SWOT analýza rekreačního rybářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWOT analýza rekreačního rybářství"

Transkript

1 SWOT analýza rekreačního rybářství Jiří Musil 1, Lukáš Kalous 2, Tereza Vajglová 1 & Miroslav Barankiewicz 1 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejně výzkumná instituce, Odbor aplikované ekologie, Oddělení ekologie vodních organismů, Podbabská 30/2582, Praha 6, tel: Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol Výzkumná zpráva zpracovaná v rámci projektu Technologické agentury České republiky č. TD s názvem: Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně rekreačního rybářství, zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu vodních ekosystémů.

2 Úvod Rybářství (rybolov), ve smyslu lidské činnosti lovu ryb, případně dalších vodních organismů, zastává v lidských dějinách i v současnosti významné místo. Prvotních důvodem rybolovu byla nesporně snaha získat ryby jako potravu. Postupem času se však rybářství postupně měnilo také na aktivní způsob trávení volného času, zdroj zábavy i odpočinku a specifickou formu lidského vztahu k přírodě (Andreska, 2012). Rybolov provázelo postupné získávání poznatků o rybách a možnostech jejich lovu. Tyto informace byly zprvu předávány ústně, posléze zaznamenávány jako vyobrazení a po vynálezu písma také literární formou. Informace o rybách a rybolovu se tak staly součástí fondu vědomostí lidstva. Ryby jako potrava člověka, získávali lidé lovem v moři, jezerech a řekách. Postupným získáváním zkušeností s jejich lovem se vyvíjelo rybářství jako obor i forma potravní specializace. Z archeologických záznamů je patrné, že rybářství od pradávna až do dnešních dob tvořilo integrální a u řady národů velmi významnou součást jejich dějin. Dějiny rybářství v českých zemích nelze nijak oddělit od okolních zemí a vývoje evropského rybářství. Na současném území České republiky se rybolovem zabývali nepochybně již paleolitičtí lovci, což dokládají nálezy bodných nástrojů určených k rybolovu již z období kolem tis. let př. Kr. Již v období mezolitu byli lidé dle doložených dokladů velmi zdatnými rybáři, využívající k lovu udici (pravděpodobný počátek sportovního rybolovu) bodné nástroje, sítě i vrše. Ze stejného období pocházejí záznamy o osídlení významných migračních cest především lososa (Salmo salar) (např. soutok Otavy a Blanice). S příchodem znalostí zpracování kovů (doba bronzová a železná) se především v oblasti východního středomoří objevují moderní rybářské nástroje jako je háček s protihrotem, dvojháčky a typický rybářský trojzubec. Tyto nástroje se díky jejich účinnosti postupně šířili i do oblasti střední Evropy. Z pohledu vývoje našeho rybářství jsou významnými událostmi především příchod slovanských kmenů (velkomoravská říše) do povodí řek Odry, Moravy a Labe, kteří si znalosti o lovu ryb na naše území již přinesli a ryby byli nedílnou součástí jejich potravy. Ve středověku došlo k významné změně role ryb jako potraviny člověka. Do té doby masitá, ale ve své podstatě obyčejná potravina se díky nástupu křesťanství stala žádanou stravou postní ( století). Kláštery však byly často zakládány také v oblastech mimo říční sít a tak je křesťanství nepochybně spjato s výstavbou prvních nádrží sloužících také k chovu ryb. Od této chvíle se proto dějiny našeho rybářství štěpí na dvě samostatné větve, na rybářství říční a rybníkářství. Historie rekreačního (sportovní) rybářství (recreational fishing) jako formy lovu ryb na udici jako kratochvilná zábava, je znám již ze starověkého Říma z období kolem 2. století před naším letopočtem. Pozoruhodný záznam o rybolovu na udici pochází z roku 1496 v díle Pojednání o rybaření na udici (Berners, 1496) z Anglie. Tato práce popisuje nejen samotné rybářské náčiní, ale rovněž jednotlivé způsoby lovu včetně muškaření. Ačkoliv byl na našem území lov ryb na udicí tradiční, až do první poloviny 19. století sloužil především k získávání obživy. Rekreační rybářství tak na naše území přišlo až v průběhu druhé poloviny 19. století z Anglie. Není nezajímavé, že až do roku 1948, kdy bylo zrušena živnost říčního rybářství se živnostenští (komerční lov na živnost) a rekreační rybáři dostávali do častých sporů. Za předchůdce rybářských svazů tak jak je známe dnes, lze v jistém slova smyslu považovat rybářské cechy. Cechy plnily především funkce ekonomické regulace, nezanedbatelná byla i funkce sociální. V případě rybářských cechů určovala cechovní pravidla i záležitosti lovecké a z dnešního pohledu také chovatelské. Zároveň pravidla (rybářský řád) určovala dělení toku tak, aby se eliminovaly možné spory např. o loviště. Na starobylý svět rybářských cechů, po jejich zrušení v roce 1849, navázala perioda rybářů živnostenských, která trvala přibližně sto let. Vývoj rybářských organizací byl na našem území složitý, což souviselo se složitými dějinami českého státu ve 20. století. Potřeba společného postupu proti živnostenskému rybolovu, který podle názoru rekreačních rybářů ve svých důsledcích ryby přelovoval, proti průmyslovému znečištění, vedla v českých zemích ke vzniku místních rybářských spolků. Jejich sloučením vznikla roku 1933 Rybářská unie Československé republiky, ale s ohledem na vývoj dějin byla její existence jen velmi krátká

