POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR"

Transkript

1 POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD ROZHODNUTÍ MINISTRA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY PODKLADY KE SMLOUVĚ PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ VRSTVY ZEMĚ PŘÍLOHY II PROGRAM NA PODPORU VÝKUPU POZEMKŮ VE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH, JEJICH OCHRANNÝCH PÁSMECH A VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVCÍCH PŘÍLOHY III PROGRAM PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTY A PORADENSTVÍ PŘÍLOHY IV PROGRAM PODPORY OBCÍ LEŽÍCÍCH V REGIONECH NÁRODNÍCH PARKŮ PŘÍLOHYV PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD PŘÍLOHA VI PROGRAM NA PODPORU SYSTÉMU PRO NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY PŘÍLOHY VII PROGRAM PODPORY PŘEDKLADATELŮ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Z FONDŮ EU PŘÍLOHY VIII PROGRAM NA PODPORU DRUHOVÉ DIVERZITY NEPRODUKČNÍCH ROSTLIN A ZACHOVÁNÍ JEJICH GENOVÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHY IX PROGRAM PRO VÍTĚZE OCENĚNÍ ZELENÁ STUHA A ZELENÁ STUHA ČR PÉČE O ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘÍLOHY X PROGRAM PODPORY OPATŘENÍ NA ÚZEMÍCH POSTIŽENÝCH POVODNÍ V ROCE ZPŮSOB REALIZACE PROJEKTU JINÝ NEŽ DODAVATELSKÝ ZPŮSOB REALIZACE A FINANCOVÁNÍ (ČÁSTI) PROJEKTU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZPŮSOB PROPLÁCENÍ PRAVIDLA A NUTNÉ PODMÍNKY PRO UVOLŇOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PLATBU OBECNÉ ZÁSADY VYPLÁCENÍ FINANČÍCH PROSTŘEDKŮ KONTROLY A DALŠÍ PODMÍNKY TYPY KONTROL NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PŘÍJEMCE PODPORY PRAVIDLA PUBLICITY.18 Pokyny pro příjemce dotace národní programy 1/36

2 8. PO REALIZACI PROJEKTU ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE PODKLADY PRO ZVA PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ VRSTVY ZEMĚ PŘÍLOHY II PROGRAM NA PODPORU VÝKUPU POZEMKŮ VE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH, JEJICH OCHRANNÝCH PÁSMECH A VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVCÍCH PŘÍLOHY III PROGRAM PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTY A PORADENSTVÍ PŘÍLOHY IV PROGRAM PODPORY OBCÍ LEŽÍCÍCH V REGIONECH NÁRODNÍCH PARKŮ PŘÍLOHY V PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD PŘÍLOHY VI PROGRAM NA PODPORU SYSTÉMU PRO NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY PŘÍLOHY VII PROGRAM PODPORY PŘEDKLADATELŮ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Z FONDŮ EU PŘÍLOHY VIII PROGRAM NA PODPORU DRUHOVÉ DIVERZITY NEPRODUKČNÍCH ROSTLIN A ZACHOVÁNÍ JEJICH GENOVÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHY IX PROGRAM PRO VÍTĚZE OCENĚNÍ ZELENÁ STUHA A ZELENÁ STUHA ČR PÉČE O ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘÍLOHY X PROGRAM PODPORY OPATŘENÍ NA ÚZEMÍCH POSTIŽENÝCH POVODNÍ V ROCE KONTAKTY..25 PŘÍLOHA A..24 JINÝ NEŽ DODAVATELSKÝ ZPŮSOB REALIZACE A FINANCOVÁNÍ (ČÁSTI) PROJEKTU ZÁVAZNÁ PRAVIDLA SFŽP ČR PRO DOKLÁDÁNÍ ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ FORMOU OSOBNÍCH NÁKLADŮ (PRACÍ SVÉPOMOCÍ) ZPŮSOB PROPLÁCENÍ PRACÍ ZAJIŠŤOVANÝCH SVÉPOMOCÍ..27 PŘÍLOHA B...29 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK STANOVENÍ DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ MIMO REŽIM ZÁKONA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZADÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MIMO REŽIM ZÁKONA STANOVENÍ HODNOTICÍHO KRITÉRIA.34 PŘÍLOHA C..35 POSTUP PRO UVOLNĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OPŽP..35 2/36

3 1. ÚVOD Tyto Pokyny pro příjemce podpory v rámci národních programů SFŽP ČR (dále jen pokyny ) navazují na poslední kapitolu Pokynů pro žadatele o podporu, tj. na kapitolu o podání žádosti, její akceptaci a hodnocení. Jak Pokyny pro žadatele, tak i tyto pokyny slouží jako základní informační materiál k úspěšné realizaci a financování projektů podaných SFŽP ČR (dále jen fond ) dle směrnice MŽP č. 6/2010 (dále jen směrnice ). Po akceptaci žádosti lze provést zadávací řízení a zahájit realizaci projektu, doporučujeme však tyto kroky provést až po obdržení rozhodnutí ministra, ve kterém jsou stanoveny konkrétní podmínky, které je třeba dodrţet 1, aby mohla být následně uzavřena smlouva o poskytnutí podpory (dále jen smlouva ). Akceptované žádosti jsou hodnoceny odbornými útvary fondu, případně externími hodnotiteli. Vyhodnocené žádosti se souhrnným hodnocením a stanoviskem fondu jsou předkládány Radě SFŽP ČR k projednání. Rada fondu svá doporučení na kladné či záporné rozhodnutí předkládá ministrovi životního prostředí (dále jen ministr ), který rozhoduje o poskytnutí či neposkytnutí podpory. 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA Rozhodnutí ministra (dále jen rozhodnutí ) obdrží každý žadatel písemně prostřednictvím fondu. V případě zamítnutí žádosti má žadatel právo do 30 dnů po oznámení o zamítnutí vyžádat si vrácení projektové dokumentace. V kladném rozhodnutí je stanovena maximální výše podpory (jak v korunách, tak v procentech) včetně základu pro stanovení podpory, tj. výše celkových uznatelných výdajů projektu, předmět podpory, doba realizace projektu, a jsou stanoveny základní podmínky, za kterých je podpora poskytována. Výše podpory stanovená procentním podílem ze základu pro stanovení podpory a uvedená v rozhodnutí je maximální a je spolu s termíny realizace vždy upřesněna podle příslušných dodavatelských smluv a aktuálních sazeb DPH ve smlouvě. Rozhodnutí je účinné 12 měsíců od data jeho vydání. Pokud žadatel splní podmínky stanovené v rozhodnutí a zároveň je rozhodnutí účinné, uzavře fond s žadatelem písemnou smlouvu. Nejsou-li základní podmínky splněny z důvodu objektivních příčin (např. splnění je vázáno na rozhodnutí správního orgánu) a současně hrozí, ţe rozhodnutí pozbude účinnosti, ţadatel můţe poţádat o prodlouţení účinnosti rozhodnutí. Písemná žádost s uvedením důvodů se podává fondu. O prodloužení účinnosti po zvážení důvodů rozhoduje ministr. Financování akce můţe začít aţ po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory 2. V případě půjčky je zahájení financování podmíněno i řádným zajištěním půjčky a v případě 1 Směrnice MŽP č.6/2010, čl. 2, odst. 2 Podpora se přiznává při stanovení základních a realizačních podmínek rozhodnutím ministra v rámci použitelných prostředků Fondu, dostupné z: 2 Směrnice MŽP č.6/2010, čl. 7, odst. 1 Čerpání prostředků podpory je možné až po uzavření smlouvy dle článku 6, dostupné z: 3/36

