ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ. Ministerstva životního prostředí Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Vršovická Praha 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ. Ministerstva životního prostředí Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Vršovická 65 100 10 Praha 10"

Transkript

1 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ministru životního prostředí Tomášovi Chalupovi prostřednictvím Ministerstva životního prostředí Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Vršovická Praha 10 elektronicky se zaručeným podpisem V Úvalech dne k věci vedené u Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) pod sp.zn /ENV/ /630/13 Účastník řízení: Československé cirkusy a varieté, a.s. se sídlem Praha 1, Mezibranská 1579/4, PSČ: IČ: zapsaný v obch. rejstříku vedeném MěS v Praze, oddíl B, vložka zastoupený: JUDr. Ing. Petrem Petržílkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Úvalech, Dvořákova 1624 (dále jen účastník ) Digitálně podepsal Jméno: JUDR.Ing Petr Petržílek, Ph.D Vydavatel: PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ ] Sériové číslo: , hexadecimálně: 15 B9 FC Datum: :34:06 Rozklad proti Rozhodnutí MŽP, čj /ENV/ /630/13, ze dne (dále jen Napadené rozhodnutí ) pobočka telefon: GSM:

2 I. Napadené rozhodnutí Napadeným rozhodnutím se nevyhovuje žádosti účastníka ze dne o vydání dovozního povolení do ČR/EU (dále jen Žádost ) pro tři živé, předmětné exempláře druhu delfín skákavý (dále jen delfíni ), neboť: 1. v rozporu s čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (dále jen Nařízení ) jsou exempláře delfínů určeny k použití pro převážně komerční účely, 2. Agentura ochrany přírody a krajiny (dále jen Agentura ), která je dle 27 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (dále jen Zákon ) příslušným vědeckým orgánem, vydala záporné stanovisko ve smyslu čl. 13 odst. 2 Nařízení. Napadené rozhodnutí bylo právnímu zástupci účastníka doručeno dne Účastník v zákonné lhůtě podává do Napadeného rozhodnutí rozklad v plném rozsahu. V téže Žádosti účastník žádal o vydání dokladů CITES pro dovoz 1 exempláře mrože ledního (dále jen mrož ), které MŽP svým rozhodnutím ze dne , čj /ENV/ /630/13, vyhovělo a vydalo doklad CITES č. 13CZ K tomuto rozhodnutí nemá účastník námitek a odkazuje na něj jen v souvislosti s jeho argumentací ve vztahu k Napadenému rozhodnutí. II. Časová souvislost předmětného řízení Předmětné řízení bylo zahájeno na návrh účastníka řízení ze dne Účastník nemohl podat žádost dříve, protože jí předcházelo vydání ukrajinského vývozního povolení CITES, č. 13UA003338, které je datováno dnem (dále jen Vývozní povolení ), v němž jako účel dovozu je uvedeno vzdělávání/výzkum a původ všech tří delfínů je označen F. Účastník řízení s ohledem na předpokládané datum dovozu delfínů uvedené ve Vývozním povolení, které bylo stanoveno na , v dobré víře očekával, že bude MŽP rozhodnuto ve správním řádu stanovené obecné 30-ti denní pořádkové lhůtě. Přes to i vydání rozhodnutí v prodlouženém termínu po přerušení řízení mělo a má pro účastníka smysl s ohledem na investice, které ve spojitosti se záměrem vynaložil a hodlal vynaložit. Nebránil se proto přerušení řízení, neboť byl připraven odstranit všechny pochybnosti, které by v souvislosti s předmětným řízením mohly vniknout. Účastník dodatečně předložil a doplnil pobočka

