Kupní smlouva. Č.j.: PPR /ČJ EC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupní smlouva. Č.j.: PPR /ČJ EC"

Transkript

1 Kupní smlouva Č.j.: PPR /ČJ EC Kupující ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: DIČ: zastoupená: CZ Ing. Stanislavem Loskotem-vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu: /0710 tel.: fax: (dále jen kupující ) na jedné straně Prodávající: Blažek Praha, a.s. sídlo: Praha 10-Hostivař, U Továren 261, PSČ IČ: DIČ: CZ zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka zastoupená: Ing. Ladislavem Blažkem-členem představenstva bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 10 číslo účtu: /0100 pracovní kontakt: Jan Podlipný, ředitel výroby tel.: fax: a (dále jen prodávající ) na straně druhé u z a v í r a j í ve znění pozdějších předpisů a podle 409 a násl. obchodního zákoníku tuto kupní smlouvu

2 I. Předmět smlouvy /1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných veřejným zadavatelům specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen veřejný zadavatel ) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně vlastnické právo k tomuto zboží. /2/ Kupující uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch správy logistického zabezpečení (dále jen SLZ ). /3/ Pověřená osoba SLZ zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. /4/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky v rámci zadávacího řízení v souladu s ustanovením 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů. II. Zboží /1/ Zbožím se rozumí párů rukavic kožených zimních černých, párů rukavic kožených zimních černých s nápletem a 30 párů rukavic hradní policie kožených černých pro Policii České republiky v letech Zboží bude vyrobeno podle technické specifikace, která je přílohou č. 2 této kupní smlouvy a je její nedílnou součástí, schválených referenčních vzorků a podnikové normy. Velikostní sortiment je uveden v příloze č. 1. /2/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jakmile je kupní cena uhrazena z účtu veřejného zadavatele ve prospěch účtu prodávajícího. III. Doba plnění /1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu po předchozí dohodě v místě dodání zboží dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy, nejpozději do , první dodávka 2 měsíce po podpisu KS, další dodávky na základě objednávky do 3 měsíců od obdržení objednávky. /2/ Prodávající se zavazuje informovat písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka SLZ PP o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů Ing. Jaroslava Církvu nebo Ing. Dianu Královou, tel: , , na fax: /3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího. /1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu dle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného příslušným veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu 2

3 doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování příslušným veřejným zadavatelem. IV. Cena zboží /1/ Kupní cena zboží včetně balného a dopravného do místa plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná. Specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Měřenková výroba není požadována. Zboží Cena bez DPH za pár Cena vč. DPH za pár počet párů cena bez DPH 20% DPH cena vč. DPH Rukavice kožené zimní černé 176,50 211, , , ,00 Rukavice kožené zimní černé s nápletem 176,50 211, , , ,00 Rukavice hradní policie kožené černé 195,00 234, , , ,00 Celkem: , , ,00 /2/ Sjednaná kupní cena za zboží je ,00 Kč bez DPH (slovy: Čtyřimilionysedmsetsedmdesátjednatisíctřistapadesát korun českých), DPH 20 % činí ,00 Kč a celková cena zboží včetně DPH je ,00 Kč (slovy: Pětmilionůsedmsetdvacetpěttisícšestsetdvacet korun českých). V. Platební podmínky /1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu pro kupujícího po dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu. /2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu kupujícímu ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresu uvedenou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. /3/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. /4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly: a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající příslušnému veřejnému zadavateli do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy. b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit příslušný veřejný zadavatel prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy. 3

4 VI. Dodání a převzetí zboží /1/ Místo plnění je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, pracoviště SLZ PP ČR skladové hospodářství, Svojšice 142. /2/Zboží bude dodáno převzetím zboží odpovědným pracovníkem SLZ PP po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník pro jednotlivá místa plnění. Zboží bude dodáno dle dvou referenčních vzorků, které prodávající předloží 21 dnů před první dodávkou. /3/Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu. VII. Záruka za jakost zboží /1/ Prodávající přejímá záruku za jakost zboží na dobu 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. /2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. /3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem příslušného veřejného zadavatele. /4/ Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu pozáruční servis a opravy. /5/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII. odst. /3/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení u i veřejné zakázky. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto závazku. /6/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem SLZ PP. /7/ Prodávající souhlasí s právem odběratele prověřovat v průběhu dodávek vlastnosti a kvalitu výrobků v rozsahu daném příslušnou technickou specifikací, tzn. že může být prověřována např. i zdravotní nezávadnost použitých materiálů. VIII. Další ujednání /1/ Informace uvedené v této smlouvě označuje centrální zadavatel ve smyslu ustanovení 271 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů jako důvěrné a prodávající se podpisem této smlouvy zavazuje, že tyto informace neprozradí třetí osobě a ani je nepoužije v rozporu s jejich účelem pro své potřeby bez předchozího písemného souhlasu centrálního zadavatele. 4

