Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II"

Transkript

1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ IČ: DIČ: CZ , plátce DPH Bankovní spojení: /0800 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 847 zastoupený: Ing. Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva, společně s paní Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva Osoba zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením dle 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ): BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář Sídlo: Rubešova 162/8, Vinohrady, Praha 2 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C Preambule V případě dané veřejné zakázky se jedná o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou sektorovým zadavatelem dle 2 odst. 7 Zákona. Zadavatel se rozhodl, že v případě veřejné zakázky bude dobrovolně postupovat dle pravidel platných pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou sektorovým zadavatelem v otevřeném řízení podle 27 a násl. Zákona. Část A Informace pro uchazeče o veřejnou zakázku Část B Kvalifikační dokumentace Část C Osnova pro zpracování nabídky Část D Krycí list nabídky Část E Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Část F Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky smlouva o dílo Část G Specifikace předmětu plnění projektová dokumentace pro provádění stavby Část H Závazné požadavky na časový harmonogram výstavby Část I Čestné prohlášení o zajištění materiálu Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 1/21

2 Část A Informace pro uchazeče 1. Účel veřejné zakázky: 2. Předmět veřejné zakázky Účelem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu a kvalitě definované touto zadávací dokumentací, tj. rekonstrukce tramvajové trati v ulici Plzeňská v Praze. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati v ulici Plzeňská v Praze. Rekonstrukce tramvajové tratě je situována v úseku od křižovatky s ulicí Tomáškova (včetně) po ulici Jinonická (mimo). Předmětem plnění veřejné zakázky je tedy zejména: a) rekonstrukce tramvajové trati; b) vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; c) vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí součinnosti ze strany vybraného dodavatele při obstarání kolaudačního souhlasu a uvedení do zkušebního provozu a při zkušebním provozu. Podrobnosti a specifikace předmětu této veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci pro provádění stavby, která tvoří část G této zadávací dokumentace. Zadavatel dále upozorňuje, že plnění veřejné zakázky musí respektovat ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, platném znění v podrobnostech viz část F této zadávací dokumentace. Předmět plnění zakázky je zařazen do kategorie CPV Stavební práce, Výstavba tramvajových drah, Výstavba tramvajových tratí, Výstavba nástupišť tramvají a Pokládka kolejí městské dráhy. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. V případě, že tato zadávací dokumentace či její přílohy obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem). 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ,- Kč bez DPH 4. Místo plnění: Místem plnění této veřejné zakázky je ulice Plzeňská v Praze, nevyplývá-li z části G této zadávací dokumentace něco jiného. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 2/21

3 5. Doba trvání veřejné zakázky: Podrobnosti týkající se rozsahu a předmětu veřejné zakázky (rekonstrukce) jsou uvedeny v části G této zadávací dokumentace. Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky: Zadavatel předpokládá zahájení výstavby v červenci Dokončení výstavby bude provedeno ve lhůtě uvedené v čl. 4 návrhu smlouvy o dílo. Celková doba plnění veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy o dílo, který je obsažen v části F této zadávací dokumentace. 6. Kvalifikace dodavatele: 7. Požadavky na formu a obsah nabídky: Zadavatel si vyhrazuje právo termín zahájení i ukončení plnění veřejné zakázky posunout, a to v závislosti na průběhu zadávacího řízení. Požadavky na rozsah a způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelem jsou uvedeny v části B této zadávací dokumentace. Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Nabídka bude podána v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, nebo statutárního orgánu uchazeče (nebo jiné oprávněné osoby), je-li uchazeč právnickou osobou, a označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy Neotevírat, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle 71 odst. 5 Zákona vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Nabídku v listinné podobě předloží uchazeč ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude označen na krycím listě názvem Originál a jeden Kopie, přičemž jak originál, tak i kopie musí být v jedné obálce. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že výtisk s označením Kopie bude obsahovat prosté kopie dokumentů, obsažených ve výtisku s označením Originál. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Součásti nabídky uchazeč ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy. Krycí list musí obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o originál či kopii, též údaje dle 17 písm. d) Zákona. Vzor krycího listu je uveden v části D této zadávací dokumentace. Uchazeč předloží nabídku v listinné formě spolu s CD, na kterém bude nabídka uložena v elektronické podobě. Informace na CD mají pouze informativní povahu. Uchazeč je povinen předložit na CD v digitální podobě návrh smlouvy o dílo ve formátu Word a oceněný výkaz výměr zpracovaný pomocí shodného software (EXCEL, v případě možnosti i ASPE), v němž je vypracován výkaz výměr v zadávací dokumentaci. Uchazeč je povinen učinit součástí své nabídky dále: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 3/21

