Městská část Praha - Zbraslav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar, Bc.; Mgr. S. Hasenkopfová; JUDr. R. Jungbauer; R. Dostál; Ing. T. Růžička; Ing. M. Stieber; F. Toušek; PhDr. J. Ryba; Mgr. K. Nedoma, Ing. O. Hofmeister; H. Sládková; Ing. Z. Vejvodová; T. Pelikán; M. Picek; Ing. P. Valenta Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: 8 pracovníků ÚMČ Praha - Zbraslav Dle prezenční listiny přítomno 5 hostů Mgr. K. Tejkal; Ing. A. Háněl JUDr. R. Jungbauer; PhDr. J. Ryba Josef Němec Schválený program: 1 (10) Zahájení 2 (11) Schválení programu jednání 3 (12) Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů 4 (13) Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ 5 (14) Interpelace a dotazy občanů 6 (10) Volba člena Rady MČ 7 (11) Volba člena FV 8 (15) Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav 9 (16) Rozpočtové provizorium 10 (18) Zvýšení a změna rozpočtu 11 (17) Zateplení ZŠ Nad Parkem - PD 12 (15) Technický stav školních budov 13 (12) Grantová pravidla (9) Podpora činnosti neziskových organizací (13) Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Matjuchinova 698, Praha - Zbraslav 16 (14) Změna ÚP Peluněk P. Handlíř 17 (17) Dar pozemků pod cyklostezkou 18 (8) Insolvenční řízení - RSC 19 (16) Závěr 1

2 2 K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení V 17:00h. přivítala R.Hůrková všechny přítomné, konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a zveřejněno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zahájila 16.zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. Připomněla čas Adventu a požádala K. Nedomu o zazpívání koledy. Po kulturní vložce představila zastupitelům nového tajemníka úřadu Ing. Milana Vogla. AZa) 00:00:00 2. Schválení programu jednání R. Hůrková se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají nějaké návrhy na doplnění programu. F. Gaspar - mám návrh na dva body: 1.Volba člena RMČ. 2.Volba člena Finančního výboru. Podle Zákona o HMP má mít FV pět členů. Zatím má pouze čtyři. Chtěl bych, aby tyto body byly zařazeny jako číslo 6 a 7. Protože nebyly jiné návrhy na doplnění programu, dala R. Hůrková o návrhu F. Gaspara hlasovat. Hlasování : souhlasí - 12, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 2. Návrh byl přijat. R. Hůrková dala hlasovat o programu jako celku. Hlasování : souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Program, včetně doplňujících bodů F. Gaspara, byl schválen. AZa) 00:02:55 souhlasí 13, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 3. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů R. Hůrková navrhla jako členy Návrhové komise (dále jen NK). F. Gaspara a T. Růžičku. Navržení zastupitelé souhlasili. R.Hůrková dala o složení NK hlasovat. Hlasování : souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Návrh byl přijat. NK bude pracovat v navrženém složení. R. Hůrková jmenovala ověřovateli zápisu J. Rybu a R. Jungbauera. AZa) 00:05:30 souhlasí 13, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Slova se ujal F. Toušek. Konstatoval, že KV se kontrolou zabýval na dvou zasedáních, ze kterých byl pořízen zápis z jednání (č. A4/ poznámka zapisovatele), který byl rozeslán všem zastupitelům a předán na ÚMČ. Obsahoval několik dotazů, které nebyly zatím zodpovězeny. Je to již pět týdnů. R. Hůrková - pane Toušku, já jsem se domnívala, že přednesete zprávu o plnění usnesení ZMČ a ne zprávu o činnosti KV. M. Vogl - s předsedou KV jsme se dohodli, že všechny dotazy směrované na ÚMČ, půjdou ke mně. V době, kdy byly dotazy vzneseny, nebyla funkce tajemníka obsazena. Pět týdnů na odpověď je hodně. Zasadím se o to, aby to tak v budoucnu nebylo. F. Toušek - to je podivná odpověď. Já tady mohu celou zprávu přečíst, ale všichni zastupitelé měli možnost se s ní seznámit. Ty odpovědi bych ale rád slyšel. Protože nebyly další připomínky, ukončila R. Hůrková tento bod. AZa) 00:06:50 5. Interpelace a dotazy občanů R. Hůrková otevřela bod "Interpelace." 1. - Marta Ottová na D. Kobylkovou - postup příprav výstavby Medic Centra. Interpelaci přednesl MUDr. Šístek. D. Kobylková krátce odpověděla

