Městská část Praha - Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar, Bc.; Mgr. S. Hasenkopfová; JUDr. R. Jungbauer; R. Dostál; Ing. T. Růžička; Ing. M. Stieber; F. Toušek; PhDr. J. Ryba; Mgr. K. Nedoma, Ing. O. Hofmeister; H. Sládková; Ing. Z. Vejvodová; T. Pelikán; M. Picek; Ing. P. Valenta Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: 8 pracovníků ÚMČ Praha - Zbraslav Dle prezenční listiny přítomno 5 hostů Mgr. K. Tejkal; Ing. A. Háněl JUDr. R. Jungbauer; PhDr. J. Ryba Josef Němec Schválený program: 1 (10) Zahájení 2 (11) Schválení programu jednání 3 (12) Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů 4 (13) Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ 5 (14) Interpelace a dotazy občanů 6 (10) Volba člena Rady MČ 7 (11) Volba člena FV 8 (15) Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav 9 (16) Rozpočtové provizorium 10 (18) Zvýšení a změna rozpočtu 11 (17) Zateplení ZŠ Nad Parkem - PD 12 (15) Technický stav školních budov 13 (12) Grantová pravidla (9) Podpora činnosti neziskových organizací (13) Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Matjuchinova 698, Praha - Zbraslav 16 (14) Změna ÚP Peluněk P. Handlíř 17 (17) Dar pozemků pod cyklostezkou 18 (8) Insolvenční řízení - RSC 19 (16) Závěr 1

2 2 K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení V 17:00h. přivítala R.Hůrková všechny přítomné, konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a zveřejněno, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zahájila 16.zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. Připomněla čas Adventu a požádala K. Nedomu o zazpívání koledy. Po kulturní vložce představila zastupitelům nového tajemníka úřadu Ing. Milana Vogla. AZa) 00:00:00 2. Schválení programu jednání R. Hůrková se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají nějaké návrhy na doplnění programu. F. Gaspar - mám návrh na dva body: 1.Volba člena RMČ. 2.Volba člena Finančního výboru. Podle Zákona o HMP má mít FV pět členů. Zatím má pouze čtyři. Chtěl bych, aby tyto body byly zařazeny jako číslo 6 a 7. Protože nebyly jiné návrhy na doplnění programu, dala R. Hůrková o návrhu F. Gaspara hlasovat. Hlasování : souhlasí - 12, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 2. Návrh byl přijat. R. Hůrková dala hlasovat o programu jako celku. Hlasování : souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Program, včetně doplňujících bodů F. Gaspara, byl schválen. AZa) 00:02:55 souhlasí 13, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 3. Volba návrhové komise a jmenování ověřovatelů R. Hůrková navrhla jako členy Návrhové komise (dále jen NK). F. Gaspara a T. Růžičku. Navržení zastupitelé souhlasili. R.Hůrková dala o složení NK hlasovat. Hlasování : souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Návrh byl přijat. NK bude pracovat v navrženém složení. R. Hůrková jmenovala ověřovateli zápisu J. Rybu a R. Jungbauera. AZa) 00:05:30 souhlasí 13, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Slova se ujal F. Toušek. Konstatoval, že KV se kontrolou zabýval na dvou zasedáních, ze kterých byl pořízen zápis z jednání (č. A4/ poznámka zapisovatele), který byl rozeslán všem zastupitelům a předán na ÚMČ. Obsahoval několik dotazů, které nebyly zatím zodpovězeny. Je to již pět týdnů. R. Hůrková - pane Toušku, já jsem se domnívala, že přednesete zprávu o plnění usnesení ZMČ a ne zprávu o činnosti KV. M. Vogl - s předsedou KV jsme se dohodli, že všechny dotazy směrované na ÚMČ, půjdou ke mně. V době, kdy byly dotazy vzneseny, nebyla funkce tajemníka obsazena. Pět týdnů na odpověď je hodně. Zasadím se o to, aby to tak v budoucnu nebylo. F. Toušek - to je podivná odpověď. Já tady mohu celou zprávu přečíst, ale všichni zastupitelé měli možnost se s ní seznámit. Ty odpovědi bych ale rád slyšel. Protože nebyly další připomínky, ukončila R. Hůrková tento bod. AZa) 00:06:50 5. Interpelace a dotazy občanů R. Hůrková otevřela bod "Interpelace." 1. - Marta Ottová na D. Kobylkovou - postup příprav výstavby Medic Centra. Interpelaci přednesl MUDr. Šístek. D. Kobylková krátce odpověděla

