Straightforward Beginner

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Straightforward Beginner"

Transkript

1 Straightforward Beginner strana 1 z 5 Straightforward Beginner K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na Units 1 & 2 Countries Brazil LÄê]DòfäL= Brazílie (pozor na přízvuk) China Líp~få]L= Čína England LfÏÖä]åÇL= Anglie France LÑê^WåëL= Francie Germany LÇw Wã]åáL= Německo Italy Lfí]äáL= Itálie Russia Lê¾p]L= Rusko the USA La]=àìW=Éë=ÉfL= USA Units 1 & 2 Numbers one Lï¾åL= jedna two LíìWL= dva three LqêáWL= tři four LÑlWL= čtyři five LÑ~fîL= pět six LëfâëL= šest seven LëÉî]åL= sedm eight LÉfíL= osm nine Lå~fåL= devět ten LíÉåL= deset eleven LfDäÉî]åL= jedenáct twelve LíïÉäîL= dvanáct thirteen Lq WDíáWåL= třináct fourteen LÑlWDíáWåL= čtrnáct fifteen LÑfÑDíáWåL= patnáct sixteen LëfâëDíáWåL= šestnáct seventeen LëÉî]åDíáWåL= sedmnáct eighteen LÉfDíáWåL= osmnáct nineteen Lå~fåDíáWåL= devatenáct twenty LíïÉåíáL= dvacet Units 1 & 2 Objects bed LÄÉÇL= postel chair LípÉ]L= židle desk LÇÉëâL= psací stůl; lavice key LâáWL= klíč lamp LäôãéL= lampa; svítidlo notebook Lå]ríÄrâL= zápisník; notes; notebook (počítač) pen LéÉåL= pero; propisovačka phone LÑ]råL= telefon radio LêÉfÇá]rL= rádio television LíÉä]îfwåL= televize/ televizor Units 1 & 2 Food & drink apple juice Lôéä=ÇwìWëL= jablkový džus cheese LípáWòL= sýr ham LÜôãL= šunka sandwich LëôåïfÇwL= sendvič coffee LâflÑáL= káva; šálek kávy croissant LâïôëçL= croissant mineral water Lãfå]ê]ä=ïlWí]L= minerální voda; minerálka omelette Lflãä]íL= omeleta orange juice LflêfåÇw=ÇwìWëL= pomerančový džus tea LíáWL= čaj Units 1 & 2 Other words & phrases excuse me LfâDëâàìWò=ãáWL= promiňte hotel LÜ]rDíÉäL= hotel (pozor na výslovnost) please LéäáWòL= (po)těšit; prosím room LêìWãL= pokoj thank you LqôÏâ=àìWL= děkuji Units 3 & 4 Jobs actor Lôâí]L= herec architect L^WâfíÉâíL= architekt doctor LÇflâí]L= doktor; lékař driver LÇê~fî]L= řidič fire-fighter LÑ~f]=Ñ~fí]L= hasič paramedic Léôê]DãÉÇfâL= zdravotník police officer Lé]DäáWë=flÑfë]L= policista; strážník student LëíàìWÇ]åíL= student/ka teacher LíáWíp]L= učitel/ka Units 3 & 4 Colours black LÄäôâL= černý blue LÄäìWL= modrý brown LÄê~råL= hnědý green LÖêáWåL= zelený red LêÉÇL= červený; rudý white Lï~fíL= bílý yellow LàÉä]rL= žlutý Units 3 & 4 Days of the week Saturday Lëôí]ÇÉfL= sobota Sunday Lë¾åÇÉfL= neděle Monday Lã¾åÇÉfL= pondělí Tuesday LíàìWòÇÉfL= úterý Wednesday LïÉåòÇÉfL= středa Thursday Lq WòÇÉfL= čtvrtek Friday LÑê~fÇÉfL= pátek Units 3 & 4 Nationalities American L]DãÉêfâ]åL= Američan/ka; americký Chinese Líp~fDåáWòL= čínský; čínština; Číňan+D249 French LÑêÉåípL= francouzština; francouzsky Germany LÇw Wã]åáL= Německo Italian LfDíôäf]åL= italština; italsky; Ital/ka Polish Lé]räfpL= polský; polština Units 3 & 4 Family words brother LÄê¾a]L= bratr child Líp~fäÇL= dítě; potomek daughter LÇlWí]L= dcera father LÑ^Wa]L= otec grandfather LÖêôåÑ^Wa]L= dědeček grandmother LÖêôåã¾a]L= babička husband LܾòÄ]åÇL= manžel; muž mother Lã¾a]L= matka parents LéÉ]ê]åíëL= rodiče sister Lëfëí]L= sestra

