Stylistika, slohové útvary a postupy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stylistika, slohové útvary a postupy"

Transkript

1 Stylistika, slohové útvary a postupy Způsob výstavby jazykového projevu, tj. způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků, nazýváme sloh (styl). Sloh dává projevu jednotný a charakteristický ráz. Projevuje se ve výběru jednotlivých prostředků, jichž je v projevu užito, a v jejich uspořádání v celek. Po stránce jazykové závisí slohová vytříbenost zejména na vhodném výběru slov, na plynulé stavbě vět a na jejich spojení v souvislý text. Nauka o slohu se nazývá stylistika. Pojednává o podstatě slohu a o jeho druzích, o slohové výstavbě jazykových projevů (textů) a o slohovém rozvrstvení jazykových prostředků. Styl příznačný pro jazykové projevy jednotlivce, jednoho autora, nazýváme individuální (osobní) styl. Nejnápadnější jsou rozdíly v individuálním stylu různých autorů umělecké literatury - tzv. autorský styl (Karel Čapek, Vladislav Vančura). Ve spisovném vyjadřování existuje celá řada slohotvorných činitelů obecné platnosti. Záleží na tom, zda jde o projev veřejný, nebo neveřejný, projev mluvený, nebo písemný a jaký má projev účel (funkci). Vedle toho se uplatňuje ještě řada činitelů - subjektivních a objektivních, zvláště to, zda se v projevu obráží citové zaujetí pisatele, nebo zda se v něm projevuje jen stránka rozumová, zda jde o projev bezprostřední, nepřipravený, anebo předem připravený, zda jde o monolog, či o dialog a další. Jazykové styly podle funkce (funkční styly) 1. styl prostě sdělovací 2. styl odborný 3. styl administrativní (úřední) 4. styl publicistický 5. styl umělecký Slohové postupy - slohový postup způsob podání, zpracování tématu druhy slohových postupů: - informační - nejjednodušší, podává fakta, sdělení ve věcných (místních, časových) nebo formálních souvislostech (např. abecedně) - vyprávěcí - podává děje, události, příběhy jako jedinečné, úsilí o zajímavost, napětí, názornost, pestrost - popisný - vystižení vnějších znaků, příznačných rysů objektu nebo děje; zřetel k částem a celku, souvislostem; volba pořadí popisu částí - charakterizační - vystižení vnitřních znaků objektu (osoby), a to přímo (konstatováním), nebo nepřímo - výkladový - vysvětlení podstaty jevu (nejen vnější znaky, ale i vnitřní vztahy, souvislosti, příčinné jevy) Slohové útvary - slohový útvar určitý konkrétní, vyhraněný typ jazykového projevu 1

2 Styl prostě sdělovací - písemná komunikace: vyhláška, oznámení, zpráva, oběžník, hlášení, inzerát, telegram (oznamovací útvary), tiskopisy, soupisy, dotazník (heslové útvary), zápis, protokol, smlouva (dokumentární útvary) - ústní komunikace: telefonický styk - veřejné ústní jednání: referát, diskuse, polemika, panelová diskuse, usnesení atd. Styl administrativní - úřední dopis, žádost, objednávka, plná moc, životopis Publicistický styl - zpravodajství - úvodník - obsahuje nejdůležitější aktuální informaci - článek - delší příspěvek publicistického stylu, někdy má povahu kritické úvahy - komentář autor vyjadřuje názor, zaujímá stanovisko k nějakému problému - kurziva aktualizující nebo zábavná stať tištěná kurzivou - glosa kritická poznámka k událostem a názorům, krátký útvar - sloupek vtipná časová úvaha v jednom sloupci - causerie [kózri] vtipná novinářská úvaha o nějakém problému, lehčí tón, duchaplnost, zábavnost - referát - reportáž informuje o zajímavých místech, událostech na základě přímého styku s nimi, podmínkou je očité svědectví autora - fejeton útvar stylu publicistického a uměleckého - drobná zábavná témata všednodenního života v novém světle - zpracováno zábavným, ironickým nebo humorným tónem, vtipně a duchaplně - interview - odborná diskuse - inzerce a reklama Odborný styl - přednáška - úvaha autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad problémem, aby dospěl k obecnějšímu závěru - esej druh úvahy na odborné téma - spojuje odbornost a uměleckost - citově zabarvená slova - ne příliš rozsáhlý útvar, psán s estetickým záměrem - kritika úvaha, která především hodnotí, posuzuje, vytýká nedostatky - recenze útvar blízký kritice, ale převažuje informativní charakter nad kritickým - glosa kritická poznámka Umělecký styl. Vypravování, líčení, charakteristika 2

