UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA"

Transkript

1 11 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Adresa: Rokitanského 62, Hradec Králové (pro písemný styk) D kanát: Nám stí Svobody 301, Hradec Králové Telefon: Fax: Internet: Pedagogická fakulta je sou ástí Univerzity Hradec Králové, která je ve ejnou vysokou školou univerzitní. Posláním Pedagogické fakulty je vzd lávání podle akreditovaných u itelských i neu itelských studijních program v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, p írodov dné, technické, t lovýchovné a um lecké. Absolvent m je podle typu studijního programu ud lován titul bakalá, magistr nebo doktor. Krom toho m že být na základ rigorózního ízení ud len titul doktor filozofie.

2 12 Po ty student zapsaných ke studiu na PdF k ve studijních programech bakalá ských, magisterských a doktorských Kód KKOV Název studijního programu prezen ní forma studia Po et student v programu kombinovaná forma studia celkem z toho cizinc Bakalá ské studijní programy B1501 Biologie B1701 Fyzika B6701 Politologie B6731 Sociální politika a sociální práce B7105 Historické v dy B7202 Mediální a komunika ní studia B7310 Filologie B7506 Speciální pedagogika B7507 Specializace v pedagogice Celkem Magisterské/navazující magisterské studijní programy M7503 U itelství pro základní školy M7504 U itelství pro st ední školy M7505 Vychovatelství N6731 Sociální politika a sociální práce N7506 Speciální pedagogika N7507 Specializace v pedagogice Celkem Doktorské studijní programy P7507 Specializace v pedagogice Celkem Celkem ve všech programech Pozn.: KKOV - Klasifikace kmenových obor vzd lání Programy celoživotního vzd lávání Mimo rámec akreditovaných studijních program uskute uje fakulta celou adu program celoživotního vzd lávání, které jsou orientovány nejen na profesní výkon povolání, ale také na získání všeobecného vzd lání ú astník. Ú astníci tohoto vzd lávání nejsou studenty ve smyslu zákona. Realizované programy jsou ur eny k získání nebo k dalšímu rozší ení pedagogické zp sobilosti, k získání dalších v domostí a dovedností se zám rem zvýšit vlastní šanci na trhu práce.

3 13 Jedním z významných p ísp vk pro zlepšení profesní struktury v rámci škol a školských za ízení zejména v Královéhradeckém regionu jsou dopl ující studijní programy (známé spíše pod ozna ením DPS) p ispívající ke zlepšení profesní struktury na školách. Nejv tší po et student vzd lávajících se v systému celoživotního vzd lávání je práv v tzv. dopl ujícím pedagogickém studiu, a to zejména v programu U itel odborného výcviku a U itel praktického vyu ování (d íve DPS mistr odborného výcviku) a v programu U itel st ední školy. Z celkového po tu student za azených do celoživotního vzd lávání je práv 565 student, tj. 33,2 %, za len no do programu U itel odborného výcviku a u itel praktického vyu ování, U itel st ední školy a Vychovatel a pedagog volného asu. Pro porovnání sta í uvést, že v roce 2004 se jednalo o podíl 38,1 % (celkem 561 student ). Studijní programy celoživotního vzd lávání v roce 2005 Studijní program Programy mimo rámec akreditovaných SP Druh studia Po et ú astník vzd lávání Anglický jazyk Rozši ující studium 45 Informatika Rozši ující studium 53 Náboženská výchova na ZŠ Rozši ující studium 6 N mecký jazyk Rozši ující studium 23 Polský jazyk Rozši ující studium 7 Rozši ující studium speciální pedagogiky pro VŠ Rozši ující studium speciální pedagogiky pro SŠ Rozši ující studium Rozši ující studium Speciální pedagogika na 1. st. ZŠ Rozši ující studium 9 Speciální pedagogika pro u itele mate ských škol Rozši ující studium Dramatická výchova pro u itele MŠ Rozši ující studium 18 Speciální pedagogika Rozši ující studium 31 Zem pis Rozši ující studium 51 Výchovné poradenství Rozši ující studium 52 U itel odborného výcviku a u itel praktického vyu ování Dopl ující studium U itel st ední školy Dopl ující studium 382 Vychovatel a pedagog volného asu Dopl ující studium 70 Náboženská výchova pro zájmovou innost Specializa ní kurz Polský jazyk ve státní správ Specializa ní kurz 3 Program v rámci akreditovaného SP Sociální pedagogika 33 Ostatní programy Univerzita 3. v ku 673 Celkem

4 14 Fakulta dále realizovala adu kurz, z nichž lze jmenovat nap. školení u itel z regionu v oblasti informa ních technologií, nebo licen ní kurzy v rámci AKRES p i Kated e t lesné výchovy a sportu. Po ty absolvent PdF UHK podle studijních program Kód KKOV Název studijního programu Celkový po et absolvent Z toho po et žen Bakalá ské studijní programy B1701 Fyzika 12 1 B6701 Politologie 24 6 B6731 Sociální politika a sociální práce B7105 Historické v dy 9 7 B7202 Mediální a komunika ní studia B7310 Filologie B7506 Speciální pedagogika B7507 Specializace v pedagogice Celkem Magisterské/navazující magisterské studijní programy M7503 U itelství pro základní školy M7504 U itelství pro st ední školy M7505 Vychovatelství N6731 Sociální politika a sociální práce N7507 Specializace v pedagogice Celkem Celkem ve všech programech

