V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Název školy: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Adresa: DOLNÍ LÁNOV 222 IZO: Školní rok: 2009/ 2010 Ředitelka školy: Mgr. Ulvrová Jitka Zřizovatel školy: Obec Dolní Lánov Starosta obce: JUDr. MiloslavTomíček Telefon/fax: Součásti školy součásti školy kapacita Mateřská škola 25 Základní škola 45 Školní družina 30 Školní jídelna ZŠ 75 Školská rada: Předseda: ustanovena dne 1. ledna 2006 v počtu 6 osob p. Vyklický Slavomír

2 Materiálně-technické podmínky školy Všechny součásti školy i nadále sídlí v jedné budově a odpovídají kapacitě. V předcházejícím roce byla přistavěna část budovy se sociálním zařízením a sprchou v mateřské škole. I nadále však přibývá počet dětí nejen do předškolního vzdělávání, ale také nám přibývají žáci na 1. stupni základní školy. Bylo třeba přemýšlet a diskutovat o tom, jak uspokojit alespoň částečně požadavky rodičů na další umístění dětí do mateřské školy. Zároveň jsme řešili i dostatečné prostory pro výuku. Domluvili jsme se se zástupci Obecního úřadu v Dolním Lánově, že dojde k vytvoření jedné menší třídy v prvním poschodí. O prázdninách došlo k rekonstrukci kabinetu. Vznikla jedna třída, která bude využívána především při zpěvu, výuce jazyků a také výchovné činnosti dětí předškolního věku. Jsme rádi, že pomocí zastupců obce se nám daří řešit tyto potíže a zároveň opět děkujeme za lepší prostředí. Během školního roku a o prázdninách také došlo ke zbývajícímu vymalování celé budovy. Průběžně bylo dosaženo odstranění starých předmětů z půdy školy. K obohacení výuky i zájmového kroužku jsme zakoupili nový dataprojektor. Zatím byl využíván pouze částečně, ale určitě se s ním naučíme všichni pracovat a děti budou moci lépe sledovat výuku. Staré počítače byly obnoveny na větší rychlost a opět jsme zakoupili nové programy. S přibývajícími dětmi jsme objednali i nové jednomístné nastavitelné lavice a knihovny do nové třídy. Do budoucna musíme přemýšlet o zlepšení prostředí šatny žáků základní školy a také rekonstrukci podlah v mateřské škole. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy BAREVNÁ DUHA provázela děti v mateřské škole celý školní rok. Získávaly nové barvy a plnily úkoly, které pro ně nejen připravily paní učitelky, ale samy se také podílely aktivně na vymýšlení nových úkolů. Jednotlivé oblasti aktivizují děti a vedou je k náročnějším činnostem podle jejich věku. Zároveň se učí nejen samostatnosti.vždyť během celého života budou potřebovat i druhé a k tomu je vedou i paní učitelky pomoci si navzájem, nebát se druhému říci o pomoc, ale také umět poděkovat za ochotu a laskavost. Děti byly rozděleny podle věku na dvě oddělení motýlky a včeličky. Jednotlivé činnosti plnily zvlášť i dohromady, aby se naučily právě spolupracovat. Celým rokem je provázelo také Ježečkovo putování další obohacení činností v mateřské škole, kdy děti dostávaly cestou obrázky za splnění jednotlivých úkolů. V základní škole se pracuje podle dvou programů: 1., 2. a 3. ročník - Školní vzdělávací program: Pojďte, budeme na sebe hodní 4. a 5. ročník vzdělávací program: Základní škola - č.j.16847/96-2 V letošním školním roce jsme se dostali poprvé do období kontroly výstupů znalostí u žáků třetího ročníku podle našeho ŠVP, který vychází z RVP pro základní školy. Žáci si i sami vyzkoušeli plnění testů z různých vzdělávacích oblastí u firmy SCIO a