Metodický pokyn č. 32. k možnosti využití zálohových plateb u projektů z 19. kola výzvy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn č. 32. k možnosti využití zálohových plateb u projektů z 19. kola výzvy"

Transkript

1 k možnosti využití zálohových plateb u projektů z 19. kola výzvy Účinnost od:

2 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, kterým se upřesňují, případně mění postupy popsané v řízené dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod k možnosti využití zálohových plateb u projektů z 19. kola výzvy Tento metodický pokyn vychází s cílem definovat podmínky využití zálohových plateb v rámci 19. kola výzvy a upřesnit postup při administraci a následné realizaci projektů v režimu zálohových plateb. Řídící orgán Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále také ROP SV ) definuje podmínky využití zálohových plateb pilotně pro projekty z 19. kola výzvy, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a vyzývá žadatele z 19. kola výzvy, aby předložili v souladu s níže uvedenými postupy Žádost o změnu financování projektu na režim zálohových plateb v případě, že o tuto změnu mají zájem. Všechny Žádosti o změnu financování projektu na režim zálohových plateb budou předloženy Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod, který s konečnou platností rozhodne o jejich schválení či neschválení. Doposud podmínky ROP SV neumožňovaly poskytování zálohových plateb na předfinancování projektů. Žadatelé 19. kola výzvy mají nově možnost požádat o změnu způsobu financování projektů v oblasti podpory 1.1 a požádat o první zálohovou platbu v maximální výši 95% dotace Regionální rady, která jim bude v případě schválené žádosti Výborem Regionální rady NUTS II Severovýchod poskytnuta v souladu s níže uvedenými podmínkami. Následující podmínky jsou platné pouze pro žadatele z 19. kola výzvy, kteří si požádají o změnu financování projektu na režim zálohových plateb, a pouze v případě, kdy Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod tuto žádost schválí. Žádost o změnu financování projektu na režim zálohových plateb Žadatelé, kteří chtějí využít možnost zálohových plateb, předloží nejpozději do 29. října 2010 na příslušný územní odbor realizace programu (dále jen ÚORP ) Žádost o změnu financování projektu na režim zálohových plateb, která je přílohou č. 1 tohoto metodického pokynu. Současně s Žádostí o změnu financování projektu na režim zálohových plateb doloží žadatelé přílohy, které je dle platné dokumentace nutné doložit nejpozději před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace, pokud nebyly předloženy již dříve. Jedná se o následující přílohy: Podrobný rozpočet projektu = položkový rozpočet stavební části projektu (v listinné i elektronické podobě, pokud nebyl předložen již při podání žádosti) V případě, kdy žadatel předložil tuto přílohu již při podání žádosti o poskytnutí dotace a došlo ke změnám rozpočtu projektu, doloží žadatel podrobný rozpočet projektu s aktuální výši položek.

