VODNÍ ZÁKON. Velká novela stavebního zákona a nový občanský zákoník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODNÍ ZÁKON. Velká novela stavebního zákona a nový občanský zákoník"

Transkript

1 VODNÍ ZÁKON Velká novela stavebního zákona a nový občanský zákoník Užitečné semináře, Praha, hotel ILF Zdeněk Horáček, Ambruz & Dark / Deloitte Legal

2 Program semináře Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi Představení velké novely stavebního zákona účinné k , související novela vodního zákona, prováděcí právní předpisy Povolování a ohlašování vodních děl a související změny po novele Další významné změny Nový občanský zákoník (NOZ) představení a základní principy Pojetí vodních děl v NOZ Diskuse Závěr 2 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona a nový občanský zákoník

3 Poslední novely vodního zákona Velká novela stavebního zákona dvacátá novela vodního zákona Zákon č. 512/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Probíhající novela vodního zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem (ST 930) Probíhající novela vodního zákona v souvislosti s novelou zákona o vodovodech a kanalizacích (ST 933) Probíhající novela vodního zákona v souvislosti se změnou zákona o vnitrozemské plavbě (ST 1036) Probíhající novela vodního zákona v souvislosti se změnou chemického zákona (po MPŘ) 3 Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi

4 Změna zákona o vyvlastnění Zákon č. 405/2012 Sb. Rovněž změna zákona č. 416/2009 Sb. Základní změny vyvlastnění Celkové zpřesnění zániku práv Pouze 90 dnů pro uzavření smlouvy + kvalifikovaný návrh smlouvy (posudek ad.) Náhrada za vyvlastnění vždy skutečná dle stavu nemovitosti ke dni podání žádosti Odkladný účinek pouze odvolání proti vyvlastnění (SS) nikoliv proti náhradě (OS) V soudním řízení lze i zvýšení náhrady (tvrdost, poloha ad.) Změny vyvlastnění v NSZ 2 odst. 1 písm. k) doplnění staveb ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami mezi technickou infrastrukturu ( 55a vodního zákona zůstává) 170 odst. 2 z důvodu nezbytného přístupu vyvlastnění nejen k pozemku ale i stavbě Změny zákona č. 416/2009 Sb. Zpřesnění (budování souv. staveb, návrat práv, ad.) 4 Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi

5 Velká novela stavebního zákona Zákon č. 350/2012 Sb., účinnost od Pro vodní hospodářství není příliš změn spíše zpřesnění a formalizace postupů Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona (edice ÚZ pouze zvýrazněny ust.) Částečné (formální) změny prováděcích předpisů Přechodná ustanovení neukončená řízení podle dosavadních předpisů Související změny Vodního zákona Zákona o ochraně přírody a krajiny, horního zákona a zákona o správních poplatcích Shrnutí nejvýraznějších změn pro vodní hospodářství obecně Společné řízení Omezení účasti veřejnosti ve stavebních řízeních Úprava veřejnoprávní smlouvy Ztížení pozice autorizovaných inspektorů Změny v ohlašování ČOV + jejich kolaudace 5 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

6 Změny v povolování vodních děl I. Umisťování vodních děl Při změně VD územní rozhodnutí pouze v případě změně vlivu užívání VD na okolí ( 81) Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo Nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu ÚR netřeba pro výměny vedení techn. infr., pokud se nemění trasa a OBP ( 79) Úz. a stavební lze spojovat pouze v případech obecných staveb ( 78 a 94a) a pokud je k umístění stavby příslušný OÚ3 doručování dle účastníků Institucionalizace veřejnoprávní smlouvy ( 78a) Řízení s velkým počtem účastníků identifikace vlastníků sousedních pozemků a jiných práv k nim podle KN ( 86 odst. 6) Integrace územního řízení a posuzování vlivů na životní prostředí ( 91) Zjednodušené ÚŘ vždy, pokud splněny podmínky ( 95) 6 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

7 Změny v povolování vodních děl II. Společné řízení ( 94a) V jednom řízení lze umístit vodní dílo, stavebně jej povolit a povolit nakládání s vodami (popř. i povolit další stavby, např. komunikace či provozní budovy) K územnímu řízení musí být příslušný OÚ3 Vyloučeno v EIA nebo pokud to vylučuje povaha věci nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu Jeden spis Lhůty se nesčítají (tzn. 90 dnů max.) Podepisuje pověřená osoba dle organizačního řádu (nejčastěji tajemník/ vedoucí odboru) Formuláře kombinace vyhlášek č. 503/2006 Sb. a 432/2001 Sb. Doručování vždy dle nejpřísnějšího požadavku 7 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

