Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy"

Transkript

1 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. VII. VIII. IX. FINANČNÍ PROSTŘEDKY DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE VII.1) Materiální a prostorové vybavení VII.2) Aktivity volného času při CMcZŠ VII.3) Výchova k volbě povolání VII.4) Protidrogová prevence. Prevence proti projevům násilí, rasismu a xenofobie VII.5) Environmentální vzdělávání VII.6) Péče o talentované žáky VII.7) Výjezdy žáků pobyty VII.8) Školská rada VII.9) Sdružení na podporu CMcZŠ VII.10) Žákovský parlament VII.11) Školní ozvěny PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE A) Údaje o poradenských pracovnících školy B) Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole C) Péče o žáky s poruchami učení PREZENTACE ŠKOLY IX.1) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole IX.2) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu IX.3) Prezentace školy na veřejnosti IX.4) Soutěže pořádané ve škole IX.5) Účast žáků v olympiádách a mimoškolních soutěžích IX.6) Spolupracující organizace IX.7) Praxe studentů VŠ na CMcZŠ X. DUCHOVNÍ ŽIVOT ŠKOLY XI. ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Zpráva o činnosti školní družiny Příloha 2: Přehled volnočasových aktivit Příloha 3: Hodnocení Minimálního preventivního programu Příloha 4: Zpráva o environmentálním vzdělávání Příloha 5: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole Příloha 6: Sportovní aktivity II. stupně Příloha 7: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu Příloha 8: Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce 2005

2 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY I.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65 Datum zařazení do sítě škol: Statut organizace: právní subjekt IČO: Zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Strašák Telefon: Fax: cz, web: Škola má dvě části: Základní škola (úplná) - IZO Školní družina - IZO Kapacita - školy: 575 žáků - školní družiny: 175 žáků I.2 Počet tříd Školní rok 2005/2006 počet tříd z toho Celkový počet žáků speciálních vyrovnávacích k 30. IX. k 30.VI. Počet žáků na jednu třídu 1.stupeň ,73 2.stupeň ,00 celkem ,00 POZNÁMKA: Nepodařilo se naplnit počet žáků na plnou povolenou kapacitu, naopak, počet žáků se opět snížil (chybí 15 žáků). Podle zápisu do 1. tříd klesne počet žáků i v příštím roce. I.3 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 65 Průměrný počet žáků na přepočtené učitele celkem za celou školu: 16,64 I.4 Školská rada je zřízena dle 167, odst.1 zákona č.561/2004 Sb., a to dne 25. listopadu 2005 I.5 Zvolený vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Obecná škola 12035/97-20 I. - IX. Výuka volitelného předmětu Etická výchova jako alternativní k předmětu Náboženská výchova povolena MŠMT , č.j / Volitelné předměty: Náboženská výchova, Etická výchova, Základy práce s počítačem, Technická praktika, Pěstitelská výchova, Vedení domácnosti, Uměleckořemeslná výchova, Přírodovědné praktikum F-Ch, Přírodovědné praktikum Ch-Př, Dějepisné a zeměpisné praktikum, Literární praktikum, Konverzace v Aj, Konverzace v Nj, Infomační výchova. Nepovinné předměty: Náboženská výchova na I. stupni, Náboženská výchova a Etická výchova v VI. a VII. ročníku, Informatika v VII. ročníku. 2

3 I.6 Škola nezřizuje školní jídelnu. Stravování žáků je zajištěno smluvně v budově školy v souladu s Vyhláškou o škol. stravování 107/2005 Sb. se Školní jídelnou při CM církevní ZŠ s.r.o., Lerchova 65, Brno. I.7 Součástí školy je školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 7 / přepoč. 6,2 Zpráva o činnosti školní družiny je uvedena v Příloze 1. 3

