SWOT analýza rekreačního rybářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SWOT analýza rekreačního rybářství"

Transkript

1 SWOT analýza rekreačního rybářství Jiří Musil 1, Lukáš Kalous 2, Tereza Vajglová 1 & Miroslav Barankiewicz 1 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejně výzkumná instituce, Odbor aplikované ekologie, Oddělení ekologie vodních organismů, Podbabská 30/2582, Praha 6, tel: Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol Výzkumná zpráva zpracovaná v rámci projektu Technologické agentury České republiky č. TD s názvem: Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně rekreačního rybářství, zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu vodních ekosystémů.

2 Úvod Rybářství (rybolov), ve smyslu lidské činnosti lovu ryb, případně dalších vodních organismů, zastává v lidských dějinách i v současnosti významné místo. Prvotních důvodem rybolovu byla nesporně snaha získat ryby jako potravu. Postupem času se však rybářství postupně měnilo také na aktivní způsob trávení volného času, zdroj zábavy i odpočinku a specifickou formu lidského vztahu k přírodě (Andreska, 2012). Rybolov provázelo postupné získávání poznatků o rybách a možnostech jejich lovu. Tyto informace byly zprvu předávány ústně, posléze zaznamenávány jako vyobrazení a po vynálezu písma také literární formou. Informace o rybách a rybolovu se tak staly součástí fondu vědomostí lidstva. Ryby jako potrava člověka, získávali lidé lovem v moři, jezerech a řekách. Postupným získáváním zkušeností s jejich lovem se vyvíjelo rybářství jako obor i forma potravní specializace. Z archeologických záznamů je patrné, že rybářství od pradávna až do dnešních dob tvořilo integrální a u řady národů velmi významnou součást jejich dějin. Dějiny rybářství v českých zemích nelze nijak oddělit od okolních zemí a vývoje evropského rybářství. Na současném území České republiky se rybolovem zabývali nepochybně již paleolitičtí lovci, což dokládají nálezy bodných nástrojů určených k rybolovu již z období kolem tis. let př. Kr. Již v období mezolitu byli lidé dle doložených dokladů velmi zdatnými rybáři, využívající k lovu udici (pravděpodobný počátek sportovního rybolovu) bodné nástroje, sítě i vrše. Ze stejného období pocházejí záznamy o osídlení významných migračních cest především lososa (Salmo salar) (např. soutok Otavy a Blanice). S příchodem znalostí zpracování kovů (doba bronzová a železná) se především v oblasti východního středomoří objevují moderní rybářské nástroje jako je háček s protihrotem, dvojháčky a typický rybářský trojzubec. Tyto nástroje se díky jejich účinnosti postupně šířili i do oblasti střední Evropy. Z pohledu vývoje našeho rybářství jsou významnými událostmi především příchod slovanských kmenů (velkomoravská říše) do povodí řek Odry, Moravy a Labe, kteří si znalosti o lovu ryb na naše území již přinesli a ryby byli nedílnou součástí jejich potravy. Ve středověku došlo k významné změně role ryb jako potraviny člověka. Do té doby masitá, ale ve své podstatě obyčejná potravina se díky nástupu křesťanství stala žádanou stravou postní ( století). Kláštery však byly často zakládány také v oblastech mimo říční sít a tak je křesťanství nepochybně spjato s výstavbou prvních nádrží sloužících také k chovu ryb. Od této chvíle se proto dějiny našeho rybářství štěpí na dvě samostatné větve, na rybářství říční a rybníkářství. Historie rekreačního (sportovní) rybářství (recreational fishing) jako formy lovu ryb na udici jako kratochvilná zábava, je znám již ze starověkého Říma z období kolem 2. století před naším letopočtem. Pozoruhodný záznam o rybolovu na udici pochází z roku 1496 v díle Pojednání o rybaření na udici (Berners, 1496) z Anglie. Tato práce popisuje nejen samotné rybářské náčiní, ale rovněž jednotlivé způsoby lovu včetně muškaření. Ačkoliv byl na našem území lov ryb na udicí tradiční, až do první poloviny 19. století sloužil především k získávání obživy. Rekreační rybářství tak na naše území přišlo až v průběhu druhé poloviny 19. století z Anglie. Není nezajímavé, že až do roku 1948, kdy bylo zrušena živnost říčního rybářství se živnostenští (komerční lov na živnost) a rekreační rybáři dostávali do častých sporů. Za předchůdce rybářských svazů tak jak je známe dnes, lze v jistém slova smyslu považovat rybářské cechy. Cechy plnily především funkce ekonomické regulace, nezanedbatelná byla i funkce sociální. V případě rybářských cechů určovala cechovní pravidla i záležitosti lovecké a z dnešního pohledu také chovatelské. Zároveň pravidla (rybářský řád) určovala dělení toku tak, aby se eliminovaly možné spory např. o loviště. Na starobylý svět rybářských cechů, po jejich zrušení v roce 1849, navázala perioda rybářů živnostenských, která trvala přibližně sto let. Vývoj rybářských organizací byl na našem území složitý, což souviselo se složitými dějinami českého státu ve 20. století. Potřeba společného postupu proti živnostenskému rybolovu, který podle názoru rekreačních rybářů ve svých důsledcích ryby přelovoval, proti průmyslovému znečištění, vedla v českých zemích ke vzniku místních rybářských spolků. Jejich sloučením vznikla roku 1933 Rybářská unie Československé republiky, ale s ohledem na vývoj dějin byla její existence jen velmi krátká

