Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Ohnišov 182, Ohnišov, tel.: , IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Ohnišov 182, 517 84 Ohnišov, tel.: 494 566 679, IČO: 70979731"

Transkript

1

2 Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Ohnišov 182, Ohnišov, tel.: , IČO: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 dle 10, odst. 3 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) Projednáno na poradě pracovníků školy dne 28. srpna 2014, schváleno radou školy dne 29. srpna Tento dokument vypracovala ředitelka školy Mgr. Vladěna Stratilová dne 27. září Je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, přičemž jeden je uložen u ředitelky školy, druhý bude předán zřizovateli školy, kterým je Obec Ohnišov. Ohnišov, Mgr. Vladěna Stratilová ředitelka školy

3 Část I. Základní charakteristika školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Sídlo školy: Ohnišov 182, Ohnišov Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Obec Ohnišov Statutární orgán (ředitel): Mgr. Vladěna Stratilová Adresa bydliště: Slavoňov 18, Nové Město nad Metují 1 Datum poslední změny v zařazení školy do sítě škol a ŠZ: , č. j /SM/ , č. j. 3482/SM/ Cílová kapacita školy: základní škola - 41 žáků, mateřská škola - 28 dětí Škola není autorizovanou osobou a nemá akreditaci pro vzdělávání dospělých. Základní škola a Mateřská škola Ohnišov sdružuje: název součásti Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna sídlo Ohnišov 182, Ohnišov Ohnišov 182, Ohnišov Ohnišov 182, Ohnišov Ohnišov 182, Ohnišov Celkové údaje o základní škole počet tříd celkový počet žáků počet žáků na jednu třídu počet žáků na učitele ,5 11,6 Spojení postupných ročníků, rozvrstvení žáků ve školním roce 2011/2012 třída postupný ročník chlapci dívky celkem dojíždí I. 1., 2. 4, 3 3, II. 3., 4., 5. 4, 3, 2 2, 2, celkem Přidělení tříd a třídnictví: I. třída: Mgr. Vladěna Stratilová II. třída: Mgr. Veronika Pohlová ŠD: Hana Ježková 1

4 Ostatní vyučující: Hana Ježková prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova Otto Scheufler informatika Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Školní rok 2011/ 2012 kód oboru název oboru Název vzdělávacího programu číslo jednací platnost od C/01 Základní škola ŠVP pro ZV ZŠ Ohnišov neuvedeno Část III. Údaje o pracovnících školy Konkrétní údaje o pracovnících školy pracovní kvalifikace pedagog. délka praxe na ZŠ zařazení odborné (vysokoškolské, ÚSO) PF, FF, DPS ředitel učitelství pro ŠMVZP PF 38 let učitel učitelství pro 1. stupeň ZŠ PF 13 let vychovatel střední pedagogická škola SŠ 37 let vedoucí ŠJ výuční list - 8 let kuchařka maturitní zkouška SOU 2 roky školnice výuční list - 3 roky (ŠMVZP učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči) Aprobovanost pedagogických pracovníků ve škole učitelé ZŠ 80,0 % vychovatelé 100,0 % celkem 90,0 % Počet absolventů, kteří nastoupili na místo pedagogického pracovníka počet pedagogických pracovníků školní rok 2013/ Soupis externích pracovníků Druh činnosti Období Zajišťuje zpracování účetní agendy od dosud firma ALFA Data s.r.o., České Meziříčí zpracování mzdové agendy, personalistika od dosud firma ALFA Data s.r.o., České Meziříčí Výuka informatiky externě v rámci DPP Topič externě v rámci DPP Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 2

