VODNÍ ZÁKON. Velká novela stavebního zákona a nový občanský zákoník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODNÍ ZÁKON. Velká novela stavebního zákona a nový občanský zákoník"

Transkript

1 VODNÍ ZÁKON Velká novela stavebního zákona a nový občanský zákoník Užitečné semináře, Praha, hotel ILF Zdeněk Horáček, Ambruz & Dark / Deloitte Legal

2 Program semináře Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi Představení velké novely stavebního zákona účinné k , související novela vodního zákona, prováděcí právní předpisy Povolování a ohlašování vodních děl a související změny po novele Další významné změny Nový občanský zákoník (NOZ) představení a základní principy Pojetí vodních děl v NOZ Diskuse Závěr 2 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona a nový občanský zákoník

3 Poslední novely vodního zákona Velká novela stavebního zákona dvacátá novela vodního zákona Zákon č. 512/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Probíhající novela vodního zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem (ST 930) Probíhající novela vodního zákona v souvislosti s novelou zákona o vodovodech a kanalizacích (ST 933) Probíhající novela vodního zákona v souvislosti se změnou zákona o vnitrozemské plavbě (ST 1036) Probíhající novela vodního zákona v souvislosti se změnou chemického zákona (po MPŘ) 3 Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi

4 Změna zákona o vyvlastnění Zákon č. 405/2012 Sb. Rovněž změna zákona č. 416/2009 Sb. Základní změny vyvlastnění Celkové zpřesnění zániku práv Pouze 90 dnů pro uzavření smlouvy + kvalifikovaný návrh smlouvy (posudek ad.) Náhrada za vyvlastnění vždy skutečná dle stavu nemovitosti ke dni podání žádosti Odkladný účinek pouze odvolání proti vyvlastnění (SS) nikoliv proti náhradě (OS) V soudním řízení lze i zvýšení náhrady (tvrdost, poloha ad.) Změny vyvlastnění v NSZ 2 odst. 1 písm. k) doplnění staveb ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami mezi technickou infrastrukturu ( 55a vodního zákona zůstává) 170 odst. 2 z důvodu nezbytného přístupu vyvlastnění nejen k pozemku ale i stavbě Změny zákona č. 416/2009 Sb. Zpřesnění (budování souv. staveb, návrat práv, ad.) 4 Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi

5 Velká novela stavebního zákona Zákon č. 350/2012 Sb., účinnost od Pro vodní hospodářství není příliš změn spíše zpřesnění a formalizace postupů Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona (edice ÚZ pouze zvýrazněny ust.) Částečné (formální) změny prováděcích předpisů Přechodná ustanovení neukončená řízení podle dosavadních předpisů Související změny Vodního zákona Zákona o ochraně přírody a krajiny, horního zákona a zákona o správních poplatcích Shrnutí nejvýraznějších změn pro vodní hospodářství obecně Společné řízení Omezení účasti veřejnosti ve stavebních řízeních Úprava veřejnoprávní smlouvy Ztížení pozice autorizovaných inspektorů Změny v ohlašování ČOV + jejich kolaudace 5 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

6 Změny v povolování vodních děl I. Umisťování vodních děl Při změně VD územní rozhodnutí pouze v případě změně vlivu užívání VD na okolí ( 81) Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo Nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu ÚR netřeba pro výměny vedení techn. infr., pokud se nemění trasa a OBP ( 79) Úz. a stavební lze spojovat pouze v případech obecných staveb ( 78 a 94a) a pokud je k umístění stavby příslušný OÚ3 doručování dle účastníků Institucionalizace veřejnoprávní smlouvy ( 78a) Řízení s velkým počtem účastníků identifikace vlastníků sousedních pozemků a jiných práv k nim podle KN ( 86 odst. 6) Integrace územního řízení a posuzování vlivů na životní prostředí ( 91) Zjednodušené ÚŘ vždy, pokud splněny podmínky ( 95) 6 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

