VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007/2008"

Transkript

1

2 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, , , VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007/2008 Vypracoval: Schválil: Předkládá: Jméno Ak. mal. Josef Sedmík, Ing. Pavla Bauerová zástupci ředitele školy Jméno Mgr. Jiří Mašek ředitel školy Jméno Mgr. Jiří Mašek.. podpis.. podpis.. podpis.. podpis Razítko organizace V Turnově,

3 1) Základní identifikační údaje o organizaci Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb. o krajích, podle ustanovení 23, 27 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle 181 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je zřizovatelem příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. (č.j. ZL-9/08-Š) Na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. j /98-21 a na základě opatření Českého statistického úřadu k zavedení klasifikace kmenových oborů vzdělání, Sbírka zákonů částka 68/1998 ze dne , mění se zařazení školy do sítě škol s účinností od Název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Zřizovatel: Liberecký kraj Adresa: U jezu 642/2a, Liberec 2 IČO zřizovatele: Ředitel školy a Domova mládeže: Mgr. Jiří Mašek Druh školy: střední uměleckoprůmyslová škola Zařazení do rejstříku: Druh školy: vyšší odborná škola Zařazení do rejstříku: Kapacita školy SUPŠ: 200 žáků, VOŠ: 24 studentů, Domov mládeže: 55 žáků IČO: Identifikátor zařízení: = IZO ředitelství, = IZO SUPŠ, = IZO VOŠ, = IZO Domova mládeže. Adresa SUPŠ a VOŠ: Skálova 373, Turnov. Adresa Domova mládeže: Skálova 1603, Turnov 2) Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Vymezení hlavního účelu činnosti: Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Právnická osoba vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Střední škola Vyšší odborná škola Domov mládeže Vymezení předmětu činnosti: Činnost organizace je vymezen 57, 58 pro střední školu, 92 pro vyšší odbornou školu a 117 pro domov mládeže zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy v souladu se ZL-9/08-Š. 3

4 Dále je činnost organizace vymezena rozhodnutím MŠMT podle 79 odst. 4, 80 odst. 1, 81 odst. 1, 2 a 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) o udělení akreditace bakalářského studijního programu Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví uměleckořemeslných děl se studijním oborem Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl z kovů pro Fakultu chemické technologie Vysoké školy chemicko technologické v Praze společně se Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou Turnov, ul. Skálova 373. Dále má právnická osoba povolenu doplňkovou činnost navazující na hlavní účel a předmět činnosti. Okruhy doplňkové činnosti Broušení technického a šperkového kamene Uměleckořemeslné zpracování kovů Zlatnictví a klenotnictví Pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb Pronájem bytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Pořádání výstav Ubytovací služby Charakter školy je odvozen z historických místních podmínek tradičního umělecko-řemeslného zpracování drahých kamenů a jejich zasazování do šperku. V průběhu více jak stoleté existence školy se mnohokrát měnil název školy, skladba vyučovacích oborů a vyučovacích předmětů. V současné době je do rámce kmenového studijního oboru M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba zahrnuto pět studijních oborů vzdělávání: 1) M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů plošné a plastické rytí kovů (JKOV /01), studium denní délka studia: 4roky 0 měsíců 2) M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké zámečnictví a kovářství (JKOV /02), studium denní délka studia: 4roky 0 měsíců 3) M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zlatnictví a stříbrnictví (JKOV /03), studium denní délka studia: 4roky 0 měsíců 4) M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů broušení a rytí drahých kamenů (JKOV /04), studium denní délka studia: 4roky 0 měsíců 5) M/012 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké odlévání (JKOV /05), studium denní délka studia: 4 roky 0 6) N/10 Restaurování kovů, studium denní délka studia: 3roky 0 měsíců Obsah vzdělání v těchto zaměřeních je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia a po ukončení nástupní praxe kvalifikovaně vykonávat činnosti středních výtvarně technických pracovníků, ať již v individuálních uměleckořemeslných činnostech nebo v podnikatelské sféře. Studenti jsou rovněž připravování pro studium na vysokých školách uměleckého zaměření, případně pro studium příbuzných oborů na jiných vysokých školách. 4

5 Vzdělání poskytované naší školou má svoji složku všeobecnou a odbornou. Všeobecná složka vzdělání má polytechnickou povahu, jíž je vyjádřeno spojení s praxí. Poznatky, jež tvoří obsah všeobecné vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty jazykové a společensko vědní, matematika, přírodovědné předměty a tělesná výchova. Specifické odborné učivo, které je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů jak v klasických, tak i v nových technikách a technologiích, má hlavní podíl na odborném profilu absolventa. V každém studijním zaměření jej tvoří učivo technologie příslušného oboru, učivo navrhování a učivo praktických cvičení. Praktická cvičení jsou profilujícím těžištěm speciální odborné výuky. Žáci v nich vykonávají činnosti, které jim umožňují ověřovat si teoretické vědomosti, rozvíjet výtvarně řemeslné dovednosti a samostatnou prací realizovat vlastní návrhy, popřípadě návrhy jiných výtvarníků. Učební plán SUPŠ na šk. r. 2007/2008 Kmenový obor: 8241M výtvarná a uměleckořemeslná tvorba Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 25. července 2000 čj / s platností od 1. září Učební plán prvního a druhého ročníku schválen dle Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot S dne 25. července 2006 č.j. 8777/ Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku. Kategorie a názvy Počet týden. vyuč. hodin v ročníku Značka učební osnovy vyučovacích předmětů (MŠMT ČR) Celkem ŠVP Pilot S A. Povinné předměty ( ) Základní (42-44) Český jazyk a literatura CJL č.j.25625/99-22 Cizí jazyk CIJ č.j.27669/99-22 Občanská nauka OBN č.j.18396/02-03 Dějepis DEJ č.j.23094/99-22 Matematika MAT č.j. 8777/ (Přírodovědné předměty) 5 Fyzika FYZ č.j. 8777/ Chemie CHE č.j. 8777/ Základy ekologie ZEK č.j. 8777/ Tělesná výchova TEV č.j.19891/96-50 Ekonomika EKO č.j.23266/00-23 Počítačová grafika PG č.j /00-23 Informačně technologický základ ITZ č.j.8777/ Předměty specializace Společný odbor. základ (17-19) Dějiny výtvarné kultury DVK č.j.23266/00-23 Technická příprava TEP č.j.23266/00-23 Písmo PIS č.j.23266/00-23 Technologie 2 2-5

