Střední pedagogická škola B O S K O V I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední pedagogická škola B O S K O V I C E"

Transkript

1 Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Boskovice 2011

2 1. Úvodní slovo PaedDr. Hana Hortová Ve školním roce byly splněny všechny úkoly obsaţené v Plánu práce na daný školní rok. Ředitelka školy splnila všechny specifické cíle, které jí stanovil zřizovatel. Proběhlo testování 4. ročníků v rámci projektu VEKTOR4, MAG 10 a oslavy 60.výročí zaloţení školy. Po havárii bylo opraveno sociální zařízení v budově školy a dále byly provedeny úpravy exteriéru školy a DM. Dvě třídy byly vybaveny novým nábytkem, pomůckami byly doplněny jednotlivé sbírky, zejména sbírka didaktické techniky. Domov mládeţe SPgŠ Boskovice byl celý vymalován, byly dokoupeny komody do jednotlivých pokojů a upraveno zádveří. Vedení školy zajistilo příjmy z mimorozpočtových zdrojů nabídka a realizace jednotlivé maturitní zkoušky z pedagogiky a speciální pedagogiky, pronájem tělocvičen, nebytových prostor a domova mládeţe. Byly předloţeny podklady pro 2 státní kontroly. I v tomto školním roce byly uchazečům v přijímacím řízení nabídnuty 2 obory vzdělání v denní formě studia a 1 obor vzdělání v dálkové formě studia. Bohuţel tento obor vzdělání jsme letos nabízeli naposled. Všechny tři byly naplněny jiţ v prvním kole přijímacího řízení. Z 87 absolventů obou forem studia prospělo 80, z toho 9 prospělo s vyznamenáním, prospělo 71 a neprospělo 7 ţáků. Jednotlivou maturitní zkoušku úspěšně sloţilo všech 112 frekventantů. Vedení školy a pedagogičtí pracovníci úzce spolupracují se zařízeními praxe ve městě i blízkém okolí, s MěÚ v Boskovicích a s partnerskými městy v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Úspěšně pokračuje spolupráce se Střední školou pedagogickou v Mistelbachu v Rakousku. Pedagogičtí pracovníci společně se studenty realizovali spoustu regionálních, krajských, celostátních i mezinárodních soutěţí a byli velmi úspěšní. Výborná byla spolupráce s Občanským sdruţením rodičů a se Školskou radou. Velmi zdařilou akcí, díky všem zaměstnancům školy, studentům i rodičům, byl školní ples. V oblasti péče o pracovníky školy jsme pokračovali v nastavených trendech. Mohli navštěvovat plavecký bazén, masáţe a v podzimních dnech dostali vitamíny. Postupně bylo zlepšováno jejich pracovního prostředí a mohli pokračovat v dalším vzdělávání spojeném zejména s přípravou na státní maturitní zkoušky, s prohlubováním i zvyšováním kvalifikace. Vedení školy i nadále podporuje další vzdělávání všech zaměstnanců školy. Pedagogický sbor byl posílen o 6 nových mladých kolegů, 2 pracovnice jsou na mateřské a rodičovské dovolené. V oblasti nepedagogických pracovníků nedošlo k ţádné změně. Celý školní rok velmi dobře pracovala výchovná poradkyně, školní preventista a ICT koordinátor Zaměstnanci školy vedli studijní praxe ţáků středních a vysokých škol.

3 Studenti se vzdělávali dle učebních plánů, navštěvovali filmová a divadelní představení, výstavy, odborné exkurze v tuzemsku i v zahraničí. Ve škole a na zařízeních praxe zpracovávali různé projekty, organizovali setkání, navštěvovali konference, účastnili se a byli velice úspěšní v řadě soutěţí a tím výborně reprezentovali SPgŠ Boskovice (viz. závěrečné zprávy předmětových komisí). Naše škola má dlouholetou tradici. Její absolventi jsou ţádanými pracovníky nejen v oblasti školství, ale i v oblasti sociální. Hlavním posláním školy je vychovávat dobré pedagogy MŠ, vychovatele(ky), pracovníky pro různé charity, ústavy sociální péče, atd., ale i pro další studium na VOŠ a VŠ. Velký důraz je proto kladen na výuku výchov, pedagogiky, psychologie a především na přípravu studentů pro tato nelehká povolání. O úrovni školy svědčí především zájem o studium na této škole a potom i uplatněnost na trhu práce a při přijímání na VOŠ a VŠ. V červnu 2011 škola obhájila interní zvýšení ratingu B, na rating B+, tj. spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků, od společnosti IES International Education Society Londýn. V případě potvrzení stávajícího stavu, signalizujícího rozvoj instituce bez stagnačních prvků, zváţí příště expertní komise zvýšení ratingu o jeden stupeň. Aktualizace ratingu bude provedena v roce 2013.

