V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Adresa: DOLNÍ LÁNOV 222 IZO: Školní rok: 2009/ 2010 Ředitelka školy: Mgr. Ulvrová Jitka Zřizovatel školy: Obec Dolní Lánov Starosta obce: JUDr. MiloslavTomíček Telefon/fax: Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 25 Základní škola 45 Školní družina 30 Školní jídelna ZŠ 75 Školská rada: Předseda: ustanovena dne 1. ledna 2006 v počtu 6 osob p. Vyklický Slavomír

2 Materiálně-technické podmínky školy Všechny součásti školy i nadále sídlí v jedné budově a odpovídají kapacitě. V předcházejícím roce byla přistavěna část budovy se sociálním zařízením a sprchou v mateřské škole. I nadále však přibývá počet dětí nejen do předškolního vzdělávání, ale také nám přibývají žáci na 1. stupni základní školy. Bylo třeba přemýšlet a diskutovat o tom, jak uspokojit alespoň částečně požadavky rodičů na další umístění dětí do mateřské školy. Zároveň jsme řešili i dostatečné prostory pro výuku. Domluvili jsme se se zástupci Obecního úřadu v Dolním Lánově, že dojde k vytvoření jedné menší třídy v prvním poschodí. O prázdninách došlo k rekonstrukci kabinetu. Vznikla jedna třída, která bude využívána především při zpěvu, výuce jazyků a také výchovné činnosti dětí předškolního věku. Jsme rádi, že pomocí zastupců obce se nám daří řešit tyto potíže a zároveň opět děkujeme za lepší prostředí. Během školního roku a o prázdninách také došlo ke zbývajícímu vymalování celé budovy. Průběžně bylo dosaženo odstranění starých předmětů z půdy školy. K obohacení výuky i zájmového kroužku jsme zakoupili nový dataprojektor. Zatím byl využíván pouze částečně, ale určitě se s ním naučíme všichni pracovat a děti budou moci lépe sledovat výuku. Staré počítače byly obnoveny na větší rychlost a opět jsme zakoupili nové programy. S přibývajícími dětmi jsme objednali i nové jednomístné nastavitelné lavice a knihovny do nové třídy. Do budoucna musíme přemýšlet o zlepšení prostředí šatny žáků základní školy a také rekonstrukci podlah v mateřské škole. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy BAREVNÁ DUHA provázela děti v mateřské škole celý školní rok. Získávaly nové barvy a plnily úkoly, které pro ně nejen připravily paní učitelky, ale samy se také podílely aktivně na vymýšlení nových úkolů. Jednotlivé oblasti aktivizují děti a vedou je k náročnějším činnostem podle jejich věku. Zároveň se učí nejen samostatnosti.vždyť během celého života budou potřebovat i druhé a k tomu je vedou i paní učitelky pomoci si navzájem, nebát se druhému říci o pomoc, ale také umět poděkovat za ochotu a laskavost. Děti byly rozděleny podle věku na dvě oddělení motýlky a včeličky. Jednotlivé činnosti plnily zvlášť i dohromady, aby se naučily právě spolupracovat. Celým rokem je provázelo také Ježečkovo putování další obohacení činností v mateřské škole, kdy děti dostávaly cestou obrázky za splnění jednotlivých úkolů. V základní škole se pracuje podle dvou programů: 1., 2. a 3. ročník - Školní vzdělávací program: Pojďte, budeme na sebe hodní 4. a 5. ročník vzdělávací program: Základní škola - č.j.16847/96-2 V letošním školním roce jsme se dostali poprvé do období kontroly výstupů znalostí u žáků třetího ročníku podle našeho ŠVP, který vychází z RVP pro základní školy. Žáci si i sami vyzkoušeli plnění testů z různých vzdělávacích oblastí u firmy SCIO a KALIBRO. I pro nás vzešlo ponaučení: Žákům činí potíže logické uvažování a používání svých znalostí v praxi. Dobře si celkem vedli ve čtenářské gramotnosti a využití textů v dalších úkolech. Dále pro nás bylo dobrým poznáním okruh cizího jazyka kam směřovat znalosti žáků ve třetím ročníku. Z velké části nám jsou nápomocny právě projekty zde se snažíme uvádět poznání do praxe. I v dalším období budeme pokračovat a učivo více zařazovat právě do oblastí, se kterými se děti setkají v životě. Takovými úspěšnými projekty byly např. Den stromů, Den televize, Den vody či Den lesů. Žáci aktivně pracují, ale je třeba více je zaměstnat při vymýšlení

