}w!"#$%&'()+,-./012345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vývoj e-learningové aplikace webu 2.0 s pomocí nástroje GWT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michal Meloun Brno, podzim 2007

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. ii

3 Shrnutí Obsahem této práce je praktická ukázka vývoje webové aplikace pomocí nástroje GWT, včetně popisu použitých technologií. Výsledná aplikace je určena pro vytváření testů, které se skládají ze standardních testových otázek. Tyto testy jsou dále nabízeny k řešení ostatním uživatelům a vytvořená aplikace podporuje služby obvyklé pro web 2.0. Kromě vývoje samotného a popisu použitých technologií je obsahem práce analýza systému, uživatelský návod a administrátorská příručka. iii

4 Klíčová slova GWT, AJAX, webová aplikace, e-learning, web 2.0, MySQL iv

5 Obsah 1 Úvod Předmět bakalářské práce Struktura Důležité pojmy použité v práci AJAX Web E-learning Technologie a prostředky použité k implementaci Google Web Toolkit MySQL Apache Tomcat IntelliJ IDEA Analýza aplikace Požadavky Tvorba a správa testů Řešení testů Štítky Model užití aplikace Datový model Tabulka Categories Tabulka Users Tabulka Tests Tabulka Questions Tabulka Answers Tabulka Comments Technické požadavky Vývoj aplikace Struktura GWT projektu Klientská část aplikace Uživatelské rozhraní Rozvržení objektů na stránce Internacionalizace Systém sekcí aplikace a správa historie Data Volání aplikační logiky Asynchronní komunikace Definice služeb Volání služeb na straně klienta Zapojení aplikace Uživatelská příručka v

6 5.1 Registrace a přihlášení uživatele Tvorba a úprava testů Vyhledávání testů Řešení testu Export a import testu Administrátorská příručka Vytvoření databáze Zapojení aplikace Správa aplikace Závěr A Příloha Literatura vi

7 Kapitola 1 Úvod 1.1 Předmět bakalářské práce Cílem této práce je poskytnout praktickou ukázku, jak pomocí nástroje GWT (Google Web Toolkit) vyvíjet webovou aplikaci používající netriviální data, a vytvořený produkt zdokumentovat. Webové aplikace jsou populární především pro všudypřítomnost webového prohlížeče jako klienta a schopnost aktualizovat a spravovat je bez nutnosti šířit a instalovat software na potenciálně tisíce uživatelských počítačů. Doba, kdy byl web stavěn pouze na statických HTML (Hypertext Markup Language) stránkách, je již minulostí a dnes existuje mnoho technik a technologií pro vývoj webových aplikací, které generují dynamicky sérii webových stránek ve standardním formátu HTML/XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Velmi časté je používaní skriptování na straně klienta, zvláště pro vytvoření dojmu interaktivity bez nutnosti znovunačtení stránky, což řada uživatelů shledává rušivým. V poslední době se začínají používat technologie, které umožňují spolupráci skriptů na klientské straně se serverovou částí aplikace. Jedním z příkladů je AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), což je technika vývoje webu využívající kombinaci HTML, JavaScriptu a rozhraní XMLHttpRequest, které umožňuje načítat klientským skriptům informace ze serveru, aniž by bylo třeba obnovovat celou stránku. Tato technika bude níže podrobněji popsána. Vývojářský nástroj GWT usnadňuje vývoj webových aplikací postavených na výše zmíněné technice AJAX. Byl uvolněn v květnu roku 2005 a existuje nemalé množství návodů a ukázek, jak s ním pracovat. Vývoj je ve většině případů demonstrován na poměrně triviálních aplikacích, což není vůbec na škodu. Smyslem této práce je pokusit se přiblížit práci s GWT při vývoji rozsáhlejšího projektu. Pro tento účel bude vyvinuta aplikace etesting sloužící pro podporu e-learningu a podporující služby obvyklé pro web Struktura Práce je rozdělena do několika kapitol. V rámci úvodní kapitoly je, kromě tohoto úvodu a seznámení s použitými prostředky, stručně popsáno pár pojmů, které souvisí s touto prací, a je potřeba znát je pro orientaci v problematice. Druhá kapitola se zabývá podrobnějším popisem technologií, které byly použity při vývoji a jsou nezbytné pro chod aplikace. Dále následuje kapitola věnující se analýze vyvíjené aplikace. Je zde popsáno, co se od ní očekává, jakým způsobem s ní budou uživatelé pracovat, jak bude aplikace ukádat data. Poté je pro- 1

