MA21 aneb všichni táhneme za jeden provaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MA21 aneb všichni táhneme za jeden provaz"

Transkript

1 Projekt MA21 aneb všichni táhneme byl podpořen z Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji vyhlášeného Zlínským krajem v roce 2009 Poděkování: Tímto bychom rádi poděkovali lektorům Mgr. Ivě Koutné a Mgr. Jitce Požárové za odborné přednášky, všem účastníkům kurzu za aktivní zapojení do programu, a dále rodině Krejčí za příjemné zázemí pro kurz.

2 MA21 aneb všichni táhneme Mgr. Iva Koutná Mgr. Jitka Požárová Mgr. Julia Mudruňková Mgr. Jan Koláček Oto Kuczman Holešov 2010

3 Program semináře Pátek Sraz, ubytování Představení lektorů Seznamovací aktivity, obavy, očekávání Cíle a obsah kurz Rozdíl mezi ekologií a environmentalistikou Eko - environmentální směry ve světě Práva zvířat Sobota MA 21 Mgr. Iva Koutná Já občan Mgr. Jitka Požárová Karibští rybáři Neděle Pracovní metody v oblasti environmentálního vzdělávání Reflexe kurzu

4 PROJEKT MÍSTNÍ AGENDA 21 ANEB VŠICHNI TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov ve spolupráci s Městským úřadem Holešov v roce 2009 zpracovalo projekt zaměřený na zavádění principů trvale udržitelného rozvoje do školní praxe. Projekt byl financován z Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji vyhlášeném Zlínským krajem za finanční spoluúčasti Města Holešov a Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov. Jednalo se o víkendový zážitkový kurz pro pedagogy středních a základních škol a pro pracovníky školských zařízení v mikroregionu Holešovsko, jehož cílem bylo seznámit účastníky s principy a zásadami Místní agendy 21 a způsoby, jak myšlenky MA21 realizovat či zavádět do školní praxe. V sobotním dopoledním bloku se účastníci semináře prostřednictvím Mgr. Ivy Koutné, ředitelky občanského sdružení Líska, seznámili jak s historií Agendy 21 a problematikou Místní Agendy 21 ve vztahu k udržitelnému rozvoji měst a obci v ČR, tak metodou komunitního plánování a způsoby, jak myšlenky MA 21 realizovat ve škole při práci s žáky. V odpoledním bloku se Mgr. Jitka Požárová ze Sdružení za výchovu k občanství a demokracii představila projektem Já, občan, ve kterém se žáci učí řešit veřejný problém z blízkého okolí. V rámci tohoto bloku si účastníci kurzu podrobně rozebrali jednotlivé kroky a postupy při realizaci vlastního záměru. Jako pomocný materiál měli každý pracovní sešit projektu Já občan Součástí semináře bylo také mnoho praktických ukázek metod a her, které jsou využitelné jak v environmentální výchově, tak i v dalších aktivitách a činnostech s žáky. Závěr celého kurzu patřil reflexi jednotlivých aktivit a činností.

5 MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21) MA21 aneb všichni táhneme - Je praktická aplikace dokumentu Agenda 21, který vznikl v roce 1992 na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru. Jde o program pro 21. století, který má napomoci přechodu lidské společnosti na tzv. udržitelný rozvoj. - Je program konkrétní obce nebo regionu, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. - Propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí. - Prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy, strategického plánování, zapojování veřejnosti a využíváním poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života a životního prostředí na určitém území. - Základem je spolupráce všech sektorů nevládních neziskových organizací, radnice, podnikatelů, škol a školských zařízení, kulturních, vzdělávacích a sociálních institucí, občanů. Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí v obcích a regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti ovšem musí být součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky. V rámci procesu se vytváří plán s následujícími částmi: - Základní hodnoty hodnoty, které účastníci vyznávají a uznávají a pro které se činností účastní. - Vize čeho chceme dosáhnout, jak bude vypadat naše obec nebo region za 15, 20 a více let. - Účel - kdo jsme, proč chceme proces zahájit a realizovat - Stanovení prioritních oblastí klíčové oblasti práce