5 Druh studia, kurzu Akreditace MŠMT ČR počet zúčastněných Školení zaměstnanců v obl. BOZP a PO SIBBA Trading, s.r.o., RK 6 Porada vedoucích školních jídelen KÚK HK 1 Aktuální změny ve školské legislativě MŠMT ČR č.j / Správní řízení v ZŠ KÚK HK 1 Dietní stravování dětí ve škole MŠMT ČR č.j.19096/ Specifické vývojové poruchy učení a chování MŠMT ČR- č.j / Školení v oblasti BOZP KÚK HK 1 Info setkání- NS inspekčního hodnocení ČŠI, Praha 1 Kurz mluvní průpravy RYCON Consulting s.r.o, HK 1 2. Studium k rozšíření odborné kvalifikace Druh studia, kurzu Akreditace MŠMT ČR počet zúčastněných Studium AJ JŠ Magic English Náchod 1 Základní škola Část IV. Údaje o přijímacím řízení a zařazení vycházejících žáků Údaje o zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání podle 36, odst. 4 zákona č. 561/2004, školský zákon Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2014/2015 proběhl dne 22. ledna 2014 s níže uvedeným výsledkem: K zápisu se dostavilo celkem: 7 - z toho zapsáno 6 - z toho odklad školní docházky 1 Zápis na jiné ZŠ - Do prvního ročníku (k ) 6 Počty dětí Školní docházku ve školním roce 2013/2014 ukončilo 5 žáků, kteří byli umístěni následovně: z 5. postupného ročníku 3 žáci 2 žáci Gymnazium Dobruška 1 žák ZŠ Františka Kupky, Dobruška 2 žáci ZŠ Pulická, Dobruška 3

6 Členění podle oborů, ročníků a tříd Část V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Kód oboru C/01 ZŠ Název Počet 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč celkem oboru tříd ZŠ Prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků Přesídlil Prospěl Převeden Prospěl Neprospěl Opakuje z jiné s vyznamenáním do ZŠp školy celkem Docházka žáků ročník zameškané hodiny celkem počet % zameškaných neomluvené zameškaných hodin z celku hodiny hodin/žák ,6 24, ,0 26, ,5 22, ,0 7, ,8 23,0 0 Celkem ,6 20,0 0 Celkový počet neomluvených hodin počet neomluvených hodin % z celku zameškaných 0 0 4

7 Snížený stupeň z chování stupeň chování školní rok 2013/2014 počet % z celku Část VI. Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 inspekční činnost konaná Českou školní inspekcí neproběhla. Ostatní kontrolní činnost: Dne se uskutečnila veřejnosprávní kontrola ve smyslu zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů s odkazem na 15 zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole - zřizovatel Obec Ohnišov. Protokol Č. j. 438/13. Dne navštívily školu pracovnice Krajské hygienické stanice se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, které provedly kontrolu podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Protokoly: Č. j. KHSHK 03475/2014/1/HDM.RK/Ti, KHSHK 03476/2014/1/HDM.RK/Ry, KHSHK 03477/2014/1/HDM.RK/Ti, Ry. Během školního roku také probíhaly pravidelné kontroly a metodické dohlídky z hlediska BOZP a PO. (SIBBA Trading s.r.o., Rychnov nad Kněžnou). Škola také přijala nabídku Státního ústavu radiační ochrany a zapojila se do měření objemové aktivity radonu v objektu. Naměřené hodnoty ukazují, že v pobytových místnostech dětí je z hlediska výskytu radonu vše v pořádku. Výše uvedenými kontrolami nebyly zjištěny závažnější nedostatky ani pochybení. Zápisy a protokoly z jednotlivých kontrol jsou s možností nahlédnutí uloženy v ředitelně základní školy. Část VII. Údaje o školské radě Ve škole je ustanovena školská rada v počtu tří členů (1 zástupce byl jmenován zřizovatelem, 1 zástupce volili zákonní zástupci žáků, 1 zástupce volili pedagogičtí pracovníci školy). Z kroniky školy Část VIII. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Období školního vyučování bylo započato v pondělí 2. září 2013, pravidelné vyučování bylo zahájeno v úterý 3. září. Žáci byli seznámeni se školním řádem, s požárními předpisy a předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 5