8 1.3. DŮLEŽITÉ POJMY POUŽITÉ V PRÁCI stor věnován samotnému vývoji. Tato část je rozdělena do pěti podkapitol. První z nich se zabývá strukturou projektu. Smyslem druhé podkapitoly je seznámit se s prostředky, které nabízí GWT pro tvorbu klientské části aplikace. Další podkapitola se věnuje práci s daty. V následující části jsou popsány mechanizmy pro volání aplikační logiky, čili je zde přiblížena komunikace mezi klientskou částí aplikace a serverem. Poslední z těchto podkapitol se zabývá zprovozněním aplikace na Java aplikačním serveru. Obsahem zbylých dvou kapitol jsou informace pro uživatele a správce aplikace. Nutno poznamenat, že v rámci této práce nebudou podrobně vysvětlovány základní principy fungování GWT, a proto k jejich plnému pochopení je vhodné si tyto principy nastudovat. Dostačující může být například článek 1 od Romana Pichlíka, který byl publikován na serveru Interval.cz. 1.3 Důležité pojmy použité v práci AJAX Termín AJAX se poprvé veřejně objevuje v dubnu roku 2005 v článku Jasse Jamese Garreta nazvaném Ajax: A New Approach to Web Applications. Myšlenky, na kterých je AJAX založen, jsou však výrazně starší. AJAX není technologie sama o sobě, ale jedná se o termín, který popisuje nový přístup k použití mnoha existujících technologií dohromady, včetně HTML či XHTML, CSS, JavaScriptu, DOM, XML, XSLT a XMLHttpRequest. Pomocí těchto technologií je možné inkrementálně aktualizovat uživatelské rozhraní webové aplikace bez obnovování celé prohlížené stránky. Aplikace je pak rychlejší a lépe reaguje na aktivitu uživatelů. Mezi nevýhody patří hlavně změny v používání paradigmatu webu, nebot webové stránky se chovají jako plnohodnotné aplikace se složitou vnitřní logikou, nikoli jako posloupnost stránek, mezi kterými se lze navigovat pomocí tlačítek Zpět a Další. Moderní aplikace založené na techince AJAX jsou však schopny funkce těchto tlačítek obnovit za použití různých technik, jak bude i v této práci ukázáno. Problémem může být i sít ová latence. Pokud není uživateli jasně signalizováno, že aplikace zpracovává jeho požadavek, pak jediné, co zaregistruje, je zpožděná reakce. Další nevýhodou je nutnost používat moderní grafické prohlížeče, které podporují potřebné technologie. V současné době je již k dispozici celá řada 2 rozhraní pro programování aplikací, které jsou založeny právě na technice AJAX Web 2.0 Tento termín označuje to, co někteří považují za další fázi vývoje webu, včetně jeho architektury a aplikací. Těžko popsat web 2.0 přesnou definicí, avšak tato další fáze rozvoje webu se vyznačuje několika rysy. Jedná se o změnu hypertextových stránek z izolovaných úložišt informací na zdroje obsahující informace i funkcionalitu, čímž se stávají platformou posky- 1. <http://interval.cz/clanky/google-web-toolkit/> 2. <http://ajaxpatterns.org/ajax_frameworks> 2

