Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Ohnišov 182, Ohnišov, tel.: , IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Ohnišov 182, 517 84 Ohnišov, tel.: 494 566 679, IČO: 70979731"

Transkript

1

2 Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Ohnišov 182, Ohnišov, tel.: , IČO: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 dle 10, odst. 3 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) Projednáno na poradě pracovníků školy dne 28. srpna 2014, schváleno radou školy dne 29. srpna Tento dokument vypracovala ředitelka školy Mgr. Vladěna Stratilová dne 27. září Je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, přičemž jeden je uložen u ředitelky školy, druhý bude předán zřizovateli školy, kterým je Obec Ohnišov. Ohnišov, Mgr. Vladěna Stratilová ředitelka školy

3 Část I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Sídlo školy: Ohnišov 182, Ohnišov Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Obec Ohnišov Statutární orgán (ředitel): Mgr. Vladěna Stratilová Adresa bydliště: Slavoňov 18, Nové Město nad Metují 1 Datum poslední změny v zařazení školy do sítě škol a ŠZ: , č. j /SM/ , č. j. 3482/SM/ Cílová kapacita školy: základní škola - 41 žáků, mateřská škola - 28 dětí Škola není autorizovanou osobou a nemá akreditaci pro vzdělávání dospělých. Základní škola a Mateřská škola Ohnišov sdružuje: název součásti Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna sídlo Ohnišov 182, Ohnišov Ohnišov 182, Ohnišov Ohnišov 182, Ohnišov Ohnišov 182, Ohnišov Celkové údaje o základní škole počet tříd celkový počet žáků počet žáků na jednu třídu počet žáků na učitele ,5 11,6 Spojení postupných ročníků, rozvrstvení žáků ve školním roce 2011/2012 třída postupný ročník chlapci dívky celkem dojíždí I. 1., 2. 4, 3 3, II. 3., 4., 5. 4, 3, 2 2, 2, celkem Přidělení tříd a třídnictví: I. třída: Mgr. Vladěna Stratilová II. třída: Mgr. Veronika Pohlová ŠD: Hana Ježková 1

4 Ostatní vyučující: Hana Ježková prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova Otto Scheufler informatika Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Školní rok 2011/ 2012 kód oboru název oboru Název vzdělávacího programu číslo jednací platnost od C/01 Základní škola ŠVP pro ZV ZŠ Ohnišov neuvedeno Část III. Údaje o pracovnících školy Konkrétní údaje o pracovnících školy pracovní kvalifikace pedagog. délka praxe na ZŠ zařazení odborné (vysokoškolské, ÚSO) PF, FF, DPS ředitel učitelství pro ŠMVZP PF 38 let učitel učitelství pro 1. stupeň ZŠ PF 13 let vychovatel střední pedagogická škola SŠ 37 let vedoucí ŠJ výuční list - 8 let kuchařka maturitní zkouška SOU 2 roky školnice výuční list - 3 roky (ŠMVZP učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči) Aprobovanost pedagogických pracovníků ve škole učitelé ZŠ 80,0 % vychovatelé 100,0 % celkem 90,0 % Počet absolventů, kteří nastoupili na místo pedagogického pracovníka počet pedagogických pracovníků školní rok 2013/ Soupis externích pracovníků Druh činnosti Období Zajišťuje zpracování účetní agendy od dosud firma ALFA Data s.r.o., České Meziříčí zpracování mzdové agendy, personalistika od dosud firma ALFA Data s.r.o., České Meziříčí Výuka informatiky externě v rámci DPP Topič externě v rámci DPP Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 2

5 Druh studia, kurzu Akreditace MŠMT ČR počet zúčastněných Školení zaměstnanců v obl. BOZP a PO SIBBA Trading, s.r.o., RK 6 Porada vedoucích školních jídelen KÚK HK 1 Aktuální změny ve školské legislativě MŠMT ČR č.j / Správní řízení v ZŠ KÚK HK 1 Dietní stravování dětí ve škole MŠMT ČR č.j.19096/ Specifické vývojové poruchy učení a chování MŠMT ČR- č.j / Školení v oblasti BOZP KÚK HK 1 Info setkání- NS inspekčního hodnocení ČŠI, Praha 1 Kurz mluvní průpravy RYCON Consulting s.r.o, HK 1 2. Studium k rozšíření odborné kvalifikace Druh studia, kurzu Akreditace MŠMT ČR počet zúčastněných Studium AJ JŠ Magic English Náchod 1 Základní škola Část IV. Údaje o přijímacím řízení a zařazení vycházejících žáků Údaje o zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání podle 36, odst. 4 zákona č. 561/2004, školský zákon Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2014/2015 proběhl dne 22. ledna 2014 s níže uvedeným výsledkem: K zápisu se dostavilo celkem: 7 - z toho zapsáno 6 - z toho odklad školní docházky 1 Zápis na jiné ZŠ - Do prvního ročníku (k ) 6 Počty dětí Školní docházku ve školním roce 2013/2014 ukončilo 5 žáků, kteří byli umístěni následovně: z 5. postupného ročníku 3 žáci 2 žáci Gymnazium Dobruška 1 žák ZŠ Františka Kupky, Dobruška 2 žáci ZŠ Pulická, Dobruška 3

