Městská část Praha - Zbraslav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar, Bc.; Mgr. S. Hasenkopfová; JUDr. R. Jungbauer; R. Dostál; Ing. T. Růžička; Ing. M. Stieber; F. Toušek; PhDr. J. Ryba; Mgr. K. Nedoma, Ing. O. Hofmeister; H. Sládková; Ing. Z. Vejvodová; T. Pelikán; M. Picek; Ing. P. Valenta Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: 8 pracovníků ÚMČ Praha - Zbraslav Dle prezenční listiny přítomno 5 hostů Mgr. K. Tejkal; Ing. A. Háněl JUDr. R. Jungbauer; PhDr. J. Ryba Josef Němec Schválený program: 1 (10) Zahájení 2 (11) Schválení programu jednání 3 (12) Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů 4 (13) Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ 5 (14) Interpelace a dotazy občanů 6 (10) Volba člena Rady MČ 7 (11) Volba člena FV 8 (15) Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav 9 (16) Rozpočtové provizorium 10 (18) Zvýšení a změna rozpočtu 11 (17) Zateplení ZŠ Nad Parkem - PD 12 (15) Technický stav školních budov 13 (12) Grantová pravidla (9) Podpora činnosti neziskových organizací (13) Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Matjuchinova 698, Praha - Zbraslav 16 (14) Změna ÚP Peluněk P. Handlíř 17 (17) Dar pozemků pod cyklostezkou 18 (8) Insolvenční řízení - RSC 19 (16) Závěr 1

2 2 K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení V 17:00h. přivítala R.Hůrková všechny přítomné, konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a zveřejněno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zahájila 16.zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. Připomněla čas Adventu a požádala K. Nedomu o zazpívání koledy. Po kulturní vložce představila zastupitelům nového tajemníka úřadu Ing. Milana Vogla. AZa) 00:00:00 2. Schválení programu jednání R. Hůrková se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají nějaké návrhy na doplnění programu. F. Gaspar - mám návrh na dva body: 1.Volba člena RMČ. 2.Volba člena Finančního výboru. Podle Zákona o HMP má mít FV pět členů. Zatím má pouze čtyři. Chtěl bych, aby tyto body byly zařazeny jako číslo 6 a 7. Protože nebyly jiné návrhy na doplnění programu, dala R. Hůrková o návrhu F. Gaspara hlasovat. Hlasování : souhlasí - 12, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 2. Návrh byl přijat. R. Hůrková dala hlasovat o programu jako celku. Hlasování : souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Program, včetně doplňujících bodů F. Gaspara, byl schválen. AZa) 00:02:55 souhlasí 13, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 3. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů R. Hůrková navrhla jako členy Návrhové komise (dále jen NK). F. Gaspara a T. Růžičku. Navržení zastupitelé souhlasili. R.Hůrková dala o složení NK hlasovat. Hlasování : souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Návrh byl přijat. NK bude pracovat v navrženém složení. R. Hůrková jmenovala ověřovateli zápisu J. Rybu a R. Jungbauera. AZa) 00:05:30 souhlasí 13, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Slova se ujal F. Toušek. Konstatoval, že KV se kontrolou zabýval na dvou zasedáních, ze kterých byl pořízen zápis z jednání (č. A4/ poznámka zapisovatele), který byl rozeslán všem zastupitelům a předán na ÚMČ. Obsahoval několik dotazů, které nebyly zatím zodpovězeny. Je to již pět týdnů. R. Hůrková - pane Toušku, já jsem se domnívala, že přednesete zprávu o plnění usnesení ZMČ a ne zprávu o činnosti KV. M. Vogl - s předsedou KV jsme se dohodli, že všechny dotazy směrované na ÚMČ, půjdou ke mně. V době, kdy byly dotazy vzneseny, nebyla funkce tajemníka obsazena. Pět týdnů na odpověď je hodně. Zasadím se o to, aby to tak v budoucnu nebylo. F. Toušek - to je podivná odpověď. Já tady mohu celou zprávu přečíst, ale všichni zastupitelé měli možnost se s ní seznámit. Ty odpovědi bych ale rád slyšel. Protože nebyly další připomínky, ukončila R. Hůrková tento bod. AZa) 00:06:50 5. Interpelace a dotazy občanů R. Hůrková otevřela bod "Interpelace." 1. - Marta Ottová na D. Kobylkovou - postup příprav výstavby Medic Centra. Interpelaci přednesl MUDr. Šístek. D. Kobylková krátce odpověděla

