PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí Verze 2 Znění účinné d:

2 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd A.2 Definice pužívaných pjmů a zkratek A.2.1 Definice pužívaných pjmů A.2.2 Seznam zkratek A.3 Právní základ a další výchzí dkumentace A.4 Kntakty B. Obecná pravidla...18 B.1 Způsbilst výdajů B.1.1 Věcná způsbilst výdaje B.1.2 Přiměřenst výdaje B.1.3 Časvá způsbilst výdaje B.1.4 Místní způsbilst výdaje B.2 Pravidla způsbilsti pr některé druhy výdajů B.2.1 Přímé realizační výdaje B.2.2 Prjektvá příprava, autrský a technický dzr B.2.3 Daň z přidané hdnty B.2.4 Osbní náklady B.2.5 Přízení nemvitstí B Nákup nemvitsti B.2.6 Prpagační patření B Limity způsbilsti výdajů na publicitu a prpagaci B.2.7 Kategrie veřejné pdpry specifikující způsbilst výdajů B.3 Nezpůsbilé výdaje B.4 Mdel hdncení žádsti pdpru B.5 Právní režim předmětu pdpry B.5.1 Právní vztah k předmětu pdpry a prvzvání B.5.2 Právní stav předmětu pdpry B.6 Priritní sy a specifické cíle B.6.1 Priritní sa 1: Zlepšvání kvality vdy a snižvání rizika pvdní B Priritní sa 1, specifický cíl 1.1: Snížit mnžství vypuštěnéh znečištění d pvrchvých i pdzemních vd z kmunálních zdrjů a vns znečišťujících látek d pvrchvých a pdzemních vd B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry) B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B Specifické nezpůsbilé výdaje: B Priritní sa 1, specifický cíl 1.2: Zajistit ddávky pitné vdy v dpvídající jaksti a mnžství B Typy pdprvaných prjektů a aktivit: Stránka 2 z 185

3 B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Specifické nezpůsbilé výdaje: B Priritní sa 1, specifický cíl 1.3: Zajistit pvdňvu chranu intravilánu B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické nezpůsbilé výdaje B Priritní sa 1, specifický cíl 1.4: Pdpřit preventivní prtipvdňvá patření B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické nezpůsbilé výdaje B.6.2 Priritní sa 2: Zlepšvání kvality vzduší v lidských sídlech B Priritní sa 2, specifický cíl 2.1: Snížit emise z lkálníh vytápění dmácnstí pdílející se na expzici byvatelstva nadlimitním kncentracím znečišťujících látek B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Priritní sa 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacinárních zdrjů pdílející se na expzici byvatelstva nadlimitním kncentracím znečišťujících látek B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B Priritní sa 2, specifický cíl 2.3: Zlepšit systém sledvání, hdncení a předpvídání vývje kvality vzduší a suvisejících meterlgických aspektů B Typy pdprvaných prjektů a aktivit: B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B.6.3 Priritní sa 3: Odpady a materiálvé tky, eklgické zátěže a rizika B Priritní sa 3, specifický cíl 3.1: Prevence vzniku dpadů B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry Stránka 3 z 185

4 B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Priritní sa 3, specifický cíl 3.2: Zvýšit pdíl materiálvéh a energetickéh využití dpadů 46 B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Priritní sa 3, specifický cíl 3.3: Rekultivvat staré skládky B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Priritní sa 3, specifický cíl 3.4: Dknčit inventarizaci a dstranit eklgické zátěže 51 B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Priritní sa 3, specifický cíl 3.5: Snížit envirnmentální rizika a rzvíjet systémy jejich řízení B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B.6.4 Priritní sa 4: Ochrana a péče přírdu a krajinu B Priritní sa 4, specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu chrany nárdně významných chráněných území B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry) B Frma a výše pdpry B Kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B Priritní sa 4, specifický cíl 4.2: Psílit bidiverzitu B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): Stránka 4 z 185

5 B Frma a výše pdpry B Kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Priritní sa 4, specifický cíl 4.3: Psílit přirzené funkce krajiny B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry) B Frma a výše pdpry B Kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Priritní sa 4, specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prstředí v sídlech B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B.6.5 Priritní sa 5: Energetické úspry B Priritní sa 5, specifický cíl 5.1: Snížit energeticku nárčnst veřejných budv a zvýšit využití bnvitelných zdrjů energie B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B Priritní sa 5, specifický cíl 5.2: Dsáhnut vyskéh energetickéh standardu nvých veřejných budv B Typy pdprvaných prjektů a aktivit: B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B.6.6 Alkace finančních prstředků C. Administrace žádsti pdpru a prces realizace prjektu...91 C.1 Prcesy a pravidla pdání žádsti pdpru C.1.1 Před pdáním žádsti C.1.2 Příjem žádstí C.1.3 Pžadavky na předkládané dkumenty C.2 Prcesy a pravidla hdncení a výběru prjektů C.2.1 Kntrla frmálních náležitstí C Kritéria frmální kntrly prjektu Stránka 5 z 185

