Vývoj právní úpravy rybářství na našem území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj právní úpravy rybářství na našem území"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Právo a právní věda Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vývoj právní úpravy rybářství na našem území Pavel Pumpr 2014

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Vývoj právní úpravy rybářství na našem území zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury... Pavel Pumpr 1

3 Rád bych tímto poděkoval vedoucímu své diplomové práce JUDr. Bc. Jaromíru Tauchenovi, Ph.D, LL.M. Eur. Int. za odborné vedení, rady a čas, který mi věnoval. 2

4 Abstrakt Diplomová práce Vývoj právní úpravy rybářství na našem území popisuje legislativní vývoj rybářství a rybářského práva. V úvodní části práce rozebírá tématiku nejstarších právních pramenů. Důraz je kladen na období feudalismu. V další části práce popisuje přechod od prvotních právních předpisů k moderní právní úpravě rybářství. Závěrečná část se věnuje moderní právní úpravě rybářství v českých zemích až do devadesátých let 20. století. Klíčová slova Rybářství Rybníkářství Zákon o rybářství Právo rybolovu Rybářská stráž Český rybářský svaz Ochrana rybářství 3

5 Abstract in english The aim of this thesis is to look into a development of legal framework concerning the issue of fishing in the Czech Republic. In the introductory part covers the legal framework, its development and the laws relating to the issue of fishing. Furthermore, the oldest juridical resources are analysed. There is also an emphasis put on the decisions made by the Czech congress and its subsequent development of hunting. The thesis also describes the monarchs patents regarding the area of poaching. Finally, this piece of work covers the legal framework of hunting up to 1920s. Key words in english Fishery Fishponds Fisheries Act Right fisheries Fishing guard Czech Fishing Union Protection of Fisheries 4

6 Obsah ÚVOD VÝVOJ RYBÁŘSTVÍ DO PRVNÍ POLOVINY 19. STOLETÍ POČÁTKY RYBÁŘSTVÍ RYBÁŘSTVÍ VELKÉ MORAVY RYBÁŘSTVÍ V DOBĚ FEUDALISMU Rybářství na českých řekách Zlatý věk rybníkářství Rybářské cechy Rustikální rybáři Živnostenští rybáři VÝVOJ RYBÁŘSTVÍ OD DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ DO KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY OBDOBÍ RAKOUSKÉ MONARCHIE Zrušení poddanství Cesta k prvním kodifikacím rybářského práva Obecný zákoník občanský č. 946/1811 Sb. zák. soud. (ABGB) a říšský vodní zákon č. 93/ Základy moderního rybářského práva Zemský zákon č. 22/1885 čes. z. z., o zvelebení rybářství ve vnitrozemských vodách Rozbor zákona Přínos tohoto zákona pro rybářství Říšský zákon č. 58/1885, o úpravě rybářství ve vodách vnitrozemských Zemský zákon rybářský č. 62/1896 mor. z. z OBDOBÍ MEZIVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA Počátek státního rybářství v Československu Snahy o uzákonění nového rybářského zákona Reakce tisku na situaci neexistence jednotné právní úpravy rybářství Drobné změny ve veřejné správě rybářství Judikatura nejvyššího správního soudu v oblasti rybářského práva ZMĚNY PROVEDENÉ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA Vládní nařízení č. 5/1942 Sb., o částečné úpravě rybářství VÝVOJ RYBÁŘSTVÍ PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE DO ROKU DEKRETY PREZIDENTA REPUBLIKY DRUHÁ POZEMKOVÁ REFORMA ZÁKON Č. 62/1952 SB., O RYBÁŘSTVÍ Rozbor zákona a změn, které přináší PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU Č. 62/1952 SB Vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 19. prosince 1952, č. 363 Ú. l Vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 8. června 1953, č. 170 Ú. l Vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 9. června 1952, č. 142 Ú. l JUDIKATURA VÝVOJ RYBÁŘSTVÍ OD ROKU 1953 DO 90. LET 20. STOLETÍ ZÁKON Č. 102/1963 SB., O RYBÁŘSTVÍ Rozbor zákona PROVÁDĚCÍ A POZMĚŇOVACÍ PŘEDPISY NOVELIZACE V 90. LETECH 20. STOLETÍ

7 4.3.1 Novela zákonem č. 238/1999 Sb JUDIKATURA Ústavní soud Nejvyšší správní soud Nejvyšší soud VÝVOJ ORGANIZACE RYBÁŘSTVÍ PRŮŘEZ HISTORIÍ RYBÁŘSKÝCH SVAZŮ ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Stanovy Perspektivy RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A JEJÍ VÝVOJ VÝVOJ RYBÁŘSKÉ STRÁŽE OD FEUDALISMU AŽ DO 90. LET 20. STOLETÍ Prvopočátky v době feudalismu Úprava v prvních zemských zákonech o rybářství Rybářská stráž a její vývoj do 90. let 20. století POŽADAVKY NA ZÁJEMCE O FUNKCI RYBÁŘSKÉ STRÁŽE RYBÁŘSKÁ STRÁŽ V PRAXI PYTLÁCTVÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