2 Straightforward Beginner strana 2 z 5 son Lë¾åL= syn wife Lï~fÑL= manželka; žena Units 3 & 4 Personal possessions bag LÄôÖL= taška glasses LÖä^WëfòL= brýle ID card L~f=DÇáW=â^WÇL= občanský průkaz jacket LÇwôâfíL= sako; kabátek keys LâáWòL= klíče mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil money Lã¾åáL= peníze MP3 player LÉã=éáW=qêáW=éäÉf]L= MP3 přehrávač photograph LÑ]rí]Öê^WÑL= fotografie sunglasses Lë¾åÖä^WëfòL= sluneční brýle umbrella L¾ãDÄêÉä]L= deštník; slunečník wallet LïfläfíL= (pánská) peněženka; náprsní taška Units 3 & 4 Other words & phrases ambulance LôãÄàrä]åëL= sanitka baby LÄÉfÄáL= dítě, batole car Lâ^WL= (osobní) auto(mobil) correct Lâ]DêÉâíL= správný flag LÑäôÖL= vlajka; prapor house LÜ~rëL= dům; domek international Lfåí]Dåôp]åäL= mezinárodní new LåàìWL= nový old L]räÇL= starý train LíêÉfåL= vlak wine Lï~fåL= víno young Là¾ÏL= mladý Units 5 & 6 Common verbs dance LÇ^WåëL= tancovat; tančit; tanec drink LÇêfÏâL= nápoj; pití; pít; napít se eat LáWíL= jíst go LÖ]rL= jít; chodit; jet have LÜôîL= mít hear LÜf]L= slyšet; vyslechnout like Lä~fâL= mít rád live LäfîL= bydlet; žít play LéäÉfL= hrát read LêfWÇL= číst sleep LëäáWéL= spát; spánek wake up LïÉfâ=¾éL= probrat (se); probudit work Lï WâL= pracovat Units 5 & 6 Technology computer Lâ]ãDéàìWí]L= počítač digital camera LÇfÇwfíä=âôã]ê]L= digitální fotoaparát address LáWãÉfä=]DÇêÉëL= ová adresa fax machine LÑôâë=ã]DpáWåL= fax mobile phone Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilní telefon; mobil printer Léêfåí]L= tiskař; tiskárna website LïÉÄë~fíL= internetová stránka Unit 5 & 6 Adjectives bad LÄôÇL= špatný; strašný; ošklivý boring LÄlWêfÏL= nudný; otravný difficult LÇfÑfâäíL= obtížný; nesnadný easy LáWòáL= jednoduchý good LÖrÇL= dobrý interesting Lfåíê]ëífÏL= zajímavý Unit 5 & 6 Sports & games basketball LÄ^WëâfíÄlWäL= basketbal; košíková chess LípÉëL= šachy football LÑríÄlWäL= fotbal; kopaná golf LÖfläÑL= golf tennis LíÉåfëL= tenis Unit 5 & 6 Food breakfast LÄêÉâÑ]ëíL= snídaně chicken LípfâfåL= kuře dinner LÇfå]L= hlavní jídlo dne (večeře nebo oběd) eggs LÉÖòL= vejce fish LÑfpL= ryba; ryby fruit LÑêìWíL= ovoce ice cream L~fë=âêáWãL= zmrzlina lunch Lä¾åípL= oběd (polední jídlo) meat LãáWíL= maso milk LãfäâL= mléko pasta Léôëí]L= těstoviny salad Lëôä]ÇL= salát (bramborový, ovocný ap.) soup LëìWéL= polévka toast Lí]rëíL= připít; pozvednout číši; přípitek vegetables LîÉÇwí]ÄäòL= zelenina Unit 5 & 6 Other words & phrases afternoon L^WÑí]DåìWåL= odpoledne bus LľëL= autobus early L WäáL= časně; brzy evening LfWîåfÏL= večer expert LÉâëé WíL= odborník; znalec factory LÑôâí]êáL= továrna flat LÑäôíL= byt genetic LÇw]DåÉífâL= genetický language LäôÏÖïfÇwfòL= jazyk; způsob vyjadřování late LäÉfíL= pozdě night Lå~fíL= noc; večer nobody Lå]rÄflÇáL= nikdo people LéáWéäL= lidé person Lé WëåL= osoba scientist Lë~f]åífëíL= vědec; přírodovědec train LíêÉfåL= vlak Units 7 & 8 Places in a city airport LÉ]élWíL= letiště bank L=ÄôÏâ=L= břeh beach LÄáWípL= pláž; mořský břeh bridge LÄêfÇwL= most castle Lâ^WëäL= hrad; zámek hospital LÜflëéfíäL= nemocnice market Lã^WâfíL= trh; tržiště museum LãàìDòáW]ãL= muzeum park Lé^WâL= park river Lêfî]L= řeka shop LpfléL= obchod supermarket LëìWé]ã^WâfíL= supermarket (train) station LíêÉfå=ëíÉfp]åL= (vlakové) nádraží Units 7 & 8 Things to take on holiday/travel words luggage Lä¾ÖfÇwL= zavazadlo; zavazadla