6 3. Studijní obor (77) M/012 ( /01) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů plošné a plastické rytí Výtvarná příprava /12 VYP č.j.23266/00-23 Technologie rytí TER č.j.23266/00-23 Navrhování v rytectví /8 8/8 16/16 NAR č.j.23266/00-23 Praktická cv. v rytectví PCR č.j.23266/ M/013 ( /02) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké zámečnictví a kovářství Výtvarná příprava VYP č.j. 8777/ Technol.umělec.kování TUK č.j.23266/00-23 Navrh.umělec. výkovků /8 8/8 16/16 NAK č.j.23266/00-23 Praktická cv. kovářská PCK č.j.23266/ M/014 ( /03) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů zlatnictví a stříbrnictví Výtvarná příprava VYP č.j. 8777/ Technologie zlatnictví TEZ č.j.23266/00-23 Navrhování šperků /8 8/8 16/16 NAS č.j.23266/00-23 Praktická cv. zlatnická PCZ č.j.23266/ M/015 ( /04) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů broušení a rytí drahých kamenů Výtvarná příprava VYP č.j. 8777/ Technol..brouš.dr.kamenů TBK č.j.23266/00-23 Navrhování broušení /8 8/8 16/16 NBR č.j.23266/00-23 Praktická cv. v broušení PCB č.j.23266/ M/016 ( /05) Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů umělecké odlévání Výtvarná příprava VYP č.j. 8777/ Technol. um. odlévání TUO č.j.23266/00-23 Navrhování um. odlitků /8 8/8 16/16 NUO č.j.23266/00-23 Praktická cv. v odlévání PCO č.j.23266/ Výběrové vyučovací předměty 10 nejsou zavedeny B. Volitelné předměty nevyučují se Občanský základ OBN č.j.8777/ Ekonomika EKO č.j.8777/ Matematika MAT č.j.8777/ Informačně technologický základ ITZ č.j.8777/ Poznámky: 1. Cílem učebního plánu je umožnit školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek, v rámci daného subjektu. Prostřednictvím využití výběrových vyučovacích předmětů pak dosáhnout pružnější profilace studia. 2. Konkretizovaný učební plán rozpracovaný do jednotlivých ročníků studia tvoří škola a schvaluje jej ředitel školy. Schválený učební plán je součástí povinné dokumentace školy. 3. Povinné vyučovací předměty (všeobecně vzdělávací, odborné, event. speciální odborné a studijní zaměření) představují základ vzdělání studijního oboru a jsou závazné v minimálním počtu hodin uvedených v učebním plánu a pro první ročník dle pokusného ověřování ŠVP v projektu Pilot S. 4. Všeobecně vzdělávací předměty se realizují podle učebních osnov platných pro střední odborné školy a jsou vydány samostatně a pro první ročník dle pokusného ověřování ŠVP v projektu Pilot S. 5. Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku studia. 6

7 7 6. Učivo přírodovědných předmětů se v konkretizovaném učebním plánu člení na samostatné vyučovací předměty fyzika, chemie a základy ekologie. Hodinová dotace předmětu základy ekologie se doporučuje na 1 vyučovací hodinu týdně za studium. Hodinové dotace předmětů fyzika a chemie stanoví školy podle charakteru studia. 7. Pro zařazení učiva dějepisu může škola volit dvě varianty: a) Zařazení všeobecně vzdělávacího vyučovacího předmětu dějepis v prvním ročníku v dotaci 2 vyučovací hodiny týdně. V tomto případě se výuka odborného vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury realizuje podle učební osnovy DVK, varianta 1 od druhého ročníku studia. b) Zařazení odborného vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury varianta 2, která obsahuje učivo dějepisu. V tomto případě se dějepis jako samostatný vyučovací předmět nezařazuje. 8. Vyučovací předmět výtvarná příprava se zařazuje do 1. a 2. ročníku. Podle charakteru oboru jej lze členit na dva samostatné předměty, a to na přípravné kreslení a přípravné modelování. 9. Vyučovací předmět navrhování se zařazuje do 3. a 4. ročníku. Podle charakteru oboru jej lze členit na dva samostatné předměty, a to na návrhové kreslení a návrhové modelování. 10. Hodinové kapacity stanovené pro výběrové vyučovací předměty lze v konkretizovaném učebním plánu využít jednak na posílení hodinové dotace povinných vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích, odborných, event. speciálních odborných a předmětů jednotlivých studijních zaměření), jednak pro zařazení dalších vyučovacích předmětů. Učební osnovy těchto dalších vyučovacích předmětů zpracovává škola, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy. 11. Příklady výběrových vyučovacích předmětů: anatomie, základy fotografování, práce s počítačem, sádrování, zbožíznalství, vedení malé firmy, právní nauka, aplikovaná psychologie, matematický seminář, další cizí jazyk, konverzace, základy zdravovědy, další speciální odborné předměty, atd. 12. Obsah učiva jednotlivých vyučovacích předmětů může vyučující upravit až do 30 % jeho rozsahu zařazením nových poznatků a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu. 13. Struktura, obsah, rozsah i zpracování učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročník

8 Přehled využití týdnů v období září červen Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva 32 týdnů 32 týdnů 34 týdnů 30 týdnů Lyžařský výchovně výcvikový 1 týden zájezd Harmonizační sportovní kurz 1 týden Maturitní zkouška týdny 6 týdnů 8 týdnů 6 týdnů 5 týdnů Časová rezerva (opakování učiva,kurzy, poznávací zájezdy, odborná praxe) C e l k e m (týdnů) 40 týdnů 40 týdnů 40 týdnů 37 týdnů Úprava vzdělávacího procesu ve školním roce 2007/2008 Hodinové dotace pro 1. a 2. ročník byly stanoveny v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot S, MŠMT Č.j. 8777/ , ze dne 25. července Tato úprava byla projednána s jednotlivými vyučujícími, předsedou Spolku rodičů a přátel školy panem Michalem Bartoníčkem a Školskou radou. 3) Údaje o pracovnících školy a školského zařízení SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ SUPŠ A VOŠ TURNOV Hlavní prac. poměr Kvalifikace Způsobilost Praxe 1 BAUEROVÁ Pavla Ing. VŠZ Praha pedagogická 15 2 BRANDEJSKÁ Jana Ing. VŠE Praha pedagogická 18 3 BROŽEK Pavel ak.soch. VŠUP Praha pedagogická 19 4 ČAPKOVÁ Bohdana Mgr. PF Hradec Králové pedagogická 4 5 JANEVOVÁ Zuzana SUPŚ Turnov pedagogická 9 6 JAREŠ Václav SUPŠ Turnov 0 nad 32 7 JAREŠOVÁ Radana SUPŠ Turnov JIŘIČKOVÁ Eva UK PF Praha pedagogická KOCOUREK František Mgr. UP PF Olomouc pedagogická 4 11 KOČVARA Lukáš Mgr. PF Hradec Králové pedagogická 1 12 LAURYNOVÁ Lucie DiS SUPŠ a VOŠ Turnov MAREK Jaroslav ak.soch. VŠUP Praha pedagogická MASTNÍK Jan ak.soch. VŠUP Praha pedagogická MAŠEK Jiří Mgr. UK Praha pedagogická MATOUŠEK Pavel SUPŠ Turnov pedagogická MATOUŠOVÁ Vlasta SUPŠ Ž.Brod MAZÁNEK Mojmír Ing. VŠST Liberec OUŘADA Vojtěch DiS. SUPŠ a VOŠ Turnov PATKA Leoš Mgr. UP FTK Olomouc pedagogická PODANÝ Miloslav SUPŠ Turnov PRÁŠIL Jaroslav SUPŠ Turnov pedagogická nad ŘÍDKOŠIL Tomáš RNDr. UK PřF Praha pedagogická 28 8

9 24 SEDMÍK Josef ak.soch. VŠUP Praha pedagogická SKALICKÝ Bohumil PF Hr.Králové pedagogická STUDNIČKA Jiří ak.soch. VŠUP Praha pedagogická ŠÍDA Miroslav SUPŠ Turnov pedagogická ŠÍDA Ondřej MgA. VŠUP Praha ŠKRLÍK Pavel Mgr. UK Praha pedagogická nad ŠOLCOVÁ Naďa SZŠ Turnov TOMSA Miroslav SOU Turnov 0 nad VÁLEK Jaroslav SUPŠ Turnov pedagogická 7 33 ZAJÍC Ondřej SUPŠ Turnov pedagogická 3 34 ZAJÍC Václav ak.mal. VŠUP Praha pedagogická ZEMÍN Jiří SUPŠ Jablonec n.n. pedagogická 21 DOHODY: 34 BLECHA Zbyněk Ing. VŠCHT Pardubice 35 HLOUŠEK Lubomír Ing. VŠST Liberec 36 KOUBUSOVÁ Klára Mgr. TU PF Liberec 37 KOŤÁTKOVÁ Eva PhDr FFUK Praha 38 ŠMAHELOVÁ Eva Ing. VŠCHT Pardubice 39 ŠTEFÁNEK Tomáš SUPŠ Turnov 40 TÁZLAR Jaroslav SPŠS Nové Město n M. 41 VÍŠKOVÁ Eva SUPŠ Turnov 42 ŽATEČKA Václav Ak.mal. AVU Praha VYCHOV: 43 BROŽOVÁ Hana SZŠ Liberec pedagogická nad CHUNDELOVÁ Jana PF Hrad.Kralové pedagogická NOSKOVÁ Martina SUPŠ Turnov 0 0 THP: 46 GORUKOVÁ Lucie DiS. Soukr. VOŠ Praha účetní 0 47 KVASNIČKOVÁ Věra SEŠ Jíčín účetní POLOPRUDSKÁ Irena SEŠ Turnov hospodářka 23 PROVOZNÍ: 47 CÍSAŘOVÁ Alena 2.třída vrátná 48 CHUNDELA Milan SOU Turnov domovník JANŮ Ludmila 2.třída vrátná 50 KUKENĚ Miloš SOU Hrad.Králové školník nad LIŠKOVÁ Celina 2.třída uklizečka 52 KOUTNÍKOVÁ Alena 2.třída uklizečka 53 PÁLOVÁ Ladislava 2.třída uklizečka 54 RYVOLOVÁ Radana 2.třída uklizečka 55 ŠOURKOVÁ Alena SUPŠ Turnov skladnice 32 DOHODY: 59 CHUNDELOVÁ Natalija uklizečka 60 JIŘIŠŤOVÁ Helena knihovnice 61 RYCHTÁŘOVÁ Iva SEŠ Jablonec n. N. mzdová účetní 9

10 4) Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 20,55 16,86 0,00 0,00 37,41 Specializované činnosti: výchovný poradce 0,1 koordinátor informačních a komunikačních technologií 0,1 koordinátor školního vzdělávacího programu 0 školní metodik prevence 0 koordinátor environmentální výchovy 0 Přehled pracovníků domovů mládeže v přepočtených úvazcích vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem 2,00 1,00 2,81 5,81 Změny v pedagogickém sboru Nástupy absolventů Odchody pracovníků 0 0 Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 6,52 5,48 9,28 10,96 5,17 37,41 z toho ženy ,15 2,46 12,61 Externisté - 3,13 Nepedagogičtí pracovníci - 13,15 10

