BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou. Key aspects of developing projects with social functionality

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou. Key aspects of developing projects with social functionality"

Transkript

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou Key aspects of developing projects with social functionality Martin Popelák

2 Unicorn College 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou Key aspects of developing projects with social functionality Martin Popelák Akademický rok: 2010 Kontakt: Tel.: (+420)

3 1. ZADÁNÍ 3

4 2. ABSTRAKT Cílem práce je analyzovat současný trh internetových sociálních sítí. Zaměřím se především na jejich silné stránky v oblasti získávání nových uživatelů a rozšiřování sítě pro již zaregistrované uživatele. Tento aspekt je velice důležitý, pro životnost samotné sítě. Tyto aspekty jsou velice důležité pro životnost samotné sítě, protože uživatelé jakožto výhradní tvůrci nabízeného obsahu jsou základními stavebními kameny celé aplikace. Dále pak zkoumám možnosti sdílení jednotlivých sociálních objektů na různých sítích a prozkoumám možnosti soukromí a bezpečí. V této práci se také zaměřím na druhy komunikace používané na sociálních sítích.. Tyto informace následně použiji při vývoji sociální sítě Netina a změřím o kolik se zvýší počet registrovaných uživatelů. Klíčová slova: sociální síť, klíčový aspekt, best practice, vývoj, použitelnost, uživatel, web, úspěch, facebook, twitter, síť, propojení, Netina 4

5 3. ABSTRACT The goal of this thesis statement is to analyze current market in the field of social networks. We are going to aim on their strength in gathering new costumers and spreading the power of the network within existing users. After this we are going to analyze current possibilities of sharing content between customers. Then we are going to consider questions of security and privacy options on current biggest social networks. At the very end we are going to analyze ways how users of a network can communicate with each other. These information we are going to use during developing of new social network Netina. Keywords: social network, key aspect, best practice, development, usability, user, web, success, facebook, twitter, network, connection, Netina 5

6 4. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Klíčové aspekty vývoje webových projektů se sociální funkcionalitou jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne Martin Popelák 6

7 5. PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Tomášovi Holasovi za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. 7

8 6. OBSAH 1. Zadání Abstrakt Abstract Prohlášení Poděkování Obsah Úvod Co je to sociální síť Definice sociální sítě v reálném životě Sociální sítě ve virtuálním prostředí Proč lidé používají internetové sociální sítě Kontakty a vytváření virtuálních identit Komunikace Sdílení Co je tedy důležité? Proč lidé sociální sítě nepoužívají Ochrana soukromí Žrout času a zdroj nesoustředění Ostatní uživatelé Nejsem ve stádu Shrnutí Současní hráči na trhu sociálních sítí Zahraniční sociální sítě Facebook Twitter LinkedIN Foursquare Last.fm České sociální sítě Líbímseti.cz Lidé.cz Spolužáci.cz Shrnutí Kdo jsou naši uživatelé a kdo vytváří obsah Definujeme cílovou skupinu Co je obsahem našeho webu Kdo vytváří obsah našeho webu Publisher driven (obsah je tvořen autorem) Member driven (obsah je tvořen uživatelem) Contributor driven (obsah je tvořeno přispěvatelem) Dělení uživatelů Mají uživatelé o čem diskutovat Zapojme své opravdové kamarády Zapojme zaměstnance Kupme si uživatele Proč by se uživatelé měli registrovat Dobrý marketing Mají v síti již kamarády Služby a obsah jsou neodolatelné Rozšiřování sítě. Uživatelé jsou to nejdůležitější co máme Rozšiřujeme síť

9 11.2 Pozvěte své přátelé Rozšiřujte síť v síti Přátelé mých přátel Vytváření uživatelských profilů a práce s jejich obsahem Donuťme se uživatele vracet Nesmíme uživatele otrávit a už vůbec ne lhát Raďte a komunikujte se svými uživateli Bezpečí a soukromí Ochrana na aplikační úrovni Neuhodnutelnost odkazů Uživatel si musí vybrat komu zobrazí svá data Ochrana na serverové úrovni Uživatelská ostražitost Nastavení dobré výchozí politiky komunikace mezi uživateli Komunikace to nejsou jen vzkazy Správa obsahu Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků

10 7. ÚVOD Sociální sítě jsou moderní fenomén dnešní doby. Rychlý růst počtu jejich uživatelů je v současnosti na internetu jedním z hlavních témat. Proto bych rád v této práci analyzoval trh a možnosti nejpopulárnějších sociálních sítí, ze kterých si uživatel může vybrat. Zaměřím se konkrétně na způsoby, jak sociální sítě lákají a udržují své uživatele. Jak se sítě šíří a jak pracují se síťovým efektem. Rozšiřování se, je pro sociální sítě to nejdůležitější. Sociální síť může být sebelepší a nabízená funkcionalita sebevíce ohromující, ale v případě, že na síti není dostatek uživatelů, kteří mezi sebou mohou komunikovat nebo soupeřit, stává se pro ně tato aplikace nezajímavou a okamžitě jí opouští. Dále se zaměřím na možnosti sdílení různých objektů na sociálních sítích. Zde platí podobné pravidlo, ale obráceně. Je-li v síti mnoho uživatelů, kteří mají problém sdílet mezi sebou informace (což je hlavní důvod využívání sociálních sítí), jsou uživatelé nespokojeni a síť opouští. Dalším z témat, kterým se věnuji, jsou možnosti zabezpečení jednotlivých sociálních objektů a obecné bezpečí na sociálních sítích. Uživatele v dnešní době velmi zajímá, co se děje s jejich citlivými daty. Nastavením dobré bezpečnostní politiky, může síti přilákat mnoho nových uživatelů, kteří jsou jednoduše nespokojeni se službami nabízenými u konkurence. V analýze se také zaměřím na možnosti komunikace mezi jednotlivými uživateli. Komunikaci budu analyzovat zejména proto, že doplňuje spojení mezi uživateli a sdílenými sociálními objekty, což mohou být například fotografie a videa. Komunikace nad těmito objekty je u uživatelů velice oblíbená. Na základě zkoumání těchto 4 aspektů (uživatel, sdílení, bezpečí, komunikace) sociálních sítí budeme schopni navrhnout aplikaci novou a popsat, co by nemělo v žádném případě být v návrhu vynecháno. V této práci bude k demonstraci jednotlivých výsledků použita sociální síť Netina, která je zaměřena na komunikaci v rámci rodiny. Cílem práce je využít praktické poznatky ze zkoumání konkurence, použít je při dokončení vývoje nově vznikající sociální sítě a následně vyhodnotit jejich úspěšnost na internetovém trhu. 10

11 8. CO JE TO SOCIÁLNÍ SÍŤ Prvním klíčovým aspektem je zjistit, co je web se sociální aktivitou. Akceptování základních pravidel sociálních webů nám při vývoji nových služeb velice pomůže tím, že uživatele nebudeme nutit přemýšlet, jelikož základní principy fungování této aplikace má už z jiné, podobné, služby. V této kapitole se budu věnovat především vysvětlením principu sociální sítě v reálném i virtuálním životě. Dále se pak zaměříme na důvody, proč uživatelé používají a nepoužívají sociální sítě. 8.1 Definice sociální sítě v reálném životě Sociální síť je pojem, jež nepochází z oblasti informatiky ale ze sociologie. Jde o strukturu uzlů, které reprezentují buď jednotlivce nebo skupiny či organizace a podobné. Tyto uzly jsou propojeny vzájemnými vazbami. Touto vazbou nemusí být nutně přátelství či partnerství, ale klidně i společné názory, koníčky, sexuální vztahy nebo nenávist [11]. Sociální síť (nebo také komunita) je propojená skupina lidí, kteří se navzájem ovlivňují. [9]. V reálném životě můžeme za sociální sítě považovat například sportovní kluby, školy, zaměstnání nebo například panelový dům. Velice často je sociální síť označována slovem komunita [9]. Každý z nás je, ať již cíleně nebo nevědomky, členem stovky takovýchto komunit. Lidská přirozenost je totiž ve společnosti komunikovat a takzvaně se socializovat. 8.2 Sociální sítě ve virtuálním prostředí V dnešní době je velice častým jevem přenos těchto komunit ze života reálného do života virtuálního. Tento rozvoj je hlavně zapříčiněn vývojem a dostupností internetu. Vznikají různá internetová fóra, mailing listy, chatové místnosti a především sociální sítě [12]. V dnešní době miliony lidí žijí svými virtuálními životy. Sociální aktivita na internetu pomalu ale jistě pohlcuje všechny webové služby. Martin Burger ve svém článku o sociálních webech tvrdí, že i vznik samotného internetu byl podmíněn "sociální potřebou" vědecké obce sdílet informace přes počítačovou síť [10]. V této práci se ale budeme věnovat spíše takzvaným sociálním webům, což jsou aplikace specializované jen na sociální komunikaci. Nejznámější z nich si podrobněji rozebereme v další kapitole. V dnešní době se tyto sociální aplikace věnují již opravdu všemu. Od klasicky známého sdílení fotek a statusů, které nabízí například Facebook, přes sdílení své lokace (Foursqare), hudebního vkusu (Last.fm), až po sdílení informací o své sexuální aktivitě (I just made love). 11

