Vývoj právní úpravy rybářství na našem území

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj právní úpravy rybářství na našem území"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Právo a právní věda Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vývoj právní úpravy rybářství na našem území Pavel Pumpr 2014

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Vývoj právní úpravy rybářství na našem území zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury... Pavel Pumpr 1

3 Rád bych tímto poděkoval vedoucímu své diplomové práce JUDr. Bc. Jaromíru Tauchenovi, Ph.D, LL.M. Eur. Int. za odborné vedení, rady a čas, který mi věnoval. 2

4 Abstrakt Diplomová práce Vývoj právní úpravy rybářství na našem území popisuje legislativní vývoj rybářství a rybářského práva. V úvodní části práce rozebírá tématiku nejstarších právních pramenů. Důraz je kladen na období feudalismu. V další části práce popisuje přechod od prvotních právních předpisů k moderní právní úpravě rybářství. Závěrečná část se věnuje moderní právní úpravě rybářství v českých zemích až do devadesátých let 20. století. Klíčová slova Rybářství Rybníkářství Zákon o rybářství Právo rybolovu Rybářská stráž Český rybářský svaz Ochrana rybářství 3

5 Abstract in english The aim of this thesis is to look into a development of legal framework concerning the issue of fishing in the Czech Republic. In the introductory part covers the legal framework, its development and the laws relating to the issue of fishing. Furthermore, the oldest juridical resources are analysed. There is also an emphasis put on the decisions made by the Czech congress and its subsequent development of hunting. The thesis also describes the monarchs patents regarding the area of poaching. Finally, this piece of work covers the legal framework of hunting up to 1920s. Key words in english Fishery Fishponds Fisheries Act Right fisheries Fishing guard Czech Fishing Union Protection of Fisheries 4

6 Obsah ÚVOD VÝVOJ RYBÁŘSTVÍ DO PRVNÍ POLOVINY 19. STOLETÍ POČÁTKY RYBÁŘSTVÍ RYBÁŘSTVÍ VELKÉ MORAVY RYBÁŘSTVÍ V DOBĚ FEUDALISMU Rybářství na českých řekách Zlatý věk rybníkářství Rybářské cechy Rustikální rybáři Živnostenští rybáři VÝVOJ RYBÁŘSTVÍ OD DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ DO KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY OBDOBÍ RAKOUSKÉ MONARCHIE Zrušení poddanství Cesta k prvním kodifikacím rybářského práva Obecný zákoník občanský č. 946/1811 Sb. zák. soud. (ABGB) a říšský vodní zákon č. 93/ Základy moderního rybářského práva Zemský zákon č. 22/1885 čes. z. z., o zvelebení rybářství ve vnitrozemských vodách Rozbor zákona Přínos tohoto zákona pro rybářství Říšský zákon č. 58/1885, o úpravě rybářství ve vodách vnitrozemských Zemský zákon rybářský č. 62/1896 mor. z. z OBDOBÍ MEZIVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA Počátek státního rybářství v Československu Snahy o uzákonění nového rybářského zákona Reakce tisku na situaci neexistence jednotné právní úpravy rybářství Drobné změny ve veřejné správě rybářství Judikatura nejvyššího správního soudu v oblasti rybářského práva ZMĚNY PROVEDENÉ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA Vládní nařízení č. 5/1942 Sb., o částečné úpravě rybářství VÝVOJ RYBÁŘSTVÍ PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE DO ROKU DEKRETY PREZIDENTA REPUBLIKY DRUHÁ POZEMKOVÁ REFORMA ZÁKON Č. 62/1952 SB., O RYBÁŘSTVÍ Rozbor zákona a změn, které přináší PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU Č. 62/1952 SB Vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 19. prosince 1952, č. 363 Ú. l Vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 8. června 1953, č. 170 Ú. l Vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 9. června 1952, č. 142 Ú. l JUDIKATURA VÝVOJ RYBÁŘSTVÍ OD ROKU 1953 DO 90. LET 20. STOLETÍ ZÁKON Č. 102/1963 SB., O RYBÁŘSTVÍ Rozbor zákona PROVÁDĚCÍ A POZMĚŇOVACÍ PŘEDPISY NOVELIZACE V 90. LETECH 20. STOLETÍ

7 4.3.1 Novela zákonem č. 238/1999 Sb JUDIKATURA Ústavní soud Nejvyšší správní soud Nejvyšší soud VÝVOJ ORGANIZACE RYBÁŘSTVÍ PRŮŘEZ HISTORIÍ RYBÁŘSKÝCH SVAZŮ ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Stanovy Perspektivy RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A JEJÍ VÝVOJ VÝVOJ RYBÁŘSKÉ STRÁŽE OD FEUDALISMU AŽ DO 90. LET 20. STOLETÍ Prvopočátky v době feudalismu Úprava v prvních zemských zákonech o rybářství Rybářská stráž a její vývoj do 90. let 20. století POŽADAVKY NA ZÁJEMCE O FUNKCI RYBÁŘSKÉ STRÁŽE RYBÁŘSKÁ STRÁŽ V PRAXI PYTLÁCTVÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

