SWOT analýza rekreačního rybářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWOT analýza rekreačního rybářství"

Transkript

1 SWOT analýza rekreačního rybářství Jiří Musil 1, Lukáš Kalous 2, Tereza Vajglová 1 & Miroslav Barankiewicz 1 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejně výzkumná instituce, Odbor aplikované ekologie, Oddělení ekologie vodních organismů, Podbabská 30/2582, Praha 6, tel: Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol Výzkumná zpráva zpracovaná v rámci projektu Technologické agentury České republiky č. TD s názvem: Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně rekreačního rybářství, zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu vodních ekosystémů.

2 Úvod Rybářství (rybolov), ve smyslu lidské činnosti lovu ryb, případně dalších vodních organismů, zastává v lidských dějinách i v současnosti významné místo. Prvotních důvodem rybolovu byla nesporně snaha získat ryby jako potravu. Postupem času se však rybářství postupně měnilo také na aktivní způsob trávení volného času, zdroj zábavy i odpočinku a specifickou formu lidského vztahu k přírodě (Andreska, 2012). Rybolov provázelo postupné získávání poznatků o rybách a možnostech jejich lovu. Tyto informace byly zprvu předávány ústně, posléze zaznamenávány jako vyobrazení a po vynálezu písma také literární formou. Informace o rybách a rybolovu se tak staly součástí fondu vědomostí lidstva. Ryby jako potrava člověka, získávali lidé lovem v moři, jezerech a řekách. Postupným získáváním zkušeností s jejich lovem se vyvíjelo rybářství jako obor i forma potravní specializace. Z archeologických záznamů je patrné, že rybářství od pradávna až do dnešních dob tvořilo integrální a u řady národů velmi významnou součást jejich dějin. Dějiny rybářství v českých zemích nelze nijak oddělit od okolních zemí a vývoje evropského rybářství. Na současném území České republiky se rybolovem zabývali nepochybně již paleolitičtí lovci, což dokládají nálezy bodných nástrojů určených k rybolovu již z období kolem tis. let př. Kr. Již v období mezolitu byli lidé dle doložených dokladů velmi zdatnými rybáři, využívající k lovu udici (pravděpodobný počátek sportovního rybolovu) bodné nástroje, sítě i vrše. Ze stejného období pocházejí záznamy o osídlení významných migračních cest především lososa (Salmo salar) (např. soutok Otavy a Blanice). S příchodem znalostí zpracování kovů (doba bronzová a železná) se především v oblasti východního středomoří objevují moderní rybářské nástroje jako je háček s protihrotem, dvojháčky a typický rybářský trojzubec. Tyto nástroje se díky jejich účinnosti postupně šířili i do oblasti střední Evropy. Z pohledu vývoje našeho rybářství jsou významnými událostmi především příchod slovanských kmenů (velkomoravská říše) do povodí řek Odry, Moravy a Labe, kteří si znalosti o lovu ryb na naše území již přinesli a ryby byli nedílnou součástí jejich potravy. Ve středověku došlo k významné změně role ryb jako potraviny člověka. Do té doby masitá, ale ve své podstatě obyčejná potravina se díky nástupu křesťanství stala žádanou stravou postní ( století). Kláštery však byly často zakládány také v oblastech mimo říční sít a tak je křesťanství nepochybně spjato s výstavbou prvních nádrží sloužících také k chovu ryb. Od této chvíle se proto dějiny našeho rybářství štěpí na dvě samostatné větve, na rybářství říční a rybníkářství. Historie rekreačního (sportovní) rybářství (recreational fishing) jako formy lovu ryb na udici jako kratochvilná zábava, je znám již ze starověkého Říma z období kolem 2. století před naším letopočtem. Pozoruhodný záznam o rybolovu na udici pochází z roku 1496 v díle Pojednání o rybaření na udici (Berners, 1496) z Anglie. Tato práce popisuje nejen samotné rybářské náčiní, ale rovněž jednotlivé způsoby lovu včetně muškaření. Ačkoliv byl na našem území lov ryb na udicí tradiční, až do první poloviny 19. století sloužil především k získávání obživy. Rekreační rybářství tak na naše území přišlo až v průběhu druhé poloviny 19. století z Anglie. Není nezajímavé, že až do roku 1948, kdy bylo zrušena živnost říčního rybářství se živnostenští (komerční lov na živnost) a rekreační rybáři dostávali do častých sporů. Za předchůdce rybářských svazů tak jak je známe dnes, lze v jistém slova smyslu považovat rybářské cechy. Cechy plnily především funkce ekonomické regulace, nezanedbatelná byla i funkce sociální. V případě rybářských cechů určovala cechovní pravidla i záležitosti lovecké a z dnešního pohledu také chovatelské. Zároveň pravidla (rybářský řád) určovala dělení toku tak, aby se eliminovaly možné spory např. o loviště. Na starobylý svět rybářských cechů, po jejich zrušení v roce 1849, navázala perioda rybářů živnostenských, která trvala přibližně sto let. Vývoj rybářských organizací byl na našem území složitý, což souviselo se složitými dějinami českého státu ve 20. století. Potřeba společného postupu proti živnostenskému rybolovu, který podle názoru rekreačních rybářů ve svých důsledcích ryby přelovoval, proti průmyslovému znečištění, vedla v českých zemích ke vzniku místních rybářských spolků. Jejich sloučením vznikla roku 1933 Rybářská unie Československé republiky, ale s ohledem na vývoj dějin byla její existence jen velmi krátká

