OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST"

Transkript

1 OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Počet stran 208

2 Obsah 1 ÚVOD EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI DEFINICE POUŽÍVANÝCH POJMŮ PŘEHLED POUŽÍVANÝCH ZKRATEK KONTAKTY Kontaktování ŘO v případě podezření na podvod či korupci PRÁVNÍ ZÁKLAD A DALŠÍ VÝCHOZÍ DOKUMENTACE Právní a metodický rámec na úrovni EU Evropské strukturální a investiční fondy Finanční nařízení a ochrana finančních zájmů Zadávání veřejných zakázek Veřejná podpora Procedurální pravidla Blokové výjimky a podpora de minimis Služby obecného hospodářského zájmu Právní a metodický rámec na úrovni ČR Veřejná podpora Zadávání veřejných zakázek Jednotné metodické prostředí pro programové období POLITIKA SOUDRŽNOSTI Evropský sociální fond ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Věcné zaměření Na jaké území se OPZ vztahuje Typy projektů podporovaných z OPZ Typologie z hlediska konkurence mezi projekty Ostatní typologie Rozlišení kolových a průběžných výzev OPRÁVNĚNOST ŽADATELE A PARTNERA PŘÍPRAVA A PŘEDLOŽENÍ PROJEKTU Pomůcky pro ověření/nastavení vnitřní konzistence projektu Projektový záměr jako povinnost projektů v uzavřených výzvách a projektů v PO4 s celkovými způsobilými výdaji nad 15 milionů Kč Ošetření rizika střetu zájmů členů Programových partnerství Zpracování žádosti o podporu Čestné prohlášení Přílohy žádosti Semináře a konzultace projektu Termín pro předkládání žádostí v rámci výzvy Podpis a podání žádosti o podporu Pravidla pro změny výzvy HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTU PŘÍPRAVA A VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU O POSKYTNUTÍ PODPORY Typy a obsah právních aktů Výzva k poskytnutí podkladů pro přípravu právního aktu...56 Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 2 z 208

3 13 PARTNERSTVÍ NA ÚROVNI PROJEKTU Oprávněnost partnerů Partneři s finančním příspěvkem Partneři bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství Smlouva o mezinárodní spolupráci se zahraničními partnery Způsobilé výdaje vzniklé partnerovi Změna partnera ÚZEMNÍ ZPŮSOBILOST PROJEKTŮ OPZ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A JEJICH DOKLADOVÁNÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ VČETNĚ FINANČNÍCH TOKŮ SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ ZMĚNY PROJEKTŮ MONITOROVÁNÍ NA ÚROVNI PROJEKTU Monitorovací indikátory Sankce při nesplnění cílových hodnot indikátorů Dělení indikátorů Sběr informací o dosažených hodnotách indikátorů Pravidla pro zápis údajů do ESF Bagatelní podpora účastníka projektu Indikátory výstupů a výsledků sledované a vykazované příjemci Indikátory, pro které si žadatelé stanovují cílové hodnoty v žádosti o podporu Ostatní sledované a vykazované indikátory Sledování parametrů týkajících se podpořených osob a související indikátory Sledované a na úrovni projektu vykazované indikátory, které se netýkají účastníků Zpráva o realizaci projektu Dotazník týkající se výsledků projektu v závěrečné zprávě o realizaci projektu Monitorování v době udržitelnosti PRAVIDLA PRO INFORMOVÁNÍ A KOMUNIKACI A VIZUÁLNÍ IDENTITA OPZ Povinnosti příjemců v oblasti informování a komunikace Komunikační aktivity a výstupy s vizuální identitou OPZ Povinné prvky vizuální identity OPZ a jejich technické parametry Znak EU Povinné odkazy Používání log Doplňující povinný odkaz pro projekty v investiční prioritě Sankce Sankce za nedodržování povinností u povinného plakátu Sankce za nedodržování povinností u dalších komunikačních aktivit a výstupů PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK Společná ustanovení pro zadávání zakázek Zásady zadávání zakázek v OPZ Určení předmětu a předpokládané hodnoty zakázky Rozdělení zakázek z hlediska působnosti zákona o veřejných zakázkách Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou nižší než Kč / Kč bez DPH Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 3 z 208

4 Zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou od Kč / Kč bez DPH a nedosahující Kč bez DPH pro služby a dodávky a v případě zakázek na stavební práce nedosahující Kč bez DPH Zadávání zakázek s předpokládanou hodnotou od Kč bez DPH pro služby a dodávky a v případě stavebních prací od Kč bez DPH Výzva k podání nabídek Jmenování komise Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a výběr vítězné nabídky Smlouva s dodavatelem Zrušení zadávacího/výběrového řízení Povinnost zrušit řízení Možnost zrušení řízení Zvláštní způsoby zadání zakázky Nedostatečný počet dodavatelů Zadavateli byla podána pouze jedna úplná nabídka Elektronické tržiště Dříve uzavřené smlouvy Zakázky odpovídající výjimkám ze zákona podle 18 a Opce Dodatečné služby a stavební práce a dodávky Elektronická aukce Zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách Povinnost součinnosti příjemce ve věci prověřování zadávání zakázek Prověřování před zahájením zadávání Prověřování před podpisem smlouvy Prověřování před podpisem dodatku ke smlouvě Dokumentace týkající se zadávacích řízení předkládaná ke zprávám o realizaci projektu Další dokumentace týkající se zadávacích řízení, která musí být k dispozici Důsledky porušení pravidel zadávání zakázek VEŘEJNÁ PODPORA A PODPORA DE MINIMIS Definice pojmu veřejná podpora a pravomoc v oblasti veřejné podpory Pravomoc v oblasti veřejné podpory Veřejná podpora v OPZ podle blokových výjimek Prahové hodnoty podpory Odvětví způsobilá k podpoře Motivační účinek Intenzita veřejné podpory Pojem malý a střední podnik Kumulace podpor Postup poskytovatele při poskytování podpory v režimu blokové výjimky Podpora na vzdělávání Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků Podpora pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků Podpora na zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením Podpora na uhrazení dodatečných nákladů na zaměstnávání pracovníků se zdravotním postižením Podpora na úhradu nákladů na asistenci poskytovanou znevýhodněným pracovníkům Investiční podpora určená malým a středním podnikům Podpora na inovace určená malým a středním podnikům Podpora v OPZ podle pravidla de minimis Obecná podpora de minimis (podpora dle nařízení č. 1407/2013) Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 4 z 208

