Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky"

Transkript

1 1

2 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky ALMANACH k 15. výročí existence katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem Ústí nad Labem,

3 Editor: PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. Recenzenti: Prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. Doc. PhDr. Věra Raudenská, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007 ISBN

4 Obsah: PROFESOŘI: 6 Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. 6 Prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. 18 DOCENTI: 28 Doc. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Műllerová, Ph.D. 28 Doc. PaedDr. Josef Horák, CSc. 39 ODBORNÍ ASISTENTI S VĚDECKOU HODNOSTÍ: 44 PaedDr. Pavel Doulík, PhD. 44 PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D., M.B.A. 54 Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 59 PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 65 ODBORNÍ ASISTENTI: 77 Ing. Ivana Kratochvílová 77 PaedDr. Michal Slavík 78 PhDr. Arnošt Smolík 82 EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI KATEDRY PEDAGOGIKY: 84 4

5 Úvod Tento almanach představuje významné a klíčové pracoviště Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem katedru pedagogiky. Představuje ji v jejím personálním a kvalifikačním vybavení, v jejím současném stavu i v jejím rozvoji. Zárovep toto vysokoškolské pracoviště prezentuje jako kvalifikačně i věkově perspektivní. Almanach představuje značnou a rozsáhlou vědeckou činnost pracovníků katedry. Velká řada publikací, a to publikací skutečně velice kvalitních, je většinou založena na poměrně rozsáhlých empirických výzkumech vycházejících z velice kvalitního rozpracování teoretických východisek, zejména pak teorie konstruktivistického vyučování. Za zvláště pozoruhodné je třeba vyzdvihnout, že naprostá většina odborných publikací (rozsáhlejších studií i článků v odborných časopisech) jsou publikace společné, minimálně dvou, někdy i více autorů. Nejčastější spolupráce je v oblasti didaktiky, speciální pedagogiky či sociální pedagogiky. V tomto smyslu almanach prezentuje nejen základní oborové zaměření katedry jako celku, ale prokazuje i značně pozitivní skutečnost, které si všichni členové katedry velice váží ducha přátelské týmové spolupráce. Svědčí o tom i velká řada zpracovaných řešených grantových projektů, do kterých byli pracovníci katedry zapojeni jako řešitelé či spoluřešitelé. Přitom almanach zárovep představuje zaměření úsilí celé katedry na kvalitní práci se studenty. Svědčí o tom řada tzv. studijních opor, které neusnadpují studentům práci, ale vedou je právě k intenzivnímu samostatnému studiu. Almanach ukazuje členy katedry nejen jako vědecké pracovníky, vysokoškolské učitele, ale i jako občany této země plně zapojené do rozsáhlých aktivit v nejrůznějších oblastech naší společnosti. U každého pracovníka jsou uváděna potřebná data o jejich profesní kariéře, přehled jejich nejvýznamnějších prací a alespop stručné výpatky z některých jejich studií, aby bylo možné vnímat i jejich pedagogické myšlení. Tato představení jsou prostoupena vyjádřením samotných pracovníků, nebo uvedením názorů na ně. Tím je almanach nejen prezentací práce katedry, ale i lidského profilu jejich členů. Prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. 5

6 PROFESOŘI: Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. * 5. prosince 1964 v Hořicích v Podkrkonoší Na katedře pedagogiky PF UJEP působí od 1. února V současné době na úvazek 0,7. Vzdělání: Absolvování magisterského studijního programu učitelství chemie a fyziky pro ročník (získání titulu Mgr. dle nových předpisů v roce 1999) na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, 1995 Studijní pobyt na Univerzitě Erlangen Nürnberg (Německo) v oblasti didaktiky přírodních věd a informatiky Obhájení doktorské disertační práce v oboru Pedagogika se zaměřením na didaktickou a informační technologii s tématem "Počítačová podpora experimentálních činností ve výuce" a získání titulu Dr. (získání titulů PhDr. a Ph.D. dle nových předpisů v roce 1999) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (školitel doc. PaedDr Luděk Kouba, CSc.) Studijní soustředění Children s Resources International New York v Keszthely (Maďarsko) s tématikou Kvalitativní metody pedagogického výzkumu 1999 Habilitace v oboru Teorie vyučování všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů specializace Teorie vyučování chemie s prací Metodologické aspekty počítačové podpory výuky přírodním vědám (s konkretizací na výuku chemie) na Fakultě přírodních věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a získání titulu doc Inaugurační řízení v oboru Teorie vyučování všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů specializace Teorie vyučování chemie s inaugurační přednáškou na téma Chemické vzdělávání v informační společnosti na Fakultě přírodních věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici; jmenován univerzitním profesorem prezidentem Slovenské republiky dne 2. listopadu

7 Dosavadní pedagogická praxe: Roční studijní pobyt na Katedře chemie Pedagogické fakulty v Hradci Králové Interní aspirantura v oboru teorie vyučování chemii na Pedagogické fakultě v Hradci Králové (školitel prof. RNDr. Jindřich Hellberg, DrSc.) se zaměřením na počítačovou podporu školního chemického experimentu Asistent na Katedře chemie Pedagogické fakulty v Hradci Králové; převedení do externí aspirantury Odborný asistent na Katedře chemie Pedagogické fakulty v Hradci Králové Odborná stáž na Univerzitě v Paderbornu (Německo) v oblasti kybernetických aplikací v pedagogice, didaktice a vzdělávací technologii (5 týdnů) Přednáškový pobyt na Univerzitě Erlangen Nürnberg (Německo) v oblastech integrace ve výuce přírodním vědám a počítačových aplikací ve výuce chemii Docent na Katedře chemie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, vedoucí oddělení didaktiky chemie dosud Katedra fyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (externí výuka v doplpujícím pedagogickém studiu) Katedra technické a informační výchovy PedF Univerzity Karlovy (externí výuka kursu Didaktická technologie) dosud Přednášky z Metodologie vědecké práce se zaměřením na oborovědidaktický výzkum v doktorském studijním programu Teorie vyučování technických předmětů na Katedře technických předmětů Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové dosud Katedra didaktiky fyziky MM-laboratoř TELMAE, Matematickofyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze (externí výuka modulů ICT ve výuce chemie) dosud Katedra učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (externí výuka v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků) Přednáškový pobyt v rámci projektu EAPEA Socrates/Erasmus Intenzive Program na Hogeschool Leiden (Nizozemí) na téma Voda a vodní management v přírodovědném vzdělávání (2 týdny) Týdenní přednáškové pobyty na Univerzitě Erlangen Nürnberg (Německo) na vybraná témata didaktiky chemie v rámci učitelských mobilit programu bilaterální spolupráce Socrates/Erasmus. 7