4 2. Základní údaje o škole Mgr. Jana Otavová Název školy : Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 Adresa školy : Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, Boskovice Telefon : Fax : E mail : URL : Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO ředitelství : IZO školy : Ředitelka : PaedDr. Hana Hortová Zástupkyně statutárního orgánu : Mgr. Jana Otavová Školní rok : 2010 / 2011 Počet tříd : 11 Celkový počet žáků : 321 Obory vzdělání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika : 4 třídy M/012 Výchovná a humanitární činnost sociálně výchovná činnost : 2 třídy M/003 Pedagogické lyceum : 4 třídy L/501 Vychovatelství pro ústavy sociální péče : 1 třída Třídy ve školním roce 2010 / 2011 Třída 1. A 1. B 1. C 2. A 2. B 2. C 3. A 3. C 4. A 4. C 3. D Učebna P 1 12 P P 4 14 P 1 Počet chlapců Počet dívek Celkem Třídní učitel Chl Ma Pg Ho Šp Ča Fo Pl Pa St Pk Zástupce TU Fo Šp Ša Se Jv Pe Oš Re Ph Sd Čd

5 3.Vyhodnocení minimálního preventivního programu Mgr. Michal Pernica (školní metodik prevence) 1. Osvěta, vzdělávání Vzdělávání pedagogů - Pedagogové byli seznámeni s MPP. Třídní učitelé - Vzhledem k problémům, které během roku vyvstaly, třídní této problematice věnovali více času. - O problematice byli informováni rodiče na třídních schůzkách. Vyučující a aktivity žáků - Problematika závislostí je povinnou součástí odborných předmětů pedagogika, speciální pedagogika a humanitární výchova, psychologie, biologie, sociální politika, občanská nauka, základy společenských věd, chemie,. - Studenti se zúčastnili velmi mnoho akcí viz příloha č. 1 - Akce byly zaměřeny na enviromentální výchovu, spotřebitelskou výchovu apod. Organizační řád školy - Jsou v něm zaneseny pokyny a pravidla, která upravují chování studentů nejen na půdě školy, ale také na akcích pořádaných školou. 2. Problémy a konkrétní opatření - V tomto školním roce jsme řešili běţné kázeňské přestupky (šlo především o neomluvené hodiny) dle sankčního řádu, který je součástí Školního řádu. Se závaţnějšími přestupky z oblasti soc. pat. jevů jsme se nesetkali. Rodiče byli včas informováni a jednotlivé problémy řešeny individuálně. O všech jednáních je vedena písemná dokumentace u TU. 3. Poradenství - Studenti mohou se svým problémem přijít za kterýmkoli pedagogem. Nejčastěji je to třídní učitel, výchovný poradce a zároveň zástupce ředitele, vzděláním psycholog, preventista. - Konzultace jsou realizovány na základě domluvy, aby bylo dostatek času. - Studenti mají k dispozici materiály s drogovou problematikou volně v učebně biologie. 4. Závěr - Úkoly stanovené tímto programem byly splněny. Přejme si, aby problémů se závislostmi bylo co nejméně.

6 4. Zpráva výchovného poradce Mgr. Jana Otavová Na začátku školního roku jsem postupně navštívila všechny tři třídy prvního ročníku a předala jim informace o práci výchovného poradce na střední škole. Adaptace ţáků na nové prostředí, spoluţáky a vyučující proběhla velmi dobře. Postupně se rozvíjela vzájemná spolupráce s novými třídními učiteli. Ve dnech aţ navštívili studenti čtvrtých ročníků (individuálně, neboť v tomto termínu probíhala odborná praxe) XVII. ročník veletrhu pomaturitního a celoţivotního vzdělávání Gaudeamus Získali zde cenné informace o dalších moţnostech pomaturitního studia a řadu propagačních materiálů. Od listopadu probíhaly individuální pohovory se studenty, kteří se rozhodli dále studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu. Poskytla jsem jim propagační broţury jednotlivých univerzit a fakult. Řešili jsme způsob podávání přihlášek na VŠ a univerzity. V období říjen - prosinec se škola prezentovala na 12 burzách SŠ v regionu i mimo něj. Mezi nejvýznamnější akce patřily Festival vzdělávání 2010, který se konal v Domě kultury ve Ţďáru nad Sázavou, XVI. Veletrh SŠ na BVV ve dnech , Den otevřených dveří na SPgŠ , který se uskutečnil současně s Okresní přehlídkou středních škol v Boskovicích v Sokolovně a burza SŠ v Blansku Pro velký zájem o nabízené obory vzdělání jsme zorganizovali jiţ potřetí za sebou také druhý Den otevřených dveří a to Na prezentaci školy se podílel celý pedagogický sbor společně se studenty, kteří zajistili prohlídku školy a vyrobili vkusné upomínkové předměty a drobné dárky. Kvalitní propagace školy se projevila v zájmu o nabízené obory vzdělávání v denní formě studia. Pro školní rok 2011/2012 jsme nabízeli dva obory vzdělání v denní formě. Jedná se o obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum. Po dvou letech jsem se vrátili také k nabídce dálkové formy vzdělání, nabízeli jsem tříletý obor vzdělání Vychovatelství pro ústavy sociální péče. I přes přetrvávající pokles absolventů ZŠ se nám i v letošním (stejně jako v loňském) školním roce podařilo naplnit všechny tři nabízené obory vzdělání. Obdrţeli jsem více jak 300 přihlášek ke studiu, přičemţ počet volných míst byl 90 (60 na denní formu studia a 30 na dálkovou formu studia). Bohuţel i přes negativní ohlasy ze SŠ se nepodařilo změnit legislativní proces přijímání ţáků na SŠ. Přijímací řízení ve správním řízení představuje pro všechny SŠ velkou administrativní, časovou i finanční zátěţ. Ve školním roce 2011/2012 budeme nabízet opět tři obory vzdělání denní formy studia a to Předškolní a mimoškolní pedagogiku, Sociální činnost a Pedagogické lyceum. Jsme naplněni nadějí, ţe zájem o nabízené obory bude srovnatelný s předešlými léty. Dálkovou formu vzdělání Vychovatelství pro ÚSP pro školní rok 2011/2012 nabízet nebudeme.

