje elementaristů ZŠ a učitelek posledního ročníku MŠ. Realizované vzdělávací programy jsou cílené na podporu výuky trivia (čtení, psaní, počítání) a její inovaci. Vycházejí z potřeb cílové skupiny, jsou sestaveny dle nejnovějších poznatků a svou hodinovou dotací zajišťují efektivní způsob vzdělávání pedagogických pracovníků škol. Celkem má být projektem podpořeno osob. Škola s místem pro všechny 07/2012 až 12/ tis Vlastní projekt organizace, 1. výzva 2. globálního grantu OP VK, oblast podpory 1.2. Cílem projektu je podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v devíti partnerských školách MSK a vytvořit motivující prostředí ke vzdělávání této cílové skupiny. V přímé práci s žáky jsou uplatňovány praktické metody a techniky zohledňující jejich specifičnost, zážitkovými programy pak rozvíjeny jejich sociální dovednosti, pro zvýšení školní úspěšnosti je jim poskytována individuální péče. Současně je rozvíjen osobnostní a profesní růst pedagogů i asistentů pedagoga. Strana 16

18 Název projektu Doba realizace Finanční objem v tis. Kč Charakteristika projektu Facility management v efektivní organizaci 08/2012 až 06/ tis. Vlastní projekt organizace, 3. výzva 1. globálního grantu OP VK, oblast podpory 3.2. Projekt přispívá k vyšší připravenosti pracovníků organizací zřízených územními samosprávnými celky při využívání facility managementu jako moderního a sjednocujícího nástroje pro efektivní plánování a řízení správy majetku prostřednictvím tří aktivit: 1. zprovozněním portálu věnovaného problematice facility managementu v organizacích veřejné správy včetně poradenských a konzultačních služeb pro cca 850 potenciálních uživatelů) 2. vývojem a pilotního ověření 3 předmětných vzdělávacích programů včetně e-learningu a výukových materiálů Poznámka: U ukončených projektů uváděn finanční objem dle skutečného čerpání rozpočtu projektu, u probíhajících projektů dle schváleného rozpočtu Organizační zajištění jednotných přijímacích zkoušek I ve školním roce 2011/2012 uložil Moravskoslezský kraj usnesením Rady kraje č. 94/5956 ze dne naší organizaci zabezpečit jednotné testování žáků pro první kolo přijímacích zkoušek ke studiu ve středních školách ukončenému maturitní zkouškou (a to včetně víceletých gymnázií). Projektu se netýkalo přijímací řízení do oborů nástaveb a do studia konaného jinou formou než denní. Podmínkou účasti příslušné školy bylo zařazení didaktických přijímacích testů z českého jazyka a literatury a z matematiky do podmínek přijímacího řízení tak, aby výsledky těchto testů představovaly nejméně 50 % kritérií rozhodujících o přijetí či nepřijetí žáka-uchazeče ke studiu oborů ukončených maturitní zkouškou. Pro tento projekt bylo dodavatelem připraveno 18 sad didaktických testů (každá ze sad pro matematiku a český jazyk pro žáky z 5., 7. a 9. tříd), z toho dva pro řádný termín přijímacích zkoušek (23. a 24. dubna) a jedna sada pro náhradní termín (16. května). Zkušební dokumentace byla upravena dle požadavků škol ve verzích pro žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním (PUP, viz příloha č. 6) a test z matematiky v jazykové mutaci pro žáky s polským vyučovacím jazykem. V celkem 90 zapojených středních školách byli uchazeči o studium přijímáni i na základě výsledků didaktických testů z matematiky a českého jazyka do celkem 60 oborů vzdělání, tj. v průměru 0,67 oboru na jednu zúčastněnou školu. Celkově bylo ve všech termínech v rámci projektu administrováno a realizováno zkoušek, z toho centrálně vyhodnoceno 177 testů pouze z matematiky (jednalo se o uchazeče ve školách s polským vyučovacím jazykem). Celkově tedy bylo statisticky vyhodnoceno dílčích zkoušek uchazečů, které školy předaly k centrálnímu zpracování. Projekt byl řízen a organizačně zajištěn naší institucí, vlastní hodnocení didaktických testů (otevřených úloh) a zadávání výsledků testů jednotlivých uchazečů do on-line systému bylo provedeno přímo školami, centrální zpracování výsledků zkoušek a vyhodnocení pak následně realizoval na základě výběrového řízení dodavatel (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT). Podrobnější údaje o průběhu a výsledcích testování jsou uvedeny v Závěrečné zprávě, která byla předána zřizovateli Další významnější aktivity KVIC v roce 2012 V březnu 2012 byl zprovozněn nový informační portál organizace včetně modernizace webdesignu a rozšíření funkčnosti a služeb. Zveřejňované údaje a nabídka vzdělávání je dostupnější a přehlednější, uživatelé mohou využít i RSS kanálů. Pro zefektivnění procesů zpracování informací pro školy byly současně zpřístupněny aplikace pro tvorbu katalogu vzdělávacích akcí, Informátoru zasílaného měsíčně školám a pro zpracování podkladů k žádostem o akreditaci Ve dnech 26. až se uskutečnilo na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany, Majakovského 2217 v Karviné první setkání pedagogů ZUŠ a názvem Nová Konfrontace aneb metodický seminář pro učitele EKN (elektronických klávesových nástrojů) za účasti 88 pedagogických pracovníků základních uměleckých škol z celé ČR a Slovenska. Lektory byli Martina Krejčí, Radek Roubal, Eduard Spáčil a Mgr. Roman Sterzik. Učitelé, kteří se o problematiku výuky svého nástroje hlouběji zajímají, zde dostali možnost setkat se s domácími i zahraničními osobnostmi hudebního života, nahlédnout do jejich pomyslné pracovní dílny a seznámit se s různými způsoby a formami pedagogické práce. Odborné výklady přispěly k načerpání mnoha nových a cenných zkušeností, jež budou učitelé dále předávat svým žákům i kolegům. Strana 17