4 II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY fyzický počet / přepočtený počet II.1 Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ 40 / 38,88 100% Z toho odborně kvalifikovaných 33 / 31,1 94,3% / 94,7% Z toho žen 30 / 28,1 85,7% / 84,6% II.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 3 II.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 4 II.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 odešli ze školy: 5 (Z toho 4 na jinou školu, 1 mimo školství a 0 do starobního důchodu.) II.5 Nepedagogičtí pracovníci - počet: 10 / 8,69 II.6 Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 1 14 nad 50 let 1 3 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - - Mateřská dovolená - - Celkem 5 28 Rodičovská dovolená - 4 II.7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Speciální pedagogika studium PdF PU Olomouc 1 S. EDITA doplňující pedagogické studium PdF MU Brno 1 Šimonová doplňující středoškolské vzdělání Brno 1 Judasová Trvalá obnova školy AISIS Kladno 2 Odehnalová, Strašák Kurz koordinátorů ŠVP 1 CDV Šlapanice 1 Holíková Kurz koordinátorů ŠVP 2 CDV Šlapanice 1 Holíková The intern. School Kurikulární reforma ve škole 2006 of Prague, AISIS 1 Strašák e-twinning Brno 1 Strašák Fyzická geografie Jihomoravského kraje CVČ Ulita Brno 1 Strašák 4

5 Humánní geografie Jihomoravského kraje Školení BOZP pro vedoucí pracovníky CVČ Ulita Brno 1 Strašák SSŠ Brno 1 Odehnalová Konference matematiků Jčm Praha 1 Borkovcová Kurz tvořivé matematiky PdF UK Praha 1 Borkovcová Tvořivá matematika Instruktor snowboardingu - kurz Tvořivá škola Nové Hrady 1. snowboardová Přerov 1 Borkovcová 1 Kolář Aerobic pro děti a mládež SSŠ Brno 1 Řeholová Tvořivá dramatika NIPOS ARTAMA 1 Kočí Základy dramatické výchovy a divadla Letní škola kritického myšlení CVČ Lužánky 1 EDITA RWCT Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 Šimonová Víkend tvořivých učitelů ZŠ Dubňany 1 Šimonová Pohlednice 10krát jinak 1 Kabátková Osobnostní a sociální výchova AISIS Kladno 40 celý sbor Celostátní setkání katechetů Hradec Králové 1 MLADA WATOTO aneb Letem světem k jiným dětem SIPVZ PV-ICT ve výuce matematiky SIPVZ PV-Publikování na internetu SIPVZ PV-Pokročilá práce s textem a DTP SIPVZ PV-Počítačová grafika a digitální fotografie Gymnázium Plovdivská 1 HEDVIKA GML Žižkova 1 Borkovcová GML Žižkova 2 Borkovcová, Novák GML Žižkova 3 Hummlová, Kabátková, Kočí GML Žižkova 2 Hummlová, Kabátková SIPVZ PV-ICT ve výuce Nj GML Žižkova 1 Kočí SIPVZ zkoušky kurzu Z 1 Novák SIPVZ kurz P0 3 Hummlová, Kabátková, Novák Oxford University press Conference Život s LMD - konference Brno 1 Kříž Centrum pro rodinu Brno 33 všichni Chemické pokusy SPŠCH Brno 1 Pokorná One World seminář Praha 1 Hummlová seminář ŠVP CMcZŠ Brno 33 všichni Základní metodika volejbalu SSŠ Brno 1 Kolář setkání katechetů Hradec Králové 1 MLA 36 Počet celkem 148 II.8 Romský asistent: Jiný asistent: NE NE 5

6 III. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ III.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním bez (K) bez (K) (K) I. stupeň (1) (2) 1 (3) (4) II. stupeň Celkem (K): počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října 1) 2) Opravná zkouška z dějepisného praktika Žák neprospěl s více nedostatečnými, ale na základě odst zákona č. 561/2004 postupuje do dalšího ročníku 3) 4) Opravná zkouška z matematického praktika Opravná zkouška z německého jazyka a dějepisu - III.2 Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet z počtu všech žáků školy 1. pol. 2. pol ,9% ,4% 0 2 III.3 Výchovná opatření (hoši/dívky) Σ pol. Σ rok pochvala Ř 1. pol / 0 2 / 0 2. pol / 0 4 / / 0 0 / 1 7 / 1 9 / 1 napomenutí Ř 1. pol / 0 1 / 0 2. pol / 0 důtka Ř 1. pol / 0 4 / 0 1 / 0 2 / 0 8 / 0 2. pol / 1 5 / 0 5 / 3 15 / 4 23 / 4 2 z chování 1. pol / 0 3 / 0 1 / 0-5 / 0 2. pol / 0 3 / 0 2 / 0 4 / 0 11 / 0 16 / 0 3 z chování 1. pol pol / 0 1/ 0-2 / 0 2 / 0 celkem opatření / 4 0 / 4 0 / 16 / 1 12 / / * 51 / 5 6