7 Změny v povolování vodních děl II. Společné řízení ( 94a) V jednom řízení lze umístit vodní dílo, stavebně jej povolit a povolit nakládání s vodami (popř. i povolit další stavby, např. komunikace či provozní budovy) K územnímu řízení musí být příslušný OÚ3 Vyloučeno v EIA nebo pokud to vylučuje povaha věci nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu Jeden spis Lhůty se nesčítají (tzn. 90 dnů max.) Podepisuje pověřená osoba dle organizačního řádu (nejčastěji tajemník/ vedoucí odboru) Formuláře kombinace vyhlášek č. 503/2006 Sb. a 432/2001 Sb. Doručování vždy dle nejpřísnějšího požadavku 7 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

8 Změny v povolování vodních děl III. Stavební řízení Omezení účasti občanských sdružení - [ 115 odst. 6 a 7 VZ ne 109 písm. g)] Řízení s velkým počtem účastníků identifikace vlastníků sousedních pozemků a jiných práv k nim podle KN ( 110 odst. 7) rovněž i oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení ( 112 odst. 1) Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, vodoprávní úřad posoudí nerozhoduje o ní ( 114 odst. 3 a 4) Institucionalizace veřejnoprávní smlouvy ( 116) 8 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

9 Změny v povolování vodních děl IV. Veřejnoprávní smlouva ( 116) Vodoprávní úřad návrh VPS přezkoumá a do 30 dnů ode dne předložení jej přijme, nebo odmítne a sdělí stavebníkovi důvody odmítnutí Poplatek za VPS polovina toho, co za rozhodnutí (dříve zadarmo) Stavebník zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení a předloží VPS k vyznačení účinnosti VPÚ úřad vyznačí účinnost smlouvy, ověří PD, vyhotovení PD spolu se štítkem doručí stavebníkovi, další ověřenou PD vlastníkovi stavby a místně příslušnému obecnímu úřadu souhlasy nutné k účinnosti VPS Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody vodoprávního úřadu a stavebníka, postup přiměřeně jako u uzavření Účinky VPS zanikají uplynutím 2 let od účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Stavebník může od VPS odstoupit na základě oznámení stavebnímu úřadu. Účinky VPS lze prodloužit, postup přiměřeně podle uzavření VPS. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem účinků VPS. Pokud osoba, která by byla účastníkem stavebního řízení, nevyjádří s prodloužením souhlas, rozhodne o prodloužení VPÚ podle 115 odst. 4, návrh na prodloužení se považuje za žádost podle 115 odst. 4 Zahájení přezk. řízení do 1 roku od účinnosti VPS, skončení do 15 měsíců 9 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

10 Změny v povolování vodních děl V. Autorizovaní inspektoři ( 117) Pouze pro stavby vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, které nevyžadují povolení k nakládání s vodami ( 15 odst. 9 VZ) Nutno stavbu ověřenou autorizovaným inspektorem oznámit VPÚ ( 117 odst. 1) 30 dní na úřední desce pro námitky účastníků případného řízení a výhrady dotčených orgánů a rovněž vodoprávního (stavebního) úřadu ( 117 odst. 4) podání námitek odkladný účinek ( 117 odst. 5) Námitky a výhrady pouze ze zákonných důvodů Námitky a výhrady je nutno vypořádat ( 117 odst. 5) - do 15 dnů nadř. org. VPÚ přezkoumá oznámení a rozhodne proti rozhodnutí se nelze odvolat právo provést vodní dílo vznikne marným uplynutím lhůty 30ti dnů od vyvěšení na úřední desce, nebo dnem následujícím po dni, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí nadř. org. o zamítnutí námitek nebo výhrad Zánik oprávnění po 2 letech, nebyla-li stavba zahájena lhůtu lze prodloužit Lze ověřit i změnu stavby VD před jeho dokončením 10 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

