VODNÍ ZÁKON. Velká novela stavebního zákona a nový občanský zákoník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODNÍ ZÁKON. Velká novela stavebního zákona a nový občanský zákoník"

Transkript

1 VODNÍ ZÁKON Velká novela stavebního zákona a nový občanský zákoník Užitečné semináře, Praha, hotel ILF Zdeněk Horáček, Ambruz & Dark / Deloitte Legal

2 Program semináře Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi Představení velké novely stavebního zákona účinné k , související novela vodního zákona, prováděcí právní předpisy Povolování a ohlašování vodních děl a související změny po novele Další významné změny Nový občanský zákoník (NOZ) představení a základní principy Pojetí vodních děl v NOZ Diskuse Závěr 2 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona a nový občanský zákoník

3 Poslední novely vodního zákona Velká novela stavebního zákona dvacátá novela vodního zákona Zákon č. 512/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Probíhající novela vodního zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem (ST 930) Probíhající novela vodního zákona v souvislosti s novelou zákona o vodovodech a kanalizacích (ST 933) Probíhající novela vodního zákona v souvislosti se změnou zákona o vnitrozemské plavbě (ST 1036) Probíhající novela vodního zákona v souvislosti se změnou chemického zákona (po MPŘ) 3 Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi

4 Změna zákona o vyvlastnění Zákon č. 405/2012 Sb. Rovněž změna zákona č. 416/2009 Sb. Základní změny vyvlastnění Celkové zpřesnění zániku práv Pouze 90 dnů pro uzavření smlouvy + kvalifikovaný návrh smlouvy (posudek ad.) Náhrada za vyvlastnění vždy skutečná dle stavu nemovitosti ke dni podání žádosti Odkladný účinek pouze odvolání proti vyvlastnění (SS) nikoliv proti náhradě (OS) V soudním řízení lze i zvýšení náhrady (tvrdost, poloha ad.) Změny vyvlastnění v NSZ 2 odst. 1 písm. k) doplnění staveb ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami mezi technickou infrastrukturu ( 55a vodního zákona zůstává) 170 odst. 2 z důvodu nezbytného přístupu vyvlastnění nejen k pozemku ale i stavbě Změny zákona č. 416/2009 Sb. Zpřesnění (budování souv. staveb, návrat práv, ad.) 4 Úvod, poslední novely vodního zákona a jejich vliv na aplikaci v praxi

5 Velká novela stavebního zákona Zákon č. 350/2012 Sb., účinnost od Pro vodní hospodářství není příliš změn spíše zpřesnění a formalizace postupů Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona (edice ÚZ pouze zvýrazněny ust.) Částečné (formální) změny prováděcích předpisů Přechodná ustanovení neukončená řízení podle dosavadních předpisů Související změny Vodního zákona Zákona o ochraně přírody a krajiny, horního zákona a zákona o správních poplatcích Shrnutí nejvýraznějších změn pro vodní hospodářství obecně Společné řízení Omezení účasti veřejnosti ve stavebních řízeních Úprava veřejnoprávní smlouvy Ztížení pozice autorizovaných inspektorů Změny v ohlašování ČOV + jejich kolaudace 5 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

6 Změny v povolování vodních děl I. Umisťování vodních děl Při změně VD územní rozhodnutí pouze v případě změně vlivu užívání VD na okolí ( 81) Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo Nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu ÚR netřeba pro výměny vedení techn. infr., pokud se nemění trasa a OBP ( 79) Úz. a stavební lze spojovat pouze v případech obecných staveb ( 78 a 94a) a pokud je k umístění stavby příslušný OÚ3 doručování dle účastníků Institucionalizace veřejnoprávní smlouvy ( 78a) Řízení s velkým počtem účastníků identifikace vlastníků sousedních pozemků a jiných práv k nim podle KN ( 86 odst. 6) Integrace územního řízení a posuzování vlivů na životní prostředí ( 91) Zjednodušené ÚŘ vždy, pokud splněny podmínky ( 95) 6 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

7 Změny v povolování vodních děl II. Společné řízení ( 94a) V jednom řízení lze umístit vodní dílo, stavebně jej povolit a povolit nakládání s vodami (popř. i povolit další stavby, např. komunikace či provozní budovy) K územnímu řízení musí být příslušný OÚ3 Vyloučeno v EIA nebo pokud to vylučuje povaha věci nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu Jeden spis Lhůty se nesčítají (tzn. 90 dnů max.) Podepisuje pověřená osoba dle organizačního řádu (nejčastěji tajemník/ vedoucí odboru) Formuláře kombinace vyhlášek č. 503/2006 Sb. a 432/2001 Sb. Doručování vždy dle nejpřísnějšího požadavku 7 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