8 Docent na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí na Labem (částečný úvazek) Přednáškový pobyt v rámci projektu EAPEA Socrates/Erasmus Intenzive Program na Escole Superior de Educacao ve Viseu a na Universidade de Évora (Portugalsko) na téma Stromy a les v přírodovědném vzdělávání (2 týdny) dosud Přednášky z Integrace ve výuce přírodovědným předmětům v doktorském studijním programu Teorie vzdělávání ve fyzice na Katedře fyziky a informatiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové dosud Profesor na Katedře chemie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové,vedoucí oddělení didaktiky chemie dosud Profesor na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí na Labem (částečný úvazek). Odborné zaměření: Didaktika chemie a didaktika přírodovědných předmětů. Obecná didaktika. Technologie vzdělávání. Vztah obecné a oborových didaktik. ICT ve vzdělávání, počítačová podpora školního přírodovědného experimentu, Internet ve vzdělávání a v přípravě učitelů. Učení se z obrazového materiálu v přírodovědném vzdělávání. Pedagogické a psychologické aspekty aplikací vzdálených a virtuálních laboratoří. Kurikulární aspekty výuky chemie jako všeobecně-vzdělávacího předmětu. Integrované pojetí výuky přírodovědných předmětů. Metodologie pedagogického a oborově-didaktického výzkumu. Vědecká činnost řešení vybraných grantových projektů: 1. Učení z grafického zobrazení v přírodovědném vzdělávání. GAČR 406/02/1165, (řešitel). 2. Konstruktivismus a jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání. GAČR 406/05/0188, (spoluřešitel). 3. Informační a komunikační technologie a jejich potenciál v interaktivním globálním vzdělávání. Výzkumný záměr UHK - J02/ , (spoluřešitel). 4. Mezinárodní projekt ROSE (Relevance of Science Education), koordinovaný z Univerzity v Oslo, Norsko, (spoluřešitel). 5. Internet v přípravě učitelů. FRVŠ, č. 0872/98, 1998 (řešitel). 6. Internet v dalším vzdělávání učitelů. FRVŠ, č. 0881/99, PdF VŠP, 1999 (řešitel). 7. Využití vzdálené a virtuální laboratoře v přípravě učitelů chemie. FRVŠ č. 609, 2000 (řešitel). 8

9 8. Inovace laboratoře pro výuku didaktiky chemie. FRVŠ č. 1257, 2001 (řešitel). 9. Multimediální interaktivní cvičebnice vybraných metod pedagogického výzkumu. FRVŠ č. F5d/1227/04, 2004 (spoluřešitel). 10. Program "Začít spolu" v přípravě učitelů přírodovědných a technických předmětů na 2. stupni základní školy. OSF, (řešitel) 11. Doktorský studijní program jako příležitost pro talentované učitele chemie. MŠMT 315/2002 (řešitel). 12. Kulturní a sociální antropologie (základní metodologické otázky a souvislosti). IG PdF 29/2000. PdF UHK, 2001 (spoluřešitel). 13. Komparace učebního prostředí v primárním vzdělávání v ČR a zahraničí. IG 16/2000. PdF UHK, 2001 (spoluřešitel). Pedagogická činnost: Výuka předmětu Obecná didaktika pro studenty Učitelství pro 2. stupep ZŠ a Učitelství pro střední školy. Na Katedře chemie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové garant předmětů v magisterských programech učitelství chemie pro ZŠ a pro SŠ: Vzdělávací a informační technologie v chemii, Vybrané kapitoly z didaktiky chemie, Jaderná chemie pro učitele, Internet pro učitele chemie, Chemická informatika, Projektová metoda ve výuce chemie; Počítačová podpora školního chemického experimentu, Chemický didaktický software, Počítače v chemii a Uživatelské programy pro chemii a její výuku. V rámci doktorských studijních programů akreditovaných na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové výuka na katedře technických předmětů PdF UHK od roku 2000 povinný předmět Metodologie vědecké práce se zaměřením na oborově didaktický výzkum a na katedře fyziky PdF UHK od roku 2004 volitelný předmět Integrace ve výuce přírodovědným předmětům. Od roku 1999 lektor doplpujícího pedagogického studia pro absolventy neučitelských studijních programů na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice. Od roku 2000 vedení distančních kursů aplikací ICT ve výuce chemie na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. Členství v komisích pro Státní závěrečné zkoušky na katedře chemie PdF UHK (Mgr. studijní programy učitelství chemie pro ZŠ a SŠ), na katedře fyziky PdF UHK (Bc. Studijní program Fyzikální měření a výpočetní technika) a na katedře pedagogiky PdF UJEP (Mgr. studijní programy učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ) a členem komisí pro Státní doktorské zkoušky na PdF UHK, PdF UK v Praze, PdF Trnavské univerzity v Trnavě a PdF UKF v Nitře. Členství v oborových radách doktorských studijních programů a školitel doktorandů na PdF UHK (Specializace v pedagogice Teorie vyučování technických předmětů a Specializace v pedagogice Teorie vzdělávání ve fyzice), školitel doktorandů na PřF UK (Chemické vzdělávání), na PdF Trnavské univerzity (Teorie vyučování chemii) a na PdF UKF v Nitře (Technologie vzdělávání). Od národní garant modulu dalšího vzdělávání učitelů chemie v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ). Vedení závěrečných prací doplpujícího pedagogického studia (17 obhájených), bakalářských (2 obhájené), diplomových (26 obhájených) a disertačních (4 obhájené) prací. 9