3 Umělecký styl je styl umělecké prózy, dramatu a poezie. Společná pro všechny tyto umělecké oblasti je především dvojí funkce, funkce poznávací a funkce estetická. Estetická povaha uměleckého díla je v jeho estetické působivosti. V uměleckém stylu se využívá všech jazykových prostředků spisovných, ve vhodné míře i prostředků a podob nespisovných, archaismů a neologismů. Vypravování - útvar slohového postupu vyprávěcího - v běžných hovorech prosté vypravování událostí, zážitků - v umělecké literatuře základ epických děl - v publicistice fejeton, reportáž, črta - v odborných pracích - důležitost zápletky (x dějový popis bez zápletky) - požadavek názornosti a živosti vypravování - kompozice vedle postupu vyprávěcího i postup popisný, charakterizační, úvahový i informační - vyprávěcí postup události v pohybu, vývoji a čase; základní čas vypravování je čas minulý možnosti: - vytváření postupné dějové linie (zachován časový sled dějů) - dodatečné podání dějové složky (např. v detektivce) - retrospektivní postup (zvl. vzpomínky) vyprávění s rámcem (vychází se z konce událostí a pak se vyprávění vrací k začátku) - odbočení od základní dějové linie retardační účinek (zpomaluje vypravování, zvyšuje napětí) - popisný postup - prostředí v souvislosti s událostmi - subjektivní popis (líčení) lyrický popis, obrazné prostředky, dějová slovesa, personifikace, volný sled smyslového vnímání - dějový popis (bez zápletky), hromadění informací, výčet x statický popis (zeslabena dějovost, v popředí stav popisovaného objektu) - rychlost vnímání využití vět jednočlenných jmenných - charakterizační postup - charakteristika postav, prostředí - výkladový postup - objasňuje vnitřní příčinné vztahy - řeč vypravěče a řeč postav - původně (v starší próze) objektivnost vypravěče, subjektivnost jednajících postav - později (v novější próze) subjektivizace vypravěče - řeč přímá, nevlastní přímá, polopřímá; vnitřní monolog - jazyk vypravování názorný a živý - syntax - maximální rozmanitost, nepříliš složitá větná stavba - dějové napětí - krátké, souřadně spojované věty - opakování spojek, zvláště souřadících, anebo bezespoječné věty - prézens historický při uvádění děje probíhajícího v minulosti - střídání přímé řeči postav - uvolnění dějového napětí delší věty, složitější větná stavba 3

4 Popis - útvar slohového postupu popisného - obsahuje sled informací; vystihuje části předmětu, jejich vzájemné vztahy - předmět popisu: osoba, zvíře, věc, činnost, přírodní jev druhy popisu - prostý (úsilí o názornost, vlastnosti nápadné) x odborný (úsilí o přesnost, vlastnosti podstatné) - statický (popis předmětu) x dynamický (popis děje) - umělecký (líčení) umělecký styl kompozice - vhodný postup z hlediska cíle (podat ucelený obraz částí a vlastností nebo popis jednotlivých fází a děje) - přehlednost, uspořádanost (např. od částem k celku, od důležitých k méně důležitým) - jazyk popisu - převaha podstatných jmen (pojmenování), přídavných jmen (vlastnosti); příslovce místa, času, způsobu, číslovky, předložky, spojky, slovesa (dynamický popis) Charakteristika - útvar slohového postupu charakterizačního - týká se zejména charakteristiky osoby - podává duševní vlastnosti (vnitřní znaky) povahové rysy, schopnosti, zájmy - duševní vlastnosti člověka se projevují ve vztahu k lidem, v jednání, ve vztahu k práci - vlastnosti se vyjadřují přímo (konstatováním), nepřímo (konkrétní příklady jednání), srovnáním (s jinou osobou) + prvky popisu (stručně o vnější podobě) kompozice - stáří, celkový zevnějšek, zaměstnání - rysy povahy - temperament, nadání, schopnosti - vnější projevy povahy (popisné prvky výraz obličeje, pohyby, gesta, způsob řeči, chůze) - způsob jednání s lidmi, vztah k lidem - vztah k práci - jazyk - volba výstižných výrazů, zvláště hodnotících - převaha přídavných jmen (vyjadřují vlastnosti), slovesa spojená s přídavnými jmény, několikanásobné větné členy nebo postupně rozvíjející přívlastek shodný i neshodný - častá přirovnání, rčení Úvaha v různých stylových oblastech 4

