Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE"

Transkript

1 Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

2 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky přidělení dotací V. Závěrečná zpráva a vyúčtování dotací VI. Přechodná a závěrečná ustanovení Článek I. Úvodní ustanovení 1. Právní úprava: Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů 2. Výklad pojmů:

3 a) Veřejnou finanční podporou se rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté z rozpočtu města ve smyslu 2 písm. j) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (od čl. II jen dotace) b) Veřejná podpora podpora, která naplňuje všechny znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a to kumulativně (zatížení veřejných rozpočtů, zvýhodnění určitého podniku či odvětví, možné narušení soutěže na vnitřním trhu EU a možné ovlivnění obchodu mezi státy EU) a je tak neslučitelná s vnitřním trhem. Podnikem je jakákoliv entita bez ohledu na právní status či způsob financování, vykonávající ekonomickou aktivitu (nerozhoduje právní forma ale charakter vykonávané činnosti). c) Podpora de minimis za veřejnou podporu se nepovažuje podpora malého rozsahu, tzv. de minimis, která by jinak naplňovala znaky veřejné podpory, ale vzhledem ke své výši nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podmínky pro poskytování podpory de minimis jsou stanoveny na základě přímo použitelných předpisů EU nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, nařízení komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004 a nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů. d) Registr de minimis centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis), který vznikl na základě ustanovení 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Jeho cílem je vytvořit centrální systém pro evidenci podpor malého rozsahu (de minimis). V souladu 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel povinen do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat do centrálního registru údaje o poskytnuté podpoře malého rozsahu a jejím příjemci. e) Dotační řízení je řízení o poskytnutí dotace, které je zahájeno dnem doručení žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory a ukončeno dnem podepsání smlouvy se

4 žadatelem. f) Veřejná finanční podpora je poskytována na kalendářní rok. g) Žadatel, resp. příjemce veřejné finanční podpory je zejména fyzická či právnická osoba, občanské sdružení nebo humanitární organizace, mající sídlo (trvalé bydliště) v k.ú. města Dolní Kounice a působí ve prospěch společnosti, případně také subjekt vyvíjející obecně prospěšnou činnost i mimo k.ú. Dolní Kounice. h) Na poskytnutí veřejné finanční podpory není právní nárok, proti rozhodnutí příslušných orgánů města Dolní Kounice není odvolání. Občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí lze poskytovat věcné nebo peněžní dary. Pro podávání žádosti o poskytnutí daru, jejich zpracování a rozhodování o poskytnutí daru se přiměřeně použijí pravidla upravená v těchto zásadách s výjimkou povinnosti předložit vyúčtování poskytnutého daru. Článek II Omezení použití dotačních prostředků Dotaci nelze použít na: - pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen v soutěžích pro děti a mládež, které jsou součástí projektu - nákup nemovitostí - odpisy dlouhodobého majetku - mzdy zaměstnanců, ostatní osobní náklady (OON) a odvody na sociální a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců žadatele

5 - nákup věcí osobní spotřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním žadatele - úhrady členských příspěvků - financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost občanských sdružení - leasing - úhradu úroků z úvěrů půjček, penále, pokut a sankcí - dotace jiným právnickým či fyzickým osobám - zálohy, které nebudou vyúčtovány ke dni roku, ve kterém byla dotace poskytnuta. Pokud bude konečná cena po vyúčtování zálohy nižší, než zaplacená záloha, lze z dotace uhradit výdaj (náklad) maximálně do výše konečné ceny uvedené v zúčtovací faktuře - úhradu daně z přidané hodnoty, v případě, že žadatel je plátcem DPH (nebo se do 12 měsíců od data pro předložení závěrečné zprávy a finančního vyúčtování dotace stane plátcem DPH) a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění Článek III Průběh dotačního řízení 1. Žádosti o poskytnutí dotace se podávají pro rok 2013 do 31.března 2013 a pro následující období do 28. února roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. Žádosti došlé po tomto termínu budou předloženy k projednání v příslušných orgánech města zcela výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele. 2. Formulář žádosti včetně povinných příloh se podává osobně prostřednictvím podatelny města Dolní Kounice, prostřednictvím datové schránky nebo se posílá poštou nejpozději v den uzávěrky (rozhoduje razítko podatelny nebo podací pošty) na adresu: Město Dolní Kounice, Masarykovo nám 2. Dolní Kounice Žádosti se po registraci podatelnou předávají ihned na ekonomický odbor. 3. V případě, že předkládaný projekt či program je přínosem pro město a po stránce formální a účetní je v souladu s příslušnými právními předpisy, je

