Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II"

Transkript

1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ IČ: DIČ: CZ , plátce DPH Bankovní spojení: /0800 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 847 zastoupený: Ing. Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva, společně s paní Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva Osoba zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením dle 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ): BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář Sídlo: Rubešova 162/8, Vinohrady, Praha 2 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C Preambule V případě dané veřejné zakázky se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou sektorovým zadavatelem dle 2 odst. 7 Zákona. Zadavatel se rozhodl, že v případě veřejné zakázky bude dobrovolně postupovat dle pravidel platných pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou sektorovým zadavatelem v otevřeném řízení podle 27 a násl. Zákona. Část A Informace pro uchazeče o veřejnou zakázku Část B Kvalifikační dokumentace Část C Osnova pro zpracování nabídky Část D Krycí list nabídky Část E Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Část F Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky smlouva o dílo Část G Specifikace předmětu plnění projektová dokumentace pro provádění stavby Část H Závazné požadavky na časový harmonogram výstavby Část I Čestné prohlášení o zajištění materiálu Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 1/21

2 Část A Informace pro uchazeče 1. Účel veřejné zakázky: 2. Předmět veřejné zakázky Účelem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu a kvalitě definované touto zadávací dokumentací, tj. rekonstrukce tramvajové trati v ulici Plzeňská v Praze. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati v ulici Plzeňská v Praze. Rekonstrukce tramvajové tratě je situována v úseku od křižovatky s ulicí Tomáškova (včetně) po ulici Jinonická (mimo). Předmětem plnění veřejné zakázky je tedy zejména: a) rekonstrukce tramvajové trati; b) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; c) vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí součinnosti ze strany vybraného dodavatele při obstarání kolaudačního souhlasu a uvedení do zkušebního provozu a při zkušebním provozu. Podrobnosti a specifikace předmětu této veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci pro provádění stavby, která tvoří část G této zadávací dokumentace. Zadavatel dále upozorňuje, že plnění veřejné zakázky musí respektovat ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, platném znění v podrobnostech viz část F této zadávací dokumentace. Předmět plnění zakázky je zařazen do kategorie CPV Stavební práce, Výstavba tramvajových drah, Výstavba tramvajových tratí, Výstavba nástupišť tramvají a Pokládka kolejí městské dráhy. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. V případě, že tato zadávací dokumentace či její přílohy obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem). 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ,- Kč bez DPH 4. Místo plnění: Místem plnění této veřejné zakázky je ulice Plzeňská v Praze, nevyplývá-li z části G této zadávací dokumentace něco jiného. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 2/21

3 5. Doba trvání veřejné zakázky: Podrobnosti týkající se rozsahu a předmětu veřejné zakázky (rekonstrukce) jsou uvedeny v části G této zadávací dokumentace. Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky: Zadavatel předpokládá zahájení výstavby v červenci Dokončení výstavby bude provedeno ve lhůtě uvedené v čl. 4 návrhu smlouvy o dílo. Celková doba plnění veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy o dílo, který je obsažen v části F této zadávací dokumentace. 6. Kvalifikace dodavatele: 7. Požadavky na formu a obsah nabídky: Zadavatel si vyhrazuje právo termín zahájení i ukončení plnění veřejné zakázky posunout, a to v závislosti na průběhu zadávacího řízení. Požadavky na rozsah a způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelem jsou uvedeny v části B této zadávací dokumentace. Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Nabídka bude podána v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, nebo statutárního orgánu uchazeče (nebo jiné oprávněné osoby), je-li uchazeč právnickou osobou, a označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy Neotevírat, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle 71 odst. 5 Zákona vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Nabídku v listinné podobě předloží uchazeč ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem Originál a jeden Kopie, přičemž jak originál, tak i kopie musí být v jedné obálce. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že výtisk s označením Kopie bude obsahovat prosté kopie dokumentů, obsažených ve výtisku s označením Originál. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Součásti nabídky uchazeč ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy. Krycí list musí obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o originál či kopii, též údaje dle 17 písm. d) Zákona. Vzor krycího listu je uveden v části D této zadávací dokumentace. Uchazeč předloží nabídku v listinné formě spolu s CD, na kterém bude nabídka uložena v elektronické podobě. Informace na CD mají pouze informativní povahu. Uchazeč je povinen předložit na CD v digitální podobě návrh smlouvy o dílo ve formátu Word a oceněný výkaz výměr zpracovaný pomocí shodného software (EXCEL, v případě možnosti i ASPE), v němž je vypracován výkaz výměr v zadávací dokumentaci. Uchazeč je povinen učinit součástí své nabídky dále: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 3/21