3 (do r. 1943). Po druhé světové válce zesílila snaha o vznik nové jednotné rybářské organizace s působností na celém území státu. V roce 1957 vznikl Československý svaz rybářů. Po vzniku federace v roce 1968 se československá organizace rozdělila a oddělil se Český rybářský svaz (ČRS). Od roku 1990 se od ČRS oddělil Jihomoravský územní svaz, ze kterého vznikl Moravský rybářský svaz (MRS). Tyto organizace naše rybáře sdružují do dnes. Cílem níže uvedené SWOT analýzy je především přinést základní rozbor a analýzu tohoto významného segmentu rekreačního rybářství. Definice rekreačního rybářství Rekreační rybářství je socio ekonomicko ekologický komplex zahrnující veškeré formy rybolovu, které nejsou komerčního charakteru a všechny další aktivity, které s rekreačním rybolovem souvisí a týkající se zdrojů, zboží, služeb a zúčastněných stran. Do aktivit týkajících se zdrojů lze zahrnout: monitoring rybích populací, ochranu ryb a dalších vodních organizmů, podporu přirozené reprodukce ryb, nasazování ryb, evidenci úlovků, regulaci úlovků apod. Aktivity v rámci zboží a služeb jsou chápány v přímém vztahu k rekreačnímu rybolovu a lze do nich zařadit: výrobu a prodej rybářského náčiní, doplňků, násadových ryb, návnad či nástrah. V oblasti služeb lze zahrnout rybářská média, specializované cestovní kanceláře, apod. Mezi zúčastněné strany lze zahrnout rekreační rybáře, rybářské asociace a kluby, ministerstva, vládní agentury, státní podniky povodí, profesní akvakulturní organizace a veškeré další zainteresované soukromé či právnické entity se vztahem k rekreačnímu rybolovu. Rekreační rybolov: je lov ryb, který nepředstavuje pro rybáře jeho primární zdroj příjmů nebo nutričních požadavků. Úlovky rekreačního rybolovu nejsou obvykle prodávány nebo jinak obchodovány. Motivací pro rekreační rybolov je zábava, ulovení ryby pro vlastní potřebu, aktivní odpočinek, sociální a individuální seberealizace. Sportovní rybolov: je organizovaný lov ryb v rámci vyhlášené soutěže, kde jsou stanovena soutěžní pravidla. Obvykle je kritériem hodnocení celková délka či váha ulovených ryb nebo velikost ulovené ryby určitého druhu apod. Pravidla jsou stanoveny individuálně v rámci jednotlivých pořádaných soutěží. Hlavní motivací sportovního rybolovu je vítězství v soutěži. Komerční rekreační rybolov: je rekreační rybolov organizovaný třetí stranou, která buď pořádá rybolovné expedice do zahraničí, nebo organizuje za úplatu rybolov na uzavřených kontrolovaných vodních plochách, kde jsou ryby především nasazovány. Lov ryb probíhá podle vlastních pravidel nevyžadující např. rybářský lístek. Do komerčního rekreačního rybolovu nezahrnujeme rybolov realizovaný na vodách patřících České republice a spravovaných uživateli rybářských revírů podle zákona. Exotický rekreační rybolov: je rekreační rybolov realizovaný mimo hranice České republiky. Metodika Sběr podkladových dat pro tvorbu SWOT analýzy zaměřené na problematiku rekreačního rybářství byl realizován v podobě dotazníkového šetření, které proběhlo z hlavní části na České ichtyologické konferenci ( , Červená n Vltavou) a Výroční konferenci k Operačnímu programu rybářství Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů ( ). Dále byl tento základní soubor získaných dat rozšířen o poznatky získané z řízených diskusí s vybranými respondenty, především funkcionáři Českého a Moravského rybářského svazu a jejich statistik. Ty probíhaly formou osobních setkání během třetího kvartálu roku Rozhovory s odborníky byly realizovány během Výroční konference k Operačnímu programu rybářství Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů ( ). Veškeré takto nashromážděné informace byly shrnuty a použity pro specifikaci jednotlivých dílčích částí SWOT analýzy: silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Celkem byla zpracována data z 36 dotazníků a z řízených rozhovorů s 8 odborníky.