3 (do r. 1943). Po druhé světové válce zesílila snaha o vznik nové jednotné rybářské organizace s působností na celém území státu. V roce 1957 vznikl Československý svaz rybářů. Po vzniku federace v roce 1968 se československá organizace rozdělila a oddělil se Český rybářský svaz (ČRS). Od roku 1990 se od ČRS oddělil Jihomoravský územní svaz, ze kterého vznikl Moravský rybářský svaz (MRS). Tyto organizace naše rybáře sdružují do dnes. Cílem níže uvedené SWOT analýzy je především přinést základní rozbor a analýzu tohoto významného segmentu rekreačního rybářství. Definice rekreačního rybářství Rekreační rybářství je socio ekonomicko ekologický komplex zahrnující veškeré formy rybolovu, které nejsou komerčního charakteru a všechny další aktivity, které s rekreačním rybolovem souvisí a týkající se zdrojů, zboží, služeb a zúčastněných stran. Do aktivit týkajících se zdrojů lze zahrnout: monitoring rybích populací, ochranu ryb a dalších vodních organizmů, podporu přirozené reprodukce ryb, nasazování ryb, evidenci úlovků, regulaci úlovků apod. Aktivity v rámci zboží a služeb jsou chápány v přímém vztahu k rekreačnímu rybolovu a lze do nich zařadit: výrobu a prodej rybářského náčiní, doplňků, násadových ryb, návnad či nástrah. V oblasti služeb lze zahrnout rybářská média, specializované cestovní kanceláře, apod. Mezi zúčastněné strany lze zahrnout rekreační rybáře, rybářské asociace a kluby, ministerstva, vládní agentury, státní podniky povodí, profesní akvakulturní organizace a veškeré další zainteresované soukromé či právnické entity se vztahem k rekreačnímu rybolovu. Rekreační rybolov: je lov ryb, který nepředstavuje pro rybáře jeho primární zdroj příjmů nebo nutričních požadavků. Úlovky rekreačního rybolovu nejsou obvykle prodávány nebo jinak obchodovány. Motivací pro rekreační rybolov je zábava, ulovení ryby pro vlastní potřebu, aktivní odpočinek, sociální a individuální seberealizace. Sportovní rybolov: je organizovaný lov ryb v rámci vyhlášené soutěže, kde jsou stanovena soutěžní pravidla. Obvykle je kritériem hodnocení celková délka či váha ulovených ryb nebo velikost ulovené ryby určitého druhu apod. Pravidla jsou stanoveny individuálně v rámci jednotlivých pořádaných soutěží. Hlavní motivací sportovního rybolovu je vítězství v soutěži. Komerční rekreační rybolov: je rekreační rybolov organizovaný třetí stranou, která buď pořádá rybolovné expedice do zahraničí, nebo organizuje za úplatu rybolov na uzavřených kontrolovaných vodních plochách, kde jsou ryby především nasazovány. Lov ryb probíhá podle vlastních pravidel nevyžadující např. rybářský lístek. Do komerčního rekreačního rybolovu nezahrnujeme rybolov realizovaný na vodách patřících České republice a spravovaných uživateli rybářských revírů podle zákona. Exotický rekreační rybolov: je rekreační rybolov realizovaný mimo hranice České republiky. Metodika Sběr podkladových dat pro tvorbu SWOT analýzy zaměřené na problematiku rekreačního rybářství byl realizován v podobě dotazníkového šetření, které proběhlo z hlavní části na České ichtyologické konferenci ( , Červená n Vltavou) a Výroční konferenci k Operačnímu programu rybářství Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů ( ). Dále byl tento základní soubor získaných dat rozšířen o poznatky získané z řízených diskusí s vybranými respondenty, především funkcionáři Českého a Moravského rybářského svazu a jejich statistik. Ty probíhaly formou osobních setkání během třetího kvartálu roku Rozhovory s odborníky byly realizovány během Výroční konference k Operačnímu programu rybářství Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů ( ). Veškeré takto nashromážděné informace byly shrnuty a použity pro specifikaci jednotlivých dílčích částí SWOT analýzy: silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Celkem byla zpracována data z 36 dotazníků a z řízených rozhovorů s 8 odborníky.