8 Změny v povolování vodních děl III. Stavební řízení Omezení účasti občanských sdružení - [ 115 odst. 6 a 7 VZ ne 109 písm. g)] Řízení s velkým počtem účastníků identifikace vlastníků sousedních pozemků a jiných práv k nim podle KN ( 110 odst. 7) rovněž i oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení ( 112 odst. 1) Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, vodoprávní úřad posoudí nerozhoduje o ní ( 114 odst. 3 a 4) Institucionalizace veřejnoprávní smlouvy ( 116) 8 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

9 Změny v povolování vodních děl IV. Veřejnoprávní smlouva ( 116) Vodoprávní úřad návrh VPS přezkoumá a do 30 dnů ode dne předložení jej přijme, nebo odmítne a sdělí stavebníkovi důvody odmítnutí Poplatek za VPS polovina toho, co za rozhodnutí (dříve zadarmo) Stavebník zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení a předloží VPS k vyznačení účinnosti VPÚ úřad vyznačí účinnost smlouvy, ověří PD, vyhotovení PD spolu se štítkem doručí stavebníkovi, další ověřenou PD vlastníkovi stavby a místně příslušnému obecnímu úřadu souhlasy nutné k účinnosti VPS Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody vodoprávního úřadu a stavebníka, postup přiměřeně jako u uzavření Účinky VPS zanikají uplynutím 2 let od účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Stavebník může od VPS odstoupit na základě oznámení stavebnímu úřadu. Účinky VPS lze prodloužit, postup přiměřeně podle uzavření VPS. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem účinků VPS. Pokud osoba, která by byla účastníkem stavebního řízení, nevyjádří s prodloužením souhlas, rozhodne o prodloužení VPÚ podle 115 odst. 4, návrh na prodloužení se považuje za žádost podle 115 odst. 4 Zahájení přezk. řízení do 1 roku od účinnosti VPS, skončení do 15 měsíců 9 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

10 Změny v povolování vodních děl V. Autorizovaní inspektoři ( 117) Pouze pro stavby vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, které nevyžadují povolení k nakládání s vodami ( 15 odst. 9 VZ) Nutno stavbu ověřenou autorizovaným inspektorem oznámit VPÚ ( 117 odst. 1) 30 dní na úřední desce pro námitky účastníků případného řízení a výhrady dotčených orgánů a rovněž vodoprávního (stavebního) úřadu ( 117 odst. 4) podání námitek odkladný účinek ( 117 odst. 5) Námitky a výhrady pouze ze zákonných důvodů Námitky a výhrady je nutno vypořádat ( 117 odst. 5) - do 15 dnů nadř. org. VPÚ přezkoumá oznámení a rozhodne proti rozhodnutí se nelze odvolat právo provést vodní dílo vznikne marným uplynutím lhůty 30ti dnů od vyvěšení na úřední desce, nebo dnem následujícím po dni, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí nadř. org. o zamítnutí námitek nebo výhrad Zánik oprávnění po 2 letech, nebyla-li stavba zahájena lhůtu lze prodloužit Lze ověřit i změnu stavby VD před jeho dokončením 10 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

11 Změny v povolování vodních děl VI. Odstraňování vodních děl Pro odstranění VD stále platí 15 odst. 1 VZ nutné povolení VPÚ Rovněž nutné povolení VPÚ pro odstranění ohlášené ČOV Nařízení odstranění stavby (VD) i v případě rozporu se souhlasem VPÚ [ 129 odst. 1 písm. d)] souhlas lze vydat dodatečně ( 129 odst. 4) Žádost o dodatečné povolení musí být podána do 30 dnů od zahájení řízení ( 129 odst. 2) stavební úřad vlastníka poučí Předkládají se podklady podle typu stavby (posledního povolovacího stupně) Nebude-li v opakovaném stavebním řízení stavba povolena, stavební úřad bez předchozího řízení rozhodnutím nařídí odstranění stavby Pokud VD neodstraní NOVĚ spr. delikt písm. b) nebo d), popř Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