5 Limity podpory Odvětví způsobilá k podpoře Kumulace podpor Postup poskytovatele při poskytování podpory de minimis Podpora de minimis v odvětví zemědělství Limity podpory Odvětví způsobilá k podpoře Kumulace podpor Postup poskytovatele při poskytování podpory de minimis Podpora de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury Limity podpory Odvětví způsobilá k podpoře Kumulace podpor Postup poskytovatele při poskytování podpory de minimis Podpora de minimis v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu Služby obecného hospodářského zájmu v OPZ Pojem a právní úprava Podpora de minimis v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu Limity podpory Odvětví způsobilá k podpoře Kumulace podpor Postup poskytovatele při poskytování podpory de minimis v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu Společná ustanovení o poskytování veřejné podpory a podpory de minimis v OPZ Povinnosti příjemce týkající se spolupráce s poskytovatelem při poskytování veřejné podpory/podpory de minimis partnerovi či dalšímu subjektu Důsledky porušení pravidel pro veřejnou podporu HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY Rovnost žen a mužů a nediskriminace Udržitelný rozvoj ŠÍŘENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTŮ EVALUACE PROJEKTŮ (VČETNĚ SEBEEVALUACE) Poskytování součinnosti při evaluaci programu a projektů Sebeevaluace projektů UDRŽITELNOST INTEGROVANÉ PŘÍSTUPY Integrované přístupy definované na národní úrovni Koordinovaný přístup k řešení sociálně vyloučených lokalit KONTROLY NA MÍSTĚ Kontroly před vydáním právního aktu Kontroly/audity po vydání právního aktu Audit vzorku operací UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU (VČETNĚ PŘEDČASNÉHO UKONČENÍ) Ukončení realizace projektu z iniciativy příjemce Řízení o odnětí dotace Předčasné ukončení realizace projektu ze strany ŘO mimo řízení o odnětí dotace Finanční vypořádání dle vyhlášky č. 52/2008 Sb DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ PRAVIDEL PLATNÝCH PRO PROJEKT Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 5 z 208

6 30.1 Výdaje projektů financovaných ex post, které prozatím nebyly schváleny jako způsobilé Výdaje projektů financovaných ex ante, které prozatím nebyly schváleny jako způsobilé Výdaje, které už byly schváleny jako způsobilé Specifické případy Identifikace pochybení a role ŘO Časté chyby a prevence nedostatků SEMINÁŘE A KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PODPOŘENÉHO PROJEKTU NÁMITKY A STÍŽNOSTI, OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍ ŘO Žádost o přezkum negativního závěru z fáze hodnocení a výběru projektů Jiné námitky týkající se procesu hodnocení a výběru projektů Námitky proti krácení dotace dle 14e rozpočtových pravidel Námitky proti kontrolnímu zjištění v protokolu o kontrole Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 6 z 208

7 1 Úvod Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost je dokument, který vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto řídicí orgán uvedeného operačního programu. Dokument je určen pro žadatele o podporu z Operačního programu Zaměstnanost a také pro příjemce této podpory, a to pro všechny bez ohledu na zaměření či další specifika projektu, na který by měla být či už byla podpora poskytnuta. Řídicí orgán může tento dokument revidovat vydáním nové verze. Platnost každé verze je vyznačena v zápatí tohoto dokumentu. Všechny verze jsou vždy k dispozici na portálu příjemci podpory jsou na vydání nové verze také upozorněni prostřednictvím informačního systému IS KP14+. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory pro oblasti: změny projektu, způsobilé výdaje, včetně jejich dokladování, finanční řízení projektu, včetně finančních toků, jsou vymezena ve specifických částech pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního Programu Zaměstnanost, protože se liší v závislosti na tom, jaký typ vykazování výdajů je v rámci konkrétní výzvy k předkládání žádostí o podporu pro jednotlivé projekty umožněn. (Každá výzva musí vždy přesně uvádět, kterými specifickými pravidly se projekty řídí. Ovšem toto neplatí v detailu verze specifické části pravidel, ale pouze v identifikaci konkrétní specifické části pravidel jako takové; pozn.: specifické části se liší ve svých názvech). Pokud by výzva umožňovala takové projekty, v nichž by se na určitou část projektu vztahovala jedna specifická část pravidel a na druhou část jiná specifická část pravidel, je vždy ve výzvě specifikováno, na které části projektu se konkrétní specifická část pravidel vztahuje. Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 7 z 208

8 2 Evidence změn oproti předchozí verzi Číslo vydání 1 Datum účinnosti Ověřil Kateřina Murlová Schválil Jiří Kinský Podpis a datum podpisu 1 X Kateřina Murlová Podpis a datum podpisu 2 X Podepsal(a): Katerina Murlova Podepsal(a): Kinský Jiří Mgr. (MPSV) Kapitola Stručný popis změny Popis změn není pro vydání č. 1 relevantní. Stručné zdůvodnění změn oproti předchozí verzi: Odůvodnění změn není pro vydání č. 1 relevantní. 1 Podpis může být připojen pouze elektronicky. 2 Podpis může být připojen pouze elektronicky. Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 8 z 208

9 3 Definice používaných pojmů Pojem 3E Absorpční kapacita Administrace platby Alokace Auditní orgán Celková alokace na programové období Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy Centrální registr podpor de minimis Certifikace Cílová hodnota indikátoru Čisté příjmy Vymezení Zásada řádného finančního řízení zahrnuje zásady účelnosti, efektivnosti (nebo také účinnosti) a hospodárnosti. Pojem 3E vychází z anglických ekvivalentů Effectiveness Efficiency Economy. Hospodárnost, efektivnost a účelnost definuje zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti operačního programu nebo subjektů (zejména potenciálních žadatelů) řádně využít prostředky poskytované z ESI fondů. Proces schvalování žádosti o platbu, zahrnující prvotní podání zjednodušené žádosti o platbu žadatelem, její kontrolu ze strany ŘO, včetně případného vrácení žádosti o platbu příjemci k dopracování, vystavení plné žádosti o platbu v podobě formuláře F1 manažerem ŘO, včetně generování souvisejících detailů platby, její schválení a proplacení příjemci. V případě administrace žádostí o platbu OSS a PO OSS k platbě na základě schválení F1 nedochází. Objem finančních prostředků z ESI fondů a zdrojů vnitrostátního spolufinancování určený pro členský stát, cíl, program či jeho součást, rok, případně výzvu. Orgán zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování systému řízení a kontroly programů a za vykonávání činností v souladu s čl. 127 obecného nařízení. Objem finančních prostředků přidělených dílčí programové úrovni na celé programové období. Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru / očištěné o flat rate (zjištěny jako celkové způsobilé výdaje po odečtení jiných peněžních příjmů a odečtení celkových způsobilých výdajů připadajících na příjmy dle čl. 61). Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis) vznikl k 1. lednu Cílem registru je vytvořit centrální systém pro evidenci podpor malého rozsahu (de minimis) poskytnutých na základě přímo použitelných předpisů EU. Správcem a provozovatelem Centrálního registru podpor malého rozsahu je Ministerstvo zemědělství České republiky a spolu-gestorem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Centrální registr je dostupný na adrese Certifikací výdajů se rozumí potvrzení správnosti údajů o vynaložených výdajích v souladu s předpisy EU a předpisy ČR, předložených řídicími orgány operačních programů Platebnímu a certifikačnímu orgánu. Výsledkem certifikace je zpracování a zaslání certifikátu o vynaložených výdajích spolu s výkazem výdajů a s žádostí o platbu Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi. Na úrovni projektů je definována cílová hodnota jako plán indikátoru, k jehož dosažení se žadatel o podporu zavázal vůči poskytovateli podpory včetně data, kdy má být hodnoty dosaženo. Rozdíl mezi výnosy zvýšenými o případnou zůstatkovou hodnotu investice a provozními náklady projektu v rámci celého referenčního období. Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 9 z 208