3 3 a k podrobnější odpovědi předala slovo R. Dostálovi, předsedovi výboru pro výstavbu Medic Centra J. Stehlík - daň z nemovitosti. Na interpelaci odpověděl F. Gaspar J. Stehlík - výše poplatků za pronájem Zbraslavského náměstí. Na interpelaci odpověděla R. Hůrková M. Picek - plnění volebního programu za poslední dva roky. M. Picek uvedl, že o interpelaci ho požádalo několik zbraslavských občanů, že nepožaduje odpověď ihned, ale chtěl by, aby odpověď byla uveřejněna ve Zbraslavských novinách. Po Novém roce. R. Hůrková - toto by mohlo být i bodem programu příštího zasedání ZMČ A. Smola - protizákonná výpověď smluv na pronájem pozemků pod garážemi. Na interpelaci odpověděla R. Hůrková L. Biskup - poděkování jménem obyvatel Lahoviček za dokončení kanalizace v Lahovičkách M. Meisnerová na Výbor pro DsPS - jak pokračuje umisťování občanů do DsPS. R. Hůrková - vzhledem k tomu, že není přítomna S.Hasenkopfová, bude Vám odpovězeno písemmně. Předneste svůj dotaz, abychom věděli, na co přesně chcete odpovědět. M. Meisnerová přednesla svůj dotaz. Na tento dotaz odpověděla ihned D. Kobylková P. Valenta - porušování listovního tajemství. P. Valenta - požaduji písemnou odpověď. R. Hůrková - poštu přebírá kancelář starosty, ne já. Písemně Vám odpoví tajemník ÚMČ F. Toušek na R. Hůrkovou - podnět občanů-pozemky pod garážemi. F. Toušek informoval o tom, jak se tím zabýval KV a chtěl znát termín schůzky A. Smoly a starostky. R. Hůrková - o přestávce domluvíme termín schůzky s A. Smolou. Dostanete to písemně K. Pašek - poděkování za nové prostory skautské klubovny. Protože nebyly další interpelace, ukončila R. Hůrková tento bod. AZa) 00:10:50 6. Volba člena Rady MČ R. Hůrková otevřela další bod programu a předala slovo F. Gasparovi. F. Gaspar navrhl tajnou volbu. R. Hůrková dala hlasovat o tajné volbě. Hlasování : souhlasí - 12, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 1. Návrh byl přijat. R. Hůrková se dotázala J. Ryby, jestli s nominací do RMČ souhlasí. J. Ryba souhlasil. R. Hůrková navrhla členy Volební komise - F. Gaspara, T. Růžičku a P. Valentu. Navržení zastupitelé souhlasili. R. Hůrková dala hlasovat o složení VK jako celku. Hlasování : souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Volební komise bude pracovat v navrženém složení. R. Hůrková vyhlásila 10min. přestávku. AZa) 00:32:30h. O přestávce odešla H. Sládková. V 17:47 h. zahájila R. Hůrková pokračování zasedání ZMČ. P. Valenta, předseda Volební komise, seznámil zastupitele se způsobem a průběhem volby. R. Hůrková vyhlásila 10 min. přestávku na úpravu volebních lístků a jejich vhození do volební urny. AZb) 00:00:00h. V 18:04 h (AZc 00:00:00) ukončila VK počítání hlasů. R. Hůrková zahájila pokračování zasedání ZMČ a předala slovo přesedovi VK Petru Valentovi. P. Valenta seznámil přítomné s výsledkem volby : v době volby bylo přítomno 14 zastupitelů, bylo vydáno 13 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 13 platných hlasovacích lístků a 11 jich bylo pro. R. Hůrková - tím pádem konstatuji, že ZMČ přijímá usnesení, že PhDr. Jiří Ryba byl zvolen členem RMČ Praha - Zbraslav. AZa) 00:32:00 Usnesení č. Z v o l í členem Rady MČ PhDr. Jiřího Rybu.

