ŽIVOT S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOT S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ŽIVOT S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ilona Fialová Vypracovala: Markéta Vojtková

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a že jsem uvedla všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpala. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně 1. března 2008 Markéta Vojtková 2

3 Poděkování: Děkuji paní PhDr. Iloně Fialové za odborné vedení a poskytnutí konzultací k mojí práci. Můj další dík patří mladé ženě Lucii, která mi vstřícně a obětavě dala nahlédnout do svého života. 3

4 OBSAH Úvod Charakteristika dětské mozkové obrny Pojem, etiologie, klasifikace dětské mozkové obrny Charakteristika nejčastějších forem dětské mozkové obrny Dětská mozková obrna jako kombinované postižení Problematika dětské mozkové obrny v dospělosti Ucelená rehabilitace Fyzikální terapie, léčebná tělesná výchova, ergoterapie, animoterapie, muzikoterapie Psychomotorika jako terapie Dramaterapie, arteterapie, herní terapie Výzkumná část bakalářské práce Úvod, cíle, metodologie výzkumu Kazuistická studie Závěry výzkumného šetření a doporučení Závěr Shrnutí Resumé Literatura

5 Služba a pomoc druhým je ctností jen tehdy, pramení-li z moudrosti. Anthony de Mello ÚVOD V minulosti jsem několik let pracovala jako vychovatelka v Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka v Brně. Převážně jsem se setkávala s klienty trpícími dětskou mozkovou obrnou, proto jsem se ve své bakalářské práci zaměřila na toto onemocnění. Hlavním cílem mé bakalářské práce je přiblížit život mladého člověka trpícího dětskou mozkovou obrnou. Dílčími cíli je ověřit vliv fyzioterapie na kvalitu života tělesně handicapované mladé ženy, dále pak zjistit, která další terapie na ni nejlépe působí a co nejvíce negativně ovlivňuje její život. Bakalářská práce se skládá ze tří kapitol. V první kapitole jsem zpracovala charakteristiku dětské mozkové obrny. V jednotlivých podkapitolách jsem se zabývala její etiologií, klasifikaci, charakteristikou vybraných forem dětské mozkové obrny, jejími přidruženými vadami a problematikou tohoto postižení v dospělosti. Obsahem druhé kapitoly je ucelená rehabilitace. Uvádím zde léčebnou rehabilitaci a některé formy terapie. Třetí výzkumná část je věnována kazuistice, kde je popisována mladá žena s kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny. Hlavní metodou použitou při tvorbě teoretické části bakalářské práce je především analýza odborné literatury. V praktické části jsem čerpala z rozhovorů a pozorování osob zasvěcených do popisovaného případu, dále jsem využila analýzu dokumentů. 5

6 1 Charakteristika dětské mozkové obrny 1.1 Pojem, etiologie, klasifikace dětské mozkové obrny Dětská mozková obrna (DMO) je trvalé a proměnlivé postižení hybnosti a postury. Je následkem defektu nebo léze nezralého mozku. Spasticida (zvýšený svalový tonus) nedovoluje spontánně sval protahovat, což vyvolává vynucené držení, poruchu růstu svalu, deformitu kloubů a kostí. Tomuto průběhu nejdříve brání vhodná pohybová terapie, později i medikace či případné ortopedické korekce (Kraus, J. 2005). Postižení hybnosti jsou dvojího druhu : progresivní a neprogresivní. Progresivní jsou ta, která se pomalu zhoršují, neprogresivní nejsou sice neměnná, ale nezhoršují se trvale. Právě neprogresivní postižení zahrnuje dětskou mozkovou obrnu (Stehlík, A. 1977). V současné době při včasné rehabilitaci nebývají klasické formy DMO zřetelně vyjádřeny. V prvním roce života se klinický obraz DMO teprve utváří, diagnóza je obvykle jasná až ke konci prvního roku života, někdy i později. V prvním roce života používají neurologové diagnózu centrální koordinační porucha (CKP) nebo centrální tonusová porucha (CTP) (Vítková, M. 2006). Téměř polovina postižených DMO má poruchu intelektu. Tito pacienti tvoří kolem 50% populace s těžkou mentální retardací. K dalším projevům patří poruchy zraku, sluchu či příjmu potravy. Prevalence DMO se pohybuje v rozsahu 1,5-3 na 1000 živě narozených dětí. Příčinou zvýšeného počtu dětí s DMO je velký počet porodů, při nichž jsou zachraňováni novorozenci s extrémně nízkou porodní hmotností. Příčiny vzniku dětské mozkové obrny jsou prenatální (předporodní), perinatální (porodní) a postnatální (poporodní) (Kraus, J. 2005). Prenatální příčiny: - infekce matky v prvním trimestru těhotenství (např. zarděnky) 6