7 V tomto školním roce bylo uděleno velké množství výchovných opatření. Zpřísnění pravidel a exemplárních trestů bylo způsobeno zvýšením počtu krádeží, ničení majetku školy a zhoršením vztahů mezi žáky. (Proto je vyšší počet opatření ve druhém pololetí.) Ve srovnání s loňským rokem zůstává počet opatření pro hochy stejný, u dívek se velmi výrazně snížil; opatření jsou však mnohem výraznější. V této souvislosti hledáme řešení v práci s třídními kolektivy, se žákovskou samosprávou, v aktivitách metodika prevence. Pedagogický sbor pokračuje v diskuzi o nápravě, protože zvyšování opatření je pro žáky pouze signálem, nikoliv nápravou stavu. III.4 Celkový počet neomluvených hodin na škole Neomluvená absence 1. pololetí 2. pololetí celkem počet hodin na jednoho žáka 0 0, III.5 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12-14) - v tomto školním roce nebyl podle vyhlášky vzděláván žádný žák. III.6 Počet absolventů CMcZŠ Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9.ročník 53 9,65% nižší ročník 1 0% Celkem 54 9,84% III.7 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Tab 1: Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia 5. třídy počet žáků přihlášených G další nepřijato H přijato úspěšnost (%) 64,5 úspěšnostsuma 46,5 D přijato úspěšnost (%) 75,0 úspěšnostsuma 44,4 celkem přijato úspěšnost (%) 68,1 úspěšnostsuma 45,7 úspěšnost (%) úspěšnost ze žáků přihlášených na SŠ úspěšnostsuma úspěšnost ze všech žáků ročníku 7

8 Tab 2: Výsledky přijímacích zkoušek na šestiletá gymnázia třídy 7.A nepřijato 7.B nepřijato celkem H přijato úspěšnost (%) D přijato úspěšnost (%) * 0 0 celkem přijato úspěšnost (%) Tab 3: Výsledky žáků 9. ročníku 9. ročník G SOŠ SOU NEZJ celkem % 9.A přihlášeno * 27 žáků přijato B přihlášeno * 26 žáků přijato CELKEM přihlášeno * 53 žáků přijato

9 I. termín další termín nezjištěno 9.A ve třídě G SŠ SOU G SŠ SOU H přijato úspěšnost (%) * 100 D přijato úspěšnost (%) * 100 celkem přijato úspěšnost (%) * * I. termín další termín nezjištěno 9.B ve třídě G SŠ SOU G SŠ SOU H přijato úspěšnost (%) * 100 * D přijato úspěšnost (%) * 100 * celkem přijato úspěšnost (%) * I. termín další termín celkem nezj. 9 ve třídě G SŠ U G SŠ U G SŠ U H * přijato úspěšnost (%) * * D * přijato úspěšnost (%) * * celkem * přijato úspěšnost (%) * * 9

10 IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V tomto školním roce nebyla provedena žádná kontrola. V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Počet dodatečných odkladů školní docházky: 0 Počet žáků přihlášených k zápisu do 1. ročníku pro rok 2006/2007: 79 Počet odkladů povinné školní docházky: 12 Počet odvolání proti odkladům: 0 Přeřazení žáka do vyššího ročníku: 0 Převedení žáka ze střední školy do odpovídajícího ročníku: 0 10

11 VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VI.1 Rozpočtové prostředky Dotace celkem ,00 Kč v tom použito Provozní dotace ,00 Kč ,00 Kč Státní informační politika ve vzdělávání ,00 Kč ,00 Kč Projekt Hodina (7. ročník) ,00 Kč ,00 Kč Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce 2005 je uvedeno v Příloze 8. VI.2 Nerozpočtové prostředky použito dotace z JmK ,00 Kč vybudování počítačové sítě dar z biskupství ,00 Kč vybudování počítačové sítě VI. 3 Projekty a granty VI.3.1 Projekty podané - neschválené projekt Divadlo jako součást výchovy a prostředek komunikace dárce Renovabis hodnota projektu Kč požadovaná částka Kč, tj. 70,1 % VI.3.2 Projekty podané schválené projekt Osobnostní a sociální výchova na CMcZŠ dárce Renovabis hodnota projektu Kč požadovaná částka Kč, tj. 70,1 % poskytnutá částka projekt Relaxační areál dárce Renovabis hodnota projektu Kč požadovaná částka Kč, tj. 83,2 % poskytnutá částka VI.3.3 Projekty interní VI Seznam nových projektů pro školní rok 2005 / 2006 Etická výchova na I. stupni Martina Kazdová I. stupeň Rozvíjení čtení Radka Valentová I. stupeň (spolupráce s Knihovnou J. Mahena) Výchova ke zdraví Jaroslava Crhová I. stupeň Sestra HEDVIKA Tělovýchovné soutěže na I. stupni Jaroslava Horová I. stupeň 11

