Střední pedagogická škola B O S K O V I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední pedagogická škola B O S K O V I C E"

Transkript

1 Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Boskovice 2011

2 1. Úvodní slovo PaedDr. Hana Hortová Ve školním roce byly splněny všechny úkoly obsaţené v Plánu práce na daný školní rok. Ředitelka školy splnila všechny specifické cíle, které jí stanovil zřizovatel. Proběhlo testování 4. ročníků v rámci projektu VEKTOR4, MAG 10 a oslavy 60.výročí zaloţení školy. Po havárii bylo opraveno sociální zařízení v budově školy a dále byly provedeny úpravy exteriéru školy a DM. Dvě třídy byly vybaveny novým nábytkem, pomůckami byly doplněny jednotlivé sbírky, zejména sbírka didaktické techniky. Domov mládeţe SPgŠ Boskovice byl celý vymalován, byly dokoupeny komody do jednotlivých pokojů a upraveno zádveří. Vedení školy zajistilo příjmy z mimorozpočtových zdrojů nabídka a realizace jednotlivé maturitní zkoušky z pedagogiky a speciální pedagogiky, pronájem tělocvičen, nebytových prostor a domova mládeţe. Byly předloţeny podklady pro 2 státní kontroly. I v tomto školním roce byly uchazečům v přijímacím řízení nabídnuty 2 obory vzdělání v denní formě studia a 1 obor vzdělání v dálkové formě studia. Bohuţel tento obor vzdělání jsme letos nabízeli naposled. Všechny tři byly naplněny jiţ v prvním kole přijímacího řízení. Z 87 absolventů obou forem studia prospělo 80, z toho 9 prospělo s vyznamenáním, prospělo 71 a neprospělo 7 ţáků. Jednotlivou maturitní zkoušku úspěšně sloţilo všech 112 frekventantů. Vedení školy a pedagogičtí pracovníci úzce spolupracují se zařízeními praxe ve městě i blízkém okolí, s MěÚ v Boskovicích a s partnerskými městy v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Úspěšně pokračuje spolupráce se Střední školou pedagogickou v Mistelbachu v Rakousku. Pedagogičtí pracovníci společně se studenty realizovali spoustu regionálních, krajských, celostátních i mezinárodních soutěţí a byli velmi úspěšní. Výborná byla spolupráce s Občanským sdruţením rodičů a se Školskou radou. Velmi zdařilou akcí, díky všem zaměstnancům školy, studentům i rodičům, byl školní ples. V oblasti péče o pracovníky školy jsme pokračovali v nastavených trendech. Mohli navštěvovat plavecký bazén, masáţe a v podzimních dnech dostali vitamíny. Postupně bylo zlepšováno jejich pracovního prostředí a mohli pokračovat v dalším vzdělávání spojeném zejména s přípravou na státní maturitní zkoušky, s prohlubováním i zvyšováním kvalifikace. Vedení školy i nadále podporuje další vzdělávání všech zaměstnanců školy. Pedagogický sbor byl posílen o 6 nových mladých kolegů, 2 pracovnice jsou na mateřské a rodičovské dovolené. V oblasti nepedagogických pracovníků nedošlo k ţádné změně. Celý školní rok velmi dobře pracovala výchovná poradkyně, školní preventista a ICT koordinátor Zaměstnanci školy vedli studijní praxe ţáků středních a vysokých škol.

3 Studenti se vzdělávali dle učebních plánů, navštěvovali filmová a divadelní představení, výstavy, odborné exkurze v tuzemsku i v zahraničí. Ve škole a na zařízeních praxe zpracovávali různé projekty, organizovali setkání, navštěvovali konference, účastnili se a byli velice úspěšní v řadě soutěţí a tím výborně reprezentovali SPgŠ Boskovice (viz. závěrečné zprávy předmětových komisí). Naše škola má dlouholetou tradici. Její absolventi jsou ţádanými pracovníky nejen v oblasti školství, ale i v oblasti sociální. Hlavním posláním školy je vychovávat dobré pedagogy MŠ, vychovatele(ky), pracovníky pro různé charity, ústavy sociální péče, atd., ale i pro další studium na VOŠ a VŠ. Velký důraz je proto kladen na výuku výchov, pedagogiky, psychologie a především na přípravu studentů pro tato nelehká povolání. O úrovni školy svědčí především zájem o studium na této škole a potom i uplatněnost na trhu práce a při přijímání na VOŠ a VŠ. V červnu 2011 škola obhájila interní zvýšení ratingu B, na rating B+, tj. spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků, od společnosti IES International Education Society Londýn. V případě potvrzení stávajícího stavu, signalizujícího rozvoj instituce bez stagnačních prvků, zváţí příště expertní komise zvýšení ratingu o jeden stupeň. Aktualizace ratingu bude provedena v roce 2013.

