Vývoj právní úpravy rybářství na našem území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj právní úpravy rybářství na našem území"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Právo a právní věda Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vývoj právní úpravy rybářství na našem území Pavel Pumpr 2014

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Vývoj právní úpravy rybářství na našem území zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury... Pavel Pumpr 1

3 Rád bych tímto poděkoval vedoucímu své diplomové práce JUDr. Bc. Jaromíru Tauchenovi, Ph.D, LL.M. Eur. Int. za odborné vedení, rady a čas, který mi věnoval. 2

4 Abstrakt Diplomová práce Vývoj právní úpravy rybářství na našem území popisuje legislativní vývoj rybářství a rybářského práva. V úvodní části práce rozebírá tématiku nejstarších právních pramenů. Důraz je kladen na období feudalismu. V další části práce popisuje přechod od prvotních právních předpisů k moderní právní úpravě rybářství. Závěrečná část se věnuje moderní právní úpravě rybářství v českých zemích až do devadesátých let 20. století. Klíčová slova Rybářství Rybníkářství Zákon o rybářství Právo rybolovu Rybářská stráž Český rybářský svaz Ochrana rybářství 3

5 Abstract in english The aim of this thesis is to look into a development of legal framework concerning the issue of fishing in the Czech Republic. In the introductory part covers the legal framework, its development and the laws relating to the issue of fishing. Furthermore, the oldest juridical resources are analysed. There is also an emphasis put on the decisions made by the Czech congress and its subsequent development of hunting. The thesis also describes the monarchs patents regarding the area of poaching. Finally, this piece of work covers the legal framework of hunting up to 1920s. Key words in english Fishery Fishponds Fisheries Act Right fisheries Fishing guard Czech Fishing Union Protection of Fisheries 4

6 Obsah ÚVOD VÝVOJ RYBÁŘSTVÍ DO PRVNÍ POLOVINY 19. STOLETÍ POČÁTKY RYBÁŘSTVÍ RYBÁŘSTVÍ VELKÉ MORAVY RYBÁŘSTVÍ V DOBĚ FEUDALISMU Rybářství na českých řekách Zlatý věk rybníkářství Rybářské cechy Rustikální rybáři Živnostenští rybáři VÝVOJ RYBÁŘSTVÍ OD DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ DO KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY OBDOBÍ RAKOUSKÉ MONARCHIE Zrušení poddanství Cesta k prvním kodifikacím rybářského práva Obecný zákoník občanský č. 946/1811 Sb. zák. soud. (ABGB) a říšský vodní zákon č. 93/ Základy moderního rybářského práva Zemský zákon č. 22/1885 čes. z. z., o zvelebení rybářství ve vnitrozemských vodách Rozbor zákona Přínos tohoto zákona pro rybářství Říšský zákon č. 58/1885, o úpravě rybářství ve vodách vnitrozemských Zemský zákon rybářský č. 62/1896 mor. z. z OBDOBÍ MEZIVÁLEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA Počátek státního rybářství v Československu Snahy o uzákonění nového rybářského zákona Reakce tisku na situaci neexistence jednotné právní úpravy rybářství Drobné změny ve veřejné správě rybářství Judikatura nejvyššího správního soudu v oblasti rybářského práva ZMĚNY PROVEDENÉ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA Vládní nařízení č. 5/1942 Sb., o částečné úpravě rybářství VÝVOJ RYBÁŘSTVÍ PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE DO ROKU DEKRETY PREZIDENTA REPUBLIKY DRUHÁ POZEMKOVÁ REFORMA ZÁKON Č. 62/1952 SB., O RYBÁŘSTVÍ Rozbor zákona a změn, které přináší PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU Č. 62/1952 SB Vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 19. prosince 1952, č. 363 Ú. l Vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 8. června 1953, č. 170 Ú. l Vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 9. června 1952, č. 142 Ú. l JUDIKATURA VÝVOJ RYBÁŘSTVÍ OD ROKU 1953 DO 90. LET 20. STOLETÍ ZÁKON Č. 102/1963 SB., O RYBÁŘSTVÍ Rozbor zákona PROVÁDĚCÍ A POZMĚŇOVACÍ PŘEDPISY NOVELIZACE V 90. LETECH 20. STOLETÍ

7 4.3.1 Novela zákonem č. 238/1999 Sb JUDIKATURA Ústavní soud Nejvyšší správní soud Nejvyšší soud VÝVOJ ORGANIZACE RYBÁŘSTVÍ PRŮŘEZ HISTORIÍ RYBÁŘSKÝCH SVAZŮ ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ Stanovy Perspektivy RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A JEJÍ VÝVOJ VÝVOJ RYBÁŘSKÉ STRÁŽE OD FEUDALISMU AŽ DO 90. LET 20. STOLETÍ Prvopočátky v době feudalismu Úprava v prvních zemských zákonech o rybářství Rybářská stráž a její vývoj do 90. let 20. století POŽADAVKY NA ZÁJEMCE O FUNKCI RYBÁŘSKÉ STRÁŽE RYBÁŘSKÁ STRÁŽ V PRAXI PYTLÁCTVÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