12 Příběhy jako klíč k dětské duši Libuše Šimonová II. stupeň Jarmila Zobačová Výchova k muzikálnosti, koncerty Libuše Šimonová II. stupeň Jarmila Zobačová Rehabilitační cvičení na balónech Lenka Řeholová Papežské misijní dílo Sestra MLADA Své zdraví neprodám Lenka Řeholová II. stupeň Instrumentální metoda Ravena Feuersteina Jarmila Zobačová žáci se SPU VI Projekty pokračující z minulých let Hrajeme si s počítačem Irena Greplová I. stupeň Edukativně stimulační skupiny Irena Greplová, 1. třídy Sestra HEDVIKA Dyslektické skupiny Irena Greplová, 2. třídy Sestra HEDVIKA Pojďme si hrát v hodinách HV Eva Šťastná I. stupeň Čtení na I. stupni Marie Grombířová I. stupeň projektová výuka - fara různí učitelé II. stupeň VI.4 Stavební úpravy Vytvoření barevné školy malbou stěn podle návrhu ing. arch. Eichlerové. Oprava sociálního zařízení v přízemí (zřizovatel). Oprava podlahy v tělocvičně vybudování celoškolní PC sítě (vývod pro internet do každé učebny a do všech kabinetů; napojení na síť CMSPgŠaG) Vybavení tříd nábytkem, který odpovídá novým normám (nastavitelné židle a žákovské lavice). Zakoupili jsme nábytek do čtyř kmenových učeben a do učebny Aj. Vybavení tříd výškově nastavitelným nábytkem řeší plán obměny nábytku, který zohledňuje finanční možnosti školy. 12

13 VII.1 Materiální a prostorové vybavení Škola má k dispozici: VII. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE - 23 kmenových tříd, - v nich jsou zařízeny odborné učebny Ch a PŘ, F, Z a D, HV, F, HV 1. stupeň - odbornou učebnu technické výchovy, výtvarné výchovy s keramickou pecí, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, - školní a pedagogickou knihovnu, - napojení na internet, - 2 tělocvičny (z toho 1 v divadelním sále), - učebnu v přírodě, - divadelní sál (slouží rovněž jako tělocvična), - učebnu s přípravnou pro pěstitelství, nářaďovnu, školní zahradu, - 3 školní hřiště, - odpočinkovou venkovní plochu se sportovním vybavením, - 2 herny ŠD, - školní kuchyni a jídelnu. VII.2 Aktivity volného času při CMcZŠ V letošním roce jsme zavedli nový systém aktivit volného času. Jsou rozděleny do skupin podle toho, kdo je provozuje kroužky provozované CMZŠ neplacené, placené a kroužky provozované jinými subjekty. Tento způsob se osvědčil; je přehlednější a především umožňuje rozšíření nabídky. Tak jako u jiných nestandardních aktivit je omezujícím faktorem nedostatek volných prostor. Rodiče mají zájem načasovat kroužky hned po vyučování, což koliduje s možnostmi školy. Přehled kroužků je uveden v Příloze 2. VII.3 Výchova k volbě povolání V učebním plánu CMcZŠ jsou témata výchovy k volbě povolání zpracována v projektu Výchova k volbě povolání. V souladu s ním je zahrnuta do předmětů Rodinná výchova a Občanská výchova. Dále je 10 hodin v každé třídě druhého stupně věnováno předmětu Úvod do světa práce, který seznamuje žáky s rozsahem oborů lidské činnosti: 6. ročník úřady a instituce v městě Brně; 7. ročník komunikace s úřady, kulturní a církevní organizace ; 8. ročník poznání řemesel, úřad práce, závislost mezi vzděláním a nezaměstnaností; 9. ročník typy středních škol, vyhledávání zaměstnání, příprava na konkurz. Při volbě povolání spolupracuje se žáky rovněž výchovný poradce. Žáci 9. tříd navštívili v rámci předmětu Úvod do světa práce Veletrh středních škol. 13

