BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou. Key aspects of developing projects with social functionality

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou. Key aspects of developing projects with social functionality"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou Key aspects of developing projects with social functionality Martin Popelák

2 Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou Key aspects of developing projects with social functionality Martin Popelák Akademický rok: 2010 Kontakt: Tel.: (+420)

3 1. ZADÁNÍ 3

4 2. ABSTRAKT Cílem práce je analyzovat současný trh internetových sociálních sítí. Zaměřím se především na jejich silné stránky v oblasti získávání nových uživatelů a rozšiřování sítě pro již zaregistrované uživatele. Tento aspekt je velice důležitý, pro životnost samotné sítě. Tyto aspekty jsou velice důležité pro životnost samotné sítě, protože uživatelé jakožto výhradní tvůrci nabízeného obsahu jsou základními stavebními kameny celé aplikace. Dále pak zkoumám možnosti sdílení jednotlivých sociálních objektů na různých sítích a prozkoumám možnosti soukromí a bezpečí. V této práci se také zaměřím na druhy komunikace používané na sociálních sítích.. Tyto informace následně použiji při vývoji sociální sítě Netina a změřím o kolik se zvýší počet registrovaných uživatelů. Klíčová slova: sociální síť, klíčový aspekt, best practice, vývoj, použitelnost, uživatel, web, úspěch, facebook, twitter, síť, propojení, Netina 4

5 3. ABSTRACT The goal of this thesis statement is to analyze current market in the field of social networks. We are going to aim on their strength in gathering new costumers and spreading the power of the network within existing users. After this we are going to analyze current possibilities of sharing content between customers. Then we are going to consider questions of security and privacy options on current biggest social networks. At the very end we are going to analyze ways how users of a network can communicate with each other. These information we are going to use during developing of new social network Netina. Keywords: social network, key aspect, best practice, development, usability, user, web, success, facebook, twitter, network, connection, Netina 5

6 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Martin Popelák 6

7 5. PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Tomášovi Holasovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. 7

8 6. OBSAH 1. Zadání Abstrakt Abstract Prohlášení Poděkování Obsah Úvod Co je to sociální síť Definice sociální sítě v reálném životě Sociální sítě ve virtuálním prostředí Proč lidé používají internetové sociální sítě Kontakty a vytváření virtuálních identit Komunikace Sdílení Co je tedy důležité? Proč lidé sociální sítě nepoužívají Ochrana soukromí Žrout času a zdroj nesoustředění Ostatní uživatelé Nejsem ve stádu Shrnutí Současní hráči na trhu sociálních sítí Zahraniční sociální sítě Facebook Twitter LinkedIN Foursquare Last.fm České sociální sítě Líbímseti.cz Lidé.cz Spolužáci.cz Shrnutí Kdo jsou naši uživatelé a kdo vytváří obsah Definujeme cílovou skupinu Co je obsahem našeho webu Kdo vytváří obsah našeho webu Publisher driven (obsah je tvořen autorem) Member driven (obsah je tvořen uživatelem) Contributor driven (obsah je tvořeno přispěvatelem) Dělení uživatelů Mají uživatelé o čem diskutovat Zapojme své opravdové kamarády Zapojme zaměstnance Kupme si uživatele Proč by se uživatelé měli registrovat Dobrý marketing Mají v síti již kamarády Služby a obsah jsou neodolatelné Rozšiřování sítě. Uživatelé jsou to nejdůležitější co máme Rozšiřujeme síť

9 11.2 Pozvěte své přátelé Rozšiřujte síť v síti Přátelé mých přátel Vytváření uživatelských profilů a práce s jejich obsahem Donuťme se uživatele vracet Nesmíme uživatele otrávit a už vůbec ne lhát Raďte a komunikujte se svými uživateli Bezpečí a soukromí Ochrana na aplikační úrovni Neuhodnutelnost odkazů Uživatel si musí vybrat komu zobrazí svá data Ochrana na serverové úrovni Uživatelská ostražitost Nastavení dobré výchozí politiky komunikace mezi uživateli Komunikace to nejsou jen vzkazy Správa obsahu Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků

10 7. ÚVOD Sociální sítě jsou moderní fenomén dnešní doby. Rychlý růst počtu jejich uživatelů je v současnosti na internetu jedním z hlavních témat. Proto bych rád v této práci analyzoval trh a možnosti nejpopulárnějších sociálních sítí, ze kterých si uživatel může vybrat. Zaměřím se konkrétně na způsoby, jak sociální sítě lákají a udržují své uživatele. Jak se sítě šíří a jak pracují se síťovým efektem. Rozšiřování se, je pro sociální sítě to nejdůležitější. Sociální síť může být sebelepší a nabízená funkcionalita sebevíce ohromující, ale v případě, že na síti není dostatek uživatelů, kteří mezi sebou mohou komunikovat nebo soupeřit, stává se pro ně tato aplikace nezajímavou a okamžitě jí opouští. Dále se zaměřím na možnosti sdílení různých objektů na sociálních sítích. Zde platí podobné pravidlo, ale obráceně. Je-li v síti mnoho uživatelů, kteří mají problém sdílet mezi sebou informace (což je hlavní důvod využívání sociálních sítí), jsou uživatelé nespokojeni a síť opouští. Dalším z témat, kterým se věnuji, jsou možnosti zabezpečení jednotlivých sociálních objektů a obecné bezpečí na sociálních sítích. Uživatele v dnešní době velmi zajímá, co se děje s jejich citlivými daty. Nastavením dobré bezpečnostní politiky, může síti přilákat mnoho nových uživatelů, kteří jsou jednoduše nespokojeni se službami nabízenými u konkurence. V analýze se také zaměřím na možnosti komunikace mezi jednotlivými uživateli. Komunikaci budu analyzovat zejména proto, že doplňuje spojení mezi uživateli a sdílenými sociálními objekty, což mohou být například fotografie a videa. Komunikace nad těmito objekty je u uživatelů velice oblíbená. Na základě zkoumání těchto 4 aspektů (uživatel, sdílení, bezpečí, komunikace) sociálních sítí budeme schopni navrhnout aplikaci novou a popsat, co by nemělo v žádném případě být v návrhu vynecháno. V této práci bude k demonstraci jednotlivých výsledků použita sociální síť Netina, která je zaměřena na komunikaci v rámci rodiny. Cílem práce je využít praktické poznatky ze zkoumání konkurence, použít je při dokončení vývoje nově vznikající sociální sítě a následně vyhodnotit jejich úspěšnost na internetovém trhu. 10

11 8. CO JE TO SOCIÁLNÍ SÍŤ Prvním klíčovým aspektem je zjistit, co je web se sociální aktivitou. Akceptování základních pravidel sociálních webů nám při vývoji nových služeb velice pomůže tím, že uživatele nebudeme nutit přemýšlet, jelikož základní principy fungování této aplikace má už z jiné, podobné, služby. V této kapitole se budu věnovat především vysvětlením principu sociální sítě v reálném i virtuálním životě. Dále se pak zaměříme na důvody, proč uživatelé používají a nepoužívají sociální sítě. 8.1 Definice sociální sítě v reálném životě Sociální síť je pojem, jež nepochází z oblasti informatiky ale ze sociologie. Jde o strukturu uzlů, které reprezentují buď jednotlivce nebo skupiny či organizace a podobné. Tyto uzly jsou propojeny vzájemnými vazbami. Touto vazbou nemusí být nutně přátelství či partnerství, ale klidně i společné názory, koníčky, sexuální vztahy nebo nenávist [11]. Sociální síť (nebo také komunita) je propojená skupina lidí, kteří se navzájem ovlivňují. [9]. V reálném životě můžeme za sociální sítě považovat například sportovní kluby, školy, zaměstnání nebo například panelový dům. Velice často je sociální síť označována slovem komunita [9]. Každý z nás je, ať již cíleně nebo nevědomky, členem stovky takovýchto komunit. Lidská přirozenost je totiž ve společnosti komunikovat a takzvaně se socializovat. 8.2 Sociální sítě ve virtuálním prostředí V dnešní době je velice častým jevem přenos těchto komunit ze života reálného do života virtuálního. Tento rozvoj je hlavně zapříčiněn vývojem a dostupností internetu. Vznikají různá internetová fóra, mailing listy, chatové místnosti a především sociální sítě [12]. V dnešní době miliony lidí žijí svými virtuálními životy. Sociální aktivita na internetu pomalu ale jistě pohlcuje všechny webové služby. Martin Burger ve svém článku o sociálních webech tvrdí, že i vznik samotného internetu byl podmíněn "sociální potřebou" vědecké obce sdílet informace přes počítačovou síť [10]. V této práci se ale budeme věnovat spíše takzvaným sociálním webům, což jsou aplikace specializované jen na sociální komunikaci. Nejznámější z nich si podrobněji rozebereme v další kapitole. V dnešní době se tyto sociální aplikace věnují již opravdu všemu. Od klasicky známého sdílení fotek a statusů, které nabízí například Facebook, přes sdílení své lokace (Foursqare), hudebního vkusu (Last.fm), až po sdílení informací o své sexuální aktivitě (I just made love). 11

12 8.3 Proč lidé používají internetové sociální sítě Používání sociálních sítí v dnešní době má několik hlavních příčin. Jako budoucí majitelé nového sociálního webu je pro nás tato analýza důležitá. Poučí nás, na co nezapomenout při návrhu nových služeb a proč lidé webové sociální sítě používají. Sociálních sítě se v dnešní době používají z několika hlavních důvodů. Pro nás, jako budoucí majitele nového sociálního webu, je analýza těchto důvodů velmi důležitá, abychom dokázali správně zohlednit potřeby lidí při návrhu nových služeb Kontakty a vytváření virtuálních identit Jedním z hlavních důvodů používání sociálních sítí je možnost vytváření kontaktů mezi lidmi. Seznam kontaktů v aplikaci může být velmi pestrý. Uživatelé mají v různých aplikacích různé seznamy kontaktů. Například na serveru spolužáci.cz budou v našem seznamu uživatelé které známe z reálného života, zatímco v aplikaci Twitter to jsou většinou uživatelé, jejichž názor nás zajímá, ale neměli jsme možnost se s nimi střetnout. Často se na sociálních sití stává, že uživatelé nevystupují pod reálnými jmény ale vytvářejí si takzvané virtuální identity. Pro oslovování používají pouze přezdívky. S touto vytvořenou virtuální identitou vystupuje uživatel většinou po celém internetu a nemění ji [24] Komunikace Lidé obecně mají potřebu mezi sebou komunikovat. Na našem sociálním webu bychom měli najít formu, kterou jim to umožníme. Možností, jak nechat naše uživatele na webu komunikovat, je a podrobněji je rozebereme v jedné z dalších kapitol. Nejedná se jen o přímou komunikaci mezi jednotlivými uživateli, ale také o komunikaci nad společným tématem. Na tomto principu fungují různá diskuzní fóra a podobné weby. Lidé potřebují mít dostatek témat k diskuzi (komunikaci), proto se na našem webu musíme zaměřit na jednoduché sdílení konverzačních témat, či - v dnešní době webů typu můžu sdílet úplně cokoliv - sociálních objektů Sdílení Jak jsem již zmínil v dnešní době jde na sociálním webu sdílet opravdu cokoliv. Každý z nás jsme zvyklí na jednoduché sdílení fotek a videí. To již dnes nikoho nepřekvapí. Stále častěji se ale setkáváme s velmi zajímavými, až bizarnější sociálními weby, které chtějí sdílet po svých uživatelích objekty jako jsou například cestovatelské aktivity, politické názory, aktuální polohu až po polohu (geografickou) poslední sexuální aktivity. V Německy mluvících zemích se například v 12