4 2. Základní údaje o škole Mgr. Jana Otavová Název školy : Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 Adresa školy : Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, Boskovice Telefon : Fax : E mail : URL : Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO ředitelství : IZO školy : Ředitelka : PaedDr. Hana Hortová Zástupkyně statutárního orgánu : Mgr. Jana Otavová Školní rok : 2010 / 2011 Počet tříd : 11 Celkový počet žáků : 321 Obory vzdělání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika : 4 třídy M/012 Výchovná a humanitární činnost sociálně výchovná činnost : 2 třídy M/003 Pedagogické lyceum : 4 třídy L/501 Vychovatelství pro ústavy sociální péče : 1 třída Třídy ve školním roce 2010 / 2011 Třída 1. A 1. B 1. C 2. A 2. B 2. C 3. A 3. C 4. A 4. C 3. D Učebna P 1 12 P P 4 14 P 1 Počet chlapců Počet dívek Celkem Třídní učitel Chl Ma Pg Ho Šp Ča Fo Pl Pa St Pk Zástupce TU Fo Šp Ša Se Jv Pe Oš Re Ph Sd Čd

5 3.Vyhodnocení minimálního preventivního programu Mgr. Michal Pernica (školní metodik prevence) 1. Osvěta, vzdělávání Vzdělávání pedagogů - Pedagogové byli seznámeni s MPP. Třídní učitelé - Vzhledem k problémům, které během roku vyvstaly, třídní této problematice věnovali více času. - O problematice byli informováni rodiče na třídních schůzkách. Vyučující a aktivity žáků - Problematika závislostí je povinnou součástí odborných předmětů pedagogika, speciální pedagogika a humanitární výchova, psychologie, biologie, sociální politika, občanská nauka, základy společenských věd, chemie,. - Studenti se zúčastnili velmi mnoho akcí viz příloha č. 1 - Akce byly zaměřeny na enviromentální výchovu, spotřebitelskou výchovu apod. Organizační řád školy - Jsou v něm zaneseny pokyny a pravidla, která upravují chování studentů nejen na půdě školy, ale také na akcích pořádaných školou. 2. Problémy a konkrétní opatření - V tomto školním roce jsme řešili běţné kázeňské přestupky (šlo především o neomluvené hodiny) dle sankčního řádu, který je součástí Školního řádu. Se závaţnějšími přestupky z oblasti soc. pat. jevů jsme se nesetkali. Rodiče byli včas informováni a jednotlivé problémy řešeny individuálně. O všech jednáních je vedena písemná dokumentace u TU. 3. Poradenství - Studenti mohou se svým problémem přijít za kterýmkoli pedagogem. Nejčastěji je to třídní učitel, výchovný poradce a zároveň zástupce ředitele, vzděláním psycholog, preventista. - Konzultace jsou realizovány na základě domluvy, aby bylo dostatek času. - Studenti mají k dispozici materiály s drogovou problematikou volně v učebně biologie. 4. Závěr - Úkoly stanovené tímto programem byly splněny. Přejme si, aby problémů se závislostmi bylo co nejméně.

6 4. Zpráva výchovného poradce Mgr. Jana Otavová Na začátku školního roku jsem postupně navštívila všechny tři třídy prvního ročníku a předala jim informace o práci výchovného poradce na střední škole. Adaptace ţáků na nové prostředí, spoluţáky a vyučující proběhla velmi dobře. Postupně se rozvíjela vzájemná spolupráce s novými třídními učiteli. Ve dnech aţ navštívili studenti čtvrtých ročníků (individuálně, neboť v tomto termínu probíhala odborná praxe) XVII. ročník veletrhu pomaturitního a celoţivotního vzdělávání Gaudeamus Získali zde cenné informace o dalších moţnostech pomaturitního studia a řadu propagačních materiálů. Od listopadu probíhaly individuální pohovory se studenty, kteří se rozhodli dále studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu. Poskytla jsem jim propagační broţury jednotlivých univerzit a fakult. Řešili jsme způsob podávání přihlášek na VŠ a univerzity. V období říjen - prosinec se škola prezentovala na 12 burzách SŠ v regionu i mimo něj. Mezi nejvýznamnější akce patřily Festival vzdělávání 2010, který se konal v Domě kultury ve Ţďáru nad Sázavou, XVI. Veletrh SŠ na BVV ve dnech , Den otevřených dveří na SPgŠ , který se uskutečnil současně s Okresní přehlídkou středních škol v Boskovicích v Sokolovně a burza SŠ v Blansku Pro velký zájem o nabízené obory vzdělání jsme zorganizovali jiţ potřetí za sebou také druhý Den otevřených dveří a to Na prezentaci školy se podílel celý pedagogický sbor společně se studenty, kteří zajistili prohlídku školy a vyrobili vkusné upomínkové předměty a drobné dárky. Kvalitní propagace školy se projevila v zájmu o nabízené obory vzdělávání v denní formě studia. Pro školní rok 2011/2012 jsme nabízeli dva obory vzdělání v denní formě. Jedná se o obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum. Po dvou letech jsem se vrátili také k nabídce dálkové formy vzdělání, nabízeli jsem tříletý obor vzdělání Vychovatelství pro ústavy sociální péče. I přes přetrvávající pokles absolventů ZŠ se nám i v letošním (stejně jako v loňském) školním roce podařilo naplnit všechny tři nabízené obory vzdělání. Obdrţeli jsem více jak 300 přihlášek ke studiu, přičemţ počet volných míst byl 90 (60 na denní formu studia a 30 na dálkovou formu studia). Bohuţel i přes negativní ohlasy ze SŠ se nepodařilo změnit legislativní proces přijímání ţáků na SŠ. Přijímací řízení ve správním řízení představuje pro všechny SŠ velkou administrativní, časovou i finanční zátěţ. Ve školním roce 2011/2012 budeme nabízet opět tři obory vzdělání denní formy studia a to Předškolní a mimoškolní pedagogiku, Sociální činnost a Pedagogické lyceum. Jsme naplněni nadějí, ţe zájem o nabízené obory bude srovnatelný s předešlými léty. Dálkovou formu vzdělání Vychovatelství pro ÚSP pro školní rok 2011/2012 nabízet nebudeme.