3 3 a k podrobnější odpovědi předala slovo R. Dostálovi, předsedovi výboru pro výstavbu Medic Centra J. Stehlík - daň z nemovitosti. Na interpelaci odpověděl F. Gaspar J. Stehlík - výše poplatků za pronájem Zbraslavského náměstí. Na interpelaci odpověděla R. Hůrková M. Picek - plnění volebního programu za poslední dva roky. M. Picek uvedl, že o interpelaci ho požádalo několik zbraslavských občanů, že nepožaduje odpověď ihned, ale chtěl by, aby odpověď byla uveřejněna ve Zbraslavských novinách. Po Novém roce. R. Hůrková - toto by mohlo být i bodem programu příštího zasedání ZMČ A. Smola - protizákonná výpověď smluv na pronájem pozemků pod garážemi. Na interpelaci odpověděla R. Hůrková L. Biskup - poděkování jménem obyvatel Lahoviček za dokončení kanalizace v Lahovičkách M. Meisnerová na Výbor pro DsPS - jak pokračuje umisťování občanů do DsPS. R. Hůrková - vzhledem k tomu, že není přítomna S.Hasenkopfová, bude Vám odpovězeno písemmně. Předneste svůj dotaz, abychom věděli, na co přesně chcete odpovědět. M. Meisnerová přednesla svůj dotaz. Na tento dotaz odpověděla ihned D. Kobylková P. Valenta - porušování listovního tajemství. P. Valenta - požaduji písemnou odpověď. R. Hůrková - poštu přebírá kancelář starosty, ne já. Písemně Vám odpoví tajemník ÚMČ F. Toušek na R. Hůrkovou - podnět občanů-pozemky pod garážemi. F. Toušek informoval o tom, jak se tím zabýval KV a chtěl znát termín schůzky A. Smoly a starostky. R. Hůrková - o přestávce domluvíme termín schůzky s A. Smolou. Dostanete to písemně K. Pašek - poděkování za nové prostory skautské klubovny. Protože nebyly další interpelace, ukončila R. Hůrková tento bod. AZa) 00:10:50 6. Volba člena Rady MČ R. Hůrková otevřela další bod programu a předala slovo F. Gasparovi. F. Gaspar navrhl tajnou volbu. R. Hůrková dala hlasovat o tajné volbě. Hlasování : souhlasí - 12, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 1. Návrh byl přijat. R. Hůrková se dotázala J. Ryby, jestli s nominací do RMČ souhlasí. J. Ryba souhlasil. R. Hůrková navrhla členy Volební komise - F. Gaspara, T. Růžičku a P. Valentu. Navržení zastupitelé souhlasili. R. Hůrková dala hlasovat o složení VK jako celku. Hlasování : souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Volební komise bude pracovat v navrženém složení. R. Hůrková vyhlásila 10min. přestávku. AZa) 00:32:30h. O přestávce odešla H. Sládková. V 17:47 h. zahájila R. Hůrková pokračování zasedání ZMČ. P. Valenta, předseda Volební komise, seznámil zastupitele se způsobem a průběhem volby. R. Hůrková vyhlásila 10 min. přestávku na úpravu volebních lístků a jejich vhození do volební urny. AZb) 00:00:00h. V 18:04 h (AZc 00:00:00) ukončila VK počítání hlasů. R. Hůrková zahájila pokračování zasedání ZMČ a předala slovo přesedovi VK Petru Valentovi. P. Valenta seznámil přítomné s výsledkem volby : v době volby bylo přítomno 14 zastupitelů, bylo vydáno 13 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 13 platných hlasovacích lístků a 11 jich bylo pro. R. Hůrková - tím pádem konstatuji, že ZMČ přijímá usnesení, že PhDr. Jiří Ryba byl zvolen členem RMČ Praha - Zbraslav. AZa) 00:32:00 Usnesení č. Z v o l í členem Rady MČ PhDr. Jiřího Rybu.