13 poslední době velice rozšířila studentská sociální síť založená na vyhledávání sociálních kontaktů z řad studentů středních a vysokých škol, výměny studijních materiálů a diskuzi na různá akademická témata. Tuto síť v dnešní době používá více než patnáct miliónů uživatelů. Více o sdílení a volbě klíčové služby pro náš sociální web si povíme později Co je tedy důležité? Musíme si tedy při tvorbě sociálních webů uvědomit tři základní faktory. Kdo jsou naši uživatelé, jaký mezi sebou mají vztah. Jaký obsah mezi sebou budou sdílet. A jakým způsobem budou o sdíleném obsahu komunikovat. Toto jsou opravdové klíčové faktory, na které se musíme zaměřit. Každé z těchto oblastí bude v této práci věnovaná s kapitola. 8.4 Proč lidé sociální sítě nepoužívají Velice důležité při tvorbě nového sociálního webu je také uvědomit si, proč uživatelé náš projekt používat nebudou a s těmito informacemi patřičně naložit. Většinou se jedná o důvody, které ve vývoji nemůžeme do jisté míry ovlivnit. Avšak je dobré tyto rizika zvážit a například marketingově propagovat jejich opak. Toto se v současné době děje Facebooku na téma ochrany soukromí. V situaci, kdy média dnes a denně informují veřejnost o zneužitelnosti a nebezpečí vašich osobních dat které poskytujete Facebooku [13] se na tomto faktu snaží postavit řada nových projektů svojí mediální kampaň a tvrdí, že oni jsou bezpečnější a na jejich síti žádné nebezpečí možnosti zneužití nehrozí. Výzkum, proč lidé sociální sítě (především se jednalo o Facebook) nepoužívají, jsem dělal mezi studenty Unicorn College a zaměstnanci rádia Impuls. Celkově se průzkumu zúčastnilo 30 respondentů. Na základě tohoto průzkumu jsem zjistil následující faktory, proč uživatelé nechtějí sociální sítě používat Ochrana soukromí Problém, který se na sociálních webech objevil hlavně v poslední době. Je to dost možná způsobeno proniknutím neodborné, alespoň co se do počítačové gramotnosti týče, veřejnosti na weby tohoto typu. Sociální web, většinou není hlavní příčinou problému ochrany soukromí. Ztotožňuji se s názorem, který uvádí Karel Wolf ve svém článku s názvem Soukromí a bezpečnost v sociálních sítích prakticky pro server lupa.cz, kde píše: Facebook sám o sobě pochopitelně žádnou přímou hrozbu nepředstavuje, není to žádná zákeřná aplikace, která se z nás snaží vylákat citlivá osobní data nebo číslo kreditní karty. [16] Podle mého názoru je to tedy především uživatel který je na vině špatným nastavením svého soukromí na sociálním webu nebo sdílení nevhodného 13