4 Výsledky Z nashromážděných dat byla sestavena SWOT analýza, ze které vyplývají následující strategie: SO strategie Na území České republiky je rekreační rybářství realizováno prostřednictvím Českého rybářského svazu (ČRS) a Moravského rybářského svazu (MRS). ČRS patří mezi největší zájmová sdružení v České republice, sdružující přes 250 tis. členů organizovaných prostřednictvím 482 místních organizací, které jsou rozděleny do 7 územních svazů. Takto široké členské základny a dobré organizovanosti by bylo vhodné využít k větší osvětě jednotlivých členů sdružení. Členům svazu je k dispozici téměř 1300 rybářských revírů (840 mimopstruhových a 460 pstruhových). Tyto rybářské revíry mají celkovou plochu přes hektarů vodní plochy. ČRS zároveň obhospodařuje 2200 chovných rybníků o katastrální výměře téměř 2500 hektarů a tak převážně kryje potřebu násadových ryb pro zarybňování svých revírů. Přitom cenová dostupnost povolenek a možnost jejich využití po celém území ČR, by mohla mít potenciál pro zakládání agroturistických center zaměřených na rybolov s možností uspokojení i zahraničních turistů. Ročně se na rybářských revírech ČRS uloví téměř 3100 tun různých druhů ryb, z čehož převážnou většinu tvoří kapr (2500tun). Z dalších ryb je významný úlovek lína (16 tun), cejna (100 tun), amura (60 tun), štiky (120 tun), candáta (83 tun), sumce (60 tun), úhoře (15 tun), duháka (42 tun), pstruha (15 tun) a sivena (7 tun). Z těchto čísel vyplývá vysoký rybářský tlak na jednotlivé revíry, který je charakteristicky kompenzován v současnosti prakticky výhradně nasazováním ryb původem z akvakultury. V této souvislosti je potřeba upozornit na nutnost podpory původních druhů a jejich populací. Vedle obhospodařovaných rybářských revírů a chovných rybníků se ČRS aktivně věnuje i dalším činnostem s pozitivním celospolečenským dopadem. Patří mezi ně ochrana čistoty vod a životního prostředí, práce s dětmi a mládeží, zapojování osob se zdravotním postižením, popularizace rybářského sportu a další aktivity. Dá se proto předpokládat omlazení členské základny. Rekreační rybolov má v České republice slavnou a v čase nepřerušenou tradici. ČRS dlouhodobě poskytuje rybářům organizační zázemí a garantuje pravidla rybolovu. ST strategie Mezi nejvýznamnější identifikované hrozby na základě SWOT analýzy patří vysazování invazních druhů ryb. To je bud cílené za účelem rybolovu (duhák, siven, amur, tolstolobik, aj.) nebo necílené, introdukcí nepůvodních druhů transportem společně s jinými druhy ryb nebo jejich používání jako nástražních ryb a jejich následné ilegální vypuštění do volných vod. V závislosti na druhově specifické charakteristice a invazním potenciálu, vykazují introdukce nepůvodních druhů různou nebezpečnost a riziko biologické invaze včetně ekonomických a ekologických dopadů na původní ekosystém a samotné rekreační rybářství. Těmto rizikům a dopadům by se dalo na základě identifikovaných silných stránek předejít například zvýšením odborné kvalifikovanosti a lepší informovanosti o potenciálních hrozbách včetně účinné prevence a osvěty (široká rybářská veřejnost). Nedílnou součástí je však výzkum a další systémové kroky (analýzy rizik, prevence, monitoring, managementová opatření) včetně tlaku orgánů státní správy (Musil a kol., 2010; Musil, 2013). Druhou nejvýznamnější hrozbou rekreačního rybolovu byly respondenty identifikováni rybožraví predátoři a jejich ochrana. Jde o druhy způsobující významné škody na rybích obsádkách. Typickými představiteli jsou kormorán velký (Phalacrocorax carbo sinensis), volavka popelavá (Ardea cinerea cinerea), vydra říční (Lutra lutra) a norek americký (Mustela vison). Ze statistik ČRS od roku 1997 do 2005 vyplývá, že rybožraví predátoři vykazují dramatický populační nárůst, s čímž jsou logicky spojené narůstající škody na rybích obsádkách, které vykazují hodnoty cca. 896 mil. Kč. Největší podíl na škodách má kormorán velký s