4 4 7. Volba člena FV R. Hůrková otevřela další bod programu a předala slovo předsedovi Finančního výboru F. Gasparovi. F. Gaspar navrhl za člena FV zastupitele J. Rybu. Protože nebyly jiné návrhy, přečetla R. Hůrková návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování : souhlasí - 3, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 8. Navržený kandidát nebyl zvolen. AZc) 00:05:30 souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 8 8. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav R. Hůrková zahájila tento bod konstatováním, že zprávu o činnosti obdrželi všichni zastupitelé předem a mohli si ji prostudovat. Než otevřela diskusi k tomuto bodu, dala slovo tajemníkovi ÚMČ M. Voglovi, který seznámil zastupitele s možností zajistit na zasedání ZMČ elektronické hlasování a požádal je o brzké vyjádření k tomuto návrhu. R. Hůrková otevřela diskusi. V diskusi vystoupili - F. Toušek, L. Biskup, P. Valenta, R. Hůrková, R. Dostál, F. Gaspar. Po skončení diskuse požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. F. Toušek navrhl a zformuloval další usnesení. Protože další návrhy nebyly, dala R. Hůrková hlasovat o návrhu usnesení, které přečetl F. Gaspar. Hlasování : souhlasí - 10, nesouhlasí - 1, zdrželo se - 3. Usnesení bylo přijato. R. Hůrková dala hlasovat o návrhu usnesení, které přečetl F. Toušek. Hlasování : souhlasí - 2, nesouhlasí - 7, zdrželo se - 3. Usnesení nebylo přijato. AZc) 00:08:10 Usnesení č. Z b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav. 9. Rozpočtové provizorium R. Hůrková informovala přítomné o přípravě sestavení rozpočtu na rok 2009, který musí být schválen nejpozději do konce března Do té doby je potřeba mít schválené rozpočtové provizorium. Zásady rozpočtového provizoria byly v příloze a jsou stejné jako v minulých letech a stanovisko RMČ je schválit rozpočtové provizorium. R. Hůrková otevřela k tomuto bodu diskusi. V diskusi vystoupil pouze F. Gaspar. Po skončení diskuse požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:22:40 souhlasí 12, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. Z

5 s c h v a l u j e zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2009 v navrženém znění, které jsou přílohou tohoto usnesení. 10. Zvýšení a změna rozpočtu Zvýšení rozpočtu o dotaci z MHMP ve výši Kč - navýšení některých položek rozpočtu. Důvodovou zprávu k tomuto bodu přečetla R. Hůrková a otevřela diskusi. V diskusi opakovaně vystoupili - P. Valenta, F. Gaspar, T. Růžička, J. Hovorková, F. Toušek, Z. Vejvodová, M. Vogl. Protože nebyly další příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení - části a), b), c). P. Valenta přednesl protinávrhy k bodům b) a c). R. Hůrková dala hlasovat o usnesení - část a). Hlasování : souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Návrh usnesení - část a) - byl přijat. R. Hůrková dala hlasovat o protinávrzích P. Valenty k bodům b) a c). Hlasování : souhlasí - 2, nesouhlasí - 0, zdrželo se Protinávrhy nebyly přijaty. R. Hůrková dala hlasovat o původním návrhu usnesení - body b) a c). Hlasování : souhlasí - 12, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 0. Návrh usnesní - body b) a c) - byl přijat. V 18.30h. přišel O. Hofmeister. AZc) 00:25:00 Usnesení č. Z I. s o u h l a s í a) se zvýšením rozpočtu o účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši Kč na akci "rekonstrukce střešního pláště ZŠ, Nad Parkem 1181", finanční prostředky budou zaevidovány v příjmech na pol. 4221, ve výdajích na odpa základní školy, pol budovy, haly b) se změnou rozpočtu ve výši Kč, a to snížením rozpočtu ve výši Kč z odpa základní školy, pol budovy, haly a zvýšením rozpočtu o částku Kč na odpa činnost místní správy pol studená voda, o částku ,- Kč na odpa 6171 pol služby pošt, o částku Kč na odpa 6171 pol nákup ostatních služeb, o částku Kč na odpa 6171 pol opravy a udržování, o částku Kč na odpa 6171 pol budovy, haly 5

