MA21 aneb všichni táhneme za jeden provaz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MA21 aneb všichni táhneme za jeden provaz"

Transkript

1 Projekt MA21 aneb všichni táhneme byl podpořen z Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji vyhlášeného Zlínským krajem v roce 2009 Poděkování: Tímto bychom rádi poděkovali lektorům Mgr. Ivě Koutné a Mgr. Jitce Požárové za odborné přednášky, všem účastníkům kurzu za aktivní zapojení do programu, a dále rodině Krejčí za příjemné zázemí pro kurz.

2 MA21 aneb všichni táhneme Mgr. Iva Koutná Mgr. Jitka Požárová Mgr. Julia Mudruňková Mgr. Jan Koláček Oto Kuczman Holešov 2010

3 Program semináře Pátek Sraz, ubytování Představení lektorů Seznamovací aktivity, obavy, očekávání Cíle a obsah kurz Rozdíl mezi ekologií a environmentalistikou Eko - environmentální směry ve světě Práva zvířat Sobota MA 21 Mgr. Iva Koutná Já občan Mgr. Jitka Požárová Karibští rybáři Neděle Pracovní metody v oblasti environmentálního vzdělávání Reflexe kurzu

4 PROJEKT MÍSTNÍ AGENDA 21 ANEB VŠICHNI TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov ve spolupráci s Městským úřadem Holešov v roce 2009 zpracovalo projekt zaměřený na zavádění principů trvale udržitelného rozvoje do školní praxe. Projekt byl financován z Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji vyhlášeném Zlínským krajem za finanční spoluúčasti Města Holešov a Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov. Jednalo se o víkendový zážitkový kurz pro pedagogy středních a základních škol a pro pracovníky školských zařízení v mikroregionu Holešovsko, jehož cílem bylo seznámit účastníky s principy a zásadami Místní agendy 21 a způsoby, jak myšlenky MA21 realizovat či zavádět do školní praxe. V sobotním dopoledním bloku se účastníci semináře prostřednictvím Mgr. Ivy Koutné, ředitelky občanského sdružení Líska, seznámili jak s historií Agendy 21 a problematikou Místní Agendy 21 ve vztahu k udržitelnému rozvoji měst a obci v ČR, tak metodou komunitního plánování a způsoby, jak myšlenky MA 21 realizovat ve škole při práci s žáky. V odpoledním bloku se Mgr. Jitka Požárová ze Sdružení za výchovu k občanství a demokracii představila projektem Já, občan, ve kterém se žáci učí řešit veřejný problém z blízkého okolí. V rámci tohoto bloku si účastníci kurzu podrobně rozebrali jednotlivé kroky a postupy při realizaci vlastního záměru. Jako pomocný materiál měli každý pracovní sešit projektu Já občan Součástí semináře bylo také mnoho praktických ukázek metod a her, které jsou využitelné jak v environmentální výchově, tak i v dalších aktivitách a činnostech s žáky. Závěr celého kurzu patřil reflexi jednotlivých aktivit a činností.

5 MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21) MA21 aneb všichni táhneme - Je praktická aplikace dokumentu Agenda 21, který vznikl v roce 1992 na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru. Jde o program pro 21. století, který má napomoci přechodu lidské společnosti na tzv. udržitelný rozvoj. - Je program konkrétní obce nebo regionu, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. - Propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí. - Prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy, strategického plánování, zapojování veřejnosti a využíváním poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života a životního prostředí na určitém území. - Základem je spolupráce všech sektorů nevládních neziskových organizací, radnice, podnikatelů, škol a školských zařízení, kulturních, vzdělávacích a sociálních institucí, občanů. Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí v obcích a regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti ovšem musí být součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky. V rámci procesu se vytváří plán s následujícími částmi: - Základní hodnoty hodnoty, které účastníci vyznávají a uznávají a pro které se činností účastní. - Vize čeho chceme dosáhnout, jak bude vypadat naše obec nebo region za 15, 20 a více let. - Účel - kdo jsme, proč chceme proces zahájit a realizovat - Stanovení prioritních oblastí klíčové oblasti práce

