VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola praktická, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb.

2 I. Základní charakteristika školy Dle zřizovací listiny příspěvková organizace Základní škola praktická, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, vykonává činnost základní školy a školní družiny. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků pro žáky se zdravotním postižením, poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytuje jim zájmové vzdělávání. IČO : Zřizovatel : Ředitel školy : Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové PaedDr. Arnošt Vítek Družstevní 765 Chlumec nad Cidlinou Součásti školy : ZŠ praktická, kapacita 70 žáků Školní družina, kapacita 30 žáků Zařazení do školského rejstříku: , poslední změna k Vzdělávací programy: Zvláštní škola, č.j /97-22 Pomocná škola, č.j /97-22 Školní vzdělávací program Kompas, č.j. 129/2007 Počty žáků : Údaje z konce školního roku Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 2007/ ,0 7,9 str.1

3 Zájmová a občanská sdružení při škole: 1. Sportovní oddíl INTEGRA, součást sportovního klubu Integra Hradec Králové, organizován v Českém svazu mentálně postižených sportovců (ČSMPS). Členové se účastní soutěží ČSMPS na regionální i republikové úrovni. V rámci svazu se účastní soutěží v malé kopané, florbalu, stolním tenisu a přespolním běhu. Každoročně se naši žáci velmi dobře umísťují na regionálním kole ve stolním tenisu a někteří postupují na mistrovství republiky. Pravidelně se naši reprezentanti účastní i mistrovství republiky v přespolním běhu, odkud letos přivezli jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili. 2. Občanské sdružení MOST, sdružení na podporu výchovně vzdělávací práce školy. Sdružuje členské příspěvky a sponzorské dary, hradí dopravu na soutěže, financuje sportovní soutěže, přispívá na sportovní a turistické kurzy, na dopravu do plavecké školy, organizuje nákup školních potřeb (sešity, kreslící kartony, výtvarné potřeby apod.) a mimočítankové četby, nakupuje potřeby pro výtvarné a pracovní činnosti např. keramickou hlínu a glazury, pomáhá škole se sportovním vybavením. Školská rada Školská rada plní funkce, které jí předepisuje školský zákon. Členové školské rady: o Mgr. Václava Horniková, zvolený zástupce pedagogického sboru, předsedkyně o Ing. Miroslav Uchytil, jmenovaný zřizovatelem, starosta města a člen zastupitelstva Královéhradeckého kraje o Jana Dvořáková, zvolený zástupce rodičů žáků Záměry školy, předpoklady a trend dalšího vývoje: Podle zákona č. 561/2004 Sb. je škola druhem školy základní. Zaměření školy je na speciálně pedagogickou péči a základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, kteří nemají předpoklady úspěšně zvládat běžnou základní školu, a připravovat je pomocí speciálních postupů a pomůcek na životní dráhu a další vzdělávání pro příští profesní uplatnění. Škola pracuje i s dětmi se středním mentálním postižením a vzdělává je v programu Pomocná škola. V tomto školním roce jsme měli 3 takové žáky, kteří byli integrováni v běžných třídách. Prvotní zaměření školy se profiluje na efektivní výuku matematiky a českého jazyka, výuku praktických pracovních dovedností, informační technologie a prevenci asociálních jevů prostřednictvím zájmových útvarů. Zaměření se promítlo i do školního vzdělávacího programu, podle kterého se vyučovalo v 1. a 6. ročníku. Praktické zaměření školy vyžaduje dobré zázemí pro pracovní činnosti. Máme samostatnou cvičnou kuchyňku, která je využívána i jako pracovna dívek, a prostornou dílnu se zázemím. K výuce pěstitelských prací slouží školní pozemek, děti se učí udržovat i zahradu kolem školy. Časovou dotaci pracovního vyučování s dětmi věnujeme také opravám nábytku a údržbě. Velkou pozornost věnujeme environmentální výchově. Děti se str.2