8 Úvod Nežil ten, kdo nerybařil. K úvodním slovům diplomové práce jsem zvolil myšlenku, která náleží velkému českému literátu Janu Nerudovi. Tato jednoduchá věta dokáže nejpřesněji vystihnout, co cítí každý pravý rybář. Já osobně pravým rybářem nejsem, ale již v dětství jsem měl příležitost držet v rukách rybářský prut, a pokud zmíním město Třeboň, ve kterém jsem zatím prožil převážnou část svého života, napoví, proč jsem si zvolil jako téma diplomové práce vývoj právní úpravy rybářství na našem území. Pokud hovoříme o rybářství, které vztahujeme na území našeho státu, je svými tradicemi a vnitrozemskými podmínkami pojmem naprosto odlišným od světového rybářství. Dále bych chtěl upozornit, že je třeba odlišit rybářství v rybnících a rybářství v tekoucích vodách, tyto dvě základní složky rybářství se vyvíjely zcela odlišně a v celé své práci jsem se snažil tyto dvě složky od sebe odlišovat. Abychom dokázali posoudit úpravu rybářství, je potřeba poznat její vývoj, který úzce souvisí se sociálním rozvojem společnosti a se změnami, na které se pokoušela právní úprava rybářství reagovat. Tento vývoj jsem se pokusil popsat ve své práci, kdy vedle analyzování právních pramenů a legislativních změn, kterými si rybářství za mnohá století prošlo, jsem se snažil nastínit i společenské změny, které měly na vývoj právní úpravy podíl. Práce začíná popisovat vývoj rybářství v nejstarších dobách, kdy se rybářství řadí mezi nejstarší zdroje lidské obživy. Následný rozvoj společnosti vedl k tomu, že se měnilo základní pojetí rybolovu. Tudíž určitá právní regulace byla nutná, ale nebylo potřeba vydávat zvláštní zákony. Jednalo se pouze o instrukce či řády, které si vydávala vrchnost, církev nebo města pro své spravované oblasti. Toto je taky hlavním těžištěm úvodní části. Další část práce je spojena s obdobím od konce 19. století, kdy nastala potřeba podrobnější úpravy rybolovu. Zákony vydané v tomto období se považují za základ moderního rybářského práva. Následující část popisuje události po druhé světové válce a hlavně dlouho očekávané vydání nového rybářského zákona, který jako první sjednotil právní úpravu rybářství na našem území. Hlavní zaměření mé práce je na historický vývoj rybářství. Z toho důvodu končím vývoj rybářství novelizacemi v devadesátých letech 20. století, tudíž práce neobsahuje aktuální zákon, který upravuje rybářství. Závěrečné kapitoly jsem věnoval institucím, které mají z hlediska rybářství důležitá postavení. Hlavním cílem mé práce je srozumitelně podat historický vývoj právní úpravy rybářství na našem území od nejstarších dob v pravěku, přes první prameny v období feudalismu, až po 7

9 devadesátá léta 20. století. K zajištění určité kvality a přínosu, snažil jsem se pracovat s dobovou literaturou a hledal co nejvíce podkladů, které se k tématu vztahují. Jako prameny své práce jsem se snažil použít historické právní předpisy, instrukce, řády, dobové komentáře k zákonům, dobové periodické publikace a stenoprotokoly ze schůzí zákonodárných orgánů. Díky tomu, že bydlím přímo v Třeboni, využil jsem materiály ke své práci ze Státního oblastního archivu v Třeboni, kdy společně se studováním Archivu českého, jsem načerpal převážnou část podkladů pro sepsání kapitol, které se zabývají obdobím feudalismu. Pro sepsání dalších kapitol jsem využil dostupných publikací. Rybáři mají k dispozici velké množství publikací, jejichž zaměření je hlavně na sportovní rybářství, ve kterých jsou jim poskytnuty odborné rady a pomoc. Bohužel v oblasti věnované rybářství a jeho úpravě právními předpisy, jsem se setkal s nedostatkem publikací zaměřených na tuto problematiku. Za jedno z posledních relevantních děl lze považovat práci Vratislava Vimra České rybářské právo: systematický výklad rybářských zákonů a nařízení, platných v zemi České a texty rybářských zákonů a nařízení a ještě práci JUDr. Tomáše Soukupa Zákon o rybářství. Tedy hlavní období, které je postiženo tímto nedostatkem, je období socialismu. Podobná situace je i s judikaturou socialistického státu. 8