8 Změny v povolování vodních děl III. Stavební řízení Omezení účasti občanských sdružení - [ 115 odst. 6 a 7 VZ ne 109 písm. g)] Řízení s velkým počtem účastníků identifikace vlastníků sousedních pozemků a jiných práv k nim podle KN ( 110 odst. 7) rovněž i oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení ( 112 odst. 1) Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, vodoprávní úřad posoudí nerozhoduje o ní ( 114 odst. 3 a 4) Institucionalizace veřejnoprávní smlouvy ( 116) 8 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

9 Změny v povolování vodních děl IV. Veřejnoprávní smlouva ( 116) Vodoprávní úřad návrh VPS přezkoumá a do 30 dnů ode dne předložení jej přijme, nebo odmítne a sdělí stavebníkovi důvody odmítnutí Poplatek za VPS polovina toho, co za rozhodnutí (dříve zadarmo) Stavebník zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení a předloží VPS k vyznačení účinnosti VPÚ úřad vyznačí účinnost smlouvy, ověří PD, vyhotovení PD spolu se štítkem doručí stavebníkovi, další ověřenou PD vlastníkovi stavby a místně příslušnému obecnímu úřadu souhlasy nutné k účinnosti VPS Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody vodoprávního úřadu a stavebníka, postup přiměřeně jako u uzavření Účinky VPS zanikají uplynutím 2 let od účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Stavebník může od VPS odstoupit na základě oznámení stavebnímu úřadu. Účinky VPS lze prodloužit, postup přiměřeně podle uzavření VPS. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen před zánikem účinků VPS. Pokud osoba, která by byla účastníkem stavebního řízení, nevyjádří s prodloužením souhlas, rozhodne o prodloužení VPÚ podle 115 odst. 4, návrh na prodloužení se považuje za žádost podle 115 odst. 4 Zahájení přezk. řízení do 1 roku od účinnosti VPS, skončení do 15 měsíců 9 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

10 Změny v povolování vodních děl V. Autorizovaní inspektoři ( 117) Pouze pro stavby vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, které nevyžadují povolení k nakládání s vodami ( 15 odst. 9 VZ) Nutno stavbu ověřenou autorizovaným inspektorem oznámit VPÚ ( 117 odst. 1) 30 dní na úřední desce pro námitky účastníků případného řízení a výhrady dotčených orgánů a rovněž vodoprávního (stavebního) úřadu ( 117 odst. 4) podání námitek odkladný účinek ( 117 odst. 5) Námitky a výhrady pouze ze zákonných důvodů Námitky a výhrady je nutno vypořádat ( 117 odst. 5) - do 15 dnů nadř. org. VPÚ přezkoumá oznámení a rozhodne proti rozhodnutí se nelze odvolat právo provést vodní dílo vznikne marným uplynutím lhůty 30ti dnů od vyvěšení na úřední desce, nebo dnem následujícím po dni, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí nadř. org. o zamítnutí námitek nebo výhrad Zánik oprávnění po 2 letech, nebyla-li stavba zahájena lhůtu lze prodloužit Lze ověřit i změnu stavby VD před jeho dokončením 10 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

11 Změny v povolování vodních děl VI. Odstraňování vodních děl Pro odstranění VD stále platí 15 odst. 1 VZ nutné povolení VPÚ Rovněž nutné povolení VPÚ pro odstranění ohlášené ČOV Nařízení odstranění stavby (VD) i v případě rozporu se souhlasem VPÚ [ 129 odst. 1 písm. d)] souhlas lze vydat dodatečně ( 129 odst. 4) Žádost o dodatečné povolení musí být podána do 30 dnů od zahájení řízení ( 129 odst. 2) stavební úřad vlastníka poučí Předkládají se podklady podle typu stavby (posledního povolovacího stupně) Nebude-li v opakovaném stavebním řízení stavba povolena, stavební úřad bez předchozího řízení rozhodnutím nařídí odstranění stavby Pokud VD neodstraní NOVĚ spr. delikt písm. b) nebo d), popř Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