5 /2/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví a v příloze č. 1 této smlouvy. /3/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení 433 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. /4/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. Odst. /1/ a /3/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 3% z fakturované ceny zboží splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování centrálním zadavatelem. IX. Společná a závěrečná ustanovení /1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. /2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, kterou vůči prodávajícímu uplatňuje příslušný kupující. Veškeré smluvní pokuty, které je dle této smlouvy povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník SLZ PP. /3/ Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména : - Prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní, - Nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku VIII odst. 1 a 3. /5/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že : - Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, - Insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, - Prodávající vstoupí do likvidace. /6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od té části předmětu plnění smlouvy, kde je příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury. /7/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. /8/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 5

6 /9/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. /10/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy. /11/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně pote, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. /12/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží. /13/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy. /14/Prodávající není bez předchozího písemního souhlasu centrálního zadavatele oprávněn postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu. /15/Součástí této smlouvy je příloha č.1 Místo plnění včetně velikostního sortimentu a příloha č.2 Specifikace zboží. /16/Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě. /17/Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž centrální zadavatel obdrží čtyři výtisky a prodávající dva výtisky. /18/Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V Praze dne V Praze dne Ing. Ladislav Blažek člen představenstva Prodávající (razítko, podpis) Ing. Stanislav Loskot vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR centrální zadavatel (razítko, podpis) 6

7 Příloha č. 1 k č.j.:ppr /čj ec Počet listů:1 Adresy jednotlivých veřejných zadavatelů SLZ PP ČR /1/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího - správy logistického zabezpečení PP ČR (dále jen SLZ ) na adresu: Správa logistického zabezpečení PP ČR Fakturační adresa: Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení P.O.Box Praha 5 IČ DIČ CZ Bankovní spojení: ČNB Praha, pobočka 701 Číslo účtu: /0710 Prodávající se zavazuje informovat písemně nebo faxem o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem odpovědného pracovníka SLZ PP ČR Ing. Jaroslava Církvu a Ing. Diana Králová, tel: , , na fax: Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Církvu a Ing. Diana Králová Místo plnění: Pracoviště SLZ PP ČR skladové hospodářství, Svojšice 142. Rukavice kožené zimní černé, párů, Rukavice kožené zimní černés nápletem, párů, Rukavice hradní policie kožené černé, 30 párů. Velikostní sortiment na rok 2011 Rukavice kožené zimní černé Rukavice kožené zimní černé,velikost 7 Rukavice kožené zimní černé, velikost 7,5 Rukavice kožené zimní černé, velikost 8 Rukavice kožené zimní černé, velikost 8,5 Rukavice kožené zimní černé, velikost 9 Rukavice kožené zimní černé, velikost 9,5 Rukavice kožené zimní černé, velikost 10 Rukavice kožené zimní černé s nápletem Rukavice kožené zimní černé s nápletem, velikost 7 Rukavice kožené zimní černé s nápletem, velikost 7,5 Rukavice kožené zimní černé s nápletem, velikost 8 Rukavice kožené zimní černé s nápletem, velikost 9 Rukavice kožené zimní černé s nápletem, velikost 9,5 Rukavice kožené zimní černé s nápletem, velikost 10 Rukavice kožené zimní černé s nápletem, velikost 11 Rukavice kožené zimní černé s nápletem, velikost 11, párů 250 párů, 570 párů, párů, párů, párů, 500 párů. 600 párů párů 250 párů, 100 párů, 700 párů, párů, 250 párů párů, 50 párů, 50 párů. 7

