A d r e s á ř. poradenských zařízení v Královéhradeckém kraji v rezortu školství. Pro potřeby pedagogické a rodičovské veřejnosti - 1 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A d r e s á ř. poradenských zařízení v Královéhradeckém kraji v rezortu školství. Pro potřeby pedagogické a rodičovské veřejnosti - 1 -"

Transkript

1 A d r e s á ř poradenských zařízení v Královéhradeckém kraji v rezortu školství Pro potřeby pedagogické a rodičovské veřejnosti - 1 -

2 Vážení rodiče, učitelé, výchovní poradci, tento ADRESÁŘ Vám nabízíme pro rychlou orientaci a kontakt na poradenská zařízení v oblasti školství, která jsou zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Od vydání a rozeslání minulé verze již uplynulo několik měsíců, je proto pochopitelné, že došlo k některým změnám - jak v adresách možného kontaktu, tak i ve specializaci jednotlivých zařízení. Adresář je členěn podle jednotlivých druhů pracovišť. Tím prvním, kdo Vám poskytne potřebnou orientaci o problematice výchovy a vzdělávání, jsou vždy ci Vaší spádové školy, tj. učitelé, výchovní poradci a vedení školy. V budoucnu mohou na větších školách vznikat i tzv. školní poradenská s odborníky dalších profesí. Při řešení závažnějších problémů se rodiče i školy mohou obracet na jednotlivé typy poradenských pracovišť, tj. na pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Pokud by ci Vámi kontaktovaného sami nemohli pomoci, jistě Vám navrhnou další vhodný postup a kontakt. V Hradci Králové, únor

3 Pedagogicko - psychologické poradny / PPP/ PPP mají sídlo v každém okrese. Se souhlasem zákonných zástupců poskytují péči klientům ve věku od 3 do 18 resp. 19 let. Jsou to odborná se širokým záběrem řešené problematiky, k jejich standardním, tj. základním úkolům patří především: 1/ Komplexní psychologická, speciálně pedagogická a sociální diagnostika zaměřená na zjištění specifických poruch učení a chování, zjištění event. problémů ve vývoji osobnosti, případně jiných problémů ve výchově a vzdělávání 2/ Poradenství v oblasti školní zralosti 3/ Profesní (kariérové) poradenství pro žáky vycházející ZŠ 4/ Pedagogicko - psychologické činnosti poradenské, intervenční, psychokorektivní a terapeutické, zaměřené na rozvoj osobnosti a sebepoznání, rozvoj prosociálních forem chování, posilování schopnosti zvládat zátěžové situace 5/ Programy zaměřené na prevenci školní neúspěšnosti i na oblast prevence sociálně patologických jevů 6/ Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí orgánů státní správy ve školství o zařazování a přeřazování dětí do speciálních škol a školských zařízení, o odkladech školní docházky i o dalších vzdělávacích opatřeních, umožněných a stanovených školskými předpisy 7/ Konzultace, odborné besedy a přednášky pro rodiče a pedagogické ky škol a školských zařízení související s aktuální školskou problematikou Rozsah standardních služeb poradenských zařízení je v současné době již legislativně zakotven ve vyhlášce o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Dalšími službami jsou činnosti nadstandardní, které uvádíme vždy u příslušného. Tyto činnosti představují určitou specializaci nebo překračují kapacitní možnosti a mohou být klientovi účtovány

4 PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, Hradec Králové, M. Horákové 504 adresa poradenského M. Horákové Hradec Králové pedagogicko - psychologické poradenství pro děti a mládež od 3 do 19 let (dosud neaktivovány) spádová oblast poradenského oblast okresu Hradec Králové, výjimečně jiné okresy jméno a příjmení PhDr. Václav Mrštík Mgr. Jana Duchoslavová ředitel zástupce ředitele regionální dobrovolnické centrum (výběr, výcvik a řízení dobrovolníků) výcviková skupina problémových žáků (skupina chlapců se specifickými výchovnými a adaptačními potížemi ve školách) terapeuticko - reedukační skupina (pro žáky se SVPU a dalšími problémy) - 4 -

5 PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, Jičín, Fortna 39 adresa poradenského Fortna Jičín pedagogicko - psychologické poradenství pro děti a mládež od 3 do 19 let spádová oblast poradenského oblast okresu Jičín, výjimečně jiné okresy jméno a příjmení Mgr. Magdalena Kvapilová ředitelka psycholog worldonline.cz ambulantní logopedická náprava a logopedická depistáž na MŠ a ZŠ psychofyziologická terapie EEG - Biofeedback (pro děti i dospělé s poruchami učení a chování, LMD, poruchami spánku, pro s manažerským syndromem atd.) edukativní skupiny pro děti předškolního věku spolu s rodiči - Připravujeme se na školu s Bonifácem primární protidrogový program pro skupiny žáků 7. tříd ZŠ dle vyžádání školy metoda KUPOZ, KUPOZ - pro rozvoj pozornosti u dětí s LMD - 5 -

