Výroční zpráva místní organizace ČRS Žižkov 1 za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva místní organizace ČRS Žižkov 1 za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva místní organizace ČRS Žižkov 1 za rok 2014 Výbor naší organizace se schází pravidelně každé první pondělí v měsíci. V době odevzdávání úlovkových listů tj.do 15.ledna je sekretariát otevřen každé pondělí,úterý a středu od hod., do konce ledna vždy pondělí a středu. Zajišťujeme pro naše členy plnění členské povinnosti formou brigády v areálu školy, která byla dohodnuta v rámci smlouvy jako reciproční náhrada za poskytnuté služby. Brigáda byla uskutečněna a zúčastnilo se 13 členů naší organizace. Část se zúčastňuje na brigádách na Kyjském rybníku, popř. a jiných lokalitách v rámci Územního svazu Praha. Tento nízký počet brigádníků je následkem stárnutí naší členské základny. Z rozhodnutí členské chůze naší organizace bylo rozhodnuto, že člen, který dosáhne věku 62 let je od brigád osvobozen. Naše členská základna byla informována, že mohou tuto pracovní povinnost odpracovat i na jiných pracovištích ÚSMP. Potvrzení brigád se musí odevzdat do konce listopadu, později se převádí na příští rok a za stávající rok se brigáda musí zaplatit. Zájem dětí a mládeže o rybaření klesá a tím souvisí i s enormním stárnutí členské základny, která každý rok klesá. K proběhla inventura hospodaření naší MO. V roce 2014 došlo ke ztrátě jedné povolenky, toto bylo vyřešeno v rámci naší organizace, jinak nedošlo k žádným jiným ztrátám ani rozporům a proto inventerizační komise doporučuje výboru MO ČRS Žižkov 1 schválit tuto zprávu v plném znění.

2 Ekologie V předchozích zprávách OČV a MO ŽI byl hodnocen zejména neutěšený stav na našich pstruhových revírech a částečně i na mimopstruhových, kde situace není tak alarmující. Rozhodne však není zdaleka ideální. Výstavba čističek se však řek v působnosti našeho ÚS příliš nedotkla.stále však přetrvává nárazové zanášení vedlejších i hlavních toků substrátem (ornicí). Je až neuvěřitelné jaká kvanta zeminy dokáže např. přinést malý Záhořanský potok do rybníka Mordýřka, který je za poměrně krátkou dobu své existence již potřetí odbahňován. Pochopitelně s ornicí jsou do vodotečí přinášeny v zemědělství opět hojně používané pesticidy, herbicidy i těžké kovy, což následně mimo jiné ohrožuje kvalitu masa v rybách. Problematika členské základny Stálý každoroční pokles členů ČRS sice nespadá přímo do ekologické problematiky OČ, přesto určitá návaznost zde je. Specifické je to pro ÚS Praha kde stárnoucí populace má omezené možnosti rybaření z důvodů mobility a naopak pro mladou generaci není nabídka příliš lukrativní a konkurence velmi dobře zarybněných a soukromých zahraničních revíru bez překážek a omezující byrokracie, je značná. Důvodů poklesu zájmu je samozřejmě více. Změnily se životní i sociologické podmínky a příležitosti využití volného času. Jedinou alternativou přilákat do řad rybářů a zejména funkcionářů mladé generace je nabídka zbytečně neomezujících podmínek. Rybaření na lukrativně zarybněných revírech. V nabídce pstruhových revírů nelze ani výhledově předpokládat zlepšení stavu. Je možné pouze pokračovat v každoročním vypouštění zakoupených duháků, sivenů a jejich odlovu dříve než se stanou potravou vydry, kormoránů a pytláků. Odpovídal by tomu i opětovný návrat k lovu 4 kusů Pd za návštěvu. Záchrana a obnovení stavu Pd nebo dokonce lipana je možno považovat za bezpředmětnou iluzi. Jistou možností je obnovení V7 jako hlavního pstruhovému revíru se specifickými podmínkami lovu. Mimopstruhové rybaření je pochopitelně v zájmu většiny členu a jmenovitě starší generace. Reálně však připadají v úvahu hlavně nádrž Hostivař, Džbán a rybník Kyjský s příslušným dominantním rybářským tlakem. Nepochopitelné je, proč mimo rekreační (koupací) sezónu nejsou zmíněné nádrže uvolněné v čelem obvodu. Další rybníky již mají okrajový význam. Potencionálně vhodným sportovním revírem je Velký Počernický rybník, který je tradičně využíván k chovu násad. Je k uvážení převést tento rybník na sportovní rybolov.situace na říčním povodí má z hlediska sportovního rybolovu zhoršující se stav. Vltavu v městě a blízkém okolí bývala rybářsky velmi využívána. Konvoje pramiček kotvených v řečištích však již patří minulosti a podle našich informací je již v současných podmínkách (lodní doprava-motorové čluny) dokonce nebezpečné v řečišti zakotvit. Také výsledky rybářů zde nejsou podle našich informací zdaleka oslňující a je namístě otázka rentability zarybnění. Vltavská nádrž Vranská bývala za mládí pisatele této zprávy velice kvalitním revírem. Hlavním úlovkem byly samozřejmě hojní krásní cejni-