3 ~ 2 ~ Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci včetně kompletní příslušné projektové dokumentace pokud nebylo předloženo již při podání žádosti. Výpočet maximální výše dotace u projektů generujících příjmy. Dokumentace k výběrovým řízením dokončeným ke dni účinnosti tohoto metodického pokynu. Smlouva o zřízení zvláštního účtu / bankovního podúčtu projektu. Příjemce je povinen založit pro účely každého projektu zvláštní bankovní účet/ bankovní podúčet, který bude používat pouze pro příjmy a výdaje spojené s realizací tohoto projektu. Další informace jsou uvedeny dále v tomto Metodickém pokynu. Čestné prohlášení k zástavě majetku. Kromě uvedených příloh příjemce dále doloží i dokumentaci ke všem výběrovým řízením, která nebyla ukončena ke dni účinnosti tohoto metodického pokynu, ale ke dni účinnosti tohoto metodického pokynu došlo k rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Žadatel je povinen předložit tuto dokumentaci před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem. Výjimku tvoří VZMR I a výběrové řízení na vícepráce, kdy bude výběrové řízení kontrolováno až s příslušnou monitorovací zprávou žádostí o platbu. Schválení žádostí o změnu financování projektu na režim zálohových plateb Výborem Regionální rady Výbor Regionální rady na svém jednání rozhodne o schválení/neschválení projektů z 19. kola výzvy k financování z ROP SV a současně o schválení/neschválení předložených Žádostí o změnu financování projektu na režim zálohových plateb. Jestliže je Žádost o změnu financování projektu na režim zálohových plateb schválena, musí žadatel postupovat dle informací v platné Příručce pro žadatele a příjemce (dále jen PPŽP ) a dle postupů uvedených v Metodickém pokynu č. 32. Pokud Výbor Regionální rady neschválí žadateli Žádost o změnu financování projektu na režim zálohových plateb, řídí se žadatel PPŽP platnou pro 19. kolo výzvy. U projektů, které jsou schváleny k financování a jejichž Žádost o změnu financování projektu na režim zálohových plateb byla schválena, zasílají pracovníci příslušných ÚORP žadatelům do 7 kalendářních dnů od jednání Výboru Regionální rady dopis s oznámením o schválení projektu k financování a o schválení Žádosti o změnu financování projektu na režim zálohových plateb. Součástí tohoto dopisu je i informace o kontrole doložených příloh. Jsou-li všechny doložené přílohy správné a úplné, zasílají pracovníci územních odborů žadateli spolu s dopisem také 4 pare Smlouvy o poskytnutí dotace. Jestliže doložené přílohy vykazují nedostatky, bude příjemce vyzván k nápravě dle postupů v PPŽP platné pro 19. kolo výzvy. Dle postupů v PPŽP žadatel zašle všechna podepsaná pare Smlouvy o poskytnutí dotace na Odbor vnitřních věcí. Spolu s podepsanými pare Smluv o poskytnutí dotace rovněž zašle Žádost o první zálohovou platbu, která je přílohou č. 2 tohoto metodického pokynu. V případě, že Řídící orgán disponuje dostatečným množstvím

4 ~ 3 ~ finančních prostředků, Žádost o první zálohovou platbu schválí ve výši požadované žadatelem 1. V opačném případě Řídící orgán poníží částku požadovanou příjemcem v Žádosti o první zálohovou platbu. První zálohová platba bude poskytnuta příjemci na základě schválené Žádosti o první zálohovou platbu po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami. Žadatel předá všechna podepsaná pare Smlouvy o poskytnutí dotace na Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení Smluv o poskytnutí dotace žadateli. Oblast změny: Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV, Způsob financování projektu V doposud platné dokumentaci ROP SV nebyly povolovány zálohové platby na předfinancování projektů. Nově bude v rámci ROP SV pro 19. kolo výzvy na základě schválení Žádosti o poskytnutí zálohové platby poskytnuta první zálohová platba ve výši maximálně 95% dotace Regionální rady. Zbývající prostředky budou proplaceny v rámci druhé (závěrečné) platby na základě skutečně uhrazených celkových způsobilých výdajů projektu, resp. vyúčtování CZV projektu vztahujících se k celkové dotaci Regionální rady. Závěrečná platba nemá charakter zálohy a je relevantní jen pro projekty, u nichž příjemce nad rámec povinného soukromého spolufinancování dočasně na výdaje projektu použil jiné zdroje, než prostředky Regionální rady. Způsob proplácení je popsán níže. Poskytnutí první zálohové platby Příjemci bude poskytnuta první zálohová platba ve výši schválené Žádosti o první zálohovou platbu. Žádost o první zálohovou platbu bude schválena až po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. První zálohová platba bude poskytnuta příjemci zpravidla do 6 pracovních dnů od schválení Žádosti o první zálohovou platbu příslušným ÚORP. Vyúčtování zálohové platby, předkládání monitorovacích zpráv a poskytnutí druhé (závěrečné) platby Monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu a monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu, vyplňuje příjemce prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7 2. Aktuální verze povinné přílohy monitorovací zprávy a formulář monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu jsou uvedeny na adrese v záložce Výzvy a dokumenty, pod odkazem 19. kola výzvy pro předkládání žádostí pro příslušnou oblast podpory. Všechny monitorovací zprávy předkládá příjemce příslušnému ÚORP vytištěné a podepsané statutárním zástupcem příjemce (nebo osobou k tomuto pověřenou na základě úředně ověřené plné moci) a dle dalších podmínek uvedených v PPŽP. 1 Řídící orgán si vyhrazuje právo upravit částku zálohové platby dle rozpadu částky v informačním systému, tak že částka zálohové platby nepřevýší částku požadovanou příjemcem dotace a zároveň tato částka nepřevýší 95% dotace Regionální rady. 2 Pouze v případě, kdy aplikace BENEFIT7 neumožní do konečného termínu odevzdání finalizovat Monitorovací zprávu, vyplní příjemce monitorovací zprávu do formuláře, který si vyžádá na příslušném územním odboru a vytištěnou a podepsanou ji předloží na ÚORP. Příjemci doporučujeme sledovat internetové stránky k případným odstávkám v IS BENEFIT7.