12 8.3 Proč lidé používají internetové sociální sítě Používání sociálních sítí v dnešní době má několik hlavních příčin. Jako budoucí majitelé nového sociálního webu je pro nás tato analýza důležitá. Poučí nás, na co nezapomenout při návrhu nových služeb a proč lidé webové sociální sítě používají. Sociálních sítě se v dnešní době používají z několika hlavních důvodů. Pro nás, jako budoucí majitele nového sociálního webu, je analýza těchto důvodů velmi důležitá, abychom dokázali správně zohlednit potřeby lidí při návrhu nových služeb Kontakty a vytváření virtuálních identit Jedním z hlavních důvodů používání sociálních sítí je možnost vytváření kontaktů mezi lidmi. Seznam kontaktů v aplikaci může být velmi pestrý. Uživatelé mají v různých aplikacích různé seznamy kontaktů. Například na serveru spolužáci.cz budou v našem seznamu uživatelé které známe z reálného života, zatímco v aplikaci Twitter to jsou většinou uživatelé, jejichž názor nás zajímá, ale neměli jsme možnost se s nimi střetnout. Často se na sociálních sití stává, že uživatelé nevystupují pod reálnými jmény ale vytvářejí si takzvané virtuální identity. Pro oslovování používají pouze přezdívky. S touto vytvořenou virtuální identitou vystupuje uživatel většinou po celém internetu a nemění ji [24] Komunikace Lidé obecně mají potřebu mezi sebou komunikovat. Na našem sociálním webu bychom měli najít formu, kterou jim to umožníme. Možností, jak nechat naše uživatele na webu komunikovat, je a podrobněji je rozebereme v jedné z dalších kapitol. Nejedná se jen o přímou komunikaci mezi jednotlivými uživateli, ale také o komunikaci nad společným tématem. Na tomto principu fungují různá diskuzní fóra a podobné weby. Lidé potřebují mít dostatek témat k diskuzi (komunikaci), proto se na našem webu musíme zaměřit na jednoduché sdílení konverzačních témat, či - v dnešní době webů typu můžu sdílet úplně cokoliv - sociálních objektů Sdílení Jak jsem již zmínil v dnešní době jde na sociálním webu sdílet opravdu cokoliv. Každý z nás jsme zvyklí na jednoduché sdílení fotek a videí. To již dnes nikoho nepřekvapí. Stále častěji se ale setkáváme s velmi zajímavými, až bizarnější sociálními weby, které chtějí sdílet po svých uživatelích objekty jako jsou například cestovatelské aktivity, politické názory, aktuální polohu až po polohu (geografickou) poslední sexuální aktivity. V Německy mluvících zemích se například v 12

13 poslední době velice rozšířila studentská sociální síť založená na vyhledávání sociálních kontaktů z řad studentů středních a vysokých škol, výměny studijních materiálů a diskuzi na různá akademická témata. Tuto síť v dnešní době používá více než patnáct miliónů uživatelů. Více o sdílení a volbě klíčové služby pro náš sociální web si povíme později Co je tedy důležité? Musíme si tedy při tvorbě sociálních webů uvědomit tři základní faktory. Kdo jsou naši uživatelé, jaký mezi sebou mají vztah. Jaký obsah mezi sebou budou sdílet. A jakým způsobem budou o sdíleném obsahu komunikovat. Toto jsou opravdové klíčové faktory, na které se musíme zaměřit. Každé z těchto oblastí bude v této práci věnovaná s kapitola. 8.4 Proč lidé sociální sítě nepoužívají Velice důležité při tvorbě nového sociálního webu je také uvědomit si, proč uživatelé náš projekt používat nebudou a s těmito informacemi patřičně naložit. Většinou se jedná o důvody, které ve vývoji nemůžeme do jisté míry ovlivnit. Avšak je dobré tyto rizika zvážit a například marketingově propagovat jejich opak. Toto se v současné době děje Facebooku na téma ochrany soukromí. V situaci, kdy média dnes a denně informují veřejnost o zneužitelnosti a nebezpečí vašich osobních dat které poskytujete Facebooku [13] se na tomto faktu snaží postavit řada nových projektů svojí mediální kampaň a tvrdí, že oni jsou bezpečnější a na jejich síti žádné nebezpečí možnosti zneužití nehrozí. Výzkum, proč lidé sociální sítě (především se jednalo o Facebook) nepoužívají, jsem dělal mezi studenty Unicorn College a zaměstnanci rádia Impuls. Celkově se průzkumu zúčastnilo 30 respondentů. Na základě tohoto průzkumu jsem zjistil následující faktory, proč uživatelé nechtějí sociální sítě používat Ochrana soukromí Problém, který se na sociálních webech objevil hlavně v poslední době. Je to dost možná způsobeno proniknutím neodborné, alespoň co se do počítačové gramotnosti týče, veřejnosti na weby tohoto typu. Sociální web, většinou není hlavní příčinou problému ochrany soukromí. Ztotožňuji se s názorem, který uvádí Karel Wolf ve svém článku s názvem Soukromí a bezpečnost v sociálních sítích prakticky pro server lupa.cz, kde píše: Facebook sám o sobě pochopitelně žádnou přímou hrozbu nepředstavuje, není to žádná zákeřná aplikace, která se z nás snaží vylákat citlivá osobní data nebo číslo kreditní karty. [16] Podle mého názoru je to tedy především uživatel který je na vině špatným nastavením svého soukromí na sociálním webu nebo sdílení nevhodného 13