7 - poškození ledvin a krevního oběhu matky v pokročilém těhotenství - vede k nedostatku kyslíku v těle plodu - mnohočetná těhotenství - prevalence DMO u dvojčat je 9:1000, u trojčat 30:1000. Mnohočetná těhotenství mají také více neurologických poškození. Větší riziko je u jednovaječných než u dvojvaječných dvojčat. Zejména vysoké riziko je při úmrtí jednoho plodu in utero. S tím souvisí možná prevence spočívající v redukci mnohočetných těhotenství, zejména při programech fertilizace in vitro. - toxiny - mateřská konzumace alkoholu ( 40g alkoholu za den a více), závislost na opiátech, kokain, léky, intoxikace rtutí - kouření matky v době těhotenství - špatná výživa a životospráva matky v době těhotenství - trauma in utero - havárie, poranění břicha nebo pánve - chromozomální aktivity - dědičnost - vrozené metabolické poruchy matky - např. fenylketonurie - kardiovaskulární onemocnění matky Perinatální příčiny: - předčasné porody - stojí dnes v popředí etiologických činitelů DMO, zejména diparetické formy. Děti, které se narodí v měsíci s nízkou porodní váhou (někdy i jen g) mají nehotové své funkční mechanismy (termoregulace, výměna krevních plynů aj.). Měkká hlavička nedonošeného dítěte prochází ještě tuhými porodními cestami a snadno se poraní. - porodní asfyxie - nedostatek kyslíku plodu, děti kříšené - přenošené děti - obtížné porody - protrahované porody - klešťové porody - krevní nesoulad mezi krví matky a plodu - rozdílný Rh faktor 7

8 Postnatální příčiny: - infekce - nejčastěji plicní nebo střevní do konce prvního roku věku, než se vyvinou systémy, které chrání mozek od škodlivin kolujících v krvi. Dále k těžkému nervovému poškození mohou vést také bakteriální meningitida nebo encefalitida. - úrazy hlavy Děti narozené za takovýchto okolností nazýváme "dětmi ohroženými" nebo také "dětmi rizikovými". Na mnoha místech u nás se tyto děti zvlášť sledují. Velká část těchto dětí je zdravá, ale jestliže se začíná dítě opožďovat (tzn. dítě začíná pozdě sedět, stát, chodit, mluvit), máme podezření na dětskou mozkovou obrnu. Jednotlivé formy DMO lze dobře rozpoznat už od 7. měsíce věku dítěte (Stehlík, A. 1977, Kraus, J. 2005). U dětské mozkové obrny rozeznáváme formy spastické a nespastické. Spastické formy jsou ty, kde svaly mají zvýšený svalový tonus neboli napětí (hypertonie). Spastické ochrnutí může postihnout obě dolní končetiny, polovinu těla nebo všechny čtyři končetiny. Pak mluvíme o diparetické, hemiparetické nebo kvadruparetické (tetraparetické) formě DMO (Stehlík, A. 1977). Hlavními znaky pro spastické formy DMO jsou (Vítková, M. 2004): - omezená motorická schopnost pohybu - stereotypní pohyby - strnulé držení těla - potíže s rovnováhou - narušená jemná motorika Nespastické formy nemají zvýšené svalové napětí. Rozlišujeme dvě nespastické formy. První je forma hypotonická (ataxie), druhá je forma dyskinetická (atetóza). 8

9 1.2 Charakteristika nejčastějších forem dětské mozkové obrny Diparetická forma DMO Diparéza/plégie je ochrnutí obou dolních končetin. Klasická diparetická forma má stažené lýtkové svaly, ohýbače kolena a kyčlí. Pacient s touto formou DMO chodí po špičkách, protože mu stažené lýtkové svaly brání došlápnout na celou nohu. Stažení kyčlí nedovolí postiženým dětem se rozkročit, proto překračují svoji stopu, tzn. chodí "nůžkovitě". Pacienti rovněž chodí s ohnutými koleny, jelikož nemohou natáhnout svaly v kolenou (Stehlík, A. 1977). Znaky diparézy (Vítková, M. 2004) - chůze je možná, někdy s pomůckami - ortopedické vady v pozdějším věku Diparetická forma se objeví u 4/5 dětí trpících dětskou mozkovou obrnou s prematuritou a porodní hmotností pod 1500g (Kraus, J. 2005). Její příčinou bývá poškození mozku v temenním laloku, krvácení do mozku nebo přerušení zásobení kyslíkem. Čím větší je poškozená oblast mozku, tím větší je rozšíření diparézy od chodidel přes kyčle, trup, ramena a někdy až hlavu. Poškození mozku často není rozloženo symetricky, takže senzomotorické výpadky mohou být na jedné straně silnější. Jedná se o diparézu s pravou nebo levou orientací (Vítková, M. 2006). V poslední době se setkáváme s případy velmi značné prematurity, které mají těžší postižení. Diparéza u dětí rozených v termínu se často váže k prenatálním faktorům (Kraus, J. 2005). U kojence s diparetickou formou DMO není zpočátku nic znát, pohyb hlavy (rotace) a rukou (uchopování) je jen málo opožděn, často dokonce odpovídá věku. Problém nastává kolem 6. měsíce, kdy se dítě pokouší převalovat (Vítková, M. 2006). Při přetáčení na břicho horní část dolní končetiny nenakročí, tělo pouze následuje hlavu a ramena (Kraus, J. 2005). Mezi měsícem je vhodné včasné zahájení terapie. Léčení pohybových vad je pak většinou úspěšné, později nemusí být postižení dítěte vůbec nápadné. Velmi důležitým mezníkem v terapii je střídavé lezení. Případná 9