4 podprogramu IV.4 vydáním rozhodnutí o poskytnutí podpory a uzavřením smlouvy se SFŽP ČR v rámci OPŽP. 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Konkrétní individuální podmínky pro poskytnutí podpory jsou stanoveny ve smlouvě. Tyto podmínky rámcově vycházejí z podmínek rozhodnutí. Smlouva obsahuje podmínky, za kterých se podpora poskytuje, dále výši a formu podpory, účel jejího použití, lhůty a způsob čerpání prostředků fondu, parametry projektu pro posouzení, zda bylo dosaženo stanovených cílů, lhůty a podmínky pro vrácení podpory či její části v případě neplnění smluvních podmínek včetně výše sankcí, důvody pro odstoupení od smlouvy apod. Smlouvu podepisuje ředitel SFŽP ČR a statutární zástupce příjemce podpory. Se smlouvou je zasílán formulář finančně platebního kalendáře, pokyn ke konstrukci variabilního symbolu, formulář soupisu faktur a ostatních účetních dokladů a je-li příjemcem podpory obec rovněž upozornění na nutnost projednání a schválení smlouvy příslušným orgánem obce. Pro programy podpory III.2 a III.3 podle Příloh III směrnice a pro podprogram IV.1 podle Příloh IV směrnice mají tyto formuláře specifickou podobu, k dispozici jsou na záložka Národní programy Dokumenty ke stažení Přílohy III. Je-li součástí podpory půjčka, vyhodnocuje její zajištění ekonomický úsek, který v rámci stanovených podmínek (v případě půjček jsou součástí rozhodnutí pokyny pro zajištění pohledávek za poskytnuté půjčky ze SFŽP ČR) odsouhlasí způsob a výši zajištění. V případě půjčky je zpravidla uzavírána zástavní smlouva. Ve smlouvě jsou uvedeny termíny realizace akce, tj. termín zahájení a termín dokončení a rovněž termín pro předložení podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce (dále jen ZVA ). Tyto termíny jsou pro příjemce podpory závazné a mohou být v odůvodněných případech prodlouženy dodatkem ke smlouvě, ovšem pouze pokud o prodloužení termínů příjemce písemně požádá před jejich uplynutím. U stavebních akcí se za termín zahájení realizace akce považuje den, kdy je objednavatelem předáno dodavateli staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. U nestavebních akcí se za termín zahájení realizace akce považuje den uzavření smlouvy o dílo, případně je termín stanoven individuálně projektovým manažerem (PM) ve spolupráci s příjemcem podpory dle charakteru projektu. Projekt nesmí být zahájen před akceptací ţádosti 3 (to se netýká projektů podle Příloh VI, VII a X směrnice) a musí být realizován v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě, mj. v souladu s harmonogramem plnění 4. 3 Přílohy I-V, VIII-IX, Směrnice MŽP č.6/2010, Po termínu zahájení realizace může Fond akceptovat žádost pouze v odůvodněných případech odsouhlasených správcem Fondu, dostupné z: 4 Směrnice MŽP č.6/2010, čl. 6, odst. 2 Smlouva obsahuje zejména podmínky, za kterých se podpora poskytuje, dostupné z: 4/36

5 U stavebních akcí se za termín dokončení realizace akce považuje den, kdy je na stavbu vydán kolaudační souhlas podle příslušných ustanovení stavebního zákona v platném znění, a pokud akce nepodléhá kolaudačnímu nebo jinému správnímu řízení, pak za něj považuje datum z předávacího protokolu o ukončení akce. U nestavebních akcí je termín dokončení stanoven individuálně s ohledem na charakter projektu. Mezi další důležité podmínky patří povinnost příjemce podpory informovat fond o všech změnách skutečností a podmínek obsaţených ve smlouvě 5. Změna podmínek podléhá souhlasu fondu a může opravňovat fond k odstoupení od sjednané smlouvy či od uplatnění smluvních sankcí. Ke smlouvě může být zpracován dodatek, a to na základě: písemné žádosti příjemce podpory (příjemce podpory může žádat o dílčí změny, např. o prodloužení termínu), změny rozhodnutí, návaznosti na změny právních předpisů ČR nebo fondu vztahujících se k předmětné akci. Požadovaná změna smlouvy nesmí být v rozporu s podmínkami stanovenými rozhodnutím, směrnicí, nesmí mít zásadní vliv na realizaci podporovaného opatření jak po stránce technických parametrů a ekologických přínosů, tak po stránce finanční, 6 a nesmí se týkat změn termínů po jejich uplynutí PODKLADY KE SMLOUVĚ Jednou z podmínek stanovených v rozhodnutí je předložit další podklady potřebné k uzavření smlouvy. Doporučujeme podklady předložit s dostatečným předstihem před vypršením účinnosti rozhodnutí. V případě, že příjemce podpory nedoloží požadované podklady ve stanovené lhůtě nebo doloží neúplné podklady, má fond právo od uzavření smlouvy odstoupit, čímž toto rozhodnutí pozbývá platnosti. V případě, že příjemce podpory doloží požadované podklady (a splní další podmínky stanovené v rozhodnutí nezbytné pro uzavření smlouvy), dochází k vypracování návrhu smlouvy, který je po podpisu ředitele fondu zaslán příjemci podpory k podpisu statutárním zástupcem. Doklady k výběru dodavatele nejsou ve fázi přípravy smlouvy požadovány vždy. Pokud je dodavatel znám, doklady musí být předloženy. Podklady k práci svépomocí není nutno doložit ke smlouvě, ale pokud jsou již podklady známy, musí je příjemci předložit. Doklady budou předloženy nejpozději k požadavku o platbu (viz kapitola 5). 7 5 Směrnice MŽP č.6/2010, čl. 6, odst. 3 Příjemce podpory musí bez prodlení informovat Fond o všech změnách skutečností a podmínek obsažených ve smlouvě., dostupné z: 6 Směrnice MŽP č. 6/2010, čl. 2, odst. 2 a 3 Podpora se přiznává při stanovení základních a realizačních podmínek rozhodnutím ministra..po splnění základních podmínek a na základě rozhodnutí ministra uzavírá Fond s žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory., dostupné z: 7 Směrnice MŽP č.6/2010, čl. 2, odst. 2 Podpora se přiznává při stanovení základních a realizačních podmínek rozhodnutím ministra Jednou z podmínek rozhodnutí je dodržení výběru dodavatele dle platných předpisů, což je žadatel povinen 5/36