4 veřejnou zakázkou. Dodavatel v rámci nabídky (v návrhu smlouvy o dílo, resp. v příloze č. 2 smlouvy o dílo) předloží harmonogram realizace veřejné zakázky. Závazné požadavky zadavatele na časový harmonogram vyplývají z části I této zadávací dokumentace. Uchazeč je dále povinen učinit součástí své nabídky i čestné prohlášení o zajištění materiálu zpracované dle vzoru obsaženého v části I této zadávací dokumentace. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána (na krycím listu) oprávněnou osobou. Nabídka musí obsahovat v souladu s 68 Zákona návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě, že návrh smlouvy o dílo nebo jiná součást nabídky bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci, musí být v nabídce doložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci pro takovou osobu. Zadávací lhůta činí 150 dnů a začíná běžet v souladu s 43 Zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením 43 Zákona se rovněž řídí stavění zadávací lhůty. 8. Obchodní podmínky vč. platebních podmínek, objektivní podmínky, za kterých je možno překročit výši nabídkové ceny: 9. Požadavek na identifikaci subdodavatelů 10. Způsob zpracování nabídkové ceny: Obchodní a platební podmínky obsahuje návrh smlouvy o dílo, který je obsažen v části F této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy o dílo představuje závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky a uchazeči nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v návrhu smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací DOPLNÍ UCHAZEČ). Jako přílohy návrhu smlouvy o dílo uchazeč mj. předloží: - seznam subdodavatelů obsahující údaje o subdodavatelích dle části A bod 9. a části D této zadávací dokumentace; - harmonogram výstavby, který bude v souladu s požadavky na harmonogram obsaženými v části H této zadávací dokumentace a bude umožňovat řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu/postupu všech dodávek a prací na díle; - oceněný výkaz výměr zpracovaný dle části A bod 10. této zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu s 44 odst. 6 Zákona požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele dle 17 písm. d) Zákona (viz krycí list uvedený v části D této dokumentace). Zadavatel upozorňuje, že podle obchodních podmínek této veřejné zakázky bude změna subdodavatele uvedeného v nabídce možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Zadavatel se ve smlouvě o dílo zaváže odmítnout změnu subdodavatele pouze z vážných důvodů. Uchazeč nebude oprávněn zadat realizaci částí této veřejné zakázky jinému subdodavateli než takovému, který byl uveden v nabídce, případně, který bude schválen zadavatelem. Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka bez DPH, která vznikne oceněním jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je součástí části G této zadávací dokumentace. V souladu s 44 odst. 4 písm. b) Zákona obsahuje část G této zadávací dokumentace výkaz výměr Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 4/21