3 3 a k podrobnější odpovědi předala slovo R. Dostálovi, předsedovi výboru pro výstavbu Medic Centra J. Stehlík - daň z nemovitosti. Na interpelaci odpověděl F. Gaspar J. Stehlík - výše poplatků za pronájem Zbraslavského náměstí. Na interpelaci odpověděla R. Hůrková M. Picek - plnění volebního programu za poslední dva roky. M. Picek uvedl, že o interpelaci ho požádalo několik zbraslavských občanů, že nepožaduje odpověď ihned, ale chtěl by, aby odpověď byla uveřejněna ve Zbraslavských novinách. Po Novém roce. R. Hůrková - toto by mohlo být i bodem programu příštího zasedání ZMČ A. Smola - protizákonná výpověď smluv na pronájem pozemků pod garážemi. Na interpelaci odpověděla R. Hůrková L. Biskup - poděkování jménem obyvatel Lahoviček za dokončení kanalizace v Lahovičkách M. Meisnerová na Výbor pro DsPS - jak pokračuje umisťování občanů do DsPS. R. Hůrková - vzhledem k tomu, že není přítomna S.Hasenkopfová, bude Vám odpovězeno písemmně. Předneste svůj dotaz, abychom věděli, na co přesně chcete odpovědět. M. Meisnerová přednesla svůj dotaz. Na tento dotaz odpověděla ihned D. Kobylková P. Valenta - porušování listovního tajemství. P. Valenta - požaduji písemnou odpověď. R. Hůrková - poštu přebírá kancelář starosty, ne já. Písemně Vám odpoví tajemník ÚMČ F. Toušek na R. Hůrkovou - podnět občanů-pozemky pod garážemi. F. Toušek informoval o tom, jak se tím zabýval KV a chtěl znát termín schůzky A. Smoly a starostky. R. Hůrková - o přestávce domluvíme termín schůzky s A. Smolou. Dostanete to písemně K. Pašek - poděkování za nové prostory skautské klubovny. Protože nebyly další interpelace, ukončila R. Hůrková tento bod. AZa) 00:10:50 6. Volba člena Rady MČ R. Hůrková otevřela další bod programu a předala slovo F. Gasparovi. F. Gaspar navrhl tajnou volbu. R. Hůrková dala hlasovat o tajné volbě. Hlasování : souhlasí - 12, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 1. Návrh byl přijat. R. Hůrková se dotázala J. Ryby, jestli s nominací do RMČ souhlasí. J. Ryba souhlasil. R. Hůrková navrhla členy Volební komise - F. Gaspara, T. Růžičku a P. Valentu. Navržení zastupitelé souhlasili. R. Hůrková dala hlasovat o složení VK jako celku. Hlasování : souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Volební komise bude pracovat v navrženém složení. R. Hůrková vyhlásila 10min. přestávku. AZa) 00:32:30h. O přestávce odešla H. Sládková. V 17:47 h. zahájila R. Hůrková pokračování zasedání ZMČ. P. Valenta, předseda Volební komise, seznámil zastupitele se způsobem a průběhem volby. R. Hůrková vyhlásila 10 min. přestávku na úpravu volebních lístků a jejich vhození do volební urny. AZb) 00:00:00h. V 18:04 h (AZc 00:00:00) ukončila VK počítání hlasů. R. Hůrková zahájila pokračování zasedání ZMČ a předala slovo přesedovi VK Petru Valentovi. P. Valenta seznámil přítomné s výsledkem volby : v době volby bylo přítomno 14 zastupitelů, bylo vydáno 13 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 13 platných hlasovacích lístků a 11 jich bylo pro. R. Hůrková - tím pádem konstatuji, že ZMČ přijímá usnesení, že PhDr. Jiří Ryba byl zvolen členem RMČ Praha - Zbraslav. AZa) 00:32:00 Usnesení č. Z v o l í členem Rady MČ PhDr. Jiřího Rybu.