8 Vyučování v prvním pololetí bylo ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014, ve druhém pololetí pak v pátek 27. června V tyto dny bylo žákům rozdáno vysvědčení. Dne proběhlo konkurzní řízení na místo ředitele školy. Do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ohnišov byla opět jmenována Mgr. Vladěna Stratilová. Během školního roku čerpali žáci ve dnech : a podzimní prázdniny vánoční prázdniny pololetní prázdniny jarní prázdniny velikonoční prázdniny volné dny vyhlášené ředitelkou školy hlavní prázdniny Jednání pedagogického sboru a provozních zaměstnanců Jednání pedagogické rady se uskutečnila celkem pětkrát a týkala se: příprava školního roku 2013/ hodnocení prospěchu a chování žáků za první čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování žáků za první pololetí hodnocení prospěchu a chování žáků za třetí čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování žáků za druhé pololetí Na provozních poradách, které předcházely jednáním pedagogické rady byla projednávána následující témata: výsledky kontrolní činnosti, organizace provozu školy, plnění ŠVP, zpracování IVP, práce s konfliktem, aktuální problémy. Třídní schůzky O prospěchu, chování, docházce a školních akcích byli zákonní zástupci žáků informováni na třídních schůzkách konaných dne a Základní údaje o klasifikaci získali všichni rodiče písemnou formou klasifikační archy. Třídní učitel musí zákonné zástupce žáků vždy co nejdříve upozornit na odlišnosti či nedostatky v prospěchu i chování jejich dítěte a doporučit jim způsoby nápravy a kompenzace. Rodiče žáků 5. ročníku měli také průběhu 2. pololetí možnost konzultovat s výchovnou poradkyní výběr vhodné školy pro přestup žáka na druhý stupeň ZŠ. Exkurze a vlastivědné výlety Den zemědělství Královéhradeckého kraje Exkurze do kovárny v Ohnišově Taneční vystoupení žáků ZUŠ Dobruška Školní výlet zámek Potštejn, hrad Litice Kulturní a společenské akce Beseda s pracovníky firmy EKOKOM Praha ekologická výchova Svatý Václav - beseda 6

9 Skautský oddíl Albatros - beseda O kapitánu Ploutvičkovi - divadlo O myslivci Martinovi divadlo Úsměv Vánoční focení ve škole Advent v Ohnišově - vystoupení žáků ZŠ a dětí MŠ Mikulášská nadílka ve škole O cukrářce Barborce - divadlo Úsměv Hrnečku vař, O zlaté rybce maňáskové divadlo Vánoční výstava na zámku v Novém Městě nad Metují O pošťáku Ondřejovi - divadlo Úsměv O krejčíku Špendlíkovi divadlo v Dobrušce O kuchařce Apolence - divadlo Úsměv Karneval ve škole program v rámci ŠD a MŠ Beseda s lesníky Školní fotografování dětí Taneční vystoupení - ZUŠ Dobruška Dětský den Vystoupení kouzelníka RENA BLACKA Duch nad zlato FF v Novém Městě nad Metují Koš snů slavnostní den v ZOO Dvůr Králové nad Labem O líné babičce Klicperovo divadlo v Hradci Králové Soutěže Mezinárodní matematická soutěž Cvrček a Klokánek Přírodovědná soutěž Co vím o lese? (Lesy ČR, s. p.) Bambiriáda v Náchodě přehlídka volnočasových aktivit Výtvarná soutěž Třídíme s Nikitou (Recyklohraní - CEP HK) Sportovní aktivity Sportovní odpoledne Zahájení plaveckého výcviku, plavecká škola Dorka Dobruška Ohnivcovy hry Turistická vycházka do Klopotova Dopravní výchova na hřišti (testy, jízda zručnosti, zdravověda) Další akce, na kterých se škola podílela Adventní trhy v Ohnišově Vítání občánků v Ohnišově Školní ples Šibřinky v Ohnišově Projekty zařazené v ŠVP Den zemědělství Královéhradeckého kraje Kdo se bojí, nesmí do školy Advent Lidové tradice v regionu Den Země Školní přírodovědec Ohnivcovy hry Dopravní výchova Poznáváme naši vlast, zámek Potštejn, hrad Litice 7