5 požadovaných stavebních prací rovněž v elektronické podobě. Nabídková cena i ocenění jednotlivých položek výkazu výměr budou uvedeny v českých korunách. Uchazeč je povinen ocenit výkaz výměr tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy uchazeče do výkazu výměr obsaženého v zadávací dokumentaci jsou nepřípustné. Není dovoleno například změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek nebo je doplňovat, či vypouštět. V případě, že uchazeč zjistí ve výkazu výměr chyby, požádá zástupce zadavatele v souladu s 49 Zákona o dodatečnou informaci. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že všechny jednotlivé položky výkazu výměr je povinen nacenit tak, aby beze zbytku naplňovaly standardy a veškeré požadavky zadavatele uvedené v projektové dokumentaci obsažené v části G této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn měnit hodnoty parametrů požadovaných zadavatelem v projektové dokumentaci ani tyto hodnoty podmiňovat další podmínkou. Změna, podmínění, případně uvedení několika rozdílných hodnot na různých místech v nabídce může být důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Oceněný výkaz výměr podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude nedílnou součástí nabídky. Uchazeč je povinen odevzdat oceněný výkaz výměr rovněž v elektronické podobě, zpracovaný pomocí shodného software (EXCEL, v případě možnosti i ASPE), v němž je vypracován výkaz výměr v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci zakázky v daném místě a čase. Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v případě změny právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH k ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré uchazečem poskytované slevy, náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci veřejné zakázky. Veškeré náklady spojené s plněním podmínek dle smlouvy o dílo (včetně těch, které nejsou explicitně vyjádřeny ve výkazu výměr a uchazeč by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, např. finanční náklady dodavatele, pojištění, ostraha staveniště a další příslušné činnosti) budou uchazečem zakalkulovány v ceně díla, a to v rámci jednotkových cen dílčích plnění dle položkového výkazu výměr uvedeného v části G této zadávací dokumentace. Uchazeč předložením nabídky výslovně souhlasí s tím, že předmět díla je plněním možným, že se plně seznámil s celou zadávací dokumentací, a že v nabízené ceně plně zohlednil všechna rizika obvyklá u stavby obdobného druhu a rozsahu. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nechť uchazeč postupuje v souladu s ustanovením Zákona. 11. Jistota: Zadavatel v souladu s 67 Zákona požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši ,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 5/21

6 zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Jistota poskytnutá formou složení peněžní částky V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže uvedené údaje: bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /0800 variabilní symbol: IČO uchazeče jako zprávu pro příjemce uchazeč uvede název veřejné zakázky Jistota poskytnutá formou peněžní částky musí být na účet zadavatele připsána nejpozději v pracovní den předcházející dni, ve kterém uplyne lhůta pro podání nabídek. Uchazeč poskytne spolu s nabídkou doklad o odepsání příslušné peněžní částky z jeho účtu ve prospěch účtu zadavatele a v nabídce uvede číslo účtu, na který mu má být jistota v Zákonem stanovených případech vrácena. Jistota poskytnutá formou bankovní záruky V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky předloží uchazeč zadavateli společně s nabídkou výhradně originál příslušné záruční listiny. Z obsahu záruční listiny musí být nepochybné, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v souladu s ustanovením 67 Zákona, a to na základě sdělení zadavatele, že uchazeč: v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku; nebo odmítl uzavřít se zadavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky podle 82 odst. 2 a 4 Zákona; nebo neposkytl zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 Zákona. Platnost bankovní záruky musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídky a trvat po celou dobu zadávací lhůty. Originál bankovní záruky bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddělit od ostatních dokumentů a vrátit uchazeči. Současně s originálem bankovní záruky uchazeč vloží do nabídky rovněž i jeho kopii, která bude pevně spojena s nabídkou. Jistota poskytnutá formou pojištění záruky V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67 odst. 6 Zákona pojistné plnění. Uchazeč předloží jako součást nabídky písemné prohlášení vydané pojistitelem obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění v případech uvedených v 67 odst. 7 Zákona. 12. Prohlídka místa plnění: 13. Místo a lhůta pro podání nabídky, otevírání obálek: S ohledem na předmět této veřejné zakázky neprovádí zadavatel prohlídku místa plnění. Místo plnění této veřejné zakázky je veřejně přístupné a dodavatelé ho mohou kdykoliv navštívit. Nabídku v listinné podobě lze podat na adresu sídla zadavatele (Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ ). Nabídku lze na uvedené adrese podávat osobně v pracovních dnech pondělí čtvrtek: 7:30 15:00 hod., pátek: 7:30 15:00 hod. Nabídku v listinné podobě lze rovněž zaslat doporučeně poštou na Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 6/21