5 odhadem škod cca. 651,8 mil. Kč, následovaný vydrou říční s odhadem škod cca. 200,8 mil Kč, volavka popelavá s odhadem škod cca. 33,4 mil. Kč a norek americký s odhadem škod cca. 10,1 mil. Kč. Populační nárůst kormorána velkého, volavky popelavé a vydry říční je výsledkem jejich zařazení mezi chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. a jejich celoplošná ochrana. Populační nárůst norka amerického je spojen s jeho úspěšnou invazí s počátkem úniku jedinců z farmových chovů. Z analýzy silných stránek sektoru rekreačního rybářství vyplývá, že budoucí řešení problematiky je možné přítomností zdravých populací ryb podporou přirozené reprodukce ryb a původních populací, které mají s predátory zkušenosti a mají vyvinuté únikové reakce před predátory. Současné vysazování ryb pocházejících prakticky pouze z akvakulturních chovů, má za následek, že vypuštěné ryby bez únikových reakcí slouží jako primární a ideální zdroj potravy rybožravých predátorů. Dalším krokem v řešení problematiky rybožravých predátorů je podle SWOT vyšší informovanost v oboru, která zahrnuje umožnění legislativních změn jako např. novelizace zákona o myslivosti č. 449/2001 s vyčlenění některých dříve chráněných organismů mezi lovné druhy zvěře (kormorán velký), zlepšení komunikace a tvorba spolupráce s mysliveckými organizacemi s cílem účinné redukce početních stavů rybožravých predátorů, lepší informovanost o možnostech plašení predátorů, důraz na orgány státní správy ve věcech uplatňování a náhrady škod, zařazení těchto druhů mezi druhy s dobou lovu, viz zákon o myslivosti. Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy je řešena v zákoně č. 115/2000 Sb., o náhradě škod způsobovaných zvláště chráněnými živočichy. Nicméně tento zákon má zásadní nedostatky. U norka amerického, který je nepůvodním druhem v ČR, navíc nelze uplatňovat náhradu škod, ale lze ho eliminovat ve spolupráci s mysliveckými organizacemi. Další významnou hrozbou (antropogenním tlakem) je jev označovaný jako fragmentace toků a s ním spojená rizika výstavby nových vodních staveb. Fragmentace je celosvětově považována za jeden z nejvýznamnějších negativních vlivů na vodní ekosystémy. Pod pojmem fragmentace je myšlena především prostorová izolace populací a významné omezení/zamezení volné migrace, které se netýkají pouze ryb. Pod tento termín řadíme rovněž environmetální rizika spojená s hydroenergetikou (provoz vodních elektráren) jako jsou turbínová mortalita a mechanické zraňování ryb a v širší rovině změny říčního kontinua a typu prostředí v důsledku výstavby příčných překážek. Zlepšení současného stavu je na základě identifikovaných silných stránek možné především vyšší informovaností o komplexitě a závažnosti problematiky a jejímu řešení, které je možné prostřednictvím kvalifikovaného vedení RS, resp. znalostí problematiky a neustálým tlakem RS na orgány státní správy, které by měly tento antropogenní tlak řešit (MŽP, MZE). Tato problematika by měla být řešena prostřednictvím vhodných dotačních titulů jako např. Operační program Rybářství, kde řešení těchto velmi významných negativních faktorů na rekreační rybolov bohužel naprosto chybí. Dalším krokem ke snížení dopadů fragmentace na rekreační rybolov je komunikace expertů směrem k veřejnosti a státní správě včetně většího kontaktu s přírodním prostředím. Poslední, zde diskutovanou hrozbou je nadměrný rybářský tlak na původní druhy, který svou selektivitou podstatně mění druhovou a velikostní skladbu rybích populací a v extrémním případě je doprovázený výrazným snížením až vymizením citlivých druhů ryb. Nadměrný rybářský tlak je ve své podstatě funkcí jedné ze silných stran sektoru, početné rybářské základny. Na základě identifikace silných stránek je řešením především vyšší informovanost o problematice, která se týká řady dílčích oblastí jako např. současných managementových přístupů a plánů zarybňování, které nejsou založeny na skutečných populačních datech odrážejících aktuální stav rybí obsádky a tedy neumožňují hodnocení managementových opatření. Tento krok by měl být zajištěn prostřednictvím kvalifikovaného vedení RS. Protože je rekreační rybářství významnou relaxační aktivitou, rybářský tlak může být velmi efektivně ovlivňován řadou dílčích managementových opatření, jako jsou systémy chyť a pusť, regulace doby lovu a minimální/maximální míry ryby atp. WO strategie Minimalizací slabých stránek jako je nízká populace původních druhů by se mohl dát prostor zlepšení přirozené reprodukce ryb v tocích, čemuž by se dalo napomoci i zlepšením průchodnosti říční sítě. Usnadněním přístupnosti koupě rybářských lístků (např. přes internet), by bylo možné rozšířit členskou základnu o další členy eventuálně i o hosty z ciziny.