11 Změny v povolování vodních děl VI. Odstraňování vodních děl Pro odstranění VD stále platí 15 odst. 1 VZ nutné povolení VPÚ Rovněž nutné povolení VPÚ pro odstranění ohlášené ČOV Nařízení odstranění stavby (VD) i v případě rozporu se souhlasem VPÚ [ 129 odst. 1 písm. d)] souhlas lze vydat dodatečně ( 129 odst. 4) Žádost o dodatečné povolení musí být podána do 30 dnů od zahájení řízení ( 129 odst. 2) stavební úřad vlastníka poučí Předkládají se podklady podle typu stavby (posledního povolovacího stupně) Nebude-li v opakovaném stavebním řízení stavba povolena, stavební úřad bez předchozího řízení rozhodnutím nařídí odstranění stavby Pokud VD neodstraní NOVĚ spr. delikt písm. b) nebo d), popř Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

12 Změny v povolování vodních děl VII. Užívání vodních děl Oznamuje se užívání i ohlašovaných ČOV (na požádání stavebníka lze vyznačit vznik práva užívat stavbu na kopii oznámení) Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá (při závěrečné prohlídce) Zda stavba byla provedena v souladu se všemi předpoklady Zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí Zda nejsou závady bránící jejímu bezpečnému užívání Kolaudační souhlas (nepoužije se část druhá a třetí SŘ jiný úkon) Závěrečná prohlídka stavby do 60 dnů ode dne doruč. žádosti o KS Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení 12 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

13 Přechodná ustanovení (čl. II bod 15 až 17) Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou stavebních řízení neukončených v prvním stupni, která se týkají staveb, u nichž podle nové právní úpravy postačí ohlášení; na takové stavby se hledí jako na ohlášené podle tohoto zákona, za ohlášení se v tomto případě považuje žádost o vydání stavebního povolení a za den ohlášení den nabytí účinnosti tohoto zákona, řízení o správním deliktu spáchaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nová právní úprava je pro obviněného příznivější. Stavební úřad dokončí postupy, které nejsou správním řízením, k oznámení, ohlášení nebo žádosti podaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podle dosavadních právních předpisů. Pokud byl návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při uzavírání této veřejnoprávní smlouvy podle dosavadních právních předpisů. Přezkumné řízení týkající se veřejnoprávních smluv, které nabyly účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 13 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

14 Nový občanský zákoník (NOZ) Základy úpravy Základní předpis soukromého práva, zákon č. 89/2012 Sb., účinnost od Starý OZ splňoval a důsledně kopíroval požadavky socialistické společnosti ČR chyběl moderní OZ Snaha vrátit se na úroveň standardních kodexů kontinentální Evropy, v maximální míře rozchod s předchozím občanským zákoníkem Ruší OZ, ObchZ, zákon o rodině, zákon o pojistné smlouvě ad. Nový speciální zákon o obchodních korporacích (náhrada za ObchZ) Osou celé úpravy je člověk a jeho zájmy Sjednocení závazkového práva, sjednocení režimu náhrady škody a řady dalších Dispozitivita zákoníku, zejm. v kontraktační praxi, zásada relativní neplatnosti, absolutní neplatnost výjimečně, presumpce poctivosti a dobré víry, ochrana slabší strany (!obchodní podmínky, adhezní smlouvy!), možnost nabytí vlastnického práva k věci i od nevlastníka Pro vodní hospodářství hlavní změny v pojetí vodních děl 14 Nový občanský zákoník

15 Nový občanský zákoník (NOZ) Vybrané termíny Terminologický slovník OZ Právní úkon Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k právním úkonům Plná způsobilost k právním úkonům Podnik Obchodní společnost NOZ Právní jednání Právní osobnost Svéprávnost Zletilost Obchodní závod Korporace 15 Nový občanský zákoník hrozba, nebo příležitost?