6 Fond si může vyžádat předložení i dalších podkladů ke smlouvě v závislosti na specifických podmínkách konkrétních projektů. Následující kapitoly představují přehled dokumentů požadovaných ke smlouvě, ve specifikaci dle jednotlivých programů a oblastí podpory Přílohy I Program ochrany ozonové vrstvy Země kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technického, ekonomického a ekologického hlediska (realizační projekt), doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouva(y) o dílo, kupní smlouva(y), případně objednávka(y), včetně položkového rozpočtu, v případě podílu prací prováděných svépomocí aktualizovaný položkový rozpočet s rozčleněním na práce zajištěné svépomocí a zajištěné dodavatelsky (u prací svépomocí je nutné doložit zdůvodnění efektivity a hospodárnosti), informace, zda je subjekt plátcem DPH ve vztahu k předmětu podpory (pokud je žadatel plátcem, avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění), aktualizace realizačních termínů Přílohy II Program na podporu výkupu pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu Přílohy III Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství Program č. 1 aţ 3: kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, aktuální kopie dokladu o právní subjektivitě, z které je patrna osoba s podpisovým právem, doložit., dále čl. 2 odst. 4 Smlouva podle odst. 3 vychází z toho, že podpora má po dobu realizace opatření charakter zálohy,., Příjemci je v odůvodněných případech umožněno doložit některé podklady i v průběhu realizace. 6/36

7 čestné prohlášení žadatele, že neuplatňuje na předmět podpory jiný nárok na podporu ze státních zdrojů, případně doložit, které položky jsou předmětem podpory jiného státního orgánu, partnerské smlouvy v případě zapojení partnerů, aktualizovaný položkový rozpočet s rozčleněním na práce zajištěné svépomocí a zajištěné dodavatelsky (u prací svépomocí je nutné doložit zdůvodnění efektivity a hospodárnosti), harmonogram aktivit, termíny realizace, informace, zda je subjekt plátcem DPH ve vztahu k předmětu podpory (pokud je žadatel plátcem, avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění). V programu č. 1 příjemce podpory dále předloţí, pokud je to relevantní: smlouvu o dílo vč. dodatků, položkového rozpočtu a harmonogramu prací v případě dodavatelského zajištění prací, doklady k výběru dodavatele, stavební povolení s nabytím právní moci, doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou, pokud podléhá platnému stavebnímu zákonu doložení oprávnění či kvalifikace fyzické osoby provádějící odborný dozor nad realizací stavby Přílohy IV Program podpory obcí leţících v regionech národních parků Podprogram (oblast podpory) č. 1 Neinvestiční podpora environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty a poradenství kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, aktuální kopie dokladu o právní subjektivitě, z které je patrna osoba s podpisovým právem, čestné prohlášení žadatele, že neuplatňuje na předmět podpory jiný nárok na podporu ze státních zdrojů, případně doklad k položkám, které jsou předmětem podpory jiného státního orgánu, partnerské smlouvy v případě zapojení partnerů, aktualizovaný položkový rozpočet s rozčleněním na práce zajištěné svépomocí a zajištěné dodavatelsky (u prací svépomocí je nutné doložit zdůvodnění efektivity a hospodárnosti), harmonogram aktivit, termíny realizace, informace, zda je subjekt plátcem DPH ve vztahu k předmětu podpory (pokud je žadatel plátcem, avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění). 7/36

8 Podprogram (oblast podpory) č. 2 Podpora opatření malého rozsahu 2A Údrţba a budování technických zařízení nebo drobných objektů návštěvnické infrastruktury kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, dokumentace k výběru dodavatele, je-li vybrán, aktualizovaný položkový rozpočet s rozčleněním na práce zajištěné svépomocí a zajištěné dodavatelsky (u prací svépomocí je nutné doložit zdůvodnění efektivity a hospodárnosti) v případě podílu prací prováděných svépomocí, harmonogram prací, smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu, další podklady v případě, že došlo k nějakým změnám, například: projekt byl dopracován na prováděcí dokumentaci, správní rozhodnutí bylo opatřeno doložkou právní moci, změnily se okolnosti plátcovství DPH (pokud je žadatel plátcem, avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění). 2B Opatření směřující k odstraňování dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů působících v předmětných územích kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, projektová dokumentace ve stupni umožňující realizaci projektu, stavební povolení s vyznačeným nabytím právní moci, nebo ohlášení včetně souhlasu s provedením ohlášené stavby je-li vzhledem k charakteru projektu relevantní, aktualizovaný položkový rozpočet s rozčleněním na práce zajištěné svépomocí a zajištěné dodavatelsky (u prací svépomocí je nutné doložit zdůvodnění efektivity a hospodárnosti) v případě podílu prací prováděných svépomocí harmonogram aktivit, termíny realizace, informace, zda je subjekt plátcem DPH ve vztahu k předmětu podpory (pokud je žadatel plátcem, avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění), smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu, doklady k výběru dodavatele, je-li vybrán ve fázi uzavírání smlouvy. 2C Revitalizace sídelní zeleně kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, projektová dokumentace ve stupni umožňující realizaci projektu, aktualizovaný položkový rozpočet s rozčleněním na práce zajištěné svépomocí a zajištěné dodavatelsky (u prací svépomocí je nutné doložit zdůvodnění efektivity a 8/36

9 hospodárnosti) v případě podílu prací prováděných svépomocí harmonogram aktivit, termíny realizace, informace, zda je subjekt plátcem DPH ve vztahu k předmětu podpory (pokud je žadatel plátcem, avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění), smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu, doklady k výběru dodavatele, je-li vybrán ve fázi uzavírání smlouvy, 2D Čištění odpadních vod kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, projektová dokumentace ve stupni umožňující realizaci projektu, stavební povolení s vyznačeným nabytím právní moci, nebo ohlášení včetně souhlasu s provedením ohlášené stavby je-li vzhledem k charakteru projektu relevantní, aktualizovaný položkový rozpočet s rozčleněním na práce zajištěné svépomocí a zajištěné dodavatelsky (u prací svépomocí je nutné doložit zdůvodnění efektivity a hospodárnosti) v případě podílu prací prováděných svépomocí harmonogram aktivit, termíny realizace, informace, zda je subjekt plátcem DPH ve vztahu k předmětu podpory (pokud je žadatel plátcem, avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění), smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu, doklady k výběru dodavatele, je-li vybrán ve fázi uzavírání smlouvy. Podprogram č. 3 Podpora energetické soběstačnosti obcí na území národního parku dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technického, ekonomického a ekologického hlediska (vyšší stupeň dokumentace, ke stavebnímu povolení, resp. realizační dokumentace), kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, smlouva(y) o dílo, kupní smlouva(y), případně objednávka(y), včetně položkového rozpočtu, aktualizovaný položkový rozpočet s rozčleněním na práce zajištěné svépomocí a zajištěné dodavatelsky (u prací svépomocí je nutné doložit zdůvodnění efektivity a hospodárnosti) v případě podílu prací prováděných svépomocí, harmonogram aktivit, termíny realizace, stavební povolení s vyznačeným nabytím právní moci, nebo ohlášení včetně souhlasu s provedením ohlášené stavby je-li vzhledem k charakteru projektu relevantní, informace, zda je subjekt plátcem DPH ve vztahu k předmětu podpory (pokud je žadatel plátcem, avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění), aktualizace realizačních termínů. 9/36