6 C.2.2 Kntrla přijatelnsti žádsti C.2.3 Věcné hdncení C.2.4 Výběr prjektů dpručených k financvání C.2.6 Řešení námitek a stížnstí žadatelů a příjemců pdpry C Přezkumná kmise C Přezkum rzhdnutí C.3 Prcesy a pravidla uzavření právníh aktu pskytnutí/převdu pdpry C.3.1 Příprava, vystavení registrace akce a vyrzumění žadatelů C.3.2 Kntrla pdkladů pr vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace C.4 Prcesy a pravidla prjektvéh řízení C Změny pdstatné C Změny nepdstatné C Odstupení ze strany žadatele před vydáním RPD C Odstupení ze strany příjemce p vydání RPD C Odstupení ze strany pskytvatele dtace C.5 Prcesy a pravidla administrace integrvaných nástrjů C.5.1 Integrvané územní investice (ITI) C.5.2 Kmunitně vedený místní rzvj (CLLD) C.6 Prcesy a pravidla finančníh řízení C.6.1 Zásady financvání náležitsti ŽP C Pravidla a nutné pdmínky pr uvlňvání finanční pdpry C Specifika pr jedntlivé typy subjektů při prplácení pdpry C Režim přenesené daňvé pvinnsti C Administrace DPH C Administrace zálhvých faktur C.6.2 Metdy financvání žádsti platbu C.6.3 Náležitsti faktur a žádsti platbu C.6.4 Prvedení kntrl suvisejících s předlženými fakturami a ŽP C.6.5 Splufinancující subjekty, zamezení tzv. dvjímu financvání C.6.6 Jiný než ddavatelský způsb realizace a financvání (části) prjektu C Náležitsti žádsti platbu C.6.7 Finanční vypřádání C.6.8 Vratky a jiné krekce finančníh plnění prjektu C.6.9 Financvání prjektů rganizačních slžek státu (OSS) a státních příspěvkvých rganizací zřízených OSS C.6.10 Pstupy vydávání řídicích dkumentů rganizačních slžek státu (OSS) a státních příspěvkvých rganizací zřízených OSS, které nespadají d resrtu MŽP C Registrace akce C RPD/StV C.7 Prcesy a pravidla kntrl a auditů C Kntrly prváděné na řídicí úrvni C Administrativní věření C Kntrly na místě Stránka 6 z 185

7 C Následné kntrly C.7.2 Finanční kntrla C.7.3 Vnější kntrlní systém OPŽP C.7.4 Nesrvnalsti a jejich řešení C.8 Závěrečné vyhdncení akce C.8.1 Zpracvání závěrečnéh vyhdncení akce D. Infrmace k průřezvým blastem přípravy a realizace prjektů D.1 Publicita a prpagace D.1.1 Pvinnsti příjemců v rámci pvinné publicity D.2 Hrizntální principy D.3 Zadávání veřejných zakázek D.4 Veřejná pdpra a pdpra de minimis D.4.1 Právní rámec D.4.2 Specifika a náležitsti jedntlivých kategrií veřejných pdpr D Nařízení GBER D Investiční pdpra pr malé a střední pdniky (článek 17) D Pdpra pr pdniky, které dsáhnu vyšší úrvně chrany živtníh prstředí nad rámec nrem EU neb na zvýšení chrany živtníh prstředí v případě absence nrem EU (článek 36) D Pdpra na včasné přizpůsbení se nrmám Unie (článek 37) D Investiční pdpra na patření ke zvýšení energetické účinnsti (článek 38). 119 D Investiční pdpra energie z bnvitelných zdrjů (článek 41) D Investiční pdpra na sanaci kntaminvaných lkalit (článek 45) D Investiční pdpra na energeticky účinné dálkvé vytápění a chlazení (článek 46) 122 D Investiční pdpra na recyklaci a pětvné využití dpadu (článek 47) D Pdpra na eklgické studie (článek 49) D Pdpra kultury a zachvání kulturníh dědictví (článek 53) D Pdpra na sprtvní a multifunkční rekreační infrastrukturu (článek 55) D Pdpra dle nařízení Kmise (EU) č. 1407/2013 (de minimis) D Služby v becném hspdářském zájmu D Judikát Altmark Trans D Rzhdnutí SOHZ D Nařízení Kmise č. 360/ D Pkyny ke státní pdpře v blasti živtníh prstředí a energetiky (EEAG) D.4.3 Psuzení veřejné pdpry v rámci jedntlivých PO OPŽP D PO 1 Zlepšvání kvality vdy a snižvání rizika pvdní D SC 1.1 Snížit mnžství vypuštěnéh znečištění d pvrchvých a pdzemních vd z kmunálních zdrjů a vns znečišťujících látek d pvrchvých a pdzemních vd 130 D SC 1.2 Zajistit ddávky pitné vdy v dpvídající jaksti a mnžství Stránka 7 z 185

8 D SC 1.3 Zajistit pvdňvu chranu intravilánu D PO 2 Zlepšvání kvality vzduší v lidských sídlech D SC 2.1 Snížit emise z lkálníh vytápění dmácnstí pdílející se na expzici byvatelstva nadlimitním kncentracím znečišťujících látek D SC 2.2 Snížit emise stacinárních zdrjů pdílející se na expzici byvatelstva nadlimitním kncentracím znečišťujících látek D SC 2.3 Zlepšit systém sledvání, hdncení a předpvídání vývje kvality vzduší 132 D PO 3 Odpady a materiálvé tky, eklgické zátěže a rizika D SC 3.1 Prevence vzniku dpadů; SC 3.2 Zvýšit pdíl materiálvéh a energetickéh využití dpadů; SC 3.3 Rekultivvat staré skládky D SC 3.4 Dknčit inventarizaci a dstranit eklgické zátěže D SC 3.5 Snížit envirnmentální rizika a rzvíjet systémy jejich řízení D PO 4 Ochrana a péče přírdu a krajinu D PO 5 Energetické úspry D.5 Prblematika indikátrů D.6 Prblematika mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací prjektu D.7 Příjmy prjektu a finanční analýza D.8 Velké prjekty D.9 Archivace dkumentů u příjemce pdpry D.10 Pkyny k účtvání přijaté dtaci na úrvni příjemce D.11.1 Náležitsti výběrvéh řízení na prvzvatele D.11.2 Přehled pdkladů k výběrvému řízení na prvzvatele D Předlžení pdkladů před zahájením výběrvéh (zadávacíh, kncesníh) řízení (fáze 1) 140 D Předlžení pdkladů výběrvéh (zadávacíh, kncesníh) řízení (fáze 2) D Předlžení pdkladů průběhu výběrvéh řízení D.11.3 Pdmínky pr zadávání kncesních smluv maléh rzsahu D Obecné zásady výběrvéh řízení na uzavření kncesní smluvy maléh rzsahu 142 D Zahájení výběrvéh řízení D Psuzení kvalifikace D Výzva k pdání nabídek D Hdncení nabídek D Rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky a uzavření smluvy D.11.4 Pstihy za prušení pravidel výběrvéh řízení na prvzvatele Přílha č. 1 Pdklady k žádsti pdpru Priritní sa Specifický cíl Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci aktivity a Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci aktivity Specifický cíl Stránka 8 z 185