5 15 SEZNAM ODBORNÝCH PRACOVIŠ Katedra anglického jazyka a literatury Odd lení francouzského jazyka a literatury Studijní program B7310 Filologie studijní obor Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk studijní obor Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ - anglický jazyk studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ - anglický jazyk studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ - francouzský jazyk studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ - francouzský jazyk Tematické zam ení KAJL je dáno výzkumným zam ením pracovník (D tská literatura, Lexikologie, Komputa ní lingvistika, Sou asná britská próza, Postkoloniální literatura) a zam ením ukon ených doktorských studií a ukon eným distan ním studiem v zahrani í jednotlivých pracovník (Britské duchovní d jiny a jejich vliv na literaturu, nové trendy v Didaktice AJ). V decká innost odd lení francouzského jazyka a literatury je orientována do t chto oblastí: odborná terminologie ve francouzštin, francouzská korespondence 16. a 17. století, vzd lávání u itel francouzštiny základních a st edních škol, informa ní technologie a jejich potenciál v interaktivním vzd lávání v 21. století, kultura frankofonních zemí, kanadská literatura, literatura pro d ti a mládež. Univerzita Victora Segalena Bordeaux II, Ústav moderních jazyk Université des Pays de la Loire: IUFM de Maine et Loire v Angers (Institut Universitaire de Formation des Maitres) Université Paris 5 - Sorbonne, René Descartes Université Orléans University College Worcester, England Church of Ireland College, Dublin, Irish Republic School of Postgraduate Studies, City University of New York, U.S.A. Délégation Wallonie-Bruxelles, Belgie Ambassade de France, Institut Francais de Prague Réseau des littératures d enfance (Asociace pro d tskou literaturu), Paris Kanadské velvyslanectví

6 16 Univerzita UQAM v Montrealu Švýcarské velvyslanectví Portugalsko, Université de Lisbon Špan lsko, Université de Madrid www stránky: Katedra biologie Studijní program B1501 Biologie studijní obor Systematická biologie a ekologie studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ biologie studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ vlastiv dná a p írodov dná výchova studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ zem pis rozši ující studium Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy - biologie Pracovníci katedry se zam ují p edevším na p írodov decký výzkum a ekologickou problematiku ve východo eském regionu, p ípadn i v jiných oblastech R a v zahrani í. Dle odborné orientace akademických pracovník katedry byla innost tematicky zam ena zejména výzkum botanický, geobotanický, parazitologický, zoologický (zoologie obratlovc ), mikrobiologický, fyziologii rostlin (minerální výživa, sekundární metabolity rostlin, problematika kontaminace životního prost edí t žkými kovy) a živo ich (sledování kontroly užitkovosti a plemenné hodnoty), geomorfologický atd. Terénní výzkum se zam uje mimo jiné na chrán ná a k ochran navrhovaná území (dlouhodobý výzkum je provád n nap. na území KRNAP, CHKO, nyní nap. v rámci programu NATURA aj.). monitoring kvality vod (nap. povodí Orlice, aj. tok ). Pracovníci katedry se zabývají také problematikou didaktiky biologie (p edevším gymnaziální) a didaktickými otázkami vysokoškolské pregraduální p ípravy u itel biologie, v etn p ípravy u ebnic pro základní a st ední školy. Do odborné práce katedry jsou zapojeni i studenti v rámci projekt akademických pracovník a vlastních seminárních a diplomových prací. Instytut Ochrony a Ksztaltowania Srodowiska, Wyzsza Szkola Pedagog. w Opolu - prz. Akademickiego Centrumu Edukacji Uniwersytet Wroclawskiego Instytut Agrorolniczny Uniwersytet Wroclawskiego Instytut Ekologie a Botaniky Uniwersytet Wroclawskiego - Instytut Geograficzny PAN, Wroclaw Arbeitsgruppe Artenschutz, Thüringen

7 17 Univerzita Gesamthochschule, Paderborn Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, Kiel Akadem.vied SR, Zoologický ústav Košice Fakulta prírodných vied, UFK, Nitra Fakulta prírodných vied, UJAK, Bratislava www stránka: Katedra eského jazyka a literatury Studijní program B7202 Mediální a komunika ní studia studijní obor Jazyková a literární kultura studijní obor U itelství pro 2.stupe základní školy eský jazyk Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy eský jazyk Odborné zam ení pracovišt vychází z dlouhodobého zájmu o regionální problematiku v nejširších kontextových souvislostech, zkoumání jazykové a literární kultury se zd razn ním lokaliza ních specifik a inspirativnosti jejich podn t a možností. Jazyková a literární kultura p ináší soubor p edstav o podstat a funkcích jazyka a literatury v daném historickém období, který sjednocuje uživatele jazyka a autory a tená e literatury. Dotýká se základních otázek typu co je spisovná norma, co tvo í základy národního jazyka, jaká je funk ní problematika jazyka, co je to literární výpov, ím je specifická národní literatura, jaké jsou její osobité rysy v celosv tovém kontextu, v em spo ívá podstata druh a žánr literární tvorby, jaké postavení zaujímá literatura ve spole nosti. Jde o synchronní pohled na vývojový proces v oblasti jazyka a literatury, na stávající normy a konvence a modely, jimiž se uživatelé, tv rci a vnímatelé v dané dob ídí. V souvislosti s tím jsou analyzovány hodnoty minulosti, které trvají v sou asnosti tradice. Východo eský kraj je k tomu neoby ejn disponován. Má sv j zvláštní kolorit, svá specifická místa a lokality, adu významných tradicí. Tato vnit ní obsahová bohatost a rozr zn nost je odrazovou deskou výše nazna ených problematik, poskytuje jim materiálové podklady a základy, vymezuje specifika a posuzuje jejich vztažnost na celonárodní a celosv tový kontext. Výsledkem tohoto zam ení pracovišt jsou nejen literární konference a literární dílny tematicky orientované na zkoumanou problematiku, ale i práce kolektivního charakteru, nap. t ídílný Slovník spisovatel Chrudimska. Periodika, edi ní ady K JL vydává asopis eštiná a periodikum p evážn studentské tvorby Viselec. Dále vydává edi ní adu odborných studií a monografií.