KALIBRO. I pro nás vzešlo ponaučení: Žákům činí potíže logické uvažování a používání svých znalostí v praxi. Dobře si celkem vedli ve čtenářské gramotnosti a využití textů v dalších úkolech. Dále pro nás bylo dobrým poznáním okruh cizího jazyka kam směřovat znalosti žáků ve třetím ročníku. Z velké části nám jsou nápomocny právě projekty zde se snažíme uvádět poznání do praxe. I v dalším období budeme pokračovat a učivo více zařazovat právě do oblastí, se kterými se děti setkají v životě. Takovými úspěšnými projekty byly např. Den stromů, Den televize, Den vody či Den lesů. Žáci aktivně pracují, ale je třeba více je zaměstnat při vymýšlení

3 celých projektů, potřeb projektů, kde se mohou s nimi v praxi setkat, apod. Toto bude náš další důležitý úkol pro nastávající období. Musíme se také zamyslet nad chováním našich žáků není vždy v pořádku. Odrazilo se to i snížením známek z chování u žáků 5. ročníku. Neustále je třeba dětem ukazovat správné vzory a slušnost, která by měla být na prvním místě. Povýšenost některých chlapců, nepořádnost a vulgarita nepatří do školního prostředí a neměla by patřit ani do jejich domovů. Zaměříme se na větší spolupráci s rodiči, prodiskutujeme s nimi činnosti i organizaci dní jejich dětí a nápomocni budeme i zájmovými útvary v odpoledních hodinách. Učební plán našeho vzdělávacího programu Pojďte, budeme na sebe hodní je následující: Vzdělávací oblasti Vzdělávací I.st. 1.st. 1.st. obory Jazyk a jazyková Čj komunikace Cizí jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informatika a komunik.technologie RVP Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Zpěv a hudba Výtvarná výchova Disp Člověk a zdraví Sport Člověk a svět práce Svět práce Průřezová témata Disponibilní hodiny Celková časová dotace Rozdíl časové dotace RVP a ŠVP Počet povinných hodin pro žáky Disponibilní hodiny i nadále věnujeme českému jazyku. V tomto vzdělávacím oboru máme zahrnutou dramatickou výchovu pro ročník. Žáci se zde učí pracovat s hlasem, řečnické dovednosti, vzájemné dorozumívání i vedení rozhovorů. Obor Informatika zatím vedeme formou zájmového útvaru pouze v 5.ročníku. Nabízíme zájmové útvary v odpoledních hodinách: Hra na flétnu žáci byli po celý rok rozděleni na začátečníky 1. a 2. ročník, kdy jsme si hráli, zpívali i tančili a pokročilé. Ti už vydrží na flétny hrát delší dobu a opět udělali pokrok. Anglická konverzace byla pro děti předškolní, 1. a 2. ročník. Nenásilně jsou děti seznamovány s cizím jazykem formou her.

4 Aerobik ročník. Děti pohyb potřebují a hudba je učí i správnému rytmu.potíž je v tom, že je tělo někdy neposlouchá a cvičení jim připadá jako dřina. Šachový kroužek ročník. Navštěvovalo jej více žáků, i ti nejmladší. Naučili se základy hry, opět si vyzkoušeli hrát turnaj a zapojili se i v jiných turnajích, např. v Hostinném. Ke svému kroužku využívali i počítače a dataprojektor. Výtvarný kroužek - žáci pro větší zájem museli být rozděleni do dvou skupin. Vede ho opět jedna z maminek, která se dětem věnuje až po své práci a s chutí. Více se zaměřili na činnosti keramické, dětem se velice líbí. Přírodovědný kroužek příroda v našem okolí je pěkná, ale náročná na údržbu. Do té se zapojovali i naši žáci. Poznávali ji a učili se ji chránit. Přehled pracovníků školy Na naší škole pracují pouze ženy. Ředitelka školy: Mgr. Vzdělání: Vysoká škola pedagogická Hradec Králové Střední pedag. škola