3 požadované údaje a souvislosti. Odmítl však dokončit svou investici vzhledem k jejímu objemu dříve, než by získal všechna potřebná povolení. Obecně totiž platí a ekonomické souvislosti tomu odpovídají, že k realizaci záměru dochází až na základě vydání pravomocných rozhodnutí nutných pro realizaci záměru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záměr soukromého investora, veřejné správy, či provozovatele zoologické zahrady (dále jen ZOO ). Trvání na opačném postupu považuje účastník za zcela diskriminační. Ačkoliv proti záměru v průběhu předmětného řízení proběhla rozsáhlá negativní mediální kampaň, neshledal účastník ze strany MŽP známky podjatosti. Jinak tomu je, pokud jde např. o některá vyjádření představitelů ČIŽP nebo o stanovisko Agentury k tomu se vyjádřil dne Účastník se však v rozkladu nechce těmito souvislostmi dále zabývat, byť mohly mít vliv na posuzování jeho záměru ze strany orgánů veřejné správy. Účastník však bude polemizovat s právními závěry MŽP, s kterými zcela nesouhlasí, považuje je za účelové a výklad předmětných ustanovení Nařízení v uvedené souvislosti za zcela nepodložený, resp. nesprávně použitý k tomu viz násl. články tohoto rozkladu. III. Právní zhodnocení argumentace MŽP ve vtahu k čl. 4 odst. 1 písm. d) Nařízení Delfín skákavý je uveden v příloze A Nařízení, což odpovídá režimu ochrany druhu přímo ohroženého vyhynutím podle 2 písm. c) Zákona. Účastník proto k účelu dovozu popsal koncepci svého záměru jako: 1. program setkání diváků s delfíny, který je koncipován jako populárně vzdělávací, 2. plánovanou nabídku exkurzí pro základní a střední školy, 3. cílený program vědecky a biomedicínský spočívající v delfínoterapii a doložil toto své tvrzení odbornými studiemi a články, dopisem a potvrzením 2. lékařské fakulty UK a FN Motol apod.. Účastník proto nesouhlasí s právním názorem MŽP, když MŽP vyloučilo aplikaci odchylky z omezení dle čl. 7 odst. 1 písm. a) Nařízení, ačkoliv si je vědom, že není splněna podmínka odchování potomstva druhé nebo další generace v kontrolovaném prostředí (F2, F3, atd.). Za zcela zavádějící považuje účastník výklad tzv. převážně komerčních účelů podle čl. 2 písm. m) Nařízení. Podle tohoto článku se jimi rozumí účely, jejichž neobchodní hlediska jasně nepřevládají. Obchodní hlediska pak MŽP ztotožňuje s obchodními činnostmi s využitím čl. 8 odst. 1 a 3 Nařízení. MŽP vyvodilo, že vztah mezi účastníkem a vlastníkem delfínů je vztah analogický s prodejem ve smyslu čl. 2 písm. p) Nařízení, neboť se jedná o pronájem delfínů. Nutno ovšem podotknout, že vztah mezi účastníkem a vlastníkem delfínů má charakter dočasné, byť úplatné půjčky a rozhodně se nejedná o obchod ve smyslu ust. pobočka