4 4 7. Volba člena FV R. Hůrková otevřela další bod programu a předala slovo předsedovi Finančního výboru F. Gasparovi. F. Gaspar navrhl za člena FV zastupitele J. Rybu. Protože nebyly jiné návrhy, přečetla R. Hůrková návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování : souhlasí - 3, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 8. Navržený kandidát nebyl zvolen. AZc) 00:05:30 souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 8 8. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav R. Hůrková zahájila tento bod konstatováním, že zprávu o činnosti obdrželi všichni zastupitelé předem a mohli si ji prostudovat. Než otevřela diskusi k tomuto bodu, dala slovo tajemníkovi ÚMČ M. Voglovi, který seznámil zastupitele s možností zajistit na zasedání ZMČ elektronické hlasování a požádal je o brzké vyjádření k tomuto návrhu. R. Hůrková otevřela diskusi. V diskusi vystoupili - F. Toušek, L. Biskup, P. Valenta, R. Hůrková, R. Dostál, F. Gaspar. Po skončení diskuse požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. F. Toušek navrhl a zformuloval další usnesení. Protože další návrhy nebyly, dala R. Hůrková hlasovat o návrhu usnesení, které přečetl F. Gaspar. Hlasování : souhlasí - 10, nesouhlasí - 1, zdrželo se - 3. Usnesení bylo přijato. R. Hůrková dala hlasovat o návrhu usnesení, které přečetl F. Toušek. Hlasování : souhlasí - 2, nesouhlasí - 7, zdrželo se - 3. Usnesení nebylo přijato. AZc) 00:08:10 Usnesení č. Z b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav. 9. Rozpočtové provizorium R. Hůrková informovala přítomné o přípravě sestavení rozpočtu na rok 2009, který musí být schválen nejpozději do konce března Do té doby je potřeba mít schválené rozpočtové provizorium. Zásady rozpočtového provizoria byly v příloze a jsou stejné jako v minulých letech a stanovisko RMČ je schválit rozpočtové provizorium. R. Hůrková otevřela k tomuto bodu diskusi. V diskusi vystoupil pouze F. Gaspar. Po skončení diskuse požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:22:40 souhlasí 12, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. Z

5 s c h v a l u j e zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2009 v navrženém znění, které jsou přílohou tohoto usnesení. 10. Zvýšení a změna rozpočtu Zvýšení rozpočtu o dotaci z MHMP ve výši Kč - navýšení některých položek rozpočtu. Důvodovou zprávu k tomuto bodu přečetla R. Hůrková a otevřela diskusi. V diskusi opakovaně vystoupili - P. Valenta, F. Gaspar, T. Růžička, J. Hovorková, F. Toušek, Z. Vejvodová, M. Vogl. Protože nebyly další příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení - části a), b), c). P. Valenta přednesl protinávrhy k bodům b) a c). R. Hůrková dala hlasovat o usnesení - část a). Hlasování : souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Návrh usnesení - část a) - byl přijat. R. Hůrková dala hlasovat o protinávrzích P. Valenty k bodům b) a c). Hlasování : souhlasí - 2, nesouhlasí - 0, zdrželo se Protinávrhy nebyly přijaty. R. Hůrková dala hlasovat o původním návrhu usnesení - body b) a c). Hlasování : souhlasí - 12, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 0. Návrh usnesní - body b) a c) - byl přijat. V 18.30h. přišel O. Hofmeister. AZc) 00:25:00 Usnesení č. Z I. s o u h l a s í a) se zvýšením rozpočtu o účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši Kč na akci "rekonstrukce střešního pláště ZŠ, Nad Parkem 1181", finanční prostředky budou zaevidovány v příjmech na pol. 4221, ve výdajích na odpa základní školy, pol budovy, haly b) se změnou rozpočtu ve výši Kč, a to snížením rozpočtu ve výši Kč z odpa základní školy, pol budovy, haly a zvýšením rozpočtu o částku Kč na odpa činnost místní správy pol studená voda, o částku ,- Kč na odpa 6171 pol služby pošt, o částku Kč na odpa 6171 pol nákup ostatních služeb, o částku Kč na odpa 6171 pol opravy a udržování, o částku Kč na odpa 6171 pol budovy, haly 5