v Litomyšli obor předškolní výchova Způsobilost: učitelství pro ročník ZŠ 34let Pedagog ZŠ: Vzdělání: Způsobilost: Učitelka MtŠ: Vzdělání: Způsobilost: Učitelka MtŠ: Vzdělání: Způsobilost: Mgr. Vysoká škola pedagogická Hradec Králové učitelství pro ročník, specializace Hv 10 let Bc. Gymnázium Dvůr Králové spec.předškolní vzdělávání dokončeno v květnu 2010 v Liberci 13 roků Dis. Vyšší pedagogická škola Litomyšl pedagog volného času a předškolní výchovy 10 roků Vychovatelka ŠD: Vzdělání: Střední pedagogická škola Most Způsobilost: vychovatelství 34 let Školnice: Vzdělání: základní 5 let Vedoucí stravování: Vzdělání: Střední škola s maturitou obor kuchařka 13 roků

5 Kuchařka: Vzdělání: vyučena 10 let Pí. učitelka v mateřské škole dokončila vyšší vzdělání pro předškolní výchovu v Liberci a získala titul Bc. Zažádala o rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodu rodinných k srpnu roku Na její místo se 100% úvazkem nastoupí kvalifikovaná Bc začínající. V mateřské škole i v základní škole máme kvalifikované pracovníky. Na zvyšující se počet dětí bude přijmuta další pracovnice s částečným úvazkem v ZŠ /učitelka/ a částečným v MŠ. Bude nekvalifikovaná ráda by si však vzdělání dodělala. Rozloučili jsme se s kuchařkou, která zastupovala za mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. Na své místo původní pí. kuchařka však nenastoupila, proto byla přijata nová pí. kuchařka vyučená. V kuchyni pomáhala pomocná síla jako kuchařka podle potřeby na 3 hodiny denně počet vařených obědů se zvyšuje s počtem dětí v mateřské škole i základní škole. Věková skladba pedagogických pracovníků je: do 40 let - 2 do 50 let - 1 nad 50 let - 2 Nepedagogičtí pracovníci jsou čtyři dvě ve školní jídelně a jedna na menší úvazek, jedna školnice. Všichni pracovníci jsou placeni z prostředků MŠMT. Údaje k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo mateřskou školu 25 dětí. Nebyla udělena výjimka ze strany Obce Dolní Lánov. Některé děti, jejichž maminky byly dále na mateřské dovolené nebyly přijmuty a nebo samy se vzdaly zatím nároku na mateřskou školu. Můžeme tedy konstatovat, že byly přijmuty děti podle potřeb rodičů. Při schvalování podle Kriterií přjetí dětí do mateřské školy spolupracovali také starosta obce a Školská rada. Zápis dětí na školní rok 2010/2011 proběhl v červnu a zájemců je více než budeme moci vzít, neboť u pěti předškolních dětí žádali rodiče i škola o odložení školní docházky. Děti docházejí do mateřské školy pravidelně a průměrná docházka je vysoká. V základní škole jsme měli 31 žáků. Navštěvovali ročník a rozdělili jsme je: I. třída - žáci 1. a 4. ročníku II. třída - žáci 2.,3. a 5. ročníku Zastoupení v jednotlivých ročnících: 1. ročník 7 žáků 2. ročník 7 žáků 3.ročník 6 žáků 4. ročník 7 žáků 5. ročník 4 žáci Z pátého ročníku odcházeli dva žáci do ZŠ a MŠ Lánov, jeden žák do ZŠ K.K. Hostinné a jedna žákyně se hlásila na gymnázium, kam byla přijata a navštěvuje jej. Níkdo z žáků neobdržel nedostatečnou známku z hlavních předmětů a všichni postoupili do dalších ročníků. Nemáme potíže se záškoláctvím žáci navštěvují školní vyučování pravidelně a absence je vždy ze zdravotních či rodinných důvodů včas omluvena. K zápisu do základní školy přišlo 9 dětí. Pět z nich dostalo odklad na základě Žádosti zákonných zástupců a vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně. Do 1.ročníku tedy nastoupí 4 žáci.

