Městská část Praha - Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar, Bc.; Mgr. S. Hasenkopfová; JUDr. R. Jungbauer; R. Dostál; Ing. T. Růžička; Ing. M. Stieber; F. Toušek; PhDr. J. Ryba; Mgr. K. Nedoma, Ing. O. Hofmeister; H. Sládková; Ing. Z. Vejvodová; T. Pelikán; M. Picek; Ing. P. Valenta Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: 8 pracovníků ÚMČ Praha - Zbraslav Dle prezenční listiny přítomno 5 hostů Mgr. K. Tejkal; Ing. A. Háněl JUDr. R. Jungbauer; PhDr. J. Ryba Josef Němec Schválený program: 1 (10) Zahájení 2 (11) Schválení programu jednání 3 (12) Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů 4 (13) Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ 5 (14) Interpelace a dotazy občanů 6 (10) Volba člena Rady MČ 7 (11) Volba člena FV 8 (15) Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav 9 (16) Rozpočtové provizorium 10 (18) Zvýšení a změna rozpočtu 11 (17) Zateplení ZŠ Nad Parkem - PD 12 (15) Technický stav školních budov 13 (12) Grantová pravidla (9) Podpora činnosti neziskových organizací (13) Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Matjuchinova 698, Praha - Zbraslav 16 (14) Změna ÚP Peluněk P. Handlíř 17 (17) Dar pozemků pod cyklostezkou 18 (8) Insolvenční řízení - RSC 19 (16) Závěr 1

2 2 K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení V 17:00h. přivítala R.Hůrková všechny přítomné, konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a zveřejněno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zahájila 16.zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. Připomněla čas Adventu a požádala K. Nedomu o zazpívání koledy. Po kulturní vložce představila zastupitelům nového tajemníka úřadu Ing. Milana Vogla. AZa) 00:00:00 2. Schválení programu jednání R. Hůrková se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají nějaké návrhy na doplnění programu. F. Gaspar - mám návrh na dva body: 1.Volba člena RMČ. 2.Volba člena Finančního výboru. Podle Zákona o HMP má mít FV pět členů. Zatím má pouze čtyři. Chtěl bych, aby tyto body byly zařazeny jako číslo 6 a 7. Protože nebyly jiné návrhy na doplnění programu, dala R. Hůrková o návrhu F. Gaspara hlasovat. Hlasování : souhlasí - 12, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 2. Návrh byl přijat. R. Hůrková dala hlasovat o programu jako celku. Hlasování : souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Program, včetně doplňujících bodů F. Gaspara, byl schválen. AZa) 00:02:55 souhlasí 13, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 3. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů R. Hůrková navrhla jako členy Návrhové komise (dále jen NK). F. Gaspara a T. Růžičku. Navržení zastupitelé souhlasili. R.Hůrková dala o složení NK hlasovat. Hlasování : souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Návrh byl přijat. NK bude pracovat v navrženém složení. R. Hůrková jmenovala ověřovateli zápisu J. Rybu a R. Jungbauera. AZa) 00:05:30 souhlasí 13, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Slova se ujal F. Toušek. Konstatoval, že KV se kontrolou zabýval na dvou zasedáních, ze kterých byl pořízen zápis z jednání (č. A4/ poznámka zapisovatele), který byl rozeslán všem zastupitelům a předán na ÚMČ. Obsahoval několik dotazů, které nebyly zatím zodpovězeny. Je to již pět týdnů. R. Hůrková - pane Toušku, já jsem se domnívala, že přednesete zprávu o plnění usnesení ZMČ a ne zprávu o činnosti KV. M. Vogl - s předsedou KV jsme se dohodli, že všechny dotazy směrované na ÚMČ, půjdou ke mně. V době, kdy byly dotazy vzneseny, nebyla funkce tajemníka obsazena. Pět týdnů na odpověď je hodně. Zasadím se o to, aby to tak v budoucnu nebylo. F. Toušek - to je podivná odpověď. Já tady mohu celou zprávu přečíst, ale všichni zastupitelé měli možnost se s ní seznámit. Ty odpovědi bych ale rád slyšel. Protože nebyly další připomínky, ukončila R. Hůrková tento bod. AZa) 00:06:50 5. Interpelace a dotazy občanů R. Hůrková otevřela bod "Interpelace." 1. - Marta Ottová na D. Kobylkovou - postup příprav výstavby Medic Centra. Interpelaci přednesl MUDr. Šístek. D. Kobylková krátce odpověděla