4 čl. 2 písm. u) Nařízení. Použití ust. čl. 8 musí být vykládáno nikoliv gramaticky ve vztahu k definici prodeje, ale v kontextu celého Nařízení. Účastník má proto za to, že v jeho případě nešlo o udělení výjimky podle ust. čl. 8 odst. 3 Nařízení, ale pouze o postup podle čl. 4 odst. 1 písm. d) Nařízení. Obě tato ustanovení nelze ztotožňovat, prolínat či jinak spojovat, neboť každé slouží jiným účelům. Mimochodem ZOO si také pronajímají exempláře zařazené do přílohy A Nařízení, aniž by nezbytně žádaly o výjimky dle čl. 8 Nařízení. Přestože argumentaci MŽP s využitím čl.8 Nařízení je třeba považovat za irelevantní, neboť se nejedná o prodej delfínů, mohlo by se obdobně pohlížet na záměr účastníka jakožto na veřejné vystupování pro (převážně) obchodní účely. Ani v tomto případě není třeba udělení výjimky ze zákazu podle čl. 8 odst. 3 písm. c) nebo d) nebo e) nebo g) Nařízení, neboť nebylo účastníku v proběhlém řízení prokázáno, že účastník neobjasnil nekomerční cíle s ohledem na čl. 4 odst. 1 písm. d) Nařízení, jak bez důkazu tvrdí MŽP. Otázkou biomedicinských účelů, či výzkumných a vzdělávacích účelů záměru účastníka se proto v tomto rozkladu zabýváme zejména nikoliv z titulu výjimky ze zákazu, ale pro neprůkaznost argumentace, že u uvedeného záměru převažují komerční zájmy. MŽP při svém tvrzení, že převládají u záměru účastníka komerční zájmy, vycházelo především z informačního portálu žadatele a z vlastních úvah, které z nich dovodilo. Z tam zveřejněné nabídky vstupenek na plánované akce s delfíny MŽP dovozuje zisk za všechny vstupenky na všechna představení ve výši přes 63 mil. Kč. MŽP ale nezkoumalo náklady, které sebou záměr přináší a nehodnotilo ani jiné ekonomické souvislosti. Přesto dovodilo obchodní zisk z pouhého součtu za vybírání vstupného a dalších poplatků. Tvrzení MŽP se proto neopírá o řádné zjištění stavu věci a účastník proto namítá porušení zásady materiální pravdy. I kdyby MŽP provedlo ekonomickou rozvahu a stejně jako u většiny projektů ZOO dospělo k nějaké částce čistého zisku, přesto se tohoto zisku nelze dovolávat jako důkazu převažující komerce bez dalšího. MŽP vědomo si irelevance svých výpočtů zisku proto přišlo s argumentem, že Žádosti vyhovět nelze, neboť ukázky hravosti a reakcí delfínů a (mimochodem bezplatné) exkurze pro školy nepovažuje za výchovné nebo vzdělávací účely zaměřené na ochranu nebo zachování druhu přímo ohroženého vyhynutím. MŽP nijak konkrétně ale nestudovalo program záměru a ani jej po uchazeči v této souvislosti nevyžadovalo. Pouze své konstatování podtrhlo tím, že nejde o programy záchrany druhů obdobné chovu v ZOO, neboť ZOO zároveň vychovávají veřejnost k podpoře ochrany a zachování těchto druhů. Z toho a contrario lze dovodit provedení důkazu volnou úvahou v neprospěch účastníka, že on tedy nehodlal vychovávat veřejnost k podpoře a zachování delfínů. Takové dokazování je však čistě účelové a ve smyslu ust. 51 a násl. správního řádu právně neúčinné. Ad absurdum by bylo na místě po ministerstvu stejně požadovat, aby MŽP pobočka