14 obsahu, který by ho mohl kompromitovat. Někdo může namítat, že například pouhé označení na kompromitující fotografii kamarádem na Facebooku může mít za následek velký osobní problém. Řešení je hned několik a jsou velmi prosté. Za prvé na Facebooku jde vypnout (zobrazovat pouze mě) fotografie na kterých jsem označen [17]. Druhým a třetím řešením jsou rady do reálného života. Nenechte se fotit tak jak nechcete. Mezi přátele si nepřidávejte kontakty, kteří nedisponují soudností, které fotografie na Facebook lze dát, a které jsou již za hranicí míry, která poškozuje Vaše dobré jméno. Myslím, že každý z nás má v ruce zbraň, která může velmi narušit naše osobní soukromí. Jak moc pro nás bude nebezpečná, ale určujeme jen my sami Žrout času a zdroj nesoustředění V 90% zaměstnání se setkáváme s absolutním zákazem sociálních sítí v pracovní době. Když jsem se dnes bavil s kolegy v práci na téma, proč nepoužívají sociální sítě, svěřili se mi, že Facebook je pro ně v pracovní době věc, která je nejvíce rozptyluje. Připomnělo mi to jednu z mých nejoblíbenější skupin na Facebooku (já sám se do skupin nepřipojuji, ale v tomto případě jsem neodolal) jejíž název zní: Now I am going really to start working... oops, a notification, tedy přeloženo do češtiny : Opravdu již začnu pracovat.. a hele nové upozornění. Virtuální komunita některé jedince opravdu pohlcuje natolik, že ztrácí pojem o čase a ve svém internetovém světě tráví daleko více času, než mezi přáteli reálnými Ostatní uživatelé Toto je téma, které se osobně dotýká i mě. Ve svém seznamu kontaktů mám rád opravdu všechny kontakty, které by se mi do budoucnosti mohly hodit. Tedy všechny kamarády s bývalých sportovních oddílů, základních a středních škol a v neposlední řadě kolegy z práce. Nejsem ten typ, co by kontakty ze sítě mazal. S tímto rizikem se nese i možný výskyt opravdu hloupých jedinců. Bohužel dnes i dospělých osob, kteří svými nízko myšlenkovými příspěvky zaplavují moji zeď. Naštěstí nejsem ten typ uživatele co by četl každý příspěvek, který se v jeho seznamu objeví, a tak mi občasné výlevy těchto jedinců nevadí. Ale mám mnoho kamarádů, kteří právě tito uživatelé od používání sociálních síti odrazují. Zejména, dostaneme-li se na službu, kde nemůžeme tyto uživatele efektivně blokovat. Krásnou ukázkou jsou dnešní chaty pro mladé, kde se to jen hemží zdrobnělinami, srdíčky a textů v takzvané vypatlávštině [17] (viz vysvětlivky na konci práce). Toto je důvod, který ale bohužel služba jako taková má jen velmi malou šanci ovlivnit. 14