10 Podprogram č. 4 Navýšení podpory z fondu při kofinancování projektů z OPŢP kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, Všechny relevantní doklady dodané ke kofinancovanému projektu z OPŽP, není třeba znovu dokládat Přílohy V Program podpory zajištění monitoringu vod kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, aktualizovaný položkový rozpočet s rozčleněním na práce zajištěné svépomocí a zajištěné dodavatelsky (u prací svépomocí je nutné doložit zdůvodnění efektivity a hospodárnosti), čestné prohlášení žadatele, že neuplatňuje na předmět podpory jiný nárok na podporu ze státních zdrojů, případně doklad k položkám, které jsou předmětem podpory jiného státního orgánu, doklady prokazující dodržení zákona o veřejných zakázkách v případě dodavatelského zajištění, anebo v odůvodněných případech doklady prokazující, že v historicky existujících dodavatelských smlouvách není cena zadaného díla vyšší než cena obvyklá v místě plnění, smlouva o dílo v případě dodavatelského zajištění, příp. jiný relevantní doklad, čestné prohlášení, že výsledky monitoringu nebudou používány ke komerčním účelům, informace, zda je subjekt plátcem DPH ve vztahu k předmětu podpory (pokud je žadatel plátcem, avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění) Přílohy č. VI Program na podporu systému pro nakládání s autovraky Tento program je z důvodu odlišnosti upraven samostatným dokumentem Přílohy č. VII Program podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU definování plánované aktivity v projektu 7. rámcového programu, nebo v projektu financovaném z dalších evropských fondů v oblasti životního prostředí, kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, aktualizovaný položkový rozpočet s rozčleněním na práce zajištěné svépomocí a případně zajištěné dodavatelsky (u prací svépomocí je nutné doložit zdůvodnění efektivity a hospodárnosti), 10/36

11 informace, zda je subjekt plátcem DPH ve vztahu k předmětu podpory (pokud je žadatel plátcem, avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění) Přílohy č. VIII Program na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, popř. doklady o změnách, ke kterým došlo v čase po podání žádosti, další přílohy jsou závislé na charakteru projektu: aktualizovaný položkový rozpočet s rozčleněním na práce zajištěné svépomocí a zajištěné dodavatelsky (u prací svépomocí je nutné doložit zdůvodnění efektivity a hospodárnosti) v případě podílu prací prováděných svépomocí, smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu, dokumentace výběru dodavatele, je-li vybrán ve fázi uzavírání smlouvy, informace, zda je subjekt plátcem DPH ve vztahu k předmětu podpory (pokud je žadatel plátcem, avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění), dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technického, ekonomického a ekologického hlediska (vyšší stupeň dokumentace, ke stavebnímu povolení, resp. realizační dokumentace) Přílohy č. IX Program pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR péče o zeleň a ţivotní prostředí kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, aktualizovaný položkový rozpočet s rozčleněním na práce zajištěné svépomocí a zajištěné dodavatelsky (u prací svépomocí je nutné doložit zdůvodnění efektivity a hospodárnosti) v případě podílu prací prováděných svépomocí, harmonogram prací, dokumentace výběru dodavatele, je-li vybrán, smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu, popř. další podklady v případě, že došlo k nějakým změnám, například: projekt byl dopracován na prováděcí dokumentaci, správní rozhodnutí bylo opatřeno doložkou právní moci, změnily se okolnosti plátcovství DPH (pokud je žadatel plátcem, avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění), dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technického, ekonomického a ekologického hlediska (vyšší stupeň dokumentace, ke stavebnímu povolení, resp. realizační dokumentace). 11/36

12 Přílohy č. X Program podpory opatření na územích postiţených povodní v roce 2010 kopie smlouvy o zřízení účtu, nebo aktuální potvrzení banky o vedení účtu příjemce podpory, který bude používán při financování projektu, aktualizovaný položkový rozpočet s rozčleněním na práce zajištěné svépomocí a zajištěné dodavatelsky (u prací svépomocí je nutné doložit zdůvodnění efektivity a hospodárnosti) v případě podílu prací prováděných svépomocí, doklady o výběru dodavatele či zdůvodnění jeho výběru ve smyslu 23 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách v případě dodavatelského způsobu realizace, smlouva o dílo s položkovým rozpočtem, stanovisko vyjádření příslušného orgánu státní správy, pokud je vzhledem k charakteru opatření nutné, doklady nutné pro zajištění pohledávky dle pokynů pro zajištění pohledávek fondu, dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technického, ekonomického a ekologického hlediska (vyšší stupeň dokumentace, ke stavebnímu povolení, resp. realizační dokumentace). Poznámka: U jednotlivých projektů je fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení dokladů pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory 4. ZPŮSOB REALIZACE PROJEKTU 4.1. JINÝ NEŢ DODAVATELSKÝ ZPŮSOB REALIZACE A FINANCOVÁNÍ (ČÁSTI) PROJEKTU V rámci národních programů je uznatelnou položkou i jiný než dodavatelský způsob realizace projektu (tzv. práce svépomocí), ale pouze za podmínky, že nelze činnosti zajistit dodavatelsky efektivněji a hospodárněji, nebo pokud jde o činnosti, které může provádět výhradně žadatel na základě speciálních kvalifikačních předpokladů či z důvodu duševního vlastnictví některého nezaměnitelného atributu projektu. To je žadatel povinen průkazně doložit ve fázi dodání dokladů nutných ke smlouvě. Zda se jedná o případ, kdy je možné akceptovat náklady zajišťované jiným než dodavatelským způsobem realizace, posoudí fond na základě předložených podkladů. Pokud bude akce nebo její část realizována svépomocí, pak je třeba fondu předloţit rozpis skutečných nezbytných nákladů vynaloţených na realizaci projektu (na provedené práce a spotřebu materiálu). Příjemce podpory je přitom povinen respektovat případné pokyny fondu na prokázání uvedených nákladů odpovídajícími účetními doklady. 8 Podrobné informace o práci svépomocí jsou obsaženy v Příloze A Jiný než dodavatelský způsob realizace a financování (části) projektu. 8 Přílohy I-X Směrnice MŽP č.6/2010 Fond si může vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti,. a Fond může v zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prostředků stanovit zvláštní požadavky na postup žadatele (příjemce podpory) při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o veřejných zakázkách. 12/36