10 Ostatní aktivity: Místopředseda výboru odborné skupiny pro chemické vzdělávání a člen České společnosti chemické Člen Sekce pro výchovu a vzdělávání České komise pro UNESCO, Tajemník České sekce Mezinárodní akademie věd (AIS) San Marino, Člen Mezinárodní organizace pro přírodovědné a technické vzdělávání IOSTE (International Organisation for Science and Technology Education), Člen České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Člen České sekce Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku (IGIP), Garant pracovní skupiny Knowledge Management and ICT in Education Mezinárodní společnosti pro inženýrskou pedagogiku (IGIP), Člen sdružení Czechdidac, Člen oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice Teorie vyučování technických předmětů, Člen oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice Teorie vzdělávání ve fyzice, Člen redakční rady časopisu Technológia vzdelávania (Slovdidac Nitra spolu s UKF Nitra, UMB Banská Bystrica a PU Prešov), Člen redakční rady časopisu Slovenský učiteľ (Slovdidac Nitra spolu s UKF Nitra, UMB Banská Bystrica a PU Prešov), Člen redakční rady časopisu Gamtamokslinis Ugdymas (Natural Science Education), Scientific Methodical Center Scientia Educologica, University of Šiauliai, Lithuania, Redaktor a předseda redakční rady edice PdF UHK Didactics of Science and Technical Subjects, Člen komisí pro udělování vědeckých a vědecko-pedagogických hodností na PdF UHK, PdF UK v Praze, FPV UMB v Banské Bystrici, PdF Trnavské univerzity v Trnavě a PdF UKF v Nitře. Člen Vědecké rady Univerzity Hradec Králové Člen Vědecké rady Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře Člen vědeckých a organizačních výborů vědeckých konferencí a odborných seminářů doma i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Slovinsko, Litva, Německo). Člen Rady vysokých škol (sekce Vzdělávání učitelů a Rozvoj a strategie VŠ). Prorektor Univerzity Hradec Králové pro rozvoj a strategii. Nejvýznamnější publikační činnost: Vědecké monografie a kapitoly v monografiích 1. BÍLEK, M. Didaktika chemie výzkum a vysokoškolská výuka. Hradec Králové: Miloš Vognar - M&V, 2003, 148 s. (ISBN ) 2. BÍLEK, M. ET AL. Psychogenetické aspekty didaktiky chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, 135 s. (ISBN ). 3. BÍLEK, M. (NEZVALOVÁ, D., ET AL.) Konstruktivismus v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání úvodní studie. Olomouc: PřF UP, 2006, s (ISBN ) 10

11 4. CYRUS, P., SLABÝ, A., BÍLEK, M. Informační technologie v přípravě středoškolských učitelů technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997, 100 s. (ISBN X). 5. HELLBERG, J., BÍLEK, M. K současnému stavu a vývojovým tendencím výuky chemii ve vybraných zemích Evropské unie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, 156 s. (ISBN ). 6. BÍLEK, M., ET AL. K integraci v přírodovědném vzdělávání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, 82 s. (ISBN ). 7. TURČÁNI, M., BÍLEK, M., SLABÝ, A. Prírodovedné vzdelávanie v informačnej spoločnosti. Edícía Prírodovedec č. 115, Nitra: FPV UKF, 2003, 220 s. ISBN Editorství sborníků 1. BÍLEK, M., ŠVEJDA, G. (eds.) Technologické otázky ve vzdělávání. KAVA-PECH, Dobřichovice, 1997, 226 s. ISBN SEDLÁČEK, J., BÍLEK, M. (eds.) Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci. Sborník s přílohou CD ROM, Gaudemus, Hradec Králové, 2001, 405 s. ISBN BÍLEK, M. (ed.) Profil učitele chemie I. Sborník plenárních přenášek XI. Mezinárodní konference o výuce chemie. Gaudeamus, Hradec Králové, 2002, 87 s. ISBN BÍLEK, M. (ed.) Profil učitele chemie II. Sborník příspěvků z jednání v sekcích. XI. Mezinárodní konference o výuce chemie. Gaudeamus, Hradec Králové, 2002, 365 s. ISBN BÍLEK, M. (ed.) Visualization in Science and Technical Education. Gaudeamus, Hradec Králové, 2003, 92 s. ISBN BÍLEK, M. (ed.) Aktuální otázky výuky chemie/actual Questions of Chemistry Education XV. Sborník přednášek XV. Mezinárodní konference o výuce chemie. Gaudeamus : Hradec Králové, 2005, 599 s. ISBN BÍLEK, M. (ed.) Internet in Science and Technical Education. Gaudeamus, Hradec Králové, 2005, 85 s. ISBN Učebnice a skripta: 1. BÍLEK, M. Chemické experimenty se systémem ISES. MFF UK a PC InOut, Praha, 1995, 90 s. 2. BÍLEK, M., ET AL. IP - COACH a chemický experiment. CMA Foundation prostřednictvím MFF UK Praha a PEPEKO Liberec, 1995, 130 s. 3. BÍLEK, M., RYCHTERA, J. Chemie krok za krokem. Moby Dick, Praha, 1999, 200 s. (ISBN ) 4. BÍLEK, M., RYCHTERA, J. Laboratorní cvičení k učebnici Chemie krok za krokem. Moby Dick, Praha, 1999, 44 s. (ISBN ) 5. BÍLEK, M., RYCHTERA, J. Metodické poznámky k učebnici Chemie krok za krokem pro 8. ročník ZŠ. Moby Dick, Praha, 2000, 24 s. 6. BÍLEK, M., RYCHTERA, J. Chemie na každém kroku. Moby Dick, Praha, 2000, 192 s. (ISBN ) 7. BÍLEK, M., RYCHTERA, J. Laboratorní cvičení k učebnici Chemie na každém kroku. Moby Dick, Praha, 2000, 64 s. (ISBN ) 8. BÍLEK, M., RYCHTERA, J. Metodické poznámky k učebnici Chemie na každém kroku pro 9. ročník ZŠ. Moby Dick, Praha, 2001, 16 s. 9. BÍLEK, M. Jsou oborové didaktiky profilující disciplíny vysokoškolské přípravy učitelů? Úvaha nad současným stavem didaktiky chemie. In Holada, K. (ed.) Eseje na téma Standard kvalifikace učitele chemie, Projekt z programu Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2001 I/247/2001, PF UK, Praha, 2001, s DOULÍK, P., ŠKODA, J., BÍLEK, M. Cvičebnice vybraných metod pedagogického výzkumu CD-ROM. PdF UJEP, Ústí nad Labem, BÍLEK, M. ICT ve výuce chemie. Hradec Králové: SIPVZ a Gaudeamus, s. (ISBN ) Vědecké práce v zahraničních vědeckých časopisech: 1. BÍLEK, M., KOLÁŘ, K., GMOCH, R., SZTEJNBERG, A. Komputerowe wspomaganie szkolnego experimentu chemicznego. Chemik, 6/1996, s ISSN