14 obsahu, který by ho mohl kompromitovat. Někdo může namítat, že například pouhé označení na kompromitující fotografii kamarádem na Facebooku může mít za následek velký osobní problém. Řešení je hned několik a jsou velmi prosté. Za prvé na Facebooku jde vypnout (zobrazovat pouze mě) fotografie na kterých jsem označen [17]. Druhým a třetím řešením jsou rady do reálného života. Nenechte se fotit tak jak nechcete. Mezi přátele si nepřidávejte kontakty, kteří nedisponují soudností, které fotografie na Facebook lze dát, a které jsou již za hranicí míry, která poškozuje Vaše dobré jméno. Myslím, že každý z nás má v ruce zbraň, která může velmi narušit naše osobní soukromí. Jak moc pro nás bude nebezpečná, ale určujeme jen my sami Žrout času a zdroj nesoustředění V 90% zaměstnání se setkáváme s absolutním zákazem sociálních sítí v pracovní době. Když jsem se dnes bavil s kolegy v práci na téma, proč nepoužívají sociální sítě, svěřili se mi, že Facebook je pro ně v pracovní době věc, která je nejvíce rozptyluje. Připomnělo mi to jednu z mých nejoblíbenější skupin na Facebooku (já sám se do skupin nepřipojuji, ale v tomto případě jsem neodolal) jejíž název zní: Now I am going really to start working... oops, a notification, tedy přeloženo do češtiny : Opravdu již začnu pracovat.. a hele nové upozornění. Virtuální komunita některé jedince opravdu pohlcuje natolik, že ztrácí pojem o čase a ve svém internetovém světě tráví daleko více času, než mezi přáteli reálnými Ostatní uživatelé Toto je téma, které se osobně dotýká i mě. Ve svém seznamu kontaktů mám rád opravdu všechny kontakty, které by se mi do budoucnosti mohly hodit. Tedy všechny kamarády s bývalých sportovních oddílů, základních a středních škol a v neposlední řadě kolegy z práce. Nejsem ten typ, co by kontakty ze sítě mazal. S tímto rizikem se nese i možný výskyt opravdu hloupých jedinců. Bohužel dnes i dospělých osob, kteří svými nízko myšlenkovými příspěvky zaplavují moji zeď. Naštěstí nejsem ten typ uživatele co by četl každý příspěvek, který se v jeho seznamu objeví, a tak mi občasné výlevy těchto jedinců nevadí. Ale mám mnoho kamarádů, kteří právě tito uživatelé od používání sociálních síti odrazují. Zejména, dostaneme-li se na službu, kde nemůžeme tyto uživatele efektivně blokovat. Krásnou ukázkou jsou dnešní chaty pro mladé, kde se to jen hemží zdrobnělinami, srdíčky a textů v takzvané vypatlávštině [17] (viz vysvětlivky na konci práce). Toto je důvod, který ale bohužel služba jako taková má jen velmi malou šanci ovlivnit. 14

15 8.4.4 Nejsem ve stádu Řada uživatelů sociální sítě nepoužívá jen z důvodu masového využívání jejím okolím. Jedná se o odmítnutí zapojení se do davu a unikátnost mezi vrstevníky. Někteří neuživatelé používají okřídlené: nezvi mě na Facebook, pozvi mě radší na pivo. Občas s nimi v duchu musím souhlasit. Preferuji setkávání se na vzduchu v reálném životě před sociálním životem u počítače v zatuchlé místnosti. Někdy ale není na výběr. 8.5 Shrnutí V této kapitole jsme si shrnuli důležité informace o tom, co je vlastně sociální web, a na které prvky při plánování nesmíme zapomenout. Jsou to virtuální identity a jejich kontakty, komunikace a sdílení obsahu. Při vývoji nám pomůžou fakta, proč uživatelé sociální weby používají a můžeme se poučit z toho, proč je naopak používat nechtějí. V další kapitole si rozebereme naše největší konkurenty na poli čistě sociálních webů. Poznat konkurenci je dalším velice důležitým faktorem při vývoji budoucí sítě. 15

16 9. SOUČASNÍ HRÁČI NA TRHU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Jako v každém odvětví je důležité, při výrobě nového produktu, znát své největší konkurenty. Tento klíčový aspekt vývoje nesmíme podcenit, protože je lepší přijít na trh s něčím novým, anebo to staré alespoň inovativně vylepšit. V době, kdy jsou slova jako sociální síť, facebook a twitter nejskloňovanějšími na českém i světovém internetu, je konkurence opravdu veliká a souboj o každého nového uživatele je v plném proudu. V této kapitole si uděláme průzkum sami a podíváme se, jaké klíčové služby poskytují jednotlivé sociální sítě. Nesmíme ale zapomenout na regionální projekty, tedy projekty, které fungují pouze v České Republice. Pro ukázku rozmanitosti trhu jsem vybral 5 zahraničních aplikacích, které se specializují na různé oblasti trhu. Samozřejmě sociálních projektů jsou na internetu spousty a srovnání všech by nepokryla ani samostatná práce tohoto typu. 9.1 Zahraniční sociální sítě Facebook Facebook.com se pomalu ale jistě stává novým fenoménem českého internetu. Česká republika dokonce zažívá procentuálně největší rozmach této sociální sítě na celém světě, měsíčně počet uživatelů rostl o 194% [1]. Tato síť je především tvořena na základě reálných sociálních kontaktů. Facebook je ten typ aplikace, která spojuje do sítě většinou uživatele, kteří mají sociální kontakt i v reálném životě. Velké množství uživatelů Facebooku se alespoň jednou, na rozdíl od jiných sociálních sítí jako je třeba Twitter, potkalo v reálném životě. Tím v našem seznamu přátel vznikají skupiny, které obsahují bývalé spolužáky, kolegy z práce, kamarády z dětství, nebo jen lidi, které jste potkali minulý pátek v oblíbeném baru. Facebook v dnešní době používá více než 400 miliónů uživatelů po celém světě a denně získá nových uživatelů [2]. V České Republice facebook v lednu roku 2010 přesáhl magickou hranici uživatelů [3]. Tedy dnes již každý pátý Čech je registrovaný na sítí Facebook. Facebook tím má jasnou výhodu v lákání nových uživatelů. S téměř 100% jistotou můžeme říci, že nový uživatel najde alespoň jednoho, ne-li více, uživatele, se kterým má sociální kontakt v reálném životě hned po prvním přihlášení. Téměř 60 procent uživatelů se na něj přihlásí každý den, 84 procent jednou týdně. Deset procent lidí se na Facebook dívá i přes mobilní telefon [3]. Hlavní službou Facebooku, samozřejmě kromě spojování lidí, je především sdílení fotografií a příspěvků na zdi. Na Facebooku je v dnešní době uloženo přes 1.7 miliardy fotek, což je zhruba 44 fotografií na jednoho uživatele [2]. Mezi další silné služby patří nahrávání a sdílení videí, plánování událostí pro svoje známé, online chat a v České 16