4 Výsledky Z nashromážděných dat byla sestavena SWOT analýza, ze které vyplývají následující strategie: SO strategie Na území České republiky je rekreační rybářství realizováno prostřednictvím Českého rybářského svazu (ČRS) a Moravského rybářského svazu (MRS). ČRS patří mezi největší zájmová sdružení v České republice, sdružující přes 250 tis. členů organizovaných prostřednictvím 482 místních organizací, které jsou rozděleny do 7 územních svazů. Takto široké členské základny a dobré organizovanosti by bylo vhodné využít k větší osvětě jednotlivých členů sdružení. Členům svazu je k dispozici téměř 1300 rybářských revírů (840 mimopstruhových a 460 pstruhových). Tyto rybářské revíry mají celkovou plochu přes hektarů vodní plochy. ČRS zároveň obhospodařuje 2200 chovných rybníků o katastrální výměře téměř 2500 hektarů a tak převážně kryje potřebu násadových ryb pro zarybňování svých revírů. Přitom cenová dostupnost povolenek a možnost jejich využití po celém území ČR, by mohla mít potenciál pro zakládání agroturistických center zaměřených na rybolov s možností uspokojení i zahraničních turistů. Ročně se na rybářských revírech ČRS uloví téměř 3100 tun různých druhů ryb, z čehož převážnou většinu tvoří kapr (2500tun). Z dalších ryb je významný úlovek lína (16 tun), cejna (100 tun), amura (60 tun), štiky (120 tun), candáta (83 tun), sumce (60 tun), úhoře (15 tun), duháka (42 tun), pstruha (15 tun) a sivena (7 tun). Z těchto čísel vyplývá vysoký rybářský tlak na jednotlivé revíry, který je charakteristicky kompenzován v současnosti prakticky výhradně nasazováním ryb původem z akvakultury. V této souvislosti je potřeba upozornit na nutnost podpory původních druhů a jejich populací. Vedle obhospodařovaných rybářských revírů a chovných rybníků se ČRS aktivně věnuje i dalším činnostem s pozitivním celospolečenským dopadem. Patří mezi ně ochrana čistoty vod a životního prostředí, práce s dětmi a mládeží, zapojování osob se zdravotním postižením, popularizace rybářského sportu a další aktivity. Dá se proto předpokládat omlazení členské základny. Rekreační rybolov má v České republice slavnou a v čase nepřerušenou tradici. ČRS dlouhodobě poskytuje rybářům organizační zázemí a garantuje pravidla rybolovu. ST strategie Mezi nejvýznamnější identifikované hrozby na základě SWOT analýzy patří vysazování invazních druhů ryb. To je bud cílené za účelem rybolovu (duhák, siven, amur, tolstolobik, aj.) nebo necílené, introdukcí nepůvodních druhů transportem společně s jinými druhy ryb nebo jejich používání jako nástražních ryb a jejich následné ilegální vypuštění do volných vod. V závislosti na druhově specifické charakteristice a invazním potenciálu, vykazují introdukce nepůvodních druhů různou nebezpečnost a riziko biologické invaze včetně ekonomických a ekologických dopadů na původní ekosystém a samotné rekreační rybářství. Těmto rizikům a dopadům by se dalo na základě identifikovaných silných stránek předejít například zvýšením odborné kvalifikovanosti a lepší informovanosti o potenciálních hrozbách včetně účinné prevence a osvěty (široká rybářská veřejnost). Nedílnou součástí je však výzkum a další systémové kroky (analýzy rizik, prevence, monitoring, managementová opatření) včetně tlaku orgánů státní správy (Musil a kol., 2010; Musil, 2013). Druhou nejvýznamnější hrozbou rekreačního rybolovu byly respondenty identifikováni rybožraví predátoři a jejich ochrana. Jde o druhy způsobující významné škody na rybích obsádkách. Typickými představiteli jsou kormorán velký (Phalacrocorax carbo sinensis), volavka popelavá (Ardea cinerea cinerea), vydra říční (Lutra lutra) a norek americký (Mustela vison). Ze statistik ČRS od roku 1997 do 2005 vyplývá, že rybožraví predátoři vykazují dramatický populační nárůst, s čímž jsou logicky spojené narůstající škody na rybích obsádkách, které vykazují hodnoty cca. 896 mil. Kč. Největší podíl na škodách má kormorán velký s