6 a o částku Kč na odpa 6409 ostatní činnosti j.n. položka ostatní neinvestiční výdaje j.n. c) se snížením rozpočtu o Kč na straně příjmů z pol převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a na straně výdajů z odpa 6409 ostatní činnosti j.n. položka ostatní neinvestiční výdaje j.n. 11. Zateplení ZŠ Nad Parkem - PD R. Hůrková přečetla důvodovou zprávu k tomuto bodu a otevřela diskusi. V diskusi vystoupili - P. Valenta, R. Hůrková, O. Hofmeister, F. Toušek, V. Biskup. Protože nebyly další diskusní příspěvky, ukončila R. Hůrková diskusi a požádala NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. O. Hofmeister přednesl protinávrh usnesení. P. Valenta konstatoval, že původní návrh usnesení je nehlasovatelný. V diskusi k návrhům usnesení vystoupili - P. Valenta, F. Gaspar, R. Hůrková, F. Toušek, T. Růžička. P. Valenta přednesl protinávrh usnesení. Protože nebyly další připomínky a protinávrhy, dala R. Hůrková hlasovat o protinávrhu P. Valenty. Hlasování : souhlasí - 5, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 8. Protinávrh usnesení nebyl přijat. R. Hůrková dala hlasovat o bodu a) původního návrhu usnesení. Hlasování : souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 2. Usnesení - část a) - bylo přijato. R. Hůrková dala hlasovat o bodu II) původního návrhu usnesení. Hlasování : souhlasí - 11, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 1. Usnesení - bod II) původního návrhu - bylo přijato. Nyní je bezpředmětné hlasovat o bodu b). V 19:00h. odešel M. Stieber. AZc) 00:52:20 Usnesení č. Z I. s o u h l a s í se záměrem realizace projektové dokumentace na akci "Zateplení ZŠ Nad Parkem" a uvolněním částky 800 tis. Kč na realizaci projektové dokumentace a aktualizace energetického auditu a štítku tepelné náročnosti budov Nad Parkem ZŠ Vl. Vančury za účelem získání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, SFŽP nebo MF ČR II. u k l á d á 12. Technický stav školních budov Předkladatel: Dagmar Kobylková FV zařadit finanční prostředky na urbanisticko-architektonickou soutěž na horní část Zbraslavi do návrhu rozpočtu na rok

7 Důvodovou zprávu k tomuto bodu přečetla D. Kobylková a otevřela diskusi. Protože nebyly žádné příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. T. Růžička předložil návrh úpravy usnesení. K návrhu usnesení se ještě vyjádřili - J. Ryba, F. Toušek, M. Picek, D. Kobylková, P. Valenta. Protože nebyly další připomínky, dala R. Hůrková hlasovat o protinávrhu T. Růžičky. Hlasování : souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Protinávrh usnesení byl přijat. R. Hůrková požádala, aby schválený protinávrh byl zařazen jako bod I) a původní bod I) byl označen jako bod.ii). R. Hůrková dala hlasovat o bodu II). Hlasování : souhlasí - 8, nesouhlasí 0, zdrželo se - 4. Usnesení nebylo přijato. R. Hůrková vyhlásila 20 min.přestávku. AZc) 01:18:20 Usnesení č. Z b e r e n a v ě d o m í předložené materiály a s ohledem na ně ukládá FV zařadit investice do oprav havarijních stavů budov v rámci návrhu rozpočtu MČ na rok Grantová pravidla 2009 Předkladatel: Karel Nedoma V 19:40h přišli S. Hasenkopfová a T. Pelikán. V 19:55h zahájila R. Hůrková bod Grantová pravidla 2009 a předala slovo K. Nedomovi. K. Nedoma doplnil několika informacemi důvodovou zprávu, kterou zastupitelé obdrželi v materiálech na dnešní zasedání ZMČ a otevřel k tomuto bodu diskusi. V diskusi vystoupili - F. Toušek, T. Růžička, P. Valenta, D. Kobylková, R. Jungbauer, R. Hůrková, F. Gaspar, M. Bernardová, J. Ryba. Po skončení diskuse požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. AZd) 00:00:00 souhlasí 13, nesouhlasí 1, zdrželo se 1 Usnesení č. Z I. s c h v a l u j e a) "Pravidla poskytování grantů MČ Praha - Zbraslav v oblasti volného času, umění a kultury" pro rok 2009, která jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 14. Podpora činnosti neziskových organizací 2009 Předkladatel: Karel Nedoma 7

