Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy"

Transkript

1 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. VII. VIII. IX. FINANČNÍ PROSTŘEDKY DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE VII.1) Materiální a prostorové vybavení VII.2) Aktivity volného času při CMcZŠ VII.3) Výchova k volbě povolání VII.4) Protidrogová prevence. Prevence proti projevům násilí, rasismu a xenofobie VII.5) Environmentální vzdělávání VII.6) Péče o talentované žáky VII.7) Výjezdy žáků pobyty VII.8) Školská rada VII.9) Sdružení na podporu CMcZŠ VII.10) Žákovský parlament VII.11) Školní ozvěny PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE A) Údaje o poradenských pracovnících školy B) Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole C) Péče o žáky s poruchami učení PREZENTACE ŠKOLY IX.1) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole IX.2) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu IX.3) Prezentace školy na veřejnosti IX.4) Soutěže pořádané ve škole IX.5) Účast žáků v olympiádách a mimoškolních soutěžích IX.6) Spolupracující organizace IX.7) Praxe studentů VŠ na CMcZŠ X. DUCHOVNÍ ŽIVOT ŠKOLY XI. ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Zpráva o činnosti školní družiny Příloha 2: Přehled volnočasových aktivit Příloha 3: Hodnocení Minimálního preventivního programu Příloha 4: Zpráva o environmentálním vzdělávání Příloha 5: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole Příloha 6: Sportovní aktivity II. stupně Příloha 7: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu Příloha 8: Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce 2005

2 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY I.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65 Datum zařazení do sítě škol: Statut organizace: právní subjekt IČO: Zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Strašák Telefon: Fax: cz, web: Škola má dvě části: Základní škola (úplná) - IZO Školní družina - IZO Kapacita - školy: 575 žáků - školní družiny: 175 žáků I.2 Počet tříd Školní rok 2005/2006 počet tříd z toho Celkový počet žáků speciálních vyrovnávacích k 30. IX. k 30.VI. Počet žáků na jednu třídu 1.stupeň ,73 2.stupeň ,00 celkem ,00 POZNÁMKA: Nepodařilo se naplnit počet žáků na plnou povolenou kapacitu, naopak, počet žáků se opět snížil (chybí 15 žáků). Podle zápisu do 1. tříd klesne počet žáků i v příštím roce. I.3 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 65 Průměrný počet žáků na přepočtené učitele celkem za celou školu: 16,64 I.4 Školská rada je zřízena dle 167, odst.1 zákona č.561/2004 Sb., a to dne 25. listopadu 2005 I.5 Zvolený vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Obecná škola 12035/97-20 I. - IX. Výuka volitelného předmětu Etická výchova jako alternativní k předmětu Náboženská výchova povolena MŠMT , č.j / Volitelné předměty: Náboženská výchova, Etická výchova, Základy práce s počítačem, Technická praktika, Pěstitelská výchova, Vedení domácnosti, Uměleckořemeslná výchova, Přírodovědné praktikum F-Ch, Přírodovědné praktikum Ch-Př, Dějepisné a zeměpisné praktikum, Literární praktikum, Konverzace v Aj, Konverzace v Nj, Infomační výchova. Nepovinné předměty: Náboženská výchova na I. stupni, Náboženská výchova a Etická výchova v VI. a VII. ročníku, Informatika v VII. ročníku. 2

3 I.6 Škola nezřizuje školní jídelnu. Stravování žáků je zajištěno smluvně v budově školy v souladu s Vyhláškou o škol. stravování 107/2005 Sb. se Školní jídelnou při CM církevní ZŠ s.r.o., Lerchova 65, Brno. I.7 Součástí školy je školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 7 / přepoč. 6,2 Zpráva o činnosti školní družiny je uvedena v Příloze 1. 3