6 - Záměry a specifické cíle záměry obecně popisují, co máme v úmyslu dělat v jednotlivých prioritních oblastech. Specifické cíle pak tyto záměry upřesňují. - Akce - ke každé z vybraných prioritních oblastí je sestaven Akční plán seznam konkrétních aktivit, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo specifických cílů v dané oblasti. Do procesu MA21 mohou spadat například následující činnosti: - obnova památek - oživování a zachovávání tradičních zvyklostí a řemesel - udržitelná turistika - územní plánování založené na integrovaném přístupu a vhodná výstavba - péče o krajinu - péče o starší občany - strategické plánování k rozvoji místa - praktické práce v místě, tzv. práce zdola v rámci místního společenství, jako např. výsadba stromů, údržba parků - projekty, které se zabývají konkrétní problematikou např. dopravou, - kulturní a společenské akce, akce pro veřejnost (slavnosti, jarmarky, poutě), - výchovné a vzdělávací programy - podpora vhodného podnikání - vlastní práce místních orgánů, zapracování principů udržitelného rozvoje do koncepcí, plánů i každodenní agendy - environmentální systémy řízení pro podniky, místní úřady a další instituce, - ekologické vytápění - nákupy respektující udržitelnost spotřeby - a řada dalších. MA21 by se tedy měla stát běžným nástrojem fungování veřejné správy a měla by vést k otevřené spolupráci celého místního i širšího společenství. Text byl zpracován s využitím publikace Metodika pro místní Agendy 21 v České republice, Český ekologický ústav, 2003,

7 Já občan Projekt Já, občan byl vytvořen na míru RVP ZV, pokrývá celé průřezové téma Výchova demokratického občana a značnou část vzdělávací oblasti Člověk ve společnosti, obor Výchova k občanství. Projekt je rozvržen do jednoho školního roku, je vhodnou náplní pro hodiny OV či různé společenskovědní semináře. Žáci na začátku roku zvolí jeden (případně více) veřejný problém, který je z blízkého okolí, citelně se jich dotýká a jehož řešení je v jejich možnostech. Na pomoc mají Pracovní sešit pro žáky, jež je krok za krokem instruuje (učí je psát úřední dopis, organizovat anketu, vést interview, plánovat i hodnotit svou práci...), ale přináší i potřebné znalosti (fungování místní správy, Zákon o svobodném přístupu k informacím,...) Text i obrázek byl převzat z

8 UKÁZKY VYBRANÝCH AKTIVIT MA21 aneb všichni táhneme PRÁVA ZVÍŘAT - 60 minut, 6 a více hráčů - pracovní listy s Právy zvířat (viz PRACOVNÍ LIST 1) Diskusní aktivita na téma práva zvířat vedená metodou řeky nejdříve nechejte pracovat jednotlivce samostatně a sestavit si žebříček práv zvířat nejméně škodlivých po nejhorší. Poté vytvořte menší skupiny, které mají vytvořit společný žebříček musí se dohodnout. Poté udělejte skupinky tak, aby byli žáci rozděleni na dvě skupiny, a opět probíhá diskuze o pořadí práv zvířat v každé z nich. Následně si společně vytvoří žebříček práv zvířat a musí oddělit ty práva, která jsou pro ně ještě přijatelná, tj. budou povoleny, která již nejsou přijatelná, tj. budou zakázány. Pro uvedení aktivity si můžete přichystat prezentaci s úvodními informacemi o právech zvířat, etice ochrany zvířat a organizacích na ochranu zvířat. HLEDÁNÍ CITÁTU - 20 až 30 minut (podle počtu otázek), libovolný počet hráčů - lístečky s otázkami a odpověďmi (viz PRACOVNÍ LIST 2), citát, papíry, tužky Aktivita je vhodná k prozkoušení probraného učiva nebo znalostí v nějaké oblasti. Podle počtu slov v citátu si připravte lístečky s otázkami a možnostmi odpovědí, z nichž jedna je správná. K té přiřaďte jedno ze slov výsledného citátu, k ostatním odpovědím přiřaďte jakékoliv jiné slovo. Lístečky rozmístěte do terénu a nechejte hráče, aby si zapsali slova napsaná u odpovědí, které považují za správné. Na závěr mají za úkol ze získaných slov složit citát. ENVIRONMENTÁLNÍ ČLOVĚK minut, 4 a více hráčů - pracovní listy s tabulkou a diagramem vlastností (viz PRACOVNÍ LIST 3) Na začátku pracuje každý samostatně a napíše do tabulky 6 vlastností, které by měl mít environmentální člověk. To například znamená, že se chová k přírodě šetrně a ohleduplně. Poté hráče spojíme do menších skupin, které společně vyberou 6 vlastností, na závěr se dohodnou všichni společně. Následuje opět samostatná práce. Každý si do diagramu vlastností vepíše výsledných 6 a na stupnici od 1 do 10 si stanoví, jak on sám danou vlastnost splňuje.