10 Pojem Dílčí indikátor Dodatečná žádost o platbu Dodavatel Dohoda o partnerství Dosažená hodnota indikátoru Dotace Elektronické tržiště Evaluace Evaluační jednotka Evropské strukturální a investiční fondy Vymezení Indikátor, který vzniká v rámci rozpadového pravidla z primárního indikátoru. Příjemce se k jeho hodnotám v projektové žádosti nezavazuje, ale pro potřeby detailního monitorování ho musí sledovat v rámci realizace projektu. Postup, kdy žádost o platbu vystavuje ŘO, zejména z důvodu odlišného posouzení postupu snížení způsobilých výdajů ze strany ÚOHS, OFS; pokud ŘO akceptuje stanovisko jiného subjektu, doplácí příjemci část způsobilých výdajů, která mu byla v rámci kontroly žádosti o platbu snížena. Fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce. Dokument vypracovaný členským státem za účasti partnerů v souladu s přístupem založeným na víceúrovňové správě, který stanoví strategii členského státu, priority a opatření pro účinné a efektivní využívání ESI fondů za účelem dosahování cílů strategie Evropa Hodnota naplnění indikátoru (a to v průběhu či po ukončení realizace programu/projektu). Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu nebo přírůstkový údaj dle povahy indikátoru a jeho definice. U hodnoty naplnění indikátoru se sleduje také datum, k němuž byly naměřené hodnoty indikátorů platné. V rámci dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota indikátoru. Peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel a za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané poskytovatelem příjemci dotace ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. a dále též peněžní prostředky z rozpočtu územních samosprávných celků poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel a za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace vydané poskytovatelem příjemci dotace ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. Pojem dotace má vazbu na pojem podpora, ale má užší vymezení, tzn. pojem podpora je obecnější pojem zahrnující např. i finanční nástroje. Jedná se o nenávratnou formu podpory. Webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání zakázek. Systém elektronických tržišť upravuje usnesení vlády ČR č. 343 ze dne Proces založený na důkladném sběru informací a na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro řízení implementace. Hodnocení tak přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky a při jejich čerpání. V případě evaluací v oblasti ESI fondů se hodnotí nastavení strategií, politik, programů a projektů, jejich design, implementace a účinky. Záměrem je vyhodnotit relevanci a naplnění cílů (účelnost), dosažení efektivity, hospodárnosti a udržitelnosti. Hodnocení se provádějí před zahájením programového období či vlastní realizace (ex ante), během nich (ad-hoc, ongoing nebo mid-term) a po nich (ex post). Na úrovni programů jsou ustavena evaluační pracoviště tzv. evaluační jednotky ŘO, které provádějí či zajišťují realizaci evaluačních aktivit. Fondy EU určené k realizaci Společného strategického rámce: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 10 z 208

11 Pojem Finanční plán integrované strategie Finanční plán projektu Finanční útvar Forma veřejné podpory Hodnocení projektů Horizontální principy Hospodářský subjekt Indikátorová soustava Indikátory Vymezení Finanční plán strategie ITI, CLLD, IPRÚ. Je zadáván nad úrovní jednotlivých operačních programů, ze kterých je financován, nicméně obsahuje i konkrétní finanční objem celkových výdajů, celkových způsobilých výdajů a požadovanou výši podpory z jednotlivých operačních programů. Dále obsahuje i předpokládaný finanční objem výdajů, které nebudou financovány z fondů ESIF. Finanční plán projektu je povinná datová oblast žádosti o podporu. Na žádosti o podporu může být zadán automaticky (pokud je na výzvě vyplněna šablona finančního plánu), nebo ručně žadatelem. U plateb typu ex ante je ve finančním plánu registrována jak požadovaná předpokládaná výše zálohy, tak předpokládaná částka vyúčtování. Kromě požadovaných částek žadatel ve finančním plánu též uvádí předpokládané datum požadované zálohy a předkládaného vyúčtování. U etapových projektů mají jednotlivé záznamy finančního plánu vazbu na příslušnou etapu. Útvar v rámci kapitoly státního rozpočtu, organizační složky státu nebo státního fondu, který provádí platby příjemcům z prostředků SR, resp. státního fondu, odpovídající podílu národního spolufinancování a podílu určeného na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU. Vyjádření podpůrného opatření navenek. Z čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie vyplývá, že veřejná podpora může nabývat jakýchkoliv forem. Příkladem mohou být dotace, úvěry se zvýhodněnou úrokovou sazbou, daňové úlevy apod. Část procesu schvalování projektů, která zahrnuje fáze: kontrola formálních náležitostí, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení a analýza rizik, které vykonává hodnotitel. Souhrnné označení pro oblasti, které musí být zohledněny v nastavení a implementaci ESI fondů v souladu s čl. 7 a 8 obecného nařízení, konkrétně se rozlišují 3 horizontální principy: podpora rovných příležitostí a nediskriminace, podpora rovnosti mezi muži a ženami a udržitelný rozvoj. Dle čl. 2 obecného nařízení jakákoli fyzická či právnická osoba a ostatní subjekty, které se podílejí na provádění pomoci z fondů ESI, s výjimkou členského státu při výkonu veřejných pravomocí Indikátorová soustava je ucelený a koherentní systém indikátorů programu/dohody o partnerství, který zahrnuje indikátory z úrovně projektů až na jednotlivé úrovně programu či Dohody o partnerství. Indikátorové soustavy slouží k průběžnému i následnému vyhodnocování naplňování stanovených cílů na jednotlivých úrovních implementace. Indikátorové soustavy programů jsou navázány na indikátorovou soustavu Dohody o partnerství. Indikátor je nástroj pro měření cíle/plánu, postupu či dosažených efektů jednotlivých úrovní implementace. Indikátor musí být přesně definován a tvoří jej kód, název, jasná definice, měrná jednotka včetně popisu způsobu měření, zdroj údajů, výchozí, cílová a dosažená hodnota. Pojem indikátor má stejný význam jako jeho český ekvivalent ukazatel. Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 11 z 208