4 II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY fyzický počet / přepočtený počet II.1 Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ 40 / 38,88 100% Z toho odborně kvalifikovaných 33 / 31,1 94,3% / 94,7% Z toho žen 30 / 28,1 85,7% / 84,6% II.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 3 II.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 nastoupili na školu: 4 II.4 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2005/06 odešli ze školy: 5 (Z toho 4 na jinou školu, 1 mimo školství a 0 do starobního důchodu.) II.5 Nepedagogičtí pracovníci - počet: 10 / 8,69 II.6 Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 1 14 nad 50 let 1 3 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - - Mateřská dovolená - - Celkem 5 28 Rodičovská dovolená - 4 II.7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Speciální pedagogika studium PdF PU Olomouc 1 S. EDITA doplňující pedagogické studium PdF MU Brno 1 Šimonová doplňující středoškolské vzdělání Brno 1 Judasová Trvalá obnova školy AISIS Kladno 2 Odehnalová, Strašák Kurz koordinátorů ŠVP 1 CDV Šlapanice 1 Holíková Kurz koordinátorů ŠVP 2 CDV Šlapanice 1 Holíková The intern. School Kurikulární reforma ve škole 2006 of Prague, AISIS 1 Strašák e-twinning Brno 1 Strašák Fyzická geografie Jihomoravského kraje CVČ Ulita Brno 1 Strašák 4

5 Humánní geografie Jihomoravského kraje Školení BOZP pro vedoucí pracovníky CVČ Ulita Brno 1 Strašák SSŠ Brno 1 Odehnalová Konference matematiků Jčm Praha 1 Borkovcová Kurz tvořivé matematiky PdF UK Praha 1 Borkovcová Tvořivá matematika Instruktor snowboardingu - kurz Tvořivá škola Nové Hrady 1. snowboardová Přerov 1 Borkovcová 1 Kolář Aerobic pro děti a mládež SSŠ Brno 1 Řeholová Tvořivá dramatika NIPOS ARTAMA 1 Kočí Základy dramatické výchovy a divadla Letní škola kritického myšlení CVČ Lužánky 1 EDITA RWCT Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 Šimonová Víkend tvořivých učitelů ZŠ Dubňany 1 Šimonová Pohlednice 10krát jinak 1 Kabátková Osobnostní a sociální výchova AISIS Kladno 40 celý sbor Celostátní setkání katechetů Hradec Králové 1 MLADA WATOTO aneb Letem světem k jiným dětem SIPVZ PV-ICT ve výuce matematiky SIPVZ PV-Publikování na internetu SIPVZ PV-Pokročilá práce s textem a DTP SIPVZ PV-Počítačová grafika a digitální fotografie Gymnázium Plovdivská 1 HEDVIKA GML Žižkova 1 Borkovcová GML Žižkova 2 Borkovcová, Novák GML Žižkova 3 Hummlová, Kabátková, Kočí GML Žižkova 2 Hummlová, Kabátková SIPVZ PV-ICT ve výuce Nj GML Žižkova 1 Kočí SIPVZ zkoušky kurzu Z 1 Novák SIPVZ kurz P0 3 Hummlová, Kabátková, Novák Oxford University press Conference Život s LMD - konference Brno 1 Kříž Centrum pro rodinu Brno 33 všichni Chemické pokusy SPŠCH Brno 1 Pokorná One World seminář Praha 1 Hummlová seminář ŠVP CMcZŠ Brno 33 všichni Základní metodika volejbalu SSŠ Brno 1 Kolář setkání katechetů Hradec Králové 1 MLA 36 Počet celkem 148 II.8 Romský asistent: Jiný asistent: NE NE 5

6 III. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ III.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním bez (K) bez (K) (K) I. stupeň (1) (2) 1 (3) (4) II. stupeň Celkem (K): počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října 1) 2) Opravná zkouška z dějepisného praktika Žák neprospěl s více nedostatečnými, ale na základě odst zákona č. 561/2004 postupuje do dalšího ročníku 3) 4) Opravná zkouška z matematického praktika Opravná zkouška z německého jazyka a dějepisu - III.2 Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet z počtu všech žáků školy 1. pol. 2. pol ,9% ,4% 0 2 III.3 Výchovná opatření (hoši/dívky) Σ pol. Σ rok pochvala Ř 1. pol / 0 2 / 0 2. pol / 0 4 / / 0 0 / 1 7 / 1 9 / 1 napomenutí Ř 1. pol / 0 1 / 0 2. pol / 0 důtka Ř 1. pol / 0 4 / 0 1 / 0 2 / 0 8 / 0 2. pol / 1 5 / 0 5 / 3 15 / 4 23 / 4 2 z chování 1. pol / 0 3 / 0 1 / 0-5 / 0 2. pol / 0 3 / 0 2 / 0 4 / 0 11 / 0 16 / 0 3 z chování 1. pol pol / 0 1/ 0-2 / 0 2 / 0 celkem opatření / 4 0 / 4 0 / 16 / 1 12 / / * 51 / 5 6