5 ~ 4 ~ Monitorovací zprávy příjemce předkládá v termínech stanovených v IS BENEFIT7 resp. na základě finančního plánu a dalších podmínek stanovených v PPŽP a tomto metodickém pokynu. První monitorovací zpráva zahrnuje období od data podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, nebo od data zahájení projektu uvedeného v žádosti o poskytnutí dotace (rozumí se jím zahájení první aktivity projektu - např. výběrové řízení, zadání projektové dokumentace, ), pokud je datum zahájení projektu dřívější než datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, do data konce sledovaného období první monitorovací zprávy. Druhá a každá následující monitorovací zpráva zahrnuje období od data konce sledovaného období předchozí monitorovací zprávy do data konce sledovaného období předkládané monitorovací zprávy. Interval mezi předkládáním monitorovacích zpráv (průběžných/etapových) je stanoven na 3 měsíce. Monitorovací zprávy jsou předkládány na místně příslušný územní odbor vždy do 10. kalendářního dne po uplynutí konce sledovaného období, které je v dané monitorovací zprávě zachyceno, popř. po ukončení celého projektu. Jakákoliv změna v termínech předkládání monitorovacích zpráv je podmíněna podáním Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Průběžná monitorovací zpráva První průběžná monitorovací zpráva je předkládána do 10. kalendářního dne po uplynutí třech měsíců od podpisu Smlouvy resp. po předložení etapové zprávy s žádostí o platbu, pokud byla tato předložena v období třech měsíců po podpisu Smlouvy. Následující průběžné monitorovací zprávy jsou předkládány vždy do 10. kalendářního dne po uplynutí třech měsíců po ukončení sledovaného období předchozí monitorovací zprávy, ať již byla tato předchozí zpráva zprávou průběžnou, nebo etapovou. Pokud by vyvstala nutnost předložení průběžné monitorovací zprávy (informační systém pracuje s intervalem 3 měsíců mezi jednotlivými zprávami) v době, kdy předchozí monitorovací zpráva nebyla ze strany Řídícího orgánu schválena, je příjemce povinen průběžnou monitorovací zprávu vyplnit v tištěné podobě a odevzdat ji v termínu na příslušný Územní odbor realizace programu. Načtení dat do systému IS MONIT7+ provedou administrátoři daného Územního odboru realizace programu. Etapová zpráva s žádostí o platbu Příjemce tuto zprávu předkládá v termínech stanovených v aktuálním finančním plánu projektu. Součástí etapové zprávy s žádostí o platbu je pouze vyúčtování CZV vztahujících se k první zálohové platbě (tj. max. 95% dotace Regionální rady). V rámci každého vyúčtování podaného s etapovou zprávou budou průběžně vykazovány úroky generované na zvláštním bankovním účtu projektu. První etapovou zprávu s žádostí o platbu je příjemce povinen předložit po uplynutí třech měsíců od podpisu Smlouvy a při vyúčtování CZV ve výši minimálně 5 mil Kč. V případě, že vyúčtované výdaje nedosáhnou 5 mil. Kč, předloží příjemce průběžnou monitorovací zprávu. Následnou etapovou/závěrečnou zprávu s žádostí o platbu je oprávněn příjemce předložit, pokud byla schválena předchozí etapová zpráva s žádostí o platbu. Etapová zpráva s žádostí o platbu je schválena na základě výsledku administrativní/fyzické kontroly interim s žádostí o platbu zpravidla do 60 kalendářních dnů od jejího podání, a to v případě, že etapová zpráva kompletní, formálně správná a bez zjištěných nedostatků. Pokud je etapová zpráva neúplná nebo vykazuje nedostatky, se lhůta pozastavuje.