9 1.1.3 Specifické cíle 1.3 a Priritní sa Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC Priritní sa Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl U sanací vážně kntaminvaných lkalit U sanací starých eklgických zátěží vzniklých v důsledku důlní činnsti U analýz rizika a průzkumných prací U prjektů kategrizace a inventarizace Specifický cíl Priritní sa Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC 4.1 zajistit příznivý stav předmětu chrany nárdně významných chráněných území: Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC 4.2 psílit bidiverzitu: Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC 4.3 psílit přirzené funkce krajiny: Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC 4.4 Zlepšit kvalitu prstředí v sídlech: Priritní sa Přílha č. 2 Pdklady pr vydání RPD Priritní sa Specifický cíl Specifický cíl Specifické cíle 1.3. a Priritní sa Další specifické dklady k RPD pr prjekty v rámci SC Priritní sa Priritní sa Priritní sa Eknmické pdklady pr vydání RPD Přílha č. 3 Pdklady pr vydání ZVA Přílha č. 4 Přílhy k veřejné pdpře a pdpře de minimis Pdklady k veřejné pdpře předkládané ve fázi k žádsti pdpru v členění pdle kategrií veřejné pdpry Pdklady k veřejné pdpře předkládané ve fázi k vydání RPD, v členění pdle kategrií veřejné pdpry Stránka 9 z 185

10 4.3 Nařízení 651/2014 se nepužije na následující pdpry (článek 1, dstavec 3): Definice pdniku v btížích (článek 2, bd 18) Přílha I. nařízení 651/2014 Definice malých a středních pdniků Pdpra dle ddílu I GBER Reginální pdpru nelze pskytnut v následujících případech: Nařízení Kmise (EU) č. 1407/2013 (de minimis) Nařízení Kmise (EU) č. 360/ Stránka 10 z 185

11 A. Základní infrmace dkumentu Přehled změn Kapitla Ppis změny Zdůvdnění změny Odpvědný pracvník B B B B.6.6 Přidána textace k druhé drážce u Základních pdmínek Přidána drážka u Základních pdmínek K právněným žadatelům přidány státní pdniky Upraven prcentuální vyjádření u PO3 Výstup z jednání tematické pracvní skupiny Výstup z jednání tematické pracvní skupiny Změna v Prgramvém dkumentu Změna v Prgramvém dkumentu B.6.1 Upraven název kapitly Změna v Prgramvém dkumentu D Upraven název kapitly Změna v Prgramvém dkumentu Odbr dpadvéh hspdářství Odbr dpadvéh hspdářství Odbr dpadvéh hspdářství Odbr metdický Odbr metdický Odbr metdický Datum platnsti změny A.1 Úvd Pravidla pr žadatele a příjemce pdpry v Operačním prgramu Živtní prstředí (dále OPŽP ) sjedncují a zpřesňují administrativní pstupy prjektů v priritních sách 1 až 5. Pravidla jsu rzdělena d čtyř základních částí, v nichž jsu pstupně definvány základní infrmace dkumentu, becná pravidla peračníh prgramu, administrace žádsti pdpru a prces realizace prjektu a v pslední části infrmace k průřezvým blastem přípravy a realizace prjektů. Žadatelům a příjemcům přináší ucelený přehled infrmací, které ptřebují na cestě k úspěšné realizaci prjektu pdpřeném z OPŽP v prgramvém bdbí A.2 Definice pužívaných pjmů a zkratek A.2.1 Definice pužívaných pjmů Pr účely těcht pravidel se rzumí: Administrativním věřením úkn předcházející kntrle zalžený na věření dkumentů předlžených žadatelem neb příjemcem a vyknávaný na pracvišti věřujícíh. Aplikací MS2014+ suhrn prgramvéh vybavení Mnitrvacíh systému na prgramvé bdbí , ve kterém prbíhá administrace, mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci/realizaci za jedntlivé perace a prgramy. Finanční analýzu analýza prváděná z hlediska prvzvatele prjektu. Umžňuje věřit a zajistit htvstní rvnváhu (věřit finanční udržitelnst), jakž i vypčítat ukazatele finanční návratnsti prjektu na základě čistých diskntvaných finančních tků, jež se týkají výhradně eknmické jedntky, která bude prjekt realizvat. Hdncením prjektů Stránka 11 z 185