11 5) Základní údaje o třídách a žácích Škola Počet tříd Počet žáků Průměr žáků na třídu Průměr žáků na učitele SUPŠ ,63 4,63 4,34 VOŠ ,3 5,3 Přehled studijních oborů a jejich zaměření Škola Číselný kód oboru Název studijního oboru Č.j. učební plán Datum schválení oboru SUPŠ M/012 Plošné a plastické rytí / M/013 Umělecké zámečnictví a kovářství dtto dtto M/014 Zlatnictví a stříbrnictví dtto dtto M/015 Broušení a rytí drahých kamenů dtto dtto Věstník MŠMT M/016 Umělecké odlévání dtto dtto VOŠ N/010 Restaurování kovů dtto ) Výkon státní správy Správní rozhodnutí vydaná dle zákona č. 500/2004 Sb. Rozhodnutí: o přijetí do 1. ročníku 63 o nepřijetí do 1. ročníku 2 o přijetí do vyššího ročníku 10 o nepřijetí do vyššího ročníku 0 o přestupu 0 o změně oboru 7 o uznání dosaženého vzdělání 12 o povolení individuálního vzdělávání žáka 9 o zrušení individuálního vzdělávání žáka 0 o opakování ročníku 1 o přerušení vzdělávání 6 o vyloučení 2 o podmínečném vyloučení 13 celkem

12 7) Výsledky výchovy a vzdělávání Přehled o prospěchu žáků SUPŠ 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 10 0 nehodnocen 15 3 Celkový průměrný prospěch ,1715 Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení škola pořádala dvě kola přijímacího řízení. Dohromady se přihlásilo 62 uchazečů. Na obor Výtvarné zpracování kovů bylo přijato 51 žáků 10 do oddělení umělecké zámečnictví a kovářství, 17 do oddělení zlatnictví a stříbrnictví, 7 do oddělení broušení a rytí drahých kamenů, 8 do oddělení plošné a plastické rytí a 9 do oddělení umělecké odlévání. Přijímací řízení VOŠ 3. kola přijímacího řízení, pro školní rok 2007/2008 přijato 15 studentů. Přijímací řízení Bakalářské studium přijato 8 studentů. Přehled výsledků maturitní zkoušky a výsledků absolutorií Prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl opravný termín SUPŠ VOŠ Uplatnění absolventů Škola Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Dále studuje SŠ Dále studuje jazykovou školu Je zaměstnáno v oboru Je zaměstnáno jinde Je evidováno na ÚP SUPŠ VOŠ

13 Přehled o uplatněných výchovných opatřeních Výchovná opatření počet 1. pololetí 2. pololetí pochvala 1 jiná ocenění 0 napomenutí 0 důtka třídního učitele 22 důtka učitele odbor. výcviku 0 důtka ředitele školy 18 sníž. známka z chování 20 Přehled o počtu zameškaných a neomluvených hodin Zameškané hodiny 1. pololetí 2. pololetí Celkem z toho neomluvených Na žáka - celkem 83,058 71,982 8) Údaje o poskytování dalšího vzdělávání SUPŠ A VOŠ TURNOV Název programu směr druh akreditace rozsah forma studia způsob ukončení Konzervovánírestaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl N/01 Restaurování kovů počet účastníků / absolventů sociální partneři (nepovinné) 6 B MŠMT 4 roky Prezenční Certifikát 30/0 VŠCHT Praha 6 B MŠMT 3 roky Prezenční, kombinované Certifikát MK ČR, Památkový ústav ČR Pozn. 9) Řízení školy Ve školním roce 2007/2008 zahájilo doplňkové pedagogické studium šest pedagogů školy (Lucie Laurynová Dis. v oboru restaurování a konzervování, ing. Mojmír Mazánek odborný učitel technologií kovů a fyziky, MgA. Ondřej Šída, vyučující navrhování a výtvarné přípravy, Milan Zubko, odborný učitel praktických cvičení zlatnictví a stříbrnictví a učitel Vyšší odborné školy Vojtěch Ouřada Dis. a ing. Pavla Pokorná, zástupkyně ředitele). Přihlášku ke studiu anglického jazyka si podala učitelka anglického jazyka Naďa Šolcová a aprobovanost k výuce na střední školu si musí doplnit Mgr. Leoš Patka. Studium vychovatelství přerušila vychovatelka Domova mládeže Martina Nosková. Problémy jsou i s plněním úkolů v oblasti materiálně technického zabezpečení na vyšší odborné škole vybavení laboratoře, aby odpovídal a současným předpisům, obdobná situace je i u zřízení a vybavení odborného pracoviště pro průzkum, čištění a konzervaci archeologických kovů IV. etapa a zřízení dílny pro výuku praktických cvičení specializace železné kovy, broušené a ryté přírodní materiály organické a syntetické. Zde je nutné řešit tuto situaci formou projektu přípravy a vyhotovení projektu. 13

