ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ. Ministerstva životního prostředí Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Vršovická Praha 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ. Ministerstva životního prostředí Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Vršovická 65 100 10 Praha 10"

Transkript

1 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ministru životního prostředí Tomášovi Chalupovi prostřednictvím Ministerstva životního prostředí Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Vršovická Praha 10 elektronicky se zaručeným podpisem V Úvalech dne k věci vedené u Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) pod sp.zn /ENV/ /630/13 Účastník řízení: Československé cirkusy a varieté, a.s. se sídlem Praha 1, Mezibranská 1579/4, PSČ: IČ: zapsaný v obch. rejstříku vedeném MěS v Praze, oddíl B, vložka zastoupený: JUDr. Ing. Petrem Petržílkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Úvalech, Dvořákova 1624 (dále jen účastník ) Digitálně podepsal Jméno: JUDR.Ing Petr Petržílek, Ph.D Vydavatel: PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ ] Sériové číslo: , hexadecimálně: 15 B9 FC Datum: :34:06 Rozklad proti Rozhodnutí MŽP, čj /ENV/ /630/13, ze dne (dále jen Napadené rozhodnutí ) pobočka telefon: GSM:

2 I. Napadené rozhodnutí Napadeným rozhodnutím se nevyhovuje žádosti účastníka ze dne o vydání dovozního povolení do ČR/EU (dále jen Žádost ) pro tři živé, předmětné exempláře druhu delfín skákavý (dále jen delfíni ), neboť: 1. v rozporu s čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (dále jen Nařízení ) jsou exempláře delfínů určeny k použití pro převážně komerční účely, 2. Agentura ochrany přírody a krajiny (dále jen Agentura ), která je dle 27 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (dále jen Zákon ) příslušným vědeckým orgánem, vydala záporné stanovisko ve smyslu čl. 13 odst. 2 Nařízení. Napadené rozhodnutí bylo právnímu zástupci účastníka doručeno dne Účastník v zákonné lhůtě podává do Napadeného rozhodnutí rozklad v plném rozsahu. V téže Žádosti účastník žádal o vydání dokladů CITES pro dovoz 1 exempláře mrože ledního (dále jen mrož ), které MŽP svým rozhodnutím ze dne , čj /ENV/ /630/13, vyhovělo a vydalo doklad CITES č. 13CZ K tomuto rozhodnutí nemá účastník námitek a odkazuje na něj jen v souvislosti s jeho argumentací ve vztahu k Napadenému rozhodnutí. II. Časová souvislost předmětného řízení Předmětné řízení bylo zahájeno na návrh účastníka řízení ze dne Účastník nemohl podat žádost dříve, protože jí předcházelo vydání ukrajinského vývozního povolení CITES, č. 13UA003338, které je datováno dnem (dále jen Vývozní povolení ), v němž jako účel dovozu je uvedeno vzdělávání/výzkum a původ všech tří delfínů je označen F. Účastník řízení s ohledem na předpokládané datum dovozu delfínů uvedené ve Vývozním povolení, které bylo stanoveno na , v dobré víře očekával, že bude MŽP rozhodnuto ve správním řádu stanovené obecné 30-ti denní pořádkové lhůtě. Přes to i vydání rozhodnutí v prodlouženém termínu po přerušení řízení mělo a má pro účastníka smysl s ohledem na investice, které ve spojitosti se záměrem vynaložil a hodlal vynaložit. Nebránil se proto přerušení řízení, neboť byl připraven odstranit všechny pochybnosti, které by v souvislosti s předmětným řízením mohly vniknout. Účastník dodatečně předložil a doplnil pobočka