14 VII.4 Protidrogová prevence Prevence proti projevům násilí, rasismu a xenofobie Škola má vypracovaný Minimální preventivní program. Důraz klademe na dostatečnou nabídku pozitivních alternativ k využití volného času, na výchovu ke zdravému životnímu stylu a duchovní formaci. Metodičkou protidrogové prevence a prevence proti násilí, rasismu a xenofobii je Mgr. Lenka Řeholová. Protidrogové problematice byla věnována speciální témata v hodinách přírodovědy i vlastivědy, chemie, rodinné, občanské a etické výchovy. Žáci obdrželi propagační informační materiály, absolvovali besedy s pracovníky Městské policie a nadace Podané ruce (p. Voříšek), zúčastnili se programu na téma tolerance a partnerské vztahy. Velmi výrazná byla práce preventistky se žáky o přestávkách a mimo výuku. Její nástěnky ve 3. patře (pro 2. stupeň) a ve 2. patře (pro 1. stupeň) byly tématicky obměňovány po 2 týdnech. Hodnocení plnění Minimálního preventivního programu za školní rok je uvedeno v Příloze 3. Škola se zapojila do projektu JEDEN SVĚT, který vytvořila společnost Člověk v tísni. Zatím byla proškolena jedna učitelka (M. Hummlová). VII.5 Environmentální vzdělávání Zpráva o environmentálním vzdělávání, které vede žáky ke vztahu k přírodnímu prostředí, je uvedena v Příloze 4. VII.6 Péče o talentované žáky Žáci mohou ve výuce svoje schopnosti a zájmy rozvíjet v následujících aktivitách: Český jazyk Cizí jazyky Přírodopis, chemie Dějepis, zeměpis Tělesná výchova Výtvarná výchova - individuální vedení, rozšiřující úkoly, práce v redakční radě školního časopisu a v rozhlasovém vysílání, účast v Olympiádě Čj a literárních soutěžích, soutěž Já básnička, příprava Školní akademie - rozšiřující úkoly, projekt Jazykové dny, příprava cizojazyčné akademie, celoroční cizojazyčný projekt, předměty konverzace v Aj a Nj, olympiády, účast v konverzační soutěži - přírodovědné praktikum, účast v olympiádě Př, ekologický Týden Země, návštěva DEV Lipka pro všechny ročníky - praktikum D-Z, setkání s významnými osobnostmi, účast v olympiádě D i Z, soutěž Eurorébus - celoškolní sportovní soutěže, sportovní hry, házená, aerobic, účast v turnajích: florbal, malá kopaná, miniolympiáda 1. a 2. tříd, olympiáda ŠD, volejbal, vybíjená, zapojení do městské atletické soutěže, sportovní dny školy, Šplhoun roku pro I. stupeň, fotbalové utkání učitelé versus 9. třídy, plavání 2. a 3. tříd, bruslení 4. tříd - ilustrace časopisu, výtvarné soutěže, práce na výzdobě školy Matematika - účast žáků v soutěžích Klokan, Pythagoriáda a Matematická olympiáda, řešení problémových úkolů a úloh, Matematická miniolympiáda pro IV. ročník 14