16 Nový občanský zákoník (NOZ) Nové pojetí věcí Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze Příslušenství dnes rozhoduje vlastník, co je a co není příslušenstvím; NOZ stanovuje objektivní určení dle účelu věci (trvalé užívání s věcí hlavní); následuje osud věci hlavní, ale lze sjednat i jinak Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech návrat k zásadě superficies solo cedit Ve vztahu k této zásadě důležitá přechodná ustanovení! 16 Nový občanský zákoník

17 Nový občanský zákoník (NOZ) Nové pojetí nemovitostí Nemovitá věc dle stávajícího OZ: Pozemky Stavby spojené se zemí pevným základem Byty a nebytové prostory s vlastností jednotky dle zákona o vlastnictví bytů Nemovitá věc dle NOZ: Pozemky a věcná práva k nim Podzemní stavby se samostatným účelovým určením a věcná práva k nim Práva, která za nemovité věci prohlásí zákon viz právo stavby Věc, o které právní předpis stanoví, že není součástí pozemku, a nelze-li ji přenést z místa na místo bez narušení její podstaty Jednotky (byt + podíl na společných částech nemovité věci; může jít též o nebytový prostor, soubor bytů nebo nebytových prostor) Stavba spojená se zemí pevným základem (která je podle dosavadních předpisů samostatnou věcí) viz přechodná ustanovení Princip materiální publicity veřejného seznamu KN nabytí od nevlastníka Mimořádné vydržení 17 Nový občanský zákoník

18 Nový občanský zákoník (NOZ) Přechodná ustanovení Obecný princip: práva a povinnosti, které vznikly ode dne nabytí účinnosti NOZ, se řídí NOZ, již nyní si lze sjednat použití NOZ s účinností od Věcná, rodinná a osobní práva vznik se řídí původní úpravou, trvání NOZ, nájemní vztah se řídí automaticky NOZ po dni jeho účinnosti Lhůty se v celém svém běhu řídí dosavadní právní úpravou, pokud započaly před Pokud pozemek a stavba v rukou jednoho vlastníka stavba se stává součástí pozemku ke stavbě, která se nestala součástí pozemku dle NOZ má vlastník pozemku předkupní právo; vlastník stavby má stejně tak předkupní právo k pozemku Stavby, které ze zákona nejsou součástí pozemku, zůstanou odděleny (např. inženýrské sítě, podzemní stavby) Právo na náhradu škody v případě porušení před účinností NOZ se řídí dosavadní právní úpravou, pokud ALE soud rozhodne o náhradě škody po účinnosti NOZ při mimořádných důvodech hodných zvláštního zřetele právo i na náhradu nemajetkové újmy dle NOZ 18 Nový občanský zákoník

19 NOZ Pojetí vodních děl v novém občanském zákoníku obecně Zásady, principy a východiska Stavba je součástí pozemku vodní dílo je součástí pozemku Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 Nedojde-li mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě o náhradě za užívání pozemku do , rozhodne na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla o výši náhrady soud Vztahuje se i na vodní díla vybudovaná bez právního titulu před 1. lednem 2002 Vodní díla vybudovaná v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2013 Není povinnost tato vodní díla strpět bez právního titulu Vodní dílo (obecně) se stává součástí pozemku Pokud bylo součástí pozemku již před 1. lednem 2014, nebo Pokud je ve vlastnictví vlastníka pozemku Pokud vodní dílo není součástí pozemku a není ve vlastnictví vlastníka pozemku nestává se součástí pozemku a vznikají vzájemná předkupní práva (nevylučitelná) Do KN se i nadále zapisují pouze vybraná vodní díla 19 Nový občanský zákoník

20 NOZ Vymezení vodovodů a kanalizací Zásady, principy a východiska Vodovody a kanalizace jsou vodními díly/ stavbami Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá Vodovody a kanalizace a přípojky (inženýrské sítě) nejsou součástí pozemku včetně staveb a technických zařízení, která s nimi provozně souvisejí (nejedná se o vodárenské objekty včetně úpraven vody, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací) Stavby a technická zařízení, která s vodovody a kanalizacemi provozně souvisejí se považují za jejich součást Nejedná se o hromadnou věc Vodovody a kanalizace jsou samostatným předmětem právních vztahů Vodovody a kanalizace jsou nemovitostmi Neevidují se však v KN ale v majetkové evidenci vodovodů a kanalizací (veř. seznam) Vodovodní a kanalizační přípojky (obecné stavby nikoliv vodní díla) Přípojka je příslušenstvím k pozemku z něhož odvádí vodu 20 Nový občanský zákoník