9 1.3. DŮLEŽITÉ POJMY POUŽITÉ V PRÁCI Obrázek 1.1: Porovnání modelu klasické webové aplikace s modelem webové aplikace založené na technice AJAX tující webové aplikace koncovému uživateli. Zároveň jde o sociální fenomén, nebot tvorba a distribuce webového obsahu je dostupná komukoliv, komunikace je otevřená, panuje snaha o decentralizaci autorit, sdílení a znovuvyužití. Důležitým rysem je více organizovaný a setříděný obsah s propracovanější hyperlinkovou strukturou. Je ale třeba upozornit, že se nejedná ani tak o revoluci, jako spíše evoluci, tedy postupný vývoj webu E-learning Tento pojem označuje vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. E-learning v sobě zahrnuje řadu dílčích aktivit, které mohou být propojené do uceleného systému, ale také nemusejí. Může se jednat o rozsáhlé kurzy plně distančního charakteru a propracované nástroje kolaborativního učení, naopak ale může jít jen o doplnění prezenční výuky. Vhodných ICT (Information and Communication Technology) nástrojů je řada. Jmenovat lze například vystavení studijních materiálů na internetu nebo intranetu, nabídku k nim vztažených autotestů, komunikaci prostřednictvím diskusních fór, ů a dalších synchronních nebo asynchronních komunikačních nástrojů. Všechny uvedené ná- 3

10 1.3. DŮLEŽITÉ POJMY POUŽITÉ V PRÁCI stroje je vhodné integrovat a pro tyto účely proto slouží specializované aplikace pro řízení procesu vzdělávání. Těchto systémů je řada a kromě několika desítek nejznámějších existují stovky systémů s nejrůznějším rozsahem. 4

11 Kapitola 2 Technologie a prostředky použité k implementaci 2.1 Google Web Toolkit Již zadání této práce vyžaduje pro tvorbu aplikace použití nástroje GWT, jelikož smyslem práce je vývoj aplikace pomocí tohoto nástroje přiblížit. Konkrétně byla využita verze pro operační systém Windows, což však není podstatné. K dispozici jsou také verze pro operační systémy Mac OS a Linux. Jak bylo uvedeno v úvodu, Google Web Toolkit 1 je vývojářský nástroj, který usnadňuje vývoj webových aplikací postavených na technice AJAX. Jedná se o produkt s otevřeným zdrojovým kódem od společnosti Google Inc., uvolněný v květnu roku Výhoda tohoto nástroje spočívá hlavně v tom, že se snaží JavaScript nahradit jazykem Java úplně, čili i na straně klienta. Dynamickou část aplikace je možno napsat v Javě a tento kód je poté GWT kompilátorem pro finální stránky přeložen do JavaScriptu. Toto nahrazení Javou je výhodné z hlediska vývoje, kdy se jedná o klasickou Java aplikaci, kterou je možno ladit a testovat. Emulace Java platformy představuje jednak podporu syntaxe a konstruktů jazyka na úrovni verze 1.4 a jednak části základního API (Application Programming Interface) z balíčku java.lang a java.util. Zmíněné Java API, například java.lang.string, je tedy reimplementováno v JavaScriptu. Díky tomu kód napsaný v Javě a přeložený do JavaScriptu může běžet v prostředí prohlížeče. Důležité také je, že při vývoji není nutné starat se o kompatibilitu mezi prohlížeči. Kompatibilní JavaScritptový kód generuje GWT kompilátor. Systém Google Web Toolkit se skládá celkem z pěti stavebních kamenů. Kromě zmíněného kompilátoru z jazyka Java do JavaScriptu a emulace Javy platformy mezi ně patří: vlastní komponenty pro tvorbu uživatelského rozhraní vývojový shell způsob asynchronní implementace vzdáleného volání Dále GWT poskytuje další užitečné funkce, které usnadňují tvorbu aplikací. Konkrétně je vhodné zmínit tyto: vlastní prostředky pro správu historie v aplikaci 1. <http://code.google.com/webtoolkit/> 5