6 žádost předložena k rozhodnutí příslušnému orgánu města. 4. O výsledku budou žadatelé informováni. 5. Materiály předložené žadatelem se archivují na ekonomickém odboru. Článek IV Podmínky přidělení dotací 1. Žádosti o poskytnutí dotace musí být zpracovány na příslušných formulářích, které jsou k dispozici na ekonomickém odboru MěÚ Dolní Kounice a dále jsou ke stažení na webových stránkách města Dolní Kounice 2. K vyplněné žádosti musí být přiloženy tyto povinné přílohy: U fyzických osob: - Kopie dokladu totožnosti - Kopie dokladu o zřízení běžného účtu (v mimořádných případech, kdy žadatel nemá zřízen běžný účet, musí být tato skutečnost uvedena v žádosti; místo bankovního spojení bude uvedeno: výplata dotace v hotovosti) - Podrobný popis činnosti nebo projektu - Celkový rozpočet činnosti nebo projektu U právnických osob: - Kopie aktuálního znění společenské smlouvy, zakladatelské listiny, stanov nebo statutu žadatele - Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu - Kopie dokladu o zřízení běžného účtu (V mimořádných případech, kdy žadatel nemá zřízen běžný účet, musí být tato skutečnost uvedena v žádosti; místo bankovního spojení bude uvedeno: výplata dotace v hotovosti) - Podrobný popis činnosti nebo projektu - Celkový rozpočet činnosti nebo projektu

7 3. Formulář žádosti o poskytnutí dotace musí být vždy podepsán statutárním zástupcem podle stanov nebo statutu organizace. Statutární zástupce podepíše po schválení dotace příslušnými orgány města Dolní Kounice Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dolní Kounice. 4. Žádosti o poskytnutí dotace, které nebudou splňovat všechny výše uvedené náležitosti nebudou do dotačního řízení zařazeny. 5. Dotace bude poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dolní Kounice mezi městem Dolní Kounice a žadatelem po schválení dotace a lze ji čerpat v souladu s podmínkami, za kterých byla poskytnuta. Dotace z rozpočtu města se poskytuje převodem na bankovní účet příjemce, pouze v mimořádných případech v hotovosti. 6. Poskytnutou dotaci lze čerpat v období ode dne podpisu smlouvy oběma stranami do kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta, přičemž čerpáním dotace se rozumí úhrada výdajů (nákladů) vzniklých při realizaci činnosti, projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby. Výdaje (náklady) na realizaci projektu, činnosti, mohou vzniknout v období ode dne podpisu smlouvy oběma stranami do kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta. 7. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem, ve stanoveném období a výhradně k účelu, pro který byla schválena. 8. Příjemce je povinen zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením: hrazeno z dotace města Dolní Kounice ve výši Kč.

8 9. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti příslušnými orgány poskytovatele, kteří jsou oprávněni v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, vše ve znění pozdějších předpisů), kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce je povinen zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoli k nahlédnutí originály všech účetních dokladů, prokazujících využití prostředků v souladu s účelem činnosti, projektu. V případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoli finančních prostředků nebudou žadateli v obdobných projektech další finance poskytnuty. 10. Příjemce je povinen ověřit si, zda veřejná podpora byla poskytnuta v souladu s čl. 108 SFEU, dodržovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem a rozhodnutím Evropské komise. Je povinen navrátit protiprávní a neslučitelnou veřejnou podporu, navrátit i zneužitou veřejnou podporu. Článek V Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace 1. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli kompletní závěrečnou zprávu po ukončení realizace projektu nebo činnosti, nejpozději do následujícího roku po obdržení dotace. Nejpozději k tomuto termínu je rovněž povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace. 2. Závěrečná zpráva musí obsahovat: - Označení příjemce dotace - Stručný popis realizace projektu nebo činnosti - Celkové zhodnocení projektu nebo činnosti a přínosu pro příjemce - Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, CD, prezentace, novinové články apod.). 3. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vyúčtování dotace včetně příloh s potvrzením pravdivosti s právnosti, které musí obsahovat: - Přehled příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů) celého projektu nebo činnosti