3 celých projektů, potřeb projektů, kde se mohou s nimi v praxi setkat, apod. Toto bude náš další důležitý úkol pro nastávající období. Musíme se také zamyslet nad chováním našich žáků není vždy v pořádku. Odrazilo se to i snížením známek z chování u žáků 5. ročníku. Neustále je třeba dětem ukazovat správné vzory a slušnost, která by měla být na prvním místě. Povýšenost některých chlapců, nepořádnost a vulgarita nepatří do školního prostředí a neměla by patřit ani do jejich domovů. Zaměříme se na větší spolupráci s rodiči, prodiskutujeme s nimi činnosti i organizaci dní jejich dětí a nápomocni budeme i zájmovými útvary v odpoledních hodinách. Učební plán našeho vzdělávacího programu Pojďte, budeme na sebe hodní je následující: Vzdělávací oblasti Vzdělávací I.st. 1.st. 1.st. obory Jazyk a jazyková Čj komunikace Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informatika a komunik.technologie RVP Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Zpěv a hudba Výtvarná výchova Disp Člověk a zdraví Sport Člověk a svět práce Svět práce Průřezová témata Disponibilní hodiny Celková časová dotace Rozdíl časové dotace RVP a ŠVP Počet povinných hodin pro žáky Disponibilní hodiny i nadále věnujeme českému jazyku. V tomto vzdělávacím oboru máme zahrnutou dramatickou výchovu pro ročník. Žáci se zde učí pracovat s hlasem, řečnické dovednosti, vzájemné dorozumívání i vedení rozhovorů. Obor Informatika zatím vedeme formou zájmového útvaru pouze v 5.ročníku. Nabízíme zájmové útvary v odpoledních hodinách: Hra na flétnu žáci byli po celý rok rozděleni na začátečníky 1. a 2. ročník, kdy jsme si hráli, zpívali i tančili a pokročilé. Ti už vydrží na flétny hrát delší dobu a opět udělali pokrok. Anglická konverzace byla pro děti předškolní, 1. a 2. ročník. Nenásilně jsou děti seznamovány s cizím jazykem formou her.

4 Aerobik ročník. Děti pohyb potřebují a hudba je učí i správnému rytmu.potíž je v tom, že je tělo někdy neposlouchá a cvičení jim připadá jako dřina. Šachový kroužek ročník. Navštěvovalo jej více žáků, i ti nejmladší. Naučili se základy hry, opět si vyzkoušeli hrát turnaj a zapojili se i v jiných turnajích, např. v Hostinném. Ke svému kroužku využívali i počítače a dataprojektor. Výtvarný kroužek - žáci pro větší zájem museli být rozděleni do dvou skupin. Vede ho opět jedna z maminek, která se dětem věnuje až po své práci a s chutí. Více se zaměřili na činnosti keramické, dětem se velice líbí. Přírodovědný kroužek příroda v našem okolí je pěkná, ale náročná na údržbu. Do té se zapojovali i naši žáci. Poznávali ji a učili se ji chránit. Přehled pracovníků školy Na naší škole pracují pouze ženy. Ředitelka školy: Mgr. Vzdělání: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Střední pedag. škola v Litomyšli obor předškolní výchova Způsobilost: učitelství pro ročník ZŠ 34let Pedagog ZŠ: Vzdělání: Způsobilost: Učitelka MtŠ: Vzdělání: Způsobilost: Učitelka MtŠ: Vzdělání: Způsobilost: Mgr. Vysoká škola pedagogická Hradec Králové učitelství pro ročník, specializace Hv 10 let Bc. Gymnázium Dvůr Králové spec.předškolní vzdělávání dokončeno v květnu 2010 v Liberci 13 roků Dis. Vyšší pedagogická škola Litomyšl pedagog volného času a předškolní výchovy 10 roků Vychovatelka ŠD: Vzdělání: Střední pedagogická škola Most Způsobilost: vychovatelství 34 let Školnice: Vzdělání: základní 5 let Vedoucí stravování: Vzdělání: Střední škola s maturitou obor kuchařka 13 roků