12 Změny v povolování vodních děl VII. Užívání vodních děl Oznamuje se užívání i ohlašovaných ČOV (na požádání stavebníka lze vyznačit vznik práva užívat stavbu na kopii oznámení) Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá (při závěrečné prohlídce) Zda stavba byla provedena v souladu se všemi předpoklady Zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí Zda nejsou závady bránící jejímu bezpečnému užívání Kolaudační souhlas (nepoužije se část druhá a třetí SŘ jiný úkon) Závěrečná prohlídka stavby do 60 dnů ode dne doruč. žádosti o KS Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení 12 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

13 Přechodná ustanovení (čl. II bod 15 až 17) Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou stavebních řízení neukončených v prvním stupni, která se týkají staveb, u nichž podle nové právní úpravy postačí ohlášení; na takové stavby se hledí jako na ohlášené podle tohoto zákona, za ohlášení se v tomto případě považuje žádost o vydání stavebního povolení a za den ohlášení den nabytí účinnosti tohoto zákona, řízení o správním deliktu spáchaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nová právní úprava je pro obviněného příznivější. Stavební úřad dokončí postupy, které nejsou správním řízením, k oznámení, ohlášení nebo žádosti podaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podle dosavadních právních předpisů. Pokud byl návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při uzavírání této veřejnoprávní smlouvy podle dosavadních právních předpisů. Přezkumné řízení týkající se veřejnoprávních smluv, které nabyly účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 13 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

14 Nový občanský zákoník (NOZ) Základy úpravy Základní předpis soukromého práva, zákon č. 89/2012 Sb., účinnost od Starý OZ splňoval a důsledně kopíroval požadavky socialistické společnosti ČR chyběl moderní OZ Snaha vrátit se na úroveň standardních kodexů kontinentální Evropy, v maximální míře rozchod s předchozím občanským zákoníkem Ruší OZ, ObchZ, zákon o rodině, zákon o pojistné smlouvě ad. Nový speciální zákon o obchodních korporacích (náhrada za ObchZ) Osou celé úpravy je člověk a jeho zájmy Sjednocení závazkového práva, sjednocení režimu náhrady škody a řady dalších Dispozitivita zákoníku, zejm. v kontraktační praxi, zásada relativní neplatnosti, absolutní neplatnost výjimečně, presumpce poctivosti a dobré víry, ochrana slabší strany (!obchodní podmínky, adhezní smlouvy!), možnost nabytí vlastnického práva k věci i od nevlastníka Pro vodní hospodářství hlavní změny v pojetí vodních děl 14 Nový občanský zákoník

15 Nový občanský zákoník (NOZ) Vybrané termíny Terminologický slovník OZ Právní úkon Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k právním úkonům Plná způsobilost k právním úkonům Podnik Obchodní společnost NOZ Právní jednání Právní osobnost Svéprávnost Zletilost Obchodní závod Korporace 15 Nový občanský zákoník hrozba, nebo příležitost?

16 Nový občanský zákoník (NOZ) Nové pojetí věcí Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze Příslušenství dnes rozhoduje vlastník, co je a co není příslušenstvím; NOZ stanovuje objektivní určení dle účelu věci (trvalé užívání s věcí hlavní); následuje osud věci hlavní, ale lze sjednat i jinak Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech návrat k zásadě superficies solo cedit Ve vztahu k této zásadě důležitá přechodná ustanovení! 16 Nový občanský zákoník

17 Nový občanský zákoník (NOZ) Nové pojetí nemovitostí Nemovitá věc dle stávajícího OZ: Pozemky Stavby spojené se zemí pevným základem Byty a nebytové prostory s vlastností jednotky dle zákona o vlastnictví bytů Nemovitá věc dle NOZ: Pozemky a věcná práva k nim Podzemní stavby se samostatným účelovým určením a věcná práva k nim Práva, která za nemovité věci prohlásí zákon viz právo stavby Věc, o které právní předpis stanoví, že není součástí pozemku, a nelze-li ji přenést z místa na místo bez narušení její podstaty Jednotky (byt + podíl na společných částech nemovité věci; může jít též o nebytový prostor, soubor bytů nebo nebytových prostor) Stavba spojená se zemí pevným základem (která je podle dosavadních předpisů samostatnou věcí) viz přechodná ustanovení Princip materiální publicity veřejného seznamu KN nabytí od nevlastníka Mimořádné vydržení 17 Nový občanský zákoník