6 ~ 5 ~ K etapové zprávě předkládá příjemce přílohy uvedené v PPŽP v kapitole Povinné přílohy k etapové zprávě s žádostí o platbu, avšak s těmito specifickými podmínkami: - Součástí přílohy č. 1 Žádost o platbu je pouze vyúčtování CZV vztahujících se k první zálohové platbě. - Přílohu č. 9 Kopie výpisů z účtů není možné doložit dodatečně, tzn. veškeré vyúčtované výdaje musí být uhrazeny před předložením etapové zprávy s žádostí o platbu. Příjemce dokládá kromě výpisu ze zvláštního účtu projektu i výpisy dalších účtů použitých k úhradě výdajů projektu. - Příjemce dokládá přílohu č. 23 Čestné prohlášení o celkové výši úroků Závěrečná zpráva s žádostí o platbu Příjemce dotace je povinen po dokončení fyzické realizace projektu do termínu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace předložit závěrečnou zprávu s žádostí o platbu. Součástí závěrečné zprávy je celkové vyúčtování zbylé části CZV projektu vztahujících se k celkové dotaci Regionální rady, které může být nižší než 5 mil. Kč. Dále může být součástí závěrečné zprávy i žádost o poskytnutí druhé (závěrečné) platby. Závěrečná platba nemá charakter zálohy a je relevantní jen pro projekty, u nichž příjemce nad rámec povinného soukromého spolufinancování dočasně na výdaje projektu použil jiné zdroje, než prostředky Regionální rady. Výše druhé (závěrečné) platby bude stanovena jako rozdíl mezi celkovou aktuální částkou dotace Regionální rady odpovídající aktuálnímu, resp. poslednímu rozpočtu a výši dotace odpovídající všem vyúčtovaným CZV projektu (včetně výdajů nevyúčtovaných, které budou součástí závěrečné zprávy), po zohlednění úroků připsaných na zvláštní bankovní účet, zřízený pro účely tohoto projektu. Požadované finanční prostředky budou převedeny na účet příjemce na základě výsledku administrativní/fyzické kontroly interim s žádostí o platbu zpravidla do 60 kalendářních dnů od podání závěrečné zprávy s žádostí o platbu, a to v případě, že žádost je kompletní, formálně správná a bez zjištěných nedostatků. Pokud je žádost neúplná nebo vykazuje nedostatky, lhůta se pozastavuje. Pokud bude na základě výsledku kontroly zjištěno, že zálohová platba poskytnutá příjemci dotace převyšuje částku, která by měla být příjemci poskytnuta na základě celkového vyúčtování CZV projektu, je příjemce dotace povinen nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení kontroly, tj. doručení Oznámení o výsledku administrativní kontroly, resp. marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti Protokolu z fyzické kontroly, resp. doručení Rozhodnutím o námitkách. K závěrečné zprávě příjemce předkládá přílohy uvedené v PPŽP v kapitole Povinné přílohy k závěrečné zprávě s žádostí o platbu, avšak s těmito specifickými podmínkami: - Součástí přílohy č. 1 Žádost o platbu je vždy vyúčtování zbývajících CZV vztahujících se k první zálohové platbě, příp. i žádost o poskytnutí druhé (závěrečné) platby. - Přílohu č. 9. Kopie výpisů z účtů není možné doložit dodatečně, tzn. veškeré vyúčtované výdaje musí být uhrazeny před předložením závěrečné zprávy s žádostí o platbu. Příjemce dokládá kromě výpisu ze zvláštního účtu projektu i výpisy dalších účtů použitých k úhradě výdajů projektu. - Příjemce dokládá přílohu č. 24 Čestné prohlášení o celkové výši úroků