12 část prcesu schvalvání prjektů, která zahrnuje fáze: kntrla frmálních náležitstí, hdncení přijatelnsti a věcné hdncení, které vyknává hdntitel. Invativním finančním nástrjem EU nástrj Evrpské unie představující využívání prstředků ESIF návratným způsbem. V rámci OPŽP se využívají tzv. návratné finanční nástrje, tedy půjčky na pdpru knkrétních cílů chrany živtníh prstředí. Integrvanu územní investicí nástrj pr realizaci integrvaných strategií rzvje území umžňující krdinaci navzájem prvázaných a územně zacílených intervencí z různých priritních s jednh či více ESI fndů. Řešené území představuje sídelní aglmerace či knurbace (suměstí) a jejich spádvé území vymezené na základě funkčních vazeb. Integrvaným nástrjem subr navzájem prvázaných a územně zacílených intervencí z různých priritních s / pririt jednh či více prgramů ESU fndů. Integrvané nástrje služí k realizaci integrvaných strategií rzvje území viz Integrvaná územní investice a Kmunitně vedený místní rzvj. Kmunitně vedeným místní rzvjem nástrj pr zapjení byvatel neb uživatelů území d plánvacích prcesů a realizace rzvje území na místní úrvni. Kntrlu na místě způsb výknu kntrly, který se prvádí u fyzických a právnických sb zapjených d systému řízení neb využívání finančních prstředků z ESI fndů pdle pstupu stanvenéh kntrlním řádem. Při kntrle na místě pracuje kntrlující s dkumenty, má k dispzici všechny dklady suvisející s perací a data věřuje přím v infrmačních systémech příjemce (např. účetní systém, evidence majetku, infrmační systém dkumentující dcházku atd.). Místní akční skupinu místní splečenství slžené ze subjektů, které zastupují veřejné a sukrmé místní scieknmické zájmy (skupiny bčanů, neziskvé rganizace, subjekty sukrmé pdnikatelské sféry, subjekty veřejné správy, bce, svazky bcí apd.), přičemž na rzhdvací úrvni nesmí ani veřejný sektr, ani žádná z jedntlivých zájmvých skupin představvat více než 49 % hlasvacích práv. Místní akční skupina navrhuje a prvádí strategii místníh rzvje v suladu s čl. 34 becnéh nařízení. Nesrvnalstí prušení právních předpisů EU neb ČR v důsledku jednání neb pmenutí hspdářskéh subjektu 1, které vede neb by mhl vést ke ztrátě v suhrnném rzpčtu EU neb ve veřejném rzpčtu ČR, a t zapčtením neprávněnéh výdaje d suhrnnéh rzpčtu EU neb d veřejnéh rzpčtu ČR. V případě vyměření dvdu za prušení rzpčtvé kázně dle zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech, a dle zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, zásadně platí, že v důsledku prušení rzpčtvé kázně (dále PRK ) dšl neb mhl djít ke ztrátě ve veřejném rzpčtu ČR, a t zapčtením neprávněnéh výdaje. Za nesrvnalst se však nepkládá prvedení neprávněnéh výdaje OSS za předpkladu, že djde k dhalení tht neprávněnéh výdaje a prvedení dstatečné finanční pravy před schválením žádsti platbu ze strany ŘO. Za nesrvnalst se dále nepkládá prvedení neprávněnéh výdaje na úrvni příjemce, pkud se jedná dtaci pskytvanu v režimu ex ante a zárveň za předpkladu, že djde k dhalení tht neprávněnéh výdaje a prvedení dstatečné finanční pravy před schválením žádsti platbu. Tyt případy však budu nadále představvat pdezření na PRK, jež budu předávány příslušným rgánům finanční správy (dále OFS ). Trestný čin spáchaný v suvislsti s realizací prgramů neb prjektů splufinancvaných z rzpčtu EU se vždy pvažuje za nesrvnalst. Nezpůsbilými výdaji 1 Hspdářským subjektem se rzumí subjekt zapjený d realizace prgramů neb prjektů splufinancvaný z rzpčtu EU. Stránka 12 z 185

13 výdaje, které nemhu být splufinancvány z ESI fndů, nebť nejsu v suladu s příslušnými předpisy EU, nárdními pravidly a dalšími pravidly stanvenými pskytvatelem pdpry či pdmínkami právníh aktu pskytnutí pdpry. Operací prjekt, smluvu, patření neb skupinu prjektů, které byly vybrány řídicím rgánem neb z jeh pvěření v suladu s kritérii pr OPŽP. V suvislsti s finančními nástrji tvří peraci finanční příspěvky z prgramu na finanční nástrje a následná finanční pdpra, kteru tyt finanční nástrje pskytují. Pravidlem 3E princip hspdárnsti, efektivnsti a účelnsti. Prjektem ucelený subr aktivit financvaných z prgramu, které směřují k dsažení předem stanvených a jasně definvaných měřitelných cílů. Prjekt je realizván v určeném časvém hrizntu pdle zvlené strategie a s daným rzpčtem. Prjektem generujícím příjmy se pdle čl. 61 becnéh nařízení rzumí prjekt, který spadá d půsbnsti článku 61 becnéh nařízení a zahrnuje v sbě účtvání pplatků hrazených přím uživateli (např. za pužívání infrastruktury, pplatky uživatelů za pskytvání služeb neb prdej neb prnájem pzemků či budv) s celkvými způsbilými výdaji nad 1 mil. eur před uplatněním článku 61. Příspěvek z ESI fndů na takvé prjekty nesmí přesáhnut sučasnu hdntu investičních nákladů na peraci p dečtení sučasné hdnty čistéh příjmu určené pdle čl. 61 becnéh nařízení. Předmětem pdpry věci, které mají být s pžadvanu pdpru přízené (ppřípadě reknstruvané, upravené neb jinak výrazně zhdncené), a ve stanvených případech i budvy (stavby) a pzemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny. Předmětem pdpry jsu rvněž patření (např. prvedení zateplení budvy, výsadba zeleně apd.) a přízení ptřebné dkumentace (např. studie pr prtipvdňvá, gelgická, důlní patření apd.). Příjemcem veřejný neb sukrmý subjekt zdpvědný za zahájení, realizaci či udržení perace splufinancvané z ESI fndů, který na základě právníh aktu pskytnutí/převdu finanční pdpry a při splnění v něm stanvených pdmínek předkládá řídicímu rgánu, zprstředkujícímu subjektu neb platební agentuře žádst platbu (resp. jedntnu žádst neb žádst dtaci) a přijímá nárkvané finanční prstředky z veřejných rzpčtů. Rzhdnutím pskytnutí dtace právní akt upravený záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, knkrétně pak ustanvení 14 tht zákna. Tímt právním aktem, který vydává řídicí rgán, jsu peněžní prstředky pskytvány přím příjemci. Tt rzhdnutí bsahuje zejména infrmace příjemci dtace, účelu dtace, výši pmci z finančních nástrjů, časvý harmngram a pdmínky užití dtace. Na Rzhdnutí pskytnutí dtace se nevztahují ustanvení správníh řádu a ze zákna je také vylučen jeh sudní přezkum. Řídicím rgánem Ministerstv živtníh prstředí, které je zdpvědné za účelné, efektivní a hspdárné řízení a prvádění Operačníh prgramu Živtníh prstředí v suladu se zásadami řádnéh finančníh řízení. Řídicí rgán vyknává činnsti v suladu s čl. 125 becnéh nařízení. Synergií věcná vazba mezi dvěma a více prjekty předlženými d dvu či více prgramů stejným neb více žadateli/příjemci, jejich sučasné, resp. bezprstředně návazné půsbení má ptencinál přinést vyšší efekt ve srvnání se sučtem efektů každéh z prjektů realizvanéh dděleně. Termínem uknčení prjektu datum schválení závěrečné zprávy realizaci prjektu. Stránka 13 z 185