17 Republice lehce opomíjený bazar. Bazar (Marketplace) je velice oblíbený především v anglicky mluvících zemí. Já sám jsem ho používal při mém pobytu ve Spojených Státech, kde jsem přes něj kupoval školní učebnice. Kromě aplikací poskytované samotným Facebookem je možné využit jednu z více než [2] aplikací třetích stran. Mezi nejpopulárnější aplikace třetích stran patří Friends for sale, Farmville a Mafia wars Twitter Základem Twitteru je zpráva (tweet), vzhledem k maximální délce 140 znaků se jedná spíše o jednu větu, která je zasílána ostatním uživatelů, kteří jsou v moji síti. Systém vztahů na Twitteru je řešený pomocí takzvaných odběratelů (followerů). Follower je někdo, kdo je přihlášen k odebírání zpráv, které na Twitteru sdílím. V základním modelu Twitteru je systém nastaven tak, že každý může odebírat novinky koho chce. Výsledkem toho je, že většinu svých odběratelů ani neznáte. Jsou to lidé, které zajímá Váš názor nebo je toto využíváno v marketingu, kdy firemní Twitter sleduje množství fanoušků značky a přes zprávy jsou informováni o různých akcích společnosti. Jako jsou například slevové akce nebo vydání nové kolekce. Twitter jde trochu jinou cestou než-li Facebook. Blogeři pomocí Twitteru nemusí již psát sáhodlouhý článek o věci, kterou by mohli vyjádřit jednou větou. V zahraničí (hlavně v USA) je možno službu propojit s mobilním telefonem (proto tedy 140 znaků) a psát a přijímat tweety ostatních kdekoliv na světě LinkedIN LinkedIN je sociální síť orientovaná na profesní kontakty Jejím hlavním cílem je professional networking, tedy kontakty mezi profesionály zejména z IT oborů. LinkedIn má více než 35 milionů členů ze 170 zemí [6]. Je to vhodný nástroj pro hledání budoucích kolegů v pracovním světě. Je ideálním místem navázání kontaktu s lidmi, které jste potkali na odborných konferencích a akcích spojených s prací. Z mé zkušenosti můžu říci, že LinkedIN používám především k vyhledávání spolupracovníků na nové projekty. Například jsem minulý měsíc hledal nového web designera a spoustu pohovorů jsem si domluvil přes tuto síť. A díky systému přátel, na LinkedIN nazývaného Connections, jsem si i uložil skupinu web designerů, kteří se sice pro tento projekt 100% nehodili, ale díky jejich profesionálnímu přístupu a portfóliu bych neměl problém je zaměstnat na jiném budoucím projektu Foursquare Foursquare je nový fenomén v oblasti sociálních webů. Tento web využívá takzvané Location Based Services aneb Služeb založených na zjištění polohy [5]. Když uživatel Foursquare navštíví 17

18 nějaké zajímavé místo, třeba restauraci, může pomocí aplikace v mobilním telefonu provést takzvaný check-in. Přihlásí se k tomu, že toto místo navštívil a vidí, zda se zde ukázal i někdo z jeho přátel používajících tuto aplikaci [4]. Za tento check-in dostává uživatel body a odznaky, ze kterých se následně dělá žebříček nejlepších uživatelů. Uživatel si může do své sítě přidávat ostatní uživatele Foursquare a po potvrzení pozvánky můžou uživatelé navzájem vidět polohu posledních check-inů. Přátelé si také můžou k jednotlivým místům psát různé poznámky a tipy, které se dají uskutečnit na daném místě. Nevýhodou této aplikace je nutnost použití moderního mobilního telefonu, který má zabudovaný systém na zjištění polohy a přístup k internetu. Velice zajímavá je tato aplikace z hlediska marketingu, kde majitelé jednotlivých míst můžou vypisovat různé speciální akce a slevy pro nejčastější návštěvníky [4]. Ve Forsquare se tento uživatel, s nejvíce návštěvy jednoho místa, nazývá major Last.fm Sociální síť Last.fm se specializuje na hudbu a hudební videa. Pokud budete s ostatními uživateli sdílet informace o tom, jakou hudbu právě posloucháte, bude vám síť Last.fm doporučovat další skladby a interprety, kteří by neměli uniknout vaší pozornosti [7]. Tento moderní způsob využití internetu nabízí přímé napojení na přehrávače hudby jak v počítači, tak i například v mobilních telefonech. Uživatelé Last.fm okamžitě vědí, jakou hudbu poslouchám když jedu do práce, jdu běhat apod. Systém vytváří profil hudebního vkusu každého uživatele, ukazuje jeho oblíbené umělce a písničky na jeho osobní stránce [8]. Samozřejmostí je možnost diskuze nad jednotlivými umělci, žánry nebo právě vydanými deskami. 9.2 České sociální sítě Líbímseti.cz Komunitní portál líbímseti.cz je jeden z největších sociálních webů v České Republice. V dnešní době má více než uživatelů a každý den se přihlásí uživatelů. Web je zaměřen na mladší cílovou skupinu než například Facebook. Hlavní službou je seznamování mladých lidí mezi sebou pomocí chatu a seznamky, která stále láká relativně velké množství mladých lidí i přes to, že server měl v minulosti velké problémy s ochranou soukromí. Týkalo se to především zaheslovaných alb, kde se útočníci dostali k velmi choulostivým fotografiím uživatelů, které pak bez milosti sdíleli na internetu. Sláva líbímseti.cz však s masivní oblíbeností Facebooku šla velice rychle dolů. Můžeme to porovnat na unikátních návštěvnostech stránek viz graf. 18

