Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce"

Transkript

1 Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Rok: 2013 Hana Hladíková

2 Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Hana Hladíková Současná rodina - role muže a ženy Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Mašát 2013

3 Prohlášení 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Současná rodina role muţe a ţeny zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok Hana Hladíková

4 Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

5 Anotace Absolventská práce,,role muţe a ţeny v současné rodině, se zabývá pohledem na moţné změny role muţe a ţeny v současné rodině s ohledem na domácí práce v pěti vybraných rodinách. Práce má šest kapitol teoretických a pět kapitol praktických. Teoretická část obsahuje základní vymezení pojmů, jako je role, gender a rozdíly v pohlavních rolích. Popisuje pojem rodina a manţelství. Zaměřuje se na cyklus rodiny, během kterého dochází k jistým změnám v rozdělení rolí muţe a ţeny. Předposlední část je zaměřená na domácí práce, rozdělení povinností mezi muţe a ţenu s ohledem na tradičně pojaté pohledy na domácí práce. Poslední část teoretické části: rodina a kariéra, popisuje, do jaké míry kariéra ovlivňuje rozdělení rolí v rodině. Praktická část pak obsahuje výsledky ze šetření v pěti vybraných rodinách, na základě provedený strukturovaných rozhovorů, který přináší jejich pohled na roli muţe a ţeny v současné rodině. Klíčové pojmy: role muže, role ženy, rodina, domácí práce

6 Annotation Graduate work, role of men and women in the contemporary family. Deals with looking at possible changes in the role of men and women in the family with regard to household chores in five selected families. The work consists of six theoretical chapters and five practical chapters. Theoretical section contains basic definitions such as the role of gender and sex differences in the roles. The concept of family and marriage. There is also a focus on the family cycle, during which there are some changes in the men s and women s roles. The penultimate section is devoted to housework, division of responsibilities between men and women in a view of the traditionally conceived views of housework. The last chapter of the theoretical part of the family and career, describes to extent career divides the influence of family roles. The practical part contains the results of the survey in five selected families where structured interview was conducted, bringing their view on the role of men and women in the contemporary family. Keywords: the role of man, the role of women, family, housework

7 Poděkování Ráda bych poděkovala všem zúčastněným rodinám, bez kterých by tato práce nemohla být kompletní.

8 Obsah Úvod TEORETICKÁ ČÁST Role Vymezení pojmu role Pohlavní role a jejích stereotypy Gender Co to je gender? Utváření genderové role během ţivota Učení se genderovým rolí od narození do mladšího školního věku Učení se genderovým rolím od dospívání do dospělosti Rodina a manţelství Vymezení pojmu rodina Vymezení pojmu manţelství Cyklus rodiny a role muţe a ţeny Výběr partnera a zamilovanost Sňatkový trh a vstup do manţelství Orientační a prokreační rodina Transgenerační tradice Rodina s předškolním, školním a dospívajícím dítětem Rodina ve fázi opouštěného hnízda Rozdělení rolí v rodině: rovnost či nerovnost pohlaví Domácí práce v rodině Ţenské a muţské práce v domácnosti... 37

9 6 Rodina a kariéra Dělení práce a péče o domácnost v různých typech ţivitelství Pracující ţena a pracující muţ PRAKTICKÁ ČÁST Vymezení metody průzkumu a respondentů Vybraná metoda Postup Respondenti Předpokládané hypotézy Vyhodnocení získaných dat Otázky a odpovědi Závěr průzkumu Potvrzení a vyvrácení hypotéz Diskuze Závěr Literatura Internetové zdroje Příloha 1: záznamový arch... 68