12 2. BÍLEK, M., BRESTENSKÁ, B., GMOCH, R. Informačné technológie v príprave učitelov. Technológia vzdelávania, 9/96, ročník IV., 1996, s ISSN X 3. BÍLEK, M., GMOCH, R., SZTEJNBERG, A. Symulacje komputerowe w kztałceniu chemicznym. Komputer w edukacji, 1-2/96, 1996, s ISSN BÍLEK, M. Zastosowanie komputerowego systemu pomiarowego CMS przy nauczaniu chemii. Chemia - Dydaktyka - Ekologia 1997, R. II, nr. 1-2, s ISSN BÍLEK, M., RYCHTERA, J. Kibernetika aliro al didaktiko de natursciencoj. GrKG/Humankybernetik 39/2, 1998, s ISSN KRIČFALUŠI, D., BÍLEK, M. Učitelé a jejich vzdělávání pro informační společnost. Technológia vzdelávania (príloha Slovenský učiteľ), 2/2000, ročník VIII., 2000, s. 5 6, ISSN X 7. KREJČOVÁ, V., BÍLEK, M. Začít spolu jako alternativa tradiční školy. Technológia vzdelávania, 7/2000, ročník VIII., 2000, s ISSN X 8. BÍLEK, M. Technologie vzdělávání jako nové paradigma oborových didaktik. Technológia vzdelávania, 8/2002, ročník X., 2002, s ISSN X 9. BÍLEK, M., SEDLÁČEK, J., HOLÝ, I., ULRICHOVÁ, M. Dynamika obrazových materiálů ve výuce chemie. Chemické rozhľady, 5. ročník, číslo 05/2004, 2004, s ISSN BÍLEK, M., SEMRÁDOVÁ, I. ICT a nové přístupy k tvorbě vzdělávacích programů v České republice. In Acta Humanica 1/2004, FPV Žilinskej univerzity, 2004, s ISSN BÍLEK, M., SLABÝ, A. The Contribution for Development of ICT Competencies of Chemistry Teachers in Czech Republic. Gamtamokslinis Ugdymas (Natural Science Education), Nr. 1 (12), 2005, pp ISSN X. 12. OPATRNÝ, P., BÍLEK, M. Modele ogniw paliwowych nie tylko w nauczaniu chemii. Niedzialky, Nr 2/2005(59), rok IX, s ISSN BÍLEK, M., OPATRNÝ, P., ŘÁDKOVÁ, O. Integrační tendence ve výuce přírodovědných předmětů: příležitost nebo hrozba pro výuku chemie? ChemZi, 1/1, 2005, s. 97. ISSN TURČÁNI, M., BÍLEK, M. E-learning = perspektíva prírodovedného vzdelávania v modernej škole. Pedagogické spektrum, roč. 14, 2005, č. 7 8, s ISSN BÍLEK, M. Chemie Schritt für Schritt. Der Anfangsunterricht Chemie in der Tschechischen Republik. Unterricht Chemie, 17, 2006, Nr. 91, ISSN BÍLEK, M., SLABÝ, A. How do Students of Chemistry Teaching Prognose the Impact of Graphical Part of Didactical Tests. Selected Aspects of Visualisation in Science Education. Gamtamokslinis Ugdymas (Natural Science Education), Nr. 3 (14), 2005, pp ISSN X. Vědecké práce v domácích vědeckých časopisech: 1. BÍLEK, M. Další pomocník pro chemické experimenty - ISES. My a škola, ročník III., číslo 1-2, 1996, s , ISSN BÍLEK, M. Školní chemický experiment s využitím počítače. Chem. Listy 91, 1074 (1997), ISSN HELLBERG, J., BÍLEK, M. Vývoj chemického vzdělávání v souvislosti s rozvojem chemie vědy. Chem. Listy 94, (2000), ISSN BÍLEK, M. Učitelství chemie v kontextu akreditace učitelských studijních programů na pedagogických fakultách. Chem. Listy 96, (2002), ISSN BÍLEK, M. Je rozdíl mezi učitelem všeobecně vzdělávacího předmětu chemie a učitelem odborných chemických předmětů? Chem. Listy 97, (2003), ISSN OPATRNÝ, P., BÍLEK, M. Palivové články a jejich školní modely. Alternativní energie, 6/2004, s ISSN ŘÁDKOVÁ, O., BÍLEK, M. Bojíme se zařazovat projekty do vyučování? B-Ch-Z, ročník 14, číslo 4, říjen 2005, s ISSN Vědecké práce v zahraničních recenzovaných sbornících: 1. BÍLEK, M. Systemowe podejście jako podstawa komputerowego wspomagania kształczenia przyrodniczego. In Materiały międzynarodowego seminarium problemów dydaktyki chemii V., Uniwersytet Opolski, Opole, 1996, s

13 2. BÍLEK, M. The Experimental Activity of Pupils and Its Control with Computer Support in Chemistry Teacher Training. In Science Teacher Training Proceedings of the Conference, Tempus - Phare Project SJEP , UMB, Banská Bystrica Tempus, 1998, s BÍLEK, M., GMOCH, R. Kompleksnoje ispolzovanije komjutěrnoj těchniki v profesionalno - metodičeskoj podgotovke učitelja chimii v Vuze. In Materialy VII. Vsjerosijskovo koordinacionnovo sovješčanija "Aktualnyje problemy reformirovanija chimiko-pedagogičeskovo obrazovanija - časť 1., KGPU, Kursk, 1999, s BÍLEK, M., BRESTENSKÁ, B., GMOCH, R., SZTEJNBERG, A., HUREK, J., SUCHAN, A. Z badao nad komputerowym wspomaganiem ksztalczenia studentów chemii w szkole wyzsej. In Chemia IV - Prace Naukowe pod redakcja Czeslawa Puchaly i Wandy Śliwy, WSP, Częstochowa, 1999, s ISBN BÍLEK, M., SLABÝ, A., RYCHTERA, J. Web-based internetowe modele ksztalcenia nauczycieli. In Aktualne problemy edukacji chemicznej, Uniwersytet Opolski, Instytut chemii, Zaklad dydaktyki chemii, Opole, 2000, s ISBN BÍLEK, M. Integrační tendence ve výuce přírodovědných předmětů. In ZELENICKÝ, L. (ed.) K tvorbe nových programov pre prírodovedné vzdelávanie. Tempus - Phare Project AC_JEP "Innovation of Teacher Training in Physics and Maths", Acta didactica 4, Edícia Prírodovedec č. 75, FPV UKF, Nitra, 2001, s ISBN BÍLEK, M., KRIČFALUŠI, D., SLABÝ, A. Elements of Project Method by Using the Web as Teachware in Chemistry Education. In VALANIDES, N. (ed.) Science and technology Education: Preparing Future Citizens. Proceedings of the 1 st OSTE Symposium in Southern Europe, Volume II, University of Cyprus, Nicosia, 2001, p ISBN BÍLEK, M., SLABÝ, A., CYRUS, P. Towards Web Portal for Support of Science and Technical Education in the Czech Republic. In 4th International Conference on New Educational Environment Proceedings, Net4Net, Bern, 2002, s. P/4. ISBN BÍLEK, M., SLABÝ, A., CYRUS, P. Learning from Graphical Presentation in Science and Technical Education. In LITVINENKO, V., MELEZINEK, A., PRICHODKO, V. (Hrsg.) Ingenieur des 21. Jahrhunderts: Referate des 31. Internationalen Symposiums Ingenieur des 21. Jahrhunderts, Band 2, Das Sankt-Petersbuger staatliche Bergbauinstitut (Technische Universität), 2002 (Bd. 47), p ISSN , ISBN BÍLEK, M., CHRZOVÁ, M., CYRUS, P., SLABÝ, A. Projects in Science and Technical Education and Internet. In BEZJAK, J. (edit.) Technical Creativity in School s Curricula with the Form of Project Learning From Idea to the Product from the Kindergarten to the Technical Faculty. Proceedings of 1st International Science Symposium ( April 2003, Portorož, Slovenija). Ljubljana: Faculty of Education, University of Ljubljana, 2003, p ISBN BÍLEK, M., SLABÝ, A., CYRUS, P. Web as Environment for Project Oriented Primary Chemistry Education. In JUTZ, CH., FLÜCKIGER, F., WÄFLER, K. (eds.) 5th International Conference on New Educational Environments The Know-how Hub for Blended Learning, net4net (Sauerländer Verlage AG), Bern, 2003, p ISBN BÍLEK, M., HELLBERG, J. O komputerowym wspomaganiu szkolnego eksperymentu chemicznego przesłośd, współczesnośd i perspektywy. In KLUZ, Z., POŻNICZEK, M. M., ODROWĄŻ, E. (eds.) Różne oblicza chemii u progu XXI wieku XII szkoła problemów dydaktyki chemii, Fundacja PRO CHEMII przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków, 2003, s BÍLEK, M., JANIŠ, K., CHRZOVÁ, M. To the Pedagogical Qualification of the Teachers of Specialised Subjects in the Czech Republic. In CO-MAT-TECH medzinárodná konferencia zborník, STU, Bratislava, 2003, s ISBN BÍLEK, M., SLABÝ, A. Several Examples of the Picture Material Influence to Learning in Primary Chemistry Education. In JANIUK, R. M., SAMONEK-MICIUK, E. (eds.) International Organization for Science and Technology Education XI th Symposium Proceedings, Lublin: Maria Curie-Sklodowska University Press, 2004, pp ISBN BÍLEK, M., SLABÝ, A., CYRUS, P., SEDLÁČEK, J., HOLÝ, I. The Dynamism of Graphical Material in Science and Technical Education. In FLUECKIGER, F., RUPRECHT, R., SCHEURER, R. (eds.) Local Identity Global Awareness. Engineering Education Today. Proceedings of 33. International Symposium IGIP/IEEE/ASEE, University of Applied Sciences of Western Switzerland, 2004 (Schriftenreihe Ingenieurpaedagogik, Bd. 50), p ISBN X, ISSN BÍLEK, M., ŘÁDKOVÁ, O., GEDROVICS, J. Czech and Latvian Students Interests in Science and Technology Education: a Comparative Study Based on ROSE Project. In MARNAUZA, M. (ed.) Theory for Practice in 13