5 odhadem škod cca. 651,8 mil. Kč, následovaný vydrou říční s odhadem škod cca. 200,8 mil Kč, volavka popelavá s odhadem škod cca. 33,4 mil. Kč a norek americký s odhadem škod cca. 10,1 mil. Kč. Populační nárůst kormorána velkého, volavky popelavé a vydry říční je výsledkem jejich zařazení mezi chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. a jejich celoplošná ochrana. Populační nárůst norka amerického je spojen s jeho úspěšnou invazí s počátkem úniku jedinců z farmových chovů. Z analýzy silných stránek sektoru rekreačního rybářství vyplývá, že budoucí řešení problematiky je možné přítomností zdravých populací ryb podporou přirozené reprodukce ryb a původních populací, které mají s predátory zkušenosti a mají vyvinuté únikové reakce před predátory. Současné vysazování ryb pocházejících prakticky pouze z akvakulturních chovů, má za následek, že vypuštěné ryby bez únikových reakcí slouží jako primární a ideální zdroj potravy rybožravých predátorů. Dalším krokem v řešení problematiky rybožravých predátorů je podle SWOT vyšší informovanost v oboru, která zahrnuje umožnění legislativních změn jako např. novelizace zákona o myslivosti č. 449/2001 s vyčlenění některých dříve chráněných organismů mezi lovné druhy zvěře (kormorán velký), zlepšení komunikace a tvorba spolupráce s mysliveckými organizacemi s cílem účinné redukce početních stavů rybožravých predátorů, lepší informovanost o možnostech plašení predátorů, důraz na orgány státní správy ve věcech uplatňování a náhrady škod, zařazení těchto druhů mezi druhy s dobou lovu, viz zákon o myslivosti. Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy je řešena v zákoně č. 115/2000 Sb., o náhradě škod způsobovaných zvláště chráněnými živočichy. Nicméně tento zákon má zásadní nedostatky. U norka amerického, který je nepůvodním druhem v ČR, navíc nelze uplatňovat náhradu škod, ale lze ho eliminovat ve spolupráci s mysliveckými organizacemi. Další významnou hrozbou (antropogenním tlakem) je jev označovaný jako fragmentace toků a s ním spojená rizika výstavby nových vodních staveb. Fragmentace je celosvětově považována za jeden z nejvýznamnějších negativních vlivů na vodní ekosystémy. Pod pojmem fragmentace je myšlena především prostorová izolace populací a významné omezení/zamezení volné migrace, které se netýkají pouze ryb. Pod tento termín řadíme rovněž environmetální rizika spojená s hydroenergetikou (provoz vodních elektráren) jako jsou turbínová mortalita a mechanické zraňování ryb a v širší rovině změny říčního kontinua a typu prostředí v důsledku výstavby příčných překážek. Zlepšení současného stavu je na základě identifikovaných silných stránek možné především vyšší informovaností o komplexitě a závažnosti problematiky a jejímu řešení, které je možné prostřednictvím kvalifikovaného vedení RS, resp. znalostí problematiky a neustálým tlakem RS na orgány státní správy, které by měly tento antropogenní tlak řešit (MŽP, MZE). Tato problematika by měla být řešena prostřednictvím vhodných dotačních titulů jako např. Operační program Rybářství, kde řešení těchto velmi významných negativních faktorů na rekreační rybolov bohužel naprosto chybí. Dalším krokem ke snížení dopadů fragmentace na rekreační rybolov je komunikace expertů směrem k veřejnosti a státní správě včetně většího kontaktu s přírodním prostředím. Poslední, zde diskutovanou hrozbou je nadměrný rybářský tlak na původní druhy, který svou selektivitou podstatně mění druhovou a velikostní skladbu rybích populací a v extrémním případě je doprovázený výrazným snížením až vymizením citlivých druhů ryb. Nadměrný rybářský tlak je ve své podstatě funkcí jedné ze silných stran sektoru, početné rybářské základny. Na základě identifikace silných stránek je řešením především vyšší informovanost o problematice, která se týká řady dílčích oblastí jako např. současných managementových přístupů a plánů zarybňování, které nejsou založeny na skutečných populačních datech odrážejících aktuální stav rybí obsádky a tedy neumožňují hodnocení managementových opatření. Tento krok by měl být zajištěn prostřednictvím kvalifikovaného vedení RS. Protože je rekreační rybářství významnou relaxační aktivitou, rybářský tlak může být velmi efektivně ovlivňován řadou dílčích managementových opatření, jako jsou systémy chyť a pusť, regulace doby lovu a minimální/maximální míry ryby atp. WO strategie Minimalizací slabých stránek jako je nízká populace původních druhů by se mohl dát prostor zlepšení přirozené reprodukce ryb v tocích, čemuž by se dalo napomoci i zlepšením průchodnosti říční sítě. Usnadněním přístupnosti koupě rybářských lístků (např. přes internet), by bylo možné rozšířit členskou základnu o další členy eventuálně i o hosty z ciziny.