10 Přehled nabídky zájmové činnosti: - výuka hry na flétnu - výuka anglického jazyka - ICT a digitální technologie Testování žáků Ve školním roce 2013/2014 celoplošné zkoušky projektu Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání neproběhly. Projekty K datu byl úspěšně zakončen Projekt EU Peníze školám. V rámci tohoto projektu byla dokončena modernizace učebny výpočetní techniky, učitelé také pro žáky vypracovali digitální učební materiály, které pak následně ověřovali přímo ve výuce a to v běžných nebo v individualizovaných hodinách. Projekt odborné praxe pro mladé do 30let v Královéhradeckém kraji Ředitelka školy reagovala na výzvu Úřadu práce Hradec Králové ohledně regionálního individuálního projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Královéhradeckém kraji. Jeho cílem bylo podpořit profesní start mladých lidí poskytnutím poradenství, kvalitní pracovní praxe a zprostředkovat získání odpovídajících pracovních dovedností a specifických kompetencí pro jejich úspěšný vstup na otevřený trh práce. V termínu od do pracovala ve škole stážistka, která zastávala pozici specializovaného asistenta. Náplň její práce spočívala v pedagogické asistenci a současně také v tvůrčí výtvarné činnosti. Během stáží v MŠ, ZŠ a ŠD si však uvědomila, že se její budoucí profesní orientace nebude ubírat pedagogickým směrem, ale že její kariérní růst naváže na grafickou a multimediální komunikaci, kterou na UHK vystudovala, a kterou si v podmínkách naší školy také vyzkoušela. Servisní služby 1. Školní družina - ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo ŠD 25 žáků z 1. až 5. ročníku. Jejím hlavním posláním v podmínkách naší školy je zabezpečení: odpočinku a relaxace žáků, rozvíjení poznatků získaných v průběhu vyučování, pěstování kladných vztahů ve skupině a zdravého sebevědomí, zlepšování manuální zručnosti, vštěpování zdravého životního stylu, rozvíjení estetického cítění, pěstování citlivého a tolerantního přístupu k žákům s handicapem a k seniorům, pěstování kladného vztahu k místu, kde žijeme. V tomto školním roce pokračovaly již zaběhnuté a osvědčené akce pro mladší žáky. Starší žáci pak většinou vystupovali v rolích organizátorů a odborných garantů. Činnost ŠD byla tedy zaměřena především na sportovní, výtvarné a přírodovědné vyžití žáků. Při této příležitosti došlo k založení školní zahrádky. Vzorně se o ni staraly děti všech postupných ročníků, výpěstky pak využívaly k různým činnostem. Pod vedením paní vychovatelky byly také pořádány tyto aktivity: drakiáda, podzimní přespávání ve škole, zimní a letní olympiáda, soutěž Školní přírodovědec, vynášení Morany, výuka hry na zobcovou flétnu, 8