3 Straightforward Beginner strana 3 z 5 map LãôéL= mapa; plán (města) money Lã¾åáL= peníze passport Lé^WëélWíL= (cestovní) pas phrase book LÑêÉfò=ÄrâL= konverzační příručka ticket (single/return) Lífâfí=ëfÏÖä=êfDí WåL= jízdenka (jednosměrná/zpáteční) visa LîáWò]L= vízum Units 7 & 8 Adjectives awful LlWÑäL= strašný; otřesný bad LÄôÇL= špatný; strašný; ošklivý beautiful LÄàìWífÑäL= krásný big LÄfÖL= velký cheap LípáWéL= levný expensive LfâDëéÉåëfîL= nákladný; drahý favourite LÑÉfîê]íL= oblíbený; nejmilejší friendly LÑêÉåÇäáL= přátelský giant LÇw~f]åíL= obrovský; veliký good LÖrÇL= dobrý great LÖêÉfíL= skvělý; úžasný; velký nice Lå~fëL= milý; příjemný (povahou); pěkný original L]DêfÇwfåäL= původní; originální popular Léfléàrä]L= oblíbený; populární real Lêf]äL= opravdový; skutečný small LëãlWäL= malý ugly L¾ÖäáL= ošklivý; škaredý unfriendly L¾åDÑêÉåÇäáL= nepřátelský; nevlídný Units 7 & 8 Other words & phrases actor Lôâí]L= herec again L]DÖÉåL= opět; zase; znovu bar LÄ^WL= bar blood LÄä¾ÇL= krev break LÄêÉfâL= přestávka; pauza dead LÇÉÇL= mrtvý; zemřelý desk LÇÉëâL= psací stůl; lavice detective LÇfDíÉâífîL= detektiv divorced LÇfDîlWëíL= rozvedený/rozvedená ex-wife LÉâë=ï~fÑL= bývalá manželka fingerprint LÑfÏ]éêfåíL= otisk prstu fire LÑ~f]L= požár; oheň impossible LfãDéflë]ÄäL= nemožný lawyer LälWà]L= právník many LãÉåáL= mnoho; mnozí opera Lfléê]L= opera parking Lé^WâáÏL= parkoviště programme Léê]rÖêôãL= program; pořad public transport Lé¾Ääfâ=DíêôåëélWíL=veřejná doprava pull LéräL= tahat puppet Lé¾éfíL= loutka push LérpL= tlačit remake LêfDãÉfâL= nové zpracování (např. filmu) scene LëáWåL= scéna series Lëf]êáWòL= řada; série show Lp]rL= pořad; zábavné představení statue LëíôíàìWL= socha stay LëíÉfL= (dočasně) bydlet u stop LëífléL= přestat; zastavit tour Lír]L= cesta; zájezd; prohlídka wake up LïÉfâ=¾éL= probrat (se); probudit weekend LïáWâDÉåÇL= víkend Units 9 & 10 Verbs clean LâäáWåL= uklidit; uklízet; čistý go away LÖ]r=]DïÉfL= odjet pryč go out LÖ]r=D~ríL= vyjít si make LãÉfâL= dělat; vyrábět Units 9 & 10 Big numbers hundred LܾåÇê]ÇL= sto thousand Lq~ròåÇL= tisíc million Lãfäà]åL= milion billion LÄfäà]åL= miliarda Units 9 & 10 Months January LÇwôåàr]êáL= leden February LÑÉÄêr]êáL= únor March Lã^WípL= březen April LÉféê]äL= duben May LãÉfL= květen June LÇwìWåL= červen July LÇwìDä~fL= červenec August LlWÖ]ëíL= srpen September LëÉéDíÉãÄ]L= září October LflâDí]rÄ]L= říjen November Lå]rDîÉãÄ]L= listopad December LÇfDëÉãÄ]L= prosinec cent LëÉåíL= cent (měna USA) dollar LÇflä]L= dolar euro Làr]ê]rL= euro pence LéÉåëL= pence pound Lé~råÇL= libra Units 9 & 10 Other words birthday LÄ WqÇÉfL= narozeniny boutique LÄìWDíáWâL= butik building LÄfäÇfÏL= budova; stavba clothes Lâä]rÇòL= oblečení cold Lâ]räÇL= studený concert Lâflåë]íL= koncert crowd Lâê~rÇL= dav; luza; lidé crowded Lâê~rÇfÇL= přeplněný; přecpaný department store LÇfDé^Wíã]åí=ëílWL= obchodní dům dish LÇfpL= jídlo; pokrm; nádoba; mísa expensive LfâDëéÉåëfîL= nákladný; drahý free LÑêáWL= volný; volno group LÖêìWéL= skupina independence LfåÇfDéÉåÇ]åëL== nezávislost last Lä^WëíL= poslední; minulý roof LêìWÑL= střecha shopping LpfléfÏL= nákup(y) shopping bag LpfléfÏ=ÄôÖL= nákupní taška studio LëíàìWÇf]rL= ateliér together Lí]DÖÉa]L= dohromady; společně world Lï WäÇL= svět Units 11 & 12 Action verbs dance LÇ^WåëL= tancovat; tančit; tanec drive LÇê~fîL= řídit (auto); jet (v autě apod.) play LéäÉfL= hrát run Lê¾åL= běžet; utíkat sing LëfÏL= (za)zpívat swim LëïfãL= plavat type Lí~féL= psát (na stroji, na počítači)