3 požadované údaje a souvislosti. Odmítl však dokončit svou investici vzhledem k jejímu objemu dříve, než by získal všechna potřebná povolení. Obecně totiž platí a ekonomické souvislosti tomu odpovídají, že k realizaci záměru dochází až na základě vydání pravomocných rozhodnutí nutných pro realizaci záměru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záměr soukromého investora, veřejné správy, či provozovatele zoologické zahrady (dále jen ZOO ). Trvání na opačném postupu považuje účastník za zcela diskriminační. Ačkoliv proti záměru v průběhu předmětného řízení proběhla rozsáhlá negativní mediální kampaň, neshledal účastník ze strany MŽP známky podjatosti. Jinak tomu je, pokud jde např. o některá vyjádření představitelů ČIŽP nebo o stanovisko Agentury k tomu se vyjádřil dne Účastník se však v rozkladu nechce těmito souvislostmi dále zabývat, byť mohly mít vliv na posuzování jeho záměru ze strany orgánů veřejné správy. Účastník však bude polemizovat s právními závěry MŽP, s kterými zcela nesouhlasí, považuje je za účelové a výklad předmětných ustanovení Nařízení v uvedené souvislosti za zcela nepodložený, resp. nesprávně použitý k tomu viz násl. články tohoto rozkladu. III. Právní zhodnocení argumentace MŽP ve vtahu k čl. 4 odst. 1 písm. d) Nařízení Delfín skákavý je uveden v příloze A Nařízení, což odpovídá režimu ochrany druhu přímo ohroženého vyhynutím podle 2 písm. c) Zákona. Účastník proto k účelu dovozu popsal koncepci svého záměru jako: 1. program setkání diváků s delfíny, který je koncipován jako populárně vzdělávací, 2. plánovanou nabídku exkurzí pro základní a střední školy, 3. cílený program vědecky a biomedicínský spočívající v delfínoterapii a doložil toto své tvrzení odbornými studiemi a články, dopisem a potvrzením 2. lékařské fakulty UK a FN Motol apod.. Účastník proto nesouhlasí s právním názorem MŽP, když MŽP vyloučilo aplikaci odchylky z omezení dle čl. 7 odst. 1 písm. a) Nařízení, ačkoliv si je vědom, že není splněna podmínka odchování potomstva druhé nebo další generace v kontrolovaném prostředí (F2, F3, atd.). Za zcela zavádějící považuje účastník výklad tzv. převážně komerčních účelů podle čl. 2 písm. m) Nařízení. Podle tohoto článku se jimi rozumí účely, jejichž neobchodní hlediska jasně nepřevládají. Obchodní hlediska pak MŽP ztotožňuje s obchodními činnostmi s využitím čl. 8 odst. 1 a 3 Nařízení. MŽP vyvodilo, že vztah mezi účastníkem a vlastníkem delfínů je vztah analogický s prodejem ve smyslu čl. 2 písm. p) Nařízení, neboť se jedná o pronájem delfínů. Nutno ovšem podotknout, že vztah mezi účastníkem a vlastníkem delfínů má charakter dočasné, byť úplatné půjčky a rozhodně se nejedná o obchod ve smyslu ust. pobočka

4 čl. 2 písm. u) Nařízení. Použití ust. čl. 8 musí být vykládáno nikoliv gramaticky ve vztahu k definici prodeje, ale v kontextu celého Nařízení. Účastník má proto za to, že v jeho případě nešlo o udělení výjimky podle ust. čl. 8 odst. 3 Nařízení, ale pouze o postup podle čl. 4 odst. 1 písm. d) Nařízení. Obě tato ustanovení nelze ztotožňovat, prolínat či jinak spojovat, neboť každé slouží jiným účelům. Mimochodem ZOO si také pronajímají exempláře zařazené do přílohy A Nařízení, aniž by nezbytně žádaly o výjimky dle čl. 8 Nařízení. Přestože argumentaci MŽP s využitím čl.8 Nařízení je třeba považovat za irelevantní, neboť se nejedná o prodej delfínů, mohlo by se obdobně pohlížet na záměr účastníka jakožto na veřejné vystupování pro (převážně) obchodní účely. Ani v tomto případě není třeba udělení výjimky ze zákazu podle čl. 8 odst. 3 písm. c) nebo d) nebo e) nebo g) Nařízení, neboť nebylo účastníku v proběhlém řízení prokázáno, že účastník neobjasnil nekomerční cíle s ohledem na čl. 4 odst. 1 písm. d) Nařízení, jak bez důkazu tvrdí MŽP. Otázkou biomedicinských účelů, či výzkumných a vzdělávacích účelů záměru účastníka se proto v tomto rozkladu zabýváme zejména nikoliv z titulu výjimky ze zákazu, ale pro neprůkaznost argumentace, že u uvedeného záměru převažují komerční zájmy. MŽP při svém tvrzení, že převládají u záměru účastníka komerční zájmy, vycházelo především z informačního portálu žadatele a z vlastních úvah, které z nich dovodilo. Z tam zveřejněné nabídky vstupenek na plánované akce s delfíny MŽP dovozuje zisk za všechny vstupenky na všechna představení ve výši přes 63 mil. Kč. MŽP ale nezkoumalo náklady, které sebou záměr přináší a nehodnotilo ani jiné ekonomické souvislosti. Přesto dovodilo obchodní zisk z pouhého součtu za vybírání vstupného a dalších poplatků. Tvrzení MŽP se proto neopírá o řádné zjištění stavu věci a účastník proto namítá porušení zásady materiální pravdy. I kdyby MŽP provedlo ekonomickou rozvahu a stejně jako u většiny projektů ZOO dospělo k nějaké částce čistého zisku, přesto se tohoto zisku nelze dovolávat jako důkazu převažující komerce bez dalšího. MŽP vědomo si irelevance svých výpočtů zisku proto přišlo s argumentem, že Žádosti vyhovět nelze, neboť ukázky hravosti a reakcí delfínů a (mimochodem bezplatné) exkurze pro školy nepovažuje za výchovné nebo vzdělávací účely zaměřené na ochranu nebo zachování druhu přímo ohroženého vyhynutím. MŽP nijak konkrétně ale nestudovalo program záměru a ani jej po uchazeči v této souvislosti nevyžadovalo. Pouze své konstatování podtrhlo tím, že nejde o programy záchrany druhů obdobné chovu v ZOO, neboť ZOO zároveň vychovávají veřejnost k podpoře ochrany a zachování těchto druhů. Z toho a contrario lze dovodit provedení důkazu volnou úvahou v neprospěch účastníka, že on tedy nehodlal vychovávat veřejnost k podpoře a zachování delfínů. Takové dokazování je však čistě účelové a ve smyslu ust. 51 a násl. správního řádu právně neúčinné. Ad absurdum by bylo na místě po ministerstvu stejně požadovat, aby MŽP pobočka