3 3 a k podrobnější odpovědi předala slovo R. Dostálovi, předsedovi výboru pro výstavbu Medic Centra J. Stehlík - daň z nemovitosti. Na interpelaci odpověděl F. Gaspar J. Stehlík - výše poplatků za pronájem Zbraslavského náměstí. Na interpelaci odpověděla R. Hůrková M. Picek - plnění volebního programu za poslední dva roky. M. Picek uvedl, že o interpelaci ho požádalo několik zbraslavských občanů, že nepožaduje odpověď ihned, ale chtěl by, aby odpověď byla uveřejněna ve Zbraslavských novinách. Po Novém roce. R. Hůrková - toto by mohlo být i bodem programu příštího zasedání ZMČ A. Smola - protizákonná výpověď smluv na pronájem pozemků pod garážemi. Na interpelaci odpověděla R. Hůrková L. Biskup - poděkování jménem obyvatel Lahoviček za dokončení kanalizace v Lahovičkách M. Meisnerová na Výbor pro DsPS - jak pokračuje umisťování občanů do DsPS. R. Hůrková - vzhledem k tomu, že není přítomna S.Hasenkopfová, bude Vám odpovězeno písemmně. Předneste svůj dotaz, abychom věděli, na co přesně chcete odpovědět. M. Meisnerová přednesla svůj dotaz. Na tento dotaz odpověděla ihned D. Kobylková P. Valenta - porušování listovního tajemství. P. Valenta - požaduji písemnou odpověď. R. Hůrková - poštu přebírá kancelář starosty, ne já. Písemně Vám odpoví tajemník ÚMČ F. Toušek na R. Hůrkovou - podnět občanů-pozemky pod garážemi. F. Toušek informoval o tom, jak se tím zabýval KV a chtěl znát termín schůzky A. Smoly a starostky. R. Hůrková - o přestávce domluvíme termín schůzky s A. Smolou. Dostanete to písemně K. Pašek - poděkování za nové prostory skautské klubovny. Protože nebyly další interpelace, ukončila R. Hůrková tento bod. AZa) 00:10:50 6. Volba člena Rady MČ R. Hůrková otevřela další bod programu a předala slovo F. Gasparovi. F. Gaspar navrhl tajnou volbu. R. Hůrková dala hlasovat o tajné volbě. Hlasování : souhlasí - 12, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 1. Návrh byl přijat. R. Hůrková se dotázala J. Ryby, jestli s nominací do RMČ souhlasí. J. Ryba souhlasil. R. Hůrková navrhla členy Volební komise - F. Gaspara, T. Růžičku a P. Valentu. Navržení zastupitelé souhlasili. R. Hůrková dala hlasovat o složení VK jako celku. Hlasování : souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Volební komise bude pracovat v navrženém složení. R. Hůrková vyhlásila 10min. přestávku. AZa) 00:32:30h. O přestávce odešla H. Sládková. V 17:47 h. zahájila R. Hůrková pokračování zasedání ZMČ. P. Valenta, předseda Volební komise, seznámil zastupitele se způsobem a průběhem volby. R. Hůrková vyhlásila 10 min. přestávku na úpravu volebních lístků a jejich vhození do volební urny. AZb) 00:00:00h. V 18:04 h (AZc 00:00:00) ukončila VK počítání hlasů. R. Hůrková zahájila pokračování zasedání ZMČ a předala slovo přesedovi VK Petru Valentovi. P. Valenta seznámil přítomné s výsledkem volby : v době volby bylo přítomno 14 zastupitelů, bylo vydáno 13 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 13 platných hlasovacích lístků a 11 jich bylo pro. R. Hůrková - tím pádem konstatuji, že ZMČ přijímá usnesení, že PhDr. Jiří Ryba byl zvolen členem RMČ Praha - Zbraslav. AZa) 00:32:00 Usnesení č. Z v o l í členem Rady MČ PhDr. Jiřího Rybu.