9 VYBRANÉ ENVIRONMENTÁLNÍ A EKOLOGICKÉ SMĚRY VE SVĚTĚ - 30 minut, libovolný počet hráčů - pracovní listy s tabulkou směrů, lístečky s popisy směrů (PRACOVNÍ LIST 4) Hráči přiřazují do tabulky vybraných směrů výchovy lístečky s jejich popisem. Na závěr proběhne diskuze a vyhodnocení počtu správných odpovědí. KARIBŠTÍ RYBÁŘI - 60 až 120 minut, libovolný počet hráčů (jednotlivci, dvojice i skupiny) - pracovní listy s popisem a tabulkami (viz PRACOVNÍ LIST 5) Hra znázorňuje některé z problémů, na které člověk naráží, když chce využívat své životní prostředí. V tomto případě se Karibští rybáři musí vyrovnat s nepředvídatelností proudů a počasí, snaží-li se maximalizovat úlovky. Hra poskytuje příklady ilustrující hazardní podstatu zaměstnání rybář. Hra je vysoce přizpůsobitelná v mnoha příbuzných oborech. Hráčům rozdejte pracovní listy s popisem jejich situace a s tabulkami. Hraje se na 5 kol 5 dní v týdnu. V každém kole proběhnou tyto fáze: 1) rybář položí své nádoby na břeh nebo do moře, tj. zapíše si počet do příslušných políček v druhé tabulce (může položit libovolný počet, maximálně však 6 nádob) 2) hodí se kostkou číslo, které padne, určuje počasí ten den 3) podle počasí si rybář spočítá výdělek za prodej úlovku a napíše počet ztracených nádob 4) pokud v tomto kole přijde obchodník (který nemusí přijít každý den), mohou si rybáři dokoupit chybějící nádoby, cena je uvedena v první tabulce a opět závisí na počasí 5) rybář si vypočítá celkový denní zisk (je roven výdělku z prodeje úlovku bez výdaje za nákup nových nádob) Na závěr se zhodnotí, zda byli rybáři úspěšní a podařilo se jim uživit rodinu. EKOBINGO - doba hraní závisí na počtu soutěžících, přibližně 30 minut, 8 a více hráčů - pracovní listy s otázkami podle počtu hráčů (viz PRACOVNÍ LIST 6) Rozdejte hráčům pracovní listy. Cílem je napsat ke každé větě jméno jednoho hráče, pro kterého tento výrok platí. Ten, kdo má první vyplněnou celou tabulku, vyhrává. Vítěz představí ostatním informace, které zjistil, a následně proběhne diskuze k jednotlivým výrokům.