8 18 Univerzita Szeged Varšavská univerzita Wyzsza Szkola Humanistyczna Pultusk www stránka: Katedra fyziky a informatiky Odd lení fyziky a didaktiky fyziky Odd lení experimentální fyziky Odd lení matematické fyziky Odd lení informatiky a didaktických technologií Studijní program B1701 Fyzika studijní obor Fyzikáln -technická m ení a výpo etní technika studijní obor U itelství pro 2 stupe ZŠ fyzika studijní obor U itelství pro 2 stupe ZŠ informatika Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy fyzika studijní obor U itelství pro st ední školy informatika Doktorské studium: Studijní program P7507 Specializace v pedagogice studijní obor Teorie vzd lávání ve fyzice V oblasti fyzikálních v d se innost orientuje na problematiku fyziky otev ených systém (p enos excitonu v molekulárních systémech) a problematiku matematické fyziky (kvantový chaos, aplikace matematických metod k výzkumu reálných situací). V oblasti didaktiky fyziky je innost soust ed na na problematiku práce s mládeží talentovanou pro fyziku (organizaci Fyzikální olympiády, p ípravu talentovaných st edoškolák, ú ast na mezinárodních fyzikálních olympiádách, práci v oblasti First Step to Nobel Prize in Physics.), po íta em ízený experiment, využívání informa ní a komunika ní technologie ve vzd lávání ( ešení otázek p ípravy u itel pro tvorbu a využívání u ebních podpor distan ního vzd lávání a na využívání ICT ve vzd lávání, na problematiku p ípravy u itel v oblasti technologií vzd lávání a pedagogických a psychologických aspekt distan ního vzd lávání a e-learningu).

9 19 Periodika, edi ní ady Krom publikací v eských i zahrani ních v deckých periodicích se soust e uje publika ní aktivita do postupného napl ování t í edi ních ad: Knihovni ka fyzikální olympiády, Scio me multa nescire, Knihovni ka matematiky a fyziky, kde vyšlo celkem p es 60 publikací. Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. a prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc. se v roce 2005 aktivn podíleli na obnovení vydávání asopisu pro st edoškolskou mládež a pro její u itele matematiky a fyziky, a to Rozhledy matematicko-fyzikální. Institute of Physics, University of Technology Chemnitz, N mecko Uniwerzitet Zielenogorski, Polsko Univerzita v Kochi, Japonsko Institut fyziky Polské akademie v d www stránka: Hudební katedra Odd lení hudební výchovy pro mate ské školy a 1. stupe ZŠ Odd lení hudební výchovy pro 2. stupe ZŠ a st ední školy Odd lení chrámové hudby, sbormistrovství a sólové interpretace Studijní program B7507 Specializace v pedagogice studijní obor Sbormistrovství chrámové hudby studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ hudební výchova studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ hudební výchova Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy hudební výchova studijní obor U itelství pro st ední školy hra na nástroj studijní obor U itelství pro st ední školy sbormistrovství studijní obor U itelství pro st ední školy sólový zp v Odborná innost hudební katedry se rozvíjí ve dvou základních rovinách v decké a um lecké. V decká innost je zam ena na d jiny hudby 17. a 18. století, regionalistiku a didaktickou problematiku integra ního pojetí hudební výchovy. V um lecké oblasti dominuje vedle sólové koncertní innosti len katedry velmi rozsáhlá a úsp šná práce s p veckými sbory a instrumentálními soubory.

10 20 Nejvýznamn jší aktivitou hudební katedry je organizování významného akademického hudebního festivalu ARS PAEDAGOGICA, který se v Hradci Králové koná každé dva roky. K pravideln organizovaným aktivitám pat í studentské koncerty, výrazn nad rámec studijních povinností se rozvinula innost studentského komorního orchestru a p veckého sboru. Aktivn pracuje na kated e i pobo ka Hudební mládeže R. Vysoká škola múzických umení v Bratislav University System of Georgia (USA) Northern State University, Jižní Dakota (USA) Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici Asociace u itel hudby Slovenska Metodicko-pedagogické centrum v Bratislav www stránka: Katedra chemie Odd lení chemie Odd lení didaktiky chemie Kabinet životního prost edí studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ - chemie Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy - chemie V decká a výzkumná innost pracovník katedry je zam ena p edevším na didaktiku chemie. Jde o problematiku vztahující se k výuce chemie na základní a st ední škole i v pregraduální, resp. postgraduální p íprav u itel chemie. Aktivity z oblasti odborné chemie jsou realizovány v rámci p sobnosti Centra pro studium metabolismu a rozvoj klinické výživy a aktivit souvisejících mj. s doktorandským studiem bioorganické chemie. Periodika, edi ní ady Edi ní ada Sborník mezinárodní konference o výuce chemie Edi ní ada sborníku Didactics of Science and Technical Subjects