6 Členění podle oborů, ročníků a tříd Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Kód oboru C/01 ZŠ Název Počet 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč celkem oboru tříd ZŠ Prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků Přesídlil Prospěl Převeden Prospěl Neprospěl Opakuje z jiné s vyznamenáním do ZŠp školy celkem Docházka žáků ročník zameškané hodiny celkem počet % zameškaných neomluvené zameškaných hodin z celku hodiny hodin/žák ,6 24, ,0 26, ,5 22, ,0 7, ,8 23,0 0 Celkem ,6 20,0 0 Celkový počet neomluvených hodin počet neomluvených hodin % z celku zameškaných 0 0 4

7 Snížený stupeň z chování stupeň chování školní rok 2013/2014 počet % z celku Část VI. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 inspekční činnost konaná Českou školní inspekcí neproběhla. Ostatní kontrolní činnost: Dne se uskutečnila veřejnosprávní kontrola ve smyslu zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s odkazem na 15 zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole - zřizovatel Obec Ohnišov. Protokol Č. j. 438/13. Dne navštívily školu pracovnice Krajské hygienické stanice se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, které provedly kontrolu podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Protokoly: Č. j. KHSHK 03475/2014/1/HDM.RK/Ti, KHSHK 03476/2014/1/HDM.RK/Ry, KHSHK 03477/2014/1/HDM.RK/Ti, Ry. Během školního roku také probíhaly pravidelné kontroly a metodické dohlídky z hlediska BOZP a PO. (SIBBA Trading s.r.o., Rychnov nad Kněžnou). Škola také přijala nabídku Státního ústavu radiační ochrany a zapojila se do měření objemové aktivity radonu v objektu. Naměřené hodnoty ukazují, že v pobytových místnostech dětí je z hlediska výskytu radonu vše v pořádku. Výše uvedenými kontrolami nebyly zjištěny závažnější nedostatky ani pochybení. Zápisy a protokoly z jednotlivých kontrol jsou s možností nahlédnutí uloženy v ředitelně základní školy. Část VII. Údaje o školské radě Ve škole je ustanovena školská rada v počtu tří členů (1 zástupce byl jmenován zřizovatelem, 1 zástupce volili zákonní zástupci žáků, 1 zástupce volili pedagogičtí pracovníci školy). Z kroniky školy Část VIII. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Období školního vyučování bylo započato v pondělí 2. září 2013, pravidelné vyučování bylo zahájeno v úterý 3. září. Žáci byli seznámeni se školním řádem, s požárními předpisy a předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 5

8 Vyučování v prvním pololetí bylo ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014, ve druhém pololetí pak v pátek 27. června V tyto dny bylo žákům rozdáno vysvědčení. Dne proběhlo konkurzní řízení na místo ředitele školy. Do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ohnišov byla opět jmenována Mgr. Vladěna Stratilová. Během školního roku čerpali žáci ve dnech : a podzimní prázdniny vánoční prázdniny pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny volné dny vyhlášené ředitelkou školy hlavní prázdniny Jednání pedagogického sboru a provozních zaměstnanců Jednání pedagogické rady se uskutečnila celkem pětkrát a týkala se: příprava školního roku 2013/ hodnocení prospěchu a chování žáků za první čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování žáků za první pololetí hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování žáků za druhé pololetí Na provozních poradách, které předcházely jednáním pedagogické rady byla projednávána následující témata: výsledky kontrolní činnosti, organizace provozu školy, plnění ŠVP, zpracování IVP, práce s konfliktem, aktuální problémy. Třídní schůzky O prospěchu, chování, docházce a školních akcích byli zákonní zástupci žáků informováni na třídních schůzkách konaných dne a Základní údaje o klasifikaci získali všichni rodiče písemnou formou klasifikační archy. Třídní učitel musí zákonné zástupce žáků vždy co nejdříve upozornit na odlišnosti či nedostatky v prospěchu i chování jejich dítěte a doporučit jim způsoby nápravy a kompenzace. Rodiče žáků 5. ročníku měli také průběhu 2. pololetí možnost konzultovat s výchovnou poradkyní výběr vhodné školy pro přestup žáka na druhý stupeň ZŠ. Exkurze a vlastivědné výlety Den zemědělství Královéhradeckého kraje Exkurze do kovárny v Ohnišově Taneční vystoupení žáků ZUŠ Dobruška Školní výlet zámek Potštejn, hrad Litice Kulturní a společenské akce Beseda s pracovníky firmy EKOKOM Praha ekologická výchova Svatý Václav - beseda 6