10 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem zvolila téma: Současná rodina a role muţe a ţeny. Poloţila jsem si výzkumnou otázku: Jak se mění role muţe a ţeny během cyklu rodiny v závislosti na dělbě domácích prací ve vybraných pěti rodinách? Problém mě zajímal po celou dobu studia. Téma role muţe a ţeny v rodině je zajímavé a velmi obsáhlé, proto byla práce zaměřena jen na jeho malou část. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje šest kapitol zaměřených na dostupné informace o této problematice. Kapitola první vymezuje pojem role obecně a dále popisuje vývoj pohlavní role. Kapitola druhá Gender, vymezuje samotný pojem gendru a utváření gendrových rolí během našeho ţivota. Třetí kapitola vymezuje pojmy rodina a manţelství. Kapitola čtvrtá popisuje cyklus rodiny a rozdělení rolí během něj, naráţí zde na změny v rolích muţe a ţeny. Následující pátá kapitola obsahuje rozdělení rolí muţe a ţeny v domácnosti. Jsou zde uvedeny pohledy muţe a ţeny na domácí práce. Kapitola šestá zmiňuje rodinu a kariéru manţelů. Praktická část má pět kapitol. Kapitola sedm vymezuje zvolenou metodu, její postup a výběr respondentů. Osmá kapitola obsahuje stanovené hypotézy. Devátá kapitola pak představuje data získaná od respondentů. V desáté kapitole je uveden závěr z průzkumu a potvrzení či vyvrácení sedmi stanovených hypotéz. Poslední jedenáctá kapitola je diskuze, která nabízí další moţnosti zkoumání role muţe a ţeny v současné rodině. Práce končí závěrečným shrnutí. 10

11 TEORETICKÁ ČÁST 1 Role V této kapitole vymezíme pojem role a uvedeme její druhy. Podrobněji rozebereme role muţe a ţeny v základním vymezení, zmíníme se o změnách rolí během našeho ţivota, to znamená: jaké role můţeme zastávat v rodině. Zabýváme se otázkou, kde se učíme rolím, v rodině, ve skupinách, co je ovlivňuje a jak to ovlivňuje nás, co mění naše role. 1.1 Vymezení pojmu role Z psychologického hlediska můţeme pojem role popsat jako způsob chování, který závisí na sociální pozici jedince. Je to soubor typických projevů, který se od daného jedince v určitém čase očekává. Role je závislá na pohlaví, věku, sociálním postavení a času. Role jsou jak zvnitřněné tak naučené. 1 Je to soubor naučeného sociálního chování, které pouţívá člověk pro svou roli, očekávané chování, měnící se podle aktuální role, kterou má ztvárnit. Člověk se snaţí za všech situací zachovat tak, jak předpokládá, ţe je to od něj očekáváno. (V divadle se budeme chovat jinak neţ ve vlaku.) 2 Andragogicky-slovník uvádí:,,sociální role podléhá sociální kontrole a tím i sociálním sankcím. Role v podstatě určuje: co můžeš, co bys měl, co musíš, co nesmíš. Používáno často nesprávně jako synonymum s pojmy sociální pozice nebo sociální status. Status je určité sociální postavení a role reprezentuje dynamický 1 KOHOUTEK, Rudolf. Základy sociální psychologie, s HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie, Vydání 5. Praha: Portál, ISBN , s

12 aspekt (činnost, výkon) odpovídající tomuto statusu Role a status tedy tvoří jednotu a jsou neoddělitelné. 3 Nejčastěji rozeznáváme tři druhy rolí: základní, profesní a role ve volném čase. K základním rolím řadíme role dáné pohlavím a věkem jedince. Do profesních rolí patří profese a posty v zaměstnání. Volnočasové role pak zahrnují naše postavení mimo práci, můţeme sem zařadit i zaujetí role v politice. 4 Role jsou dvojího charakteru, dlouhodobé, například role dcery, otce a další. Tyto role jsou nejčastěji zaloţené na rodinných či příbuzenských vztazích. Druhým typem jsou role krátkodobé. Tento druh rolí je pomíjivý a během dne jich vystřídáme několik. K těmto rolím patří role cestujícího, ale i role studenta, která má také své časové rozmezí. Některé z těchto rolí, které hrajeme v rámci kaţdodenního ţivota, se postupem času zvnitřní a stávají se součástí osobnosti 5 Tím, ţe role neustále měníme, můţeme toto přecházení nazvat nasazení masky, která představuje naši momentální roli. 6 Během svého ţivota vystřídáme nespočet rolí, od syna, matky, partnera, babičky po prodavačku, úředníka či policistu. Jedna z prvních rolí, které se učíme, je muţská a ţenská. Děti se učí uţ od narození své roli od rodičů a společnosti, nejčastěji prostřednictvím her a vzorců, které udávají rozdílnost v pohlavních rolích. 7 Haeysevá uvádí: Sociální role jsou vždy reciproční odehrávají se v párech, protože svou roli vždy hrajeme ve vztahu k jiné osobě. 8 Sociální role jsou spojovány se stereotypy, vychází se z předpokladů, ţe sociálně přijatelné jednání je takové, které se řídí očekávanou interakcí mezi dvěma jedinci. Jestliţe nechce jedinec strhávat na sebe pozornost okolí, musí respektovat očekávání společnosti. Ke změně chování v roli dochází jen tehdy, kdyţ jedinec pocítí, ţe je 3 Sociální role. PALÁN, PH.D., PhDr. Zdeněk. Andromedia [online]. [cit ]. Dostupné z: / 4 KOHOUTEK, Rudolf. Základy sociální psychologie. Vydání 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o, ISBN , s HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie, Vydání 5. Praha: Portál, ISBN , s KOHOUTEK, Rudolf, s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj, s HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie, Vydání 5. Praha: Portál, ISBN , s