3 (do r. 1943). Po druhé světové válce zesílila snaha o vznik nové jednotné rybářské organizace s působností na celém území státu. V roce 1957 vznikl Československý svaz rybářů. Po vzniku federace v roce 1968 se československá organizace rozdělila a oddělil se Český rybářský svaz (ČRS). Od roku 1990 se od ČRS oddělil Jihomoravský územní svaz, ze kterého vznikl Moravský rybářský svaz (MRS). Tyto organizace naše rybáře sdružují do dnes. Cílem níže uvedené SWOT analýzy je především přinést základní rozbor a analýzu tohoto významného segmentu rekreačního rybářství. Definice rekreačního rybářství Rekreační rybářství je socio ekonomicko ekologický komplex zahrnující veškeré formy rybolovu, které nejsou komerčního charakteru a všechny další aktivity, které s rekreačním rybolovem souvisí a týkající se zdrojů, zboží, služeb a zúčastněných stran. Do aktivit týkajících se zdrojů lze zahrnout: monitoring rybích populací, ochranu ryb a dalších vodních organizmů, podporu přirozené reprodukce ryb, nasazování ryb, evidenci úlovků, regulaci úlovků apod. Aktivity v rámci zboží a služeb jsou chápány v přímém vztahu k rekreačnímu rybolovu a lze do nich zařadit: výrobu a prodej rybářského náčiní, doplňků, násadových ryb, návnad či nástrah. V oblasti služeb lze zahrnout rybářská média, specializované cestovní kanceláře, apod. Mezi zúčastněné strany lze zahrnout rekreační rybáře, rybářské asociace a kluby, ministerstva, vládní agentury, státní podniky povodí, profesní akvakulturní organizace a veškeré další zainteresované soukromé či právnické entity se vztahem k rekreačnímu rybolovu. Rekreační rybolov: je lov ryb, který nepředstavuje pro rybáře jeho primární zdroj příjmů nebo nutričních požadavků. Úlovky rekreačního rybolovu nejsou obvykle prodávány nebo jinak obchodovány. Motivací pro rekreační rybolov je zábava, ulovení ryby pro vlastní potřebu, aktivní odpočinek, sociální a individuální seberealizace. Sportovní rybolov: je organizovaný lov ryb v rámci vyhlášené soutěže, kde jsou stanovena soutěžní pravidla. Obvykle je kritériem hodnocení celková délka či váha ulovených ryb nebo velikost ulovené ryby určitého druhu apod. Pravidla jsou stanoveny individuálně v rámci jednotlivých pořádaných soutěží. Hlavní motivací sportovního rybolovu je vítězství v soutěži. Komerční rekreační rybolov: je rekreační rybolov organizovaný třetí stranou, která buď pořádá rybolovné expedice do zahraničí, nebo organizuje za úplatu rybolov na uzavřených kontrolovaných vodních plochách, kde jsou ryby především nasazovány. Lov ryb probíhá podle vlastních pravidel nevyžadující např. rybářský lístek. Do komerčního rekreačního rybolovu nezahrnujeme rybolov realizovaný na vodách patřících České republice a spravovaných uživateli rybářských revírů podle zákona. Exotický rekreační rybolov: je rekreační rybolov realizovaný mimo hranice České republiky. Metodika Sběr podkladových dat pro tvorbu SWOT analýzy zaměřené na problematiku rekreačního rybářství byl realizován v podobě dotazníkového šetření, které proběhlo z hlavní části na České ichtyologické konferenci ( , Červená n Vltavou) a Výroční konferenci k Operačnímu programu rybářství Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů ( ). Dále byl tento základní soubor získaných dat rozšířen o poznatky získané z řízených diskusí s vybranými respondenty, především funkcionáři Českého a Moravského rybářského svazu a jejich statistik. Ty probíhaly formou osobních setkání během třetího kvartálu roku Rozhovory s odborníky byly realizovány během Výroční konference k Operačnímu programu rybářství Podpora sladkovodní akvakultury z Evropských fondů ( ). Veškeré takto nashromážděné informace byly shrnuty a použity pro specifikaci jednotlivých dílčích částí SWOT analýzy: silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Celkem byla zpracována data z 36 dotazníků a z řízených rozhovorů s 8 odborníky.