19 Obrázek 1: Trend návštěvnosti Facebooku a Líbímseti.cz (zdroj: Google Trends) Lidé.cz Můj názor na servery líbímseti.cz a lidé.cz je velice podobný. Oba nabízejí velice podobné portfólio služeb pro vybranou cílovou skupinu uživatelů. Ani jeden z těchto komunitních serverů mi nepřirostl k srdci a to zejména pro věk a inteligenci většiny aktivních uživatelů. Chat a seznamka na lidé.cz byla jednu dobu jedna z nejpoužívanějších služeb na českém internetu. Bohužel i zde Facebook sehrál svojí roli v odlivu aktivních uživatelů. Lide.cz nedávno spustili ve spolupráci s firmou Gopas a.s, zajímavou službu - výuka, která umožňuje uživatelům portálu se účastnit online vzdělávacích kurzů. Bohužel služba nezaznamenala velkou pozornost internetové komunity Spolužáci.cz Prvotní ideou Facebooku, než se celosvětově rozšířil, byla snadná komunikace mezi studenty Harvardské univerzity. Podobný účel má i česká síť Spolužáci.cz umožňující sdílení vzkazů, fotek, kontaktů a dokumentů se současnými či bývalými spolužáky. [7] Tedy spolužáci jsou obdobou jednoho z prvních sociálních webů na internetu vůbec, classmate.com, který vznikl v roce Myslím, že v České Republice je používání tohoto komunitního webu velice rozšířené, jelikož potkat svoje spolužáky ze základní školy po 40 letech a díky tomu uskutečnit sraz, je vskutku jedinečný zážitek, který je díky tomuto projektu možný. Nutno podotknout, že jak web lide.cz tak spolužáci.cz patří společnosti Seznam, která provozuje největší vyhledávač na českém internetu. 19

20 9.3 Shrnutí Poznání konkurence při vývoji nové služby je klíčový aspekt úspěchu. Popsali jsme si základní nabídky služeb nejznámějších českých a zahraničních služeb. Samozřejmě že na internetu je velkých sociálních webů daleko více. Jejich opravdu tolik, že vyzkoušení všech by trvalo měsíce. 20

21 10. KDO JSOU NAŠI UŽIVATELÉ A KDO VYTVÁŘÍ OBSAH Při vytváření nové služby si musíme položit pár základních otázek. Kdo má službu používat a jaká je hlavní cílová skupina? Je cílová skupina jen jedna nebo jich je více s různými potřebami a požadavky? (babička vs. teenager). Chceme se soustředit na jedinou cílovou skupinu, nebo nabídneme dvě či více verzí/předdefinovaných konfigurací pro různé skupiny uživatelů? Co naše cílová skupina potřebuje, co hledá a co nachází a používá jinde (a odkud je chceme přetáhnout), nebo nikde nenachází a na internetu postrádá. Proč by měli chtít lidé naší službu denně používat? Jaké služby je třeba používat denně? Jak přimějeme lidi aby pozvali další lidi? Proč je Facebook tak populární? Proč jej lidé používají denně? [citace wiki netiny] V této kapitole budeme hledat odpovědi převážně na tyto otázky. Většina z nich se na první pohled zdá být velice jednoduchá, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že tomu tak není. Při plánování Netiny jsme popsali 30 archů flip chartového papíru než jsme si byli jisti, že jsme si odpověděli na všechno Definujeme cílovou skupinu Cílovou skupinou označujeme určitou skupinu lidí pro které vytváříme náš web. Je velice důležité si uvědomit, kdo tito lidé jsou a jaké mají demografické údaje. Každý web může mít i několik cílových skupin. Od definování těchto skupin se odvíjí v podstatě celý další vývoj. Aplikace se bude chovat jinak, jestliže jí mají používat geekové nebo začínající uživatelé internetu. Například v Netině byla cílová skupina volena velice snadno. Vzhledem k podpoře aplikace Netina.cz rádiem Impuls, největším rádiem v ČR, jsme jako cílovou skupinu vybrali posluchače rádia. Tedy uživatele starší 35 let. Celá architektura webu se pak odvíjí od cílové skupiny. Například v Netině je velký důraz kladen na jednoduchost a pochopitelnost. Je nám totiž zřejmé, že aplikaci budou používat i uživatelé, kteří mají minimální nebo žádné zkušenosti s weby podobného tématu. Samozřejmě volba cílové skupiny záleží i na tématice webu. Je-li tedy určena před výběrem cílové skupiny. Například pro aplikaci o rychlých autech nebude typicky cílová skupina uživatelé do 15 let nebo ženy žijící mimo velká města. S určením cílové skupiny nám může pomoci marketingový specialista. 21

