Střední pedagogická škola B O S K O V I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední pedagogická škola B O S K O V I C E"

Transkript

1 Střední pedagogická škola B O S K O V I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Boskovice 2011

2 1. Úvodní slovo PaedDr. Hana Hortová Ve školním roce byly splněny všechny úkoly obsaţené v Plánu práce na daný školní rok. Ředitelka školy splnila všechny specifické cíle, které jí stanovil zřizovatel. Proběhlo testování 4. ročníků v rámci projektu VEKTOR4, MAG 10 a oslavy 60.výročí zaloţení školy. Po havárii bylo opraveno sociální zařízení v budově školy a dále byly provedeny úpravy exteriéru školy a DM. Dvě třídy byly vybaveny novým nábytkem, pomůckami byly doplněny jednotlivé sbírky, zejména sbírka didaktické techniky. Domov mládeţe SPgŠ Boskovice byl celý vymalován, byly dokoupeny komody do jednotlivých pokojů a upraveno zádveří. Vedení školy zajistilo příjmy z mimorozpočtových zdrojů nabídka a realizace jednotlivé maturitní zkoušky z pedagogiky a speciální pedagogiky, pronájem tělocvičen, nebytových prostor a domova mládeţe. Byly předloţeny podklady pro 2 státní kontroly. I v tomto školním roce byly uchazečům v přijímacím řízení nabídnuty 2 obory vzdělání v denní formě studia a 1 obor vzdělání v dálkové formě studia. Bohuţel tento obor vzdělání jsme letos nabízeli naposled. Všechny tři byly naplněny jiţ v prvním kole přijímacího řízení. Z 87 absolventů obou forem studia prospělo 80, z toho 9 prospělo s vyznamenáním, prospělo 71 a neprospělo 7 ţáků. Jednotlivou maturitní zkoušku úspěšně sloţilo všech 112 frekventantů. Vedení školy a pedagogičtí pracovníci úzce spolupracují se zařízeními praxe ve městě i blízkém okolí, s MěÚ v Boskovicích a s partnerskými městy v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Úspěšně pokračuje spolupráce se Střední školou pedagogickou v Mistelbachu v Rakousku. Pedagogičtí pracovníci společně se studenty realizovali spoustu regionálních, krajských, celostátních i mezinárodních soutěţí a byli velmi úspěšní. Výborná byla spolupráce s Občanským sdruţením rodičů a se Školskou radou. Velmi zdařilou akcí, díky všem zaměstnancům školy, studentům i rodičům, byl školní ples. V oblasti péče o pracovníky školy jsme pokračovali v nastavených trendech. Mohli navštěvovat plavecký bazén, masáţe a v podzimních dnech dostali vitamíny. Postupně bylo zlepšováno jejich pracovního prostředí a mohli pokračovat v dalším vzdělávání spojeném zejména s přípravou na státní maturitní zkoušky, s prohlubováním i zvyšováním kvalifikace. Vedení školy i nadále podporuje další vzdělávání všech zaměstnanců školy. Pedagogický sbor byl posílen o 6 nových mladých kolegů, 2 pracovnice jsou na mateřské a rodičovské dovolené. V oblasti nepedagogických pracovníků nedošlo k ţádné změně. Celý školní rok velmi dobře pracovala výchovná poradkyně, školní preventista a ICT koordinátor Zaměstnanci školy vedli studijní praxe ţáků středních a vysokých škol.

3 Studenti se vzdělávali dle učebních plánů, navštěvovali filmová a divadelní představení, výstavy, odborné exkurze v tuzemsku i v zahraničí. Ve škole a na zařízeních praxe zpracovávali různé projekty, organizovali setkání, navštěvovali konference, účastnili se a byli velice úspěšní v řadě soutěţí a tím výborně reprezentovali SPgŠ Boskovice (viz. závěrečné zprávy předmětových komisí). Naše škola má dlouholetou tradici. Její absolventi jsou ţádanými pracovníky nejen v oblasti školství, ale i v oblasti sociální. Hlavním posláním školy je vychovávat dobré pedagogy MŠ, vychovatele(ky), pracovníky pro různé charity, ústavy sociální péče, atd., ale i pro další studium na VOŠ a VŠ. Velký důraz je proto kladen na výuku výchov, pedagogiky, psychologie a především na přípravu studentů pro tato nelehká povolání. O úrovni školy svědčí především zájem o studium na této škole a potom i uplatněnost na trhu práce a při přijímání na VOŠ a VŠ. V červnu 2011 škola obhájila interní zvýšení ratingu B, na rating B+, tj. spolehlivá instituce dosahující trvale dobrých výsledků, od společnosti IES International Education Society Londýn. V případě potvrzení stávajícího stavu, signalizujícího rozvoj instituce bez stagnačních prvků, zváţí příště expertní komise zvýšení ratingu o jeden stupeň. Aktualizace ratingu bude provedena v roce 2013.