11 nácvik předtančení, příprava karnevalu, turnaj v dámě a jiných deskových hrách, četba na pokračování, příprava dětského dne, EKO den třídění odpadu, pěstitelské aktivity na školní zahrádce, vánoční a velikonoční dílna, docvičování divadelních představení a další. Děti se také v průběhu školního roku zapojovaly do soutěží, které byly vyhlašovány jinými subjekty: Lesy ČR, s. p. - přírodovědná soutěž Co vím o lese? CEP HK - výtvarná soutěž Třídíme s Nikitou (v rámci recyklohraní) V již zmíněné výtvarné soutěži Třídíme s Nikitou se naši žáci opět umístili, v rámci krajského kola, na úžasném druhém místě. Proto se tedy také účastnili dne 19. června slavnostního vyhlášení výsledků, které proběhlo za účasti médií v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. 2. Příprava svačin pro školní děti V rámci školního stravování je žákům školy připravována dopolední přesnídávka, včetně dodržování pitného režimu. Této možnosti využívají téměř všichni žáci. 3. Dohlídávání žáků ZŠ v mateřské škole Škola, ve výjimečných případech, zajišťuje nad žáky prvního až třetího ročníku ZŠ po ukončení jejich vzdělávání ve školní družině dohled v MŠ. 4. Kurzy angličtiny pro děti předškolního a školního věku Zajišťuje Atlanta, jazyková škola Dobruška. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Práce v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2013/2014 prolínala napříč všemi oblastmi vzdělávání a výchovy. Poznatky a praktické dovednosti žáci získávali zejména v hodinách prvouky, přírodovědy, vlastivědy, informatiky a pracovních činností. Ve škole jsou umístěny tašky na třídění odpadu. Projektový den Den Země je celý zaměřený na získávání praktických dovedností a návyků z oblasti EVVO. V rámci činnosti ŠD se také zapojujeme do různých akcí a soutěží, které pořádají jiné organizace: přednášky o třídění odpadů, návštěva sběrného dvora v obci, péče o obecní studánku, výtvarné soutěže, pravidelný úklid školního pozemku. Děti jsou permanentně vedeny k ochraně životního prostředí. Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program školy vychází ze strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT ČR. V tomto školním roce se školní metodik prevence nesetkal se závažnějším problémem, který by vyžadoval okamžité odborné posouzení a řešení. Pravidelně je prováděna prevence formou skupinových her, besed a monitoringu. 9

12 Klima školy Naše školství prochází již několik roků změnami, které se dotýkají celého prostředí školy a ovlivňují její klima. Také z tohoto důvodu je školní klima v posledním období dosti akcentovanou kategorií. Je již zřejmé, že bez příznivého klimatu nelze očekávat zvyšování školní efektivity. Školní klima má mimo jiné vliv na sociální chování žáků, ale také na jejich motivaci k výkonu, na průběh učení i na učební výsledky. Se školním klimatem souvisí výkonnostní status třídy. To znamená, jaký je počet úspěšných žáků ve srovnání s neúspěšnými. Dobré školní klima však prospívá nejen žákům, ale působí rovněž na psychické rozpoložení učitelů a vedení školy, na jejich pracovní spokojenost. Můžeme tedy říci, že ovlivňuje existenci školy, její schopnost přežít a připravenost k inovacím. Školní klima v podmínkách naší školy žákům umožňuje: samostatné objevné učení se, podporuje rozvoj jejich osobností, klade požadavky úměrně individuálním schopnostem, dává jim jistotu, že budou akceptováni, umožňuje zažít úspěch, zprostředkovává vědomí, že se k nim přistupuje spravedlivě, dává jim možnost spoluvytvářet školu. Klima z hlediska emocionálního: bezpečí, pohoda, důvěra, jistota, radost. Klima z hlediska sociálního: vzájemný respekt, úcta, ohleduplnost, tolerance, empatie, spolupráce. Klima z hlediska pracovního: řád, respektování pravidel, soustředěnost, dotahování činností a úkolů do konce, pracovitost, činorodost, důslednost. Učitelé se pak domnívají, že škola s příznivým klimatem by měla být pracovištěm, kde učitel rád pracuje a může prožít pocit sounáležitosti s ostatními učiteli, úspěch v oboru, seberealizaci, samostatnost a svobodu v práci, uznání a spravedlivé hodnocení. Rodiče pak od pozitivního školního klimatu očekávají kompetentnost a vstřícnost učitelů, spravedlivé zacházení s dětmi, vhodnou motivaci k učení, individuální podporu každému dítěti, cílevědomou práci školy v kognitivní i emocionální oblasti. Odborně metodická činnost praxe pro studenty, kolegy Z důvodu prezentace školy a personální politiky školy umožňujeme výkon pedagogických praxí studentům následujících škol: SŠ a VOŠ Litomyšl, SŠ sociální evangelická akademie Náchod, UK Praha, UP Olomouc, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Hradec Králové. 10