6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Pravidelná docházka 25-ti dětí v mateřské škole svědčí o tom, že rodiče opravdu toto zařízení potřebují. Trápí nás jednodenní nemocnost. Děti mají v mateřské škole teplotu, rodiče jim dají léky na její ztažení a druhý den či třetí přijdou zpět do zařízení mezi zdravé. Potom nemoc dostávají i děti, které přicházejí po čtrnáctidenní absenci. Na tuto skutečnost jsou rodiče upozorňovány při schůzkách, ale stav se nelepší. V předškolním oddělení jsou dvě skupinky dětí mladší a starší. Činnosti vykonávají odděleně, některé práce však vyžadují spolupráci obou skupin - k tomu je připravují paní učitelky. Starší děti, které by měly nastoupit do 1. ročníku byly připravovány i v odpolední odpočinkové době. Za kladné obohacení činností určitě patří dopolední výlety po okolí i do vzdálenějších míst, kdy byly pro děti připraveny jiné akce než doposud. U předškolních dětí je nutné i nadále věnovat zvýšenou pozornost grafomotorice a jazykové komunikaci. Správně držet silné pastelky, více využívat silné štětce, houbičky, prstové barvy,apod. Povídat si s dětmi při hrách, navozovat různé situace,dramatizovat, vyprávět. K zápisu do 1.ročníku se dostavilo 9 dětí, ale nastoupí pouze 4 předškoláčci, neboť pěti z nich bylo doporučeno odložení školní docházky. U žáků na 1. stupni jsme zaznamenali zhoršené chování a vystupování na veřejnosti. Měli jsme problémy hlavně u chlapců v 5.ročníku jeden z chlapců k nám docházel z Dětského domova v Dolním Lánově a byl starší než jeho spolužáci. Po vzájemné spolupráci s p.ředitelem se chování částečně zlepšilo. Druhý chlapec se stále nemohl ztotožnit se slušnou komunikací a vzájemným respektováním. Oba dva byli ohodnoceni sníženou známkou z chování. Všichni žáci postoupili do dalších ročníků. Potíže nám činí logické uvažování u různých úkolů. Toto nám ukázaly i testy, které připravují pro žáky SCIO a KALIBRO. Žáci mají potíže s převedením znalostí do praktického života. Bude to i náš nový úkol- pomocí projektů vsouvat znalosti do praxe. I nadále pracujeme nejen při vyučování, ale i v odpoledních hodinách, se žáky s SPUCH. Tito žáci jsou často odkázáni na pomoc svých spolužáků a zde se daří úspěšná spolupráce. Snažíme se, aby i oni byli úspěšní a do školního zařízení chodili s pocitem, že se něco naučili a měli dobré kamarády. Naučit se žít s komplikacemi je určitě těžší než být pouze jejich pozorovatelem. Mezi nás chodí dva žáci opravdu se značnými potížemi a další dva s menšími. Zatím žádný z nich neměl individuální plán vzdělávání. Nadaní žáci pracují např. z jiných učebnic nebo si mohou vybrat ze zájmových útvarů, kterých na naší škole nebylo v uplynulém roce málo. Při vyučování dostávají jiné zadání úkolů nebo připravují činnosti pro spolužáky.složitější činnosti je nutí více přemýšlet.