14 the Education of Contemporary Society Scientific articles and Conference proceedings, Riga: RPIVA, 2006, p ISBN Vědecké práce v domácích recenzovaných sbornících: 1. BÍLEK, M., ČIPERA, J., KRIČFALUŠI, D. Computer-Supported Experimental Activity of Pupils and Its Control in Chemistry Education. In Science and Technology Education in New Millenium, 3 rd IOSTE Sympozium for Central and East European Countries, Charles University, Prague, 2000, pp ISBN BÍLEK, M., SLABÝ, A. Oborové didaktiky jako doktorské studijní programy ve vybraných zemích Evropské unie několik poznámek k didaktice technických předmětů. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů - sborník příspěvků z mezinárodní konference. Gaudeamus, Hradec Králové, 2001, s ISBN BÍLEK, M. Komparační analýza vědecko-výzkumné činnosti v didaktice chemie na příkladu tematického zaměření disertačních prací v ČR a v Německu. In LUKÁŠOVÁ, H., KVĚTOP, P. (eds.) Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Ostrava, Ostravská univerzita 2001, s ISBN BÍLEK, M. O "ekonomice" lidského myšlení. In ŠVEJDA, G. (ed.) Miloš Lánský 75, PdF JčU, České Budějovice, 2001, s ISBN HRUŠKA, L., BÍLEK, M. Názory žáků základní školy na model otevřeného vyučování v přírodovědném vzdělávání. In KRIČFALUŠI, D. (ed.) Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie - sborník přednášek z mezinárodní konference, PřF Ostravské univerzity, Ostrava, 2003, s ISBN BÍLEK, M., JANIŠ, K. K pedagogické přípravě učitelů odborných předmětů v České republice. In DOULÍK, P., ŠKODA, J. (eds.) Trendy soudobé výuky didaktických disciplín na vysokých školách, PdF UJEP, Ústí nad Labem, 2003, s ISBN BÍLEK, M. Oborové didaktiky jako interdisciplinární vědní obory a jejich vybraná pojetí. In DOULÍK, P., ŠKO- DA, J. (eds.) Trendy soudobé výuky didaktických disciplín na vysokých školách, PdF UJEP, Ústí nad Labem, 2003, s ISBN SZTEJNBERG, A., BÍLEK, M., HUREK, J. Zkoumání představ studentů učitelství o neverbálním chování vysokoškolských učitelů ve výuce. In HAJER-MÜLLEROVÁ, L., ŠKODA, J., DOULÍK, P. (eds.) Profese učitele a současná společnost Sborník anotací příspěvků s CD-Rom (full-texty příspěvků) XII. Konference České asociace pedagogického výzkumu, PdF UJEP, Ústí nad Labem, 2004, s. 21 (7 s.) ISBN BÍLEK, M. Problémové okruhy vědeckého výzkumu v didaktice chemie. In BÍLEK, M. (ed.) Aktuální otázky výuky chemie/actual Questions of Chemistry Education XV. Sborník přednášek XV. Mezinárodní konference o výuce chemie. Gaudeamus : Hradec Králové, 2005, s ISBN BÍLEK, M., OPATRNÝ, P. Hodnocení výukového software odbornou komunitou: realita a vize. In VAŠŤATKO- VÁ, J. (ed.) Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Sborník příspěvků z XIII. Konference ČAPV. Olomouc: UP, 2005, s ISBN Výběr z publikovaných prací: Citace: BÍLEK, M. Didaktika chemie výzkum a vysokoškolská výuka. Hradec Králové: Miloš Vognar - M&V, 2003, 148 s. ISBN Celkový počet ohlasů prací: 2 citace na Web of Science 145 dalších zahraničních citací 174 domácích citací 14

