MA21 aneb všichni táhneme za jeden provaz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MA21 aneb všichni táhneme za jeden provaz"

Transkript

1 Projekt MA21 aneb všichni táhneme byl podpořen z Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji vyhlášeného Zlínským krajem v roce 2009 Poděkování: Tímto bychom rádi poděkovali lektorům Mgr. Ivě Koutné a Mgr. Jitce Požárové za odborné přednášky, všem účastníkům kurzu za aktivní zapojení do programu, a dále rodině Krejčí za příjemné zázemí pro kurz.

2 MA21 aneb všichni táhneme Mgr. Iva Koutná Mgr. Jitka Požárová Mgr. Julia Mudruňková Mgr. Jan Koláček Oto Kuczman Holešov 2010

3 Program semináře Pátek Sraz, ubytování Představení lektorů Seznamovací aktivity, obavy, očekávání Cíle a obsah kurz Rozdíl mezi ekologií a environmentalistikou Eko - environmentální směry ve světě Práva zvířat Sobota MA 21 Mgr. Iva Koutná Já občan Mgr. Jitka Požárová Karibští rybáři Neděle Pracovní metody v oblasti environmentálního vzdělávání Reflexe kurzu

4 PROJEKT MÍSTNÍ AGENDA 21 ANEB VŠICHNI TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov ve spolupráci s Městským úřadem Holešov v roce 2009 zpracovalo projekt zaměřený na zavádění principů trvale udržitelného rozvoje do školní praxe. Projekt byl financován z Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji vyhlášeném Zlínským krajem za finanční spoluúčasti Města Holešov a Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov. Jednalo se o víkendový zážitkový kurz pro pedagogy středních a základních škol a pro pracovníky školských zařízení v mikroregionu Holešovsko, jehož cílem bylo seznámit účastníky s principy a zásadami Místní agendy 21 a způsoby, jak myšlenky MA21 realizovat či zavádět do školní praxe. V sobotním dopoledním bloku se účastníci semináře prostřednictvím Mgr. Ivy Koutné, ředitelky občanského sdružení Líska, seznámili jak s historií Agendy 21 a problematikou Místní Agendy 21 ve vztahu k udržitelnému rozvoji měst a obci v ČR, tak metodou komunitního plánování a způsoby, jak myšlenky MA 21 realizovat ve škole při práci s žáky. V odpoledním bloku se Mgr. Jitka Požárová ze Sdružení za výchovu k občanství a demokracii představila projektem Já, občan, ve kterém se žáci učí řešit veřejný problém z blízkého okolí. V rámci tohoto bloku si účastníci kurzu podrobně rozebrali jednotlivé kroky a postupy při realizaci vlastního záměru. Jako pomocný materiál měli každý pracovní sešit projektu Já občan Součástí semináře bylo také mnoho praktických ukázek metod a her, které jsou využitelné jak v environmentální výchově, tak i v dalších aktivitách a činnostech s žáky. Závěr celého kurzu patřil reflexi jednotlivých aktivit a činností.

5 MÍSTNÍ AGENDA 21 (MA21) MA21 aneb všichni táhneme - Je praktická aplikace dokumentu Agenda 21, který vznikl v roce 1992 na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru. Jde o program pro 21. století, který má napomoci přechodu lidské společnosti na tzv. udržitelný rozvoj. - Je program konkrétní obce nebo regionu, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. - Propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí. - Prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy, strategického plánování, zapojování veřejnosti a využíváním poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života a životního prostředí na určitém území. - Základem je spolupráce všech sektorů nevládních neziskových organizací, radnice, podnikatelů, škol a školských zařízení, kulturních, vzdělávacích a sociálních institucí, občanů. Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí v obcích a regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti ovšem musí být součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky. V rámci procesu se vytváří plán s následujícími částmi: - Základní hodnoty hodnoty, které účastníci vyznávají a uznávají a pro které se činností účastní. - Vize čeho chceme dosáhnout, jak bude vypadat naše obec nebo region za 15, 20 a více let. - Účel - kdo jsme, proč chceme proces zahájit a realizovat - Stanovení prioritních oblastí klíčové oblasti práce