6 - Záměry a specifické cíle záměry obecně popisují, co máme v úmyslu dělat v jednotlivých prioritních oblastech. Specifické cíle pak tyto záměry upřesňují. - Akce - ke každé z vybraných prioritních oblastí je sestaven Akční plán seznam konkrétních aktivit, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo specifických cílů v dané oblasti. Do procesu MA21 mohou spadat například následující činnosti: - obnova památek - oživování a zachovávání tradičních zvyklostí a řemesel - udržitelná turistika - územní plánování založené na integrovaném přístupu a vhodná výstavba - péče o krajinu - péče o starší občany - strategické plánování k rozvoji místa - praktické práce v místě, tzv. práce zdola v rámci místního společenství, jako např. výsadba stromů, údržba parků - projekty, které se zabývají konkrétní problematikou např. dopravou, - kulturní a společenské akce, akce pro veřejnost (slavnosti, jarmarky, poutě), - výchovné a vzdělávací programy - podpora vhodného podnikání - vlastní práce místních orgánů, zapracování principů udržitelného rozvoje do koncepcí, plánů i každodenní agendy - environmentální systémy řízení pro podniky, místní úřady a další instituce, - ekologické vytápění - nákupy respektující udržitelnost spotřeby - a řada dalších. MA21 by se tedy měla stát běžným nástrojem fungování veřejné správy a měla by vést k otevřené spolupráci celého místního i širšího společenství. Text byl zpracován s využitím publikace Metodika pro místní Agendy 21 v České republice, Český ekologický ústav, 2003,

7 Já občan Projekt Já, občan byl vytvořen na míru RVP ZV, pokrývá celé průřezové téma Výchova demokratického občana a značnou část vzdělávací oblasti Člověk ve společnosti, obor Výchova k občanství. Projekt je rozvržen do jednoho školního roku, je vhodnou náplní pro hodiny OV či různé společenskovědní semináře. Žáci na začátku roku zvolí jeden (případně více) veřejný problém, který je z blízkého okolí, citelně se jich dotýká a jehož řešení je v jejich možnostech. Na pomoc mají Pracovní sešit pro žáky, jež je krok za krokem instruuje (učí je psát úřední dopis, organizovat anketu, vést interview, plánovat i hodnotit svou práci...), ale přináší i potřebné znalosti (fungování místní správy, Zákon o svobodném přístupu k informacím,...) Text i obrázek byl převzat z

8 UKÁZKY VYBRANÝCH AKTIVIT MA21 aneb všichni táhneme PRÁVA ZVÍŘAT - 60 minut, 6 a více hráčů - pracovní listy s Právy zvířat (viz PRACOVNÍ LIST 1) Diskusní aktivita na téma práva zvířat vedená metodou řeky nejdříve nechejte pracovat jednotlivce samostatně a sestavit si žebříček práv zvířat nejméně škodlivých po nejhorší. Poté vytvořte menší skupiny, které mají vytvořit společný žebříček musí se dohodnout. Poté udělejte skupinky tak, aby byli žáci rozděleni na dvě skupiny, a opět probíhá diskuze o pořadí práv zvířat v každé z nich. Následně si společně vytvoří žebříček práv zvířat a musí oddělit ty práva, která jsou pro ně ještě přijatelná, tj. budou povoleny, která již nejsou přijatelná, tj. budou zakázány. Pro uvedení aktivity si můžete přichystat prezentaci s úvodními informacemi o právech zvířat, etice ochrany zvířat a organizacích na ochranu zvířat. HLEDÁNÍ CITÁTU - 20 až 30 minut (podle počtu otázek), libovolný počet hráčů - lístečky s otázkami a odpověďmi (viz PRACOVNÍ LIST 2), citát, papíry, tužky Aktivita je vhodná k prozkoušení probraného učiva nebo znalostí v nějaké oblasti. Podle počtu slov v citátu si připravte lístečky s otázkami a možnostmi odpovědí, z nichž jedna je správná. K té přiřaďte jedno ze slov výsledného citátu, k ostatním odpovědím přiřaďte jakékoliv jiné slovo. Lístečky rozmístěte do terénu a nechejte hráče, aby si zapsali slova napsaná u odpovědí, které považují za správné. Na závěr mají za úkol ze získaných slov složit citát. ENVIRONMENTÁLNÍ ČLOVĚK minut, 4 a více hráčů - pracovní listy s tabulkou a diagramem vlastností (viz PRACOVNÍ LIST 3) Na začátku pracuje každý samostatně a napíše do tabulky 6 vlastností, které by měl mít environmentální člověk. To například znamená, že se chová k přírodě šetrně a ohleduplně. Poté hráče spojíme do menších skupin, které společně vyberou 6 vlastností, na závěr se dohodnou všichni společně. Následuje opět samostatná práce. Každý si do diagramu vlastností vepíše výsledných 6 a na stupnici od 1 do 10 si stanoví, jak on sám danou vlastnost splňuje.