6 PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, Náchod, Raisova 1816 adresa poradenského Raisova Náchod pedagogicko - psychologické poradenství pro děti a mládež od 3 do 19 let spádová oblast poradenského oblast okresu Náchod, výjimečně jiné okresy jméno a příjmení Mgr. Soňa Holá ředitelka poradny PhDr. Hana Plachtová zástupce ředitelky práce s třídními kolektivy práce s rodinami systematická relaxační jógová cvičení systematická práce s předškolními dětmi využívání nadstandardních diagnostických a terapeutických technik (např. VTI - videotrénink interakcí, BSA - barvově - slovní asociace aj.) - 6 -

7 PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501 adresa poradenského Javornická Rychnov nad Kněžnou pedagogicko - psychologické poradenství pro děti a mládež od 3 do 19 let spádová oblast poradenského oblast okresu Rychnov nad Kněžnou, výjimečně jiné okresy jméno a příjmení PhDr. Nora Martincová ředitelka poradny Lenka Citová sociální pracovnice relaxační techniky, řízená imaginace, cvičení koncentrace pozornosti rodinná terapie rozvíjející programy (Feuersteinova metoda, stimulace rozvoje grafomotoriky) sebezkušenostní výcvik arteterapeutické aktivity rozvíjející programy pro nadané děti, jejich vyhledávání a následná péče o ně diagnostika třídních kolektivů, přímá práce se třídou individuální psychoterapie (mj. hypnoterapie, arteterapie aj.) screening zralosti dětí v MŠ pro nástup do školy a následná péče o ně individuální i skupinová péče o děti s poruchami chování a dílčím oslabení výkonu následná speciálně pedagogická péče s prvky kineziologie vzdělávání pedagogů přímo na školách - 7 -

8 PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, Trutnov, Horská 5 adresa poradenského Horská Trutnov pedagogicko - psychologické poradenství pro děti a mládež od 3 do 19 let spádová oblast poradenského oblast okresu Trutnov, výjimečně jiné okresy jméno a příjmení PaedDr. Zuzana Šmídová Jaromíra Celbová Bc. Jana Švecová ředitelka spec. pedagog soc. pracovnice metodik preventivních aktivit tiscali.cz tiscali.cz terapie EEG Biofeedback - nová metoda v péči o děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, resp. poruchami pozornosti a aktivity, i pro děti s vývojovými poruchami učení, prováděná pomocí počítačové techniky, realizace denně od do hodin. ( osoba : Bc. Jana Švecová) kurzy grafomotoriky pro děti předškolního a raného školního věku ( osoba : Bc. Jana Švecová, Mgr. Lucie Šrámková) akreditované kurzy pro pedagogy k problematice specifických poruch učení a chování, jejich reedukace (kontakt: Mgr. Pavel Traspe, Mgr. Ivana Skalková) rodinná terapie ( osoba : Mgr. Pavel Traspe) - 8 -

9 Speciálně pedagogická centra /SPC/ SPC jsou specializovaná zařízení určená pro práci s dětmi a mladistvými se zdravotním postižením - ať již tělesným, smyslovým, mentálním či s autismem. Jejich snahou je - i přes nerovnoměrné územní pokrytí - pomáhat potřebným dětem v rámci celého kraje. Se souhlasem zákonných zástupců pečují zpravidla o děti a nezletilé ve věku 3-26 let. Standardní činnosti jsou nyní již zakotveny ve vyhlášce o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Standardními činnostmi SPC jsou především: 1/ Depistáž, tj. vyhledávání potřebné klientely a nabídka služeb při respektování zákonných práv a osobních dat klientů 2/ Komplexní sociální, psychologická a speciálně pedagogická diagnostika klienta 3/ Speciální péče podle potřeb a typu postižení klienta (jednorázová, krátkodobá, dlouhodobá), včetně potřebného výcviku specifických činností a používání kompenzačních pomůcek 4/ Zapůjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, didaktických pomůcek, odborné literatury 5/ Vedení odborné dokumentace a příprava odborných podkladů pro správní řízení ve školství (rozhodování o odkladech školní docházky, přeřazování do speciálních škol, rozhodování o osvobození od povinnosti docházet do školy apod.) 6/ Metodická činnost směrem ke školám, např. účast při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů žáků, pomoc při jejich integraci do běžných škol apod. 7/ Sociálně právní poradenství Nadstandardní činnosti jsou uváděny na stránkách jednotlivých SPC