7 uvedenou adresu a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena. Lhůta pro podání nabídek končí dne v hodin. Otevírání obálek se uskuteční dne v hodin na adrese sídla zadavatele Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ: , zasedací místnost 608, 6. patro. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 14. Podání variantních nabídek: 15. Hodnocení nabídek: Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu veřejné zakázky. Hodnocení nabídek bude prováděno dle 78 a 79 Zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Nabídková cena bude hodnocena jako celková cena za celý předmět plnění v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude hodnotící komisí vyhodnocena taková celková nabídková cena bez DPH, která bude nižší oproti celkovým nabídkovým cenám uváděným ostatními uchazeči. 16. Komunikace: Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči ve věci předmětné veřejné zakázky bude probíhat prostřednictvím osoby zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením dle 151 Zákona prostřednictvím následujících kontaktů: Adresa: BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Rubešova 162/8, Praha 2. Elektronická adresa: 17. Dodatečné informace: 18. Další podmínky vyhrazené zadavatelem Písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručeny osobě zastupující zadavatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše v bodu 16. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodatečné informace k této veřejné zakázce i z vlastní iniciativy. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou průběžně uveřejňovány na internetové adrese https://www.softender.cz/home/profil/dpp (profilu zadavatele). Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu 49 odst. 1 Zákona pouze písemnou formou. Detailní požadavky zadavatele týkající se záruky a záručních dob jsou uvedeny v části F zadávací dokumentace. Zadavatel bude požadovat od vybraného dodavatele po podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky předložení bankovní záruky za řádné plnění díla a za řádné provedení díla a za jakost. Zadavatel bude rovněž od vybraného dodavatele požadovat, aby po celou dobu plnění smlouvy o dílo udržoval v platnosti pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně ,- Kč (slovy: stomilionů korun českých), která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob a zadavatele včetně jeho zaměstnanců, členů orgánů a dodavatelů, majetku zadavatele, činností prováděnou při plnění smlouvy o dílo, bez ohledu Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 7/21

8 na to, zda bude způsobena jím či jeho subdodavateli (ať již schválenými zadavatelem či nikoliv). Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel bude dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel nebude poskytovat uchazečům žádné úhrady nákladů vynaložených na vypracování nabídky na veřejnou zakázku či jiných nákladů souvisejících s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel neuzavře smlouvu s uchazečem, pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu, statutární orgán, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení, resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení, nebo jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení, jemuž byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu 120a odst. 2 Zákona a je veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. V podrobnostech viz návrh smlouvy o dílo tvořící část F této zadávací dokumentace. 19. Práva zadavatele: Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených v 84 Zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v jeho průběhu v souladu s 84 odst. 5 Zákona, a to i bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky této veřejné zakázky. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, popřípadě s dodavatelem, se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci dodavatele, je třeba postupovat dle 58 Zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídkách u třetích osob a uchazeči jsou povinni mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné ve smyslu 152 Zákona. Těmito informacemi jsou: IČ dodavatele, nabídková cena uchazeče, termín dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 8/21

9 nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas. Část B Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 1. Obecná ustanovení 2. Pravost a stáří dokladů 3. Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 Zákona, profesní kvalifikační předpoklady podle 54 Zákona, předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti a splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 Zákona. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel může od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 Zákona, požadovat, aby před uzavřením smlouvy předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč je v takovém případě povinen originály předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Pokud bude uchazeč prokazovat splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, doloží: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění smlouvy o dílo dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění smlouvy o dílo, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Uchazeč není oprávněn prokázat prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace dle 54 písm. a) Zákona. Smlouva uzavřená se subdodavatelem bude obsahovat přesné vymezení činností, které bude v souladu s podmínkami smlouvy o dílo subdodavatel plnit a rovněž přesné vymezení kvalifikačních předpokladů, které jsou prostřednictvím subdodavatele prokazovány. 4. Prokazování kvalifikace, pokud podává nabídku více dodavatelů společně Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, je každý z nich povinen v plném rozsahu prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona musí prokázat všichni uchazeči společně. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 5. Prokazování Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 9/21

