Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce"

Transkript

1 Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Rok: 2013 Hana Hladíková

2 Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Hana Hladíková Současná rodina - role muže a ženy Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Mašát 2013

3 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Současná rodina role muţe a ţeny zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok Hana Hladíková

4 Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

5 Anotace Absolventská práce,,role muţe a ţeny v současné rodině, se zabývá pohledem na moţné změny role muţe a ţeny v současné rodině s ohledem na domácí práce v pěti vybraných rodinách. Práce má šest kapitol teoretických a pět kapitol praktických. Teoretická část obsahuje základní vymezení pojmů, jako je role, gender a rozdíly v pohlavních rolích. Popisuje pojem rodina a manţelství. Zaměřuje se na cyklus rodiny, během kterého dochází k jistým změnám v rozdělení rolí muţe a ţeny. Předposlední část je zaměřená na domácí práce, rozdělení povinností mezi muţe a ţenu s ohledem na tradičně pojaté pohledy na domácí práce. Poslední část teoretické části: rodina a kariéra, popisuje, do jaké míry kariéra ovlivňuje rozdělení rolí v rodině. Praktická část pak obsahuje výsledky ze šetření v pěti vybraných rodinách, na základě provedený strukturovaných rozhovorů, který přináší jejich pohled na roli muţe a ţeny v současné rodině. Klíčové pojmy: role muže, role ženy, rodina, domácí práce

6 Annotation Graduate work, role of men and women in the contemporary family. Deals with looking at possible changes in the role of men and women in the family with regard to household chores in five selected families. The work consists of six theoretical chapters and five practical chapters. Theoretical section contains basic definitions such as the role of gender and sex differences in the roles. The concept of family and marriage. There is also a focus on the family cycle, during which there are some changes in the men s and women s roles. The penultimate section is devoted to housework, division of responsibilities between men and women in a view of the traditionally conceived views of housework. The last chapter of the theoretical part of the family and career, describes to extent career divides the influence of family roles. The practical part contains the results of the survey in five selected families where structured interview was conducted, bringing their view on the role of men and women in the contemporary family. Keywords: the role of man, the role of women, family, housework

7 Poděkování Ráda bych poděkovala všem zúčastněným rodinám, bez kterých by tato práce nemohla být kompletní.

8 Obsah Úvod TEORETICKÁ ČÁST Role Vymezení pojmu role Pohlavní role a jejích stereotypy Gender Co to je gender? Utváření genderové role během ţivota Učení se genderovým rolí od narození do mladšího školního věku Učení se genderovým rolím od dospívání do dospělosti Rodina a manţelství Vymezení pojmu rodina Vymezení pojmu manţelství Cyklus rodiny a role muţe a ţeny Výběr partnera a zamilovanost Sňatkový trh a vstup do manţelství Orientační a prokreační rodina Transgenerační tradice Rodina s předškolním, školním a dospívajícím dítětem Rodina ve fázi opouštěného hnízda Rozdělení rolí v rodině: rovnost či nerovnost pohlaví Domácí práce v rodině Ţenské a muţské práce v domácnosti... 37

9 6 Rodina a kariéra Dělení práce a péče o domácnost v různých typech ţivitelství Pracující ţena a pracující muţ PRAKTICKÁ ČÁST Vymezení metody průzkumu a respondentů Vybraná metoda Postup Respondenti Předpokládané hypotézy Vyhodnocení získaných dat Otázky a odpovědi Závěr průzkumu Potvrzení a vyvrácení hypotéz Diskuze Závěr Literatura Internetové zdroje Příloha 1: záznamový arch... 68

10 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem zvolila téma: Současná rodina a role muţe a ţeny. Poloţila jsem si výzkumnou otázku: Jak se mění role muţe a ţeny během cyklu rodiny v závislosti na dělbě domácích prací ve vybraných pěti rodinách? Problém mě zajímal po celou dobu studia. Téma role muţe a ţeny v rodině je zajímavé a velmi obsáhlé, proto byla práce zaměřena jen na jeho malou část. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje šest kapitol zaměřených na dostupné informace o této problematice. Kapitola první vymezuje pojem role obecně a dále popisuje vývoj pohlavní role. Kapitola druhá Gender, vymezuje samotný pojem gendru a utváření gendrových rolí během našeho ţivota. Třetí kapitola vymezuje pojmy rodina a manţelství. Kapitola čtvrtá popisuje cyklus rodiny a rozdělení rolí během něj, naráţí zde na změny v rolích muţe a ţeny. Následující pátá kapitola obsahuje rozdělení rolí muţe a ţeny v domácnosti. Jsou zde uvedeny pohledy muţe a ţeny na domácí práce. Kapitola šestá zmiňuje rodinu a kariéru manţelů. Praktická část má pět kapitol. Kapitola sedm vymezuje zvolenou metodu, její postup a výběr respondentů. Osmá kapitola obsahuje stanovené hypotézy. Devátá kapitola pak představuje data získaná od respondentů. V desáté kapitole je uveden závěr z průzkumu a potvrzení či vyvrácení sedmi stanovených hypotéz. Poslední jedenáctá kapitola je diskuze, která nabízí další moţnosti zkoumání role muţe a ţeny v současné rodině. Práce končí závěrečným shrnutí. 10