5 - útvar slohového postupu úvahového (nejnáročnějšího) - autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad problémem, aby dospěl k obecnějšímu závěru - hloubka úvahy ovlivněna úrovní myšlení, životními zkušenostmi a bohatstvím poznatků autora - úvaha historická, filozofická, citově podbarvená - vyskytuje se - v uměleckých dílech (součást řeči vypravěče vysvětluje, zdůvodňuje děj, jednání postav; součást řeči postav úvahy, jak se chovat, rozhodování, hodnocení jiných) - v publicistice úvodník, komentář (subjektivní charakter) - ve vědeckém díle - na začátku nebo v závěru (výhledy, perspektivy) - posuzování problému, hlediska, různé názory, vlastní myšlenky - společné rysy úvahy s výkladem: práce s fakty, příčinné vztahy mezi nimi, podmínky jejich vzniku, rozvoje, jejich podstata, následky, účinky --> hodnocení, postoj a perspektiva - rozdílné rysy: - úvaha nepracuje se všemi fakty, nerozebírá je, nevyužívá experimentu, jen o nich přemýšlí a hodnotí je - vyvozuje obecné závěry, ale nepoučuje, nechce poučovat, ale přivést k zamyšlení - subjektivní postoje a názory autora --> odraz ve volbě prostředků - témata aktuální jevy, obecné otázky - kompozice logická stavba: od zkušeností, prožitků k jejich hodnocení, obecným závěrům, nebo od obecného ke konkrétnímu, nebo od obecného přes konkrétní příklady k obecnému východisko: zkušenosti, obecné poznatky, subjektivita autora --> zamyšlení, konkrétní příklady závěr: zásady, obecné závěry - návrh osnovy I. Úvod cíl úvahy II. Vlastní úvaha přemýšlení (pozor na předčasnou generalizaci) III. Závěr zdůraznění, shrnutí, vyvození základní myšlenky úvahy - jazyk úvahy - výrazy širokého významu (vztah, cíl, východisko, prostředek) - hodnotící výrazy adjektiva (vynikající), substantiva (úspěch, nespokojenost), adverbia (velmi, výborně) - výrazy emocionální, metafory, jazyková pestrost - syntax - řečnické otázky, věty zvolací, žádací; logická návaznost vět Administrativní styl, úřední korespondence - styl jednací, zaměření na sdělení faktů, na ovlivnění adresáta 5

6 - forma převážně písemná - znaky: - schematičnost, stereotypnost (snaha získat jednotné a přesné údaje) - anonymita autora i adresáta - náročnost na dodržování norem v oblasti věcné i formální (správnost, úplnost, účelnost formulací) - věcná výstižnost pro rychlé zpracování - předtištěné formuláře se vyplňují heslovitě - jazyk - zcela neutrální jazykové prostředky (bez citového zabarvení) - termíny, názvy --> jednoznačnost - zhuštěné vyjádření (vyšší frekvence jmen a jmenných konstrukcí) - zkratky a zkratková slova - ustálené formulace, obraty - několikanásobné větné členy, pasivní slovesné tvary úřední dopis - prostředek písemného styku s úřady nebo prostředek styku mezi podniky, institucemi - ustálené formulace úvodu, závěru; střední část stručně, jasně, věcně formulována - obvyklá forma: 1. záhlaví: vlevo nahoře adresa odesílatele, pod ní adresát (adresát může být i vpravo pro obálky s okénkem) Věc tj. obsah žádosti Číslo jednací Místo a datum 2. vlastní text: vyjádření slovesnou větou, zdůvodnění 3. závěr: poděkování za kladné vyřízení, pozdrav, čitelný podpis, adresa (razítko) žádost forma úředního dopisu, obsah požadavek, přání, prosba, adresována instituci objednávka plná moc životopis - úřední doklad, ustálená forma - pravdivé, věcné a stručné vystižení základních faktů z průběhu života - seznamuje s činností, znalostmi, zkušenostmi autora, podává nepřímou charakteristiku - je přílohou k přihlášce ke studiu, k žádosti do zaměstnání apod. - jazyk: střízlivé, věcné formulace (bez citového zabarvení), nesložitá souvětí, přehlednost (odstavce) - forma: nejčastěji stylizovaný text nebo heslové údaje v dotazníku; pečlivé zpracování, úprava (nejlépe strojopis) - obvyklé pořadí údajů: 1. Nadpis, účel 2. Jméno, datum a místo narození, stav, trvalé bydliště, pracovní zařazení (nebo studium), údaje o rodině 3. Přehled o školní docházce, prospěchu; znalost jazyků, zvláštní vědomosti a dovednosti 4. Zájmová činnost a úspěchy 5. Dosavadní zaměstnání (studium) roky, odbornost, zaměstnavatel, jeho adresa 6. Členství v odborových organizacích, veřejná činnost 7. Zdravotní stav 8. Výhledy, záměry, směřování k žádosti, pro kterou je životopis zpracován 9. Vlastnoruční podpis, místo a datum paměti, biografie, deník, vzpomínky v umělecké a publicistické oblasti posudek podklad k pracovnímu hodnocení - založen na popisném a charakterizačním postupu - charakteristika přímá, konstatování, pojmenování vlastností - pro administrativní oblast - stručnost, konkrétnost, objektivní hodnocení - podpis autora a datum zpracování Slohotvorní činitelé, funkční styly 6