10 kvalifikace zahraničního dodavatele 6. Základní kvalifikační předpoklady: 7. Profesní kvalifikační předpoklady: dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném Zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle 53 Zákona. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [ 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [ 53 odst. 1 písm. f) Zákona], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [ 53 odst. 1 písm. h) Zákona], d) čestného prohlášení [ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) Zákona] zpracovaného dle vzoru obsaženého v části E této zadávací dokumentace. Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 a), b) a d) Zákona. Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne staršího 90 kalendářních dnů; b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, tj. zejména provádění staveb, jejich změn a odstraňování a revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu; d) dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží: Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: Dopravní stavby. Doklad o oprávnění ke svařování součástí kolejového svršku MHD dle předpisu T1/2 - Předpis pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD schváleného Správní radou Sdružení Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 10/21

11 Dopravních podniků ČR; Zadavatel též uzná rovnocenné doklady či průkazy vydané v členském státě Evropské unie. Pokud uchazeč předloží jiný doklad či průkaz, který prokazuje výše uvedené požadavky, uzná zadavatel tento doklad či průkaz jako náhradu shora požadovaného jen tehdy, doloží-li uchazeč společně s dokladem či průkazem takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží výše požadované. 8. Ekonomická a finanční způsobilost 9. Technické kvalifikační předpoklady: Dodavatelé předloží jako součást nabídky čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku zpracované dle vzoru, který je obsažen v části E této zadávací dokumentace. K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 56 odst. 3 Zákona pro plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje: 1. Předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat název objednatele, název investiční akce a dále cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby dodavatel prokázal poskytnutí minimálně: 2 dokončených rekonstrukcí nebo novostaveb tramvajových nebo železničních tratí vč. kolejových konstrukcí s investičními náklady každé min. 45 mil. Kč; 1 dokončené rekonstrukce nebo novostavby tramvajové nebo železniční trati s minimální délkou 1 km bezstykové koleje na pražcích (tj. 500 m obousměrné trati nebo 1 km jednosměrné trati). 2. Předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby dodavatel doložil dále uvedeným způsobem, že osoby odpovědné za vedení realizace stavby, které jmenovitě uvede jako klíčové členy týmu management zakázky, splňují požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci takto: klíčový člen č. 1 hlavní stavbyvedoucí - vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání - znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni - min. 5 let praxe v oblasti řízení staveb (VŠ), z toho min. 5 let řízení staveb nebo rekonstrukcí tramvajových nebo železničních tratí nebo jiných kolejových staveb - autorizace v oboru dopravní stavby klíčový člen č. 2 přípravář stavby - vysokoškolské vzdělání - znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni - min. 5 let praxe v oblasti přípravy staveb městských komunikací s tramvajovými tratěmi nebo staveb železničních tratí nebo jiných kolejových staveb. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 11/21

12 Splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 3 písm. c) Zákona prokáže dodavatel doložením profesního životopisu každého klíčového člena týmu, dokladem o jeho nejvyšším (resp. minimálně požadovaném) ukončeném vzdělání, dokladem o autorizaci ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění (pokud je požadován), popř. dalšími požadovanými osvědčeními. Z profesních životopisů předložených za klíčové členy týmu musí jednoznačně vyplývat splnění výše uvedených požadavků. Profesní životopisy musejí být zpracovány minimálně v níže uvedené struktuře: jméno a příjmení pracovníka, podrobný popis funkce pracovníka na plnění této veřejné zakázky, dosažené vzdělaní, přehled dosažené profesní praxe či kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky, nejdůležitější referenční zakázky realizované klíčovým členem v minulosti, prohlášení o znalosti češtiny nebo slovenštiny alespoň na komunikativní úrovni, vlastnoruční podpis klíčového člena. Nebude-li splnění některého z výše uvedených požadavků z některého z předložených profesních životopisů zcela jednoznačně vyplývat, posoudí zadavatel toto další kvalifikační kritérium jako nesplněné. Zadavatel stanoví, že znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni lze nahradit smluvním závazkem na přítomnost výhradně osobního tlumočníka příslušného pracovníka (s odpovídající certifikovanou odbornou jazykovou znalostí), který bude po celou dobu plnění veřejné zakázky, a to v režimu 8 hodin denně/5 dnů v týdnu, tomuto pracovníkovi bezprostředně nablízku a kdykoliv k osobnímu využití. 3. Předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží shora požadovaný přehled ve formě čestného prohlášení. Zadavatel přitom stanoví, že průměrný počet shora vymezených osob musí ve všech sledovaných letech činit alespoň 15 osob a průměrný počet shora vymezených osob s postavením vedoucího zaměstnance musí ve všech sledovaných letech činit alespoň 5 osob. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 12/21