4 veřejnou zakázkou. Dodavatel v rámci nabídky (v návrhu smlouvy o dílo, resp. v příloze č. 2 smlouvy o dílo) předloží harmonogram realizace veřejné zakázky. Závazné požadavky zadavatele na časový harmonogram vyplývají z části I této zadávací dokumentace. Uchazeč je dále povinen učinit součástí své nabídky i čestné prohlášení o zajištění materiálu zpracované dle vzoru obsaženého v části I této zadávací dokumentace. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána (na krycím listu) oprávněnou osobou. Nabídka musí obsahovat v souladu s 68 Zákona návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě, že návrh smlouvy o dílo nebo jiná součást nabídky bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci, musí být v nabídce doložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci pro takovou osobu. Zadávací lhůta činí 150 dnů a začíná běžet v souladu s 43 Zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením 43 Zákona se rovněž řídí stavění zadávací lhůty. 8. Obchodní podmínky vč. platebních podmínek, objektivní podmínky, za kterých je možno překročit výši nabídkové ceny: 9. Požadavek na identifikaci subdodavatelů 10. Způsob zpracování nabídkové ceny: Obchodní a platební podmínky obsahuje návrh smlouvy o dílo, který je obsažen v části F této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy o dílo představuje závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky a uchazeči nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v návrhu smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací DOPLNÍ UCHAZEČ). Jako přílohy návrhu smlouvy o dílo uchazeč mj. předloží: - seznam subdodavatelů obsahující údaje o subdodavatelích dle části A bod 9. a části D této zadávací dokumentace; - harmonogram výstavby, který bude v souladu s požadavky na harmonogram obsaženými v části H této zadávací dokumentace a bude umožňovat řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu/postupu všech dodávek a prací na díle; - oceněný výkaz výměr zpracovaný dle části A bod 10. této zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu s 44 odst. 6 Zákona požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele dle 17 písm. d) Zákona (viz krycí list uvedený v části D této dokumentace). Zadavatel upozorňuje, že podle obchodních podmínek této veřejné zakázky bude změna subdodavatele uvedeného v nabídce možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Zadavatel se ve smlouvě o dílo zaváže odmítnout změnu subdodavatele pouze z vážných důvodů. Uchazeč nebude oprávněn zadat realizaci částí této veřejné zakázky jinému subdodavateli než takovému, který byl uveden v nabídce, případně, který bude schválen zadavatelem. Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka bez DPH, která vznikne oceněním jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je součástí části G této zadávací dokumentace. V souladu s 44 odst. 4 písm. b) Zákona obsahuje část G této zadávací dokumentace výkaz výměr Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 4/21

5 požadovaných stavebních prací rovněž v elektronické podobě. Nabídková cena i ocenění jednotlivých položek výkazu výměr budou uvedeny v českých korunách. Uchazeč je povinen ocenit výkaz výměr tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy uchazeče do výkazu výměr obsaženého v zadávací dokumentaci jsou nepřípustné. Není dovoleno například změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek nebo je doplňovat, či vypouštět. V případě, že uchazeč zjistí ve výkazu výměr chyby, požádá zástupce zadavatele v souladu s 49 Zákona o dodatečnou informaci. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že všechny jednotlivé položky výkazu výměr je povinen nacenit tak, aby beze zbytku naplňovaly standardy a veškeré požadavky zadavatele uvedené v projektové dokumentaci obsažené v části G této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn měnit hodnoty parametrů požadovaných zadavatelem v projektové dokumentaci ani tyto hodnoty podmiňovat další podmínkou. Změna, podmínění, případně uvedení několika rozdílných hodnot na různých místech v nabídce může být důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Oceněný výkaz výměr podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude nedílnou součástí nabídky. Uchazeč je povinen odevzdat oceněný výkaz výměr rovněž v elektronické podobě, zpracovaný pomocí shodného software (EXCEL, v případě možnosti i ASPE), v němž je vypracován výkaz výměr v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci zakázky v daném místě a čase. Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v případě změny právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH k ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré uchazečem poskytované slevy, náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci veřejné zakázky. Veškeré náklady spojené s plněním podmínek dle smlouvy o dílo (včetně těch, které nejsou explicitně vyjádřeny ve výkazu výměr a uchazeč by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, např. finanční náklady dodavatele, pojištění, ostraha staveniště a další příslušné činnosti) budou uchazečem zakalkulovány v ceně díla, a to v rámci jednotkových cen dílčích plnění dle položkového výkazu výměr uvedeného v části G této zadávací dokumentace. Uchazeč předložením nabídky výslovně souhlasí s tím, že předmět díla je plněním možným, že se plně seznámil s celou zadávací dokumentací, a že v nabízené ceně plně zohlednil všechna rizika obvyklá u stavby obdobného druhu a rozsahu. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nechť uchazeč postupuje v souladu s ustanovením Zákona. 11. Jistota: Zadavatel v souladu s 67 Zákona požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši ,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 5/21