4 Výsledky Z nashromážděných dat byla sestavena SWOT analýza, ze které vyplývají následující strategie: SO strategie Na území České republiky je rekreační rybářství realizováno prostřednictvím Českého rybářského svazu (ČRS) a Moravského rybářského svazu (MRS). ČRS patří mezi největší zájmová sdružení v České republice, sdružující přes 250 tis. členů organizovaných prostřednictvím 482 místních organizací, které jsou rozděleny do 7 územních svazů. Takto široké členské základny a dobré organizovanosti by bylo vhodné využít k větší osvětě jednotlivých členů sdružení. Členům svazu je k dispozici téměř 1300 rybářských revírů (840 mimopstruhových a 460 pstruhových). Tyto rybářské revíry mají celkovou plochu přes hektarů vodní plochy. ČRS zároveň obhospodařuje 2200 chovných rybníků o katastrální výměře téměř 2500 hektarů a tak převážně kryje potřebu násadových ryb pro zarybňování svých revírů. Přitom cenová dostupnost povolenek a možnost jejich využití po celém území ČR, by mohla mít potenciál pro zakládání agroturistických center zaměřených na rybolov s možností uspokojení i zahraničních turistů. Ročně se na rybářských revírech ČRS uloví téměř 3100 tun různých druhů ryb, z čehož převážnou většinu tvoří kapr (2500tun). Z dalších ryb je významný úlovek lína (16 tun), cejna (100 tun), amura (60 tun), štiky (120 tun), candáta (83 tun), sumce (60 tun), úhoře (15 tun), duháka (42 tun), pstruha (15 tun) a sivena (7 tun). Z těchto čísel vyplývá vysoký rybářský tlak na jednotlivé revíry, který je charakteristicky kompenzován v současnosti prakticky výhradně nasazováním ryb původem z akvakultury. V této souvislosti je potřeba upozornit na nutnost podpory původních druhů a jejich populací. Vedle obhospodařovaných rybářských revírů a chovných rybníků se ČRS aktivně věnuje i dalším činnostem s pozitivním celospolečenským dopadem. Patří mezi ně ochrana čistoty vod a životního prostředí, práce s dětmi a mládeží, zapojování osob se zdravotním postižením, popularizace rybářského sportu a další aktivity. Dá se proto předpokládat omlazení členské základny. Rekreační rybolov má v České republice slavnou a v čase nepřerušenou tradici. ČRS dlouhodobě poskytuje rybářům organizační zázemí a garantuje pravidla rybolovu. ST strategie Mezi nejvýznamnější identifikované hrozby na základě SWOT analýzy patří vysazování invazních druhů ryb. To je bud cílené za účelem rybolovu (duhák, siven, amur, tolstolobik, aj.) nebo necílené, introdukcí nepůvodních druhů transportem společně s jinými druhy ryb nebo jejich používání jako nástražních ryb a jejich následné ilegální vypuštění do volných vod. V závislosti na druhově specifické charakteristice a invazním potenciálu, vykazují introdukce nepůvodních druhů různou nebezpečnost a riziko biologické invaze včetně ekonomických a ekologických dopadů na původní ekosystém a samotné rekreační rybářství. Těmto rizikům a dopadům by se dalo na základě identifikovaných silných stránek předejít například zvýšením odborné kvalifikovanosti a lepší informovanosti o potenciálních hrozbách včetně účinné prevence a osvěty (široká rybářská veřejnost). Nedílnou součástí je však výzkum a další systémové kroky (analýzy rizik, prevence, monitoring, managementová opatření) včetně tlaku orgánů státní správy (Musil a kol., 2010; Musil, 2013). Druhou nejvýznamnější hrozbou rekreačního rybolovu byly respondenty identifikováni rybožraví predátoři a jejich ochrana. Jde o druhy způsobující významné škody na rybích obsádkách. Typickými představiteli jsou kormorán velký (Phalacrocorax carbo sinensis), volavka popelavá (Ardea cinerea cinerea), vydra říční (Lutra lutra) a norek americký (Mustela vison). Ze statistik ČRS od roku 1997 do 2005 vyplývá, že rybožraví predátoři vykazují dramatický populační nárůst, s čímž jsou logicky spojené narůstající škody na rybích obsádkách, které vykazují hodnoty cca. 896 mil. Kč. Největší podíl na škodách má kormorán velký s