13 4.2. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Povinnost provést výběr dodavatelů podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění (dále jen zákon ) je jednou z důležitých povinností příjemců podpory. Zakázky mimo režim zákona, upravené obecnou výjimkou podle 19 zákona jsou podrobně a závazně upraveny v Příloze B těchto pokynů pro příjemce. Zadávací řízení je možné zahájit nejdříve po akceptaci žádosti (výjimku tvoří projekty podle Příloh VI a VII směrnice). Doporučujeme však nezahajovat zadávací řízení před obdržením rozhodnutí, které obsahuje podmínku dodržet zadávací řízení stanoveným způsobem. Příjemci musejí při výběru dodavatelů vždy respektovat zásady transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace a hospodárnosti. 9 Zadavatel nesmí účelově rozdělit předmět veřejné zakázky 10 tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod finanční limity stanovené v Příloze B. 5. ZPŮSOB PROPLÁCENÍ Pravidla a nutné podmínky pro uvolňování finanční podpory Čerpání podpory z fondu je možné až po uzavření smlouvy. V případě programu IV.4 jsou podmínkou uvolnění finančních prostředků i vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory a uzavření smlouvy se SFŽP ČR v rámci OPŽP. Pozn.: To však nesouvisí s uznatelností nákladů z časového hlediska je možné uznat náklady vynaložené i dříve, po akceptaci žádosti, pokud není stanoveno v přílohách, rozhodnutí či smlouvě jinak. Na úhradu nákladů vynaložených na případné předzásobení je možno použít podporu pouze v případě, že k vynaložení těchto nákladů došlo až po registraci (akceptaci) žádosti o podporu. V případě, že součástí podpory je i půjčka, nemohou být uvolněny finanční prostředky do doby řádného zajištění půjčky (např. předložení listu vlastnictví, tj. výpisu z katastru nemovitostí se vkladem zástavního práva ve prospěch fondu, originálů bankovní záruky atd.). Způsob zajištění půjčky a podmínky pro uvolnění finančních prostředků jsou zakotveny ve smlouvě. Podporu fond poskytuje bezhotovostním převodem finančních prostředků v měně CZK na bankovní účet příjemce podpory uvedený ve smlouvě. Podpora se poskytuje průběžně podle uznatelných nákladů. Pokud není v přílohách ke směrnici stanoveno jinak (např. výkup pozemků), uvolňují se dotace procentním podílem až do výše 90 % celkově přiznané výše dotace (tento postup se uplatňuje průběžně u každé výzvy). Zbytek finančních prostředků do výše 10 % celkové dotace (tzv. pozastávku) uhradí fond po konečném přiznání dotace v rámci ZVA, které 9 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 6 zásady postupu zadavatele. 10 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, 13 odst. 3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky. 13/36

14 žadatel předkládá v termínu podle smlouvy. Pokud však příjemce podpory nesplní všechny povinnosti stanovené smlouvou, může fond nárok na vyplacení 10 % pozastávky dotace krátit, či vůbec nepřiznat. Fond je oprávněn aplikovat zvláštní režim financování Náleţitosti ţádosti o platbu Uvolňování finančních prostředků probíhá na základě dopisu příjemce podpory, tzv. výzvy k uvolnění finančních prostředků (dále jen výzva ), jíž povinnými přílohami jsou následující doklady: Originál soupisu faktur a ostatních účetních dokladů, jehož vzor obdrží příjemce podpory při uzavírání smlouvy, podepsaný statutárním, nebo pověřeným zástupcem příjemce podpory (u právnických osob a podnikatelů i otiskem razítka příjemce podpory). Originály nebo kopie faktur a ostatních účetních dokladů opatřené originálním podpisem statutárního, nebo pověřeného zástupce konečného příjemce podpory (u právnických osob a podnikatelů i otiskem razítka příjemce podpory), včetně případných soupisů provedených prací, zjišťovacích protokolů, resp. dokladů prokazujících dodržení věcných a finančních podmínek dle uzavřených smluv s dodavateli. Příjemce podpory předkládá fondu pouze faktury a ostatní účetní doklady, včetně všech náležitostí a příloh, které ověřil, v souladu s platnými právními předpisy z hlediska věcné, formální a finanční správnosti. Soupis provedených prací (pokud není přímo součástí faktury) bude k faktuře přiložen vždy, když popisem prací na faktuře nebude dostatečně a jednoznačně vymezen druh, rozsah a množství provedených prací a umožněno jejich porovnání s výkazem výměr a rozpočtem stavby. Soupis prací musí obsahovat mj. jednoznačný identifikační znak (číslo faktury), potvrzující vazbu na příslušnou fakturu a musí být opatřen originálním podpisem statutárního anebo pověřeného zástupce příjemce podpory. Fondu mohou být předloženy faktury již uhrazené, částečně uhrazené či neuhrazené. Pokud jsou předkládány fondu k proplacení částečné uhrazené nebo neuhrazené faktury, doporučuje fond, aby doba splatnosti u těchto faktur byla min. 30 dnů od podání výzvy. Fond akceptuje předložení uhrazených faktur z roku předcházejícího uvolnění podpory, pokud fakturace odpovídá termínům realizace akce. Konečným příjemcem ověřené a podepsané kopie bankovních výpisů, dokladující uhrazení faktur zhotoviteli. Pokud budou k úhradě předloženy faktury již uhrazené nebo částečně uhrazené, je třeba doložit rovněž kopii odpovídajícího bankovního výpisu. Pokud na základě předchozí Výzvy byly Fondem poskytnuty finanční prostředky podle neuhrazených nebo částečně uhrazených faktur, doloží příjemce podpory nejpozději v následující výzvě skutečné použití podpory a vlastních zdrojů odpovídajícími kopiemi bankovních výpisů U akcí prováděných svépomocí budou jako příloha při podání žádosti o platbu použity řádné účetní doklady, a to způsobem uvedeným v Příloze A těchto pokynů. 14/36

15 Speciální režim se uplatňuje u Příloh IV podprogramu IV.4 Navýšení podpory z fondu při kofinancování projektů z OPŽP. Podrobné informace jsou obsaženy v Příloze C těchto pokynů OBECNÉ ZÁSADY VYPLÁCENÍ FINANČÍCH PROSTŘEDKŮ: Fond je oprávněn vydat pokyny, které mohou uvedený výčet náležitostí změnit, popřípadě rozšířit. Příjemce podpory je povinen takové pokyny vydané fondem splnit. 11 Tyto pokyny mohou být uvedeny na formuláři finančně platebního kalendáře. Výzvou k uvolnění finančních prostředků a předložením soupisu faktur a ostatních účetních dokladů a kopií faktur a ostatních účetních dokladů příjemce podpory mj. potvrzuje, že faktury a ostatní účetní doklady, na jejichž úhradu má být použita podpora fondu, odpovídají skutečným, účelně vynakládaným a uznatelným nákladům akce a skutečně provedeným výkonům a jiným skutečně provedeným dodávkám. Fond je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování podpory, pokud zjistí, že příjemce podpory neplní některou z povinností stanovených smlouvou či těmito pokyny, nebo je plnění některé povinnosti vážně ohroženo. To platí i pro případ, že se příjemce podpory v průběhu realizace plně nepodílí vlastními zdroji na úhradách celkových nákladů akce, tj. nákladů jak uznatelných, tak nákladů přesahujících základ pro stanovení podpory. Fond má právo změnit financování akce, zejména změnit výši podpory určené na jednotlivé roky realizace akce, a to v závislosti na objemu disponibilních finančních prostředků fondu. V takovém případě fond příjemci podpory umožní i odpovídající změnu termínů realizace akce. Příjemce podpory je povinen z vlastních zdrojů uhradit veškeré náklady akce, jak přesahující základ pro stanovení podpory, tak podíl na nákladech uznatelných, a to i v průběhu realizace akce. 12 Finančně platební kalendář vypracuje příjemce podpory na formuláři, který obdrží se smlouvou, nebo od příslušného projektového manažera fondu. V případě, že finanční prostředky budou poskytovány v několika letech, obdrží příjemce podpory formulář finančně platebního kalendáře pro každý následující rok spolu s požadavkem na finanční vypořádání předchozího roku. Finančně platební kalendář představuje rozložení čerpání ročních částek podpory fondu a vlastních zdrojů žadatele do jednotlivých čtvrtletí běžného či aktuálního roku tak, aby plánovaná realizace akce v čase byla plně finančně zajištěna. Je-li FPK fondem akceptován, není zasílán příjemci podpory potvrzený zpět, pokud by nebyl FPK fondem akceptován, byl by příjemce kontaktován pracovníkem fondu. 11 Přílohy I.-X. Směrnice MŽP č.6/2010, Fond uvolňuje finanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory (fakturační princip). Fond je oprávněn v závažných a prokazatelných případech aplikovat zvláštní režim financování., dostupné z: 12 Směrnice MŽP č.6/2010, čl. 2, odst. 2 a 3 Podpora se přiznává při stanovení základních a realizačních podmínek rozhodnutím ministra..., Rozhodnutí ministra obsahuje standardně podmínku: Případné zvýšení upřesněných rozpočtových nákladů (nad základ pro stanovení podpory) hradí příjemce podpory z vlastních zdrojů, dostupné z: 15/36