12 2.2. MYSQL způsob řešení internacionalizace možnost skládání uživatelského rozhraní a stylování pomocí CSS nástroje pro vygenerování kostry aplikace a projektových souborů pro import do vývojového prostředí Eclipse JUnit integraci podporu rozhraní JSNI (JavaScript Native Interface) Výhodou vývoje aplikací pomocí tohoto systému by měla být hlavně jednoduchost a rychlost, kvalitní dokumentace, rostoucí komunita uživatelů, podpora od společnosti Google a podpora Java platformy. 2.2 MySQL Pro ukládání dat je použit databázový systém MySQL 2. Jedná se o produkt vytvořený švédskou firmou MySQL AB a je považován za úspěšného průkopníka dvojího licencování. K dispozici je jak pod bezplatnou licencí GPL (General Public Licence), tak pod komerční placenou licencí. Komunikace s touto databází probíhá pomocí jazyka SQL, avšak podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními. Tento systém byl od počátku optimalizován především na rychlost, a to i za cenu některých zjednodušení. Má jen jednoduché způsoby zálohování a donedávna nepodporoval pohledy, triggery a uložené procedury. Tyto vlastnosti jsou doplňovány teprve v posledních letech, kdy začaly nejčastějším uživatelům produktu již poněkud scházet. Pro potřeby vyvíjené aplikace je však tento systém plně dostačující. Od verze navíc tento databázový systém podporuje fulltextové vyhledávání, které bylo pro vyhledávání na základě štítků v aplikaci použito. 2.3 Apache Tomcat Apache Tomcat 3 je relativně jednoduchý Servlet/JSP (JavaServer Pages) kontejner, který ve verzi 5.5 implementuje specifikace Servlet 2.4 a specifikaci JSP 2.0. Obsahuje ještě další nástroje, které umožňují vývoj a nasazení webových aplikací a webových služeb. Určitou zajímavostí může být fakt, že Tomcat je referenční implementací J2EE Servlet/JSP, což znamená, že pokud budou JSP stránky fungovat pod tímto serverem, budou fungovat také ve všech J2EE certifikovaných serverech na všech jejich platformách. 2. <http://www.mysql.com/> 3. <http://tomcat.apache.org/> 6

13 2.4. INTELLIJ IDEA 2.4 IntelliJ IDEA Aplikace byla vyvíjena v prostředí IntelliJ IDEA od společnosti JetBrains. První verze tohoto vývojového prostředí byla uvolněna v lednu roku 2001 a brzy stala velmi populární. Jednalo se o první Java IDE (Integrated Development Environment) obsahující nástroje pro úpravu existujícího kódu za účelem zvýšení jeho kvality, aniž by tím utrpělo jeho vnějši chování. IntelliJ IDEA je inteligentní vývojové prostředí, které se zaměřuje hlavně na produktivitu programátora. Jedná se o velmi zdařilý produkt a podstatný je fakt, že toto IDE poskytuje mnoho užitečných nástrojů pro tvorbu GWT projektů a celkově vývoj značně usnadňuje. Nevýhodou může být skutečnost, že IntelliJ IDEA není bezplatně šířitelný produkt a nemusí být dostupný každému. Avšak ani příznivci jiných vývojových prostředí nemusí být zklamáni, nebot již byly vytvořeny přídavné moduly pro populární NetBeans i Eclipse. Konkrétně se jedná o moduly gwt4nb 5 a Cypal Studio for GWT <http://www.jetbrains.com/idea/> 5. <https://gwt4nb.dev.java.net/> 6. <http://www.cypal.in/> 7