7 S průměrným prospěchem 1.00 dokončilo ročník 12 žáků, pouze prospělo 5 žáků. Ostatní prospěli s vyznamenáním. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy V uplynulém školním roce dokončila studium pí.učitelka z mateřské školy. Získala titul Bc., ale odešla rozvázáním pracovní smlouvy / důvod:zdravotní problémy v rodině/ dohodou. Nemohla své vzdělání uplatnit při práci s dětmi. Ostatní zaměstnankyně se vzdělávaly na seminářích, které organizuje Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pí ředitelka navštívila - Odměny a tresty ve školní praxi Vedení reedukačních skupin na ZŠ a IVP integrov. žáka Tvorba pomůcek pro Čj a jazykové hry při vyučování Efektivní metody při vyučování Čj Setkání ředitelů MŠ se zástupci KÚKHK Pí. vychovatelka Výtvarné a floristické dílny Psaní projektů pro mimoškolní práci s dětmi Prvouka v ŠVP Pí. učitelka ze ZŠ Dramatická výchova Grafomotorické obtíže jak je odstraňovat Pí. učitelka z MŠ Hrajeme pohádku Hudebně pohybové činnosti v mateřské škole Grafomotorické obtíže jak je odstraňovat I v dalším období se budeme snažit seminářů zúčastňovat. Nejde pouze o nové poznatky, ale také setkávání a besedování o dalších oblastech vzdělávání i výchovy u dětí. Snažíme se v průběhu roku také nakupovat nové knihy a publikace, které nám pomáhají v činnostech. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Plán školy na rok jsme se snažili plnit. Aktivita činností pro děti i veřejnost je určitě zřetelná. Daří se nám zapojovat do různých akcí i rodiče. Snažíme se vymýšlet nové aktivity a pokračovat v těch, které měly mezi dospělými i dětmi pozitivní ohlas. Během roku jsme vytvořili prostředí pro plnění projektů. Jsou mezi dětmi oblíbené, ale chceme v budoucnu, aby se žáci sami více podíleli na vymýšlení projektů. Mezi úspěšné v uplynulém roce považujeme: Světový den televize žáci si vyzkoušeli zhotovení televize, moderování, ale formou výzkumu si museli připravit otázky pro kamarády, zjišťovat odpovědi, zhotovit krátkou reportáž a zaznamenat odpovědi do grafů. Sněhová královna zaměřili jsme ji na vzájemné vztahy a spolupráci. Žáci vymýšleli, jak by se pohádka mohla odrazit ve skutečném životě, jaké poučení

8 si z ní vzít. Zjišťovali z počítačů informace o autorovi. Zhotovovali královnu z papíru. Den vody úkoly jsme plnili nejen ve škole, ale byli jsme i na odborné exkurzi na přehradě Les království, kde jsme se podívali do hráze a vyslechli jsme odborný výklad pana hrázného. Den lesů - aktivně jsme plnili úkoly v přírodě - osada Hájemství. Seznámili jsme se s mnoha nadšenými myslivci, rybáři, ochránci přírody. Museli jsme prokázat vědomosti z přírodovědy. Lyžařský výcvik v Dolním Dvoře již druhým rokem jsme jezdili na sjezdové lyže.mnozí na nich stáli poprvé a přesto po týdnu už sjížděli krátký kopeček. Ostatní se zdokonalovali v technice. Maškarní na sněhu s přespáním ve škole jak se dříve lyžovalo, závodilo na lyžích? Žáci si vyzkoušeli netradiční disciplíny krasojízdu, hod húlkou,.. A masky? Starodávné oblečení, které jsme objevili po našich předcích. Školní výlety děti z mateřské školy byly na Černé hoře a moc se jim tam líbilo. Také navštívily Vrchlabí a nakrmily kačenky. Starší žáci cestovali vlakem do Ostré a zde jsme navštívili středověkou vesničku.vytvářeli jsme si upomínkové předměty, sledovali jsme práci starých řemeslníků. Připravili jsme i další akce pro rodiče a veřejnost: Ježečkovo putování v mateřské škole patřilo i rodičům. Podzimní hry a závodění v listí se líbilo nejen dětem. Adventní věnečky již tradiční zhotovování věnečků v odpoledním čase. Vánoční koledy i radostná atmosféra umocnili příjemně strávený čas rodičů s dětmi. Čertovský karneval stal se již tradicí. Na kulturním domě jsme zaplnili celý sál. Radost těch nejmenších i krátká vystoupení žáků školy, pozitivní ohlas mezi veřejností - nejlepší odměna pro organizátory i rodiče. Důležitá byla pomoc členů Školské rady. Zpívání u vánočního stromečku ani opravdu velké mrazy nás neodradili od zpívání koled u rozsvíceného stromečku. Vánoční trhy ve škole děti s rodiči opět vytvořili krásné dárečky. Přišli se podívat a nakupovat nejen rodiče, ale také veřejnost z obce. Roční období netradiční zápis předškolních dětí do 1. ročníku. Ve čtyřech ročních dobách museli budoucí školáčci předvést své umění a znalosti. Dařilo se jim, zapsáno bylo 9 prvňáčků u pěti z nich rodiče zažádali o odklad školní docházky. Královna Koloběžka I. podle pohádky J. Wericha jsme uskutečnili představení na kulturním domě pro rodiče a veřejnost. Jsme rádi, že tyto akce mají rádi nejen rodiče, ale hlavně děti.