8 Úvod Nežil ten, kdo nerybařil. K úvodním slovům diplomové práce jsem zvolil myšlenku, která náleží velkému českému literátu Janu Nerudovi. Tato jednoduchá věta dokáže nejpřesněji vystihnout, co cítí každý pravý rybář. Já osobně pravým rybářem nejsem, ale již v dětství jsem měl příležitost držet v rukách rybářský prut, a pokud zmíním město Třeboň, ve kterém jsem zatím prožil převážnou část svého života, napoví, proč jsem si zvolil jako téma diplomové práce vývoj právní úpravy rybářství na našem území. Pokud hovoříme o rybářství, které vztahujeme na území našeho státu, je svými tradicemi a vnitrozemskými podmínkami pojmem naprosto odlišným od světového rybářství. Dále bych chtěl upozornit, že je třeba odlišit rybářství v rybnících a rybářství v tekoucích vodách, tyto dvě základní složky rybářství se vyvíjely zcela odlišně a v celé své práci jsem se snažil tyto dvě složky od sebe odlišovat. Abychom dokázali posoudit úpravu rybářství, je potřeba poznat její vývoj, který úzce souvisí se sociálním rozvojem společnosti a se změnami, na které se pokoušela právní úprava rybářství reagovat. Tento vývoj jsem se pokusil popsat ve své práci, kdy vedle analyzování právních pramenů a legislativních změn, kterými si rybářství za mnohá století prošlo, jsem se snažil nastínit i společenské změny, které měly na vývoj právní úpravy podíl. Práce začíná popisovat vývoj rybářství v nejstarších dobách, kdy se rybářství řadí mezi nejstarší zdroje lidské obživy. Následný rozvoj společnosti vedl k tomu, že se měnilo základní pojetí rybolovu. Tudíž určitá právní regulace byla nutná, ale nebylo potřeba vydávat zvláštní zákony. Jednalo se pouze o instrukce či řády, které si vydávala vrchnost, církev nebo města pro své spravované oblasti. Toto je taky hlavním těžištěm úvodní části. Další část práce je spojena s obdobím od konce 19. století, kdy nastala potřeba podrobnější úpravy rybolovu. Zákony vydané v tomto období se považují za základ moderního rybářského práva. Následující část popisuje události po druhé světové válce a hlavně dlouho očekávané vydání nového rybářského zákona, který jako první sjednotil právní úpravu rybářství na našem území. Hlavní zaměření mé práce je na historický vývoj rybářství. Z toho důvodu končím vývoj rybářství novelizacemi v devadesátých letech 20. století, tudíž práce neobsahuje aktuální zákon, který upravuje rybářství. Závěrečné kapitoly jsem věnoval institucím, které mají z hlediska rybářství důležitá postavení. Hlavním cílem mé práce je srozumitelně podat historický vývoj právní úpravy rybářství na našem území od nejstarších dob v pravěku, přes první prameny v období feudalismu, až po 7

9 devadesátá léta 20. století. K zajištění určité kvality a přínosu, snažil jsem se pracovat s dobovou literaturou a hledal co nejvíce podkladů, které se k tématu vztahují. Jako prameny své práce jsem se snažil použít historické právní předpisy, instrukce, řády, dobové komentáře k zákonům, dobové periodické publikace a stenoprotokoly ze schůzí zákonodárných orgánů. Díky tomu, že bydlím přímo v Třeboni, využil jsem materiály ke své práci ze Státního oblastního archivu v Třeboni, kdy společně se studováním Archivu českého, jsem načerpal převážnou část podkladů pro sepsání kapitol, které se zabývají obdobím feudalismu. Pro sepsání dalších kapitol jsem využil dostupných publikací. Rybáři mají k dispozici velké množství publikací, jejichž zaměření je hlavně na sportovní rybářství, ve kterých jsou jim poskytnuty odborné rady a pomoc. Bohužel v oblasti věnované rybářství a jeho úpravě právními předpisy, jsem se setkal s nedostatkem publikací zaměřených na tuto problematiku. Za jedno z posledních relevantních děl lze považovat práci Vratislava Vimra České rybářské právo: systematický výklad rybářských zákonů a nařízení, platných v zemi České a texty rybářských zákonů a nařízení a ještě práci JUDr. Tomáše Soukupa Zákon o rybářství. Tedy hlavní období, které je postiženo tímto nedostatkem, je období socialismu. Podobná situace je i s judikaturou socialistického státu. 8