21 NOZ Vodní díla Co se stane ? Vodní díla se budou postupně stávat součástí pozemku Pokud je totožný vlastník pozemku a VD účinností NOZ Pokud není totožný vlastník pozemku a VD vzájemná předkupní práva Vodovody a kanalizace i nadále budou samostatnými věcmi (včetně všech jejich provozních součástí) - na vodovody a kanalizace se nevztahují přechodná ustanovení NOZ Na přípojky se přechodná ustanovení NOZ rovněž nevztahují přípojka je samostatnou stavbou Přípojky se nestávají součástí pozemků a nevztahují se na ně žádná zvláštní pravidla Vlastníci pozemků jsou povinni strpět na svých pozemcích vodní díla vybudovaná před 1. lednem 2002 Povinnost dohodnout se o náhradě za užívání pozemku do potom o výši náhrady rozhodne soud na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla 21 Nový občanský zákoník

22 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace vodních děl Zásady, principy a východiska Vodní díla Výkup pozemku Právo stavby Vyvlastnění Vodovody a kanalizace Výkup pozemku Právo stavby Služebnost inženýrské sítě Nájem pozemku Vyvlastnění Přípojky Výkup pozemku Právo stavby Služebnost inženýrské sítě Nájem pozemku 22 Nový občanský zákoník

23 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace VD Právo stavby Věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu Svědčí ve prospěch stavebníka, lze použít i na stávající stavby Na dobu určitou (99 let) zapisuje se do KN Co do stavby vyhovující právu stavby má stavebník stejná práva jako vlastník Právo stavby lze převést i zatížit (za určitých podmínek může právo převést i vlastník pozemku) Právo stavby přechází na dědice i na jiného všeobecného právního nástupce Může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého sice není pro stavbu zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu užívání Pokud je vodní dílo realizováno na základě práva stavby je jeho součástí (zároveň ale i podléhá samostatně ustanovením o nemovitých věcech) Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby (lze si ujednat něco jiného nutný zápis do KN) Zástavní a jiná práva váznoucí na právu stavby postihují náhradu Pokud PS skončí VD přechází za polovinu hodnoty vlastníkovi pozemku 23 Nový občanský zákoník

24 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace VD Vznik a zánik práva stavby Vznik Smlouvou (zápisem do KN) Vydržením Rozhodnutím orgánu veřejné moci (zápis do KN) Na dobu omezenou maximálně 99 let (vydržením na max. 40 let) Lze prodloužit jen se souhlasem dotčených osob Nelze omezit rozvazovací podmínkou Za úplatu v opětujících se dávkách jako stavební plat reálné břemeno Zánik Uplynutím doby Zřeknutím se Dohodou Rozhodnutím orgánu veřejné moci 24 Nový občanský zákoník

25 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace vodovodů a kanalizací Služebnost inženýrské sítě Věcné břemeno zapisované do KN (k pozemku) Právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na pozemku nebo přes něj vést vodovodní nebo kanalizační vedení, provozovat je a udržovat Lze dále ujednat Umístění potřebného obslužného zařízení na pozemku Provádění úprav za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti Náhlé poškození sítě, které nesnese odkladu Oprava bez předchozího projednání, nutné neprodleně oznámit dotčeným osobám, místo označit a zabezpečit a po skončení prací uvést služebný pozemek do předešlého stavu a nahradit způsobenou škodu Vlastník pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě Vstup na pozemek za účelem prohlídky nebo údržby jen je-li předem projednán Povinnost zpřístupnit vlastníku pozemku dokumentaci inženýrské sítě v rozsahu nutném k ochraně jeho oprávněných zájmů Lze ujednat jiný rozsah Ochrana práva ze služebnosti obdobná jako ochrana vlastnického práva 25 Nový občanský zákoník