7 V tomto školním roce bylo uděleno velké množství výchovných opatření. Zpřísnění pravidel a exemplárních trestů bylo způsobeno zvýšením počtu krádeží, ničení majetku školy a zhoršením vztahů mezi žáky. (Proto je vyšší počet opatření ve druhém pololetí.) Ve srovnání s loňským rokem zůstává počet opatření pro hochy stejný, u dívek se velmi výrazně snížil; opatření jsou však mnohem výraznější. V této souvislosti hledáme řešení v práci s třídními kolektivy, se žákovskou samosprávou, v aktivitách metodika prevence. Pedagogický sbor pokračuje v diskuzi o nápravě, protože zvyšování opatření je pro žáky pouze signálem, nikoliv nápravou stavu. III.4 Celkový počet neomluvených hodin na škole Neomluvená absence 1. pololetí 2. pololetí celkem počet hodin na jednoho žáka 0 0, III.5 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12-14) - v tomto školním roce nebyl podle vyhlášky vzděláván žádný žák. III.6 Počet absolventů CMcZŠ Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9.ročník 53 9,65% nižší ročník 1 0% Celkem 54 9,84% III.7 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Tab 1: Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia 5. třídy počet žáků přihlášených G další nepřijato H přijato úspěšnost (%) 64,5 úspěšnostsuma 46,5 D přijato úspěšnost (%) 75,0 úspěšnostsuma 44,4 celkem přijato úspěšnost (%) 68,1 úspěšnostsuma 45,7 úspěšnost (%) úspěšnost ze žáků přihlášených na SŠ úspěšnostsuma úspěšnost ze všech žáků ročníku 7

8 Tab 2: Výsledky přijímacích zkoušek na šestiletá gymnázia třídy 7.A nepřijato 7.B nepřijato celkem H přijato úspěšnost (%) D přijato úspěšnost (%) * 0 0 celkem přijato úspěšnost (%) Tab 3: Výsledky žáků 9. ročníku 9. ročník G SOŠ SOU NEZJ celkem % 9.A přihlášeno * 27 žáků přijato B přihlášeno * 26 žáků přijato CELKEM přihlášeno * 53 žáků přijato

9 I. termín další termín nezjištěno 9.A ve třídě G SŠ SOU G SŠ SOU H přijato úspěšnost (%) * 100 D přijato úspěšnost (%) * 100 celkem přijato úspěšnost (%) * * I. termín další termín nezjištěno 9.B ve třídě G SŠ SOU G SŠ SOU H přijato úspěšnost (%) * 100 * D přijato úspěšnost (%) * 100 * celkem přijato úspěšnost (%) * I. termín další termín celkem nezj. 9 ve třídě G SŠ U G SŠ U G SŠ U H * přijato úspěšnost (%) * * D * přijato úspěšnost (%) * * celkem * přijato úspěšnost (%) * * 9

10 IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V tomto školním roce nebyla provedena žádná kontrola. V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Počet dodatečných odkladů školní docházky: 0 Počet žáků přihlášených k zápisu do 1. ročníku pro rok 2006/2007: 79 Počet odkladů povinné školní docházky: 12 Počet odvolání proti odkladům: 0 Přeřazení žáka do vyššího ročníku: 0 Převedení žáka ze střední školy do odpovídajícího ročníku: 0 10

11 VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VI.1 Rozpočtové prostředky Dotace celkem ,00 Kč v tom použito Provozní dotace ,00 Kč ,00 Kč Státní informační politika ve vzdělávání ,00 Kč ,00 Kč Projekt Hodina (7. ročník) ,00 Kč ,00 Kč Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce 2005 je uvedeno v Příloze 8. VI.2 Nerozpočtové prostředky použito dotace z JmK ,00 Kč vybudování počítačové sítě dar z biskupství ,00 Kč vybudování počítačové sítě VI. 3 Projekty a granty VI.3.1 Projekty podané - neschválené projekt Divadlo jako součást výchovy a prostředek komunikace dárce Renovabis hodnota projektu Kč požadovaná částka Kč, tj. 70,1 % VI.3.2 Projekty podané schválené projekt Osobnostní a sociální výchova na CMcZŠ dárce Renovabis hodnota projektu Kč požadovaná částka Kč, tj. 70,1 % poskytnutá částka projekt Relaxační areál dárce Renovabis hodnota projektu Kč požadovaná částka Kč, tj. 83,2 % poskytnutá částka VI.3.3 Projekty interní VI Seznam nových projektů pro školní rok 2005 / 2006 Etická výchova na I. stupni Martina Kazdová I. stupeň Rozvíjení čtení Radka Valentová I. stupeň (spolupráce s Knihovnou J. Mahena) Výchova ke zdraví Jaroslava Crhová I. stupeň Sestra HEDVIKA Tělovýchovné soutěže na I. stupni Jaroslava Horová I. stupeň 11