15 8.4.4 Nejsem ve stádu Řada uživatelů sociální sítě nepoužívá jen z důvodu masového využívání jejím okolím. Jedná se o odmítnutí zapojení se do davu a unikátnost mezi vrstevníky. Někteří neuživatelé používají okřídlené: nezvi mě na Facebook, pozvi mě radší na pivo. Občas s nimi v duchu musím souhlasit. Preferuji setkávání se na vzduchu v reálném životě před sociálním životem u počítače v zatuchlé místnosti. Někdy ale není na výběr. 8.5 Shrnutí V této kapitole jsme si shrnuli důležité informace o tom, co je vlastně sociální web, a na které prvky při plánování nesmíme zapomenout. Jsou to virtuální identity a jejich kontakty, komunikace a sdílení obsahu. Při vývoji nám pomůžou fakta, proč uživatelé sociální weby používají a můžeme se poučit z toho, proč je naopak používat nechtějí. V další kapitole si rozebereme naše největší konkurenty na poli čistě sociálních webů. Poznat konkurenci je dalším velice důležitým faktorem při vývoji budoucí sítě. 15

16 9. SOUČASNÍ HRÁČI NA TRHU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Jako v každém odvětví je důležité, při výrobě nového produktu, znát své největší konkurenty. Tento klíčový aspekt vývoje nesmíme podcenit, protože je lepší přijít na trh s něčím novým, anebo to staré alespoň inovativně vylepšit. V době, kdy jsou slova jako sociální síť, facebook a twitter nejskloňovanějšími na českém i světovém internetu, je konkurence opravdu veliká a souboj o každého nového uživatele je v plném proudu. V této kapitole si uděláme průzkum sami a podíváme se, jaké klíčové služby poskytují jednotlivé sociální sítě. Nesmíme ale zapomenout na regionální projekty, tedy projekty, které fungují pouze v České Republice. Pro ukázku rozmanitosti trhu jsem vybral 5 zahraničních aplikacích, které se specializují na různé oblasti trhu. Samozřejmě sociálních projektů jsou na internetu spousty a srovnání všech by nepokryla ani samostatná práce tohoto typu. 9.1 Zahraniční sociální sítě Facebook Facebook.com se pomalu ale jistě stává novým fenoménem českého internetu. Česká republika dokonce zažívá procentuálně největší rozmach této sociální sítě na celém světě, měsíčně počet uživatelů rostl o 194% [1]. Tato síť je především tvořena na základě reálných sociálních kontaktů. Facebook je ten typ aplikace, která spojuje do sítě většinou uživatele, kteří mají sociální kontakt i v reálném životě. Velké množství uživatelů Facebooku se alespoň jednou, na rozdíl od jiných sociálních sítí jako je třeba Twitter, potkalo v reálném životě. Tím v našem seznamu přátel vznikají skupiny, které obsahují bývalé spolužáky, kolegy z práce, kamarády z dětství, nebo jen lidi, které jste potkali minulý pátek v oblíbeném baru. Facebook v dnešní době používá více než 400 miliónů uživatelů po celém světě a denně získá nových uživatelů [2]. V České Republice facebook v lednu roku 2010 přesáhl magickou hranici uživatelů [3]. Tedy dnes již každý pátý Čech je registrovaný na sítí Facebook. Facebook tím má jasnou výhodu v lákání nových uživatelů. S téměř 100% jistotou můžeme říci, že nový uživatel najde alespoň jednoho, ne-li více, uživatele, se kterým má sociální kontakt v reálném životě hned po prvním přihlášení. Téměř 60 procent uživatelů se na něj přihlásí každý den, 84 procent jednou týdně. Deset procent lidí se na Facebook dívá i přes mobilní telefon [3]. Hlavní službou Facebooku, samozřejmě kromě spojování lidí, je především sdílení fotografií a příspěvků na zdi. Na Facebooku je v dnešní době uloženo přes 1.7 miliardy fotek, což je zhruba 44 fotografií na jednoho uživatele [2]. Mezi další silné služby patří nahrávání a sdílení videí, plánování událostí pro svoje známé, online chat a v České 16