4 Straightforward Beginner strana 4 z 5 walk LïlWâL= jít; chodit (pěšky)

5 Straightforward Beginner strana 5 z 5 Units 11 & 12 Other words & phrases blind LÄä~fåÇL= slepý blog LÄäflÖL= blog cerebral palsy LëÉê]Äê]ä=élWäòáL= mozková obrna change LípÉfåÇwL= změnit, vyměnit; změna competition Lâflãé]DífpåL= soutěž deaf LÇÉÑL= hluchý disabled LÇfëDÉfÄäÇL= invalidní exam LfÖDòôãL= zkouška find LÑ~fåÇL= najít gallery LÖôä]êáL= výstavní síň guitar LÖfDí^WL= kytara idea L~fDÇf]L= nápad medal LãÉÇäL= medaile message LãÉëfÇwL= vzkaz; zpráva painting LéÉfåífÏL= obraz; malba; malování plans LéäôåòL= plány turn on Lí Wå=flåL= zapnout turn off Lí Wå=flÑL= vypnout; zhasnout vote Lî]ríL= volit; hlasovat wheelchair LïáWäípÉ]L= invalidní vozík Units 11 & 12 Feelings sad LëôÇL= smutný; nešťastný happy LÜôéáL= šťastný; spokojený tired Lí~f]ÇL= unavený; vyčerpaný nervous Lå Wî]ëL= nervózní; úzkostlivý angry LôÏÖêáL= rozhněvaný; rozzlobený; rozčilený