6 a o částku Kč na odpa 6409 ostatní činnosti j.n. položka ostatní neinvestiční výdaje j.n. c) se snížením rozpočtu o Kč na straně příjmů z pol převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a na straně výdajů z odpa 6409 ostatní činnosti j.n. položka ostatní neinvestiční výdaje j.n. 11. Zateplení ZŠ Nad Parkem - PD R. Hůrková přečetla důvodovou zprávu k tomuto bodu a otevřela diskusi. V diskusi vystoupili - P. Valenta, R. Hůrková, O. Hofmeister, F. Toušek, V. Biskup. Protože nebyly další diskusní příspěvky, ukončila R. Hůrková diskusi a požádala NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. O. Hofmeister přednesl protinávrh usnesení. P. Valenta konstatoval, že původní návrh usnesení je nehlasovatelný. V diskusi k návrhům usnesení vystoupili - P. Valenta, F. Gaspar, R. Hůrková, F. Toušek, T. Růžička. P. Valenta přednesl protinávrh usnesení. Protože nebyly další připomínky a protinávrhy, dala R. Hůrková hlasovat o protinávrhu P. Valenty. Hlasování : souhlasí - 5, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 8. Protinávrh usnesení nebyl přijat. R. Hůrková dala hlasovat o bodu a) původního návrhu usnesení. Hlasování : souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 2. Usnesení - část a) - bylo přijato. R. Hůrková dala hlasovat o bodu II) původního návrhu usnesení. Hlasování : souhlasí - 11, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 1. Usnesení - bod II) původního návrhu - bylo přijato. Nyní je bezpředmětné hlasovat o bodu b). V 19:00h. odešel M. Stieber. AZc) 00:52:20 Usnesení č. Z I. s o u h l a s í se záměrem realizace projektové dokumentace na akci "Zateplení ZŠ Nad Parkem" a uvolněním částky 800 tis. Kč na realizaci projektové dokumentace a aktualizace energetického auditu a štítku tepelné náročnosti budov Nad Parkem ZŠ Vl. Vančury za účelem získání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, SFŽP nebo MF ČR II. u k l á d á 12. Technický stav školních budov Předkladatel: Dagmar Kobylková FV zařadit finanční prostředky na urbanisticko-architektonickou soutěž na horní část Zbraslavi do návrhu rozpočtu na rok