10 1 Vývoj rybářství do první poloviny 19. století 1.1 Počátky rybářství Území dnešní České republiky bylo osídleno člověkem, kterého můžeme považovat za našeho předka, přibližně před 50 tisíci lety. Tito lidé jako svůj hlavní nástroj využívali kámen, proto se této době říká doba kamenná. Období doby kamenné se dělí na paleolit, mezolit a neolit. Z období paleolitu máme první poznatky ohledně lovu ryb. Lov ryb patřil k jedné z nejdůležitějších součástí obživy pravěkého člověka. Vůbec první způsob lovení ryb byl pomocí tzv. kostěné harpuny. Nálezy tohoto loveckého nástroje ukazují na jeho velice jemné opracovaní, které stálo velké úsilí a mnoho práce. Už toto naznačuje, jak velký význam byl dáván lovu ryb. Jak se vyvíjel člověk, tak se společně s ním vyvíjela technika lovu ryb. Mezi další nástroje řadíme kostěné udice. Tento nástroj je velice zajímavý a to z toho důvodu, že jeho myšlenka a princip fungování, který se samozřejmě postupem času obměňoval, se ve své podstatě zachoval až do dnešní doby, dnes se s ním můžeme setkat v oboru rybářství, kterému říkáme sportovní rybaření. Mezolit znamenal pro rybářství významný pokrok, pohybujeme se přibližně v 8. až 5. století před naším letopočtem. Už v této době se můžeme setkat s rybářskými nástroji jako je síť nebo první dlabané čluny. Sídla z této doby jsou rozeseta po celém našem území a hlavně v blízkosti vod. Právě důkaz osídlení v blízkosti jezer nebo řek poukazuje na veliký význam rybolovu jako hlavního zdroje obživy a to i z důvodu, že na našem území nežila tak vysoce početná stáda velké lovné zvěře, jak tomu bylo v paleolitu. Neolit z pohledu rybářství nebyl nikterak významný, toto období je významné spíše z pohledu vývoje vzniku zemědělské kultury přibližně ve 4. století před naším letopočtem, proto se také hovoří jako o neolitické zemědělské revoluci. Člověk si osvojil základy zemědělské výroby, což spočívalo ve zvládnutí pěstování rostlin na polích a chovu domácích zvířat, tím došlo k osvobození od závislosti na přírodních zdrojích. Jak jsem se zmiňoval výše, z pohledu rybářství nešlo o nikterak důležité období. Rybolov byl i nadále součástí obživy a člověk hlavně zdokonaloval stávající techniky a nástroje pro rybolov. 1 1 ANDRESKA, Jiří. Rybářství a jeho tradice. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, s ISBN

11 Konec období neolitu na našem území způsobil vliv dvou kultur. Na jedné straně od západu kultura zvoncových pohárů a od východu kultura se šňůrkovou keramikou. Pohybujeme se kolem roku 1700 před naším letopočtem a u nás nastupuje nejstarší doba bronzová. Objevem nové suroviny se obměňují i rybářské nástroje, člověk se naučil s tímto kovem pracovat, tudíž udice mají už zpětný háček společně s očkem, aby bylo možné háček lépe uvázat. Na objev bronzu navazuje objev železa, který se datuje kolem roku 1000 před naším letopočtem, které našlo své uplatnění v podobě materiálu vhodného pro výrobu udic nebo vícehrotých vidlic. 2 Když bychom se komplexně podívali na dobu pravěku, tak závěr který bychom vyvodili je, že člověk osidluje území v blízkosti řek a jezer. Toto nám dokládají mnohé archeologické nálezy prvních rybářských nástrojů, které postupně člověk zdokonaloval, a nálezy zbytků kostí z těchto oblastí. Rybolovem člověk uspokojoval pouze vlastní potřeby. Archeologové dospěli k závěru, že již v době kamenné byl lov ryb jedním z velmi důležitých způsobů získávání kvalitní a plnohodnotné potravy. 3 V době starověku je nejdůležitější oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, která se nazývá Mezopotámie. Oblast Mezopotámie je považována za oblast, kde byly položeny základy zemědělství, prvního písma a prvních psaných zákonů, tudíž propojení těchto třech znaků je z pohledu rybářství velice důležité. Nacházíme se v období kolem roku před naším letopočtem. 4 Z této oblasti se můžeme setkat s nálezy různých rybářských předmětů, vyobrazení s rybami nebo rybářskou tématikou vyrytou do hlíny. Nalézáme první písemné zprávy o rybářství. Jsou zaznamenány na hliněných tabulkách tehdejším klínovým písmen. Dozvídáme se, že už v tomto období král Luganda ustanovil jakési úředníky, kteří jménem krále Lugandy odírali řemeslníky, rolníky a rybáře. Zároveň byli jmenování dozorci, jejichž hlavním úkolem byl dohled nad chovem hospodářských zvířat a nad rybolovem, následně dohlíželi nad tím, aby rybáři nezapomněli odvést část výtěžku z lovu ryb do státní pokladny. Dozorci byli u rybářů velice neoblíbení, protože docházelo k vykořisťování rybářů a zneužívání postavení dozorce. Po následném povstání, jehož impulzem bylo právě zmíněné vykořisťování rybářů, mělo za následek svržení krále Lugandy a tím došlo i ke zrušení dozorců nad rybolovem. Následně došlo ke zlepšení života rybářů, které vyjadřuje i sumerský kronikář, když píše o tom, že syn malého 2 ANDRESKA 1987 op. cit. s HEMELÍK, Tomáš. Rybářství a právo. 1.vyd. Praha: Nakladatelství ORAC, s.11 ISBN ANDRESKA 1987 op. cit. s