5 odhadem škod cca. 651,8 mil. Kč, následovaný vydrou říční s odhadem škod cca. 200,8 mil Kč, volavka popelavá s odhadem škod cca. 33,4 mil. Kč a norek americký s odhadem škod cca. 10,1 mil. Kč. Populační nárůst kormorána velkého, volavky popelavé a vydry říční je výsledkem jejich zařazení mezi chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. a jejich celoplošná ochrana. Populační nárůst norka amerického je spojen s jeho úspěšnou invazí s počátkem úniku jedinců z farmových chovů. Z analýzy silných stránek sektoru rekreačního rybářství vyplývá, že budoucí řešení problematiky je možné přítomností zdravých populací ryb podporou přirozené reprodukce ryb a původních populací, které mají s predátory zkušenosti a mají vyvinuté únikové reakce před predátory. Současné vysazování ryb pocházejících prakticky pouze z akvakulturních chovů, má za následek, že vypuštěné ryby bez únikových reakcí slouží jako primární a ideální zdroj potravy rybožravých predátorů. Dalším krokem v řešení problematiky rybožravých predátorů je podle SWOT vyšší informovanost v oboru, která zahrnuje umožnění legislativních změn jako např. novelizace zákona o myslivosti č. 449/2001 s vyčlenění některých dříve chráněných organismů mezi lovné druhy zvěře (kormorán velký), zlepšení komunikace a tvorba spolupráce s mysliveckými organizacemi s cílem účinné redukce početních stavů rybožravých predátorů, lepší informovanost o možnostech plašení predátorů, důraz na orgány státní správy ve věcech uplatňování a náhrady škod, zařazení těchto druhů mezi druhy s dobou lovu, viz zákon o myslivosti. Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy je řešena v zákoně č. 115/2000 Sb., o náhradě škod způsobovaných zvláště chráněnými živočichy. Nicméně tento zákon má zásadní nedostatky. U norka amerického, který je nepůvodním druhem v ČR, navíc nelze uplatňovat náhradu škod, ale lze ho eliminovat ve spolupráci s mysliveckými organizacemi. Další významnou hrozbou (antropogenním tlakem) je jev označovaný jako fragmentace toků a s ním spojená rizika výstavby nových vodních staveb. Fragmentace je celosvětově považována za jeden z nejvýznamnějších negativních vlivů na vodní ekosystémy. Pod pojmem fragmentace je myšlena především prostorová izolace populací a významné omezení/zamezení volné migrace, které se netýkají pouze ryb. Pod tento termín řadíme rovněž environmetální rizika spojená s hydroenergetikou (provoz vodních elektráren) jako jsou turbínová mortalita a mechanické zraňování ryb a v širší rovině změny říčního kontinua a typu prostředí v důsledku výstavby příčných překážek. Zlepšení současného stavu je na základě identifikovaných silných stránek možné především vyšší informovaností o komplexitě a závažnosti problematiky a jejímu řešení, které je možné prostřednictvím kvalifikovaného vedení RS, resp. znalostí problematiky a neustálým tlakem RS na orgány státní správy, které by měly tento antropogenní tlak řešit (MŽP, MZE). Tato problematika by měla být řešena prostřednictvím vhodných dotačních titulů jako např. Operační program Rybářství, kde řešení těchto velmi významných negativních faktorů na rekreační rybolov bohužel naprosto chybí. Dalším krokem ke snížení dopadů fragmentace na rekreační rybolov je komunikace expertů směrem k veřejnosti a státní správě včetně většího kontaktu s přírodním prostředím. Poslední, zde diskutovanou hrozbou je nadměrný rybářský tlak na původní druhy, který svou selektivitou podstatně mění druhovou a velikostní skladbu rybích populací a v extrémním případě je doprovázený výrazným snížením až vymizením citlivých druhů ryb. Nadměrný rybářský tlak je ve své podstatě funkcí jedné ze silných stran sektoru, početné rybářské základny. Na základě identifikace silných stránek je řešením především vyšší informovanost o problematice, která se týká řady dílčích oblastí jako např. současných managementových přístupů a plánů zarybňování, které nejsou založeny na skutečných populačních datech odrážejících aktuální stav rybí obsádky a tedy neumožňují hodnocení managementových opatření. Tento krok by měl být zajištěn prostřednictvím kvalifikovaného vedení RS. Protože je rekreační rybářství významnou relaxační aktivitou, rybářský tlak může být velmi efektivně ovlivňován řadou dílčích managementových opatření, jako jsou systémy chyť a pusť, regulace doby lovu a minimální/maximální míry ryby atp. WO strategie Minimalizací slabých stránek jako je nízká populace původních druhů by se mohl dát prostor zlepšení přirozené reprodukce ryb v tocích, čemuž by se dalo napomoci i zlepšením průchodnosti říční sítě. Usnadněním přístupnosti koupě rybářských lístků (např. přes internet), by bylo možné rozšířit členskou základnu o další členy eventuálně i o hosty z ciziny.