8 R. Hůrková zahájila tento bod a předala slovo předkladateli K. Nedomovi. K. Nedoma seznámil přítomné s důvodovou zprávou, doplnil ji několika informacemi a otevřel diskusi. V diskusi vystoupili - F. Toušek, T. Růžička, P. Valenta, K. Nedoma. Protože nebyly další příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. P. Valenta zformuloval svůj návrh na doplnění usnesení. Doplňující návrh měl také O. Hofmeister - komise vypracuje protokol o přidělování grantů. V diskusi k doplňujícím návrhům vystoupili - M. Bernardová, O. Hofmeister, D. Kobylková, F. Toušek, R. Hůrková, F. Gaspar, M. Vogl. Návrh O. Hofmeistera byl zařazen do pravidel jako bod d). R. Hůrková dala hlasovat o bodech a), b), c) návrhu grantových pravidel jako celku. Hlasování : souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Návrh byl přijat. R. Hůrková dala hlasovat obodu d) návrhu grantových pravidel. Hlasování : souhlasí - 5, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 6. Návrh nebyl přijat. AZd) 00:18:50 Usnesení č. Z I. s c h v a l u j e a) "Pravidla pro poskytování podpory MČ Praha - Zbraslav neziskovým organizacím v oblasti volného času, umění, kultury a sportu" na rok 2009, která jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace - podpory, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. c) vzor žádosti o podporu, který je přílohou č. 3 tohoto usnesení. 15. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Matjuchinova 698, Praha - Zbraslav Předkladatel: Dagmar Kobylková R. Hůrková zahájila tento bod a předala slovo předkladatelce D. Kobylkové. D. Kobylková seznámila přítomné s důvodovou zprávou a otevřela diskusi. Protože nebyly žádné příspěvky do diskuse, tuto ukončila a přečetla návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. AZd) 00:34:00 souhlasí 14, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. Z s c h v a l u j e Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Matjuchinova 698, Praha - Zbraslav, který je přílohou tohoto usnesení. 8

9 9 16. Změna ÚP Peluněk P. Handlíř Předkladatel: Zuzana Vejvodová R. Hůrková zahájila tento bod a předala slovo předkladatelce Z. Vejvodové. Z důvodu, že HMP nepřijímá další návrhy na změnu ÚP, Z. Vejvodová navrhla stažení tohoto bodu z programu. R. Hůrková - stahujeme tento bod z programu. 17. Dar pozemků pod cyklostezkou R. Hůrková seznámila přítomné s důvodovou zprávou. RMČ doporučuje dar přijmout, protože MČ o cyklostezku již pečuje a nevzniknou žádné vícenáklady. R. Hůrková otevřela k tomuto bodu diskusi. V diskusi vystoupil pouze P. Valenta. R. Hůrková ukončila diskusi a požádala NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. V diskusi k návrhu usnesení vystoupili - P. Valenta, R. Hůrková, O. Hofmeister. P. Valenta navrhl úpravu textu návrhu usnesení. R. Hůrková přečetla upravený návrh usnesení a dala o něm hlasovat. Usnesení bylo přijato. AZd) 00:36:15 souhlasí 15, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. Z s o u h l a s í s přijetím daru pozemků parc. č. 2874/533 a 2874/605 v k.ú. Zbraslav. 18. Insolvenční řízení - RSC R. Hůrková zahájila tento bod a důvodovou zprávu, kterou zatupitelé obdrželi v materiálech pro zasedání ZMČ, doplnila několika informacemi a otevřela diskusi. Pro informaci - RSC je Relax Sport Centrum. V diskusi vystoupili - F. Toušek, R. Hůrková, Z. Vejvodová. Protože nebyly další příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. R. Hůrková ještě doplnila návrh usnesení. Protože nebyly další připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. Usnesení bylo přijato. AZd) 00:41:25 souhlasí 15, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. Z I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o insolvenčním řízení na Relax Sport Centrum Zbraslav a.s. II. u k l á d á