12 Příběhy jako klíč k dětské duši Libuše Šimonová II. stupeň Jarmila Zobačová Výchova k muzikálnosti, koncerty Libuše Šimonová II. stupeň Jarmila Zobačová Rehabilitační cvičení na balónech Lenka Řeholová Papežské misijní dílo Sestra MLADA Své zdraví neprodám Lenka Řeholová II. stupeň Instrumentální metoda Ravena Feuersteina Jarmila Zobačová žáci se SPU VI Projekty pokračující z minulých let Hrajeme si s počítačem Irena Greplová I. stupeň Edukativně stimulační skupiny Irena Greplová, 1. třídy Sestra HEDVIKA Dyslektické skupiny Irena Greplová, 2. třídy Sestra HEDVIKA Pojďme si hrát v hodinách HV Eva Šťastná I. stupeň Čtení na I. stupni Marie Grombířová I. stupeň projektová výuka - fara různí učitelé II. stupeň VI.4 Stavební úpravy Vytvoření barevné školy malbou stěn podle návrhu ing. arch. Eichlerové. Oprava sociálního zařízení v přízemí (zřizovatel). Oprava podlahy v tělocvičně vybudování celoškolní PC sítě (vývod pro internet do každé učebny a do všech kabinetů; napojení na síť CMSPgŠaG) Vybavení tříd nábytkem, který odpovídá novým normám (nastavitelné židle a žákovské lavice). Zakoupili jsme nábytek do čtyř kmenových učeben a do učebny Aj. Vybavení tříd výškově nastavitelným nábytkem řeší plán obměny nábytku, který zohledňuje finanční možnosti školy. 12

13 VII.1 Materiální a prostorové vybavení Škola má k dispozici: VII. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE - 23 kmenových tříd, - v nich jsou zařízeny odborné učebny Ch a PŘ, F, Z a D, HV, F, HV 1. stupeň - odbornou učebnu technické výchovy, výtvarné výchovy s keramickou pecí, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, - školní a pedagogickou knihovnu, - napojení na internet, - 2 tělocvičny (z toho 1 v divadelním sále), - učebnu v přírodě, - divadelní sál (slouží rovněž jako tělocvična), - učebnu s přípravnou pro pěstitelství, nářaďovnu, školní zahradu, - 3 školní hřiště, - odpočinkovou venkovní plochu se sportovním vybavením, - 2 herny ŠD, - školní kuchyni a jídelnu. VII.2 Aktivity volného času při CMcZŠ V letošním roce jsme zavedli nový systém aktivit volného času. Jsou rozděleny do skupin podle toho, kdo je provozuje kroužky provozované CMZŠ neplacené, placené a kroužky provozované jinými subjekty. Tento způsob se osvědčil; je přehlednější a především umožňuje rozšíření nabídky. Tak jako u jiných nestandardních aktivit je omezujícím faktorem nedostatek volných prostor. Rodiče mají zájem načasovat kroužky hned po vyučování, což koliduje s možnostmi školy. Přehled kroužků je uveden v Příloze 2. VII.3 Výchova k volbě povolání V učebním plánu CMcZŠ jsou témata výchovy k volbě povolání zpracována v projektu Výchova k volbě povolání. V souladu s ním je zahrnuta do předmětů Rodinná výchova a Občanská výchova. Dále je 10 hodin v každé třídě druhého stupně věnováno předmětu Úvod do světa práce, který seznamuje žáky s rozsahem oborů lidské činnosti: 6. ročník úřady a instituce v městě Brně; 7. ročník komunikace s úřady, kulturní a církevní organizace ; 8. ročník poznání řemesel, úřad práce, závislost mezi vzděláním a nezaměstnaností; 9. ročník typy středních škol, vyhledávání zaměstnání, příprava na konkurz. Při volbě povolání spolupracuje se žáky rovněž výchovný poradce. Žáci 9. tříd navštívili v rámci předmětu Úvod do světa práce Veletrh středních škol. 13