19 V prostorách Slezskoostravského hradu se ve dnech 2. až konala výtvarná přehlídka Ostrava K přehlídce se přihlásilo 19 ZŠ, 7 SŠ a 14 ZUŠ z našeho kraje. Záměrem organizátorů bylo umožnit zúčastněným školám prezentaci předmětu výtvarná výchova a v případě ZUŠ prezentaci oboru. Jak je vidět z fotogalerie, většině škol se tento záměr podařil. Fotogalerie z výstavy umístěny na adrese: Ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Nový Jičín byl ve dnech až uspořádán již tradiční 20. ročník přehlídky středního školství GEMMA Celkem 33 vystavujících středních škol s nabídkou oborů vzdělání s výučním listem a oborů vzdělání s maturitní zkouškou, z toho 21 z Moravskoslezského kraje (13 z regionu Nový Jičín) se představilo v prostorách sálu firmy Visteon Autopal s.r.o. Přes klesající počty žáků ve školách byla návštěvnost této přehlídky srovnatelná s předcházejícími lety (cca návštěvníků). Jako výstup projektu Podpora poradců pro implementaci kurikulární reformy byla vytvořena příručka zaměřená na marketing vzdělávací organizace pod názvem Marketing selským rozumem, kterou zájemce nalezne na Pro projekt OP VK TIME byly dodavatelsky zpracovány dvě odborné příručky (Metodika přípravy a realizace programů odborně a profesně zaměřeného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, Metodika vzniku a činnosti regionálních oborových center metodika činnosti školních týmů). Metodická podpora učitelů byla v rámci realizovaných projektů rozšířena v roce 2012 vydáním nových metodik a sborníků vhodných pro učitele a určených k využití nejen v jejich pedagogické činnosti (viz přehled): Projekt Elektronická školička Informatorium školy mateřské Podpora poradců Škola pro život Název 1. Sborník inspirací využití ICT ve výuce 2. Sborník aplikace OSV v praxi MŠ 3. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti 4. Sborník pozoruhodných textů 5. Aktivizační metody v e-learningu 6. Sborník příprav na hodiny 7. Sborník námětů programů a činností zaměřených na volbu povolání a využití ICT ve výuce a v rámci volnočasových aktivit 8. Sborník námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit 9. Sborník programů projektových dnů zaměřených na povolání Zajištění jednotného a rychlého toku informací bylo realizováno prostřednictvím Katalogu s nabídkou vzdělávacích akcí (2 x ročně), pravidelného měsíčního Informátoru KVIC pro všechny školy a školská zařízení v kraji, přímým oslovením škol mailem a prostřednictvím webových stránek www. kvic.cz DOPLŇKOVÁ ČINNOST ORGANIZACE Jedná se o nedotované aktivity vyžadující živnostenská oprávnění, které se v roce 2012 podílely na výnosech organizace 35% Zpracování mzdové agendy Standardní zpracování platů a personalistiky zaměstnanců 270 škol a školských zařízení Moravskoslezského kraje poskytované v roce 2012 na odloučených pracovištích Frýdek Místek, Nový Jičín a Ostrava. Měsíčně je průměrně zpracováváno cca platů. Oproti roku 2011 došlo k navýšení výnosů o 3 % a to v důsledku mírného nárůstu počtu zpracovávaných pracovních poměrů. Počet zpracovávaných subjektů zůstal stejný jako v roce Strana 18