16 V případě, že příjemce podpory obdrží od zhotovitele storno nebo dobropis faktury, je povinen tyto doklady včetně zdůvodnění a kopie bankovního výpisu okamžitě po obdržení a provedení kontroly zaslat fondu. 13 Tip: Při zpracování výzvy k uvolnění finančních prostředků je pro hladký průběh uvolnění finančních prostředků užitečné zkontrolovat: věcnou správnost a úplnosti předložené fakturace, zejména: formální náležitosti faktury (faktur) razítko, podpis, dodavatel dle smlouvy o dílo atd., souvislost předložených podkladů s předmětem podpory dle ustanovení smlouvy včetně termínů, oprávněnost fakturace v návaznosti na smluvní vztahy vzešlé z výběrového řízení, vazbu jednotlivých položek na základ pro stanovení podpory dle režimu DPH, věcnou a finanční oprávněnost případných zálohových listů a jejich zúčtování ve fakturaci, formální náležitosti, zejména: formální správnosti dokladů nutných pro finanční plnění smluvních podpor dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění, ověření správnosti a úplnosti finančních náležitostí dle smlouvy, ověření finančního vypořádání předcházejícího roku a finančně platebního kalendáře běžného roku, ověření dosavadního průběhu uvolňování finančních prostředků. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků v dokladech nebo v případě předložení nekompletních dokladů k uvolnění finančních prostředků požádá fond příjemce podpory o doplnění. 6. KONTROLY A DALŠÍ PODMÍNKY 6.1. TYPY KONTROL Smlouva ukládá příjemci podpory umožnit osobám pověřeným fondem provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být objasněny všechny okolnosti týkající se smlouvy. Projekty, u kterých byla realizace projektu zahájena před uzavřením smlouvy, je možné kontrolovat i před uzavřením smlouvy. V rámci kontroly plnění smluvních podmínek mohou být realizovány následující typy kontrol: Průběžná kontrola financování akcí probíhá formou kontrol dokladů před uvolněním finančních prostředků, rovněž formou dohlídek na místě (např. zda zaslaný soupis provedených prací odpovídá skutečnému stavu realizace, kontrola účetních dokladů, namátková kontrola nemovitostí zastavených ve prospěch fondu). Konečná finanční kontrola 13 Směrnice MŽP č.6/2010, čl. 6, odst. 3 Příjemce podpory musí bez prodlení informovat Fond o všech změnách skutečností a podmínek obsažených ve smlouvě., dostupné z: 16/36

17 akce probíhá v rámci závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení akce (dále jen ZVA ). V případě zjištění odstranitelných nedostatků na ně pracovník fondu, který kontrolu provádí, osobně upozorní konečného příjemce a stanoví termín jejich odstranění a další termín následné kontroly. Tyto údaje zaznamená do kontrolního protokolu. Zástupce příjemce podpory má možnost se ke zjištěním písemně vyjádřit. Pokud jsou při kontrole zjištěny zásadní změny v realizaci projektu, které přímo vedou k porušení smlouvy, jsou zaznamenány do kontrolního protokolu. Sankční podmínky jsou stanoveny ve smlouvě, v krajním případě je fond oprávněn uplatňovat finanční postih za neplnění povinností příjemců podpory až do výše celé dotace. Příjemce podpory je povinen archivovat veškeré dokumenty potřebné k řádnému provedení kontroly nejméně po dobu 5 let následujících po roce, ve kterém obdrží protokol o ZVA NEPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PŘÍJEMCE PODPORY Pokud příjemce neplní smluvní podmínky, má fond právo od příjemce podpory požadovat, aby ve lhůtě, kterou fond stanoví, vrátil zálohově poskytnutou podporu či její část. Dle smlouvy mají finanční prostředky poskytnuté fondem charakter zálohy až do vyúčtování čerpaných prostředků provedeného fondem v rámci ZVA, které příjemci finanční prostředky definitivně přiznává. Při stanovení konkrétní částky, která má být vrácena, fond zohledňuje zejména míru (rozsah) nesplnění daného závazku a dopad na plnění základního účelu akce (tj. dosažení věcných a ekologických parametrů akce v řádné lhůtě). Namísto požadavku na vrácení části zálohově poskytnuté podpory (popřípadě v souběhu s ním) může fond uplatnit své právo na krácení či nepřiznání zbytku dotace při ZVA. Rozhodnutí o vrácení zálohově poskytnuté podpory je součástí protokolu o ZVA. Pokud o vrácení zálohově poskytnuté podpory či její části rozhodne fond před vydáním protokolu o ZVA, učiní tak zvláštní výzvou příjemci podpory, v níž specifikuje, k jakému došlo porušení smluvních podmínek, jaký tomu odpovídá postih, a stanoví lhůtu, do kdy má příjemce podpory požadovanou částku fondu uhradit. Poznámka: Výše uvedeným postupem není dotčena pravomoc finančních orgánů k vyměření odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. 14 Směrnice MŽP č.6/2010, čl. 6, odst. 2 Smlouva obsahuje zejména podmínky, za kterých se podpora poskytuje Ve smlouvě je zpravidla uvedena podmínka umožnit osobám pověřeným Fondem provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být objasněny všechny okolnosti, týkající se této smlouvy, dostupné z: 17/36