9 Skautský oddíl Albatros - beseda O kapitánu Ploutvičkovi - divadlo O myslivci Martinovi divadlo Úsměv Vánoční focení ve škole Advent v Ohnišově - vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ Mikulášská nadílka ve škole O cukrářce Barborce - divadlo Úsměv Hrnečku vař, O zlaté rybce maňáskové divadlo Vánoční výstava na zámku v Novém Městě nad Metují O pošťáku Ondřejovi - divadlo Úsměv O krejčíku Špendlíkovi divadlo v Dobrušce O kuchařce Apolence - divadlo Úsměv Karneval ve škole program v rámci ŠD a MŠ Beseda s lesníky Školní fotografování dětí Taneční vystoupení - ZUŠ Dobruška Dětský den Vystoupení kouzelníka RENA BLACKA Duch nad zlato FF v Novém Městě nad Metují Koš snů slavnostní den v ZOO Dvůr Králové nad Labem O líné babičce Klicperovo divadlo v Hradci Králové Soutěže Mezinárodní matematická soutěž Cvrček a Klokánek Přírodovědná soutěž Co vím o lese? (Lesy ČR, s. p.) Bambiriáda v Náchodě přehlídka volnočasových aktivit Výtvarná soutěž Třídíme s Nikitou (Recyklohraní - CEP HK) Sportovní aktivity Sportovní odpoledne Zahájení plaveckého výcviku, plavecká škola Dorka Dobruška Ohnivcovy hry Turistická vycházka do Klopotova Dopravní výchova na hřišti (testy, jízda zručnosti, zdravověda) Další akce, na kterých se škola podílela Adventní trhy v Ohnišově Vítání občánků v Ohnišově Školní ples Šibřinky v Ohnišově Projekty zařazené v ŠVP Den zemědělství Královéhradeckého kraje Kdo se bojí, nesmí do školy Advent Lidové tradice v regionu Den Země Školní přírodovědec Ohnivcovy hry Dopravní výchova Poznáváme naši vlast, zámek Potštejn, hrad Litice 7

10 Přehled nabídky zájmové činnosti: - výuka hry na flétnu - výuka anglického jazyka - ICT a digitální technologie Testování žáků Ve školním roce 2013/2014 celoplošné zkoušky projektu Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání neproběhly. Projekty K datu byl úspěšně zakončen Projekt EU Peníze školám. V rámci tohoto projektu byla dokončena modernizace učebny výpočetní techniky, učitelé také pro žáky vypracovali digitální učební materiály, které pak následně ověřovali přímo ve výuce a to v běžných nebo v individualizovaných hodinách. Projekt odborné praxe pro mladé do 30let v Královéhradeckém kraji Ředitelka školy reagovala na výzvu Úřadu práce Hradec Králové ohledně regionálního individuálního projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Královéhradeckém kraji. Jeho cílem bylo podpořit profesní start mladých lidí poskytnutím poradenství, kvalitní pracovní praxe a zprostředkovat získání odpovídajících pracovních dovedností a specifických kompetencí pro jejich úspěšný vstup na otevřený trh práce. V termínu od do pracovala ve škole stážistka, která zastávala pozici specializovaného asistenta. Náplň její práce spočívala v pedagogické asistenci a současně také v tvůrčí výtvarné činnosti. Během stáží v MŠ, ZŠ a ŠD si však uvědomila, že se její budoucí profesní orientace nebude ubírat pedagogickým směrem, ale že její kariérní růst naváže na grafickou a multimediální komunikaci, kterou na UHK vystudovala, a kterou si v podmínkách naší školy také vyzkoušela. Servisní služby 1. Školní družina - ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo ŠD 25 žáků z 1. až 5. ročníku. Jejím hlavním posláním v podmínkách naší školy je zabezpečení: odpočinku a relaxace žáků, rozvíjení poznatků získaných v průběhu vyučování, pěstování kladných vztahů ve skupině a zdravého sebevědomí, zlepšování manuální zručnosti, vštěpování zdravého životního stylu, rozvíjení estetického cítění, pěstování citlivého a tolerantního přístupu k žákům s handicapem a k seniorům, pěstování kladného vztahu k místu, kde žijeme. V tomto školním roce pokračovaly již zaběhnuté a osvědčené akce pro mladší žáky. Starší žáci pak většinou vystupovali v rolích organizátorů a odborných garantů. Činnost ŠD byla tedy zaměřena především na sportovní, výtvarné a přírodovědné vyžití žáků. Při této příležitosti došlo k založení školní zahrádky. Vzorně se o ni staraly děti všech postupných ročníků, výpěstky pak využívaly k různým činnostem. Pod vedením paní vychovatelky byly také pořádány tyto aktivity: drakiáda, podzimní přespávání ve škole, zimní a letní olympiáda, soutěž Školní přírodovědec, vynášení Morany, výuka hry na zobcovou flétnu, 8