14 Kapitola 3 Analýza aplikace 3.1 Požadavky Webová aplikace etesting umožní uživatelům vytvářet testy skládající se ze standardních testových otázek a jejich odpovědí. Takto vytvořené testy budou poté volně nabízeny k řešení dalším uživatelům. Tyto testy budou sloužit k procvičování látky z různých oborů. Nejedná se tedy o aplikaci, která by uchovávala rozsáhlé statistiky o bodových ziscích jednotlivých uživatelů z jednotlivých testů, a už vůbec nebude určena k ostrému testování. Aplikace bude podporovat služby obvyklé pro Web Tvorba a správa testů Možnost vytvářet testy bude mít každý uživatel přihlášený do systému, k čemuž bude stačit vyplnění registračního formuláře a samotné přihlášení. Test bude uživatel vytvářet pomocí formuláře, který bude k dispozici. Vytvořený test se bude skládat z testových otázek. Každá testová otázka by měla obsahovat text otázky, možné odpovědi v textové formě a informaci o správné odpovědi, která bude vždy právě jedna. Systém hodnocení bude pro všechny testy shodný. Testy, které uživatel vytvoří, bude mít možnost nadále upravovat. Dále bude možno testy exportovat a importovat ve formátu XML. 3.3 Řešení testů Vytvořené testy budou nabízeny k řešení všem uživatelům. Testy budou rozděleny do kategorií, které budou v systému vytvořeny. Uživatel si bude moci nechat seřadit testy dle různých kritérií. U každého testu bude uložen nejvyšší, nejnižší a průměrný bodový zisk. Na základě těchto hodnot bude moci každý řešitel svůj bodový zisk porovnat. Bude-li se řešiteli testu zdát, že vyhodnocení otázky je chybné, bude mít možnost tuto otázku označit jako chybně zadanou. Mimoto bude umožněno ohodnotit test známkou a přidat k němu komentář. 3.4 Štítky V rámci vytváření testů bude možno každou otázku či celý test označit pomocí štítků. Štítek je heslovitý údaj vztahující se k danému testu (dané otázce). Pomocí těchto štítků bude 8

15 3.5. MODEL UŽITÍ APLIKACE možno testy i samotné otázky seskupovat. To umožní jednak třídění testů dle vybraných štítků, ale nabídne to i zajímavou možnost sestavit si test z otázek vybraných z různých testů na základě vybraného štítku. Takto pak bude možné sestavit si test skládající se z otázek, které se budou vztahovat ke konkrétnějšímu tématu. 3.5 Model užití aplikace Funkční struktura aplikace je zobrazena na obrázku 3.1. Samotní uživatelé aplikace jsou zde dále rozděleni do dvou skupin na uživatele přihlášené do systému a uživatele nepřihlášené. správce úkolem správce je aplikaci zprovoznit a spravovat data uložená v databázi nepřihlášený uživatel má přístup ke všem testům, může je řešit a hodnit, může vyjádřit nesouhlas se zadáním otázky přihlášený uživatel má stejná práva jako uživatel nepřihlášený, navíc může k testům přidávat komentáře, vytvářet a spravovat testy vlastní 3.6 Datový model Pro způsob ukládání dat je navržen jednoduchý datový model, který je popsán na obrázku 3.2. Je vhodné pozastavit se na tomto místě nad způsobem ukládání štítků, které je v aplikaci možno přidat jednotlivým testům a otázkám. Seznam těchto štítků je u testu (otázky) uložen jako textový řetězec, kde jednotlivé štítky jsou odděleny mezerou. Tento způsob narušuje normalizaci databáze, avšak je vhodný pro implementaci fulltextového vyhledávání v MySQL databázi, proto jsou štítky v databázi ukládány právě tímto způsobem Tabulka Categories Tato tabulka slouží k ukládání kategorií, které jsou testům přiřazeny. Každému testu musí být přiřazena právě jedna kategorie. category_id jednoznačný identifikátor kategorie category_text název dané kategorie 9

16 3.6. DATOVÝ MODEL Obrázek 3.1: Model užití aplikace Tabulka Users V této tabulce jsou uloženy uživatelé aplikace. user_id jednoznačný identifikátor uživatele aplikace name jméno daného uživatele password heslo uživatele šifrované algoritmem MD5 daného uživatele Tabulka Tests V této tabulce se nachází informace o vytvořených testech. test_id jednoznačný identifikátor uloženého testu category_id identifikační číslo kategorie, která je testu přiřazena user_id identifikační číslo autora testu 10