15 Pro charakteristiku svého odborného zaměření na hranici obecné didaktiky a didaktiky přírodovědných předmětů (chemie) jsem vybral nejprve úryvky ze své monografie Didaktika chemie výzkum a vysokoškolská výuka, která vyšla v době výrazného útlumu oborových didaktik, jako samostatných vědních oborů, v České republice. Měla být ve své době výzvou pro revitalizaci oborových didaktik, jejich doktorských studijních programů a dalších graduací založených na bázi seriozního vědeckého výzkumu. Moje působení na Katedře pedagogiky PdF UJEP, jehož počátek se datuje právě do tohoto období, bylo pro mne velkou motivací, výzvou i posilou v mé odborné a vědecké činnosti. Oborové didaktiky jsou hraničními vědními obory, které se zabývají specifickými otázkami výchovy a vzdělávání. Mají úzké vztahy jednak k pedagogicko - psychologickým disciplínám a jednak k jednotlivým vyučovaným vědním oborům. V moderním pojetí oborových didaktik již není možné vystačit s jejich charakteristikou jako průniku pedagogiky a oboru, ale je nutné odhalovat souvislosti a vazby mnohem širší. Je třeba brát v úvahu i poznatky z teorie poznání, filosofie, etiky, sociologie, dějin, metodologie příbuzných oborů, psychologie, informatiky atd. Každá oborová didaktika je bezesporu profilující disciplínou vysokoškolské přípravy učitelů a jí odpovídá, nebo spíše by mělo odpovídat, adekvátní místo v učitelských studijních programech a výzkumných záměrech příslušných pracovišť, které se touto přípravou zabývají. V současné době jsou však oborové didaktiky jako samostatné vědní disciplíny v České republice ve značném útlumu. Srovnatelné doktorské studijní programy existují pouze v didaktice matematiky, v hudební pedagogice, v teorii výtvarné výchovy a v teorii vyučování technických předmětů, ojedinělá témata s oborově didaktickým zaměřením jsou zpracovávána buď v rámci pedagogiky nebo ještě řidčeji v rámci vyučovaného oboru. Habilitační a profesorská jmenovací řízení jsou ojedinělá; jedním z často uváděných důvodů tohoto stavu je absence doktorských studijních programů z oborových didaktik, charakteristika oborových didaktik jako addenda k oborům, nutností dokonalého zvládnutí oboru (ale bez upřesnění jaké specializace), únikem k jednodušší graduaci aj. Z výsledků akreditace oborů studijních programů Učitelství pro základní školy a Učitelství pro střední školy na pedagogických fakultách v letech je zřejmý nejhorší stav právě v chemii. Pokusme se v souladu s. formulovat na závěr této kapitoly úkoly a obsah oborové didaktiky chemie a konkretizovat je na příkladu obsahu státní závěrečné zkoušky z didaktiky chemie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Pro studující učitelství, kteří se budou později zabývat výukou chemie či výukou příslušných témat v rámci všeobecného přírodovědného vzdělávání, jsou zásadní následující okruhy: cíle a obsahy výuky chemie (obecné a vztahující se na určitý typ školy), znalosti kritérií pro výběr a strukturaci učiva, schopnosti transformace oborových poznatků na určitou úrovep a znalosti souvisejících podmínek (elementarizace, zpřístuppování učiva, didaktická redukce), znalosti forem zprostředkování učiva a schopnosti plánovat, realizovat, klasifikovat a evaluovat výuku chemie pro určitou skupinu adresátů, schopnosti srozumitelně, aktuálně a zajímavě prezentovat učební látku, schopnosti interpretovat výsledky a zapojování se do různých forem oborově didaktické vědeckovýzkumné činnosti, např. se zřetelem na vyučovací a učební materiály. 15

16 Citace: BÍLEK, M. O "ekonomice" lidského myšlení. In ŠVEJDA, G. (ed.) Miloš Lánský 75. České Budějovice: PdF JčU, 2001, s ISBN Druhým příkladem je orientace na tzv. technologické paradigma soudobých teorií vzdělávání (srovnej Bertrand, Y.: Soudobé teorie vzdělávání), odrážejících se v široce diskutovaných přístupech e-learningu, distančního vzdělávání, vzdělávacího Websourcingu apod. Úryvek je z mého příspěvku věnovaného 75. narozeninám zakladatele vzdělávací informatiky prof. Miloše Lánského. Činnost nebo aktivita živých bytostí jako psychologický pojem vyjadřuje, že jejím původcem je subjekt se specifickými charakteristikami, který sleduje určitý cíl, vynakládá volní úsilí a jehož snažení je ovlivpováno sociálním kontextem *2+. Jde-li o míru aktivity člověka při rozhodování a hledání řešení v průběhu vykonávání či osvojování si určité činnosti, jsou rozlišovány dvě krajní možnosti..: a) tzv. produkční proces, při němž se tvoří nové programy činnosti, vazby mezi událostmi A a B jsou volné, tj. B může, ale nemusí nastat po A, b) tzv. algoritmická činnost, pro kterou je charakteristické přesné plnění předpisu o přechodech od A k B. Podle pedagogického slovníku. je učební činnost typ individuální a/nebo sociální činnosti, která je podstatou učení. Základem učební činnosti je poznávací proces, ale je v ní zastoupena i složka motivační, výkonová a kontrolní. Podle obsahu lze vyčlepovat učební činnosti zaměřené na vytváření vědomostí, postojů, schopností, zájmů, norem a hodnot, aj. Obsah pojmu činnost je úzce spjat s pojmem vnímání. Smyslové vnímání není pasivní recepcí něčeho, co je objektivně dáno, nýbrž spočívá v rekonstrukci informací o skutečnosti na základě analýzy, syntézy, paměti a zobecpování. Při učení se tvoří senzomotorické funkční systémy, které mají výběrovou povahu a mohou asimilovat nové prvky chování. Vzdělávací kybernetika využívá např. Weberův a Frankův psychostrukturní model zpracování informace. Cesta zprávy, kterou má učící se zpracovat, začíná dle Webera registrací podnětů prostřednictvím smyslových orgánů (percepcí) a posléze vědomým vnímáním (apercepcí) a operováním (vlastním zpracováním zprávy včetně uložení do paměti). Při tom přicházejí v úvahu různé základní funkce, jimiž paměť přijatou zprávu ukládá (asociuje) a jako vnější projev se aktivuje činnost efektorů výkonných orgánů. Tento psychostrukturní model je syntézou behavioristického přístupu (stimul - černá skřípka "black box" - reakce) a přístupu humanistické psychologie založené na introspektivní analýze. Základní funkce paměti (Weber je uvádí jako popis software, tedy s ohledem na jejich informační obsah) jsou: a) učení - spojení podnětu a reakce se změnou chování, b) reagování - spojení podnětu a reakce bez změny chování, c) zapamatování - ukládání podnětů nebo reflexí, d) reflektování - čistě vnitřně mozková myšlenková operace, e) jednání, činnost - spontánní provádění reakcí, řízené vnitřně uloženými informacemi nebo reflektovaným poznáním. Paměť je zde míněna jako jednota aktivních i pasivních funkcí ve smyslu německého "Gedächtnis", paměť s pouhým pasivním významem jako zásobník informací odpovídá německému "Speicher". Ve schématech tzv. "sdělovacích cest" je třeba uvažovat další souvislosti, mezi něž patří zejména to, že: procesy učení jsou vždy divergentní, např. učení i zapomínání probíhá současně, různé procesy probíhající v paměti vyžadují různý čas pro zpracování, různou spotřebu energie nebo obecně různé úsilí, 16