7 ~ 6 ~ Oblast změny: Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Finanční ukončení projektu Finančním ukončením projektu se u projektů využívajících zálohové platby rozumí finanční vypořádání na základě schválení závěrečné zprávy. Oblast změny: Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Kontrola průběhu výběrového řízení na dodavatele 1) Pokud bylo výběrové řízení ukončeno ke dni účinnosti tohoto metodického pokynu, probíhá kontrola kompletního výběrového řízení jako součást administrativní kontroly dokladů vyžadovaných k Žádosti o změnu financování projektu na režim zálohových plateb 2) Pokud nebylo výběrové řízení ukončeno ke dni účinnosti tohoto metodického pokynu, má příjemce povinnost předložit na příslušný ÚORP ke kontrole dokumentaci k výběrovému řízení po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, nejpozději však před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem. Tato povinnost se netýká VZMR I a výběrových řízení na vícepráce v těchto případech bude výběrové řízení kontrolováno až s příslušnou žádostí o platbu. 3) Pokud nenastaly případy uvedené v bodech 1-2 a tudíž ještě neproběhla kontrola výběrového řízení, probíhá kontrola výběrového řízení jako součást administrativní kontroly interim s žádostí o platbu Oblast změny: Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV - Vedení zvláštního bankovního účtu a dokladování úhrady výdajů Dle platné dokumentace příjemce zřídí pro účely projektu/projektů (pro všechny projekty financované z ROP SV lze použít jeden) samostatný bankovní účet/ bankovní podúčet, který bude využíván pouze pro transakce spojené s realizací projektu, a budou k němu vydávány vlastní výpisy. Účet/podúčet může být založen u kterékoli komerční banky a musí být veden v českých korunách. Změnou je v případě zálohových plateb neumožnění využití účtu společného pro více projektů jednoho příjemce. Příjemce je tedy povinen založit pro účely každého projektu zvláštní bankovní účet/ bankovní podúčet, který bude používat pouze pro příjmy a výdaje spojené s realizací tohoto projektu. Příjemce dotace nesmí účet projektu zrušit před proplacením závěrečné platby projektu. Příjemce finanční podpory nesmí finančními prostředky zaslané poskytovatelem podpory použít na žádné finanční operace, které nesouvisí přímo s realizací tohoto projektu. Jakékoli porušení této podmínky je porušením rozpočtové kázně. Úroky generované na zvláštním bankovním účtu, zřízeném pro účely projektu, musejí být v průběhu realizace kumulovány, průběžně vykazovány v rámci etapových/závěrečné monitorovací zprávy a podílejí se na financování způsobilých výdajů projektu (o tuto částku se nejpozději v rámci kontroly závěrečné monitorovací

8 ~ 7 ~ zprávy sníží celková poskytnutá finanční podpora). Úroky generované na zvláštním bankovním účtu nejsou považovány za příjmy dle článku 55 Obecného nařízení č.1083/2006 ve znění nařízení č. 1341/2008. Úhradu výdajů souvisejících s aktivitami projektu je možné provádět následujícími způsoby: - ze zvláštního účtu projektu, na který příjemce na základě příslušných účetních dokladů 3 nejprve převede finanční prostředky odpovídající výši vlastního podílu příjemce vztahujícímu se k tomuto výdaji. Úhrada účetního dokladu musí být provedena v celé částce v tentýž den, kdy byl připsán vlastní podíl příjemce. - ze zvláštního účtu projektu je hrazena celá částka účetního dokladu 3 odpovídající výši dotace Regionální rady vztahující se k tomuto výdaji a výši vlastního podílu příjemce vztahující se k tomuto výdaji. Finanční prostředky ve výši vlastního podílu příjemce vztahující se k celé poskytnuté záloze dotace Regionální rady budou převedeny nejpozději před úhradou prvního účetního dokladu z tohoto zvláštního účtu. Příjemce dotace Regionální rady odděleně vykáže úroky generované na zvláštním účtu příjemce vztahující se k finančním prostředkům dotace Regionální rady a v rámci vyúčtování poskytnutých finančních prostředků je zohlední. - z jiného účtu příjemce, na který budou před úhradou účetního dokladu převedeny finanční prostředky odpovídající podílu zdrojů dotace vztahující se k tomuto výdaji. Převod prostředků z projektového účtu na jiný účet příjemce dotace nesmí být proveden předtím, než má příjemce k dispozici účetní doklady prokazující potřebu převodu těchto prostředků 3. Převod prostředků ze zvláštního účtu projektu na jiný účet příjemce může být proveden zpětně (tj. dodatečně: až po vyplacení finančních prostředků z jiného účtu příjemce). Nevyčerpané a předčasně převedené prostředky je třeba bezodkladně vrátit zpět na projektový účet, aby nedocházelo k jejich zadržení. Úroky vzniklé na jiných účtech příjemce z předčasně převedených prostředků dotace je nutné zahrnout do vyúčtování projektu. - ze zvláštního účtu projektu příjemce uhradí poměrnou část částky účetního dokladu 3 odpovídající výši podílu dotace Regionální rady a z jiného účtu příjemce uhradí zbývající část výše uvedeného účetního dokladu odpovídající výši vlastního podílu. Na začátku a na konci realizace projektu je možné použít i vnitřní přeúčtování souhrnu plateb projektu, které byly uskutečněny z jiného než projektového účtu příjemce podpory v případě, kdy na projektovém účtu je nedostatek finančních prostředků. V tomto případě je potřeba přiložit seznam všech těchto plateb a kopie bankovních výpisů, které obsahují uskutečnění těchto plateb. Dokladem prokazujícím převod finančních prostředků z projektového účtu na jiný účet příjemce je výpis z jiného účtu příjemce, ze kterého je patrné, že daná platba byla uhrazena. V případě mylné platby z projektového účtu příjemce bez zbytečného odkladu převede nebo vloží příslušnou částku na projektový účet. Tuto skutečnost popíše v nejbližší monitorovací zprávě s žádostí o platbu. Řídící orgán upozorňuje příjemce, že v souvislosti se změnou financování projektu na režim zálohových plateb se zvyšuje riziko vzniku porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 3 Zálohová faktura není dokladem prokazujícím vznik a výši způsobilého výdaje a není možné na základě tohoto dokladu převést finanční prostředky ze zvláštního účtu projektu (tímto dokladem je zúčtovací faktura).