face2face Studijní příručka Elementary

face2face Studijní příručka Elementary face2face Studijní příručka Elementary Studijní příručka k učebnici face2face elementary Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University

Více

Slovníček a přehled české mluvnice

Slovníček a přehled české mluvnice English for Life Beginner Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP verze slovníčku Tom Hutchinson Grammar reference Lekce 4 Zkrácené tvary

Více

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Level 1 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

ČESKO - ANGLICKÁ KONVERZACE

ČESKO - ANGLICKÁ KONVERZACE Další konverzace na http://nonbabylon.revolucni.com arabština, albánština, angličtina, arménštiná, azerbájdžánština, balijština, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, finština, francouzština, galicijština,

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m] True to Life Elementary Strana 1 1. lekce do [du:] dělat restaurant [rest ro:n] restaurace office [ofis] kancelář, úřad van [væn] dodávkový vůz school [sku:l] škola surgery [s :dž ri] chirurgie, ordinace

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Geography [ʤɪ ɒgrəfɪ] Zeměpis beach [bi:tʃ] pláž capital [ kæpɪtl] hlavní město city [sɪtɪ] velkoměsto

Geography [ʤɪ ɒgrəfɪ] Zeměpis beach [bi:tʃ] pláž capital [ kæpɪtl] hlavní město city [sɪtɪ] velkoměsto Modul 1 Personal information [pɜ:snl,ɪnfə meɪʃn] Osobní informace I m American. [aɪm ə merɪkən] Já jsem Američan. I live in New York. [aɪ lɪv ɪn nju: jɔ:k] Žiji v New Yorku. I ve got two sisters. [aɪv

Více

True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1

True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1 True to Life Starter Přehled gramatiky Strana: 1 Číslovky - Numbers Základní číslovky - Cardinal numbers 1-10 one 1 two 2 three 3 four 4 five 5 six 6 seven 7 eight 8 nine 9 ten 10 zero 0 (nebo ou ) POZOR:

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Příručka učitele angličtiny podpůrný materiál pro učitele angličtiny základních a středních škol Příručka učitele angličtiny byla vydána v rámci grantového

Více

International Express Elementary slovníček

International Express Elementary slovníček International Express Elementary slovníček UNIT 1 agenda (n) [things to be covered in the lesson] program [co bude probíráno v kaïdé lekci] a lot (adv) [do something a lot] hodnû, ãasto [dûlat nûco ãasto]

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče)

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Tato pomůcka byla vytvořena na pomoc rodičům dětí, které jsou například dlouhodobě nemocné nebo si ve škole

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

New Inside Out Intermediate

New Inside Out Intermediate New Inside Out Intermediate strana 1 z 31 New Inside Out Intermediate Unit 1 admire L]ÇDã~f]L= obdivovat Which famous person do you admire most? anonymously L]Dåflåfã]ëäáL= anonymně If you give something

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Objednat můžete na www.fragment.cz

Objednat můžete na www.fragment.cz Angličtina Last minute také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Italština Last minute Španělština Last minute Markéta Galatová, Anna Kronusová Angličtina

Více

www.cambridge.org/elt/cz

www.cambridge.org/elt/cz www.cambridge.org/elt/cz Milí rodiče, pro ty z vás, kteří máte zájem se doma se svými dětmi zabývat angličtinou a anglicky sami neumíte, připravila kancelář nakladatelství Cambridge University Press v

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více