12 člověka zřídil pro ryby rybníček, pak už mu nikdo rybu neukradl. Právě zmínka o tomto rybníčku se považuje za nejstarší písemně zachycený záznam rybníku v dějinách lidstva Rybářství Velké Moravy Nyní se vrátíme z území starověké Mezopotámie zpět na území našeho státu a to konkrétně do oblasti, kde se rozkládala Velkomoravská říše, jejíž prvopočátky sahají do období 6. a 7. století, kdy k nám od východu přicházejí slovanští osídlenci, kteří s sebou přinášejí i svoji kulturu, která zahrnuje znalosti z oblasti rolnictví, chovu domácích zvířat, lovu zvěře, včelařství a rybářství. 6 Nejpozoruhodnější nálezy se nacházejí v oblasti Mikulčic, kde bylo nalezeno mnoho exemplářů, které můžeme zařadit do oboru rybářství. Součástí obživy obyvatelstva Velké Moravy byl též lov a rybolov. Rybolov dokládají četné nálezy rybích kostí, bronzové a železné háčky s udicí, z nichž některé jsou tak veliké, že na ně mohly být chytány ryby o váze až 100 kg. Našly se i harpuny. Ryby byly též loveny pomocí sítí a proutěných vrší. 7 také vlastní pozůstatky rybích kostí i šupin. Tyto pozůstatky se sice ve výplni objektů a ve vrstvách jen velmi těžko uchovávají, ale pečlivě prováděný výzkum spojený s proplachováním a přesíváním je dokáže eliminovat. 8 Mezi nejcennější nálezy, které byly v Mikulčicích v rámci archeologického výzkumu učiněny, jsou 3 čluny, které jsou vydlabané z jednoho kusu kmene. Velké bohatství rybářských nálezů, kterým oplývá oblast Mikulčic, je dokladem velkého bohatství ryb v této oblasti. Díky teplejšímu klimatu, úrodné půdě a naplaveninám zde byly vytvořeny velice příznivé podmínky pro život ryb. Určitě i v dnešní době můžeme předpokládat, že další výzkumy v oblasti mikulčického hradiště budou dále doplňovat dosavadní představy o podobě rybolovu v dobách Velkomoravské říše. 9 5 ANDRESKA 1987 op. cit., s ANDRESKA, Jiří. Lesk a sláva českého rybářství. 1. vyd. Praha: Nakladatelství NUGA, s ISBN DEKAN, Ján. Velká Morava: doba a umění. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Odeon, s. 22 ISBN MĚŘINSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. 1. vyd. Praha: Nakladatelství LIBRI, s. 303 ISBN ANDRESKA 1987 op. cit., s

13 1.3 Rybářství v době feudalismu Právo rybolovu bylo v předešlých obdobích dle nejpravděpodobnějších předpokladů založeno na úplné svobodě. Kdokoliv, kdo měl přístup k vodnímu toku, mohl bez jakéhokoliv omezení lovit ryby a přivlastnit si je. Změna tohoto pojetí rybolovu přichází společně se vznikem kmenového zřízení a následným vznikem státních útvarů na našem území. Od této chvíle dle právních představ náleží veškerá půda v zemi panovníkovi, tomu nenáleží pouze pozemky, ale do jeho vlastnictví spadají také veškeré porosty, řeky a potoky se vším, co se v nich nacházelo. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že právo rybolovu přechází do rukou panovníka. On je oprávněn s ním disponovat, musíme zde ale zdůraznit, že se jedná a právní fikci. Hlavním smyslem nebylo, že by panovník chtěl držet veškeré tyto pozemky, pro něj bylo nejdůležitější přivlastňování si výnosů hospodářské činnosti na těchto pozemcích. Tato skutečnost je pro další období důležitým momentem, protože panovník konkrétní lokality přenechával členům své družiny k výkonu vlastnického práva a následně za to od nich vybíral naturální nebo peněžní dávky. 10 Písemné zmínky o těchto peněžních dávkách můžeme najít z roku 1479, kdy rybáři usedlí v Komořanech sepsali své obecní povinnosti a práva odedávna obvyklá..poddaní komory královské Komořanští zachovali si z dávných časů větší volnost a menší břemena, než sic po Čechách stalo se pravidlem. Podle článků 1. a 12. Neplatili v Komořanech úroku z půdy, nýbrž platili jen z rybaření šos, jenž činil jeden peníz týdně po tu část roku, kdy jezero nebylo zmrzlé, a krom toho dávali jiné nevelké dávky Rybářství na českých řekách První zmínky o našich řekách dokázal na počátku 12. století výstižně zachytit kronikář a děkan pražské kapituly Kosmas. V jehož Kronice české se píše: V Evropě leží Germánie a v jejích končinách směrem k severní straně daleko široko se rozkládá kraj, kolem dokola obklíčený horami, jež se podivuhodným způsobem táhnou po obvodu celé země, že se na pohled zdá jako by jedno souvislé pohoří celou tu zemi obklopovalo a chránilo. Vody tam byly čisťounké a k lidskému užívání zdravé, rovněž i ryby chutné a výživné, je to divná věc a lze z ní 10 HEMELÍK 2000 op. cit., s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s