8 Úvod Nežil ten, kdo nerybařil. K úvodním slovům diplomové práce jsem zvolil myšlenku, která náleží velkému českému literátu Janu Nerudovi. Tato jednoduchá věta dokáže nejpřesněji vystihnout, co cítí každý pravý rybář. Já osobně pravým rybářem nejsem, ale již v dětství jsem měl příležitost držet v rukách rybářský prut, a pokud zmíním město Třeboň, ve kterém jsem zatím prožil převážnou část svého života, napoví, proč jsem si zvolil jako téma diplomové práce vývoj právní úpravy rybářství na našem území. Pokud hovoříme o rybářství, které vztahujeme na území našeho státu, je svými tradicemi a vnitrozemskými podmínkami pojmem naprosto odlišným od světového rybářství. Dále bych chtěl upozornit, že je třeba odlišit rybářství v rybnících a rybářství v tekoucích vodách, tyto dvě základní složky rybářství se vyvíjely zcela odlišně a v celé své práci jsem se snažil tyto dvě složky od sebe odlišovat. Abychom dokázali posoudit úpravu rybářství, je potřeba poznat její vývoj, který úzce souvisí se sociálním rozvojem společnosti a se změnami, na které se pokoušela právní úprava rybářství reagovat. Tento vývoj jsem se pokusil popsat ve své práci, kdy vedle analyzování právních pramenů a legislativních změn, kterými si rybářství za mnohá století prošlo, jsem se snažil nastínit i společenské změny, které měly na vývoj právní úpravy podíl. Práce začíná popisovat vývoj rybářství v nejstarších dobách, kdy se rybářství řadí mezi nejstarší zdroje lidské obživy. Následný rozvoj společnosti vedl k tomu, že se měnilo základní pojetí rybolovu. Tudíž určitá právní regulace byla nutná, ale nebylo potřeba vydávat zvláštní zákony. Jednalo se pouze o instrukce či řády, které si vydávala vrchnost, církev nebo města pro své spravované oblasti. Toto je taky hlavním těžištěm úvodní části. Další část práce je spojena s obdobím od konce 19. století, kdy nastala potřeba podrobnější úpravy rybolovu. Zákony vydané v tomto období se považují za základ moderního rybářského práva. Následující část popisuje události po druhé světové válce a hlavně dlouho očekávané vydání nového rybářského zákona, který jako první sjednotil právní úpravu rybářství na našem území. Hlavní zaměření mé práce je na historický vývoj rybářství. Z toho důvodu končím vývoj rybářství novelizacemi v devadesátých letech 20. století, tudíž práce neobsahuje aktuální zákon, který upravuje rybářství. Závěrečné kapitoly jsem věnoval institucím, které mají z hlediska rybářství důležitá postavení. Hlavním cílem mé práce je srozumitelně podat historický vývoj právní úpravy rybářství na našem území od nejstarších dob v pravěku, přes první prameny v období feudalismu, až po 7

9 devadesátá léta 20. století. K zajištění určité kvality a přínosu, snažil jsem se pracovat s dobovou literaturou a hledal co nejvíce podkladů, které se k tématu vztahují. Jako prameny své práce jsem se snažil použít historické právní předpisy, instrukce, řády, dobové komentáře k zákonům, dobové periodické publikace a stenoprotokoly ze schůzí zákonodárných orgánů. Díky tomu, že bydlím přímo v Třeboni, využil jsem materiály ke své práci ze Státního oblastního archivu v Třeboni, kdy společně se studováním Archivu českého, jsem načerpal převážnou část podkladů pro sepsání kapitol, které se zabývají obdobím feudalismu. Pro sepsání dalších kapitol jsem využil dostupných publikací. Rybáři mají k dispozici velké množství publikací, jejichž zaměření je hlavně na sportovní rybářství, ve kterých jsou jim poskytnuty odborné rady a pomoc. Bohužel v oblasti věnované rybářství a jeho úpravě právními předpisy, jsem se setkal s nedostatkem publikací zaměřených na tuto problematiku. Za jedno z posledních relevantních děl lze považovat práci Vratislava Vimra České rybářské právo: systematický výklad rybářských zákonů a nařízení, platných v zemi České a texty rybářských zákonů a nařízení a ještě práci JUDr. Tomáše Soukupa Zákon o rybářství. Tedy hlavní období, které je postiženo tímto nedostatkem, je období socialismu. Podobná situace je i s judikaturou socialistického státu. 8