7 - slohotvorní činitelé souhrn komunikativních podmínek v jedinečné komunikační situaci - projev vzniká za určitých podmínek ovlivňují výstavbu projevu (někdo někoho někde o něčem s jistým záměrem pomocí výraz.prostř. -informuje) autor adresát prostředí téma funkce projevu jazykové, nejaz. prostředky a) subjektivní slohotvorní činitelé podmínění osobností autora - pohlaví (styl mužský, ženský) rozdíl v strategii, míra emociálnosti atd. - věk (styly různých věkových skupin), rozdíly v slovní zásobě, míře dodržování spis. normy - všeobecné vzdělání styl vzdělaných x nevzdělaných - odborné vzdělání, zaměstnání profesní styly - výrazová schopnost a pohotovost, talent - zájmy - psychický typ charakter, intelekt, emocionalita - stanovisko autora k projevu (vážné, humorné, znevažující) každý člověk má svůj individuální styl styl jednotlivce, jednoho autora; nejzřetelnější je v umělecké tvorbě (Čapkův styl sklon k hovorovosti, Vančurův styl sklon ke knižnosti) b) objektivní slohotvorní činitelé (obecné platnosti) autor k nim musí přihlížet, je jimi vázán - zaměření, cíl, funkce projevu v běžném hovoru vyjadřování prosté (něco sdělit), v odborném projevu odborné (poučit), v publicistickém přesvědčivé, informující (pro něco získat), v uměleckém estetické, citově působivé (vliv na rozum i cit) - situace, časový prostor projevy připravené (uspořádanější, promyšlenější) x nepřipravené (spontánní) - kontakt mezi autorem a adresátem přítomnost adresáta (přímá nebo zprostředkovaná), nebo nepřítomnost - druh dorozumívacího textu: dialog (oboustranný) x monolog (jednostranný) - prostředí: oficiální, veřejné (styl oficiální) x neoficiální, soukromé, až intimní (styl familiární) - zřetel k adresátovi (komu je projev určen dětem, odborníkům, studentům) - činitel jazykový určuje formu: projevy mluvené x písemné 7

8 Funkční styly 1. Styl prostě sdělovací. V projevech s funkcí prostě sdělovací nejde o nic jiného než o to dorozumět se. Do této oblasti patří všechny běžné rozmluvy, zprávy, oznámení, upozornění, jednoduché popisy a vyprávění. Tyto projevy se vyznačují volbou nehledaných slov, jednoduchou větnou stavbou i jednoduchou kompozicí. Využívání ustálených konverzačních obratů, oslovovacích výrazů (lidičky), ukazovacích zájmen, samostatných větných členů, vsuvek a elips (Třešně, ty mi chutnaly nejvíc. Nevím co dřív.), kontaktových a apelových výrazů (to víte), expresivních prostředků, parazitních slov (prakticky, vlastně). 2. Styl odborný. Cílem vědeckého projevu je podat přesné, výstižné a úplné poučení o zkoumaném jevu. Přesnosti a jednoznačnosti se dosahuje důsledným užíváním vědecké terminologie a propracovanou větnou stavbou. Podle stupně odbornosti můžeme odborný styl členit na styl vědecký, prakticky odborný a popularizační. 3. Styl administrativní. Styl informativní a věcné komunikace (někdy bývá přiřazován k stylu odbornému), vyčlenil se z odborně praktické oblasti. Užívá se zde mnoho ustálených prostředků a mnohdy i celých formulací (přesné, až stereotypní vyjadřování). 4. Styl publicistický. Je to styl novin, časopisů a publikací věnovaných aktuálním společenským otázkám a styl projevů řečnických. Cílem těchto projevů je poučení, vzdělávání a informace, přesvědčování (získávání, ovlivnění). Požadavkem na publicistický styl kladeným je aktuálnost a pravdivost, všeobecná přístupnost a srozumitelnost, variabilnost a působivost, originalita, výrazová úspornost. Aby bylo publicistické vyjadřování působivé, užívají autoři hojně aktualizovaných pojmenování, zvláště obrazných, slov citově zabarvených, vzbuzují zájem čtenářů přitažlivými nadpisy. Uplatněny jsou rovněž automatizované výrazy a publicistická frazeologie (nebezpečí schematičnosti). 5. Styl umělecký. Základem díla bývá zpravidla jazyk spisovný, ale autoři využívají nejednou i prostředků jiných útvarů národního jazyka. Způsob využití jazykových prostředků tu bývá neobyčejně rozmanitý. V některých dílech, zvláště ve veršované poezii, vystupuje jazyková stránka a její jednotlivé složky (např. rytmus nebo obraznost) velmi silně do popředí. V jiných, např. v dramatu, se však často jazykové vyjádření neliší nápadněji od běžné řeči. 8