26 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace vodovodů a kanalizací Vznik a zánik služebnosti inženýrské sítě Vznik Smlouvou Pořízením pro případ smrti Vydržením Ze zákona Rozhodnutím orgánu veřejné moci Vždy nutný zápis do KN Na dobu sjednanou (i neomezenou) Zánik Uplynutím doby Zřeknutím se Dohodou Rozhodnutím orgánu veřejné moci (i hrubý nepoměr) 26 Nový občanský zákoník

27 NOZ Další vodohospodářské služebnosti a úpravy Služebnost je zejména smluvní, nevyplývá přímo z NOZ (dnešní věcné břemeno) nejedná se o právo NOZ pouze dává návod Služebnost okapu ( 1270) právo svádět dešťovou vodu ze své střechy na cizí nemovitou věc buď volně nebo ve žlabu Právo na svod dešťové vody ( 1271) právo na svod dešťové vody ze sousední střechy na svůj pozemek Právo na vodu ( 1272) kdo má právo na vodu na cizím pozemku, má k ní také přístup soukromoprávní oprávnění (nikoliv např. obecná nakládání s vodami) Služebnost rozlivu ( 1273) právo vlastníka vodního díla, které umožňuje řízený rozliv povodně, rozlévat na služebném pozemku vodu Naplavenina a strž ( ) 27 Nový občanský zákoník

28 NOZ Opuštění věci Zvláštní institut zániku vlastnického práva Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji Vlastnictví opuštěné nemovité věci nabývá stát V případě opuštění nemovité věci před NOZ počne běžet doba deseti let ode dne nabytí účinnosti NOZ 28 Nový občanský zákoník

29 Únor 2013 nakladatelství Sondy Kolektiv Zdeněk Horáček Miroslav Král Zdeněk Strnad Veronika Vytejčková Recenze Jaroslava Nietscheová Marcela Pavlová Josef Reidinger 29 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona a nový občanský zákoník

30 30 Nový občanský zákoník v oboru vodovodů a kanalizací

31 31 Nový občanský zákoník v oboru vodovodů a kanalizací

32 Děkuji za pozornost. JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. Ambruz & Dark / Deloitte Legal

33 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář Ambruz & Dark, advokáti, s.r.o. je advokátní kancelář spolupracující s advokátní kanceláří Deloitte Legal. Díky vysokému standardu poskytovaných právních služeb a expertnímu, jazykovému, personálnímu i technologickému zázemí, patří mezi nejprestižnější advokátní kanceláře v České republice. Kancelář má své pobočky v Praze, Brně a Ostravě a v současné době zastupuje množství klientů z České republiky i zahraničí Ambruz & Dark, advokáti, s.r.o.

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU POVOLOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU POVOLOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU POVOLOVÁNÍ STAVEBNÍCH ZÁMĚRŮ JUDr. Vladimíra Sedláčková Medlov 15. a 16. 10. 2013 Stavební řád Hlava I: Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 103 až

Více

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE

FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE FABIAN & PARTNERS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ / INSOLVENČNÍ SPRÁVCE Jak se NOZ dotkne práva nemovitostního? Změny v právu nemovitostí od 1.1.2014 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Nový katastrální zákon č. 256/2013

Více

Nový občanský zákoník vybrané otázky

Nový občanský zákoník vybrané otázky Nový občanský zákoník vybrané otázky Real Estate Market - Autumn 2011 13. října 2011 Obsah Nový občanský zákoník ve zkratce Pojem nemovité věci Právo stavby Věcná práva a zápis v KN Převod vlastnického

Více

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Užitečné semináře Veronika Vytejčková, Zdeněk Horáček Praha, 4. března 2014 Představení a koncepce semináře

Více

Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Síťová infrastruktura v cizích nemovitostech Věcná břemena v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nemovitosti v novém OZ Nový občanský zákoník - 89/2012 Sb., účinný od 1. 1.