10 Speciální školy, Hradec Králové, Hradecká 1231 součást: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ adresa poradenského Hradecká Hradec Králové komplexní diagnostika, vytváření podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže s mentálním postižením spádová oblast poradenského okres Hradec Králové okres Rychnov nad Kněžnou - část jméno a příjmení Mgr. Živan Jőttner vedoucí SPC psycholog seznam.cz Zdena Hanušová sociální k seznam.cz koordinace péče o děti s poruchami autistického spektra, práce s TEACCH programem, strukturované učení konzultace v oblasti alternativní komunikace vzdělávací a osvětové akce pro veřejnost péče o děti a mládež mimo spádovou oblast stáže a praxe studentů

11 Speciální mateřská škola pro zrakově postižené děti, Hradec Králové, Šimkova 879 součást: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM adresa poradenského Šimkova Hradec Králové komplexní diagnostika, vytváření podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže zrakově postižené (slabozraké, se zbytky zraku a nevidomé) spádová oblast poradenského Královéhradecký kraj jméno a příjmení PhDr. Stanislava Šustová psycholog Mgr. Daniela Holečková speciální pedagog psychologická a speciálně pedagogická vyšetření klientů - na objednávku jiného subjektu - nespadajících do péče příslušného typu centra služby centra poskytované klientům jiného kraje víkendy pro děti zájmová činnost pro zrakově postižené děti

12 Speciální školy pro sluchově postižené, Hradec Králové, Štefánikova 549 součást: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM adresa poradenského Štefánikova Hradec Králové komplexní diagnostika, vytváření podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže s vadami sluchu a s vadami řeči spádová oblast poradenského Královéhradecký kraj - vady sluchu oblast okresu HK - vady řeči jméno a příjmení Mgr. Iva Rindová ředitelka škol Mgr. Eliška Šedivá vedoucí SPC konziliární vyšetření na žádost jiného, stejně zaměřeného SPC vyšetření na žádost rodičů, jejichž dítě je klientem jiného, stejně zaměřeného SPC služby centra poskytované klientům jiného kraje

13 Integrační školní centrum PROINTEPO s.r.o., Hradec Králové, Hrubínova 1458 součást: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ adresa poradenského Hrubínova Hradec Králové zaměření poradenského komplexní diagnostika, vytváření podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže s tělesným postižením spádová oblast poradenského Hradec Králové a jeho okolí jméno a příjmení PhDr. Jarmila Karpašová Mgr. Jitka Říhová Mgr. Magdalena Kopecká ředitelka zařízení psycholožka speciální pedagog komplexní péče nastavení optimální rehabilitační péče (terapie motorických poruch, zácvik rodinných příslušníků) odborné lékařské služby (ortopedie, neurologie, rehabilitace) stanovení zdravotního a sociálního cíle, sociálně právní poradenství vybavení klienta kompenzačními a rehabilitačními pomůckami do terapií (ergoterapie, muzikoterapie, arteterapie) pomoc při integraci dětí s handicapem do kolektivu poskytování včasné péče v rámci Dětského centra včasné pomoci metodické vedení osobní asistence při školní asistenci

14 Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 součást: SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÉ CENTRUM adresa poradenského Obchodní Janské Lázně komplexní diagnostika, vytváření podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže s tělesným postižením, poradenství v oblasti předprofesní a profesní orientace spádová oblast poradenského regionální (Královéhradecký kraj), ve vztahu ke studentům školy působnost celostátní jméno a příjmení Mgr. Hana Fischlová Věra Klapperová vedoucí SPC spec. pedagog sociální pracovnice , kl , kl poradenské služby ve vztahu ke studentům školy: otevřená psychoterapeutická skupina logopedické nápravy organizační zajištění a pomoc při doplnění základního vzdělání pro děti a mládež s pohybovým postižením poradenství ohledně pomůcek při závažných tělesných handicapech včetně úprav při obsluze osobního počítače

15 SPECIÁLNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY S VADAMI ŘEČI a SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM, Hořičky 66 adresa poradenského Raisova 1816, Náchod komplexní diagnostika, vytváření podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže s mentálním postižením, s vadami řeči a s více vadami spádová oblast poradenského vady řeči: okres Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou mentální postižení: Náchod, část okresu Rychnov nad Kněžnou jméno a příjmení Mgr. Jaroslav Balcar ředitel školy a SPC Mgr. Iva Doudová zástupce ředitele SPC worldonline.cz stáže a praxe studentů přednášková a publikační činnost, proškolování asistentů organizace víkendových psychorehabilitačních pobytů pro klienty a jejich rodiny konzultace v oblasti alternativní a augmentativní komunikace péče o děti a žáky mimo spádovou oblast proškolování asistentů intervence u klientů z jiného SPC ranná péče o děti do 3 let, návštěvy v rodinách spolupráce s občanskými a rodičovskými sdruženími