17 Republice lehce opomíjený bazar. Bazar (Marketplace) je velice oblíbený především v anglicky mluvících zemí. Já sám jsem ho používal při mém pobytu ve Spojených Státech, kde jsem přes něj kupoval školní učebnice. Kromě aplikací poskytované samotným Facebookem je možné využit jednu z více než [2] aplikací třetích stran. Mezi nejpopulárnější aplikace třetích stran patří Friends for sale, Farmville a Mafia wars Twitter Základem Twitteru je zpráva (tweet), vzhledem k maximální délce 140 znaků se jedná spíše o jednu větu, která je zasílána ostatním uživatelů, kteří jsou v moji síti. Systém vztahů na Twitteru je řešený pomocí takzvaných odběratelů (followerů). Follower je někdo, kdo je přihlášen k odebírání zpráv, které na Twitteru sdílím. V základním modelu Twitteru je systém nastaven tak, že každý může odebírat novinky koho chce. Výsledkem toho je, že většinu svých odběratelů ani neznáte. Jsou to lidé, které zajímá Váš názor nebo je toto využíváno v marketingu, kdy firemní Twitter sleduje množství fanoušků značky a přes zprávy jsou informováni o různých akcích společnosti. Jako jsou například slevové akce nebo vydání nové kolekce. Twitter jde trochu jinou cestou než-li Facebook. Blogeři pomocí Twitteru nemusí již psát sáhodlouhý článek o věci, kterou by mohli vyjádřit jednou větou. V zahraničí (hlavně v USA) je možno službu propojit s mobilním telefonem (proto tedy 140 znaků) a psát a přijímat tweety ostatních kdekoliv na světě LinkedIN LinkedIN je sociální síť orientovaná na profesní kontakty Jejím hlavním cílem je professional networking, tedy kontakty mezi profesionály zejména z IT oborů. LinkedIn má více než 35 milionů členů ze 170 zemí [6]. Je to vhodný nástroj pro hledání budoucích kolegů v pracovním světě. Je ideálním místem navázání kontaktu s lidmi, které jste potkali na odborných konferencích a akcích spojených s prací. Z mé zkušenosti můžu říci, že LinkedIN používám především k vyhledávání spolupracovníků na nové projekty. Například jsem minulý měsíc hledal nového web designera a spoustu pohovorů jsem si domluvil přes tuto síť. A díky systému přátel, na LinkedIN nazývaného Connections, jsem si i uložil skupinu web designerů, kteří se sice pro tento projekt 100% nehodili, ale díky jejich profesionálnímu přístupu a portfóliu bych neměl problém je zaměstnat na jiném budoucím projektu Foursquare Foursquare je nový fenomén v oblasti sociálních webů. Tento web využívá takzvané Location Based Services aneb Služeb založených na zjištění polohy [5]. Když uživatel Foursquare navštíví 17

18 nějaké zajímavé místo, třeba restauraci, může pomocí aplikace v mobilním telefonu provést takzvaný check-in. Přihlásí se k tomu, že toto místo navštívil a vidí, zda se zde ukázal i někdo z jeho přátel používajících tuto aplikaci [4]. Za tento check-in dostává uživatel body a odznaky, ze kterých se následně dělá žebříček nejlepších uživatelů. Uživatel si může do své sítě přidávat ostatní uživatele Foursquare a po potvrzení pozvánky můžou uživatelé navzájem vidět polohu posledních check-inů. Přátelé si také můžou k jednotlivým místům psát různé poznámky a tipy, které se dají uskutečnit na daném místě. Nevýhodou této aplikace je nutnost použití moderního mobilního telefonu, který má zabudovaný systém na zjištění polohy a přístup k internetu. Velice zajímavá je tato aplikace z hlediska marketingu, kde majitelé jednotlivých míst můžou vypisovat různé speciální akce a slevy pro nejčastější návštěvníky [4]. Ve Forsquare se tento uživatel, s nejvíce návštěvy jednoho místa, nazývá major Last.fm Sociální síť Last.fm se specializuje na hudbu a hudební videa. Pokud budete s ostatními uživateli sdílet informace o tom, jakou hudbu právě posloucháte, bude vám síť Last.fm doporučovat další skladby a interprety, kteří by neměli uniknout vaší pozornosti [7]. Tento moderní způsob využití internetu nabízí přímé napojení na přehrávače hudby jak v počítači, tak i například v mobilních telefonech. Uživatelé Last.fm okamžitě vědí, jakou hudbu poslouchám když jedu do práce, jdu běhat apod. Systém vytváří profil hudebního vkusu každého uživatele, ukazuje jeho oblíbené umělce a písničky na jeho osobní stránce [8]. Samozřejmostí je možnost diskuze nad jednotlivými umělci, žánry nebo právě vydanými deskami. 9.2 České sociální sítě Líbímseti.cz Komunitní portál líbímseti.cz je jeden z největších sociálních webů v České Republice. V dnešní době má více než uživatelů a každý den se přihlásí uživatelů. Web je zaměřen na mladší cílovou skupinu než například Facebook. Hlavní službou je seznamování mladých lidí mezi sebou pomocí chatu a seznamky, která stále láká relativně velké množství mladých lidí i přes to, že server měl v minulosti velké problémy s ochranou soukromí. Týkalo se to především zaheslovaných alb, kde se útočníci dostali k velmi choulostivým fotografiím uživatelů, které pak bez milosti sdíleli na internetu. Sláva líbímseti.cz však s masivní oblíbeností Facebooku šla velice rychle dolů. Můžeme to porovnat na unikátních návštěvnostech stránek viz graf. 18