9 Struktura a kompozice v próze - strukturu literárního díla tvoří všechny prostředky, které se na něm podílejí; základní z nich jsou: tematika kompozice jazyk - tematiku tvoří soubor témat (někdy se užívá i pojmu námět díla), tématem rozumíme jev uvedený v díle - kompozice je způsob zařazení a spojení témat - umělecké jazykové prostředky představuje jazyk (ve své umělecké platnosti; kromě toho zde má jazyk i funkci běžně sdělovací) - struktura určitá suma jednotlivin, některé jednotky působí dynamicky v rámci dialektických vztahů (struktura určována právě vztahovostí, která ji dynamizuje) - labilní, stále pohyblivá souhra sil - tvoří ji vzájemné vztahy složek díla - obsahuje konvergentní i divergentní prvky, je nerozložitelná (i když pracovně, pro účely analýzy díla ji rozložit můžeme) Tematika - mezi tématy může být vztah paralelnosti, nadřazenosti i podřazenosti (tj. hierarchie) - rozlišujeme zejména následující typy témat (uvádíme na příkladech z knihy Babička Boženy Němcové): - celkové téma to je nejvyšší téma díla; např. život na venkově během čtyř ročních období - hlavní téma téma ústřední; postava babičky - vedlejší téma drobnější téma; příběh Míly a Kristly, postava Barunky aj. - motiv nejdrobnější téma, tematický prvek již dále nerozložitelný; babiččin dukát, dárky pro děti při příjezdu apod. - epizoda větší tematický celek, který má víceméně samostatný charakter a s ostatními tématy je spjat volně; příběh Viktorky - vložka představuje vysloveně samostatný útvar vložený do díla; např. lidová písnička vložená do textu - tematika má vůdčí postavení ve struktuře literárního díla, hlavními druhy témat jsou postavy, prostředí a děj; - postava téma člověka v díle; způsob, jímž je postava vytvořena, se nazývá charakteristika (vnější či vnitřní); témata, z nichž je postava vytvořena, jsou zejména zevnějšek, povaha, jednání, činy, vnitřní život - prostředí veškerý vnější svět, který obklopuje postavu a v němž se rozvíjí děj; je to jednak hmotné prostředí, jednak i psychický, sociální a ideová atmosféra; prostředí může být vykresleno zevrubně, náznakově nebo vůbec ne, může být reálné i vymyšlené apod. - děj změna stavu; mohou být děje přírodní, lidské nebo častěji kombinované - nejdůležitějšími prostředky tematické výstavby jsou individualizace a typizace 9

10 Kompozice - způsob uspořádání a spojování jednotlivých tematických prvků se zřetelem k celkovému záměru a uměleckému smyslu - v kategorii času se uplatňují především dva principy chronologický (shoda s přirozeným uspořádáním jevů) a retrospektivní (některé jevy jsou zobrazovány jakoby zpětným pohledem) - místní souvislosti se uplatňují zejména v popisných partiích; motivy bývají rozkládány na místa, kde mohou nejlépe splnit svou charakterizační funkci - je dán autorovým uměleckým záměrem - má vedle sdělné funkce i funkci estetickou Jazyk - určován ne svými vlastnostmi, ale funkcí--> funkční jazyk využívá všech vrstev národního jazyka (ale jeho základem je jazyk spisovný) dialektismy, expresivní slova, vulgarismy, slangové výrazy atd. - jazyk spisovný je pro básnictví pozadím, na kterém se odráží esteticky záměrná deformace jazykových složek díla, porušování spisovné normy - aktualizace (opak automatizace) v básnickém jazyku samoúčelná, staví do popředí sám akt jazykového vyjádření Vypravování v mezilidské komunikaci a v literární tvorbě - útvar slohového postupu vyprávěcího - v běžných hovorech prosté vypravování událostí, zážitků - v umělecké literatuře základ epických děl - v publicistice fejeton, reportáž, črta - v odborných pracích životopis, historické události podstata vypravování: děj - příběh vystižený tak, aby si ho čtenář dovedl představit - děj v průběhu, logické souvislosti nebo časové posloupnosti; událost skutečná nebo vymyšlená - důležitost zápletky (x dějový popis bez zápletky) - jedinečná událost, ale typická pro určitou dobu, prostředí, lidi - vztahy časové a příčinnostní - požadavek názornosti a živosti vypravování kompozice vedle postupu vyprávěcího i postup popisný, charakterizační, úvahový i informační - vyprávěcí postup události v pohybu, vývoji a čase; základní čas vypravování je čas minulý možnosti: - vytváření postupné dějové linie (zachován časový sled dějů) - dodatečné podání dějové složky (např. v detektivce) 10