8 1. NÁZEV MAJETKU Příloha č. 2 k č.j.: PPR /ČJ EC Počet listů: 13 Technická specifikace Předmětem veřejné zakázky je nákup tří druhů kožených rukavic ke stejnokroji v letech NOMENKLATURNÍ ČÍSLA a) Rukavice kožené zimní černé b) Rukavice kožené zimní černé náplet c) Rukavice hradní policie kožené černé OZNAČENÍ KÓDU CPV Kód CPV: Rukavice 4. TECHNICKÝ POPIS Všeobecně (platí pro všechny typy poptávaných rukavic) Rukavice jsou součástí služebního stejnokroje 92 příslušníků Policie ČR. Slouží k ochraně rukou před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, tj. nepříznivými klimatickými podmínkami a běžnému mechanickému riziku a poškození. Jedná se o rukavice půlového střihu (tj. dlaňová a hřbetní část jsou střiženy samostatně a sešity na straně malíku a ukazováku). Zadavatel připouští také provedení celkové (tj. dlaňová i hřbetní část je střižena vcelku a sešití je na straně malíku) Rukavice koţené zimní černé (dále jen rukavice ) Popis Rukavice jsou klasického střihu, usňové (tj. včetně meziprstových dílů), párované, pětiprsté, v provedení s podšívkou. Na hřbetní části jsou zdobeny třemi strojními šňůrkami, v dlaňové části je zhotoven rozparek Provedení Dlaňová část Dlaňová část je hladká. Samostatně střižený celý palec je do dlaňové části vsazen. Ve spodní části je zhotoven rozparek (nástřih), který je olemován základním materiálem a prošitý v kraji. Hřbetní část Hřbetní část je střižena vcelku, zdobena třemi strojními šňůrkami. Podšívka Podšívka je strojově pletená, ve špičce jednotlivých prstů vlepená. Okraj Okraj zápěstí rukavice je založený do rubové strany v šíři cca 10 mm a s podšívkou 1x strojně prošitý v kraji. Rozměry Délka zápěstí 70 mm Délka rozparku 50 mm 8

9 Nákres rukavic je uveden v kapitole č. 14. Základní kontrolní rozměry rukavic (tj. celková délka rukavice, šířka rukavice, šířka dolního okraje, délka zápěstí a délka rozparku) pro celý požadovaný velikostní sortiment uvede uchazeč v návrhu technických podmínek Materiál Specifikace a požadované parametry použitých materiálů i hotového výrobku jsou uvedeny v kapitole č Šití Šití je provedeno strojně laš spodem, počet stehů 4-6/1cm šití. Spojovací švy mají záložky maximálně seříznuté, vzdálenost stehového řádku od okraje je 0,15-0,20 cm. Šití musí být rovné, nepřerušované, s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy. Švy musí být zajištěny proti párání zpětnými stehy a konce nití odstřiženy Rukavice koţené zimní černé náplet (dále jen rukavice s nápletem ) Popis Rukavice s nápletem jsou usňové (tj. včetně meziprstových dílů), párované, pětiprsté se vsazovaným palcem, bez ozdob, v provedení s podšívkou a zakončené pleteným nátepníkem v barvě základního vrchového materiálu Provedení Dlaňová část Dlaňová část je hladká. Samostatně střižený palec je do dlaňové části vsazen. Hřbetní část Hřbetní část je hladká, střižena vcelku. Podšívka Podšívka je strojově pletená, ve špičce jednotlivých prstů vlepená, zakončená zdvojeným lemem (tj. nátepníkem). Nátepník a okraj Nátepník zhotovený ze zdvojené podšívkové pleteniny je s okrajem rukavice sešit dvouštepem s roztečí 5 mm. Do zdvojeného lemu je vpletena pruženka nebo jiným způsobem zajištěna potřebná elasticita a tvarová stálost nátepníku. Rozměry Délka zápěstí 30 mm Hotová délka nátepníku 60 mm Nákres rukavic s nápletem je uveden v kapitole č. 14. Základní kontrolní rozměry rukavic s nápletem (tj. celková délka rukavice, šířka rukavice, šířka nátepníku a délka nátepníku) pro celý požadovaný velikostní sortiment uvede uchazeč v návrhu technických podmínek Materiál Specifikace a požadované parametry použitých materiálů i hotového výrobku jsou uvedeny v kapitole č Šití Šití je provedeno strojně laš spodem, počet stehů je 4-6/1cm šití. Spojovací švy mají záložky maximálně seříznuté, vzdálenost stehového řádku od okraje je 0,15-0,20 cm. Šití musí být rovné, nepřerušované, s pravidelnými rovnoměrně 9