5 s ohledem na to, že právě ZOO vybírají vstupné, aniž by zpravidla své návštěvníky na rozdíl od záměru účastníka doprovázely po ZOO odborným výkladem, dovodilo, že právě záměr účastníka je spíše nekomerční v porovnání s běžnou návštěvou ZOO, protože vzdělávací účel převažuje. Ale i bez argumentace ad absurdum je účastník přesvědčen, že v tomto smyslu je jeho záměr pro návštěvníka mnohem více vzdělávací než návštěva ZOO. Toto tvrzení je obzvlášť potvrzeno u exkurzí pro školy, které měly být bezplatné. Ale i tam, kdy mělo být od návštěvníků vybíráno vstupné, nelze tvrdit převažující komercionalitu, pokud by MŽP nedoložilo převažující zážitkovost výkladu nad jeho přínosem ve vztahu k poznání důležitosti ochrany a zachování druhu delfína a jeho životního prostředí. Právě tento cíl oborný výklad doprovázející představní měl sledovat. Pokud jde o delfínoterapii a výzkumné účely, účastník i zde uvedl, že pacienti nebudou za terapii platit a ani 2. lékařská fakulta UK neměla být z důvodu své činnosti související se záměrem uchazeče zatížena finanční úhradou. Uchazeč dle MŽP přesvědčivě nedoložil, že jde o nezbytné účely, kdy delfín skákavý je jediným vhodným druhem pro biomedicínské účely a že nejsou k dispozici žádné exempláře daného druhu v druhé a další generaci. Pokud jde o jiné exempláře, nebyl uchazeč poučen o územní úrovni, kde by měl pro biomedicinské účely jiné jedince delfínů hledat. Mohl se pouze domnívat, že se jedná o území jurisdikce ČR. MŽP především ani samo nezkoumalo, kde tyto jiné exempláře v ČR k biomedicinským účelům k dispozici jsou. Argument MŽP, že lze pro handicapované děti použít pro účely delfínoterapie delfínů v zemích EU (nejblíže v Norimberku) je zavádějící. S touto argumentací nemůže uchazeč souhlasit, ať již z důvodu lidsky sociálních, tak proto, že MŽP nedoložilo, že právě v těchto delfináriích delfínoterapie probíhá a je přístupná pacientům. Účastník má opačné informace. Pokud jde o jiný vhodný druh, MŽP navíc obrátilo proti žadateli jeho argumentaci podpořenou MUDr. Zumrovou, že k terapii se využívá i canisterapie, či hippoterapie, a tudíž není použití delfínů nutné. MŽP se zde pohybuje na tenkém ledě odbornosti, která mu kompetenčně zcela nepřísluší. Dovolujeme si tvrdit, že existují případy, kdy canisterapie, či hippoterapie účinné na rozdíl od delfínoterapie nejsou. Přesto MŽP tuto otázku nezkoumalo a rozhodlo se věc pouze s využitím argumentace Dr. Zumrové, která ji ovšem poskytla v dobré víře a právě na obhajobu delfínoterapie, celou paušalizovat. Pokud jde o výzkum, MŽP uvádí, že protože o delfínoterapii existuje řada odborných studií, jak doložil znovu právě žadatel, není nutný opětovný výzkum delfinoterapie. Přitom MŽP v rozporu s touto úvahou jinde uvádí, že z šesti publikací tři potvrzují a tři nepotvrzují vliv delfínoterapie na zlepšení chování handicapovaných dětí. To ovšem původní argumentaci MŽP zcela vyvrací a naopak dokládá nezbytnost pokračování ve výzkumu účinků delfínoterapie. MŽP mělo zdůvodnit, proč by výzkum 2. lékařské fakulty UK měl být méně pobočka