10 1 Vývoj rybářství do první poloviny 19. století 1.1 Počátky rybářství Území dnešní České republiky bylo osídleno člověkem, kterého můžeme považovat za našeho předka, přibližně před 50 tisíci lety. Tito lidé jako svůj hlavní nástroj využívali kámen, proto se této době říká doba kamenná. Období doby kamenné se dělí na paleolit, mezolit a neolit. Z období paleolitu máme první poznatky ohledně lovu ryb. Lov ryb patřil k jedné z nejdůležitějších součástí obživy pravěkého člověka. Vůbec první způsob lovení ryb byl pomocí tzv. kostěné harpuny. Nálezy tohoto loveckého nástroje ukazují na jeho velice jemné opracovaní, které stálo velké úsilí a mnoho práce. Už toto naznačuje, jak velký význam byl dáván lovu ryb. Jak se vyvíjel člověk, tak se společně s ním vyvíjela technika lovu ryb. Mezi další nástroje řadíme kostěné udice. Tento nástroj je velice zajímavý a to z toho důvodu, že jeho myšlenka a princip fungování, který se samozřejmě postupem času obměňoval, se ve své podstatě zachoval až do dnešní doby, dnes se s ním můžeme setkat v oboru rybářství, kterému říkáme sportovní rybaření. Mezolit znamenal pro rybářství významný pokrok, pohybujeme se přibližně v 8. až 5. století před naším letopočtem. Už v této době se můžeme setkat s rybářskými nástroji jako je síť nebo první dlabané čluny. Sídla z této doby jsou rozeseta po celém našem území a hlavně v blízkosti vod. Právě důkaz osídlení v blízkosti jezer nebo řek poukazuje na veliký význam rybolovu jako hlavního zdroje obživy a to i z důvodu, že na našem území nežila tak vysoce početná stáda velké lovné zvěře, jak tomu bylo v paleolitu. Neolit z pohledu rybářství nebyl nikterak významný, toto období je významné spíše z pohledu vývoje vzniku zemědělské kultury přibližně ve 4. století před naším letopočtem, proto se také hovoří jako o neolitické zemědělské revoluci. Člověk si osvojil základy zemědělské výroby, což spočívalo ve zvládnutí pěstování rostlin na polích a chovu domácích zvířat, tím došlo k osvobození od závislosti na přírodních zdrojích. Jak jsem se zmiňoval výše, z pohledu rybářství nešlo o nikterak důležité období. Rybolov byl i nadále součástí obživy a člověk hlavně zdokonaloval stávající techniky a nástroje pro rybolov. 1 1 ANDRESKA, Jiří. Rybářství a jeho tradice. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, s ISBN

11 Konec období neolitu na našem území způsobil vliv dvou kultur. Na jedné straně od západu kultura zvoncových pohárů a od východu kultura se šňůrkovou keramikou. Pohybujeme se kolem roku 1700 před naším letopočtem a u nás nastupuje nejstarší doba bronzová. Objevem nové suroviny se obměňují i rybářské nástroje, člověk se naučil s tímto kovem pracovat, tudíž udice mají už zpětný háček společně s očkem, aby bylo možné háček lépe uvázat. Na objev bronzu navazuje objev železa, který se datuje kolem roku 1000 před naším letopočtem, které našlo své uplatnění v podobě materiálu vhodného pro výrobu udic nebo vícehrotých vidlic. 2 Když bychom se komplexně podívali na dobu pravěku, tak závěr který bychom vyvodili je, že člověk osidluje území v blízkosti řek a jezer. Toto nám dokládají mnohé archeologické nálezy prvních rybářských nástrojů, které postupně člověk zdokonaloval, a nálezy zbytků kostí z těchto oblastí. Rybolovem člověk uspokojoval pouze vlastní potřeby. Archeologové dospěli k závěru, že již v době kamenné byl lov ryb jedním z velmi důležitých způsobů získávání kvalitní a plnohodnotné potravy. 3 V době starověku je nejdůležitější oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, která se nazývá Mezopotámie. Oblast Mezopotámie je považována za oblast, kde byly položeny základy zemědělství, prvního písma a prvních psaných zákonů, tudíž propojení těchto třech znaků je z pohledu rybářství velice důležité. Nacházíme se v období kolem roku před naším letopočtem. 4 Z této oblasti se můžeme setkat s nálezy různých rybářských předmětů, vyobrazení s rybami nebo rybářskou tématikou vyrytou do hlíny. Nalézáme první písemné zprávy o rybářství. Jsou zaznamenány na hliněných tabulkách tehdejším klínovým písmen. Dozvídáme se, že už v tomto období král Luganda ustanovil jakési úředníky, kteří jménem krále Lugandy odírali řemeslníky, rolníky a rybáře. Zároveň byli jmenování dozorci, jejichž hlavním úkolem byl dohled nad chovem hospodářských zvířat a nad rybolovem, následně dohlíželi nad tím, aby rybáři nezapomněli odvést část výtěžku z lovu ryb do státní pokladny. Dozorci byli u rybářů velice neoblíbení, protože docházelo k vykořisťování rybářů a zneužívání postavení dozorce. Po následném povstání, jehož impulzem bylo právě zmíněné vykořisťování rybářů, mělo za následek svržení krále Lugandy a tím došlo i ke zrušení dozorců nad rybolovem. Následně došlo ke zlepšení života rybářů, které vyjadřuje i sumerský kronikář, když píše o tom, že syn malého 2 ANDRESKA 1987 op. cit. s HEMELÍK, Tomáš. Rybářství a právo. 1.vyd. Praha: Nakladatelství ORAC, s.11 ISBN ANDRESKA 1987 op. cit. s