11 nácvik předtančení, příprava karnevalu, turnaj v dámě a jiných deskových hrách, četba na pokračování, příprava dětského dne, EKO den třídění odpadu, pěstitelské aktivity na školní zahrádce, vánoční a velikonoční dílna, docvičování divadelních představení a další. Děti se také v průběhu školního roku zapojovaly do soutěží, které byly vyhlašovány jinými subjekty: Lesy ČR, s. p. - přírodovědná soutěž Co vím o lese? CEP HK - výtvarná soutěž Třídíme s Nikitou (v rámci recyklohraní) V již zmíněné výtvarné soutěži Třídíme s Nikitou se naši žáci opět umístili, v rámci krajského kola, na úžasném druhém místě. Proto se tedy také účastnili dne 19. června slavnostního vyhlášení výsledků, které proběhlo za účasti médií v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. 2. Příprava svačin pro školní děti V rámci školního stravování je žákům školy připravována dopolední přesnídávka, včetně dodržování pitného režimu. Této možnosti využívají téměř všichni žáci. 3. Dohlídávání žáků ZŠ v mateřské škole Škola, ve výjimečných případech, zajišťuje nad žáky prvního až třetího ročníku ZŠ po ukončení jejich vzdělávání ve školní družině dohled v MŠ. 4. Kurzy angličtiny pro děti předškolního a školního věku Zajišťuje Atlanta, jazyková škola Dobruška. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Práce v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2013/2014 prolínala napříč všemi oblastmi vzdělávání a výchovy. Poznatky a praktické dovednosti žáci získávali zejména v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy, informatiky a pracovních činností. Ve škole jsou umístěny tašky na třídění odpadu. Projektový den Den Země je celý zaměřený na získávání praktických dovedností a návyků z oblasti EVVO. V rámci činnosti ŠD se také zapojujeme do různých akcí a soutěží, které pořádají jiné organizace: přednášky o třídění odpadů, návštěva sběrného dvora v obci, péče o obecní studánku, výtvarné soutěže, pravidelný úklid školního pozemku. Děti jsou permanentně vedeny k ochraně životního prostředí. Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program školy vychází ze strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT ČR. V tomto školním roce se školní metodik prevence nesetkal se závažnějším problémem, který by vyžadoval okamžité odborné posouzení a řešení. Pravidelně je prováděna prevence formou skupinových her, besed a monitoringu. 9