13 třeba jeho chování přeměnit. K tomu dochází, kdyţ člověk vnitřně pocítí potřebu změny svého chování, není vázáno na vztah k blízkým osobám Pohlavní role a jejích stereotypy Pod termínem pohlavní role se nachází popis biologických rolí muţe a ţeny. Biologické role, ač se zdá, ţe musí být stejné napříč věkem, procházely vývojem, který ovlivňovala společnost. V původním smyslu slova termín označoval biologické rozdíly mezi muţem a ţenou. V pozdějších letech se ale ukázalo, ţe pohlavní role není jen soubor rozdílné stavby těla a tedy předurčení k pozicím ve společnosti. Po staletí se ve společnosti utvářely stereotypy rolí, které určovaly, jak by se měl správný muţ a správná ţena chovat. Pohlavní role, jak později vědci zjistili, ovlivňuje nejen biologická stránka, ale také psychické vlastnosti člověka, sociálně psychologické učení a také tlak kultury. Právě kulturní pohled na role vytváří především tlak na rozdělní typicky muţských a ţenských rolí v rodině a společnosti jako takové, kdy se do jisté míry předurčuje role na základě jiţ zmíněné pohlavní role. 10 Tyto stereotypní pohledy a pohlavní role se dochovaly do dnešní doby. Předurčení role muţe a ţeny v sobě nesl i soubor předpokládaných vlastností, které odlišují dané pohlaví. Ţenám byly nejčastěji přisuzovány vlastnosti jako citlivost, bezmocnost, jemnost, náladovost, poslušnost, soucitnost, ohleduplnost, vyţadující ochranu, zaměřenost na rodinu a pečlivost. Naopak muţům bylo přisuzováno: agrese, autorita, ctiţádostivost, neohroţenost, racionálnost, sebejistota, 9 MAREŠ, Petr a Tomáš POTOČNÝ. Modernizace a česká rodina. Vydání 1. Brno: Barrister a principal, ISBN , s MAREŠ, Petr a Tomáš POTOČNÝ. Modernizace a česká rodina. Vydání 1. Brno: Barrister a principal, ISBN s

14 spolehlivost a bojovnost. Právě tyto stereotypní pohledy, které jsou často vyţadovány a předpokládány, utváří samotné role. 11 Stereotypní pohled pak můţe způsobovat problémy při hledání práce či určení pozice ve společnosti. Dnešní svět se snaţí tyto zakořeněné pohledy změnit. Snaha v překonání stereotypů je patrná z předpokladů, které uvádí Karsten: Každá osoba může mít znaky jak maskulinní, tak femininní, nezávisle na svém biologickém pohlaví. Výzkumy již nepátrají po jakýchsi absolutních vlastnostech specifikovaných pro jedno nebo druhé pohlaví, nýbrž po relativních rozdílech a odstupňování osobních vlastností mužů a žen. 12 Dnes uţ není takové tabu, kdyţ muţ projeví své city veřejně, stejně tak jako ţena můţe vynikat v technických věcech. Pohlavní role procházely a stále procházejí vývojem. Přesto existovaly názory, které se měnily jen velmi pomalu. Ve společnosti bylo zachyceno rozdělní rolí muţů a ţen z jisté části stereotypně. Nejpatrnější rozdíly v rolích jsou v rodině a práci. Muţ jako ţivitel a ochránce rodiny, ţena jako matka a pečovatelka o děti a domácnost. Změny zde nastaly s rozvojem feministického hnutí, které poţadovalo zrovnoprávnění ţen nejen v pracovním procesu a politice. Dnes uţ je praxe taková, ţe do jisté míry jsou sociální rozdíly mezi ţenami a muţi smazány. 13 Téma rozvedeme více v následujících kapitolách této práce. 11 KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s WILLI, Jürg. Psychologie lásky: Osobní rozvoj cestou partnerského vztahu. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN , s