3 se v teplejší Sázavě vytíral. Brzy však byly jeho počty zdecimovány. Tato řeka je nad Pikovicemi, stejně jako převážná část nádrže špatně přístupná. Berounka bývala velice hodnotnou řekou. V současnosti trpí silným zanášením koryta a následnými povodněmi. Samozřejmě tyto řádky nemohou detailně rozlišit všechny příčiny a následky dopadů na zájmy rybářů. Je však zřejmé, že na jejich úbytek vliv mají. Každopádně by bylo záhodno provést na zmíněných řekách detailnější kontrolu stavu zarybnění a způsobů dalšího využití. Celou problematiku nelze pochopitelně rozebrat v této krátké zprávě a bez příslušných odborníků. Zarybňování-Ekonomika Následné úvahy a doporučení vyplynuly z diskusí členů výboru naší MO tj. Seniorů-rybářů s různými preferencemi na rybolovné techniky v munopstruhových revírech a rybářských možností zejména starší generace. Je zřejmé, že nejvíce používanou disciplínou je položená. 44 Z toho vyplývá, že nejvíce lovenou rybou je kapr. Kapr byl, je v současnosti a bude zřejmě i v budoucnosti hlavní lovenou rybou. Tomu ostatně odpovídá nejen složení členské základny, ale i zmíněná charakteristika rybářských revírů. Jsme však přesvědčeni, že druh násady a způsob zajištění její kvality musí respektovat změnu ekonomických poměrů (specializace výroby-tržní vztahy), což je v pražských podmínkách zvláště důležité. Autor této zprávy již desetiletí upozorňuje na nepatřičnou vlastní výrobu násady kapra namísto jeho koupí z profesionální velkovýroby. Vlastní výroba navíc blokuje některé menší rybníky, použitelné pro odchov nedostatkové násady, zvláště candátů. Na takový případ jsme narazili při návštěvě rybníku Jankovák, který byl plný ještě nedorostlého K2 a následné zakalení. České profesionální rybářství produkuje značné množství kapra, který se tržně kupuje pouze na Vánoce ve stále menším množství. Je zde unikátní možnost uzavřít dlouhodobý kontrakt k pravidelným odběrům kapra ve velikosti 45 cm a výše, a to i v průběhu rybářské sezóny. Takto zajištěný víceletý obchod musí být přeci oboustranně velmi výhodný a umožňuje i cenovou bonifikaci. Candát- je mimořádně kvalitní rybou a její ulovení musí působit radost každému rybáři i jeho rodině. Bohužel úroveň zarybnění a počty ulovených ryb kolísají a stagnují na nízké úrovni, což je v naprostém protikladu se západní Evropou. Čím je to způsobeno? Podle našeho přesvědčení, je to velikostně naprosto nevhodnou násadou a tím velmi nízkém přežití ve volné vodě. Poslední údaje uvedené na str. 103, př. 3 Zprávy ČRS ZAR uvádějí vysazení (zaokrouhleně) 1,103 mil. násady v celkové hmotnosti kg. Tedy přibližně 1 mg/ks! Domnívám se, že takové mrhání násadou je i finančně už v dnešní době neakceptovatelné. Je to však údaj za celý ČRS a chceme doufat, že v rámci ÚS Praha se toto neděje. Jaká je možnost řešení tohoto problému, který není aplikován jen u candáta, ale podle autentických zkušeností je i u štiky a jiných dravých ryb. V současné situaci, kdy nemáme vybudovaná příslušná zařízení k hromadné produkci násady minimálně ve velikosti 10 cm, je jedinou možností využít rybniční plochy dosud využívané k chovu kaprů jako např. již uvedený rybník Jankovák. Určitým nebezpečím jsou kormoráni, ale vzhledem k tomu, že návrh nepočítá s přezimováním