11 TEORETICKÁ ČÁST 1 Role V této kapitole vymezíme pojem role a uvedeme její druhy. Podrobněji rozebereme role muţe a ţeny v základním vymezení, zmíníme se o změnách rolí během našeho ţivota, to znamená: jaké role můţeme zastávat v rodině. Zabýváme se otázkou, kde se učíme rolím, v rodině, ve skupinách, co je ovlivňuje a jak to ovlivňuje nás, co mění naše role. 1.1 Vymezení pojmu role Z psychologického hlediska můţeme pojem role popsat jako způsob chování, který závisí na sociální pozici jedince. Je to soubor typických projevů, který se od daného jedince v určitém čase očekává. Role je závislá na pohlaví, věku, sociálním postavení a času. Role jsou jak zvnitřněné tak naučené. 1 Je to soubor naučeného sociálního chování, které pouţívá člověk pro svou roli, očekávané chování, měnící se podle aktuální role, kterou má ztvárnit. Člověk se snaţí za všech situací zachovat tak, jak předpokládá, ţe je to od něj očekáváno. (V divadle se budeme chovat jinak neţ ve vlaku.) 2 Andragogicky-slovník uvádí:,,sociální role podléhá sociální kontrole a tím i sociálním sankcím. Role v podstatě určuje: co můžeš, co bys měl, co musíš, co nesmíš. Používáno často nesprávně jako synonymum s pojmy sociální pozice nebo sociální status. Status je určité sociální postavení a role reprezentuje dynamický 1 KOHOUTEK, Rudolf. Základy sociální psychologie, s HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie, Vydání 5. Praha: Portál, ISBN , s

12 aspekt (činnost, výkon) odpovídající tomuto statusu Role a status tedy tvoří jednotu a jsou neoddělitelné. 3 Nejčastěji rozeznáváme tři druhy rolí: základní, profesní a role ve volném čase. K základním rolím řadíme role dáné pohlavím a věkem jedince. Do profesních rolí patří profese a posty v zaměstnání. Volnočasové role pak zahrnují naše postavení mimo práci, můţeme sem zařadit i zaujetí role v politice. 4 Role jsou dvojího charakteru, dlouhodobé, například role dcery, otce a další. Tyto role jsou nejčastěji zaloţené na rodinných či příbuzenských vztazích. Druhým typem jsou role krátkodobé. Tento druh rolí je pomíjivý a během dne jich vystřídáme několik. K těmto rolím patří role cestujícího, ale i role studenta, která má také své časové rozmezí. Některé z těchto rolí, které hrajeme v rámci kaţdodenního ţivota, se postupem času zvnitřní a stávají se součástí osobnosti 5 Tím, ţe role neustále měníme, můţeme toto přecházení nazvat nasazení masky, která představuje naši momentální roli. 6 Během svého ţivota vystřídáme nespočet rolí, od syna, matky, partnera, babičky po prodavačku, úředníka či policistu. Jedna z prvních rolí, které se učíme, je muţská a ţenská. Děti se učí uţ od narození své roli od rodičů a společnosti, nejčastěji prostřednictvím her a vzorců, které udávají rozdílnost v pohlavních rolích. 7 Haeysevá uvádí: Sociální role jsou vždy reciproční odehrávají se v párech, protože svou roli vždy hrajeme ve vztahu k jiné osobě. 8 Sociální role jsou spojovány se stereotypy, vychází se z předpokladů, ţe sociálně přijatelné jednání je takové, které se řídí očekávanou interakcí mezi dvěma jedinci. Jestliţe nechce jedinec strhávat na sebe pozornost okolí, musí respektovat očekávání společnosti. Ke změně chování v roli dochází jen tehdy, kdyţ jedinec pocítí, ţe je 3 Sociální role. PALÁN, PH.D., PhDr. Zdeněk. Andromedia [online]. [cit ]. Dostupné z: / 4 KOHOUTEK, Rudolf. Základy sociální psychologie. Vydání 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o, ISBN , s HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie, Vydání 5. Praha: Portál, ISBN , s KOHOUTEK, Rudolf, s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj, s HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie, Vydání 5. Praha: Portál, ISBN , s