13 Část IX. Základní údaje o mateřské škole 1. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR kód oboru název oboru Název vzdělávacího programu číslo jednací platnost od --- Mateřská škola ŠVP Hrajeme si celý rok Údaje o pracovnících školy pracovní kvalifikace pedagog. délka praxe na ZŠ zařazení odborné (vysokoškolské, ÚSO) PF, FF, DPS Učitel MŠ střední pedagogická škola SŠ 33 let Učitel MŠ VOŠ pedagogická a střední pedagogická škola VOŠ 4 roky uklízečka výuční list -- 8 let Aprobovanost pedagogických pracovníků ve škole učitelé MŠ 100,0 % celkem 100,0 % Počet absolventů, kteří nastoupili na místo pedagogického pracovníka počet pedagogických pracovníků školní rok 2012/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Akreditace MŠMT ČR počet zúčastněných Školení zaměstnanců v obl. BOZP a PO SIBBA Trading, s.r.o. RK 3 Setkání řed. a ved. uč. MŠ s prac. KÚ MŠMT ČR č.j.2232/ Údaje o přijímacím řízení a zařazení dětí Členění podle tříd počet tříd celkový počet dětí počet dětí na jednu třídu počet dětí na učitele Věkové složení dětí Ročník MŠ Počet dětí Chlapci Dívky Dojíždí 1.(děti 2-3 let) (děti 3-4 let) (děti 4-5 let) (děti 5-6 let) Celkem: Údaje o zápisu dětí do MŠ podle 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Zápis do mateřské školy proběhl dne 20. května

14 Věkové složení přijatých dětí Ročník MŠ Počet dětí Chlapci Dívky Dojíždí 1. (děti 2-3 let) (děti 3-4 let) (děti 4-5 let) (děti 5-6 let) Celkem: Docházku ukončilo 8 dětí, které byly k 1. září 2014 umístěny následovně: Počty dětí Název základní školy 6 ZŠ Ohnišov 1 ZŠ Nový Hrádek 1 ZŠ Trivium Plus o.p.s., Dobřany 4. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Z kroniky mateřské školy Kulturní a společenské akce Zahájení kurzu Angličtiny (Atlanta Dobruška) Když jde kůzle otevřít, divadlo v Novém Městě nad Metují O kapitánu Ploutvičkovi, loutkové divadlo O myslivci Martinovi divadlo Úsměv Vánoční focení Návštěva v MŠ Val Advent v Ohnišově, kulturní program O cukrářce Barborce, divadlo Úsměv Hrnečku vař, O zlaté rybce, maňáskové divadlo Vánoční pohádka, kino Dobruška Vánoční besídka Novoroční přání po vsi O pošťáku Čestmírovi, divadlo Úsměv O krejčíku Špendlíkovi, divadlo v Dobrušce Návštěva v MŠ Val O kuchařce Apolence, divadlo Úsměv Masopust, průvod v maskách po vsi, karneval společně se ZŠ Mňam pohádky, kino Dobruška ZUŠ Dobruška, vystoupení dětí s hudebními nástroji Povídejme si děti, divadlo v Dobrušce Fotografování ZUŠ Dobruška, paní učitelky zkouší předškoláky Přespávání s předškoláky ve školce Zápis do MŠ Exkurze a vlastivědné výlety Výstava domácího zvířectva v Dobrušce Výlet na Kunětickou horu Výlet do Nového Města nad Metují 12