12 Pojem Indikátory výstupu Integrovaná strategie rozvoje území Integrovaná územní investice Integrované nástroje Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný projekt Integrovaný přístup Investiční priorita Kategorie intervencí Vymezení Indikátory určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost. Podávají informace o okamžitých výstupech realizace jednotlivých operací/akcí/projektů v rámci programu. Jsou zpravidla vyjadřovány ve fyzikálních jednotkách či počtu kusů (jako např.: délka postavených železničních tratí v km, počet podpořených firem). Integrovaná strategie rozvoje území především vyhodnocuje problémy a potenciál regionu/vymezeného území a navrhuje jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření. Strategie má analytickou, strategickou a implementační část. Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI fondů. Řešené území představuje sídelní aglomerace či konurbace a jejich spádové území vymezené na základě funkčních vazeb. Počet ITI je v ČR vymezen počtem metropolitních oblastí (pražská-středočeská, brněnská, ostravská, plzeňská, hradecko-pardubická, ústeckochomutovská aglomerace a olomoucká aglomerace), z nichž každá může předložit ke schválení a realizaci pouze jednu integrovanou strategii. Nástroje pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území Integrovaná územní investice (ITI), Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os/priorit jednoho či více programů ESI fondů. Nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI fondů. Řešené území představuje jádrové město a jeho spádové území vymezené na základě funkčních vazeb. Typ projektu, který je realizovaný v rámci integrovaného nástroje a který naplňuje integrovanou strategii rozvoje území. Princip věcné (vhodně a logicky provázané a potřebné tematické/sektorové intervence), územní (realizace intervencí ve vhodném, geograficky a ekonomicky spojitém území) a časové (realisticky připravený harmonogram a časové a věcné sladění předpokládaných intervencí) provázanosti intervencí realizovaných na základě integrované strategie rozvoje území. Priority specifikované ve specifických nařízeních k EFRR, ESF a FS, které naplňují jednotlivé tematické cíle definované v obecném nařízení a které mohou být z daného fondu podporovány. Statistický nástroj EK definovaný v čl. 96 (2) obecného nařízení a čl. 8 (2) nařízení o EÚS, který blíže identifikuje charakter operací podporovaných z ESI fondů z hlediska různých aspektů. Klasifikace kategorií intervencí zahrnuje celkem 8 dimenzí, konkrétně oblast intervence, forma financování, typ území, mechanismus územního plnění, tematický cíl (pouze pro EFRR a FS), vedlejší téma ESF (pouze pro ESF), ekonomická aktivita a lokalizace. Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 12 z 208

13 Pojem Komplementarita Komunitně vedený místní rozvoj Koordinovaný přístup k řešení sociálně vyloučených lokalit Vymezení Vazba mezi programy spolufinancovanými z ESI fondů, mezi programy ESI fondů a unijními nástroji či národními programy, mezi programy cíle 1 a cíle 2 ESI fondů, v rámci kterých jsou zamýšlené obdobné, související či navazující intervence, které se vzájemně kombinují a doplňují. Doplňkovost lze charakterizovat z pohledu (hlediska): a) sektorového, kdy dochází k doplňkovosti intervencí v rámci ucelené oblasti, případně sektoru, b) územního, kdy dochází k doplňkovosti intervencí zacílených na rozdílný typ území, c) příjemce/žadatele, kdy dochází k doplňkovosti intervencí zacílených na rozdílný typ příjemce/žadatele, přičemž některé vazby mohou být chápány kombinací více hledisek. Cílem je využit potenciálu vzniklého možností doplňkově (kombinací podpor) naplnit tematické cíle, příp. Strategii Vzájemnou koordinací tak dojde ke komplexnějšímu zajištění potřeb/cílů. Dílčím cílem je i paralelně zabraňovat překryvům v navrhovaných opatřeních/operacích. Komplementarita je sledována pro potřeby hodnocení Dohody o partnerství a jednotlivých programů. Komplementarita nevyžaduje podmíněnost realizace komplementární intervence, může být realizována samostatně. U komplementarit nebude vyžadována konkrétní návaznost dvou a více projektů. Nástroj pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje území na místní úrovni. Organizace místního partnerství zastupující veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy (skupiny občanů, neziskové organizace, subjekty soukromé podnikatelské sféry, subjekty veřejné správy, obce, svazky obcí apod.), přičemž na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv. Strategické plány sociálního začleňování jsou vyhrazeny pro řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit komplexním způsobem, tj. řeší následující oblasti: zaměstnanost, bydlení, sociální služby, vzdělávání a bezpečnost. Důležitým aspektem implementace projektů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování je realizace věcně i časově koordinovaných projektů z OPZ, IROP a OP VVV za metodické podpory ÚV ČR/Agentury pro sociální začleňování (ASZ), včetně přímé facilitační podpory procesů zaměstnanci ASZ na místě. Pro projekty realizované ve vyloučených lokalitách je řešené území zpravidla definováno územním obvodem obce s rozšířenou působností (řešení všech sociálně vyloučených lokalit v daném území) na základě dohody místních aktérů může být však řešené území upraveno (rozšířeno = společný postup např. pro území 2 obcí s rozšířenou působností nebo zúženo = řešení jen části území obce s rozšířenou působností). Území vyčleněná pro podporu v rámci Strategického plánu sociálního začleňování se nesmějí překrývat. V případě OPZ je tento nástroj využíván v rámci implementace prioritní osy 2, investiční priority 2.1 (Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti) - jedná se však pouze o jeden ze způsobů, jak projekty v této investiční prioritě implementovat. V případě podpory zaměstnatelnosti mohou být určité aktivity, zejména z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a veřejných služeb zaměstnanosti, tj. z oblasti prioritní osy 1, řešeny také v oblasti dotýkající se sociálně vyloučených lokalit, v těchto případech se ovšem nejedná o integrovaný nástroj. Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 13 z 208