12 Klima školy Naše školství prochází již několik roků změnami, které se dotýkají celého prostředí školy a ovlivňují její klima. Také z tohoto důvodu je školní klima v posledním období dosti akcentovanou kategorií. Je již zřejmé, že bez příznivého klimatu nelze očekávat zvyšování školní efektivity. Školní klima má mimo jiné vliv na sociální chování žáků, ale také na jejich motivaci k výkonu, na průběh učení i na učební výsledky. Se školním klimatem souvisí výkonnostní status třídy. To znamená, jaký je počet úspěšných žáků ve srovnání s neúspěšnými. Dobré školní klima však prospívá nejen žákům, ale působí rovněž na psychické rozpoložení učitelů a vedení školy, na jejich pracovní spokojenost. Můžeme tedy říci, že ovlivňuje existenci školy, její schopnost přežít a připravenost k inovacím. Školní klima v podmínkách naší školy žákům umožňuje: samostatné objevné učení se, podporuje rozvoj jejich osobností, klade požadavky úměrně individuálním schopnostem, dává jim jistotu, že budou akceptováni, umožňuje zažít úspěch, zprostředkovává vědomí, že se k nim přistupuje spravedlivě, dává jim možnost spoluvytvářet školu. Klima z hlediska emocionálního: bezpečí, pohoda, důvěra, jistota, radost. Klima z hlediska sociálního: vzájemný respekt, úcta, ohleduplnost, tolerance, empatie, spolupráce. Klima z hlediska pracovního: řád, respektování pravidel, soustředěnost, dotahování činností a úkolů do konce, pracovitost, činorodost, důslednost. Učitelé se pak domnívají, že škola s příznivým klimatem by měla být pracovištěm, kde učitel rád pracuje a může prožít pocit sounáležitosti s ostatními učiteli, úspěch v oboru, seberealizaci, samostatnost a svobodu v práci, uznání a spravedlivé hodnocení. Rodiče pak od pozitivního školního klimatu očekávají kompetentnost a vstřícnost učitelů, spravedlivé zacházení s dětmi, vhodnou motivaci k učení, individuální podporu každému dítěti, cílevědomou práci školy v kognitivní i emocionální oblasti. Odborně metodická činnost praxe pro studenty, kolegy Z důvodu prezentace školy a personální politiky školy umožňujeme výkon pedagogických praxí studentům následujících škol: SŠ a VOŠ Litomyšl, SŠ sociální evangelická akademie Náchod, UK Praha, UP Olomouc, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Hradec Králové. 10

13 Část IX. Základní údaje o mateřské škole 1. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR kód oboru název oboru Název vzdělávacího programu číslo jednací platnost od --- Mateřská škola ŠVP Hrajeme si celý rok Údaje o pracovnících školy pracovní kvalifikace pedagog. délka praxe na ZŠ zařazení odborné (vysokoškolské, ÚSO) PF, FF, DPS Učitel MŠ střední pedagogická škola SŠ 33 let Učitel MŠ VOŠ pedagogická a střední pedagogická škola VOŠ 4 roky uklízečka výuční list -- 8 let Aprobovanost pedagogických pracovníků ve škole učitelé MŠ 100,0 % celkem 100,0 % Počet absolventů, kteří nastoupili na místo pedagogického pracovníka počet pedagogických pracovníků školní rok 2012/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Akreditace MŠMT ČR počet zúčastněných Školení zaměstnanců v obl. BOZP a PO SIBBA Trading, s.r.o. RK 3 Setkání řed. a ved. uč. MŠ s prac. KÚ MŠMT ČR č.j.2232/ Údaje o přijímacím řízení a zařazení dětí Členění podle tříd počet tříd celkový počet dětí počet dětí na jednu třídu počet dětí na učitele Věkové složení dětí Ročník MŠ Počet dětí Chlapci Dívky Dojíždí 1.(děti 2-3 let) (děti 3-4 let) (děti 4-5 let) (děti 5-6 let) Celkem: Údaje o zápisu dětí do MŠ podle 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Zápis do mateřské školy proběhl dne 20. května

14 Věkové složení přijatých dětí Ročník MŠ Počet dětí Chlapci Dívky Dojíždí 1. (děti 2-3 let) (děti 3-4 let) (děti 4-5 let) (děti 5-6 let) Celkem: Docházku ukončilo 8 dětí, které byly k 1. září 2014 umístěny následovně: Počty dětí Název základní školy 6 ZŠ Ohnišov 1 ZŠ Nový Hrádek 1 ZŠ Trivium Plus o.p.s., Dobřany 4. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Z kroniky mateřské školy Kulturní a společenské akce Zahájení kurzu Angličtiny (Atlanta Dobruška) Když jde kůzle otevřít, divadlo v Novém Městě nad Metují O kapitánu Ploutvičkovi, loutkové divadlo O myslivci Martinovi divadlo Úsměv Vánoční focení Návštěva v MŠ Val Advent v Ohnišově, kulturní program O cukrářce Barborce, divadlo Úsměv Hrnečku vař, O zlaté rybce, maňáskové divadlo Vánoční pohádka, kino Dobruška Vánoční besídka Novoroční přání po vsi O pošťáku Čestmírovi, divadlo Úsměv O krejčíku Špendlíkovi, divadlo v Dobrušce Návštěva v MŠ Val O kuchařce Apolence, divadlo Úsměv Masopust, průvod v maskách po vsi, karneval společně se ZŠ Mňam pohádky, kino Dobruška ZUŠ Dobruška, vystoupení dětí s hudebními nástroji Povídejme si děti, divadlo v Dobrušce Fotografování ZUŠ Dobruška, paní učitelky zkouší předškoláky Přespávání s předškoláky ve školce Zápis do MŠ Exkurze a vlastivědné výlety Výstava domácího zvířectva v Dobrušce Výlet na Kunětickou horu Výlet do Nového Města nad Metují 12