Více

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Užitečné semináře Veronika Vytejčková, Zdeněk Horáček Praha, 31. března 2014 Představení a koncepce semináře

Více

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové, 24. dubna 2013

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové, 24. dubna 2013 Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu Hradec Králové, 24. dubna 2013 vyhláška č. 499/2006 Sb. Dne 28.3. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,

Více

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014 Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Nový občanský zákoník (NOZ) zákon č. 89/2012Sb. Účinnost od 1.1.2014 Rozsah celkem 3081 paragrafů NOZ ruší

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Věcná břemena obecně a při výstavbě síťové infrastruktury nejen na drahách. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Věcná břemena obecně a při výstavbě síťové infrastruktury nejen na drahách. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Věcná břemena obecně a při výstavbě síťové infrastruktury nejen na drahách Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Struktura přednášky 1. Právní úprava věcných břemen 2. Věcná břemena při výstavbě sítí elektronických

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové 26. listopadu 2012

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové 26. listopadu 2012 Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu Hradec Králové 26. listopadu 2012 Změny ve výkonu veřejné správy Obecné stavební úřady Žádná změna v počtu stavebních úřadů MMR rozšiřuje působnost na vydání

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu

Nový občanský zákoník z pohledu trhu Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí III. Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink 17. května 2012 Obsah Nabývání vlastnického práva Ochrana

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Michal Havelka Poděbrady 12. 6. 2014 Právní předpisy zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zák. č. 256/2013, o katastru nemovitostí

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí

Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí Nová úprava věcných práv a katastr nemovitostí v roce 2014 JUDr. Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální 17. května 2012 Nemovité věci (ne nemovitosti) Nemovité věci ( pozemky a 498 odst. 1)

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí (I.)

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí (I.) Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí (I.) Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink a Jana Matisková 15. března 2012 Obsah Dispozitivnost

Více

Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA

Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA Praha 24. března 2015 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.

Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

POVOLOVÁNÍ STAVEB. Pracovní list č. 1 Téma: Projektová, majetkoprávní a inženýrská příprava

POVOLOVÁNÍ STAVEB. Pracovní list č. 1 Téma: Projektová, majetkoprávní a inženýrská příprava www.projektsako.cz POVOLOVÁNÍ STAVEB Pracovní list č. 1 Téma: Projektová, majetkoprávní a inženýrská příprava Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

Optická infrastruktura a stavební zákon

Optická infrastruktura a stavební zákon Optická infrastruktura a stavební zákon Stavební právo zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD. Filip Dienstbier

STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD. Filip Dienstbier STAVEBNÍ PRÁVO III STAVEBNÍ ŘÁD Filip Dienstbier Program: A. Právní úprava B. Stavební úřady C. Povolování staveb D. Další rozhodování a postupy podle stavebního zákona E. Další otázky stavebního práva

Více

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Vybraná ustanovení dotčených právních předpisů I. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit!

V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! V dnešní době je snazší dům postavit než ho povolit! Zákon EIA Stavební zákon Rozhodnutí o stavbě, záměru, koncepci Proces posouzení vlivů koncepcí / záměrů na životní prostředí Schvalovací proces koncepce

Více

AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR

AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR V PROCESU POVOLOVÁNÍ STAVEB PODLE ZÁKONA č.183/2006 Sb. STAVEBNÍM ŘÁDU OSTRAVA 5.- 6. LISTOPADU 2011 AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR 143 Autorizovaným inspektorem jmenuje ministr MMR FO,

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil):

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212. Vydal (schválil): MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 ZÁSADY MĚSTA NOVÝ JIČÍN PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮNA VYBUDOVÁNÍ MALÝCH DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim Pravidla odkupu vodárenské infrastruktury pořízené investory (fyzickými nebo právnickými osobami), kteří nejsou akcionáři společnosti

Více

Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona Novela stavebního zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 ISBN 978-80-87147-37-5 Obsah Význam novely stavebního zákona pro investory veřejné dopravní

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 4.12.2014 JUDr. Pavel Heis Oddělení metodiky a kontroly Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) - katastrální zákon č. 256/2013 Sb. (KatZ), který zrušil - zákon

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon (1)

Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon (1) katastrální zákon (1) Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon Ing. Jiří Drozda, Ing. Jana Zaoralová, PhD. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/4854/2011 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU 1. Žadatel 2) K UŽÍVÁNÍ VODNÍHO DÍLA 1) [ 15 vodního zákona a 122 stavebního zákona] Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení.....................