10 pozdější terapie už jen brání zhoršení stavu (Vítková, M. 2006). Při těžkém postižení dítě nedosáhne chůze, protože má problémy s rovnováhou a hypotonii trupového svalstva. Vážným rizikem v poslední době je vznik luxace hlavice kyčelního kloubu. Spolu s diparézou se často objevuje strabismus. U většiny postižených touto formou bývají intelektové schopnosti poměrně zachovalé (Kraus, J. 2005). Hemiparetická forma DMO Hemiparéza/plégie je jednostranná porucha hybnosti, jde tedy o ochrnutí obou pravých nebo obou levých končetin (hemi = polovina). Horní končetiny bývají většinou více postiženy než dolní. Na dolní končetině je stažený lýtkový sval, na horní je stažený ohýbač (např. biceps). Ruka a prsty jsou ohnuty dolů, palec je přitažen k dlani. Přitažení palce je známkou raného původu hemiparézy, později vzniklé hemiparézy tento příznak nemají (Stehlík, A. 1977, Vítková, M. 2004). Znaky hemiparézy (Vítková, M. 2004): - jemná motorika často není možná - činnost oběma rukama současně je ztížená nebo není možná vůbec - chůze je možná - narušená rovnováha - ortopedické vady v pozdějším věku U 75% případů hemiparézy se předpokládá prenatální etiologie. Chlapci jsou postiženi častěji, mírně převažuje pravostranné postižení. Mezi 4. až 5. měsícem věku se kojenec pokouší uchopovat předměty pouze jednou rukou. Dítě později stáčí hlavu ke zdravé straně, přetrvává reflexní úchop na horní končetině, předčasně mu vyhasíná na končetině dolní. Později se přetáčí na břicho přes postiženou stranu, polohu na čtyřech nezvládne. Ve stoji má těžiště na zdravé straně, jedno rameno je pokleslé, projevuje se kyfóza a skolióza. Začátek chůze bývá většinou normální, jen některé děti mají opožděný vývoj. Na horní končetině se u mnohých dětí nevyvine pinzetový úchop. Hybnost tváře nebývá změněna, opožděný je růst postižené poloviny těla. Časté jsou zrakové defekty (např. strabismus, atrofie optického nervu). Nejvýznamnější komplikací hemiparézy bývá epilepsie. Postihuje 27 až 44% pacientů. Mentální 10

11 retardaci lze nalézt u 18 až 50% pacientů, při mentální retardaci je epilepsie pětkrát častější a téměř tři čtvrtiny dětí s epilepsií mají mentální retardaci. U dětí s hemiparézou se také mohou vyskytovat specifické poruchy učení. Hemiparéza může být i získaná a její příčiny jsou různé (např. záněty, cévní onemocnění, traumata aj.). Získaná hemiparéza se může objevit v různém věku, ale většinou se projevuje v prvních třech týdnech (Kraus, J. 2005). Triparetická forma DMO Triparéza/plégie je spastické ochrnutí tří končetin - dvou dolních a jedné horní. Výrazné motorické postižení se pojí u 2/3 dětí s mentální retardací a u 1/2 dětí s epilepsií. Téměř polovina dětí s triparetickou formou DMO se narodila předčasně a má pozitivní perinatální etiologii. Prognóza je většinou nepříznivá (Kraus, J. 2005). V některých publikacích se triparetická forma DMO řadí do forem kvadruparetických. Kvadruparetická forma DMO Kvadruparéza/plégie je nejtěžší forma DMO. Jedná se o raně vzniklé ochrnutí všech čtyř končetin (Stehlík, A. 1977). Postižena je i hlava a trup. Trup je ohnutý dozadu v důsledku zvýšeného svalového napětí. Paže jsou převážně ohnuté, ruka je jednostranně natočena a zaťata v pěst. Nohy jsou natažené nebo ohnuté, vnitřně natočené (Vítková, M. 2004). Tvoří kolem 5% případů a většinou se pojí s těžkou mentální retardací. Péče o jedince postižené kvadruparézou je velice náročná, neboť jsou tito pacienti zcela závislí na pomoci druhého (Kraus, J. 2005). Znaky kvadruparézy (Vítková, M. 2004): - je velmi postižená hrubá i jemná motorika - vždy jsou přítomné ortopedické vady Při kvadruparetické formě DMO jsou globálně poškozeny rozsáhlé části senzomotorické oblasti mozkové kůry. Příčiny mohou být různé, trpí jí např. předčasně narozené děti, které mají potíže s adaptací na nové prostředí, problémy s dýcháním 11