4 4 7. Volba člena FV R. Hůrková otevřela další bod programu a předala slovo předsedovi Finančního výboru F. Gasparovi. F. Gaspar navrhl za člena FV zastupitele J. Rybu. Protože nebyly jiné návrhy, přečetla R. Hůrková návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. Hlasování : souhlasí - 3, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 8. Navržený kandidát nebyl zvolen. AZc) 00:05:30 souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 8 8. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav R. Hůrková zahájila tento bod konstatováním, že zprávu o činnosti obdrželi všichni zastupitelé předem a mohli si ji prostudovat. Než otevřela diskusi k tomuto bodu, dala slovo tajemníkovi ÚMČ M. Voglovi, který seznámil zastupitele s možností zajistit na zasedání ZMČ elektronické hlasování a požádal je o brzké vyjádření k tomuto návrhu. R. Hůrková otevřela diskusi. V diskusi vystoupili - F. Toušek, L. Biskup, P. Valenta, R. Hůrková, R. Dostál, F. Gaspar. Po skončení diskuse požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. F. Toušek navrhl a zformuloval další usnesení. Protože další návrhy nebyly, dala R. Hůrková hlasovat o návrhu usnesení, které přečetl F. Gaspar. Hlasování : souhlasí - 10, nesouhlasí - 1, zdrželo se - 3. Usnesení bylo přijato. R. Hůrková dala hlasovat o návrhu usnesení, které přečetl F. Toušek. Hlasování : souhlasí - 2, nesouhlasí - 7, zdrželo se - 3. Usnesení nebylo přijato. AZc) 00:08:10 Usnesení č. Z b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav. 9. Rozpočtové provizorium R. Hůrková informovala přítomné o přípravě sestavení rozpočtu na rok 2009, který musí být schválen nejpozději do konce března Do té doby je potřeba mít schválené rozpočtové provizorium. Zásady rozpočtového provizoria byly v příloze a jsou stejné jako v minulých letech a stanovisko RMČ je schválit rozpočtové provizorium. R. Hůrková otevřela k tomuto bodu diskusi. V diskusi vystoupil pouze F. Gaspar. Po skončení diskuse požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. Usnesení bylo přijato. AZc) 00:22:40 souhlasí 12, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. Z

5 s c h v a l u j e zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2009 v navrženém znění, které jsou přílohou tohoto usnesení. 10. Zvýšení a změna rozpočtu Zvýšení rozpočtu o dotaci z MHMP ve výši Kč - navýšení některých položek rozpočtu. Důvodovou zprávu k tomuto bodu přečetla R. Hůrková a otevřela diskusi. V diskusi opakovaně vystoupili - P. Valenta, F. Gaspar, T. Růžička, J. Hovorková, F. Toušek, Z. Vejvodová, M. Vogl. Protože nebyly další příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení - části a), b), c). P. Valenta přednesl protinávrhy k bodům b) a c). R. Hůrková dala hlasovat o usnesení - část a). Hlasování : souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Návrh usnesení - část a) - byl přijat. R. Hůrková dala hlasovat o protinávrzích P. Valenty k bodům b) a c). Hlasování : souhlasí - 2, nesouhlasí - 0, zdrželo se Protinávrhy nebyly přijaty. R. Hůrková dala hlasovat o původním návrhu usnesení - body b) a c). Hlasování : souhlasí - 12, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 0. Návrh usnesní - body b) a c) - byl přijat. V 18.30h. přišel O. Hofmeister. AZc) 00:25:00 Usnesení č. Z I. s o u h l a s í a) se zvýšením rozpočtu o účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši Kč na akci "rekonstrukce střešního pláště ZŠ, Nad Parkem 1181", finanční prostředky budou zaevidovány v příjmech na pol. 4221, ve výdajích na odpa základní školy, pol budovy, haly b) se změnou rozpočtu ve výši Kč, a to snížením rozpočtu ve výši Kč z odpa základní školy, pol budovy, haly a zvýšením rozpočtu o částku Kč na odpa činnost místní správy pol studená voda, o částku ,- Kč na odpa 6171 pol služby pošt, o částku Kč na odpa 6171 pol nákup ostatních služeb, o částku Kč na odpa 6171 pol opravy a udržování, o částku Kč na odpa 6171 pol budovy, haly 5