9 VYBRANÉ ENVIRONMENTÁLNÍ A EKOLOGICKÉ SMĚRY VE SVĚTĚ - 30 minut, libovolný počet hráčů - pracovní listy s tabulkou směrů, lístečky s popisy směrů (PRACOVNÍ LIST 4) Hráči přiřazují do tabulky vybraných směrů výchovy lístečky s jejich popisem. Na závěr proběhne diskuze a vyhodnocení počtu správných odpovědí. KARIBŠTÍ RYBÁŘI - 60 až 120 minut, libovolný počet hráčů (jednotlivci, dvojice i skupiny) - pracovní listy s popisem a tabulkami (viz PRACOVNÍ LIST 5) Hra znázorňuje některé z problémů, na které člověk naráží, když chce využívat své životní prostředí. V tomto případě se Karibští rybáři musí vyrovnat s nepředvídatelností proudů a počasí, snaží-li se maximalizovat úlovky. Hra poskytuje příklady ilustrující hazardní podstatu zaměstnání rybář. Hra je vysoce přizpůsobitelná v mnoha příbuzných oborech. Hráčům rozdejte pracovní listy s popisem jejich situace a s tabulkami. Hraje se na 5 kol 5 dní v týdnu. V každém kole proběhnou tyto fáze: 1) rybář položí své nádoby na břeh nebo do moře, tj. zapíše si počet do příslušných políček v druhé tabulce (může položit libovolný počet, maximálně však 6 nádob) 2) hodí se kostkou číslo, které padne, určuje počasí ten den 3) podle počasí si rybář spočítá výdělek za prodej úlovku a napíše počet ztracených nádob 4) pokud v tomto kole přijde obchodník (který nemusí přijít každý den), mohou si rybáři dokoupit chybějící nádoby, cena je uvedena v první tabulce a opět závisí na počasí 5) rybář si vypočítá celkový denní zisk (je roven výdělku z prodeje úlovku bez výdaje za nákup nových nádob) Na závěr se zhodnotí, zda byli rybáři úspěšní a podařilo se jim uživit rodinu. EKOBINGO - doba hraní závisí na počtu soutěžících, přibližně 30 minut, 8 a více hráčů - pracovní listy s otázkami podle počtu hráčů (viz PRACOVNÍ LIST 6) Rozdejte hráčům pracovní listy. Cílem je napsat ke každé větě jméno jednoho hráče, pro kterého tento výrok platí. Ten, kdo má první vyplněnou celou tabulku, vyhrává. Vítěz představí ostatním informace, které zjistil, a následně proběhne diskuze k jednotlivým výrokům.