12 Změny v povolování vodních děl VII. Užívání vodních děl Oznamuje se užívání i ohlašovaných ČOV (na požádání stavebníka lze vyznačit vznik práva užívat stavbu na kopii oznámení) Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá (při závěrečné prohlídce) Zda stavba byla provedena v souladu se všemi předpoklady Zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí Zda nejsou závady bránící jejímu bezpečnému užívání Kolaudační souhlas (nepoužije se část druhá a třetí SŘ jiný úkon) Závěrečná prohlídka stavby do 60 dnů ode dne doruč. žádosti o KS Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení 12 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

13 Přechodná ustanovení (čl. II bod 15 až 17) Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou stavebních řízení neukončených v prvním stupni, která se týkají staveb, u nichž podle nové právní úpravy postačí ohlášení; na takové stavby se hledí jako na ohlášené podle tohoto zákona, za ohlášení se v tomto případě považuje žádost o vydání stavebního povolení a za den ohlášení den nabytí účinnosti tohoto zákona, řízení o správním deliktu spáchaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nová právní úprava je pro obviněného příznivější. Stavební úřad dokončí postupy, které nejsou správním řízením, k oznámení, ohlášení nebo žádosti podaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podle dosavadních právních předpisů. Pokud byl návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při uzavírání této veřejnoprávní smlouvy podle dosavadních právních předpisů. Přezkumné řízení týkající se veřejnoprávních smluv, které nabyly účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 13 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona

14 Nový občanský zákoník (NOZ) Základy úpravy Základní předpis soukromého práva, zákon č. 89/2012 Sb., účinnost od Starý OZ splňoval a důsledně kopíroval požadavky socialistické společnosti ČR chyběl moderní OZ Snaha vrátit se na úroveň standardních kodexů kontinentální Evropy, v maximální míře rozchod s předchozím občanským zákoníkem Ruší OZ, ObchZ, zákon o rodině, zákon o pojistné smlouvě ad. Nový speciální zákon o obchodních korporacích (náhrada za ObchZ) Osou celé úpravy je člověk a jeho zájmy Sjednocení závazkového práva, sjednocení režimu náhrady škody a řady dalších Dispozitivita zákoníku, zejm. v kontraktační praxi, zásada relativní neplatnosti, absolutní neplatnost výjimečně, presumpce poctivosti a dobré víry, ochrana slabší strany (!obchodní podmínky, adhezní smlouvy!), možnost nabytí vlastnického práva k věci i od nevlastníka Pro vodní hospodářství hlavní změny v pojetí vodních děl 14 Nový občanský zákoník

15 Nový občanský zákoník (NOZ) Vybrané termíny Terminologický slovník OZ Právní úkon Způsobilost k právům a povinnostem Způsobilost k právním úkonům Plná způsobilost k právním úkonům Podnik Obchodní společnost NOZ Právní jednání Právní osobnost Svéprávnost Zletilost Obchodní závod Korporace 15 Nový občanský zákoník hrozba, nebo příležitost?

16 Nový občanský zákoník (NOZ) Nové pojetí věcí Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze Příslušenství dnes rozhoduje vlastník, co je a co není příslušenstvím; NOZ stanovuje objektivní určení dle účelu věci (trvalé užívání s věcí hlavní); následuje osud věci hlavní, ale lze sjednat i jinak Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech návrat k zásadě superficies solo cedit Ve vztahu k této zásadě důležitá přechodná ustanovení! 16 Nový občanský zákoník

17 Nový občanský zákoník (NOZ) Nové pojetí nemovitostí Nemovitá věc dle stávajícího OZ: Pozemky Stavby spojené se zemí pevným základem Byty a nebytové prostory s vlastností jednotky dle zákona o vlastnictví bytů Nemovitá věc dle NOZ: Pozemky a věcná práva k nim Podzemní stavby se samostatným účelovým určením a věcná práva k nim Práva, která za nemovité věci prohlásí zákon viz právo stavby Věc, o které právní předpis stanoví, že není součástí pozemku, a nelze-li ji přenést z místa na místo bez narušení její podstaty Jednotky (byt + podíl na společných částech nemovité věci; může jít též o nebytový prostor, soubor bytů nebo nebytových prostor) Stavba spojená se zemí pevným základem (která je podle dosavadních předpisů samostatnou věcí) viz přechodná ustanovení Princip materiální publicity veřejného seznamu KN nabytí od nevlastníka Mimořádné vydržení 17 Nový občanský zákoník