14 Hlavním cílem v oblasti vzdělávací bylo 2. rokem ověřování Školního vzdělávacího programu školy v rámci pilotního projektu PILOT S a akreditace vzdělávacího programu pro vyšší odbornou školu formu dálkovou a denní, což se podařilo v říjnu 2006, oba tyto projekty byly ukončeny v prosinci 2007 závěrečnými konferencemi a závěrečnými zprávami. Při škole je ustanoven Spolek rodičů a přátel školy ve složení předseda pan Michal Bartoníček, jednatelka paní Libuše Kožená a pokladní paní Alena Zlevorová, kteří zastupují rodiče při spolupráci se školou. Nevýhodou je nemožnost širšího zapojení rodičů do činnosti školy z důvodu rozsáhlé spádovosti žáků a studentů, celá Česká republika. Nejvýraznější je spolupráce v oblasti finančních příspěvků žákům školy, kteří se účastní, sympozií, prezentací školy, odborných exkurzí a kurzů jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, velmi dobrá je spolupráce školy v oblasti reklamy a školy na veřejnosti výroba reklamních panelů, propagačních materiálů. Dále se zejména členové výboru a spolu s dalšími rodiči podílí na organizaci a přípravě maturitního plesu školy. Výbor se schází zpravidla čtyřikrát až šestkrát ročně a je pravidelně informován o průběhu vzdělávacího procesu ve škole. Ve školním roce 2007/2008 Spolek přátel a rodičů školy přispěl jak na akce, které jsou součástí vzdělávacího programu (lyžařský kurz, zahraniční exkurze, účast žáků na Helfštýně, na mezinárodním sympoziu v německém městě Gotta, výměnná stáž v Kamenickém Šenově příspěvek na cestovné), dále se spolek podílel finančně na modernizaci učebny technologie (plovoucí podlaha), přispěl na účast žáků školy na vernisáži výstavy školy ve Vídni (březen 2008), na zájezd Domova mládeže do Prahy (prosinec 2007), dále se finanční prostředky využily na nákup knižních odměn za ateliérové ceny a nejlepší maturitu ve školním roce 2007/ ) Spolupráce se zaměstnavatelskou sférou Škola spolupracuje s mnoha kulturními institucemi jak regionálního, tak i nadregionálního charakteru Muzeum Českého ráje, Severočeské muzeum v Liberci, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní muzeum v Praze, Správa pražského hradu, Národní galerie Veletržní palác stálá expozice školy. Škola má výbornou spolupráci s Městským úřadem v Turnově, ředitel školy Jiří Mašek je členem Komise pro památkovou péči spolu s dalším výtvarným pedagogem školy ak. mal. Václavem Žatečkou, vyučující anglického jazyka Naďa Šolcová je členkou Komise pro zahraniční spolupráci města Turnov. Škola spolupracuje s VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů, v rámci realizace bakalářského studia. Škola dále dobře spolupracuje s odbory Krajského úřadu Libereckého kraje, nebo s institucemi, které se věnují oblasti vzdělávání jak z hlediska metodického, tak i tvorby vzdělávacích dokumentů (NUOV Praha), nebo připomínkování vzdělávacích dokumentů (MŠMT Praha odbor 23), ředitel školy je zastoupen v Akreditační komisi pro vyšší odborné vzdělávání. Ředitel školy je druhým tajemníkem Asociace uměleckých školy České republiky a zastupuje umělecké školy v krajské pobočce Asociace středních škol České republiky, která je partnerem pro jednání s Výborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje. Škola je zakládajícím členem Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. a má účast v dozorčí radě této instituce. Odborný učitel Vyšší odborné školy Jaroslav Prášil je členem Komise Ministerstva kultury ČR pro udělování restaurátorských licencí. Ředitel školy je předsedou Dozorčí rady Kulturního centra Turnov s.r.o., ak.mal. Václav Zajíc je v představenstvu Cechu kamenářů v Turnově. Škola je zastoupena v Dozorčí radě Svazu hodinářů a klenotníků ČR a spolupořadatelem každoročního veletrhu Hodiny klenoty na výstavišti v Praze Holešovicích. Další oblastí je spolupráce se sociálními partnery, kteří se věnují výrobě oblasti uměleckých řemesel, které jsou součástí vzdělávacího programu naší školy. Mezi tyto partnery patří Svaz výrobců bižuterie, Sdružení hodinářů a klenotníků České republiky, firmy Granát Duv., Crytur s.r.o. Turnov, Polpur s.r.o. v Turnově, Dias Turnov, Henry Kyncl Slévárna šedé litiny Turnov, Routa soliter granát, s.r.o. v Turnově, firma Soliter a.s. Jablonec nad Nisou, firma ALO Praha s.r.o.,. 14

15 Vyšší odborná škola spolupracuje při realizaci vzdělávacího programu s těmito institucemi: Restaurování a konzervování sbírkových předmětů pro konkrétní muzea v rámci uzavřených smluv a dodržování podmínek vyplývajících z Památkového zákona. Studentské praxe tak probíhají na pracovištích muzeí a územních pracovištích Národního památkového ústavu: *Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 17. Listopadu 2, Praha 1; zastoupená ředitelkou PhDr. Helenou Koenigsmarkovou *Vojenského historického muzea v Praze; Vojenský historický ústav Praha; U Památníku 2, Praha 3 Žižkov; zastoupená ředitelem Mgr. pplk. Alešem Knížkem. *Židovském muzeu v Praze; U Staré školy 1, Praha 1; zastoupená ředitelem PhDr. Leo Pavlátem *Národním památkové ústavu, Valdštejnské nám. 3, PSČ Praha 1 Malá Strana; zastoupený: PhDr. Miloš Lukeš, ředitel ú.o.p. Liberec *Muzeu hlavního města Prahy; Kožná 1, Praha 1, zastoupená ředitelkou PhDr. Zuzanou Strnadovou *Středočeském muzeu Roztoky u Prahy, Zámek čp. 1; Roztoky u Prahy, ; zastoupené ředitelkou Mgr. Evou Balaštíkovou *Severočeském muzeu Liberec, Masarykova 11, Liberec; zastoupené ředitelem Aloisem Čvančarou *Umělecké pasířství; DOUDA & HOUSKA; Oty Pavla 246, Buštěhrad u Kladna; zastoupená ředitelem panem Ivanem Houskou. *Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o., Havlíčkovo nám. 19, zastoupená ředitelem M. A. Jiřím Jedličkou Herta Hlavac, Chicago - konzervátorské práce, kovové součásti nábytku 11) Další aktivy školy - Účast na výstavách a prezentacích, podané projekty Podané projekty a získané granty Ve školním roce 2007/2008 realizovala škola grant ve spolupráci s Nadací Preciosa na vybavení učebny technologie (multimediální technikou interaktivní tabule) a dále škola podala grant na rozšíření technického zázemí dílny uměleckého odlévání mobilní horizontální sušící pec, žádost o grant byla úspěšná. Škola dále podávala projektový záměr Technologické zařízení na zhotovování modelů šperků v trojrozměrném zobrazení a jejich zhotovení ve voskovém provedení s firmou Soliter Jablonec nad Nisou do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod oblast podpory 4.2 projektový záměr byl přesunut do příští výzvy (2009 nebo 2010). Dále se škola stala partnerem v projektu podávaném Vzdělávacím centrem Turnov o.p.s. Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro rok Do téhož operačního programu podávala projekt Zvyšování kvality výuky anglického jazyka, který bohužel nebyl vybrán k realizaci. Vyšší odborná škola byla úspěšná s žádostí o projekt partnerství programu Leonardo da Vinci. Název projektu: Vývoj a trénink využití historických zlatnických technik v oblasti restaurování a konzervování za účasti Německa, Bulharska, Litvy a Maďarska. Tento projekt by měl být realizován v letech Základem tohoto projektu jsou výměny zkušeností a tvorba vzdělávacího odborného výukového portálu v elektronické podobě a navazující prezentace výsledků projektu. Oddělení zlatnictví a stříbrnictví se zúčastnilo projektu Trienále 2008 Jablonec nad Nisou (kdy ve spolupráci s ISŠ v Nové Pace, oboru oděvní návrhářství připravilo kolekci tří souprava šperků s tématem skleněná perle ve šperku na konkrétní návrh šatů v kategorii středních uměleckých škol s tématem Budoucnost). 15