10 PRACOVNÍ LIST 1 PRÁVA ZVÍŘAT MA21 aneb všichni táhneme - Seřaďte uvedené činnosti od nejméně škodlivých po nejhorší - Vyberte z uvedených činnosti ty, které budou povoleny - Vyberte z uvedených činnosti ty, které budou zakázány Činnosti Pořadí 1 Pořadí 2 Pořadí 3 Pořadí 4 Chov zvířat na menších farmách Velkochovy zvířat (drůbežárny, kravíny, prasečáky,...) Chov kožešinových zvířat Využití zvířat k tahu a práci Chov zvířat v ZOO Pokusy na zvířatech pro kosmetické účely Pokusy na zvířatech pro vojenské účely Pokusy na zvířatech pro základní biologický výzkum Pokusy na zvířatech pro lékařské účely Souboje zvířat (kohoutí zápasy, psí zápasy, býčí zápasy,...) Závody zvířat (koňské dostihy, závody chrtů,...) Využití zvířat v reklamě Domácí miláčkové Lov a hony Hobby chovatelé (exotičtí ptáci ad.)

11 PRACOVNÍ LIST 2 HLEDÁNÍ CITÁTU Citát: Příroda obklopuje člověka mrakem a nutí ho stále mířit ke světlu. J.W. Goethe Jan Janský Karel Landsteiner Jan Jessenius Kdo je objevitelem krevních skupin? Zemětřesení Příroda Zeměkoule Jiřina Bohdalová nenamluvila večerníček: Pohádky z mechu a kapradí Teče Kubula a Kuba Kubikula Obklopuje Malá čarodějnice Pevný Testosteron je mužský pohlavní hormon, který je produkován v malém množství i v těle žen. Který orgán ho produkuje? Vaječníky Nadledviny Štítná žláza Vrávorá Stále Bohulibě Kolika laloky je tvořena levá plíce? 2 Mrakem 3 Katastroficky 4 Scénáře Plíce netvoří laloky Miluje Který typ cév má uvnitř chlopně? Artérie Lehkost Vény A Kapiláry Kéž Holešov -Rusava- ONENESS

12 Jaký je přibližný počet červených krvinek v mm 3 krve? ks Stane ks Hnutí Nutí Brzlík: Leží kousek pod žaludkem Školí bílé krvinky typu T U člověka se nevyskytuje (pouze ptáci) Který Ho Potká Je pravda, že plod má před narozením spojenou aortu s plicní tepnou? ANO Mířit NE Cíl Adrenalin je hormonem: Štítné žlázy Hypothalamu Nadledvin Šťastný Je Ke Se kterým orgánem v našem těle není spojeno jméno J. E. Purkyně? Slezina Světlu Mozeček Slunce Srdce Vládnout Atlas Axis Axon Jak se jmenuje 1. krční obratel? Člověka Monstrum Ekologie

13 PRACOVNÍ LIST 3 ENVIROMENTÁLNÍ ČLOVĚK Při této diskusní aktivitě se zamyslete nad různými aspekty činnosti člověka v současném, moderním světě. Vyberte celkem 6 vlastností, které by měl mít člověk, o kterém bychom bez nadsázky mohli říci, že je člověkem environmentálním. To například znamená, že se chová k přírodě šetrně a ohleduplně. Vlastnosti pak zapište do příslušných kolonek diagramu vlastností. sám menší skupina větší skupina

14 DIAGRAM

15 PRACOVNÍ LIST 4 VYBRANÉ ENVIRO-EKOLOGICKÉ SMĚRY VE SVĚTĚ Vybrané směry výchov, které se zabývají přírodou, lidskou společností a vztahy mezi nimi. POZITIVISTICKÝ SMĚR GLOBÁLNÍ SMĚR VÝCHOVA O ZEMI HLUBINNĚ EKOLOGICKÁ VÝCHOVA VÝCHOVA K UDRŽITELNOSTI VÝCHOVA K EKOGRAMOTNOSTI

