1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013."

Transkript

1 NEWSLETTER Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal >2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije v rodině, kdo se podílel se spolupracovníky na společném projektu nebo si jen chodí zahrát po práci fotbálek. Teď je to tak i s námi. Od 1. března 2013 jsme spojením kanceláří v Praze a Bratislavě vytvořili firmu Dvořák Hager & Partners. Věříme, že nová advokátní kancelář bude také více než jen součtem toho, co zde bylo už dříve. A čím by měla být? Především spolehlivým partnerem a průvodcem v nejistém českém a slovenském právním světě pro naše klienty. Týmem spolupracovníků, kteří dělají dobře svoje řemeslo, dělají ho rádi a jsou spokojeni s tím, že ho dělají právě pod touto značkou. A tedy také firmou, která svým lidem nabízí perspektivu a kterou ti, kdo k ní patří, chtějí posouvat dál. To je směr, kterým chceme jít. Pokud už máte podobné cesty prochozené nebo nás uvidíte někde klopýtnout a dáte nám vědět, budeme za to vděční. To už jsme zase u té matematiky. V ruce teď držíte (nebo si spíš na jednom z mnoha displejů čtete) náš první newsletter. Přejeme si, abyste v něm našli něco, co pro Vás bude užitečné a pomůže Vám v každodenní práci. Pokud Vás některá zpráva zaujme a budete chtít vědět více, neváhejte požádat o více informací. A na závěr už jen zbývá popřát Vám konečně hezké jaro! Stanislav Dvořák strana 1

2 CZ: Snížení nákladů na projekty na zelené louce Poslanecká sněmovna začala projednávat novelu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Novela je důležitá pro investory do greenfield projektů, protože při splnění určitých podmínek snižuje dosavadní vysoké poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (SD). CZ: Změny pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů Novela zákona o spotřebitelském úvěru přináší pro jejich poskytovatele vedle citelného zvýšení pokut také nové povinnosti (MR). CZ: Před podáním žaloby nezapomeňte zaslat předžalobní upomínku Od nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu, dle které má žalobce, který je ve věci úspěšný, právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému pouze pokud žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním žaloby zaslal výzvu k plnění (JK). CZ: Zasílání daňových dokladů v elektronické podobě Od umožnila novela zákona o DPH zasílat daňové doklady i v elektronické podobě. Nově je výslovně požadován souhlas osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje i s takovým použitím daňového dokladu (JŠ). SK: Novela zákona o ochrane osobných údajov Zákon spresňuje vybrané pojmy, práva a povinnosti osôb začlenených do procesu spracúvania osobných údajov, právne postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, prenos osobných údajov do tretích krajín. Zákon nadobudne účinnosť 1. júna 2013 (MAB). strana 2 SK: Rozsiahla novela zákona o verejnom obstarávaní Verejné obstarávanie sa na Slovensku výrazne zmenilo dvoma novelami prijatými iba za štyri týždne, pričom cieľom bolo zrýchlenie procesu verejného obstarávania, avšak k nemu došlo čiastočne na úkor právnej ochrany. - Po novom môže vláda pri obstarávaniach do Eur vylúčiť použitie zákona o verejnom obstarávaní. - Ponuky sa predkladajú v dvoch častiach: ostatné a kritériá. Aj právna ochrana je rozdelená a až keď UVO vybaví všetky námietky v časti ostatné, otvorí sa druhá časť ponuky kritériá. - Splnenie podmienok účasti preukazuje iba úspešný uchádzač. - UVO bude viesť evidenciu referencií. - Pre tovary, služby a stavebné práce bežne dostupné na trhu platia osobitné ustanovenia. - Námietky nebudú mať odkladný účinok. Komplexný prehľad všetkých zmien sa nachádza v našom komentári k zákonu o verejnom obstarávaní s predpokladaným vydaním v máji Bernhard Hager CZ: Nové náklady v souvislosti se zaknihovanými cennými papíry Jste-li vlastníky zaknihovaných cenných papírů a máte-li tyto cenné papíry uloženy na nezařazeném účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů, mohlo Vás v loňském roce nemile překvapit vyúčtování poplatků za vedení tohoto účtu. Poplatek za vedení nezařazeného účtu je počítán denně v závislosti na aktuální hodnotě cenných papírů. V případě kótovaných akcií v nominální hodnotě 150 mil. Kč (ca EUR 6mil) tvoří poplatek Kč/1.200 EUR ročně, v případě nekótovaných akcií stejné nominální hodnoty činí poplatek Kč/2.880 EUR ročně. Zaknihovaná podoba cenných papírů s sebou však přináší i další výdaje, například povinné obstarání si výpisu z účtu cenných papírů před svoláním každé valné hromady představuje částku Kč/200 EUR až Kč/2.000 EUR. Jako vhodné řešení se nabízí změna podoby cenných papírů ze zaknihované na listinnou. Tento proces přináší i řadu dalších výhod. Kromě podstatného snížení nákladů představuje změna podoby cenného papíru i možnost zákonného vytěsnění minoritních akcionářů. Kateřina Dvořáková a Zuzana Stuchlíková