19 Obrázek 1: Trend návštěvnosti Facebooku a Líbímseti.cz (zdroj: Google Trends) Lidé.cz Můj názor na servery líbímseti.cz a lidé.cz je velice podobný. Oba nabízejí velice podobné portfólio služeb pro vybranou cílovou skupinu uživatelů. Ani jeden z těchto komunitních serverů mi nepřirostl k srdci a to zejména pro věk a inteligenci většiny aktivních uživatelů. Chat a seznamka na lidé.cz byla jednu dobu jedna z nejpoužívanějších služeb na českém internetu. Bohužel i zde Facebook sehrál svojí roli v odlivu aktivních uživatelů. Lide.cz nedávno spustili ve spolupráci s firmou Gopas a.s, zajímavou službu - výuka, která umožňuje uživatelům portálu se účastnit online vzdělávacích kurzů. Bohužel služba nezaznamenala velkou pozornost internetové komunity Spolužáci.cz Prvotní ideou Facebooku, než se celosvětově rozšířil, byla snadná komunikace mezi studenty Harvardské univerzity. Podobný účel má i česká síť Spolužáci.cz umožňující sdílení vzkazů, fotek, kontaktů a dokumentů se současnými či bývalými spolužáky. [7] Tedy spolužáci jsou obdobou jednoho z prvních sociálních webů na internetu vůbec, classmate.com, který vznikl v roce Myslím, že v České Republice je používání tohoto komunitního webu velice rozšířené, jelikož potkat svoje spolužáky ze základní školy po 40 letech a díky tomu uskutečnit sraz, je vskutku jedinečný zážitek, který je díky tomuto projektu možný. Nutno podotknout, že jak web lide.cz tak spolužáci.cz patří společnosti Seznam, která provozuje největší vyhledávač na českém internetu. 19

20 9.3 Shrnutí Poznání konkurence při vývoji nové služby je klíčový aspekt úspěchu. Popsali jsme si základní nabídky služeb nejznámějších českých a zahraničních služeb. Samozřejmě že na internetu je velkých sociálních webů daleko více. Jejich opravdu tolik, že vyzkoušení všech by trvalo měsíce. 20

21 10. KDO JSOU NAŠI UŽIVATELÉ A KDO VYTVÁŘÍ OBSAH Při vytváření nové služby si musíme položit pár základních otázek. Kdo má službu používat a jaká je hlavní cílová skupina? Je cílová skupina jen jedna nebo jich je více s různými potřebami a požadavky? (babička vs. teenager). Chceme se soustředit na jedinou cílovou skupinu, nebo nabídneme dvě či více verzí/předdefinovaných konfigurací pro různé skupiny uživatelů? Co naše cílová skupina potřebuje, co hledá a co nachází a používá jinde (a odkud je chceme přetáhnout), nebo nikde nenachází a na internetu postrádá. Proč by měli chtít lidé naší službu denně používat? Jaké služby je třeba používat denně? Jak přimějeme lidi aby pozvali další lidi? Proč je Facebook tak populární? Proč jej lidé používají denně? [citace wiki netiny] V této kapitole budeme hledat odpovědi převážně na tyto otázky. Většina z nich se na první pohled zdá být velice jednoduchá, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že tomu tak není. Při plánování Netiny jsme popsali 30 archů flip chartového papíru než jsme si byli jisti, že jsme si odpověděli na všechno Definujeme cílovou skupinu Cílovou skupinou označujeme určitou skupinu lidí pro které vytváříme náš web. Je velice důležité si uvědomit, kdo tito lidé jsou a jaké mají demografické údaje. Každý web může mít i několik cílových skupin. Od definování těchto skupin se odvíjí v podstatě celý další vývoj. Aplikace se bude chovat jinak, jestliže jí mají používat geekové nebo začínající uživatelé internetu. Například v Netině byla cílová skupina volena velice snadno. Vzhledem k podpoře aplikace Netina.cz rádiem Impuls, největším rádiem v ČR, jsme jako cílovou skupinu vybrali posluchače rádia. Tedy uživatele starší 35 let. Celá architektura webu se pak odvíjí od cílové skupiny. Například v Netině je velký důraz kladen na jednoduchost a pochopitelnost. Je nám totiž zřejmé, že aplikaci budou používat i uživatelé, kteří mají minimální nebo žádné zkušenosti s weby podobného tématu. Samozřejmě volba cílové skupiny záleží i na tématice webu. Je-li tedy určena před výběrem cílové skupiny. Například pro aplikaci o rychlých autech nebude typicky cílová skupina uživatelé do 15 let nebo ženy žijící mimo velká města. S určením cílové skupiny nám může pomoci marketingový specialista. 21