17 3.6. DATOVÝ MODEL Obrázek 3.2: Datový model aplikace name název daného testu created datum uložení testu tags řetězec štítků testu max_score nejvyšší bodový zisk z daného testu min_score nejnižší bodový zisk z daného testu average_score datum uložení testu solved_counter řetězec štítků testu average_rating nejvyšší bodový zisk z daného testu ratings_counter nejnižší bodový zisk z daného testu Tabulka Questions Tato tabulka je určena k ukládání jednotlivých otázek z vytvořených testů. question_id jednoznačný identifikátor dané otázky test_id identifikační číslo testu, do kterého otázka patří text text dané otázky 11

18 3.7. TECHNICKÉ POŽADAVKY tags řetězec štítků otázky objections_counter hodnota udávající, kolik uživatelů označilo danou otázku jako chybnou Tabulka Answers V této tabulce se nachází odpovědi na uložené otázky. answer_id jednoznačný identifikátor dané odpovědi question_id identifikační číslo otázky, které odpověd patří text text dané odpovědi correct identifikátor správnosti dané odpovědi Tabulka Comments Tato tabulka slouží pro ukládání komentářů, které jsou přidány jednotlivým testům. comment_id jednoznačný identifikátor daného komentáře test_id identifikační číslo testu, ke kterému byl komentář přidán user_id identifikační číslo autora komentáře added datum vložení komentáře text text daného komentáře 3.7 Technické požadavky Vytvořená aplikace bude pro svůj chod potřebovat podporu Javy na straně serveru a databázový systém MySQL. Pro ukázku bude zprovozněna v servletovém kontejneru Apache Tomcat nainstalovaném na serveru kore.fi.muni.cz. Databáze se pak bude nacházet na serveru db.fi.muni.cz. Klientskou část by dle autorů GWT mělo být možno spustit ve většině moderních internetových prohlížečů s aktivním JavaScriptem. Uvedena je konkrétně podpora pro prohlížeče Firefox/Gecko, Windows Internet Explorer, Opera a Safari. 12

19 Kapitola 4 Vývoj aplikace 4.1 Struktura GWT projektu Struktura vytvářeného projektu dodržuje obecná pravidla. Důležité je, že je oddělena část, která bude zprovozněna na straně serveru, od části klientské. Tato základní struktura bývá zpravidla vygenerována pomocí nástrojů vývojového prostředí. Samotný Google Web Toolkit poskytuje efektivní nástroj applicationcreator pro vygenerování kostry aplikace, avšak vytváření aplikací v moderním vývojovém prostředí usnadní mnoho zbytečné práce. Základní rozdělení projektu vypadá takto: cz.muni.fi.xmeloun2.etesting balík obsahující moduly definované v XML souborech a balíky nižší urovně cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.client balík, jehož obsahem jsou zdrojové soubory klientské části, a balíky nižší úrovně cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.server balík obsahující zdrojové soubory té části aplikace, která bude zprovozněna na straně serveru, a balíky nižší úrovně Balík cz.muni.fi.xmeloun2.etesting obsahuje právě jeden konfigurační XML soubor ETesting.gwt.xml popisující základní modul. V souboru jsou uvedeny tři moduly, ze kterých hlavní modul dědí, dále je zde nastavena česká lokalizace, nachází se zde definice zaváděcí třídy a koncových bodů pro jednotlivé objekty vystavené pro vzdálené volání metod. Celý obsah tohoto souboru vypadá následovně: <module> <!-- inherit the core web toolkit --> <inherits name= com.google.gwt.user.user /> <!-- inherit GWT i18n support --> <inherits name="com.google.gwt.i18n.i18n"/> <!-- inherit GWT XML support --> <inherits name="com.google.gwt.xml.xml"/> <extend-property name="locale" values="cs" /> 13

