UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA"

Transkript

1 11 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Adresa: Rokitanského 62, Hradec Králové (pro písemný styk) D kanát: Nám stí Svobody 301, Hradec Králové Telefon: Fax: Internet: Pedagogická fakulta je sou ástí Univerzity Hradec Králové, která je ve ejnou vysokou školou univerzitní. Posláním Pedagogické fakulty je vzd lávání podle akreditovaných u itelských i neu itelských studijních program v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, p írodov dné, technické, t lovýchovné a um lecké. Absolvent m je podle typu studijního programu ud lován titul bakalá, magistr nebo doktor. Krom toho m že být na základ rigorózního ízení ud len titul doktor filozofie.

2 12 Po ty student zapsaných ke studiu na PdF k ve studijních programech bakalá ských, magisterských a doktorských Kód KKOV Název studijního programu prezen ní forma studia Po et student v programu kombinovaná forma studia celkem z toho cizinc Bakalá ské studijní programy B1501 Biologie B1701 Fyzika B6701 Politologie B6731 Sociální politika a sociální práce B7105 Historické v dy B7202 Mediální a komunika ní studia B7310 Filologie B7506 Speciální pedagogika B7507 Specializace v pedagogice Celkem Magisterské/navazující magisterské studijní programy M7503 U itelství pro základní školy M7504 U itelství pro st ední školy M7505 Vychovatelství N6731 Sociální politika a sociální práce N7506 Speciální pedagogika N7507 Specializace v pedagogice Celkem Doktorské studijní programy P7507 Specializace v pedagogice Celkem Celkem ve všech programech Pozn.: KKOV - Klasifikace kmenových obor vzd lání Programy celoživotního vzd lávání Mimo rámec akreditovaných studijních program uskute uje fakulta celou adu program celoživotního vzd lávání, které jsou orientovány nejen na profesní výkon povolání, ale také na získání všeobecného vzd lání ú astník. Ú astníci tohoto vzd lávání nejsou studenty ve smyslu zákona. Realizované programy jsou ur eny k získání nebo k dalšímu rozší ení pedagogické zp sobilosti, k získání dalších v domostí a dovedností se zám rem zvýšit vlastní šanci na trhu práce.

3 13 Jedním z významných p ísp vk pro zlepšení profesní struktury v rámci škol a školských za ízení zejména v Královéhradeckém regionu jsou dopl ující studijní programy (známé spíše pod ozna ením DPS) p ispívající ke zlepšení profesní struktury na školách. Nejv tší po et student vzd lávajících se v systému celoživotního vzd lávání je práv v tzv. dopl ujícím pedagogickém studiu, a to zejména v programu U itel odborného výcviku a U itel praktického vyu ování (d íve DPS mistr odborného výcviku) a v programu U itel st ední školy. Z celkového po tu student za azených do celoživotního vzd lávání je práv 565 student, tj. 33,2 %, za len no do programu U itel odborného výcviku a u itel praktického vyu ování, U itel st ední školy a Vychovatel a pedagog volného asu. Pro porovnání sta í uvést, že v roce 2004 se jednalo o podíl 38,1 % (celkem 561 student ). Studijní programy celoživotního vzd lávání v roce 2005 Studijní program Programy mimo rámec akreditovaných SP Druh studia Po et ú astník vzd lávání Anglický jazyk Rozši ující studium 45 Informatika Rozši ující studium 53 Náboženská výchova na ZŠ Rozši ující studium 6 N mecký jazyk Rozši ující studium 23 Polský jazyk Rozši ující studium 7 Rozši ující studium speciální pedagogiky pro VŠ Rozši ující studium speciální pedagogiky pro SŠ Rozši ující studium Rozši ující studium Speciální pedagogika na 1. st. ZŠ Rozši ující studium 9 Speciální pedagogika pro u itele mate ských škol Rozši ující studium Dramatická výchova pro u itele MŠ Rozši ující studium 18 Speciální pedagogika Rozši ující studium 31 Zem pis Rozši ující studium 51 Výchovné poradenství Rozši ující studium 52 U itel odborného výcviku a u itel praktického vyu ování Dopl ující studium U itel st ední školy Dopl ující studium 382 Vychovatel a pedagog volného asu Dopl ující studium 70 Náboženská výchova pro zájmovou innost Specializa ní kurz Polský jazyk ve státní správ Specializa ní kurz 3 Program v rámci akreditovaného SP Sociální pedagogika 33 Ostatní programy Univerzita 3. v ku 673 Celkem