11 21 Svobodná univerzita Brusel (Belgie) Ruder Boškovic Institut, Záh eb (Chorvatsko) Univerzita Ferrara (Itálie) Université de Montreal (Kanada) Univerzita v Šialiuai (Litva) Univerzita Riga, Riga Teacher Training and Educational Management Academy (Lotyšsko) Universität Erlangen-Nürnberg, Universität Würzburg, Universität Gesamthochschule, Paderborn, Freie Universität, Berlin (N mecko) Hogeschool Leiden (Nizozemí) Uniwersytet Opole, Akademia Pedagogiczna Krakow, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (Polsko) Universidade de Évora, Escole da Superior de Viseu (Portugalsko) Rosijskij Gosudarstvennyj Pedagogi eskij Universitet im. Gercena, Sankt Peterburg (Rusko) Univerzita M. Bela Banská Bystrica, Univerzita Komenského, Bratislava, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Univerzita Konštantýna Filosofa, Nitra, Trnavská univerzita, Trnava (Slovensko) Univerzita v Ljubljani, Univerzita v Mariboru (Slovinsko) SUPSI - Scuola Universitaria professionale della Svizzeria italiana, Lugano (Švýcarsko) Georgetown University, Washington (USA) www stránka: Katedra matematiky Odd lení pro p ípravu u itel primárního vzd lávání Odd lení matematiky a její didaktiky Odd lení aplikované matematiky Studijní program B1103 Aplikovaná matematika studijní obor Finan ní a pojistná matematika studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ - matematika Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy - matematika

12 22 Základní oblastí výzkumu je didaktika matematiky, p edevším studium konstruktivních p ístup k vyu ování matematice a problematika ešení úloh. (Prof. F. Ku ina) Katedra pracuje i v oblasti teorie ísel a graf (v etn uplatn ní matematického softwaru p i ešení problém ) a funkcionální analýzy. Uskute uje také aplikovaný výzkum ve statistických metodách v medicín. V oblasti konstruk ní geometrie se zam uje na historii i aktualizaci studia st edového promítání a na okruh problém souvisejících s mnohost nnými plochami. Periodika, edi ní ady Katedra pravideln vydává Práce katedry matematiky PdF UHK. Univerzita v Paderbornu Matematický ústav Slovenské akademie v d www stránka: Katedra náboženské výchovy a charitativní práce Studijní program B7507 Specializace v pedagogice studijní obor Náboženská výchova Studijní program B6731 Sociální politika a sociální práce studijní obor Sociální a charitativní práce Katedra NVCH poskytuje poradenství v oblasti pastora ní pé e a pastorální psychologie. Dále se zabývá systematickým výzkumem religiozity na Královéhradecku a sociální prací s klienty s religiosní zkušeností. Periodika, edi ní ady Revue pro evropskou kulturu a náboženství, Politika a náboženství Zahrani ní kontakty Univerzita Regensburg (prof. Hans Schwarz) Univerzita Heidelberg (prof. Heimo Hofmaister) www stránka:

13 23 Katedra n meckého jazyka a literatury Studijní program B7202 Filologie studijní obor Cizí jazyky pro cestovní ruch n mecký jazyk Magisterské studium Studijní program M7507 U itelství pro základní školy studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ n mecký jazyk studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ n mecký jazyk V decká a výzkumná innost na KNJL PdF UHK je orientována zejména na p ípravu budoucích u itel n meckého jazyka pro 1. a 2. stupe základních škol. Krom evidence a rozboru žákovských chyb a nových trend ve výuce cizích jazyk v nujeme pozornost také problematice u ení d tí s LMD, práci s Evropským jazykovým portfoliem a aplikaci internetu a moderní výukové techniky do výuky cizích jazyk. Katholische Universität Eichstätt (SRN) Freie Universität Berlin (SRN) Pedagogická akademie Ribe (Dánsko) Pedagogická Akademie Brugge (Belgie) Pädagogische Akademie des Bundes Steiermark, Graz (Rakousko) Pädagogische Akademie Innsbruck (Rakousko) Universität Oldenburg (SRN) Universidad Alcalá (Špan lsko) Universidad Madrid (Špan lsko) Univerzita Meppel (Nizozemí) University of Lancaster (Velká Británie) www stránka: Katedra pedagogiky a psychologie Odd lení pedagogiky Odd lení psychologie Odd lení dalšího vzd lávání pedagog Kabinet etické výchovy