13 třeba jeho chování přeměnit. K tomu dochází, kdyţ člověk vnitřně pocítí potřebu změny svého chování, není vázáno na vztah k blízkým osobám Pohlavní role a jejích stereotypy Pod termínem pohlavní role se nachází popis biologických rolí muţe a ţeny. Biologické role, ač se zdá, ţe musí být stejné napříč věkem, procházely vývojem, který ovlivňovala společnost. V původním smyslu slova termín označoval biologické rozdíly mezi muţem a ţenou. V pozdějších letech se ale ukázalo, ţe pohlavní role není jen soubor rozdílné stavby těla a tedy předurčení k pozicím ve společnosti. Po staletí se ve společnosti utvářely stereotypy rolí, které určovaly, jak by se měl správný muţ a správná ţena chovat. Pohlavní role, jak později vědci zjistili, ovlivňuje nejen biologická stránka, ale také psychické vlastnosti člověka, sociálně psychologické učení a také tlak kultury. Právě kulturní pohled na role vytváří především tlak na rozdělní typicky muţských a ţenských rolí v rodině a společnosti jako takové, kdy se do jisté míry předurčuje role na základě jiţ zmíněné pohlavní role. 10 Tyto stereotypní pohledy a pohlavní role se dochovaly do dnešní doby. Předurčení role muţe a ţeny v sobě nesl i soubor předpokládaných vlastností, které odlišují dané pohlaví. Ţenám byly nejčastěji přisuzovány vlastnosti jako citlivost, bezmocnost, jemnost, náladovost, poslušnost, soucitnost, ohleduplnost, vyţadující ochranu, zaměřenost na rodinu a pečlivost. Naopak muţům bylo přisuzováno: agrese, autorita, ctiţádostivost, neohroţenost, racionálnost, sebejistota, 9 MAREŠ, Petr a Tomáš POTOČNÝ. Modernizace a česká rodina. Vydání 1. Brno: Barrister a principal, ISBN , s MAREŠ, Petr a Tomáš POTOČNÝ. Modernizace a česká rodina. Vydání 1. Brno: Barrister a principal, ISBN s

14 spolehlivost a bojovnost. Právě tyto stereotypní pohledy, které jsou často vyţadovány a předpokládány, utváří samotné role. 11 Stereotypní pohled pak můţe způsobovat problémy při hledání práce či určení pozice ve společnosti. Dnešní svět se snaţí tyto zakořeněné pohledy změnit. Snaha v překonání stereotypů je patrná z předpokladů, které uvádí Karsten: Každá osoba může mít znaky jak maskulinní, tak femininní, nezávisle na svém biologickém pohlaví. Výzkumy již nepátrají po jakýchsi absolutních vlastnostech specifikovaných pro jedno nebo druhé pohlaví, nýbrž po relativních rozdílech a odstupňování osobních vlastností mužů a žen. 12 Dnes uţ není takové tabu, kdyţ muţ projeví své city veřejně, stejně tak jako ţena můţe vynikat v technických věcech. Pohlavní role procházely a stále procházejí vývojem. Přesto existovaly názory, které se měnily jen velmi pomalu. Ve společnosti bylo zachyceno rozdělní rolí muţů a ţen z jisté části stereotypně. Nejpatrnější rozdíly v rolích jsou v rodině a práci. Muţ jako ţivitel a ochránce rodiny, ţena jako matka a pečovatelka o děti a domácnost. Změny zde nastaly s rozvojem feministického hnutí, které poţadovalo zrovnoprávnění ţen nejen v pracovním procesu a politice. Dnes uţ je praxe taková, ţe do jisté míry jsou sociální rozdíly mezi ţenami a muţi smazány. 13 Téma rozvedeme více v následujících kapitolách této práce. 11 KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s WILLI, Jürg. Psychologie lásky: Osobní rozvoj cestou partnerského vztahu. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN , s