6 zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Jistota poskytnutá formou složení peněžní částky V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže uvedené údaje: bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /0800 variabilní symbol: IČO uchazeče jako zprávu pro příjemce uchazeč uvede název veřejné zakázky Jistota poskytnutá formou peněžní částky musí být na účet zadavatele připsána nejpozději v pracovní den předcházející dni, ve kterém uplyne lhůta pro podání nabídek. Uchazeč poskytne spolu s nabídkou doklad o odepsání příslušné peněžní částky z jeho účtu ve prospěch účtu zadavatele a v nabídce uvede číslo účtu, na který mu má být jistota v Zákonem stanovených případech vrácena. Jistota poskytnutá formou bankovní záruky V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky předloží uchazeč zadavateli společně s nabídkou výhradně originál příslušné záruční listiny. Z obsahu záruční listiny musí být nepochybné, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v souladu s ustanovením 67 Zákona, a to na základě sdělení zadavatele, že uchazeč: v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku; nebo odmítl uzavřít se zadavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky podle 82 odst. 2 a 4 Zákona; nebo neposkytl zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 Zákona. Platnost bankovní záruky musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídky a trvat po celou dobu zadávací lhůty. Originál bankovní záruky bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddělit od ostatních dokumentů a vrátit uchazeči. Současně s originálem bankovní záruky uchazeč vloží do nabídky rovněž i jeho kopii, která bude pevně spojena s nabídkou. Jistota poskytnutá formou pojištění záruky V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67 odst. 6 Zákona pojistné plnění. Uchazeč předloží jako součást nabídky písemné prohlášení vydané pojistitelem obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění v případech uvedených v 67 odst. 7 Zákona. 12. Prohlídka místa plnění: 13. Místo a lhůta pro podání nabídky, otevírání obálek: S ohledem na předmět této veřejné zakázky neprovádí zadavatel prohlídku místa plnění. Místo plnění této veřejné zakázky je veřejně přístupné a dodavatelé ho mohou kdykoliv navštívit. Nabídku v listinné podobě lze podat na adresu sídla zadavatele (Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ ). Nabídku lze na uvedené adrese podávat osobně v pracovních dnech pondělí čtvrtek: 7:30 15:00 hod., pátek: 7:30 15:00 hod. Nabídku v listinné podobě lze rovněž zaslat doporučeně poštou na Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 6/21

7 uvedenou adresu a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena. Lhůta pro podání nabídek končí dne v hodin. Otevírání obálek se uskuteční dne v hodin na adrese sídla zadavatele Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ: , zasedací místnost 608, 6. patro. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 14. Podání variantních nabídek: 15. Hodnocení nabídek: Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu veřejné zakázky. Hodnocení nabídek bude prováděno dle 78 a 79 Zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Nabídková cena bude hodnocena jako celková cena za celý předmět plnění v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude hodnotící komisí vyhodnocena taková celková nabídková cena bez DPH, která bude nižší oproti celkovým nabídkovým cenám uváděným ostatními uchazeči. 16. Komunikace: Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči ve věci předmětné veřejné zakázky bude probíhat prostřednictvím osoby zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením dle 151 Zákona prostřednictvím následujících kontaktů: Adresa: BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Rubešova 162/8, Praha 2. Elektronická adresa: 17. Dodatečné informace: 18. Další podmínky vyhrazené zadavatelem Písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručeny osobě zastupující zadavatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše v bodu 16. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodatečné informace k této veřejné zakázce i z vlastní iniciativy. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou průběžně uveřejňovány na internetové adrese https://www.softender.cz/home/profil/dpp (profilu zadavatele). Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu 49 odst. 1 Zákona pouze písemnou formou. Detailní požadavky zadavatele týkající se záruky a záručních dob jsou uvedeny v části F zadávací dokumentace. Zadavatel bude požadovat od vybraného dodavatele po podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky předložení bankovní záruky za řádné plnění díla a za řádné provedení díla a za jakost. Zadavatel bude rovněž od vybraného dodavatele požadovat, aby po celou dobu plnění smlouvy o dílo udržoval v platnosti pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně ,- Kč (slovy: stomilionů korun českých), která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob a zadavatele včetně jeho zaměstnanců, členů orgánů a dodavatelů, majetku zadavatele, činností prováděnou při plnění smlouvy o dílo, bez ohledu Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 7/21