4 učí o léčivých bylinách, které sbírají, sbírají také plody lesních stromů pro výsadbu a krmení zvěře. Učí se důsledně třídit odpad a ukládat ho na určená místa. Nedílnou součástí pracovního vyučování jsou práce na údržbě okolí školy a parčíku u Klicperova domu, multifunkčního kulturního zařízení v Riegrově ulici. Škola si vzala nad parčíkem patronát, žáci za to mají podle dohody s radou města 20% slevu na školní představení. V rámci prevence sociálně patologických jevů má škola zpracovaný minimální preventivní program, který obsahuje strategie primární prevence a praktickou realizaci. Od prosince 2007 byla jmenována preventistkou sociálně patologických jevů Mgr. Lenka Birtusová. V uplynulém školním roce vypracovaly spolu s výchovnou poradkyní projekt Primární prevence na druhém stupni ZŠP, který podaly na Krajský úřad v rámci programu Preventivní program realizovaný školou a školským zařízením v roce 2008 v Královéhradeckém kraji. Projekt byl schválen a škole byla poskytnuta dotace ve výši 5000 Kč. Projekt bude realizován v podzimních měsících školního roku 2008/2009. V tomto školním roce byla rozšířena počítačová učebna, která disponuje již osmi pracovními stanicemi, všechny jsou připojeny na školní síť a internet, stejně jako další stanice v běžných třídách. Síť je zabezpečena s rozděleným přístupem pro učitele a žáky. Během roku jsme uzavřeli smlouvu s novým poskytovatelem internetu, neboť Telefonica O 2 po ukončení smlouvy s MŠMT nabízela od listopadu poskytování internetu za úplatu a nový poskytovatel nabídl výhodnější podmínky. Pravidelně aktualizujeme náš web: Veřejnosti tak zpřístupňujeme materiály, které mají být přístupné, ale i aktuality ze života školy. Na obsahu webu spolupracují i žáci. Školní družina byla naplněná do výše své kapacity 30 žáků. ŠD plnila své základní poslání výchova v době vyučování. Nejde jen o to, že zde mohou trávit děti čas před a po vyučování a v době, kdy žáci čekají na zájmové kroužky, což je významným preventivním prvkem asociálních jevů, ale plní svou výchovnou funkci. Vychovatelka připravuje žákům zaměstnání v rozmanitých činnostech jako jsou výtvarné práce, relaxační činnosti a hry. Pokud rodiče žáky do ŠD přihlásí, mají jistotu, že jejich děti tráví volný čas před a po vyučování smysluplně a nehrozí tak, že budou provozovat mimo školu nežádoucí činnosti. Od září 2007 jsme se po letech opět zapojili do projektu Školní mléko. Od firmy Laktea jsme odebírali několik druhů dotovaných i nedotovaných mléčných výrobků. Ze strany žáků byl velký zájem o mléko, smetánky, jogurty, müsli tyčinky a další. S ohledem na výchovu k zdravému životnímu stylu tento druh svačin budeme podporovat i nadále, jinak si žáci nakupují v obchodech samé tučné, smažené a sladké pochutiny. str.3

5 II. Učební plány Výuka probíhala podle učebních plánů Zvláštní škola, MŠMT ČR, č.j /97-22, platnost od Pomocná škola, MŠMT ČR, č.j /97-22, platnost od Školní vzdělávací program Kompas, č.j. 129/2007, platnost od Učební plány Zvláštní škola ŠVP Kompas Pomocná škola ČJ ČJ 6 6 Čtení MA MA 5 5 Psaní PRV. 2 2 ČaJS 2 Počty HV HV 1 1 VU VV VV 1 1 PV a VV PV PV 3 5 TV ŘV ŘV HV TV TV 3 3 ŘV VLAST. 1 1 AJ 1 SV PŘÍR. 1 1 INF 1 Volit. př D D 1 Z Z 1 OV VkO 1 PŘ PŘ 1 F F 1 RÝ 1 1 Volit. př. 1 CH 1 DH Disp.h Disp.h. 1 CELKEM V letošním školním roce došlo k zavedení Školního vzdělávacího programu KOMPAS, č.j. 105/2007, v 1. a 6. ročníku podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Pro ostatní ročníky platil učební plán programu Zvláštní škola, č.j / , upravený v souladu se zněním rozvojových programů minulých let a se zněním Změny učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2007, č.j. 6538/ Učební plán programu Zvláštní škola je upraven, jde především o posílení výuky matematiky a českého jazyka, což souvisí se zajištěním diferencované výuky těchto předmětů. Žáci docházeli na výuku do skupin (ročníků), kam byli zařazeni s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti. Úprava se týkala i počtu hodin pracovního vyučování a přírodopisu. str.4