15 Sportovní aktivity Jóga pro děti, sokolovna v Dobrušce Zahájení plaveckého výcviku, bazén v Novém Městě nad Metují Dětský den se ZŠ na školní zahradě Mokrá vysvědčení, poslední lekce plaveckého výcviku Část X. Základní údaje o autoevalueci školy Autoevaluace je nedílnou součástí školy a je zaměřena na plnění dlouhodobého záměru rozvoje školy. 1 Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na: cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a jejich reálnost a stupeň důležitosti, oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, v nichž je třeba úroveň vzdělávání zlepšit včetně návrhů příslušných opatření, účinnost případných nápravných opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob ve vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 2 Podklady pro zpracování hodnocení školy školní matrika výroční zpráva o činnosti školy třídní knihy školní řád záznam z pedagogických rad a metodických sdružení hospitační záznamy žákovské testy protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy SWOT analýza záznamy z provozních porad personální a mzdová dokumentace hospodářská dokumentace 3 Metody autoevaluace pozorování, evidence pozorovaných jevů (sběr dat) hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků dotazníky, ankety (průzkum) testy (vlastní, vnější) srovnávací, ověřovací, dovednostní hospitace autoevaluace učitelů 13

16 vnější evaluace rozbory žákovských prací, činností diskuse, panelová diskuse, porady, rozhovory stanovování a hodnocení plnění plánů (např. roční plán) rozbor školní dokumentace (např. zápisy v ŽK, tematické plány, schránka důvěry ) pedagogická tvořivost (metodické materiály, projekty, granty ) další vzdělávání pedagogických pracovníků úspěchy v soutěžích nabídka zájmové činnosti akce pro veřejnost 4 Podmínky ke vzdělávání Personální podmínky vzdělávání Celkový počet pedagogických pracovníků v pracovně právním vztahu je 5. Z toho 1 ředitel, 1 učitelka ZŠ, 1 vychovatelka ŠD, 2 učitelky MŠ. Učitelé na škole nejsou 100% kvalifikovaní, někteří nejsou absolventy magisterského studia. Přesto se však všichni při výchově a vzdělávání žáků snaží využívat zásady individuálního, diferencovaného přístupu k dětem a moderní vyučovací metody. Materiálně technické vybavení - používáme metodu pozorování, vnější evaluace. Školní budova - stáří budovy je téměř 80 let, v současné době je však po celkové rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ i MŠ. Prostorové členění objektu přispívá k vytváření optimálních podmínek pro plnění výchovně vzdělávacích cílů. Učebny a odborné pracovny škola má a využívá tyto učebny a prostory: - 2 kmenové učebny - školní družinu - počítačovou učebnu - školní dílnu - tělocvičnu - nářaďovnu - 1 kabinet - ředitelnu - kuchyňku - šatnu - školní pozemek - vyhovující prostory užívá i MŠ Vybavení žákovským nábytkem jednotlivé učebny jsou vybaveny stavitelným nábytkem, který splňuje požadavky kladené Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. V průběhu školních let 2011/2012 a 2012/2013 byly do kmenových učeben zakoupeny 2 keramické školní tabule. V tomto školním roce prošla významnou modernizací mateřská škola. Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím inventář učebních pomůcek je systematicky obnovován a doplňován na základě požadavků jednotlivých vyučujících. V tomto školním roce jsme investovali do vybavení tělocvičny. Byla pořízena nová lavička a švédská bedna. Tělocvična je v době mimo vyučování také využívána i jinými organizacemi působícími v obci - cvičení žen, kroužek malých hasičů. 14