14 24 Studijní program B7507 Specializace v pedagogice studijní obor U itelství praktického vyu ování Katedra dále garantuje základní pedagogické a psychologické disciplíny ve všech u itelských oborech (u itelství základních a st edních škol) i v neu itelských oborech a dopl kové pedagogické studium obory U itel odborných p edm t, Mistr odborné výchovy, Vychovatel školského za ízení, Výchovné poradenství. Další aktivity K aktivitám katedry pat í: organizování celostátních seminá a konferencí k rozli ným aktuálním problém m (nap. celostátní konference K aktuálním otázkám rodinné výchovy, seminá K postavení psychologie v u itelské p íprav, Didaktika opora prom n výuky a další odborné seminá e), stejn tak jako i pracovní setkání s fakultními u iteli. PedF Univerzita Komenského v Bratislav London Metropolitian University, Velká Británie www stránka: Katedra slavistiky Odd lení rusistiky Kabinet polonistiky Seminá lužické srbštiny Studijní program B7310 Filologie studijní obor Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ - ruský jazyk studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ - ruský jazyk Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy - ruský jazyk Celoživotní vzd lávání Polský jazyk ve státní správ, ruský jazyk pro nefilology

15 25 V lingvistických disciplínách je tradi n orientována zvlášt na zkoumání jazyka podle jednotlivých rovin, na porovnávací popis lingvistických jev ve sm ru text - jazyk a na otázky psycholingvistiky a sociolingvistiky. V literárn v dných disciplínách se zam uje p edevším na otázky ruské literatury konce 19. století, na problematiku um leckého p ekladu, literární komparatistiku, tzv. dialog kultur a na otázky ruské literatury 20. století, zvlášt ruské poezie let v pražském exilu. V oblasti didaktiky ruského jazyka jde zvlášt o zkoumání aktuálních problém rusisticky orientované lingvodidaktiky a teorie u ebnice cizího jazyka. Státní pedagogická univerzita (Volgograd), Moskevská státní pedagogická univerzita (Moskva), Institut ruského jazyka A.S.Puškina v Moskv, SPb státní univerzita (Sankt Peterburg) (Ruská federace) Univerzity v Bratislav, Nit e, Prešov (Slovenská republika) Institut slavistiky Justus-Liebig-Universität (Gießen, SRN) Universität des Saarlandes (Saarbrücken, SRN) Ústav slavistiky Univerzity v Grazu (Rakousko) Univerzita B lehrad (Jugoslavie) Ústav východoevropské filologie Zelená Hora, Slezská univerzita v Katovicích (Polsko) Ústav slavistiky ukrajinské univerzity ve Lvov (Ukrajina). www stránka: Katedra sociální patologie a sociologie Studijní program B7507 Specializace v pedagogice studijní obor Sociální komunikace ve státní správ studijní obor Sociální patologie a prevence Pracovišt se podílí na v rámci mezinárodní v deckotechnické spolupráce (UMB Bánská Bystrica) na výzkumu sociáln patologických jev ve vysokoškolské p íprav sociálních pracovník a sociálních pedagog. Pracovníci katedry se také podílejí na ešení mezinárodního výzkumného úkolu Tradice a modernost v životním stylu sou asné rodiny. UMB v Bánské Bystrici UKF v Nit e Univerzita v Szegedu

16 Univerzita v Katowicích 26 www stránka: Katedra sociální pedagogiky Studijní program N7507 Specializace v pedagogice studijní obor Sociální pedagogika se zam ením na etopedii studijní obor Sociální pedagogika se zam ením na TV a sport Pracovníci katedry se podílejí p evážn na výzkumu z oblasti sociální problematiky všech v kových skupin. Dále byli n kte í pracovníci zapojeni do ešení v rámci eskoslovenské v deckotechnické spolupráce do projektu ešeného spole n na UHK a UMB Bánská Bystrica Sociáln patologické jevy v p íprav sociálních pracovník a pedagog. Ve spolupráci se slovenskými kolegy se pracovišt podílí na projektu KEGA, který je zam en na návrh optimálního obsahu a nápln dvoustup ového studia Sociální pedagogiky a Vychovatelství v evropských podmínkách. Jako partner se pracovišt podílí na p íprav specializa ních kurz pro pracovníky v sociální oblasti, p edevším na vytvo ení koncepce vzd lávacího kurzu pro manažery v rámci Programu Iniciativy Spole enství EQUAL. UMB v Bánské Bystrici PdF TU v Trnav UP v Prešov www stránka: Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní program B6735 Sociální politika a sociální práce studijní obor Sociální práce Studijní program N6731 Sociální politika a sociální práce studijní obor Sociální práce navazující studium

17 27 Pracovišt orientuje na otázky sociální práce a sociální pomoci, identitu oboru sociální práce a p ipravuje inovaci profil absolventa sociální práce v bakalá ském a magisterském sm ru v závislosti na požadavcích z praxe. UMB v Bánské Bystrici Univerzita Mateje Bela v Nit e Univerzita v Trnav. www stránka: Katedra speciální pedagogiky Studijní program B7506 Speciální pedagogika studijní obor Sociáln výchovná pé e o smyslov postižené studijní obor Výchovná práce ve speciálních za ízeních Studijní program N7506 Speciální pedagogika studijní obor Speciální pedagogika rehabilita ní innosti a management speciálních za ízení Pracovišt se zam uje p edevším na problematiku profesního vzd lávání t lesn a mentáln postižených. Univerzita Komenského, Bratislava www stránka: Katedra technických p edm t studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ základy techniky Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy základy techniky