11 - retrospektivní postup (zvl. vzpomínky) vyprávění s rámcem (vychází se z konce událostí a pak se vyprávění vrací k začátku) - odbočení od základní dějové linie retardační účinek (zpomaluje vypravování, zvyšuje napětí) - popisný postup - prostředí v souvislosti s událostmi - subjektivní popis (líčení) lyrický popis, obrazné prostředky, dějová slovesa, personifikace, volný sled smyslového vnímání - dějový popis (bez zápletky), hromadění informací, výčet x statický popis (zeslabena dějovost, v popředí stav popisovaného objektu) - rychlost vnímání využití vět jednočlenných jmenných - charakterizační postup - charakteristika postav, prostředí - výkladový postup - objasňuje vnitřní příčinné vztahy - řeč vypravěče a řeč postav - původně (v starší próze) objektivnost vypravěče, subjektivnost jednajících postav - později (v novější próze) subjektivizace vypravěče - řeč přímá, nevlastní přímá, polopřímá; vnitřní monolog - jazyk vypravování názorný a živý všechny vrstvy národního jazyka, nespisovné prostředky použity náznakově, zvláště v přímé řeči; slova citově zabarvená; slova významově bohatá, zvláště slovesa (nositel děje) - syntax - maximální rozmanitost, nepříliš složitá větná stavba - dějové napětí - krátké, souřadně spojované věty - opakování spojek, zvláště souřadících, anebo bezespoječné věty - prézens historický při uvádění děje probíhajícího v minulosti - střídání přímé řeči postav - uvolnění dějového napětí delší věty, složitější větná stavba zvláštnosti větné vazby, zejména osamostatnělé větné členy, infinitivní konstrukce 11

12 Stylistické útvary na pomezí uměleckého a publicistického stylu - reportáž - smíšený útvar (zpravodajství + umělecký nebo odborný styl) - informuje o zajímavých místech, provozech na základě přímého styku s nimi - reportáž novinářská, rozhlasová, televizní, filmová, fotografická - podmínka očité svědectví autora - cíl názorná představa prostředí, události (i podrobnosti)--> přímý přenos - živé a zajímavé vylíčení - skutečná událost (základ) zpracována staticky nebo dějově (jako by autor procházel prostředím popisný postup) - fejeton - útvar stylu publicistického a uměleckého - drobná zajímavá aktuální témata všedního denního života v novém světle - zpracování zábavným, ironickým nebo humorným tónem, vtipně a duchaplně s cílem kritizovat veřejný jev, vyvolat okamžitou reakci snaha věc napravit má vyvrcholení (pointu) - uveřejňován v novinách pod čarou (dolní část stránky); Jan Neruda, Rudolf Křesťan aj. - znaky: přítomnost úvahy (aktuální) stanovisko autora a jeho osobní zaujetí konkrétní údaje a fakta humor a komika originalita - Skloubení publicistického a uměleckého stylu se pochopitelně neomezuje na tyto dva útvary, v nichž je programově, apriorně zachyceno. Mísení obého má očividně funkční motivaci: publicistický tvar cílí k apelovému, ovlivňovacímu a přesvědčovacímu působení textu na širokou veřejnost, má určitou společenskou, mimoliterární funkci, zatímco umělecký charakter textu zajišťuje mu aktualizovanost, ozvláštnění, působí tedy ve prospěch hodnot estetických řečeno velmi zjednodušeně. Obrozenské knihy například oplývaly zřetelně publicistickým, ba agitačním duchem. Opačný příklad je ještě dostupnější: noviny nezřídka užívají uměleckých prvků. 12

13 Odborný styl - styl odborných publikací, časopisů, učebnic - cíl poučit - slohový postup popisný, výkladový, úvahový - požadavek věcná správnost, úplnost, přesnost a jednoznačnost vyjádření, přehlednost Slovní zásoba odborného stylu - odborné názvy termíny 1) jednoslovná pojmenování a) speciální (v užším slova smyslu) jen v odborných projevech, v jednom oboru v jediném významu (vodík, katalyzátor) b) v tzv. ustáleném významu i mimo odborný styl, v různých oborech vždy ustálený význam (spojka, náprava) 2) víceslovná pojmenování (terminologická sousloví) spojení substantiva se shodným přívlastkem (chemická reakce, prvosenka jarní) 3) a) shrnující názvy (dopravní prostředky, psací potřeby) b) diferencující výrazy vražda (úmyslná) zabití neúmyslné Syntax odborného stylu - stavba věty jednoduché hutnost, sevřenost jmenné konstrukce, podstatná jména slovesná, přídavná jména slovesná, druhotné předložky - důraz na těsná spojení - pořádek slov ve větě (jádro výpovědi na konci oznamovací věty) - souvětí složitost, závislosti vyšších stupňů; podřazenost, propracovanost; využití závorek, poznámky v textu pod čarou nebo za textem - explicitnost vyjadřování významových vztahů (pozor na nepravé vztažné věty) - grafické znázorňování typy, velikost písma, barvy, prokládání atd. - citace + bibliografické údaje Útvary odborného stylu odborný popis - slohový postup popisný i výkladový - informace pro odborníky - návod jak pracovat s přístrojem i odborný popis předmětu, jevu - přesné formulace definic popis pracovního postupu - popis děje, vystihuje činnost, jejíž složky následují za sebou zpravidla v předemm sestaveném pořadí návod - popis s cílem praktickým (jak zacházet s přístrojem, postup upletení svetru) - popis s cílem poučným, např. kuchařský recept výklad - útvar slohového postupu výkladového + popis, případně úvaha 13