20 Tabulka č. 10: Meziroční srovnání výkonů zpracování mzdové agendy Odloučené pracoviště Počet zpracovávaných subjektů Počet zpracovávaných prac. poměrů Výnosy v Kč Počet zpracovávaných subjektů Počet zpracovávaných prac. poměrů Výnosy v Kč Frýdek - Místek Nový Jičín Ostrava Celkem Graf č.4: Výnosy za zpracování mzdové agendy v roce 2012 dle odloučených pracovišť (v %) 48% 28% 24% Frýdek - Místek Nový Jičín Ostrava Zpracování účetní agendy Zpracování účetní agendy patnácti školských právních subjektů včetně metodiky účetnictví a rozpočtování. Tato služba je poskytována pouze v rámci odloučeného pracoviště Nový Jičín. Výnosy z této činnosti zůstaly vzhledem k roku 2011 bez výrazné změny, protože nabídka služeb zpracovávání účetní agendy ani výše úhrad za poskytované služby se oproti roku 2011 nijak neměnily. Kontroly zřizovatelů i nezávislé audity na zpracovávaných školách potvrdily, že služba je poskytována bez závad, kvalitně a v souladu se zákonnými předpisy Služby informačních technologií Služby informačních technologií zahrnují zejména prodej software pro školy a školská zařízení. Nabízeny jsou produkty firem Microsoft, Grisoft, ESET, Zoner, Kerio, SodatSoftware, MasterSolution a Cabrilog. Organizace je Authorized Education Reseller (AER) firmy Microsft, jejíž produkty se podílí drtivou většinou na výnosech z prodeje softwaru. Software Microsoft je nabízen v rámci programu Select, jako nákup jednotlivých licencí SW dle podmínek rámcové smlouvy Microsoft Select pro vzdělávání, případně formou pronájmu v programu School Agreement. Velmi oblíbenou je také forma School Agreementu nazvaná Partners in Learning, díky které lze pořídit SW za symbolické ceny, ale pouze v ekonomicky znevýhodněných regionech určených firmou Microsoft. Výnosy z prodeje SW se oproti roku 2011 snížily o 25%. Důvodem je nízká výše financování poskytovaného ze státního rozpočtu školám (tzv. ONIV) a končící čerpání projektů EU peníze školám, v rámci kterých školy pořizovaly mimo jiné SW vybavení. Zákazníci mohou pro nákup využít internetový obchod na webových stránkách organizace, jehož součástí je i aplikace na evidenci zakoupených licencí. Marketingově byl prodej SW podpořen na tradičních seminářích, kterých se pravidelně účastní 120 až 150 osob Pronájem nebytových prostor Organizace pronajímá nevyužité nebytové prostory v budově odloučeného pracoviště Nový Jičín a Ostrava. Nájemné v těchto prostorách je tržní a odpovídá cenové mapě dané lokality. Celkem je 23 subjektům komerčně pronajato Strana 19