5 Kuchařka: Vzdělání: vyučena 10 let Pí. učitelka v mateřské škole dokončila vyšší vzdělání pro předškolní výchovu v Liberci a získala titul Bc. Zažádala o rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodu rodinných k srpnu roku Na její místo se 100% úvazkem nastoupí kvalifikovaná Bc začínající. V mateřské škole i v základní škole máme kvalifikované pracovníky. Na zvyšující se počet dětí bude přijmuta další pracovnice s částečným úvazkem v ZŠ /učitelka/ a částečným v MŠ. Bude nekvalifikovaná ráda by si však vzdělání dodělala. Rozloučili jsme se s kuchařkou, která zastupovala za mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Na své místo původní pí. kuchařka však nenastoupila, proto byla přijata nová pí. kuchařka vyučená. V kuchyni pomáhala pomocná síla jako kuchařka podle potřeby na 3 hodiny denně počet vařených obědů se zvyšuje s počtem dětí v mateřské škole i základní škole. Věková skladba pedagogických pracovníků je: do 40 let - 2 do 50 let - 1 nad 50 let - 2 Nepedagogičtí pracovníci jsou čtyři dvě ve školní jídelně a jedna na menší úvazek, jedna školnice. Všichni pracovníci jsou placeni z prostředků MŠMT. Údaje k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo mateřskou školu 25 dětí. Nebyla udělena výjimka ze strany Obce Dolní Lánov. Některé děti, jejichž maminky byly dále na mateřské dovolené nebyly přijmuty a nebo samy se vzdaly zatím nároku na mateřskou školu. Můžeme tedy konstatovat, že byly přijmuty děti podle potřeb rodičů. Při schvalování podle Kriterií přjetí dětí do mateřské školy spolupracovali také starosta obce a Školská rada. Zápis dětí na školní rok 2010/2011 proběhl v červnu a zájemců je více než budeme moci vzít, neboť u pěti předškolních dětí žádali rodiče i škola o odložení školní docházky. Děti docházejí do mateřské školy pravidelně a průměrná docházka je vysoká. V základní škole jsme měli 31 žáků. Navštěvovali ročník a rozdělili jsme je: I. třída - žáci 1. a 4. ročníku II. třída - žáci 2.,3. a 5. ročníku Zastoupení v jednotlivých ročnících: 1. ročník 7 žáků 2. ročník 7 žáků 3.ročník 6 žáků 4. ročník 7 žáků 5. ročník 4 žáci Z pátého ročníku odcházeli dva žáci do ZŠ a MŠ Lánov, jeden žák do ZŠ K.K. Hostinné a jedna žákyně se hlásila na gymnázium, kam byla přijata a navštěvuje jej. Níkdo z žáků neobdržel nedostatečnou známku z hlavních předmětů a všichni postoupili do dalších ročníků. Nemáme potíže se záškoláctvím žáci navštěvují školní vyučování pravidelně a absence je vždy ze zdravotních či rodinných důvodů včas omluvena. K zápisu do základní školy přišlo 9 dětí. Pět z nich dostalo odklad na základě Žádosti zákonných zástupců a vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně. Do 1.ročníku tedy nastoupí 4 žáci.