16 Popisy k jednotlivým výchovám Jsou řazeny v takovém pořadí, jak připadají k jednotlivým směrům (tj. první popisek k Pozitivistickému směr, druhý ke Globálnímu atd.) Je potřeba přírodu neustále poznávat a odhalovat všechny děje, které v ní probíhají. Čím více budou tyto vztahy známé, tím více si budeme přírody vážit. Je potřeba dívat se do budoucnosti a uvědomovat si vzájemnou propojenost a závislost. Je potřeba vychovat lidi s širším porozuměním a hlubším citem pro naši planetu, žijí potom moudřejší, zdravěji a šťastněji. Je potřeba se znovu stát celkem, je potřeba překonat bariéry mezi rozumem a intuicí, mezi tělem a myslí, mezi člověkem a přírodou. Je potřeba porozumět konfliktům mezi zájmovými skupinami a vytvořit si takové kompetence, které nám umožní tyto konflikty řešit. Je potřeba obnovit spojení mladých lidí s jejich komunitou. Je potřeba naučit lidi umět žít dobře tam, kde žijí.

17 PRACOVNÍ LIST 5 KARIBŠTÍ RYBÁŘI POPIS TVÉ SITUACE Jsi rybářem, který žije spolu se svou rodinou na malém karibském ostrůvku. Málo častí návštěvníci, jiní než vládní úředníci, přijíždějí v najatých jachtách, které zakotví v pevné půdě uvnitř útesu. Tito návštěvníci se celý den koupou kolem útesu a někdy přijedou na břeh, aby si koupili ovoce nebo košíky vyráběné našimi ženami. Když s nimi hovoříš, obvykle říkají, že ti závidí jednoduchost života, ačkoliv jeden říkal, že byste mohli zvětšit produkci ryb, kdybyste pracovali o víkendu. To není moc dobrá myšlenka, protože v sobotu je kriket a neděle je ponechána stranou na návštěvu kostela a večírky. Ten člun na pláži a rybářské náčiní na hromadě po straně tvého domu stálo spoustu peněz, spoustu práce a odříkání. Rybaření je riskantní zaměstnání. V moři jsou proudy, které ti snadno seberou nádoby, a bouřky, které seberou člun, náčiní a někdy si vyžádají i lidský život. Je to velká odpovědnost a někdy zkrátka musíš zariskovat, abys vydělal těch 70 dolarů za týden, což je očekávaný příjem potřebný k uživení rodiny. Každý večer vyjedeš z Puerto Bonita na svém malém člunu naklást nádoby na chytání korýšů. Následující ráno vyzvedneš nádoby, abys viděl, co se chytilo, a pak si úlovek odvezeš zpět do Peurto Bonita, abys ho prodal obchodníkům na trhu. Malí korýši se dají chytit blízko břehu. Chytat blízko břehu je vždy bezpečné, ale korýši mají na trhu menší hodnotu. Větší korýši jsou k chycení dál od břehu, a ti mají cenu větší. Dál od břehu jsou však silné a nepředvídatelné mořské proudy a někdy jsou nádoby sebrány do moře a ztraceny. Když je dobrý den, do nádob u břehu se obvykle chytí úlovek za 2 dolary, zatímco za stejných podmínek nádoby dál od břehu vydělají 6 dolarů.

18 Číslo Počasí Cena Břeh Cena Moře Ztráta Břeh Ztráta Moře Cena nádoby 1 Pěkné Nevlídné Pěkné Špatné Moc špatné Mořská bouře Den Počasí Počet nádob Břeh Počet nádob Moře Počet ztracených nádob Výdělek za prodej úlovku Výdaj za nákup nových nádob Celkový denní zisk

19 PRACOVNÍ LIST 6 EKOBINGO MA21 aneb všichni táhneme Kdo třídí odpad v domácnosti Kdo používá v domácnosti úsporné žárovky Kdo dává přednost pěší chůzi (kolo), před jízdou motorovým vozidlem Kdo vypíná světlo, když vidí, že zbytečně svítí Kdo v zimě nepřetápí místnosti (23 C) Kdo odkládá ve škole plastové odpady do připravených nádob Kdo sešlápne plasty před tím, než je tam hodí Kdo se nevyvaluje ve vaně plné horké vody Kdo nenechá puštěnou vodu, když si myje zuby Kdo zná alespoň jednoho chráněného živočicha Kdo ví, jaký význam má fotosyntéza Kdo zná alespoň jednu chráněnou rostlinu Kdo si pamatuje (zná) všechny NP v ČR Kdo vrací nepoužité léky do lékárny Kdo nekouří marihuanu Kdo podporuje hnutí GREENPEACE Kdo někdy postavil ptačí budku nebo krmítko Kdo si myslí, že je důležitá péče o přírodu