14 Termínem uknčení realizace prjektu datum vydání klaudačníh suhlasu, známení užívání pdle příslušných ustanvení stavebníh zákna v platném znění neb termín schválení prtklu předání a převzetí díla (v případech, kdy se na realizaci prjektu nevyžaduje stavební pvlení). V případě, kdy realizace prjektu nepdléhá klaudaci neb nedchází k předání díla frmu předávacíh prtklu, rzumí se termínem uknčení realizace prjektu datum úhrady pslední dlužné částky ddavatelům neb uknčení aktivit na prjektu financvaném z OPŽP. Rzhdné je datum, které nastane pzději. Udržitelnstí prjektu dba, p kteru musí příjemce udržet výstupy prjektu v suladu s čl. 71 becnéh nařízení. K udržení výstupů prjektu, pkud je t dle čl. 71 becnéh nařízení relevantní, je příjemce pdpry zavázán v právním aktu pskytnutí/převdu pdpry, ve kterém pskytvatel pdpry dbu udržitelnsti blíže specifikuje. Ddržení závazku udržitelnsti může být předmětem kntrly ze strany příslušných institucí. Při nesplnění pvinnsti udržitelnsti může být příjemci v krajním případě ulžen vrácení pdpry neb její části. Velkým prjektem prjekt financvaný z prstředků EFRR či FS slžený z řady prací, činnstí neb služeb, které jsu určeny k dsažení nedělitelnéh úklu přesné hspdářské neb technické pvahy, s jasně určenými cíli, jehž celkvé způsbilé náklady přesahují 50 mil. eur, resp. 75 mil. eur v případě prjektů přispívajících k naplňvání tematickéh cíle 7 (tj. pdpra udržitelné dpravy a dstraňvání překážek v klíčvých síťvých infrastrukturách). Veřejnu pdpru každá pdpra pskytnutá v jakékliv frmě státem neb z veřejných prstředků, která narušuje neb může narušit hspdářsku sutěž tím, že zvýhdňuje určité pdniky neb určitá dvětví výrby a vlivňuje bchd mezi členskými státy. Pdpra, která splňuje uvedená kritéria, je becně zakázána. Výjimky z becnéh zákazu pskytvání veřejné pdpry mhu být pvleny ve frmě nařízení (např. blkvé výjimky, pdpra de minimis) či na základě individuálníh rzhdnutí Evrpské kmise (tzv. ntifikace). Veřejnu zakázku zakázka realizvaná na základě písemné smluvy (příp. písemné bjednávky tam, kde t tat Pravidla výslvně dvlují) mezi zadavatelem a jedním či více ddavateli, jejímž předmětem je úplatné pskytnutí ddávek či služeb neb úplatné prvedení stavebních prací. Pstup při zadávání veřejných zakázek se řídí záknem veřejných zakázkách 2 a těmit Pravidly. Výdajem úbytek peněžních prstředků neb peněžních ekvivalentů bez hledu na účel jejich pužití. Pr účely těcht Pravidel pr žadatele a příjemce jsu pjmy výdaje/náklady pvažvány za synnyma. Výzvu aktivitu řídicíh rgánu či zprstředkujících subjektů vyzývající ptencinální žadatele k pdání žádsti pdpru pdle předem stanvených pdmínek. Žádsti pdpru jsu přijímány ve výzvu stanveném bdbí. Zprstředkujícím subjektem Státní fnd živtníh prstředí a/neb Agentura chrany přírdy a krajiny ČR, jež byly pvěřeny výknem některých funkcí řídicíh rgánu. Způsbilými výdaji výdaje vynalžené na stanvený účel a v rámci bdbí stanvenéh v právním aktu pskytnutí/převdu finanční pdpry, které jsu v suladu s příslušnými předpisy EU a ČR, příslušným metdickým pkynem MMR-NOK a dalšími pravidly stanvenými řídicím rgánem pr daný prgram. Žadatelem 2 Zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. Stránka 14 z 185