4 2. Základní údaje o škole Mgr. Jana Otavová Název školy : Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5 Adresa školy : Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, Boskovice Telefon : Fax : E mail : URL : Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO ředitelství : IZO školy : Ředitelka : PaedDr. Hana Hortová Zástupkyně statutárního orgánu : Mgr. Jana Otavová Školní rok : 2010 / 2011 Počet tříd : 11 Celkový počet žáků : 321 Obory vzdělání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika : 4 třídy M/012 Výchovná a humanitární činnost sociálně výchovná činnost : 2 třídy M/003 Pedagogické lyceum : 4 třídy L/501 Vychovatelství pro ústavy sociální péče : 1 třída Třídy ve školním roce 2010 / 2011 Třída 1. A 1. B 1. C 2. A 2. B 2. C 3. A 3. C 4. A 4. C 3. D Učebna P 1 12 P P 4 14 P 1 Počet chlapců Počet dívek Celkem Třídní učitel Chl Ma Pg Ho Šp Ča Fo Pl Pa St Pk Zástupce TU Fo Šp Ša Se Jv Pe Oš Re Ph Sd Čd

5 3.Vyhodnocení minimálního preventivního programu Mgr. Michal Pernica (školní metodik prevence) 1. Osvěta, vzdělávání Vzdělávání pedagogů - Pedagogové byli seznámeni s MPP. Třídní učitelé - Vzhledem k problémům, které během roku vyvstaly, třídní této problematice věnovali více času. - O problematice byli informováni rodiče na třídních schůzkách. Vyučující a aktivity žáků - Problematika závislostí je povinnou součástí odborných předmětů pedagogika, speciální pedagogika a humanitární výchova, psychologie, biologie, sociální politika, občanská nauka, základy společenských věd, chemie,. - Studenti se zúčastnili velmi mnoho akcí viz příloha č. 1 - Akce byly zaměřeny na enviromentální výchovu, spotřebitelskou výchovu apod. Organizační řád školy - Jsou v něm zaneseny pokyny a pravidla, která upravují chování studentů nejen na půdě školy, ale také na akcích pořádaných školou. 2. Problémy a konkrétní opatření - V tomto školním roce jsme řešili běţné kázeňské přestupky (šlo především o neomluvené hodiny) dle sankčního řádu, který je součástí Školního řádu. Se závaţnějšími přestupky z oblasti soc. pat. jevů jsme se nesetkali. Rodiče byli včas informováni a jednotlivé problémy řešeny individuálně. O všech jednáních je vedena písemná dokumentace u TU. 3. Poradenství - Studenti mohou se svým problémem přijít za kterýmkoli pedagogem. Nejčastěji je to třídní učitel, výchovný poradce a zároveň zástupce ředitele, vzděláním psycholog, preventista. - Konzultace jsou realizovány na základě domluvy, aby bylo dostatek času. - Studenti mají k dispozici materiály s drogovou problematikou volně v učebně biologie. 4. Závěr - Úkoly stanovené tímto programem byly splněny. Přejme si, aby problémů se závislostmi bylo co nejméně.

6 4. Zpráva výchovného poradce Mgr. Jana Otavová Na začátku školního roku jsem postupně navštívila všechny tři třídy prvního ročníku a předala jim informace o práci výchovného poradce na střední škole. Adaptace ţáků na nové prostředí, spoluţáky a vyučující proběhla velmi dobře. Postupně se rozvíjela vzájemná spolupráce s novými třídními učiteli. Ve dnech aţ navštívili studenti čtvrtých ročníků (individuálně, neboť v tomto termínu probíhala odborná praxe) XVII. ročník veletrhu pomaturitního a celoţivotního vzdělávání Gaudeamus Získali zde cenné informace o dalších moţnostech pomaturitního studia a řadu propagačních materiálů. Od listopadu probíhaly individuální pohovory se studenty, kteří se rozhodli dále studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu. Poskytla jsem jim propagační broţury jednotlivých univerzit a fakult. Řešili jsme způsob podávání přihlášek na VŠ a univerzity. V období říjen - prosinec se škola prezentovala na 12 burzách SŠ v regionu i mimo něj. Mezi nejvýznamnější akce patřily Festival vzdělávání 2010, který se konal v Domě kultury ve Ţďáru nad Sázavou, XVI. Veletrh SŠ na BVV ve dnech , Den otevřených dveří na SPgŠ , který se uskutečnil současně s Okresní přehlídkou středních škol v Boskovicích v Sokolovně a burza SŠ v Blansku Pro velký zájem o nabízené obory vzdělání jsme zorganizovali jiţ potřetí za sebou také druhý Den otevřených dveří a to Na prezentaci školy se podílel celý pedagogický sbor společně se studenty, kteří zajistili prohlídku školy a vyrobili vkusné upomínkové předměty a drobné dárky. Kvalitní propagace školy se projevila v zájmu o nabízené obory vzdělávání v denní formě studia. Pro školní rok 2011/2012 jsme nabízeli dva obory vzdělání v denní formě. Jedná se o obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum. Po dvou letech jsem se vrátili také k nabídce dálkové formy vzdělání, nabízeli jsem tříletý obor vzdělání Vychovatelství pro ústavy sociální péče. I přes přetrvávající pokles absolventů ZŠ se nám i v letošním (stejně jako v loňském) školním roce podařilo naplnit všechny tři nabízené obory vzdělání. Obdrţeli jsem více jak 300 přihlášek ke studiu, přičemţ počet volných míst byl 90 (60 na denní formu studia a 30 na dálkovou formu studia). Bohuţel i přes negativní ohlasy ze SŠ se nepodařilo změnit legislativní proces přijímání ţáků na SŠ. Přijímací řízení ve správním řízení představuje pro všechny SŠ velkou administrativní, časovou i finanční zátěţ. Ve školním roce 2011/2012 budeme nabízet opět tři obory vzdělání denní formy studia a to Předškolní a mimoškolní pedagogiku, Sociální činnost a Pedagogické lyceum. Jsme naplněni nadějí, ţe zájem o nabízené obory bude srovnatelný s předešlými léty. Dálkovou formu vzdělání Vychovatelství pro ÚSP pro školní rok 2011/2012 nabízet nebudeme.