14 VII.4 Protidrogová prevence Prevence proti projevům násilí, rasismu a xenofobie Škola má vypracovaný Minimální preventivní program. Důraz klademe na dostatečnou nabídku pozitivních alternativ k využití volného času, na výchovu ke zdravému životnímu stylu a duchovní formaci. Metodičkou protidrogové prevence a prevence proti násilí, rasismu a xenofobii je Mgr. Lenka Řeholová. Protidrogové problematice byla věnována speciální témata v hodinách přírodovědy i vlastivědy, chemie, rodinné, občanské a etické výchovy. Žáci obdrželi propagační informační materiály, absolvovali besedy s pracovníky Městské policie a nadace Podané ruce (p. Voříšek), zúčastnili se programu na téma tolerance a partnerské vztahy. Velmi výrazná byla práce preventistky se žáky o přestávkách a mimo výuku. Její nástěnky ve 3. patře (pro 2. stupeň) a ve 2. patře (pro 1. stupeň) byly tématicky obměňovány po 2 týdnech. Hodnocení plnění Minimálního preventivního programu za školní rok je uvedeno v Příloze 3. Škola se zapojila do projektu JEDEN SVĚT, který vytvořila společnost Člověk v tísni. Zatím byla proškolena jedna učitelka (M. Hummlová). VII.5 Environmentální vzdělávání Zpráva o environmentálním vzdělávání, které vede žáky ke vztahu k přírodnímu prostředí, je uvedena v Příloze 4. VII.6 Péče o talentované žáky Žáci mohou ve výuce svoje schopnosti a zájmy rozvíjet v následujících aktivitách: Český jazyk Cizí jazyky Přírodopis, chemie Dějepis, zeměpis Tělesná výchova Výtvarná výchova - individuální vedení, rozšiřující úkoly, práce v redakční radě školního časopisu a v rozhlasovém vysílání, účast v Olympiádě Čj a literárních soutěžích, soutěž Já básnička, příprava Školní akademie - rozšiřující úkoly, projekt Jazykové dny, příprava cizojazyčné akademie, celoroční cizojazyčný projekt, předměty konverzace v Aj a Nj, olympiády, účast v konverzační soutěži - přírodovědné praktikum, účast v olympiádě Př, ekologický Týden Země, návštěva DEV Lipka pro všechny ročníky - praktikum D-Z, setkání s významnými osobnostmi, účast v olympiádě D i Z, soutěž Eurorébus - celoškolní sportovní soutěže, sportovní hry, házená, aerobic, účast v turnajích: florbal, malá kopaná, miniolympiáda 1. a 2. tříd, olympiáda ŠD, volejbal, vybíjená, zapojení do městské atletické soutěže, sportovní dny školy, Šplhoun roku pro I. stupeň, fotbalové utkání učitelé versus 9. třídy, plavání 2. a 3. tříd, bruslení 4. tříd - ilustrace časopisu, výtvarné soutěže, práce na výzdobě školy Matematika - účast žáků v soutěžích Klokan, Pythagoriáda a Matematická olympiáda, řešení problémových úkolů a úloh, Matematická miniolympiáda pro IV. ročník 14