7 Jiţ čtvrtým rokem škola nabízela celoţivotní vzdělání formou jednotlivé maturitní zkoušky pod oborem vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika z předmětů Pedagogika a Speciální pedagogika. Zájem o tento typ vzdělávání stále přetrvává. Ve školním roce 2010/2011 maturovalo z výše uvedených předmětů 112 frekventantů. V průběhu roku probíhaly individuální konzultace se studenty, společně jsme hledali řešení jejich osobních, rodinných a převáţně školních problémů. Spolupráce s třídními učiteli a metodikem školní prevence byla na velmi dobré úrovni. V průběhu školního roku 2010/2011 se neobjevily ţádné výchovné problémy spojené se šikanou či zneuţíváním návykových látek. Řešila jsem pouze drobné přestupky proti školnímu řádu.

8 5. Hodnocení environmentální výchovy Mgr. Hana Šperková Školní program environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání Filozofie projektu EVVO Školní program EVVO vychází z platných učebních dokumentů, z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, z krajské koncepce EVVO a analýzy specifických podmínek Střední pedagogické školy v Boskovicích. Cíle projektu : - usiluje o zapojení pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, ţáků, rodičů a dalších partnerů školy - rozvíjí klíčové kompetence ţáků v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a ţivotním prostředím, zejména v oblasti kompetencí k řešení problémů, v oblasti kompetencí komunikativních, sociálních a osobnostních, podpora rozvoje kritického myšlení v souvislosti s ţivotním prostředím. - rozvoj pracovních kompetencí probíhá v souladu se zaměřením školy a studijních oborů - významný je i rozvoj občanské kompetence, včetně zodpovědného vztahu k ţivotnímu prostředí, osvojení hodnot, jako je pokora a úcta k ţivotu a hodnotám ţivé i neţivé přírody. - egogramotnost studentů - vytváření osobního i profesního postoje k ţivotnímu prostředí - vytváření klíčových kompetencí studentů pro udrţitelnost rozvoje - spolupráce pedagogického sboru v oblasti EVVO - vztahy se sociálním okolím při realizaci a propagaci EVVO - osvěta EVVO do rodin studentů, zařízení učební praxe - spolupráce s regionem - spolupráce se Zdravým městem Boskovice - oţivování lidových tradic Metody výchovně vzdělávací práce: Holistické přístupy Aktivizační metody Vzdělávací projekty Projektové metody Diskusní metody

9 Formy výchovně vzdělávací práce: Výuka v terénu Pobytové exkurze ve střediscích ekologické výchovy Simulační hry Záţitková a proţitková pedagogika Vzdělávací projekty Mezipředmětové vztahy Problémové vyučování Integrované vyučování Výukové pobyty na střediscích ekologické výchovy se zaměřením na EVVO Externí výukové programy Spolupráce s neziskovými organizacemi EVVO se uskutečňuje realizací několika linií ve vzdělávacím obsahu školy : 1. V rámci jednotlivých všeobecných vyučovacích předmětů (základy společenských věd, dějepis, jazykové vyučování, osobnostní a dramatická výchova, ) 2. V odborných předmětech, které odpovídají zaměření školy (pedagogika, psychologie, speciální pedagogika a humanitární výchova, učební praxe) 3. Vyuţitím mezipředmětových vztahů 4. Účastí v soutěţích a projektech (pořadatel: MŠMT,Arnika, Europe Generation, KEV Praha, Ekodomov, Tereza, Fair Trade ) 5. Spolupráce se středisky ekologické výchovy 6. Zapojení do sítě škol udrţitelného rozvoje 7. Realizace tématických projektových dnů 8. Zapojení do projektu Ekoškola 1. Všeobecné předměty (předměty zajišťující všeobecnou část vzdělávacího obsahu, všeobecné vzdělání) Vyuţívání ekozpráv zasílaných Klubem ekologické výchovy Praha, zpracování tiskových zpráv, vzdělávacích projektů, vyuţívání mezipředmětových vztahů: Chemie Fyzika Biologie Cizí jazyky Český jazyk a literatura Osobnostní a dramatická výchova Základy společenských věd Výtvarná výchova : - Land Art - Zpracování zbytkových materiálů - Oţivování lidových tradic - Soutěţe s ekologickou tématikou Ekofór - Soutěţ Mladí tvůrci pro Dunaj