12 člověka zřídil pro ryby rybníček, pak už mu nikdo rybu neukradl. Právě zmínka o tomto rybníčku se považuje za nejstarší písemně zachycený záznam rybníku v dějinách lidstva Rybářství Velké Moravy Nyní se vrátíme z území starověké Mezopotámie zpět na území našeho státu a to konkrétně do oblasti, kde se rozkládala Velkomoravská říše, jejíž prvopočátky sahají do období 6. a 7. století, kdy k nám od východu přicházejí slovanští osídlenci, kteří s sebou přinášejí i svoji kulturu, která zahrnuje znalosti z oblasti rolnictví, chovu domácích zvířat, lovu zvěře, včelařství a rybářství. 6 Nejpozoruhodnější nálezy se nacházejí v oblasti Mikulčic, kde bylo nalezeno mnoho exemplářů, které můžeme zařadit do oboru rybářství. Součástí obživy obyvatelstva Velké Moravy byl též lov a rybolov. Rybolov dokládají četné nálezy rybích kostí, bronzové a železné háčky s udicí, z nichž některé jsou tak veliké, že na ně mohly být chytány ryby o váze až 100 kg. Našly se i harpuny. Ryby byly též loveny pomocí sítí a proutěných vrší. 7 také vlastní pozůstatky rybích kostí i šupin. Tyto pozůstatky se sice ve výplni objektů a ve vrstvách jen velmi těžko uchovávají, ale pečlivě prováděný výzkum spojený s proplachováním a přesíváním je dokáže eliminovat. 8 Mezi nejcennější nálezy, které byly v Mikulčicích v rámci archeologického výzkumu učiněny, jsou 3 čluny, které jsou vydlabané z jednoho kusu kmene. Velké bohatství rybářských nálezů, kterým oplývá oblast Mikulčic, je dokladem velkého bohatství ryb v této oblasti. Díky teplejšímu klimatu, úrodné půdě a naplaveninám zde byly vytvořeny velice příznivé podmínky pro život ryb. Určitě i v dnešní době můžeme předpokládat, že další výzkumy v oblasti mikulčického hradiště budou dále doplňovat dosavadní představy o podobě rybolovu v dobách Velkomoravské říše. 9 5 ANDRESKA 1987 op. cit., s ANDRESKA, Jiří. Lesk a sláva českého rybářství. 1. vyd. Praha: Nakladatelství NUGA, s ISBN DEKAN, Ján. Velká Morava: doba a umění. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Odeon, s. 22 ISBN MĚŘINSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. 1. vyd. Praha: Nakladatelství LIBRI, s. 303 ISBN ANDRESKA 1987 op. cit., s

13 1.3 Rybářství v době feudalismu Právo rybolovu bylo v předešlých obdobích dle nejpravděpodobnějších předpokladů založeno na úplné svobodě. Kdokoliv, kdo měl přístup k vodnímu toku, mohl bez jakéhokoliv omezení lovit ryby a přivlastnit si je. Změna tohoto pojetí rybolovu přichází společně se vznikem kmenového zřízení a následným vznikem státních útvarů na našem území. Od této chvíle dle právních představ náleží veškerá půda v zemi panovníkovi, tomu nenáleží pouze pozemky, ale do jeho vlastnictví spadají také veškeré porosty, řeky a potoky se vším, co se v nich nacházelo. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že právo rybolovu přechází do rukou panovníka. On je oprávněn s ním disponovat, musíme zde ale zdůraznit, že se jedná a právní fikci. Hlavním smyslem nebylo, že by panovník chtěl držet veškeré tyto pozemky, pro něj bylo nejdůležitější přivlastňování si výnosů hospodářské činnosti na těchto pozemcích. Tato skutečnost je pro další období důležitým momentem, protože panovník konkrétní lokality přenechával členům své družiny k výkonu vlastnického práva a následně za to od nich vybíral naturální nebo peněžní dávky. 10 Písemné zmínky o těchto peněžních dávkách můžeme najít z roku 1479, kdy rybáři usedlí v Komořanech sepsali své obecní povinnosti a práva odedávna obvyklá..poddaní komory královské Komořanští zachovali si z dávných časů větší volnost a menší břemena, než sic po Čechách stalo se pravidlem. Podle článků 1. a 12. Neplatili v Komořanech úroku z půdy, nýbrž platili jen z rybaření šos, jenž činil jeden peníz týdně po tu část roku, kdy jezero nebylo zmrzlé, a krom toho dávali jiné nevelké dávky Rybářství na českých řekách První zmínky o našich řekách dokázal na počátku 12. století výstižně zachytit kronikář a děkan pražské kapituly Kosmas. V jehož Kronice české se píše: V Evropě leží Germánie a v jejích končinách směrem k severní straně daleko široko se rozkládá kraj, kolem dokola obklíčený horami, jež se podivuhodným způsobem táhnou po obvodu celé země, že se na pohled zdá jako by jedno souvislé pohoří celou tu zemi obklopovalo a chránilo. Vody tam byly čisťounké a k lidskému užívání zdravé, rovněž i ryby chutné a výživné, je to divná věc a lze z ní 10 HEMELÍK 2000 op. cit., s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s