6 a o částku Kč na odpa 6409 ostatní činnosti j.n. položka ostatní neinvestiční výdaje j.n. c) se snížením rozpočtu o Kč na straně příjmů z pol převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a na straně výdajů z odpa 6409 ostatní činnosti j.n. položka ostatní neinvestiční výdaje j.n. 11. Zateplení ZŠ Nad Parkem - PD R. Hůrková přečetla důvodovou zprávu k tomuto bodu a otevřela diskusi. V diskusi vystoupili - P. Valenta, R. Hůrková, O. Hofmeister, F. Toušek, V. Biskup. Protože nebyly další diskusní příspěvky, ukončila R. Hůrková diskusi a požádala NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. O. Hofmeister přednesl protinávrh usnesení. P. Valenta konstatoval, že původní návrh usnesení je nehlasovatelný. V diskusi k návrhům usnesení vystoupili - P. Valenta, F. Gaspar, R. Hůrková, F. Toušek, T. Růžička. P. Valenta přednesl protinávrh usnesení. Protože nebyly další připomínky a protinávrhy, dala R. Hůrková hlasovat o protinávrhu P. Valenty. Hlasování : souhlasí - 5, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 8. Protinávrh usnesení nebyl přijat. R. Hůrková dala hlasovat o bodu a) původního návrhu usnesení. Hlasování : souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 2. Usnesení - část a) - bylo přijato. R. Hůrková dala hlasovat o bodu II) původního návrhu usnesení. Hlasování : souhlasí - 11, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 1. Usnesení - bod II) původního návrhu - bylo přijato. Nyní je bezpředmětné hlasovat o bodu b). V 19:00h. odešel M. Stieber. AZc) 00:52:20 Usnesení č. Z I. s o u h l a s í se záměrem realizace projektové dokumentace na akci "Zateplení ZŠ Nad Parkem" a uvolněním částky 800 tis. Kč na realizaci projektové dokumentace a aktualizace energetického auditu a štítku tepelné náročnosti budov Nad Parkem ZŠ Vl. Vančury za účelem získání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, SFŽP nebo MF ČR II. u k l á d á 12. Technický stav školních budov Předkladatel: Dagmar Kobylková FV zařadit finanční prostředky na urbanisticko-architektonickou soutěž na horní část Zbraslavi do návrhu rozpočtu na rok