10 2. Předměty s pedagogickým zaměřením Pedagogika: environmentální výchova - ekologická výchova - osobnostní výchova výchova k zodpovědnosti - spotřebitelská výchova - výchova k občanství výchova k občanským postojům - interkulutní výchova fair Trade Psychologie - adaptace jedince, adaptabilita - vznik nových postojů - sociální psychologie - sociální deviace - stres, environmentální stresor - psychohygiena - zdravé mezilidské vztahy, klima,atmosféra Speciální pedagogika: - problematika vývojových vad - sociální deviace - zdravý ţivotní styl - prevence patologických jevů Učební praxe, odborná praxe: - environmentální tématika - výchova k zodpovědnosti, ohleduplnosti - oţivování lidových tradic - setkávání více generací, více kultur - přírodovědná problematika vzdělávání - problematika ekologického bydlení - problematika obnovitelných zdrojů energie - problematika ochrany přírody - oslavy Dne Země - zpracovávání odpadu - mezigenerační setkání - tvorba vzdělávacích environmentálních programů pro všechny generace, zdravé i hendikepované 3. Mezipředmětové vztahy Jedná se o předměty vzdělávacího obsahu, které odpovídají výchovnému a sociálnímu zaměření studijních oborů školy, zejména při tvorbě projektů, například projektů spotřebitelské, mediální výchovy, genderové problematiky, násilí v rodinách a ve společnosti. - Pedagogika vyuţívá poznatků všech ostatních vyučovacích předmětů, zejména : - psychologie - biologie - fyziky

11 - chemie - základů společenských věd - českého jazyka a literatura - cizích jazyků - výtvarné výchovy - pracovního vyučování Hodnocení ročního plánu EVVO ve školním roce 2010/2011 Září: Říjen: Příprava pobytových exkurzí v SEK Rychta Krásensko pro studenty prvních ročníků. Příprava projektu SEVER školám, školy sobě - vzdělávání pro udrţitelný ţivot na školách ve spolupráci s Lipkou Brno a SEK Sever Rýchory, projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vernisáţ mezinárodního projektu Mozaika lidských práv ve spolupráci s Europe Generation. Vypracování projektu Biopotraviny do škol nadace Partnerství. Zapojení do umělecké Umělci klimatu 350 a dost nadace Veronica, zaměřené na ochranu klimatu sborník poezie 2.C pod vedením Mgr. Přikrylové a výtvarná díla 2.B pod vedením Mgr. Ševčíkové (návrhy na potisky triček a plakáty). Listopad: Účast studentů na vernisáţi Umělci klimatu 350 a dost rozhovor Denisy Daňkové pro regionální vysílání České televize. Pobytové exkurze třídy 1.A a 1.B na Rychtě Krásensko Týden pro trvale udrţitelný ţivot Mgr. Chlup, Mgr. Martínek. Zapojení třídy 1.B a 2.B do mezinárodního projektu ve spolupráci s Nadací Partnerství Energy Bridges, do kterého jsou zapojeny i další evropské organizace. Projekt je zaměřen na souvislosti mezi globálními změnami klimatu a ţivota obyvatel rozvojových zemí Jiţní Ameriky. Výtvarné práce studentů, výsledek záţitkové dílny studentů 1. a 2. B, si můţete prohlédnout na Regionální konference ekologické výchovy KONEV Brno účast pedagogů a vybraných studentů 2.C, výstava o práci našich studentů téma globálního rozvojového vzdělávání, které bylo hlavní náplní konference.