18 Nový občanský zákoník (NOZ) Přechodná ustanovení Obecný princip: práva a povinnosti, které vznikly ode dne nabytí účinnosti NOZ, se řídí NOZ, již nyní si lze sjednat použití NOZ s účinností od Věcná, rodinná a osobní práva vznik se řídí původní úpravou, trvání NOZ, nájemní vztah se řídí automaticky NOZ po dni jeho účinnosti Lhůty se v celém svém běhu řídí dosavadní právní úpravou, pokud započaly před Pokud pozemek a stavba v rukou jednoho vlastníka stavba se stává součástí pozemku ke stavbě, která se nestala součástí pozemku dle NOZ má vlastník pozemku předkupní právo; vlastník stavby má stejně tak předkupní právo k pozemku Stavby, které ze zákona nejsou součástí pozemku, zůstanou odděleny (např. inženýrské sítě, podzemní stavby) Právo na náhradu škody v případě porušení před účinností NOZ se řídí dosavadní právní úpravou, pokud ALE soud rozhodne o náhradě škody po účinnosti NOZ při mimořádných důvodech hodných zvláštního zřetele právo i na náhradu nemajetkové újmy dle NOZ 18 Nový občanský zákoník

19 NOZ Pojetí vodních děl v novém občanském zákoníku obecně Zásady, principy a východiska Stavba je součástí pozemku vodní dílo je součástí pozemku Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 Nedojde-li mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě o náhradě za užívání pozemku do , rozhodne na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla o výši náhrady soud Vztahuje se i na vodní díla vybudovaná bez právního titulu před 1. lednem 2002 Vodní díla vybudovaná v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2013 Není povinnost tato vodní díla strpět bez právního titulu Vodní dílo (obecně) se stává součástí pozemku Pokud bylo součástí pozemku již před 1. lednem 2014, nebo Pokud je ve vlastnictví vlastníka pozemku Pokud vodní dílo není součástí pozemku a není ve vlastnictví vlastníka pozemku nestává se součástí pozemku a vznikají vzájemná předkupní práva (nevylučitelná) Do KN se i nadále zapisují pouze vybraná vodní díla 19 Nový občanský zákoník

20 NOZ Vymezení vodovodů a kanalizací Zásady, principy a východiska Vodovody a kanalizace jsou vodními díly/ stavbami Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá Vodovody a kanalizace a přípojky (inženýrské sítě) nejsou součástí pozemku včetně staveb a technických zařízení, která s nimi provozně souvisejí (nejedná se o vodárenské objekty včetně úpraven vody, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací) Stavby a technická zařízení, která s vodovody a kanalizacemi provozně souvisejí se považují za jejich součást Nejedná se o hromadnou věc Vodovody a kanalizace jsou samostatným předmětem právních vztahů Vodovody a kanalizace jsou nemovitostmi Neevidují se však v KN ale v majetkové evidenci vodovodů a kanalizací (veř. seznam) Vodovodní a kanalizační přípojky (obecné stavby nikoliv vodní díla) Přípojka je příslušenstvím k pozemku z něhož odvádí vodu 20 Nový občanský zákoník

21 NOZ Vodní díla Co se stane ? Vodní díla se budou postupně stávat součástí pozemku Pokud je totožný vlastník pozemku a VD účinností NOZ Pokud není totožný vlastník pozemku a VD vzájemná předkupní práva Vodovody a kanalizace i nadále budou samostatnými věcmi (včetně všech jejich provozních součástí) - na vodovody a kanalizace se nevztahují přechodná ustanovení NOZ Na přípojky se přechodná ustanovení NOZ rovněž nevztahují přípojka je samostatnou stavbou Přípojky se nestávají součástí pozemků a nevztahují se na ně žádná zvláštní pravidla Vlastníci pozemků jsou povinni strpět na svých pozemcích vodní díla vybudovaná před 1. lednem 2002 Povinnost dohodnout se o náhradě za užívání pozemku do potom o výši náhrady rozhodne soud na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla 21 Nový občanský zákoník

22 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace vodních děl Zásady, principy a východiska Vodní díla Výkup pozemku Právo stavby Vyvlastnění Vodovody a kanalizace Výkup pozemku Právo stavby Služebnost inženýrské sítě Nájem pozemku Vyvlastnění Přípojky Výkup pozemku Právo stavby Služebnost inženýrské sítě Nájem pozemku 22 Nový občanský zákoník