7 Jiţ čtvrtým rokem škola nabízela celoţivotní vzdělání formou jednotlivé maturitní zkoušky pod oborem vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika z předmětů Pedagogika a Speciální pedagogika. Zájem o tento typ vzdělávání stále přetrvává. Ve školním roce 2010/2011 maturovalo z výše uvedených předmětů 112 frekventantů. V průběhu roku probíhaly individuální konzultace se studenty, společně jsme hledali řešení jejich osobních, rodinných a převáţně školních problémů. Spolupráce s třídními učiteli a metodikem školní prevence byla na velmi dobré úrovni. V průběhu školního roku 2010/2011 se neobjevily ţádné výchovné problémy spojené se šikanou či zneuţíváním návykových látek. Řešila jsem pouze drobné přestupky proti školnímu řádu.

8 5. Hodnocení environmentální výchovy Mgr. Hana Šperková Školní program environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání Filozofie projektu EVVO Školní program EVVO vychází z platných učebních dokumentů, z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, z krajské koncepce EVVO a analýzy specifických podmínek Střední pedagogické školy v Boskovicích. Cíle projektu : - usiluje o zapojení pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, ţáků, rodičů a dalších partnerů školy - rozvíjí klíčové kompetence ţáků v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a ţivotním prostředím, zejména v oblasti kompetencí k řešení problémů, v oblasti kompetencí komunikativních, sociálních a osobnostních, podpora rozvoje kritického myšlení v souvislosti s ţivotním prostředím. - rozvoj pracovních kompetencí probíhá v souladu se zaměřením školy a studijních oborů - významný je i rozvoj občanské kompetence, včetně zodpovědného vztahu k ţivotnímu prostředí, osvojení hodnot, jako je pokora a úcta k ţivotu a hodnotám ţivé i neţivé přírody. - egogramotnost studentů - vytváření osobního i profesního postoje k ţivotnímu prostředí - vytváření klíčových kompetencí studentů pro udrţitelnost rozvoje - spolupráce pedagogického sboru v oblasti EVVO - vztahy se sociálním okolím při realizaci a propagaci EVVO - osvěta EVVO do rodin studentů, zařízení učební praxe - spolupráce s regionem - spolupráce se Zdravým městem Boskovice - oţivování lidových tradic Metody výchovně vzdělávací práce: Holistické přístupy Aktivizační metody Vzdělávací projekty Projektové metody Diskusní metody

9 Formy výchovně vzdělávací práce: Výuka v terénu Pobytové exkurze ve střediscích ekologické výchovy Simulační hry Záţitková a proţitková pedagogika Vzdělávací projekty Mezipředmětové vztahy Problémové vyučování Integrované vyučování Výukové pobyty na střediscích ekologické výchovy se zaměřením na EVVO Externí výukové programy Spolupráce s neziskovými organizacemi EVVO se uskutečňuje realizací několika linií ve vzdělávacím obsahu školy : 1. V rámci jednotlivých všeobecných vyučovacích předmětů (základy společenských věd, dějepis, jazykové vyučování, osobnostní a dramatická výchova, ) 2. V odborných předmětech, které odpovídají zaměření školy (pedagogika, psychologie, speciální pedagogika a humanitární výchova, učební praxe) 3. Vyuţitím mezipředmětových vztahů 4. Účastí v soutěţích a projektech (pořadatel: MŠMT,Arnika, Europe Generation, KEV Praha, Ekodomov, Tereza, Fair Trade ) 5. Spolupráce se středisky ekologické výchovy 6. Zapojení do sítě škol udrţitelného rozvoje 7. Realizace tématických projektových dnů 8. Zapojení do projektu Ekoškola 1. Všeobecné předměty (předměty zajišťující všeobecnou část vzdělávacího obsahu, všeobecné vzdělání) Vyuţívání ekozpráv zasílaných Klubem ekologické výchovy Praha, zpracování tiskových zpráv, vzdělávacích projektů, vyuţívání mezipředmětových vztahů: Chemie Fyzika Biologie Cizí jazyky Český jazyk a literatura Osobnostní a dramatická výchova Základy společenských věd Výtvarná výchova : - Land Art - Zpracování zbytkových materiálů - Oţivování lidových tradic - Soutěţe s ekologickou tématikou Ekofór - Soutěţ Mladí tvůrci pro Dunaj