6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Pravidelná docházka 25-ti dětí v mateřské škole svědčí o tom, že rodiče opravdu toto zařízení potřebují. Trápí nás jednodenní nemocnost. Děti mají v mateřské škole teplotu, rodiče jim dají léky na její ztažení a druhý den či třetí přijdou zpět do zařízení mezi zdravé. Potom nemoc dostávají i děti, které přicházejí po čtrnáctidenní absenci. Na tuto skutečnost jsou rodiče upozorňovány při schůzkách, ale stav se nelepší. V předškolním oddělení jsou dvě skupinky dětí mladší a starší. Činnosti vykonávají odděleně, některé práce však vyžadují spolupráci obou skupin - k tomu je připravují paní učitelky. Starší děti, které by měly nastoupit do 1. ročníku byly připravovány i v odpolední odpočinkové době. Za kladné obohacení činností určitě patří dopolední výlety po okolí i do vzdálenějších míst, kdy byly pro děti připraveny jiné akce než doposud. U předškolních dětí je nutné i nadále věnovat zvýšenou pozornost grafomotorice a jazykové komunikaci. Správně držet silné pastelky, více využívat silné štětce, houbičky, prstové barvy,apod. Povídat si s dětmi při hrách, navozovat různé situace,dramatizovat, vyprávět. K zápisu do 1.ročníku se dostavilo 9 dětí, ale nastoupí pouze 4 předškoláčci, neboť pěti z nich bylo doporučeno odložení školní docházky. U žáků na 1. stupni jsme zaznamenali zhoršené chování a vystupování na veřejnosti. Měli jsme problémy hlavně u chlapců v 5.ročníku jeden z chlapců k nám docházel z Dětského domova v Dolním Lánově a byl starší než jeho spolužáci. Po vzájemné spolupráci s p.ředitelem se chování částečně zlepšilo. Druhý chlapec se stále nemohl ztotožnit se slušnou komunikací a vzájemným respektováním. Oba dva byli ohodnoceni sníženou známkou z chování. Všichni žáci postoupili do dalších ročníků. Potíže nám činí logické uvažování u různých úkolů. Toto nám ukázaly i testy, které připravují pro žáky SCIO a KALIBRO. Žáci mají potíže s převedením znalostí do praktického života. Bude to i náš nový úkol- pomocí projektů vsouvat znalosti do praxe. I nadále pracujeme nejen při vyučování, ale i v odpoledních hodinách, se žáky s SPUCH. Tito žáci jsou často odkázáni na pomoc svých spolužáků a zde se daří úspěšná spolupráce. Snažíme se, aby i oni byli úspěšní a do školního zařízení chodili s pocitem, že se něco naučili a měli dobré kamarády. Naučit se žít s komplikacemi je určitě těžší než být pouze jejich pozorovatelem. Mezi nás chodí dva žáci opravdu se značnými potížemi a další dva s menšími. Zatím žádný z nich neměl individuální plán vzdělávání. Nadaní žáci pracují např. z jiných učebnic nebo si mohou vybrat ze zájmových útvarů, kterých na naší škole nebylo v uplynulém roce málo. Při vyučování dostávají jiné zadání úkolů nebo připravují činnosti pro spolužáky.složitější činnosti je nutí více přemýšlet.

7 S průměrným prospěchem 1.00 dokončilo ročník 12 žáků, pouze prospělo 5 žáků. Ostatní prospěli s vyznamenáním. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy V uplynulém školním roce dokončila studium pí.učitelka z mateřské školy. Získala titul Bc., ale odešla rozvázáním pracovní smlouvy / důvod:zdravotní problémy v rodině/ dohodou. Nemohla své vzdělání uplatnit při práci s dětmi. Ostatní zaměstnankyně se vzdělávaly na seminářích, které organizuje Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pí ředitelka navštívila - Odměny a tresty ve školní praxi Vedení reedukačních skupin na ZŠ a IVP integrov. žáka Tvorba pomůcek pro Čj a jazykové hry při vyučování Efektivní metody při vyučování Čj Setkání ředitelů MŠ se zástupci KÚKHK Pí. vychovatelka Výtvarné a floristické dílny Psaní projektů pro mimoškolní práci s dětmi Prvouka v ŠVP Pí. učitelka ze ZŠ Dramatická výchova Grafomotorické obtíže jak je odstraňovat Pí. učitelka z MŠ Hrajeme pohádku Hudebně pohybové činnosti v mateřské škole Grafomotorické obtíže jak je odstraňovat I v dalším období se budeme snažit seminářů zúčastňovat. Nejde pouze o nové poznatky, ale také setkávání a besedování o dalších oblastech vzdělávání i výchovy u dětí. Snažíme se v průběhu roku také nakupovat nové knihy a publikace, které nám pomáhají v činnostech. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Plán školy na rok jsme se snažili plnit. Aktivita činností pro děti i veřejnost je určitě zřetelná. Daří se nám zapojovat do různých akcí i rodiče. Snažíme se vymýšlet nové aktivity a pokračovat v těch, které měly mezi dospělými i dětmi pozitivní ohlas. Během roku jsme vytvořili prostředí pro plnění projektů. Jsou mezi dětmi oblíbené, ale chceme v budoucnu, aby se žáci sami více podíleli na vymýšlení projektů. Mezi úspěšné v uplynulém roce považujeme: Světový den televize žáci si vyzkoušeli zhotovení televize, moderování, ale formou výzkumu si museli připravit otázky pro kamarády, zjišťovat odpovědi, zhotovit krátkou reportáž a zaznamenat odpovědi do grafů. Sněhová královna zaměřili jsme ji na vzájemné vztahy a spolupráci. Žáci vymýšleli, jak by se pohádka mohla odrazit ve skutečném životě, jaké poučení