6 WT strategie Omezením vysazování invazních druhů ryb dojde k posílení populací původních druhů snížením predačního tlaku, kompetice a dalších rizik spojených s nepůvodními druhy. Ze SWOT analýzy je zjevné, že lepší úpravou legislativy a zlepšením přístupu státní správy by bylo možné omezit neodborné hospodaření na revírech a také zlepšit ochranu proti rybožravým predátorům. Další hrozbou, která napomáhá zvýšené orientaci na vysazování kapra, je nevhodné složení rybí obsádky nepodporující přirozená rybí společenstva. Její vyváženost by přispěla k přirozené stabilitě populací a harmonizaci s cíli ochrany přírody a vodních ekosystémů včetně zvýšení atraktivity a trvalé udržitelnosti rekreačního rybářství. Také nízká informovanost o problematice má za následek nevhodný transport násad mezi revíry a tím způsobené problémy jako jsou zavlečení nemocí a invazních druhů mezi místní populace.

7 SWOT analýza silné stránky Široká členská základna, organizovanost Cenová dostupnost povolenek a jejich využitelnost po celé ČR Tradice Dobrá péče o revíry Systém evidence úlovků a stráží Finanční výhody členství ve svazech Zdravé populace ryb Široké druhové spektrum ryb Snadná dostupnost statistik z celé ČR Vyšší informovanost v oboru Osvěta u dětí (kroužky při ČRS) Kvalifikované vedení RS Zvýšená spotřeba ryb Relaxace (volnočasová aktivita) Kontakt populace s přírodním prostředím Příležitosti Osvěta Otevření revírů pro cizince Zprůchodnění říční sítě (z dotací EU, ČEZ, ) Vysazování vhodných druhů ryb Zvýšení konzumace ryb Zlepšení přirozené reprodukce ryb v tocích Větší péče o původní druhy Revitalizace toků do typů přírodě blízkým Diverzifikace revírů Nástup "nové krve" Koupě povolenky pře internet Legislativní opatření proti invazním druhům Centralizace hospodaření Rovnováha mezi úlovky a udržitelným rozvojem Agroturistika (rybářská) Různá setkání sportovních rybářů Rezervace Možnost kvalitního rybolovu Nové vodní plochy Pobyt ryb v přírodním prostředí slabé stránky Neodbornost Vysazování kapra (orientace na kapra) Slabé populace původních druhů Pytláctví (ev. nehlášené úlovky) Neinformovanost Vydávání rybářských lístků Vysazování nepůvodních druhů Zastaralý přístup Legislativa (s tím spojená administrativa) Nedostatečný management Malé množství chráněných vod proti lovu Zaměření na rybářsky atraktivní druhy Popularizace u mladých lidí Poměry v ČRS a MRS "Volnost" územních svazů Predační tlak Malý přísun prostředků (vše je laciné) Nízké limity úlovků Poškození ryb Hrozby Invazivní druhy ryb (vysazování) Rybožraví predátoři a jejich ochrana Privatizace Neustávající fragmentace toků (nové vodní stavby) Nadměrný rybářský tlak na původní druhy Státní správa, legislativa "Hospodaření" bez znalosti struktury populací Nevhodné složení rybí obsádky Transport násad mezi revíry Vysazování pstruha duhového Pomalá modernizace (konzervatismus) Odvádění toků od přirozené struktury Vysazování geneticky upravených jedinců Negativní vliv na méně hospodářsky významné druhy Nepřátelské vztahy ve svazu Komercializace

8 Závěr Rekreační rybolov představuje v České republice jednu z nejvýznamnějších volno časových aktivit s dlouhou tradicí a zcela unikátním systémem organizace. Navíc se tento sektor aktivně věnuje kromě vlastního rybolovu také dalším činnostem s pozitivním celospolečenským dopadem. Nejdůležitější aktivitou pro trvalou udržitelnost a konkurenceschopnost tohoto významného sektoru v České republice je především harmonizace managementových opatření s cíli ochrany přírody. Nezbytnými kroky jsou zajištění pokračování efektivní spolupráce tohoto sektoru s výzkumem prostřednictvím státní správy včetně rozšíření současných aktivit sektoru o spoluřešení zásadních antropogenních tlaků, které zásadně ovlivňují vodní ekosystémy a tedy také rekreační rybářství.