18 Nový občanský zákoník (NOZ) Přechodná ustanovení Obecný princip: práva a povinnosti, které vznikly ode dne nabytí účinnosti NOZ, se řídí NOZ, již nyní si lze sjednat použití NOZ s účinností od Věcná, rodinná a osobní práva vznik se řídí původní úpravou, trvání NOZ, nájemní vztah se řídí automaticky NOZ po dni jeho účinnosti Lhůty se v celém svém běhu řídí dosavadní právní úpravou, pokud započaly před Pokud pozemek a stavba v rukou jednoho vlastníka stavba se stává součástí pozemku ke stavbě, která se nestala součástí pozemku dle NOZ má vlastník pozemku předkupní právo; vlastník stavby má stejně tak předkupní právo k pozemku Stavby, které ze zákona nejsou součástí pozemku, zůstanou odděleny (např. inženýrské sítě, podzemní stavby) Právo na náhradu škody v případě porušení před účinností NOZ se řídí dosavadní právní úpravou, pokud ALE soud rozhodne o náhradě škody po účinnosti NOZ při mimořádných důvodech hodných zvláštního zřetele právo i na náhradu nemajetkové újmy dle NOZ 18 Nový občanský zákoník

19 NOZ Pojetí vodních děl v novém občanském zákoníku obecně Zásady, principy a východiska Stavba je součástí pozemku vodní dílo je součástí pozemku Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 Nedojde-li mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě o náhradě za užívání pozemku do , rozhodne na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla o výši náhrady soud Vztahuje se i na vodní díla vybudovaná bez právního titulu před 1. lednem 2002 Vodní díla vybudovaná v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2013 Není povinnost tato vodní díla strpět bez právního titulu Vodní dílo (obecně) se stává součástí pozemku Pokud bylo součástí pozemku již před 1. lednem 2014, nebo Pokud je ve vlastnictví vlastníka pozemku Pokud vodní dílo není součástí pozemku a není ve vlastnictví vlastníka pozemku nestává se součástí pozemku a vznikají vzájemná předkupní práva (nevylučitelná) Do KN se i nadále zapisují pouze vybraná vodní díla 19 Nový občanský zákoník

20 NOZ Vymezení vodovodů a kanalizací Zásady, principy a východiska Vodovody a kanalizace jsou vodními díly/ stavbami Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá Vodovody a kanalizace a přípojky (inženýrské sítě) nejsou součástí pozemku včetně staveb a technických zařízení, která s nimi provozně souvisejí (nejedná se o vodárenské objekty včetně úpraven vody, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací) Stavby a technická zařízení, která s vodovody a kanalizacemi provozně souvisejí se považují za jejich součást Nejedná se o hromadnou věc Vodovody a kanalizace jsou samostatným předmětem právních vztahů Vodovody a kanalizace jsou nemovitostmi Neevidují se však v KN ale v majetkové evidenci vodovodů a kanalizací (veř. seznam) Vodovodní a kanalizační přípojky (obecné stavby nikoliv vodní díla) Přípojka je příslušenstvím k pozemku z něhož odvádí vodu 20 Nový občanský zákoník

21 NOZ Vodní díla Co se stane ? Vodní díla se budou postupně stávat součástí pozemku Pokud je totožný vlastník pozemku a VD účinností NOZ Pokud není totožný vlastník pozemku a VD vzájemná předkupní práva Vodovody a kanalizace i nadále budou samostatnými věcmi (včetně všech jejich provozních součástí) - na vodovody a kanalizace se nevztahují přechodná ustanovení NOZ Na přípojky se přechodná ustanovení NOZ rovněž nevztahují přípojka je samostatnou stavbou Přípojky se nestávají součástí pozemků a nevztahují se na ně žádná zvláštní pravidla Vlastníci pozemků jsou povinni strpět na svých pozemcích vodní díla vybudovaná před 1. lednem 2002 Povinnost dohodnout se o náhradě za užívání pozemku do potom o výši náhrady rozhodne soud na návrh vlastníka pozemku nebo vodního díla 21 Nový občanský zákoník