12 během prvních několika hodin nebo dní života. Při těžkém poškození mozku bývají postižena také další centra centrální nervové soustavy. To znamená, že společně s kvadruparézou můžeme očekávat i symptomatické poruchy řeči, smyslové vady, epilepsii. Ve věku čtyř až sedmi měsíců se mohou objevit bleskové křeče (Westův syndrom). Pokud nejsou včas rozpoznány a léčeny, podstatně zhoršují psychický vývoj dítěte. U novorozenců s těžkou formou kvadruparézy chybí primární reflexy (např. otevření úst, sací reflex, polykací reflex), musí být tedy krmeni sondou. U středně těžké kvadruparézy se vývoj od normy odchyluje od tří měsíců. Dítě z polohy na bříšku nezvedne hlavu, ruce má přitlačeny k tělu, nohy ohnuté. Čím více touží dítě po pohybu, tím dříve se bohužel fixuje patologický vzor. Následkem je skoliotické držení páteře, asymetrie hlavy a obličeje, vybočení kyčle směrem dozadu. Roční dítě s kvadruparetickou formou DMO se ještě neudrží v sedu. Pohyb celého těla i pohyb hlavy do strany je znesnadněn v důsledku hypertonie svalstva. Dítě s kvadruparézou neuchopuje celou rukou, uchopuje pouze prsty (pinzetový úchop). Napětím zádového a šíjového svalstva je hlava držena vzadu. Obličejové svaly jsou napjaty, což způsobuje tonické otevření úst. Protože je narušena i funkce polykání, dochází ke slintání, příjem potravy je ztížen. Chybí také postranní pohyb jazyka, kterým se potrava posunuje v ústech. Místo toho musí být potrava rozmělňována jazykem na horním patře. Vývoj řeči je značně ztížen, vnímání a motorika jsou velmi málo diferencované, objevuje se strach z pohybu a prostoru. V důsledku omezené motoriky redukují děti s kvadruparézou své smysly pouze na sluch a zrak. Dítě je závislé pouze na cizích zkušenostech, nezakusí vlastní objevování předmětů (Vítková, M. 2006). Hypotonická (cereberální) forma DMO (ataxie) Hypotonická forma DMO má velmi nízký svalový tonus (svalové napětí). Není formou trvalou, po třetím roce života mizí, nebo se mění na jiný typ. Přičítá se poškození mozečku. Chůze je nejistá, při pohybech provádějících jemnou motoriku nastupuje silný třes (Vítková, M. 2004, Stehlík, A. 1977). Znaky hypotonické formy DMO (Vítková, M. 2004): - nekoordinované pohyby - poruchy rovnováhy 12

13 - narušená jemná motorika - vada řeči (dysartrie) - chůze většinou možná - v pozdějším věku ortopedické vady Hypotonická forma tvoří kolem 7-15% případů DMO. Příznaky jsou většinou patrné až po 1. až 2. roce věku, kdy dítě začíná normálně chodit. Dominantní roli hrají perinatální a genetické faktory. Důsledkem obtíží při krmení děti neprospívají a často zvrací. Děti mají opožděné reflexy, strabismus, jsou apatické, špatně artikulují (Kraus, J. 2005). Dyskinetická forma DMO (atetóza) Pro dyskinetickou formu DMO je příznačné střídavé svalové napětí. Provázejí ji nepotlačitelné mimovolní pohyby. Mimika jedinců s touto formou DMO je často postižena grimasami (Vítková, M. 2004, Stehlík, A. 1977). Znaky dyskinetické formy DMO (Vítková, M. 2004): - ztížená kontrola hlavy, potíže se vzpřimováním - poruchy rovnováhy - narušená jemná motorika - vada řeči (dysartrie) - chůze nastupuje později, jen při lehčích formách - v pozdějším věku ortopedické vady Základní poruchou dyskinetické formy je neschopnost organizovat a správně provést volní pohyb, koordinovat automatické pohyby a udržet posturu. Tvoří kolem 10% případů DMO. Téměř 2/3 případů má perinatální faktory, 1/5 prenatální a jen malá část postnatální nebo nezjištěné. Postižení novorozenci jsou většinou hypotoničtí. Dominuje nadměrné otevření úst, nebo neschopnost výdrže v určité poloze, úleková reakce. Nedostatečná kontrola tonu trupu brání rozvoji stoje a chůze. Děti mají obtíže s výslovností, polykáním a sliněním, někdy se připojuje i porucha sluchu. Při každém 13