3 SK: Zmeny v zákone o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy Od je pri zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku na iný druh potrebné záväzné stanovisko obvodného pozemkového úradu. Zavádza sa možnosť predĺženia platnosti rozhodnutia o dočasnom odňatí pre fotovoltickú elektráreň najviac o desať rokov (PZ). EU: Posilnenie možnosti posudzovania štandardných zmluvných podmienok súdom Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že štandardná zmluvná podmienka v spotrebiteľských zmluvách podlieha preskúmaniu svojej nekalej povahy aj v tom prípade, že len preberá vnútroštátnu právnu úpravu určenú pre inú kategóriu zmlúv (ZH). SK: Novela zákona o energetickej efektívnosti Predlžuje sa lehota na splnenie podmienok energetickej efektívnosti pre veľké budovy o 2 roky, v prípade projektov zvýšenia energetickej efektívnosti o 4 roky. Zavádzajú sa definície spotrebiteľa energie, obchodnej energetickej spoločnosti a veľkej budovy (MB). CZ: Tvrdé sankce při koordinovaném postupu dodavatelů v soutěži o veřejnou zakázku (tzv. bid rigging) Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže zavedla novou sankci - povinnost UOHS uložit členům bid riggingových dohod zákaz plnění veřejných zakázek na 3 roky. Výjimku získají jen dodavatelé, kteří využijí leniency programu nebo institutu narovnání (ZT). CZ: Nová úprava pracovnělékařské péče S účinností od 1. dubna 2013 musí všichni zaměstnavatelé v České republice plnit v plném rozsahu povinnosti vyplývající z nové úpravy pracovnělékařské péče. Každý zaměstnavatel musí uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb zahrnující provádění prohlídek, školení první pomoci, hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví apod. Před uzavřením pracovní smlouvy musí každý kandidát absolvovat vstupní prohlídku, jinak se považuje za zdravotně nezpůsobilého pro sjednaný výkon práce. Náklady na vstupní prohlídku nese zaměstnavatel pouze tehdy, pokud s kandidátem uzavře pracovní smlouvu, nedohodou-li se zaměstnavatel a kandidát jinak. Náklady na ostatní prohlídky zaměstnanců nese zaměstnavatel. Prováděcí vyhláška dále stanoví bližší podmínky poskytování pracovnělékařských služeb. Porušování povinností v této oblasti může být sankciováno inspekcí práce pokutami až do výše 2 mil Kč. Veronika Odrobinová CZ: Správa nemovitosti jako nový způsob výkonu rozhodnutí S účinností od byl novelou občanského soudního řádu zaveden nový způsob výkonu rozhodnutí správa nemovitosti. Tento způsob by měl být využitelný tam, kde prodej nemovitosti povinného za účelem vymožení pohledávky není třeba. Oprávněný přitom musí označit nemovitost, jejíž správu navrhuje, a doložit, že se jedná o majetek povinného. Možná je i správa spoluvlastnického podílu na nemovitosti. Správu bude provádět soud, přičemž ve složitých případech může ustanovit správce. Oprávnění soudu zahrnuje i možnost upravit vztahy k nemovitosti tak, aby bylo dosahováno nejvyššího možného zisku. Soud tak bude moci za podmínek stanovených zákonem, smlouvou nebo dohodou s druhou stranou ukončit jak nájemní smlouvy, tak smlouvy o dodávkách služeb a pojistné smlouvy, eventuálně založit takovéto vztahy nové. Příjmy získané správou nemovitosti soud po odečtení výdajů odevzdá oprávněnému k uspokojení vymáhané pohledávky. Tomáš Mls strana 3