8 na to, zda bude způsobena jím či jeho subdodavateli (ať již schválenými zadavatelem či nikoliv). Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel bude dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel nebude poskytovat uchazečům žádné úhrady nákladů vynaložených na vypracování nabídky na veřejnou zakázku či jiných nákladů souvisejících s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel neuzavře smlouvu s uchazečem, pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu, statutární orgán, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení, resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení, nebo jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení, jemuž byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu 120a odst. 2 Zákona a je veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. V podrobnostech viz návrh smlouvy o dílo tvořící část F této zadávací dokumentace. 19. Práva zadavatele: Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených v 84 Zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v jeho průběhu v souladu s 84 odst. 5 Zákona, a to i bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky této veřejné zakázky. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, popřípadě s dodavatelem, se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci dodavatele, je třeba postupovat dle 58 Zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídkách u třetích osob a uchazeči jsou povinni mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné ve smyslu 152 Zákona. Těmito informacemi jsou: IČ dodavatele, nabídková cena uchazeče, termín dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 8/21

9 nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas. Část B Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 1. Obecná ustanovení 2. Pravost a stáří dokladů 3. Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 Zákona, profesní kvalifikační předpoklady podle 54 Zákona, předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti a splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 Zákona. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel může od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 Zákona, požadovat, aby před uzavřením smlouvy předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč je v takovém případě povinen originály předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Pokud bude uchazeč prokazovat splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, doloží: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění smlouvy o dílo dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění smlouvy o dílo, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Uchazeč není oprávněn prokázat prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace dle 54 písm. a) Zákona. Smlouva uzavřená se subdodavatelem bude obsahovat přesné vymezení činností, které bude v souladu s podmínkami smlouvy o dílo subdodavatel plnit a rovněž přesné vymezení kvalifikačních předpokladů, které jsou prostřednictvím subdodavatele prokazovány. 4. Prokazování kvalifikace, pokud podává nabídku více dodavatelů společně Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, je každý z nich povinen v plném rozsahu prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona musí prokázat všichni uchazeči společně. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 5. Prokazování Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 9/21

10 kvalifikace zahraničního dodavatele 6. Základní kvalifikační předpoklady: 7. Profesní kvalifikační předpoklady: dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném Zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle 53 Zákona. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [ 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [ 53 odst. 1 písm. f) Zákona], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [ 53 odst. 1 písm. h) Zákona], d) čestného prohlášení [ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) Zákona] zpracovaného dle vzoru obsaženého v části E této zadávací dokumentace. Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 a), b) a d) Zákona. Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne staršího 90 kalendářních dnů; b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, tj. zejména provádění staveb, jejich změn a odstraňování a revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu; d) dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží: Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: Dopravní stavby. Doklad o oprávnění ke svařování součástí kolejového svršku MHD dle předpisu T1/2 - Předpis pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD schváleného Správní radou Sdružení Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 10/21