5 s ohledem na to, že právě ZOO vybírají vstupné, aniž by zpravidla své návštěvníky na rozdíl od záměru účastníka doprovázely po ZOO odborným výkladem, dovodilo, že právě záměr účastníka je spíše nekomerční v porovnání s běžnou návštěvou ZOO, protože vzdělávací účel převažuje. Ale i bez argumentace ad absurdum je účastník přesvědčen, že v tomto smyslu je jeho záměr pro návštěvníka mnohem více vzdělávací než návštěva ZOO. Toto tvrzení je obzvlášť potvrzeno u exkurzí pro školy, které měly být bezplatné. Ale i tam, kdy mělo být od návštěvníků vybíráno vstupné, nelze tvrdit převažující komercionalitu, pokud by MŽP nedoložilo převažující zážitkovost výkladu nad jeho přínosem ve vztahu k poznání důležitosti ochrany a zachování druhu delfína a jeho životního prostředí. Právě tento cíl oborný výklad doprovázející představní měl sledovat. Pokud jde o delfínoterapii a výzkumné účely, účastník i zde uvedl, že pacienti nebudou za terapii platit a ani 2. lékařská fakulta UK neměla být z důvodu své činnosti související se záměrem uchazeče zatížena finanční úhradou. Uchazeč dle MŽP přesvědčivě nedoložil, že jde o nezbytné účely, kdy delfín skákavý je jediným vhodným druhem pro biomedicínské účely a že nejsou k dispozici žádné exempláře daného druhu v druhé a další generaci. Pokud jde o jiné exempláře, nebyl uchazeč poučen o územní úrovni, kde by měl pro biomedicinské účely jiné jedince delfínů hledat. Mohl se pouze domnívat, že se jedná o území jurisdikce ČR. MŽP především ani samo nezkoumalo, kde tyto jiné exempláře v ČR k biomedicinským účelům k dispozici jsou. Argument MŽP, že lze pro handicapované děti použít pro účely delfínoterapie delfínů v zemích EU (nejblíže v Norimberku) je zavádějící. S touto argumentací nemůže uchazeč souhlasit, ať již z důvodu lidsky sociálních, tak proto, že MŽP nedoložilo, že právě v těchto delfináriích delfínoterapie probíhá a je přístupná pacientům. Účastník má opačné informace. Pokud jde o jiný vhodný druh, MŽP navíc obrátilo proti žadateli jeho argumentaci podpořenou MUDr. Zumrovou, že k terapii se využívá i canisterapie, či hippoterapie, a tudíž není použití delfínů nutné. MŽP se zde pohybuje na tenkém ledě odbornosti, která mu kompetenčně zcela nepřísluší. Dovolujeme si tvrdit, že existují případy, kdy canisterapie, či hippoterapie účinné na rozdíl od delfínoterapie nejsou. Přesto MŽP tuto otázku nezkoumalo a rozhodlo se věc pouze s využitím argumentace Dr. Zumrové, která ji ovšem poskytla v dobré víře a právě na obhajobu delfínoterapie, celou paušalizovat. Pokud jde o výzkum, MŽP uvádí, že protože o delfínoterapii existuje řada odborných studií, jak doložil znovu právě žadatel, není nutný opětovný výzkum delfinoterapie. Přitom MŽP v rozporu s touto úvahou jinde uvádí, že z šesti publikací tři potvrzují a tři nepotvrzují vliv delfínoterapie na zlepšení chování handicapovaných dětí. To ovšem původní argumentaci MŽP zcela vyvrací a naopak dokládá nezbytnost pokračování ve výzkumu účinků delfínoterapie. MŽP mělo zdůvodnit, proč by výzkum 2. lékařské fakulty UK měl být méně pobočka

6 vědecký, než výzkumy zahraničních fakult. V této souvislosti použitá argumentace MŽP, že plánované delfínoterapie pro plánovaných 35 pacientů, z nichž10 vybrala 2. Lékařská fakulta UK pro svůj výzkum, jsou z hlediska výzkumných, tak biomedicinských marginální, je zcestná, pokud by alespoň jednomu z těchto pacientů tato terapie pomohla, nebo pokud by vedla k metodě, která by zvýšila účinnost delfínoterapie. IV. Právní zhodnocení argumentace MŽP ve vtahu k právnímu významu stanoviska vědeckého orgánu Dne zaslala Agentura MŽP své odborné stanovisko podle 27 odst. 2 písm. d) zákona a čl. 4 odst. 1 Nařízení, č.j /SOM2/2013/AOPK, doplněné dopisem č.j /SOM2/2013/AOPK ze dne (dále jen Stanovisko ). Předtím dne Agentura pod č.j /SOM2/2013/AOPK informovala MŽP, že požádala vědecký orgán CITES Ukrajiny o posouzení původu zvířat a prověření skutečnosti, zda vývoz neohrozí druh na přežití ve volné přírodě. Vyjádření vědeckého orgánu CITES Ukrajiny v tomto směru považovala za směrodatný. I dle rozsudku MěS v Praze č. 9 Ca 229/ se musí vědecký orgán především zabývat tím, že dovoz nebude mít škodlivý účinek na stav zachování druhu nebo na rozsah území, na kterém se populace v zemi původu vyskytuje. Přesto v konečném důsledku Agentura od prověření tohoto požadavku ustoupila a spokojila se s pouhou kompilací náhodně seskupených internetových zdrojů k tomu blíže viz vyjádření účastníka ze dne Dne Agentura požádala Městskou veterinární správu v Praze (dále jen MěVS ) o vyjádření k ubytování delfínů. MěVS se k dotazu Agentury dne vyjádřila vyhýbavě s tím, že není dle předložené projektové dokumentace k ubytování delfínů posoudit, zda místo ubytování delfínů je odpovídajícím způsobem vybavené, aby umožňovalo řádnou ochranu a péči. Jinými slovy MěVS vyžadovalo provedení místního šetření, tedy dokončení stavební části záměru ještě před vydáním stanoviska, resp. povolení. Agentura, která ve smyslu Nařízení má v kompetenci sama určit, zda místo ubytování je náležitě vybavené, se na místo toho dovolává stanoviska MěVS, aniž by se sama přesvědčila o plánovaném vybavení místa ubytování delfínů. Účastník proto ve svém vyjádření k podkladům rozhodnutí z zpochybnil kompetenci Agentury vystupovat jako vědecký orgán CITES, když svou působnost dle čl. 4 odst. 1 písm. a) a c) Nařízení vykonává naprosto nevědecky a alibisticky. Ani MŽP se v pobočka