4 násady v těchto rybníčkách nemusí být škody velké. Jednoznačně je ověřeno, že malí candáti velmi spontánně berou např. krmnou směs i granulovanou potravu malých duháků Velmi výhodné by bylo možná též použít odpovídající rybochovné zařízení pro tuto rybu. V např. v Německu i jinde jsou dokonce candáti ( rybí filety) chováni v nádržích s polouzavřeným oběhem vody, spojeným s hydroponickým pěstováním zeleniny. V našich podmínkách a finančních možnostech by pravděpodobně velmi dobře vyhovovaly pstruhové kruhové rybníčky (bazénky) s menšími nároky než pro pstruhy. Jsme přesvědčeni, že výrazné zvýšení stavu candáta by zvýšilo atraktivnost rybářského sportu nejen pro starší rybáře (bobkaře), ale zejména pro mladší generaci (přívlač, dropshot) a zahraniční klientelu. Lovu candáta dobře vyhovuje nejvíce položená 44 s použitím mrtvé rybky a jednoduchou udicí (nikoliv dvoj nebo trojháček!) Zpráva byla projednána a redigována výborem organizace a následně schválena členskou schůzí dne Za OČV a ŽP R.Raudnitz

5 Zpráva hospodářského výboru za rok 2014 Hospodářský výbor vedl kolega Štalmach. Docházel na pravidelné porady Územního svazu ČRS a informoval členy výboru naší organizace. V roce 2014 jsme řešili přestupky naších členů, kterých se dopustili při rybaření a byly řešeny rybářskou stráží. Dozorčí komise tyto přestupky projednala s těmito členy, uložila disciplinární tresty podle závažnosti přestupku a s výši trestu členové souhlasili. Při odevzdávání úlovkových listů i nadále musíme pomáhat s doplňováním a opravou úlovkových listů. Při doručení úlovkových listů poštou, bývají tyto vyplňovány pouze částečně, takže musí členové výboru tyto doplňovat. Je velký problém pro členy odevzdávání úlovkových listů v termínu. Naše místní organizace tradičně odevzdává úlovkové listy na územní svaz vždy v termínu. Zpráva odboru práce s mládeží za rok 2014 Odbor vedl kolega Štalmach Pavel. Opětně musíme konstatovat, že odbor je veden z větší části teoreticky než prakticky. Pravidelně jsou děti popř.jejich rodiče že se každé druhé pondělí koná školení popř. jenom proškolování mládeže z jak Rybářského řádu, tak i způsobu lovu podle jednotlivých druhů ryb. V roce 2014 jsme získali dva nové dětské rybáře, se kterými byly následně procvičeny způsoby sportovního rybolovu, byli seznámeni s rybářským řádem a následně museli vyplnit předložené textové otázky, aby jim byl následně vydán Rybářský lístek. Stát se mladým rybářem" je velmi často přání rodičů než samotných dětí". Děti v současné době zajímá více počítač a hry na něm. Tento fenomén stále stoupá a pravděpodobně se nezastaví.

6

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod.

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. ZPRAVODAJ č. 9/2013 ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. KONTAKTY www.rybarimost.cz e-mail: rybari.most@seznam.cz předseda: 777 910 512 jednatel: 777 910

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SCHŮZE NA DRUHÉ STRANĚ - 1 -

POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SCHŮZE NA DRUHÉ STRANĚ - 1 - POZVÁNKA NA ČLENSKÉ SCHŮZE NA DRUHÉ STRANĚ - 1 - MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU MOST RYBÁŘSKÝ ZPRAVODAJ MÍSTNÍ ORGANIZACE ŘÍJEN 2010 Kontaktní místo: ČRS MO Most, J. Seiferta bl. 58; TEL: 777

Více

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ S T A N O V Y Moravského rybářského svazu, o.s. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Moravský rybářský svaz, o.s. (dále jen Svaz) je občanským sdružením podle