10 2. Předměty s pedagogickým zaměřením Pedagogika: environmentální výchova - ekologická výchova - osobnostní výchova výchova k zodpovědnosti - spotřebitelská výchova - výchova k občanství výchova k občanským postojům - interkulutní výchova fair Trade Psychologie - adaptace jedince, adaptabilita - vznik nových postojů - sociální psychologie - sociální deviace - stres, environmentální stresor - psychohygiena - zdravé mezilidské vztahy, klima,atmosféra Speciální pedagogika: - problematika vývojových vad - sociální deviace - zdravý ţivotní styl - prevence patologických jevů Učební praxe, odborná praxe: - environmentální tématika - výchova k zodpovědnosti, ohleduplnosti - oţivování lidových tradic - setkávání více generací, více kultur - přírodovědná problematika vzdělávání - problematika ekologického bydlení - problematika obnovitelných zdrojů energie - problematika ochrany přírody - oslavy Dne Země - zpracovávání odpadu - mezigenerační setkání - tvorba vzdělávacích environmentálních programů pro všechny generace, zdravé i hendikepované 3. Mezipředmětové vztahy Jedná se o předměty vzdělávacího obsahu, které odpovídají výchovnému a sociálnímu zaměření studijních oborů školy, zejména při tvorbě projektů, například projektů spotřebitelské, mediální výchovy, genderové problematiky, násilí v rodinách a ve společnosti. - Pedagogika vyuţívá poznatků všech ostatních vyučovacích předmětů, zejména : - psychologie - biologie - fyziky

11 - chemie - základů společenských věd - českého jazyka a literatura - cizích jazyků - výtvarné výchovy - pracovního vyučování Hodnocení ročního plánu EVVO ve školním roce 2010/2011 Září: Říjen: Příprava pobytových exkurzí v SEK Rychta Krásensko pro studenty prvních ročníků. Příprava projektu SEVER školám, školy sobě - vzdělávání pro udrţitelný ţivot na školách ve spolupráci s Lipkou Brno a SEK Sever Rýchory, projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vernisáţ mezinárodního projektu Mozaika lidských práv ve spolupráci s Europe Generation. Vypracování projektu Biopotraviny do škol nadace Partnerství. Zapojení do umělecké Umělci klimatu 350 a dost nadace Veronica, zaměřené na ochranu klimatu sborník poezie 2.C pod vedením Mgr. Přikrylové a výtvarná díla 2.B pod vedením Mgr. Ševčíkové (návrhy na potisky triček a plakáty). Listopad: Účast studentů na vernisáţi Umělci klimatu 350 a dost rozhovor Denisy Daňkové pro regionální vysílání České televize. Pobytové exkurze třídy 1.A a 1.B na Rychtě Krásensko Týden pro trvale udrţitelný ţivot Mgr. Chlup, Mgr. Martínek. Zapojení třídy 1.B a 2.B do mezinárodního projektu ve spolupráci s Nadací Partnerství Energy Bridges, do kterého jsou zapojeny i další evropské organizace. Projekt je zaměřen na souvislosti mezi globálními změnami klimatu a ţivota obyvatel rozvojových zemí Jiţní Ameriky. Výtvarné práce studentů, výsledek záţitkové dílny studentů 1. a 2. B, si můţete prohlédnout na Regionální konference ekologické výchovy KONEV Brno účast pedagogů a vybraných studentů 2.C, výstava o práci našich studentů téma globálního rozvojového vzdělávání, které bylo hlavní náplní konference.