15 Pracovní výchova Hudební výchova Práce s PC Dramatická výchova - úprava školní zahrady, zajištění květinové výzdoby školy, práce na učebně v přírodě, práce na renovaci školního nábytku, dveří, renovace lavic, rekonstrukce a opravy zařízení školy, Indiánské vesničky - nabídka nepovinného předmětu sborový zpěv pro žáky I. stupně, školní sbor, zpěv při školních slavnostech, soutěž Skřivánek - práce na školním časopisu, nepovinný předmět Informatika, přístup na internet ve výuce i po vyučování - školní žákovské divadlo, Školní akademie Ve většině předmětů mohou žáci zpracovávat výukové projekty. VII.7 Výjezdy žáků pobyty Seznamovací výlet, Dlouhá Lhota, 6.A, Seznamovací výlet, Dlouhá Lhota, 6.B, Lyžařský výcvikový kurs pro žáky 7. tříd, Jablonné v Orlických horách, Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták, 9.A, Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták, 9.B, Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták, 8.A; ; projekt Osobnostní a sociální výchova na CMcZŠ program Moje budoucnost Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták, 8.B; ; projekt Osobnostní a sociální výchova na CMcZŠ jednodenní lyžařsko-snowboardový zájezd na Dolní Moravu Víkendové pobyty žáků, školní družiny a bývalých žáků na školní faře v Dlouhé Lhotě Výlety všech třídních kolektivů VII.8 Školská rada V loňském roce skončilo funkční období rady školy zřizované ještě podle staré legislativy. Nově volená, tentokrát již školská rada, byla volena v souladu s novým školským zákonem. Rada během roku shromažďovala a zabývala se podněty a připomínkami rodičů a učitelů. Vedení školy s ní konzultovalo zásadní materiály (výroční zprávu, koncepci školy), které připomínkovala a schvalovala. Výrazně se zabývala problémy spojenými s územním řízením nové školní tělocvičny a přibližováním práce školy rodičům. Blíže a podrobněji na webových stránkách školy. 15

16 VII.9 Sdružení pro podporu CMcZŠ Při škole je zřízeno občanské sdružení, které poskytuje duchovní, finanční a hmotnou podporu školních a mimoškolních aktivit. Týká se to zejména alternativních metod výuky, rozvoje duchovních hodnot a projektů rozvoje jazykové, estetické a etické výchovy žáků. Významnou činností je výpomoc sociálně slabším žákům. Sdružení získalo a poskytlo v roce 2004 prostředky pro výpomoc ve výši Kč, v roce 2005 ve výši Kč. VII.10 Žákovský parlament Žákovský parlament tvoří dva zástupci ze všech tříd. O parlament pečuje Mgr. Markéta Hummlová. Zástupci se schází jednou za měsíc na zasedání, na něž je pozván i ředitel školy. Parlament si zvolil sedmičlenné předsednictvo, které se s ředitelem schází na pravidelných schůzkách jednou týdně. Samotný parlament se měl scházet jednou za měsíc. Snahy o řešení problémů v parlamentu narazily na neprostý nezájem ze strany žáků. Ve srovnání s loňským rokem se nebylo schopné sejít ani předsednictvo. Zvažujeme zrušení parlamentu a jeho nahrazení jiným modelem zastupitelského podílu žáků na činnosti školy. VII.11 Školní ozvěny Škola vydává časopis Školní ozvěny. Redakční radu tvoří žáci, převážně 8. a 9. tříd, pod vedením Mgr. Lenky Navrátilové - Sestry Edity. Obsah i formu časopisu připravují sami. Úmysl, aby ostatní žáci pomáhali s pracemi na počítači, je zatím spíše přáním než pravidelným jevem. Zástupci redakční rady absolvovali opět odborný redakční kurz. Tvorba časopisu leží na bedrech jediné učitelky. Pomoc a zájem ze strany ostatních učitelů chybí. Po odchodu žákyň 9. třídy, které tvoří redakční radu, budeme pracně hledat náhradu. Smysl školního časopisu se nedaří naplnit. 16

17 VIII. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE VIII.A Údaje o poradenských pracovnících (zaměstnanci) školy A1 počty pracovníků fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce VŠ školní metodik prevence VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog (třídní) 0,23 spec. pedagog VŠ A2 věková struktura do 35let let 50 let - důch. věk / z toho důchodci výchovný poradce / 0 školní metodik prevence / 0 školní psycholog / 0 školní speciální pedagog / 0 A3 další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce 0 metodik prevence 0 speciální pedagog 0 VIII.B Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole Na poradenské služby ve škole nebyly čerpány finanční prostředky ze státního rozpočtu formou grantů ani z jiných zdrojů (Magistrát města Brna, sponzor, městská část). VIII.C Péče o žáky s poruchami učení C.1 Žáci s poruchami učení Všem dětem se specifickými vývojovými poruchami byla věnována patřičná péče. 93 žáků (16,5%) bylo hodnoceno podle pokynu MŠMT čj /98-24 a dalších 13 žáků bylo integrováno (2,4%). Celkem je zohledňováno 106 žáků (19%). 17