7 Jiţ čtvrtým rokem škola nabízela celoţivotní vzdělání formou jednotlivé maturitní zkoušky pod oborem vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika z předmětů Pedagogika a Speciální pedagogika. Zájem o tento typ vzdělávání stále přetrvává. Ve školním roce 2010/2011 maturovalo z výše uvedených předmětů 112 frekventantů. V průběhu roku probíhaly individuální konzultace se studenty, společně jsme hledali řešení jejich osobních, rodinných a převáţně školních problémů. Spolupráce s třídními učiteli a metodikem školní prevence byla na velmi dobré úrovni. V průběhu školního roku 2010/2011 se neobjevily ţádné výchovné problémy spojené se šikanou či zneuţíváním návykových látek. Řešila jsem pouze drobné přestupky proti školnímu řádu.

8 5. Hodnocení environmentální výchovy Mgr. Hana Šperková Školní program environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání Filozofie projektu EVVO Školní program EVVO vychází z platných učebních dokumentů, z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, z krajské koncepce EVVO a analýzy specifických podmínek Střední pedagogické školy v Boskovicích. Cíle projektu : - usiluje o zapojení pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, ţáků, rodičů a dalších partnerů školy - rozvíjí klíčové kompetence ţáků v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a ţivotním prostředím, zejména v oblasti kompetencí k řešení problémů, v oblasti kompetencí komunikativních, sociálních a osobnostních, podpora rozvoje kritického myšlení v souvislosti s ţivotním prostředím. - rozvoj pracovních kompetencí probíhá v souladu se zaměřením školy a studijních oborů - významný je i rozvoj občanské kompetence, včetně zodpovědného vztahu k ţivotnímu prostředí, osvojení hodnot, jako je pokora a úcta k ţivotu a hodnotám ţivé i neţivé přírody. - egogramotnost studentů - vytváření osobního i profesního postoje k ţivotnímu prostředí - vytváření klíčových kompetencí studentů pro udrţitelnost rozvoje - spolupráce pedagogického sboru v oblasti EVVO - vztahy se sociálním okolím při realizaci a propagaci EVVO - osvěta EVVO do rodin studentů, zařízení učební praxe - spolupráce s regionem - spolupráce se Zdravým městem Boskovice - oţivování lidových tradic Metody výchovně vzdělávací práce: Holistické přístupy Aktivizační metody Vzdělávací projekty Projektové metody Diskusní metody

9 Formy výchovně vzdělávací práce: Výuka v terénu Pobytové exkurze ve střediscích ekologické výchovy Simulační hry Záţitková a proţitková pedagogika Vzdělávací projekty Mezipředmětové vztahy Problémové vyučování Integrované vyučování Výukové pobyty na střediscích ekologické výchovy se zaměřením na EVVO Externí výukové programy Spolupráce s neziskovými organizacemi EVVO se uskutečňuje realizací několika linií ve vzdělávacím obsahu školy : 1. V rámci jednotlivých všeobecných vyučovacích předmětů (základy společenských věd, dějepis, jazykové vyučování, osobnostní a dramatická výchova, ) 2. V odborných předmětech, které odpovídají zaměření školy (pedagogika, psychologie, speciální pedagogika a humanitární výchova, učební praxe) 3. Vyuţitím mezipředmětových vztahů 4. Účastí v soutěţích a projektech (pořadatel: MŠMT,Arnika, Europe Generation, KEV Praha, Ekodomov, Tereza, Fair Trade ) 5. Spolupráce se středisky ekologické výchovy 6. Zapojení do sítě škol udrţitelného rozvoje 7. Realizace tématických projektových dnů 8. Zapojení do projektu Ekoškola 1. Všeobecné předměty (předměty zajišťující všeobecnou část vzdělávacího obsahu, všeobecné vzdělání) Vyuţívání ekozpráv zasílaných Klubem ekologické výchovy Praha, zpracování tiskových zpráv, vzdělávacích projektů, vyuţívání mezipředmětových vztahů: Chemie Fyzika Biologie Cizí jazyky Český jazyk a literatura Osobnostní a dramatická výchova Základy společenských věd Výtvarná výchova : - Land Art - Zpracování zbytkových materiálů - Oţivování lidových tradic - Soutěţe s ekologickou tématikou Ekofór - Soutěţ Mladí tvůrci pro Dunaj