21 1.555 m 2 což odpovídá 43% užitné plochy v budovách, které má organizace ve správě. Výnosy z nájemného bez nákladů na služby spojené s pronájmem byly za rok 2012 ve výši tis. Kč. Více o nemovitém majetku a jeho využití v kapitole 7.1. Nemovitý majetek Ostatní služby Mezi tyto služby patří zejména realizace vzdělávacích akcí pro neškolské subjekty (včetně dodávek do projektů realizovaných neškolskými institucemi). Z těch významnějších lze vyjmenovat např. školení pedagogů hrazené firmou Microsoft (169 tis. Kč), dodávku tvorby metodik pro projekt OP VK TIME jehož příjemcem je Moravskoslezský kraj popsaných v kapitole (124 tis. Kč) a dodávku školení, seminářů a organizace konference pro projekty realizované VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice (157 tis. Kč). 4. ROZBORY HOSPODAŘENÍ 4.1. CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE Tab. č. 11: Hospodaření organizace v roce 2012 dle zdrojů Organizace celkem Výnosy Náklady Hospodářský výsledek (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) Dotace od zřizovatele - provozní náklady 4 528, ,00 0,00 Dotace od zřizovatele - krytí odpisů 451,00 451,00 0,00 Dotace od zřizovatele - účelové prostředky 1 636, ,37 0,00 Evropské projekty , ,23 0,00 Použití fondů organizace 346,70 346,70 0,00 Vlastní zdroje v hlavní činnosti 6 204, ,32-191,26 Doplňková činnost , , ,93 Organizace celkem , , ,67 Celkově přebytkové hospodaření organizace bylo v roce 2012 charakteristické: pokračujícím čerpáním dotací prostřednictvím 14 realizovaných projektů ESF. Finančně toto čerpání odpovídalo téměř shodně roku 2011 nárůstem celkových výnosů organizace o 4% oproti roku 2011 (hlavní činnost + 7, doplňková činnost -1%) zachováním přiměřené ziskovosti v doplňkové činnosti srovnatelné s předchozím rokem. Hospodářský výsledek se zvýšil o 13% (více bod 12. Tabulková část, tabulky č. 1 3) poskytnutím účelových prostředků zřizovatelem na Zajištění realizace přijímacích zkoušek na středních školách ve školním roce 2011/2012 (1.461 tis. Kč) a na Podporu aktivit souvisejících s tématikou ICT k zajištění vzdělávacích akcí a soutěží v MSK a aktivit ICeMSK (175 tis. Kč) pokračující snahou o efektivizaci vnitroorganizačních procesů s důrazem na úsporu nákladů z hospodářského výsledku organizace za rok 2012 ve výši 1.899,67 tis. Kč je navrhován příděl do rezervního fondu ve výši 999,67 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 900 tis. Kč NÁKLADY Meziroční srovnání nákladů organizace a jejich analýza vedou k následujícím závěrům: nárůst celkových nákladů o 3,7 % proporcionálně odpovídá celkovému nárůstu výnosů osobní náklady mají dominantní podíl (61%) na celkových nákladech organizace. K tomu přispívá i vysoký podíl OPPP (25% všech mzdových nákladů) zejména jako důsledek realizace projektových aktivit, kde je hrazení lektorného touto formou nejčastější náklady na spotřebu materiálu byly vyšší o 53%, protože v roce 2012 byl nakoupen velký objem výpočetní a audiovizuální techniky pro realizaci projektů ESF. Rovněž byl nakoupen nový SW pro servery a nové telefonní ústředny a přístroje pro IP telefonii pokles nákladů na prodej zboží o 43% odpovídá poklesu souvisejících tržeb popsanému v kapitole Strana 20

22 pokles nákladů na energie o 13% je důsledek změny způsobu vytápění budovy v Novém Jičíně (úspora 350 tis. Kč) a výměny kotlů v budově Na Hradbách v Ostravě, které proběhly na podzim 2011 náklady na opravy a udržování poklesly oproti roku 2011 o 37%. Tento pokles byl ovlivněn zejména mimořádnou, výše zmíněnou, výměnou kotlů v budově Na Hradbách v Ostravě a stavebními pracemi spojenými se stěhováním odloučeného pracoviště Opava do nově vypůjčených prostor. Tyto akce proběhly v roce V roce 2012 nebyly realizovány žádné takto rozsáhlé akce. Graf č.5: Struktura nákladů organizace v roce 2012 (v %) bez aktivace vnitropodnikových nákladů 61% 20% 1% 1%2% Spotřeba materiálu Náklady na prodej zboží Cestovné 2% 1% 3% 9% Spotřeba energií Opravy a udržování majetku Osobní náklady Graf č. 6: Meziroční srovnání nákladů dle druhu (rok 2011 = 100%) 4.3. VÝNOSY Při vyhodnocení meziročního srovnání výnosů organizace je potřeba zmínit: zvýšení celkových výnosů organizace o 4% oproti roku 2011; nárůst výnosů v hlavní činnosti o 7% zejména zásluhou čerpání výše zmíněných účelových prostředků zřizovatele a nárůstem výnosů z vlastního (neprojektového) DVPP o 659 tis. Kč; nízký podíl základního příspěvku na provoz na celkových výnosech organizace pouze 9,2 %. Strana 21