15 2 Gender Tato kapitola pojednává všeobecně o pojmu gender, dále pak o rozdělení muţské a ţenské role během ţivotní cesty. Nastíníme vývoj a změny v rolích v rámci gendrového pohledu. 2.1 Co to je gender? Slovo samotné pochází z angličtiny, kde nese význam rod a ukazuje na rodinu v celé její šíři. V dnešní době jím označujeme rozdíly mezi muţem a ţenou. Tyto rozdíly neplynou z pohlaví v biologickém slova smyslu, ale ze společnosti, která utváří svými normami společnost. Chápání muţské a ţenské role vyplývá z kulturního, historického a sociálního kontextu. Gender je lidským výtvorem, i kdyţ jeho řád na nás působí jako něco daného a neměnného. Koncept pohledů na muţe a ţenu pak reálně utváří naše chování a postoje, rozděluje role na typicky muţské a ţenské. Postoje vţdy souvisejí s reálným časem a místem. Nastavené normy a role se mění na základě kultury a doby. Role muţské a ţenské v sobě nesou jistou nerovnoprávnost mezi pohlavími a předurčenost pro zastávání určených rolí ve společnosti. 14 Určení rolí typicky muţských a ţenských se mění, i kdyţ se často setkáme s tím, ţe některé názory na pohled role muţe a ţeny stále ve společnosti zůstávají. Genderové stereotypy jsou součástí ţivota, bývají univerzální, protoţe předpokládají, ţe charakteristiku generových předpokladů sdílí většina příslušníků stejného pohlaví. Společnost připisuje lidem určité vlastnosti, způsoby chování a vzorce vzájemného působení jedinců odlišného pohlaví. Ucelené soubory chování se 14 MAŘÍKOVÁ, Hana. Proměny současné rodiny: Rodina - gender - stratifikace. Vydání 1. Praha: Slon, ISBN , s

16 promítají do škol, zaměstnání, politiky a rodiny. Kaţdá kultura má své pohledy na otázku genderu. Společné jsou pro většinu z nich následující prvky. Generové kategorie na základě biologického pohlaví Dělba práce v rodině na základě genderu Genderové systémy stratifikace 15 Postavení muţe a ţeny ve společnosti na základě ustálených pohledů ovlivňuje i samotnou rodinu. Určitá nerovnost mezi muţem a ţenou můţe být patrná i v rozdělení rolí v rodině. Rozdělení rolí v rodině se sice stále mění, ale i tak nalezneme jisté pohledy na typické ţenské a muţské role a povinnosti v rodině. 16 Právě tyto pohledy pak utváří celý náš ţivot a odráţí se v našich rozhodnutích a výběru povolání i partnera. Více se tímto tématem budeme zaobírat v dalších kapitolách této práce. 2.2 Utváření genderové role během života Genderové role se utváří během celého ţivota člověka. O tom, jak bude daný člověk utvářen generově, rozhoduje jeho pohlaví. Zda se narodí jako muţ či ţena dává jasný pohled okolí, jak bude narozené dítě vychováno. Dítě je zabaleno do zavinovačky, které má často barvu, podle pohlaví dítěte. Chlapce zabalí do modré a dívku do růţové zavinovačky,(i kdyţ v předminulém století byl tyto barvy pouţívány přesně naopak). Na barvě samozřejmě nezáleţí, mají evokovat v okolí, ţe dívky jsou jemné a křehké, naopak chlapci silní. Utváření rozlišení muţského a ţenského pohlaví je v rámci socializace, kde uţ jsou zakořeněny některé stereotypy, které mohou přisuzovat pohlaví typickou barvu. Muţské a ţenské role jsou utvářeny uţ od 15 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vydání 1. Praha: Karolinum, ISBN , s MAŘÍKOVÁ, Hana. Proměny současné rodiny: Rodina - gender - stratifikace. Vydání 1. Praha: Slon, ISBN , s