4 14 Fakulta dále realizovala adu kurz, z nichž lze jmenovat nap. školení u itel z regionu v oblasti informa ních technologií, nebo licen ní kurzy v rámci AKRES p i Kated e t lesné výchovy a sportu. Po ty absolvent PdF UHK podle studijních program Kód KKOV Název studijního programu Celkový po et absolvent Z toho po et žen Bakalá ské studijní programy B1701 Fyzika 12 1 B6701 Politologie 24 6 B6731 Sociální politika a sociální práce B7105 Historické v dy 9 7 B7202 Mediální a komunika ní studia B7310 Filologie B7506 Speciální pedagogika B7507 Specializace v pedagogice Celkem Magisterské/navazující magisterské studijní programy M7503 U itelství pro základní školy M7504 U itelství pro st ední školy M7505 Vychovatelství N6731 Sociální politika a sociální práce N7507 Specializace v pedagogice Celkem Celkem ve všech programech

5 15 SEZNAM ODBORNÝCH PRACOVIŠ Katedra anglického jazyka a literatury Odd lení francouzského jazyka a literatury Studijní program B7310 Filologie studijní obor Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk studijní obor Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ - anglický jazyk studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ - anglický jazyk studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ - francouzský jazyk studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ - francouzský jazyk Tematické zam ení KAJL je dáno výzkumným zam ením pracovník (D tská literatura, Lexikologie, Komputa ní lingvistika, Sou asná britská próza, Postkoloniální literatura) a zam ením ukon ených doktorských studií a ukon eným distan ním studiem v zahrani í jednotlivých pracovník (Britské duchovní d jiny a jejich vliv na literaturu, nové trendy v Didaktice AJ). V decká innost odd lení francouzského jazyka a literatury je orientována do t chto oblastí: odborná terminologie ve francouzštin, francouzská korespondence 16. a 17. století, vzd lávání u itel francouzštiny základních a st edních škol, informa ní technologie a jejich potenciál v interaktivním vzd lávání v 21. století, kultura frankofonních zemí, kanadská literatura, literatura pro d ti a mládež. Univerzita Victora Segalena Bordeaux II, Ústav moderních jazyk Université des Pays de la Loire: IUFM de Maine et Loire v Angers (Institut Universitaire de Formation des Maitres) Université Paris 5 - Sorbonne, René Descartes Université Orléans University College Worcester, England Church of Ireland College, Dublin, Irish Republic School of Postgraduate Studies, City University of New York, U.S.A. Délégation Wallonie-Bruxelles, Belgie Ambassade de France, Institut Francais de Prague Réseau des littératures d enfance (Asociace pro d tskou literaturu), Paris Kanadské velvyslanectví

6 16 Univerzita UQAM v Montrealu Švýcarské velvyslanectví Portugalsko, Université de Lisbon Špan lsko, Université de Madrid www stránky: Katedra biologie Studijní program B1501 Biologie studijní obor Systematická biologie a ekologie studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ biologie studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ vlastiv dná a p írodov dná výchova studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ zem pis rozši ující studium Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy - biologie Pracovníci katedry se zam ují p edevším na p írodov decký výzkum a ekologickou problematiku ve východo eském regionu, p ípadn i v jiných oblastech R a v zahrani í. Dle odborné orientace akademických pracovník katedry byla innost tematicky zam ena zejména výzkum botanický, geobotanický, parazitologický, zoologický (zoologie obratlovc ), mikrobiologický, fyziologii rostlin (minerální výživa, sekundární metabolity rostlin, problematika kontaminace životního prost edí t žkými kovy) a živo ich (sledování kontroly užitkovosti a plemenné hodnoty), geomorfologický atd. Terénní výzkum se zam uje mimo jiné na chrán ná a k ochran navrhovaná území (dlouhodobý výzkum je provád n nap. na území KRNAP, CHKO, nyní nap. v rámci programu NATURA aj.). monitoring kvality vod (nap. povodí Orlice, aj. tok ). Pracovníci katedry se zabývají také problematikou didaktiky biologie (p edevším gymnaziální) a didaktickými otázkami vysokoškolské pregraduální p ípravy u itel biologie, v etn p ípravy u ebnic pro základní a st ední školy. Do odborné práce katedry jsou zapojeni i studenti v rámci projekt akademických pracovník a vlastních seminárních a diplomových prací. Instytut Ochrony a Ksztaltowania Srodowiska, Wyzsza Szkola Pedagog. w Opolu - prz. Akademickiego Centrumu Edukacji Uniwersytet Wroclawskiego Instytut Agrorolniczny Uniwersytet Wroclawskiego Instytut Ekologie a Botaniky Uniwersytet Wroclawskiego - Instytut Geograficzny PAN, Wroclaw Arbeitsgruppe Artenschutz, Thüringen