7 Důvodovou zprávu k tomuto bodu přečetla D. Kobylková a otevřela diskusi. Protože nebyly žádné příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. T. Růžička předložil návrh úpravy usnesení. K návrhu usnesení se ještě vyjádřili - J. Ryba, F. Toušek, M. Picek, D. Kobylková, P. Valenta. Protože nebyly další připomínky, dala R. Hůrková hlasovat o protinávrhu T. Růžičky. Hlasování : souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Protinávrh usnesení byl přijat. R. Hůrková požádala, aby schválený protinávrh byl zařazen jako bod I) a původní bod I) byl označen jako bod.ii). R. Hůrková dala hlasovat o bodu II). Hlasování : souhlasí - 8, nesouhlasí 0, zdrželo se - 4. Usnesení nebylo přijato. R. Hůrková vyhlásila 20 min.přestávku. AZc) 01:18:20 Usnesení č. Z b e r e n a v ě d o m í předložené materiály a s ohledem na ně ukládá FV zařadit investice do oprav havarijních stavů budov v rámci návrhu rozpočtu MČ na rok Grantová pravidla 2009 Předkladatel: Karel Nedoma V 19:40h přišli S. Hasenkopfová a T. Pelikán. V 19:55h zahájila R. Hůrková bod Grantová pravidla 2009 a předala slovo K. Nedomovi. K. Nedoma doplnil několika informacemi důvodovou zprávu, kterou zastupitelé obdrželi v materiálech na dnešní zasedání ZMČ a otevřel k tomuto bodu diskusi. V diskusi vystoupili - F. Toušek, T. Růžička, P. Valenta, D. Kobylková, R. Jungbauer, R. Hůrková, F. Gaspar, M. Bernardová, J. Ryba. Po skončení diskuse požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. AZd) 00:00:00 souhlasí 13, nesouhlasí 1, zdrželo se 1 Usnesení č. Z I. s c h v a l u j e a) "Pravidla poskytování grantů MČ Praha - Zbraslav v oblasti volného času, umění a kultury" pro rok 2009, která jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 14. Podpora činnosti neziskových organizací 2009 Předkladatel: Karel Nedoma 7

8 R. Hůrková zahájila tento bod a předala slovo předkladateli K. Nedomovi. K. Nedoma seznámil přítomné s důvodovou zprávou, doplnil ji několika informacemi a otevřel diskusi. V diskusi vystoupili - F. Toušek, T. Růžička, P. Valenta, K. Nedoma. Protože nebyly další příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. P. Valenta zformuloval svůj návrh na doplnění usnesení. Doplňující návrh měl také O. Hofmeister - komise vypracuje protokol o přidělování grantů. V diskusi k doplňujícím návrhům vystoupili - M. Bernardová, O. Hofmeister, D. Kobylková, F. Toušek, R. Hůrková, F. Gaspar, M. Vogl. Návrh O. Hofmeistera byl zařazen do pravidel jako bod d). R. Hůrková dala hlasovat o bodech a), b), c) návrhu grantových pravidel jako celku. Hlasování : souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Návrh byl přijat. R. Hůrková dala hlasovat obodu d) návrhu grantových pravidel. Hlasování : souhlasí - 5, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 6. Návrh nebyl přijat. AZd) 00:18:50 Usnesení č. Z I. s c h v a l u j e a) "Pravidla pro poskytování podpory MČ Praha - Zbraslav neziskovým organizacím v oblasti volného času, umění, kultury a sportu" na rok 2009, která jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace - podpory, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. c) vzor žádosti o podporu, který je přílohou č. 3 tohoto usnesení. 15. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Matjuchinova 698, Praha - Zbraslav Předkladatel: Dagmar Kobylková R. Hůrková zahájila tento bod a předala slovo předkladatelce D. Kobylkové. D. Kobylková seznámila přítomné s důvodovou zprávou a otevřela diskusi. Protože nebyly žádné příspěvky do diskuse, tuto ukončila a přečetla návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. AZd) 00:34:00 souhlasí 14, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. Z s c h v a l u j e Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Matjuchinova 698, Praha - Zbraslav, který je přílohou tohoto usnesení. 8