7 Důvodovou zprávu k tomuto bodu přečetla D. Kobylková a otevřela diskusi. Protože nebyly žádné příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. T. Růžička předložil návrh úpravy usnesení. K návrhu usnesení se ještě vyjádřili - J. Ryba, F. Toušek, M. Picek, D. Kobylková, P. Valenta. Protože nebyly další připomínky, dala R. Hůrková hlasovat o protinávrhu T. Růžičky. Hlasování : souhlasí - 11, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Protinávrh usnesení byl přijat. R. Hůrková požádala, aby schválený protinávrh byl zařazen jako bod I) a původní bod I) byl označen jako bod.ii). R. Hůrková dala hlasovat o bodu II). Hlasování : souhlasí - 8, nesouhlasí 0, zdrželo se - 4. Usnesení nebylo přijato. R. Hůrková vyhlásila 20 min.přestávku. AZc) 01:18:20 Usnesení č. Z b e r e n a v ě d o m í předložené materiály a s ohledem na ně ukládá FV zařadit investice do oprav havarijních stavů budov v rámci návrhu rozpočtu MČ na rok Grantová pravidla 2009 Předkladatel: Karel Nedoma V 19:40h přišli S. Hasenkopfová a T. Pelikán. V 19:55h zahájila R. Hůrková bod Grantová pravidla 2009 a předala slovo K. Nedomovi. K. Nedoma doplnil několika informacemi důvodovou zprávu, kterou zastupitelé obdrželi v materiálech na dnešní zasedání ZMČ a otevřel k tomuto bodu diskusi. V diskusi vystoupili - F. Toušek, T. Růžička, P. Valenta, D. Kobylková, R. Jungbauer, R. Hůrková, F. Gaspar, M. Bernardová, J. Ryba. Po skončení diskuse požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. AZd) 00:00:00 souhlasí 13, nesouhlasí 1, zdrželo se 1 Usnesení č. Z I. s c h v a l u j e a) "Pravidla poskytování grantů MČ Praha - Zbraslav v oblasti volného času, umění a kultury" pro rok 2009, která jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace - grantu, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 14. Podpora činnosti neziskových organizací 2009 Předkladatel: Karel Nedoma 7

8 R. Hůrková zahájila tento bod a předala slovo předkladateli K. Nedomovi. K. Nedoma seznámil přítomné s důvodovou zprávou, doplnil ji několika informacemi a otevřel diskusi. V diskusi vystoupili - F. Toušek, T. Růžička, P. Valenta, K. Nedoma. Protože nebyly další příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. P. Valenta zformuloval svůj návrh na doplnění usnesení. Doplňující návrh měl také O. Hofmeister - komise vypracuje protokol o přidělování grantů. V diskusi k doplňujícím návrhům vystoupili - M. Bernardová, O. Hofmeister, D. Kobylková, F. Toušek, R. Hůrková, F. Gaspar, M. Vogl. Návrh O. Hofmeistera byl zařazen do pravidel jako bod d). R. Hůrková dala hlasovat o bodech a), b), c) návrhu grantových pravidel jako celku. Hlasování : souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Návrh byl přijat. R. Hůrková dala hlasovat obodu d) návrhu grantových pravidel. Hlasování : souhlasí - 5, nesouhlasí - 2, zdrželo se - 6. Návrh nebyl přijat. AZd) 00:18:50 Usnesení č. Z I. s c h v a l u j e a) "Pravidla pro poskytování podpory MČ Praha - Zbraslav neziskovým organizacím v oblasti volného času, umění, kultury a sportu" na rok 2009, která jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace - podpory, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. c) vzor žádosti o podporu, který je přílohou č. 3 tohoto usnesení. 15. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Matjuchinova 698, Praha - Zbraslav Předkladatel: Dagmar Kobylková R. Hůrková zahájila tento bod a předala slovo předkladatelce D. Kobylkové. D. Kobylková seznámila přítomné s důvodovou zprávou a otevřela diskusi. Protože nebyly žádné příspěvky do diskuse, tuto ukončila a přečetla návrh usnesení. Protože k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. AZd) 00:34:00 souhlasí 14, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. Z s c h v a l u j e Dodatek č. 2 Zřizovací listiny MŠ Matjuchinova 698, Praha - Zbraslav, který je přílohou tohoto usnesení. 8