10 1 Vývoj rybářství do první poloviny 19. století 1.1 Počátky rybářství Území dnešní České republiky bylo osídleno člověkem, kterého můžeme považovat za našeho předka, přibližně před 50 tisíci lety. Tito lidé jako svůj hlavní nástroj využívali kámen, proto se této době říká doba kamenná. Období doby kamenné se dělí na paleolit, mezolit a neolit. Z období paleolitu máme první poznatky ohledně lovu ryb. Lov ryb patřil k jedné z nejdůležitějších součástí obživy pravěkého člověka. Vůbec první způsob lovení ryb byl pomocí tzv. kostěné harpuny. Nálezy tohoto loveckého nástroje ukazují na jeho velice jemné opracovaní, které stálo velké úsilí a mnoho práce. Už toto naznačuje, jak velký význam byl dáván lovu ryb. Jak se vyvíjel člověk, tak se společně s ním vyvíjela technika lovu ryb. Mezi další nástroje řadíme kostěné udice. Tento nástroj je velice zajímavý a to z toho důvodu, že jeho myšlenka a princip fungování, který se samozřejmě postupem času obměňoval, se ve své podstatě zachoval až do dnešní doby, dnes se s ním můžeme setkat v oboru rybářství, kterému říkáme sportovní rybaření. Mezolit znamenal pro rybářství významný pokrok, pohybujeme se přibližně v 8. až 5. století před naším letopočtem. Už v této době se můžeme setkat s rybářskými nástroji jako je síť nebo první dlabané čluny. Sídla z této doby jsou rozeseta po celém našem území a hlavně v blízkosti vod. Právě důkaz osídlení v blízkosti jezer nebo řek poukazuje na veliký význam rybolovu jako hlavního zdroje obživy a to i z důvodu, že na našem území nežila tak vysoce početná stáda velké lovné zvěře, jak tomu bylo v paleolitu. Neolit z pohledu rybářství nebyl nikterak významný, toto období je významné spíše z pohledu vývoje vzniku zemědělské kultury přibližně ve 4. století před naším letopočtem, proto se také hovoří jako o neolitické zemědělské revoluci. Člověk si osvojil základy zemědělské výroby, což spočívalo ve zvládnutí pěstování rostlin na polích a chovu domácích zvířat, tím došlo k osvobození od závislosti na přírodních zdrojích. Jak jsem se zmiňoval výše, z pohledu rybářství nešlo o nikterak důležité období. Rybolov byl i nadále součástí obživy a člověk hlavně zdokonaloval stávající techniky a nástroje pro rybolov. 1 1 ANDRESKA, Jiří. Rybářství a jeho tradice. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, s ISBN

11 Konec období neolitu na našem území způsobil vliv dvou kultur. Na jedné straně od západu kultura zvoncových pohárů a od východu kultura se šňůrkovou keramikou. Pohybujeme se kolem roku 1700 před naším letopočtem a u nás nastupuje nejstarší doba bronzová. Objevem nové suroviny se obměňují i rybářské nástroje, člověk se naučil s tímto kovem pracovat, tudíž udice mají už zpětný háček společně s očkem, aby bylo možné háček lépe uvázat. Na objev bronzu navazuje objev železa, který se datuje kolem roku 1000 před naším letopočtem, které našlo své uplatnění v podobě materiálu vhodného pro výrobu udic nebo vícehrotých vidlic. 2 Když bychom se komplexně podívali na dobu pravěku, tak závěr který bychom vyvodili je, že člověk osidluje území v blízkosti řek a jezer. Toto nám dokládají mnohé archeologické nálezy prvních rybářských nástrojů, které postupně člověk zdokonaloval, a nálezy zbytků kostí z těchto oblastí. Rybolovem člověk uspokojoval pouze vlastní potřeby. Archeologové dospěli k závěru, že již v době kamenné byl lov ryb jedním z velmi důležitých způsobů získávání kvalitní a plnohodnotné potravy. 3 V době starověku je nejdůležitější oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, která se nazývá Mezopotámie. Oblast Mezopotámie je považována za oblast, kde byly položeny základy zemědělství, prvního písma a prvních psaných zákonů, tudíž propojení těchto třech znaků je z pohledu rybářství velice důležité. Nacházíme se v období kolem roku před naším letopočtem. 4 Z této oblasti se můžeme setkat s nálezy různých rybářských předmětů, vyobrazení s rybami nebo rybářskou tématikou vyrytou do hlíny. Nalézáme první písemné zprávy o rybářství. Jsou zaznamenány na hliněných tabulkách tehdejším klínovým písmen. Dozvídáme se, že už v tomto období král Luganda ustanovil jakési úředníky, kteří jménem krále Lugandy odírali řemeslníky, rolníky a rybáře. Zároveň byli jmenování dozorci, jejichž hlavním úkolem byl dohled nad chovem hospodářských zvířat a nad rybolovem, následně dohlíželi nad tím, aby rybáři nezapomněli odvést část výtěžku z lovu ryb do státní pokladny. Dozorci byli u rybářů velice neoblíbení, protože docházelo k vykořisťování rybářů a zneužívání postavení dozorce. Po následném povstání, jehož impulzem bylo právě zmíněné vykořisťování rybářů, mělo za následek svržení krále Lugandy a tím došlo i ke zrušení dozorců nad rybolovem. Následně došlo ke zlepšení života rybářů, které vyjadřuje i sumerský kronikář, když píše o tom, že syn malého 2 ANDRESKA 1987 op. cit. s HEMELÍK, Tomáš. Rybářství a právo. 1.vyd. Praha: Nakladatelství ORAC, s.11 ISBN ANDRESKA 1987 op. cit. s