15 Pracovní výchova Hudební výchova Práce s PC Dramatická výchova - úprava školní zahrady, zajištění květinové výzdoby školy, práce na učebně v přírodě, práce na renovaci školního nábytku, dveří, renovace lavic, rekonstrukce a opravy zařízení školy, Indiánské vesničky - nabídka nepovinného předmětu sborový zpěv pro žáky I. stupně, školní sbor, zpěv při školních slavnostech, soutěž Skřivánek - práce na školním časopisu, nepovinný předmět Informatika, přístup na internet ve výuce i po vyučování - školní žákovské divadlo, Školní akademie Ve většině předmětů mohou žáci zpracovávat výukové projekty. VII.7 Výjezdy žáků pobyty Seznamovací výlet, Dlouhá Lhota, 6.A, Seznamovací výlet, Dlouhá Lhota, 6.B, Lyžařský výcvikový kurs pro žáky 7. tříd, Jablonné v Orlických horách, Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták, 9.A, Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták, 9.B, Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták, 8.A; ; projekt Osobnostní a sociální výchova na CMcZŠ program Moje budoucnost Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták, 8.B; ; projekt Osobnostní a sociální výchova na CMcZŠ jednodenní lyžařsko-snowboardový zájezd na Dolní Moravu Víkendové pobyty žáků, školní družiny a bývalých žáků na školní faře v Dlouhé Lhotě Výlety všech třídních kolektivů VII.8 Školská rada V loňském roce skončilo funkční období rady školy zřizované ještě podle staré legislativy. Nově volená, tentokrát již školská rada, byla volena v souladu s novým školským zákonem. Rada během roku shromažďovala a zabývala se podněty a připomínkami rodičů a učitelů. Vedení školy s ní konzultovalo zásadní materiály (výroční zprávu, koncepci školy), které připomínkovala a schvalovala. Výrazně se zabývala problémy spojenými s územním řízením nové školní tělocvičny a přibližováním práce školy rodičům. Blíže a podrobněji na webových stránkách školy. 15

16 VII.9 Sdružení pro podporu CMcZŠ Při škole je zřízeno občanské sdružení, které poskytuje duchovní, finanční a hmotnou podporu školních a mimoškolních aktivit. Týká se to zejména alternativních metod výuky, rozvoje duchovních hodnot a projektů rozvoje jazykové, estetické a etické výchovy žáků. Významnou činností je výpomoc sociálně slabším žákům. Sdružení získalo a poskytlo v roce 2004 prostředky pro výpomoc ve výši Kč, v roce 2005 ve výši Kč. VII.10 Žákovský parlament Žákovský parlament tvoří dva zástupci ze všech tříd. O parlament pečuje Mgr. Markéta Hummlová. Zástupci se schází jednou za měsíc na zasedání, na něž je pozván i ředitel školy. Parlament si zvolil sedmičlenné předsednictvo, které se s ředitelem schází na pravidelných schůzkách jednou týdně. Samotný parlament se měl scházet jednou za měsíc. Snahy o řešení problémů v parlamentu narazily na neprostý nezájem ze strany žáků. Ve srovnání s loňským rokem se nebylo schopné sejít ani předsednictvo. Zvažujeme zrušení parlamentu a jeho nahrazení jiným modelem zastupitelského podílu žáků na činnosti školy. VII.11 Školní ozvěny Škola vydává časopis Školní ozvěny. Redakční radu tvoří žáci, převážně 8. a 9. tříd, pod vedením Mgr. Lenky Navrátilové - Sestry Edity. Obsah i formu časopisu připravují sami. Úmysl, aby ostatní žáci pomáhali s pracemi na počítači, je zatím spíše přáním než pravidelným jevem. Zástupci redakční rady absolvovali opět odborný redakční kurz. Tvorba časopisu leží na bedrech jediné učitelky. Pomoc a zájem ze strany ostatních učitelů chybí. Po odchodu žákyň 9. třídy, které tvoří redakční radu, budeme pracně hledat náhradu. Smysl školního časopisu se nedaří naplnit. 16

17 VIII. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE VIII.A Údaje o poradenských pracovnících (zaměstnanci) školy A1 počty pracovníků fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce VŠ školní metodik prevence VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog školní speciální pedagog (třídní) 0,23 spec. pedagog VŠ A2 věková struktura do 35let let 50 let - důch. věk / z toho důchodci výchovný poradce / 0 školní metodik prevence / 0 školní psycholog / 0 školní speciální pedagog / 0 A3 další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce 0 metodik prevence 0 speciální pedagog 0 VIII.B Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole Na poradenské služby ve škole nebyly čerpány finanční prostředky ze státního rozpočtu formou grantů ani z jiných zdrojů (Magistrát města Brna, sponzor, městská část). VIII.C Péče o žáky s poruchami učení C.1 Žáci s poruchami učení Všem dětem se specifickými vývojovými poruchami byla věnována patřičná péče. 93 žáků (16,5%) bylo hodnoceno podle pokynu MŠMT čj /98-24 a dalších 13 žáků bylo integrováno (2,4%). Celkem je zohledňováno 106 žáků (19%). 17