14 Pojem Křížové financování Limit čerpání pro rok n+3 Metodické doporučení Metodický pokyn Milníky Míra (intenzita) veřejné podpory Místní akční skupina Monitorovací výbor Monitorování Vymezení Princip křížového financování umožňuje v projektech spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu v rámci limitu 10 % finančních prostředků poskytovaných EU na prioritní osu operačního programu financovat tu část operace, jejíž náklady jsou způsobilé pro poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a naopak. Musí být dodržena pravidla způsobilosti uplatňovaná na daný fond a takto financované výdaje musí být nezbytné k uspokojivému provedení operace a přímo s ní souviset. Křížové financování není platné pro programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce. Minimální objem finančních prostředků, které musí být předloženy v žádostech o průběžnou platbu EK, aby bylo naplněno pravidlo n+3 v daném roce implementace. Jinými slovy, jedná se o výši ročního závazku pro rok n, kterou je potřeba vyčerpat do konce roku n+3, sníženou o předběžné platby. Metodický dokument pro některou z oblastí implementace ESI fondů, který je pro jednotlivé OP pouze pomůckou, nepředstavuje závazná pravidla. Závazný metodický dokument upravující význačné oblasti implementace ESI fondů. Milníky jsou průběžné cíle pro prioritní osy/priority Unie, které vyjadřují zamýšlený pokrok naplánovaný k určitému termínu. Milníky jsou pro každý operační program/program rozvoje venkova stanoveny Procentuální podíl způsobilých výdajů, který může být kompenzován prostřednictvím veřejných prostředků. Místní akční skupina navrhuje a provádí strategii komunitně vedeného místního rozvoje v souladu s čl obecného nařízení. MAS může mít buď formu partnerství s právní subjektivitou, kdy se partneři spojí v rámci vytvoření společné struktury, nebo může mít formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky právnické osoby na základě smluv mezi touto právnickou osobou a partnery. MAS v ČR sdružuje Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s., jež je partnerem na národní úrovni pro spolupráci s dalšími subjekty, jejichž činnost se dotýká rozvoje venkova. Výbor, jehož úkolem je posuzovat provádění programu. Monitorovací výbor plní funkce v souladu s čl. 49 obecného nařízení a dále specificky dle čl. 110 obecného nařízení, resp. čl. 74 nařízení o EZFRV, nebo čl. 113 nařízení o ENRF. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci příslušných řídicích a koordinačních subjektů a partnerů (např. odbory ministerstev, partnerská ministerstva, kraje, obce, nestátní neziskové organizace apod.). Monitorování je nedílnou součástí jak projektového a programového cyklu, tak i realizace Dohody o partnerství. Cílem monitorování je průběžné sbírání, třídění, agregování, ukládání dat a informací a zjišťování stavu a pokroku v realizaci projektů, operačních programů či Programu rozvoje venkova a Dohody o partnerství a porovnávání získaných informací s výchozími hodnotami a předpokládaným plánem, i po jeho realizaci (např. indikátory výsledků). Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání projektu/programu/dohody o partnerství. Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 14 z 208

15 Pojem Náklad Národní číselník indikátorů pro programové období Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství Národní spolufinancování Nesrovnalost Nezpůsobilé výdaje Vymezení V peněžních jednotkách vyjádřená spotřeba ekonomického zdroje, která je obvykle spojená se současným nebo budoucím výdajem peněz. Ve finanční terminologii jde o snížení hodnoty aktiv nebo zvýšení pasiv. NČI definuje po metodické a technické stránce soubor schválených indikátorů (včetně všech povinných parametrů tedy požadovaných dat indikátorů). Jedná se o nástroj, který v případě nutnosti umožňuje reagovat na potřeby programů a systému monitorování a evaluace. Správcem NČI je MMR-NOK. Centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z ESI fondů v ČR v programovém období V uvedené oblasti je partnerem pro Evropskou komisi za ČR, zabezpečuje řízení Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem monitorovacího systému MS2014+, je metodickým orgánem v oblasti implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity. Souhrnné označení pro národní veřejné zdroje a národní soukromé zdroje, pokud je soukromé financování zapojeno do národního spolufinancování. (V případě OPZ jsou soukromé zdroje vždy součástí národního spolufinancování, označují se proto v MS2014+ jako "národní soukromé zdroje"; označení "soukromé zdroje" není pro OPZ využíváno, protože v MS2014+ identifikuje soukromé zdroje, které do národního spolufinancování zahrnuty nejsou.) Porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. V případě vyměření odvodu za PRK dle zákona o rozpočtových pravidlech a dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zásadně platí, že v důsledku PRK došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje. Za nesrovnalost se však nepokládá provedení neoprávněného výdaje OSS za předpokladu, že dojde k odhalení tohoto neoprávněného výdaje a provedení dostatečné finanční opravy před schválením žádosti o platbu ze strany ŘO. Za nesrovnalost se dále nepokládá provedení neoprávněného výdaje na úrovni příjemce, pokud se jedná o dotaci poskytovanou v režimu ex ante a zároveň za předpokladu, že dojde k odhalení tohoto neoprávněného výdaje a provedení dostatečné finanční opravy před schválením žádosti o platbu. Tyto případy však představují podezření na PRK a jsou předávány příslušným orgánům finanční správy. Trestný čin spáchaný v souvislosti s realizací programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se vždy považuje za nesrovnalost. Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z ESI fondů, neboť nejsou v souladu s příslušnými předpisy EU, národními pravidly nebo dalšími pravidly stanovenými příslušným poskytovatelem podpory či podmínkami právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 15 z 208