16 Výsledek projektu byl prezentován na módní přehlídce a výstavě v Eurocentru v Jablonci nad Nisou a v jablonecké galerii Muzea skla bižuterie Belveder od června do srpna 2008, projekt dále pokračuje výstavami v zahraničí, Polsko, Německo, Francie. Výstavy Ve školním roce 2007/2008 připravila škola tři výstavy dvě tuzemské a jednu zahraniční. Od března do června se škola představila v pražské galerii Kuskovu, kde prezentovala žákovské práce posledních pěti let. Ve Vídni představila pro obyvatele rakouské metropole kolekci historických šperků a broušených předmětů užitého umění v Museu Postsparkasse od konce března do poloviny května Na prázdniny přichystala škola komorní výstavu v turnovské Galerii Granát u příležitosti pětileté spolupráce mezi odděleními uměleckého kovářství Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově a osvětlovacího designu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově od června do konce srpna O prázdninách škola připravovala také tradiční prezentaci na mezinárodní sympozium na Hradě Helfštýn - Hefaiston. Zakázky Mezi realizované zakázky ve školním roce 2007/2008 patřila zakázka pro Zdravotní záchrannou službu Libereckého kraje v Liberci (listopad 07 duben 08 návrh loga, medailí - zajišťovalo oddělení plošného a plastického rytí ak.soch. Pavel Brožek a dílenští učitelé se žáky školy.) Další zakázkou byl návrh pomníku a odlití busty T.G. Masaryka ve spolupráci s Českou besedou v Liberci, Kalendářem Liberecka, Městem Liberec a Krajským úřadem (listopad 2007 říjen 2008). Součástí byl i návrh realizace odznaků T.G. Masaryka pro Českou besedu v Liberci. Další zakázkou byly osvětlovací tělesa do restaurované synagogy v Turnově, kterou zajišťovalo oddělení Vyšší odborné školy v Turnově (odborný restaurátor Jaroslav Prášil, studenti vyšší odborné školy, dr. Norbert Riegel, odborný učitel restaurování. Prezentace řemesel V září 2007 se škola účastnila prezentace řemesel na akci Jičín město pohádky umělecké odlévání a umělecké kovářství V květnu 2008 se škola prezentovala na ZŠ v Hořicích v projektu Co dovede ruka a poslední květnový víkend na Staročeských trzích. 16

17 12) Poradenské služby Zpráva výchovného poradce Metodická a informační pomoc zaměřená na volbu povolání Studenti byli seznamováni s možnostmi dalšího studia na různých typech škol, s uplatněním na trhu práce a to jak ve škole, tak i na Úřadu práce v Semilech při společné návštěvě Informačního a poradenského centra. Výchovná poradkyně evidovala nabídku VŠ a VOŠ, pomáhala s výběrem vhodné školy, s vyplňováním přihlášek a psaním odvolacího řízení, předávala informace o dnech otevřených dveří, přijímacím řízení apod. Přehled umístění absolventů školy: Celkem maturantů: 44 VŠ 11 VOŠ 7 SŠ 13 Jazykové školy 3 Nástup do zaměstnání 5 Pobyt v zahraničí 2 V evidenci ÚP 3 Práce se žáky se specifickými vývojovými poruchami učení Na škole studuje v 1. až 4. ročníku momentálně 13 žáků s vývojovými poruchami, nejčastěji s dyslexií a dysortografií, menší počet potom s dysgrafií a dyskalkulií. Byli zohledněni při známkování v českém a cizím jazyce a v matematice. U tří žáků byla diagnostikována LMD a taktéž u tří ADHD, u jednoho žáka ADD. Žáci jsou v evidenci PPP v místě bydliště. Práce s problémovými žáky A. Problémy s docházkou Výchovná poradkyně spolupracovala s třídními učiteli při řešení kázeňských opatření žáků, jejichž neomluvená absence nedosáhla 10 hodin nebo měli větší počet pozdních příchodů. V jednom případě byla pozvána matka na pohovor kvůli neomluvené absenci a pozdním příchodům syna na vyučování. B. Potíže s učením S žáky, kteří měli problémy s učením bylo individuálně jednáno za účasti třídního učitele, příslušného vyučujícího a výchovné poradkyně. C. Mimoškolní problémy v chování Ve výchovné komisi byly řešeny čtyři kázeňské přestupky na DM. Jeden žák byl vyloučen z DM, dvě žákyně byly podmínečně vyloučeny a jedna žákyně opustila DM na vlastní žádost. Spolupráce s protidrogovou preventistkou Pro každý ročník byla zajištěna beseda související s věkem a aktuální situací na škole, zejména na téma možnosti kontaktu s omamnými látkami, bezpečností, vztahy mezi mladými lidmi. 17