18 28 Doktorské studium: Studijní program P7507 Specializace v pedagogice studijní obor Teorie vyu ování technických p edm t Výzkum na kated e je zam en p edevším na podporu výuky strojírenských a elektrotechnických p edm t pomocí nových p ístroj a za ízení, na modernizaci laboratorní výuky materiál a technologií, na využití informa ních technologií p i výuce technických p edm t (technická mechanika, technické kreslení, konstruk ní cvi ení, elektrotechnické laborato e, technická praktika), technická a pracovní výchova pro 1. stupe základních škol. UMB Banská Bystrica UKF Nitra UPJŠ Prešov Univerzita Klagenfurt Univerzita Maribor Univerzita Opole www stránka: Katedra t lesné výchovy a sportu studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ t lesná výchova studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ t lesná výchova Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy t lesná výchova Pracovníci KTVS se v oblasti v decké a výzkumné innosti orientují na oblast kinantropologie, která zahrnuje širokou spole ensky závažnou tematiku. Konkrétní zam ení katedry vyjad uje pravidelná v decká konference Optimální p sobení t lesné zát že a výživy, kterou katedra realizuje již 13 let. V tomto roce byla uspo ádána ve spolupráci s eskou spole ností t lovýchovného léka ství. FTVŠ UK Bratislava Universita Ljublja Semmelwisova Universita Budapeš

19 Deutsche Sporthochschule Köln 29 www stránka: Katedra výtvarné kultury Studijní program B7507 Specializace v pedagogice studijní obor Grafická tvorba - multimédia studijní obor Textilní tvorba studijní obor Um lecko emeslné textilní disciplíny studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ výtvarná výchova studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ výtvarná výchova studijní obor U itelství pro st ední školy výtvarná výchova Katedra VV se dlouhodob zam uje na teoretická studia v oboru a praktickou um leckou tvorbu. Dokládá ji bohatá publika ní a výstavní innost len katedry. Dále ú ast na projektech ve spolupráci s Historickým ústavem FHS UHK. Univerzita Maribor (Slovinsko) Univerzita Záh eb (Slovinsko) UKF Nitra (Slovensko) UK Bratislava (Slovensko) Univerzita Krakov (Polsko) Lublin (Polsko) www stránka: Ústav primární a preprimární edukace Studijní program B7507 Specializace v pedagogice studijní obor U itelství pro mate ské školy

20 30 studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ Pracovišt garantuje též rozši ující studium speciální pedagogiky a rozši ující studium dramatické výchovy. Pracovníci ústavu se zam ují na empirické výzkumy primárního a preprimárního vzd lávání s cílem využít získané poznatky pro inovaci u ebních plán studia u itelství i pro další vzd lávání pedagogických pracovník v rámci celoživotního vzd lávání. Tematicky je výzkumná innost zam ena k realizaci nové kurikulární politiky v oblasti primárního a preprimárního vzd lávání. Ústav pedagogiky a psychologie pro primární vzd lávání je st ediskem výzkumného týmu CEAEP (Consultation and Evaluation of the Alternative Education Projects), který se v nuje výzkumné innosti v oblasti kurikulární politiky a transformace vzd lávací soustavy eské republiky v souvislosti se za le ováním R do struktur EU. Univerzita Oldenburg (SRN) Fakultät I Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Institut für Pädagogik a Centrum pro pedagogickou odbornou praxi Landesinstitut für Schule - Qualitätsagentur Soest (SRN) Drenthe University of professional Education, Emmen-Meppel-Assen (Nizozemsko) Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen - Nürnberg (SRN) Ruhr Univesität Bochum (SRN) Wyzsza Szkola Pedagogiczna Zielona Góra (Polská republika) www stránka ústavu:

Vědeckovýzkumná a rozvojová základna v Hradci Králové

Vědeckovýzkumná a rozvojová základna v Hradci Králové Vědeckovýzkumná a rozvojová základna v Hradci Králové aktualizovaná verze leden 2007 Odbor strategie a rozvojových projektů města Magistrát města Hradec Králové Úvod Cílem dokumentu Vědeckovýzkumná a rozvojová

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 42 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: +420 495 067 111 Fax: +420 495 518 002 Internet: http://www.faf.cuni.cz Email: brucknerova@faf.cuni.cz

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA:

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze 1. Obecné informace 1.1 Profil absolventa učitelských studijních programů Absolvent studijního programu Učitelství pro střední školy má založeny základní kompetence

Více

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc.

Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. Projekt 438 Vytvoření studijních oborů Řešitel: prof. Ing. Václav Janda, CSc. 1 Původní cíle projektu Cílem projektu bylo připravit podmínky pro akreditaci dvou bakalářských studijních oborů uskutečňovaných

Více

sexta, druhý ročník Celkem hodin 33 34 33 32 132 70

sexta, druhý ročník Celkem hodin 33 34 33 32 132 70 Komentář: Gymnázium v Rumburku má čtyřletý a osmiletý vzdělávací program. Zde je ukázka učebního plánu pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium. Tabulace učebního plánu je jednoduchá a

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Mgr. Jana Sladová, Ph.D. Mgr. Jana Sladová, Ph.D. *1962 odborná asistentka katedry českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci. Členkou katedry od roku 2000, od roku 2005 tajemnice katedry, od 1. srpna 2008 ve funkci vedoucí