7 17 Univerzita Gesamthochschule, Paderborn Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, Kiel Akadem.vied SR, Zoologický ústav Košice Fakulta prírodných vied, UFK, Nitra Fakulta prírodných vied, UJAK, Bratislava www stránka: Katedra eského jazyka a literatury Studijní program B7202 Mediální a komunika ní studia studijní obor Jazyková a literární kultura studijní obor U itelství pro 2.stupe základní školy eský jazyk Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy eský jazyk Odborné zam ení pracovišt vychází z dlouhodobého zájmu o regionální problematiku v nejširších kontextových souvislostech, zkoumání jazykové a literární kultury se zd razn ním lokaliza ních specifik a inspirativnosti jejich podn t a možností. Jazyková a literární kultura p ináší soubor p edstav o podstat a funkcích jazyka a literatury v daném historickém období, který sjednocuje uživatele jazyka a autory a tená e literatury. Dotýká se základních otázek typu co je spisovná norma, co tvo í základy národního jazyka, jaká je funk ní problematika jazyka, co je to literární výpov, ím je specifická národní literatura, jaké jsou její osobité rysy v celosv tovém kontextu, v em spo ívá podstata druh a žánr literární tvorby, jaké postavení zaujímá literatura ve spole nosti. Jde o synchronní pohled na vývojový proces v oblasti jazyka a literatury, na stávající normy a konvence a modely, jimiž se uživatelé, tv rci a vnímatelé v dané dob ídí. V souvislosti s tím jsou analyzovány hodnoty minulosti, které trvají v sou asnosti tradice. Východo eský kraj je k tomu neoby ejn disponován. Má sv j zvláštní kolorit, svá specifická místa a lokality, adu významných tradicí. Tato vnit ní obsahová bohatost a rozr zn nost je odrazovou deskou výše nazna ených problematik, poskytuje jim materiálové podklady a základy, vymezuje specifika a posuzuje jejich vztažnost na celonárodní a celosv tový kontext. Výsledkem tohoto zam ení pracovišt jsou nejen literární konference a literární dílny tematicky orientované na zkoumanou problematiku, ale i práce kolektivního charakteru, nap. t ídílný Slovník spisovatel Chrudimska. Periodika, edi ní ady K JL vydává asopis eštiná a periodikum p evážn studentské tvorby Viselec. Dále vydává edi ní adu odborných studií a monografií.

8 18 Univerzita Szeged Varšavská univerzita Wyzsza Szkola Humanistyczna Pultusk www stránka: Katedra fyziky a informatiky Odd lení fyziky a didaktiky fyziky Odd lení experimentální fyziky Odd lení matematické fyziky Odd lení informatiky a didaktických technologií Studijní program B1701 Fyzika studijní obor Fyzikáln -technická m ení a výpo etní technika studijní obor U itelství pro 2 stupe ZŠ fyzika studijní obor U itelství pro 2 stupe ZŠ informatika Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy fyzika studijní obor U itelství pro st ední školy informatika Doktorské studium: Studijní program P7507 Specializace v pedagogice studijní obor Teorie vzd lávání ve fyzice V oblasti fyzikálních v d se innost orientuje na problematiku fyziky otev ených systém (p enos excitonu v molekulárních systémech) a problematiku matematické fyziky (kvantový chaos, aplikace matematických metod k výzkumu reálných situací). V oblasti didaktiky fyziky je innost soust ed na na problematiku práce s mládeží talentovanou pro fyziku (organizaci Fyzikální olympiády, p ípravu talentovaných st edoškolák, ú ast na mezinárodních fyzikálních olympiádách, práci v oblasti First Step to Nobel Prize in Physics.), po íta em ízený experiment, využívání informa ní a komunika ní technologie ve vzd lávání ( ešení otázek p ípravy u itel pro tvorbu a využívání u ebních podpor distan ního vzd lávání a na využívání ICT ve vzd lávání, na problematiku p ípravy u itel v oblasti technologií vzd lávání a pedagogických a psychologických aspekt distan ního vzd lávání a e-learningu).