18 Prezentace školy Výchovná poradkyně se podílela na přípravě Dnů otevřených dveří na naší škole, prezentaci školy na Nisa Schole v Liberci, na základních školách v Turnově, na Burzách středních škol v Turnově, Mladé Boleslavi a v Jičíně. Účast na školeních a seminářích Výchovná poradkyně se účastnila seminářů pořádaných PPP v Semilech, která řídí výchovné poradce po metodické stránce. Vyhodnocení minimálního preventivního programu Preventivní aktivity byly v souladu s minimálním preventivním programem cíleny na oblast zdravého životního způsobu, etiky, práva, zvyšování odolnosti vůči negativnímu působení nabídky drog a dalších společensky nežádoucích jevů, ale i na změny chování zejména výchovně problémových i jinak rizikových jedinců. Problematika byla začleněna jak do jednotlivých předmětů uvedených v MPP, tak i do výchovné práce DM. Mezipředmětové vztahy jsou konkretizovány v tématických plánech školy a byly zařazeny i do nově vzniklého Školního vzdělávacího programu. Stále je třeba prohlubovat shodné cíle a přístup pedagogických pracovníků, soustavnou spoluprací a pravidelnými konzultacemi s metodikem prevence školy i s výchovnou poradkyní zvyšovat úsilí zabránit šíření negativních vlivů. Celkové klima ve škole i v DM nese známky atmosféry vzájemného porozumění jak mezi žáky, tak i mezi žáky a pedagogy. K vytvoření pozitivní atmosféry napomáhá profesionální přístup všech pedagogických pracovníků, jejichž snahou je propojení všech aktivit školy a DM. Bohužel nadále zaznamenáváme poměrně vysoké množství kázeňských přestupků časté pozdní příchody, záškoláctví, kouření (přestože důsledně potírané), požívání alkoholu (více v DM a na pořádaných kurzech), experimentování i závislost na marihuaně. Hodláme být v tomto směru neústupní a důslední a za zjištěné přestupky proti Školnímu řádu a VŘ DM nadále udělovat rázná kázeňská opatření (podmíněná vyloučení ze školy i z DM, snížené známky z chování). Uvedené nešvary se budeme snažit ze školy postupně zcela vymýtit. Volnočasové aktivity byly žákům nabízeny dle MPP s větším či nižším úspěchem značný zájem byl jako obvykle zejména o výtvarné kroužky pořádané školou. Již několik let se naopak příliš nedaří zapojit žáky do aktivit sportovního rázu (s výjimkou soutěže v lezení na umělé stěně) a těch akcí, které vyžadují alespoň částečnou individuální finanční účast. Dobře pak probíhala koordinace přímého začlenění žáků do MPP. Evaluační šetření prokazuje úspěšnost každoročních odborných zahraničních exkurzí (letos Paříž), zavedeného sportovně harmonizačního pobytu pro 1. ročníky na Malé Skále, lyžařských kurzů, tradičního každoročního pobytu v Srbsku ( MALOVÁK na kolech) a také v Jizerských horách (víkendové pobyty s DM ve spolupráci s CHKO Jizerské hory). Přednášková činnost a dobročinné akce probíhaly podle plánu, s výjimkou přednášky o problematice HIV/AIDS, která bude zařazena do programu sportovně harmonizačního kurzu v září příštího školního roku. Navíc byly zařazeny pravidelné přednášky pořádané ve spolupráci školní knihovny a DM. Na výstavách a soutěžích získali žáci školy jako již každoročně řadu ocenění (atletické závody středních škol, soutěž Šperk roku v kategorii Studentský šperk, Hefaiston Helfštýn, Mezinárodní sympozium Gotha... ), jednotlivá oddělení realizovala navíc řadu návrhů, škola spolupracovala s řadou dalších odborných škol (v Kamenickém Šenově, v Nové Pace,...), s některými pořádala výměnné pobyty. Pěkných výsledků a zaslouženého uznání pak dosáhly naše maturantky na Mezinárodním trienále Jablonec 2008 Oděv a jeho doplněk. Byla uskutečněna řada úspěšných odborných exkurzí a zájezdů (galerie Albertina ve Vídni, oblastní galerie v Liberci - V. K. Novák Identifikace, Úřad práce v Semilech, mincovna v Jablonci nad Nisou, exkurze do Komerční banky v Turnově, do Škody v Mladé Boleslavi, do Sklostroje a Granátu v Turnově, do Gravografu v Benátkách nad J., výstava J. Lady v Obecním domě v Praze...). 18