9 ~ 8 ~ územních rozpočtů, v platném znění, kdy porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti. Neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušeny podmínky, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity. Příjemci je v takovém případě formou Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně, který je příjemce povinen vrátit na účet Řídícího orgánu. Kromě částky odvodu za porušení rozpočtové kázně odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků je příjemce povinen zaplatit také penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však do výše této částky. Přílohy: Příloha č. 1 Žádost o změnu financování projektu na režim zálohových plateb Příloha č. 2 Žádost o první zálohovou platbu Metodický pokyn schválil: Mgr. Radko Martínek předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

10 Pražská 320/ Hradec Králové tel.:

Metodický pokyn č. 35

Metodický pokyn č. 35 k úpravě předkládání monitorovacích zpráv, k administraci úroků a způsobu vracení nevyčerpané části dotace u projektů z 19. kola výzvy Účinnost od: 26.1. 2011 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního

Více

Metodický pokyn č. 44

Metodický pokyn č. 44 k výkladu termínu splnění monitorovacích indikátorů a dalších náležitostí při ukončení projektu a k úpravě sledovaných období udržitelnosti monitorovacích indikátorů počet nově vytvořených pracovních míst

Více

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH

Metodický pokyn č. 43. k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH Účinnost: od 1. 1. 2012 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do

Více

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně:

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně: Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 2013, verze 4.0 Tímto metodickým pokynem s účinností od 20. 3. 2012 se doplňují postupy uvedené v kapitole 5.1.7 Financování ex-ante a 5.4 Monitorování

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/14/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní strany:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: 2016 0003 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 m e z i: Obec Tochovice Tělovýchovná Jednota Tochovice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Tochovice č. 1/2016 (dále jen Smlouva ) podle 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Metodický pokyn č. 37. k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy

Metodický pokyn č. 37. k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy Metodický pokyn č. 37 k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy Účinnost od: 1. 6. 2011 ~ 1 ~ Metodický pokyn č. 37 Metodický pokyn č. 37 Řídícího orgánu Regionálního operačního programu

Více

1952/2, DIČ: CZ

1952/2, DIČ: CZ Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu Badatelsky orientovaná výuka" schváleného Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad pro financování

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21.

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Popis procesu a termínů předkládání Žádosti o platbu Žádost

Více

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 04 působnosti č. OLP/1663/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK Smluvní

Více

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Příloha č. 4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Metodická informace č. 17

Metodická informace č. 17 upozornění na povinnost naplnění indikátoru nová pracovní místa v rámci projektu a na tiskovou chybu ve výzvách, vyhlášených v rámci 16., 17. a 18. kola Datum zveřejnění: 15. 2. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu

Více

KUJCP014J8IC. Obecná ustanovení

KUJCP014J8IC. Obecná ustanovení Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu Zlepšení materiálních a technických podmínek pro praktickou výuku na Školním rybářství Protivín schváleného

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B /2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa B08-7368/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní spojení:

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Příloha č. 2 Podrobných postupů administrace drobných příspěvků. Povinné přílohy V 36 PPADP 1.0