6 - Záměry a specifické cíle záměry obecně popisují, co máme v úmyslu dělat v jednotlivých prioritních oblastech. Specifické cíle pak tyto záměry upřesňují. - Akce - ke každé z vybraných prioritních oblastí je sestaven Akční plán seznam konkrétních aktivit, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo specifických cílů v dané oblasti. Do procesu MA21 mohou spadat například následující činnosti: - obnova památek - oživování a zachovávání tradičních zvyklostí a řemesel - udržitelná turistika - územní plánování založené na integrovaném přístupu a vhodná výstavba - péče o krajinu - péče o starší občany - strategické plánování k rozvoji místa - praktické práce v místě, tzv. práce zdola v rámci místního společenství, jako např. výsadba stromů, údržba parků - projekty, které se zabývají konkrétní problematikou např. dopravou, - kulturní a společenské akce, akce pro veřejnost (slavnosti, jarmarky, poutě), - výchovné a vzdělávací programy - podpora vhodného podnikání - vlastní práce místních orgánů, zapracování principů udržitelného rozvoje do koncepcí, plánů i každodenní agendy - environmentální systémy řízení pro podniky, místní úřady a další instituce, - ekologické vytápění - nákupy respektující udržitelnost spotřeby - a řada dalších. MA21 by se tedy měla stát běžným nástrojem fungování veřejné správy a měla by vést k otevřené spolupráci celého místního i širšího společenství. Text byl zpracován s využitím publikace Metodika pro místní Agendy 21 v České republice, Český ekologický ústav, 2003,

7 Já občan Projekt Já, občan byl vytvořen na míru RVP ZV, pokrývá celé průřezové téma Výchova demokratického občana a značnou část vzdělávací oblasti Člověk ve společnosti, obor Výchova k občanství. Projekt je rozvržen do jednoho školního roku, je vhodnou náplní pro hodiny OV či různé společenskovědní semináře. Žáci na začátku roku zvolí jeden (případně více) veřejný problém, který je z blízkého okolí, citelně se jich dotýká a jehož řešení je v jejich možnostech. Na pomoc mají Pracovní sešit pro žáky, jež je krok za krokem instruuje (učí je psát úřední dopis, organizovat anketu, vést interview, plánovat i hodnotit svou práci...), ale přináší i potřebné znalosti (fungování místní správy, Zákon o svobodném přístupu k informacím,...) Text i obrázek byl převzat z