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Nová média a oslovení mládeže

Nová média a oslovení mládeže Nová média a oslovení mládeže Sociální sítě účinný moderní marketingový a komunikační nástroj Nikola Samková, 27. 11. 2016 Sociální sítě Jedná se o službu na internetu. Registrovaným členům umožňuje vytvářet

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

Název projektu: ICT nás baví Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/

Název projektu: ICT nás baví Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/ Název projektu: ICT nás baví Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 Jméno a příjmení lektora: PhDr. Petr Frey Název modulu: KA 8 Sociální sítě ve výuce ÚVOD DO SOCIÁLNÍCH SÍTÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Více

Osobní vzdělávací prostředí

Osobní vzdělávací prostředí KAPITOLA 1 Osobní vzdělávací prostředí Každý učitel se musí během své profesní praxe stále vzdělávat. Díky nástrojům Webu 2.0 je tento vzdělávací proces silně zjednodušen. Usnadňuje budování tzv. PLE (Personal

Více

DUM č. 12 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 12 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 12 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: sociální sítě Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Výuka IVT na 1. stupni

Výuka IVT na 1. stupni Výuka IVT na 1. stupni Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 2. 3. 13. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: FACEBOOK 2 Anotace: Žáci se seznámí s pojmem Facebook oblíbeným serverem pro komunikaci

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH

SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH IKI 2011: Informace, konkurenceschopnost, inovace Mgr. Štěpánka Tůmová Slezská univerzita v Opavě, FPF, Ústav informatiky SOCIÁLNÍ SÍTĚ V KNIHOVNÁCH OBSAH Úvod Sociální sítě jako Statistiky Mýty o sociálních

Více

Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz

Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz Komunity a sociální sítě: Jak na nich efektivně inzerovat? Daniel Kafka První multimediální Fragile media dan@multimedia.cz Facebook : časová osa a fakta 2004 Únor: Facebook založen jako studentská stránka

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Reaguje vyhledávání na potřeby uživatelů nebo tomu je naopak?

Reaguje vyhledávání na potřeby uživatelů nebo tomu je naopak? Reaguje vyhledávání na potřeby uživatelů nebo tomu je naopak? David Chudán (xchud01@vse.cz) Vysoká škola ekonomická, fakulta informatiky a statistiky, katedra informačního a znalostního inženýrství Inforum

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

Co je to sociální síť?

Co je to sociální síť? Sociální sítě Co je to sociální síť? Sociální síť je webová služba, která umožňuje jednotlivcům: vybudování veřejného nebo poloveřejného profilu v omezeném systému vytvořit seznam uživatelů, s nimiž něco

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook

Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook Základní pojmy: média a komunikace, informace, web, sociální síť Co je sociální síť, základní pravidla používání, reklama a marketing FaceBook Twitter, Youtube / Vimeo a další Zaměřeno na knihovny: specializované

Více

Jak si založit účet na fóru ČKR

Jak si založit účet na fóru ČKR Jak si založit účet na fóru ČKR Tento dokument byl vytvořen pro vysvětlení postupů a pojmů, se kterými se můžete setkat při registraci na fórum. V manuálu najdete informace o : pravidlech fóra a podmínkách

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Aktuální hrozby internetu 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Sociální sítě Nejrozšířenější sociální sítě: Facebook: cca 500 milionů uživatelů Twitter: Posílání krátkých zpráv do délky

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

Návod k použití Pirátského fóra

Návod k použití Pirátského fóra Návod k použití Pirátského fóra 1. Do svého internetového prohlížeče zadejte adresu www.piratskastrana.cz /forum. Octnete se na Pirátském fóru, které vypadá asi takto: 2. Fórum lze využívat bez registrace

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7. lekce Jak se stát doporučitelným Chcete si udělat z doporučení seriózní nástroj, díky kterému budete stabilně získávat nové zakázky a obchodní

Více

Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova. reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/

Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova. reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/ Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065 Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 1. Struktura prezentace Představení tématu Výhody a nevýhody internetu

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

A4B39TUR 2014/2015. Ondřej Netík. Desktopová aplikace pro Windows. Spotify

A4B39TUR 2014/2015. Ondřej Netík. Desktopová aplikace pro Windows. Spotify A4B39TUR 2014/2015 Desktopová aplikace pro Windows Spotify Contents 1. Úvod... 3 1.1. Popis testované aplikace... 3 1.2. Cílová skupina... 4 1.3. Popis testovaných use case scénářů... 4 1.3.1. Vytvoření

Více

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 Sociální sítě v pojetí žáků a školní výuky Daniel Bradbury Dočekal, 10. prosince 2012 Co víme o dětech v Evropě? Děti ve věku 9 16 let tráví online v průměru 88 minut denně.