6 WT strategie Omezením vysazování invazních druhů ryb dojde k posílení populací původních druhů snížením predačního tlaku, kompetice a dalších rizik spojených s nepůvodními druhy. Ze SWOT analýzy je zjevné, že lepší úpravou legislativy a zlepšením přístupu státní správy by bylo možné omezit neodborné hospodaření na revírech a také zlepšit ochranu proti rybožravým predátorům. Další hrozbou, která napomáhá zvýšené orientaci na vysazování kapra, je nevhodné složení rybí obsádky nepodporující přirozená rybí společenstva. Její vyváženost by přispěla k přirozené stabilitě populací a harmonizaci s cíli ochrany přírody a vodních ekosystémů včetně zvýšení atraktivity a trvalé udržitelnosti rekreačního rybářství. Také nízká informovanost o problematice má za následek nevhodný transport násad mezi revíry a tím způsobené problémy jako jsou zavlečení nemocí a invazních druhů mezi místní populace.

7 SWOT analýza silné stránky Široká členská základna, organizovanost Cenová dostupnost povolenek a jejich využitelnost po celé ČR Tradice Dobrá péče o revíry Systém evidence úlovků a stráží Finanční výhody členství ve svazech Zdravé populace ryb Široké druhové spektrum ryb Snadná dostupnost statistik z celé ČR Vyšší informovanost v oboru Osvěta u dětí (kroužky při ČRS) Kvalifikované vedení RS Zvýšená spotřeba ryb Relaxace (volnočasová aktivita) Kontakt populace s přírodním prostředím Příležitosti Osvěta Otevření revírů pro cizince Zprůchodnění říční sítě (z dotací EU, ČEZ, ) Vysazování vhodných druhů ryb Zvýšení konzumace ryb Zlepšení přirozené reprodukce ryb v tocích Větší péče o původní druhy Revitalizace toků do typů přírodě blízkým Diverzifikace revírů Nástup "nové krve" Koupě povolenky pře internet Legislativní opatření proti invazním druhům Centralizace hospodaření Rovnováha mezi úlovky a udržitelným rozvojem Agroturistika (rybářská) Různá setkání sportovních rybářů Rezervace Možnost kvalitního rybolovu Nové vodní plochy Pobyt ryb v přírodním prostředí slabé stránky Neodbornost Vysazování kapra (orientace na kapra) Slabé populace původních druhů Pytláctví (ev. nehlášené úlovky) Neinformovanost Vydávání rybářských lístků Vysazování nepůvodních druhů Zastaralý přístup Legislativa (s tím spojená administrativa) Nedostatečný management Malé množství chráněných vod proti lovu Zaměření na rybářsky atraktivní druhy Popularizace u mladých lidí Poměry v ČRS a MRS "Volnost" územních svazů Predační tlak Malý přísun prostředků (vše je laciné) Nízké limity úlovků Poškození ryb Hrozby Invazivní druhy ryb (vysazování) Rybožraví predátoři a jejich ochrana Privatizace Neustávající fragmentace toků (nové vodní stavby) Nadměrný rybářský tlak na původní druhy Státní správa, legislativa "Hospodaření" bez znalosti struktury populací Nevhodné složení rybí obsádky Transport násad mezi revíry Vysazování pstruha duhového Pomalá modernizace (konzervatismus) Odvádění toků od přirozené struktury Vysazování geneticky upravených jedinců Negativní vliv na méně hospodářsky významné druhy Nepřátelské vztahy ve svazu Komercializace