6 vědecký, než výzkumy zahraničních fakult. V této souvislosti použitá argumentace MŽP, že plánované delfínoterapie pro plánovaných 35 pacientů, z nichž10 vybrala 2. Lékařská fakulta UK pro svůj výzkum, jsou z hlediska výzkumných, tak biomedicinských marginální, je zcestná, pokud by alespoň jednomu z těchto pacientů tato terapie pomohla, nebo pokud by vedla k metodě, která by zvýšila účinnost delfínoterapie. IV. Právní zhodnocení argumentace MŽP ve vtahu k právnímu významu stanoviska vědeckého orgánu Dne zaslala Agentura MŽP své odborné stanovisko podle 27 odst. 2 písm. d) zákona a čl. 4 odst. 1 Nařízení, č.j /SOM2/2013/AOPK, doplněné dopisem č.j /SOM2/2013/AOPK ze dne (dále jen Stanovisko ). Předtím dne Agentura pod č.j /SOM2/2013/AOPK informovala MŽP, že požádala vědecký orgán CITES Ukrajiny o posouzení původu zvířat a prověření skutečnosti, zda vývoz neohrozí druh na přežití ve volné přírodě. Vyjádření vědeckého orgánu CITES Ukrajiny v tomto směru považovala za směrodatný. I dle rozsudku MěS v Praze č. 9 Ca 229/ se musí vědecký orgán především zabývat tím, že dovoz nebude mít škodlivý účinek na stav zachování druhu nebo na rozsah území, na kterém se populace v zemi původu vyskytuje. Přesto v konečném důsledku Agentura od prověření tohoto požadavku ustoupila a spokojila se s pouhou kompilací náhodně seskupených internetových zdrojů k tomu blíže viz vyjádření účastníka ze dne Dne Agentura požádala Městskou veterinární správu v Praze (dále jen MěVS ) o vyjádření k ubytování delfínů. MěVS se k dotazu Agentury dne vyjádřila vyhýbavě s tím, že není dle předložené projektové dokumentace k ubytování delfínů posoudit, zda místo ubytování delfínů je odpovídajícím způsobem vybavené, aby umožňovalo řádnou ochranu a péči. Jinými slovy MěVS vyžadovalo provedení místního šetření, tedy dokončení stavební části záměru ještě před vydáním stanoviska, resp. povolení. Agentura, která ve smyslu Nařízení má v kompetenci sama určit, zda místo ubytování je náležitě vybavené, se na místo toho dovolává stanoviska MěVS, aniž by se sama přesvědčila o plánovaném vybavení místa ubytování delfínů. Účastník proto ve svém vyjádření k podkladům rozhodnutí z zpochybnil kompetenci Agentury vystupovat jako vědecký orgán CITES, když svou působnost dle čl. 4 odst. 1 písm. a) a c) Nařízení vykonává naprosto nevědecky a alibisticky. Ani MŽP se v pobočka