14 pokusu o pohyb se objevuje grimasování a neúčelné kontrakce. Mentální schopnosti jsou u dětí s dyskinetickou formou DMO většinou normální (Kraus, J. 2005). 1.3 Dětská mozková obrna jako kombinované postižení Dětská mozková obrna bývá často doprovázena dalšími přidruženými vadami, jako jsou (Pipeková, J. 2006, Jankovský, J. 2001): - epilepsie (od 15 do 70%) - mentální retardace (asi 66%) - vady řeči (přes 50%) - smyslové vady - ortopedické vady Epilepsie Epilepsie je mozkové postižení různého původu, které se projevuje opakovanými záchvaty s různými klinickými příznaky. Prevalence je okolo 1% celkové populace, pouze v dětské populaci okolo 3%. Případů epilepsie v populaci neustále přibývá. Příčiny vzniku epilepsie jsou: - symptomatické (sekundární) - jsou podmíněny mozkovým postižením nebo difúzním postižením traumatickým (perinatální traumata), nádorovým, cévním, metabolickým, degenerativním nebo toxickým - idiopatické (primární) - příčinu nelze na základě dosavadních možností stanovit, většinou jsou geneticky podmíněné Základní roli při epilepsii hraje epileptické ohnisko (vytvoření neuronů s patologickou bioelektrickou aktivitou). Jeho aktivitu ovlivňuje záchvatová pohotovost 14

15 mozku, která je podmíněna geneticky, věkem, horečkou, menstruací, graviditou aj. Dalším důležitým momentem je epileptogenní podnět (např. fotostimulace, léky, toxické látky, alkohol). Jestliže je epileptický záchvat pravidelně spouštěn určitým podnětem, mluvíme o reflexních epilepsiích. Ty jsou však poměrně vzácné. Epileptické záchvaty jsou různého charakteru, kombinuje se pět základních příznaků: - poruchy vědomí - motorické - křeče, ztráta nebo snížení svalového tonu, automatismy či přechodné obrny - somatosenzorické - parestezie, čichové, sluchové nebo zrakové halucinace - vegetativní - změna reakce zornic, změna barvy kůže, nevolnost, zvracení, pocení, bolesti hlavy, závratě - psychické - kvalitativní porucha vědomí, subjektivní prožitky Typické záchvaty u dětí jsou: - myoklonické - záškuby celým tělem nebo jeho částí - atonické - náhlá ztráta svalového tonu, prudké pády často se zraněním, zvláště u batolat - absence - krátké zahledění, zejména u dětí školního věku Jestliže se postižený neprobírá k plnému vědomí déle než půl hodiny, jedná se o velmi vážnou situaci - tzv. epileptický status. Nejdůležitější vyšetřovací metodou je elektroencefalografie (EEG), která snímá bioelektrické aktivity mozku. Terapie při epilepsii: - diferencovaná farmakoterapie - cílené použití antiepileptik, úprava životního režimu (zákaz alkoholu, vyhýbání se přerušovanému světlu, fyzické zátěži, pravidelný a jednorázový spánek) - epileptochirurgie - operační řešení při dlouhotrvajících a nezvladatelných epilepsiích 15

16 Lidé postižení epilepsií mají velké potíže s volbou povolání. Nemohou vykonávat práci, při níž jim hrozí větší riziko úrazu než v běžném životě, při které by mohli ohrozit sebe nebo své okolí. Člověk s aktivní a dosud léčenou epilepsií nesmí vlastnit řidičský průkaz ani zbrojní pas (Šlapal, R. 2002). Mentální retardace Mentální retardace je trvalý stav, pro který je charakteristické celkové snížení intelektových schopností, tj. schopnosti myslet a přizpůsobovat se svému okolí. Je to stav trvalý, je buď vrozený nebo časně získaný. Etiologie mentální retardace: - prenatální příčiny - infekce matky během těhotenství, špatná výživa, působení záření, toxických látek, úrazy matky - perinatální příčiny - hypoxie plodu, protrahovaný porod - postnatální příčiny - do dvou let věku dítěte, infekce, záněty mozku, úrazy, špatná výživa Velkou roli hraje rovněž dědičnost a specifické genetické příčiny (Pipeková, J. 2006). Stupně postižení (Vítková, M. 2004): lehká mentální retardace - IQ obtíže při školní výuce, mnoho dospělých je ale schopno práce, udržují sociální vztahy, u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9-12 let středně těžká mentální retardace - IQ zřetelné vývojové opoždění, někteří dospělí jsou částečně soběstační, přiměřená komunikace a školní dovednosti, potřeba podpory v práci a činností ve společnosti, u dospělých odpovídá mentálnímu věku 6-9 let těžká mentální retardace - IQ stav vyžaduje trvalou podporu, u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3-6 let hluboká mentální retardace - IQ 19 a níže 16

17 nesamostatnost, potřeba pomoci při pohybu, komunikaci, hygieně; sebepoškozování, u dospělých odpovídá mentálnímu věku pod 3 roky jiná mentální retardace pro přidružení senzorického, somatického postižení, těžké poruchy chování nebo autismu je nesnadné stanovit stupeň MR nespecifikovaná mentální retardace MR je prokázaná, pro nedostatek informací není osoba s MR zařazená do některého z uvedených stupňů Typy postižení: - typ torpidní - netečný, apatický, strnulý - typ eretický - nepokojný, dráždivý, instabilní - typ nevyhraněný Downův syndrom Downův syndrom je nejrozšířenější forma mentální retardace. Jedná se o trizomii 21. chromozomu. Fyziognomické zvláštnosti: - hlava je menší, zadní část plošší, kulatý vzhled - obličej má ploché rysy, oční víčka jsou úzká, šikmá, ve vnitřním koutku oka je výrazná kožní řasa - bilaterální epikantus - menší uši, ústa malá, pootevřená, vyčnívá z nich relativně velký jazyk - někdy chybné postavení a opožděný růst zubů - mohutnější krk - u některých jedinců s Downovým syndromem pouze jedna rýha přes dlaň - tzv. opičí rýha - oproti jiným lidem odlišné otisky prstů - často ploché nohy - hypotonie - snížený svalový tonus - malý vzrůst (muži kolem cm, ženy asi cm) - většina jedinců s Downovým syndromem trpí obezitou - časté srdeční vady, smyslové vady 17