8 Závěr Rekreační rybolov představuje v České republice jednu z nejvýznamnějších volno časových aktivit s dlouhou tradicí a zcela unikátním systémem organizace. Navíc se tento sektor aktivně věnuje kromě vlastního rybolovu také dalším činnostem s pozitivním celospolečenským dopadem. Nejdůležitější aktivitou pro trvalou udržitelnost a konkurenceschopnost tohoto významného sektoru v České republice je především harmonizace managementových opatření s cíli ochrany přírody. Nezbytnými kroky jsou zajištění pokračování efektivní spolupráce tohoto sektoru s výzkumem prostřednictvím státní správy včetně rozšíření současných aktivit sektoru o spoluřešení zásadních antropogenních tlaků, které zásadně ovlivňují vodní ekosystémy a tedy také rekreační rybářství.

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely

RYBÁ ŘSTVÍ. Sportovní. Produkční. Rybářské právo. Rybářské firmy. Rybářské svazy. Výkon rybářského práva. Chov ryb pro tržní účely RYBÁ ŘSTVÍ Produkční Rybářské firmy Sportovní Rybářské svazy Chov ryb pro tržní účely Výkon rybářského práva Rybářské právo Rybářské právo je činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.14 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.3 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.12 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.5 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků.

Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Školení uchazečů o vydání prvního rybářského lístků. Český rybářský svaz je...... občanské sdružení, jehož posláním je zejména: Vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství. Provozovat akvakulturu,

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.13 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.15 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Perspektivy českého produkčního. akvakultury

Perspektivy českého produkčního. akvakultury Perspektivy českého produkčního rybářství v podmínkách evropské akvakultury Pramen: FAO Světová produkce Evropská akvakultura k Po asijském regionu nejvýznamnější producent z akvakultury (přibližně 4 %

Více

Rybářství. Co je Akvakultura 11.11.2013. Studijní literatura. Tradiční dělení rybářství : Podle intenzity hospodaření nebo výlovu rozlišujeme:

Rybářství. Co je Akvakultura 11.11.2013. Studijní literatura. Tradiční dělení rybářství : Podle intenzity hospodaření nebo výlovu rozlišujeme: Studijní literatura Špaček a kol.: 1980, Speciální chov hospodářských zvířat 2. s. 405-583. Čítek, J., Krupauer, V., Kubů, F.: 1993, 1998, Rybnikářství, Informatorium, Praha. Pokorný, J., Dvořák, J., Šrámek,

Více

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, a jeho organizmus si je nedokáže sám vytvořit.

Více

Rybářství ve volných vodách

Rybářství ve volných vodách Rybářství ve volných vodách Pavel Horký 27. listopadu 2014 Pavel.Horky.R@gmail.com Osnova přednášky Rybářství ve volných vodách 1 Význam a historie rybářství ve volných vodách 2 Volné vody a jejich charakteristika

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Sportovní rybolov. Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě

Sportovní rybolov. Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě Sportovní rybolov Úvod do studia, přehled historického vývoje a současných trendů sportovního rybolovu v České republice, v Evropě a ve světě prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Úvod do studia Přehled historického

Více

Plány managementu úhoře v ČR

Plány managementu úhoře v ČR Plány managementu úhoře v ČR 1. Anotace V souvislosti s nařízením Rady ES č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního (Anguilla anguilla) musí každý

Více

Rekreační rybářství a vodní ekosystémy v České republice: principy vedoucí k trvalé udržitelnosti

Rekreační rybářství a vodní ekosystémy v České republice: principy vedoucí k trvalé udržitelnosti Rekreační rybářství a vodní ekosystémy v České republice: principy vedoucí k trvalé udržitelnosti Jiří Musil, Lukáš Kalous, Tereza Vajglová, Miloslav Petrtýl Rekreační rybářství a vodní ekosystémy v České