7 Napadeném rozhodnutí příliš správností postupu a argumentace nezabývá a konstatuje pouze, že: a. Obvyklá lhůta, během které má vyvážející stát odpovědět na dotazy, byla konferencí smluvních stran CITES stanovena na 15 dnů. Tím rádoby MŽP vyvrací námitku účastníka, že Agentura měla počkat na stanovisko vědeckého orgánu Ukrajiny. Dle účastníka lhůty stanovené blíže nespecifikovanou konferencí nemohou být pro posouzení správnosti postupu orgánu veřejné správy směrodatné. Jestliže Agentura původně slibovala, že vyjádření ukrajinského vědeckého orgánu bude takřka nahrazovat stanovisko Vědecké prověřovací skupiny k účinku záměru účastníka na stav zachování druhu delfínů nebo na rozsah území výskytu delfínů, měla rozhodně počkat na jeho doručení. Nemůžeme se ubránit dojmu, že se stejně jako účastník dozvěděli pracovníci Agentury v předstihu, jaký bude obsah vyjádření, a rozhodli účelově jinak v rozporu s ním. Této domněnce svědčí skutečnost, že bezprostředně po vydání Stanoviska vyjádření z Ukrajiny skutečně došlo, a že je toto vyjádření na rozdíl od Stanoviska pozitivní. b. Agentura vycházela při vydání stanoviska z údajů poskytnutých žadatelem, resp. z ukrajinského povolení, tj. z rozhodující informace, že předmětní delfíni jsou původem F (první generace) a tudíž může být její stanovisko a potažmo i rozhodnutí MŽP týkající se mrože naprosto odlišné. A protože ubytování pro mrože ledního Agentura neposuzuje dle čl. 4. odst. 2 Nařízení, stačí, když účastník předloží dokumenty dokazující odpovídající ubytování. Protože na delfíny se vztahuje čl. 4 odst. 2 Nařízení, posouzení plánovaného ubytování podle projektové dokumentace údajně nestačí. K tomu účastník namítá, že dle ust. čl. 4 odst. 2 písm. b) Nařízení se po žadatelích požadují pouze dokumenty dokazující vybavenost ubytování, nikoliv místní šetření. Tento požadavek jde proto nad rámec právního řádu ČR i Nařízení. Proto i dál platí argumentace, že stačila-li (projektová) dokumentace k posouzení vhodnosti ubytování u mrože, měla stačit i k posouzení vhodnosti ubytování delfínů. c. MŽP vyjádření Agentury k otázce převažujících komerčních účelů považuje za irelevantní, neboť k řízení o této otázce je kompetentní dle čl. 4 odst. 1 písm d) Nařízení právě ministerstvo. S tímto závěrem účastník souhlasí. d. Tam, kde agentura působnost má, tj. dle čl. 4 odst. 1 písm. a) a c) Nařízení je vyjádření Agentury záporné a MŽP není kompetentní k tomu, aby přezkoumávalo odborné stanovisko Agentury. I jinde se MŽP snaží od Agentury distancovat slovy: Agentura není správním orgánem, nýbrž vědeckým a není proto ve svém postupu při vydávání vědeckého stanoviska vázána či pobočka