12 Získání finanční podpory projektu Nadace Partnerství Biopotraviny do škol určené na realizaci odborné exkurze studentů do ekologického institutu Veronica Hostětín. Činnost školního filmového klubu Jednoho světa na školách studenti 2.C, Veronika Pikartová, Monika Vašková. Příprava studentů na Středoškolskou ekologickou konferenci Klubu ekologické výchovy téma Chudoba ve světě kolem nás peer programy ve třídách Veronika Pikartová, Monika Vašková. Prosinec: Pobytová exkurze 1.C ve SEK Rychta Krásensko Týden pro trvale udrţitelný ţivot Mgr. Andrea Peigerová. Prezentace příspěvků studentů na Středoškolské ekologické konferenci Klubu ekologické výchovy v Praze (Mgr. Michal Pernica). Přednášky globálního rozvojového vzdělávání pro studenty (Mongolsko, Vietnam) Mgr. Evy Vernerové z Katedry rozvojového vzdělání Univerzity Palackého Olomouc. Výstava Neplač, má panenko! (problematika postavení ţen a domácího násilí) doplněná workshopy pro studenty zaměřenými na zneuţívání mediálního obrazu ţeny ve světě reklamy Gender a reklama. Leden: Únor: Příprava prací do oblastního kola soutěţe ENERSOL 1 )Kateřina Škrabalová a Denisa Daňková Po stopách prince Charlese jedna práce hlavní kategorie a jedna práce kategorie doprovodné didaktický materiál pro děti mladšího školního a předškolního věku 2) sborník poezie s problematikou ochrany ţivotního prostředí společné autorství 2.C pod vedením Mgr. J. Přikrylová v podání Denisy Daňkové a Kateřiny Škrabalové (vedlejší umělecká kategorie). Besedy spotřebitelské výchovy pro studenty prvních ročníků, lektor p. Štefanec, hnutí Nesehnutí, spojeno s výstavou Hypermánie (organizce Mgr. Peigerová a Mgr. Pléhová). Oblastní kolo soutěţe ENERSOL v Letovicích vítězství Kateřiny Škrabalové a Denisy Daňkové v doprovodné umělecké kategorii se sborníkem poezie s environmentální tématikou vytvořený jako kolektivní dílo třídou 2.C za pedagogického vedení Mgr. J. Přikrylové. Konference středních odborných škol v Brně, pořádaná Lipkou Brno informace o realizace projektu Biopotraviny do škol podpořeného nadací Partnerství.

13 Březen: Účast vybraných studentů na konferenci Vyuţití dokumentárního filmu ve výuce pořádané v rámci festivalu Jeden svět na školách prezentace studentek M. Vaškové a V: Pikartové o činnosti školního filmového klubu Zapůjčení výstavy Multikulturalita. Národní kolo soutěţe ENERSOL v Jihlavě Sborník ekopoezie 2.C pod pedag. vedením J. Přikrylové získal 3. místo ve vedlejší kategorii přednes básní Kateřina Škrabalová, Denisa Daňková. Duben: Uspořádání programů ke Dni Země v rámci učební pedagogické praxe v Mateřské a Základní škole Boskovice. 28. a 29. dubna Dny biopotravin na Střední pedagogické škole v Boskovicích. Přednáška Mgr. Kateřiny Čapounové z PRO BIO o moţnostech trvale udrţitelného zemědělství. Přednáška ing. Zdenky Kočtářové, inspektorky Biokontu o certifikaci biopotravin v České republice. Výstava plakátů Biopotraviny 1.A, p. prof. Vítková. Týmové školení pedagogů v rámci projektu Sever školám školy sobě. Úspěšná účast v soutěţi Moje veličenstvo kniha Ekocentra Brno 2. a 3. místo Mgr. Ošlejšková, Mgr. Ševčíková, 3.C a 1.B) Účast na dílnách EVVO a předávání cen soutěţe Moje veličenstvo kniha v Babicích nad Svitavou. Sborník biopoezie Mgr. J. Přikrylová, tvorba studentů zaměřená na zdravý ţivotní styl. Hudební, dramatická vystoupení v rámci Dnů biopotravin (Mgr. Přikrylová, Mgr. Pléhová), Tvořivá dílna v rámci Dnů Biopotravin (Mgr. Ševčíková). Odborná exkurze ekologického institutu Veronica Hostětín se zaměřením na trvale udrţitelný ţivot a pasivní bydlení, třída 2.B, 2.C, Mgr. Čadová, Mgr. Ševčíková. Květen: Odeslání soutěţních prací 1.A do soutěţe Mladí tvůrci pro Dunaj.