9 19 Periodika, edi ní ady Krom publikací v eských i zahrani ních v deckých periodicích se soust e uje publika ní aktivita do postupného napl ování t í edi ních ad: Knihovni ka fyzikální olympiády, Scio me multa nescire, Knihovni ka matematiky a fyziky, kde vyšlo celkem p es 60 publikací. Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. a prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc. se v roce 2005 aktivn podíleli na obnovení vydávání asopisu pro st edoškolskou mládež a pro její u itele matematiky a fyziky, a to Rozhledy matematicko-fyzikální. Institute of Physics, University of Technology Chemnitz, N mecko Uniwerzitet Zielenogorski, Polsko Univerzita v Kochi, Japonsko Institut fyziky Polské akademie v d www stránka: Hudební katedra Odd lení hudební výchovy pro mate ské školy a 1. stupe ZŠ Odd lení hudební výchovy pro 2. stupe ZŠ a st ední školy Odd lení chrámové hudby, sbormistrovství a sólové interpretace Studijní program B7507 Specializace v pedagogice studijní obor Sbormistrovství chrámové hudby studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ hudební výchova studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ hudební výchova Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy hudební výchova studijní obor U itelství pro st ední školy hra na nástroj studijní obor U itelství pro st ední školy sbormistrovství studijní obor U itelství pro st ední školy sólový zp v Odborná innost hudební katedry se rozvíjí ve dvou základních rovinách v decké a um lecké. V decká innost je zam ena na d jiny hudby 17. a 18. století, regionalistiku a didaktickou problematiku integra ního pojetí hudební výchovy. V um lecké oblasti dominuje vedle sólové koncertní innosti len katedry velmi rozsáhlá a úsp šná práce s p veckými sbory a instrumentálními soubory.

10 20 Nejvýznamn jší aktivitou hudební katedry je organizování významného akademického hudebního festivalu ARS PAEDAGOGICA, který se v Hradci Králové koná každé dva roky. K pravideln organizovaným aktivitám pat í studentské koncerty, výrazn nad rámec studijních povinností se rozvinula innost studentského komorního orchestru a p veckého sboru. Aktivn pracuje na kated e i pobo ka Hudební mládeže R. Vysoká škola múzických umení v Bratislav University System of Georgia (USA) Northern State University, Jižní Dakota (USA) Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici Asociace u itel hudby Slovenska Metodicko-pedagogické centrum v Bratislav www stránka: Katedra chemie Odd lení chemie Odd lení didaktiky chemie Kabinet životního prost edí studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ - chemie Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy - chemie V decká a výzkumná innost pracovník katedry je zam ena p edevším na didaktiku chemie. Jde o problematiku vztahující se k výuce chemie na základní a st ední škole i v pregraduální, resp. postgraduální p íprav u itel chemie. Aktivity z oblasti odborné chemie jsou realizovány v rámci p sobnosti Centra pro studium metabolismu a rozvoj klinické výživy a aktivit souvisejících mj. s doktorandským studiem bioorganické chemie. Periodika, edi ní ady Edi ní ada Sborník mezinárodní konference o výuce chemie Edi ní ada sborníku Didactics of Science and Technical Subjects

11 21 Svobodná univerzita Brusel (Belgie) Ruder Boškovic Institut, Záh eb (Chorvatsko) Univerzita Ferrara (Itálie) Université de Montreal (Kanada) Univerzita v Šialiuai (Litva) Univerzita Riga, Riga Teacher Training and Educational Management Academy (Lotyšsko) Universität Erlangen-Nürnberg, Universität Würzburg, Universität Gesamthochschule, Paderborn, Freie Universität, Berlin (N mecko) Hogeschool Leiden (Nizozemí) Uniwersytet Opole, Akademia Pedagogiczna Krakow, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (Polsko) Universidade de Évora, Escole da Superior de Viseu (Portugalsko) Rosijskij Gosudarstvennyj Pedagogi eskij Universitet im. Gercena, Sankt Peterburg (Rusko) Univerzita M. Bela Banská Bystrica, Univerzita Komenského, Bratislava, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Univerzita Konštantýna Filosofa, Nitra, Trnavská univerzita, Trnava (Slovensko) Univerzita v Ljubljani, Univerzita v Mariboru (Slovinsko) SUPSI - Scuola Universitaria professionale della Svizzeria italiana, Lugano (Švýcarsko) Georgetown University, Washington (USA) www stránka: Katedra matematiky Odd lení pro p ípravu u itel primárního vzd lávání Odd lení matematiky a její didaktiky Odd lení aplikované matematiky Studijní program B1103 Aplikovaná matematika studijní obor Finan ní a pojistná matematika studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ - matematika Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy - matematika