8 regulována (zákonem). S tímto právním názorem se ale účastník nemůže ztotožnit. Jestliže z již citovaného Rozsudku MěS v Praze, č.j. 9 Ca 229/ , vyplývá že: pokud je jednou z podmínek souhlasné stanovisko vědeckého orgánu CITES (Agentury), nelze v případě záporného stanoviska žádosti o dovoz vyhovět, pak je stanovisko Agentury závazným stanoviskem orgánu veřejné moci, kterému se lze bránit s využitím opravných prostředků v rámci Napadeného rozhodnutí. Jestliže je MŽP coby prvostupňový orgán tímto stanoviskem vázáno, musí být toto stanovisko a postup při jeho vydávání přezkoumatelný v rámci řádných či mimořádných opravných prostředků. Kdyby se jednalo o stanovisko čistě vědecké, nemohl by jím být správní orgán vázán a nemohl by se od něj distancovat tak, jak se zbavuje odpovědnosti za posouzení postupu při jeho vydání v odůvodnění Napadeného rozhodnutí. Nezbývá než si v této souvislosti položit otázku: Qui bono? Účastník má za to, že byl Stanoviskem a potažmo Napadeným rozhodnutím neoprávněně zkrácen na svých právech a poškozen, a to nikoliv ve prospěch zachování druhu delfínů či předmětných delfínů, kteří budou úspěšně vystupovat jinde, ale ve prospěch těch, kdo stojí za mediální kampaní. Jeho námitky uplatněné v rámci jeho vyjádření k podkladům správního řízení a týkající se porušení zásad správního řízení tak zůstávají v platnosti. Zejména jde o: - 2/1 správního řádu: Agentura postupovala v rozporu se zákony a Nařízením. - 2/2 správního řádu: správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k účelům, k nímž mu byla zákonem svěřena. - 2/3 správního řádu: Agentura nešetřila práva účastníka ani jeho oprávněné zájmy, když zasáhla do těchto práv před vyřešením právní otázky, která byla podmíněna stanoviskem ukrajinského vědeckého orgánu CITES. - 2/4 správního řádu: je již shora konstatováno, že při stejných skutkových zjištěních vznikají nedůvodné rozdíly. Závěr Agentury je rozhodně v rozporu s okolnostmi daného případu a potažmo i s veřejným zájmem na spravedlivý proces. - 3 správního řádu: jak je uvedeno výše, nebyla respektována zásada materiální pravdy. - 4/4 správního řádu: měl-li být uplatněn právní názor MŽP ve smyslu, že pro něj závazné Stanovisko, je nepřezkoumatelné, nebylo by účastníku umožněno uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy v rámci opravných prostředků. - 7 správního řádu: platil-li by výklad uplatněný MŽP ve vztahu k ZOO, došlo by k narušení rovnosti účastníků řízení; vnikly by nutně pochybnosti o nestrannosti postupu Agentury a MŽP v předmětném řízení správního řádu, když Agentura a potažmo MŽP neužilo důkazní prostředky, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a - čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy ČR a čl. 2 odst. 2 a 3 a čl. 4 Listiny základních práv a svobod, když státní moc v předmětném případě je uplatňována nad rámec mezí a způsobů, které stanoví zákon. pobočka

9 V. Závěr a odvolací návrh Závěrem je třeba uvést, že Stanovisko a v důsledku toho i odůvodnění Napadeného rozhodnutí je s ohledem na shora uvedené ve svém celku matoucí, nesrozumitelné a protismyslné a proto nepřezkoumatelné. To je věc zásadního právního významu. Navrhovatel proto navrhuje, aby ministr životního prostředí vydal následující r o z h o d n u t í Rozhodnutí MŽP, čj /ENV/ /630/13, ze dne , se ruší a věc se vrací orgánu prvního stupně k novému projednání. pobočka

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 20. července 2007 Sp. zn.: 2945/2006/VOP/KČ Závěrečné stanovisko k postupu Ministerstva zemědělství ve věci odvodnění autopůjčovny a autobazaru v Pardubicích, část Pardubičky A. Rekapitulace

Více

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. V Praze dne 7. 12. 2015 č.j. HIU-758/2015 ROZHODNUTÍ Jako příslušný orgán ve smyslu ust. 16 odst. 3 ve spojení s ust. 20 odst. 5

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp.zn.: KUOK/6698/2012/OSR/336 Olomouc dne 3. dubna 2012 Čj.: KUOK/29708/2012 Oprávněná úřední osoba pro

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

*uohsx001ej4y* UOHSX001EJ4Y

*uohsx001ej4y* UOHSX001EJ4Y *uohsx001ej4y* UOHSX001EJ4Y Čj: ÚOHS-R53/2009/VZ-12254/2009/310/JHr V Brně dne 23. září 2009 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27. 4. 2009 navrhovatelem Rekultivační výstavbou Most, a. s., IČ 44569769,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 256/2015-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění:

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění: Pokud poskytovatel služeb elektronických komunikací uzavírá se spotřebitelem smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na dobu určitou, nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou

Více

rozhodnutí: Odůvodnění:

rozhodnutí: Odůvodnění: se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 21.2.2014 Čj. ČTÚ-7 624/2014-603 Na základě rozkladu podaného dne 5. 2. 2014 panem Janem Ernestem, podle ust. 16 odst. 1

Více

*uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010

*uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010 *uohsx003awyr* UOHSX003AWYR USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S395/2010/VZ-17938/2010/530/EDo V Brně dne: 29. listopadu 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy 5, zn.: KO-0021 1 j.: 00217-8/2014-ERU v dne 29. 2014 R ZH DNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 141/2007-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

*uohsx0018r1z* UOHSX0018R1Z

*uohsx0018r1z* UOHSX0018R1Z *uohsx0018r1z* UOHSX0018R1Z Č. j. ÚOHS-R28/2009/VZ-5588/2009/310-LJa V Brně dne 7. května 2009 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu dne 2. 3. 2009 navrhovatelem Ing. arch. Jindřich Škrabal, podnikatel,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Čj. S 131-R/99-761/140/BT V Praze dne