15 Sportovní aktivity Jóga pro děti, sokolovna v Dobrušce Zahájení plaveckého výcviku, bazén v Novém Městě nad Metují Dětský den se ZŠ na školní zahradě Mokrá vysvědčení, poslední lekce plaveckého výcviku Část X. Základní údaje o autoevalueci školy Autoevaluace je nedílnou součástí školy a je zaměřena na plnění dlouhodobého záměru rozvoje školy. 1 Vlastní hodnocení školy je zaměřeno na: cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a jejich reálnost a stupeň důležitosti, oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, v nichž je třeba úroveň vzdělávání zlepšit včetně návrhů příslušných opatření, účinnost případných nápravných opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob ve vzdělávání, výsledky vzdělávání žáků, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 2 Podklady pro zpracování hodnocení školy školní matrika výroční zpráva o činnosti školy třídní knihy školní řád záznam z pedagogických rad a metodických sdružení hospitační záznamy žákovské testy protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy SWOT analýza záznamy z provozních porad personální a mzdová dokumentace hospodářská dokumentace 3 Metody autoevaluace pozorování, evidence pozorovaných jevů (sběr dat) hodnocení a klasifikace žáků, sebehodnocení žáků dotazníky, ankety (průzkum) testy (vlastní, vnější) srovnávací, ověřovací, dovednostní hospitace autoevaluace učitelů 13

16 vnější evaluace rozbory žákovských prací, činností diskuse, panelová diskuse, porady, rozhovory stanovování a hodnocení plnění plánů (např. roční plán) rozbor školní dokumentace (např. zápisy v ŽK, tematické plány, schránka důvěry ) pedagogická tvořivost (metodické materiály, projekty, granty ) další vzdělávání pedagogických pracovníků úspěchy v soutěžích nabídka zájmové činnosti akce pro veřejnost 4 Podmínky ke vzdělávání Personální podmínky vzdělávání Celkový počet pedagogických pracovníků v pracovně právním vztahu je 5. Z toho 1 ředitel, 1 učitelka ZŠ, 1 vychovatelka ŠD, 2 učitelky MŠ. Učitelé na škole nejsou 100% kvalifikovaní, někteří nejsou absolventy magisterského studia. Přesto se však všichni při výchově a vzdělávání žáků snaží využívat zásady individuálního, diferencovaného přístupu k dětem a moderní vyučovací metody. Materiálně technické vybavení - používáme metodu pozorování, vnější evaluace. Školní budova - stáří budovy je téměř 80 let, v současné době je však po celkové rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ i MŠ. Prostorové členění objektu přispívá k vytváření optimálních podmínek pro plnění výchovně vzdělávacích cílů. Učebny a odborné pracovny škola má a využívá tyto učebny a prostory: - 2 kmenové učebny - školní družinu - počítačovou učebnu - školní dílnu - tělocvičnu - nářaďovnu - 1 kabinet - ředitelnu - kuchyňku - šatnu - školní pozemek - vyhovující prostory užívá i MŠ Vybavení žákovským nábytkem jednotlivé učebny jsou vybaveny stavitelným nábytkem, který splňuje požadavky kladené Vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. V průběhu školních let 2011/2012 a 2012/2013 byly do kmenových učeben zakoupeny 2 keramické školní tabule. V tomto školním roce prošla významnou modernizací mateřská škola. Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím inventář učebních pomůcek je systematicky obnovován a doplňován na základě požadavků jednotlivých vyučujících. V tomto školním roce jsme investovali do vybavení tělocvičny. Byla pořízena nová lavička a švédská bedna. Tělocvična je v době mimo vyučování také využívána i jinými organizacemi působícími v obci - cvičení žen, kroužek malých hasičů. 14