8 UKÁZKY VYBRANÝCH AKTIVIT MA21 aneb všichni táhneme PRÁVA ZVÍŘAT - 60 minut, 6 a více hráčů - pracovní listy s Právy zvířat (viz PRACOVNÍ LIST 1) Diskusní aktivita na téma práva zvířat vedená metodou řeky nejdříve nechejte pracovat jednotlivce samostatně a sestavit si žebříček práv zvířat nejméně škodlivých po nejhorší. Poté vytvořte menší skupiny, které mají vytvořit společný žebříček musí se dohodnout. Poté udělejte skupinky tak, aby byli žáci rozděleni na dvě skupiny, a opět probíhá diskuze o pořadí práv zvířat v každé z nich. Následně si společně vytvoří žebříček práv zvířat a musí oddělit ty práva, která jsou pro ně ještě přijatelná, tj. budou povoleny, která již nejsou přijatelná, tj. budou zakázány. Pro uvedení aktivity si můžete přichystat prezentaci s úvodními informacemi o právech zvířat, etice ochrany zvířat a organizacích na ochranu zvířat. HLEDÁNÍ CITÁTU - 20 až 30 minut (podle počtu otázek), libovolný počet hráčů - lístečky s otázkami a odpověďmi (viz PRACOVNÍ LIST 2), citát, papíry, tužky Aktivita je vhodná k prozkoušení probraného učiva nebo znalostí v nějaké oblasti. Podle počtu slov v citátu si připravte lístečky s otázkami a možnostmi odpovědí, z nichž jedna je správná. K té přiřaďte jedno ze slov výsledného citátu, k ostatním odpovědím přiřaďte jakékoliv jiné slovo. Lístečky rozmístěte do terénu a nechejte hráče, aby si zapsali slova napsaná u odpovědí, které považují za správné. Na závěr mají za úkol ze získaných slov složit citát. ENVIRONMENTÁLNÍ ČLOVĚK minut, 4 a více hráčů - pracovní listy s tabulkou a diagramem vlastností (viz PRACOVNÍ LIST 3) Na začátku pracuje každý samostatně a napíše do tabulky 6 vlastností, které by měl mít environmentální člověk. To například znamená, že se chová k přírodě šetrně a ohleduplně. Poté hráče spojíme do menších skupin, které společně vyberou 6 vlastností, na závěr se dohodnou všichni společně. Následuje opět samostatná práce. Každý si do diagramu vlastností vepíše výsledných 6 a na stupnici od 1 do 10 si stanoví, jak on sám danou vlastnost splňuje.

9 VYBRANÉ ENVIRONMENTÁLNÍ A EKOLOGICKÉ SMĚRY VE SVĚTĚ - 30 minut, libovolný počet hráčů - pracovní listy s tabulkou směrů, lístečky s popisy směrů (PRACOVNÍ LIST 4) Hráči přiřazují do tabulky vybraných směrů výchovy lístečky s jejich popisem. Na závěr proběhne diskuze a vyhodnocení počtu správných odpovědí. KARIBŠTÍ RYBÁŘI - 60 až 120 minut, libovolný počet hráčů (jednotlivci, dvojice i skupiny) - pracovní listy s popisem a tabulkami (viz PRACOVNÍ LIST 5) Hra znázorňuje některé z problémů, na které člověk naráží, když chce využívat své životní prostředí. V tomto případě se Karibští rybáři musí vyrovnat s nepředvídatelností proudů a počasí, snaží-li se maximalizovat úlovky. Hra poskytuje příklady ilustrující hazardní podstatu zaměstnání rybář. Hra je vysoce přizpůsobitelná v mnoha příbuzných oborech. Hráčům rozdejte pracovní listy s popisem jejich situace a s tabulkami. Hraje se na 5 kol 5 dní v týdnu. V každém kole proběhnou tyto fáze: 1) rybář položí své nádoby na břeh nebo do moře, tj. zapíše si počet do příslušných políček v druhé tabulce (může položit libovolný počet, maximálně však 6 nádob) 2) hodí se kostkou číslo, které padne, určuje počasí ten den 3) podle počasí si rybář spočítá výdělek za prodej úlovku a napíše počet ztracených nádob 4) pokud v tomto kole přijde obchodník (který nemusí přijít každý den), mohou si rybáři dokoupit chybějící nádoby, cena je uvedena v první tabulce a opět závisí na počasí 5) rybář si vypočítá celkový denní zisk (je roven výdělku z prodeje úlovku bez výdaje za nákup nových nádob) Na závěr se zhodnotí, zda byli rybáři úspěšní a podařilo se jim uživit rodinu. EKOBINGO - doba hraní závisí na počtu soutěžících, přibližně 30 minut, 8 a více hráčů - pracovní listy s otázkami podle počtu hráčů (viz PRACOVNÍ LIST 6) Rozdejte hráčům pracovní listy. Cílem je napsat ke každé větě jméno jednoho hráče, pro kterého tento výrok platí. Ten, kdo má první vyplněnou celou tabulku, vyhrává. Vítěz představí ostatním informace, které zjistil, a následně proběhne diskuze k jednotlivým výrokům.