7 Napadeném rozhodnutí příliš správností postupu a argumentace nezabývá a konstatuje pouze, že: a. Obvyklá lhůta, během které má vyvážející stát odpovědět na dotazy, byla konferencí smluvních stran CITES stanovena na 15 dnů. Tím rádoby MŽP vyvrací námitku účastníka, že Agentura měla počkat na stanovisko vědeckého orgánu Ukrajiny. Dle účastníka lhůty stanovené blíže nespecifikovanou konferencí nemohou být pro posouzení správnosti postupu orgánu veřejné správy směrodatné. Jestliže Agentura původně slibovala, že vyjádření ukrajinského vědeckého orgánu bude takřka nahrazovat stanovisko Vědecké prověřovací skupiny k účinku záměru účastníka na stav zachování druhu delfínů nebo na rozsah území výskytu delfínů, měla rozhodně počkat na jeho doručení. Nemůžeme se ubránit dojmu, že se stejně jako účastník dozvěděli pracovníci Agentury v předstihu, jaký bude obsah vyjádření, a rozhodli účelově jinak v rozporu s ním. Této domněnce svědčí skutečnost, že bezprostředně po vydání Stanoviska vyjádření z Ukrajiny skutečně došlo, a že je toto vyjádření na rozdíl od Stanoviska pozitivní. b. Agentura vycházela při vydání stanoviska z údajů poskytnutých žadatelem, resp. z ukrajinského povolení, tj. z rozhodující informace, že předmětní delfíni jsou původem F (první generace) a tudíž může být její stanovisko a potažmo i rozhodnutí MŽP týkající se mrože naprosto odlišné. A protože ubytování pro mrože ledního Agentura neposuzuje dle čl. 4. odst. 2 Nařízení, stačí, když účastník předloží dokumenty dokazující odpovídající ubytování. Protože na delfíny se vztahuje čl. 4 odst. 2 Nařízení, posouzení plánovaného ubytování podle projektové dokumentace údajně nestačí. K tomu účastník namítá, že dle ust. čl. 4 odst. 2 písm. b) Nařízení se po žadatelích požadují pouze dokumenty dokazující vybavenost ubytování, nikoliv místní šetření. Tento požadavek jde proto nad rámec právního řádu ČR i Nařízení. Proto i dál platí argumentace, že stačila-li (projektová) dokumentace k posouzení vhodnosti ubytování u mrože, měla stačit i k posouzení vhodnosti ubytování delfínů. c. MŽP vyjádření Agentury k otázce převažujících komerčních účelů považuje za irelevantní, neboť k řízení o této otázce je kompetentní dle čl. 4 odst. 1 písm d) Nařízení právě ministerstvo. S tímto závěrem účastník souhlasí. d. Tam, kde agentura působnost má, tj. dle čl. 4 odst. 1 písm. a) a c) Nařízení je vyjádření Agentury záporné a MŽP není kompetentní k tomu, aby přezkoumávalo odborné stanovisko Agentury. I jinde se MŽP snaží od Agentury distancovat slovy: Agentura není správním orgánem, nýbrž vědeckým a není proto ve svém postupu při vydávání vědeckého stanoviska vázána či pobočka