17 narození nejen vlivem okolních lidí, ale také výběrem her, kníţek a hraček. 17 V následující podkapitole bude stručně nastíněno učení se genderovým rolím během ţivota člověka od narození do dospělosti Učení se genderovým rolí od narození do mladšího školního věku Po narození dítěte se matky jinak chovají k chlapcům a jinak k dívkám. Z výzkumů vyplývá, ţe matky se častěji budí a kontrolují chlapce neţ dívky. Je to dáno tím, ţe chlapci se častěji budí a v prvních měsících ţivota jsou náchylnější k onemocnění neţ dívky. V dalším vývoji dítěte matky více respektují samostatnost u chlapců neţ u dívek, ty mají pod větší kontrolou. Rozdíl je i ve verbální a neverbální komunikaci rodičů a dítěte. 18 Oba rodiče více stimulují v prvních šesti měsících dceru, coţ znamená více podnětů na dálku, úsměvy, slovy a zpěvem. Chlapci jsou stimulováni proximálně - dotykově, jsou více hlazeni, kolébaní a houpáni. Podobné je to i s verbální komunikací, rodiče více reagují na houkání dcery a napodobují ji. V prvním roce ţivota nelze určit ještě přesné rozdíly mezi ţenským a muţským chováním, to se začne rozlišovat aţ v pozdějším věku dítěte. 19 K rozvoji pohlavní identity dochází ve věku okolo tří aţ čtyř let, kdy dítě dokáţe říci, kdo je: chlapeček nebo holčička. Pohlavní identita probíhá ve čtyřech fázích. Naučení se, ţe existují dvě pohlaví Správné určení, ke kterému pohlaví patří, kdyţ má před sebou obrázky muţe a ţeny Umí své pohlaví zařadit jazykově: on a ona 17 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vydání 1. Praha: Karolinum, ISBN , s OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlavý, gender a společnost. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN , s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s

18 Pochopí, ţe pohlaví je stálé a uţ se nezmění 20 Při osvojování genderové role má dítě tendenci napodobovat silnějšího rodiče. Je tedy moţné, ţe v rodině, kde má větší autoritu ţena, se syn bude situovat do její pozice, stejně tomu můţe být i naopak. Podobné přebírání rolí funguje i mezi sourozenci, mladší se snaţí být jako jeho starší sourozenec. Není to tedy mechanický proces. Dítě se chce podobat svému rodiči a podle pohlaví přijímá i role. Dívky vidí matku uklízet a pečovat, chtějí být tedy jako ona. Samy matky je v jejich počínání podporují více neţ chlapce, od kterých se tolik neočekává, ţe budou později zastávat domácí práce. 21 Důleţitou roli hrají i hračky. Dítě brzy pochopí, které hračky jsou určené pro dívku, které pro chlapce. Hračky určené starším dětem je postupně připravují na jejich roli ve společnosti a rodině. Dívky pečují o panenky, mají miniatury nádobí, ţehliček praček a kuchyněk. Jsou připravovány na roli matky a manţelky od útlého dětství. Chlapci si hrají s auty, vojáčky, superhrdiny a jsou připravováni na roli silného muţe. Pokud si děti hrají dohromady, chlapci zastávají roli ochránce či otce, zatímco dívky jsou princezny a maminky. Chlapecké i dívčí hračky jsou na trhu uváděny s jasným signálem odlišnosti pohlaví. Chlapecké hračky jsou zaměřená na dobrodruţství a hrdinství, dívčí na pečování. Jasné rozdíly jsou i ve výběru barev, jak bylo zmiňováno na začátku. Dívky jsou obklopeny růţovou a chlapci modrou. Hračky podporuji striktní rozdělení genderových rolí, kterému přispívají i sami rodiče, kteří hračky vybírají. 22 Ve věku okolo čtyř aţ pěti let rodiče dbají na to, s jakými hračkami si dítě hraje. Není problém, aby si holčičky hrály s angličáky, ale pokud si chlapeček jde hrát s panenkou, je to bráno jako něco špatného. Rozdíly se projevují i při hrách, s chlapci hraji rodiče divočejší hry, které je mají zocelit. Hry volené pro dívky jsou jemnější a dávají spíše důraz na verbální komunikaci. I kdyţ se v dnešní době rozdíly 20 KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlavý, gender a společnost. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN , s RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vydání 1. Praha: Karolinum, ISBN , s