15 2 Gender Tato kapitola pojednává všeobecně o pojmu gender, dále pak o rozdělení muţské a ţenské role během ţivotní cesty. Nastíníme vývoj a změny v rolích v rámci gendrového pohledu. 2.1 Co to je gender? Slovo samotné pochází z angličtiny, kde nese význam rod a ukazuje na rodinu v celé její šíři. V dnešní době jím označujeme rozdíly mezi muţem a ţenou. Tyto rozdíly neplynou z pohlaví v biologickém slova smyslu, ale ze společnosti, která utváří svými normami společnost. Chápání muţské a ţenské role vyplývá z kulturního, historického a sociálního kontextu. Gender je lidským výtvorem, i kdyţ jeho řád na nás působí jako něco daného a neměnného. Koncept pohledů na muţe a ţenu pak reálně utváří naše chování a postoje, rozděluje role na typicky muţské a ţenské. Postoje vţdy souvisejí s reálným časem a místem. Nastavené normy a role se mění na základě kultury a doby. Role muţské a ţenské v sobě nesou jistou nerovnoprávnost mezi pohlavími a předurčenost pro zastávání určených rolí ve společnosti. 14 Určení rolí typicky muţských a ţenských se mění, i kdyţ se často setkáme s tím, ţe některé názory na pohled role muţe a ţeny stále ve společnosti zůstávají. Genderové stereotypy jsou součástí ţivota, bývají univerzální, protoţe předpokládají, ţe charakteristiku generových předpokladů sdílí většina příslušníků stejného pohlaví. Společnost připisuje lidem určité vlastnosti, způsoby chování a vzorce vzájemného působení jedinců odlišného pohlaví. Ucelené soubory chování se 14 MAŘÍKOVÁ, Hana. Proměny současné rodiny: Rodina - gender - stratifikace. Vydání 1. Praha: Slon, ISBN , s

16 promítají do škol, zaměstnání, politiky a rodiny. Kaţdá kultura má své pohledy na otázku genderu. Společné jsou pro většinu z nich následující prvky. Generové kategorie na základě biologického pohlaví Dělba práce v rodině na základě genderu Genderové systémy stratifikace 15 Postavení muţe a ţeny ve společnosti na základě ustálených pohledů ovlivňuje i samotnou rodinu. Určitá nerovnost mezi muţem a ţenou můţe být patrná i v rozdělení rolí v rodině. Rozdělení rolí v rodině se sice stále mění, ale i tak nalezneme jisté pohledy na typické ţenské a muţské role a povinnosti v rodině. 16 Právě tyto pohledy pak utváří celý náš ţivot a odráţí se v našich rozhodnutích a výběru povolání i partnera. Více se tímto tématem budeme zaobírat v dalších kapitolách této práce. 2.2 Utváření genderové role během života Genderové role se utváří během celého ţivota člověka. O tom, jak bude daný člověk utvářen generově, rozhoduje jeho pohlaví. Zda se narodí jako muţ či ţena dává jasný pohled okolí, jak bude narozené dítě vychováno. Dítě je zabaleno do zavinovačky, které má často barvu, podle pohlaví dítěte. Chlapce zabalí do modré a dívku do růţové zavinovačky,(i kdyţ v předminulém století byl tyto barvy pouţívány přesně naopak). Na barvě samozřejmě nezáleţí, mají evokovat v okolí, ţe dívky jsou jemné a křehké, naopak chlapci silní. Utváření rozlišení muţského a ţenského pohlaví je v rámci socializace, kde uţ jsou zakořeněny některé stereotypy, které mohou přisuzovat pohlaví typickou barvu. Muţské a ţenské role jsou utvářeny uţ od 15 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vydání 1. Praha: Karolinum, ISBN , s MAŘÍKOVÁ, Hana. Proměny současné rodiny: Rodina - gender - stratifikace. Vydání 1. Praha: Slon, ISBN , s

17 narození nejen vlivem okolních lidí, ale také výběrem her, kníţek a hraček. 17 V následující podkapitole bude stručně nastíněno učení se genderovým rolím během ţivota člověka od narození do dospělosti Učení se genderovým rolí od narození do mladšího školního věku Po narození dítěte se matky jinak chovají k chlapcům a jinak k dívkám. Z výzkumů vyplývá, ţe matky se častěji budí a kontrolují chlapce neţ dívky. Je to dáno tím, ţe chlapci se častěji budí a v prvních měsících ţivota jsou náchylnější k onemocnění neţ dívky. V dalším vývoji dítěte matky více respektují samostatnost u chlapců neţ u dívek, ty mají pod větší kontrolou. Rozdíl je i ve verbální a neverbální komunikaci rodičů a dítěte. 18 Oba rodiče více stimulují v prvních šesti měsících dceru, coţ znamená více podnětů na dálku, úsměvy, slovy a zpěvem. Chlapci jsou stimulováni proximálně - dotykově, jsou více hlazeni, kolébaní a houpáni. Podobné je to i s verbální komunikací, rodiče více reagují na houkání dcery a napodobují ji. V prvním roce ţivota nelze určit ještě přesné rozdíly mezi ţenským a muţským chováním, to se začne rozlišovat aţ v pozdějším věku dítěte. 19 K rozvoji pohlavní identity dochází ve věku okolo tří aţ čtyř let, kdy dítě dokáţe říci, kdo je: chlapeček nebo holčička. Pohlavní identita probíhá ve čtyřech fázích. Naučení se, ţe existují dvě pohlaví Správné určení, ke kterému pohlaví patří, kdyţ má před sebou obrázky muţe a ţeny Umí své pohlaví zařadit jazykově: on a ona 17 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vydání 1. Praha: Karolinum, ISBN , s OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlavý, gender a společnost. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN , s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s