Více

6FKYiOLOR0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDW ORYêFKRY\ VWXGLMQtKRRERUX. /' HYD VNiDQiE\WNi VNiYêURED

6FKYiOLOR0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDW ORYêFKRY\ VWXGLMQtKRRERUX. /' HYD VNiDQiE\WNi VNiYêURED 1 0,1,67(56792â.2/679Ë0/È'(ä($7 /29é&+29< 6FKYiOLOR0LQLVWHUVWYRãNROVWYtPOiGHåHDW ORYêFKRY\ GQHþMV~þLQQRVWtRG]i tsrþtqdmhsuyqtpurþqtnhp 'HQQtVWXGLXP 8ý(%1Ë3/È1 VWXGLMQtKRRERUX /' HYD VNiDQiE\WNi VNiYêURED

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 400 96 Ústí nad Labem, Hoření 13 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČTVRTEK 21. LEDNA 2010 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě Jana

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002 Rozvoj bakalářských studijních programů v souladu s realizací zásad Boloňské deklarace Inovační záměr: Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotnické vyšetřovací metody Číslo

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 Projednáno Vědeckou

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

PEDAGOGICKÝ DEN 2. 4. 2008

PEDAGOGICKÝ DEN 2. 4. 2008 PEDAGOGICKÝ DEN 2. 4. 2008 Hudební katedra 9.00 11.00 Diskusní setkání s učiteli a bývalými studenty Práce s notačním programem Capella 2002 *) doc. Michal Chrobák Mgr. Jiří Skopal, Ph.D. F2 F1 *) Vzhledem

Více

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I.

DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. DIDAKTIKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ I. Ing. Miroslav Čadílek. Brno 2005 Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět didaktiky odborného výcviku... 5 2.1. Návaznost didaktiky odborného výcviku na pedagogické a technické

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne 23. 10. 2015

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor. Projednáno Vědeckou radou VŠCHT Praha dne 23. 10. 2015 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2016 Předkládá prof. Ing. Karel

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 31 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové (pro písemný styk) D kanát: Jana Koziny 1237, 500 02 Hradec Králové Telefon: +420 493 331 111 Fax:

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Kolbův test učení dospělých Andragogické a psychologické dovednosti pro vyučování dospělých

Kolbův test učení dospělých Andragogické a psychologické dovednosti pro vyučování dospělých 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické teorie vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: a. Základní podoby edukace dospělých

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Mgr. Dana Cibáková, Ph.D. Bakalárske práce: 1. Možnosti využití a práce s prozaickým textem v prostředí mateřské školy 2. Možnosti využití a práce s lyrickým textem v prostředí

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice ICT plán Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30. 5. 2014 1. řízení a plánování

Více

Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy:

Závěrečná zpráva. Obsah závěrečné zprávy: Závěrečná zpráva katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity o řešení dílčího projektu v podpogramu Podpory vybraných studijních programů v rámci Programu na podporu a rozvoj vzdělávací

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Zpracováno: červen červenec 2011 Autor: Mgr. Hana Hajnová Kontakt: hajnova@jic.cz 2 Úvod 3 Metodologie 4 Výsledky 5 Zdroje 11

Více

O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ

O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2010/2011 Plzeň, říjen 2009 1) DĚKANÁT FAKULTY STROJNÍ (DFST) Sídlo DFST : Univerzitní 22 Plzeň

Více

Rámcové a školní vzdělávací programy

Rámcové a školní vzdělávací programy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Vzdělávací programy ( 3) Systém vzdělávacích programů Národní program vzdělávání

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který za posledních 10 let prošel dynamickým

Více

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin

Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU 4 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU Adresa: Rokitanského 62, Hradec Králové 500 03 Telefon: +420 493 331 111 Fax: +420 495 518 039 Internet: http://www.uhk.cz/fim Fakulta informatiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2015/2016 Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2015/2016 3/2015 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

MUZEUM VÝCHODNÍCH ECH V HRADCI KRÁLOVÉ

MUZEUM VÝCHODNÍCH ECH V HRADCI KRÁLOVÉ 104 MUZEUM VÝCHODNÍCH ECH V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Eliš ino náb eží 465, 500 01 Hradec Králové Telefony: historická budova : +420 495 512 391, +420 495 512 392, +420 495 512 462, +420 495 512 899 odborná

Více

. Alma Mater Studiorum

. Alma Mater Studiorum . Alma Mater Studiorum Miroslav PÍŠKA, Dagmar STA KOVÁ FSI VUT v Brn, Ústav strojírenské technologie, Technická 2, 616 69 Brno, tel.: 5 4114 2555 e-mail: piska@fme.vutbr.cz Anotace P ísp vek se zabývá

Více

PROBLEMATIKA OBSAHU A KVALITY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA HUMANITNĚ ZAMĚŘENÝCH FAKULTÁCH UNIVERZIT V ČR

PROBLEMATIKA OBSAHU A KVALITY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA HUMANITNĚ ZAMĚŘENÝCH FAKULTÁCH UNIVERZIT V ČR PROBLEMATIKA OBSAHU A KVALITY EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA HUMANITNĚ ZAMĚŘENÝCH FAKULTÁCH UNIVERZIT V ČR PROBLEMS OF CONTENT AND QUALITY OF ECONOMIC EDUCATION ON UNIVERSITY S FACULTIES OF ART AND EDUCATION