18 - intelektově se nacházejí většinou v pásmu středně těžké mentální retardace (Pipeková, J. 2006) Vady řeči Dětská mozková obrna je raně vzniklé poškození mozku, projevující se poruchami hybnosti. Mezi DMO a poruchami řeči existuje přímá souvislost, neboť poruchy řeči jsou v podstatě poruchy hybnosti mluvících orgánů. Vývoj řeči dětí s DMO je v lehčích případech opožděn, v těžších případech omezen. V počátcích předverbálního vývoje u dítěte s DMO se objevují potíže s dýcháním a sáním. Naopak zřídka kdy se objevuje broukání, chybí hra s končetinami, mluvidly, chybí žvatlání. Znaky orálního vývoje u dětí s DMO: - zaostávání orálních reflexů - hypersenzibilita nebo hyposenzibilita v ústní oblasti - poruchy koordinace rtů, čelisti a jazyka při žvýkání a polykání - poruchy polykání při jídle a pití - abnormálně vysoký a ostrý hlas nebo slabý "fňukavý" hlas při křiku, pláči nebo smíchu Příčiny poruch řeči u dětí s DMO: - porucha centrálních řečových oblastí v mozku - snížení rozumové schopnosti - poruchy hybnosti mluvících orgánů - poruchy sluchu Nejčastější příčiny poruch řeči u dětí s DMO bývají poruchy hybnosti mluvících orgánů. Spasticida nebo nepotlačené mimovolní pohyby nedovolují dítěti vytvářet správné hlásky. Dítě může artikulovat jednotlivé hlásky, slabiky, krátká slova, ne vždy dovede vytvořit z nich větu. Nejtypičtější poruchou řeči u těchto dětí je dysartrie, což je celková porucha vyslovování, artikulační složky mluvy. Pojí se s ní porucha dýchání (křečovité, mělké, neuspořádané, nedostatečný výdechový proud) a tvorby hlasu neboli 18

19 fonace (hlas je nevýrazný, tichý, křečovitý, chraptivý, tlačený). Objevuje se i dysprozodie (nesrozumitelná řeč, intenzita hlasu kolísá, tempo řeči je zpomalené nebo zrychlené) a nadměrný slinotok (porucha polykacího reflexu). Mezi další poruchy řeči u dětí s DMO patří koktavost, breptavost, huhňavost, může být narušené nonverbální chování. U dětí s DMO s poruchami řeči využíváme nejen logopedické ale i interdisciplinární péče (Vítková, M. 2002). Smyslové vady Zrakové vady poruchy binokulárního vidění - tupozrakost (ambliopie) - útlum vjemu tupozrakého oka ve zrakovém centru mozku, snížení zrakové ostrosti, kterou nelze vykorigovat brýlemi - šilhavost (strabismus) - porucha rovnovážného postavení očí, oči nehledí rovnoměrně, jedno se odchyluje, šilhavost je konvergentní nebo divergentní refrakční vady - krátkozrakost - paprsky se setkávají před sítnicí, výsledný obraz je neostrý, korekce rozptylkami - dalekozrakost - paprsky se setkávají až za sítnicí, korekce spojkami - astigmatismus - nepravidelné zakřivení rohovky způsobuje to, že se na sítnici bod nezobrazuje jako bod, ale jako čárka hemianopie - výpadek poloviny zorného pole slabozrakost - nevratný pokles zrakové ostrosti, snížený vizus, skotomy (výpadky v zorném poli) nevidomost - praktická nevidomost nebo totální slepota Sluchové vady Sluchové vady se vyskytují zvláště u dyskinetické formy DMO. Dochází u nich také k deformaci řeči. nedoslýchavost hluchota (Jankovský, J. 2001, Pipeková, J. 2006) 19