10 2. Předměty s pedagogickým zaměřením Pedagogika: environmentální výchova - ekologická výchova - osobnostní výchova výchova k zodpovědnosti - spotřebitelská výchova - výchova k občanství výchova k občanským postojům - interkulutní výchova fair Trade Psychologie - adaptace jedince, adaptabilita - vznik nových postojů - sociální psychologie - sociální deviace - stres, environmentální stresor - psychohygiena - zdravé mezilidské vztahy, klima,atmosféra Speciální pedagogika: - problematika vývojových vad - sociální deviace - zdravý ţivotní styl - prevence patologických jevů Učební praxe, odborná praxe: - environmentální tématika - výchova k zodpovědnosti, ohleduplnosti - oţivování lidových tradic - setkávání více generací, více kultur - přírodovědná problematika vzdělávání - problematika ekologického bydlení - problematika obnovitelných zdrojů energie - problematika ochrany přírody - oslavy Dne Země - zpracovávání odpadu - mezigenerační setkání - tvorba vzdělávacích environmentálních programů pro všechny generace, zdravé i hendikepované 3. Mezipředmětové vztahy Jedná se o předměty vzdělávacího obsahu, které odpovídají výchovnému a sociálnímu zaměření studijních oborů školy, zejména při tvorbě projektů, například projektů spotřebitelské, mediální výchovy, genderové problematiky, násilí v rodinách a ve společnosti. - Pedagogika vyuţívá poznatků všech ostatních vyučovacích předmětů, zejména : - psychologie - biologie - fyziky

11 - chemie - základů společenských věd - českého jazyka a literatura - cizích jazyků - výtvarné výchovy - pracovního vyučování Hodnocení ročního plánu EVVO ve školním roce 2010/2011 Září: Říjen: Příprava pobytových exkurzí v SEK Rychta Krásensko pro studenty prvních ročníků. Příprava projektu SEVER školám, školy sobě - vzdělávání pro udrţitelný ţivot na školách ve spolupráci s Lipkou Brno a SEK Sever Rýchory, projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vernisáţ mezinárodního projektu Mozaika lidských práv ve spolupráci s Europe Generation. Vypracování projektu Biopotraviny do škol nadace Partnerství. Zapojení do umělecké Umělci klimatu 350 a dost nadace Veronica, zaměřené na ochranu klimatu sborník poezie 2.C pod vedením Mgr. Přikrylové a výtvarná díla 2.B pod vedením Mgr. Ševčíkové (návrhy na potisky triček a plakáty). Listopad: Účast studentů na vernisáţi Umělci klimatu 350 a dost rozhovor Denisy Daňkové pro regionální vysílání České televize. Pobytové exkurze třídy 1.A a 1.B na Rychtě Krásensko Týden pro trvale udrţitelný ţivot Mgr. Chlup, Mgr. Martínek. Zapojení třídy 1.B a 2.B do mezinárodního projektu ve spolupráci s Nadací Partnerství Energy Bridges, do kterého jsou zapojeny i další evropské organizace. Projekt je zaměřen na souvislosti mezi globálními změnami klimatu a ţivota obyvatel rozvojových zemí Jiţní Ameriky. Výtvarné práce studentů, výsledek záţitkové dílny studentů 1. a 2. B, si můţete prohlédnout na Regionální konference ekologické výchovy KONEV Brno účast pedagogů a vybraných studentů 2.C, výstava o práci našich studentů téma globálního rozvojového vzdělávání, které bylo hlavní náplní konference.