8 regulována (zákonem). S tímto právním názorem se ale účastník nemůže ztotožnit. Jestliže z již citovaného Rozsudku MěS v Praze, č.j. 9 Ca 229/ , vyplývá že: pokud je jednou z podmínek souhlasné stanovisko vědeckého orgánu CITES (Agentury), nelze v případě záporného stanoviska žádosti o dovoz vyhovět, pak je stanovisko Agentury závazným stanoviskem orgánu veřejné moci, kterému se lze bránit s využitím opravných prostředků v rámci Napadeného rozhodnutí. Jestliže je MŽP coby prvostupňový orgán tímto stanoviskem vázáno, musí být toto stanovisko a postup při jeho vydávání přezkoumatelný v rámci řádných či mimořádných opravných prostředků. Kdyby se jednalo o stanovisko čistě vědecké, nemohl by jím být správní orgán vázán a nemohl by se od něj distancovat tak, jak se zbavuje odpovědnosti za posouzení postupu při jeho vydání v odůvodnění Napadeného rozhodnutí. Nezbývá než si v této souvislosti položit otázku: Qui bono? Účastník má za to, že byl Stanoviskem a potažmo Napadeným rozhodnutím neoprávněně zkrácen na svých právech a poškozen, a to nikoliv ve prospěch zachování druhu delfínů či předmětných delfínů, kteří budou úspěšně vystupovat jinde, ale ve prospěch těch, kdo stojí za mediální kampaní. Jeho námitky uplatněné v rámci jeho vyjádření k podkladům správního řízení a týkající se porušení zásad správního řízení tak zůstávají v platnosti. Zejména jde o: - 2/1 správního řádu: Agentura postupovala v rozporu se zákony a Nařízením. - 2/2 správního řádu: správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k účelům, k nímž mu byla zákonem svěřena. - 2/3 správního řádu: Agentura nešetřila práva účastníka ani jeho oprávněné zájmy, když zasáhla do těchto práv před vyřešením právní otázky, která byla podmíněna stanoviskem ukrajinského vědeckého orgánu CITES. - 2/4 správního řádu: je již shora konstatováno, že při stejných skutkových zjištěních vznikají nedůvodné rozdíly. Závěr Agentury je rozhodně v rozporu s okolnostmi daného případu a potažmo i s veřejným zájmem na spravedlivý proces. - 3 správního řádu: jak je uvedeno výše, nebyla respektována zásada materiální pravdy. - 4/4 správního řádu: měl-li být uplatněn právní názor MŽP ve smyslu, že pro něj závazné Stanovisko, je nepřezkoumatelné, nebylo by účastníku umožněno uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy v rámci opravných prostředků. - 7 správního řádu: platil-li by výklad uplatněný MŽP ve vztahu k ZOO, došlo by k narušení rovnosti účastníků řízení; vnikly by nutně pochybnosti o nestrannosti postupu Agentury a MŽP v předmětném řízení správního řádu, když Agentura a potažmo MŽP neužilo důkazní prostředky, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a - čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 a 3 a čl. 4 Listiny základních práv a svobod, když státní moc v předmětném případě je uplatňována nad rámec mezí a způsobů, které stanoví zákon. pobočka