14 uvážiti, jak vysoko se vypíná tato země: nevtéká do ní žádná cizí řeka, nýbrž všechny toky malé i velké, pojaty arci do větší řeky, jež slove Labe, tekou až do Severního moře. 12 Kosmas musel znát mnoho o řekách, rybách a rybolovu, jelikož se ještě v jeho kronice nachází zmínky o rybolovu. Například v pověsti o Durynkovi a Neklanovi se píše o lovení ryb v zimě. Dále můžeme najít v událostech z roku 1108 zmínku o rybářské vrši. Avšak hlavní cílem, proč psal kroniku, nebylo popsat hospodářské dějiny na našem území, ale spíše popsání dějin z politického hlediska. 13 Také pokračovatelé, kteří navazují na Kosma, nás informují o říčním rybolovu. Například kanovník vyšehradský píše v roce 1140 o údajném zázraku na řece Sázavě, která teče podél kláštera. Mělo dojít k přerušení vodního toku řeky, a aby pověst dostala více na významu, opat a jeho bratři kláštera sbírali neobyčejně veliké ryby a raky přímo v suchém řečišti. 14 Rybářství na řekách, na rozdíl od rybníků, je právem veřejným do doby, kdy bylo rybářské právo v řekách právem dominikálním, tudíž příslušelo výlučně pozemkové vrchnosti, nebylo potřeba rybářství na řekách upravovat zvláštními zákony. Rybářské předpisy byly vydávány od 16. století, příkladem může být rybářský řád Rudolfa II. z 3. června 1583 nebo rybářské řády Karla VI. z roku 1720 a Vrchnost uplatňovala právo rybolovu na celém území svého panství jako vrchnostenský regál. Bylo tedy na vrchnosti, jak si upraví poměry na svých pozemcích, konkrétně tedy na řekách. Příkladem nám může být zmínka z Archivu českého, která pochází z 15. století. Jde o Svědectví o řádech rybářských při lovení ryb a při bití bobra v Labi u Kolína ze dne 16. března Město Kolín mělo od krále Jana a od pozdějších králů výsadu lovit ryby v řece Labi. Co je napsáno v tomto řádu zachovávají rybáři od starodávna. 16 *1+ Item. Ktož jsú Labe najímali, ti jsú byli za hospodáře a za straší. Ti hned svolali všecky nágrošníky a k niem mluvili, aby se v lásce a při zvyklostech starobylých zachovali, co jest mezi nimi za obyčej a za právo od dávních předkuov i jimi uloženo a ustaveno, tovaryšstva spojujíce, kto by s kým dělati měli. 12 KOSMAS. Kosmova kronika česká. 5. vyd., Praha: Nakladatelství Svoboda, s ANDRESKA 1997 op. cit., s ANDRESKA 1987 op. cit., s ŠÍMA, Alexandr. Právní předpisy pro rybáře. 1. vyd., Praha: Nakladatelství PANORAMA, s. 20 ISBN KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s

15 *2+ Item. Hospodáři, kteří Labe najali, ti mají napřed všech jezer požívati, a Tišinského břehu: tu nemají nágrošníci chvoróv klásti, a v veřezích ovšem žádného lovu nemají mieti. *3+..hospodáři nemají suťmi loviti s člunuov. *4+ Který sobě v kterém jespě výklestek *učiniĺ+, bu d nágrošník neb hospodář, nemá jemu jiný překážeti na tom místě *5+ Když Labe stane a zamrzne, že mají všickni spolu loviti na podledníky, hospodáři i nágrošníky. *6+ Item. Co se dotýče bití bobra koši, že jeden sám bez jiných nemá bíti nikdež, než všickni ze spolka 17 Celkem obsahuje řád 12 pravidel, určitě největší neznámou v textu pravidel bude pro laika slovo nágrošník, které se objevuje v rámci každého pravidla. Slovo nágrošník je významově stejné jako příslušník cechu rybářského. Dá se předpokládat, že rybáři se spojovali v jednotná bratrstva v rámci každé řeky nebo jednoho města a sepisovali takto svá vlastní pravidla lovu ryb, která vycházela z dlouhých let utvářejících se pravidel a zvyklostí mezi rybáři. Více o rybářských bratrstvech a jejich pravidlech bude uvedeno dále v samostatné kapitole. V 10. až 13. století se mnozí rybáři stali poddanými klášterních velkostatků. Konkrétní písemnou zmínkou je Hejtmanská instrukce na statcích kláštera Svatojirského z 30. prosince S rybáři na pronajaté řeky, co z nich buďto na penězích neb rybách vrchnost dávati povinni jsou nájemní cedule zdělati. 18 Přijetím Vladislavského zřízení zemského v roce 1500 došlo k vyostření vztahů mezi šlechtou a královskými městy. Až hrozba v podobě selského povstání přiměla oba znesvářené tábory k jednáním, jejichž výsledkem byla Svatováclavská smlouva z roku Ustanovení Svatováclavské smlouvy se týkalo rybářství, konkrétně bylo městům přiznáno právo rybolovu v řekách, potocích a rybnících, které leží uvnitř jejich obvodu KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s. 605, S VIMR, Vratislav. České rybářské právo: Systematický výklad rybářských zákonů a nařízení, platných v zemi České a texty rybářských zákonů a nařízení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství V. Linhart, s

16 1.3.2 Zlatý věk rybníkářství Mezi rybáři (rybáky) a rybníkáři musíme dobře rozlišovat. Rybáři se narodili současně s loveckým životem lidí na naší planetě, leč rybníkáři objevili svou profesi z potřeby postavit místo pro ryby rybník. 20 Jako jedna z nejslavnějších dob našeho rybářství se považuje výstavba rybníků. Hlavně období 16. století, kterému se také jinak říká zlatý věk českého rybníkářství. Nejstarší zmínky o počátcích rybničního hospodářství na našem území pochází z 11. století. 21 Konkrétně je můžeme nalézt například v Kosmově Kronice české. V Dodatku o Děthartovi, opatu kláštera Sázavského z roku 1097, se píše, že tento opat se zasloužil o rozmnožení majetku kláštera, ve kterém jsou zahrnuty vody a strouhy i s rybníky. 22 Dále nám může posloužit jako zmínka dopis krále Přemysla Otakara I. z roku 1227, který obsahuje povolení krále pro opata kláštera v Louce koupit ves Lovětín a v ní si mohl zřídit rybníky v libovolném množství. Tyto zmínky nám alespoň trochu poodhalují dějiny nejstarších rybníkářských dějin v období 10. až 13. století, ale lze se domnívat, že rybníků na našem území bylo mnohem větší množství, než kolik se o nich dochovalo zmínek. V průběhu 14. století počíná rozmach stavění rybníků na našem území. Stavba rybníků je i podpořena samotným Karlem IV. 23 Karel IV. vydává Majestát, kde se píše: Aby království Naše Čechy mělo hojnost ryb a výparů, velí se stavům i městům pilně zřizovati rybníky i pro hojnost ryb i pro to, aby půda se co možná využitkovala a 16. století je výstavba rybníků na vrcholu, rozvoj rybníkářství se stal jedním z nejvýznamnějších faktorů rozvoje společnosti. Z rybníků je čerpán předpokládaný užitek. Rybníky budovali šlechtici, ale také města a církevní instituce HULE, Miroslav. Rybnikářství na Třeboňsku historický průvodce. 1. vyd. Třeboň: Nakladatelství CARPIO, s. 3 ISBN ANDRESKA 1987 op. cit., s KOSMAS 1972 op. cit., s ANDRESKA 1987 op. cit., s HULE 2000 op. cit., s ANDRESKA 1987 op. cit., s