10 PRACOVNÍ LIST 1 PRÁVA ZVÍŘAT MA21 aneb všichni táhneme - Seřaďte uvedené činnosti od nejméně škodlivých po nejhorší - Vyberte z uvedených činnosti ty, které budou povoleny - Vyberte z uvedených činnosti ty, které budou zakázány Činnosti Pořadí 1 Pořadí 2 Pořadí 3 Pořadí 4 Chov zvířat na menších farmách Velkochovy zvířat (drůbežárny, kravíny, prasečáky,...) Chov kožešinových zvířat Využití zvířat k tahu a práci Chov zvířat v ZOO Pokusy na zvířatech pro kosmetické účely Pokusy na zvířatech pro vojenské účely Pokusy na zvířatech pro základní biologický výzkum Pokusy na zvířatech pro lékařské účely Souboje zvířat (kohoutí zápasy, psí zápasy, býčí zápasy,...) Závody zvířat (koňské dostihy, závody chrtů,...) Využití zvířat v reklamě Domácí miláčkové Lov a hony Hobby chovatelé (exotičtí ptáci ad.)

11 PRACOVNÍ LIST 2 HLEDÁNÍ CITÁTU Citát: Příroda obklopuje člověka mrakem a nutí ho stále mířit ke světlu. J.W. Goethe Jan Janský Karel Landsteiner Jan Jessenius Kdo je objevitelem krevních skupin? Zemětřesení Příroda Zeměkoule Jiřina Bohdalová nenamluvila večerníček: Pohádky z mechu a kapradí Teče Kubula a Kuba Kubikula Obklopuje Malá čarodějnice Pevný Testosteron je mužský pohlavní hormon, který je produkován v malém množství i v těle žen. Který orgán ho produkuje? Vaječníky Nadledviny Štítná žláza Vrávorá Stále Bohulibě Kolika laloky je tvořena levá plíce? 2 Mrakem 3 Katastroficky 4 Scénáře Plíce netvoří laloky Miluje Který typ cév má uvnitř chlopně? Artérie Lehkost Vény A Kapiláry Kéž Holešov -Rusava- ONENESS

12 Jaký je přibližný počet červených krvinek v mm 3 krve? ks Stane ks Hnutí Nutí Brzlík: Leží kousek pod žaludkem Školí bílé krvinky typu T U člověka se nevyskytuje (pouze ptáci) Který Ho Potká Je pravda, že plod má před narozením spojenou aortu s plicní tepnou? ANO Mířit NE Cíl Adrenalin je hormonem: Štítné žlázy Hypothalamu Nadledvin Šťastný Je Ke Se kterým orgánem v našem těle není spojeno jméno J. E. Purkyně? Slezina Světlu Mozeček Slunce Srdce Vládnout Atlas Axis Axon Jak se jmenuje 1. krční obratel? Člověka Monstrum Ekologie

13 PRACOVNÍ LIST 3 ENVIROMENTÁLNÍ ČLOVĚK Při této diskusní aktivitě se zamyslete nad různými aspekty činnosti člověka v současném, moderním světě. Vyberte celkem 6 vlastností, které by měl mít člověk, o kterém bychom bez nadsázky mohli říci, že je člověkem environmentálním. To například znamená, že se chová k přírodě šetrně a ohleduplně. Vlastnosti pak zapište do příslušných kolonek diagramu vlastností. sám menší skupina větší skupina

14 DIAGRAM

15 PRACOVNÍ LIST 4 VYBRANÉ ENVIRO-EKOLOGICKÉ SMĚRY VE SVĚTĚ Vybrané směry výchov, které se zabývají přírodou, lidskou společností a vztahy mezi nimi. POZITIVISTICKÝ SMĚR GLOBÁLNÍ SMĚR VÝCHOVA O ZEMI HLUBINNĚ EKOLOGICKÁ VÝCHOVA VÝCHOVA K UDRŽITELNOSTI VÝCHOVA K EKOGRAMOTNOSTI