10 PRACOVNÍ LIST 1 PRÁVA ZVÍŘAT MA21 aneb všichni táhneme - Seřaďte uvedené činnosti od nejméně škodlivých po nejhorší - Vyberte z uvedených činnosti ty, které budou povoleny - Vyberte z uvedených činnosti ty, které budou zakázány Činnosti Pořadí 1 Pořadí 2 Pořadí 3 Pořadí 4 Chov zvířat na menších farmách Velkochovy zvířat (drůbežárny, kravíny, prasečáky,...) Chov kožešinových zvířat Využití zvířat k tahu a práci Chov zvířat v ZOO Pokusy na zvířatech pro kosmetické účely Pokusy na zvířatech pro vojenské účely Pokusy na zvířatech pro základní biologický výzkum Pokusy na zvířatech pro lékařské účely Souboje zvířat (kohoutí zápasy, psí zápasy, býčí zápasy,...) Závody zvířat (koňské dostihy, závody chrtů,...) Využití zvířat v reklamě Domácí miláčkové Lov a hony Hobby chovatelé (exotičtí ptáci ad.)

11 PRACOVNÍ LIST 2 HLEDÁNÍ CITÁTU Citát: Příroda obklopuje člověka mrakem a nutí ho stále mířit ke světlu. J.W. Goethe Jan Janský Karel Landsteiner Jan Jessenius Kdo je objevitelem krevních skupin? Zemětřesení Příroda Zeměkoule Jiřina Bohdalová nenamluvila večerníček: Pohádky z mechu a kapradí Teče Kubula a Kuba Kubikula Obklopuje Malá čarodějnice Pevný Testosteron je mužský pohlavní hormon, který je produkován v malém množství i v těle žen. Který orgán ho produkuje? Vaječníky Nadledviny Štítná žláza Vrávorá Stále Bohulibě Kolika laloky je tvořena levá plíce? 2 Mrakem 3 Katastroficky 4 Scénáře Plíce netvoří laloky Miluje Který typ cév má uvnitř chlopně? Artérie Lehkost Vény A Kapiláry Kéž Holešov -Rusava- ONENESS

12 Jaký je přibližný počet červených krvinek v mm 3 krve? ks Stane ks Hnutí Nutí Brzlík: Leží kousek pod žaludkem Školí bílé krvinky typu T U člověka se nevyskytuje (pouze ptáci) Který Ho Potká Je pravda, že plod má před narozením spojenou aortu s plicní tepnou? ANO Mířit NE Cíl Adrenalin je hormonem: Štítné žlázy Hypothalamu Nadledvin Šťastný Je Ke Se kterým orgánem v našem těle není spojeno jméno J. E. Purkyně? Slezina Světlu Mozeček Slunce Srdce Vládnout Atlas Axis Axon Jak se jmenuje 1. krční obratel? Člověka Monstrum Ekologie

13 PRACOVNÍ LIST 3 ENVIROMENTÁLNÍ ČLOVĚK Při této diskusní aktivitě se zamyslete nad různými aspekty činnosti člověka v současném, moderním světě. Vyberte celkem 6 vlastností, které by měl mít člověk, o kterém bychom bez nadsázky mohli říci, že je člověkem environmentálním. To například znamená, že se chová k přírodě šetrně a ohleduplně. Vlastnosti pak zapište do příslušných kolonek diagramu vlastností. sám menší skupina větší skupina

14 DIAGRAM

15 PRACOVNÍ LIST 4 VYBRANÉ ENVIRO-EKOLOGICKÉ SMĚRY VE SVĚTĚ Vybrané směry výchov, které se zabývají přírodou, lidskou společností a vztahy mezi nimi. POZITIVISTICKÝ SMĚR GLOBÁLNÍ SMĚR VÝCHOVA O ZEMI HLUBINNĚ EKOLOGICKÁ VÝCHOVA VÝCHOVA K UDRŽITELNOSTI VÝCHOVA K EKOGRAMOTNOSTI