18 Pochopí, ţe pohlaví je stálé a uţ se nezmění 20 Při osvojování genderové role má dítě tendenci napodobovat silnějšího rodiče. Je tedy moţné, ţe v rodině, kde má větší autoritu ţena, se syn bude situovat do její pozice, stejně tomu můţe být i naopak. Podobné přebírání rolí funguje i mezi sourozenci, mladší se snaţí být jako jeho starší sourozenec. Není to tedy mechanický proces. Dítě se chce podobat svému rodiči a podle pohlaví přijímá i role. Dívky vidí matku uklízet a pečovat, chtějí být tedy jako ona. Samy matky je v jejich počínání podporují více neţ chlapce, od kterých se tolik neočekává, ţe budou později zastávat domácí práce. 21 Důleţitou roli hrají i hračky. Dítě brzy pochopí, které hračky jsou určené pro dívku, které pro chlapce. Hračky určené starším dětem je postupně připravují na jejich roli ve společnosti a rodině. Dívky pečují o panenky, mají miniatury nádobí, ţehliček praček a kuchyněk. Jsou připravovány na roli matky a manţelky od útlého dětství. Chlapci si hrají s auty, vojáčky, superhrdiny a jsou připravováni na roli silného muţe. Pokud si děti hrají dohromady, chlapci zastávají roli ochránce či otce, zatímco dívky jsou princezny a maminky. Chlapecké i dívčí hračky jsou na trhu uváděny s jasným signálem odlišnosti pohlaví. Chlapecké hračky jsou zaměřená na dobrodruţství a hrdinství, dívčí na pečování. Jasné rozdíly jsou i ve výběru barev, jak bylo zmiňováno na začátku. Dívky jsou obklopeny růţovou a chlapci modrou. Hračky podporuji striktní rozdělení genderových rolí, kterému přispívají i sami rodiče, kteří hračky vybírají. 22 Ve věku okolo čtyř aţ pěti let rodiče dbají na to, s jakými hračkami si dítě hraje. Není problém, aby si holčičky hrály s angličáky, ale pokud si chlapeček jde hrát s panenkou, je to bráno jako něco špatného. Rozdíly se projevují i při hrách, s chlapci hraji rodiče divočejší hry, které je mají zocelit. Hry volené pro dívky jsou jemnější a dávají spíše důraz na verbální komunikaci. I kdyţ se v dnešní době rozdíly 20 KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlavý, gender a společnost. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN , s RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vydání 1. Praha: Karolinum, ISBN , s

19 v raném dětství postupně stírají, nalézáme stále tyto znaky ve výchově dětí. 23 Dívky ve věku do devíti let začínají dávat přednost muţským rolím a chtějí se jich i účastnit, jejich chování je společností vnímáno jako divočejší neţ je zvykem, ale v podstatě nevadí. Pokud ale chlapci začnou tíhnout k ţenským rolí, jsou vnímáni jako zţenštilí. Otcové jsou v tomto ohledu daleko citlivější neţ matky. 24 Genderové role ovlivňují kromě rodičů také vrstevníci, společnost a literatura společně s televizí. V literatuře se děti setkávají více s muţskými hrdiny, ţenských hrdinských postav je v knihách aţ o 10% méně. Muţi v příbězích a pohádkách jsou stateční, silní a nebojácní. Obrázek ţenské postavy je pak křehký, něţný, neschopný velké činnosti. Muţská postava pak nejčastěji zachrání jemnou a něţnou popřípadě zakletou dívku. Je těţké naleznout literaturu, kde hlavní hrdinkou je nebojácná a odváţná ţena. Tento typ ţeny se objevuje aţ v literatuře pro dospívající či dospělé ţeny. 25 Do té doby se děti setkávají s jasně určenými rolemi, kdy muţi jsou hrdiny a ţeny zastávají domácí práce nebo vyčkávají zachránění. Dalo by se říci, ţe k odváţným dívkám v pohádkách patří Červená karkulka a Mařenka. V pohádkách je dán důraz na krásné dívky a chytré chlapce. Dívky jsou popisovaný často ve vedlejších rolích. Hrdina zachrání a získá princeznu i s celým královstvím. Od princezny se očekává, ţe bude krásná, milá a hodná. Jinak tomu není ani v televizních pořadech. V posledních letech se trend v rozdělování pohlavních rolích trochu mění. 26 Děti se během školních let dále setkávají s rozdělením rolí muţe a ţeny, a to nejen v učebnicích. Ve školách učí převáţně ţeny, ty předávají dětem zkušenosti a učí je novým dovednostem. Stejně tomu je i v rodině, kde převáţnou péči o děti zastává ţena. Prvních deset let ţivota dítěte je prostoupeno ţenami. Na základní škole je patrný také různý pohled na dívku a chlapce. U chlapce se předpokládá, ţe 23 KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlavý, gender a společnost. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN , s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vydání 1. Praha: Karolinum, ISBN , s