16 Pojem Nositel integrovaného nástroje Operace Organizační složka státu Partneři dle čl. 5 obecného nařízení Platba ex ante Platba ex post Platební a certifikační orgán Počáteční předběžná platba Vymezení Odpovědný subjekt, zajišťující ve vymezeném území činnosti za účelem přípravy, schválení, realizace a vyhodnocování integrované strategie rozvoje území. V případě CLLD se jedná o MAS. V případě ITI a IPRÚ je nositelem IN (1) jádrové město aglomerace, (2) dobrovolný svazek obcí, (3) města, která podepíší smlouvu o právech a povinnostech při přípravě a realizaci integrované strategie, nebo (4) města, která uzavřou smlouvu dle předchozí varianty při zakomponování principu vedoucího partnera, jenž bude zmocněn k předem určeným jednáním při realizaci integrované strategie. Souhrnné označení pro projekt, smlouvu, opatření nebo skupinu projektů, které byly vybrány řídicím orgánem dotyčného operačního programu či Programu rozvoje venkova nebo z jeho pověření v souladu s kritérii pro dotyčný program a které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit, k nimž se vztahují. Ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky, Technologická agentura České republiky a jiné orgány, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. OSS není právnickou osobou a její jednání je jednáním státu. Pravidla financování OSS stanoví zákon o rozpočtových pravidlech a při realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků z rozpočtu EU postupuje v souladu s pravidly nastavenými ŘO pro daný OP a dalšími závaznými metodickými dokumenty. OSS hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví správce kapitoly SR, a její příjmy a výdaje jsou příjmy a výdaji SR. Každá OSS je povinna zřídit u České národní banky jeden příjmový a jeden výdajový účet SR, pokud MF neschválí OSS výjimku. Subjekty zapojené do přípravy, monitorování a evaluace implementace Dohody o partnerství a programů v souladu s čl. 5 obecného nařízení a delegovaným aktem pro kodex chování. Postup, kdy příjemce obdrží platbu předem (zpravidla po uzavření právního aktu o poskytnutí/převodu podpory), než doloží jakýkoliv výstup/aktivitu projektu. Takto poskytnutou zálohovou platbu následně příjemce vyúčtuje. Postup, kdy příjemce může předložit zjednodušenou žádost o platbu až po realizaci projektových aktivit (nebo jejich části) se současným doložením příslušných dokladů, prokazujících úhradu vynaložených výdajů. Orgán zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU a certifikaci výdajů v souladu s čl. 126 obecného nařízení. Jedná se o finanční prostředky, které představují určité procento z celkové alokace programu na programové období a které EK poskytuje členskému státu, konkrétně na účet Platebního a certifikačního orgánu, ve splátkách v letech 2014, 2015 a Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 16 z 208

17 Pojem Podnik Podpora Poskytnutí podpory Poskytovatel podpory Pravidlo n+3 Právní akt o poskytnutí/převodu podpory Princip partnerství Vymezení Vymezení žadatele/příjemce jako podniku ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU nezávisí na jeho právním postavení (zda byl zřízen podle veřejného nebo soukromého práva), na způsobu jeho financování nebo ekonomické povaze (tzn. na tom, zda vytváří či nevytváří zisk). Rozhodující pro to, aby byl příjemce považován za podnik, je skutečnost, zda vykonává ekonomickou činnost, což je činnost spočívající v nabídce zboží a/nebo služeb na určitém trhu. Podnikem tak může být spolek, obec, nebo akciová společnost. Pojem podnik ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU nelze zaměňovat s pojmem podnik podle českého práva. Pojem, který vyjadřuje obecně příspěvek příjemci z EU (fondů ESI) a národních zdrojů, dále se dělí na návratnou podporu (rizikový kapitál, půjčky, záruky atd.) a nenávratnou podporu (viz pojem dotace). Tato podpora se dále člení dle zdrojů financování (viz pojem zdroj financování), zastoupení jednotlivých zdrojů financování pak určují poměry financování. Podpora se považuje za poskytnutou v okamžiku, kdy podnik získá podle právního aktu o poskytnutí/převodu podpory na podporu právní nárok, a to bez ohledu na to, kdy byla podpora danému podniku vyplacena. Poskytovatelem podpory se rozumí ústřední orgán státní správy nebo jiný subjekt určený zákonem, který může na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, poskytnout dotaci nebo návratnou finanční pomoc z veřejných zdrojů. Kontrolní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků z ESI fondů dle čl. 86 a 136 obecného nařízení. Jedná se o alokaci na rok n, která musí být vyčerpána do konce roku n+3. V případě nesplnění této podmínky hrozí ztráta nevyčerpaných finančních prostředků, v terminologii EU tzv. automatické zrušení závazku, neboli snížení alokace roku n o nevyčerpané finanční prostředky a nemožnost jejich následného využití v rámci čerpání ESI fondů členským státem, v tomto případě Českou republikou, resp. dotčeným programem. Právní akt, ve kterém je stvrzeno poskytnutí/převod podpory subjektem poskytujícím podporu vůči příjemci. Blíže specifikuje podmínky poskytnutí/převodu podpory. Dle vztahu a charakteru poskytovatele podpory a příjemce může mít různou formu, např. rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovení výdajů, smlouva o financování, dohoda o financování. V souladu s obecným nařízením zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. Partneři by měli být aktivně zapojeni v celém cyklu programu v přípravě, provádění, monitorování a hodnocení programu. Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 17 z 208

18 Pojem Prioritní osa Pro rata vzorec Proces schvalování projektů Profil zadavatele Program (Operační program/program rozvoje venkova) Projekt Předfinancování Přehled zdrojů financování Přeplatek Příjem Vymezení Základní stavební jednotka operačního programu spolufinancovaného z ESI fondů. Dle příslušných ustanovení obecného nařízení i specifických nařízení k jednotlivým fondům prioritní osa naplňuje jeden nebo více investičních / jeden nebo více tematických cílů. Dle příslušných ustanovení obecného i specifických nařízení k jednotlivým fondům je prioritní osa spolufinancovaná z jednoho nebo více fondů. Prioritní osa je pojem platný pro operační programy spolufinancované z EFRR, ESF a FS, priorita Unie je pojem platný pro operační program spolufinancovaný z ENRF a program spolufinancovaný z EZFRV. Určuje poměry, ve kterých se finanční data projektu (poměry financování, finanční plán, detaily plateb) rozdělují mezi více kategorií regionu. Celý proces schvalování projektů od podání žádosti o podporu na řídicí orgán do vydání/podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Elektronický nástroj definovaný dle 17 písm. w) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání zakázek. Základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority pro čerpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF v programovém období , kterých chce členský stát v dané tematické oblasti/prioritě dosáhnout a jakým způsobem, s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii Unie. Jedná se o závazný dokument pro řídicí orgán daného programu vůči Evropské komisi. Ucelený soubor aktivit financovaných z operačního programu či Programu rozvoje venkova, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně definovaných, měřitelných cílů. Projekt je realizován v určeném časovém horizontu podle zvolené strategie a s daným rozpočtem. Předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, prostředky ze SR, resp. státního fondu. V praxi to znamená, že příjemci obdrží prostředky SR, resp. státního fondu, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a po vynaložení tohoto výdaje jsou prostředky z rozpočtu EU převedeny z účtu PCO na příjmový účet příslušné OSS. Přehled zdrojů financování je součást strukturovaných dat projektu, kde je zachycena konkrétní výše jednotlivých zdrojů financování během životního cyklu projektu. Dále je tento přehled zdrojů financování v konkrétní výše pro jednotlivé zdroje v MS2014+ zobrazen i pro operační program a jeho části, globální grant, finanční nástroj, integrované strategie. Část podpory vracená příjemcem mimo režim vratek, např. z důvodu vyplacení vyšší zálohy z ŘO, než činí finální vyúčtování příjemce. Je vždy registrován jako záporná částka a související detail platby má příznak "přeplatek". Přírůstek peněžních prostředků nebo peněžních ekvivalentů bez ohledu na účel jejich použití. Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 18 z 208