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Ryby v hydricky rekultivovaných důlních jamách předpoklad vysoké kvality vody a potenciál socio-ekonomického rozvoje

Ryby v hydricky rekultivovaných důlních jamách předpoklad vysoké kvality vody a potenciál socio-ekonomického rozvoje Ryby v hydricky rekultivovaných důlních jamách předpoklad vysoké kvality vody a potenciál socio-ekonomického rozvoje J. Peterka, J. Kubečka Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i. konference

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.4 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE 2012 5. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI 5.1. ZÁKLADNÍ FORMY Základní formy zapojení veřejnosti 1. Demokratické mechanismy 2. Zapojení do procesu EIA 3. Zakládání občanských

Více

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013 PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO VYŠKOV konané dne 3. března 2013 Program schůze: 1. Zahájení 2. Volba mandátové, návrhové komise 3. Zpráva o činnosti MO Vyškov za rok 2012 4. Zpráva účetní za rok 2012,

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD. pro výkon sportovního rybolovu na rybnících Biřička 2. RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOBY LOVU A NÁSTRAHY Městské lesy Hradec Králové a. s. Hradec Králové, Přemyslova čp. 219, PSČ 500 08 DIČ CZ 25962523 IČO 25962523 tel. Fax: 495 272 676, e-mail: petrik.mlhk@vslesy.cz MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD pro výkon sportovního

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH

OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH OBNOVA POPULACE LIPANA V JIHOČESKÝCH TOCÍCH Zpracovatel projektu: Jihočeský územní svaz ČRS Odborný garant: Jihočeská Universita, Fakulta rybářství a ochrany vod Partneři: Jihočeský kraj Nadace ČEZ Březen

Více

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014

ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 ČRS MO Bělá pod Bezdězem Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpracoval: Dušan Hýbner Obsah prezentace Revíry v uţívání MO Násada 2014 Činnost Rybářské stráţe 2014 Sumarizace úlovků a docházek proškolení Brigádnická

Více

Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží Hlavní věcné cíle programu 129 130: zlepšení technického stavu rybničního fondu a obnova vodohospodářských funkcí

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Říční rybářství Rybářské vyuţití tekoucích vod prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Rybářské vyuţití tekoucích vod První rybářské spolky vznikaly v Čechách

Více

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/...

http://www.rybsvaz.cz/print.php?page=rada/odd_sport_mladez/serial/serial&page=rada/... Page 1 of 10 Tráví vaše děti mnoho času u televize či PC? Je tu čas na změnu! Pro začínající malé rybáře organizuje ČRS rybářské kroužky mládeže. Získávají zde nejen vztah k přírodě, ale i praxi v různých

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách

Význam říčního rybářství. Používané rybí pasti. Historie. Druhé období 11.11.2013. Rybářství ve volných vodách Rybářství ve volných vodách Úvod a definice + historie Rybářství ve volných vodách = cílené obhospodařování vod tekoucích (potoků, řek, odstavených říčních ramen, údolních nádrží, zavodňovacích a odvodňovacích

Více

KONCEPCE VĚDECKÉ A PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI OBORU RYBÁŘSTVÍ NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ

KONCEPCE VĚDECKÉ A PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI OBORU RYBÁŘSTVÍ NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ KONCEPCE VĚDECKÉ A PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI OBORU RYBÁŘSTVÍ NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ Doc. Dr. Ing. Jan Mareš Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomická fakulta, Mendelova univerzita

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.10 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I.

O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň. Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013. I. O b e c D o m a n í n Domanín 33, 379 01 Třeboň Podmínky výkonu rybářského práva platné pro rybník Nový ( koupaliště ) od 1. dubna 2013 I. Lov ryb (1) Lov ryb smí být prováděn na rybníce zpravidla lovem

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Průvodce šetrným nakupováním ryb

Průvodce šetrným nakupováním ryb Chycený tuňák obecný ze Středozemního moře v transportní kleci. Odhaduje se, že kvůli nadměrnému rybolovu se populace tuňáků snížila o 90 %. Foto: Greenpeace / Gavin Newman Průvodce šetrným nakupováním

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Dovolujeme si Vás pozvat na. pořádané z pověření Rady ČRS odborem LRU muška ČRS ÚSMP na řece Sázavě.