10 utaženými stehy. Švy musí být zajištěny proti párání zpětnými stehy a konce nití odstřiženy Rukavice hradní policie koţené černé (dále jen rukavice HP ) Popis Rukavice HP jsou klasického střihu, usňové (tj. včetně meziprstových dílů), párované, pětiprsté, v provedení s podšívkou. Na hřbetní části jsou zdobeny čtyřmi strojními šňůrkami Provedení Dlaňová část Dlaňová část je hladká. Samostatně střižený palec je do dlaňové části vsazen. Hřbetní část Hřbetní část je střižena vcelku, zdobena čtyřmi strojními šňůrkami. Podšívka Podšívka je strojově pletená, ve špičce jednotlivých prstů vlepená. Okraj Okraj zápěstí rukavice HP je založený v šíři cca 10 mm do rubové strany a s podšívkou 1x strojně prošitý v kraji. Rozměry Délka zápěstí 70 mm Nákres rukavic HP je uveden v kapitole č. 14. Základní kontrolní rozměry rukavic HP (tj. celková délka rukavice, šířka rukavice, šířka dolního okraje a délka zápěstí) pro celý požadovaný velikostní sortiment uvede uchazeč v návrhu technických podmínek Materiál Specifikace a požadované parametry použitých materiálů i hotového výrobku jsou uvedeny v kapitole č Šití Šití je provedeno strojně laš spodem, počet stehů 4-6/1 cm šití. Spojovací švy mají záložky maximálně seříznuté, vzdálenost stehového řádku od okraje je 0,15-0,20 cm. Šití musí být rovné, nepřerušované, s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy. Švy musí být zajištěny proti párání zpětnými stehy a konce nití odstřiženy. 6. TECHNICKÉ PODMÍNKY 6.1Technické podmínky Podmínky zpracování (platí pro všechny typy poptávaných rukavic) Provedení rukavic musí odpovídat ČSN , a to včetně povolených odchylek v šití a rozměrech. Všechny materiály použité při výrobě rukavic musí být stálobarevné. Rozměry podšívky musí odpovídat příslušným rozměrům rukavice v šířce i délce, podšívka nesmí rukavici stahovat. Podšívka musí být odolná proti srážení při používání i po údržbě. Použité nitě musí zabezpečit kvalitní spojení všech šitých částí a pevnost švů. Hotové rukavice musí být párované (tj. pravý a levý půlpár musí být shodný z hlediska materiálu i zpracování). Rukavice musí být řádně složeny a vyžehleny. 10

11 Rukavice musí celkovým provedením a vnějším vzhledem odpovídat příslušnému platnému referenčnímu vzorku. Povolená tolerance odchylky ve vybarvení rukavic proti platnému referenčnímu vzorku je stupeň 4 šedé stupnice dle ČSN EN A02. Fyzikální a mechanické vlastnosti rukavic musí být zachovány po celou dobu životnosti. Po oblečení rukavic nesmí být viditelné jakékoliv firemní nebo komerční označení Materiál Základní vrchový materiál lícová chromočiněná rukavičkářská useň s lehkou úpravou teletina nebo kozina líc nekorigovaný, hladký s měkkým omakem barva černá (PANTONE TP) tloušťka 0,7 0,9 mm Podšívkový materiál vlněná pletenina (70% vlna / 30% bavlna) barva - šedá (PANTONE TP) rukavice kožené zimní černé a rukavice hradní policie kožené černé - černá (PANTONE TP) rukavice kožené zimní černé náplet jemnost příze 28x2 tex hladký úplet plošná hmotnost 250 g/m % Ostatní materiál šicí nitě 100 % polyester barva černá délková hmotnost 14,4 x 3 tex Poţadované technické parametry pouţitých materiálů a výrobku Parametr Požadavek Jednotka Norma Rukavice koţené zimní černé, rukavice koţené zimní černé náplet, rukavice hradní policie koţené černé a) Základní materiál vrchový materiál Tloušťka 0,7-0,9 mm ČSN EN ISO 2589 Pevnost v tahu (podél i napříč) min. 12 Mpa ČSN EN ISO 3376 Tažnost (podél i napříč) min. 40 % ČSN EN ISO 3376 Pevnost v roztržení štěrbiny (podél i napříč) min. 30 N ČSN EN ISO Hodnota ph výluhu 3,5-8,5 ČSN EN ISO 4045 Diferenční číslo max. 0,7 ČSN EN ISO 4045 Obsah volného formaldehydu max. 30 mg/kg ČSN EN ISO Obsah primárních aromatických aminů max. 0,05 mg/l ČSN Obsah šestimocného chromu pod detekčním limitem mg/kg ČSN EN ISO 20344, čl Stálobarevnost při stírání - 50 cyklů za sucha min cyklů za mokra min. 3 Stálobarevnost v potu (kyselém i alkalickém) min st. Šedé stupnice ČSN EN ISO st. Šedé stupnice ČSN EN ISO Vyloužitelné látky max. 1,5 % ČSN Obsah oxidu chromitého min. 2 % ČSN EN ISO Obsah celkového popela max. o 2% vyšší než Cr 2 O 3 % ČSN EN ISO 4047 Obsah extrahovatelných látek % ČSN EN ISO 4048