20 bude zvládat matematiku a jiné vědy. Dívky mají spíše upřednostněny humanitní předměty. 27 Snaha o změnu ve výchově pohlavních rolí v době dětství je stále silnější. Kvůli většímu podílu násilí u dětí. Odborníci se shodují, ţe moţný důvod je podporování malých chlapců v agresivitě a bojovnosti, dívky naopak v jemnosti a neprůbojnosti. Téma vlivu výchovy v pohlavních rolích, ale v této práci nebude řešeno Učení se genderovým rolím od dospívání do dospělosti Období dospívání je děleno do dvou období: pubescence (zhruba od 11 do 15 let) a adolescence (zhruba od 15 do 22 let). Období pubescence má dvě fáze. Fázi puberty, kdy dochází pohlavnímu dospívání, hlavně v objevení sekundárních pohlavních znaků. Druhá fáze je vlastní puberta, dovršení pohlavní zralosti a moţnosti reprodukce. Je to období emoční lability. Dochází k častějším konfliktům, proto je toto období někdy nazýváno obdobím bouření. Dochází k druhému období vzdoru, kdy jedinec hledá svoji identitu a vzdoruje dosud zaběhnutým věcem. Adolescence je vrchol pohlavního růstu, je to doba, kdy dochází ke změně v postavení jedince ve společnosti. Dochází k uklidnění a osvojování si získaných hodnot a postojů. 29 Obě pohlaví v této době spojuje vyrovnání se sebou samým. Pro dívky je v období dospívání důleţité budování mezilidských vztahů. Udrţují blízké vztahy s kamarádkami, s kterými si důvěrně povídají a pomáhají si navzájem. Nečeká se od nich, ţe se začnou odpoutávat od rodiny a matky. Chlapci jsou spíše zaměřeni na svoji osobu. Stahují se do ústraní a bojují s tím, ţe se od nich očekává samostatnost a 27 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vydání 1. Praha: Karolinum, ISBN , s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vydání 2. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN , s

21 sebevědomí. Pro chlapce je to náročné období, kdy se musejí pomalu odpoutávat od své matky a vymanit se z vlivu rodiny. 30 Rozdíly mezi pohlavím jsou i v motivaci. Chlapci jsou motivováni pochvalami a úspěchy, dívky naopak neúspěchy. Dívky se učí, ţe jejich úspěch zapříčinil okolní vjem: šťastný den či lehký příklad. V tomto směru je podporuje i okolí. Pokud se jim nedaří, přikládají vinu své neschopnosti a přijímají za ně plnou odpovědnost. Dívky se vyhýbají soupeření. Chlapci se ke svému úspěchu hrdě hlásí, pokud se jim nedaří, pokládají to za vinu okolnímu vjemu nikoliv sobě. Samozřejmě můţe to být i naopak. 31 Jako pozitivní dívky vnímají uznání za jejich vnímavost a starostlivost. Matky je učí, ţe se mají starat o mladší sourozence, a připravují je na roli matek. Pokud dívky vypadnou ze své role opatrovatelky, jsou podráţděné a často vzteklé. Později si dělají výčitky a cítí se provinile. Jejich agrese se změní na smutek aţ depresi. Toto chování mohou zaznamenat u matek a přijmout ho za své. Ţenská agrese je nepřijatelná pro většinu společnosti. 32 Chlapci se orientují spíše podle otců. Nejsou tolik v depresi jako dívky. Jejich boj je v umístění se mezi muţi, hledání své pozice v dominantní skupině. Snaţí se otci ukázat, ţe je průbojný a silný. Hledají v muţích ve svém okolí své vzory. 33 V dospělosti se jedinec začíná zaměřovat na povolání a volbu partnera. Je to doba zakládání rodiny. Dříve existovaly přesně předurčené úkoly pro muţe a ţenu. I dnes můţeme tyto stereotypně určené role nalézt, existuje však snaha o nebudování přesné hranice. Je snaha o nerozdělování striktních rolí podle pohlaví. Přispěla k tomu větší účast ţen v pracovním procesu. Téma je rozvedeno ve čtvrté kapitole KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s JORDAN, Judith V., Alexandra KAPLAN, Jaen BAKER MILLER a Irene STIVER. Women s Growth in connection. Vydání 1. New York: The Grilford Press, ISBN , s Growth in connection. Vydání 1. New York: The Grilford Press, ISBN , s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s