19 Pojem Příjemce Příspěvek Unie Refundace Riziko Rovné příležitosti Rozpočtová skladba Řídicí orgán Řízení rizik Vymezení Veřejný nebo soukromý subjekt zodpovědný za zahájení, realizaci či udržení operace spolufinancované z ESI fondů, který na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a při splnění v něm stanovených podmínek předkládá ŘO nebo zprostředkujícímu subjektu nebo platební agentuře žádost o platbu (resp. jednotnou žádost o dotaci) a přijímá nárokované finanční prostředky z veřejných rozpočtů. Část podpory poskytnuté dané operaci/programu z fondů ESI. Dělí se dále dle konkrétních fondů ESI na Fond soudržnosti (FS), Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Evropský sociální fond podpora zaměstnanosti mladých (YEI), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (ENZRV), Evropský námořní rozvojový fond (ENRF). Proplacení prostředků státního rozpočtu z fondů ESI, které byly použity v rámci předfinancování operací: Realizuje PCO na základě předložených a schválených souhrnných žádostí o platbu. Riziko je chápáno jako událost, resp. jev, který může svým negativním působením vést k nesplnění nebo pouze k částečnému naplnění hlavního cíle programu a tím ovlivnit schopnost ŘO dosáhnout očekávaného výsledku a tím i naplňování cílů Dohody o partnerství. Princip rovných příležitostí patří mezi základní horizontální priority (témata) EU. Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny, jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol aj., souhrnně skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Zvláštní důraz je kladen na naplňování principu rovných příležitostí žen a mužů. Jednotné třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, které se uplatňuje v rozpočtech organizačních složek státu, při sledování plnění státního rozpočtu, při sledování čerpání rezervního fondu organizačních složek státu, v rozpočtech státních fondů, při pohybech na účtech státních finančních aktiv, při pohybech na účtech pro řízení státního dluhu a při plánovaných a skutečných pohybech na účtech rozpočtů a ostatních peněžních fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí s výjimkou fondu cizích prostředků, fondu sdružených prostředků a fondu podnikatelské činnosti. Orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění operačního programu nebo Programu rozvoje venkova v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Funkcemi řídicího orgánu operačního programu spolufinancovaného z EFRR, ESF, FS a ENRF může být pověřen celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy nebo veřejný či soukromý subjekt, v případě Programu rozvoje venkova spolufinancovaného z EZFRV se může jednat o veřejný nebo soukromý subjekt působící na celostátní nebo regionální úrovni nebo samotný členský stát. Řídicí orgán vykonává činnosti v souladu s čl. 125 obecného nařízení, resp. čl. 66 nařízení o EZFRV. Řízení rizik je proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich sledování, přijímání opatření, která vedou k omezení podstupovaných rizik. Řízení rizik v sobě zahrnuje i odpovědnost za podstoupená rizika a proces neustálého zefektivňování celého systému řízení rizik. Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 19 z 208

20 Pojem Seznam operací Specifický cíl Společné indikátory Společný strategický rámec Správce MS2014+ Stav finančních prostředků Stav platby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strukturální fondy Subjekty koordinace a horizontálních aktivit Synergie Tematické cíle Tematický přístup Vymezení Seznam všech operací podpořených z evropských strukturálních a investičních fondů v období je veřejně přístupný na centrálních stránkách pro ESI fondů provozovaných MMR-NOK. Sestava je generována vždy na začátku kalendářního měsíce a obsahuje kompletní seznam projektů s uvedením názvů a částkou, kterou byl projekt podpořen. Do seznamu jsou zahrnuty všechny operace, na něž byl uzavřen právní akt. Zamýšlená změna, které má být dosaženo prostřednictvím aktivit v rámci investiční priority. Indikátory výstupu a výsledku (v případě fondu EZFRV i dopadu) stanovené z úrovně Evropské komise za účelem agregace informací v členské zemi a napříč všemi členskými zeměmi EU. Seznam společných indikátorů je definován v rámci specifických nařízení. Indikátory z tohoto seznamu musí být v rámci soustavy využívány u všech intervencí tam, kde je to vhodné. Seznam společných indikátorů a jejich definic je automaticky součástí NČI Dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro ESI fondy, zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z jednotlivých ESI fondů, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování ESI fondů s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU. Subjekt pověřený nastavením a správou MS2014+ a odpovědný za technické řešení a funkčnost MS Objem finančních prostředků v určitém časovém okamžiku implementace programu a jednotlivých úrovní programu, resp. realizace jednotlivých operací. Stav platby zachycuje časový vývoj administrace platby je registrován na formuláři žádosti o platbu a je jedním z atributů umožňujících monitoring administrace plateb. Integrovaná a víceodvětvová strategie místního rozvoje zaměřená na konkrétní subregionální oblasti území působnosti MAS definovaná čl. 33 obecného nařízení. Jedna z forem integrované strategie rozvoje území. Dílčí fondy EU, určené na podporu politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti, tj. Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. MMR-NOK, Auditní orgán, Platební a certifikační orgán, Centrální kontaktní bod sítě AFCOS. Věcná vazba mezi dvěma a více projekty předloženými do dvou či více programů stejným nebo více žadateli/příjemci, jejichž současné, resp. bezprostředně návazné působení má potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů každého z projektů realizovaného odděleně. Efektivní koordinace těchto vazeb prostřednictvím funkčních koordinačních mechanismů znásobuje příspěvek k naplňování cílů jednotlivých programů ESIF a strategických cílů Dohody o partnerství. Synergie jsou sledovány z úrovně projektů a představují základ pro sledování na úrovni programů a také Dohody o partnerství. Tematické cíle vymezené v čl. 9 obecného nařízení. Jedná se o plošnou intervenci v rámci jedné prioritní osy programu ESI fondů. Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: Strana: 20 z 208

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI PRO SPECIFICKÝ CÍL 2 POTRAVINOVÁ DEPRIVACE OSOB A DOMÁCNOSTÍ VE VÁŽNÉ SOCIÁLNÍ NOUZI A SPECIFICKÝ CÍL 3 MATERIÁLNÍ