12 b) Podšívkový materiál strojově pletená podšívka Materiálové složení 70 vlna / 30 bavlna % Vyhláška MPO č. 93 a 94/1999 Sb. Plošná hmotnost % g/m 2 ČSN EN ISO Stálobarevnost v otěru (za sucha/za mokra) min. 3-4 / min. 3 st. Šedé ČSN EN ISO 105 X12 stupnice st. Šedé stupnice Stálobarevnost v potu (kyselém i alkalickém) min. 3-4 ČSN EN ISO 105 E04 Hodnota ph výluhu 4,0-7,5 ČSN EN ISO 3071 Obsah volného formaldehydu max. 30 mg/kg ČSN EN ISO Obsah primárních aromatických aminů max. 0,05 mg/l ČSN c) Výrobek Pevnost šitých spojů min. 180 N ČSN SPECIFICKÉ POŢADAVKY 7.1. Po vyhodnocení veřejné zakázky budou před podpisem kupní smlouvy: Zapečetěny soutěţní vzorky (tj. 2 páry od každého druhu rukavic), které vybraný uchazeč (dále dodavatelem ) předložil v nabídce, a schváleny jako referenční vzorky na předmět zakázky. Po schválení budou referenční vzorky sloužit jako etalony materiálového složení, konstrukčních charakteristik materiálů, barevného provedení a zpracování pro potřeby provedení přejímky a pro výrobu. Uloženy budou u dodavatele (tj. 1 pár od každého druhu rukavic) a u odběratele (tj. 1 pár od každého druhu rukavic). Referenční vzorky uloţené u odběratele budou dodavateli jako součást dodávky uhrazeny Schváleny technické podmínky, které zpracuje dodavatel a předloží zadavateli v písemné formě ve 3 výtiscích TP ke všem druhům rukavic zpracuje dodavatel na základě požadavků a připomínek pracovníků Odboru správy majetku Policejního prezidia ČR k návrhu technických podmínek a dodá v písemné formě ve 3 výtiscích ke všem druhům rukavic následujícím způsobem: a) Pokud zadavatel požaduje dopracování návrhů technických podmínek předložených v rámci nabídky Dodavatel dopracuje návrhy technických podmínek na základě požadavků a připomínek zadavatele (resp. pracovníků Odboru správy majetku Policejního prezidia ČR) a předloží ke schválení. b) Pokud zadavatel nepožaduje dopracování návrhů technických podmínek předložených v rámci nabídky Dodavatel předloží ke schválení technické podmínky, které budou shodné s návrhy technických podmínek předloženými v rámci nabídky. Po schválení obdrží dodavatel po 1 výtisku TP ke každému druhu rukavic, ostatní výtisky TP budou uloženy u odběratele. Předložené TP musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele. Pokud dojde ke změně schváleného materiálu nebo ke změně v provedení v průběhu plnění, musí o této skutečnosti dodavatel odběratele vyrozumět a veškeré změny musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami a zapracovány do TP před zahájením výroby. V případě změny materiálu musí být předloţen materiál v poţadovaných parametrech. 8. ZPŮSOB POŢADOVANÉ KONTROLY JAKOSTI Odběratel odebere pouze výrobky standardní jakosti, tj. v I. volbě. Dodavatel je povinen dodat kupujícímu zboží vyrobené podle schválených TP a ve shodě se schváleným referenčním vzorkem. 12