6 WT strategie Omezením vysazování invazních druhů ryb dojde k posílení populací původních druhů snížením predačního tlaku, kompetice a dalších rizik spojených s nepůvodními druhy. Ze SWOT analýzy je zjevné, že lepší úpravou legislativy a zlepšením přístupu státní správy by bylo možné omezit neodborné hospodaření na revírech a také zlepšit ochranu proti rybožravým predátorům. Další hrozbou, která napomáhá zvýšené orientaci na vysazování kapra, je nevhodné složení rybí obsádky nepodporující přirozená rybí společenstva. Její vyváženost by přispěla k přirozené stabilitě populací a harmonizaci s cíli ochrany přírody a vodních ekosystémů včetně zvýšení atraktivity a trvalé udržitelnosti rekreačního rybářství. Také nízká informovanost o problematice má za následek nevhodný transport násad mezi revíry a tím způsobené problémy jako jsou zavlečení nemocí a invazních druhů mezi místní populace.

7 SWOT analýza silné stránky Široká členská základna, organizovanost Cenová dostupnost povolenek a jejich využitelnost po celé ČR Tradice Dobrá péče o revíry Systém evidence úlovků a stráží Finanční výhody členství ve svazech Zdravé populace ryb Široké druhové spektrum ryb Snadná dostupnost statistik z celé ČR Vyšší informovanost v oboru Osvěta u dětí (kroužky při ČRS) Kvalifikované vedení RS Zvýšená spotřeba ryb Relaxace (volnočasová aktivita) Kontakt populace s přírodním prostředím Příležitosti Osvěta Otevření revírů pro cizince Zprůchodnění říční sítě (z dotací EU, ČEZ, ) Vysazování vhodných druhů ryb Zvýšení konzumace ryb Zlepšení přirozené reprodukce ryb v tocích Větší péče o původní druhy Revitalizace toků do typů přírodě blízkým Diverzifikace revírů Nástup "nové krve" Koupě povolenky pře internet Legislativní opatření proti invazním druhům Centralizace hospodaření Rovnováha mezi úlovky a udržitelným rozvojem Agroturistika (rybářská) Různá setkání sportovních rybářů Rezervace Možnost kvalitního rybolovu Nové vodní plochy Pobyt ryb v přírodním prostředí slabé stránky Neodbornost Vysazování kapra (orientace na kapra) Slabé populace původních druhů Pytláctví (ev. nehlášené úlovky) Neinformovanost Vydávání rybářských lístků Vysazování nepůvodních druhů Zastaralý přístup Legislativa (s tím spojená administrativa) Nedostatečný management Malé množství chráněných vod proti lovu Zaměření na rybářsky atraktivní druhy Popularizace u mladých lidí Poměry v ČRS a MRS "Volnost" územních svazů Predační tlak Malý přísun prostředků (vše je laciné) Nízké limity úlovků Poškození ryb Hrozby Invazivní druhy ryb (vysazování) Rybožraví predátoři a jejich ochrana Privatizace Neustávající fragmentace toků (nové vodní stavby) Nadměrný rybářský tlak na původní druhy Státní správa, legislativa "Hospodaření" bez znalosti struktury populací Nevhodné složení rybí obsádky Transport násad mezi revíry Vysazování pstruha duhového Pomalá modernizace (konzervatismus) Odvádění toků od přirozené struktury Vysazování geneticky upravených jedinců Negativní vliv na méně hospodářsky významné druhy Nepřátelské vztahy ve svazu Komercializace