22 3 Rodina a manželství V této kapitole budeme mluvit o pojmu rodina a manţelství. 3.1 Vymezení pojmu rodina Pojem rodina vysvětluje, z pohledu sociologie, Anthony Giddens, ve své knize Sociologie následovně: Rodina představuje skupinu osob přímo spjatých příbuzenskými vztahy, jejíž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí. 35 Nejuţší rodina se obecně skládá z otce, matky a jejich dětí, popřípadě z prarodičů. Mezi členy jsou velmi blízké vztahy, které ovlivňují a formují osobnosti v rodině. Tento typ rodiny označujeme pojmem nukleární rodina. Irena Sobotková uvádí ve své knize Psychologie rodiny definici rodiny podle Kramera, která zní: Rodina je skupina lidí se společnou historií, současnou realitou a budoucím očekáváním vzájemně propojených transakčních vztahů. Členové jsou často (ale, ne nutně) vázaní legitimním manželskými svazky, adopcí nebo společným uspořádáním života v určitém úseku jejich životní cesty. 36 V různých oblastech společensko-hospodářského ţivota je rodina pojímána také různě. Právnická literatura rodinu označuje jako rodinnou kolektivitu nebo základní článek společnosti. Sociologové nejčastěji uţívají pojmu sociální instituce nebo malá sociální skupina. V oblasti sociální psychologie se setkáváme s pojmem primární skupina a pedagogové označují rodinu jako výchovně socializační prvek. Ekonomové pouţívají pro rodinu výraz výrobní nebo také spotřební jednotka. V širším pojetí lze také rodinu vymezit jako systémový celek, který je schopný reprodukce svých základních podmínek. 35 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vydání 1. Praha: Argo, ISBN , s SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN , s

23 a) Rodina jako dynamický systém, který předpoklad svého vzniku (narození dítěte) mění na výsledek, který je potencionálním východiskem vzniku nového systému (nové rodiny). b) Rodina jako společenský subsystém, který zabezpečuje primárně individuální a celospolečenské zájmy a potřeby a určuje postavení rodiny v systému společenských vztahů. Ačkoliv má rodina své zdroje a svou ţivotaschopnost, je závislá na sloţitých a vyšších systémech společnosti. c) Rodina jako vymezený celek, který zajišťuje relativně bezpečný prostor, stabilitu a jistoty pro sdílení, reprodukci a produkci ţivota Vymezení pojmu manželství Pojem manţelství je popisován, jako všeobecně uznaný sexuální svazek dvou dospělých lidí, kteří se po svatbě stávají i se svou vlastní rodinou příbuznými. Manţelství předpokládá zaloţení rodiny a tedy společnou ochranu a výchovu narozených nebo adoptovaných dětí STAŠOVÁ, L. Rodina jako výchovný a socializační činitel. In KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. Člověk prostředí výchova: K otázkám sociální pedagogik. Brno: Paido, ISBN , s GIDDENS, Anthony, Sociologie. Vydání 1. Praha: Argo, ISBN , s

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenských věd Téma Vývojová psychologie II. Pracovní list Ročník

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

Otcové na rodičovské a po rodičovské

Otcové na rodičovské a po rodičovské Otcové na rodičovské a po rodičovské Participace mužů na péči o děti a na domácích pracích z hlediska genderové rovnosti PhDr. Hana Maříková, SOÚ Praha Východiska a otázky Transformace sféry rodiny a intimity,

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu

Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu ČAPV, České Budějovice, 2007 Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Ústav pedagogických věd FF MU v Brně A. Nováka 1 602 00 Brno e-mail: novotny@phil.muni.cz Příspěvek

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Životní perspektivy a směřování

Životní perspektivy a směřování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Životní perspektivy a směřování Profesní