16 Popisy k jednotlivým výchovám Jsou řazeny v takovém pořadí, jak připadají k jednotlivým směrům (tj. první popisek k Pozitivistickému směr, druhý ke Globálnímu atd.) Je potřeba přírodu neustále poznávat a odhalovat všechny děje, které v ní probíhají. Čím více budou tyto vztahy známé, tím více si budeme přírody vážit. Je potřeba dívat se do budoucnosti a uvědomovat si vzájemnou propojenost a závislost. Je potřeba vychovat lidi s širším porozuměním a hlubším citem pro naši planetu, žijí potom moudřejší, zdravěji a šťastněji. Je potřeba se znovu stát celkem, je potřeba překonat bariéry mezi rozumem a intuicí, mezi tělem a myslí, mezi člověkem a přírodou. Je potřeba porozumět konfliktům mezi zájmovými skupinami a vytvořit si takové kompetence, které nám umožní tyto konflikty řešit. Je potřeba obnovit spojení mladých lidí s jejich komunitou. Je potřeba naučit lidi umět žít dobře tam, kde žijí.

17 PRACOVNÍ LIST 5 KARIBŠTÍ RYBÁŘI POPIS TVÉ SITUACE Jsi rybářem, který žije spolu se svou rodinou na malém karibském ostrůvku. Málo častí návštěvníci, jiní než vládní úředníci, přijíždějí v najatých jachtách, které zakotví v pevné půdě uvnitř útesu. Tito návštěvníci se celý den koupou kolem útesu a někdy přijedou na břeh, aby si koupili ovoce nebo košíky vyráběné našimi ženami. Když s nimi hovoříš, obvykle říkají, že ti závidí jednoduchost života, ačkoliv jeden říkal, že byste mohli zvětšit produkci ryb, kdybyste pracovali o víkendu. To není moc dobrá myšlenka, protože v sobotu je kriket a neděle je ponechána stranou na návštěvu kostela a večírky. Ten člun na pláži a rybářské náčiní na hromadě po straně tvého domu stálo spoustu peněz, spoustu práce a odříkání. Rybaření je riskantní zaměstnání. V moři jsou proudy, které ti snadno seberou nádoby, a bouřky, které seberou člun, náčiní a někdy si vyžádají i lidský život. Je to velká odpovědnost a někdy zkrátka musíš zariskovat, abys vydělal těch 70 dolarů za týden, což je očekávaný příjem potřebný k uživení rodiny. Každý večer vyjedeš z Puerto Bonita na svém malém člunu naklást nádoby na chytání korýšů. Následující ráno vyzvedneš nádoby, abys viděl, co se chytilo, a pak si úlovek odvezeš zpět do Peurto Bonita, abys ho prodal obchodníkům na trhu. Malí korýši se dají chytit blízko břehu. Chytat blízko břehu je vždy bezpečné, ale korýši mají na trhu menší hodnotu. Větší korýši jsou k chycení dál od břehu, a ti mají cenu větší. Dál od břehu jsou však silné a nepředvídatelné mořské proudy a někdy jsou nádoby sebrány do moře a ztraceny. Když je dobrý den, do nádob u břehu se obvykle chytí úlovek za 2 dolary, zatímco za stejných podmínek nádoby dál od břehu vydělají 6 dolarů.