12 Získání finanční podpory projektu Nadace Partnerství Biopotraviny do škol určené na realizaci odborné exkurze studentů do ekologického institutu Veronica Hostětín. Činnost školního filmového klubu Jednoho světa na školách studenti 2.C, Veronika Pikartová, Monika Vašková. Příprava studentů na Středoškolskou ekologickou konferenci Klubu ekologické výchovy téma Chudoba ve světě kolem nás peer programy ve třídách Veronika Pikartová, Monika Vašková. Prosinec: Pobytová exkurze 1.C ve SEK Rychta Krásensko Týden pro trvale udrţitelný ţivot Mgr. Andrea Peigerová. Prezentace příspěvků studentů na Středoškolské ekologické konferenci Klubu ekologické výchovy v Praze (Mgr. Michal Pernica). Přednášky globálního rozvojového vzdělávání pro studenty (Mongolsko, Vietnam) Mgr. Evy Vernerové z Katedry rozvojového vzdělání Univerzity Palackého Olomouc. Výstava Neplač, má panenko! (problematika postavení ţen a domácího násilí) doplněná workshopy pro studenty zaměřenými na zneuţívání mediálního obrazu ţeny ve světě reklamy Gender a reklama. Leden: Únor: Příprava prací do oblastního kola soutěţe ENERSOL 1 )Kateřina Škrabalová a Denisa Daňková Po stopách prince Charlese jedna práce hlavní kategorie a jedna práce kategorie doprovodné didaktický materiál pro děti mladšího školního a předškolního věku 2) sborník poezie s problematikou ochrany ţivotního prostředí společné autorství 2.C pod vedením Mgr. J. Přikrylová v podání Denisy Daňkové a Kateřiny Škrabalové (vedlejší umělecká kategorie). Besedy spotřebitelské výchovy pro studenty prvních ročníků, lektor p. Štefanec, hnutí Nesehnutí, spojeno s výstavou Hypermánie (organizce Mgr. Peigerová a Mgr. Pléhová). Oblastní kolo soutěţe ENERSOL v Letovicích vítězství Kateřiny Škrabalové a Denisy Daňkové v doprovodné umělecké kategorii se sborníkem poezie s environmentální tématikou vytvořený jako kolektivní dílo třídou 2.C za pedagogického vedení Mgr. J. Přikrylové. Konference středních odborných škol v Brně, pořádaná Lipkou Brno informace o realizace projektu Biopotraviny do škol podpořeného nadací Partnerství.

13 Březen: Účast vybraných studentů na konferenci Vyuţití dokumentárního filmu ve výuce pořádané v rámci festivalu Jeden svět na školách prezentace studentek M. Vaškové a V: Pikartové o činnosti školního filmového klubu Zapůjčení výstavy Multikulturalita. Národní kolo soutěţe ENERSOL v Jihlavě Sborník ekopoezie 2.C pod pedag. vedením J. Přikrylové získal 3. místo ve vedlejší kategorii přednes básní Kateřina Škrabalová, Denisa Daňková. Duben: Uspořádání programů ke Dni Země v rámci učební pedagogické praxe v Mateřské a Základní škole Boskovice. 28. a 29. dubna Dny biopotravin na Střední pedagogické škole v Boskovicích. Přednáška Mgr. Kateřiny Čapounové z PRO BIO o moţnostech trvale udrţitelného zemědělství. Přednáška ing. Zdenky Kočtářové, inspektorky Biokontu o certifikaci biopotravin v České republice. Výstava plakátů Biopotraviny 1.A, p. prof. Vítková. Týmové školení pedagogů v rámci projektu Sever školám školy sobě. Úspěšná účast v soutěţi Moje veličenstvo kniha Ekocentra Brno 2. a 3. místo Mgr. Ošlejšková, Mgr. Ševčíková, 3.C a 1.B) Účast na dílnách EVVO a předávání cen soutěţe Moje veličenstvo kniha v Babicích nad Svitavou. Sborník biopoezie Mgr. J. Přikrylová, tvorba studentů zaměřená na zdravý ţivotní styl. Hudební, dramatická vystoupení v rámci Dnů biopotravin (Mgr. Přikrylová, Mgr. Pléhová), Tvořivá dílna v rámci Dnů Biopotravin (Mgr. Ševčíková). Odborná exkurze ekologického institutu Veronica Hostětín se zaměřením na trvale udrţitelný ţivot a pasivní bydlení, třída 2.B, 2.C, Mgr. Čadová, Mgr. Ševčíková. Květen: Odeslání soutěţních prací 1.A do soutěţe Mladí tvůrci pro Dunaj.