12 člověka zřídil pro ryby rybníček, pak už mu nikdo rybu neukradl. Právě zmínka o tomto rybníčku se považuje za nejstarší písemně zachycený záznam rybníku v dějinách lidstva Rybářství Velké Moravy Nyní se vrátíme z území starověké Mezopotámie zpět na území našeho státu a to konkrétně do oblasti, kde se rozkládala Velkomoravská říše, jejíž prvopočátky sahají do období 6. a 7. století, kdy k nám od východu přicházejí slovanští osídlenci, kteří s sebou přinášejí i svoji kulturu, která zahrnuje znalosti z oblasti rolnictví, chovu domácích zvířat, lovu zvěře, včelařství a rybářství. 6 Nejpozoruhodnější nálezy se nacházejí v oblasti Mikulčic, kde bylo nalezeno mnoho exemplářů, které můžeme zařadit do oboru rybářství. Součástí obživy obyvatelstva Velké Moravy byl též lov a rybolov. Rybolov dokládají četné nálezy rybích kostí, bronzové a železné háčky s udicí, z nichž některé jsou tak veliké, že na ně mohly být chytány ryby o váze až 100 kg. Našly se i harpuny. Ryby byly též loveny pomocí sítí a proutěných vrší. 7 také vlastní pozůstatky rybích kostí i šupin. Tyto pozůstatky se sice ve výplni objektů a ve vrstvách jen velmi těžko uchovávají, ale pečlivě prováděný výzkum spojený s proplachováním a přesíváním je dokáže eliminovat. 8 Mezi nejcennější nálezy, které byly v Mikulčicích v rámci archeologického výzkumu učiněny, jsou 3 čluny, které jsou vydlabané z jednoho kusu kmene. Velké bohatství rybářských nálezů, kterým oplývá oblast Mikulčic, je dokladem velkého bohatství ryb v této oblasti. Díky teplejšímu klimatu, úrodné půdě a naplaveninám zde byly vytvořeny velice příznivé podmínky pro život ryb. Určitě i v dnešní době můžeme předpokládat, že další výzkumy v oblasti mikulčického hradiště budou dále doplňovat dosavadní představy o podobě rybolovu v dobách Velkomoravské říše. 9 5 ANDRESKA 1987 op. cit., s ANDRESKA, Jiří. Lesk a sláva českého rybářství. 1. vyd. Praha: Nakladatelství NUGA, s ISBN DEKAN, Ján. Velká Morava: doba a umění. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Odeon, s. 22 ISBN MĚŘINSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. 1. vyd. Praha: Nakladatelství LIBRI, s. 303 ISBN ANDRESKA 1987 op. cit., s

13 1.3 Rybářství v době feudalismu Právo rybolovu bylo v předešlých obdobích dle nejpravděpodobnějších předpokladů založeno na úplné svobodě. Kdokoliv, kdo měl přístup k vodnímu toku, mohl bez jakéhokoliv omezení lovit ryby a přivlastnit si je. Změna tohoto pojetí rybolovu přichází společně se vznikem kmenového zřízení a následným vznikem státních útvarů na našem území. Od této chvíle dle právních představ náleží veškerá půda v zemi panovníkovi, tomu nenáleží pouze pozemky, ale do jeho vlastnictví spadají také veškeré porosty, řeky a potoky se vším, co se v nich nacházelo. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že právo rybolovu přechází do rukou panovníka. On je oprávněn s ním disponovat, musíme zde ale zdůraznit, že se jedná a právní fikci. Hlavním smyslem nebylo, že by panovník chtěl držet veškeré tyto pozemky, pro něj bylo nejdůležitější přivlastňování si výnosů hospodářské činnosti na těchto pozemcích. Tato skutečnost je pro další období důležitým momentem, protože panovník konkrétní lokality přenechával členům své družiny k výkonu vlastnického práva a následně za to od nich vybíral naturální nebo peněžní dávky. 10 Písemné zmínky o těchto peněžních dávkách můžeme najít z roku 1479, kdy rybáři usedlí v Komořanech sepsali své obecní povinnosti a práva odedávna obvyklá..poddaní komory královské Komořanští zachovali si z dávných časů větší volnost a menší břemena, než sic po Čechách stalo se pravidlem. Podle článků 1. a 12. Neplatili v Komořanech úroku z půdy, nýbrž platili jen z rybaření šos, jenž činil jeden peníz týdně po tu část roku, kdy jezero nebylo zmrzlé, a krom toho dávali jiné nevelké dávky Rybářství na českých řekách První zmínky o našich řekách dokázal na počátku 12. století výstižně zachytit kronikář a děkan pražské kapituly Kosmas. V jehož Kronice české se píše: V Evropě leží Germánie a v jejích končinách směrem k severní straně daleko široko se rozkládá kraj, kolem dokola obklíčený horami, jež se podivuhodným způsobem táhnou po obvodu celé země, že se na pohled zdá jako by jedno souvislé pohoří celou tu zemi obklopovalo a chránilo. Vody tam byly čisťounké a k lidskému užívání zdravé, rovněž i ryby chutné a výživné, je to divná věc a lze z ní 10 HEMELÍK 2000 op. cit., s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s