22 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace vodních děl Zásady, principy a východiska Vodní díla Výkup pozemku Právo stavby Vyvlastnění Vodovody a kanalizace Výkup pozemku Právo stavby Služebnost inženýrské sítě Nájem pozemku Vyvlastnění Přípojky Výkup pozemku Právo stavby Služebnost inženýrské sítě Nájem pozemku 22 Nový občanský zákoník

23 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace VD Právo stavby Věcné právo stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu Svědčí ve prospěch stavebníka, lze použít i na stávající stavby Na dobu určitou (99 let) zapisuje se do KN Co do stavby vyhovující právu stavby má stavebník stejná práva jako vlastník Právo stavby lze převést i zatížit (za určitých podmínek může právo převést i vlastník pozemku) Právo stavby přechází na dědice i na jiného všeobecného právního nástupce Může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého sice není pro stavbu zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu užívání Pokud je vodní dílo realizováno na základě práva stavby je jeho součástí (zároveň ale i podléhá samostatně ustanovením o nemovitých věcech) Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby (lze si ujednat něco jiného nutný zápis do KN) Zástavní a jiná práva váznoucí na právu stavby postihují náhradu Pokud PS skončí VD přechází za polovinu hodnoty vlastníkovi pozemku 23 Nový občanský zákoník

24 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace VD Vznik a zánik práva stavby Vznik Smlouvou (zápisem do KN) Vydržením Rozhodnutím orgánu veřejné moci (zápis do KN) Na dobu omezenou maximálně 99 let (vydržením na max. 40 let) Lze prodloužit jen se souhlasem dotčených osob Nelze omezit rozvazovací podmínkou Za úplatu v opětujících se dávkách jako stavební plat reálné břemeno Zánik Uplynutím doby Zřeknutím se Dohodou Rozhodnutím orgánu veřejné moci 24 Nový občanský zákoník

25 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace vodovodů a kanalizací Služebnost inženýrské sítě Věcné břemeno zapisované do KN (k pozemku) Právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na pozemku nebo přes něj vést vodovodní nebo kanalizační vedení, provozovat je a udržovat Lze dále ujednat Umístění potřebného obslužného zařízení na pozemku Provádění úprav za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti Náhlé poškození sítě, které nesnese odkladu Oprava bez předchozího projednání, nutné neprodleně oznámit dotčeným osobám, místo označit a zabezpečit a po skončení prací uvést služebný pozemek do předešlého stavu a nahradit způsobenou škodu Vlastník pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě Vstup na pozemek za účelem prohlídky nebo údržby jen je-li předem projednán Povinnost zpřístupnit vlastníku pozemku dokumentaci inženýrské sítě v rozsahu nutném k ochraně jeho oprávněných zájmů Lze ujednat jiný rozsah Ochrana práva ze služebnosti obdobná jako ochrana vlastnického práva 25 Nový občanský zákoník

26 NOZ Soukromoprávní aspekty realizace vodovodů a kanalizací Vznik a zánik služebnosti inženýrské sítě Vznik Smlouvou Pořízením pro případ smrti Vydržením Ze zákona Rozhodnutím orgánu veřejné moci Vždy nutný zápis do KN Na dobu sjednanou (i neomezenou) Zánik Uplynutím doby Zřeknutím se Dohodou Rozhodnutím orgánu veřejné moci (i hrubý nepoměr) 26 Nový občanský zákoník

27 NOZ Další vodohospodářské služebnosti a úpravy Služebnost je zejména smluvní, nevyplývá přímo z NOZ (dnešní věcné břemeno) nejedná se o právo NOZ pouze dává návod Služebnost okapu ( 1270) právo svádět dešťovou vodu ze své střechy na cizí nemovitou věc buď volně nebo ve žlabu Právo na svod dešťové vody ( 1271) právo na svod dešťové vody ze sousední střechy na svůj pozemek Právo na vodu ( 1272) kdo má právo na vodu na cizím pozemku, má k ní také přístup soukromoprávní oprávnění (nikoliv např. obecná nakládání s vodami) Služebnost rozlivu ( 1273) právo vlastníka vodního díla, které umožňuje řízený rozliv povodně, rozlévat na služebném pozemku vodu Naplavenina a strž ( ) 27 Nový občanský zákoník

28 NOZ Opuštění věci Zvláštní institut zániku vlastnického práva Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji Vlastnictví opuštěné nemovité věci nabývá stát V případě opuštění nemovité věci před NOZ počne běžet doba deseti let ode dne nabytí účinnosti NOZ 28 Nový občanský zákoník