13 Část C Osnova pro zpracování nabídky Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje následující členění: 1. Krycí list (dle části D této zadávací dokumentace). 2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh. 3. Smlouva o sdružení nebo jiná smlouva ve smyslu 51 odst. 6 Zákona (pokud podává nabídku více dodavatelů společně). 4. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů: a) základních kvalifikačních předpokladů; b) profesních kvalifikačních předpokladů; c) technických kvalifikačních předpokladů, d) prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku. 5. Doklady a dokumenty dle 68 odst. 3 Zákona. 6. Čestné prohlášení dle části I této zadávací dokumentace. 7. Nabídková cena v požadovaném členění. 8. Doklad o složení jistoty. 9. Návrh smlouvy o dílo. 10. Další doklady při společné nabídce, při prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Požadavky na členění nabídky uvedené výše mají pouze doporučující charakter. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 13/21

14 Část D Krycí list nabídky Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku s názvem RTT Plzeňská II Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 Uchazeč je: právnickou osobou x fyzickou osobou x Identifikační údaje * (pokud je uchazeč právnickou osobou): Obchodní firma nebo název: Sídlo: Právní forma: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Jména, příjmení a funkce statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu Identifikační údaje * (pokud je uchazeč fyzickou osobou): Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Ostatní údaje: Bankovní spojení: Kontaktní osoba: Telefonní spojení: x Nehodící se škrtněte * V případě že podává nabídku více uchazečů společně, uveďte identifikační údaje všech uchazečů Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 14/21

15 Fax: ová adresa: Doplňující údaje: Jedná se o společnou nabídku ANO x NE x Je určitá část kvalifikace prokázána prostřednictvím subdodavatele ANO x NE x Bude zakázka plněna subdodavatelsky ANO x NE x Identifikační údaje subdodavatelů, kterým má uchazeč v úmyslu zadat části veřejné zakázky ( 44 odst. 6 Zákona): Subdodavatel právnická osoba x : Obchodní firma nebo název: Sídlo: Právní forma: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Popis plnění: Procento plnění: Subdodavatel fyzická osoba x : Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Popis plnění: Procento plnění: Pozn. Tabulku proškrtněte, pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat části veřejné zakázky subdodavatelům nebo rozšiřte, pokud má uchazeč v úmyslu použít subdodavatelů více. Podáváme nabídku na plnění shora uvedené veřejné zakázky a prohlašujeme, že akceptujeme podmínky zadávacího řízení. Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé. V..... dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele Podpis x nehodící se škrtněte Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 15/21

16 Část E Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Čestné prohlášení V souvislosti s tím, že se jako dodavatel ucházíme o veřejnou zakázku s názvem RTT Plzeňská II, která je zadávána zadavatelem Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ , IČ: , činíme toto čestné prohlášení. A. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ): Dodavatel prohlašuje, že: nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. c) Zákona), vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d) Zákona), není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) Zákona), nemá v evidenci daní zachyceny ve vztahu ke spotřební dani daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. f) Zákona), nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. g) Zákona), nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) Zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby ( 53 odst. 1 písm. i) Zákona), není veden v Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j) Zákona), nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. k) Zákona). B. Ekonomická a finanční způsobilost dle 50 odst. 1 písm. c) Zákona Dodavatel prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 16/21

17 V..... dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele... Podpis Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 17/21

18 Část F Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky smlouva o dílo Tvoří samostatnou přílohu. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 18/21