14 Zapojení do soutěţe Spotřeba pro ţivot čestné uznání za vytvoření vlastního spotřebitelského diáře s tématem zdravého ţivotního stylu, zaměřeného na boj proti kouření získala Kateřina Hejtmánková (1.C) a Iva Stejskalová (2.C). Červen: Prezentace příspěvku K. Staffové a M. Letfusové na Ţákovské ekologické konferenci, přádané v rámci Zdravého města Boskovice. Testování filmů Jednoho světa na školách se zaměřením na EVVO. Tvořivá dílna v rámci akce Vivat letňák environmentální motivy (Mgr. Ševčíková). Vzdělávací seminář pro pedagogy Léto v zahradě (Lipka Brno) Vyhodnocení projektu Biopotraviny do škol. Nákup školních pomůcek pro výuku biologie v rámci projektu Sever školám, školy sobě (Mgr. Michal Pernica). Vyhodnocení školního programu EVVO. Environmentální výchova na Střední pedagogické škole v Boskovicích prostupuje celý výchovně vzdělávací proces včetně aplikací získaných kompetencí na učebních praxích studentů. Základním dokumentem je školní program EVVO. V oblasti EVVO spolupracuje Střední pedagogická škola s pedagogickými a sociálními zařízeními ve městě Boskovice: pořádání tématických dnů (vánoční, velikonoční dílny, ), organizací Dnů Země na zařízeních pedagogické praxe, vzdělávacích environmentálních programů a podobně. EVVO je realizována spoluprací s řadou partnerů. Zúčastňujeme se soutěţí (Recyklohraní, Enersol, Mladí tvůrci pro Dunaj, Moje veličenstvo kniha, ), ekologických konferencí, krajské konference KONEV v Brně, pozornost věnujeme spotřebitelské, mediální výchově, problematice gender, spravedlivému obchodu, spolupracujeme se společností Fair Frade, hnutím Tereza atd. Studenti se kaţdoročně zúčastňují pobytových exkurzí na SEK Rychta Krásensko a vzdělávacích programů a výuky v terénu, pořádaných SEK Jihomoravského kraje. Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Ekoškola. Spolupracujeme se Zdravým městem Boskovice. Tradičně přispíváme k propagaci realizovaných projektů EVVO na Středoškolské ekologické konference pořádané Klubem ekologické výchovy v Praze. Přispíváme tak k propagaci našich environmentálních aktivit, zejména osvětových ekologických vzdělávacích programů, generace. Informace o environmentální výchově publikujeme na webu školy a v regionálním tisku. Environmentální témata jsou zastoupena i v pracích Středoškolské odborné činnosti. Ekologickou výchovu začleňujeme i do humanitních a výchovných předmětů. Podpořili jsme akci I ty ovládáš změny klimatu a zaslali své závazky v boji proti klimatickým změnám do Bruselu. Usilujeme o ekologizaci provozu školy. Třídíme odpad, v pracovním praktiku, výtvarné výchově a učební praxi tvoříme z odpadního materiálu. Součástí osobnostní výchovy studentů, jejich hodnot a zodpovědnosti je i jejich zapojování do charitativních akcí, veřejných sbírek a dobrovolnické pomoci.

15 6. Předmětové komise Předmětová komise I. Pedagogika Předseda: Mgr. Jana Otavová Členové : Mgr. Martina Honzírková II. Český jazyk a literatura III. Cizí jazyky IV. Společenské vědy Mgr. Milan Chlup Mgr. Nela Jalová Mgr. Pavel Martínek Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Michal Pernica Mgr. Jarmila Strbačková Mgr. Hana Šperková Předseda: Mgr. Milena Ošlejšková Členové : PaedDr. Hana Hortová MgA. Monika Lepková Mgr. Gabriela Pléhová,DiS. Předseda: Mgr. Saša Šafránková Členové : Mgr. Lucie Plášková Mgr. Jarmila Přikrylová Mgr. Petra Resová Předseda: Mgr. Alena Fojtová Členové : Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Jarmila Přikrylová Mgr. Daniela Sedláková PhDr. Danuše Vítková Mgr. Dagmar Ševčíková Ing. Lenka Šmerdová V. Tělesná výchova Předseda: Mgr. Renata Čadová Členové : Mgr. Milan Chlup VI.Výtvarná výchova Předseda: Mgr. Dagmar Ševčíková Členové : VII. Hudební výchova VIII. Přírodní a technické vědy Mgr. Eva Čadová Mgr. Markéta Weissová Mgr. Milena Ošlejšková Mgr. Jarmila Strbačková Mgr. Pavel Martínek Mgr. Lucie Plášková Předseda: Mgr. Daniela Sedláková Členové : Mgr. Martina Honzírková PhDr. Danuše Vítková Mgr. Michal Pernica Předseda: Mgr. Andrea Peigerová Členové : Mgr. Alena Fojtová Mgr. Milan Chlup Mgr. Nela Jalová Mgr. Gabriela Pléhová,DiS. Mgr. Pavel Martínek Mgr. Michal Pernica Ing. Jiří Sedláček