19 Mimo jiné žáci DM pravidelně navštěvovali divadelní představení pro středoškolskou mládež v Mladé Boleslavi ve spolupráci s ostatními turnovskými DM. Žáci školy pak z vlastní iniciativy připravili několik vlastních akcí v prosinci již tradiční Čertí řádění, školní Hrátky (předvánoční besídka) a každoroční Zpívání koled na schodech. Dle plánu probíhala i spolupráce se sociálními partnery a zájezdy a výlety na konci školního roku. Informovanost rodičů s danou problematikou pokračovala dle našich možností písemnou formou (zasláním informačního letáku s instrukcemi rodičům žáků budoucích 1. ročníků) i osobním kontaktem (na seznamovací schůzce s rodiči 1. ročníků, na rodičovských schůzkách, s pozvanými rodiči problémových žáků či těch žáků, v jejichž případě jsme měli důvodné podezření z experimentování s návykovými látkami). Specifické poruchy učení - v letošním školním roce jsme evidovali 13 případů žáků se SPU (LMD, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, hyperaktivita) Řešené případy sociálně patologických jevů manipulace s návykovými látkami (požívání alkoholu) na sportovně harmonizačním kurzu (podmíněné vyloučení ze studia 3 žákyně a 4 žáci 1. ročníku) manipulace s návykovými látkami (marihuana) ve škole a následný kolaps s převozem do nemocnice (podmíněné vyloučení ze studia 1 žákyně 2. ročníku) neomluvená absence + pozdní příchody (podmíněné vyloučení ze studia 1 žákyně 2. ročníku) porušování VŘ DM - kouření na pokoji (podmíněné vyloučení z ubytování v DM 1 žák 1. ročník návrat do DM pod vlivem alkoholu (podmíněné vyloučení ze studia a z ubytování v DM 3 žákyně 1. ročníku a vyloučení z ubytování v DM 1 žák 1. ročníku) pozdní příchody do školy (nejčastější problém) svévolné opuštění budovy v době vyučování (několik případů) vandalismus (lepení nálepek či čmárání po lavicích, dveřích, zdech, podlaze; ničení či ztráty inventáře...) občasné krádeže (ve škole i v DM) Vzdělávání školního metodika primární prevence pravidelná účast na setkáních metodiků prevence organizovaných PPP Semily samostudium Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase pomoc se zařazením žáků 1. ročníku do kolektivu Domova mládeže ve snaze předejít šikaně podezření z drogové závislosti + záškoláctví žákyně 1. ročníku řešeno osobně i s rodiči, vzhledem k jejich liknavému přístupu hlášeno na odbor sociálně-právní ochrany dítěte nabídka odborné pomoci žákovi 3. ročníku při řešení osobních problémů (řešil je nevhodně požíváním alkoholu v mimoškolní době s následným kolapsem a hospitalizací v nemocnici v Turnově a v Kosmonosích) nabídka odborné pomoci 3 žákům 3. a 4. ročníku v jednom případě podezření ze závislosti na alkoholu, ve dvou na marihuaně. 19

20 13) Další záměry školy, zhodnocení a závěr Předpokládaný vývoj školy Počet dětí na základních školách v Turnově podle zpracovaných údajů 0ŠMT Turnov Školní rok Počty dětí 2007/ Z výkonových výkazů 2008/ Kvalifikovaný odhad 2009/ Kvalifikovaný odhad 2010/ Kvalifikovaný odhad V budoucnu musí škola počítat s úbytkem žáků odcházejících ze základních škol vlivem demografického úbytku žáků v následujících letech. Určitou výhodou je, že škola není závislá pouze na spádovosti Turnovska, ale má nadregionální spádovost. Vzdělávací, výchovné, investiční záměry Škola se zapojila do přípravy a tvorby Rámcově vzdělávacího programu Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů, který byl schválen v srpnu 2007 a podle kterého bude zahájena výuka ve školním roce 2009/2010. Podle RVP byl v rámci pilotního projektu PILOT S zpracován Školní vzdělávací program, který je v současné době ověřován. Po prvním roce ověřování byly zjištěny velké rezervy v chápání některých pedagogů v metodice výuky dle ověřovaného Školního vzdělávacího programu, ve kterém vidíme rizika v zavádění nových metod práce. Škola by chtěla navázat na projekt Pilot S, který byl ukončen ve školním roce 2007/2008 za pojením do připravované projektu Profese S. Naše škola poskytuje kromě středního vzdělání s maturitní zkouškou také Vyšší odborné vzdělání v navazujícím oboru Konzervátorství a restaurátorství kovů a má akreditovanou formu vzdělání denní i kombinovanou, která ovšem nebyla zatím povolena zřizovatelem. Dále nabízí bakalářské studium, které umožňuje přístup v oblasti terciárního vzdělávání. SUPŠ a VOŠ byla zakládajícím členem Vzdělávacího centra Turnov, v rámci kterého rozšiřuje vzdělávací nabídku formou vzdělávacích kurzů jak pro odborníky, tak i pro laickou veřejnost.v období strategického plánu se škola zaměří na přípravu vzdělávacích programů k získávání dílčích kvalifikací. Pokračování v budování a vybavování nezbytně nutných prostor pro zajišťování odborné výuky v dosud nevyužitých místnostech školy. Pokračování ve výměně oken jak na nové budově, tak i na staré budově v rámci rehabilitace památkového objektu. Příprava projektů na čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů. V v havarijním režimu jsou hořáky k plynovým kotlům, kde je nutná výměna. Ve školním roce 2007/2008 došlo k realizaci vybavení učebny technologie. Potřeba na revitalizaci počítačového vybavení je ve výši sto padesáti tisíc korun. Vývojové trendy Aby byl zajištěn další nezbytný rozvoj školy, je nutné zvýšit podíl financování školy prostřednictvím rozvojových programů a možnou úpravou vzdělávací nabídky v oblasti celoživotního učení, popř. učebního oboru. Škola byla zapojena v projektu Příprava vzdělávacích programů pro vyšší odborné školy Libereckého kraje v rámci OPRLZ. Škola se podílela na pilotním projektu tvorby Školních vzdělávacích programů a v současné době provádí jeho ověřování. Škola se bude podílet na vytváření školy polyfunkčního typu nabízející všeobecné i odborné vzdělávání, které poskytují různý stupeň vzdělávání s akcentem na formy dalšího vzdělávání. 20

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov. Organizační řád. pro školní rok 2014/2015

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov. Organizační řád. pro školní rok 2014/2015 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, 511 01 Turnov Organizační řád pro školní rok 2014/2015 V Turnově, 28. 7. 2014 Úvodní ustanovení: Tento organizační řád je základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Přílohy Příloha 1: Síť místních center celoživotního vzdělávání PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení 1 Zřízení Centra vzdělanosti Libereckého kraje a sítě Místních center

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více