Více

Magda Pokorná 17. března 2015. Realitní transakce. Allen & Overy 2015 1

Magda Pokorná 17. března 2015. Realitní transakce. Allen & Overy 2015 1 Magda Pokorná 17. března 2015 Realitní transakce 1 Relevantní právo Veřejné právo katastrální předpisy z. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) v. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Více

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. XIX. Položka 17

Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Čl. XIX. Položka 17 Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Příloha Sazebník : Čl. XIX Položka 17 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně

Více

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI NOVÝ KURZ V NABÍDCE OD 1. 11. 2012 STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Autorský tým: Ing. Lenka Holendová, Ing. Jaroslav Smíšek Cíl kurzu: Obsah kurzu Kurz seznámí účastníky s jednotlivými oblastmi, které stavební

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 067 EX 206/13-103 č.o.: 3751 Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, pověřený provedením exekuce na základě: pověření Obvodní soud pro Prahu

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Průtahy v přípravě a realizaci Všechny větší stavební projekty čeká zřejmě zdržení v jejich přípravě a realizaci. K 1. lednu 2015 totiž nabyla účinnosti novela zákona

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy

Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení. Některé problematické okruhy Nový občanský zákoník ve vazbě na obecní zřízení Některé problematické okruhy 39 obecního zřízení 39 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Věci a jejich rozdělení Definice a koncepce Věc v právním smyslu

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ Podmínky pro realizaci stavby ném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí,

Více

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22.

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. května 2014 Představení a koncepce diskuzního setkání Tereza Tomanová

Více

Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí

Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí (1) Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí Ing. Jana Zaoralová, JUDr. Daniela Šustrová Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví

Více

Obsah. Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost. JUDr. Petra Adámková, Ph.D. www.pravovestavebnictvi.cz

Obsah. Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost. JUDr. Petra Adámková, Ph.D. www.pravovestavebnictvi.cz Změny v soukromém právu od 1.1.2014 ve vazbě na stavební činnost JUDr. Petra Adámková, Ph.D. www.pravovestavebnictvi.cz Obsah Koncepční změny soukromého práva ve vazbě na stavební činnost Legislativa v

Více

František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Co přinese novela stavebního zákona do praxe? František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt Novela stavebního zákona přinese do praxe stavebníků

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Zn. nové. Zákon je složitější Územně plánovací informace. Územní souhlas místo územního rozhodnutí

Zn. nové. Zákon je složitější Územně plánovací informace. Územní souhlas místo územního rozhodnutí Stavební zákon Zákon je složitější Územně plánovací informace úřad informuje stavebníka na požádání, zda stavba vyžaduje územní souhlas nebo územní rozhodnutí, zda stačí ohlášení nebo je třeba stavebního

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8 NEMOVITOSTI A PRÁVNÍ VZTAHY K NIM PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Vážení, toto vydání newsletteru Vám předkládá základní přehled změn a doporučení v oblasti

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání Právní limity a možnosti činnosti fondů EU

Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání Právní limity a možnosti činnosti fondů EU Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání Právní limity a možnosti činnosti fondů EU 16. května 2013 Mgr. Tomáš Babáček, LL.M. Ambruz & Dark/Deloitte Legal Pondělí Projekt pro OPPI, způsobilé

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Praha 20. října 2015

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Praha 20. října 2015 NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ Praha 20. října 2015 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:..

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. jako strana budoucí povinná z věcného břemene (dále jen Budoucí povinný ) a Město Semily se sídlem Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111

Více

Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300. Metodický pokyn

Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300. Metodický pokyn Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300 Metodický pokyn pro předkládání dokladů při nakládání s majetkem státu, tj. pozemky, stavbami a jejich příslušenstvím, se kterým je Zemědělská

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Stavebník. 152 stavebního zákona

Stavebník. 152 stavebního zákona Stavebník 152 stavebního zákona (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více