20 HERNÍ AKTIVITY Gril seznamovací hra - 5 až 10 minut, 5 a více hráčů - žádné pomůcky Hraje se po směru kruhu, který hráči vytvoří tak aby na sebe vzájemně viděli. Každý si vymyslí zvíře, které začíná stejným písmenem jako jeho jméno, např. Orangutan Oto. Jména a názvy zvířat se opakují v kruhu, každý následující představí sebe a všechny, kteří se představili před ním. Postupně lze přidávat povolání, oblíbenou činnost, barvy atd. Zmatené palce minut, počet hráčů dělitelný 2 nebo 3, alespoň dva týmy - pomůcky: skládačky puzzle - ideálně jedna do dvojice nebo trojice, čím jednodušší tím lepší, stopky nebo jiné měřidlo času. Jde o spolupráci. Nechejte soutěžící rozdělit kousky puzzle a poskládat si je. Přitom změřit čas, jak dlouho jim bude trvat složení skládačky. Pak je nechejte diskutovat o co možná nejlepší strategii. Mohou si připravit skládačku tak, aby se jim co nejlépe skládala, ale kousky skládačky se nesmějí navzájem dotýkat. Zopakujeme soutěž. Obměny: zákaz používání palců, případně ukazováčků. Zajímavá je varianta, kdy jeden hráč má zavázané oči a ostatní jej navigují, aby skládačku složil. Pistolníci - krátká hříčka minut, minimálně 3 hráči - pomůcky žádné Hráči sedí v kruhu tak, aby jeden na druhého dobře viděli. Hraje se v rytmu, vždy je potřeba dvakrát plácnout do kolen a následně se vybírá z možností: a) hráč kříží ruce směrem k ramenům = kryje se b) hráč zvedne obě ruce k ramenům se vztyčenými ukazováčky a prostředníčky = nabíjí c) hráč jakoby míří oběma rukama na vybraného protivníka = střílí Do kolen se musí plácnout vždy všichni současně, kryje-li se někdo, nemůže být zastřelen. Chce-li někdo střílet, musí předtím nabít. Během nabíjení i střílení může být hráč zastřelen a to i v případě, že na sebe střílí dva hráči navzájem. Zastřelený hráč vypadá ze hry, vítězí poslední přeživší.

21 Choroby zvířat - 10 až 15 minut, ideálně sudý počet lidí - sirku bez hlavičky pro každého, nastříhané kartičky se jmény zvířat, kartičky s názvy chorob Každý si vezme sirku a snaží se ji udržet na výšku mezi horní a dolní řadou zubů. Obchází ostatní se sirkou mezi zuby a snaží se zjistit, kdo je jaké zvíře a jakou nemocí trpí. Odpovědi si zapisuje na papír. Virus - 20 minut, 6 a více hráčů - židle podle počtu hráčů Hráči se posadí na židle tak, že jedna zůstává volná. Virus kráčí mezi hráči a snaží se nakazit organismus tím, že usedne na volnou židli. Hráči se mu v tom snaží zabránit tím, že na ni usednou dřív. Jakmile virus usedne, organismus je nakažen. Hráči se střídají v roli viru. Gordický uzel - přibližně 10 minut, 6 a více hráčů - pomůcky žádné Hráči stojí v kruhu rameny těsně k sobě. Zavřou oči, napřáhnou ruce dopředu a snaží se uchopit volnou ruku někoho jiného. Neměli by se držet dva hráči vzájemně za obě ruce. Tápající ruce je vhodné usměrnit a pomoci jim najít volné ruce. Až mají všichni ruce partnerů, mohou oči otevřít. Je dobré vyslat signál STISK a ověřit tak, zda hráči vytvořili jeden nebo více řetězů. Úkolem je rozmotat zapletené ruce a postavit se zpět do kruhu aniž by se ruce rozpojili. Kevin - 5 minut, 5 a více hráčů - pomůcky žádné Hráči stojí v kruhu a dívají se na zem. Na povel toho, kdo hru řídí, zvednou hlavu a podívají se na jednoho z hráčů. Pokud se setkají pohledem, zakřičí jako Kevin (ve filmu Sám doma). Oba křičící vypadávají ze hry. Vítězí dvojice, která zůstává poslední ve hře.