14 uvážiti, jak vysoko se vypíná tato země: nevtéká do ní žádná cizí řeka, nýbrž všechny toky malé i velké, pojaty arci do větší řeky, jež slove Labe, tekou až do Severního moře. 12 Kosmas musel znát mnoho o řekách, rybách a rybolovu, jelikož se ještě v jeho kronice nachází zmínky o rybolovu. Například v pověsti o Durynkovi a Neklanovi se píše o lovení ryb v zimě. Dále můžeme najít v událostech z roku 1108 zmínku o rybářské vrši. Avšak hlavní cílem, proč psal kroniku, nebylo popsat hospodářské dějiny na našem území, ale spíše popsání dějin z politického hlediska. 13 Také pokračovatelé, kteří navazují na Kosma, nás informují o říčním rybolovu. Například kanovník vyšehradský píše v roce 1140 o údajném zázraku na řece Sázavě, která teče podél kláštera. Mělo dojít k přerušení vodního toku řeky, a aby pověst dostala více na významu, opat a jeho bratři kláštera sbírali neobyčejně veliké ryby a raky přímo v suchém řečišti. 14 Rybářství na řekách, na rozdíl od rybníků, je právem veřejným do doby, kdy bylo rybářské právo v řekách právem dominikálním, tudíž příslušelo výlučně pozemkové vrchnosti, nebylo potřeba rybářství na řekách upravovat zvláštními zákony. Rybářské předpisy byly vydávány od 16. století, příkladem může být rybářský řád Rudolfa II. z 3. června 1583 nebo rybářské řády Karla VI. z roku 1720 a Vrchnost uplatňovala právo rybolovu na celém území svého panství jako vrchnostenský regál. Bylo tedy na vrchnosti, jak si upraví poměry na svých pozemcích, konkrétně tedy na řekách. Příkladem nám může být zmínka z Archivu českého, která pochází z 15. století. Jde o Svědectví o řádech rybářských při lovení ryb a při bití bobra v Labi u Kolína ze dne 16. března Město Kolín mělo od krále Jana a od pozdějších králů výsadu lovit ryby v řece Labi. Co je napsáno v tomto řádu zachovávají rybáři od starodávna. 16 *1+ Item. Ktož jsú Labe najímali, ti jsú byli za hospodáře a za straší. Ti hned svolali všecky nágrošníky a k niem mluvili, aby se v lásce a při zvyklostech starobylých zachovali, co jest mezi nimi za obyčej a za právo od dávních předkuov i jimi uloženo a ustaveno, tovaryšstva spojujíce, kto by s kým dělati měli. 12 KOSMAS. Kosmova kronika česká. 5. vyd., Praha: Nakladatelství Svoboda, s ANDRESKA 1997 op. cit., s ANDRESKA 1987 op. cit., s ŠÍMA, Alexandr. Právní předpisy pro rybáře. 1. vyd., Praha: Nakladatelství PANORAMA, s. 20 ISBN KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s

15 *2+ Item. Hospodáři, kteří Labe najali, ti mají napřed všech jezer požívati, a Tišinského břehu: tu nemají nágrošníci chvoróv klásti, a v veřezích ovšem žádného lovu nemají mieti. *3+..hospodáři nemají suťmi loviti s člunuov. *4+ Který sobě v kterém jespě výklestek *učiniĺ+, bu d nágrošník neb hospodář, nemá jemu jiný překážeti na tom místě *5+ Když Labe stane a zamrzne, že mají všickni spolu loviti na podledníky, hospodáři i nágrošníky. *6+ Item. Co se dotýče bití bobra koši, že jeden sám bez jiných nemá bíti nikdež, než všickni ze spolka 17 Celkem obsahuje řád 12 pravidel, určitě největší neznámou v textu pravidel bude pro laika slovo nágrošník, které se objevuje v rámci každého pravidla. Slovo nágrošník je významově stejné jako příslušník cechu rybářského. Dá se předpokládat, že rybáři se spojovali v jednotná bratrstva v rámci každé řeky nebo jednoho města a sepisovali takto svá vlastní pravidla lovu ryb, která vycházela z dlouhých let utvářejících se pravidel a zvyklostí mezi rybáři. Více o rybářských bratrstvech a jejich pravidlech bude uvedeno dále v samostatné kapitole. V 10. až 13. století se mnozí rybáři stali poddanými klášterních velkostatků. Konkrétní písemnou zmínkou je Hejtmanská instrukce na statcích kláštera Svatojirského z 30. prosince S rybáři na pronajaté řeky, co z nich buďto na penězích neb rybách vrchnost dávati povinni jsou nájemní cedule zdělati. 18 Přijetím Vladislavského zřízení zemského v roce 1500 došlo k vyostření vztahů mezi šlechtou a královskými městy. Až hrozba v podobě selského povstání přiměla oba znesvářené tábory k jednáním, jejichž výsledkem byla Svatováclavská smlouva z roku Ustanovení Svatováclavské smlouvy se týkalo rybářství, konkrétně bylo městům přiznáno právo rybolovu v řekách, potocích a rybnících, které leží uvnitř jejich obvodu KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s. 605, S VIMR, Vratislav. České rybářské právo: Systematický výklad rybářských zákonů a nařízení, platných v zemi České a texty rybářských zákonů a nařízení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství V. Linhart, s