Profil organizace 2016

Profil organizace 2016 Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz Profil organizace 2016 Český rybářský svaz RYBÁŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.10 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely RYBÁ ŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva Rybářské právo Rybářské právo je činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.9 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.3 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.19 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků.

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Český rybářský svaz je...... občanské sdružení, jehož posláním je zejména: Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství. Provozovat akvakulturu,

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.9 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.8 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.2 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.17 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017 Český rybářský svaz,z.s.,územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY 2017 jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s 13 odst. 9 zákona

Více

Statut celosvazového rybolovu. Organizační, hospodářské a finanční zásady celosvazového rybolovu platné v Českém rybářském svazu

Statut celosvazového rybolovu. Organizační, hospodářské a finanční zásady celosvazového rybolovu platné v Českém rybářském svazu Statut celosvazového rybolovu Organizační, hospodářské a finanční zásady celosvazového rybolovu platné v Českém rybářském svazu Platný od: 1. ledna 2005 Statut celosvazového rybolovu platný od 1. ledna

Více

ZÁSADY RYBOLOVU. Na nádrži Klášterská Pro rok 2016

ZÁSADY RYBOLOVU. Na nádrži Klášterská Pro rok 2016 ZÁSADY RYBOLOVU Na nádrži Klášterská Pro rok 2016 Schváleno usnesením výborové schůze ČRS MO Nepomuk ze dne 9. prosince 2015 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS Na základě výběrového řízení, vyhlášeného obcí Klášter, na

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.7 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.7 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Problematika rybožravých. ravých ství. Ing. Ladislav Štercl

Problematika rybožravých. ravých ství. Ing. Ladislav Štercl Problematika rybožravých ravých predátor torů z pohledu rybářstv ství Ing. Ladislav Štercl Na úvod problematiky je zapotřeb ebí vydefinovat pojmy z titulu příspp spěvku Rybožravý predátor představuje na

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.8 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.17 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

NA ÚHOŘÍ STEZCE World Fish Migration Day NA ÚHOŘÍ STEZCE

NA ÚHOŘÍ STEZCE World Fish Migration Day NA ÚHOŘÍ STEZCE NA ÚHOŘÍ STEZCE Dne 21. května 2016 pořádal Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce (VÚV T.G.M., v.v.i.) společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Nepovinná příloha č. 8

Nepovinná příloha č. 8 Budoucí vývoj českého rybářství musí vycházet ze současného stavu a zaměření produkčního rybářství v ČR, postaveného na rybníkářství, tj. tradiční akvakultuře, a jeho roli při zajišťování výživy obyvatelstva.

Více

Perspektivy českého produkčního. akvakultury

Perspektivy českého produkčního. akvakultury Perspektivy českého produkčního rybářství v podmínkách evropské akvakultury Pramen: FAO Světová produkce Evropská akvakultura k Po asijském regionu nejvýznamnější producent z akvakultury (přibližně 4 %

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Rybářství. Co je Akvakultura 11.11.2013. Studijní literatura. Tradiční dělení rybářství : Podle intenzity hospodaření nebo výlovu rozlišujeme:

Rybářství. Co je Akvakultura 11.11.2013. Studijní literatura. Tradiční dělení rybářství : Podle intenzity hospodaření nebo výlovu rozlišujeme: Studijní literatura Špaček a kol.: 1980, Speciální chov hospodářských zvířat 2. s. 405-583. Čítek, J., Krupauer, V., Kubů, F.: 1993, 1998, Rybnikářství, Informatorium, Praha. Pokorný, J., Dvořák, J., Šrámek,

Více

RYBÁŘSKÝ SPOLEK NAPAJEDLA-SPYTIHNĚV CHYŤ A PUSŤ NA REVÍRU BEZEDNÉ ČÁST ŠOLNET PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ A LOV RYB

RYBÁŘSKÝ SPOLEK NAPAJEDLA-SPYTIHNĚV CHYŤ A PUSŤ NA REVÍRU BEZEDNÉ ČÁST ŠOLNET PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ A LOV RYB RYBÁŘSKÝ SPOLEK NAPAJEDLA-SPYTIHNĚV CHYŤ A PUSŤ NA REVÍRU BEZEDNÉ ČÁST ŠOLNET PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ A LOV RYB 1.1.2017 Základní informace 1. Zásadní požadavky a) Ochrana fauny a flóry b) Osazení východní

Více

Plány managementu úhoře v ČR

Plány managementu úhoře v ČR Plány managementu úhoře v ČR 1. Anotace V souvislosti s nařízením Rady ES č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního (Anguilla anguilla) musí každý

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, a jeho organizmus si je nedokáže sám vytvořit.