6 Učební plán programu Pomocná škola je upraven v souladu s učebním plánem vzdělávacího programu Pomocná škola č.j /97-22 a následnými rozvojovými programy včetně č.j / Diferencovaná výuka Vyučování matematiky a českého jazyka žáci absolvovali v ročníku, jehož učivo dokázali zvládat. Tato organizace vyučování je efektivní, žákům je poskytována maximální péče vzhledem k jejich schopnostem a dovednostem. Pozitivem je, že žáci takto tvoří skupiny, které jsou oproti klasickým třídám více homogenní. Pokud má žák potíže v jednom předmětu, navštěvuje skupinu, kde učivo zvládá a nemusí opakovat ročník. Ve zmíněných předmětech je na vysvědčení používána klasifikace formou širšího slovního hodnocení. U ostatních předmětů se používá klasifikace stupni 1-5. U pomocné školy je používáno širší slovní hodnocení v souladu s příslušným metodickým pokynem. Diferencovaná výuka matematiky a českého jazyka ve skupinách je realizována u vzdělávacích programů Zvláštní škola a ŠVP Kompas. Výuka v jiném ročníku byla více využívána v matematice než v českém jazyku. Počet žáků, kterým je věnována péče v jiném ročníku, jsou uvedeny v tabulce a vztahují se k poslednímu čtvrtletí. matematika ročník Celkem % žáků ve třídě ,00 v kmenové třídě ,67 ve vyšším roč ,67 v nižším roč ,67 český jazyk ročník Celkem % žáků ve třídě ,00 v kmenové třídě ,67 ve vyšším roč ,33 v nižším roč ,00 Zájmové útvary Ve škole bylo v rámci prevence asociálních jevů otevřeno 7 zájmových útvarů: Sportovní kroužek I. Mgr. Birtusová Sportovní kroužek II. Mgr. Horniková Sportovní kroužek II. PaedDr. Vítek Dopravní kroužek Mgr. Dvořáčková Výtvarný kroužek Mgr.Valentová Hudební kroužek Mgr.Birtusová Kroužek vaření Š. Doležalová Kroužek dopravní je zaměřen i na zdravotní výchovu. Žáci 6.ročníku (ŠVP Kompas) se museli zapsat do některého z volitelných předmětů: str.5

7 Sportovní hry Dopravní výchova Výtvarné činnosti Hudební činnosti Mgr. Horniková Mgr. Dvořáčková Mgr. Valentová Mgr. Birtusová Volitelné předměty jsou součástí učebního plánu a jsou klasifikované. str.6

8 III. Pracovníci školy Ve škole pracovalo 13 pracovníků, z toho 11 pedagogických. Nepedagogičtí pracovníci: uklízečka a účetní. Údaje o pedagogických pracovnících Kvalifikace Pracovník Absolvovaná škola, titul Odborná způsobilost Délka ped. praxe ředitel PdF UK Praha; PaedDr. Spec.ped.-učitelství 21 učitelka PdF Ústí n.l.; Mgr. uč.1.st., spec.ped. 21 učitelka PdF UP Olomouc; Mgr. uč.1.st., spec.ped. 2 učitelka PdF Hradec Králové; Mgr. uč.1.st., spec.ped. 23 učitelka PdF Hradec Králové; Mgr. uč.1.st., spec.ped. 27 učitelka PdF Hradec Králové; Mgr. Uč. Bi-Ch, spec.ped. 27 učitelka PdF UK Praha; Mgr. Spec.ped.-učitelství 26 učitelka PdF Hradec Králové; Mgr. uč.1.st. 21 učitelka PdF Hradec Králové; Mgr. uč. 1. st., spec.ped. 11 vychovatelka asistent pedagoga SŠ, PdF UK Praha doplň. vzdělání pro vych. PdF UK Praha; Bc. vychovatelství, spec.ped. 11 vychovatelství, spec.ped. 15 Údaje o nepedagogických pracovnících Pracovník stupeň vzdělání Odborná způsobilost prac. poměr Hospodářka- účetní USO Ano 0,5 uklízečka SO - 1,0 mzdová účetní USO Ano DPČ Absolventi škol V tomto školním roce na školu nenastoupil žádný absolvent VŠ pedagogického směru. Nekvalifikovaní pracovníci Pedagogové 1,23 Nepedagogové 0 Všichni učitelé mají předepsané vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, pouze jedna učitelka dosud neměla speciálně pedagogickou kvalifikaci. Vychovatelka ve str.7