12 Získání finanční podpory projektu Nadace Partnerství Biopotraviny do škol určené na realizaci odborné exkurze studentů do ekologického institutu Veronica Hostětín. Činnost školního filmového klubu Jednoho světa na školách studenti 2.C, Veronika Pikartová, Monika Vašková. Příprava studentů na Středoškolskou ekologickou konferenci Klubu ekologické výchovy téma Chudoba ve světě kolem nás peer programy ve třídách Veronika Pikartová, Monika Vašková. Prosinec: Pobytová exkurze 1.C ve SEK Rychta Krásensko Týden pro trvale udrţitelný ţivot Mgr. Andrea Peigerová. Prezentace příspěvků studentů na Středoškolské ekologické konferenci Klubu ekologické výchovy v Praze (Mgr. Michal Pernica). Přednášky globálního rozvojového vzdělávání pro studenty (Mongolsko, Vietnam) Mgr. Evy Vernerové z Katedry rozvojového vzdělání Univerzity Palackého Olomouc. Výstava Neplač, má panenko! (problematika postavení ţen a domácího násilí) doplněná workshopy pro studenty zaměřenými na zneuţívání mediálního obrazu ţeny ve světě reklamy Gender a reklama. Leden: Únor: Příprava prací do oblastního kola soutěţe ENERSOL 1 )Kateřina Škrabalová a Denisa Daňková Po stopách prince Charlese jedna práce hlavní kategorie a jedna práce kategorie doprovodné didaktický materiál pro děti mladšího školního a předškolního věku 2) sborník poezie s problematikou ochrany ţivotního prostředí společné autorství 2.C pod vedením Mgr. J. Přikrylová v podání Denisy Daňkové a Kateřiny Škrabalové (vedlejší umělecká kategorie). Besedy spotřebitelské výchovy pro studenty prvních ročníků, lektor p. Štefanec, hnutí Nesehnutí, spojeno s výstavou Hypermánie (organizce Mgr. Peigerová a Mgr. Pléhová). Oblastní kolo soutěţe ENERSOL v Letovicích vítězství Kateřiny Škrabalové a Denisy Daňkové v doprovodné umělecké kategorii se sborníkem poezie s environmentální tématikou vytvořený jako kolektivní dílo třídou 2.C za pedagogického vedení Mgr. J. Přikrylové. Konference středních odborných škol v Brně, pořádaná Lipkou Brno informace o realizace projektu Biopotraviny do škol podpořeného nadací Partnerství.

13 Březen: Účast vybraných studentů na konferenci Vyuţití dokumentárního filmu ve výuce pořádané v rámci festivalu Jeden svět na školách prezentace studentek M. Vaškové a V: Pikartové o činnosti školního filmového klubu Zapůjčení výstavy Multikulturalita. Národní kolo soutěţe ENERSOL v Jihlavě Sborník ekopoezie 2.C pod pedag. vedením J. Přikrylové získal 3. místo ve vedlejší kategorii přednes básní Kateřina Škrabalová, Denisa Daňková. Duben: Uspořádání programů ke Dni Země v rámci učební pedagogické praxe v Mateřské a Základní škole Boskovice. 28. a 29. dubna Dny biopotravin na Střední pedagogické škole v Boskovicích. Přednáška Mgr. Kateřiny Čapounové z PRO BIO o moţnostech trvale udrţitelného zemědělství. Přednáška ing. Zdenky Kočtářové, inspektorky Biokontu o certifikaci biopotravin v České republice. Výstava plakátů Biopotraviny 1.A, p. prof. Vítková. Týmové školení pedagogů v rámci projektu Sever školám školy sobě. Úspěšná účast v soutěţi Moje veličenstvo kniha Ekocentra Brno 2. a 3. místo Mgr. Ošlejšková, Mgr. Ševčíková, 3.C a 1.B) Účast na dílnách EVVO a předávání cen soutěţe Moje veličenstvo kniha v Babicích nad Svitavou. Sborník biopoezie Mgr. J. Přikrylová, tvorba studentů zaměřená na zdravý ţivotní styl. Hudební, dramatická vystoupení v rámci Dnů biopotravin (Mgr. Přikrylová, Mgr. Pléhová), Tvořivá dílna v rámci Dnů Biopotravin (Mgr. Ševčíková). Odborná exkurze ekologického institutu Veronica Hostětín se zaměřením na trvale udrţitelný ţivot a pasivní bydlení, třída 2.B, 2.C, Mgr. Čadová, Mgr. Ševčíková. Květen: Odeslání soutěţních prací 1.A do soutěţe Mladí tvůrci pro Dunaj.