9 9 16. Změna ÚP Peluněk P. Handlíř Předkladatel: Zuzana Vejvodová R. Hůrková zahájila tento bod a předala slovo předkladatelce Z. Vejvodové. Z důvodu, že HMP nepřijímá další návrhy na změnu ÚP, Z. Vejvodová navrhla stažení tohoto bodu z programu. R. Hůrková - stahujeme tento bod z programu. 17. Dar pozemků pod cyklostezkou R. Hůrková seznámila přítomné s důvodovou zprávou. RMČ doporučuje dar přijmout, protože MČ o cyklostezku již pečuje a nevzniknou žádné vícenáklady. R. Hůrková otevřela k tomuto bodu diskusi. V diskusi vystoupil pouze P. Valenta. R. Hůrková ukončila diskusi a požádala NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. V diskusi k návrhu usnesení vystoupili - P. Valenta, R. Hůrková, O. Hofmeister. P. Valenta navrhl úpravu textu návrhu usnesení. R. Hůrková přečetla upravený návrh usnesení a dala o něm hlasovat. Usnesení bylo přijato. AZd) 00:36:15 souhlasí 15, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. Z s o u h l a s í s přijetím daru pozemků parc. č. 2874/533 a 2874/605 v k.ú. Zbraslav. 18. Insolvenční řízení - RSC R. Hůrková zahájila tento bod a důvodovou zprávu, kterou zatupitelé obdrželi v materiálech pro zasedání ZMČ, doplnila několika informacemi a otevřela diskusi. Pro informaci - RSC je Relax Sport Centrum. V diskusi vystoupili - F. Toušek, R. Hůrková, Z. Vejvodová. Protože nebyly další příspěvky do diskuse, požádala R. Hůrková NK o návrh usnesení. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. R. Hůrková ještě doplnila návrh usnesení. Protože nebyly další připomínky, dala R. Hůrková o návrhu usnesení hlasovat. Usnesení bylo přijato. AZd) 00:41:25 souhlasí 15, nesouhlasí 0, zdrželo se 0 Usnesení č. Z I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o insolvenčním řízení na Relax Sport Centrum Zbraslav a.s. II. u k l á d á

10 KV provést kontrolu smluv uzavřených s Relax Sport Clubem Zbraslav, o.s., Relax Sport Centrem Zbraslav, a.s. a Českým curling klubem, o.s. a následně předložit zprávu Zastupitelstvu. Termín: Závěr Před závěrem zasedání navrhla R. Hůrková termín příštího zasedání ZMČ Praha - Zbraslav - středa v 17:00h. v Městském domě na Zbraslavi - a dala o něm hlasovat. Hlasování : souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Návrh byl přijat. Ve 20:45h. R. Hůrková poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem hezké prožití vánočních svátků, zdraví v roce 2009 a ukončila 16. zasedání ZMČ Praha - Zbraslav. Mgr. Renata Hůrková starostka MČ Praha - Zbraslav JUDr, Radomír Jungbauer PhDr. Jiří Ryba 10

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR

Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 KONTROLNÍ VÝBOR V Praze dne: 13. září 2010 Zápis č. 11/2010-září z jednání kontrolního výboru městské části

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007

Zápis. z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007 Zápis z 15. zasedání rady MČ Praha - Zbraslav konaného v úterý 27.3. 2007 Přítomni: Renata Hůrková, Dagmar Kobylková, Zuzana Vejvodová, Filip Gaspar, Omluveni: Karel Nedoma Hosté: Jiří Vejmelka Jiří Štěpánek

Více

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy Z Á P I S z 25. zasedání Zastupitelstva hlavního mesta Prahy, které se konalo dne 24.2.2005 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam) 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 10. 4. 2013 v Kulturním centru Varta (stenografický záznam) 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 10. 4. 2013 1/Z-93 Rozbor hospodaření

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 20.02.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888 Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015 Přítomni: Karel Hagel, Jiří Jindřich, Zbyněk Kozel, Edita Motlíková, David Pavel, Zdeňka Přibylová, Otakar

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20)

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20) Město Pohořelice Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2013 Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 21 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin Host:

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ).

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 43. účast celkem.. 86. Omluvení členové ZMČ: pp. RNDr. Palečková a Bc. Slobodník (= 2 členové ZMČ). Z á p i s ze 2. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve středu dne 8. prosince 2010 od 14:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové ZMČ......

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více