4 4 7. Volba člena FV R. Hůrková otevřela další bod programu a předala slovo předsedovi Finančního výboru F. Gasparovi. F. Gaspar navrhl za člena FV zastupitele J. Rybu. Protože nebyly jiné návrhy, přečetla R. Hůrková návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování : souhlasí - 3, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 8. Navržený kandidát nebyl zvolen. AZc) 00:05:30 souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 8 8. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav R. Hůrková zahájila tento bod konstatováním, že zprávu o činnosti obdrželi všichni zastupitelé předem a mohli si ji prostudovat. Než otevřela diskusi k tomuto bodu, dala slovo tajemníkovi ÚMČ M. Voglovi, který seznámil zastupitele s možností zajistit na zasedání ZMČ elektronické hlasování a požádal je o brzké vyjádření k tomuto návrhu. R. Hůrková otevřela diskusi. V diskusi vystoupili - F. Toušek, L. Biskup, P. Valenta, R. Hůrková, R. Dostál, F. Gaspar. Po skončení diskuse požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. F. Toušek navrhl a zformuloval další usnesení. Protože další návrhy nebyly, dala R. Hůrková hlasovat o návrhu usnesení, které přečetl F. Gaspar. Hlasování : souhlasí - 10, nesouhlasí - 1, zdrželo se - 3. Usnesení bylo přijato. R. Hůrková dala hlasovat o návrhu usnesení, které přečetl F. Toušek. Hlasování : souhlasí - 2, nesouhlasí - 7, zdrželo se - 3. Usnesení nebylo přijato. AZc) 00:08:10 Usnesení č. Z b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav. 9. Rozpočtové provizorium R. Hůrková informovala přítomné o přípravě sestavení rozpočtu na rok 2009, který musí být schválen nejpozději do konce března Do té doby je potřeba mít schválené rozpočtové provizorium. Zásady rozpočtového provizoria byly v příloze a jsou stejné jako v minulých letech a stanovisko RMČ je schválit rozpočtové provizorium. R. Hůrková otevřela k tomuto bodu diskusi. V diskusi vystoupil pouze F. Gaspar. Po skončení diskuse požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:22:40 souhlasí 12, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. Z

5 s c h v a l u j e zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2009 v navrženém znění, které jsou přílohou tohoto usnesení. 10. Zvýšení a změna rozpočtu Zvýšení rozpočtu o dotaci z MHMP ve výši Kč - navýšení některých položek rozpočtu. Důvodovou zprávu k tomuto bodu přečetla R. Hůrková a otevřela diskusi. V diskusi opakovaně vystoupili - P. Valenta, F. Gaspar, T. Růžička, J. Hovorková, F. Toušek, Z. Vejvodová, M. Vogl. Protože nebyly další příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení - části a), b), c). P. Valenta přednesl protinávrhy k bodům b) a c). R. Hůrková dala hlasovat o usnesení - část a). Hlasování : souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Návrh usnesení - část a) - byl přijat. R. Hůrková dala hlasovat o protinávrzích P. Valenty k bodům b) a c). Hlasování : souhlasí - 2, nesouhlasí - 0, zdrželo se Protinávrhy nebyly přijaty. R. Hůrková dala hlasovat o původním návrhu usnesení - body b) a c). Hlasování : souhlasí - 12, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 0. Návrh usnesní - body b) a c) - byl přijat. V 18.30h. přišel O. Hofmeister. AZc) 00:25:00 Usnesení č. Z I. s o u h l a s í a) se zvýšením rozpočtu o účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši Kč na akci "rekonstrukce střešního pláště ZŠ, Nad Parkem 1181", finanční prostředky budou zaevidovány v příjmech na pol. 4221, ve výdajích na odpa základní školy, pol budovy, haly b) se změnou rozpočtu ve výši Kč, a to snížením rozpočtu ve výši Kč z odpa základní školy, pol budovy, haly a zvýšením rozpočtu o částku Kč na odpa činnost místní správy pol studená voda, o částku ,- Kč na odpa 6171 pol služby pošt, o částku Kč na odpa 6171 pol nákup ostatních služeb, o částku Kč na odpa 6171 pol opravy a udržování, o částku Kč na odpa 6171 pol budovy, haly 5