14 Zapojení do soutěţe Spotřeba pro ţivot čestné uznání za vytvoření vlastního spotřebitelského diáře s tématem zdravého ţivotního stylu, zaměřeného na boj proti kouření získala Kateřina Hejtmánková (1.C) a Iva Stejskalová (2.C). Červen: Prezentace příspěvku K. Staffové a M. Letfusové na Ţákovské ekologické konferenci, přádané v rámci Zdravého města Boskovice. Testování filmů Jednoho světa na školách se zaměřením na EVVO. Tvořivá dílna v rámci akce Vivat letňák environmentální motivy (Mgr. Ševčíková). Vzdělávací seminář pro pedagogy Léto v zahradě (Lipka Brno) Vyhodnocení projektu Biopotraviny do škol. Nákup školních pomůcek pro výuku biologie v rámci projektu Sever školám, školy sobě (Mgr. Michal Pernica). Vyhodnocení školního programu EVVO. Environmentální výchova na Střední pedagogické škole v Boskovicích prostupuje celý výchovně vzdělávací proces včetně aplikací získaných kompetencí na učebních praxích studentů. Základním dokumentem je školní program EVVO. V oblasti EVVO spolupracuje Střední pedagogická škola s pedagogickými a sociálními zařízeními ve městě Boskovice: pořádání tématických dnů (vánoční, velikonoční dílny, ), organizací Dnů Země na zařízeních pedagogické praxe, vzdělávacích environmentálních programů a podobně. EVVO je realizována spoluprací s řadou partnerů. Zúčastňujeme se soutěţí (Recyklohraní, Enersol, Mladí tvůrci pro Dunaj, Moje veličenstvo kniha, ), ekologických konferencí, krajské konference KONEV v Brně, pozornost věnujeme spotřebitelské, mediální výchově, problematice gender, spravedlivému obchodu, spolupracujeme se společností Fair Frade, hnutím Tereza atd. Studenti se kaţdoročně zúčastňují pobytových exkurzí na SEK Rychta Krásensko a vzdělávacích programů a výuky v terénu, pořádaných SEK Jihomoravského kraje. Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Ekoškola. Spolupracujeme se Zdravým městem Boskovice. Tradičně přispíváme k propagaci realizovaných projektů EVVO na Středoškolské ekologické konference pořádané Klubem ekologické výchovy v Praze. Přispíváme tak k propagaci našich environmentálních aktivit, zejména osvětových ekologických vzdělávacích programů, generace. Informace o environmentální výchově publikujeme na webu školy a v regionálním tisku. Environmentální témata jsou zastoupena i v pracích Středoškolské odborné činnosti. Ekologickou výchovu začleňujeme i do humanitních a výchovných předmětů. Podpořili jsme akci I ty ovládáš změny klimatu a zaslali své závazky v boji proti klimatickým změnám do Bruselu. Usilujeme o ekologizaci provozu školy. Třídíme odpad, v pracovním praktiku, výtvarné výchově a učební praxi tvoříme z odpadního materiálu. Součástí osobnostní výchovy studentů, jejich hodnot a zodpovědnosti je i jejich zapojování do charitativních akcí, veřejných sbírek a dobrovolnické pomoci.

15 6. Předmětové komise Předmětová komise I. Pedagogika Předseda: Mgr. Jana Otavová Členové : Mgr. Martina Honzírková II. Český jazyk a literatura III. Cizí jazyky IV. Společenské vědy Mgr. Milan Chlup Mgr. Nela Jalová Mgr. Pavel Martínek Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Michal Pernica Mgr. Jarmila Strbačková Mgr. Hana Šperková Předseda: Mgr. Milena Ošlejšková Členové : PaedDr. Hana Hortová MgA. Monika Lepková Mgr. Gabriela Pléhová,DiS. Předseda: Mgr. Saša Šafránková Členové : Mgr. Lucie Plášková Mgr. Jarmila Přikrylová Mgr. Petra Resová Předseda: Mgr. Alena Fojtová Členové : Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Jarmila Přikrylová Mgr. Daniela Sedláková PhDr. Danuše Vítková Mgr. Dagmar Ševčíková Ing. Lenka Šmerdová V. Tělesná výchova Předseda: Mgr. Renata Čadová Členové : Mgr. Milan Chlup VI.Výtvarná výchova Předseda: Mgr. Dagmar Ševčíková Členové : VII. Hudební výchova VIII. Přírodní a technické vědy Mgr. Eva Čadová Mgr. Markéta Weissová Mgr. Milena Ošlejšková Mgr. Jarmila Strbačková Mgr. Pavel Martínek Mgr. Lucie Plášková Předseda: Mgr. Daniela Sedláková Členové : Mgr. Martina Honzírková PhDr. Danuše Vítková Mgr. Michal Pernica Předseda: Mgr. Andrea Peigerová Členové : Mgr. Alena Fojtová Mgr. Milan Chlup Mgr. Nela Jalová Mgr. Gabriela Pléhová,DiS. Mgr. Pavel Martínek Mgr. Michal Pernica Ing. Jiří Sedláček

16 7. Hodnotící zprávy předmětových komisí I. Předmětová komise : Pedagogika Předseda předmětové komise Mgr. Jana Otavová : Členové předmětové komise : Mgr. Martina Honzírková Mgr. Milan Chlup Mgr. Nela Jalová Mgr. Pavel Martínek Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Jarmila Přikrylová Mgr. Jarmila Strbačková Mgr. Hana Šperková Aktivity vyučujících: Název : Termín : Vyučující : Charitativní sbírky V průběhu školního roku Šp Bocca (hry s handicapovanými, Brno Kociánka) Leden 2011 Ot, Šp, Pa Úspěchy studentů: Příjmení a jméno, třída : Název akce : Škrabalová Kateřina Enersol 2. místo v národním kole Daňková Denisa Hejtmánková Kateřina Spotřeba pro ţivot čestné uznání Smejkalová Iva Pikartová Veronika Mezinárodní konference, Praha vyuţití filmu ve Vašková Monika výuce Přehled činností: Září Říjen Listopad Exkurze Mateřské centrum Boskovice - třídy prvního ročníku Srdíčkový den nadace Ţivot dětem Charitativní projekt Světluška Vernisáţ Mozaika lidských práv ve spolupráci Europe Generation Poděkování dobrovolníkům na Nové radnici v Brně Pobytové exkurze Rychta Krásensko první ročníky Soutěţ Veronica Umělci klimatu Projekt Ráj ropných vrtů s Nadací Partnerství Preventivní besedy Mama Help Brno Finanční podpora projektu Biopotraviny do škol Nadace Partnerství KONEV Brno výstavka prací studentů Muzeum Boskovice výstava linorytů stacionáře