Příloha č. 2 Podrobných postupů administrace drobných příspěvků. Povinné přílohy V 36 PPADP 1.0 Příloha č. 2 Podrobných postupů administrace drobných příspěvků V 36 PPADP 1.0 OBSAH 1. Základní požadavky na náležitosti a termíny předkládání povinných příloh... 3 2. předkládané spolu s žádostí o drobný

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE. Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 Schválený dne: 5. 3. 2010 Platný od: 5. 3. 2010 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 - ZÁSTAVA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 26 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/xxx/2015

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/xxx/2015 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/xxx/2015 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV k opravě administrativních chyb ve Smlouvě o poskytnutí dotace a ke snížení celkových způsobilých výdajů a změně poměru investic a neinvestic Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 9. ledna 2009

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2016004 Smluvní strany: MĚSTO DOKSY se sídlem: náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy zastoupené: starostkou Města Doksy, Ing. Evou Burešovou IČ : 00260444

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Poskytnutí dotace, žádosti o platbu, finanční toky

Poskytnutí dotace, žádosti o platbu, finanční toky Poskytnutí dotace, žádosti o platbu, finanční toky Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Olomouc, 19. listopadu 2007 Seminář je spolufinancován EU Realizace

Více

Smluvní strany: název organizace, spolku se sídlem. zastoupené.. IČ:.. č. účtu: dále jen příjemce na straně druhé

Smluvní strany: název organizace, spolku se sídlem. zastoupené.. IČ:.. č. účtu: dále jen příjemce na straně druhé Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Programu pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Jablonné v Podještědí na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2017 Smluvní strany: Město Jablonné v Podještědí

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města dotace na vytvoření

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

PŘÍLOHA č. 3 Programu

PŘÍLOHA č. 3 Programu Návrh PŘÍLOHA č. 3 Programu Sdělení zvýšení závazného ukazatele Oslovení, zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č. rozhodlo Vaší příspěvkové organizaci dle 28 odst. 4 zákona č. 250/2000

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v oblasti prevence kriminality na rok 2015 z rozpočtu města Česká Lípa č. B02-7295/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v oblasti prevence kriminality na rok 2015 z rozpočtu města Česká Lípa č. B02-7295/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v oblasti prevence kriminality na rok 2015 z rozpočtu města Česká Lípa č. B02-7295/2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 9. 4. 2015 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Na projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: uzavřený mezi Regionální radou regionu

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Dopracování projektu. Olomouc/Zlín, 29/

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Dopracování projektu. Olomouc/Zlín, 29/ Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Dopracování projektu Olomouc/Zlín, 29/30. 4. 2010 Výzva k doložení příloh Po schválení projektu k financování je určeným pracovníkem OKP zaslán

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/932/2014 Smluvní strany: Liberecký kraj sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

Více

Věcné změny v Příručce pro žadatele verze 10 proti verzi 9

Věcné změny v Příručce pro žadatele verze 10 proti verzi 9 Věcné změny v Příručce pro žadatele verze 10 proti verzi 9 3.3.1 3.4.1 3.4.3 KAPITOLA ZMĚNA v případě, že se jedná o sdružení a asociace škol (tj. např. občanská sdružení zřízená podle zákona č. 83/1990

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Příloha 9.36 Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 7) Příloha 9.36 Finanční opravy při

Více

1952/2, DIČ: CZ

1952/2, DIČ: CZ KUJCP01CPB6H Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu Snížení energetické náročnosti Střední školy polytechnické v Českých Budějovicích44 schváleného Ministerstvem

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Metodický pokyn č. 33. k vydávání potvrzení návaznosti na projekt Kuks Granátové jablko

Metodický pokyn č. 33. k vydávání potvrzení návaznosti na projekt Kuks Granátové jablko k vydávání potvrzení návaznosti na projekt Kuks Granátové jablko Účinnost od: 25. 10. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené

Více

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky

Metodický pokyn č. 34. k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek pro uveřejnění veřejné zakázky Účinnost od: 11. 11. 2010 ~ 1 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 1.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č.../2015 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Metodický pokyn č. 18 Změny v průběhu realizace projektu

Metodický pokyn č. 18 Změny v průběhu realizace projektu Změny v průběhu realizace projektu 7. května 2009 V Hradci Králové dne 7. 5. 2009 Metodický pokyn č. 18 Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty

Více

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva Dnešního dne uzavřely tyto smluvní strany: Město Golčův Jeníkov se sídlem náměstí TGM 110, Golčův Jeníkov, IČO: 00267406, zastoupené starostou města Mgr. Vlastimilem Marušákem bankovní spojení: 27-1123656389/0800