6 a o částku Kč na odpa 6409 ostatní činnosti j.n. položka ostatní neinvestiční výdaje j.n. c) se snížením rozpočtu o Kč na straně příjmů z pol převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a na straně výdajů z odpa 6409 ostatní činnosti j.n. položka ostatní neinvestiční výdaje j.n. 11. Zateplení ZŠ Nad Parkem - PD R. Hůrková přečetla důvodovou zprávu k tomuto bodu a otevřela diskusi. V diskusi vystoupili - P. Valenta, R. Hůrková, O. Hofmeister, F. Toušek, V. Biskup. Protože nebyly další diskusní příspěvky, ukončila R. Hůrková diskusi a požádala NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. O. Hofmeister přednesl protinávrh usnesení. P. Valenta konstatoval, že původní návrh usnesení je nehlasovatelný. V diskusi k návrhům usnesení vystoupili - P. Valenta, F. Gaspar, R. Hůrková, F. Toušek, T. Růžička. P. Valenta přednesl protinávrh usnesení. Protože nebyly další připomínky a protinávrhy, dala R. Hůrková hlasovat o protinávrhu P. Valenty. Hlasování : souhlasí - 5, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 8. Protinávrh usnesení nebyl přijat. R. Hůrková dala hlasovat o bodu a) původního návrhu usnesení. Hlasování : souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 2. Usnesení - část a) - bylo přijato. R. Hůrková dala hlasovat o bodu II) původního návrhu usnesení. Hlasování : souhlasí - 11, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 1. Usnesení - bod II) původního návrhu - bylo přijato. Nyní je bezpředmětné hlasovat o bodu b). V 19:00h. odešel M. Stieber. AZc) 00:52:20 Usnesení č. Z I. s o u h l a s í se záměrem realizace projektové dokumentace na akci "Zateplení ZŠ Nad Parkem" a uvolněním částky 800 tis. Kč na realizaci projektové dokumentace a aktualizace energetického auditu a štítku tepelné náročnosti budov Nad Parkem ZŠ Vl. Vančury za účelem získání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, SFŽP nebo MF ČR II. u k l á d á 12. Technický stav školních budov Předkladatel: Dagmar Kobylková FV zařadit finanční prostředky na urbanisticko-architektonickou soutěž na horní část Zbraslavi do návrhu rozpočtu na rok

7 Důvodovou zprávu k tomuto bodu přečetla D. Kobylková a otevřela diskusi. Protože nebyly žádné příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. T. Růžička předložil návrh úpravy usnesení. K návrhu usnesení se ještě vyjádřili - J. Ryba, F. Toušek, M. Picek, D. Kobylková, P. Valenta. Protože nebyly další připomínky, dala R. Hůrková hlasovat o protinávrhu T. Růžičky. Hlasování : souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Protinávrh usnesení byl přijat. R. Hůrková požádala, aby schválený protinávrh byl zařazen jako bod I) a původní bod I) byl označen jako bod.ii). R. Hůrková dala hlasovat o bodu II). Hlasování : souhlasí - 8, nesouhlasí 0, zdrželo se - 4. Usnesení nebylo přijato. R. Hůrková vyhlásila 20 min.přestávku. AZc) 01:18:20 Usnesení č. Z b e r e n a v ě d o m í předložené materiály a s ohledem na ně ukládá FV zařadit investice do oprav havarijních stavů budov v rámci návrhu rozpočtu MČ na rok Grantová pravidla 2009 Předkladatel: Karel Nedoma V 19:40h přišli S. Hasenkopfová a T. Pelikán. V 19:55h zahájila R. Hůrková bod Grantová pravidla 2009 a předala slovo K. Nedomovi. K. Nedoma doplnil několika informacemi důvodovou zprávu, kterou zastupitelé obdrželi v materiálech na dnešní zasedání ZMČ a otevřel k tomuto bodu diskusi. V diskusi vystoupili - F. Toušek, T. Růžička, P. Valenta, D. Kobylková, R. Jungbauer, R. Hůrková, F. Gaspar, M. Bernardová, J. Ryba. Po skončení diskuse požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. AZd) 00:00:00 souhlasí 13, nesouhlasí 1, zdrželo se 1 Usnesení č. Z I. s c h v a l u j e a) "Pravidla poskytování grantů MČ Praha - Zbraslav v oblasti volného času, umění a kultury" pro rok 2009, která jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 14. Podpora činnosti neziskových organizací 2009 Předkladatel: Karel Nedoma 7