11 Dopravních podniků ČR; Zadavatel též uzná rovnocenné doklady či průkazy vydané v členském státě Evropské unie. Pokud uchazeč předloží jiný doklad či průkaz, který prokazuje výše uvedené požadavky, uzná zadavatel tento doklad či průkaz jako náhradu shora požadovaného jen tehdy, doloží-li uchazeč společně s dokladem či průkazem takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží výše požadované. 8. Ekonomická a finanční způsobilost 9. Technické kvalifikační předpoklady: Dodavatelé předloží jako součást nabídky čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku zpracované dle vzoru, který je obsažen v části E této zadávací dokumentace. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 56 odst. 3 Zákona pro plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje: 1. Předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat název objednatele, název investiční akce a dále cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby dodavatel prokázal poskytnutí minimálně: 2 dokončených rekonstrukcí nebo novostaveb tramvajových nebo železničních tratí vč. kolejových konstrukcí s investičními náklady každé min. 45 mil. Kč; 1 dokončené rekonstrukce nebo novostavby tramvajové nebo železniční trati s minimální délkou 1 km bezstykové koleje na pražcích (tj. 500 m obousměrné trati nebo 1 km jednosměrné trati). 2. Předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby dodavatel doložil dále uvedeným způsobem, že osoby odpovědné za vedení realizace stavby, které jmenovitě uvede jako klíčové členy týmu management zakázky, splňují požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci takto: klíčový člen č. 1 hlavní stavbyvedoucí - vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání - znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni - min. 5 let praxe v oblasti řízení staveb (VŠ), z toho min. 5 let řízení staveb nebo rekonstrukcí tramvajových nebo železničních tratí nebo jiných kolejových staveb - autorizace v oboru dopravní stavby klíčový člen č. 2 přípravář stavby - vysokoškolské vzdělání - znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni - min. 5 let praxe v oblasti přípravy staveb městských komunikací s tramvajovými tratěmi nebo staveb železničních tratí nebo jiných kolejových staveb. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 11/21

12 Splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 3 písm. c) Zákona prokáže dodavatel doložením profesního životopisu každého klíčového člena týmu, dokladem o jeho nejvyšším (resp. minimálně požadovaném) ukončeném vzdělání, dokladem o autorizaci ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění (pokud je požadován), popř. dalšími požadovanými osvědčeními. Z profesních životopisů předložených za klíčové členy týmu musí jednoznačně vyplývat splnění výše uvedených požadavků. Profesní životopisy musejí být zpracovány minimálně v níže uvedené struktuře: jméno a příjmení pracovníka, podrobný popis funkce pracovníka na plnění této veřejné zakázky, dosažené vzdělaní, přehled dosažené profesní praxe či kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky, nejdůležitější referenční zakázky realizované klíčovým členem v minulosti, prohlášení o znalosti češtiny nebo slovenštiny alespoň na komunikativní úrovni, vlastnoruční podpis klíčového člena. Nebude-li splnění některého z výše uvedených požadavků z některého z předložených profesních životopisů zcela jednoznačně vyplývat, posoudí zadavatel toto další kvalifikační kritérium jako nesplněné. Zadavatel stanoví, že znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni lze nahradit smluvním závazkem na přítomnost výhradně osobního tlumočníka příslušného pracovníka (s odpovídající certifikovanou odbornou jazykovou znalostí), který bude po celou dobu plnění veřejné zakázky, a to v režimu 8 hodin denně/5 dnů v týdnu, tomuto pracovníkovi bezprostředně nablízku a kdykoliv k osobnímu využití. 3. Předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží shora požadovaný přehled ve formě čestného prohlášení. Zadavatel přitom stanoví, že průměrný počet shora vymezených osob musí ve všech sledovaných letech činit alespoň 15 osob a průměrný počet shora vymezených osob s postavením vedoucího zaměstnance musí ve všech sledovaných letech činit alespoň 5 osob. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 12/21

13 Část C Osnova pro zpracování nabídky Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje následující členění: 1. Krycí list (dle části D této zadávací dokumentace). 2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh. 3. Smlouva o sdružení nebo jiná smlouva ve smyslu 51 odst. 6 Zákona (pokud podává nabídku více dodavatelů společně). 4. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů: a) základních kvalifikačních předpokladů; b) profesních kvalifikačních předpokladů; c) technických kvalifikačních předpokladů, d) prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku. 5. Doklady a dokumenty dle 68 odst. 3 Zákona. 6. Čestné prohlášení dle části I této zadávací dokumentace. 7. Nabídková cena v požadovaném členění. 8. Doklad o složení jistoty. 9. Návrh smlouvy o dílo. 10. Další doklady při společné nabídce, při prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Požadavky na členění nabídky uvedené výše mají pouze doporučující charakter. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 13/21