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Topolná číslo: 10/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Topolná číslo: 10/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Topolná číslo: 10/2016 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

Se sídlem:.. Zastoupený:.. Bankovní spojení:.., č.ú.:.. (dále jen příjemce)

Se sídlem:.. Zastoupený:.. Bankovní spojení:.., č.ú.:.. (dále jen příjemce) Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Ratíškovice uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Obec Ratíškovice Zastoupená: Ing. Bc. Annou Hubáčkovou

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad

Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Finanční opravy při porušení podmínek nemajících finanční dopad Strana: Strana 1 (celkem 5) 1) Dle 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platném do 30.12.2011

Více

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/./2017 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora se sídlem Přerov, Bratrská 709/34,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

S M L O U V A O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE. č.

S M L O U V A O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE. č. S M L O U V A O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE č. OLP/3728/2015 schválená Radou Libereckého kraje dne 14. 7. 2015, usnesením č. 1130/15/RK

Více

Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu sportu města Česká Lípa v roce 2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu sportu města Česká Lípa v roce 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu sportu města Česká Lípa v roce 2016 č. 2016/0414/OO Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Zajištění financování projektu před uzavřením Smlouvy

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Zajištění financování projektu před uzavřením Smlouvy Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Zajištění financování projektu před uzavřením Smlouvy Formy financování projektu A. Standardní formy financování projektů 1. Financování z

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Příloha č. 2. Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2017 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. 0091

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. 0091 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. 0091 Smluvní strany 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Smlouva č.01/2016 kultura MĚSTO KUTNÁ HORA dále jen m ě s t o Mozaika Kaňk z.s. zastoupené starostou města panem Bc. Martinem Starým, DiS sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora IČO: 00236195

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Nejčastější případy nesrovnalostí v rámci jednotlivých čtvrtletí

Nejčastější případy nesrovnalostí v rámci jednotlivých čtvrtletí Nejčastější případy nesrovnalostí v rámci jednotlivých čtvrtletí V rámci každého čtvrtletí zpracovává Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Zprávu o vyhodnocení nesrovnalostí, která podává

Více

S M L O U V A O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE. č.

S M L O U V A O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE. č. S M L O U V A O POSKYTNUTÍ DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE č. OLP /4637/2016 schválená Radou Libereckého kraje dne 5. 4. 2016, usnesením č. 490/16/RK

Více

Nejčastější případy nesrovnalostí v rámci jednotlivých čtvrtletí

Nejčastější případy nesrovnalostí v rámci jednotlivých čtvrtletí Nejčastější případy nesrovnalostí v rámci jednotlivých čtvrtletí V rámci každého čtvrtletí zpracovává Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Zprávu o vyhodnocení nesrovnalostí, která podává

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ MONITOROVACÍ ZPRÁVY A ZÁVĚREČNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU Verze č. 1.2 Účinnost od 10. 7. 2014 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do 14. 6. 2016 Do pěti pracovních dnů od vydání Registrace akce (dále jen RA

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 08. 04. 2015 Věc: Předkládá: Zpracoval: Návrh usnesení Zastupitelstvo města Doksy Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy - poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji

Více

Metodický pokyn č. 59. k zástavám na majetku

Metodický pokyn č. 59. k zástavám na majetku k zástavám na majetku Platnost: od 19. 9. 2014 ~ 2 ~ Řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml./2017. I. Smluvní strany

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml./2017. I. Smluvní strany VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE z rozpočtu města Milevska na rok 2017 č. Sml./2017 I. Smluvní strany město Milevsko se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko IČ: 00249831 DIČ: CZ00249831

Více

KUJCP00C29KR. Obecná ustanovení

KUJCP00C29KR. Obecná ustanovení Smlouva o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na koílnancování projektu Střední škola České Velenice - snížení energetické náročnosti na domově mládeže a škole" schváleného Ministerstvem životního prostředí

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV. oblast podpory 5.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 5.1 Datum zveřejnění: 30. 9. 2013 ~ 1 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ

Více

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu

PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu PŘÍLOHA č. 17j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu Verze č. 1.4 Účinnost od 17. 12. 2015 Příloha č. 17j) SEZNAM PŘÍLOH ZÁVĚREČNÉ

Více