18 7. PRAVIDLA PUBLICITY Do nákladů na realizaci opatření lze započítat náklady na publicitu projektu nebo výrobu a umístění informačních tabulí či jiné vhodné opatření. Příjemce podpory je povinen učinit veškeré nezbytné úkony ke zveřejnění skutečnosti, že projekt financuje nebo spolufinancuje SFŽP ČR ve spolupráci s MŽP. Příjemce podpory je zejména povinen zmínit se o projektu a finančním příspěvku SFŽP ČR a participaci MŽP v informacích poskytnutých konečným příjemcům výstupů projektu, ve svých interních a výročních zprávách, na konferencích a seminářích týkajících se projektu a při jakémkoli styku s médii. Jakékoli zveřejnění ze strany příjemce podpory v jakékoli formě a prostřednictvím jakéhokoli média včetně internetu musí obsahovat následující sdělení: Tento projekt/publikace (dokument, leták atd.) byl/a vytvořen/a za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. Příjemce podpory je povinen uvést logo SFŽP ČR a MŽP všude tam, kde je to vhodné. Povinně se obě loga uvádějí vždy na titulní straně letáku, publikace, plakátu, pozvánky apod. V případě elektronicky zveřejňovaných informací (webové stránky, audiovizuální materiály) platí, že logo musí být dobře viditelné a doplněné odkazem na stránky a Organizátoři akcí, jako jsou konference, semináře, výstavy, veletrhy apod., které souvisejí s podpořeným projektem, jsou povinni zřetelně informovat účastníky o podpoře ze strany SFŽP ČR a MŽP. Příjemci podpory jsou povinni informovat projektového manažera fondu a odbor komunikace fondu s dostatečným časovým předstihem o plánovaných akcích tak, aby se zástupce fondu mohl těchto akcí zúčastnit. Loga je třeba uvádět v souladu s grafickými pravidly platnými pro logo MŽP a SFŽP ČR. Pravidla jsou dostupná na adrese: V případě nejasností, jak při naplňování pravidel publicity postupovat, je možné kontaktovat Odbor komunikace SFŽP ČR na ové adrese V případě investičních výdajů vyšších než 2 miliony korun bez DPH je příjemce podpory povinen nejpozději do ukončení projektu instalovat na vhodné a veřejnosti přístupné místo tzv. pamětní desku o rozměrech min. 300 x 400 mm. Závazný tiskový podklad bezplatně připraví Odbor komunikace SFŽP ČR. V případě podpory SFŽP ČR ve výši od 500 tisíc do 2 milionů korun lze dohodnout s projektovým manažerem fondu jinou, přiměřenou velikost pamětní desky. Do výše podpory 500 tis. korun se podoba trvalé publicity na místě realizace projektu dohodne individuálně s projektovým manažerem, který podobu zkonzultuje s odborem komunikace fondu. Náklady, které vynaloží příjemce podpory při výrobě a instalaci pamětní desky nebo jiného schváleného prostředku publicity, jsou uznatelným výdajem Přílohy I.-X. Směrnice MŽP č. 6/2010, Příjemce podpory je povinen při realizaci akce dodržovat Pravidla publicity, která jsou zveřejněna na webových stránkách Fondu, dostupné z: 18/36

19 8. PO REALIZACI PROJEKTU 8.1. ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE Po realizaci projektu v termínu stanoveném ve smlouvě je příjemce podpory povinen předložit podklady pro ZVA. K tomu slouží formulář, který je k dispozici na 16 Podklady jsou specifikovány ve smlouvě a zpravidla zahrnují minimálně tyto podklady: řádně vyplněný formulář ZVA poskytnutý fondem, vyúčtování skutečných nákladů akce (faktury a ostatní účetní doklady, soupis provedených prací, doklady o úhradě celkových nákladů na realizaci akce), protokoly o předání a převzetí díla, vyjádření příslušných orgánů státní správy k ukončené akci, je-li relevantní. K ZVA může fond vydat pokyny (či požádat o informace), které mohou jeho obsah blíže specifikovat či rozšířit. Příjemce podpory je povinen tyto požadavky fondu (ve lhůtě stanovené fondem) splnit. 17 Fond není povinen vydat protokol o ZVA dříve, než obdrží veškeré požadované podklady a informace, na základě kterých bude moci jednoznačně rozhodnout o plnění podmínek smlouvy. Protokol o ZVA bude obsahovat vyúčtování čerpaných prostředků, vyhodnocení plnění smluvních podmínek a případné rozhodnutí o vrácení zálohově poskytnuté podpory či její části. V rámci ZVA je projekt vyhodnocen: z technického hlediska (např. zda konečné technické řešení umožňuje dosažení požadovaného ekologického efektu), z hlediska stanovení skutečně uznatelných nákladů (je ověřena úplnost dodaných podkladů, tj. faktury a ostatní účetní doklady, rozpisy prací atd.; z úplných podkladů je stanovena definitivní výše základu pro stanovení podpory s ohledem na skutečnou realizaci a smluvní výši základu pro stanovení podpory), z hlediska splnění termínů realizace a předložení podkladů k ZVA, z hlediska splnění ekologických smluvních podmínek (na základě dodaných podkladů je určena míra splnění ekologických podmínek ve smluvně stanoveném termínu a dle smluvně nastavených parametrů projektu), z hlediska splnění dalších smluvních podmínek (např. doložení vlastnictví), 16 Směrnice MŽP č.6/2010, čl.8, Podklady pro vyhodnocení podpory předkládá příjemce podpory v termínu podle smlouvy., dostupné z: 17 Směrnice MŽP č. 6/2010, čl. 6, odst. 2 Smlouva obsahuje zejména podmínky, za kterých se podpora poskytuje Ve smlouvě je zpravidla uvedena podmínka K závěrečnému vyhodnocení akce může Fond vydat závazné pokyny (či požádat o informace), které mohou jeho obsah blíže specifikovat či rozšířit. Příjemce podpory je povinen tyto pokyny (žádost o informace) bez zbytečného odkladu (případně ve lhůtě stanovené Fondem) splnit., dostupné z: 19/36

20 z ekonomického hlediska (příp. požadované podklady budou vyžádány ekonomickým úsekem fondu). Na základě výše uvedeného komplexního posouzení je zpracován protokol o definitivním přiznání podpory. Definitivně přiznanou částkou dotace je dotace odpovídající skutečným uznaným nákladům, snížená o případný postih. Pokud příjemce podpory dodrží smluvní podmínky a skutečné uznané náklady jsou stejné nebo vyšší než základ pro stanovení podpory, dotace se přiznává ve výši dle smlouvy (včetně 10% pozastávky dotace), a pokud byla fondem poskytnuta i půjčka, pak se půjčka přiznává dle skutečně poskytnuté výše. Pokud příjemce podpory dodrží smluvní podmínky, avšak skutečné uznané náklady jsou nižší než základ pro poskytnutí podpory, pak se výše dotace, popř. půjčky stanoví procentním podílem ze skutečných uznaných nákladů a dojde buď k přiznání nižšího doplatku ze zadržené části dotace, popř. k vyčíslení vratky půjčky, nebo k vyčíslení vratky dotace (definitivní přiznaná dotace je nižší než zálohově poskytnutá dotace), popř. vyčíslení vratky půjčky. V případě stanovení vratky dotace, popř. vratky půjčky je příjemce podpory vyzván k vrácení odpovídající části dotace, popř. půjčky. Pokud fond při ZVA zjistí, že došlo k porušení smluvních podmínek a výše postihu je vyšší než 10% pozastávka dotace, je příjemce podpory fondem vyzván k vrácení odpovídající části dotace. Fond si může vyžádat další přílohy, které nejsou stanoveny ve smlouvě PODKLADY PRO ZVA K FORMULÁŘI ZVA SE DOKLÁDAJÍ : Přílohy I Program ochrany ozonové vrstvy Země vyúčtování skutečných nákladů akce včetně soupisu faktur, aktuální plátcovství DPH (pokud je žadatel plátcem, avšak nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží toto čestným prohlášením včetně zdůvodnění), doklady prokazující plnění realizačních termínů, vyhodnocení plnění smluvních podmínek, doklady o konečné likvidaci regulovaných látek Přílohy II Program na podporu výkupu pozemků ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech a významných krajinných prvcích seznam vykoupených pozemků, liší-li se od původní dokumentace žádosti, 20/36

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010

SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 7/2010 V Praze dne 14. června 2010 Č. j.: 2680/M/10 50384/ENV/10 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Lukáš Šamberger Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Přílohy XI. Postup Fondu při výběru akcí k podpoře:

Přílohy XI. Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: Přílohy XI Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Článek I

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Článek I Přílohy VII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU účinné

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010.