23 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace VD Právo stavby Věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu Svědčí ve prospěch stavebníka, lze použít i na stávající stavby Na dobu určitou (99 let) zapisuje se do KN Co do stavby vyhovující právu stavby má stavebník stejná práva jako vlastník Právo stavby lze převést i zatížit (za určitých podmínek může právo převést i vlastník pozemku) Právo stavby přechází na dědice i na jiného všeobecného právního nástupce Může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého sice není pro stavbu zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu užívání Pokud je vodní dílo realizováno na základě práva stavby je jeho součástí (zároveň ale i podléhá samostatně ustanovením o nemovitých věcech) Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby (lze si ujednat něco jiného nutný zápis do KN) Zástavní a jiná práva váznoucí na právu stavby postihují náhradu Pokud PS skončí VD přechází za polovinu hodnoty vlastníkovi pozemku 23 Nový občanský zákoník

24 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace VD Vznik a zánik práva stavby Vznik Smlouvou (zápisem do KN) Vydržením Rozhodnutím orgánu veřejné moci (zápis do KN) Na dobu omezenou maximálně 99 let (vydržením na max. 40 let) Lze prodloužit jen se souhlasem dotčených osob Nelze omezit rozvazovací podmínkou Za úplatu v opětujících se dávkách jako stavební plat reálné břemeno Zánik Uplynutím doby Zřeknutím se Dohodou Rozhodnutím orgánu veřejné moci 24 Nový občanský zákoník

25 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace vodovodů a kanalizací Služebnost inženýrské sítě Věcné břemeno zapisované do KN (k pozemku) Právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na pozemku nebo přes něj vést vodovodní nebo kanalizační vedení, provozovat je a udržovat Lze dále ujednat Umístění potřebného obslužného zařízení na pozemku Provádění úprav za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti Náhlé poškození sítě, které nesnese odkladu Oprava bez předchozího projednání, nutné neprodleně oznámit dotčeným osobám, místo označit a zabezpečit a po skončení prací uvést služebný pozemek do předešlého stavu a nahradit způsobenou škodu Vlastník pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě Vstup na pozemek za účelem prohlídky nebo údržby jen je-li předem projednán Povinnost zpřístupnit vlastníku pozemku dokumentaci inženýrské sítě v rozsahu nutném k ochraně jeho oprávněných zájmů Lze ujednat jiný rozsah Ochrana práva ze služebnosti obdobná jako ochrana vlastnického práva 25 Nový občanský zákoník

26 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace vodovodů a kanalizací Vznik a zánik služebnosti inženýrské sítě Vznik Smlouvou Pořízením pro případ smrti Vydržením Ze zákona Rozhodnutím orgánu veřejné moci Vždy nutný zápis do KN Na dobu sjednanou (i neomezenou) Zánik Uplynutím doby Zřeknutím se Dohodou Rozhodnutím orgánu veřejné moci (i hrubý nepoměr) 26 Nový občanský zákoník

27 NOZ Další vodohospodářské služebnosti a úpravy Služebnost je zejména smluvní, nevyplývá přímo z NOZ (dnešní věcné břemeno) nejedná se o právo NOZ pouze dává návod Služebnost okapu ( 1270) právo svádět dešťovou vodu ze své střechy na cizí nemovitou věc buď volně nebo ve žlabu Právo na svod dešťové vody ( 1271) právo na svod dešťové vody ze sousední střechy na svůj pozemek Právo na vodu ( 1272) kdo má právo na vodu na cizím pozemku, má k ní také přístup soukromoprávní oprávnění (nikoliv např. obecná nakládání s vodami) Služebnost rozlivu ( 1273) právo vlastníka vodního díla, které umožňuje řízený rozliv povodně, rozlévat na služebném pozemku vodu Naplavenina a strž ( ) 27 Nový občanský zákoník

28 NOZ Opuštění věci Zvláštní institut zániku vlastnického práva Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji Vlastnictví opuštěné nemovité věci nabývá stát V případě opuštění nemovité věci před NOZ počne běžet doba deseti let ode dne nabytí účinnosti NOZ 28 Nový občanský zákoník

29 Únor 2013 nakladatelství Sondy Kolektiv Zdeněk Horáček Miroslav Král Zdeněk Strnad Veronika Vytejčková Recenze Jaroslava Nietscheová Marcela Pavlová Josef Reidinger 29 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona a nový občanský zákoník