17 Vybavení učebnicemi a učebními texty stav učebnic a knižního fondu je průběžně aktualizován dle nároků kladených na výuku a dle aktuálního počtu žáků. Naší snahou je, aby nedocházelo k nadměrnému vytváření skladových zásob učebnic a učebních textů. Vybavení školy multimediální a výpočetní technikou je na dobré úrovni. Při výuce je standardně využívána interaktivní tabule, i učiteli nepočítačových předmětů jsou žáci vedeni k systematickému vyhledávání a třídění informací na internetu. Školní družina je koncipována jako doplněk rodinné výchovy. Je umístěna ve vlastních prostorách. Inventář ŠD je však značně opotřebený a zastaralý. Výhledově bude nezbytné jej obměnit dle věkového složení žáků a požadavků paní vychovatelky. Plán ICT Školení pedagogických pracovníků v rámci SIPVZ Současný stav Celkový počet pedagogických pracovníků 4 - z toho proškolených na úrovni Z 2 - z toho proškolených na úrovni P 2 - z toho proškolených na úrovni S 0 Celkový stav pedagogických pracovníků je uveden ve fyzických osobách, velikost přepočtených úvazků činí 3,3 pracovníka. Vybavení školy počítačovou technikou Počet přípojných míst Aktuální počet počítačů Učebna informatiky 9 9 Přenosné počítače 2 2 Ostatní učebny 3 3 Školní družina 1 1 Odborné učebny 0 0 Sborovna 0 1 Kabinety 0 0 MŠ 1 1 ŠJ 1 1 Ředitelna 1 1 Finanční podmínky vzdělávání Rozpočet školy - finanční prostředky poskytované zřizovatelem a MŠMT jsou uvedeny v této zprávě v samostatném přehledu. Výsledky kontrol Použití metody vnější evaluace. 15

18 Kontrolami, které jsou uvedeny v Části VI. této zprávy nebyly zjištěny závažnější nedostatky ani pochybení. Zápisy a protokoly z jednotlivých kontrol jsou s možností nahlédnutí uloženy v ředitelně základní školy. 5 Průběh vzdělávání Vzdělávací program ŠVP pro ZV ZŠ Ohnišov, upravený k Ve školním roce 2013/2014 byly zpracovány čtyři individuální vzdělávací plány, na doporučení PPP Rychnov nad Kněžnou probíhala reedukace specifických poruch učení u dvou žáků druhého a třetího ročníku. ŠVP Hrajeme si celý rok mateřská škola Rozvrh hodin Rozvrh hodin je zpracován tak, aby: pokryl učební plán školy, byl v souladu s didaktickými zásadami a právními předpisy, umožnil dětem práci v zájmových kroužcích, umožnil dětem cestování do školy a ze školy veřejnými dopravními prostředky. Školní řád Školní řád upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství a násilí, podmínky zacházení s majetkem školy. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků každému hodnocení musí předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a k nim náležejících kritérií hodnocení sebehodnocení žáka je nedílnou součástí procesu hodnocení závěrečné rozhodnutí o známce je sice na učiteli, ale žáci se přibírají k diskusi o známce, aby jim byla jasná hodnotící kritéria a posilovala se jejich dovednost sebehodnocení používá se metoda portfolia, tj. průběžného shromažďování ukázek toho, co má žák zvládnuto (doklady o rozdílu na začátku a po dokončení učení většího celku) důležitá je i práce s chybou, žák má právo udělat chybu chybovat je normální, je to nedílná součást procesu učení při hodnocení se vždy posuzuje individuální pokrok žáka, při respektování jeho individuálních předpokladů bez srovnávání s ostatními žáky nedílnou součástí hodnocení je vzájemné hodnocení mezi žáky, je důležité učit žáky kriticky a objektivně posoudit svůj výkon i výkon druhých důležitý je individuální přístup k žákům snažíme se o objektivní hodnocení žáka Způsob hodnocení jednotlivých předmětů Slovní hodnocení: žáci s IVP Klasifikace známkou: všechny předměty Podrobnější kriteria jsou uvedena ve školním řádu 16