15 knkrétní subjekt ze skupiny právněných žadatelů, který pdal žádst pdpru. Žadatel přestává být žadatelem v kamžiku, kdy se stane příjemcem, neb když je jeh žádst pdpru vylučena z prcesu schvalvání perací. Žádstí platbu na úrvni prjektu dkument předlžený příjemcem příslušnému řídicímu rgánu, zprstředkujícímu subjektu neb platební agentuře jak pdklad k prplacení realizvaných způsbilých výdajů, v případě kmbinvaných plateb se jedná výdaje za dsud prvedené, avšak neuhrazené práce/ddávky/služby. Žádst musí být dlžena ptřebnými dklady (např. kpie účetních dkladů, výpisy z účtů, dkumentace dkládající dsažení jedntek v případě prjektů s jedntkvými náklady apd.). Žádst platbu je příjemcem vystavená jak zjedndušená žádst platbu. P určení způsbilých výdajů prjektvým manažerem se jedná žádst platbu. Žádstí pdpru žádst, kteru vyplňuje žadatel a kteru předkládá s cílem získat finanční pdpru v rámci prgramu pr předkládaný prjekt. Žádst musí být zpracvána v suladu s pdmínkami prgramu. A.2.2 Zkratka Seznam zkratek Celý název AO auditní rgán AOPK ČR Agentura chrany přírdy a krajiny ČR BRO bilgicky rzlžitelný dpad BRKO bilgicky rzlžitelný kmunální dpad BV bankvní výpis CVZ celkvé vlastní zdrje ČIŽP Česká inspekce živtníh prstředí ČNB Česká nárdní banka ČOV čistírny dpadních vd DPH daň z přidané hdnty EDS evidenční dtační systém sučást systému ISPROFIN EEAG Pkyny ke státní pdpře v blasti živtníh prstředí a energetiky (Envirnment and Energy Aid Guidelines) EK Evrpská kmise EFRR Evrpský fnd reginálníh rzvje EIA psuzení vlivu na živtní prstředí (Envirnmental Impact Assessment) ESIF Evrpské strukturální a investiční fndy EU Evrpská unie EÚD Evrpský účetní dvůr EVL evrpsky významná lkalita FS Fnd sudržnsti FM finanční manažer FÚ finanční úřad nařízení Kmise (EU) č. 651/2014 ze dne , kterým se v suladu s GBER články 107 a 108 Smluvy prhlašují určité kategrie pdpry za slučitelné s vnitřním trhem CHÚ chráněné území IAS invazivní nepůvdní druh IFN invativní finanční nástrj IS infrmační systém IS KP14+ infrmační systém kncvéh příjemce pr bdbí ISPROFIN infrmační systém prgramvéh financvání KO kmunální dpad LHP lesní hspdářský plán MF Ministerstv financí ČR MAS místní akční skupina MMR Ministerstv pr místní rzvj ČR Stránka 15 z 185

16 MS2014+ Mnitrvací systém MSP malé a střední pdniky MZD melirační a zpevňující dřeviny MŽP Ministerstv živtníh prstředí ČR NKÚ Nejvyšší kntrlní úřad NUTS nmenklatura územních statistických jedntek NZV nezpůsbilé výdaje OFS rgán finanční správy KP krajské pracviště SFŽP OLAF Úřad pr bj prti pdvdům OPŽP Operační prgram Živtní prstředí OSS rganizační slžka státu OZE bnvitelné zdrje energie PCO platební a certifikační rgán PD prjektvá dkumentace PDP přenesená daňvá pvinnst PM prjektvý manažer PO priritní sa prgramu POH plán dpadvéh hspdářství PS plystyren PRK prušení rzpčtvé kázně PVC plyvinylchlrid RPD Rzhdnutí pskytnutí dtace ŘO řídicí rgán SEZ stará eklgická zátěž SFŽP Státní fnd živtníh prstředí SGEI závazek veřejné služby (Services f General Ecnmic Interest) SMVS správa majetku ve vlastnictví státu sučást systému ISPROFIN SD smluva díl SC specifický cíl (v rámci priritní sy prgramu) SP státní pdnik SPO státní příspěvkvá rganizace SR státní rzpčet StV stanvení výdajů na financvání akce rganizační slžky státu SZTE sustava zásbvání tepelnu energií TDI technický dzr investra ÚOHS Úřad pr chranu hspdářské sutěže ÚSES územní systém eklgické stability VZ vlastní zdrje ZCHÚ zvláště chráněná území ZF zálhvá faktura / zálhvé faktury ZS zprstředkující subjekt ZV způsbilé výdaje ZVA závěrečné vyhdncení akce ZjŽP zjedndušená žádst platbu ŽP žádst platbu ZCHÚ zvláště chráněné území ZEVO zařízení energetickéh využití dpadu ZPF zemědělský půdní fnd ZS zprstředkující subjekt (AOPK ČR a SFŽP) ZVZ zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů Stránka 16 z 185

17 A.3 Právní základ a další výchzí dkumentace Zákny ČR (ve znění pzdějších předpisů): zákn č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, zákn č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů (rzpčtvá pravidla), zákn č. 248/2000 Sb., pdpře reginálníh rzvje, zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých suvisejících záknů (zákn finanční kntrle), zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady: nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, splečných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti, Evrpském zemědělském fndu pr rzvj venkva a Evrpském námřním a rybářském fndu, becných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti a Evrpském námřním a rybářském fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále becné nařízení ), nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013, Fndu sudržnsti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, Evrpském fndu pr reginální rzvj, zvláštních ustanveních týkajících se cíle Investice pr růst a zaměstnanst a zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006. A.4 Kntakty Zprstředkující subjekt Státní fnd živtníh prstředí ČR Olbrachtva 2006/9, Praha 4 tel: fax: web: Zprstředkující subjekt pr PO4 Agentura chrany přírdy a krajiny ČR Kaplanva 1931/1, Praha 11 Chdv tel.: sekretariát ředitele fax: web: Stránka 17 z 185