14 - postihuje a vysvětluje vnitřní souvislosti a vztahy, podmínky vzniku, trvání jevu, následky atd. - cíl odborné poučení o některém tématu; sdělení nových poznatků - vztahy vysvětlovací i příčinnostní - výklad je základem učebnic, odborných časopisů a publikací - výklad odborný x populárně naučný přednáška - mluvený výklad - přesvědčivější, živější, vzbuzuje pozornost posluchačů - promyšlená kompozice, jednodušší věty, přehlednost - názorné pomůcky, živější styl - způsob přednesu nečíst, udržovat kontakt s posluchači - další formy výkladu odborný článek, stať, odborná publikace, sborník, odborná přednáška, odborný referát, diskuse úvaha - útvar slohového postupu úvahového (nejnáročnějšího) - autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad problémem, aby dospěl k obecnějšímu závěru - hloubka úvahy ovlivněna úrovní myšlení, životními zkušenostmi a bohatstvím poznatků autora - úvaha historická, filozofická, citově podbarvená - vyskytuje se - v uměleckých dílech (součást řeči vypravěče vysvětluje, zdůvodňuje děj, jednání postav; součást řeči postav úvahy, jak se chovat, rozhodování, hodnocení jiných) - v publicistice úvodník, komentář (subjektivní charakter) - ve vědeckém díle - na začátku nebo v závěru (výhledy, perspektivy) - posuzování problému, hlediska, různé názory, vlastní myšlenky - společné rysy úvahy s výkladem: práce s fakty, příčinné vztahy mezi nimi, podmínky jejich vzniku, rozvoje, jejich podstata, následky, účinky --> hodnocení, postoj a perspektiva - rozdílné rysy: - úvaha nepracuje se všemi fakty, nerozebírá je, nevyužívá experimentu, jen o nich přemýšlí a hodnotí je - vyvozuje obecné závěry, ale nepoučuje, nechce poučovat, ale přivést k zamyšlení - subjektivní postoje a názory autora --> odraz ve volbě prostředků - témata aktuální jevy, obecné otázky - kompozice logická stavba: od zkušeností, prožitků k jejich hodnocení, obecným závěrům, nebo od obecného ke konkrétnímu, nebo od obecného přes konkrétní příklady k obecnému východisko: zkušenosti, obecné poznatky, subjektivita autora --> zamyšlení, konkrétní příklady závěr: zásady, obecné závěry 14

15 - návrh osnovy I. Úvod cíl úvahy II. Vlastní úvaha přemýšlení (pozor na předčasnou generalizaci) III. Závěr zdůraznění, shrnutí, vyvození základní myšlenky úvahy - jazyk úvahy - výrazy širokého významu (vztah, cíl, východisko, prostředek) - hodnotící výrazy adjektiva (vynikající), substantiva (úspěch, nespokojenost), adverbia (velmi, výborně) - výrazy emocionální, metafory, jazyková pestrost - syntax - řečnické otázky, věty zvolací, žádací; logická návaznost vět esej - druh úvahy na odborné téma - spojuje odbornost a uměleckost citově zabarvená slova - ne příliš rozsáhlý útvar, psán s estetickým záměrem - zpracování živé, obrazný způsob - vyjadřování s pomocí expresivních uměleckých prostředků; vtipné vyhrocení, lehký tón - na rozdíl od výkladu neplatí přísná pravidla výstavby textu kritika - úvaha, která především hodnotí, posuzuje, vytýká nedostatky, vyzdvihuje společensky závažné jevy - cíl zjistit klady a zápory posuzovaného jevu - požadavek objektivního posuzování, věcnost, shoda se skutečností recenze - útvar blízký kritice, hodnocení vědeckého díla, převažuje informativní charakter nad kritickým glosa - kritická poznámka aforismus - zhuštěný, krátký úvahový projev, často jen jediná věta; vtip, humor i satirický tón přísloví - lidová moudrost zhuštěná do krátkých vět 15

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Slohové postupy ZPŮSOB ŘAZENÍ MYŠLENEK V JEDNOM PROMLUVOVÉM CELKU

Slohové postupy ZPŮSOB ŘAZENÍ MYŠLENEK V JEDNOM PROMLUVOVÉM CELKU NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_2

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÉ POSTUPY A SLOHOVÉ ÚTVARY VY_32_INOVACE_CJ_2_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti SLOHOVÉ POSTUPY A SLOHOVÉ

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů I. Vypravování

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů II. Vypravování

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Komunikační a slohová výchova

Komunikační a slohová výchova Komunikační a slohová výchova Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního

Více

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová

Odborný styl. Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Odborný styl Český jazyk 9. ročník Mgr. Iveta Burianová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Burianová. Dostupné na požádání na: zs.tisa@volny.cz Autor: Mgr. Iveta

Více

Prezentace slouží k zopakování učiva o slohových útvarech. Blíže popisuje některé základní slohové útvary, a to vyprávění, popis a charakteristiku.