19 Prevence sociálně patologických jevů Zaměříme se na: sledování podmínek a situace na škole z hlediska sociálně patologických jevů, dodržování zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, vypracování minimálního preventivního programu, předcházení, odhalování a řešení zjištěné šikany. Klima školy Je trvale ovlivněno rovnocennou participací rodičů, žáků a učitelů na výchově a vzdělávání. Za velmi významnou je považována role třídního učitele, zejména při řešení citových problémů žáků. V průběhu celého školního roku byli žáci vedeni k samostatnému vyhledávání nových poznatků, k využívání a posuzování informací. U žáků byla rozvíjena dovednost vést dialog, naslouchat druhým a reagovat odpovídajícím způsobem. Žáci se učili pracovat v týmu, přijímat roli v týmu a plnit povinnosti, kontrolovat a hodnotit práci. Žáci měli možnost projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost. Někteří však nebyli schopni respektovat nastavená pravidla chování. U žáků byla rozvíjena otevřenost a citlivost k ostatním lidem, tolerance a úcta k člověku, solidarita k druhému, schopnost empatie, kritické postoje k negativním jevům. Žákům byly vštěpovány principy fungování demokracie, průběžně získávali informace o trhu práce. 6 Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Spolupráce s rodiči v podmínkách naší školy je na velmi dobré úrovni. Cílem školy je tuto spolupráci nadále zlepšovat. Chceme organizovat více akcí na nichž se budou podílet rodiče společně se svými dětmi. SWOT analýza školy Stanovení silných a slabých stránek školy, příležitostí a rizik. Tato analýza nám podá nejjasnější charakteristiku školy, z níž můžeme vycházet při stanovení nových směrů vývoje školy. K silným stránkám naší školy patří stabilizovaný pedagogický sbor, vysoce individuální a diferencovaná práce se žáky, spokojenost rodičů s poskytovanou úrovní výchovy a vzdělávání. Slabé stránky spatřujeme v nedostatečné úrovni prezentace školy na veřejnosti. V letošním školním roce se nám však podařilo rozšířit nabídku zájmové činnosti pro žáky. Školská rada - metoda pozorování, vnější evaluace školy Ve školním roce 2011/2012 byla na základě voleb dle 167 zákona č. 561/2004, školský zákon, ustanovena školská rada v počtu tří členů (1 člen za zřizovatele, 1 člen za rodiče, 1 člen za pedagogy). Třídní schůzky Metoda pozorování, evidence pozorovaných jevů sledujeme četnost schůzek, návštěvnost v jednotlivých ročnících, individuální návštěvy rodičů ve škole během školního roku. Nejméně dvakrát ročně jsou vyhlašovány hromadné třídní schůzky, po kterých vždy následují individuální pohovory s učiteli. Této formy schůzek se účastní zhruba 98% rodičů žáků prvního stupně. Zákonní zástupci však stále častěji preferují formu individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími. Prezentace školy na veřejnosti Formou různých soutěží v rámci Královéhradeckého kraje. Kulturní a společenská vystoupení v obci. 17

20 7 Výsledky vzdělávání žáků Zjišťování výsledků úrovně vzdělávání probíhá při hospitacích ředitele, kontrolou žákovských písemností školní a domácí sešity z českého jazyka a matematiky. Využitím plošného testování žáků 5. ročníku, hodnocení úspěšnosti v přijetí na 2. stupeň plně organizovaných škol. K dalším významným autoevaluačním nástrojům patří i anonymní šetření Mapa školy, které probíhalo v měsíci lednu a únoru 2014 a bylo provedeno firmou SCIO. Jeho výstupem je analytická závěrečná zpráva v podobě přehledných tabulek a grafů. Hodnocení je tematicky rozděleno do 11 skupin: 3. Cíle školy 4. Školní vzdělávací program 5. Výběr školy 6. Spokojenost se školou 7. Kvalita a forma výuky 8. Hodnocení 9. Vztahy 10. Bezpečné a zdravé prostředí školy 11. Spolupráce 12. Materiální zázemí 13. Školní NEJ Počty zúčastněných respondentů Skupiny respondentů Počet respondentů Žáci 1. stupně 29 Učitelé 3 Rodiče 27 Provozní zaměstnanci 3 Celkový počet 62 Návratnost dotazníků Skupiny respondentů Návratnost dotazníků v % Žáci 1. stupně 100 Učitelé 100 Rodiče 93,1 Provozní zaměstnanci 100 Pro bližší ilustraci je součástí této zprávy výstup v podobě souhrnných výsledků pro rodiče. Kompletní analytická zpráva je s možností nahlédnutí uložena v ředitelně školy. Část XI. Perspektiva školy a konkrétní úkoly pro další období Perspektiva školy a cíle pro další období zachovat dobré jméno základní a mateřské školy na veřejnosti, obstát v konkurenci ostatních škol udržet zájem rodičů o přijetí dětí do základní a mateřské školy mít dobré výsledky v umísťování žáků 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. žáků a autoevaluace školy 6.A.1. Pravidla pro hodnocení žáků obecně je součástí každého sociálního systému, který má směřovat k dlouhodobé udržitelnosti a být schopen reagovat na změny prostředí. Vzdělávací

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více