8 Závěr Rekreační rybolov představuje v České republice jednu z nejvýznamnějších volno časových aktivit s dlouhou tradicí a zcela unikátním systémem organizace. Navíc se tento sektor aktivně věnuje kromě vlastního rybolovu také dalším činnostem s pozitivním celospolečenským dopadem. Nejdůležitější aktivitou pro trvalou udržitelnost a konkurenceschopnost tohoto významného sektoru v České republice je především harmonizace managementových opatření s cíli ochrany přírody. Nezbytnými kroky jsou zajištění pokračování efektivní spolupráce tohoto sektoru s výzkumem prostřednictvím státní správy včetně rozšíření současných aktivit sektoru o spoluřešení zásadních antropogenních tlaků, které zásadně ovlivňují vodní ekosystémy a tedy také rekreační rybářství.

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely RYBÁ ŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva Rybářské právo Rybářské právo je činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Sportovní rybolov. Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě

Sportovní rybolov. Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě Sportovní rybolov Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Úvod do studia Přehled historického

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY Městské lesy Hradec Králové a. s. Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08 DIČ CZ 25962523 IČO 25962523 tel. Fax: 495 272 676, e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro výkon sportovního

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

Průvodce šetrným nakupováním ryb

Průvodce šetrným nakupováním ryb Chycený tuňák obecný ze Středozemního moře v transportní kleci. Odhaduje se, že kvůli nadměrnému rybolovu se populace tuňáků snížila o 90 %. Foto: Greenpeace / Gavin Newman Průvodce šetrným nakupováním

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

ODBOR APLIKOVANÉ EKOLOGIE

ODBOR APLIKOVANÉ EKOLOGIE VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA, VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE ODBOR APLIKOVANÉ EKOLOGIE Odbor aplikované ekologie se zabývá především sledováním a hodnocením vývoje přirozených i antropogenně

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpracoval: Dušan Hýbner Obsah prezentace Revíry v uţívání MO Násada 2014 Činnost Rybářské stráţe 2014 Sumarizace úlovků a docházek proškolení Brigádnická