17 probíhají současně vědomé i podvědomé (bezděčné) funkce, aktivovány jsou různé oblasti CNS, např. při vnitřní reflexi a při čisté reakci, ze znalosti základních funkcí je možné odvodit a vysvětlit dílčí nebo naopak komplexní funkce, apod. Podrobné vysvětlení z hlediska informační psychologie a teorie zpracování informací, jakož i fyziologie mozkové činnosti je možné najít v pracích Franka, Webera, Lánského, Lehrla, Riedela a dalších Pro didaktiku chemie popsal podobný model např. Johnstone. V psychostrukturním modelu žáka rozlišuje také určité stavební kameny (tj. model operací) pro lidské vnímání a učení, a to: podněty - percepční filtr - pracovní prostor v paměti (operační paměť) - dlouhodobou paměť, která ovlivpuje akomodátor (tj. aparát pro zaměření pozornosti neboli redukci percepce na apercepci). Na rozdíl od Frankovy kybernetické pedagogiky se nezabývá tvrdě kvantitativním vyjádřením obsahu jednotlivých částí psychostrukturního modelu (v bitech), ale rozčlepuje části informačního obsahu učiva na základní již dokonale zvládnuté operace ( pieces ), které musí v operační paměti žák provést. Metoda se označuje jako tzv. chunking - rozčlepování, rozvrstvování. Jde tedy o uvažování komplexnějších prvků učení - již uvedených Lánského superznaků. Ve svých experimentech se středoškolskou populací v oblasti chemických rovnováh odhalil Johnstone empiricky hranici počtu operací (šest až sedm předem zvládnutých jednoduchých operací - "chunks"), které může učící se v operační paměti provést - tzv. kapacitu operační paměti. Tedy po dosažení horní hranice kapacity operační paměti razantně klesá počet úspěšných řešitelů složitější úlohy. 17

18 Prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. * 10. prosince 1929 v Kopistech Doyen katedry pedagogiky PF UJEP. Na katedře působí od roku Je vpravdě duchovním otcem prakticky všech zbývajících členů katedry. Vzdělání: Moskevský státní pedagogický institut, obor pedagogika-psychologie Udělen titul kandidáta věd (CSc.) 1966 Udělen titul doktora filozofie (PhDr.) 1973 Udělen titul docenta (doc.) 1981 Udělen titul doktora věd (DrSc.) 1982 Udělen titul profesora (prof.) Dosavadní pedagogická praxe: Střední pedagogická škola v Brandýse nad Labem Vysoká škola ruského jazyka a literatury v Praze, katedra pedagogiky dosud Filozofická fakulta UK v Praze, katedra pedagogiky. V současné době působí jako externí pracovník MŠMT ČSR na odboru vysokých škol poloviční úvazek dosud Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, katedra pedagogiky. Odborné zaměření: Obecná pedagogika, Obecná didaktika, Sociální pedagogika, vysokoškolská pedagogika, Hodnocení žáků ve vyučování, Zkušenosti žáků ve vyučování, Pedeutologie Působil na řadě vysokoškolských pracovišť v zahraničí.: Akademie pedagogických věd (SSSR), Výzkumný ústav pedagogický (Bulharsko), Ministerstvo vysokých škol (Kuba), Padovská univerzita (Itálie), Hamburská univerzita (Německo). Ostatní aktivity: Od r členem komise pro obhajoby kandidátských prací na FF UK Praha. Od r předseda komise pro obhajoby kandidátských prací na FF UK Praha. Od r člen a později předseda komise pro obhajoby doktorských prací na FF UK Praha. 18

19 Od r do r vedoucí katedry pedagogiky na FF UK Praha. Za dobu své činnosti jsem přivedl k obhajobě 24 kandidátů věd a 8 doktorů (Ph.D.). Publikoval více než 100 statí v odborných časopisech (z toho 8 v zahraničních časopisech), odborné recenze, posudky na různé úrovně pedagogických prací, vystoupení na konferencích a seminářích (včetně mezinárodních). Konzultace k doktorským pracím pracovníků PF UJEP Ústí nad Labem. Konzultace k připracovaným publikacím členů katedry pedagogiky PF UJEP Ústí nad Labem. Vědecký redaktor řady publikací a vědeckých monografií na UJEP. Zpracování řady oponentských posudků na doktorské práce, habilitační práce, profesorské (inaugurační) práce. Vykonávání funkce předsedy komise pro obhajobu doktorských prací. Posuzování a připomínky ke dvěma variantám Zákona o vzdělávání a Zákona o pedagogických pracovnících. Příležitostné přednášky na různých fakultách vysokých škol v ČR na témata didaktická (nejčastěji transformace školy), na témata školské politiky. Přednášky a semináře z obecné pedagogiky, výběrové semináře (hodnocení žáků, zkušenosti žáků ve vyučování, celoživotní vzdělávání) na FF UK Praha (oborové studium). Analýza a připomínky k materiálu MŠMT: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR Koncipování a realizace programu učitelského studia pro učitele odborných předmětů pro Vysokou školu hotelovou (Praha). Nejvýznamnější publikace za posledních 5 let: 1. KOLÁŘ, Z., RAUDENSKÁ, V., FRÜHAUFOVÁ V. Didaktické znalosti a dovednosti učitele. Ústí nad Labem: PF UJEP, s ŠIKULOVÁ, R., KOLÁŘ, Z. Kapitoly z obecné pedagogiky (distanční texty pro studenty kombinované formy studia. Ústí nad Labem: PF UJEP, s KOLÁŘ, Z., ET AL. Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky. Ústí nad Labem: PF UJEP, HORÁK, J., KOLÁŘ, Z. Obecná pedagogika. Ústí nad Labem: PF UJEP, s KOLÁŘ, Z. Zkušenosti žáků ve vyučování aneb vyučování jako syntéza a vyučování jako dialog. In Sborník. Pardubice: Univerzita Pardubice, KOLÁŘ, Z. Diferenciace ve škole. In Sborník. Univerzita Pardubice, KOLÁŘ, Z. Subjekt objektové vztahy v pedagogickém procesu při vzdělávání romských žáků, in Romové a pedagogika. Ústí nad Labem: PF UJEP, KOLÁŘ, Z. Změny ve výuce v souvislosti s proměnami společnosti. In Změny ve výuce v souvislosti se změnami společnosti. Ústí nad Labem: PF UJEP, KOLÁŘ, Z. Výuka didaktických disciplin na vysokých školách. In Trendy soudobé výuky didaktických disciplin na vysokých školách. Ústí nad Labem: PF UJEP, KOLÁŘ, Z. Objektivní a subjektivní hodnocení ve škole. In VALIŠOVÁ, A., ET AL. Historie a perspektivy didaktického myšlení. Praha: Karolinum, s KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, s KOLÁŘ, Z. Studie o autoritě v dnešní škole aneb zpráva o dílčích výsledcích výzkumu autority učitele ve škole, In VALIŠOVÁ, A., ET AL. Relativizace autority a její dopady na současnou mládež Praha: ISV, s KOLÁŘ, Z., ŠIKULOVÁ, R. Vyučování jako dialog. Praha: Grada, ISBN