10 KV provést kontrolu smluv uzavřených s Relax Sport Clubem Zbraslav, o.s., Relax Sport Centrem Zbraslav, a.s. a Českým curling klubem, o.s. a následně předložit zprávu Zastupitelstvu. Termín: Závěr Před závěrem zasedání navrhla R. Hůrková termín příštího zasedání ZMČ Praha - Zbraslav - středa v 17:00h. v Městském domě na Zbraslavi - a dala o něm hlasovat. Hlasování : souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Návrh byl přijat. Ve 20:45h. R. Hůrková poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem hezké prožití vánočních svátků, zdraví v roce 2009 a ukončila 16. zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. Mgr. Renata Hůrková starostka MČ Praha - Zbraslav JUDr, Radomír Jungbauer PhDr. Jiří Ryba 10

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR V Praze dne: 13. září 2010 Zápis č. 11/2010-září z jednání kontrolního výboru městské části

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 10. 2010 v 10:30 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Jungbauer (odešel v 11:15 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007

Zápis. z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 1 Zápis z 25. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 5. 6. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z 24.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR V Praze dne: 29.10.2008 Zápis č. A4/2008 z jednání kontrolního výboru městské části Prahy

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar

Zápis. z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007. Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1 Zápis z 32. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 31.7.2007 Přítomni: Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 31. zasedání rady 3. Sluneční město

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007

Zápis. z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 1 Zápis z 23. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 22. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká

rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky 5. Výběrové řízení na zhotovitele na akci Vodovod Psáry, Dolní Jirčany - lokalita Vysoká Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 26. 2.2014v 18.15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni die prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Z Á P I S. ze 6. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha Zbraslav konaného 16.5.2007 v 17.00 hod. v Městském domě na Zbraslavi.

Z Á P I S. ze 6. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha Zbraslav konaného 16.5.2007 v 17.00 hod. v Městském domě na Zbraslavi. Z Á P I S ze 6. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha Zbraslav konaného 16.5.2007 v 17.00 hod. v Městském domě na Zbraslavi. Přítomni : viz prezenční listina. Program : 1. Zahájení. 2. Schválení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 8. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Zápis. z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007

Zápis. z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007 1 Zápis z 21. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 9. 5.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Filip Gaspar, Marcela Břeňová 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: -

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008 Ověřovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, PhDr. Doušová Navržený program 24.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání. ZÁPIS z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 23. 6. 2015 od 15.00 hodin v Galerii 14 nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 Přítomni: 31 - dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí

Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Sněm svazku obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn svazek obcí Číslo : 1 Datum : 27.4.2015 Program: Zahájení Zápis ze sněmu Svazku obcí ze dne 27.4.2015 1. Volba předsedy Svazku (5 let) 2.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Přítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: zástupce firmy T-Systems, zástupce-projektant firmy Star Group. Ltd.

Přítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: zástupce firmy T-Systems, zástupce-projektant firmy Star Group. Ltd. Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 034/08/RMČ ze dne 01.12.2008 Přítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: zástupce firmy T-Systems, zástupce-projektant firmy Star Group. Ltd. Ověřovatelé

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven. Zápis o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 17.2.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Z Á P I S z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007

Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007 Zápis z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Omluveni: Karel Nedoma Hosté: Jiří Vejmelka Jiří Štěpánek

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 10.3.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Potluka Oto

Více