20 4.1. STRUKTURA GWT PROJEKTU <!-- specify the application entry point class --> <entry-point class= cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.client.etesting /> <!-- expose services in order to remote call --> <servlet path="/usersservice" class="cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.server.usersserviceimpl"/> <servlet path="/testsservice" class="cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.server.testsserviceimpl"/> <servlet path="/questionsservice" class="cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.server.questionsserviceimpl"/> </module> Balík cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.public obsahuje zaváděcí stránku, což je běžný soubor formátu HTML, který je zaveden při spuštění aplikace. Obsahem souboru ETesting.html je, kromě běžného formátování HTML dokumentu, element pro připojení GWT modulu a externího CSS souboru. V těle dokumentu lze nalézt volání zaváděcího skriptu a iframe pro podporu historie v aplikaci. Vedle tohoto souboru se v balíku nachází soubor ETesting.css, ve kterém jsou definovány kaskádové styly, a složka s obrázky použitými v aplikaci. Celý obsah zaváděcí stránky vytvářené aplikace vypadá takto: <html> <head> <title>..:: ETesting Application ::..</title> <meta name= gwt:module content= cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.etesting > <meta name="gwt:property" content="locale=cs"> <link rel=stylesheet href="etesting.css"> </head> <body> <script language="javascript" src="gwt.js"></script> <iframe id=" gwt_historyframe" style="width:0;height:0;border:0"> </iframe> </body> </html> Balík nesoucí název cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.client obsahuje implementaci třídy ETesting, která je vstupním bodem aplikace, což znamená, že je vyvolána při spuštění aplikace. Tato třída implementuje rozhraní EntryPoint obsahující jedinou metodu onmoduleload(), ve které je popsáno, co se má vykonat v okamžiku spuštění. Dále se v klientské části nachází další balíky, jejichž obsah je stručně následující: cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.client.bean balík obsahující třídy dodržující konvence JavaBean cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.client.section balík obsahující třídy reprezentující jednotlivé sekce v aplikaci 14

21 4.2. KLIENTSKÁ ČÁST APLIKACE cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.client.service balík obsahující definice rozhraní objektů, které jsou volány na serveru, a k nim analogická rozhraní v asynchronním módu cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.client.ui balík obsahující definice komponent uživatelského rozhraní cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.client.util balík obsahující definice pomocných tříd V balíku cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.client.server lze pak nalézt implementace rozhraní, které se nacházejí v balíku cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.client. service, přesněji řečeno jejich synchronních variant. Tento mechanizmus je popsán níže. 4.2 Klientská část aplikace Uživatelské rozhraní Pro tvorbu uživatelského rozhraní nebyl použit žádný pomocný nástroj. Komponenty jsou definovány v patřičných třídách a vizuálně jsou upraveny pomocí kaskádových stylů definovaných v souboru ETesting.css. Na uživatelské rozhraní aplikace byly kladeny hlavně tyto požadavky: práce s aplikací by měla být snadná a intuitivní oblast celé stránky by měla být přehledná, vizuální zpracování spíše jednoduché vstupní data by měla být řádně kontrolována, aby nedošlo později ke kolizím kontrola vstupních dat by měla probíhat na úrovni klienta a to ihned v okamžiku jejich zadávání, nikoliv při odesílání na server (toto je řešeno pomocí patřičných validátorů a naslouchačů, nepřípustný formát textových řetězců by nemělo být možno ke zpracování vůbec odeslat) vhodně přiřadit naslouchače textovým polím a dalším komponentám, aby uživatel mohl potvrzovat zadaná data stiskem patřičné klávesy namísto stisknutím potřebného tlačítka (vyplňování formulářu je poté rychlejší a pohodlnější) souběžně s anglickou verzí aplikace by měla být vytvářena česká lokalizace o veškerých chybách, které vzniknou na serveru a při komunikaci s ním, by měl být uživatel informován (toto by mělo být řešeno informací v dialogovém okně, které přinejmenším informuje o vzniklé komplikaci) 15