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská a bakalářská práce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a

Více

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ Psychologie výchovy a vzdělávání Úkoly pedagogické psychologie vysvětlovat, ovlivňovat, projektovat. Hlavním poslání oboru tedy není objevovat věci jaké jsou,

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY

ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY ŢÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY Pramen: Kalhous, Z., Obst, O. Didaktika sekundární školy. Olomouc, UP 2003. Kalhous, Z., Obst. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. Pedagogickopsychologická charakteristika ţáka

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývoj Vývoj je podmíněn zráním (proces je funkcí určitého programu genotypu) učením (poznání a

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

Člověk a společnost. 2. Gender. Gender. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. DUM číslo: 2. Gender. Strana: 1

Člověk a společnost. 2. Gender. Gender. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.  DUM číslo: 2. Gender. Strana: 1 Člověk a společnost 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí Kamila Svobodová Zdroje dat: Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (GGS - Generations and Gender Survey), 2005 10 006 respondentů

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ PODSTATA OSOBNOSTI SOCIALIZACE = proces postupného začleňování

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Postavení mužů a žen ve společnosti

Postavení mužů a žen ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Postavení mužů a žen ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_110 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET

RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET Mgr. Hana Splavcová (NÚV) PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (PedF UK) Praha, 7. října 2016 Anotace Příspěvek se zabývá problematikou vzdělávání dětí

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

Vzdělávání pěstounů jaro 2016

Vzdělávání pěstounů jaro 2016 Vzdělávání pěstounů jaro 2016 4hodinové dopolední v pracovní dny Místo konání: Školení se budou konat v prostorách Charitního sdružení Děčín, Zbrojnická 7, Děčín IV, budova bývalé Komerční banky, výtahem

Více

ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ

ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/215 vydáno dne 2. 7. 215 ROZDĚLENÍ ROLÍ V ČESKÉ RODINĚ Více než polovina české veřejnosti (58 ) vyjadřuje nesouhlas s tradičním rozdělením rolí v rodině, kdy muž má na

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu

Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu Proč a jak studovat svět učebnic matematiky? Metodologické přístupy k výzkumu Konceptuální rámec Oblast výzkumu učebnic Co jsou učebnice, kdo jsou jejich autoři a vydavatelé? Jakou roli hrají v edukačním

Více

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DOSPĚLOST Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká

Více

Role žen a mužů v rodině

Role žen a mužů v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Role žen a mužů v rodině Technické parametry

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE. Daltonské vyučování. Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE. Daltonské vyučování. Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Daltonské vyučování Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2. semestr) Vypracovala: Mgr. Lenka Gwoźdźová (105469) Vyučující: Mgr.

Více

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

Období dospívání. VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Období dospívání Eriksonův pohled na dospívání

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Rozdělení rolí v rodině

Rozdělení rolí v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: +420 286 840 129, 30 E-mail: chludilo@soc.cas.cz Rozdělení rolí v rodině Technické parametry

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství

Zpráva o zájemci o pěstounství Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postiţené děti, dospělé a seniory

Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postiţené děti, dospělé a seniory Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postiţené děti, dospělé a seniory Doporučený

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Rodina Literatura k tématu: Helus, Z: Sociální psychologie pro pedagogy. Možný, I.: Moderní rodina (mýty a skutečnosti). Rodina Často slýcháme: Rodina je základem společnosti;

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

Sociální učení. aneb, jakými mechanismy nás okolí manipuluje do našich pozic a rolí. VY_32_INOVACE_ZSV3r0111 Mgr. Jaroslav Knesl

Sociální učení. aneb, jakými mechanismy nás okolí manipuluje do našich pozic a rolí. VY_32_INOVACE_ZSV3r0111 Mgr. Jaroslav Knesl Sociální učení aneb, jakými mechanismy nás okolí manipuluje do našich pozic a rolí VY_32_INOVACE_ZSV3r0111 Mgr. Jaroslav Knesl Mechanismy sociálního učení Asociace (podmiňování) Vytváření reflexních spojů

Více

NÁZEV: VY_32_Výchova ke zdraví_11_dospívání, ZŠ praktická,

NÁZEV: VY_32_Výchova ke zdraví_11_dospívání, ZŠ praktická, NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 2. 3. 2013 NÁZEV: VY_32_Výchova ke zdraví_11_dospívání, ZŠ praktická, 7. ročník - TÉMA: Zdravý životní

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje POLITICKÉ IDEOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PaedDr. Zdena Kačírková Únor 2011 IDEOLOGIE Soubor idejí myšlenek, názorů a teorií

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více