22 MA21 aneb všichni táhneme FOTOGALERIE

23 MA21 aneb všichni táhneme

24 Reflexe celého kurzu

25 INFORMAČNÍ ZDROJE A KONTAKTY MA21 aneb všichni táhneme Literární zdroje: Činčera J., Caha M.: Výchova a budoucnost. Brno, Paido 2005 ISBN Hanuš R., Chytilová L.: Zážitkově pedagogické učení. Praha, Grada, 2009 ISBN Herman M.: Najděte si svého marťana. Olomouc, Hanex 2008 ISBN Hermochová S.: Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno, Aisis 2005 ISBN Kasíková H.: Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno, Aisis 2005 ISBN Kolektiv: Hrajeme si na přírodu. Brno, Lipka 2008 ISBN Kolektiv.: Škola pro život. Praha, Pavučina 2006 ISBN Máchal A.: Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno, Rezekvítek 2008 ISBN Maňák J., Švec V.: Výukové metody. Brno, Paido, 2003 ISBN Miller B.: Teambuilding. Brno, Press ISBN Vecheta.: Outdoor aktivity. Brno, Press 2009 ISBN 978- Internetové zdroje:

26 Summary Project Local Agenda 21 alias we all pull together was brought up by Gymnaisum L. Jaroše in Holešov. Project was focused on principles of sustainable development put into education of children and youth. Participants of the experiential weekend course could learn about Local agenda 21 and different methods and activities of environmental education. The course aimed to the participation of the citizens of the region on local politics and decision making on behalf of the sustainable development. The project was supported by the grant of Zlín Region with the participation of Holešov City.

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Bingo Aktivita 2: Různé úhly pohledu 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Teorie

Více

1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 1. PRŮŘEZOVÉ TÉMA VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA "Průřezové téma představuje významnou oblast vzdělávání, která prostupuje celým formálním kurikulem a často je obsažena i ve skrytém kurikulu. Jsou to témata,

Více

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol

Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAKTICKÝ MANUÁL PRO

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a žáky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Environmentální výchova v České republice a v EU, systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Martina LESKOVCOVÁ, Lada MATOUŠKOVÁ

Více

Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Interkulturní seminář METODIKA Hana Krejsová Tereza Rejšková ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek

Více

I. stupeň- kategorie zájemci 2007. II. stupeň- kategorie start (D) 2008. III. stupeň- kategorie stabilizace (C) 2009

I. stupeň- kategorie zájemci 2007. II. stupeň- kategorie start (D) 2008. III. stupeň- kategorie stabilizace (C) 2009 Národní síť Zdravých měst ČR Proces Místní agenda 21 VIZE : vyšší efektivita procesů města a partnerství s občany I. stupeň- kategorie zájemci 2007 II. stupeň- kategorie start (D) 2008 III. stupeň- kategorie

Více

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA C 1 Doprava doleva VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: RNDr. Lenka Barčiová, PhD., Mgr. Josef Makoč,

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Mariana Fendrychová ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM NEJSME TU SAMI Vedoucí: Mgr. Marie Ortová 2013 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

Škola pro udržitelný život krok za krokem

Škola pro udržitelný život krok za krokem Škola pro udržitelný život krok za krokem Chceme, aby školní projekty řešily problémy, které žáci a místní lidé skutečně jako problém vnímají. Chceme, aby se s projekty žáci a místní lidé ztotožnili a

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

Metodologie environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ivana BEČVÁŘOVÁ Irina Alexandrovna

Více