8 si z ní vzít. Zjišťovali z počítačů informace o autorovi. Zhotovovali královnu z papíru. Den vody úkoly jsme plnili nejen ve škole, ale byli jsme i na odborné exkurzi na přehradě Les království, kde jsme se podívali do hráze a vyslechli jsme odborný výklad pana hrázného. Den lesů - aktivně jsme plnili úkoly v přírodě - osada Hájemství. Seznámili jsme se s mnoha nadšenými myslivci, rybáři, ochránci přírody. Museli jsme prokázat vědomosti z přírodovědy. Lyžařský výcvik v Dolním Dvoře již druhým rokem jsme jezdili na sjezdové lyže.mnozí na nich stáli poprvé a přesto po týdnu už sjížděli krátký kopeček. Ostatní se zdokonalovali v technice. Maškarní na sněhu s přespáním ve škole jak se dříve lyžovalo, závodilo na lyžích? Žáci si vyzkoušeli netradiční disciplíny krasojízdu, hod húlkou,.. A masky? Starodávné oblečení, které jsme objevili po našich předcích. Školní výlety děti z mateřské školy byly na Černé hoře a moc se jim tam líbilo. Také navštívily Vrchlabí a nakrmily kačenky. Starší žáci cestovali vlakem do Ostré a zde jsme navštívili středověkou vesničku.vytvářeli jsme si upomínkové předměty, sledovali jsme práci starých řemeslníků. Připravili jsme i další akce pro rodiče a veřejnost: Ježečkovo putování v mateřské škole patřilo i rodičům. Podzimní hry a závodění v listí se líbilo nejen dětem. Adventní věnečky již tradiční zhotovování věnečků v odpoledním čase. Vánoční koledy i radostná atmosféra umocnili příjemně strávený čas rodičů s dětmi. Čertovský karneval stal se již tradicí. Na kulturním domě jsme zaplnili celý sál. Radost těch nejmenších i krátká vystoupení žáků školy, pozitivní ohlas mezi veřejností - nejlepší odměna pro organizátory i rodiče. Důležitá byla pomoc členů Školské rady. Zpívání u vánočního stromečku ani opravdu velké mrazy nás neodradili od zpívání koled u rozsvíceného stromečku. Vánoční trhy ve škole děti s rodiči opět vytvořili krásné dárečky. Přišli se podívat a nakupovat nejen rodiče, ale také veřejnost z obce. Roční období netradiční zápis předškolních dětí do 1. ročníku. Ve čtyřech ročních dobách museli budoucí školáčci předvést své umění a znalosti. Dařilo se jim, zapsáno bylo 9 prvňáčků u pěti z nich rodiče zažádali o odklad školní docházky. Královna Koloběžka I. podle pohádky J. Wericha jsme uskutečnili představení na kulturním domě pro rodiče a veřejnost. Jsme rádi, že tyto akce mají rádi nejen rodiče, ale hlavně děti.