14 Část D Krycí list nabídky Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku s názvem RTT Plzeňská II Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 Uchazeč je: právnickou osobou x fyzickou osobou x Identifikační údaje * (pokud je uchazeč právnickou osobou): Obchodní firma nebo název: Sídlo: Právní forma: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Jména, příjmení a funkce statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu Identifikační údaje * (pokud je uchazeč fyzickou osobou): Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Ostatní údaje: Bankovní spojení: Kontaktní osoba: Telefonní spojení: x Nehodící se škrtněte * V případě že podává nabídku více uchazečů společně, uveďte identifikační údaje všech uchazečů Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 14/21

15 Fax: ová adresa: Doplňující údaje: Jedná se o společnou nabídku ANO x NE x Je určitá část kvalifikace prokázána prostřednictvím subdodavatele ANO x NE x Bude zakázka plněna subdodavatelsky ANO x NE x Identifikační údaje subdodavatelů, kterým má uchazeč v úmyslu zadat části veřejné zakázky ( 44 odst. 6 Zákona): Subdodavatel právnická osoba x : Obchodní firma nebo název: Sídlo: Právní forma: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Popis plnění: Procento plnění: Subdodavatel fyzická osoba x : Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Popis plnění: Procento plnění: Pozn. Tabulku proškrtněte, pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat části veřejné zakázky subdodavatelům nebo rozšiřte, pokud má uchazeč v úmyslu použít subdodavatelů více. Podáváme nabídku na plnění shora uvedené veřejné zakázky a prohlašujeme, že akceptujeme podmínky zadávacího řízení. Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé. V..... dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele Podpis x nehodící se škrtněte Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 15/21

16 Část E Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Čestné prohlášení V souvislosti s tím, že se jako dodavatel ucházíme o veřejnou zakázku s názvem RTT Plzeňská II, která je zadávána zadavatelem Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ , IČ: , činíme toto čestné prohlášení. A. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ): Dodavatel prohlašuje, že: nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. c) Zákona), vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d) Zákona), není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) Zákona), nemá v evidenci daní zachyceny ve vztahu ke spotřební dani daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. f) Zákona), nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. g) Zákona), nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) Zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby ( 53 odst. 1 písm. i) Zákona), není veden v Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j) Zákona), nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. k) Zákona). B. Ekonomická a finanční způsobilost dle 50 odst. 1 písm. c) Zákona Dodavatel prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 16/21

17 V..... dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele... Podpis Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 17/21

18 Část F Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky smlouva o dílo Tvoří samostatnou přílohu. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 18/21

19 Část G Specifikace předmětu plnění - projektová dokumentace pro provádění stavby Část G zadávací dokumentace není kompletně uveřejněna na profilu zadavatele a bude předána nebo odeslána dodavateli na základě jeho žádosti, kterou dodavatel doručí osobě zastupující zadavatele (viz část A, bod 16. této zadávací dokumentace). Část G zadávací dokumentace bude dodavateli předána nebo odeslána jedním z následujících způsobů, který si dodavatel zvolí ve své žádosti: a) bude dodavateli v předem dohodnutou dobu předána v elektronické podobě na CD na adrese osoby zastupující zadavatele - BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Rubešova 162/8, Praha 2; b) bude dodavateli v předem dohodnutou dobu předána v listinné podobě na adrese osoby zastupující zadavatele - BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Rubešova 162/8, Praha 2; c) bude dodavateli odeslána v listinné podobě, v elektronické podobě na CD nebo v obou těchto podobách (dle volby dodavatele) na adresu uvedenou v jeho žádosti. Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením 48 odst. 7 Zákona bude dodavateli část G zadávací dokumentace v listinné podobě předána nebo odeslána po uhrazení nákladů na její reprodukci ve výši ,70,- Kč bez DPH (19 028,10,- Kč včetně DPH) a v případě jejího odeslání na adresu v České republice i nákladů na balné a poštovné ve výši 200,- Kč vč. DPH. V případě požadavku na odeslání na adresu mimo území České republiky bude výše nákladů na balné a poštovné dodavateli sdělena obratem. Náklady uvedené v tomto odstavci dodavatel uhradí na bankovní účet zadavatele č /0800, variabilní symbol: IČO dodavatele, jako zprávu pro příjemce uchazeč uvede slovo Projektová Dokumentace a název veřejné zakázky. Pokud bude dodavatel požadovat předání nebo odeslání části G zadávací dokumentace pouze v elektronické podobě na CD, nebude zadavatel úhradu souvisejících nákladů požadovat. Kontaktní osobou pro předání části G zadávací dokumentace je společnost BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Předání dokumentace bude možné jen po dohodě v pracovních dnech 9,00 14,00 hodin. Předání dokumentace bude možné jen na základě žádosti, jejíž součástí bude doklad o převedení výše uvedené částky na účet zadavatele (v případě zaslání poštou vč. poštovného). Platba hotově není možná. V žádosti o dokumentaci bude uveden název uchazeče dle obchodního rejstříku, adresa uchazeče, IČO uchazeče, DIČ uchazeče. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 19/21