14 uvážiti, jak vysoko se vypíná tato země: nevtéká do ní žádná cizí řeka, nýbrž všechny toky malé i velké, pojaty arci do větší řeky, jež slove Labe, tekou až do Severního moře. 12 Kosmas musel znát mnoho o řekách, rybách a rybolovu, jelikož se ještě v jeho kronice nachází zmínky o rybolovu. Například v pověsti o Durynkovi a Neklanovi se píše o lovení ryb v zimě. Dále můžeme najít v událostech z roku 1108 zmínku o rybářské vrši. Avšak hlavní cílem, proč psal kroniku, nebylo popsat hospodářské dějiny na našem území, ale spíše popsání dějin z politického hlediska. 13 Také pokračovatelé, kteří navazují na Kosma, nás informují o říčním rybolovu. Například kanovník vyšehradský píše v roce 1140 o údajném zázraku na řece Sázavě, která teče podél kláštera. Mělo dojít k přerušení vodního toku řeky, a aby pověst dostala více na významu, opat a jeho bratři kláštera sbírali neobyčejně veliké ryby a raky přímo v suchém řečišti. 14 Rybářství na řekách, na rozdíl od rybníků, je právem veřejným do doby, kdy bylo rybářské právo v řekách právem dominikálním, tudíž příslušelo výlučně pozemkové vrchnosti, nebylo potřeba rybářství na řekách upravovat zvláštními zákony. Rybářské předpisy byly vydávány od 16. století, příkladem může být rybářský řád Rudolfa II. z 3. června 1583 nebo rybářské řády Karla VI. z roku 1720 a Vrchnost uplatňovala právo rybolovu na celém území svého panství jako vrchnostenský regál. Bylo tedy na vrchnosti, jak si upraví poměry na svých pozemcích, konkrétně tedy na řekách. Příkladem nám může být zmínka z Archivu českého, která pochází z 15. století. Jde o Svědectví o řádech rybářských při lovení ryb a při bití bobra v Labi u Kolína ze dne 16. března Město Kolín mělo od krále Jana a od pozdějších králů výsadu lovit ryby v řece Labi. Co je napsáno v tomto řádu zachovávají rybáři od starodávna. 16 *1+ Item. Ktož jsú Labe najímali, ti jsú byli za hospodáře a za straší. Ti hned svolali všecky nágrošníky a k niem mluvili, aby se v lásce a při zvyklostech starobylých zachovali, co jest mezi nimi za obyčej a za právo od dávních předkuov i jimi uloženo a ustaveno, tovaryšstva spojujíce, kto by s kým dělati měli. 12 KOSMAS. Kosmova kronika česká. 5. vyd., Praha: Nakladatelství Svoboda, s ANDRESKA 1997 op. cit., s ANDRESKA 1987 op. cit., s ŠÍMA, Alexandr. Právní předpisy pro rybáře. 1. vyd., Praha: Nakladatelství PANORAMA, s. 20 ISBN KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s

15 *2+ Item. Hospodáři, kteří Labe najali, ti mají napřed všech jezer požívati, a Tišinského břehu: tu nemají nágrošníci chvoróv klásti, a v veřezích ovšem žádného lovu nemají mieti. *3+..hospodáři nemají suťmi loviti s člunuov. *4+ Který sobě v kterém jespě výklestek *učiniĺ+, bu d nágrošník neb hospodář, nemá jemu jiný překážeti na tom místě *5+ Když Labe stane a zamrzne, že mají všickni spolu loviti na podledníky, hospodáři i nágrošníky. *6+ Item. Co se dotýče bití bobra koši, že jeden sám bez jiných nemá bíti nikdež, než všickni ze spolka 17 Celkem obsahuje řád 12 pravidel, určitě největší neznámou v textu pravidel bude pro laika slovo nágrošník, které se objevuje v rámci každého pravidla. Slovo nágrošník je významově stejné jako příslušník cechu rybářského. Dá se předpokládat, že rybáři se spojovali v jednotná bratrstva v rámci každé řeky nebo jednoho města a sepisovali takto svá vlastní pravidla lovu ryb, která vycházela z dlouhých let utvářejících se pravidel a zvyklostí mezi rybáři. Více o rybářských bratrstvech a jejich pravidlech bude uvedeno dále v samostatné kapitole. V 10. až 13. století se mnozí rybáři stali poddanými klášterních velkostatků. Konkrétní písemnou zmínkou je Hejtmanská instrukce na statcích kláštera Svatojirského z 30. prosince S rybáři na pronajaté řeky, co z nich buďto na penězích neb rybách vrchnost dávati povinni jsou nájemní cedule zdělati. 18 Přijetím Vladislavského zřízení zemského v roce 1500 došlo k vyostření vztahů mezi šlechtou a královskými městy. Až hrozba v podobě selského povstání přiměla oba znesvářené tábory k jednáním, jejichž výsledkem byla Svatováclavská smlouva z roku Ustanovení Svatováclavské smlouvy se týkalo rybářství, konkrétně bylo městům přiznáno právo rybolovu v řekách, potocích a rybnících, které leží uvnitř jejich obvodu KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s. 605, S VIMR, Vratislav. České rybářské právo: Systematický výklad rybářských zákonů a nařízení, platných v zemi České a texty rybářských zákonů a nařízení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství V. Linhart, s