17 Až do druhé poloviny 19. století umožňovalo právo volně lovit ryby všem zájemcům, protože ryby byly považovány za věci bez pána, tedy si je mohl kdokoliv přivlastnit. Tento princip však platil jen ve vodách tekoucích, nikoliv v rybnících, neboť na těchto vodních plochách hospodařil vždy vlastník. 26 Z výše uvedeného plyne, že voda v rybníkách je vodou soukromou, která je v dispozici majitele rybníku. Právní úprava ohledně rybníků byla v rukách vlastníků rybníků, závaznost těchto pravidel byla zaručena hrozbou tvrdé sankce od majitele v případě nedodržení. Z pohledu, kdo byl vlastníkem rybníků v této době, lze se domnívat, že tato pravidla nebyla brána na lehkou váhu, jelikož majitelé měli velkou autoritu. Pravidla byla vydávána v podobě instrukce týkající se přímo rybníků nebo problematika rybníků byla obsažena v různých řádech, aby na rybnících nedocházelo ke škodám a bylo s nimi správně zacházeno. Například v 16. století můžeme narazit na zmínku o rybnících v Brtvínově návodu o správě lidu poddaného z roku 1540, kde se píše: O rybnících sluší také bedlivost v péči zvláštní míti, aby se nikdež žádná škoda na rybnících, na hrázích, na splavích neb jinde, a zvlášť také na rybách buď vodami velikými, a ryby proti vodě ven aby nešly, buď také někdo aby jich nekradl. Zvlášť v létě, když krajům jdou aneb se trou; též také na vazbách nebo jiném nádobí rybničném, toho všeho ať se šetří, zvlášť když se pak loví, jest o tom napřed dosti oznámeno, ježto se jím, kdož chce bedlivejm bejti, má zpraviti. 27 Příkladem instrukce týkající se rybníků je Instrukce Fridlanská 1628 o rybnících. Celkově se skládá z 19 bodů, ve kterých je postupně upravena veškerá péče, která má být rybníkům vynaložena. 28 Rybníky představovaly nejen zdroj ryb a jejich hospodářský užitek, ale také bezprostřední nebezpečí, které hrozilo městům, obcím a vesnicím v jejich bezprostřední blízkosti, pokud by došlo k protržení hráze. Například v Řádu poddanském Jaroslava z Martinic z roku 1638 se píše: *Z* Rybníkův J*VH*Mti páně kdyby který tekl a voda se hrází probírala, kdožkoli to spatřiti, hned o tom JMti pánu *Jeho Vysoké Hraběcí Excelenci* neb p. ouředníku oznámití jmá. 29 Velkou ránou pro rybníkářství byla třicetiletá válka, která celkově vedla ke zdrancování naší země ve všech směrech. K obnově péče o rybníky došlo až v druhé polovině 17. století, avšak 26 HEMELÍK 2000 op. cit., s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s

18 už v 18. století dochází ve velkém k rušení rybníků. Bylo to zapříčiněno změnou tehdejšího zemědělství, jelikož se zvýšil počet obyvatel, bylo zapotřebí více zemědělské půdy, kterou plochy zrušených rybníků nabízely v hojné míře Rybářské cechy V místech, kde se nacházel větší počet rybářů, zákonitě tedy ve městech, zakládali tzv. cechy, kterým se též říká rybářská bratrstva. Hlavním obdobím, kdy tato bratrstva vznikala, je období 15. a 16. století. 31 Z historických pramenů vyplývá, že rybářské cechy se nejčastěji vyskytovaly na řekách. Řeky si bratrstva rozdělila na jednotlivá povodí, na jejichž území vykonávali svoji vlastní správu. 32 Dále mohla vznikat bratrstva v rámci jednoho okresu, jako příklad si můžeme uvést. Když město Jindřichův Hradec mělo v 15. století 6 rybářů a město Tábor 4 rybáře, sdružili se všichni v jeden cech. Do cechu rybářů byli neradi bráni prodavači ryb, obchodníci s rybami. Důvodem bylo to, že jak obchodník, tak prodavač prodávali vedle ryb domácích, také ryby mořské. 33 Příkladem, jak takový cech vznikal, nám je výtah z archivu Děčínského. 1584, 9. dubna: Vrchnost Děčínská vysazuje cech rybářský. Jindřich starší a Jindřich mladší bratří Bínští a Podmoklích vysadili cech rybářu na Děčíně a v podíle Podmokelském: Pilně do kostela choditi, v neděli nepracovati, leč po nešpořích, pod pokutou jedné šestiny piva do cechu. Když se zanmení vůkol pošle, do cechu přijíti; kdo znamení dostane, a dále ho nepošle, jest povinen dáti 2 gr. malé pokuty. O každém kvartále má každý 2 peníze do pokladnice vložiti. Kdo některou hlavní rybu naloví, lososa, sumce atd., má do pokladnice 1 groš malý dáti, a ty, jako jiné ryby, nemá nide na prodej podati, než k našemu dvoru..nesmí se loviti než s povolením vrchnosti nebo úředníků; k tomu má každý mistr sám s lodí přijíti aneb z dobré příčiny jiného v lově zkušeného poslati; nezkušený nemá připuštěn býti; kdo nepřijde, toho dne žádného podílu nedostane ANDRESKA 1987 op. cit., s ANDRESKA 1997 op. cit., s HEMELÍK 2000 op. cit., s Teplý, František. Příspěvky k dějinám českého rybníkářství. 1. vyd. Praha: Nákladem ministerstva zemědělství republiky Československé, 1937, s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s