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-15

Identifikátor materiálu: ICT-3-15 Identifikátor materiálu: ICT-3-15 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Sociální sítě Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí sociální sítě. Druh

Více

umět definovat pojmy média a nová média; umět se orientovat na zpravodajských serverech; schopni poslouchat rádio prostřednictvím Internetu.

umět definovat pojmy média a nová média; umět se orientovat na zpravodajských serverech; schopni poslouchat rádio prostřednictvím Internetu. POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 MÉDIA A INTERNET Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování tohoto odstavce

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Pomoc má mnoho tváří

Pomoc má mnoho tváří Přihlášení - Jděte na www.google.com/analytics - Přihlaste se pod vaším google účtem Hlavní stránka Na hlavní stránce se setkáte s následujícími prvky: - Domovská stránka seznam všech portálů, které v

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Snadno dohledatelní budete v rámci vyhledávání

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost Portál Plastickachirurgie.info nabízí kompletní informace z oblasti estetické medicíny. Je koncipován jako edukativní a kontaktní portál pro pacienty, kteří zde naleznou odborné informace

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

Zbantuj partyju. Koncept virální kampaně

Zbantuj partyju. Koncept virální kampaně Zbantuj partyju Koncept virální kampaně Odhadovaný přínos: 2 Cíl: Vytvořit pozitivní obraz Ostravy a na venek prezentovat zážitky při návštěvě města. 3 Problém: Návštěvníci neví, proč jet právě do Ostravy.

Více

Online komunikace Hurá na internet!

Online komunikace Hurá na internet! Online komunikace Hurá na internet! Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Internet V dnešní době médium číslo 1 a přitom nejlevnější. Obracíme se na něj pro informace, pro zábavu, komunikaci, nákup. Snadno jeho

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Návod k použití: přidat novou studii.

Návod k použití: přidat novou studii. Návod k použití: Prospektivní randomizované studie jakožto vědecké práce nejvyšší validity určují další směřování diagnosticko-terapeutických postupů napříč všemi obory medicíny. Vzhledem k nutnosti kvantitativně

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

Možnosti využití ve školství

Možnosti využití ve školství Možnosti využití ve školství V předmětu ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie se jedná pouze o stručný úvod do problematiky. Jaké jsou v současnosti používané metody elektronické komunikace

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU V COS PIVOT A NASTAVENÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL

VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU V COS PIVOT A NASTAVENÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU V COS PIVOT A NASTAVENÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL COS Pivot je online databáze s údaji o více než 26 000 finančních příležitostech, která obsahuje i více než 3 miliony

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Snadno dohledatelní budete v rámci vyhledávání

Více

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače VY_32_INOVACE_In 6.,7.11 Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače Anotace: V prezentaci se žák seznámí se základními typy prohlížečů. Zaměříme se na prohlížeč Internet Explorer.

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Jak využít sociální sítě a jejich možnosti Ondřej Rázl

Jak využít sociální sítě a jejich možnosti Ondřej Rázl 21. 10. 2014 - Školení pro realizátory MA21, Luka nad Jihlavou Jak využít sociální sítě a jejich možnosti Ondřej Rázl Ondřej Rázl 2006 Vysočina-news.cz 2007 Kulturní magazín Zoom 2010 Commservis.com 2011

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mobilní zpravodajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Autor: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Popis D1 Zpravodajská aplikace idnes je určena pro chytré telefony nebo pro tablety.

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK Vypracoval: Ondřej Franek Skupina: EB1SIP01 Datum: 15. 12. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Název webu... 2 3. Záměr a cíle... 2 4. Cílové publikum... 2 5. Příjmový

Více

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing.

Analýza nových forem marketingu. Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Analýza nových forem marketingu Autor práce: Petr Martinák (UČO:15426) Vedoucí práce: Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Jakub Hořický Cíl bakalářské práce Cílem práce je pro zvolenou společnost

Více

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková Facebook pokračování Offline formy propagace Mgr. Bohdana Rambousková Edge Rank Kdo uvidí můj status? EdgeRank je speciální algoritmus, kterým FB určuje, kdo příspěvky dané stránky či uživatele uvidí na

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

Respondenti dle věku a pohlaví

Respondenti dle věku a pohlaví ECSM 2014 výsledky průzkumu Průzkumu, který proběhl v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2014, se zúčastnilo celkem 478 respondentů, z čehož 466 dotazníků bylo použitelných pro další zpracování.

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království)

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Úvod Tento krátký dokument vám pomůže porozumět tomu, jaké zdroje máte k dispozici, jak je můžete využít a jak můžete získat doklad o ověření vašich

Více

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání

Návod k použití. O 2 TV Nahrávání Návod k použití O 2 TV Nahrávání Pomocí Tv Pomocí internetu Pomocí telefonu Pomocí iphone O 2 TV Nahrávání nastavení nahrávání přes mobil 1. Úvodní stránka Pro nastavení nahrávání přes mobil jděte na stránky

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3

Jak vyhledávat. Vyhledávače KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Jak vyhledávat Už víme, jak zacházet s programem Microsoft Internet Explorer, a můžeme se pustit do surfování. Ostatně, stejně jsme to při seznamování s funkcemi programu chtíce nechtíce dělali.

Více

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8

Obsah. Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 Obsah Úvod 7 Zpětná vazba od čtenářů 7 Dotazy 8 Errata 8 Poznámka k aktuálnosti 8 Konvence použité v knize 8 KAPITOLA 1 Mechanismy fungování sociálních sítí 9 Jak funguje Facebook 11 Jak sociální sítě

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více