12 22 Základní oblastí výzkumu je didaktika matematiky, p edevším studium konstruktivních p ístup k vyu ování matematice a problematika ešení úloh. (Prof. F. Ku ina) Katedra pracuje i v oblasti teorie ísel a graf (v etn uplatn ní matematického softwaru p i ešení problém ) a funkcionální analýzy. Uskute uje také aplikovaný výzkum ve statistických metodách v medicín. V oblasti konstruk ní geometrie se zam uje na historii i aktualizaci studia st edového promítání a na okruh problém souvisejících s mnohost nnými plochami. Periodika, edi ní ady Katedra pravideln vydává Práce katedry matematiky PdF UHK. Univerzita v Paderbornu Matematický ústav Slovenské akademie v d www stránka: Katedra náboženské výchovy a charitativní práce Studijní program B7507 Specializace v pedagogice studijní obor Náboženská výchova Studijní program B6731 Sociální politika a sociální práce studijní obor Sociální a charitativní práce Katedra NVCH poskytuje poradenství v oblasti pastora ní pé e a pastorální psychologie. Dále se zabývá systematickým výzkumem religiozity na Královéhradecku a sociální prací s klienty s religiosní zkušeností. Periodika, edi ní ady Revue pro evropskou kulturu a náboženství, Politika a náboženství Zahrani ní kontakty Univerzita Regensburg (prof. Hans Schwarz) Univerzita Heidelberg (prof. Heimo Hofmaister) www stránka:

13 23 Katedra n meckého jazyka a literatury Studijní program B7202 Filologie studijní obor Cizí jazyky pro cestovní ruch n mecký jazyk Magisterské studium Studijní program M7507 U itelství pro základní školy studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ n mecký jazyk studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ n mecký jazyk V decká a výzkumná innost na KNJL PdF UHK je orientována zejména na p ípravu budoucích u itel n meckého jazyka pro 1. a 2. stupe základních škol. Krom evidence a rozboru žákovských chyb a nových trend ve výuce cizích jazyk v nujeme pozornost také problematice u ení d tí s LMD, práci s Evropským jazykovým portfoliem a aplikaci internetu a moderní výukové techniky do výuky cizích jazyk. Katholische Universität Eichstätt (SRN) Freie Universität Berlin (SRN) Pedagogická akademie Ribe (Dánsko) Pedagogická Akademie Brugge (Belgie) Pädagogische Akademie des Bundes Steiermark, Graz (Rakousko) Pädagogische Akademie Innsbruck (Rakousko) Universität Oldenburg (SRN) Universidad Alcalá (Špan lsko) Universidad Madrid (Špan lsko) Univerzita Meppel (Nizozemí) University of Lancaster (Velká Británie) www stránka: Katedra pedagogiky a psychologie Odd lení pedagogiky Odd lení psychologie Odd lení dalšího vzd lávání pedagog Kabinet etické výchovy

14 24 Studijní program B7507 Specializace v pedagogice studijní obor U itelství praktického vyu ování Katedra dále garantuje základní pedagogické a psychologické disciplíny ve všech u itelských oborech (u itelství základních a st edních škol) i v neu itelských oborech a dopl kové pedagogické studium obory U itel odborných p edm t, Mistr odborné výchovy, Vychovatel školského za ízení, Výchovné poradenství. Další aktivity K aktivitám katedry pat í: organizování celostátních seminá a konferencí k rozli ným aktuálním problém m (nap. celostátní konference K aktuálním otázkám rodinné výchovy, seminá K postavení psychologie v u itelské p íprav, Didaktika opora prom n výuky a další odborné seminá e), stejn tak jako i pracovní setkání s fakultními u iteli. PedF Univerzita Komenského v Bratislav London Metropolitian University, Velká Británie www stránka: Katedra slavistiky Odd lení rusistiky Kabinet polonistiky Seminá lužické srbštiny Studijní program B7310 Filologie studijní obor Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazyk studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ - ruský jazyk studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ - ruský jazyk Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy - ruský jazyk Celoživotní vzd lávání Polský jazyk ve státní správ, ruský jazyk pro nefilology