9 - Přehled výdajů (nákladů) projektu nebo činností hrazených z dotace - Seznam a kopie prvotních účetních dokladů, které se vztahují k realizaci činnosti nebo projektu 4. Vyúčtování bude provedeno nejpozději do následujícího roku po obdržení dotace. Příjemci dotace, kteří dotaci nepoužijí, použijí částečně nebo nevyúčtují, vyúčtují jen část ve stanoveném termínu, jsou povinni dotaci, její část, vrátit zpět na účet města Dolní Kounice nejpozději v termínu shodném pro vyúčtování dotace, tj. do následujícího roku po obdržení dotace. Pokud nebude dotace správně vyúčtována nebo vrácena ani po upozornění ekonomického odboru MěÚ Dolní Kounice do následujícího roku po obdržení dotace, bude postupováno dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

10 Článek VI Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Tyto Zásady byly schváleny na zasedání zastupitelstva města Dolní Kounice dne a nabývají účinnosti tímto dnem. 2. Tyto Zásady ruší Zásady schválené na zasedání zastupitelstva města Dolní Kounice dne v plném rozsahu. V Dolních Kounicích, dne.... Ing. Radka Formánková, starostka města

11 Příloha: 1. formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dolní Kounice 2. vzor smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dolní Kounice

12 Příloha č. 2 Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Dolní Kounice ze dne Sp.zn. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dolní Kounice 1. Město Dolní Kounice Zastoupené: satrostou města Karlem Zalabou Sídlo: Masarykovo nám. 2, Dolní Kounice IČO: Bankovní spojení: KB Ivančice Účet číslo: /0100 Telefon/fax: / (dále jen poskytovatel ) a 2.. Zastoupený: sídlo: IČ/RČ: Bankovní spojení: Účet číslo: Telefon, fax (dále jen příjemce ) uzavírají podle 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

13 Zásad poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Dolní Kounice ze dne a na základě rozhodnutí rady města Dolní Kounice/zastupitelstva města Dolní Kounice/ze dne.. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dolní Kounice na rok. I. 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční/investiční dotaci pro rok. ve výši.. Kč na. Dotace se poskytuje příjemci výhradně k tomuto účelu. 2. Dotace je poskytována jako podpora de minimis podle nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie č. I. 379/5/nařízení komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES)č. 1860/2004, uveřejněného v Ústředním věstníku Evropské unie č. I. 193/6/nařízení komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů, uveřejněného v Ústředním věstníku Evropské unice č. I. 337/35/v souladu s blokovou výjimkou. Prohlášení o výši obdržené podpory tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 3. Prokáže-li se po poskytnutí dotace, že tato podpora naplňuje znaky veřejné podpory dle č. 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského společenství, zavazuje se příjemce poskytnutou dotaci neprodleně vrátit zpět na účet poskytovatele. 4. Poskytovatel je povinen částku uvedenou v odst. 1 tohoto článku poukázat jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy nejpozději do deseti dnů od podpisu obou smluvních stran, v mimořádných případech v hotovosti.