16 Popisy k jednotlivým výchovám Jsou řazeny v takovém pořadí, jak připadají k jednotlivým směrům (tj. první popisek k Pozitivistickému směr, druhý ke Globálnímu atd.) Je potřeba přírodu neustále poznávat a odhalovat všechny děje, které v ní probíhají. Čím více budou tyto vztahy známé, tím více si budeme přírody vážit. Je potřeba dívat se do budoucnosti a uvědomovat si vzájemnou propojenost a závislost. Je potřeba vychovat lidi s širším porozuměním a hlubším citem pro naši planetu, žijí potom moudřejší, zdravěji a šťastněji. Je potřeba se znovu stát celkem, je potřeba překonat bariéry mezi rozumem a intuicí, mezi tělem a myslí, mezi člověkem a přírodou. Je potřeba porozumět konfliktům mezi zájmovými skupinami a vytvořit si takové kompetence, které nám umožní tyto konflikty řešit. Je potřeba obnovit spojení mladých lidí s jejich komunitou. Je potřeba naučit lidi umět žít dobře tam, kde žijí.

17 PRACOVNÍ LIST 5 KARIBŠTÍ RYBÁŘI POPIS TVÉ SITUACE Jsi rybářem, který žije spolu se svou rodinou na malém karibském ostrůvku. Málo častí návštěvníci, jiní než vládní úředníci, přijíždějí v najatých jachtách, které zakotví v pevné půdě uvnitř útesu. Tito návštěvníci se celý den koupou kolem útesu a někdy přijedou na břeh, aby si koupili ovoce nebo košíky vyráběné našimi ženami. Když s nimi hovoříš, obvykle říkají, že ti závidí jednoduchost života, ačkoliv jeden říkal, že byste mohli zvětšit produkci ryb, kdybyste pracovali o víkendu. To není moc dobrá myšlenka, protože v sobotu je kriket a neděle je ponechána stranou na návštěvu kostela a večírky. Ten člun na pláži a rybářské náčiní na hromadě po straně tvého domu stálo spoustu peněz, spoustu práce a odříkání. Rybaření je riskantní zaměstnání. V moři jsou proudy, které ti snadno seberou nádoby, a bouřky, které seberou člun, náčiní a někdy si vyžádají i lidský život. Je to velká odpovědnost a někdy zkrátka musíš zariskovat, abys vydělal těch 70 dolarů za týden, což je očekávaný příjem potřebný k uživení rodiny. Každý večer vyjedeš z Puerto Bonita na svém malém člunu naklást nádoby na chytání korýšů. Následující ráno vyzvedneš nádoby, abys viděl, co se chytilo, a pak si úlovek odvezeš zpět do Peurto Bonita, abys ho prodal obchodníkům na trhu. Malí korýši se dají chytit blízko břehu. Chytat blízko břehu je vždy bezpečné, ale korýši mají na trhu menší hodnotu. Větší korýši jsou k chycení dál od břehu, a ti mají cenu větší. Dál od břehu jsou však silné a nepředvídatelné mořské proudy a někdy jsou nádoby sebrány do moře a ztraceny. Když je dobrý den, do nádob u břehu se obvykle chytí úlovek za 2 dolary, zatímco za stejných podmínek nádoby dál od břehu vydělají 6 dolarů.

18 Číslo Počasí Cena Břeh Cena Moře Ztráta Břeh Ztráta Moře Cena nádoby 1 Pěkné Nevlídné Pěkné Špatné Moc špatné Mořská bouře Den Počasí Počet nádob Břeh Počet nádob Moře Počet ztracených nádob Výdělek za prodej úlovku Výdaj za nákup nových nádob Celkový denní zisk