19 Část G Specifikace předmětu plnění - projektová dokumentace pro provádění stavby Část G zadávací dokumentace není kompletně uveřejněna na profilu zadavatele a bude předána nebo odeslána dodavateli na základě jeho žádosti, kterou dodavatel doručí osobě zastupující zadavatele (viz část A, bod 16. této zadávací dokumentace). Část G zadávací dokumentace bude dodavateli předána nebo odeslána jedním z následujících způsobů, který si dodavatel zvolí ve své žádosti: a) bude dodavateli v předem dohodnutou dobu předána v elektronické podobě na CD na adrese osoby zastupující zadavatele - BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Rubešova 162/8, Praha 2; b) bude dodavateli v předem dohodnutou dobu předána v listinné podobě na adrese osoby zastupující zadavatele - BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Rubešova 162/8, Praha 2; c) bude dodavateli odeslána v listinné podobě, v elektronické podobě na CD nebo v obou těchto podobách (dle volby dodavatele) na adresu uvedenou v jeho žádosti. Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením 48 odst. 7 Zákona bude dodavateli část G zadávací dokumentace v listinné podobě předána nebo odeslána po uhrazení nákladů na její reprodukci ve výši ,70,- Kč bez DPH (19 028,10,- Kč včetně DPH) a v případě jejího odeslání na adresu v České republice i nákladů na balné a poštovné ve výši 200,- Kč vč. DPH. V případě požadavku na odeslání na adresu mimo území České republiky bude výše nákladů na balné a poštovné dodavateli sdělena obratem. Náklady uvedené v tomto odstavci dodavatel uhradí na bankovní účet zadavatele č /0800, variabilní symbol: IČO dodavatele, jako zprávu pro příjemce uchazeč uvede slovo Projektová Dokumentace a název veřejné zakázky. Pokud bude dodavatel požadovat předání nebo odeslání části G zadávací dokumentace pouze v elektronické podobě na CD, nebude zadavatel úhradu souvisejících nákladů požadovat. Kontaktní osobou pro předání části G zadávací dokumentace je společnost BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Předání dokumentace bude možné jen po dohodě v pracovních dnech 9,00 14,00 hodin. Předání dokumentace bude možné jen na základě žádosti, jejíž součástí bude doklad o převedení výše uvedené částky na účet zadavatele (v případě zaslání poštou vč. poštovného). Platba hotově není možná. V žádosti o dokumentaci bude uveden název uchazeče dle obchodního rejstříku, adresa uchazeče, IČO uchazeče, DIČ uchazeče. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 19/21

20 Část H Závazné požadavky na časový harmonogram výstavby Předmět veřejné zakázky bude proveden ve lhůtě 76 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. V této lhůtě je zahrnuta i přiměřená doba nezbytná pro provedení technickobezpečnostní zkoušky a zavedení zkušebního provozu ze strany příslušného úřadu. Stavební práce budou zahájeny bez zbytečného odkladu po předání staveniště zhotoviteli dle smlouvy o dílo, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů. Dodavatelé berou na vědomí, že prvních 14 kalendářních dní lhůty budou probíhat případné přípravné práce a nebude zajištěna výluka tramvajového provozu. Úplná výluka pro zahájení hlavních stavebních prací bude zajištěna pouze po dobu 62 kalendářních dní po ukončení přípravných prací. Dodavatelé v rámci nabídky na plnění veřejné zakázky a v souladu s ní doplní jako součást návrhu smlouvy harmonogram výstavby, který bude odpovídat harmonogramu obsaženému v projektové dokumentaci. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II 20/21

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš

Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva, a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu

Výběr informačního systému pro veřejnou vysokou školu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Výběr informačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Zavedení jednotného ekonomického informačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

A. Výzva pro uchazeče

A. Výzva pro uchazeče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A. Výzva pro uchazeče k podání nabídky na zakázku na stavební práce PROJEKT reg.č. CZ.1.12/3.3.00/15.00857 HOTEL U SPORTOVNÍHO AREÁLU VÉSKA Tento projekt bude spolufinancován ze strukturálních

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č.j.: 8065/2014-SES Zadávací dokumentace veřejné zakázky, zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více