29 Únor 2013 nakladatelství Sondy Kolektiv Zdeněk Horáček Miroslav Král Zdeněk Strnad Veronika Vytejčková Recenze Jaroslava Nietscheová Marcela Pavlová Josef Reidinger 29 Vodní zákon po velké novele stavebního zákona a nový občanský zákoník

30 30 Nový občanský zákoník v oboru vodovodů a kanalizací

31 31 Nový občanský zákoník v oboru vodovodů a kanalizací

32 Děkuji za pozornost. JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. Ambruz & Dark / Deloitte Legal

33 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář Ambruz & Dark, advokáti, s.r.o. je advokátní kancelář spolupracující s advokátní kanceláří Deloitte Legal. Díky vysokému standardu poskytovaných právních služeb a expertnímu, jazykovému, personálnímu i technologickému zázemí, patří mezi nejprestižnější advokátní kanceláře v České republice. Kancelář má své pobočky v Praze, Brně a Ostravě a v současné době zastupuje množství klientů z České republiky i zahraničí Ambruz & Dark, advokáti, s.r.o.

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

Občanský zákoník (1) Občanský zákoník. Občanský zákoník c. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Občanský zákoník (1) Občanský zákoník. Občanský zákoník c. 89/2012 Sb. Občanský zákoník Občanský zákoník (1) Občanský zákoník Ing. Jana Zaoralová, PhD. JUDr. Eva Barešová Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

ČERVEN 2014 NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VĚCNÝCH BŘEMEN

ČERVEN 2014 NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VĚCNÝCH BŘEMEN ČERVEN 2014 NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA VĚCNÝCH BŘEMEN ÚVOD Nová právní úprava věcných břemen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (tzv. nový občanský zákoník) (dále jen NOZ ) přináší

Více

Místo na název prezentace

Místo na název prezentace Místo na název prezentace Workshop pro Svaz obchodu a cestovního ruchu Prezentace ze dne 10.5.2012 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m OBSAH

Více

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa?

obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? obchodní RejstříK Přehledný výběr novinek k 1. 1. 2014 DoPRoVoDná legislativa noz Co nového přináší schválená legislativa? DaňoVé ZmĚny Přehled nejdůležitějších změn v souvislosti s rekodifi kací PRáVní

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I Systém ASPI - stav k 31.5.2015 do částky 54/2015 Sb. a 21/2015 Sb.m.s. - RA719 254/2001 Sb. - vodní zákon - poslední stav textu Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna:

Více

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker &

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely tohoto zákona se rozumí Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

NOVÝ. Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení

NOVÝ. Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení AK Solil, Fiala a spol. Jakubská 2, Praha 1 tel. 224 815 583, fax 224 813 311 ak@solilfiala.cz NABÍDKA ŠKOLENÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Více

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015.

Osnova: Zpracoval: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury dne 30. 3. 2015. Metodické stanovisko k postupu stavebních úřadů v řízeních podle stavebního zákona, navazujících na posouzení projednávaného záměru postupem dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity obor Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Tzv. legální věcná břemena Marie Doležalová 2010/2011 Prohlašuji,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda. Katedra občanského práva

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda. Katedra občanského práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra občanského práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dopad nového občanského zákoníku na hypoteční úvěry Ing. Michaela Vrbová 2014/2015 Čestné prohlášení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA VNOUČKOVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon

Více

NEMOVITOSTI A VĚCNÁ PRÁVA S NIMI SPOJENÁ

NEMOVITOSTI A VĚCNÁ PRÁVA S NIMI SPOJENÁ REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014: ČÁST 5 The subject matter of this Newsalert is to provide the readers with an overview of the most recent changes relating to the system of the state incentives as well

Více

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. [Organizace a řízení staveb.] Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Ing. Marek Jašek, Ph.D.

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. [Organizace a řízení staveb.] Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Ing. Marek Jašek, Ph.D. FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta stavební [Organizace a řízení staveb.] Prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. Ing. Marek Jašek, Ph.D. 2013 OBSAH 1 Legislativní procesy ve výstavbě... 2 1.1 Správní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitotých věcí 87 ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb.,zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb.,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo

Článek 1 Právní postavení. Obchodní firma a sídlo ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech, zákon č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních

Více