8 R. Hůrková zahájila tento bod a předala slovo předkladateli K. Nedomovi. K. Nedoma seznámil přítomné s důvodovou zprávou, doplnil ji několika informacemi a otevřel diskusi. V diskusi vystoupili - F. Toušek, T. Růžička, P. Valenta, K. Nedoma. Protože nebyly další příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. P. Valenta zformuloval svůj návrh na doplnění usnesení. Doplňující návrh měl také O. Hofmeister - komise vypracuje protokol o přidělování grantů. V diskusi k doplňujícím návrhům vystoupili - M. Bernardová, O. Hofmeister, D. Kobylková, F. Toušek, R. Hůrková, F. Gaspar, M. Vogl. Návrh O. Hofmeistera byl zařazen do pravidel jako bod d). R. Hůrková dala hlasovat o bodech a), b), c) návrhu grantových pravidel jako celku. Hlasování : souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Návrh byl přijat. R. Hůrková dala hlasovat obodu d) návrhu grantových pravidel. Hlasování : souhlasí - 5, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 6. Návrh nebyl přijat. AZd) 00:18:50 Usnesení č. Z I. s c h v a l u j e a) "Pravidla pro poskytování podpory MČ Praha - Zbraslav neziskovým organizacím v oblasti volného času, umění, kultury a sportu" na rok 2009, která jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace - podpory, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. c) vzor žádosti o podporu, který je přílohou č. 3 tohoto usnesení. 15. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Matjuchinova 698, Praha - Zbraslav Předkladatel: Dagmar Kobylková R. Hůrková zahájila tento bod a předala slovo předkladatelce D. Kobylkové. D. Kobylková seznámila přítomné s důvodovou zprávou a otevřela diskusi. Protože nebyly žádné příspěvky do diskuse, tuto ukončila a přečetla návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. AZd) 00:34:00 souhlasí 14, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. Z s c h v a l u j e Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Matjuchinova 698, Praha - Zbraslav, který je přílohou tohoto usnesení. 8

9 9 16. Změna ÚP Peluněk P. Handlíř Předkladatel: Zuzana Vejvodová R. Hůrková zahájila tento bod a předala slovo předkladatelce Z. Vejvodové. Z důvodu, že HMP nepřijímá další návrhy na změnu ÚP, Z. Vejvodová navrhla stažení tohoto bodu z programu. R. Hůrková - stahujeme tento bod z programu. 17. Dar pozemků pod cyklostezkou R. Hůrková seznámila přítomné s důvodovou zprávou. RMČ doporučuje dar přijmout, protože MČ o cyklostezku již pečuje a nevzniknou žádné vícenáklady. R. Hůrková otevřela k tomuto bodu diskusi. V diskusi vystoupil pouze P. Valenta. R. Hůrková ukončila diskusi a požádala NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. V diskusi k návrhu usnesení vystoupili - P. Valenta, R. Hůrková, O. Hofmeister. P. Valenta navrhl úpravu textu návrhu usnesení. R. Hůrková přečetla upravený návrh usnesení a dala o něm hlasovat. Usnesení bylo přijato. AZd) 00:36:15 souhlasí 15, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. Z s o u h l a s í s přijetím daru pozemků parc. č. 2874/533 a 2874/605 v k.ú. Zbraslav. 18. Insolvenční řízení - RSC R. Hůrková zahájila tento bod a důvodovou zprávu, kterou zatupitelé obdrželi v materiálech pro zasedání ZMČ, doplnila několika informacemi a otevřela diskusi. Pro informaci - RSC je Relax Sport Centrum. V diskusi vystoupili - F. Toušek, R. Hůrková, Z. Vejvodová. Protože nebyly další příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. R. Hůrková ještě doplnila návrh usnesení. Protože nebyly další připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. Usnesení bylo přijato. AZd) 00:41:25 souhlasí 15, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. Z I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o insolvenčním řízení na Relax Sport Centrum Zbraslav a.s. II. u k l á d á