Sociální sítě teoretický koncept

Sociální sítě teoretický koncept Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Sociální sítě teoretický koncept Bakalářská práce Autor: Štěpán Košař Informační technologie, Manažer projektů

Více

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Jak na Facebook 0 Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Ke zhlédnutí je možné využít elektronickou verzi na adrese: http://jak-na-fb.g6.cz/ 1 Obsah 1. Úvod do sociálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Adéla BAROŠOVÁ Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce 2014 Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce Adéla BAROŠOVÁ Vysoká škola

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta sociálních studií Studijní obor: Marketingová komunikace Bakalářské studium prezenční Lukáš Krejča Využití sociálních sítí ve firemní marketingové komunikaci

Více

Sociální sítě a jejich praktické využití

Sociální sítě a jejich praktické využití ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA SOFTWAROVÉ TECHNOLOGIE A MANAGEMENT Bakalářská práce Sociální sítě a jejich praktické využití Michal Siroň Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Sociální média jako nástroj pro firmu. Social media as a company tool. Antonín Růţička BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Antonín Růţička Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Antonín Růžička Akademický rok: 2011 Kontakt: E-mail:

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

Placená reklama na Facebooku

Placená reklama na Facebooku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Placená reklama na Facebooku Bakalářská práce Autor práce: Zuzana

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Barbora Houšková.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Barbora Houšková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Barbora Houšková Internetový marketing restaurace Bakalářská práce 2012 Čestné prohlášení

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Efektivnost využívání sociálních sítí ve firmě Ondřej Samek Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Autor: Alena Kabotová Vedoucí práce: Ing. Halina Kotíková, PhD. Olomouc

Více

Analýza a aplikace marketingových metod v sociálních sítích

Analýza a aplikace marketingových metod v sociálních sítích Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ricardo Herbozo Echevarría Analýza a aplikace marketingových metod v sociálních sítích Bakalářská

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet OBSAH PŘEDMLUVA..... 6 1 ÚVOD DO PROJEKTU aplanet... 9 1.1 SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI POJMY PROJEKTU aplanet... 9 1.2 PROČ JE TŘEBA ZMĚNIT ZPŮSOB NAŠEHO PROFESNÍHO ROZVOJE:

Více

Nebezpečí internetu a sociálních sítí u dětí základních škol. Jana Lukešová

Nebezpečí internetu a sociálních sítí u dětí základních škol. Jana Lukešová Nebezpečí internetu a sociálních sítí u dětí základních škol Jana Lukešová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou nebezpečí internetu a sociálních sítí u dětí základních

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 [Zadejte text.] Obsah 1 Co jsou sociální sítě... 3 2 Facebook... 4 2.1 Registrace... 6 2.2 Základní funkce... 9 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 2.4 Jak poslat soukromou zprávu... 10 2.5 Nastavení soukromí...

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí

Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Čermák Informačně-komunikační strategie malé firmy v internetovém prostředí (Bakalářská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza kritérií hodnocení webových stránek Analysis of the website evaluation criteria Bc. Marika Vondrášková Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetový marketing. Internet marketing. Kristýna Váchová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kristýna Váchová Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Internetový Marketing Kristýna Váchová Akademický

Více

Online komunikace a nákupní rozhodování matek. Bc. Barbora Heřmanská

Online komunikace a nákupní rozhodování matek. Bc. Barbora Heřmanská Online komunikace a nákupní rozhodování matek Bc. Barbora Heřmanská Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá vztahem matek malých dětí do 6 let k internetu. Cílem je zjistit, co

Více

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu.

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Jsem snílek, či co je tohle za způsob platby ebooku? Přátelé a čtenáři.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Martin Štverák Vedoucí bakalářské práce : Ing. et Ing. Tomáš Šalamon Recenzent bakalářské práce

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Kubíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav Systémového inženýrství a informatiky Marketing organizací

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING Marketing department Handbook Vysoká škola ekonomická v Praze Náměstí Winstona Churchilla 3 Praha E: jiri.markvart@gmail.com AUTOŘI: Bohdana Ivanytsya Viktor Smolík Radka Bělohradová

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza rostoucího podílu Google Czech Republic na trhu s internetovou reklamou Autor BP: Lukáš Bártl Vedoucí BP: Ing. Jindřich Čadík 2012,

Více

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost

Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínos internetového marketingu pro vybranou společnost Bakalářská práce Autor: Jakub Fric Bankovní management Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více