Více

Výroční zpráva místní organizace ČRS Žižkov 1 za rok 2014

Výroční zpráva místní organizace ČRS Žižkov 1 za rok 2014 Výroční zpráva místní organizace ČRS Žižkov 1 za rok 2014 Výbor naší organizace se schází pravidelně každé první pondělí v měsíci. V době odevzdávání úlovkových listů tj.do 15.ledna je sekretariát otevřen

Více

ANALÝZA VÝVOJE ČLENSKÉ ZÁKLADNY A STRATEGIE JEJÍHO DALŠÍHO ROZVOJE

ANALÝZA VÝVOJE ČLENSKÉ ZÁKLADNY A STRATEGIE JEJÍHO DALŠÍHO ROZVOJE ANALÝZA VÝVOJE ČLENSKÉ ZÁKLADNY A STRATEGIE JEJÍHO DALŠÍHO ROZVOJE v rámci Územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko Únor 2014 Ing. Pavel Kocián MO ČRS Rožnov pod Radhoštěm 0 Obsah strana 1. Úvod

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013

Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 O B S A H str. 1. Obecný popis odvětví 2 2. SWOT analýza odvětví a jeho rozvoje 5 3. Cíle a priority České republiky v rybářství 12 4.

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Z á p i s Ze schůze členů výboru ČRS MO Litovel konané dne 5.3.2009 Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Program: - Kontrola plnění nesplněných bodů usnesení a kontrola úkolů z minulé schůze

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO ZA ROK 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI MO ČRS STŘÍBRO ZA ROK 2011 Předložená na VČS MO ČRS Stříbro konané dne 17. 3. 2012. 1. Plnění usnesení z VČS 2011 Usnesení bylo plněno průběžně po celý rok. Bod o získávání vodních ploch

Více

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona]

Hromadně účinná metoda lovu ryb a vodních organizmů [K 3 odst. 5 písm. a) zákona] 197/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA JAK SE STÁT RYBÁŘEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA s

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2014-2020 ČESKÁ REPUBLIKA

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2014-2020 ČESKÁ REPUBLIKA OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2014-2020 ČESKÁ REPUBLIKA listopad 2013 Obsah 1. Příprava Operačního programu a zapojení partnerů... 4 1.1. Příprava Operačního programu a zapojení partnerů... 4 1.2. Výstupy

Více

Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR

Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR Sázavský seminář II., 2010 Pavel Marek pavel.marek@nature.cz Migrační prostupnost vodních toků z pohledu AOPK ČR řešena systematicky agenturou od roku

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

ZÁKON č. 99/2004 Sb.

ZÁKON č. 99/2004 Sb. ZÁKON č. 99/2004 Sb. ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění zákona č.

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Vzor citace: ŠÍMA, A. Zákon o rybářství. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 168 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Vzor citace: ŠÍMA, A. Zákon o rybářství. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 168 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vzor citace: ŠÍMA, A. Zákon o rybářství. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 168 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šíma, Alexander Zákon o rybářství : komentář / Alexander Šíma.

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014

ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014 ZPRAVODAJ ČRS MO Most 2014 KONTAKTY www.rybarimost.eu e-mail: rybari.most@seznam.cz předseda: 777 910 512 *** jednatel: 777 910 513 *** sekretariát: 777 910 517 *** hospodář : 777 910 516 *** vedoucí rybářské

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Vytvořen. ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR ití pro udržitelný rozvoj dopravy. Tomáš. Libosvár

Vytvořen. ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR ití pro udržitelný rozvoj dopravy. Tomáš. Libosvár Vytvořen ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využit ití pro udržitelný rozvoj dopravy Tomáš Libosvár TA02031259 Vytvořen ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR k využit ití pro

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín

Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín Soubor map se specializovaným obsahem Mgr. Silvie Semerádová RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.

Více

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá

Štika obecná. Pstruh obecný. latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá Štika obecná latinsky: Esox lucius slovensky: Šťuka obyčajná anglicky: Pike, v USA Northern Pike německy: Hecht hovorově: zubatá řád: Bezostní čeleď: Štikovití potrava: dravec délka života: 15 let pohlavní

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Vážení přátelé rybářského sportu, vážení hosté, dámy a pánové!