20 Ortopedické vady - zkrácení Achillových a kolenních šlach - deformace kyčelního kloubu - deformace kolenního kloubu - deformace hlezna a chodidla - deformace páteře - skolióza, kyfóza, lordóza - deformace ramenního kloubu - deformace loketního kloubu - deformace zápěstí a prstů Většina těchto ortopedických vad je řešena operačně. Pooperační doléčení se uskutečňuje pomocí sádrových fixací či ortéz. Ke korekci deformity nohy slouží ortopedická obuv (Kraus, J. 2005). 1.4 Problematika dětské mozkové obrny v dospělosti Většina lidí s DMO se dožívá dospělého věku i stáří. Toto postižení jedince hodně omezuje, ale nebývá příčinou smrti. V současné době pro dětské pacienty s DMO existují speciální poradenská centra s přítomnými odborníky (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník), většina dospělých pacientů by zařízení podobného typu rovněž uvítala. Dospělí lidé s DMO uvádějí nejvíce problémů v oblasti zdravotní, pracovní a sociální. Zdravotní problémy Většina pacientů s DMO pociťuje mimo svých základních problémů souvisejících s chorobou i bolesti nosných kloubů na dolních končetinách. Zpravidla u žen se s počínajícím stářím objevují problémy s udržením moči. Protetická péče je potřebná 20

21 pro celý život. Kritickým mezníkem pro většinu těchto lidí je ztráta rodiny, v níž byli vychováni. Často pak následují reaktivní deprese. Lidé s hemiparetickou formou DMO mohou mít pouze jednostranné postižení, které v dospělosti vůbec neomezuje. U těžších forem často dochází k deformaci páteře, často se vyskytuje epilepsie. Ta obvykle vyžaduje celoživotní péči a mnohdy pacienty omezuje více než hybné postižení, zejména ve výběru povolání, řízení auta či volbě partnera. Největší problém bývá tehdy, je-li s tělesnou stránkou postižen i intelekt. Následné pracovní zařazení je možné ve chráněných dílnách, samostatné bydlení v chráněném prostředí. Lidé s diparetickou formou DMO mají často potíže s krční páteří, zvláště ti, kteří musí užívat francouzské hole. Ženy středního věku trpí inkontinencí. Časté jsou problémy s kyčelními klouby, které provázejí bolesti. Lidé s kvadruparetickou formou DMO trpí dysartrií - od lehkých projevů až k praktické ztrátě řečové komunikace. Tento problém musí být už v dětství dobře podchycen. Dysartrie mnohdy i při dobrém intelektu omezuje volbu povolání a tím i společenské uplatnění. Rovněž lidé s dyskinetickou formou DMO trpí problémy ve verbální komunikaci. Opět platí, že problém náhradní komunikace by měl být řešen již v dětství. Lidé s touto formou DMO trpí mimovolními pohyby, které pak postihují svalový aparát páteře. Tyto problémy se dají eliminovat odbornou péčí. Pracovní zařazení U většiny lidí trpících DMO je postižena manuální zručnost a možnost lokomoce, takže intelektuální činnost s co nejmenším množstvím přesunů je optimálním řešením. Velkým problémem zůstává pracovní zařazení mentálně retardovaných. Řešením jsou chráněné dílny. S rozvojem neziskových organizací se zlepšuje pracovní uplatnění a hlavně společenské kontakty. I přesto se mnoho lidí postižených DMO zařazuje velmi obtížně. 21

22 Sociální problematika Problémy v oblasti sociální provázejí pacienty trpícími DMO celým životem. Některé děti jsou zavrhované svými rodinami, jiné zase přespříliš opečovávané. Také sourozenci bývají mnohdy zanedbáváni nebo naopak přetěžováni. Časté jsou matky, které zůstávají samy s dítětem, ale i s dospělým jedincem. Důležitá je péče o celou rodinu, nejen sociální dávky. Mnoho jedinců s DMO končí v sociálních ústavech nebo v domovech důchodců, ačkoliv byli v dětství vedeni k co největší samostatnosti. Množství chráněného bydlení a chráněných dílen je stále málo. V mnoha případech je náš systém důchodů a dávek v nezaměstnanosti demotivující, někdy zaměstnání přímo vylučuje. Důležitá je kvalitní poradenská činnost v této oblasti. Z testů měření funkční nezávislosti prováděných v zahraničí vyplývá, že na prvním místě mají tělesně postižení lidé problémy s hromadnou dopravou a lokomocí vůbec, na druhém místě s úklidem a praním prádla, menší potíže s nakupováním a vařením a pouze polovina lidí uvádí problémy s oblékáním. Nezávislost klesá s věkem, životní uspokojení se s věkem příliš nemění, závisí ovšem na míře nezávislosti (Kraus, J. 2005). Shrnutí Cílem první kapitoly je seznámit čtenáře s etiologií, symptomatologií a nejčastějšími formami dětské mozkové obrny. V první podkapitole uvádím definice vybraných odborníků, příčny vzniku a stručnou klasifikaci dětské mozkové obrny. V druhé podkapitole popisuji její nejčastější formy. Ve třetí podkapitole se zabývám přidruženými vadami, které často doprovázejí dětskou mozkovou obrnu. Čtvrtá, poslední, podkapitola pojednává o problematice dětské mozkové obrny v dospělosti. 22

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

10 SEZNAM PŘÍLOH. 11.1 Specifické poruchy učení. 11.1.1 Poruchy učení. 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení

10 SEZNAM PŘÍLOH. 11.1 Specifické poruchy učení. 11.1.1 Poruchy učení. 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení 10 SEZNAM PŘÍLOH 11.1 Specifické poruchy učení 11.1.1 Poruchy učení 11.1.2 Strategie vyučování ţáků se specifickými poruchami učení 11.1.3 Druhy SPU a jejich základní charakteristika 11.2 Rehabilitace

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky O b s a h : Úvod Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky Maturitní témata povinné profilové zkoušky Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Úvod Studijní obor SOCIÁLNÍ ČINNOST připravuje

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry. Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011

Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry. Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011 Vojtova terapie z pohledu rodičů a význam dětské sestry Bc. Zuzana Tomanová Bc. Hana Skulová NO PMDV FN Brno 2011 Zátěžová situace u rodičů Během těhotenství vzniká těsné spojení mezi matkou a dítětem.