17 Vybavení učebnicemi a učebními texty stav učebnic a knižního fondu je průběžně aktualizován dle nároků kladených na výuku a dle aktuálního počtu žáků. Naší snahou je, aby nedocházelo k nadměrnému vytváření skladových zásob učebnic a učebních textů. Vybavení školy multimediální a výpočetní technikou je na dobré úrovni. Při výuce je standardně využívána interaktivní tabule, i učiteli nepočítačových předmětů jsou žáci vedeni k systematickému vyhledávání a třídění informací na internetu. Školní družina je koncipována jako doplněk rodinné výchovy. Je umístěna ve vlastních prostorách. Inventář ŠD je však značně opotřebený a zastaralý. Výhledově bude nezbytné jej obměnit dle věkového složení žáků a požadavků paní vychovatelky. Plán ICT Školení pedagogických pracovníků v rámci SIPVZ Současný stav Celkový počet pedagogických pracovníků 4 - z toho proškolených na úrovni Z 2 - z toho proškolených na úrovni P 2 - z toho proškolených na úrovni S 0 Celkový stav pedagogických pracovníků je uveden ve fyzických osobách, velikost přepočtených úvazků činí 3,3 pracovníka. Vybavení školy počítačovou technikou Počet přípojných míst Aktuální počet počítačů Učebna informatiky 9 9 Přenosné počítače 2 2 Ostatní učebny 3 3 Školní družina 1 1 Odborné učebny 0 0 Sborovna 0 1 Kabinety 0 0 MŠ 1 1 ŠJ 1 1 Ředitelna 1 1 Finanční podmínky vzdělávání Rozpočet školy - finanční prostředky poskytované zřizovatelem a MŠMT jsou uvedeny v této zprávě v samostatném přehledu. Výsledky kontrol Použití metody vnější evaluace. 15

18 Kontrolami, které jsou uvedeny v Části VI. této zprávy nebyly zjištěny závažnější nedostatky ani pochybení. Zápisy a protokoly z jednotlivých kontrol jsou s možností nahlédnutí uloženy v ředitelně základní školy. 5 Průběh vzdělávání Vzdělávací program ŠVP pro ZV ZŠ Ohnišov, upravený k Ve školním roce 2013/2014 byly zpracovány čtyři individuální vzdělávací plány, na doporučení PPP Rychnov nad Kněžnou probíhala reedukace specifických poruch učení u dvou žáků druhého a třetího ročníku. ŠVP Hrajeme si celý rok mateřská škola Rozvrh hodin Rozvrh hodin je zpracován tak, aby: pokryl učební plán školy, byl v souladu s didaktickými zásadami a právními předpisy, umožnil dětem práci v zájmových kroužcích, umožnil dětem cestování do školy a ze školy veřejnými dopravními prostředky. Školní řád Školní řád upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství a násilí, podmínky zacházení s majetkem školy. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků každému hodnocení musí předcházet jasné a srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a k nim náležejících kritérií hodnocení sebehodnocení žáka je nedílnou součástí procesu hodnocení závěrečné rozhodnutí o známce je sice na učiteli, ale žáci se přibírají k diskusi o známce, aby jim byla jasná hodnotící kritéria a posilovala se jejich dovednost sebehodnocení používá se metoda portfolia, tj. průběžného shromažďování ukázek toho, co má žák zvládnuto (doklady o rozdílu na začátku a po dokončení učení většího celku) důležitá je i práce s chybou, žák má právo udělat chybu chybovat je normální, je to nedílná součást procesu učení při hodnocení se vždy posuzuje individuální pokrok žáka, při respektování jeho individuálních předpokladů bez srovnávání s ostatními žáky nedílnou součástí hodnocení je vzájemné hodnocení mezi žáky, je důležité učit žáky kriticky a objektivně posoudit svůj výkon i výkon druhých důležitý je individuální přístup k žákům snažíme se o objektivní hodnocení žáka Způsob hodnocení jednotlivých předmětů Slovní hodnocení: žáci s IVP Klasifikace známkou: všechny předměty Podrobnější kriteria jsou uvedena ve školním řádu 16

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-389/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-389/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice okres Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-947/12-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-947/12-H Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola, Prasek vykonávající činnost školy: Sídlo: Prasek 157, 504 01

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01133/08-06. Plynárenská 2953 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01133/08-06 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI H-13/10-H. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI H-13/10-H. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI H-13/10-H Název školy Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 Adresa: Komenského 301, 547 01 Náchod Identifikátor: 668 000 422

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa:

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-130/09-13 Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Vrchlického 22, 787 01 Šumperk Identifikátor: 600 148 441 IČ:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více