16 1.3.2 Zlatý věk rybníkářství Mezi rybáři (rybáky) a rybníkáři musíme dobře rozlišovat. Rybáři se narodili současně s loveckým životem lidí na naší planetě, leč rybníkáři objevili svou profesi z potřeby postavit místo pro ryby rybník. 20 Jako jedna z nejslavnějších dob našeho rybářství se považuje výstavba rybníků. Hlavně období 16. století, kterému se také jinak říká zlatý věk českého rybníkářství. Nejstarší zmínky o počátcích rybničního hospodářství na našem území pochází z 11. století. 21 Konkrétně je můžeme nalézt například v Kosmově Kronice české. V Dodatku o Děthartovi, opatu kláštera Sázavského z roku 1097, se píše, že tento opat se zasloužil o rozmnožení majetku kláštera, ve kterém jsou zahrnuty vody a strouhy i s rybníky. 22 Dále nám může posloužit jako zmínka dopis krále Přemysla Otakara I. z roku 1227, který obsahuje povolení krále pro opata kláštera v Louce koupit ves Lovětín a v ní si mohl zřídit rybníky v libovolném množství. Tyto zmínky nám alespoň trochu poodhalují dějiny nejstarších rybníkářských dějin v období 10. až 13. století, ale lze se domnívat, že rybníků na našem území bylo mnohem větší množství, než kolik se o nich dochovalo zmínek. V průběhu 14. století počíná rozmach stavění rybníků na našem území. Stavba rybníků je i podpořena samotným Karlem IV. 23 Karel IV. vydává Majestát, kde se píše: Aby království Naše Čechy mělo hojnost ryb a výparů, velí se stavům i městům pilně zřizovati rybníky i pro hojnost ryb i pro to, aby půda se co možná využitkovala a 16. století je výstavba rybníků na vrcholu, rozvoj rybníkářství se stal jedním z nejvýznamnějších faktorů rozvoje společnosti. Z rybníků je čerpán předpokládaný užitek. Rybníky budovali šlechtici, ale také města a církevní instituce HULE, Miroslav. Rybnikářství na Třeboňsku historický průvodce. 1. vyd. Třeboň: Nakladatelství CARPIO, s. 3 ISBN ANDRESKA 1987 op. cit., s KOSMAS 1972 op. cit., s ANDRESKA 1987 op. cit., s HULE 2000 op. cit., s ANDRESKA 1987 op. cit., s

17 Až do druhé poloviny 19. století umožňovalo právo volně lovit ryby všem zájemcům, protože ryby byly považovány za věci bez pána, tedy si je mohl kdokoliv přivlastnit. Tento princip však platil jen ve vodách tekoucích, nikoliv v rybnících, neboť na těchto vodních plochách hospodařil vždy vlastník. 26 Z výše uvedeného plyne, že voda v rybníkách je vodou soukromou, která je v dispozici majitele rybníku. Právní úprava ohledně rybníků byla v rukách vlastníků rybníků, závaznost těchto pravidel byla zaručena hrozbou tvrdé sankce od majitele v případě nedodržení. Z pohledu, kdo byl vlastníkem rybníků v této době, lze se domnívat, že tato pravidla nebyla brána na lehkou váhu, jelikož majitelé měli velkou autoritu. Pravidla byla vydávána v podobě instrukce týkající se přímo rybníků nebo problematika rybníků byla obsažena v různých řádech, aby na rybnících nedocházelo ke škodám a bylo s nimi správně zacházeno. Například v 16. století můžeme narazit na zmínku o rybnících v Brtvínově návodu o správě lidu poddaného z roku 1540, kde se píše: O rybnících sluší také bedlivost v péči zvláštní míti, aby se nikdež žádná škoda na rybnících, na hrázích, na splavích neb jinde, a zvlášť také na rybách buď vodami velikými, a ryby proti vodě ven aby nešly, buď také někdo aby jich nekradl. Zvlášť v létě, když krajům jdou aneb se trou; též také na vazbách nebo jiném nádobí rybničném, toho všeho ať se šetří, zvlášť když se pak loví, jest o tom napřed dosti oznámeno, ježto se jím, kdož chce bedlivejm bejti, má zpraviti. 27 Příkladem instrukce týkající se rybníků je Instrukce Fridlanská 1628 o rybnících. Celkově se skládá z 19 bodů, ve kterých je postupně upravena veškerá péče, která má být rybníkům vynaložena. 28 Rybníky představovaly nejen zdroj ryb a jejich hospodářský užitek, ale také bezprostřední nebezpečí, které hrozilo městům, obcím a vesnicím v jejich bezprostřední blízkosti, pokud by došlo k protržení hráze. Například v Řádu poddanském Jaroslava z Martinic z roku 1638 se píše: *Z* Rybníkův J*VH*Mti páně kdyby který tekl a voda se hrází probírala, kdožkoli to spatřiti, hned o tom JMti pánu *Jeho Vysoké Hraběcí Excelenci* neb p. ouředníku oznámití jmá. 29 Velkou ránou pro rybníkářství byla třicetiletá válka, která celkově vedla ke zdrancování naší země ve všech směrech. K obnově péče o rybníky došlo až v druhé polovině 17. století, avšak 26 HEMELÍK 2000 op. cit., s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s