19 Obsahem tohoto textu jsou tzv. artikule, které upravovaly vnitřní pravidla pro členy cechu. Jsou obsaženy povětšinou, jako v tomto případě, v zakládací listině. Právě v těchto základních cechovních předpisech můžeme nalézt první zárodky rybářského práva, jelikož jsou v nich obsaženy základní pravidla lovu ryb, ale i způsob jejich realizace na trhu a chování lidí, kteří se podíleli na výkonu rybářství. S trochou mírou nadsázky se dá hovořit o tom, že ty artikuly představují pro rybářská bratrství, z hlediska soudobé terminologie, formu jakési profesní ústavy, pracovního kodexu, správního, občanského i trestního práva, ale pouze v míře přijatelné za podmínek feudální společnosti. S některými těmito pravidly se můžeme v dnešní době setkat v podobě základních zásad, na kterých funguje rybářské právo Rustikální rybáři Vedle rybářských cechů existovali tzv. rustikální rybáři. Již od středověku se na venkovských panstvích dělila půda na dominikální a rustikální. Půda dominikální byla přímo pod správou panství, panských úředníků a ostatních zaměstnanců. Půda rustikální náležela poddaným rolníkům, kteří si ji sami obhospodařovali, mimo robotní povinnost. 36 Z toho si vyvodíme, že rustikální rybáři byli poddaní, kteří měli od panských v nájmu pozemky, které zahrnovaly také vodní toky. Mimo povinnosti roboty, byla rybářům uložena ještě další povinnost odvádět panství část ze svého úlovku. Po splnění této další povinnosti si rybář mohl zbytek úlovku ponechat. Pro kontrolu, zda rustikální rybáři plnili povinnost odvést část úlovku panství, vznikaly knihy evidencí, kterým se říká urbáře Živnostenští rybáři V roce 1848, konkrétně 24. července, během třetí schůze říšského sněmu, předstupuje před poslance nejmladší z nich Hans Kudlich s návrhem zákona, jehož přijetí by mělo za následek likvidaci středověkého feudálního systému. Jeho návrh zní: Hohe Reichsversammlung! 35 HEMELÍK 2000 op. cit., s ANDRESKA 1997 op. cit., s HEMELÍK 2000 op. cit., s

20 Der Abgeordnete Hans Kudlich stellt den Antrag, die hohe Reichsversammlung möge erklären: "Von nun an ist das Untertänigkeitsverhältnis; stammt allen daraus entsprungenen Rechten und Pflichten aufgehoben; vorbehaltlich der Bestimmungen, ob und wie eine Entschädigung zu leisten sei." 38 Hans Kudlich požaduje zrušení poddanství. K jednání o jeho návrhu zákona se přistoupilo 8. srpna 1848 jako třetí bod v programu. Nadpoloviční většinou hlasů byl návrh přijat a procedura byla dokončena 7. září 1848, když císař Ferdinand I. vydal patent rušící poddanství. Zrušení poddanství mělo za důsledek obecný zánik všech cechů. Tudíž ve městech zanikají rybářské cechy a na venkově rustikální rybáři. Bylo třeba najít nový způsob obživy, své místo si našlo živnostenské rybářství. Tito rybáři se ve své podstatě stále řídili cechovními pravidly, která zanikla společně s rybářskými bratrstvy. Rybolov tudíž nebyl nikterak závazně regulován, neexistence pravidel ukázala, že tento stav je neudržitelný a je zapotřebí obecně závazný předpis, nejlépe v podobě zákona, kterého se počátkem 80. let 19. století dočkali Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: digitální knihovna - stenoprotokly [online]. [cit ]. Dostupné z: 39 ANDRESKA 1997 op. cit., s

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Parlament České republiky. Senát. 7. funkční období. N á v r h. senátního návrhu zákona

Parlament České republiky. Senát. 7. funkční období. N á v r h. senátního návrhu zákona Parlament České republiky Senát 7. funkční období 2010 N á v r h senátního návrhu zákona senátorů Jana Hajdy, Jiřího Bise, Petra Pakosty, Igora Petrova a Karla Korytáře, kterým se mění zákon č. 229/1991

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Historie české správy. Správa v letech (2. část)

Historie české správy. Správa v letech (2. část) Historie české správy Správa v letech 1436 1620 (2. část) Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

1. V 4 odst. 6 ve větě druhé slova osoby, která se stala novým vlastníkem nahradit slovem vlastníka. 2. V 4 odst. 11 slovo pstruhového vypustit.