9 Zlatovláska již tradiční pohádkový les. Letos byl spojený s plněním úkolů a také soutěží ke Dni dětí na hřišti, při kterém nám pomohli místní organizace a také členové Školské rady. Vítání občánků radostný vstup obohacujeme vystoupením žáků. Zpravodaj z našeho školního života píšeme krátké zprávy obohacené fotografiemi do místního Zpravodaje. Máme zájem zviditelnit naši školu. Kde naši školu bylo ještě vidět? Zimní hry ve Strážném reprezentace 6. žáků v běhu na lyžích, sjezdu, sjíždění na bobech a stavby ze sněhu. Naši vybraní se zúčastnili všech soutěží a úspěch nebyl malý / tři umístění ve sjezdu na bobech: druhé a dvě třetí místa, jedno druhé místo v běhu na lyžích/. Další umístění jsme měli ve sjezdu i když to již nebylo na stupních vítězů. Všem gratulujeme a přejeme další radosti ze zimních sportů. Kinderiáda opět v Hradci Králové. Neměli jsme nejlepší umístění, ale zlepšili jsme se! Týdenní netradiční vyučování zažili jsme učení trochu jinak v Albeřicích. Dopolední vyučování vystřídaly vždy odpolední hry, turistika, soutěžení a nechyběla ani večerní diskotéka. Týden uběhl a my jsme se vraceli spokojeni domů. Prázdninový tábor vyjeli jsme letos do Dolní Kalné. Počasí bylo skvělé. Plnili jsme úkoly se skřítky, kteří nám tropili neplechy, koupali jsme se a hráli hry. Také jsme poznávali naše okolí. Průkaz Cyklisty - po přednášce u nás ve škole, jsme odjeli do Dvora Králové. Zde žáci plnili dopravní testy a nakonec museli předvést své znalosti na silnicích. Tyto průkazy plnili žáci 3.-5.ročníku. Všem se nepodařilo získat průkaz. Recyklohraní opět jsme plnili všechny úkoly a získali jsme Zlatý diplom. Vedeme děti k třídění odpadků, sběru papíru a ochraně přírody i života. Zdravé zuby i zde máme úspěchy. Žáci naší školy obdrželi ocenění za návštěvy u zubních lékařů. I zde se snažíme, aby pečovali o své zdraví. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2009/2010 na naší škole nebyla provedena kontrolní činnost ze strany ČŠI.Kontrolní činnost byla provedena ze strany KHS, územní pracoviště Trurnov. Audit byl uskutečněn také z Obce Dolní Lánov. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se účastní pouze Recyklohraní programu o třídění odpadků a s tím spojené úkoly návrhy a výroba odpadních nádob, plnění zadaných otázek,..body, které obdržíme, vyměňujeme za zboží pro děti. Letos jsme obdrželi pěknou koloběžku.

10 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Dvě paní učitelky i nadále studují anglický jazyk v rámci NIDV a v příštím roce by měly toto studium zakončit. Co bychom chtěli zlepšit? Myslíme si, že děti jsou v naší škole spokojené. Snažíme se jim učivo zpříjemňovat právě pomocí projektů, návštěvami v jiných místech a poznávat zajímavosti. Víme, že žákům chybí více logického uvažování při činnostech, málo aplikují své vědomosti v praxi. Bude důležité, aby se uměli orientovat v běžném životě a dokázali využívat svých znalostí. Nadále chceme v žácích pěstovat ochotu pomáhat slabším, ale i spolupracovat navzájem. Nepovažovat žádost o pomoc za ponížení před druhými. Přejeme si zlepšit činnost a bohatost zájmových kroužků na škole. Potřebujeme nadále zlepšovat naše prostředí s přibývajícími dětmi nám chybí prostory, ale i zařízení. Výroční zprávu sestavila: Mgr. Ulvrová Jitka

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Adresa: 543 41 DOLNÍ LÁNOV 222 IZO: 71009761 Školní rok: 2011/ 2012 Ředitelka školy: Mgr. Ulvrová Jitka Telefon/fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Obsah Základní údaje o škole Název a adresa zřizovatele školy Školská rada Charakteristika školy Přehled oborů vzdělání

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM Výroční zpráva - školní rok 2013/2014 (dle 7 Vyhlášky č.15/2005 Sb.) 1.Charakteristika školy 1.1. Obecná charakteristika školy Úplná základní škola (1.-9.ročník),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2012/2013 14. 10. 2013 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, PSČ 373 04, okres České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Základní údaje organizace Název: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, okres Trutnov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ROK 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KRAKONOŠ a) Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola a mateřská škola,

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Bc. Monika Petrášová ředitelka školy 1 (ze33) OBSAH: 1. Základní údaje o škole 1.1. Součásti školy, údaje za školní rok 2013 / 2014

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 V Semilech dne 30. září 2014 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Pojďme, budeme na sebe hodní! motivační název ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Pojďme, budeme na sebe hodní! motivační název ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Pojďme, budeme na sebe hodní! předkladatel: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov adresa školy: ZŠ a MŠ Dolní Lánov Dolní

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více