14 Zapojení do soutěţe Spotřeba pro ţivot čestné uznání za vytvoření vlastního spotřebitelského diáře s tématem zdravého ţivotního stylu, zaměřeného na boj proti kouření získala Kateřina Hejtmánková (1.C) a Iva Stejskalová (2.C). Červen: Prezentace příspěvku K. Staffové a M. Letfusové na Ţákovské ekologické konferenci, přádané v rámci Zdravého města Boskovice. Testování filmů Jednoho světa na školách se zaměřením na EVVO. Tvořivá dílna v rámci akce Vivat letňák environmentální motivy (Mgr. Ševčíková). Vzdělávací seminář pro pedagogy Léto v zahradě (Lipka Brno) Vyhodnocení projektu Biopotraviny do škol. Nákup školních pomůcek pro výuku biologie v rámci projektu Sever školám, školy sobě (Mgr. Michal Pernica). Vyhodnocení školního programu EVVO. Environmentální výchova na Střední pedagogické škole v Boskovicích prostupuje celý výchovně vzdělávací proces včetně aplikací získaných kompetencí na učebních praxích studentů. Základním dokumentem je školní program EVVO. V oblasti EVVO spolupracuje Střední pedagogická škola s pedagogickými a sociálními zařízeními ve městě Boskovice: pořádání tématických dnů (vánoční, velikonoční dílny, ), organizací Dnů Země na zařízeních pedagogické praxe, vzdělávacích environmentálních programů a podobně. EVVO je realizována spoluprací s řadou partnerů. Zúčastňujeme se soutěţí (Recyklohraní, Enersol, Mladí tvůrci pro Dunaj, Moje veličenstvo kniha, ), ekologických konferencí, krajské konference KONEV v Brně, pozornost věnujeme spotřebitelské, mediální výchově, problematice gender, spravedlivému obchodu, spolupracujeme se společností Fair Frade, hnutím Tereza atd. Studenti se kaţdoročně zúčastňují pobytových exkurzí na SEK Rychta Krásensko a vzdělávacích programů a výuky v terénu, pořádaných SEK Jihomoravského kraje. Zapojili jsme se do mezinárodního projektu Ekoškola. Spolupracujeme se Zdravým městem Boskovice. Tradičně přispíváme k propagaci realizovaných projektů EVVO na Středoškolské ekologické konference pořádané Klubem ekologické výchovy v Praze. Přispíváme tak k propagaci našich environmentálních aktivit, zejména osvětových ekologických vzdělávacích programů, generace. Informace o environmentální výchově publikujeme na webu školy a v regionálním tisku. Environmentální témata jsou zastoupena i v pracích Středoškolské odborné činnosti. Ekologickou výchovu začleňujeme i do humanitních a výchovných předmětů. Podpořili jsme akci I ty ovládáš změny klimatu a zaslali své závazky v boji proti klimatickým změnám do Bruselu. Usilujeme o ekologizaci provozu školy. Třídíme odpad, v pracovním praktiku, výtvarné výchově a učební praxi tvoříme z odpadního materiálu. Součástí osobnostní výchovy studentů, jejich hodnot a zodpovědnosti je i jejich zapojování do charitativních akcí, veřejných sbírek a dobrovolnické pomoci.

15 6. Předmětové komise Předmětová komise I. Pedagogika Předseda: Mgr. Jana Otavová Členové : Mgr. Martina Honzírková II. Český jazyk a literatura III. Cizí jazyky IV. Společenské vědy Mgr. Milan Chlup Mgr. Nela Jalová Mgr. Pavel Martínek Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Michal Pernica Mgr. Jarmila Strbačková Mgr. Hana Šperková Předseda: Mgr. Milena Ošlejšková Členové : PaedDr. Hana Hortová MgA. Monika Lepková Mgr. Gabriela Pléhová,DiS. Předseda: Mgr. Saša Šafránková Členové : Mgr. Lucie Plášková Mgr. Jarmila Přikrylová Mgr. Petra Resová Předseda: Mgr. Alena Fojtová Členové : Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Jarmila Přikrylová Mgr. Daniela Sedláková PhDr. Danuše Vítková Mgr. Dagmar Ševčíková Ing. Lenka Šmerdová V. Tělesná výchova Předseda: Mgr. Renata Čadová Členové : Mgr. Milan Chlup VI.Výtvarná výchova Předseda: Mgr. Dagmar Ševčíková Členové : VII. Hudební výchova VIII. Přírodní a technické vědy Mgr. Eva Čadová Mgr. Markéta Weissová Mgr. Milena Ošlejšková Mgr. Jarmila Strbačková Mgr. Pavel Martínek Mgr. Lucie Plášková Předseda: Mgr. Daniela Sedláková Členové : Mgr. Martina Honzírková PhDr. Danuše Vítková Mgr. Michal Pernica Předseda: Mgr. Andrea Peigerová Členové : Mgr. Alena Fojtová Mgr. Milan Chlup Mgr. Nela Jalová Mgr. Gabriela Pléhová,DiS. Mgr. Pavel Martínek Mgr. Michal Pernica Ing. Jiří Sedláček