19 v raném dětství postupně stírají, nalézáme stále tyto znaky ve výchově dětí. 23 Dívky ve věku do devíti let začínají dávat přednost muţským rolím a chtějí se jich i účastnit, jejich chování je společností vnímáno jako divočejší neţ je zvykem, ale v podstatě nevadí. Pokud ale chlapci začnou tíhnout k ţenským rolí, jsou vnímáni jako zţenštilí. Otcové jsou v tomto ohledu daleko citlivější neţ matky. 24 Genderové role ovlivňují kromě rodičů také vrstevníci, společnost a literatura společně s televizí. V literatuře se děti setkávají více s muţskými hrdiny, ţenských hrdinských postav je v knihách aţ o 10% méně. Muţi v příbězích a pohádkách jsou stateční, silní a nebojácní. Obrázek ţenské postavy je pak křehký, něţný, neschopný velké činnosti. Muţská postava pak nejčastěji zachrání jemnou a něţnou popřípadě zakletou dívku. Je těţké naleznout literaturu, kde hlavní hrdinkou je nebojácná a odváţná ţena. Tento typ ţeny se objevuje aţ v literatuře pro dospívající či dospělé ţeny. 25 Do té doby se děti setkávají s jasně určenými rolemi, kdy muţi jsou hrdiny a ţeny zastávají domácí práce nebo vyčkávají zachránění. Dalo by se říci, ţe k odváţným dívkám v pohádkách patří Červená karkulka a Mařenka. V pohádkách je dán důraz na krásné dívky a chytré chlapce. Dívky jsou popisovaný často ve vedlejších rolích. Hrdina zachrání a získá princeznu i s celým královstvím. Od princezny se očekává, ţe bude krásná, milá a hodná. Jinak tomu není ani v televizních pořadech. V posledních letech se trend v rozdělování pohlavních rolích trochu mění. 26 Děti se během školních let dále setkávají s rozdělením rolí muţe a ţeny, a to nejen v učebnicích. Ve školách učí převáţně ţeny, ty předávají dětem zkušenosti a učí je novým dovednostem. Stejně tomu je i v rodině, kde převáţnou péči o děti zastává ţena. Prvních deset let ţivota dítěte je prostoupeno ţenami. Na základní škole je patrný také různý pohled na dívku a chlapce. U chlapce se předpokládá, ţe 23 KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s OAKLEYOVÁ, Ann. Pohlavý, gender a společnost. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN , s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vydání 1. Praha: Karolinum, ISBN , s

20 bude zvládat matematiku a jiné vědy. Dívky mají spíše upřednostněny humanitní předměty. 27 Snaha o změnu ve výchově pohlavních rolí v době dětství je stále silnější. Kvůli většímu podílu násilí u dětí. Odborníci se shodují, ţe moţný důvod je podporování malých chlapců v agresivitě a bojovnosti, dívky naopak v jemnosti a neprůbojnosti. Téma vlivu výchovy v pohlavních rolích, ale v této práci nebude řešeno Učení se genderovým rolím od dospívání do dospělosti Období dospívání je děleno do dvou období: pubescence (zhruba od 11 do 15 let) a adolescence (zhruba od 15 do 22 let). Období pubescence má dvě fáze. Fázi puberty, kdy dochází pohlavnímu dospívání, hlavně v objevení sekundárních pohlavních znaků. Druhá fáze je vlastní puberta, dovršení pohlavní zralosti a moţnosti reprodukce. Je to období emoční lability. Dochází k častějším konfliktům, proto je toto období někdy nazýváno obdobím bouření. Dochází k druhému období vzdoru, kdy jedinec hledá svoji identitu a vzdoruje dosud zaběhnutým věcem. Adolescence je vrchol pohlavního růstu, je to doba, kdy dochází ke změně v postavení jedince ve společnosti. Dochází k uklidnění a osvojování si získaných hodnot a postojů. 29 Obě pohlaví v této době spojuje vyrovnání se sebou samým. Pro dívky je v období dospívání důleţité budování mezilidských vztahů. Udrţují blízké vztahy s kamarádkami, s kterými si důvěrně povídají a pomáhají si navzájem. Nečeká se od nich, ţe se začnou odpoutávat od rodiny a matky. Chlapci jsou spíše zaměřeni na svoji osobu. Stahují se do ústraní a bojují s tím, ţe se od nich očekává samostatnost a 27 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Vydání 1. Praha: Karolinum, ISBN , s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Vydání 2. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN , s