16 Speciální mateřská škola pro děti s více vadami, Trutnov, Na Struze 124 součást: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ adresa poradenského Na Struze Trutnov - Žižkova Trutnov komplexní diagnostika, vytváření podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí s mentálním postižením a s autismem spádová oblast poradenského okres Trutnov okres Jičín jméno a příjmení Mgr. Blanka Hainzová ředitelka spec. pedagog Mgr. Daniela Kranátová speciální pedagog stáže a praxe studentů se zaměřením na danou problematiku, konzultace přednášková činnost rodinná terapie (kontakt: Mgr. Jana Cozlová) náprava psychomotorických obtíží u dětí s pervazivní vývojovou poruchou (kontakt : Mgr. Daniela Kranátová) práce s TEACCH programem, strukturované učení aplikovaná behaviorální analýza poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb na objednávku jiného subjektu (práce s dětmi s poruchou autistického spektra) logopedická terapie

17 Střediska výchovné péče /SVP/ SVP jsou zařízení specializovaná na práci s dětmi a mladistvými s poruchami chování, včetně prevence těchto tzv. negativních jevů. Všechna uvedená jsou součástí Dětského diagnostického ústavu v Hradci Králové. Zaměřují se na diagnostiku, avšak těžiště práce SVP spočívá spíše v dlouhodobém vedení klientů a intervenci směřující k ovlivnění dítěte i jeho prostředí, tj. především rodiny a školy. Přitom využívají specifické nápravné programy, snaží se vytvářet prosociální způsoby trávení volného času a spolupracují se školami, orgány samosprávy, policií a soudy. Na rozdíl od mateřské organizace (DDÚ) však pracují s klientelou na základě dobrovolné spolupráce

18 Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Hradec Králové, Říčařova 277 součást: AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ DOMINO adresa poradenského Okružní 1135, Hradec Králové prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže spádová oblast poradenského město Hradec Králové okres Hradec Králové jméno a příjmení Mgr. Vratislav Holeček ved. etoped volny.cz Jana Sonntagová sociální pracovnice volny.cz projekt Bezpečná třída - organizační vedení a koordinace zástupců různých subjektů, které se podílejí na prevenci a eliminaci závažných vztahových problémů (šikany) ve třídách základních škol projekt Triangl - realizace alternativního řízení pro mladistvé delikventy spolupodílení se na realizaci specializovaných letních táborů pro děti s poruchami chování (ve spolupráci s m Návrat )

19 Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Hradec Králové, Říčařova 277 součást: POBYTOVÉ PRACOVIŠTĚ NÁVRAT adresa poradenského Brandlova Hradec Králové prevence sociálně patologických jevů u dětí v době povinné školní docházky - výchovná pobytová péče spádová oblast poradenského Královéhradecký kraj jméno a příjmení Mgr. Jiří Hájek ved. spec.pedagog tiscali.cz Petra Kudrnová sociální pracovnice tiscali.cz specializované letní tábory pro klienty SVP zátěžové víkendové programy pro klienty SVP (pobyty na horách, cykloturistika, vodácké akce apod.)

20 Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Hradec Králové, Říčařova 277 součást: AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ KOMPAS adresa poradenského Raisova Náchod prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže spádová oblast poradenského město Náchod okres Náchod jméno a příjmení PaedDr. Jana Tomanová Ivona Přibylová ved. psycholog, SPP sociální pracovnice worldonline.cz worldonline.cz zátěžové víkendové programy pro klienty specializované letní tábory určené klientům SVP sociálně psychologický výcvik učitelů (zážitkový vzdělávací program) alternativní řízení pro mladistvé delikventy pozn. uvedené programy byly realizovány v minulosti - v době, kdy mělo větší počet zaměstnanců - šest úvazků oproti nynějším čtyřem

21 - 21 -

22 - 22 -

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Č.j.: 1 /2011 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2011 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních

o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy stanoví podle

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/09

Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Sídlo: Třebíč, Vltavínská 1289 Zřizovatel: Kraj Vysočina Ředitelka: PhDr. Miluše Němcová Telefon: 568 848 815 Fax: 568 848

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace OBSAH A. Charakteristika zařízení... 4 A.1. Údaje o školském zařízení... 4 A.2. Personální zajištění

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 (aktualizace ke dni 18.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Západní 15, 360 01, tel.: 353 176 511 IČ:49753843. Zpráva o činnosti školského zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Západní 15, 360 01, tel.: 353 176 511 IČ:49753843. Zpráva o činnosti školského zařízení Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Západní 15, 360 01, tel.: 353 176 511 IČ:49753843 Zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní údaje o školském zařízení Charakteristika

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více