Více

rodní konference EUROTRAFFIC 8.3.2006

rodní konference EUROTRAFFIC 8.3.2006 Mezinárodn rodní konference EUROTRAFFIC Workshop Letiště Ruzyně 8.3.2006 Prezentace Katedry letecké dopravy FAKULTY DOPRAVNÍ, ČVUT Praha Mgr. Pavel Bíla Ing. Vladimír r NěmecN Adresa a kontakty ČVUT V

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Postoje a zkušenosti studentů speciální pedagogiky v oblasti užívaní návykových látek

Postoje a zkušenosti studentů speciální pedagogiky v oblasti užívaní návykových látek Postoje a zkušenosti studentů speciální pedagogiky v oblasti užívaní návykových látek Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2010 Martin Kaliba a kol. Univerzita Hradec Králové Závěrečná zpráva

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 UR AMU projednala XX. 10. 2015 SR AMU projednala XX. 10. 2015 AS AMU schválil XX. 10. 2015 Obsah Úvod.... 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality.... 4 AMU

Více

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce českého jazyka

Pořadové číslo: 6. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce českého jazyka Pořadové číslo: 6. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce českého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

ZÁKLADNÍ VZDĚLANOSTNÍ A OBOROVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ KNIHOVNY (Několik pohledů prostřednictvím statistik a pár dobrých rad)

ZÁKLADNÍ VZDĚLANOSTNÍ A OBOROVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ KNIHOVNY (Několik pohledů prostřednictvím statistik a pár dobrých rad) ZÁKLADNÍ VZDĚLANOSTNÍ A OBOROVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ KNIHOVNY (Několik pohledů prostřednictvím statistik a pár dobrých rad) Hanuš Hemola, Národní knihovna ČR Uživatele knihovny lze zkoumat z různých úhlů

Více

Posílení spolupráce na sebe navazujícího

Posílení spolupráce na sebe navazujícího Posílení spolupráce na sebe navazujícího Vysoké školy s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením NÚOV Konzervatoře, střední školy uměleckého nebo pedagogického zaměření ZUŠ VÚP NÚOV Vysoké školy s uměleckým

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2016/2017 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně. Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře. Zvažte důkladně volbu semináře

Více

Učební plán. Rozdělení dotace Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

Učební plán. Rozdělení dotace Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Učební plán Učební plán pro 1. stupeň základní školy Časová Ročník Rozdělení Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Celkem disponibilní časové v RVP ZV 1. 2. 3. 4. 5. 35 Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PRO ROK 2015 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

UČEBNICE SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY?

UČEBNICE SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY? Studia paedagogica roč. 17, č. 2, rok 2012 www.phil.muni.cz/journals/sp DOI: 10.5817/SP2012-2-11 UČEBNICE SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY? A Course Book of Social EDUCATION? DANA KNOTOVÁ RECENZE KNIHY PROCHÁZKA, Miroslav.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ. Populace a oblast testování Žáci 4. ročníku Čtenářská gramotnost Žáci 4. ročníku Žáci 8. ročníku Cyklus Pětiletý Čtyřletý

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ. Populace a oblast testování Žáci 4. ročníku Čtenářská gramotnost Žáci 4. ročníku Žáci 8. ročníku Cyklus Pětiletý Čtyřletý PIRLS 2011 & TIMSS 2011 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Oba projekty organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání IEA se sídlem v Amsterodamu. Do šetření PIRLS 2011 se zapojilo celkem 45 zemí, šetření

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Projekt «MIGRA: Migrace a Přijetí» 2010 4547 / 001 001 Tento projekt bol financovaný s podporou Evropské komise. Za obsah publikací

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Vzdělávání a týmová spolupráce v oblastech regenerace krajiny intenzivně narušené lidskou činností Inovace výuky na MENDELU s důrazem

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1013/08-01. Předmět inspekční činnosti. Popis školy Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1013/08-01 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám. 14 Adresa:

Více

KITTV PedF UK témata diplomových prací pro školní rok 2015/2016

KITTV PedF UK témata diplomových prací pro školní rok 2015/2016 KITTV PedF UK témata diplomových prací pro školní rok 2015/2016 Výukově zaměřené WWW dokumenty pro podporu výuky na ZŠ Teoretické zpracování možností využití Webu ve výuce, praktická realizace a publikování

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace Společenskovědní vzdělávání RVP ŠVP Minimální počet

Více

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014

Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 2014 Schváleno Radou pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) dne: 12. 12. 2011 ÚVOD V době svého vzniku (90. léta

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2016/2017

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2016/2017 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika Plně organizovaná základní škola Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní kuchyně Spádová oblast školy: - Blümlova, Břetislavova,

Více

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE I. Úvodní informace Vedení fakulty upozorňuje akademické pracovníky a doktorandy na následující skutečnosti: V souvislosti s probíhající reformou výzkumu a vývoje v

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu.

www.tznj.cz TRADICE - SPOLUPRÁCE - ZAMĚSTNANOST Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Škola s téměř 150letou tradicí. Spolupráce s 50 firmami regionu. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc. Absolventi školy nemají problém najít zaměstnání, nejlepší z nich studují

Více