Více

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005

Kapka. Úvodní slovo redakce Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E. Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Z P R Á V Y Z A J Í M A V O S T I N O V I N K Y I N F O R M A C E Kapka Zpravodaj státního podniku Povodí Odry 4/2005 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení spolupracovníci, čtenáři našeho podnikového

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE 2. vydání Autoři: Ing. Ivan Bílý Ph.D.: Odbor mládeže ČRS SÚS Ústí nad Labem Jiří Marek: Odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace Telefon: 487 522 179, Mobil: 728 541 505, Mail: simankova@pppcl.cz, Web: www.pppcl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

Více

Účast Českého svazu ochránců přírody ve správních řízeních na okrese Benešov v letech 1996 2007

Účast Českého svazu ochránců přírody ve správních řízeních na okrese Benešov v letech 1996 2007 Účast Českého svazu ochránců přírody ve správních řízeních na okrese Benešov v letech 1996 2007 ANALYTICKÁ A PŘÍPADOVÁ STUDIE Petra HUMLÍČKOVÁ a kolektiv ČSOP Vlašim 2008 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

Více

Sekretariát: Václavské nám. 21 tel.: 222 324 985 113 60 Praha 1 fax: 224 109 374 e-mail: kzps@kzps.cz. S t a n o v i s k o

Sekretariát: Václavské nám. 21 tel.: 222 324 985 113 60 Praha 1 fax: 224 109 374 e-mail: kzps@kzps.cz. S t a n o v i s k o Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Sekretariát: Václavské nám. 21 tel.: 222 324 985 113 60 Praha 1 fax: 224 109 374 e-mail: kzps@kzps.cz S t a n o v i s k o Konfederace zaměstnavatelských

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 99/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění zákonů č. 444/2005

Více

MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ

MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ MIGRACE RYB, RYBÍ PŘECHODY A ZPŮSOB JEJICH TESTOVÁNÍ Metodický postup pro návrh, realizaci a možnosti testování funkce rybích přechodů pro žadatele OPŽP Ondřej Slavík, Zdeněk Vančura a kol. MINISTERSTVO

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1. S krahujcem ve školce MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK 8, BŘEZEN 2014, ČÍSLO 1 S krahujcem ve školce ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...2 ZÁPIS ZE ZASTUPITESTVA...3 ZPRÁVY ZASTUPITELŮ... 17 ŽIVOTNÍ JUBILEA... 26 BILANČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ POLICIE

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

DUNAJ-ODRA-LABE. Zhodnocení situace a dosavadních aktivit plánování a realizace vodní cesty. Analýza z pohledu ochrany přírody a životního prostředí

DUNAJ-ODRA-LABE. Zhodnocení situace a dosavadních aktivit plánování a realizace vodní cesty. Analýza z pohledu ochrany přírody a životního prostředí Zhodnocení situace a dosavadních aktivit plánování a realizace vodní cesty DUNAJ-ODRA-LABE Analýza z pohledu ochrany přírody a životního prostředí Unie pro řeku Moravu Brno 1999 Předmluva.. 3 Úvod. 4 Historie

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona]

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona] 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

kontakt říjen 2003 ročník 8 číslo 10 zdarma

kontakt říjen 2003 ročník 8 číslo 10 zdarma kontakt říjen 2003 ročník 8 číslo 10 zdarma Organizační struktura a řízení musí být jednodušší a přehlednější Anketa: Jak jste spokojeni s DP-KONTAKTem? Vážení čtenáři, obracíme se na vás s prosbou o pomoc

Více

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz

KAPKA. zima 2009. Úvodní slovo generálního ředitele. V tomto čísle naleznete: www.pod.cz Z p r á v y Z a j í m a v o s t i N o v i n k y I n f o r m a c e Kapka - zima 2009 Povodí Oddr y, státní podnik 1 KAPKA Z p r a v o d a j s t á t n í h o p o d n i k u P O V O D Í O D R Y zima 2009 Úvodní

Více

Venkovské noviny. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Venkovské noviny. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Venkovské noviny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Občasník pro venkov ČÍSLO 1/2009 LEDEN 2009 Poslanci potvrdili více než miliardu korun na dotační programy

Více

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu Nové nástroje pro zvýšení fyzické dostupnosti bydlení URBANISTICKÁ KALKULAČKA URBANKA

Více