Čj. S 131-R/99-761/140/BT V Praze dne R o z h o d n u t í Čj. S 131-R/99-761/140/BT V Praze dne 6.8.1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 18.6.1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

rozhodl takto: Odůvodnění

rozhodl takto: Odůvodnění Č.j.: S 059/00-325/140/OŠ V Praze dne 14.4.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 13.3.2000 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j.: S 243/01-151/348/02-če V Brně dne 22. ledna 2002

Č. j.: S 243/01-151/348/02-če V Brně dne 22. ledna 2002 Č. j.: S 243/01-151/348/02-če V Brně dne 22. ledna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.12.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne *UOHSX001HGOO*

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne *UOHSX001HGOO* Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 12. 2009. *UOHSX001HGOO* UOHSX001HGOO Č.j. UOHS-R 78/2009/HS-15406/2009/310/JMa 30. listopadu 2009 V řízení o rozkladu, který proti usnesení Úřadu pro ochranu

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 26. 2. 2010 V Praze dne 26. 2. 2010 Č. j.: MZDR2156/2010 Sp.zn. FAR: L9/2010 k č. j.: SUKLS51559/2008 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 64/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje.

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje. Nález Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 18. listopadu 2003 sp. zn. I. ÚS 137/03 ve věci ústavní stížnosti V. P. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002, kterým byl

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 *UOHSX003QO6F* UOHSX003QO6F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 20.12.2010 (doručeného

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 34/2004-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 25. 6. 2010 V Praze dne 25. 6. 2010 č. j.: MZDR 33141/2010 sp.zn. FAR: L95/2010 k č.j. SUKLS157924/2009 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 73/2006-180 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00708ID* UOHSX00708ID ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S180/2015/VZ-8538/2015/513/ABr Brno 2. dubna 2015 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.4.2015 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016 *UOHSX007Y9QS* UOHSX007Y9QS PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R275/2015/VZ-00558/2016/322/EDy Brno 8. ledna 2016 V řízení o rozkladu ze dne 19. 8. 2015 doručeném Úřadu

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 *uohsx003zskg* UOHSX003ZSKG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 147/2005-95 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 11/2006-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje R O Z H O D N U T Í KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ JUDr. Petr Severin / 495 817 271 30.8.2007 Účastníci řízení: paní, bytem, zastoupená

Více

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rádio Dobrý den, spol. s r.o. Papírová 537/0 46001 Liberec Sp. zn./ident.: 2013/343/zab/Rád Č.j.: FOL/4065/2013 Zasedání Rady č. 16-2013 / poř.č.: 44 ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rada pro rozhlasové a televizní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 111/2002-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 264/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001

Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001 Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23.7.2001 podaném akad. malířem Jiřím Ratajem, IČO 648 72 211, podnikající pod jménem akad. malíř Jiří Rataj, s místem podnikání

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 *UOHSX0069RPX* UOHSX0069RPX USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Č. j. VZ/S60/02-151/2322/02-Va V Brně dne 13. května 2002

Č. j. VZ/S60/02-151/2322/02-Va V Brně dne 13. května 2002 Č. j. VZ/S60/02-151/2322/02-Va V Brně dne 13. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14. 3. 2002 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Ads 204/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R32/2012/VZ-5758/2012/310/PSe V Brně dne: 26. března 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R32/2012/VZ-5758/2012/310/PSe V Brně dne: 26. března 2012 *UOHSX0045HZV* UOHSX0045HZV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R32/2012/VZ-5758/2012/310/PSe V Brně dne: 26. března 2012 V správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 10. 2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 99/2013-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 207/2004-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Kasační stížnost není důvodná.