18 třída 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C Σ 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B Σ Σ SPU integr Σ % Údaje jsou k 30. září 2005; zvýrazněny jsou třídy, v nichž má více než 20% žáků poruchy učení. Je nutné poznamenat, že během školního roku se počet žáků s poruchami učení zvyšuje. Je to dáno péčí, se kterou děti sledujeme a s níž se snažíme o nápravu. Je to rovněž dáno tím, že drtivá většina nově přijatých žáků má poruchy učení (ať už rodiči přiznané, zatajené, či v minulosti nezjištěné nebo zanedbané). Zvyšuje to ovšem náročnost pedagogického procesu. C.2 Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet Ročník Počet Ročník Počet žáků žáků žáků sluchové 9. 1 * * * * zrakové * * * * * * zdravotní 5. 1 * * * * specifické poruchy chování * * * * * * vývojové poruchy učení vývojové poruchy učení * * kombinované poruchy * * * * * * celkem žáků 13 C.3) Náprava poruch učení Žáci s poruchami učení ročník speciální péče I. edukativně stimulační skupiny 60 minut po 14 dnech Greplová, S. HEDVIKA II. dyslektické skupiny 60 minut po 14 dnech Greplová, S. HEDVIKA VI. IX. Výchova k rozumu a umění učit se kroužek, 1 h týdně Zobačová Žáci integrovaní I. V. péče speciálního pedagoga 4 hodiny týdně Rašovská VI. IX. péče speciálního pedagoga 1 hodina týdně Rašovská individuální péče vyučujících viz. měsíční výkazy práce 18

19 Edukativně dyslektické skupiny pro I. ročník; lektorky učí vytipované děti s největšími potížemi pracovat společně s rodiči. Dyslektické skupiny - pro I. ročník; lektorky učí pracovat děti společně s rodiči - děti diagnostikované PPP. Pro žáky integrované jsme vyhradili funkci speciálního pedagoga paní učitelka Iveta Rašovská. Pro tuto funkci má vyčleněno 5 hodin z úvazku. J. Zobačová vedla kroužek nápravy poruch učení metodou R.Feuerstaina. Žáci II. stupně měli u všech pedagogů možnost navštěvovat konzultační hodiny. V následujícím školním roce chceme nápravu poruch učení a práci s dětmi ještě prohloubit. 19

20 IX. PREZENTACE ŠKOLY IX.1 Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole Aktivity jsou uvedeny v Příloze 5. Sportovní aktivity 2. stupně a jejich výsledky jsou uvedeny v Příloze 6. IX.2 Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné mimo školu Tyto aktivity jsou uvedeny v Příloze 7. IX.3 Prezentace školy na veřejnosti - vydávání časopisu Školní ozvěny - rozhovor ve vysílání Rádia Proglas Z. Strašák, v dubnu P. Kolář - vystoupení Lenky Řeholové na konferenci Rodina v systému prevence vedení kurzu Hry v matematice J. Borkovcová (kurz DVPP v nabídce SSŠ Brno) - internet - webové stránky - Školní akademie - vystoupení pěveckých sborů na Brněnské Vánoce - celoškolní slavnost svátku sv. Cyrila - Den otevřených dveří CMcZŠ a dílny pro rodiče - pořádání okresního kola biblické soutěže Bible a my - návštěva dětí z mateřských škol - spolupráce s Pedagogickou fakultou MU náslechy studijních skupin vedených dr. Filovou - spolupráce s Filosofickou fakultou MU náslechy skupin vedených Mgr. J. Zobačovou - spolupráce na seminárních a diplomových pracích, dotazníky ELSA - účast v dopravní soutěži Empík - cyklista - sběr brýlí a známek pro misie - sběr hraček pro misie - Adopce na dálku - turnaje ve florbalu - turnaj v malé kopané IX.4 Soutěže pořádané ve škole - Konverzační soutěž v Aj - Konverzační soutěž v Nj - Jazykové klání - Dějepisná olympiáda - Zeměpisná olympiáda 20