9 Zlatovláska již tradiční pohádkový les. Letos byl spojený s plněním úkolů a také soutěží ke Dni dětí na hřišti, při kterém nám pomohli místní organizace a také členové Školské rady. Vítání občánků radostný vstup obohacujeme vystoupením žáků. Zpravodaj z našeho školního života píšeme krátké zprávy obohacené fotografiemi do místního Zpravodaje. Máme zájem zviditelnit naši školu. Kde naši školu bylo ještě vidět? Zimní hry ve Strážném reprezentace 6. žáků v běhu na lyžích, sjezdu, sjíždění na bobech a stavby ze sněhu. Naši vybraní se zúčastnili všech soutěží a úspěch nebyl malý / tři umístění ve sjezdu na bobech: druhé a dvě třetí místa, jedno druhé místo v běhu na lyžích/. Další umístění jsme měli ve sjezdu i když to již nebylo na stupních vítězů. Všem gratulujeme a přejeme další radosti ze zimních sportů. Kinderiáda opět v Hradci Králové. Neměli jsme nejlepší umístění, ale zlepšili jsme se! Týdenní netradiční vyučování zažili jsme učení trochu jinak v Albeřicích. Dopolední vyučování vystřídaly vždy odpolední hry, turistika, soutěžení a nechyběla ani večerní diskotéka. Týden uběhl a my jsme se vraceli spokojeni domů. Prázdninový tábor vyjeli jsme letos do Dolní Kalné. Počasí bylo skvělé. Plnili jsme úkoly se skřítky, kteří nám tropili neplechy, koupali jsme se a hráli hry. Také jsme poznávali naše okolí. Průkaz Cyklisty - po přednášce u nás ve škole, jsme odjeli do Dvora Králové. Zde žáci plnili dopravní testy a nakonec museli předvést své znalosti na silnicích. Tyto průkazy plnili žáci 3.-5.ročníku. Všem se nepodařilo získat průkaz. Recyklohraní opět jsme plnili všechny úkoly a získali jsme Zlatý diplom. Vedeme děti k třídění odpadků, sběru papíru a ochraně přírody i života. Zdravé zuby i zde máme úspěchy. Žáci naší školy obdrželi ocenění za návštěvy u zubních lékařů. I zde se snažíme, aby pečovali o své zdraví. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2009/2010 na naší škole nebyla provedena kontrolní činnost ze strany ČŠI.Kontrolní činnost byla provedena ze strany KHS, územní pracoviště Trurnov. Audit byl uskutečněn také z Obce Dolní Lánov. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se účastní pouze Recyklohraní programu o třídění odpadků a s tím spojené úkoly návrhy a výroba odpadních nádob, plnění zadaných otázek,..body, které obdržíme, vyměňujeme za zboží pro děti. Letos jsme obdrželi pěknou koloběžku.

10 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Dvě paní učitelky i nadále studují anglický jazyk v rámci NIDV a v příštím roce by měly toto studium zakončit. Co bychom chtěli zlepšit? Myslíme si, že děti jsou v naší škole spokojené. Snažíme se jim učivo zpříjemňovat právě pomocí projektů, návštěvami v jiných místech a poznávat zajímavosti. Víme, že žákům chybí více logického uvažování při činnostech, málo aplikují své vědomosti v praxi. Bude důležité, aby se uměli orientovat v běžném životě a dokázali využívat svých znalostí. Nadále chceme v žácích pěstovat ochotu pomáhat slabším, ale i spolupracovat navzájem. Nepovažovat žádost o pomoc za ponížení před druhými. Přejeme si zlepšit činnost a bohatost zájmových kroužků na škole. Potřebujeme nadále zlepšovat naše prostředí s přibývajícími dětmi nám chybí prostory, ale i zařízení. Výroční zprávu sestavila: Mgr. Ulvrová Jitka

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více