16 7. Hodnotící zprávy předmětových komisí I. Předmětová komise : Pedagogika Předseda předmětové komise Mgr. Jana Otavová : Členové předmětové komise : Mgr. Martina Honzírková Mgr. Milan Chlup Mgr. Nela Jalová Mgr. Pavel Martínek Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Jarmila Přikrylová Mgr. Jarmila Strbačková Mgr. Hana Šperková Aktivity vyučujících: Název : Termín : Vyučující : Charitativní sbírky V průběhu školního roku Šp Bocca (hry s handicapovanými, Brno Kociánka) Leden 2011 Ot, Šp, Pa Úspěchy studentů: Příjmení a jméno, třída : Název akce : Škrabalová Kateřina Enersol 2. místo v národním kole Daňková Denisa Hejtmánková Kateřina Spotřeba pro ţivot čestné uznání Smejkalová Iva Pikartová Veronika Mezinárodní konference, Praha vyuţití filmu ve Vašková Monika výuce Přehled činností: Září Říjen Listopad Exkurze Mateřské centrum Boskovice - třídy prvního ročníku Srdíčkový den nadace Ţivot dětem Charitativní projekt Světluška Vernisáţ Mozaika lidských práv ve spolupráci Europe Generation Poděkování dobrovolníkům na Nové radnici v Brně Pobytové exkurze Rychta Krásensko první ročníky Soutěţ Veronica Umělci klimatu Projekt Ráj ropných vrtů s Nadací Partnerství Preventivní besedy Mama Help Brno Finanční podpora projektu Biopotraviny do škol Nadace Partnerství KONEV Brno výstavka prací studentů Muzeum Boskovice výstava linorytů stacionáře

17 Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Betany Plnění úkolů projektu Recyklohraní Středoškolská ekologická konference Praha Přednášky HIV AIDS Charitativní projekt Červená stuţka Krása, která nehřeje Muzeum Boskovice Beseda s obyvatelem Domu světla Praha Globální rozvojové vzdělávání UP Olomouc Spolupráce s ÚSP Kociánka projekt boccia Výstava Źenská práva zapůjčení výstavy Výstava Hypermánie zapůjčení výstavy Besedy Spotřebitelská výchova Besedy s problematikou gender a reklamy Enersol účast v oblastním i národním kole Studenti zabezpečují organizaci karnevalu Mateřského centra Boskovice Praha konference Vyuţití dokumentárního filmu ve výuce Charitativní projekt Píšťalka Velikonoční sbírka Adry Srdíčkový den Školení EVVO Lesní škola Jezírko Beseda SONS Boskovice Dny biopotravin Besedy pracovnice Centra PRO Soutěţ Moje veličenstvo kniha Hmatová výstava Ponorka Victoria Exkurze ÚSP Chrlice Exkurze Veronica Hostětín Odborná exkurze Muzea Jana Amose Komenského Uherský Brod Besedy UP Olomouc problémy psychologie, pedagogiky Květinový den Liga boje proti rakovině Soutěţ Spotřeba pro ţivot Sbírka šance Výstava deníků praxe Exkurze ÚSP Šebetov Ţákovská ekologická konference Odborná exkurze Pěkná modrá Doubravice nad Svitavou Odborná exkurze DLPP Boskovice Vzdělávání vyučujících: Mgr. Aleš Pavelka Mgr. Hana Šperková Doktorantské studium, Ústav pedag. věd, FF MU Brno Seminář Ekoškola, seminář FORS koordinátorů EVVO, zadavatele mat. zk., specializační st.evvo

18 Vlastní hodnotící zpráva shrnutí : Předmětová komise Pedagogiky pracovala podle předem stanoveného plánu činností. Navrhovala umístění učební a odborné praxe na cvičných zařízeních. Učební praxe byla umístěna výhradně v rámci města Boskovice. Spolupracovali jsme s MŠ Boskovice (pracoviště -MŠ Lidická, MŠ Bílkova, MŠ Na Dolech) a ZŠ Boskovice. Studenti plnili úkoly vyplývající z praxe a aktivně se zapojovali do činností i nad rámec svých studijních povinností (Vánoční a Mikulášské besedy, ). Odborná praxe studentů byla zvolena v souladu s platnými osnovami pro jednotlivé obory vzdělání. Vyučující v jednotlivých třídách věnovali velkou pozornost rozboru a hodnocení odborné praxe jednotlivých studentů. Kontrolovali plnění úkolů praxe, vedení pedagogických deníků a fyzické splnění odborné praxe (potvrzení do průkazu praxe). V závěru školního proběhla výstava deníků praxe. Učební i odbornou praxi zabezpečuje komise Pedagogiky po stránce organizační i administrativní (příprava a uzavírání dohod se cvičnými zařízeními a jejich zaměstnanci). Kolegové Mgr. H. Šperková a Mgr. A. Pavelka vedli dvě supiny zájemců o jednotlivou maturitní zkoušku z pedagogiky. Kolegyně Mgr. H. Šperková po celý školní rok organizovala a zabezpečovala program environmetální výchovy a řadu charitativních sbírek. Práce celé komise byla tvůrčí, zkušenosti získané během letošního školního roku vyuţijí pedagogičtí pracovníci i v roce následujícím. Zpracovala : Mgr. Jana Otavová