21 - Chemická olympiáda - Přírodopisná olympiáda - Matematická miniolympiáda 4. tříd - Pythagoriáda 7. tříd - Sportovní den ŠD - Já básnička recitační soutěž pro I. stupeň - Skřivánek pěvecká soutěž pro I. stupeň - Biblická soutěž organizace regionálního kola - Šplhoun roku šplh na laně pro I. stupeň - Školní fotbalová liga chlapci II. stupně - Miniolympiáda ŠD - Vánoční sportovní den 1. stupeň - Vánoční sportovní den 2. stupeň - Sportovní den Den Dětí 1. stupeň - Sportovní den Den Dětí 2. stupeň - Školní turnaj v šachu IX.5 Účast žáků v olympiádách a mimoškolních soutěžích Sportovní aktivity 2. stupně a jejich výsledky jsou uvedeny v Příloze 6. Mezi nejvýraznější výsledky se řadí následující: Žáci stále drží vysoký standard v celoměstské dopravní soutěž i Městské policie Brno EMPÍK CYKLISTA. Soutěž se skládá ze dvou částí ověření teoretických znalostí dopravním testem a předvedení praktických dovedností při jízdě na dopravním hřišti. Při účasti 123 tříd z Brna byly výsledky opět velice příjemné: 6. místo 5.A 12. místo 5.C 25. místo 5.B Celkem z 59 škol naši obsadili 4. místo! Dopravní výchovu žáků vede Mgr. E. Talová. Florbalová reprezentace mladších dívek se stala vítězem okresního finále! Umístění Jiřiny Hoffmannové z 9.A na Dějepisné olympiádě, která obsadila v okresním kole místo 7. a v krajském kole 15. místo ze 30 zúčastněných. Účast na plaveckých závodech O pohár Svrateckého údolí. Kvalitní celoroční mezitřídní fotbalová liga pro hochy II. stupně, kterou vede Petr Kolář. 21

22 IX.6 Spolupracující organizace Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium Biblická společnost Mahenova knihovna Dům ekologické výchovy Jabloňka Policie ČR Centrum volného času Lužánky Občanské sdružení Masarykova čtvrť Dům ekologické výchovy Lipka Pedagogická fakulta MU Brno, Dr. Filová farnost Staré Brno Fakulta sociálních studií MU Brno farnost sv. Augustina Pedagogicko-psychologická poradna Zachova ZUŠ Veveří Policie ČR TJ Draken Brno Městská policie Brno PPP Zachova Krizové centrum Sládkova Nadace Podané ruce Centrum pro rodinu a sociální péči studenti Filosofické fakulty MU diplom. práce IX.7 Praxe studentů SŠ a VŠ na CMcZŠ Kraváčková Blanka 3. ročník Anglický j. PdF MU Brno Zobačová Kraváčková Blanka dramatický a biblický PdF MU Brno MLADA, Kočí kroužek Kubišová Martina 2. ročník, PdF MU Brno Talová učitelství pro 1. stup. Kubišová Martina 2. ročník, učitelství pro 1. stup. PdF MU Brno průběžná praxe v 1. a 2. třídě Humpolová Marie 3. ročník Německý j. PdF MU Brno Kočí Vorlová Veronika Etická výchova PdF MU Brno Kočí Schönbaumová 3.ročník, PdF MU Brno Michaela učitelství pro 1. stup. 15 studentů VHC 2 / II. skupina CMSPgŠaG Brno ŠD (Chla, Otř, Sla, STA, Špa 15 studentů VHC 2 / I. skupina CMSPgŠaG Brno náslech studentů dr. Filová PdF MU Brno Ševčíková Lenka diplomová práce FF MU Brno Zobačová Klapšťová Zuzana diplomová práce FF MU Brno Zobačová Štípová Zuzana diplomová práce FF MU Brno Zobačová studenti 3. ročník PdF MU Brno, Dr. Filová Holíková, S. HEDVIKA, Šťastná Zbořilová Anna 5. ročník Dě - Ze PdF MU Brno Borkovcová, Kolář 2 studentky praxe CMSPgŠaG Brno ŠD 22

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obsah. B) Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole. Příloha 4: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné

Obsah. B) Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole. Příloha 4: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2004/ 2005 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

a) Materiální a prostorové vybavení

a) Materiální a prostorové vybavení VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Brně 15. 10. 2008 Mgr.Vladimír Tulka ředitel školy Část I. Základní charakteristika školy a. Název

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více