18 Číslo Počasí Cena Břeh Cena Moře Ztráta Břeh Ztráta Moře Cena nádoby 1 Pěkné Nevlídné Pěkné Špatné Moc špatné Mořská bouře Den Počasí Počet nádob Břeh Počet nádob Moře Počet ztracených nádob Výdělek za prodej úlovku Výdaj za nákup nových nádob Celkový denní zisk

19 PRACOVNÍ LIST 6 EKOBINGO MA21 aneb všichni táhneme Kdo třídí odpad v domácnosti Kdo používá v domácnosti úsporné žárovky Kdo dává přednost pěší chůzi (kolo), před jízdou motorovým vozidlem Kdo vypíná světlo, když vidí, že zbytečně svítí Kdo v zimě nepřetápí místnosti (23 C) Kdo odkládá ve škole plastové odpady do připravených nádob Kdo sešlápne plasty před tím, než je tam hodí Kdo se nevyvaluje ve vaně plné horké vody Kdo nenechá puštěnou vodu, když si myje zuby Kdo zná alespoň jednoho chráněného živočicha Kdo ví, jaký význam má fotosyntéza Kdo zná alespoň jednu chráněnou rostlinu Kdo si pamatuje (zná) všechny NP v ČR Kdo vrací nepoužité léky do lékárny Kdo nekouří marihuanu Kdo podporuje hnutí GREENPEACE Kdo někdy postavil ptačí budku nebo krmítko Kdo si myslí, že je důležitá péče o přírodu

20 HERNÍ AKTIVITY Gril seznamovací hra - 5 až 10 minut, 5 a více hráčů - žádné pomůcky Hraje se po směru kruhu, který hráči vytvoří tak aby na sebe vzájemně viděli. Každý si vymyslí zvíře, které začíná stejným písmenem jako jeho jméno, např. Orangutan Oto. Jména a názvy zvířat se opakují v kruhu, každý následující představí sebe a všechny, kteří se představili před ním. Postupně lze přidávat povolání, oblíbenou činnost, barvy atd. Zmatené palce minut, počet hráčů dělitelný 2 nebo 3, alespoň dva týmy - pomůcky: skládačky puzzle - ideálně jedna do dvojice nebo trojice, čím jednodušší tím lepší, stopky nebo jiné měřidlo času. Jde o spolupráci. Nechejte soutěžící rozdělit kousky puzzle a poskládat si je. Přitom změřit čas, jak dlouho jim bude trvat složení skládačky. Pak je nechejte diskutovat o co možná nejlepší strategii. Mohou si připravit skládačku tak, aby se jim co nejlépe skládala, ale kousky skládačky se nesmějí navzájem dotýkat. Zopakujeme soutěž. Obměny: zákaz používání palců, případně ukazováčků. Zajímavá je varianta, kdy jeden hráč má zavázané oči a ostatní jej navigují, aby skládačku složil. Pistolníci - krátká hříčka minut, minimálně 3 hráči - pomůcky žádné Hráči sedí v kruhu tak, aby jeden na druhého dobře viděli. Hraje se v rytmu, vždy je potřeba dvakrát plácnout do kolen a následně se vybírá z možností: a) hráč kříží ruce směrem k ramenům = kryje se b) hráč zvedne obě ruce k ramenům se vztyčenými ukazováčky a prostředníčky = nabíjí c) hráč jakoby míří oběma rukama na vybraného protivníka = střílí Do kolen se musí plácnout vždy všichni současně, kryje-li se někdo, nemůže být zastřelen. Chce-li někdo střílet, musí předtím nabít. Během nabíjení i střílení může být hráč zastřelen a to i v případě, že na sebe střílí dva hráči navzájem. Zastřelený hráč vypadá ze hry, vítězí poslední přeživší.