20 Výběr z publikovaných prací: Citace: KOLÁŘ, Z. Výuka didaktických disciplin na vysokých školách. In DOULÍK, P., ŠKODA, J. (eds.) Trendy soudobé výuky didaktických disciplin na vysokých školách. Ústí nad Labem: PF UJEP, ISBN s Z rozsáhlé a mnohostranné publikační činnosti prof. PhDr. Zdeňka Koláře, DrSc. vybíráme pouze dva malé fragmenty, které ilustrují jeho moudrý a filozofující pohled na aktuální problematiku současného školství. První ukázka se vztahuje k tematice výuky didaktických disciplín na vysokých školách připravujících budoucí učitele. VÝUKA DIDAKTICKÝCH DISCIPLIN NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Máme samozřejmě na mysli vysoké školy a fakulty, které připravují budoucí učitele. Didaktika, jako organická součást pedagogické vědy, je v podstatě disciplina, která se bezprostředně týká kvalifikace učitele jako řídícího prvku vyučování. Didaktika je věda o vyučování a vzdělávání. Především pak o vzdělávání (a i výchově) ve vyučování. Je to tedy klíčová disciplína pro učitelskou kvalifikaci. Asi není nezbytné analyzovat jednotlivé "vrstvy" didaktiky (jako je obecná didaktika, didaktika oborů, didaktika stupně a zaměření školy atd.). Toto členění je jistě velice bohaté a ve svých vazbách (vzájemných) asi i nesmírně pestré. Ale i značně problematické - jak se ukáže dále. Pedagogické kvalifikování budoucího učitele na většině fakult představuje soubor disciplin od obecné pedagogiky (nebo úvodu do pedagogiky, základů pedagogiky, obecné a srovnávací pedagogiky), k obecné didaktice, k sociální pedagogice a odtud k didaktikám aprobačních předmětů budoucích učitelů a skrze didaktiky aprobačních předmětů k praxím studentů na školách, pro které se připravují. S tím, že tento tzv."základní model" výuky pedagogických disciplin může být doplněn některými volitelnými, či výběrovými disciplinami. Závěrem studia pak studenti skládají státní závěrečnou zkoušku z pedagogických disciplin (někdy ve spojení s psychologií, což je jen ke prospěchu věci). K tomuto obvyklému systému někdy (!) přistupují některé výběrové nabídky (v podstatě podle možností, zájmu a kapacity učitelů kateder pedagogiky). Všichni víme, že tato realita je značně nedostatečná pro kvalitní přípravu učitele. Ale zatím nikdo není s to řešit základní problém proporce pedagogického vzdělávání (a i výchovy) budoucích učitelů a jejich kvalifikace v oblasti předmětů, které budou na školách vyučovat (přirozeně, mám tím na mysli přípravu učitelů 2. a 3. stupně škol - pro učitele prvního stupně je to poněkud jinak). Zatím stále na fakultách připravujících učitele přetrvává starý pozitivistický postoj, že fakulta připravuje matematiky, historiky, přírodovědce a učitelství je jen takový (s prominutím) přívažek" (někdy i nutné zlo - a to z hlediska studentů, protože řada z nich již apriori nepočítá s tím, že půjde po vystudování učit - a realita nastupujících nových učitelů to jen potvrzuje). Ale to není problém, který bychom chtěli zde analyzovat. I když víme, že je to vlastně v určitém smyslu základ, východisko i oněch problémů, které jsou s výukou didaktických disciplin. Analýza výuky didaktických disciplin na fakultách připravujících učitele je zákonitě velice kritická. Záměrně v této vstupní studii se pokusím ukázat problémy v těchto souvislostech jako velice vyhraněné. Ale asi je to pro 20

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky ALMANACH. k 15. výročí existence katedry pedagogiky 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky ALMANACH k 15. výročí existence katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem Ústí nad Labem,

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

VII. STUDIE V CELOSTÁTNÍCH SBORNÍCÍCH 1. Kolář, K. - Bílek, M. - Hyšplerová, L.: Mikropočítače ve školním chemickém experimentu, In: Sborník 47.

VII. STUDIE V CELOSTÁTNÍCH SBORNÍCÍCH 1. Kolář, K. - Bílek, M. - Hyšplerová, L.: Mikropočítače ve školním chemickém experimentu, In: Sborník 47. VII. STUDIE V CELOSTÁTNÍCH SBORNÍCÍCH 1. Kolář, K. - Bílek, M. - Hyšplerová, L.: Mikropočítače ve školním chemickém experimentu, In: Sborník 47. sjezdu Československé společnosti chemické při ČSAV (sekce

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín

Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu 2012 činnost 1210 zakázka č. 2116 Chemická olympiáda jako prostředek orientace studenta ke studiu přírodovědných disciplín Odpovědný řešitel projektu: Doc.

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy. 1976 PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 1) Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

Výukové texty: Odborné články a statě:

Výukové texty: Odborné články a statě: Výukové texty: KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., CHRÁSKA, M. a HAVELKA, M. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. 155 s. ISBN

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS Osobní data Trvalý pobyt: Datum a místo narození: Stav: ilona.gillernova@ff.cuni.cz Olešovice, Opuková 454, 251 68 p. Kamenice 23. března 1955 v Praze vdaná,

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU

GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU GEOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (GEODID II) PROFIL ABSOLVENTŮ UČITELSTVÍ GEOGRAFIE V ČESKU Barbara Baarová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Chittussiho 10 710 00 Ostrava barbara.baarova@osu.cz

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

2 Do posuzování žádostí o udělení a rozšíření akreditace studijních programů budou zahrnuty uvedené

2 Do posuzování žádostí o udělení a rozšíření akreditace studijních programů budou zahrnuty uvedené Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů Standardy charakterizují obecné minimální

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více