4 NEWSLETTER CZ: Bude třeba od , kdy vstoupí v účinnost nový zákon o obchodních korporacích ( ZOK ), měnit společenské smlouvy SRO? CZ: Zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí od Navrhuje se nahrazení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí. Změna se týká osoby plátce nebo zrušení osvobození vkladu nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností (JŠ). CZ: Otevření nové pobočky DHP v Praze Dvořák Hager & Partners otevírá novou pobočku v Office Parku Nové Butovice. Právní služby a osobní servis našich právníků tak budou lépe dosažitelné pro klienty z této části Prahy. Právní tým povede advokát JUDr. Jiří Šmatlák. Bližší údaje zde (JŠ). EÚ: Súdny dvor EÚ v prípade Českej sporiteľne a.s. podal výklad práva Podľa Nariadenia Rady č. 44/2001 sa fyzická osoba ako konateľ nepovažuje za spotrebiteľa, ak prevezme ručenie za vlastnú zmenku vystavenú na zabezpečenie záväzkov spoločnosti z úverovej zmluvy (MS). strana 4 Na společnost, která vznikla za účinnosti stávajícího obchodního zákoníku, se nebudou vztahovat dispozitivní ustanovení ZOK a jejich vnitřní poměry, včetně společenské smlouvy, se i nadále budou řídit dispozitivními ustanoveními dosavadního obchodního zákoníku. ZOK nicméně dává těmto společnostem možnost se do dvou let od nabytí své účinnosti podřídit změnou společenské smlouvy novému zákonu jako celku. Jinak je tomu v případě ustanovení ZOK, která mají kogentní (donucující) povahu a nepřipouštějí tak odchylné ujednání. Ve svém 777 odst. 1 ZOK výslovně stanoví, že ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s jeho kogentními ustanoveními, se považují za zrušená ke dni nabytí jeho účinnosti. Samotný ZOK bohužel není jasný v tom, která jeho ustanovení mají donucující povahu. Ustanovení 777 odst. 2 ZOK pak dává obchodním společnostem lhůtu 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK, aby nahradily zrušená ustanovení v souladu s novou úpravou. Nesplnění této povinnosti může být sankcionováno až zrušením společnosti s likvidací. Stanislav Servus

5 NAŠE KANCELÁŘ POSILUJE Tým advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners posílila od 1. března 2013 jako nová partnerka Veronika Odrobinová. CZ: Dohoda o skončení pracovního poměru do minulosti? Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2039/2012 potvrdil, že nelze ukončit pracovní poměr dohodou s účinností přede dnem jejího uzavření. Pracovní poměr v takovém případě zaniká až dnem uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru (MV). CZ: Veronika Odrobinová a Tomáš Procházka členy Kolegia expertů (KE) Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) Uvedení partneři naší advokátní kanceláře se v březnu 2013 stali členy KE AKV, poradního orgánu AKV sdružujícího významné odborníky, který se zabývá především výkladem pracovněprávních předpisů (VO). CZ: Novela exekučního a občanského soudního řádu Od se ruší dvojkolejnost řízení o výkonu rozhodnutí. Exekuce již nenařizuje soud, ale pověřuje exekutora opatřením, proti kterému není možný opravný prostředek. Většina dosud prováděných výkonů rozhodnutí se svěřuje výhradně exekutorům (JŠ). strana 5 Veronika Odrobinová se zaměřuje zejména na pracovní právo, financování, regulaci finančních institucí, jakož i právo společností, fúze a akvizice. Veronika přichází z advokátní kanceláře Schoenherr, kde působila od roku 2007 a vedla oddělení pracovního práva a oddělení bankovnictví a finance. Vedle členství v České advokátní komoře je Veronika Odrobinová členkou pracovní skupiny Labour and Social Affairs při Americké obchodní komoře, členkou představenstva sdružení Czech Employment Lawyers Association a členkou sdružení European Employment Lawyers Association. Pro oblast pracovního práva a bankovnictví a financí je Veronika Odrobinová uváděna prestižními publikacemi hodnotícími úroveň poskytovatelů právních služeb jako je Practical Law Company nebo IFLR Spolu s Veronikou Odrobinovou rozšíří řady advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners i další posila z advokátní kanceláře Schoenherr, advokátní koncipientka Anna Nevečeřalová, se zaměřením na právo nemovitostí a veřejné zakázky, která kromě českého a slovenského jazyka hovoří anglicky i německy. NOVÉ MEDZINÁRODNÉ OCENENIE V LEGAL500 Prestížna medzinárodná publikácia Legal500 s rebríčkami právnických firiem (www.legal500.com) vo svojom vydaní pre rok 2013 opakovane odporúča našu advokátsku kanceláriu v oblastiach korporátneho práva/fúzií a akvizícií, finančného práva/práva kapitálového trhu, riešenia sporov a práva nehnuteľností. Toto ocenenie potvrdzuje hodnotenie kvality našej práce našimi klientmi a vnímanie nášho tímu konkurenciou na trhu právnych služieb. Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o. Oasis Florenc, Pobřežní 394/ Praha 8 Česká republika tel.: fax: Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o. Cintorínska ul. 3/a Bratislava Slovensko tel.: fax:

Kým začne leto. dvořák hager & partners advokátska kancelária NEWSLETTER 2 2015

Kým začne leto. dvořák hager & partners advokátska kancelária NEWSLETTER 2 2015 advokátska kancelária Kým začne leto CZ: Změna posuzování spotřebitelských soutěží ze strany ministerstva financí SK: Lex Váhostav dobrá správa pre veriteľov? EU: Rozsudek k odebrání řidičských oprávnění

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru.