13 Odběratel si vyhrazuje právo, že může kdykoliv v průběhu plnění odebrat vzorky z dílčích dodávek, provádět průběžnou kontrolu kvality dodávaného zboží a ověřovat technické parametry i vlastnosti výrobku provedením kontrolních zkoušek v akreditované zkušební laboratoři. 9.ZVLÁŠTNÍ POŢADAVKY Upozornění: Rukavice hradní policie koţené černé (dále jen rukavice HP ) poţívají ochrany zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů Poţadovaný velikostní sortiment Systém velikostí všech poptávaných typů rukavic je založen v souladu s ČSN EN 420 (resp. ČSN EN 420+A1) na rozměru obvodu dlaně ruky přes záprstní klouby. Velikosti rukavic se udávají ve francouzských coulech od velikosti 6 po velikost 13 se stupňováním po 0,5. Obvod ruky a jemu odpovídající velikost rukavic jsou uvedeny v následující tabulce: VELIKOSTNÍ SORTIMENT RUKAVIC Obvod ruky mm , , , , ,5 329 Velikost mm 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9, , , ,5 13 Odběratel požaduje dodávku v celém velikostním sortimentu uvedeném v tabulce. Značení Rukavice Každý výrobek je v souladu s ČSN označen textilní tkanou etiketou bílé barvy, která je všitá do pravého půlpáru z vnitřní strany rukavice. Na etiketě jsou uvedeny následující údaje: dodavatel materiálové složení v plném znění (v souladu se zákonem č. 92/1999 Sb.) velikost symboly pro ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 měsíc/rok výroby Etiketa musí být stálobarevná, uvedené údaje musí být dobře čitelné i po údržbě po dobu předpokládané životnosti výrobku PE sáčky Na jednotlivých polyethylenových sáčcích jsou uvedeny následující údaje (např. samolepící etiketa na sáčku): dodavatel název výrobku velikost měsíc/rok výroby Krabice Na jednotlivých krabicích jsou uvedeny následující údaje: dodavatel název výrobku velikost počet párů měsíc/rok výroby 13

14 Kartony Na jednotlivých kartonech jsou uvedeny následující údaje: dodavatel název výrobku velikost počet párů měsíc/rok výroby 9.2. Balení Rukavice se balí po jednom páru do uzavíratelného polyetylenového sáčku spolu s návodem na údržbu a ošetřování. Po 10-ti párech se vkládají do min. třívrstvé papírové krabice a 100 párů rukavic je pak vloženo do minimálně pětivrstvého papírového kartonu. Krabice i karton jsou zajištěny proti samovolnému otevření přelepením. Celková hmotnost kartonu nesmí nepřesáhnout 15 kg. V každé krabici a kartonu musí být rukavice stejné velikosti. Na krabici nebo kartonu, který neobsahuje rukavice stejné velikosti, musí být zřetelně vyznačeno množství Skladování Dodavatel musí garantovat skladovatelnost výrobků v originálním balení po dobu minimálně 5 let, přičemž bere záruku za to, že nedojde k poklesu mechanickofyzikálních parametrů materiálů a užitných vlastností výrobku. Záruční podmínky Odběratell požaduje poskytnutí záruční lhůty v délce minimálně 24 měsíců ode dne výdeje konečnému uživateli. Záruční podmínky se vztahují na jakékoliv výrobní vady, které mají za následek nekompletnost výrobku a nesprávnou kvalitu, včetně skrytých konfekčních vad Přejímka Přejímku provádí sklad odběratele, tj. SLZ PP ČR - skupina naturálního zabezpečení Svojšice Při přejímce pověřený pracovník odběratele prověřuje shodu dodaného výrobku se schváleným referenčním vzorkem, a to zejména z hlediska vzhledu, provedení, kvality, funkčních vlastností a rozměrů. Dodané výrobky musí souhlasit s požadavky a parametry předepsanými ve schválených technických podmínkách. V případě zjištěné neshody, zjevné vady nebo vady na balení se zboží vrátí dodavateli Doprava Dopravu výrobků do místa plnění zajistí dodavatel na vlastní náklady. Při dopravě musí zajistit takové podmínky, aby nedošlo ke znehodnocení nebo ztrátě výrobků. 10. DALŠÍ POŢADAVKY 10.1Veškeré následné změny v provedení rukavic, změny materiálu a ve výrobě musí být předem schváleny oběma smluvními stranami Odběratel může kvalitu dodávaného zboží v průběhu dodávek a dodatečně prověřovat v rozsahu daném touto technickou specifikací, a to včetně zdravotní nezávadnosti materiálů použitých při výrobě Dodavatel musí být schopen v průběhu dodávek průkazně doloţit, že na výrobu byly použity stejné materiály, ze kterých byly vyrobeny schválené referenční vzorky. Veškeré materiály použité na předmět zakázky musí být v souladu s předloženými materiálovými listy. 14