30 30 Nový občanský zákoník v oboru vodovodů a kanalizací

31 31 Nový občanský zákoník v oboru vodovodů a kanalizací

32 Děkuji za pozornost. JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. Ambruz & Dark / Deloitte Legal

33 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář Ambruz & Dark, advokáti, s.r.o. je advokátní kancelář spolupracující s advokátní kanceláří Deloitte Legal. Díky vysokému standardu poskytovaných právních služeb a expertnímu, jazykovému, personálnímu i technologickému zázemí, patří mezi nejprestižnější advokátní kanceláře v České republice. Kancelář má své pobočky v Praze, Brně a Ostravě a v současné době zastupuje množství klientů z České republiky i zahraničí Ambruz & Dark, advokáti, s.r.o.

František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Co přinese novela stavebního zákona do praxe? František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt Novela stavebního zákona přinese do praxe stavebníků

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání Právní limity a možnosti činnosti fondů EU

Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání Právní limity a možnosti činnosti fondů EU Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání Právní limity a možnosti činnosti fondů EU 16. května 2013 Mgr. Tomáš Babáček, LL.M. Ambruz & Dark/Deloitte Legal Pondělí Projekt pro OPPI, způsobilé

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22.

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. května 2014 Představení a koncepce diskuzního setkání Tereza Tomanová

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Nové kodexy pro obchodní praxi Riziko nebo příležitost? Stavební fórum 4. prosince 2013

Nové kodexy pro obchodní praxi Riziko nebo příležitost? Stavební fórum 4. prosince 2013 Nové kodexy pro obchodní praxi Riziko nebo příležitost? Stavební fórum 4. prosince 2013 Aktuální situace Aktuální situace Účinnost rekodifikace Téměř opakování scénáře DPH 2012 = nejistota Rekodifikace

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení

A) podle ustanovení 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení B) podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Sp. zn.: MMFM_S 2047/2013/OÚRaSŘ/OrlA Frýdek-Místek,

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách

Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Dopady nového občanského zákoníku na zákon o veřejných zakázkách Andrea Schelleová Nová právní úprava týkající se VZ v roce 2014 Zákonné opatření č. 341/2013 Sb. (změna ZVZ) Zákon č. 303/2013 Sb., kterým

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Jablonec nad Nisou dne 11. 1. 2015. Starosta města Pan Bc. Tomáš Levinský 09.01.a JUDr. Zdeněk Holásek, advokát - Rechtsanwalt 466 01 Jablonec nad Nisou, 28. října 31 Tel & fax: 483 306 194, mobil: 602 431 044, e-mail: zdeh@quick.cz IČ: 104 20 801, DIČ: CZ5406271893, v seznamu

Více

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí uzavřená v souladu s ustanovením 139 odst. 2 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). I. Účastníci

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Provozování vodohospodářské infrastruktury Ing. Petra Brandejsová, listopad

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

Doporučená stanoviska

Doporučená stanoviska Doporučená stanoviska odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Krajský úřad Královéhradeckého kraje,

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky. 19. března 2015

Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky. 19. března 2015 Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky 19. března 2015 Agenda Právní a daňové novinky Akvizice Výstavba Prodej 2 Akvizice 3 Akvizice Aktuální právní otázky Předsmluvní odpovědnost při vyjednávání

Více

Práva k nemovitostem

Práva k nemovitostem Práva k nemovitostem Obsah 1. Rekodifikace přehled významných změn 2. Nemovitosti, součást, příslušenství 3. Nabývání vlastnictví k nemovitostem 4. Spoluvlastnictvía bytové spoluvlastnictví 5. Nájem bytu

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

Nový občanský zákoník: absolutní a vybraná relativní majetková práva. Praha, 2013 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Nový občanský zákoník: absolutní a vybraná relativní majetková práva. Praha, 2013 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Nový občanský zákoník: absolutní a vybraná relativní majetková práva Praha, 2013 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Systematika rekodifikace 1) Základní kodexy Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zákon

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více

Stavební právo z hledisek základních práv ODVOZENOST LIDSKÝCH PRÁV V ČR

Stavební právo z hledisek základních práv ODVOZENOST LIDSKÝCH PRÁV V ČR Stavební právo z hledisek základních práv ODVOZENOST LIDSKÝCH PRÁV V ČR PRÁVA OSOB K NEMOVITOSTEM posloupnost v právním systému Ústava ČR Listina základních práv a svobod Občanský zákoník Stavební zákon

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více