16 7. Hodnotící zprávy předmětových komisí I. Předmětová komise : Pedagogika Předseda předmětové komise Mgr. Jana Otavová : Členové předmětové komise : Mgr. Martina Honzírková Mgr. Milan Chlup Mgr. Nela Jalová Mgr. Pavel Martínek Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Jarmila Přikrylová Mgr. Jarmila Strbačková Mgr. Hana Šperková Aktivity vyučujících: Název : Termín : Vyučující : Charitativní sbírky V průběhu školního roku Šp Bocca (hry s handicapovanými, Brno Kociánka) Leden 2011 Ot, Šp, Pa Úspěchy studentů: Příjmení a jméno, třída : Název akce : Škrabalová Kateřina Enersol 2. místo v národním kole Daňková Denisa Hejtmánková Kateřina Spotřeba pro ţivot čestné uznání Smejkalová Iva Pikartová Veronika Mezinárodní konference, Praha vyuţití filmu ve Vašková Monika výuce Přehled činností: Září Říjen Listopad Exkurze Mateřské centrum Boskovice - třídy prvního ročníku Srdíčkový den nadace Ţivot dětem Charitativní projekt Světluška Vernisáţ Mozaika lidských práv ve spolupráci Europe Generation Poděkování dobrovolníkům na Nové radnici v Brně Pobytové exkurze Rychta Krásensko první ročníky Soutěţ Veronica Umělci klimatu Projekt Ráj ropných vrtů s Nadací Partnerství Preventivní besedy Mama Help Brno Finanční podpora projektu Biopotraviny do škol Nadace Partnerství KONEV Brno výstavka prací studentů Muzeum Boskovice výstava linorytů stacionáře

17 Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Betany Plnění úkolů projektu Recyklohraní Středoškolská ekologická konference Praha Přednášky HIV AIDS Charitativní projekt Červená stuţka Krása, která nehřeje Muzeum Boskovice Beseda s obyvatelem Domu světla Praha Globální rozvojové vzdělávání UP Olomouc Spolupráce s ÚSP Kociánka projekt boccia Výstava Źenská práva zapůjčení výstavy Výstava Hypermánie zapůjčení výstavy Besedy Spotřebitelská výchova Besedy s problematikou gender a reklamy Enersol účast v oblastním i národním kole Studenti zabezpečují organizaci karnevalu Mateřského centra Boskovice Praha konference Vyuţití dokumentárního filmu ve výuce Charitativní projekt Píšťalka Velikonoční sbírka Adry Srdíčkový den Školení EVVO Lesní škola Jezírko Beseda SONS Boskovice Dny biopotravin Besedy pracovnice Centra PRO Soutěţ Moje veličenstvo kniha Hmatová výstava Ponorka Victoria Exkurze ÚSP Chrlice Exkurze Veronica Hostětín Odborná exkurze Muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod Besedy UP Olomouc problémy psychologie, pedagogiky Květinový den Liga boje proti rakovině Soutěţ Spotřeba pro ţivot Sbírka šance Výstava deníků praxe Exkurze ÚSP Šebetov Ţákovská ekologická konference Odborná exkurze Pěkná modrá Doubravice nad Svitavou Odborná exkurze DLPP Boskovice Vzdělávání vyučujících: Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Hana Šperková Doktorantské studium, Ústav pedag. věd, FF MU Brno Seminář Ekoškola, seminář FORS koordinátorů EVVO, zadavatele mat. zk., specializační st.evvo

18 Vlastní hodnotící zpráva shrnutí : Předmětová komise Pedagogiky pracovala podle předem stanoveného plánu činností. Navrhovala umístění učební a odborné praxe na cvičných zařízeních. Učební praxe byla umístěna výhradně v rámci města Boskovice. Spolupracovali jsme s MŠ Boskovice (pracoviště -MŠ Lidická, MŠ Bílkova, MŠ Na Dolech) a ZŠ Boskovice. Studenti plnili úkoly vyplývající z praxe a aktivně se zapojovali do činností i nad rámec svých studijních povinností (Vánoční a Mikulášské besedy, ). Odborná praxe studentů byla zvolena v souladu s platnými osnovami pro jednotlivé obory vzdělání. Vyučující v jednotlivých třídách věnovali velkou pozornost rozboru a hodnocení odborné praxe jednotlivých studentů. Kontrolovali plnění úkolů praxe, vedení pedagogických deníků a fyzické splnění odborné praxe (potvrzení do průkazu praxe). V závěru školního proběhla výstava deníků praxe. Učební i odbornou praxi zabezpečuje komise Pedagogiky po stránce organizační i administrativní (příprava a uzavírání dohod se cvičnými zařízeními a jejich zaměstnanci). Kolegové Mgr. H. Šperková a Mgr. A. Pavelka vedli dvě supiny zájemců o jednotlivou maturitní zkoušku z pedagogiky. Kolegyně Mgr. H. Šperková po celý školní rok organizovala a zabezpečovala program environmetální výchovy a řadu charitativních sbírek. Práce celé komise byla tvůrčí, zkušenosti získané během letošního školního roku vyuţijí pedagogičtí pracovníci i v roce následujícím. Zpracovala : Mgr. Jana Otavová