15 TECHNICKÝ NÁKRES A FOTOGRAFICKÉ VYOBRAZENÍ 11.1 Technický nákres Rukavice koţené zimní černé Rukavice koţené zimní černé náplet 15

16 Rukavice hradní policie koţené černé Rozměry jsou uvedeny v mm Fotografické vyobrazení Rukavice koţené zimní černé 16

17 Rukavice koţené zimní černé náplet Rukavice hradní policie koţené zimní 17

18 18

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Kupní smlouva Č.j. PPR-3593-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR-3991-72/ČJ-2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupní smlouva Č.j. PPR-7061-62/ČJ-2011-0099EC Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: plk. Mgr. Bc. Slavomírem

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupní smlouva Č.j. PPR-3587-65/ČJ-2011-0099EC Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: plk. Mgr. Bc. Slavomírem

Více

Závazný vzor textu kupní smlouvy. Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Závazný vzor textu kupní smlouvy. Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Příloha č. 2 k č.j.: PPR-8038-6/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 7 Závazný vzor textu kupní smlouvy Kupní smlouva Č.j. PPR-8038- /ČJ-2012-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7,

Více

Č.j. PPR - 17036-20/ČJ - 2012 990640. ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Č.j. PPR - 17036-20/ČJ - 2012 990640. ATS-TELCOM PRAHA a.s. KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR - 17036-20/ČJ - 2012 990640 Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou

Více

Předmětem veřejné zakázky je nákup koţených rukavic v letech v mnoţství a členění uvedeném v následující tabulce.

Předmětem veřejné zakázky je nákup koţených rukavic v letech v mnoţství a členění uvedeném v následující tabulce. Příloha č. 1 k čj.: PPR-5302-5/ČJ-2012-0099EC TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR-5302-5/ČJ-2012-0099EC Název VZ: RUKAVICE KOŢENÉ -

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR-20077-30/ČJ-2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

Kupní smlouva Počet listů: 10

Kupní smlouva Počet listů: 10 Kupní smlouva Počet listů: 10 Kupující: Č.j. PPR-3364-27/ČJ-2013-990640 ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR-11466-27/ČJ-2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupní smlouva Č.j. PPR-9908-25/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Příloha č. 6 k č.j.: PPR /ČJ Počet listů: 7. Závazný vzor kupní smlouvy. (dále jen centrální zadavatel ) na jedné straně

Příloha č. 6 k č.j.: PPR /ČJ Počet listů: 7. Závazný vzor kupní smlouvy. (dále jen centrální zadavatel ) na jedné straně Příloha č. 6 k č.j.: PPR-11657-40/ČJ-2012-990640 Počet listů: 7 Závazný vzor kupní smlouvy Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR - 6615-10/ČJ - 2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Závazný vzor textu kupní smlouvy Kupní smlouva Č.j. PPR-4175-??/ČJ-2015-990656. Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Závazný vzor textu kupní smlouvy Kupní smlouva Č.j. PPR-4175-??/ČJ-2015-990656. Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupující: Příloha k dodatečným informacím č. 5 k č.j. PPR-4175-25/ČJ-2015-990656 Závazný vzor textu kupní smlouvy Kupní smlouva Č.j. PPR-4175-??/ČJ-2015-990656 ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo:

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé. u z a v í r a j í

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé. u z a v í r a j í Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR-19462-26/ČJ-2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j.:PPR-13761-8/ČJ-2012-990670 uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Centrální zadavatel: zastoupená: Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ

Centrální zadavatel: zastoupená: Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ Kupní smlouva Č.j. PPR-1282-33/ČJ-2014-990640 počet listů: 8 Centrální zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupní smlouva Č.j. PPR-10076-59/ČJ-2011-0099EC Centrální zadavatel:česká REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. kupujícího 31/2013 č. prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA. č. kupujícího 31/2013 č. prodávajícího KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 31/2013 č. prodávajícího uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Česká republika

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Česká republika

Více

Příloha č. 4 k č.j. PPR /ČJ Závazný vzor textu kupní smlouvy. Kupní smlouva /ČJ (dále jen kupující ) na jedné straně