21 sebevědomí. Pro chlapce je to náročné období, kdy se musejí pomalu odpoutávat od své matky a vymanit se z vlivu rodiny. 30 Rozdíly mezi pohlavím jsou i v motivaci. Chlapci jsou motivováni pochvalami a úspěchy, dívky naopak neúspěchy. Dívky se učí, ţe jejich úspěch zapříčinil okolní vjem: šťastný den či lehký příklad. V tomto směru je podporuje i okolí. Pokud se jim nedaří, přikládají vinu své neschopnosti a přijímají za ně plnou odpovědnost. Dívky se vyhýbají soupeření. Chlapci se ke svému úspěchu hrdě hlásí, pokud se jim nedaří, pokládají to za vinu okolnímu vjemu nikoliv sobě. Samozřejmě můţe to být i naopak. 31 Jako pozitivní dívky vnímají uznání za jejich vnímavost a starostlivost. Matky je učí, ţe se mají starat o mladší sourozence, a připravují je na roli matek. Pokud dívky vypadnou ze své role opatrovatelky, jsou podráţděné a často vzteklé. Později si dělají výčitky a cítí se provinile. Jejich agrese se změní na smutek aţ depresi. Toto chování mohou zaznamenat u matek a přijmout ho za své. Ţenská agrese je nepřijatelná pro většinu společnosti. 32 Chlapci se orientují spíše podle otců. Nejsou tolik v depresi jako dívky. Jejich boj je v umístění se mezi muţi, hledání své pozice v dominantní skupině. Snaţí se otci ukázat, ţe je průbojný a silný. Hledají v muţích ve svém okolí své vzory. 33 V dospělosti se jedinec začíná zaměřovat na povolání a volbu partnera. Je to doba zakládání rodiny. Dříve existovaly přesně předurčené úkoly pro muţe a ţenu. I dnes můţeme tyto stereotypně určené role nalézt, existuje však snaha o nebudování přesné hranice. Je snaha o nerozdělování striktních rolí podle pohlaví. Přispěla k tomu větší účast ţen v pracovním procesu. Téma je rozvedeno ve čtvrté kapitole KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s JORDAN, Judith V., Alexandra KAPLAN, Jaen BAKER MILLER a Irene STIVER. Women s Growth in connection. Vydání 1. New York: The Grilford Press, ISBN , s Growth in connection. Vydání 1. New York: The Grilford Press, ISBN , s KARSTEN, Harmut. Ženy - muži: Gendrové role, jejich původ a vývoj. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN X, s

22 3 Rodina a manželství V této kapitole budeme mluvit o pojmu rodina a manţelství. 3.1 Vymezení pojmu rodina Pojem rodina vysvětluje, z pohledu sociologie, Anthony Giddens, ve své knize Sociologie následovně: Rodina představuje skupinu osob přímo spjatých příbuzenskými vztahy, jejíž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí. 35 Nejuţší rodina se obecně skládá z otce, matky a jejich dětí, popřípadě z prarodičů. Mezi členy jsou velmi blízké vztahy, které ovlivňují a formují osobnosti v rodině. Tento typ rodiny označujeme pojmem nukleární rodina. Irena Sobotková uvádí ve své knize Psychologie rodiny definici rodiny podle Kramera, která zní: Rodina je skupina lidí se společnou historií, současnou realitou a budoucím očekáváním vzájemně propojených transakčních vztahů. Členové jsou často (ale, ne nutně) vázaní legitimním manželskými svazky, adopcí nebo společným uspořádáním života v určitém úseku jejich životní cesty. 36 V různých oblastech společensko-hospodářského ţivota je rodina pojímána také různě. Právnická literatura rodinu označuje jako rodinnou kolektivitu nebo základní článek společnosti. Sociologové nejčastěji uţívají pojmu sociální instituce nebo malá sociální skupina. V oblasti sociální psychologie se setkáváme s pojmem primární skupina a pedagogové označují rodinu jako výchovně socializační prvek. Ekonomové pouţívají pro rodinu výraz výrobní nebo také spotřební jednotka. V širším pojetí lze také rodinu vymezit jako systémový celek, který je schopný reprodukce svých základních podmínek. 35 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vydání 1. Praha: Argo, ISBN , s SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. Vydání 1. Praha: Portál, ISBN , s