14 II. 1. Příjemce je oprávněn poskytnutou dotaci čerpat v období ode dne podpisu této smlouvy oběma stranami do , přičemž čerpáním dotace se rozumí úhrada výdajů (nákladů) vzniklých při realizaci činnosti, projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby. Výdaje (náklady) na realizaci projektu, činnosti, mohou vzniknout v období ode dne podpisu smlouvy oběma stranami do Příjemce nesmí dotaci čerpat na výdaje (náklady) uvedené v čl. II Zásad o poskytování 3. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem, ve stanoveném období a výhradně k účelu, pro který byla schválena, 4. Příjemce je povinen zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu a obecně platnými předpisy, zejména zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálů účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením: hrazeno z dotace Města Dolní Kounice ve výši Kč. 5. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti příslušnými orgány poskytovatele, kteří jsou oprávněni v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, vše ve znění pozdějších předpisů), kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce je povinen zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoli k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu s účelem činnosti, projektu. III.

15 1. Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli kompletní závěrečnou zprávu po ukončení realizace projektu nebo činnosti, nejpozději do.. Nejpozději k tomuto termínu je rovněž povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků na dotace na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 2. Závěrečná zpráva musí obsahovat: - označení příjemce dotace - Stručný popis realizace projektu nebo činnosti - Celkové zhodnocení projektu nebo činnosti a přínosu pro příjemce - Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, CD, prezentace, novinové články apod.) 3. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vyúčtování dotace (příloha č. 2 Zásad) včetně příloh s potvrzením pravdivosti a správnosti, které musí obsahovat: - přehled příjmů (výnosů) a výdajů (nákladů) celého projektu nebo činnosti - přehled výdajů (nákladů) projektu nebo činností hrazených z dotace - seznam a kopie prvotních účetních dokladů, které se vztahují k realizaci činnosti nebo projektu 4. Vyúčtování bude provedeno nejpozději do Příjemci dotace, kteří dotaci nepoužijí (použijí částečně (nebo nevyúčtují ve stanoveném termínu (vyúčtují jen část), jsou povinni dotaci (její část) vrátit zpět na účet poskytovatele nejpozději v termínu shodném pro vyúčtování dotace, tj. do Pokud nebude dotace správně vyúčtována nebo vrácena ani po upozornění ekonomického odboru MěÚ Dolní Kounice do 28.02, bude postupováno dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. IV. 1. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou

16 způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem. 2. Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 3. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) Příloha č. 2 formulář Finanční vyúčtování dotace Příloha č. 3 záznam o výši čerpání dotace k V Dolních Kounicích, dne... V Dolních Kounicích, dne..... Poskytovatel podpory... Příjemce podpory

17 neinvestiční investiční Typ projektu, činnosti (nehodící se škrtněte) Celkové předpokládané Výdaje projektu, činnosti v Kč Z toho požadovaná výše podpory (v Kč a v %) PROHLÁŠENÍ ŽADATELE: Prohlašuji, že naše organizace má - nemá 1 závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Dolní Kounice ani jiným územním samosprávným celkům, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. Prohlašuji, že byl nebyl 1 na majetek žadatele prohlášen konkurz nebo bylo nebylo 1 zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení nebo byl nebyl 1 návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo žadatel je

18 není 1 v likvidaci. K žádosti připojuji tyto povinné přílohy: Fyzická osoba: kopii dokladu totožnosti kopii aktuální smlouvy o zřízení bankovního účtu podrobný popis činnosti nebo projektu celkový rozpočet činnosti nebo projektu Právnická osoba: kopie společenské smlouvy, zakladatelské listiny, statutu nebo stanov žadatele v aktuálním znění doklad o pravomocech a personálním obsazení funkce statutárního zástupce kopii aktuální smlouvy o zřízení bankovního účtu podrobný popis činnosti nebo projektu celkový rozpočet činnosti nebo projektu

19 Pozn 1 : Nehodící se škrtněte Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti. Žadatel souhlasí se zveřejněním svého názvu (obchodní firmy), výše poskytnuté podpory a účelu, na nějž je podpora poskytována. Žadatel je povinen písemně (nejpozději do 20-ti dnů) oznámit na odbor ekonomický veškeré změny údajů uvedených v žádosti, které u žadatele nastanou po podání žádosti. V Dolních Kounicích, dne Podpis a razítko statutárního zástupce či jiné oprávněné osoby: POZNÁMKA:

20

21 Příloha č. 1 Smlouvy Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) 1 Název subjektu / jméno fyzické osoby IČ / RČ Sídlo / adresa Obdržené podpory de minimis Prohlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni podpisu tohoto prohlášení v rozhodném období (tj. v současném a dvou předcházejících účetních obdobích 2 ) neobdržel žádné podpory malého rozsahu (de minimis), obdržel následující podpory malého rozsahu (de minimis): * Podpora poskytnutá dle nařízení Komise (ES) č. Datum poskytnutí podpory de minimis Poskytovatel podpory Výše obdržené podpory v Kč Výše obdržené podpory v 3 Účetní období Účetní období používaná výše uvedeným subjektem

22 jsou shodná s kalendářními roky (tedy vždy příslušného roku), nejsou shodná s kalendářními roky, a jsou následující: * Současné účetní období Předcházející účetní období Předcházející účetní období 2 Působení v silniční dopravě Od Do Jsem nejsem* subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu příslušného ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1998/ Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis; nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů; nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/ V souladu s 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je účetní období definováno jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. 3 K přepočtu CZK na EUR se použije kurz vydaný Evropskou centrální bankou platný k datu poskytnutí podpory de minimis. *Nehodící se škrtněte.

23 Prohlášení ke zpracování osobních údajů Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci 4 a zpracovateli 5.. pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V. dne.. Razítko, podpis oprávněné osoby

24 4 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. 5 Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Příloha č. 1 Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Dolní Kounice ze dne

25 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dolní Kounice na rok Místo podání: podatelna města Dolní Kounice, Otisk razítka podatelny: NÁZEV PROJEKTU NEBO ČINNOSTI ŽADATEL (registrační název) Právní forma (obč. sdružení, fyzická osoba apod.) Adresa sídla žadatele vč. PSČ Žadatel registrován u: (MV ČR, obchodní soud a pod) Číslo a datum registrace: IČ/DIČ (právnická osoba) RČ/DIČ (fyzická osoba) Peněžní ústav Číslo účtu žadatele / kód banky Jméno a příjmení, funkce statutárního zástupce žadatele: Adresa, telefon statutárního zástupce žadatele Členská základna celkem: Z toho děti a mládež: NÁZEV PROJEKTU/ČINNOSTI Stručný popis, přínos a cíle projektu nebo činnosti

26 Příloha č. 2 Smlouvy formulář Finanční vyúčtování dotace Finanční vyúčtování dotace PŘÍJEMCE (jméno a příjmení/název/obchodní firma) Adresa (trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo) IČ (u fyzické osoby i datum narození) Název činnosti/projektu Celkové výdaje na projekt/činnost (v Kč): Výše dotace z rozpočtu města Dolní Kounice (v Kč): Z dotace vráceno: (v Kč): Prostředky vráceny na účet města Dolní Kounice dne Osoba odpovědná za vyúčtování dotace (jméno a příjmení, funkce, telefon) Soupis dokladů vztahujících se k realizaci projektu/činnosti Číslo účetního dokladu v účetní evidenci Číslo prvotního účetního dokladu Název dokladu Datum vystavení dokladu Účel plavby Částka v Kč (bez DPH)* Z toho částka hrazená z dotace města Dolní Kounice

27 V. dne.. Název/ obchodní firma a podpis osoby zodpovědné za vyúčtování (příp. též otisk razítka): *Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH. Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH. Pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude částka uvedena bez DPH.

28 Příloha č. 3 Smlouvy Záznam o výši čerpání dotace k Záznam o výši čerpání dotace k PŘÍJEMCE (jméno a příjmení/název/obchodní firma) Adresa (trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo) IČ (u fyzické osoby i datum narození) Název činnosti/projektu Číslo smlouvy: Výše dotace z rozpočtu města Dolní Kounice (v Kč) K z dotace čerpáno celkem Kč V Dolních Kounicích, dne.... Razítko, podpis oprávněné osoby V Dolních Kounicích, dne... V Dolních Kounicích, dne..... Poskytovatel podpory... Příjemce podpory

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^'

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' li ^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' KUHSP08G67CG - AAAA:A"A^AKA Aí ý0 SMLOUVA ' ya!a _] ^k 'AZZáb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více