15 25 V lingvistických disciplínách je tradi n orientována zvlášt na zkoumání jazyka podle jednotlivých rovin, na porovnávací popis lingvistických jev ve sm ru text - jazyk a na otázky psycholingvistiky a sociolingvistiky. V literárn v dných disciplínách se zam uje p edevším na otázky ruské literatury konce 19. století, na problematiku um leckého p ekladu, literární komparatistiku, tzv. dialog kultur a na otázky ruské literatury 20. století, zvlášt ruské poezie let v pražském exilu. V oblasti didaktiky ruského jazyka jde zvlášt o zkoumání aktuálních problém rusisticky orientované lingvodidaktiky a teorie u ebnice cizího jazyka. Státní pedagogická univerzita (Volgograd), Moskevská státní pedagogická univerzita (Moskva), Institut ruského jazyka A.S.Puškina v Moskv, SPb státní univerzita (Sankt Peterburg) (Ruská federace) Univerzity v Bratislav, Nit e, Prešov (Slovenská republika) Institut slavistiky Justus-Liebig-Universität (Gießen, SRN) Universität des Saarlandes (Saarbrücken, SRN) Ústav slavistiky Univerzity v Grazu (Rakousko) Univerzita B lehrad (Jugoslavie) Ústav východoevropské filologie Zelená Hora, Slezská univerzita v Katovicích (Polsko) Ústav slavistiky ukrajinské univerzity ve Lvov (Ukrajina). www stránka: Katedra sociální patologie a sociologie Studijní program B7507 Specializace v pedagogice studijní obor Sociální komunikace ve státní správ studijní obor Sociální patologie a prevence Pracovišt se podílí na v rámci mezinárodní v deckotechnické spolupráce (UMB Bánská Bystrica) na výzkumu sociáln patologických jev ve vysokoškolské p íprav sociálních pracovník a sociálních pedagog. Pracovníci katedry se také podílejí na ešení mezinárodního výzkumného úkolu Tradice a modernost v životním stylu sou asné rodiny. UMB v Bánské Bystrici UKF v Nit e Univerzita v Szegedu

16 Univerzita v Katowicích 26 www stránka: Katedra sociální pedagogiky Studijní program N7507 Specializace v pedagogice studijní obor Sociální pedagogika se zam ením na etopedii studijní obor Sociální pedagogika se zam ením na TV a sport Pracovníci katedry se podílejí p evážn na výzkumu z oblasti sociální problematiky všech v kových skupin. Dále byli n kte í pracovníci zapojeni do ešení v rámci eskoslovenské v deckotechnické spolupráce do projektu ešeného spole n na UHK a UMB Bánská Bystrica Sociáln patologické jevy v p íprav sociálních pracovník a pedagog. Ve spolupráci se slovenskými kolegy se pracovišt podílí na projektu KEGA, který je zam en na návrh optimálního obsahu a nápln dvoustup ového studia Sociální pedagogiky a Vychovatelství v evropských podmínkách. Jako partner se pracovišt podílí na p íprav specializa ních kurz pro pracovníky v sociální oblasti, p edevším na vytvo ení koncepce vzd lávacího kurzu pro manažery v rámci Programu Iniciativy Spole enství EQUAL. UMB v Bánské Bystrici PdF TU v Trnav UP v Prešov www stránka: Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní program B6735 Sociální politika a sociální práce studijní obor Sociální práce Studijní program N6731 Sociální politika a sociální práce studijní obor Sociální práce navazující studium

17 27 Pracovišt orientuje na otázky sociální práce a sociální pomoci, identitu oboru sociální práce a p ipravuje inovaci profil absolventa sociální práce v bakalá ském a magisterském sm ru v závislosti na požadavcích z praxe. UMB v Bánské Bystrici Univerzita Mateje Bela v Nit e Univerzita v Trnav. www stránka: Katedra speciální pedagogiky Studijní program B7506 Speciální pedagogika studijní obor Sociáln výchovná pé e o smyslov postižené studijní obor Výchovná práce ve speciálních za ízeních Studijní program N7506 Speciální pedagogika studijní obor Speciální pedagogika rehabilita ní innosti a management speciálních za ízení Pracovišt se zam uje p edevším na problematiku profesního vzd lávání t lesn a mentáln postižených. Univerzita Komenského, Bratislava www stránka: Katedra technických p edm t studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ základy techniky Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy základy techniky