21 Choroby zvířat - 10 až 15 minut, ideálně sudý počet lidí - sirku bez hlavičky pro každého, nastříhané kartičky se jmény zvířat, kartičky s názvy chorob Každý si vezme sirku a snaží se ji udržet na výšku mezi horní a dolní řadou zubů. Obchází ostatní se sirkou mezi zuby a snaží se zjistit, kdo je jaké zvíře a jakou nemocí trpí. Odpovědi si zapisuje na papír. Virus - 20 minut, 6 a více hráčů - židle podle počtu hráčů Hráči se posadí na židle tak, že jedna zůstává volná. Virus kráčí mezi hráči a snaží se nakazit organismus tím, že usedne na volnou židli. Hráči se mu v tom snaží zabránit tím, že na ni usednou dřív. Jakmile virus usedne, organismus je nakažen. Hráči se střídají v roli viru. Gordický uzel - přibližně 10 minut, 6 a více hráčů - pomůcky žádné Hráči stojí v kruhu rameny těsně k sobě. Zavřou oči, napřáhnou ruce dopředu a snaží se uchopit volnou ruku někoho jiného. Neměli by se držet dva hráči vzájemně za obě ruce. Tápající ruce je vhodné usměrnit a pomoci jim najít volné ruce. Až mají všichni ruce partnerů, mohou oči otevřít. Je dobré vyslat signál STISK a ověřit tak, zda hráči vytvořili jeden nebo více řetězů. Úkolem je rozmotat zapletené ruce a postavit se zpět do kruhu aniž by se ruce rozpojili. Kevin - 5 minut, 5 a více hráčů - pomůcky žádné Hráči stojí v kruhu a dívají se na zem. Na povel toho, kdo hru řídí, zvednou hlavu a podívají se na jednoho z hráčů. Pokud se setkají pohledem, zakřičí jako Kevin (ve filmu Sám doma). Oba křičící vypadávají ze hry. Vítězí dvojice, která zůstává poslední ve hře.

22 MA21 aneb všichni táhneme FOTOGALERIE

23 MA21 aneb všichni táhneme

24 Reflexe celého kurzu

25 INFORMAČNÍ ZDROJE A KONTAKTY MA21 aneb všichni táhneme Literární zdroje: Činčera J., Caha M.: Výchova a budoucnost. Brno, Paido 2005 ISBN Hanuš R., Chytilová L.: Zážitkově pedagogické učení. Praha, Grada, 2009 ISBN Herman M.: Najděte si svého marťana. Olomouc, Hanex 2008 ISBN Hermochová S.: Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno, Aisis 2005 ISBN Kasíková H.: Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno, Aisis 2005 ISBN Kolektiv: Hrajeme si na přírodu. Brno, Lipka 2008 ISBN Kolektiv.: Škola pro život. Praha, Pavučina 2006 ISBN Máchal A.: Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno, Rezekvítek 2008 ISBN Maňák J., Švec V.: Výukové metody. Brno, Paido, 2003 ISBN Miller B.: Teambuilding. Brno, Press ISBN Vecheta.: Outdoor aktivity. Brno, Press 2009 ISBN 978- Internetové zdroje:

26 Summary Project Local Agenda 21 alias we all pull together was brought up by Gymnaisum L. Jaroše in Holešov. Project was focused on principles of sustainable development put into education of children and youth. Participants of the experiential weekend course could learn about Local agenda 21 and different methods and activities of environmental education. The course aimed to the participation of the citizens of the region on local politics and decision making on behalf of the sustainable development. The project was supported by the grant of Zlín Region with the participation of Holešov City.

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.17

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Rozmanitost přírody stromy listnaté a jehličnaté 2 vyučovací hodiny Věková

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Životní prostředí - úvod do problematiky

Životní prostředí - úvod do problematiky Životní prostředí - úvod do problematiky Jan Kopp Katedra geografie ZČU v Plzni Obsah Terminologie Vztah člověka a životního prostředí Hodnocení životního prostředí Integrované pojetí EV Nástroje ochrany

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Místní Agenda 21 v ČR

Místní Agenda 21 v ČR Místní Agenda 21 v ČR Institucionální podpora, kritéria Záštita, cíl - seminář MA21 - Cesta ke kvalitní obci se koná pod záštitou předsedy PS MA21 RVUR a ministra ŽP RNDr. Martina Bursíka, návaznost na

Více

Seminář pod záštitou ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka. Akce je podpořena Ministerstvem životního prostředí ČR