Příloha č. 4 k č.j. PPR /ČJ Závazný vzor textu kupní smlouvy. Kupní smlouva /ČJ (dále jen kupující ) na jedné straně Příloha č. 4 k č.j. PPR-15994-10/ČJ-2014-990640 Závazný vzor textu kupní smlouvy Kupní smlouva Č.j. PPR-15994- /ČJ-2014-990640 Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely tyto smluvní strany 1. Česká

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I Smluvní strany 1. Kupující:

Více

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-24791-16/ČJ-2012-990656

Kupní smlouva. Č.j. PPR-24791-16/ČJ-2012-990656 Kupní smlouva Č.j. PPR-24791-16/ČJ-2012-990656 Kupující: Česká republika Ministerstvo vnitra Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 Zastoupený: Ing. Stanislavem Loskotem,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ),

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ), NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY č.j.: PPR-28878-4 /ČJ-2016-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. kupujícího 032/2013 č. prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA. č. kupujícího 032/2013 č. prodávajícího KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 032/2013 č. prodávajícího uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Tylova 6, Cheb Zastoupený: RNDr. Evžen Kastl, jednatel společností IČ:

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Tylova 6, Cheb Zastoupený: RNDr. Evžen Kastl, jednatel společností IČ: Kupní smlouva Číslo smlouvy: VPŠKP-225-1/ČJ-2015-9609K3 uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. Smluvní strany 1. Prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Pouzdro na služební průkaz KP Inventární výstroj

Pouzdro na služební průkaz KP Inventární výstroj TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky, čj.: PPR-6595-38/ČJ-2012-990640 Název VZ: Pouzdro na služební průkaz a pouzdro na průkaz KP-nákup pro roky 2012, 2013

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

KUPNÍ SMLOUVA MODERNIZACE SYSTÉMU LATIS

KUPNÍ SMLOUVA MODERNIZACE SYSTÉMU LATIS KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Č.j.:KRPU-233997- /ČJ-2013-0400VZ

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva. č.j. KRPK-33403/ČJ VZ. v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva č.j. KRPK-33403/ČJ-2011-1900VZ v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1) Česká republika Krajské ředitelství policie

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN "

KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN KUPNÍ SMLOUVA OSOBNÍ AUTOMOBIL A UŽITKOVÝ AUTOMOBIL VAN - 2016" uzavřená podle 2085 a následujících Občanského zákoníku Článek 1. Smluvní strany 1.1. Kupující: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany SLZ-1850-11/ČJ-2011-009HVZ Smlouva o dílo uzavřena podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) 1. Smluvní strany

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen smlouva ) Článek I.

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen smlouva ) Článek I. Příloha č. 3 k Výzvě k podání nabídek č. j.: HSAA-1871-4/2015 1 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb Č.j.: PPR-18233-9/ČJ-2015-990670 uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Objednatel: znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

Č.j. PPR-4369-39/ČJ-2012-0099EC

Č.j. PPR-4369-39/ČJ-2012-0099EC Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR-4369-39/ČJ-2012-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 32/2011 č. prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 32/2011 č. prodávajícího KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 32/2011 č. prodávajícího uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Příloha č. 2 k PPR-24457-6/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 A. Obecné požadavky k návrhu smlouvy Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy (dále jen smlouva ) v listinné podobě,

Více

Kupní smlouva. č.j.: PPR-20985-22/ČJ-2011-0099EC

Kupní smlouva. č.j.: PPR-20985-22/ČJ-2011-0099EC Kupní smlouva č.j.: PPR-20985-22/ČJ-20-0099EC Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 70 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. Smluvní strany. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6079 Libušina tř. 21, Brno IČO:

1. Smluvní strany. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6079 Libušina tř. 21, Brno IČO: KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva) č. PPR-7516-9/ČJ-2012-990656 č. 67/2012 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-15865-6/ČJ-2012-990640 Počet listů:6 Přílohy: 3/9 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR /ČJ EC Počet listů: 5 Přílohy: 2/7. Zadávací dokumentace ks ROLÁKU POLICIE DR

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR /ČJ EC Počet listů: 5 Přílohy: 2/7. Zadávací dokumentace ks ROLÁKU POLICIE DR Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3285-5/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 5 Přílohy: 2/7 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA číslo:

KUPNÍ SMLOUVA číslo: KUPNÍ SMLOUVA číslo: 20737520 Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění dále jen Obchodní zákoník. Smluvní strany 1 Kupující: Česká republika

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více