Dovolujeme si Vás pozvat na. pořádané z pověření Rady ČRS odborem LRU muška ČRS ÚSMP na řece Sázavě. XXIIV.. MIISTROVSTVÍÍ ČESKÉ REPUBLIIKY V ŘÍÍČNÍÍM MUŠKAŘENÍÍ 2009 Sázava 5 Dovolujeme si Vás pozvat na XXIIV.. MIISTROVSTVÍÍ ČESKÉ REPUBLIIKY V ŘÍÍČNÍÍM MUŠKAŘENÍÍ pořádané z pověření Rady ČRS odborem

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

1. CÍL STUDIE... 3 2. SOUHRN... 4 3. METODIKA ANKETNÍHO PRŮZKUMU A ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ...

1. CÍL STUDIE... 3 2. SOUHRN... 4 3. METODIKA ANKETNÍHO PRŮZKUMU A ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ... 2 Obsah 1. CÍL STUDIE... 3 2. SOUHRN... 4 3. METODIKA ANKETNÍHO PRŮZKUMU A ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ... 6 4. VÝSLEDKY... 8 4.1 Věková a sociální struktura sportovních rybářů v ČR... 8 4.2 Vlastní rybolov,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

R O Z H O D N U T Í. / 2121/ZP/2011-Br-6 01.03.2011. odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567

R O Z H O D N U T Í. / 2121/ZP/2011-Br-6 01.03.2011. odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567 Účastníci řízení: - Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové 3 - Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Lesy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Dotační tituly pro podporu výstavby rybích přechodů

Dotační tituly pro podporu výstavby rybích přechodů Pavel Marek AOPK ČR, odd. péče o vodní ekosystémy Povodí Vltavy, s.p. Praha - Smíchov 9.10. 2014 Dotační tituly pro podporu výstavby rybích přechodů Potřebnost dotačních titulů? Stavby RP jsou náročné

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

DODATEK K BLIŽŠÍM PODMÍNKÁM VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A POPISŮM MP A P REVÍRŮ SÚS NA ROK 2008

DODATEK K BLIŽŠÍM PODMÍNKÁM VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A POPISŮM MP A P REVÍRŮ SÚS NA ROK 2008 Český rybářský svaz Středočeský územní svaz DODATEK K BLIŽŠÍM PODMÍNKÁM VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA A POPISŮM MP A P REVÍRŮ SÚS NA ROK 2008 platné na revírech Českého rybářského svazu od 1.ledna 2008 Středočeský

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice

Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice David Štrunc, Zuzana Hořická, Jiří Musil Polutanty ve vodním prostředí VODA ELIMINACE RESPIRACE, EXKRECE 1 POTRAVNÍ

Více

SWOT analýza akvakultury v České republice

SWOT analýza akvakultury v České republice SWOT analýza akvakultury v České republice Lukáš Kalous 1, Jiří Musil 2, Tereza Vajglová 1,2 & Miloslav Petrtýl 1 1) Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Program péče o bobra evropského 10. 4. 2015

Program péče o bobra evropského 10. 4. 2015 Program péče o bobra evropského Jitka Uhlíková AOPK ČR 10. 4. 2015 Historie výskytu bobra v ČR Bobr byl vyhuben v polovině 18. století Byl loven pro maso, tzv. castoreum, kožešinu a z důvodu působení škod.

Více

Voda v krajině Návrat ke kořenům"

Voda v krajině Návrat ke kořenům Voda v krajině Návrat ke kořenům" LeaderFEST Náchod 18. 6. 2015 Ing. Tomáš Havlíček ATELIER FONTES s.r.o. www.fontes.cz - Návrat ke kořenům? Ke kterým? 1000 let? 100 let? 60 let? Co řešíme? 1. Tekoucí

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

S m ě r n i c e R a d y Č R S. pro udělování vyznamenání

S m ě r n i c e R a d y Č R S. pro udělování vyznamenání Český rybářský svaz Rada Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 tel.: 274 811 751, fax.: 274 811 754 e-mail: rada@rybsvaz.cz www.rybsvaz.cz S m ě r n i c e R a d y Č R S pro udělování vyznamenání Tato směrnice

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy

Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Ochrana přírody, rybářství, vody - přehled právní úpravy Jan Šíma odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Ministerstvo životního prostředí Mezinárodní úmluvy Úmluva o biologické rozmanitosti

Více