9 V. Závěr a odvolací návrh Závěrem je třeba uvést, že Stanovisko a v důsledku toho i odůvodnění Napadeného rozhodnutí je s ohledem na shora uvedené ve svém celku matoucí, nesrozumitelné a protismyslné a proto nepřezkoumatelné. To je věc zásadního právního významu. Navrhovatel proto navrhuje, aby ministr životního prostředí vydal následující r o z h o d n u t í Rozhodnutí MŽP, čj /ENV/ /630/13, ze dne , se ruší a věc se vrací orgánu prvního stupně k novému projednání. pobočka

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 138226/2012 SpZn.: S-JMK 138226/2012/OD/Ha Brno 21. 1.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění ROZHODNUTÍ V Praze dne ;/{,,července 2014 Č. j.: MPO 22857/14/10200/01000 PID MIPOXOlTHVXD - Ve správním ř ízení o stížnosti ze dne 16. června 201~ podané panem bytem označené jako stížnost podle 16a zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 66/2007 89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. doručovat do datové schránky 4memzkm. doručovat do datové schránky 4bxtaaw4 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 110 00 Praha-Nové Město do datové schránky snkabbm Odpověď na Váš dopis ze dne Naše značka JM 1/2013 Praha 6. 1. 2014 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu podle

Více

ke sp. zn. OU SR/MMB/0016728/2009 (č. j. MMB/0052086/2009)

ke sp. zn. OU SR/MMB/0016728/2009 (č. j. MMB/0052086/2009) HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PŘÍBĚNICKÁ 2637, CZ-390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254 905, WWW.AKKT.CZ, E-MAIL: POSTA@AKKT.CZ

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 43 Ad 7/2014-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Dalilou Marečkovou v právní věci žalobkyně Mgr. Z. H., nar., trvale bytem L., Ř., zastoupené Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 51/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015

PRÁVNÍ STANOVISKO. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů. Pražská 1321/38a. 102 00 Praha 10. V Praze dne 23.3.2015 PRÁVNÍ STANOVISKO AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. K rukám jednatelů Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10 V Praze dne 23.3.2015 Právní stanovisko k účinkům změny zákona č. 185/2001 Sb. k 1.1.2015 Vážení

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 37- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch

R o z h o d n u t í o n á m i t k á ch F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2477/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 *UOHSX003GTHJ* UOHSX003GTHJ USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 74/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 89/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 4/2009-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 00 Praha ID DS: 9gsaax4 Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 62/2006-97 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.12.2008. Usnesení Č. j.s390/2006/vz-22728/2008/540/mk V Brně dne 27. listopadu 2008 Úřad pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OLH9* UOHSX005OLH9 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R260/2013/VZ-3741/2014/310/TNo Brno 21. února 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 8. 2013 (doručeném

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 64/2009-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále ZSPI )

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále ZSPI ) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9 K č. j. KGŘ/294/2012 CC: Magistrát hl. m. Prahy k rukám primátora Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. Mariánské nám. 2 110

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění:

rozhodnutí: Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Odůvodnění: Praha Čj. 39 003/2005-603 Na základě odvolání (rozkladu), které podala k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 paní xxxxxxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxx (dále jen odpůrkyně ), podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54

*UOOUX0033E3G* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-2018/10-54 *UOOUX0033E3G* Zn. SPR-2018/10-54 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 40- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobkyně:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 9 Afs 77/2012-25 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: SAN-JV s.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 125/2013-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY114DWSS+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Advokátní kancelář Mgr. Viktor Rossmann Na Ořechovce 580/ 4 162

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

č. j. 7 Afs 47/2007-78

č. j. 7 Afs 47/2007-78 č. j. 7 Afs 47/2007-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ans 1/2010-32 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 75/2009-88 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 126/2012-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 46/2003 71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 104/2007-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 133/2005-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček

Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček I. Cena zemního plynu (komodity) není regulovaná, a proto ji může dodavatel stanovit jednotně pro všechny zákazníky nebo různě pro různé skupiny zákazníků vymezených dle jasných a nediskriminačních kritérií.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 152/2011-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 6/2003-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 14/2014-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 86/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více