18 B. Obecná pravidla B.1 Způsbilst výdajů Pdpra z OPŽP může být pskytnuta puze na způsbilý výdaj. Tím je takvý výdaj, který: a) je v suladu s právními předpisy (tj. zejména s legislativu ČR a EU), b) je v suladu s pravidly OPŽP a pdmínkami pdpry, c) je přiměřený (dpvídá cenám v místě a čase bvyklým) a je vynalžen v suladu s 3E, 3 d) vznikl a byl uhrazen příjemcem pdpry v bdbí d d , e) má vazbu na pdprvaný regin a rvněž f) je řádně identifikvatelný, prkazatelný a dlžitelný. Uvedené pdmínky musejí být naplněny zásadně kumulativně, tedy všechny zárveň. Jestliže není kterákliv z uvedených pdmínek naplněna, nelze výdaj pvažvat za způsbilý. Pr příspěvek z OPŽP jsu pdmínky způsbilsti rzřazeny pdle čtyř hledisek, která jsu blíže specifikvána v následujících kapitlách. B.1.1 Věcná způsbilst výdaje Hledisk věcné způsbilsti výdaje vyžaduje naplnění tří kumulativních pdmínek. Ty spčívají v tm, že výdaj: 1) je realizván v suladu s právními předpisy, 4 2) naplňuje pravidla prgramu a pdmínky 5 pdpry a 3) je přím a výhradně spjen s realizací prjektu a je sučástí jeh rzpčtu. B.1.2 Přiměřenst výdaje Přiměřenstí se rzumí dsažení ptimálníh vztahu mezi její hspdárnstí, účelnstí a efektivnstí. B.1.3 Časvá způsbilst výdaje Způsbilým výdajem pr příspěvek z OPŽP je z časvéh phledu výdaj, který vznikl a byl uhrazen příjemcem v bdbí d d Příjemce nemůže získat pdpru na prjekt, který byl fyzicky dknčen neb plně prveden před předlžením žádsti pdpru, a t bez hledu na t, zda příjemce prvedl suvisející platby, či nikliv. Za vznik výdaje se pvažuje kamžik reálnéh uskutečnění pžadvanéh plnění (datum uskutečnění zdanitelnéh plnění na faktuře, datum reálnéh vyknání prací, datum ddání předmětu pdpry apd.). Úhradu výdaje se rzumí vynalžení zdrje příjemcem, s nímž je spjen nárk na dpvídající plnění (platba ddavateli, mzda apd.). Z hlediska časvé způsbilsti se výdaj musí vztahvat k bdbí realizace prjektu. Výdaje vzniklé v bdbí p uknčení realizace a financvání prjektu z prstředků OPŽP nejsu způsbilé pr příspěvek z OPŽP. B.1.4 Místní způsbilst výdaje Z hlediska umístění prjektů platí becná zásada, že výdaj prjektu je způsbilý, pkud je prjekt realizván na území ČR. 3 Srv. 2 zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle. 4 Veškeré výdaje, které mhu být pdpřeny příspěvkem z ESI fndů, musejí být realizvány v suladu s právními předpisy, resp. s platným a účinným právním řadem. 5 Za způsbilý může být ve vztahu k předmětné pdmínce uznán puze takvý výdaj, který je vynalžen v suladu s příslušným specifickým cílem OPŽP, splňuje pravidla prgramu, pdmínky dané knkrétní výzvu pr předkládání žádstí pdpru a zárveň pdmínky dané právním aktem pskytnutí pdpry uzavřeným mezi jejím pskytvatelem a příjemcem. Stránka 18 z 185

19 B.2 Pravidla způsbilsti pr některé druhy výdajů Za účelem jedntnéh přístupu k psuzvání způsbilsti některých výdajů jsu stanvena níže uvedená specifická pravidla či mezení. V rámci specifické úpravy jsu řešeny: 1) přímé realizační výdaje, 2) prjektvá příprava, autrský a technický dzr, 3) daň z přidané hdnty, 4) sbní náklady (PO 1 SC 1.4, PO 2 SC 2.1, PO 3 SC 3.4 a PO 4 SC 4.1 a SC 4.2), 5) přízení nemvitstí (neplatí pr SC 3.4), 6) prpagační patření, 7) kategrie veřejné pdpry specifikující způsbilst výdajů. B.2.1 Přímé realizační výdaje Přímé realizační výdaje jsu výdaje dle jedntlivých priritních s přím přispívající ke splnění cílů příslušnéh prjektu. D přímých realizačních výdajů lze zahrnut i výdaje na dkumentaci skutečnéh prvedení. Napak nelze zahrnut prjektvu přípravu, technický dzr investra, autrský dzr a výdaje na zajištění publicity prjektu. B.2.2 Prjektvá příprava, autrský a technický dzr Za způsbilé výdaje v rámci prjektvé přípravy jsu pvažvány výdaje na zpracvání: prjektvé dkumentace (dle 2 vyhlášky č. 499/2006, ve znění pzdějších předpisů), dkumentace pr prvádění stavby (dle 3 vyhlášky č. 499/2006, ve znění pzdějších předpisů), studie prveditelnsti (je-li pžadvána), dalších pdkladvých studií a analýz dle specifických pžadavků jedntlivých pririt a typu prjektu (hydrgelgický průzkum, dbrný psudek, analýza rizik, rzptylvá studie, energetický psudek, technick-eknmická analýza, studie systému sídelní zeleně, analýza ptencinálu prdukce dpadů atd.), finanční a eknmické analýzy (jsu-li pžadvány), prjektvé dkumentace pr prjekty ddávek, analýzy ptenciálu dpadů, zadávací dkumentace dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (případně dle dkumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP , který je nedílnu sučástí těcht Pravidel a je k dispzici na ficiálních webvých stránkách), včetně rganizace zadávacíh řízení. Způsbilým výdajem je puze zadávací dkumentace na realizaci danéh patření, nikliv na přípravu prjektu a dbrný dzr, žádsti včetně vyplnění v IS KP14+, přičemž maximální způsbilá částka, kteru lze na zpracvání žádsti nárkvat, je Kč bez DPH, manažerské řízení přípravy a realizace prjektu. Výše uvedené výdaje na prjektvu přípravu jsu způsbilé v případě ddržení následujících pdmínek: 1) vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace, Stránka 19 z 185