18 už v 18. století dochází ve velkém k rušení rybníků. Bylo to zapříčiněno změnou tehdejšího zemědělství, jelikož se zvýšil počet obyvatel, bylo zapotřebí více zemědělské půdy, kterou plochy zrušených rybníků nabízely v hojné míře Rybářské cechy V místech, kde se nacházel větší počet rybářů, zákonitě tedy ve městech, zakládali tzv. cechy, kterým se též říká rybářská bratrstva. Hlavním obdobím, kdy tato bratrstva vznikala, je období 15. a 16. století. 31 Z historických pramenů vyplývá, že rybářské cechy se nejčastěji vyskytovaly na řekách. Řeky si bratrstva rozdělila na jednotlivá povodí, na jejichž území vykonávali svoji vlastní správu. 32 Dále mohla vznikat bratrstva v rámci jednoho okresu, jako příklad si můžeme uvést. Když město Jindřichův Hradec mělo v 15. století 6 rybářů a město Tábor 4 rybáře, sdružili se všichni v jeden cech. Do cechu rybářů byli neradi bráni prodavači ryb, obchodníci s rybami. Důvodem bylo to, že jak obchodník, tak prodavač prodávali vedle ryb domácích, také ryby mořské. 33 Příkladem, jak takový cech vznikal, nám je výtah z archivu Děčínského. 1584, 9. dubna: Vrchnost Děčínská vysazuje cech rybářský. Jindřich starší a Jindřich mladší bratří Bínští a Podmoklích vysadili cech rybářu na Děčíně a v podíle Podmokelském: Pilně do kostela choditi, v neděli nepracovati, leč po nešpořích, pod pokutou jedné šestiny piva do cechu. Když se zanmení vůkol pošle, do cechu přijíti; kdo znamení dostane, a dále ho nepošle, jest povinen dáti 2 gr. malé pokuty. O každém kvartále má každý 2 peníze do pokladnice vložiti. Kdo některou hlavní rybu naloví, lososa, sumce atd., má do pokladnice 1 groš malý dáti, a ty, jako jiné ryby, nemá nide na prodej podati, než k našemu dvoru..nesmí se loviti než s povolením vrchnosti nebo úředníků; k tomu má každý mistr sám s lodí přijíti aneb z dobré příčiny jiného v lově zkušeného poslati; nezkušený nemá připuštěn býti; kdo nepřijde, toho dne žádného podílu nedostane ANDRESKA 1987 op. cit., s ANDRESKA 1997 op. cit., s HEMELÍK 2000 op. cit., s Teplý, František. Příspěvky k dějinám českého rybníkářství. 1. vyd. Praha: Nákladem ministerstva zemědělství republiky Československé, 1937, s KALOUSEK, Josef. Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, svazek vyd. Praha: Knihkupectví Bursík a Kouhout, s

19 Obsahem tohoto textu jsou tzv. artikule, které upravovaly vnitřní pravidla pro členy cechu. Jsou obsaženy povětšinou, jako v tomto případě, v zakládací listině. Právě v těchto základních cechovních předpisech můžeme nalézt první zárodky rybářského práva, jelikož jsou v nich obsaženy základní pravidla lovu ryb, ale i způsob jejich realizace na trhu a chování lidí, kteří se podíleli na výkonu rybářství. S trochou mírou nadsázky se dá hovořit o tom, že ty artikuly představují pro rybářská bratrství, z hlediska soudobé terminologie, formu jakési profesní ústavy, pracovního kodexu, správního, občanského i trestního práva, ale pouze v míře přijatelné za podmínek feudální společnosti. S některými těmito pravidly se můžeme v dnešní době setkat v podobě základních zásad, na kterých funguje rybářské právo Rustikální rybáři Vedle rybářských cechů existovali tzv. rustikální rybáři. Již od středověku se na venkovských panstvích dělila půda na dominikální a rustikální. Půda dominikální byla přímo pod správou panství, panských úředníků a ostatních zaměstnanců. Půda rustikální náležela poddaným rolníkům, kteří si ji sami obhospodařovali, mimo robotní povinnost. 36 Z toho si vyvodíme, že rustikální rybáři byli poddaní, kteří měli od panských v nájmu pozemky, které zahrnovaly také vodní toky. Mimo povinnosti roboty, byla rybářům uložena ještě další povinnost odvádět panství část ze svého úlovku. Po splnění této další povinnosti si rybář mohl zbytek úlovku ponechat. Pro kontrolu, zda rustikální rybáři plnili povinnost odvést část úlovku panství, vznikaly knihy evidencí, kterým se říká urbáře Živnostenští rybáři V roce 1848, konkrétně 24. července, během třetí schůze říšského sněmu, předstupuje před poslance nejmladší z nich Hans Kudlich s návrhem zákona, jehož přijetí by mělo za následek likvidaci středověkého feudálního systému. Jeho návrh zní: Hohe Reichsversammlung! 35 HEMELÍK 2000 op. cit., s ANDRESKA 1997 op. cit., s HEMELÍK 2000 op. cit., s