19 PRACOVNÍ LIST 6 EKOBINGO MA21 aneb všichni táhneme Kdo třídí odpad v domácnosti Kdo používá v domácnosti úsporné žárovky Kdo dává přednost pěší chůzi (kolo), před jízdou motorovým vozidlem Kdo vypíná světlo, když vidí, že zbytečně svítí Kdo v zimě nepřetápí místnosti (23 C) Kdo odkládá ve škole plastové odpady do připravených nádob Kdo sešlápne plasty před tím, než je tam hodí Kdo se nevyvaluje ve vaně plné horké vody Kdo nenechá puštěnou vodu, když si myje zuby Kdo zná alespoň jednoho chráněného živočicha Kdo ví, jaký význam má fotosyntéza Kdo zná alespoň jednu chráněnou rostlinu Kdo si pamatuje (zná) všechny NP v ČR Kdo vrací nepoužité léky do lékárny Kdo nekouří marihuanu Kdo podporuje hnutí GREENPEACE Kdo někdy postavil ptačí budku nebo krmítko Kdo si myslí, že je důležitá péče o přírodu

20 HERNÍ AKTIVITY Gril seznamovací hra - 5 až 10 minut, 5 a více hráčů - žádné pomůcky Hraje se po směru kruhu, který hráči vytvoří tak aby na sebe vzájemně viděli. Každý si vymyslí zvíře, které začíná stejným písmenem jako jeho jméno, např. Orangutan Oto. Jména a názvy zvířat se opakují v kruhu, každý následující představí sebe a všechny, kteří se představili před ním. Postupně lze přidávat povolání, oblíbenou činnost, barvy atd. Zmatené palce minut, počet hráčů dělitelný 2 nebo 3, alespoň dva týmy - pomůcky: skládačky puzzle - ideálně jedna do dvojice nebo trojice, čím jednodušší tím lepší, stopky nebo jiné měřidlo času. Jde o spolupráci. Nechejte soutěžící rozdělit kousky puzzle a poskládat si je. Přitom změřit čas, jak dlouho jim bude trvat složení skládačky. Pak je nechejte diskutovat o co možná nejlepší strategii. Mohou si připravit skládačku tak, aby se jim co nejlépe skládala, ale kousky skládačky se nesmějí navzájem dotýkat. Zopakujeme soutěž. Obměny: zákaz používání palců, případně ukazováčků. Zajímavá je varianta, kdy jeden hráč má zavázané oči a ostatní jej navigují, aby skládačku složil. Pistolníci - krátká hříčka minut, minimálně 3 hráči - pomůcky žádné Hráči sedí v kruhu tak, aby jeden na druhého dobře viděli. Hraje se v rytmu, vždy je potřeba dvakrát plácnout do kolen a následně se vybírá z možností: a) hráč kříží ruce směrem k ramenům = kryje se b) hráč zvedne obě ruce k ramenům se vztyčenými ukazováčky a prostředníčky = nabíjí c) hráč jakoby míří oběma rukama na vybraného protivníka = střílí Do kolen se musí plácnout vždy všichni současně, kryje-li se někdo, nemůže být zastřelen. Chce-li někdo střílet, musí předtím nabít. Během nabíjení i střílení může být hráč zastřelen a to i v případě, že na sebe střílí dva hráči navzájem. Zastřelený hráč vypadá ze hry, vítězí poslední přeživší.

21 Choroby zvířat - 10 až 15 minut, ideálně sudý počet lidí - sirku bez hlavičky pro každého, nastříhané kartičky se jmény zvířat, kartičky s názvy chorob Každý si vezme sirku a snaží se ji udržet na výšku mezi horní a dolní řadou zubů. Obchází ostatní se sirkou mezi zuby a snaží se zjistit, kdo je jaké zvíře a jakou nemocí trpí. Odpovědi si zapisuje na papír. Virus - 20 minut, 6 a více hráčů - židle podle počtu hráčů Hráči se posadí na židle tak, že jedna zůstává volná. Virus kráčí mezi hráči a snaží se nakazit organismus tím, že usedne na volnou židli. Hráči se mu v tom snaží zabránit tím, že na ni usednou dřív. Jakmile virus usedne, organismus je nakažen. Hráči se střídají v roli viru. Gordický uzel - přibližně 10 minut, 6 a více hráčů - pomůcky žádné Hráči stojí v kruhu rameny těsně k sobě. Zavřou oči, napřáhnou ruce dopředu a snaží se uchopit volnou ruku někoho jiného. Neměli by se držet dva hráči vzájemně za obě ruce. Tápající ruce je vhodné usměrnit a pomoci jim najít volné ruce. Až mají všichni ruce partnerů, mohou oči otevřít. Je dobré vyslat signál STISK a ověřit tak, zda hráči vytvořili jeden nebo více řetězů. Úkolem je rozmotat zapletené ruce a postavit se zpět do kruhu aniž by se ruce rozpojili. Kevin - 5 minut, 5 a více hráčů - pomůcky žádné Hráči stojí v kruhu a dívají se na zem. Na povel toho, kdo hru řídí, zvednou hlavu a podívají se na jednoho z hráčů. Pokud se setkají pohledem, zakřičí jako Kevin (ve filmu Sám doma). Oba křičící vypadávají ze hry. Vítězí dvojice, která zůstává poslední ve hře.