18 třída 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C Σ 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Σ Σ SPU integr Σ % Údaje jsou k 30. září 2005; zvýrazněny jsou třídy, v nichž má více než 20% žáků poruchy učení. Je nutné poznamenat, že během školního roku se počet žáků s poruchami učení zvyšuje. Je to dáno péčí, se kterou děti sledujeme a s níž se snažíme o nápravu. Je to rovněž dáno tím, že drtivá většina nově přijatých žáků má poruchy učení (ať už rodiči přiznané, zatajené, či v minulosti nezjištěné nebo zanedbané). Zvyšuje to ovšem náročnost pedagogického procesu. C.2 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet Ročník Počet Ročník Počet žáků žáků žáků sluchové 9. 1 * * * * zrakové * * * * * * zdravotní 5. 1 * * * * specifické poruchy chování * * * * * * vývojové poruchy učení vývojové poruchy učení * * kombinované poruchy * * * * * * celkem žáků 13 C.3) Náprava poruch učení Žáci s poruchami učení ročník speciální péče I. edukativně stimulační skupiny 60 minut po 14 dnech Greplová, S. HEDVIKA II. dyslektické skupiny 60 minut po 14 dnech Greplová, S. HEDVIKA VI. IX. Výchova k rozumu a umění učit se kroužek, 1 h týdně Zobačová Žáci integrovaní I. V. péče speciálního pedagoga 4 hodiny týdně Rašovská VI. IX. péče speciálního pedagoga 1 hodina týdně Rašovská individuální péče vyučujících viz. měsíční výkazy práce 18

19 Edukativně dyslektické skupiny pro I. ročník; lektorky učí vytipované děti s největšími potížemi pracovat společně s rodiči. Dyslektické skupiny - pro I. ročník; lektorky učí pracovat děti společně s rodiči - děti diagnostikované PPP. Pro žáky integrované jsme vyhradili funkci speciálního pedagoga paní učitelka Iveta Rašovská. Pro tuto funkci má vyčleněno 5 hodin z úvazku. J. Zobačová vedla kroužek nápravy poruch učení metodou R.Feuerstaina. Žáci II. stupně měli u všech pedagogů možnost navštěvovat konzultační hodiny. V následujícím školním roce chceme nápravu poruch učení a práci s dětmi ještě prohloubit. 19

20 IX. PREZENTACE ŠKOLY IX.1 Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole Aktivity jsou uvedeny v Příloze 5. Sportovní aktivity 2. stupně a jejich výsledky jsou uvedeny v Příloze 6. IX.2 Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu Tyto aktivity jsou uvedeny v Příloze 7. IX.3 Prezentace školy na veřejnosti - vydávání časopisu Školní ozvěny - rozhovor ve vysílání Rádia Proglas Z. Strašák, v dubnu P. Kolář - vystoupení Lenky Řeholové na konferenci Rodina v systému prevence vedení kurzu Hry v matematice J. Borkovcová (kurz DVPP v nabídce SSŠ Brno) - internet - webové stránky - Školní akademie - vystoupení pěveckých sborů na Brněnské Vánoce - celoškolní slavnost svátku sv. Cyrila - Den otevřených dveří CMcZŠ a dílny pro rodiče - pořádání okresního kola biblické soutěže Bible a my - návštěva dětí z mateřských škol - spolupráce s Pedagogickou fakultou MU náslechy studijních skupin vedených dr. Filovou - spolupráce s Filosofickou fakultou MU náslechy skupin vedených Mgr. J. Zobačovou - spolupráce na seminárních a diplomových pracích, dotazníky ELSA - účast v dopravní soutěži Empík - cyklista - sběr brýlí a známek pro misie - sběr hraček pro misie - Adopce na dálku - turnaje ve florbalu - turnaj v malé kopané IX.4 Soutěže pořádané ve škole - Konverzační soutěž v Aj - Konverzační soutěž v Nj - Jazykové klání - Dějepisná olympiáda - Zeměpisná olympiáda 20