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru. PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem SRPEN 2011 SOUTĚ Ž A EU OBSAH PŘEZKUM CERTIFIKÁTU AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA VE ZKRÁCENÉM STAVEBNÍM ŘÍZENÍ A RIZIKA

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa Červenec 2011 Vítáme Vás v červencovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministerstvo financí

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker &

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

rekodifikace! 2014 nebojte se Soudy změnu zvládnou Daně v roce 2014: sazby se nemění, základy ano

rekodifikace! 2014 nebojte se Soudy změnu zvládnou Daně v roce 2014: sazby se nemění, základy ano PROSINEC 2013 ČÍSLO 10, ročník III. www.cicar.cz zdarma Odborný analytický měsíčník Soudy změnu zvládnou Kdybych byla na místě společníků, optovala bych zřejmě pro nové právo. Značně to zjednoduší a zpřehlední

Více

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M

OBSAH. www.havelholasek.cz/rekodifikace Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y S R P E N 2 0 1 3 OBSAH NÁJEM PROSTORU SLOUŽÍCÍHO K PODNIKÁNÍ REKODIFIKAČNÍ

Více

VYBRANÁ LEGISLATIVA PUBLIKOVANÁ VE SBÍRCE ZÁKONŮ

VYBRANÁ LEGISLATIVA PUBLIKOVANÁ VE SBÍRCE ZÁKONŮ Obsah Vybraná legislativa publikovaná ve Sbírce zákonů Navrhovaná legislativa EU Navrhovaná legislativa ČR Nově publikovaná judikatura Informační list ÚOHS Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány

Více

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H

OBSAH Z Á K O N O M E Z I N Á R O D N Í M P R Á V U S O U K R O M É M Z Á K O N O O B C H O D N Í C H K O R P O R A C Í C H PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem R E K O D I F I K A Č N Í N O V I N K Y B Ř E Z E N 2 0 1 3 OBSAH ZMĚNY V ŽIVOTĚ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PO 1. LEDNU

Více

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem IP&IT BULLETIN PROSINEC 2012 v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií Vážení klienti a obchodní

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt Newsletter o daních, účetnictví, poradenství a auditu Únor 2011 www.pwc.cz Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte, prosím, Marii Čapkovou, marie.capkova@cz.pwc.com, +420

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona Únor 2011 Vítám Vás v únorovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Senát vrátil návrh novely

Více

2/2014. STATĚ Nadace a nadační fondy dle NOZ Některé změny právní úpravy civilního procesu K zákonu o službách spojených s užíváním bytů

2/2014. STATĚ Nadace a nadační fondy dle NOZ Některé změny právní úpravy civilního procesu K zákonu o službách spojených s užíváním bytů 2/2014 STATĚ Nadace a nadační fondy dle NOZ Některé změny právní úpravy civilního procesu K zákonu o službách spojených s užíváním bytů OTÁZKY & ODPOVĚDI Domněnka doručení Závislé smlouvy Vinkulace vkladu

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ČERVENEC 2012 OBSAH VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZASTOUPENÍ V RÁMCI NOVÉHO OBČANSKÉHO U 2 NĚKOLIK

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 VYBRANÉ ZMĚNY V NOVÉ ÚPRAVĚ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vážení, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy akciové společnosti,

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ŘÍJEN 2012 OBSAH VYBRANÉ ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY JEDNÁNÍ PODNIKATELE V NOVÉM OBČANSKÉM U OBCHODNÍ

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku

Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku Problémy obecně prospěšných společností a pobočných spolků SPMP po účinnosti nového Občanského zákoníku Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva od 1. ledna 2014. Občanská sdružení po 1. lednu

Více

1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení...

1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení... ISSN-0322-9653 28. 1. 2015 Ročník XLIX Cena 60 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb.... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení... 3. Pokyn GFŘ č. D-20 Stanovení jednotných

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY SRPEN 2012 OBSAH PRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO VADY OBCHODNÍ PODÍL U JEDNOTLIVÝCH FOREM OBCHODNÍCH

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více