9 školní družině má souběžně úvazek 0,23 jako učitelka pracovního vyučování, nemá předepsané VŠ vzdělání učitelského směru, má však speciálně pedagogickou kvalifikaci. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Počet navštívených akcí Vzdělávací semináře NIDV HK 4 Vzdělávací cykly angličtiny NIDV HK 8 Vzdělávací semináře ŠZ DVPP HK 19 Odborný seminář na MŠMT 1 Vzd. akce pro ředitele škol 2 Specializační studium pro preventistu sociálně patologických jevů Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 1 Důraz byl kladen na vzdělávací akce jazykové, čtyři učitelky se zdokonalovaly v angličtině. Preventistka sociálně patologických jevů absolvuje od února specializační studium v rozsahu 250 hodin. Ředitel od února nastoupil na studium pro ředitele škol. Dále učitelé navštěvovali semináře zaměřené na psychologii, prevenci asociálních jevů, rizikové chování a šikanu, výtvarné dílny. Škola odebírá deník MF Dnes, odborné časopisy Speciální pedagogika, Komenský a Učitelské noviny, které jsou všem pedagogům k dispozici. Pro přípravu na vyučování škola odebírá časopisy Tvořivý Ámos, Sluníčko, Informatorium 3-8, Pastelka. Fond učitelské knihovny se letos rozšířil pouze o čtyři odborné tituly. Přehled o vycházejících žácích ukončili pov. škol.docházku IV. Přijímací řízení podali přihlášku na OU byli přijati na zvolený obor nepokračují ve vzdělávání pokračují v 9. ročníku 2007/ ročník ročník Celkem str.8

10 V. Údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch žáků V 1. ani ve 2. pololetí nebylo žáka, který by neprospěl. Jeden žák 9. ročníku byl po úrazu jako tělesně postižený přijat k dokončení základního vzdělání až od 1. února. Podle individuálního plánu má 9. ročník rozložen do dvou let, klasifikace za 1. pololetí 9. ročníku bude provedena až k 31. říjnu. Jeho klasifikace se tak ve statistice neobjevuje. Přehled prospěchu v 2. pololetí uvádí tabulka: Ročník počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl opakuje PŠ 3.r. 1-1 PŠ 4.r. 1-1 PŠ 6.r. 1-1 Celkem Zameškané hodiny Počet zameškaných hodin je uveden za celý rok, proto se díky migraci žáků počty liší od poledního čtvrtletí v předchozí tabulce. Přehled zameškaných hodin: Ročník počet žáků omluvené neomluvené průměr na žáka , , , , , , , , ,6 PŠ 3.r ,0 PŠ 4.r ,0 PŠ 6.r ,0 Celkem ,7 str.9