16 1.3.2 Zlatý věk rybníkářství Mezi rybáři (rybáky) a rybníkáři musíme dobře rozlišovat. Rybáři se narodili současně s loveckým životem lidí na naší planetě, leč rybníkáři objevili svou profesi z potřeby postavit místo pro ryby rybník. 20 Jako jedna z nejslavnějších dob našeho rybářství se považuje výstavba rybníků. Hlavně období 16. století, kterému se také jinak říká zlatý věk českého rybníkářství. Nejstarší zmínky o počátcích rybničního hospodářství na našem území pochází z 11. století. 21 Konkrétně je můžeme nalézt například v Kosmově Kronice české. V Dodatku o Děthartovi, opatu kláštera Sázavského z roku 1097, se píše, že tento opat se zasloužil o rozmnožení majetku kláštera, ve kterém jsou zahrnuty vody a strouhy i s rybníky. 22 Dále nám může posloužit jako zmínka dopis krále Přemysla Otakara I. z roku 1227, který obsahuje povolení krále pro opata kláštera v Louce koupit ves Lovětín a v ní si mohl zřídit rybníky v libovolném množství. Tyto zmínky nám alespoň trochu poodhalují dějiny nejstarších rybníkářských dějin v období 10. až 13. století, ale lze se domnívat, že rybníků na našem území bylo mnohem větší množství, než kolik se o nich dochovalo zmínek. V průběhu 14. století počíná rozmach stavění rybníků na našem území. Stavba rybníků je i podpořena samotným Karlem IV. 23 Karel IV. vydává Majestát, kde se píše: Aby království Naše Čechy mělo hojnost ryb a výparů, velí se stavům i městům pilně zřizovati rybníky i pro hojnost ryb i pro to, aby půda se co možná využitkovala a 16. století je výstavba rybníků na vrcholu, rozvoj rybníkářství se stal jedním z nejvýznamnějších faktorů rozvoje společnosti. Z rybníků je čerpán předpokládaný užitek. Rybníky budovali šlechtici, ale také města a církevní instituce HULE, Miroslav. Rybnikářství na Třeboňsku historický průvodce. 1. vyd. Třeboň: Nakladatelství CARPIO, s. 3 ISBN ANDRESKA 1987 op. cit., s KOSMAS 1972 op. cit., s ANDRESKA 1987 op. cit., s HULE 2000 op. cit., s ANDRESKA 1987 op. cit., s

17 Až do druhé poloviny 19. století umožňovalo právo volně lovit ryby všem zájemcům, protože ryby byly považovány za věci bez pána, tedy si je mohl kdokoliv přivlastnit. Tento princip však platil jen ve vodách tekoucích, nikoliv v rybnících, neboť na těchto vodních plochách hospodařil vždy vlastník. 26 Z výše uvedeného plyne, že voda v rybníkách je vodou soukromou, která je v dispozici majitele rybníku. Právní úprava ohledně rybníků byla v rukách vlastníků rybníků, závaznost těchto pravidel byla zaručena hrozbou tvrdé sankce od majitele v případě nedodržení. Z pohledu, kdo byl vlastníkem rybníků v této době, lze se domnívat, že tato pravidla nebyla brána na lehkou váhu, jelikož majitelé měli velkou autoritu. Pravidla byla vydávána v podobě instrukce týkající se přímo rybníků nebo problematika rybníků byla obsažena v různých řádech, aby na rybnících nedocházelo ke škodám a bylo s nimi správně zacházeno. Například v 16. století můžeme narazit na zmínku o rybnících v Brtvínově návodu o správě lidu poddaného z roku 1540, kde se píše: O rybnících sluší také bedlivost v péči zvláštní míti, aby se nikdež žádná škoda na rybnících, na hrázích, na splavích neb jinde, a zvlášť také na rybách buď vodami velikými, a ryby proti vodě ven aby nešly, buď také někdo aby jich nekradl. Zvlášť v létě, když krajům jdou aneb se trou; též také na vazbách nebo jiném nádobí rybničném, toho všeho ať se šetří, zvlášť když se pak loví, jest o tom napřed dosti oznámeno, ježto se jím, kdož chce bedlivejm bejti, má zpraviti. 27 Příkladem instrukce týkající se rybníků je Instrukce Fridlanská 1628 o rybnících. Celkově se skládá z 19 bodů, ve kterých je postupně upravena veškerá péče, která má být rybníkům vynaložena. 28 Rybníky představovaly nejen zdroj ryb a jejich hospodářský užitek, ale také bezprostřední nebezpečí, které hrozilo městům, obcím a vesnicím v jejich bezprostřední blízkosti, pokud by došlo k protržení hráze. Například v Řádu poddanském Jaroslava z Martinic z roku 1638 se píše: *Z* Rybníkův J*VH*Mti páně kdyby který tekl a voda se hrází probírala, kdožkoli to spatřiti, hned o tom JMti pánu *Jeho Vysoké Hraběcí Excelenci* neb p. ouředníku oznámití jmá. 29 Velkou ránou pro rybníkářství byla třicetiletá válka, která celkově vedla ke zdrancování naší země ve všech směrech. K obnově péče o rybníky došlo až v druhé polovině 17. století, avšak 26 HEMELÍK 2000 op. cit., s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s