20 Část H Závazné požadavky na časový harmonogram výstavby Předmět veřejné zakázky bude proveden ve lhůtě 76 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. V této lhůtě je zahrnuta i přiměřená doba nezbytná pro provedení technickobezpečnostní zkoušky a zavedení zkušebního provozu ze strany příslušného úřadu. Stavební práce budou zahájeny bez zbytečného odkladu po předání staveniště zhotoviteli dle smlouvy o dílo, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů. Dodavatelé berou na vědomí, že prvních 14 kalendářních dní lhůty budou probíhat případné přípravné práce a nebude zajištěna výluka tramvajového provozu. Úplná výluka pro zahájení hlavních stavebních prací bude zajištěna pouze po dobu 62 kalendářních dní po ukončení přípravných prací. Dodavatelé v rámci nabídky na plnění veřejné zakázky a v souladu s ní doplní jako součást návrhu smlouvy harmonogram výstavby, který bude odpovídat harmonogramu obsaženému v projektové dokumentaci. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 20/21

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Vršovická

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Vršovická Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Vršovická Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA NÁRODNÍ ÚSTAV MINISTERSTVO KULTURY LIDOVÉ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zpracoval: Jančálek s.r.o. 08/2006 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE

Více

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST. / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Otevřené řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Město Kolín 002 35 440 D CZ00235440 Adresa sídla / Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín místa podnikání: za zadavatele jednat: Mgr. et Bc. Vít

Více

Zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TABULKY Č. 1-4 (POPTÁVKA NA SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBEC ČERČANY) (samostatný dokument)

PŘÍLOHA Č. 1 TABULKY Č. 1-4 (POPTÁVKA NA SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBEC ČERČANY) (samostatný dokument) PŘÍLOHA Č. 1 TABULKY Č. 1-4 (POPTÁVKA NA SVOZ A LIKVIDACI ODPADU PRO OBEC ČERČANY) (samostatný dokument) PŘÍLOHA Č. 2 TITULNÍ STRANA [adresa Zadavatele] ORIGINÁL / KOPIE Zajištění sběru, přepravy a odstranění

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo jednací zadavatele: 1/120/827992 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

REALIZÁTOR PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1 Název veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Obec Uherčice splašková kanalizace a ČOV evid.číslo veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Identifikační údaje zadavatele Lázně Velké Losiny s.r.o. Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny IČ: 285 61 813 Zastoupená Ing. Martinem Plachým a Zdeňkem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.

Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu vyhlášené dle Příručky pro příjemce OP VaVpI, přílohy č. 2 Pravidla pro výběr dodavatelů, verze 4.0 Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace Název projektu:

Více

Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1

Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO, DIČ: 00006947, CZ00006947 Telefon: 257043446 Fax: 257042609 V Praze dne 16. 12. 2011 Č. j.: 232/107314/2011 Věc:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel

Koupě 6 sad nakolejovacích hydraulických zařízení, střední kategorie, pro nové typové řady železničních kolejových vozidel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Č.j.: S 19823/2015-O8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky,

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje podlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

veřejná zakázka na stavební práce

veřejná zakázka na stavební práce k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zadavatel: Veřejná zakázka dle svého

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace)

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Uchazeč doplní tuto přílohu pouze na místech k tomu označených, v ostatních místech není oprávněn přílohu

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Bohumil Petrášek, starosta 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice + odbor majetkový Naše značka: Vyřizuje: Datum: MUST/027490/2015/MAJ/lach Houska 383 700 320 3. června 2015 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na

Více

Generální projektant rekonstrukce a dostavby areálu MU, Botanická 68a, Brno

Generální projektant rekonstrukce a dostavby areálu MU, Botanická 68a, Brno pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem Generální projektant rekonstrukce a dostavby areálu MU, Botanická 68a, Brno Prohlášení uchazeče k nabídce Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY o.p.s., IČ 258 75 167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov,dále jako zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

Více