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ Miluše Hurtová uznávaný pedagogicko ošetřovatelský koncept Historie autorem konceptu je Prof. Dr. Andrea Fröhlich 70. léta 20. století 80. léta 20. století zdravotní sestra

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o Jivenská 7, 140 00 Praha 4 E-mail: spcvadyreci@seznam.cz tel/fax: 222 51 82 80

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

ŽIVOT S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU V KAZUISTIKÁCH

ŽIVOT S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU V KAZUISTIKÁCH MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky ŽIVOT S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU V KAZUISTIKÁCH Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Ilona Fialová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

Jaké je vaše pohlaví?

Jaké je vaše pohlaví? Diplopie a kvalita života Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který se týká kvality života jedinců, kteří se ve svém životě setkali či stále potýkají s

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

U Hvízdala 9, České Budějovice, telefon Raná péče. Popis realizace služby

U Hvízdala 9, České Budějovice, telefon Raná péče. Popis realizace služby Raná péče Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace zajišťující komplexní péči dětem, mládeži

Více

Informovaný souhlas. Pro výzkumný projekt: Diplomová práce Nejčastější úrazy v judu, jejich prevence a následná rehabilitace

Informovaný souhlas. Pro výzkumný projekt: Diplomová práce Nejčastější úrazy v judu, jejich prevence a následná rehabilitace Informovaný souhlas Pro výzkumný projekt: Diplomová práce Nejčastější úrazy v judu, jejich prevence a následná rehabilitace Období realizace: 2012-2013 Řešitelé projektu: Bc. Lenka Krejčová Vážená paní,

Více

HANDLING U NOVOROZENCŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA. Jana Kučová Miluše Jozková

HANDLING U NOVOROZENCŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA. Jana Kučová Miluše Jozková HANDLING U NOVOROZENCŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA Jana Kučová Miluše Jozková HANDLING Manipulace s dítětem během běžných aktivit Součást komfortní péče o novorozence Význam kontaktu Prostředek komunikace

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba Ergoterapie Definice: název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, s fyzickým, psychickým či intelektovým postižením,

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Mikula J, Müllerová N. Prevence dekubitů. Praha: Grada Publishing, 2008. Polohování pacienta po cévní mozkové příhodě (CMP) je velmi důležité a mělo by

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Základy oční patologie

Základy oční patologie Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení:

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení je jedinou léčbou, která může pacientovi

Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení je jedinou léčbou, která může pacientovi Mgr. Lucie Slámová, Hana Jakšová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Rehabilitace je samozřejmá a nezbytná součást komplexní péče o spinální pacienty. Po chirurgickém řešení

Více

PaedDr. Zounková Irena, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol 20.1.2016

PaedDr. Zounková Irena, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol 20.1.2016 PaedDr. Zounková Irena, Ph.D. Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol 20.1.2016 Fyzioterapie proč? Prevence vzniku odchylek v kvantitě a kvalitě pohybového projevu Ovlivnění

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém

3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém Základy Vojtovy metody 3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém Předmět: Metody kinezioterapie, 3Bc, ZS Téma: Základy Vojtovy metody Zounková,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Využití rehabilitačních metod při logopedické intervenci u dětí s DMO Diplomová práce Vypracovala: Bc. Eliška Moravčíková Vedoucí

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o Jivenská 7, Praha 4, 140 00 E-mail: spcvadyreci@seznam.cz tel/fax: 222 51 82

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Speciálně pedagogická diagnostika

Speciálně pedagogická diagnostika Speciálně pedagogická diagnostika pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Rizikové skupiny - Casuistika Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 OBSAH : I. osobní údaje II. rodinná anamnéza III. osobní anamnéza IV. lékařská

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 FZS UJEP v Ústí nad Labem Katedra fyzioterapie a ergoterapie TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ akademický rok 2013/14 Studijní obor : FYZIOTERAPIE Doc.MUDr.Miroslav TICHÝ, CSc. (4 studenti) 1. Fyzioterapie u bolesti

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Press kit Cvičení s miminky

Press kit Cvičení s miminky Press kit Cvičení s miminky 1 DŮLEŽITOST POHYBOVÉHO VÝVOJE Přáním rodičů bývá nejen zdraví jejich potomka, ale i jeho dobré psychické a fyzické předpoklady pro plnohodnotný život. Málokdo ví, že ke splnění

Více