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ŘÍDICÍ DOKUMENTACE PROGRAMŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období

Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období Územní dimenze a využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 Mgr. Jelena Kriegelsteinová ředitelka Odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Jednání

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 2 Datum účinnosti: 1. 6. 2015 Počet stran 219 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Pravidla pro realizaci projektů

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Pravidla pro realizaci projektů Pravidla pro realizaci projektů Obsah Obecné podmínky realizace projektů Pravidla řízení projektů Pravidla pro publicitu projektů Horizontální principy Veřejná podpora Indikátory Obecné podmínky I. Finanční

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 3 Datum účinnosti: 1. 11. 2015 Počet stran 222 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Odstraněno: 40796/2015 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

PRAVIDLA PRO REALIZACI PROJEKTŮ

PRAVIDLA PRO REALIZACI PROJEKTŮ 1 PRAVIDLA PRO REALIZACI PROJEKTŮ Obecné podmínky realizace projektů Pravidla řízení projektů Pravidla pro publicitu projektů Horizontální principy Veřejná podpora Indikátory 2 OBECNÉ PODMÍNKY Finanční

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 6 Datum účinnosti: 1. 5. 2017 Počet stran 229 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 5 Datum účinnosti: 1. 10. 2016 Počet stran 232 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE ZAJIŠŤUJÍCÍ VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z OPZ SE SKUTEČNĚ PROKAZOVANÝMI VÝDAJI

PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE ZAJIŠŤUJÍCÍ VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z OPZ SE SKUTEČNĚ PROKAZOVANÝMI VÝDAJI PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE ZAJIŠŤUJÍCÍ VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z OPZ SE SKUTEČNĚ PROKAZOVANÝMI VÝDAJI Číslo vydání: 5 Datum účinnosti: 1. 10. 2016 Počet stran 76 Obsah 1 ÚVOD... 4 2 EVIDENCE ZMĚN

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Česká republika v programovém období 2014 2020, integrované nástroje Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 - 18,9% 26,69 mld. 21,64

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY

PODPORA PROGRAMU ASISTENCE PREVENCE KRIMINALITY Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA PROGRAMU

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACI

PODPORA PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACI Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko chomutovské aglomerace vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního Programu Zaměstnanost PODPORA PROSTUPNÉHO

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

Evropské fondy výzvy a řešení Představení Dohody o partnerství

Evropské fondy výzvy a řešení Představení Dohody o partnerství Evropské fondy výzvy a řešení Představení Dohody o partnerství Brno, 24. 4. 2014 Obsah prezentace 1. Úvod základní informace o celkovém rámci příprav 2. Příprava Dohody o partnerství 2014 2020 3. Příprava

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

VÝZVU Předaplikační výzkum

VÝZVU Předaplikační výzkum Č. j.: MSMT 37451/2016 V Praze dne ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Předaplikační výzkum k předkládání žádostí

Více

PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE ZAJIŠŤUJÍCÍ VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z OPZ SE SKUTEČNĚ PROKAZOVANÝMI VÝDAJI

PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE ZAJIŠŤUJÍCÍ VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z OPZ SE SKUTEČNĚ PROKAZOVANÝMI VÝDAJI PŘÍRUČKA PRO HODNOTITELE ZAJIŠŤUJÍCÍ VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z OPZ SE SKUTEČNĚ PROKAZOVANÝMI VÝDAJI Číslo vydání: 4 Datum účinnosti: 1. 6. 2016 Počet stran 75 Obsah 1 ÚVOD... 4 2 EVIDENCE ZMĚN

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI---

---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI--- Magistrát města Pardubic (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI---

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI--- Magistrát města Pardubic (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 4 Datum účinnosti: 1. 6. 2016 Počet stran 230 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE Přehled změn k 15. červnu

Více

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I.

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I. MAS 21 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 2020 vyhlašuje 5. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 7 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA CELÉ OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU VZOR VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Úvodní strana dokumentu

Více

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace)

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace) Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské (dále jen ZS ITI ostravské ) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VYBUDOVÁNÍ

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů 5. května 2016, Praha 1 Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. května 2016, Praha 5. května 2016, Praha 2 Globální pohled na evropské

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 18. a 19. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 9. 11.2. 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů 1 Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03.1 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava verze

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce

Pravidla pro žadatele a příjemce Operační program PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze: 3.1 Datum vydání: 14. 12. 2016 Datum účinnosti: 14. 12. 2016 Strana 1 z 282 Vydalo: Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy, Odbor evropských fondů

Více

Příprava území Jihomoravského kraje na programové období Novinky v novém programovém období

Příprava území Jihomoravského kraje na programové období Novinky v novém programovém období Příprava území Jihomoravského kraje na programové období 2014-2020 Novinky v novém programovém období Obsah prezentace Územní dimenze / integrované přístupy Regionální akční plán Strategie regionálního

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

MAS Český les IROP Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství

MAS Český les IROP Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství MAS Český les, z.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Český les na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o.

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů České Budějovice 6. 1. 2011 Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Program

Více

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 4. 11. 2014, Praha Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 4. 11. 2014, Praha Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 4. 11. 2014, Praha Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IV.2.1 Popis opatření posílení spolupráce MAS mezi

Více

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů Globální granty Olomouckého kraje na léta 2007-2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem: MŠMT ČR spolufinancování bude

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR číslo 27 ze dne 1. prosince 2016 ke kritériím pro výběr operací Operačního programu Praha pól růstu ČR v případě finančních

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I.

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I. MAS Hanácké Království, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Hanácké Království na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 6.9. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky IROP celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR

Více

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Program Horizontální témata ve strukturálních fondech 2007

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Mgr. Adéla Hájková 14. 9. 2016 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Programové období Informace Auditního orgánu. Pracovní skupina k rozpracování programů

Programové období Informace Auditního orgánu. Pracovní skupina k rozpracování programů Programové období 2014 2020 Informace Auditního orgánu Pracovní skupina k rozpracování programů 2014-2020 15.8.2014 Obsah Ověření určení orgánů audit designace Auditní činnost 2 Audit designace - východiska

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina Stolové hory, z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Stolové hory, z. s., na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek V Karlových Varech dne 14.6.2017 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Příloha 33b Strategický realizační plán na rok n (tisková verze pro MV)

Příloha 33b Strategický realizační plán na rok n (tisková verze pro MV) Příloha 33b Strategický realizační plán na rok n (tisková verze pro MV) Příloha 1 Metodického stanoviska č. 4 k MP monitorování Příloha 33b Strategický realizační plán na rok n (tisková verze pro MV) Titulní

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více