20 Der Abgeordnete Hans Kudlich stellt den Antrag, die hohe Reichsversammlung möge erklären: "Von nun an ist das Untertänigkeitsverhältnis; stammt allen daraus entsprungenen Rechten und Pflichten aufgehoben; vorbehaltlich der Bestimmungen, ob und wie eine Entschädigung zu leisten sei." 38 Hans Kudlich požaduje zrušení poddanství. K jednání o jeho návrhu zákona se přistoupilo 8. srpna 1848 jako třetí bod v programu. Nadpoloviční většinou hlasů byl návrh přijat a procedura byla dokončena 7. září 1848, když císař Ferdinand I. vydal patent rušící poddanství. Zrušení poddanství mělo za důsledek obecný zánik všech cechů. Tudíž ve městech zanikají rybářské cechy a na venkově rustikální rybáři. Bylo třeba najít nový způsob obživy, své místo si našlo živnostenské rybářství. Tito rybáři se ve své podstatě stále řídili cechovními pravidly, která zanikla společně s rybářskými bratrstvy. Rybolov tudíž nebyl nikterak závazně regulován, neexistence pravidel ukázala, že tento stav je neudržitelný a je zapotřebí obecně závazný předpis, nejlépe v podobě zákona, kterého se počátkem 80. let 19. století dočkali Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: digitální knihovna - stenoprotokly [online]. [cit ]. Dostupné z: 39 ANDRESKA 1997 op. cit., s

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Právní aspekty pojištění motorových vozidel v ČR

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Právní aspekty pojištění motorových vozidel v ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní aspekty pojištění motorových vozidel v ČR Ondřej Růžička 2012 1 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce David Švrček 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PLZEŇ 2012 MARTIN DROBNÝ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Právnická Katedra veřejné správy Diplomová práce Neziskový sektor Předkládá:

Více

POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Diplomová práce

POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Diplomová práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce POZEMKOVÉ ÚPRAVY Michaela Dumbrovská 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Pozemkové

Více

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou

Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY, SPRÁVNÍHO PRÁVA A FINANČNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj pozemkových úprav na území ČR

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj pozemkových úprav na území ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Katedra: Vedoucí katedry: B4106 Zemědělská specializace Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Krajinného

Více

Diplomová práce Aktuální problémy střídavé a společné péče. Plzeň 2012

Diplomová práce Aktuální problémy střídavé a společné péče. Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu Diplomová práce Aktuální problémy střídavé a společné péče Plzeň 2012 Zpracovala: Martina Zborovská Konzultant

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Lenka ovotná Bakalářská práce 2009 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí

Více

Nadační právo dnes a zítra

Nadační právo dnes a zítra Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Nadační právo dnes a zítra Alžběta Zýková 2012/2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Stručná charakteristika nového občanského zákoníku Petr Brutar Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru

Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Péče zaměstnavatele o pracovní podmínky zaměstnanců ve školském sektoru Bakalářská práce Autor: Alena Kačírková Právní administrativa v podnikatelské

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA

DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR Diplomantka: Milena Kuttová Vedoucí práce: Prof. JUDr. Květoslav

Více

Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání

Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání (magisterská diplomová práce) Jan Čech Vedoucí práce: doc. PhDr. et

Více

Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu

Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu Richard Vala 2008 Prohlašuji,

Více

Zdanění majetku v Evropě

Zdanění majetku v Evropě Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Disertační práce Zdanění majetku v Evropě JUDr. Ing. Michal Radvan 2006 Prohlašuji, že jsem disertační práci

Více

LEGISLATIVNÍ ANALÝZA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE

LEGISLATIVNÍ ANALÝZA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE LEGISLATIVNÍ ANALÝZA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE Univerzita Pardubice 2013 Legislativní analýza právních předpisů v oblasti památkové péče Vypracovala JUDr. Olga Petríková, LL.M. ve spolupráci

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Fakulta veřejných politik v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Fakulta veřejných politik v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2014 Lucie Ovšonková SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav veřejné správy a regionální politiky

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Obor: Veřejná ekonomika a správa Činnost investičního odboru města Ústí nad Orlicí v samostatné působnosti R e n a t a P á v k o v á Bakalářská práce 2010

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PRÁVO Jaroslav Zlámal Jana Bellová Jakub Haluza Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...7 PRÁVO A JEHO HISTORICKÝ

Více

Právní úprava vlastnického práva

Právní úprava vlastnického práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Právní úprava vlastnického práva Bakalářská práce Autor: Martina Koudelná Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Jan Tuláček

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií. TAMARA JOŘENKOVÁ III. ročník kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií. TAMARA JOŘENKOVÁ III. ročník kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií TAMARA JOŘENKOVÁ III. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa EVIDENCE ŘIDIČŮ Bakalářská práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Právní problematika daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitosti Zpracoval: Martin

Více

Nájem bytu v judikatuře českých soudů

Nájem bytu v judikatuře českých soudů Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem bytu v judikatuře českých soudů MUDr. Dalimil Chocholáč 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Nájem

Více

Komparace lidských práv na našem území od roku 1848

Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bankovní institut vysoká škola Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bakalářská práce Kornelie Komjatiová Duben 2009 Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Komparace lidských práv na

Více

Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v roce 1586

Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v roce 1586 Časopis pro historickou penologii 1/2009 Vydává Institut vzdělávání Kabinet dokumentace a historie VS ČR Kriminalita a právo na Novém Městě pražském v roce 1586 Ondřej Hladík 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Stručná

Více

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více

Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory Předváděcí akce v českém právním řádu a v praxi

Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory Předváděcí akce v českém právním řádu a v praxi MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory Předváděcí akce v českém právním řádu a v praxi Michal

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Unipersonální s. r. o. Milan Fric

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Unipersonální s. r. o. Milan Fric Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Unipersonální s. r. o. Milan Fric Plzeň 2011 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra soukromého práva a civilního procesu

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více