23 a) Rodina jako dynamický systém, který předpoklad svého vzniku (narození dítěte) mění na výsledek, který je potencionálním východiskem vzniku nového systému (nové rodiny). b) Rodina jako společenský subsystém, který zabezpečuje primárně individuální a celospolečenské zájmy a potřeby a určuje postavení rodiny v systému společenských vztahů. Ačkoliv má rodina své zdroje a svou ţivotaschopnost, je závislá na sloţitých a vyšších systémech společnosti. c) Rodina jako vymezený celek, který zajišťuje relativně bezpečný prostor, stabilitu a jistoty pro sdílení, reprodukci a produkci ţivota Vymezení pojmu manželství Pojem manţelství je popisován, jako všeobecně uznaný sexuální svazek dvou dospělých lidí, kteří se po svatbě stávají i se svou vlastní rodinou příbuznými. Manţelství předpokládá zaloţení rodiny a tedy společnou ochranu a výchovu narozených nebo adoptovaných dětí STAŠOVÁ, L. Rodina jako výchovný a socializační činitel. In KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. Člověk prostředí výchova: K otázkám sociální pedagogik. Brno: Paido, ISBN , s GIDDENS, Anthony, Sociologie. Vydání 1. Praha: Argo, ISBN , s

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Otcové na rodičovské a po rodičovské

Otcové na rodičovské a po rodičovské Otcové na rodičovské a po rodičovské Participace mužů na péči o děti a na domácích pracích z hlediska genderové rovnosti PhDr. Hana Maříková, SOÚ Praha Východiska a otázky Transformace sféry rodiny a intimity,

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Životní perspektivy a směřování

Životní perspektivy a směřování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Životní perspektivy a směřování Profesní

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence)

Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12. Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Obecná a vývojová psychologie Přednáška 12 Období dospívání (období pubescence a období adolescence) Základní charakteristiky dospívání Biologické hledisko-první známky pohlavního zrání až dovršení pohlavní

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Role žen a mužů v rodině

Role žen a mužů v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Role žen a mužů v rodině Technické parametry

Více

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE

Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Vývoj od 1 roku do 3 let BATOLE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociální studií. MIROSLAVA ČÍŢKOVÁ Obor: Pedagogické asistentství

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociální studií. MIROSLAVA ČÍŢKOVÁ Obor: Pedagogické asistentství Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociální studií MIROSLAVA ČÍŢKOVÁ Obor: Pedagogické asistentství Genderové stereotypy v současné kultuře Bakalářská práce Vedoucí

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Psychologie a sociologie Úvod

Psychologie a sociologie Úvod Psychologie a sociologie Úvod Vlastnosti vrozené a získané. Osobnost, její biologické kořeny. Fyzický a psychický vývoj. Primární socializace. PaS1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Rozdělení rolí v rodině

Rozdělení rolí v rodině TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: +420 286 840 129, 30 E-mail: chludilo@soc.cas.cz Rozdělení rolí v rodině Technické parametry

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sociologie

Více

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina

PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D. Rodina PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Rodina Literatura k tématu: Helus, Z: Sociální psychologie pro pedagogy. Možný, I.: Moderní rodina (mýty a skutečnosti). Rodina Často slýcháme: Rodina je základem společnosti;

Více

Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postiţené děti, dospělé a seniory

Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postiţené děti, dospělé a seniory Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Studijní obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postiţené děti, dospělé a seniory Doporučený

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Možnosti využití případové konference v následné péči Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Důvody proč plánovat následnou péči Osobní kontakt zainteresovaných Rychlá koordinace Vyšší

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC

PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC PRVNÍ ROK ŽIVOTA NOVOROZENEC KOJENEC Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více