10 KV provést kontrolu smluv uzavřených s Relax Sport Clubem Zbraslav, o.s., Relax Sport Centrem Zbraslav, a.s. a Českým curling klubem, o.s. a následně předložit zprávu Zastupitelstvu. Termín: Závěr Před závěrem zasedání navrhla R. Hůrková termín příštího zasedání ZMČ Praha - Zbraslav - středa v 17:00h. v Městském domě na Zbraslavi - a dala o něm hlasovat. Hlasování : souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Návrh byl přijat. Ve 20:45h. R. Hůrková poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem hezké prožití vánočních svátků, zdraví v roce 2009 a ukončila 16. zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. Mgr. Renata Hůrková starostka MČ Praha - Zbraslav JUDr, Radomír Jungbauer PhDr. Jiří Ryba 10

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 9. 2012 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 10. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 27. 2. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová (příchod v 17.16 h); Ing. A. Háněl, MBA;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 12. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša, Bc. Filip Gaspar, Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová (příchod v 17.10

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. Soňa

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 26. 1. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. et Bc. Dagmar

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 15. 6. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša; Bc. F. Gaspar;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 11. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 9. 11. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 3. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 9. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 42. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma (odešel v 10:45 h, přišel v 11:00

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne 02.03.2016 Přítomni: Omluveni: Přizváni: Předsedající: Ověřovatelé: Viz. prezenční listina tajemnice úřadu 10 zaměstnanců

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 6. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Jungbauer

Více

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 15. 6. 2016 od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 16. 12. 2015 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 9 členů Zastupitelstva MČ od 18.00hod 9 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007

Zápis. z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007 1 Zápis z 30. zasedání Rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 17.7.2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Karel Nedoma, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z 29.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 4. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ Z á p i s Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části, Brno Starý Lískovec, konaného dne 15.listopadu 2010 v 17,00 hodin v sále sokolovny na ul. Máchalova 4 v Brně Starém Lískovci. 1.Prezentace

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 25.11.2010 Přítomni: Pharm.Dr.Jana Bártová, Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hl. m. Prahy Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 7. 9. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 07.11.2014 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Petr Urbanec Návrhová komise pan Aleš Šklář PRO: 15 Mgr. Radek Nitka PRO: 15

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 06.11.2014 od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Pavel Dvořák, Luboš Drenčeni, Zdeněk

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 12. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 konaného dne 5. 11. 2014 Začátek zasedání: 14:00 hod. Konec zasedání: 16:25 hod. Místo

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Z Á P I S. Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ Praha 9, 7 vedoucích odborů (dle prezenční listiny),

Z Á P I S. Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ Praha 9, 7 vedoucích odborů (dle prezenční listiny), Z Á P I S z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 6.11.2014 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 6. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háhěl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 2. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Zápis. z 19. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 24.4.2007

Zápis. z 19. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 24.4.2007 1 Zápis z 19. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 24.4.2007 Přítomni: Omluveni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Karel Nedoma, Marcela Břeňová Filip Gaspar, Program zasedání:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 3. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. 10. 2016 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 10 členů Zastupitelstva MČ od 18.00 hod 8 členů Zastupitelstva MČ od 18.05 hod

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 23.9.2015 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 6 členů Zastupitelstva MČ od 18.05 hod 8 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 3. 2009 v 8:30 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Ryba (příchod v 10:10 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání.

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání. MCPNE 02141/2016 Zápis č. 23 z 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 28.11.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Petr Šimáček,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu.

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu. Z á p i s Z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 6. 11. 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 26. 6. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 7/2014 ze dne

Více