22 MA21 aneb všichni táhneme FOTOGALERIE

23 MA21 aneb všichni táhneme

24 Reflexe celého kurzu

25 INFORMAČNÍ ZDROJE A KONTAKTY MA21 aneb všichni táhneme Literární zdroje: Činčera J., Caha M.: Výchova a budoucnost. Brno, Paido 2005 ISBN Hanuš R., Chytilová L.: Zážitkově pedagogické učení. Praha, Grada, 2009 ISBN Herman M.: Najděte si svého marťana. Olomouc, Hanex 2008 ISBN Hermochová S.: Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno, Aisis 2005 ISBN Kasíková H.: Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno, Aisis 2005 ISBN Kolektiv: Hrajeme si na přírodu. Brno, Lipka 2008 ISBN Kolektiv.: Škola pro život. Praha, Pavučina 2006 ISBN Máchal A.: Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno, Rezekvítek 2008 ISBN Maňák J., Švec V.: Výukové metody. Brno, Paido, 2003 ISBN Miller B.: Teambuilding. Brno, Press ISBN Vecheta.: Outdoor aktivity. Brno, Press 2009 ISBN 978- Internetové zdroje:

26 Summary Project Local Agenda 21 alias we all pull together was brought up by Gymnaisum L. Jaroše in Holešov. Project was focused on principles of sustainable development put into education of children and youth. Participants of the experiential weekend course could learn about Local agenda 21 and different methods and activities of environmental education. The course aimed to the participation of the citizens of the region on local politics and decision making on behalf of the sustainable development. The project was supported by the grant of Zlín Region with the participation of Holešov City.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA aktivita VODA ANOTACE: Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí význam vody v přírodě a důsledky, které plynou z jejího nedostatku. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: člověk a jeho svět PRŮŘEZOVÁ

Více

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Minimální kompetenční profil: Samostatný vedoucí dětí a mládeže všeobecné záměření Organizace: Liga lesní moudrosti (LLM) A. Cíl

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Český jazyk přídavná jména. Havlov_ zásluhy. Přijedou na návštěvu tátov_ sourozenci. Řešili jsme Petrov_ problémy.

Český jazyk přídavná jména. Havlov_ zásluhy. Přijedou na návštěvu tátov_ sourozenci. Řešili jsme Petrov_ problémy. Český jazyk přídavná jména 1. Doplň koncovku přídavných jmen Havlov_ zásluhy. Přijedou na návštěvu tátov_ sourozenci. Řešili jsme Petrov_ problémy. Půjčila jsem si maminčin_ šaty. Zúčastnili se i špičkov_

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Název: Jím, tedy jsem

Název: Jím, tedy jsem Název: Jím, tedy jsem Výukové materiály Téma: Potraviny rostlinného původu Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 2. 5. třída Doba

Více

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková

Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Projekt EduČas příprava na hodinu Datum: 15. 5. 2012 Předmět: ČaS Učivo: Vesmír Třída: III. A Vyučující: Mgr. Hana Lipková Cíle hodiny: Pro žáky: Žák si připomene dosavadní znalosti o vesmíru (úvodní hodina)