18 už v 18. století dochází ve velkém k rušení rybníků. Bylo to zapříčiněno změnou tehdejšího zemědělství, jelikož se zvýšil počet obyvatel, bylo zapotřebí více zemědělské půdy, kterou plochy zrušených rybníků nabízely v hojné míře Rybářské cechy V místech, kde se nacházel větší počet rybářů, zákonitě tedy ve městech, zakládali tzv. cechy, kterým se též říká rybářská bratrstva. Hlavním obdobím, kdy tato bratrstva vznikala, je období 15. a 16. století. 31 Z historických pramenů vyplývá, že rybářské cechy se nejčastěji vyskytovaly na řekách. Řeky si bratrstva rozdělila na jednotlivá povodí, na jejichž území vykonávali svoji vlastní správu. 32 Dále mohla vznikat bratrstva v rámci jednoho okresu, jako příklad si můžeme uvést. Když město Jindřichův Hradec mělo v 15. století 6 rybářů a město Tábor 4 rybáře, sdružili se všichni v jeden cech. Do cechu rybářů byli neradi bráni prodavači ryb, obchodníci s rybami. Důvodem bylo to, že jak obchodník, tak prodavač prodávali vedle ryb domácích, také ryby mořské. 33 Příkladem, jak takový cech vznikal, nám je výtah z archivu Děčínského. 1584, 9. dubna: Vrchnost Děčínská vysazuje cech rybářský. Jindřich starší a Jindřich mladší bratří Bínští a Podmoklích vysadili cech rybářu na Děčíně a v podíle Podmokelském: Pilně do kostela choditi, v neděli nepracovati, leč po nešpořích, pod pokutou jedné šestiny piva do cechu. Když se zanmení vůkol pošle, do cechu přijíti; kdo znamení dostane, a dále ho nepošle, jest povinen dáti 2 gr. malé pokuty. O každém kvartále má každý 2 peníze do pokladnice vložiti. Kdo některou hlavní rybu naloví, lososa, sumce atd., má do pokladnice 1 groš malý dáti, a ty, jako jiné ryby, nemá nide na prodej podati, než k našemu dvoru..nesmí se loviti než s povolením vrchnosti nebo úředníků; k tomu má každý mistr sám s lodí přijíti aneb z dobré příčiny jiného v lově zkušeného poslati; nezkušený nemá připuštěn býti; kdo nepřijde, toho dne žádného podílu nedostane ANDRESKA 1987 op. cit., s ANDRESKA 1997 op. cit., s HEMELÍK 2000 op. cit., s Teplý, František. Příspěvky k dějinám českého rybníkářství. 1. vyd. Praha: Nákladem ministerstva zemědělství republiky Československé, 1937, s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s

19 Obsahem tohoto textu jsou tzv. artikule, které upravovaly vnitřní pravidla pro členy cechu. Jsou obsaženy povětšinou, jako v tomto případě, v zakládací listině. Právě v těchto základních cechovních předpisech můžeme nalézt první zárodky rybářského práva, jelikož jsou v nich obsaženy základní pravidla lovu ryb, ale i způsob jejich realizace na trhu a chování lidí, kteří se podíleli na výkonu rybářství. S trochou mírou nadsázky se dá hovořit o tom, že ty artikuly představují pro rybářská bratrství, z hlediska soudobé terminologie, formu jakési profesní ústavy, pracovního kodexu, správního, občanského i trestního práva, ale pouze v míře přijatelné za podmínek feudální společnosti. S některými těmito pravidly se můžeme v dnešní době setkat v podobě základních zásad, na kterých funguje rybářské právo Rustikální rybáři Vedle rybářských cechů existovali tzv. rustikální rybáři. Již od středověku se na venkovských panstvích dělila půda na dominikální a rustikální. Půda dominikální byla přímo pod správou panství, panských úředníků a ostatních zaměstnanců. Půda rustikální náležela poddaným rolníkům, kteří si ji sami obhospodařovali, mimo robotní povinnost. 36 Z toho si vyvodíme, že rustikální rybáři byli poddaní, kteří měli od panských v nájmu pozemky, které zahrnovaly také vodní toky. Mimo povinnosti roboty, byla rybářům uložena ještě další povinnost odvádět panství část ze svého úlovku. Po splnění této další povinnosti si rybář mohl zbytek úlovku ponechat. Pro kontrolu, zda rustikální rybáři plnili povinnost odvést část úlovku panství, vznikaly knihy evidencí, kterým se říká urbáře Živnostenští rybáři V roce 1848, konkrétně 24. července, během třetí schůze říšského sněmu, předstupuje před poslance nejmladší z nich Hans Kudlich s návrhem zákona, jehož přijetí by mělo za následek likvidaci středověkého feudálního systému. Jeho návrh zní: Hohe Reichsversammlung! 35 HEMELÍK 2000 op. cit., s ANDRESKA 1997 op. cit., s HEMELÍK 2000 op. cit., s