9 9 16. Změna ÚP Peluněk P. Handlíř Předkladatel: Zuzana Vejvodová R. Hůrková zahájila tento bod a předala slovo předkladatelce Z. Vejvodové. Z důvodu, že HMP nepřijímá další návrhy na změnu ÚP, Z. Vejvodová navrhla stažení tohoto bodu z programu. R. Hůrková - stahujeme tento bod z programu. 17. Dar pozemků pod cyklostezkou R. Hůrková seznámila přítomné s důvodovou zprávou. RMČ doporučuje dar přijmout, protože MČ o cyklostezku již pečuje a nevzniknou žádné vícenáklady. R. Hůrková otevřela k tomuto bodu diskusi. V diskusi vystoupil pouze P. Valenta. R. Hůrková ukončila diskusi a požádala NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. V diskusi k návrhu usnesení vystoupili - P. Valenta, R. Hůrková, O. Hofmeister. P. Valenta navrhl úpravu textu návrhu usnesení. R. Hůrková přečetla upravený návrh usnesení a dala o něm hlasovat. Usnesení bylo přijato. AZd) 00:36:15 souhlasí 15, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. Z s o u h l a s í s přijetím daru pozemků parc. č. 2874/533 a 2874/605 v k.ú. Zbraslav. 18. Insolvenční řízení - RSC R. Hůrková zahájila tento bod a důvodovou zprávu, kterou zatupitelé obdrželi v materiálech pro zasedání ZMČ, doplnila několika informacemi a otevřela diskusi. Pro informaci - RSC je Relax Sport Centrum. V diskusi vystoupili - F. Toušek, R. Hůrková, Z. Vejvodová. Protože nebyly další příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. R. Hůrková ještě doplnila návrh usnesení. Protože nebyly další připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. Usnesení bylo přijato. AZd) 00:41:25 souhlasí 15, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. Z I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o insolvenčním řízení na Relax Sport Centrum Zbraslav a.s. II. u k l á d á

10 KV provést kontrolu smluv uzavřených s Relax Sport Clubem Zbraslav, o.s., Relax Sport Centrem Zbraslav, a.s. a Českým curling klubem, o.s. a následně předložit zprávu Zastupitelstvu. Termín: Závěr Před závěrem zasedání navrhla R. Hůrková termín příštího zasedání ZMČ Praha - Zbraslav - středa v 17:00h. v Městském domě na Zbraslavi - a dala o něm hlasovat. Hlasování : souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Návrh byl přijat. Ve 20:45h. R. Hůrková poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem hezké prožití vánočních svátků, zdraví v roce 2009 a ukončila 16. zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. Mgr. Renata Hůrková starostka MČ Praha - Zbraslav JUDr, Radomír Jungbauer PhDr. Jiří Ryba 10

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 15. 6. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 11. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma (odešel v 10:45 h, přišel v 11:00

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 6. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Jungbauer

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis. z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007

Zápis. z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007 1 Zápis z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 29.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háhěl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 7. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 3. 2009 v 8:30 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Ryba (příchod v 10:10 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Ryba Vogl

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 6. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal p. Ing. Zdeněk

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 1. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis. z 19. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 24.4.2007

Zápis. z 19. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 24.4.2007 1 Zápis z 19. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 24.4.2007 Přítomni: Omluveni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Marcela Břeňová Filip Gaspar, Program zasedání:

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,05 hodin, ukončeno bylo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13)

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. 7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) s c h v a l u j e zásady pro

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 3. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR V Praze dne: 29.10.2008 Zápis č. A4/2008 z jednání kontrolního výboru městské části Prahy

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012

Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012 Zápis č. 24/Z6 z 24. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 17. prosince 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Jiří Roháč, Mgr. Alena

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 34. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 10. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 1. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR V Praze dne: 13. září 2010 Zápis č. 11/2010-září z jednání kontrolního výboru městské části

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 8. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 3. 2009 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 10.3.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Potluka Oto

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny. OBEC ČERNOUČEK Zápis z 30-14 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 12.12.2014. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Kobylková, Vejvodová (příchod 9:15 h), Jungbauer, Nedoma (odchod 10:20 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.25 h), T. Verner, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více