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Rozvoj klíčových kompetencí ve všech ročnících nižšího gymnázia formou terénních cvičení

Rozvoj klíčových kompetencí ve všech ročnících nižšího gymnázia formou terénních cvičení Rozvoj klíčových kompetencí ve všech ročnících nižšího gymnázia formou terénních cvičení TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 2006-2007 nižšího

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1.Metody a formy práce EVVO v MŠ 2.Zdroje EVVO v MŠ 3.Rizika EVVO v MŠ Každý člověk

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RVP pro odborné školy Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova Průřezové téma Environmentální výchova 1 Základní informace: Název projektu: Stručný popis (anotace): Projektový formulář Jak s odpady? Projekt Jak s odpady? patří k projektům, které prolínají průřezovými

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

ilit Počasí ve světě Geografie čtvrtý ročník, Seminář ze zeměpisu Atmosféra, Fyzicko - geografická sféra

ilit Počasí ve světě Geografie čtvrtý ročník, Seminář ze zeměpisu Atmosféra, Fyzicko - geografická sféra Téma aktivity: Předmět: Doporučený věk studentů: Vazba na ŠVP: Podnebí a počasí čtvrtý ročník, Seminář ze zeměpisu 16 18 let Atmosféra, Fyzicko - geografická sféra Cíle: Studenti si uvědomí, jak počasí

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/08.0064 Název projektu Příjemce Škola pro udržitelný život - vzdělávání pro

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-3/1-2 Délka modulu 15 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D Pokyny: 1. Kategorie C i D řeší úlohy 1, 2, 3. 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, D10

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Datum konání: 29.10.2007 Místo konání: konferenční místnost v 10. patře MěÚ v Kopřivnici Přítomni: 16 členů

Více

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II.

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Příprava na hodinu přírodovědy

Příprava na hodinu přírodovědy Příprava na hodinu přírodovědy Určeno pro 5.ročník ZŠ Realizováno s 20 žáky Cíl: Organizace: Časová dotace: Obsah: Pomůcky: Třídění živočichů procvičování a upevňování učiva za pomoci počítačového programu

Více

Gamifikujte Vaše firemní akce

Gamifikujte Vaše firemní akce Gamifikujte Vaše firemní akce Jste společnost, která realizuje trénink, workshop, nebo prostě chcete oživit firemní setkání? Využijte naše herní balíčky rozbal a hraj. Výhody: Kvalita zpracování Stručnost,

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

JAK NA UČENÍ podmínky k učení

JAK NA UČENÍ podmínky k učení Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz JAK NA UČENÍ podmínky k učení Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce)

Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oběhová soustava člověka srdeční činnost, tep (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-29 Předmět: přírodopis Cílová

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY Pobytový výukový program je vzdělávací akce pro školní kolektivy, která probíhá na pracovišti Lipky Jezírko a v okolních lesích. Programu se můžete zúčastnit během

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN 80-7178-672-1

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN 80-7178-672-1 Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Průřezové téma Výchova demokratického občana

Průřezové téma Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana 1 Základní informace: Projektový formulář (VDO) Název projektu: Nedemokratická uspořádání dnes a v dějinách Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Nedemokratická

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ Hlavním posláním centra je vybudování zázemí pro poskytování servisních činností v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání zejména v oblastech biologické

Více

Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami. Radmila Bémová, Klára Tejmarová

Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami. Radmila Bémová, Klára Tejmarová Struktura vyučovací hodiny ve třídě se začleněným žákem se speciálními potřebami Radmila Bémová, Klára Tejmarová struktura vyučovací hodiny začleněného žáka by měla odpovídat struktuře hodiny všech ostatních

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition 1. Odpovězte na zadané otázky (odpovědi se také dozvíte v průběhu exkurze): A) Kdo má silnější svaly, muži, nebo ženy? Zdůvodněte: B) Kde se nacházejí nejmenší kosti v lidském těle? C) Co je to syndrom

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více