Více

Rybářství ve volných vodách

Rybářství ve volných vodách Rybářství ve volných vodách Pavel Horký 27. listopadu 2014 Pavel.Horky.R@gmail.com Osnova přednášky Rybářství ve volných vodách 1 Význam a historie rybářství ve volných vodách 2 Volné vody a jejich charakteristika

Více

Sportovní rybolov. Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě

Sportovní rybolov. Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě Sportovní rybolov Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Úvod do studia Přehled historického

Více

Rekreační rybářství a vodní ekosystémy v České republice: principy vedoucí k trvalé udržitelnosti

Rekreační rybářství a vodní ekosystémy v České republice: principy vedoucí k trvalé udržitelnosti Rekreační rybářství a vodní ekosystémy v České republice: principy vedoucí k trvalé udržitelnosti Jiří Musil, Lukáš Kalous, Tereza Vajglová, Miloslav Petrtýl Rekreační rybářství a vodní ekosystémy v České

Více

Ryby v hydricky rekultivovaných důlních jamách předpoklad vysoké kvality vody a potenciál socio-ekonomického rozvoje

Ryby v hydricky rekultivovaných důlních jamách předpoklad vysoké kvality vody a potenciál socio-ekonomického rozvoje Ryby v hydricky rekultivovaných důlních jamách předpoklad vysoké kvality vody a potenciál socio-ekonomického rozvoje J. Peterka, J. Kubečka Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i. konference

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Pravidla pro lov ryb na Pískárně Hrdějovice Zřizovatel Obec Hrdějovice 1) Obecné zásady lovu ryb v revíru Pískárna Hrdějovice K lovu ryb je oprávněna osoba vlastnící povolenku a úlovkový lístek, vydaný

Více

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE 2012 5. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI 5.1. ZÁKLADNÍ FORMY Základní formy zapojení veřejnosti 1. Demokratické mechanismy 2. Zapojení do procesu EIA 3. Zakládání občanských

Více

STATUT SPOLEČNÉHO RYBOLOVU A HOSPODAŘENÍ

STATUT SPOLEČNÉHO RYBOLOVU A HOSPODAŘENÍ Český rybářský svaz, Jihočeský územní svaz Boršov n. Vltavou 237 STATUT SPOLEČNÉHO RYBOLOVU A HOSPODAŘENÍ Hospodářská a finanční pravidla SRH na rybářských revírech v oblasti působnosti Jihočeského územního

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY Městské lesy Hradec Králové a. s. Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08 DIČ CZ 25962523 IČO 25962523 tel. Fax: 495 272 676, e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro výkon sportovního

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/...

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/... Page 1 of 10 Tráví vaše děti mnoho času u televize či PC? Je tu čas na změnu! Pro začínající malé rybáře organizuje ČRS rybářské kroužky mládeže. Získávají zde nejen vztah k přírodě, ale i praxi v různých

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013 PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013 Program schůze: 1. Zahájení 2. Volba mandátové, návrhové komise 3. Zpráva o činnosti MO Vyškov za rok 2012 4. Zpráva účetní za rok 2012,

Více

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Říční rybářství Rybářské vyuţití tekoucích vod prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Rybářské vyuţití tekoucích vod První rybářské spolky vznikaly v Čechách

Více

Komplexní řešení zabezpečení migrační prostupnosti vodních toků ČR

Komplexní řešení zabezpečení migrační prostupnosti vodních toků ČR Komplexní řešení zabezpečení migrační prostupnosti vodních toků ČR Sázava n/s, 4. listopad 2010 Mgr. Petr Birklen, Ing. Mgr. Michal Pravec, Mgr. Alena Slavíková, RNDr. Jakub Horecký, Ph.D. Legislativa

Více

OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH

OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH Zpracovatel projektu: Jihočeský územní svaz ČRS Odborný garant: Jihočeská Universita, Fakulta rybářství a ochrany vod Partneři: Jihočeský kraj Nadace ČEZ Březen

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách Rybářství ve volných vodách Úvod a definice + historie Rybářství ve volných vodách = cílené obhospodařování vod tekoucích (potoků, řek, odstavených říčních ramen, údolních nádrží, zavodňovacích a odvodňovacích