Prezentace slouží k zopakování učiva o slohových útvarech. Blíže popisuje některé základní slohové útvary, a to vyprávění, popis a charakteristiku. NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_2

Více

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

FUNKČNÍ STYLY. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 FUNKČNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ÚVAHA VY_32_INOVACE_CJ_2_11 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti jeden z nejnáročnějších slohových útvarů osvětluje

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Jazyk jako prostředek komunikace Český jazyk a literatura Alexandra Vokřálová 01 -

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková VYPRAVOVÁNÍ VY_32_INOVACE_CJ_2_05 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Vypravování Vypravování, zápletka, slohový postup

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Uplatnění jazyka v jednotlivých funkčních stylech Český jazyk a literatura Pavla Jamborová

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková PUBLICISTICKÝ STYL ZNAKY, PUBLICISTICKÉ ÚTVARY VY_32_INOVACE_CJ_2_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PUBLICISTICKÝ

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ADMINISTRATIVNÍ STYL VY_32_INOVACE_CJ_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ADMINISTRATIVNÍ STYL Definice, funkce

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Útvary publicistického stylu VY_32_INOVACE_CJ0201

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Útvary publicistického stylu VY_32_INOVACE_CJ0201 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Maturitní písemná práce. Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Maturitní písemná práce. Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Maturitní písemná práce Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci VYPRAVOVÁNÍ VYPRAVOVÁNÍ je založeno na vyprávěcím slohovém postupu, adresátovi je nastiňován nějaký děj. Cílem je prezentovat nějaký

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace  Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_750_Kompozice_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

1.Prosté vypravování probíhá v časové posloupnosti, to znamená, že děj vypravujeme tak, jak se skutečně stal.

1.Prosté vypravování probíhá v časové posloupnosti, to znamená, že děj vypravujeme tak, jak se skutečně stal. Doplnění učiva pro nástavbové studium český jazyk a literatura Vypravování: patří k běžné denní lidské komunikaci. Základem vypravování je děj vypravujeme, co se nám přihodilo, co jsme viděli, chceme vystihnout

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Publicistický styl. Výklad 2. část

Publicistický styl. Výklad 2. část Publicistický styl Výklad 2. část Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního

Více

32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013

32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013 32. Administrativní styl Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, únor 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Název materiálu: Dopisy osobní x úřední Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Porovnání osobního dopisu s dopisem úředním se zřetelem k

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT

PRACOVNÍ LIST - REFERÁT PRACOVNÍ LIST - REFERÁT Anotace Tématem pracovního listu je slohový útvar referát. Materiál slouží k výkladu, ale také je orientován na práci s konkrétním referátem. Cílem je seznámit žáka s daným útvarem

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_01_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek. Téma hodiny Předmět

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek. Téma hodiny Předmět Škola Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek Téma hodiny Předmět Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_14_ČJL_2.07_

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_749_Tematika_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

32. Výklad Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

32. Výklad Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 32. Výklad Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

ŽIVOTOPIS. curriculum vitae. běh života

ŽIVOTOPIS. curriculum vitae. běh života NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_7

Více

22. Stylistika - obecně Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

22. Stylistika - obecně Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 22. Stylistika - obecně Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

PUBLICISTICKÉ ŽÁNRY. Od Nerudy k dnešku

PUBLICISTICKÉ ŽÁNRY. Od Nerudy k dnešku PUBLICISTICKÉ ŽÁNRY Od Nerudy k dnešku PUBLICISTICKÝ STYL styl dynamický odpovídá a reaguje na potřeby stále se měnící společnosti Forma mluvená a psaná MLUVENÁ televizní a rozhlasová (obraz, zvuk) PSANÁ

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Prezentace slouží k výkladu učiva o funkčních stylech. Je využitelná zvláště v hodinách slohu. Pojednává o jednotlivých funkčních stylech dělení

Prezentace slouží k výkladu učiva o funkčních stylech. Je využitelná zvláště v hodinách slohu. Pojednává o jednotlivých funkčních stylech dělení NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_2

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura/jazyk a sloh pro nižší gymnázium

Český jazyk a literatura/jazyk a sloh pro nižší gymnázium Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Volitelný český jazyk

Volitelný český jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková REFERÁT VY_32_INOVACE_CJ_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Definice, pojem, funkce = podrobnější zpráva, která

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Kompozice obchodních dopisů Označení materiálu: Datum vytvoření: 12.

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více