Seminář pod záštitou ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka. Akce je podpořena Ministerstvem životního prostředí ČR PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE MÍSTNÍ AGENDY 21 v ČR Seminář pod záštitou ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka Akce je podpořena Ministerstvem životního prostředí ČR Seminář vznikl ve spolupráci: Ministerstvo

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Rozvoj klíčových kompetencí ve všech ročnících nižšího gymnázia formou terénních cvičení

Rozvoj klíčových kompetencí ve všech ročnících nižšího gymnázia formou terénních cvičení Rozvoj klíčových kompetencí ve všech ročnících nižšího gymnázia formou terénních cvičení TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 2006-2007 nižšího

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Barbora Blažková Tematický celek Člověk a životní prostředí Cílová skupina 1. ročník SŠ Anotace Úkolem je odpovědět na otázky a vypracovat pracovní list, který navazuje na probírané učivo: Trvale

Více

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy

RVP pro odborné školy. Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RVP pro odborné školy Soulad ŠVP s RVP pro základní vzdělávání, gymnázia a pro odborné školy Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován

Více

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Cíle projektu Podpořit výuku témat vzdělávání k udržitelnému rozvoji na SŠ Skrze příklady

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Výukové programy pro základní školy

Výukové programy pro základní školy Výukové programy pro základní školy Středisko environmentální výchovy Modrý dům 2010/11 Vážení pedagogičtí pracovníci, rádi bychom Vám nabídli naše výukové programy, které jsou zaměřeny na hodnoty venkova,

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul E Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Obsah kurzu: 1.Metody a formy práce EVVO v MŠ 2.Zdroje EVVO v MŠ 3.Rizika EVVO v MŠ Každý člověk

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku

Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Co se děje v trávě Environmentální výchovně vzdělávací akce dětí předškolního věku Realizátor projektu Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Projekt je financován z

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Výukové programy pro střední školy

Výukové programy pro střední školy Výukové programy pro střední školy Středisko environmentální výchovy Modrý dům 2010/11 Vážení pedagogičtí pracovníci, rádi bychom Vám nabídli programy, které jsou zaměřeny na hodnoty venkova, trvale udržitelný

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Výuka v blocích ve 4. ročníku

Výuka v blocích ve 4. ročníku Výuka v blocích ve 4. ročníku Zpracovala: Ivana Krumplová Obsah: 1. Kontext 2. Východiska 3. Anotace 4. Cíle 5. Realizace projektu 6. Přílohy 1. KONTEXT Základní škola Krásovy domky Pelhřimov je zapojena

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova

Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Průřezové téma. Environmentální výchova Průřezové téma Environmentální výchova 1 Základní informace: Název projektu: Stručný popis (anotace): Projektový formulář Jak s odpady? Projekt Jak s odpady? patří k projektům, které prolínají průřezovými

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA

OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA Cíl(e): Žáci vědí, že elektrické spotřebiče vypnuté v režimu stand-by také spotřebovávají elektrickou energii. Proto se naučí vypínat je úplně, když je to vhodné.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Ekonomie Autor: Mgr. Petr Hartmann Název: NEZAMĚSTNANOST (popis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle

1. BAZILIŠEK. (Původní název AMÉBA ) Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka. Cíle 1. BAZILIŠEK (Původní název AMÉBA ) Žádný Žádné Dvůr, hřiště, lesní prostranství, louka 20 minut Hráči vytvoří 2 skupiny (vymyslet názvy viz Harry Potter). Každá skupina tvoří buňku. Stěnu vytvoří hráči,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ákladní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy na naší škole

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Gamifikujte Vaše firemní akce

Gamifikujte Vaše firemní akce Gamifikujte Vaše firemní akce Jste společnost, která realizuje trénink, workshop, nebo prostě chcete oživit firemní setkání? Využijte naše herní balíčky rozbal a hraj. Výhody: Kvalita zpracování Stručnost,

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prachatice, 19. března 2014 www.zdravamesta.cz/js Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními prostředky

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ROVNICE A NEROVNICE

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více