20 Der Abgeordnete Hans Kudlich stellt den Antrag, die hohe Reichsversammlung möge erklären: "Von nun an ist das Untertänigkeitsverhältnis; stammt allen daraus entsprungenen Rechten und Pflichten aufgehoben; vorbehaltlich der Bestimmungen, ob und wie eine Entschädigung zu leisten sei." 38 Hans Kudlich požaduje zrušení poddanství. K jednání o jeho návrhu zákona se přistoupilo 8. srpna 1848 jako třetí bod v programu. Nadpoloviční většinou hlasů byl návrh přijat a procedura byla dokončena 7. září 1848, když císař Ferdinand I. vydal patent rušící poddanství. Zrušení poddanství mělo za důsledek obecný zánik všech cechů. Tudíž ve městech zanikají rybářské cechy a na venkově rustikální rybáři. Bylo třeba najít nový způsob obživy, své místo si našlo živnostenské rybářství. Tito rybáři se ve své podstatě stále řídili cechovními pravidly, která zanikla společně s rybářskými bratrstvy. Rybolov tudíž nebyl nikterak závazně regulován, neexistence pravidel ukázala, že tento stav je neudržitelný a je zapotřebí obecně závazný předpis, nejlépe v podobě zákona, kterého se počátkem 80. let 19. století dočkali Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: digitální knihovna - stenoprotokly [online]. [cit ]. Dostupné z: 39 ANDRESKA 1997 op. cit., s

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Afs 119/2014-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje JUDr. Karla Šimky a ze soudců JUDr. Petra

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Vraťte nám noční kotvení Petiční výbor dle 5 petičního zákona ve složení: 1) Tomáš Kruška, Volmanova 1999, Čelákovice,

Více

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNÍ POVOLENÍ FAKULTA PRÁVNICKÁ. Veronika Suchoňová

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNÍ POVOLENÍ FAKULTA PRÁVNICKÁ. Veronika Suchoňová Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE STAVEBNÍ POVOLENÍ Veronika Suchoňová Plzeň, 2014 Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva. I. výboru živnostensko-obchodního a

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva. I. výboru živnostensko-obchodního a Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního a II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu u 3. zákona

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Veřejné osvětlení a obec pod lupou zákona. JUDr. Petra Nováková, Ph.D.

Veřejné osvětlení a obec pod lupou zákona. JUDr. Petra Nováková, Ph.D. Veřejné osvětlení a obec pod lupou zákona JUDr. Petra Nováková, Ph.D. KLÍČOVÉ POJMY A JAK SPOLU SOUVISÍ?? Má obec povinnost zřídit veřejné osvětlení?? Stanovisko Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace Novela zákona o vodovodech a kanalizacích aktuální informace Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 18. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY KANALIZACE 2013, 21.

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I.

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I. O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013 I. Lov ryb (1) Lov ryb smí být prováděn na rybníce zpravidla lovem

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Pracovní list. Mgr. Ing. Šárka Dytková

Pracovní list. Mgr. Ing. Šárka Dytková Ústava ČR 1. část Pracovní list Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí

Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí Předpis č. 280/1949 Sb.Zákon o územním plánování a výstavbě obcí Ze dne 19.12.1949 Částka 088/1949 Účinnost od 01.06.1950 Znění 30.12.1949 280. Zákon ze dne 19. prosince 1949 o územním plánování a výstavbě

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

Vážená pani Ing. Pavla B endová,

Vážená pani Ing. Pavla B endová, Vážená pani Ing. Pavla B endová, ř e d i t e l k a odboru církví Ministerstva kultury, Maltézské náměstí č. l, 110 00 Praha l V Plzni, 13.dubna 2007 č.j. DFPr 101/07 Vážená paní ředitelko, dovolujeme si

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.3 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001

EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 EURO ekonomický týdeník, číslo 17/2001 Elektronický podpis Nahradí nová technologie klasický vlastnoruční podpis na papíře nebo se jedná jen o prostředek k dalšímu rozvoji sítě Internet a mohutnému postupu

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007GAAB* UOHSX007GAAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0300/2009/VZ-30335/2015/513/IHl Brno 25. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Sněmovní tisk 382/0 Novela zákona o pozemních komunikacích Originál dokumentu (46.1 KB)

Sněmovní tisk 382/0 Novela zákona o pozemních komunikacích Originál dokumentu (46.1 KB) Sněmovní tisk 382/0 Novela zákona o pozemních komunikacích Originál dokumentu (46.1 KB) Následující text je vygenerován z orginálního dokumentu pomocí HTML konvertoru a nemusí být věrnou podobou originálního

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ JAN NECKÁŘ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se zabývá současným a budoucím postavením transferových

Více