19 Předmětová komise: II. Český jazyk a literatura Předseda předmětové Mgr. Milena Ošlejšková komise: Členové předmětové komise: PaedDr. H. Hortová, Mgr. J. Přikrylová, Mgr. D. Sedláková, Mgr. G. Pléhová, Mg.A. Monika Lepková Aktivity vyučujících: Název : Termín: Vyučující: Divadlo Antigona Září 2010 Lepková Příprava Pedagogické Poemy září říjen 2010 Ošlejšková Pedagogická Poema 2010 říjen školní kolo listopad 2010 Ošlejšková, Přikrylová, Sedláková, Lepková celostátní přehlídka Krnov Exkurze tříd 1.A,C do Sedláková Městské knihovny Boskovice Oslavy školy film, program, broţura prosinec Sedláková, Přikrylová, Ošlejšková, Hortová Film NA PEDÁKU červen -prosinec Sedláková + 3.C Divadelní představení- Brno 1. pololetí Ošlejšková, Lepková Čapek -Hordubal Prima Sezóna -Náchod literární soutěţ leden 2011 Ošlejšková- hlavní garant, Sedláková, Přikrylová Divadelní představení 25.ledna 2011 Organizace - Ošlejšková W+V z HK Olympiáda z CJ únor školní kolo Ošlejšková- organizační zajištění školního kola Sedláková, Přikrylová, Pléhová- opravy Seminář tvůrčího psaní Ošlejšková Brno +soutěţ Skrytá paměť Moravy-téma Cizinec Soutěţ MOJE Literární soutěţ Ošlejšková VELIČENSTVO KNIHA duben Den biopotravin- programpohádky duben Přikrylová 2.A,B ODV Divadelní představení- duben Lepková, Pléhová Čarodějův učeň + rozborový seminář, PL 1.C, specializace 2.C,3.C.Náchodská Prima sezóna Ošlejšková, Přikrylová, Sedláková, Hortová, Pléhová, Lepková Projekt Film a škola -4 filmová v průběhu roku Sedláková představení 2010/2011

20 Divadelní představení Čapek Trapná muka Divadelní představení Sněhurka, 2.A -scénář Divadelní pohádka (romská), 3.C PLspecializace, 2.C specializace - monology Soustředění 3.C DVspecializace Odhalení pamětní deskybitva u Zborova- kulturní program (Škrabalová) Úspěchy studentů: červen červen červen červen červen Lepková Pléhová Lepková Lepková Ošlejšková Příjmení a jméno, třída: Denisa Daňková, 2.C Kateřina Škrabalová, 2.C Jan Vinkler, 3.C Jan Vinkler, 3.C Michaela Krušinová, Tesařová Lenka, Tesařová Marcela, Kristýna Ondráková, Kopecká Klára, Pavlína Voglová, Daniela Mizerovská, Hana Streitová Kateřina Škrabalová, 2.C Tereze Šimonová, 3.C Kolektiv DVS 3.C Kolektiv studentů Kolektiv 2. C Název akce: Pedagogická Poema Krnov Pedagogická Poema Krnov, čestné uznání za četbu Pedagogická Poema Krnov Literární soutěţ Ţijeme na jedné planetě, čestné uznání Moje veličenstvo kniha 2. místo Náchodská Prima sezóna,, 1. místo poezie Náchodská Prima sezóna, Čestné uznání- filmový scénář Náchodská Prima sezóna, Čestné uznání hra Antigona Krajská soutěţ amatérských filmů, 3. místo film Na pedáku Sborník Ekopoezia a účast na vernisáţi, Brno (2. místo NK Enersol v umělecké kategorii) Přehled činností: Schůzovní činnost Oslavy 60. výročí zaloţení školy Dramatické projekty Seminární práce studentů oboru PL Studium materiálů ke SMZ Spolupráce s KZMB Tvorba ŠVP pro PMP a SČ Knihovnická činnost Komise se scházela dle nutnosti a řešila zadané úkoly Hortová, Ošlejšková, Přikrylová, Lepková Přikrylová, Lepková Příprava témat z ČJL- Ošlejšková, Sedláková Vyučující CJL Projekt Film a škola- Sedláková Ošlejšková, Přikrylová, Lepková Práce s kniţním fondem doplnění, Ošlejšková

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E

Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Střední pedagogická škola B O S K O V I C E Minimální preventivní program 2011/2012 OBSAH : Hlavní cíle Minimálního preventivního programu Dílčí cíle Minimálního preventivního programu Základní charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: Metodický pokyn MŠMTV ČR č.j. 2006/2007-51 k primární prevenci sociálně

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Střední škola Vyšší odborná škola 27.8.2012 PO Nástup pedagogických pracovníků Opravné a náhradní zkoušky za 2.pololetí 11/12 PO Provozní porada 8,30 (W) jen učitelé! PO Školení DUM 10,30-14,30 28.8.2012

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán akcí na školní rok 2010/2011

Plán akcí na školní rok 2010/2011 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září 2010 30. 8. 3. 9. 2010 - Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová 30. 8. 6. 9. 2010 - Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více