19 Předmětová komise: II. Český jazyk a literatura Předseda předmětové Mgr. Milena Ošlejšková komise: Členové předmětové komise: PaedDr. H. Hortová, Mgr. J. Přikrylová, Mgr. D. Sedláková, Mgr. G. Pléhová, Mg.A. Monika Lepková Aktivity vyučujících: Název : Termín: Vyučující: Divadlo Antigona Září 2010 Lepková Příprava Pedagogické Poemy září říjen 2010 Ošlejšková Pedagogická Poema 2010 říjen školní kolo listopad 2010 Ošlejšková, Přikrylová, Sedláková, Lepková celostátní přehlídka Krnov Exkurze tříd 1.A,C do Sedláková Městské knihovny Boskovice Oslavy školy film, program, broţura prosinec Sedláková, Přikrylová, Ošlejšková, Hortová Film NA PEDÁKU červen -prosinec Sedláková + 3.C Divadelní představení- Brno 1. pololetí Ošlejšková, Lepková Čapek -Hordubal Prima Sezóna -Náchod literární soutěţ leden 2011 Ošlejšková- hlavní garant, Sedláková, Přikrylová Divadelní představení 25.ledna 2011 Organizace - Ošlejšková W+V z HK Olympiáda z CJ únor školní kolo Ošlejšková- organizační zajištění školního kola Sedláková, Přikrylová, Pléhová- opravy Seminář tvůrčího psaní Ošlejšková Brno +soutěţ Skrytá paměť Moravy-téma Cizinec Soutěţ MOJE Literární soutěţ Ošlejšková VELIČENSTVO KNIHA duben Den biopotravin- programpohádky duben Přikrylová 2.A,B ODV Divadelní představení- duben Lepková, Pléhová Čarodějův učeň + rozborový seminář, PL 1.C, specializace 2.C,3.C.Náchodská Prima sezóna Ošlejšková, Přikrylová, Sedláková, Hortová, Pléhová, Lepková Projekt Film a škola -4 filmová v průběhu roku Sedláková představení 2010/2011

20 Divadelní představení Čapek Trapná muka Divadelní představení Sněhurka, 2.A -scénář Divadelní pohádka (romská), 3.C PLspecializace, 2.C specializace - monology Soustředění 3.C DVspecializace Odhalení pamětní deskybitva u Zborova- kulturní program (Škrabalová) Úspěchy studentů: červen červen červen červen červen Lepková Pléhová Lepková Lepková Ošlejšková Příjmení a jméno, třída: Denisa Daňková, 2.C Kateřina Škrabalová, 2.C Jan Vinkler, 3.C Jan Vinkler, 3.C Michaela Krušinová, Tesařová Lenka, Tesařová Marcela, Kristýna Ondráková, Kopecká Klára, Pavlína Voglová, Daniela Mizerovská, Hana Streitová Kateřina Škrabalová, 2.C Tereze Šimonová, 3.C Kolektiv DVS 3.C Kolektiv studentů Kolektiv 2. C Název akce: Pedagogická Poema Krnov Pedagogická Poema Krnov, čestné uznání za četbu Pedagogická Poema Krnov Literární soutěţ Ţijeme na jedné planetě, čestné uznání Moje veličenstvo kniha 2. místo Náchodská Prima sezóna,, 1. místo poezie Náchodská Prima sezóna, Čestné uznání- filmový scénář Náchodská Prima sezóna, Čestné uznání hra Antigona Krajská soutěţ amatérských filmů, 3. místo film Na pedáku Sborník Ekopoezia a účast na vernisáţi, Brno (2. místo NK Enersol v umělecké kategorii) Přehled činností: Schůzovní činnost Oslavy 60. výročí zaloţení školy Dramatické projekty Seminární práce studentů oboru PL Studium materiálů ke SMZ Spolupráce s KZMB Tvorba ŠVP pro PMP a SČ Knihovnická činnost Komise se scházela dle nutnosti a řešila zadané úkoly Hortová, Ošlejšková, Přikrylová, Lepková Přikrylová, Lepková Příprava témat z ČJL- Ošlejšková, Sedláková Vyučující CJL Projekt Film a škola- Sedláková Ošlejšková, Přikrylová, Lepková Práce s kniţním fondem doplnění, Ošlejšková

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Minimální preventivní program 2011/2012 OBSAH : Hlavní cíle Minimálního preventivního programu Dílčí cíle Minimálního preventivního programu Základní charakteristika

Více

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Minimální preventivní program 2013/2014 OBSAH : 1. Základní charakteristika a školy 2. Hlavní cíle Minimálního preventivního programu 3. Dílčí cíle Minimálního

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 Boskovice 2012 1. Úvodní slovo PaedDr. Hana Hortová Ve školním roce 2011-2012 byly splněny všechny úkoly obsažené v Plánu práce na daný

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Boskovice 2013 1. Úvodní slovo PaedDr. Hana Hortová Ve školním roce 2012-2013 byly splněny všechny úkoly obsažené v Plánu práce na daný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední(odborné(učiliště(a(Střední(odborná((((((((((((((((((((((((((((( škola(sčmsd,(lomnice(u(tišnova,(s.r.o.( ( Držitel(certifikátu(dle(ISO(9001( V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více