17 Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Betany Plnění úkolů projektu Recyklohraní Středoškolská ekologická konference Praha Přednášky HIV AIDS Charitativní projekt Červená stuţka Krása, která nehřeje Muzeum Boskovice Beseda s obyvatelem Domu světla Praha Globální rozvojové vzdělávání UP Olomouc Spolupráce s ÚSP Kociánka projekt boccia Výstava Źenská práva zapůjčení výstavy Výstava Hypermánie zapůjčení výstavy Besedy Spotřebitelská výchova Besedy s problematikou gender a reklamy Enersol účast v oblastním i národním kole Studenti zabezpečují organizaci karnevalu Mateřského centra Boskovice Praha konference Vyuţití dokumentárního filmu ve výuce Charitativní projekt Píšťalka Velikonoční sbírka Adry Srdíčkový den Školení EVVO Lesní škola Jezírko Beseda SONS Boskovice Dny biopotravin Besedy pracovnice Centra PRO Soutěţ Moje veličenstvo kniha Hmatová výstava Ponorka Victoria Exkurze ÚSP Chrlice Exkurze Veronica Hostětín Odborná exkurze Muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod Besedy UP Olomouc problémy psychologie, pedagogiky Květinový den Liga boje proti rakovině Soutěţ Spotřeba pro ţivot Sbírka šance Výstava deníků praxe Exkurze ÚSP Šebetov Ţákovská ekologická konference Odborná exkurze Pěkná modrá Doubravice nad Svitavou Odborná exkurze DLPP Boskovice Vzdělávání vyučujících: Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Hana Šperková Doktorantské studium, Ústav pedag. věd, FF MU Brno Seminář Ekoškola, seminář FORS koordinátorů EVVO, zadavatele mat. zk., specializační st.evvo

18 Vlastní hodnotící zpráva shrnutí : Předmětová komise Pedagogiky pracovala podle předem stanoveného plánu činností. Navrhovala umístění učební a odborné praxe na cvičných zařízeních. Učební praxe byla umístěna výhradně v rámci města Boskovice. Spolupracovali jsme s MŠ Boskovice (pracoviště -MŠ Lidická, MŠ Bílkova, MŠ Na Dolech) a ZŠ Boskovice. Studenti plnili úkoly vyplývající z praxe a aktivně se zapojovali do činností i nad rámec svých studijních povinností (Vánoční a Mikulášské besedy, ). Odborná praxe studentů byla zvolena v souladu s platnými osnovami pro jednotlivé obory vzdělání. Vyučující v jednotlivých třídách věnovali velkou pozornost rozboru a hodnocení odborné praxe jednotlivých studentů. Kontrolovali plnění úkolů praxe, vedení pedagogických deníků a fyzické splnění odborné praxe (potvrzení do průkazu praxe). V závěru školního proběhla výstava deníků praxe. Učební i odbornou praxi zabezpečuje komise Pedagogiky po stránce organizační i administrativní (příprava a uzavírání dohod se cvičnými zařízeními a jejich zaměstnanci). Kolegové Mgr. H. Šperková a Mgr. A. Pavelka vedli dvě supiny zájemců o jednotlivou maturitní zkoušku z pedagogiky. Kolegyně Mgr. H. Šperková po celý školní rok organizovala a zabezpečovala program environmetální výchovy a řadu charitativních sbírek. Práce celé komise byla tvůrčí, zkušenosti získané během letošního školního roku vyuţijí pedagogičtí pracovníci i v roce následujícím. Zpracovala : Mgr. Jana Otavová

19 Předmětová komise: II. Český jazyk a literatura Předseda předmětové Mgr. Milena Ošlejšková komise: Členové předmětové komise: PaedDr. H. Hortová, Mgr. J. Přikrylová, Mgr. D. Sedláková, Mgr. G. Pléhová, Mg.A. Monika Lepková Aktivity vyučujících: Název : Termín: Vyučující: Divadlo Antigona Září 2010 Lepková Příprava Pedagogické Poemy září říjen 2010 Ošlejšková Pedagogická Poema 2010 říjen školní kolo listopad 2010 Ošlejšková, Přikrylová, Sedláková, Lepková celostátní přehlídka Krnov Exkurze tříd 1.A,C do Sedláková Městské knihovny Boskovice Oslavy školy film, program, broţura prosinec Sedláková, Přikrylová, Ošlejšková, Hortová Film NA PEDÁKU červen -prosinec Sedláková + 3.C Divadelní představení- Brno 1. pololetí Ošlejšková, Lepková Čapek -Hordubal Prima Sezóna -Náchod literární soutěţ leden 2011 Ošlejšková- hlavní garant, Sedláková, Přikrylová Divadelní představení 25.ledna 2011 Organizace - Ošlejšková W+V z HK Olympiáda z CJ únor školní kolo Ošlejšková- organizační zajištění školního kola Sedláková, Přikrylová, Pléhová- opravy Seminář tvůrčího psaní Ošlejšková Brno +soutěţ Skrytá paměť Moravy-téma Cizinec Soutěţ MOJE Literární soutěţ Ošlejšková VELIČENSTVO KNIHA duben Den biopotravin- programpohádky duben Přikrylová 2.A,B ODV Divadelní představení- duben Lepková, Pléhová Čarodějův učeň + rozborový seminář, PL 1.C, specializace 2.C,3.C.Náchodská Prima sezóna Ošlejšková, Přikrylová, Sedláková, Hortová, Pléhová, Lepková Projekt Film a škola -4 filmová v průběhu roku Sedláková představení 2010/2011