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010. Přílohy X Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory opatření na územích postižených povodní v roce

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

Přílohy XI. Směrnice Ministerstva ţivotního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci

Přílohy XI. Směrnice Ministerstva ţivotního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci Přílohy XI Směrnice Ministerstva ţivotního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESŇEN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Pro dotační titul Dotace na činnost, akce a projekty hasičů (fyzických osob), spolků a pobočných

Více

Doložení realizace podporovaných opatření pokyny pro žadatele ve 2. výzvě pro bytové domy

Doložení realizace podporovaných opatření pokyny pro žadatele ve 2. výzvě pro bytové domy Doložení realizace podporovaných opatření pokyny pro žadatele ve 2. výzvě pro bytové domy Kde doložit realizaci? Dokumenty prokazující dokončení realizace podporovaných opatření (tj. Dokumenty požadované

Více

Přílohy XI :52

Přílohy XI :52 Přílohy XI Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR ) 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S/2016/00080 S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2017 (dále jen Zásady podprogramu )

Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2017 (dále jen Zásady podprogramu ) 117633 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2017 (dále jen Zásady podprogramu ) č.j.: MMR 49429/2016-52 Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR ) 1. Cíl podprogramu

Více

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

Podle těchto Příloh II se poskytují podpory z Fondu ţádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh II dne 1. května 2010.

Podle těchto Příloh II se poskytují podpory z Fondu ţádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh II dne 1. května 2010. Přílohy II Směrnice Ministerstva ţivotního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci Programu na podporu výkupů pozemků ve zvláště chráněných územích,

Více

Výzva č. 14/2016. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 14/2016. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 14/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla) Článek 1. Předmět

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

1952/2, DIČ: CZ

1952/2, DIČ: CZ KUJCP01CPB6H Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Snížení energetické náročnosti Střední školy polytechnické v Českých Budějovicích44 schváleného Ministerstvem

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2016004 Smluvní strany: MĚSTO DOKSY se sídlem: náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy zastoupené: starostkou Města Doksy, Ing. Evou Burešovou IČ : 00260444

Více

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I.

V Z O R. V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Článek I. Příloha č. 2 pravidel Evidenční číslo smlouvy: V Z O R V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luby (dále jen smlouva) Smlouva se uzavírá mezi: Město Luby Sídlo: nám.

Více

Přílohy XVI :58

Přílohy XVI :58 Přílohy XVI Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí účinné od 23. října 2013

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje VZOR Evidenční číslo smlouvy: (na ÚS) Smlouva se uzavírá mezi: VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarský kraj Se sídlem: Závodní 353/88, 360

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. V Praze dne: 10. prosince 2015 Č. j.: 86173/ENV/15 3956/M/15

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. V Praze dne: 10. prosince 2015 Č. j.: 86173/ENV/15 3956/M/15 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne: 10. prosince 2015 Č. j.: 86173/ENV/15 3956/M/15 DODATEK č. 4 ke směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků v rámci Programu Zelená úsporám

Více

Smlouva č Smluvní strany. II. Předmět a úče! smlouvy

Smlouva č Smluvní strany. II. Předmět a úče! smlouvy KUMSP80SGI7G imioravskoslfczskv ÍCKAJ - KiO\JgK"fMAĎi ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) poř. čísio "tii f' rok zkr. odb. s Smlouva č. 02051542 ze i. Smluvní strany 1. Státní fond životního prostředí České republiky

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

Národní programy, přílohy I. až IX. Národní programy dle Směrnice MŽP č.6/2010. Ing. Pavel Jakobe Vedoucí odboru Jiných programů

Národní programy, přílohy I. až IX. Národní programy dle Směrnice MŽP č.6/2010. Ing. Pavel Jakobe Vedoucí odboru Jiných programů Národní programy dle Směrnice MŽP č.6/2010 Ing. Pavel Jakobe Vedoucí odboru Jiných programů Přehled Příloh I IX vč. jednotlivých programů Přílohy I Program ochrany ozonové vrstvy Země Přílohy II - Program

Více

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do 14. 6. 2016 Do pěti pracovních dnů od vydání Registrace akce (dále jen RA

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice I. SMLUVNÍ STRANY 1. Město Kopřivnice se sídlem: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupen: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města IČ:

Více

Výzva č. 2/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 2/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 2/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla )

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu Obce Hrádek (dále jen Pravidla ) Obec Hrádek Zastupitelstvo obce Hrádek dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na úseku ochrany životního prostředí (dále jen

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

ZÁSADY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO 3 PROGRAMU INFRASTRUKTURA PRIORITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁSADY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO 3 PROGRAMU INFRASTRUKTURA PRIORITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZÁSADY FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V RÁMCI OPERAČNÍHO 3 PROGRAMU INFRASTRUKTURA PRIORITA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KOPIE Č. 18.5.2004 VERZE 1 REVIZE:1 STRANA 1 Úvodní ustanovení O B S A H : 1. Administrace žádosti FB

Více

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok

Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok Podmínky dotačního programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom - rok 2017-2019 článek I. Název programu Územní souhlas k domovní kanalizační přípojce v obci Velká Polom rok

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

SMĚRNICE MŽP č. 6/2006

SMĚRNICE MŽP č. 6/2006 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 14. března 2006 Č.j.: 867/M/06 SMĚRNICE MŽP č. 6/2006 o implementaci projektů Fondu soudržnosti Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Energeticky úsporná opatření Základní školy Drnholec

Energeticky úsporná opatření Základní školy Drnholec VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V souladu s 6 a 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vás vyzýváme k podání nabídky v

Více

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Město vyhlašuje dotační program pro oblast kultury na podporu celoroční kulturní činnosti v roce 2016. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem

Více

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program 4.7 PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁK Y S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu:

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Zadavatel: Obec Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí 45 691 81 Březí IČ: 00283045 V Brodě nad Dyjí 23.1.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Výzva k podání

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a Muzejní noci a noci kostelů 2015 v Jihomoravském kraji Důležité termíny

Více

Smlouva o poskytnutí dotace SD/OKPP/200/12. z Grantového programu Jihočeského kraje PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ 2012

Smlouva o poskytnutí dotace SD/OKPP/200/12. z Grantového programu Jihočeského kraje PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ 2012 t KUJCP00YB74Q Smlouva o poskytnutí dotace SD/OKPP/200/12 z Grantového programu Jihočeského kraje PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ 2012 Obecná ustanovení Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením číslo 373/2012/RK-89

Více

N Á V R H S M L O U V A č. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Krnova

N Á V R H S M L O U V A č. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Krnova Příloha č. 1 dotačního programu N Á V R H S M L O U V A č. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Města Krnova 1. Město Krnov a I. SMLUVNÍ STRANY se sídlem: Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

a) 1. část ve výši 60 % celkové částky do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy, b) 2. část ve výši 40 % celkové částky do

a) 1. část ve výši 60 % celkové částky do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy, b) 2. část ve výši 40 % celkové částky do některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

Více

SMĚRNICE MŽP č. 5/2016

SMĚRNICE MŽP č. 5/2016 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 31. srpna 2016 Č. j.: 2403/M/16 59078/ENV/16 SMĚRNICE MŽP č. 5/2016 o poskytování zvýhodněných zápůjček ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více