20 2) vznik a úhrada výdajů na přípravu prjektu p , 3) ddržení pvinnstí a pravidel při výběru zpracvatele přípravné prjektvé dkumentace a žádsti v suladu s platným zněním zákna č. 137/2006, veřejných zakázkách. Jak způsbilé výdaje nelze v rámci prjektvé přípravy uznat tu část ceny (dměny zpracvatele), jejíž úhrada je pdmíněna přiznáním pdpry. 6 U prjektů lze uplatnit výdaje na činnst dbrnéh technickéh neb autrskéh dzru. Výdaje na přípravu prjektu a na činnst dbrnéh technickéh neb autrskéh dzru lze pvažvat za způsbilé maximálně d výše 6 10 % z celkvých způsbilých přímých realizačních výdajů prjektů dle níže uvedených limitů: 10 % u prjektů, jejichž celkvé způsbilé přímé realizační výdaje nepřesahují 1 mil. Kč, 8 % u prjektů, jejichž celkvé způsbilé přímé realizační výdaje nepřesahují 3 mil. Kč, 7 % u prjektů, jejichž celkvé způsbilé přímé realizační výdaje nepřesahují 10 mil. Kč, 6 % u prjektů, jejichž celkvé způsbilé přímé realizační výdaje jsu vyšší než 10 mil. Kč. Výdaje na technický neb autrský dzr nelze zahrnut d způsbilých výdajů v případě prjektů realizvaných frmu sbních nákladů. V případě prjektů realizvaných částečně ddavatelským způsbem a částečně frmu sbních nákladů lze výdaje na technický neb autrský dzr zahrnut d té části celkvých přímých způsbilých výdajů, která bude určena na financvání té části prjektu, jež je realizvána prstřednictvím ddavatele. B.2.3 Daň z přidané hdnty Pr příspěvek z OPŽP není způsbilá daň z přidané hdnty (dále i DPH ), jestliže je příjemce pdpry plátcem DPH a má nárk na dpčet DPH na vstupu u činnsti, která je předmětem pdpry z OPŽP. Způsbilým výdajem je DPH puze v případě, kdy příjemce není pdle českých právních předpisů pr tut DPH právněn k dpčtu daně (neb její části) na vstupu (zejm. neplátce DPH) a sučasně tut DPH uhradil jiný příjemce než stát, kraj, bec či jiný veřejnprávní subjekt v suvislsti s činnstmi neb plněními, při nichž vystupuje jak rgán veřejné mci, a t i tehdy, vybírá-li v suvislsti s těmit činnstmi neb plněními pplatky, příspěvky či platby. Způsbilá DPH se vztahuje puze k plněním, která musí být sama pvažvána za způsbilá. V případě, že je plnění způsbilé puze z alikvtní části, pak je daň z přidané hdnty vztahující se k tmut plnění způsbilá ze stejné alikvtní části. B.2.4 Osbní náklady V rámci PO 1 SC 1.4, PO 2 SC 2.1, PO 3 SC 3.4 a PO 4 SC 4.1, 4.2 jsu způsbilým výdajem v blasti sbních nákladů mzdvé náklady na realizaci prjektu (nikliv na jeh přípravu a řízení): hrubá mzda, plat neb dměna z dhd zaměstnanců pracujících na prjektu (ppř. její alikvtní část dpvídající pčtu hdin dpracvaných na prjektu) včetně záknných náhrad, resp. příplatků (např. za práci přesčas, práci ve svátek, pkud zaměstnanec vyknával v tmt časvém bdbí práce přím s prjektem suvisející, dále včetně dměn a prémií apd.). V jiných priritních sách nejsu sbní náklady způsbilým výdajem prjektu. Dále jsu způsbilým výdajem záknem stanvené pvinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance pracujícíh na daném prjektu, ppř. jejich alikvtní část dpvídající pracvnímu vytížení zaměstnance na daném prjektu, za předpkladu, že splňují základní principy způsbilsti výdajů, jsu placeny v suladu s platnými právními předpisy a představují pr příjemce skutečný výdaj na daný prjekt. Osbní náklady nesmí přesáhnut bvyklu výši v daném bru, čase a místě. V případě využití financvání sbních nákladů musí být prkázán naplnění pravidla 3E a musí být dstatečně šetřeny záruky za prvedené práce. 6 Přiznáním pdpry se myslí kamžik vyrzumění žadatele schválení prjektu neb vydání právníh aktu pskytnutí pdpry. Stránka 20 z 185

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více