20 Divadelní představení Čapek Trapná muka Divadelní představení Sněhurka, 2.A -scénář Divadelní pohádka (romská), 3.C PLspecializace, 2.C specializace - monology Soustředění 3.C DVspecializace Odhalení pamětní deskybitva u Zborova- kulturní program (Škrabalová) Úspěchy studentů: červen červen červen červen červen Lepková Pléhová Lepková Lepková Ošlejšková Příjmení a jméno, třída: Denisa Daňková, 2.C Kateřina Škrabalová, 2.C Jan Vinkler, 3.C Jan Vinkler, 3.C Michaela Krušinová, Tesařová Lenka, Tesařová Marcela, Kristýna Ondráková, Kopecká Klára, Pavlína Voglová, Daniela Mizerovská, Hana Streitová Kateřina Škrabalová, 2.C Tereze Šimonová, 3.C Kolektiv DVS 3.C Kolektiv studentů Kolektiv 2. C Název akce: Pedagogická Poema Krnov Pedagogická Poema Krnov, čestné uznání za četbu Pedagogická Poema Krnov Literární soutěţ Ţijeme na jedné planetě, čestné uznání Moje veličenstvo kniha 2. místo Náchodská Prima sezóna,, 1. místo poezie Náchodská Prima sezóna, Čestné uznání- filmový scénář Náchodská Prima sezóna, Čestné uznání hra Antigona Krajská soutěţ amatérských filmů, 3. místo film Na pedáku Sborník Ekopoezia a účast na vernisáţi, Brno (2. místo NK Enersol v umělecké kategorii) Přehled činností: Schůzovní činnost Oslavy 60. výročí zaloţení školy Dramatické projekty Seminární práce studentů oboru PL Studium materiálů ke SMZ Spolupráce s KZMB Tvorba ŠVP pro PMP a SČ Knihovnická činnost Komise se scházela dle nutnosti a řešila zadané úkoly Hortová, Ošlejšková, Přikrylová, Lepková Přikrylová, Lepková Příprava témat z ČJL- Ošlejšková, Sedláková Vyučující CJL Projekt Film a škola- Sedláková Ošlejšková, Přikrylová, Lepková Práce s kniţním fondem doplnění, Ošlejšková

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Minimální preventivní program 2011/2012 OBSAH : Hlavní cíle Minimálního preventivního programu Dílčí cíle Minimálního preventivního programu Základní charakteristika

Více

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Boskovice 2012/2013. Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Boskovice 2012/2013. Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Boskovice 2012/2013 Ing. Jaromír Fiala ředitel gymnázia Boskovice 2013 1 1. Slovo úvodem Jsme osmileté a čtyřleté veřejné gymnázium. Naši školu navštěvují studenti

Více

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Boskovice 2009/2010

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Boskovice 2009/2010 GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA Boskovice 2009/2010 Boskovice 2009 1 1. Slovo úvodem Ing. Jaromír Fiala, ředitel Jsme osmileté a čtyřleté veřejné gymnázium. Naši školu navštěvují studenti po ukončení

Více

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Boskovice 2010/2011

GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. Boskovice 2010/2011 GYMNÁZIUM BOSKOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA Boskovice 2010/2011 Boskovice 2011 1 1. Slovo úvodem Jsme osmileté a čtyřleté veřejné gymnázium. Naši školu navštěvují studenti po ukončení páté a deváté třídy ZŠ. Od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Obsah: Tabulková část výroční zprávy Část I. Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední pedagogické školy Prachatice ve školním roce 2011/2012 2 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje: 1. Charakteristiku školy a složení Školské rady 2. Přehled učebních

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Ţidlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Příluky 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: szs@zl.inext.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah: Část I. Základní charakteristika školy... 1 Část

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 OBSAH str. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Broučkova 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: info@szsvzszlin.cz

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... Obsah 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 4 2.2 POČET ŢÁKŮ ŠKOLY... 4 2.3 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI... 5 2.4 ŠKOLSKÁ RADA... 6 3 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A UČEBNÍ PLÁN... 2 2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY, PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více