1. V 4 odst. 6 ve větě druhé slova osoby, která se stala novým vlastníkem nahradit slovem vlastníka. 2. V 4 odst. 11 slovo pstruhového vypustit. Příloha k usnesení Senátu č. 294 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část

Historie české správy. OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ( ) 3. část Historie české správy OBDOBÍ PŘECHODU OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn

Více

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008

Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2008 Označení stanoviska: Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 46/06 (Mariánské Lázně) veřejný pořádek Právní předpis: zákon

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *)

11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) 11/1944 Ú. v. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky *) (Příloha k vyhlášce č. 30/1945 Sb.) ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořádku (Uveřejněno v roč. V, č. 3 Úředního věstníku československého,

Více

Kompetenční konflikty. Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015

Kompetenční konflikty. Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015 Kompetenční konflikty Michal Mazanec Nejvyšší správní soud listopad 2015 1 Obsah přednášky I. Pojmy II. Historický vývoj řešení kompetenčních konfliktů III. Recentní a současný právní stav v ČR III.A kompetenční

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 839/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 839/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 839/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , N á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších

Více

N á v r h. S t a n o v i s k o

N á v r h. S t a n o v i s k o Odbor vládní legislativy Čj. 1695/16 V Praze dne 1. února 2017 Výtisk č.: N á v r h S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

22/1883 čes.z.z. Zákon. ze dne 9. října 1883,

22/1883 čes.z.z. Zákon. ze dne 9. října 1883, 22/1883 čes.z.z. Zákon ze dne 9. října 1883, ve znění upraveném zákonem ze dne 7. května 1891, č. 30 ř. z., v příčině některých opatření ke zvelebení rybářství ve vnitrozemských vodách S přivolením sněmu

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu

Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Doručování právnické osobě bez statutárního orgánu Příloha č. 2 k zápisu z 2. 12. 2016 MINISTERSTVO VNITRA Sekretariát poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 150 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 2.

Více

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4787 360 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

N á v r h. S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. I. K celkovému zaměření návrhu

N á v r h. S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. I. K celkovému zaměření návrhu Odbor vládní legislativy Čj. 1016/16 V Praze dne 5. ledna 2017 Výtisk č.: N á v r h S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností I. K celkovému

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 28/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 28/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Zástupce předkladatele: ministr vnitra Doručeno

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva. I. výboru živnostensko-obchodního a

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva. I. výboru živnostensko-obchodního a Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního a II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu u 3. zákona

Více

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I.

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I. O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013 I. Lov ryb (1) Lov ryb smí být prováděn na rybníce zpravidla lovem

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace: Historie pozemkových úprav od roku

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2Ad 72/2010-16 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně L.Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 Označení stanoviska: Trvalé označování psů a evidence označených psů a jejich chovatelů Právní předpis: Ustanovení:

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Praha Obec: Doubravčice Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č. 4/2014, o místním poplatku za zhodnocení

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období 127. USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. ledna 2010 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Afs 119/2014-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje JUDr. Karla Šimky a ze soudců JUDr. Petra

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 390/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 390/1 Stanovisko vlády k návrhu poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Stanislava Grospiče, Zdeňka Ondráčka, Jaroslava Borky a Soni Markové

Více

ZÁSADY RYBOLOVU. Na nádrži Klášterská Pro rok 2016

ZÁSADY RYBOLOVU. Na nádrži Klášterská Pro rok 2016 ZÁSADY RYBOLOVU Na nádrži Klášterská Pro rok 2016 Schváleno usnesením výborové schůze ČRS MO Nepomuk ze dne 9. prosince 2015 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS Na základě výběrového řízení, vyhlášeného obcí Klášter, na

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Právní dějiny na území Slovenska

Právní dějiny na území Slovenska Právní dějiny na území Slovenska Ladislav Vojáček IX. Vývoj uherského práva v letech 1848 1918 Periodizace 1. Revoluce 1848 1849 2. Bachovský absolutismus (1849 1860) 3. Období ústavního provizoria (1860

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí

Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí Ze dne 19.12.1949 Částka 088/1949 Účinnost od 01.06.1950 Znění 30.12.1949 280. Zákon ze dne 19. prosince 1949 o územním plánování a výstavbě

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Základní rysy správních reforem po roce 1989 Organizace veřejné správy v ČR Hlavní cíle reforem Transformace Demokratizace Modernizace Východiska po r. 1989 Ekonomická, politická situace Dvě úrovně centrální

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR Přílohy Příloha číslo 1: Školní vzdělávací program ZŠ Dobrovského Vlastivěda. Školní vzdělávací program Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Oblast: Předmět: Období: Člověk a

Více

USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 21. schůze ze dne 3. února 2016

USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 21. schůze ze dne 3. února 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 146 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 21. schůze ze dne 3. února 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 459. USNESENÍ SENÁTU ze 14. schůze, konané dne 14. prosince 2011 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 144 Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Jednací číslo: 4 C 276/2015-51 U S N E S E N Í Okresní soud v Chrudimi rozhodl samosoudcem Mgr. Markem Horáčkem ve věci žalobce (žalobkyně): Biskupství královéhradecké, Velké náměstí 35/44, 500 03, Hradec

Více