11 Snížený stupeň z chování V chování se projevovaly běžné problémy jako neplnění školních povinností, porušování školního řádu a neomluvené absence. Kromě výchovných opatření byla použita i klasifikace chování sníženým stupněm. Údaje v tabulce se vztahují k závěrečné klasifikaci. Stupeň z 2007/2008 chování počet z celku ,5% 2 4 6,3% 3 2 3,2% VI. Údaje o inspekcích ČŠI dubna proběhla ve škole inspekce ČŠI. Závěr inspekční zprávy zní: Celkově je kvalita podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v ZŠP hodnocena jako nadstandardní. VII. Údaje o mimoškolních aktivitách Okresní, oblastní a celostátní soutěže Naše škola organizovala v tomto školním roce následující soutěže okresního a krajského formátu: 4.4. Jarní turnaj družstev ve stolním tenisu, herna stolního tenisu Sokol Chlumec n.c., účast družstev ZŠ praktické Chlumec n.c, Nový Bydžov a Hradec Králové. Financováno OS Most Krajský přebor ZŠ praktických v přespolním běhu, zámecký park Chlumec n.c., soutěž vyhlášená Královéhradeckým krajem. Financováno plně vyhlašovatelem Školní kolo Atletického čtyřboje Krajské kolo Atletického čtyřboje, stadion Sokola Hradec Králové, soutěž vyhlášená Královéhradeckým krajem. Financováno plně vyhlašovatelem ročník turnajů v kopané a vybíjené ZŠ praktických, Chlumec n.c., účast družstev Chlumce n.c., Nového Bydžova, Nechanic, Městce Králové, Jičína Financováno OS Most, příspěvky Města Chlumec n.c. a místních firem. str.10

12 Příprava a účast žáků školy na různých soutěžích: Turnaj v malé kopané, ZŠ Palackého, Nový Bydžov Mistrovství ČR v přespolním běhu MP sportovců v Jablonci n.n., 1.místo v běhu na 2 km, 2. místo v běhu na 1 km (Kholová dívky) Přechod Krkonoš, Malá Úpa (4 žáci, akce ČSMPS) Turnaj v malé kopané, Spec. ZŠ Trutnov, 3. místo Regionální kolo ČSMPS ve stolním tenisu, Spec. ZŠ Hradec Králové, 1.místo dívky, 1. a 2., a 4. místo chlapci Mistrovství ČR ČSMPS ve stolním tenisu, Spec. ZŠ, Hradec Králové, 3. místo dívky, 5.místo chlapci Turnaj ve florbalu, Spec. ZŠ, Hradec Králové Regonální turnaj ve florbalu, Spec. ZŠ, Hradec Králové Krkonošský pohár, turnaj ve vybíjené, Spec. ZŠ Trutnov 1. místo dívky a 1. místo chlapci Turnaj ve stolním tenisu, ZŠ praktická, Městec Králové 4.4. Jarní turnaj družstev ZŠ praktických ve stolním tenisu, Chlumec n. C. 1. místo Regionální přebor ČSMPS v malé kopané, Spec. ZŠ, Hradec Králové Pískání pro zdraví, soutěž skupin ve hře na zobcovou flétnu, Pardubice 2. místo Krajský přebor ZŠ praktických v přespolním běhu, Chlumec nad Cidlinou místo dívky Školní kolo Atletického čtyřboje Okresní kolo Atletického čtyřboje, Hradec Králové 1. a 3. místo dívky, 3.místo chlapci, 1. místo ml. dívky, 2. místo ml. chlapci 3.6. Krajské kolo Atletického čtyřboje, Hradec Králové 1. místo dívky 4.6. Hradecké schody, soutěž v běhu, Hradec Králové ročník turnajů v kopané a vybíjené ZŠ praktických, Chlumec n.c. 1. a 2. místo dívky, 3. místo chlapci str.11

13 Další aktivity o Žáci 3.a 4. ročníku absolvovali povinnou výuku plavání v Plavecké škole v Hradci Králové. o června jsme uspořádali čtyřdenní cyklisticko turistický kurs ve Zbraslavicích. Účast 19 žáků z ročníku. Znění výroční zprávy projednala pedagogická rada dne a schválila školská rada dne V Chlumci nad Cidlinou PaedDr. Arnošt Vítek ředitel školy str.12

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov. Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 OBSAH a) Základní údaje o

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 OBSAH základní údaje o škole 3-6 přehled oborů vzdělávání 6 rámcový

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info Č. org. 10513 IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013-1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Osnova je v souladu s ustanovením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) název školy : Speciální

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více