23 Graf č. 7: Struktura výnosů organizace v letech 2007 až 2012 Graf č. 8: Struktura výnosů hlavní činnosti v roce 2012 v % 62% 1% 18% 5% 1% Dotace od zřizovatele - provozní náklady Dotace od zřizovatele - účelové prostředky Použití fondů organizace 13% Dotace od zřizovatele - krytí odpisů Evropské projekty Vlastní zdroje Doplňkovou činností jsou nedotované aktivity uvedené v kapitole 3. 3., s 35% podílem na výkonech organizace, jejichž realizace vyžaduje živnostenská oprávnění. Po restrukturalizaci ukončené v roce 2009 je struktura doplňkové činnosti stabilizovaná včetně dosahovaných výnosů a počtu zaměstnanců. Vzhledem k obratu organizace a povaze těchto činností (ekonomická činnost) jsou výnosy z nich plynoucí předmětem daně z přidané hodnoty. Tab. č. 12: Hospodaření doplňkové činnosti v roce 2012 dle jednotlivých aktivit Hospodářský Výnosy Náklady Doplňková činnost výsledek (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) Zpracování mzdové agendy , , ,16 Zpracování účetní agendy 1 013,99 922,52 91,47 Služby informačních technologií 1 631, ,82 185,67 Pronájmy nebytových prostor 1 514, ,22 57,92 Ostatní činnosti 1 136,05 769,33 366,72 Doplňková činnost celkem , , ,93 Strana 22

24 Graf č. 9: Struktura výnosů v doplňkové činnosti v roce 2012 (v %) 12% 8% 6% 5% 69% Zpracování mzdové agendy Služby informačních technologií Ostatní činnosti Zpracování účetní agendy Pronájmy nebytových prostor 4.4. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Organizaci byly v roce 2012 poskytnuty účelové prostředky a dotace uvedené v tabulce č. 13. Tab. č. 13: Příspěvky a dotace poskytnuté organizaci v roce 2012 a jejich čerpání Dotace a příspěvky zřizovatele Účelový znak Ukazatel v tis. Kč Čerpáno k v tis Kč Rozdíl v tis. Kč , , ,75 Z toho: provozní náklady , ,00 0,00 účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ,00 451,00 0,00 účelové prostředky na Zajištění realizace přijímacích zkoušek na středních školách ve školním roce 2011/2012 účelové prostředky na Podpora aktivit souvisejících s tématikou ICT k zajištění vzdělávacích akcí a soutěží v MSK a aktivit ICeMSK /informační centra MSK/ , ,37 0, ,00 175,00 0,00 účelové prostředky na financování grantového projektu "Dialog bez bariér" ,20 0,08 253,12 účelové prostředky na financování grantového projektu "Podpora poradců" , ,79-828,46 účelové prostředky na financování grantového projektu "Elektronická školička" , ,16-101,68 účelové prostředky na financování grantového projektu "Škola pro život" , ,82-195,16 účelové prostředky na financování grantového projektu "Efektivní management škol" , ,96-557,49 účelové prostředky na financování grantového projektu "Manažer či pedagog?" , ,39-859,08 účelové prostředky na financování grantového projektu "Elementarium" , ,63 125,58 účelové prostředky na financování grantového projektu "Progress" , ,30 538,46 účelové prostředky na financování grantového projektu "Vím, co chci - Vím, jak na to" , ,87 597,08 účelové prostředky na financování grantového projektu "Škola s místem pro všechny" , ,95 128,11 účelové prostředky na financování grantového projektu "Facility management" ,94 136,12 260,82 účelové prostředky na financování individuálního projektu "Integrace na druhou" 254, ,74 557,24 157,51 účelové prostředky na financování individuálního projektu "Informatorium" , , ,62 účelové prostředky na financování individuálního projektu "EduČas" , ,19 169,65 Jiné dotace a příspěvky Ukazatel 0,00 435,68-435,68 Z toho: dotace z rozpočtu EU - program Leonardo - projekt "EDUCARE" 003 0,00 435,68-435,68 Celkem , , ,44 Strana 23

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2011 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Obsah 1. ÚVOD... 2 2.

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

Nové projektové období

Nové projektové období Nové projektové období příležitosti, možnosti, tipy Ing. Kateřina Sušická Operační programy dostupné školám Co nové projektové období školám nabídne? OP VVV IROP OP ZAM OP VK Výzva 56 OP VVV Výzkum, věda

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl:

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl: CELN občanské sdružení zaměřené na všestrannou podporu vzdělávání, zejména pak jeho distančních a elektronických metod sdružuje zaměstnance vysokých, vyšších odborných, středních a základních škol do sítě

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více