Vážení přátelé rybářského sportu, vážení hosté, dámy a pánové! Vážení přátelé rybářského sportu, vážení hosté, dámy a pánové! Sešli jsme se opět po roce, abychom zhodnotili činnost naší rybářské organizace za uplynulé období, abychom pohovořili o úspěších, ale i o

Více

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1. Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových platné na revíry v užívání Moravského rybářského svazu, o.s. od 1.1.2013 Bližší podmínky výkonu rybářského práva na vodách mimopstruhových

Více

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková

OBSAH. ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE IX. ročník Rybníky a ryby, Aneta Čepeláková Toto téma Rybníky a ryby jsem si vybrala, protože se mi to líbí a baví mě chytání ryb a také prostředí kolem rybníků. Ráda bych se jela na některé z těchto rybníků podívat i s přáteli, protože si u vody

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km

200058050 - Jindřiš - Novotný - Hamerský potok - 7,961 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,08 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030480 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1179700 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 20,11 ÚTVAR

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. stává veřejnou výzkumnou institucí nazvanou

ZŘIZOVACÍ LISTINA. stává veřejnou výzkumnou institucí nazvanou MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 V Praze dne.6.2006 Čj.: 22973/2006-11000 ZŘIZOVACÍ LISTINA veřejné výzkumné instituce Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i.,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

ZÁPIS - N Á V R H z jednání výroční členské schůze MO ČRS v Kostelci nad Labem dne 14. ledna 2012 od 9 hodin v kinosále

ZÁPIS - N Á V R H z jednání výroční členské schůze MO ČRS v Kostelci nad Labem dne 14. ledna 2012 od 9 hodin v kinosále ZÁPIS - N Á V R H z jednání výroční členské schůze MO ČRS v Kostelci nad Labem dne 14. ledna 2012 od 9 hodin v kinosále Program: viz připojená pozvánka v příloze č. 1. POZNÁMKA - ZATÍM BEZ PŘÍLOH Účast:

Více

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015

Český rybářský svaz. platné na revírech Českého rybářského svazu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015 Český rybářský svaz Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližší podmínky výkonu rybářského práva platné na revírech Českého

Více

11. Mezinárodní mistrovství ČR

11. Mezinárodní mistrovství ČR 11. Mezinárodní mistrovství ČR v lovu ryb udicí na plavanou 1. - 2. 7. 2006, revír Dyje 5 Moravský Rybářský Svaz Brno ÚO LRU - plavaná ve spolupráci s MO-MRS Pohořelice požádají s pověření ČRS na revíru

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř URRlab METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov

3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov 3. Rybářské závody na štěrkovně Koblov Ve dnech 10.7. 13.7.2014 se pořádají rybářské závody na štěrkovně Koblov v lovu kaprů a amurů. Pořadatel závodů: Tomáš Tichý a spol. Registrace: Příjezd a registrace

Více

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399

TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR od stanovisek Rady programu OMEGA v případě projektů TD020268, TD020140, TD020296, TD020315, TD020354, TD020018, TD020399 a TD020195 Předsednictvo TA

Více

ENgLISH AbSTRACT records of the physical planning activities in the czech republic,

ENgLISH AbSTRACT records of the physical planning activities in the czech republic, Politika rozvoje venkova a rybářství v programovém období 2007 2013 v České republice Marek Jetmar Článek se zabývá plánovanou podporou strukturální přeměny českého venkova z jednotlivých zdrojů EU v programovém

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Vršovická 65 100 10 Praha 10 č.j. 6462/ENV/14-381/630/14 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Stanovy. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu, z. s. Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz, z. s. (dále jen Svaz nebo ČRS ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod.

ZPRAVODAJ č. 9/2013. ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. ZPRAVODAJ č. 9/2013 ÚŘEDNÍ HODINY Pondělí: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. Středa: 9:30 12:00 12:30 16:30 hod. KONTAKTY www.rybarimost.cz e-mail: rybari.most@seznam.cz předseda: 777 910 512 jednatel: 777 910

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více