Kasační stížnost není důvodná. č. j. 7 Afs 32/2003 46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 24/2006-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.1.1999 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S451/2011/VZ 19467/2011/520/EMa V Brně dne: 9. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S451/2011/VZ 19467/2011/520/EMa V Brně dne: 9. prosince 2011 *uohsx003x99e* UOHSX003X99E ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS S451/2011/VZ 19467/2011/520/EMa V Brně dne: 9. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 160/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 138226/2012 SpZn.: S-JMK 138226/2012/OD/Ha Brno 21. 1.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad

Více

Insolvenční navrhovatel: IČ 005 06 729 Sídlem Praha 9 Vysočany, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00

Insolvenční navrhovatel: IČ 005 06 729 Sídlem Praha 9 Vysočany, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00 Městský soud v Praze Slezská 9 120 00 Praha 2 Sp.zn. MSPH 59 INS 3719/2013 V Praze dne 17.4.2014 Insolvenční navrhovatel: Zastoupen: EXCON, a.s. IČ 005 06 729 Sídlem Praha 9 Vysočany, Sokolovská 187/203,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh Brno: 22. října 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh Brno: 22. října 2014 *UOHSX006CS80* UOHSX006CS80 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S643/2014/VZ-18814/2014/541/JCh Brno: 22. října 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 61/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004H2PU* UOHSX004H2PU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s253/2012/vz-17947/2012/514/mpr Brno 24. září 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 3/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006UV4H* UOHSX006UV4H PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R408/2014/VZ-7667/2015/323/MOd Brno 15. května 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 24. 11. 2014,

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 556-R/05-339/140/VŠ V Praze dne 26. září 2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 556-R/05-339/140/VŠ V Praze dne 26. září 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 556-R/05-339/140/VŠ V Praze dne 26. září 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.8.2005

Více

Navrhovatel nepredložil jiný dukaz, který by dostatecne prokázal existenci smluvního vztahu a tím i oprávnenost nárokované dlužné cástky.

Navrhovatel nepredložil jiný dukaz, který by dostatecne prokázal existenci smluvního vztahu a tím i oprávnenost nárokované dlužné cástky. oznámení o postoupení pohledávky obsahující i upomínku o zaplacení, kopií dodejky potvrzující uzavrení smlouvy nebo objednávka služby, kopií výpisu z obchodního rejstríku TELE2 s.r.o., kopií výpisu z obchodního

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 49 2013-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní

Více

DODATEČNÉ INFOMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFOMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 strana 1 DODATEČNÉ INFOMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení

Více

odvolání zamítá a rozhodnutí potvrzuje.

odvolání zamítá a rozhodnutí potvrzuje. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Č.j.: S-MHMP 978506/2009/OST/Cc/Vo V Praze dne: 24.6.2010 ROZHODNUTÍ Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební (dále jen OST MHMP),

Více

*uohsx001ed7p* UOHSX001ED7P

*uohsx001ed7p* UOHSX001ED7P *uohsx001ed7p* UOHSX001ED7P Č. j.: ÚOHS-R54/2009/VZ-12087/2009/310-ASc V Brně dne 17. září 2009 Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 29. 4. 2009 navrhovatelem - společností GSUS s.r.o., IČ 25215213,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 33/2013-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 126-R/02-898/140/VŠ V Praze dne 15.1.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 126-R/02-898/140/VŠ V Praze dne 15.1.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 126-R/02-898/140/VŠ V Praze dne 15.1.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.11.2002

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 34/2015-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017 *UOHSX009DR1E* UOHSX009DR1E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0046/2017/VZ-05743/2017/522/PKř Brno 16. února 2017 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Praha: Obecní úřad Louňovice Číslo jednací: /2014/KUSK-DOP/Svo Spisová značka: Horní náves LOUŇOVICE

Praha: Obecní úřad Louňovice Číslo jednací: /2014/KUSK-DOP/Svo Spisová značka: Horní náves LOUŇOVICE Praha: 11.03.2014 Obecní úřad Louňovice Číslo jednací: 036404/2014/KUSK-DOP/Svo Spisová značka: SZ_036404/2014/KUSK Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Svobodová Značka: DOP/Svo R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ

Více

Č.j.: S 211-R/ /140/Hs V Praze dne

Č.j.: S 211-R/ /140/Hs V Praze dne Č.j.: S 211-R/00-1293/140/Hs V Praze dne 29.9.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 31.8.2000 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Neplnění zákonné vyživovací povinnosti nebo vyhýbání se takové povinnosti by podle judikatury

Více

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu

E l e k t r o n i c k y Soudní poplatek 3 000 Kč; k výzvě soudu; bezhotovostním převodem na účet Přílohy: dle textu; podle seznamu Městský soud v Praze Spálená 6/2 112 16 Praha 2 ID DS: snkabbm Žalobce: Žalovaný: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 00 Praha ID DS: 9gsaax4 Správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva

Více