Více

Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích

Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích Rybářský řád na rok 2017 vydaný pro obecní rybník v Milíčovicích I. Denní doba lovu Lov ryb je povolen od 1. dubna do 30. listopadu běžného kalendářního roku. Doba lovu: duben a květen od 5.00 hodin do

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 2. 10. 2013 Č. j.: 69492/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Moderní metody intenzivní produkce ryb

Moderní metody intenzivní produkce ryb Moderní metody intenzivní produkce ryb Pramen: FAO Světová produkce (tis. tun) Produkce ryb v evropských zemích (mil. EUR) 1900 4000 1700 1500 1300 3800 3600 3400 3200 3000 1100 2800 900 700 2600 2400

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.10 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE

ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE ZÁCHRANNÉ PROGRAMY A ZÁCHRANNÉ STANICE Záchranné programy zvláště chráněných druhů Problematika záchranných programů je upravena v Zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. K ochraně zvláště chráněných

Více

R O Z H O D N U T Í. / 2121/ZP/2011-Br-6 01.03.2011. odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567

R O Z H O D N U T Í. / 2121/ZP/2011-Br-6 01.03.2011. odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567 Účastníci řízení: - Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové 3 - Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Lesy

Více

Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží Hlavní věcné cíle programu 129 130: zlepšení technického stavu rybničního fondu a obnova vodohospodářských funkcí

Více

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I.

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I. O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013 I. Lov ryb (1) Lov ryb smí být prováděn na rybníce zpravidla lovem

Více

Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice

Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice Stanovy Sdružení rybářů Okoun Chvalovice Část první všeobecná ustanovení 1 Základní ustanovení 1. Sdružení rybářů Okoun Chvalovice (dále jen sdružení) je občanským sdružením podle zákona čís. 83/1990 Sb.

Více

KONCEPCE VĚDECKÉ A PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI OBORU RYBÁŘSTVÍ NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ

KONCEPCE VĚDECKÉ A PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI OBORU RYBÁŘSTVÍ NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ KONCEPCE VĚDECKÉ A PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI OBORU RYBÁŘSTVÍ NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ Doc. Dr. Ing. Jan Mareš Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomická fakulta, Mendelova univerzita

Více

Novela zákona o myslivosti a související předpisy

Novela zákona o myslivosti a související předpisy Novela zákona o myslivosti a související předpisy Ing. Jiří Pondělíček, Ph.D pondelicek@akcr.cz 15. září 2016 Zákon o myslivosti a jeho prováděcí předpisy zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 13x novelizován

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice SWOT ANALÝZA SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice Silné stránky Pestrá nabídka volnočasových aktivit Právní subjektivita některých škol a školských zařízení nezávislost, kreativita Úspěchy

Více

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa

Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa Školení lektorů a zkušebních komisařů ČMMJ, z.s. II. skupina - Myslivost a legislativa Obecné poznámky Cíl Seznámit uchazeče se základními právními předpisy týkající se výkonu myslivecké praxe v honitbě

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1 OBSAH Zkratky právních předpisů........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIV Předmluva...................................................

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Průvodce šetrným nakupováním ryb

Průvodce šetrným nakupováním ryb Chycený tuňák obecný ze Středozemního moře v transportní kleci. Odhaduje se, že kvůli nadměrnému rybolovu se populace tuňáků snížila o 90 %. Foto: Greenpeace / Gavin Newman Průvodce šetrným nakupováním

Více

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR

Brownfields v České republice. Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields v České republice Ing. Karel Bláha, CSc ředitel odboru environmentálních Rizik a ekologických škod MŽP ČR Brownfields z hlediska MŽP: Veškeré pozemky zásadně narušené činností člověka tak,

Více

Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství

Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství Novela zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství 9. 3. 2016 162r 1 Obsah Zadání k novelizaci zákona Plán mysliveckého hospodaření Kontrola plnění plánu lovu Škody způsobované zvěří narovnání Doby lovu,

Více

MO ČRS Jindřichův Hradec. pořádá z pověření Rady ČRS a Ústředního odboru LRU. v termínu dubna 2011

MO ČRS Jindřichův Hradec. pořádá z pověření Rady ČRS a Ústředního odboru LRU. v termínu dubna 2011 MO ČRS Jindřichův Hradec pořádá z pověření Rady ČRS a Ústředního odboru LRU v termínu 23. - 24 dubna 2011 Mezinárodní závod jednotlivců v lovu ryb udicí (LRU CIPS) na plavanou na řece Lužnici na Novém

Více