18 28 Doktorské studium: Studijní program P7507 Specializace v pedagogice studijní obor Teorie vyu ování technických p edm t Výzkum na kated e je zam en p edevším na podporu výuky strojírenských a elektrotechnických p edm t pomocí nových p ístroj a za ízení, na modernizaci laboratorní výuky materiál a technologií, na využití informa ních technologií p i výuce technických p edm t (technická mechanika, technické kreslení, konstruk ní cvi ení, elektrotechnické laborato e, technická praktika), technická a pracovní výchova pro 1. stupe základních škol. UMB Banská Bystrica UKF Nitra UPJŠ Prešov Univerzita Klagenfurt Univerzita Maribor Univerzita Opole www stránka: Katedra t lesné výchovy a sportu studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ t lesná výchova studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ t lesná výchova Studijní program M7504 U itelství pro st ední školy studijní obor U itelství pro st ední školy t lesná výchova Pracovníci KTVS se v oblasti v decké a výzkumné innosti orientují na oblast kinantropologie, která zahrnuje širokou spole ensky závažnou tematiku. Konkrétní zam ení katedry vyjad uje pravidelná v decká konference Optimální p sobení t lesné zát že a výživy, kterou katedra realizuje již 13 let. V tomto roce byla uspo ádána ve spolupráci s eskou spole ností t lovýchovného léka ství. FTVŠ UK Bratislava Universita Ljublja Semmelwisova Universita Budapeš

19 Deutsche Sporthochschule Köln 29 www stránka: Katedra výtvarné kultury Studijní program B7507 Specializace v pedagogice studijní obor Grafická tvorba - multimédia studijní obor Textilní tvorba studijní obor Um lecko emeslné textilní disciplíny studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ výtvarná výchova studijní obor U itelství pro 2. stupe ZŠ výtvarná výchova studijní obor U itelství pro st ední školy výtvarná výchova Katedra VV se dlouhodob zam uje na teoretická studia v oboru a praktickou um leckou tvorbu. Dokládá ji bohatá publika ní a výstavní innost len katedry. Dále ú ast na projektech ve spolupráci s Historickým ústavem FHS UHK. Univerzita Maribor (Slovinsko) Univerzita Záh eb (Slovinsko) UKF Nitra (Slovensko) UK Bratislava (Slovensko) Univerzita Krakov (Polsko) Lublin (Polsko) www stránka: Ústav primární a preprimární edukace Studijní program B7507 Specializace v pedagogice studijní obor U itelství pro mate ské školy

20 30 studijní obor U itelství pro 1. stupe ZŠ Pracovišt garantuje též rozši ující studium speciální pedagogiky a rozši ující studium dramatické výchovy. Pracovníci ústavu se zam ují na empirické výzkumy primárního a preprimárního vzd lávání s cílem využít získané poznatky pro inovaci u ebních plán studia u itelství i pro další vzd lávání pedagogických pracovník v rámci celoživotního vzd lávání. Tematicky je výzkumná innost zam ena k realizaci nové kurikulární politiky v oblasti primárního a preprimárního vzd lávání. Ústav pedagogiky a psychologie pro primární vzd lávání je st ediskem výzkumného týmu CEAEP (Consultation and Evaluation of the Alternative Education Projects), který se v nuje výzkumné innosti v oblasti kurikulární politiky a transformace vzd lávací soustavy eské republiky v souvislosti se za le ováním R do struktur EU. Univerzita Oldenburg (SRN) Fakultät I Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Institut für Pädagogik a Centrum pro pedagogickou odbornou praxi Landesinstitut für Schule - Qualitätsagentur Soest (SRN) Drenthe University of professional Education, Emmen-Meppel-Assen (Nizozemsko) Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen - Nürnberg (SRN) Ruhr Univesität Bochum (SRN) Wyzsza Szkola Pedagogiczna Zielona Góra (Polská republika) www stránka ústavu:

O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO D KANA FIM UHK... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Obsah: Základní

Více

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 1. Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví)

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory ve ejného zdraví) 1 Cíl specializa ního vzd lávání... 205 2 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MZ ČR 17 Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru D TSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE 1 Cíl specializa ního vzd lávání...2 18 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání...2

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013. 1. Analytická ást PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 2013 ANALYTICKÁ PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 1. Analytická ást ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké u ení technické v Brn, Antonínská 548/1,

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více