21 - Chemická olympiáda - Přírodopisná olympiáda - Matematická miniolympiáda 4. tříd - Pythagoriáda 7. tříd - Sportovní den ŠD - Já básnička recitační soutěž pro I. stupeň - Skřivánek pěvecká soutěž pro I. stupeň - Biblická soutěž organizace regionálního kola - Šplhoun roku šplh na laně pro I. stupeň - Školní fotbalová liga chlapci II. stupně - Miniolympiáda ŠD - Vánoční sportovní den 1. stupeň - Vánoční sportovní den 2. stupeň - Sportovní den Den Dětí 1. stupeň - Sportovní den Den Dětí 2. stupeň - Školní turnaj v šachu IX.5 Účast žáků v olympiádách a mimoškolních soutěžích Sportovní aktivity 2. stupně a jejich výsledky jsou uvedeny v Příloze 6. Mezi nejvýraznější výsledky se řadí následující: Žáci stále drží vysoký standard v celoměstské dopravní soutěž i Městské policie Brno EMPÍK CYKLISTA. Soutěž se skládá ze dvou částí ověření teoretických znalostí dopravním testem a předvedení praktických dovedností při jízdě na dopravním hřišti. Při účasti 123 tříd z Brna byly výsledky opět velice příjemné: 6. místo 5.A 12. místo 5.C 25. místo 5.B Celkem z 59 škol naši obsadili 4. místo! Dopravní výchovu žáků vede Mgr. E. Talová. Florbalová reprezentace mladších dívek se stala vítězem okresního finále! Umístění Jiřiny Hoffmannové z 9.A na Dějepisné olympiádě, která obsadila v okresním kole místo 7. a v krajském kole 15. místo ze 30 zúčastněných. Účast na plaveckých závodech O pohár Svrateckého údolí. Kvalitní celoroční mezitřídní fotbalová liga pro hochy II. stupně, kterou vede Petr Kolář. 21

22 IX.6 Spolupracující organizace Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium Biblická společnost Mahenova knihovna Dům ekologické výchovy Jabloňka Policie ČR Centrum volného času Lužánky Občanské sdružení Masarykova čtvrť Dům ekologické výchovy Lipka Pedagogická fakulta MU Brno, Dr. Filová farnost Staré Brno Fakulta sociálních studií MU Brno farnost sv. Augustina Pedagogicko-psychologická poradna Zachova ZUŠ Veveří Policie ČR TJ Draken Brno Městská policie Brno PPP Zachova Krizové centrum Sládkova Nadace Podané ruce Centrum pro rodinu a sociální péči studenti Filosofické fakulty MU diplom. práce IX.7 Praxe studentů SŠ a VŠ na CMcZŠ Kraváčková Blanka 3. ročník Anglický j. PdF MU Brno Zobačová Kraváčková Blanka dramatický a biblický PdF MU Brno MLADA, Kočí kroužek Kubišová Martina 2. ročník, PdF MU Brno Talová učitelství pro 1. stup. Kubišová Martina 2. ročník, učitelství pro 1. stup. PdF MU Brno průběžná praxe v 1. a 2. třídě Humpolová Marie 3. ročník Německý j. PdF MU Brno Kočí Vorlová Veronika Etická výchova PdF MU Brno Kočí Schönbaumová 3.ročník, PdF MU Brno Michaela učitelství pro 1. stup. 15 studentů VHC 2 / II. skupina CMSPgŠaG Brno ŠD (Chla, Otř, Sla, STA, Špa 15 studentů VHC 2 / I. skupina CMSPgŠaG Brno náslech studentů dr. Filová PdF MU Brno Ševčíková Lenka diplomová práce FF MU Brno Zobačová Klapšťová Zuzana diplomová práce FF MU Brno Zobačová Štípová Zuzana diplomová práce FF MU Brno Zobačová studenti 3. ročník PdF MU Brno, Dr. Filová Holíková, S. HEDVIKA, Šťastná Zbořilová Anna 5. ročník Dě - Ze PdF MU Brno Borkovcová, Kolář 2 studentky praxe CMSPgŠaG Brno ŠD 22

a) Materiální a prostorové vybavení

a) Materiální a prostorové vybavení VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

A) Údaje o poradenských pracovnících školy

A) Údaje o poradenských pracovnících školy VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2007/ 2008 2 OBSAH I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY

Více

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova

Více

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2.

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2. VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň 15 360 24,0 23,69 2. stupeň 8 210 26,3 13,68 Celkem 23 570 24,8

Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň 15 360 24,0 23,69 2. stupeň 8 210 26,3 13,68 Celkem 23 570 24,8 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Základní charakteristika školy a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 202/203 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Brno,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Vypracovali: Mgr. Olga Bauerová Mgr. Hana Sedláková PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Štěpánková Mgr. Jan Bláha Naděžda Nováková Mgr. Ondřej

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více