22 4.2. KLIENTSKÁ ČÁST APLIKACE Rozvržení objektů na stránce Jelikož klientská část aplikace je spouštěna v okně internetového prohlížeče, je potřeba se tomuto faktu přizpůsobit. Problematika základního rozvržení objektů je řešena v privátní metodě buildlayout() třídy ETesting, která je vyvolána hned při načtení zaváděcí stránky. Je zde realizováno základní rozmístění jednotlivých panelů a určení jejich prostorových vlastností. Vizuální zpracování je doplněno v patřičném souboru. Obrázek 4.1: Rozvržení objektů na stránce Stránka je rozdělena vertikálně do dvou oblastí, kde pravá část využívá jednu třetinu okna prohlížeče a obsahuje: panel s textovými poli pro přihlašování uživatelů do systému (obsah tohoto panelu je po přihlášení uživatele přestavěn tak, že obsahuje informace o přihlášeném uživateli a patřičné odkazy) formulář pro výběr parametrů, na jejichž základě budou vyhledány testy panel s textovým polem pro vyhledávání testů na základě štítků 16

23 4.2. KLIENTSKÁ ČÁST APLIKACE Tyto tři uvedené panely jsou definovány jako samostatné komponenty v balíku cz.muni. fi.xmeloun2.etesting.client.ui (pro vytváření nových komponent byla využita technika skládání již existjích komponent rozšířením třídy Composite). Panel pravý zabírá zbylé dvě třetiny oblasti stránky a obsahuje tyto komponenty: logo stránky nadpis a popis aktuální sekce panel, na kterém jsou zobrazovány obsahy jednotlivých sekcí Jak již bylo pospáno, vizuální zpracování je v systému GWT ošetřeno pomocí CSS. Každá základní komponenta má standardně nadefinovanou třídu, díky čemuž je upravitelná právě pomocí kaskádových stylů. V rámci API je pak možné každé komponentě uživatelského rozhraní přiřadit libovolnou CSS třídu. Při návrhu aplikace byla snaha přiřazovat vlastní styl většině objektů, aby bylo možno v případě potřeby vizuální stránku jednotlivých komponent snadno upravit bez zasahování do samotného kódu a aby tato úprava nevyvolala více změn, než-li je žádoucí. Naopak byla snaha spíše se vyhýbat úpravám stylů na globální úrovni. Ve většině tříd byla vytvořena privátní metoda setstylenames(), která přiřadí patřičné styly všem objektům dané třídy. V případech, kdy byl přiřazován styl lokálním objektům, bylo samozřejmě potřeba přiřadit jej ihned v daném bloku Internacionalizace Internacionalizace je řešena obdobným způsobem jako v jazyce Java. Základem lokalizace jsou soubory, ve kterých jsou přeložené texty, a Java rozhraní, které k nim umožňuje přístup. Tyto soubory i rozhraní lze nalézt v balíku cz.muni.fi.xmeloun2.etesting.client. ui.i18n. Pro přístup k textům bylo konktrétně vytvořeno rozhraní ETMessages, které obsahuje metody pro volání jednotlivých textů. Definované metody lze volat pomocí takto vytvořeného objektu: ETMessages messages = (ETMessages)GWT.create(ETMessages.class); String message = messages.getmessage(); Souběžně s anglickou verzí byla vytvářena česká lokalizace. Anglické texty lze nalézt v souboru ETMessages.preperties a českou variantu v souboru ETMessages_cs. properties. V rámci zaváděcí stránky vytvořené aplikace je definováno, že má být spuštěna česká varianta. Toto lze zrušit odstraněním elementu <meta name="gwt:property" content="locale=cs"> z hlavičky HTML dokumentu. 17

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23 E-learning manuál pro účastníka 1 / 23 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...3 Pojmy v systému...3 Registrace...4 Registrace nového účastníka...4 Přihláška do kurzu...4 Pracovní plocha programu...5 Pomocné

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha WWW.BEZKORUPCE.CZ 1 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28 1.0.27 první veřejná verze 1.0.28 ODSTRANĚNÍ KRITICKÝCH CHYB - chyba ("Input string was not in a correct format") v případě nestandartních jazykových nastavení v operačním systému (následek: nemožnost

Více